You are on page 1of 17

Mercado Laboral: Contratación 2

Mercado Laboral: Contratación 3

Índice

Pax

1. Evolución da contratación. Pacto de Lemos/Provincia/Galicia. ……………….. 4

2. Contratación segundo xénero. Pacto de Lemos. …………………………………. 7

3. Contratación segundo idade. Pacto de Lemos. …………………………………... 8

4. Contratación segundo sector de actividade. Pacto de Lemos. ………………… 9

5. Contratación segundo tipoloxía contractual. Pacto de Lemos. ……………….. 13

Os datos que se empregaron na realización deste informe foron obtidos do Instituto


Galego das Cualificacións.
Mercado Laboral: Contratación 4

Informe de Contratación. Abril 2010.

Coa finalización do mes de abril chega o momento de avaliar o comportamento do


mercado laboral en termos de contratación no citado mes así como a evolución observada nos
catro primeiros meses do ano 2010 respecto o mesmo período de 2009.

O presente documento vai a manter a estrutura empregada en informes mensuais


anteriores amosando en primeira instancia a contía dos contratos rexistrados mensualmente
nas oficinas do Servizo Público de Emprego. Con posterioridade, introduciremos as variables
de xénero, idade, sector de actividade e tipoloxía contractual que nos permitan afondar no
comportamento experimentado pola contratación en abril e no primeiro cuadrimestre do ano
2010. Nembargante, o presente informe presenta unha novidade en relación a documentos
anteriores, novidade que se vai manter en futuras publicacións relativas á contratación. Esta
novidade radica na mingua dos comentarios analíticos procurando deste xeito que sexa o
propio lector o que extraia a súas propias conclusións.

1. Evolución da Contratación. Pacto de Lemos/Provincia/Galicia.

A contratación de abril deparou un decaemento do 2,64% en relación ás mesmas datas


de 2009, decaemento que tamén se observa na provincia de Lugo ( 4,61%) e Galicia (
1,09%). Os datos de contratos relativos o primeiro cuadrimestre do ano mostran unha mingua
da contratación no Pacto de Lemos cifrada nun 4,24%, porcentaxe que se atopa a medio
camiño entre a caída do 7,98% experimentada na provincia de Lugo e o 2,26 rexistrado en
Galicia.

 Táboa 1.1. Contratos e variación interanual. Pacto de Lemos/Lugo/Galicia. Ano 2009-10.


Contratos e variación interanual da contratación.
Pacto de Lemos/Provincia/Galicia. Ano 2009-2010
Pacto de Lemos Xan. Feb. Mar. Abr. Total
2010 455 326 471 442 1694
2009 465 322 528 454 1769
Vr. 09-10 -2,15% 1,24% -10,80% -2,64% -4,24%
Lugo Xan. Feb. Mar. Abr. Total
2010 4540 4003 4732 4658 17933
2009 5262 4493 4850 4883 19488
Vr. 09-10 -13,72% -10,91% -2,43% -4,61% -7,98%
Galicia Xan. Feb. Mar. Abr. Total
2010 49015 45289 51945 50684 196933
2009 54595 46535 49122 51244 201496
Vr. 09-10 -10,22% -2,68% 5,75% -1,09% -2,26%
Elaboración propia. Fonte de Datos: IGC
Mercado Laboral: Contratación 5

 Gráfico 1.1. Evolución mensual da contratación. Pacto de Lemos. 2009-10

Evolución da contratación. Pacto de Lemos. 2009-10


2009
800
748
700
581 602
600 528
465 522 505
454 445 489
500
403
322
400 2009

300 2010

455 471 442


200
326
100

0
Xan. Feb. Mar. Abr. Maio Xun. Xul. Ago. Set. Out. Nov. Dec.

 Gráfico 1.2. Evolución acumulada da contratación. Pacto de Lemos. 2009-10

Evolución acumulada contratación. Pacto de Lemos. 2009-10


2009
7000
6064
6000 5661
5172
5000 4667
4065
4000 3543
2795 2009
3000
2214 2010
1769
2000
1315
787
1000 465 1694
1252
455 781
0
Xan. Feb. Mar. Abr. Maio Xun. Xul. Ago. Set. Out. Nov. Dec.

