You are on page 1of 1

memorandum poslodavca/naziv poslodavca

Broj: ___________
________________
mjesto, datum

Na osnovu lana ____ Zakona o upravnom postupku (Slubeni glasnik ___, broj ___), a
na zahtjev (ime i prezime), (naziv poslodavca), i z d a j e

U V J E R E N J E/P O T V R D A

Potvruje se da je ime i prezime, roen/a (datum roenja), u (mjesto roenja), sa (mjestom


prebivalita-ulica br., grad), po zanimanju __________, u stalnom radnom odnosu/u radnom
odnosu po osnovu ugovora na odreeno vrijeme/angaovan na osnovu ugovora o djelu, u (naziv
poslodavca), na radnom mjestu (taan naziv radnog mjesta), od (dan, mjesec, godina) do (dan,
mjesec, godina) ili i dalje.
Imenovani je u navedenom periodu obavljao poslove: navesti poslove, za koje radno mjesto
je prema sistematizaciji radnih mjesta predviena _______________________.
(srednja, via, visoka struna sprema)

Ukupno radno iskustvo na poslovima u struci/na poslovima sa visokom strunom spremom,


sa danom izdavanja uvjerenja je (godina, mjeseci, dana).
Uvjerenje se izdaje na osnovu personalne evidencije, te ima znaaj javne isprave u smislu
lana ____ Zakona o upravnom postupku, a izdaje se u svrhu prijave na javni oglas i u druge svrhe
se ne moe koristiti.

M.P.
Dostaviti:
- Imenovani/a
- arhiva

POTPIS ovlatenog lica