 Gráfico 1.3. Variación interanual da contratación mensual e anual. Pacto de Lemos/Provincia/Galicia.

Variación interanual da contratación mensual e anual.


Pacto/Provincia/Galicia. Abril 2010.

0,00% -1,09%
-1,00%
-2,64% -2,26%
-2,00%
-3,00% -4,24%
4,24%
-4,61% Var. Mensual
-4,00%
Var.Acumulada
-5,00%
-6,00%
-7,98%
-7,00%
-8,00%
Pacto de Lemos Lugo Galicia
Mercado Laboral: Contratación 6

A análise da contratación de Abril nos distintos concellos que integran o Pacto de Lemos
arroxa como aspectos máis sobranceiros a importe suba de contratos rexistrada nos concellos
de Bóveda e Carballedo cifrada en 11 e 14 unidades, respectivamente, e a baixada baix de 26
contratos en Monforte e de 9 en O Saviñao. As cifras anuais reflicten incrementos superiores á
ducia de contratos en Bóveda, Carballedo, A Pobra de Brollón e Sober e descensos por riba da
vintena
intena de contratos en Monforte de Lemos, Quiroga, Ribas de Sil e Taboada.

 Táboa 1.2. Contratos por concellos e variación interanual. Pacto de Lemos. Ano 2009-10.
Contratos por concellos.
Pacto de Lemos. Ano 2010
Abril Acumulado Ano
2010 2009 Var.09-10 2010 2009 Var.09-10
Bóveda 37 26 42,31% 80 66 21,21%
Carballedo 16 2 700,00% 34 18 88,89%
Chantada 65 58 12,07% 265 276 -3,99%
Folgoso do Courel 4 10 -60,00% 21 25 -16,00%
Monforte de Lemos 224 250 -10,40% 879 907 -3,09%
Pantón 10 10 0,00% 49 56 -12,50%
A Pobra do Brollón 6 10 -40,00% 52 39 33,33%
Quiroga 43 42 2,38% 154 178 -13,48%
Ribas de Sil 2 2 0,00% 10 38 -73,68%
O Saviñao 13 22 -40,91% 50 55 -9,09%
Sober 2 7 -71,43% 46 34 35,29%
Taboada 20 15 33,33% 54 77 -29,87%
Pacto de Lemos 442 454 -2,64% 1694 1769 -4,24%

Elaboración propia. Fonte: IGC

 Gráfico 1.4. Variación interanual da contratación mensual e anual. Concellos Pacto de Lemos.

Variación interanual de contratos mensuais e anuais.


Pacto de Lemos. Abril 2010.
700,00%88,89%
80,00%

60,00%
42,31% 35,29%
33,33% 33,33%
40,00%
21,21%
20,00% 12,07%
0,00% 2,38% 0,00%
0,00%
-3,99% -3,09% -
-2,64% -4,24%
-10,40% -9,09% Var. Mensual
-20,00% -12,50% -13,48%
-16,00%
Var.Acumulada
-40,00% -29,87%
29,87%
-40,00% -40,91%
-60,00%
60,00%
-60,00%
-80,00% -73,68% -71,43%
Mercado Laboral: Contratación 7

2. Contratación segundo xénero. Pacto de Lemos.

As cifras de contratación segundo xénero do mes de abril no Pacto de Lemos evidencian


un crecemento dos contratos formalizados con homes cifrado nun 2,32% que contrasta coa
mingua do 9,23% da contratación feminina. A contía de contratos do primeiro cuadrimestre do
ano presenta unha baixada da contratación en ambos xéneros que no caso das mulleres
sitúase nun 3,33% e no caso dos homes nun 5,02%.

 Táboa 2.1. Contratos mensual e acumulada segundo xénero e variación interanual. Pacto. Abril 2010.
Contratos por xénero.
Pacto de Lemos /Provincia/Galicia. Ano 2010
Abril Acumulado Ano
Pacto de Lemos 2010 2009 Var.09-10 2010 2009 Var.09-10
Muller 177 195 -9,23% 785 812 -3,33%
Home 265 259 2,32% 909 957 -5,02%
Total 442 454 -2,64% 1694 1769 -4,24%
Prov. Lugo 2010 2009 Var.09-10 2010 2009 Var.09-10
Muller 2122 2227 -4,71% 8676 9225 -5,95%
Home 2536 2656 -4,52% 9257 10263 -9,80%
Total 4658 4883 -4,61% 17933 19488 -7,98%
Galicia 2010 2009 Var.09-10 2010 2009 Var.09-10
Muller 23752 24803 -4,24% 94667 96859 -2,26%
Home 26932 26441 1,86% 102266 104637 -2,27%
Total 50684 51244 -1,09% 196933 201496 -2,26%
Elaboración propia. Fonte: IGC

 Gráfico 2.1. Contratación feminina.


feminina Pacto de Lemos. 2009-10

Evolución da contratación feminina. Pacto de Lemos. 2009-10


2009
450
392
400

350 306
268
300 253 251
252 260
250 222 198
195 185
2009
200 142
2010
150
237 232
100
177
139
50

0
Xan. Feb. Mar. Abr. Maio Xun. Xul. Ago. Set. Out. Nov. Dec.
Mercado Laboral: Contratación 8

 Gráfico 2.2. Contratación masculina.


masculina Pacto de Lemos. 2009-10.

Evolución da contratación masculina. Pacto de Lemos. 2009-10


2009
400
356
350 329
306
271
300 296
212 259 260 237
250 180
229
200 205 2009

150 2010
265
218 239
100 187

50

0
Xan. Feb. Mar. Abr. Maio Xun. Xul. Ago. Set. Out. Nov. Dec.

 Gráfico 2.3. Variación interanual de contratos mensuais e anuais por xénero. Pacto de Lemos. 2009-10

Variación interanual de contratos mensuais e anuais por sexo.


Pacto de Lemos. Abril 2010.

4,00%

2,00% 2,32%

0,00%
-3,33%
-2,00% Var. Mensual
-5,02%
-4,00% Var. Acumulada

-6,00%
-9,23%
-8,00%

-10,00%
Muller Home

3. Contratación segundo idade. Pacto de Lemos.

Unha pronta ollada ós datos de contratación por idades de abril recollidos na táboa
seguinte, eleva por riba do resto de variacións, o aumento de 25 contratos no intervalo de 20 a
24 anos e a redución de 27 relacións contractuais no intervalo de 30-34
30 34 anos.
anos Os valores
acumulados no que vai de ano arroxan descensos significativos nos intervalos de 30-34
30 anos,
40-44 anos e 45-49 49 anos superando a diminución os 30 contratos e aproximándose no
intervalo de 30-34
34 anos ás 60 unidades. Traxectoria diametralmente oposta osta experimenta o
intervalo de 20-24
24 anos que no primeiro cuadrimestre do ano presenta un incremento de 40
contratos.
Mercado Laboral: Contratación 9

 Táboa 3.1. Contratos mensuais e acumulados segundo idade e variación interanual. Pacto. Abril 2010.
Contratos por intervalos de idade.
Pacto de Lemos. Ano 2010
Abril Acumulado Ano
2010 2009 Var.09-10 2010 2009 Var.09-10
16-19 16 21 -23,81% 50 54 -7,41%
20-24 93 68 36,76% 295 255 15,69%
25-29 73 64 14,06% 307 296 3,72%
30-34 61 88 -30,68% 238 295 -19,32%
35-39 64 52 23,08% 218 209 4,31%
40-44 42 53 -20,75% 193 226 -14,60%
45-49 40 51 -21,57% 162 192 -15,63%
50-54 29 30 -3,33% 131 126 3,97%
55-59 16 19 -15,79% 69 76 -9,21%
60-64 7 8 -12,50% 24 34 -29,41%
M. 65 1 0 #¡DIV/0! 7 6 16,67%
Total 442 454 -2,64% 1694 1769 -4,24%
1
Elaboración propia. Fonte: IGC Os intervalos de 35-39,
35 55-59 e 60-64
64 anos poden experimentar lixeiras variacións posto
que o segredo estatístico da fonte orixinaria impide determinar con exactitude os valores destes intervalos na comarca de
Quiroga.

 Gráfico 3.1. Variación interanual de contratos mensuais e anuais por idade. Pacto de Lemos. 2009-10

Variación interanual de contratos mensuais e anuais por idades.


Pacto de Lemos. Abril 2010.

40,00% 36,76%

30,00%
23,08%

20,00% 15,69%
14,06%

10,00% 3,72% 4,31% 3,97%

0,00% Var. Mensual

-3,33% Var.Acumulada
-10,00% -7,41%
-9,21%
-12,50%
12,50%
-14,60% -15,63% -15,79%
-20,00%
-19,32% -20,75%
-23,81% -21,57%
-30,00% -29,41%
-30,68%

-40,00%
16-19 20-24 25-29
29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64
64

4. Contratación segundo sector de actividade. Pacto de Lemos.

O mes de abril deparou, en termos de contratación, medranzas da contía de contratos en


tres dos catro sectores do tecido produtivo en relación ás cifras de abril de 2009. Soamente o
sector servizos experimentou un retroceso que ascende a 30 contratos. Nembargante,
Nemb esta
diminución supera o crecemento de contratos rexistrado no resto de sectores onde a maior
suba corresponde o sector da construción con 9 unidades máis que en abril de 2009. Os datos
acumulados amosan como feitos a destacar o incremento do 32,93% 3% da contratación no sector
primario (27 contratos) e a perda de 107 no sector servizos.
Mercado Laboral: Contratación 10

 Táboa 4.1. Contratos segundo sector de actividade e variación interanual. Pacto de Lemos. Abril 2010.
Contratos segundo sector de actividade
Pacto de Lemos. Ano 2010
Abril Acumulado Ano
2010 2009 Var.09-10 2010 2009 Var.09-10
Primario 37 30 23,33% 109 82 32,93%
Secundario 40 38 5,26% 117 125 -6,40%
Construción 76 67 13,43% 268 255 5,10%
Servizos 289 319 -9,40% 1200 1307 -8,19%
Total 442 454 -2,64% 1694 1769 -4,24%
Elaboración propia. Fonte: IGC

 Gráfico 4.1. Variación interanual da contratación acumulada por sectores de actividade. Pacto de Lemos.

Variación interanual da contratación por sectores de actividade.


Pacto de Lemos. Abril 2010.

35,00%

30,00% 32,93%

25,00% 23,33%

20,00%

15,00% Var. Mensual


Var. Acumulada
10,00% 13,43%
5,10%
5,00%
5,26%
0,00%
-6,40%
-5,00% -8,19%
-9,40%
-10,00%
Primario Secundario Construción Servizos

 Gráfico 4.2. Evolución da contratación por sectores. Pacto de Lemos. Abril 2010.

Evolución da contratación no sector primario. Pacto de Lemos. 2009-10.


2009
40

35
30
30
24
23 21
25
15
17 15 16
20 17 18 2009
12 37
15 10 2010
26 24
10 22

0
Xan. Feb Mar. Abr. Maio Xun. Xul. Ago. Set. Out. Nov. Dec.
Mercado Laboral: Contratación 11

Evolución da contratación no sector secundario. Pacto de Lemos. 2009-10.


2009
120
102
100

80

60 2009
38 35
33
26 28 36 24 2010
40 25 31
28
22

20 40
29 23 25
0
Xan. Feb Mar. Abr. Maio Xun. Xul. Ago. Set. Out. Nov. Dec.

Evolución da contratación na construción. Pacto de Lemos. 2009-10.


2009 10.
120

100 96
68 83

55 67 80 73
80 75 54
65
60 64
60 2009

2010
40 79 76
56 57
20

0
Xan. Feb Mar. Abr. Maio Xun. Xul. Ago. Set. Out. Nov. Dec.

Evolución da contratación no sector servizos. Pacto de Lemos. 2009-10.


2009
700
624
600

500
437 420 401 395
412
400 372 381
319 325
288 2009
300 204 2010

200
344 343
289
100 224

0
Xan. Feb Mar. Abr. Maio Xun. Xul. Ago. Set. Out. Nov. Dec.
Mercado Laboral: Contratación 12

Levando a análise da contratación por sectores do mes de abril a un nivel de


desagregación máis detallado,
detallado agroma a destacada mingua de contratos na “Hostalería” cifrada
en 20 unidades e a medranza experimentada nas “Actividades Profesionais, Científicas e
Técnicas” que se cuantifica en 17 contratos. Transcorrido un terzo do ano 2010 empezan a
observarse diferenzas considerables en certas actividades respecto a contía de contratos
rexistrados no mesmo período de 2009. Así, apreciamos que catro actividades económicas,
e
“Agricultura, Gandería e Pesca”, “Hostalería”, “Actividades Profesionais, Científicas e Técnicas”
e “Actividades Artísticas e de Entretemento”, evidencian aumentos de contratos que flutúan
entre as 24 e 27 unidades. Polo contrario, vemos outras actividades que manifestan perdas de
contratos que comezan a ser significativas, así na “Administración Pública” se formalizaron 74
contratos menos, no “Transporte” 31 menos e na “Educación” 36 menos.

 Táboa 4.3. Contratos segundo actividade económica. Pacto de Lemos. Abril 2010.
Contratos segundo Seccións CNAE 2009
Pacto de Lemos. Abril 2010
Abril Acumulado Ano
Seccións 2010 2009 Var.09-10 2010 2009 Var.09-10
A Agricultura, Gandería,Silvicultura e Pesca 37 30 23,33% 109 82 32,93%
B Industrias Extractivas 0 0 5 4 25,00%
C Industria Manufactureira 38 37 2,70% 104 120 -13,33%
D Subm. Enerxía Elect., Gas e Aire Acondionado 1 0 2 0
E Submin. Auga, Activ.Saneam., Xest. Residuos 1 1 0,00% 6 1
F Construción 76 67 13,43% 268 255 5,10%
G Comerc. Xunto e miúdo; Rep.Veh.Motor 57 53 7,55% 198 184 7,61%
H Transporte e Almacenamento 26 28 -7,14% 82 113 -27,43%
I Hostalería 59 79 -25,32% 236 212 11,32%
J Información e Comunicacións 0 2 -100,00% 23 8 187,50%
K Activ. Financeiras e de Seguros 2 5 -60,00% 9 13 -30,77%
L Actividades Inmobiliarias 0 0 0 1 -100,00%
M Activ. Profesionais, Científicas e Técnicas 18 1 1700,00% 37 13 184,62%
N Activ. Administrativas e Servizos Auxiliares 17 25 -32,00% 85 111 -23,42%
O Admón. Pública e Defensa; S.S. Obrigatoria 30 39 -23,08% 186 260 -28,46%
P Educación 5 13 -61,54% 56 92 -39,13%
Q Actividades Sanitarias e Servizos Sociais 31 29 6,90% 126 151 -16,56%
R Activ. Artísticas, Recreat. e de Entretemento 37 40 -7,50% 137 111 23,42%
S Outros Servizos 7 5 40,00% 22 36 -38,89%
T Activ. Fogares Empreg. Persoal Doméstico 0 0 3 2 50,00%
Total 442 454 -2,64% 1694 1769 -4,24%
1
Elaboración propia. Fonte: IGC As seccións G,H,I, N, O e R poden experimentar lixeiras variacións posto que o segredo
estatístico da fonte orixinaria impide determinar con exactitude os valores destas actividades na comarca de Quiroga.

 Gráfico 4.5. Variación interanual da contratación por actividade económica. Pacto de Lemos.

Variación interanual de contratación por seccións CNAE.


Pacto de Lemos. Abril 2010.
187,50% 1700,00% 184,62%
70,00%
50,00%
50,00% 40,00%
32,93%
23,33% 25,00% 23,42%
30,00% 13,43%
7,55% 7,61% 11,32% 6,90%
0,00% 2,70% 0,00%
10,00%
5,10%
-10,00%
-7,14% -7,50%
-13,33% -16,56%
-30,00% -23,08%
-25,32% -23,42%
-27,43% -30,77% -32,00% -28,46% -38,89%
-50,00% -39,13%
39,13%
-60,00% -61,54%
61,54%
-70,00%
-100,00% -100,00%
Mercado Laboral: Contratación 13

5. Contratación segundo tipoloxía contractual.

Para poñerlle remate a este informe da contratación de abril imos incorporar a tipoloxía
contractual empregada nos contratos rexistrados como variable analítica. Dos datos arroxados
pola contratación no mes de abril despréndese que soamente a tipoloxía “Temporal”
experimentou un crecemento na contía de contratos en relación ós valores de abril de 2009
cifrándose este incremento en 43 unidades. As restantes tipoloxías evidencian unha
contracción do volume de contratos
contratos sendo especialmente acusada nos “Contratos temporais a
tempo parcial” que diminúen en 31 unidades.

Os datos do primeiro cuadrimestre do ano mostran unha evolución semellante á do mes


de abril,, constatándose unha medra de contratos soamente na tipoloxía
tipoloxía “Temporal” e un
descenso nas demais tipoloxías avaliada, dentro das cales a principal prexudicada son
“Contratos temporais a tempo parcial” que se reduciron en 68 unidades respecto ós catro
primeiros meses do ano 2009.

 Táboa 5.1. Contratos segundo tipoloxía. Pacto de Lemos. Abril 2010.


Contratación segundo tipoloxía
Pacto de Lemos. Abril 2010.
Abril Acumulado Ano
2010 2009 Var.09-10 2010 2009 Var.09-10
Indefinido 53 59 -10,17% 212 224 -5,36%
Indefinido tempo parcial 14 21 -33,33% 47 58 -18,97%
Temporal 286 243 17,70% 995 964 3,22%
Temporal tempo parcial 66 97 -31,96% 299 367 -18,53%
Prácticas/Formación 8 10 -20,00% 74 83 -10,84%
Outros 15 24 -37,50% 67 73 -8,22%
Total 442 454 -2,64% 1694 1769 -4,24%
Elaboración propia. Fonte: IGC

 Gráfico 5.1. Variación interanual da contratación mensual e acumulada por tipoloxía.

Variación interanual da contratación por tipoloxía.


Pacto de Lemos. Abril 2010.
20,00%
17,70%
10,00%
3,22%
0,00% -5,36% -8,22%
-10,17% -10,84%
-10,00% -20,00%
-18,97% -18,53%
Var.Mensual
-20,00%

-33,33%
33,33% -31,96%
-30,00%
-37,50%
-40,00%
Mercado Laboral: Contratación 14

Esmiuzando a contratación por tipoloxía en base o sexo dos contratados sobresaen dúas
tendencias diametralmente opostas no referente á contratación feminina. Por unha banda,
observamos o incremento dos “Contratos Temporais” en 22 unidades e por outra, o
decaemento da contía de contratos das tipoloxías “Temporal
“Temporal a tempo parcial” e “Indefinido”,
descenso cifrado en 24 e 10 unidades, respectivamente.

As tipoloxías mencionadas con anterioridade arroxan as diferenzas máis sobresaíntes no


acumulado de contratos do primeiro cuadrimestre do ano. Así, observamos
observamos que os “Contratos
temporais” acumulan unha medranza de 47 contratos formalizados con mulleres en relación ós
catro primeiros meses de 2009. Polo contrario, os “Contratos temporais a tempo parcial”
manifestan un comportamento diametralmente oposto ó dos “Temporais” e perden 44 unidades
no presente ano. A tipoloxía “Indefinido” tamén ve minguadas as súas cifras pero no seu caso a
mingua sitúase en 15 contratos.

 Táboa 5.2. Contratación feminina segundo tipoloxía e variación interanual. Abril 2010.
Contratación feminina segundo tipoloxía
Pacto de Lemos. Ano 2010
Abril Acumulado Ano
2010 2009 Var.09-10 2010 2009 Var.09-10
Indefinido 16 26 -38,46% 82 97 -15,46%
Indefinido tempo parcial 8 11 -27,27% 35 38 -7,89%
Temporal 105 83 26,51% 409 362 12,98%
Temporal tempo parcial 45 69 -34,78% 211 265 -20,38%
Prácticas/Formación 2 3 -33,33% 36 43 -16,28%
Outros 1 3 -66,67% 12 7 71,43%
Total 177 195 -9,23% 785 812 -3,33%
Elaboración propia. Fonte: IGC

 Gráfico 5.2. Variación interanual da contratación feminina mensual e acumulada por tipoloxía.

Variación interanual da contratación feminino acumulada por tipoloxía.


Pacto de Lemos. Abril 2010.

40,00%

20,00% 26,51% 71,43%


12,98%

0,00% -7,89%
-15,46% -16,28%
-20,38%
-27,27%
27,27% -34,78%
-20,00% -33,33%
-38,46%
Var. Mensual
-40,00%
-66,67% Var. Acumulada
-60,00%

-80,00%
Mercado Laboral: Contratación 15

En canto á contratación masculina segundo tipoloxía do mes de abril,


abril o aspecto de
maior relevancia é o incremento en 21 unidades dos “Contratos temporais”.
temporais” As tipoloxías
“Temporal a tempo parcial”l” e “outros” presentan o peor balance ó perder 7 contratos en
relación a abril de 2009.

Os datos acumulados do ano amosan perdas de contratos escasamente significativas


nas distintas tipoloxías coa salvedade dos “Contratos Indefinidos” que aumentan en 3
unidades. As tipoloxías “Temporal” e “Temporal a tempo parcial” presentan as maiores perdas
de contratos cuantificadas en 16 e 14 contratos, respectivamente.

 Táboa 5.3. Contratación masculina segundo tipoloxía e variación interanual. Pacto de Lemos.
Lemos Abril 2010.
Contratación masculina segundo tipoloxía
Pacto de Lemos. Ano 2010
Abril Acumulado Ano
2010 2009 Var.09-10 2010 2009 Var.09-10
Indefinido 37 33 12,12% 130 127 2,36%
Indefinido tempo parcial 6 10 -40,00% 12 20 -40,00%
Temporal 181 160 13,13% 586 602 -2,66%
Temporal tempo parcial 21 28 -25,00% 88 102 -13,73%
Prácticas/Formación 6 7 -14,29% 38 40 -5,00%
Outros 14 21 -33,33% 55 66 -16,67%
Total 265 259 2,32% 909 957 -5,02%
Elaboración propia. Fonte: IGC

 Gráfico 5.3. Variación interanual da contratación masculina mensual e acumulada por tipoloxía.

Variación interanual da contratación masculina acumulada por tipoloxía.


Pacto de Lemos.Abril 2010.

20,00%
13,13%
10,00% 12,12%
2,36%
-2,66%
0,00% -5,00%
-14,29%
-10,00% -13,73% -16,67%
16,67%

-20,00% -25,00%
Var. Mensual
-33,33%
-30,00% Var. Acumulada
-40,00%
40,00% -40,00%
-40,00%

Para concluír imos facer unha recapitulación daqueles aspectos relevantes extraídos da
contratación do mes de abril:

• Abril deparou un decaemento da contratación do 2,64% no Pacto de Lemos respecto ó


mesmo período de 2009. Este comportamento tamén se observa a nivel provincial e
autonómico onde a contratación baixou un 4,61% e un 1,09%, respectivamente. Os
datos do primeiro terzo do ano mostran un descenso da contratación nos tres eidos
Mercado Laboral: Contratación 16

situándose no Pacto de Lemos nun 4,24%, na provincia nun 7,98% e na


comunidade nun 2,26%.

• No acumulado do primeiro terzo do ano, a contratación a nivel municipal sobresae o


aumento de 16 contratos en Carballedo, 14 en Bóveda, 13 na Pobra e 12 en Sober;
pola contra baixan en 28 contratos en Monforte de Lemos e Ribas de Sil, 24 en
Quiroga, e 23 en Taboada.

• A contratación por xénero do mes de abril mostra un descenso do 9,23% dos contratos
formalizados con mulleres no Pacto de Lemos e unha suba do 2,32% da contratación
masculina. Os datos do primeiro cuadrimestre do ano reflicten unha baixada da contía
de contratos en ambos xéneros, diminución que no caso das mulleres se sitúa nun
3,33% e no dos homes nun 5,02%. Na provincia, a contratación masculina ( 9,80%)
tamén presenta unha diminución superior á da contratación feminina ( 5,95%). En
Galicia, ambos xéneros presentan un decaemento semellante (Mulleres:  2,26% /
Homes:  2,27%).

• No referente á contratación por idade destaca o aumento de 25 contratos no intervalo


de 20-24 anos e a mingua de 27 relacións contractuais que presenta o intervalo de 30-
34 en relación a abril de 2009. As cifras acumuladas dos catro primeiros meses do ano
ofrecen como dato relevante os 40 contratos formalizados a maiores en 2010 no
intervalo de 20-24 anos e a perda de 57 unidades no intervalo de 30 a 34 anos.

• Por sectores de actividade económica, a contratación de abril evidencia crecementos


nos sectores primario, secundario e da construción, malia que son insuficientes para
paliar a baixada de 30 contratos no sector da construción. No que vai de ano, destaca
o incremento de 27 contratos no sector primario e 13 na construción en contraste coa
mingua de 107 contratos no sector servizos e 8 no sector secundario.

• Afondando na contratación rexistrada nas distintas actividades económicas durante o


mes de abril, observamos como feito a subliñar a diminución de 20 contratos na
“Hostalería” e o aumento de 17 unidades nas “Actividades Profesionais, Científicas e
Técnicas”. No acumulado do ano destaca o incremento nas seguintes actividades: 26
contratos en “actividades artísticas e recreativas”, 24 respectivamente en “hostalaría” e
“actividades científicas e técnicas”e 14 contratos no “comercio”; pola contra salientar a
diminución de 31 contratos no “transporte”.

• Finalmente, a contratación segundo tipoloxía evidencia, no mes de abril, un descenso


de contratación nas distintas tipoloxías agás na tipoloxía “Temporal” que rexistra un
aumento de 43 contratos. Dentro das tipoloxías que experimentan unha perda de
contratos, agroma como principal prexudicado os “Contratos temporais a tempo parcial”
que minguaron en 31 unidades respecto a abril de 2009. No cómputo do ano, estas
dúas tipoloxías tamén ofrecen as diferenzas de maior entidade, que no caso dos
“Contratos temporais” se manifesta nun crecemento de 31 contratos, que ascenden a
47 entre as mulleres; mentres que no referente ós “Contratos temporais a tempo
parcial” se traduce nunha perda de 68 unidades respecto ó primeiro cuadrimestre de
2009. Os contratos “indefinidos”, que no acumulado do ano aínda que baixan
globalmente nun 5,36%, increméntanse entre os homes nun 2,36%.
Mercado Laboral: Contratación 17