You are on page 1of 5

GRADES 1 TO 12 DAILY

LESSON LOG
(Pang-araw-araw na Tala
sa Pagtuturo)

Paaralan
Guro
Petsa/Oras

LUNES
I. LAYUNIN
A. Pamantayang Pangnilalaman
B. Pamantayan sa Pagganap
C. Mga Kasanayan sa
Pampagkatuto

Baitang/Antas
Asignatura
Markahan

MARTES

MIYERKULES

BAITANG 11
FILIPINO
UNANG SEMESTER

HUWEBES

BIYERNES

Tiyakin ang pagtatamo ng layunin sa bawat linggo na nakaangkla sa Gabay sa Kurikulum. Sundin ang pamahalaan upang matamo ang layunin, maaari ring magdagdag ng iba panggawain sa
paglinang ng Pamantayang Pangkaalaman at Kasanayan. Tinataya ito gamit ang mga istratehiya ng Formative Assessment. Ganap na maihuhubog ang mga mag-aaral at mararamdaman
ang kahalagahan ng bawat aralin dahil ang mga layunin sa bawat linggo ay mula sa Gabay na Kurikulum at huhubugin ang bawat kasanayan at nilalaman.

Nauunawaan ang mga konsepto, elementong kultural, kasaysayan, at gamit ng wika sa lipunang Pilipino.
Nasusuri ang kalikasan, gamit, mga kaganapang pinagdaanan at pinagdadaanan ng Wikang Pambansa ng Pilipinas.
Natutukoy ang mga kahulugan at kabuluhan ng mga konseptong pangwika. (F11PT-Ia-85)

(isulat ang code bawat kasanayan)

II. NILALAMAN

Ang nilalaman ay ang mga aralin sa bawat linggo . Ito ang paksang nilalayong ituro ng guro na mula sa Gabay na Kurikulum. Maari itong tumagal ng isa hanggang dalawang linggo.

Natutukoy ang mga kahulugan
at kabuluhan ng mga
konseptong pangwika:
a. Kahulugan ng Wika
b. Wikang Pambansa
KAGAMITANG PANTURO
A. Sanggunian
1. Mga pahina sa Gabay ng
Guro
2. Mga pahina sa Kagamitang
pangmag-aaral

3. Mga pahina sa Teksbuk

4. Karagdagang Kagamitan
mula sa portal ng Learning
Resource

Natutukoy ang mga kahulugan
at kabuluhan ng mga
konseptong pangwika:

Natutukoy ang mga kahulugan
at kabuluhan ng mga
konseptong pangwika:

Natutukoy ang mga kahulugan
at kabuluhan ng mga
konseptong pangwika:

Natutukoy ang mga kahulugan
at kabuluhan ng mga
konseptong pangwika:

a. Wikang Opisyal/Panturo
b. Bilinggwalismo
c. Multilinggwalismo

a. Register/Barayti ng wika
b. Homogeneous
c. Heterogeneous

a. Register/Barayti ng wika
b. Homogeneous
c. Heterogeneous

a. Register/Barayti ng wika
b. Homogeneous
c. Heterogeneous

Itala ang mga Kagamitang Panturo gagamitin sa bawat araw. Gumamit ng iba’t ibang kagamitan upang higit na mapukaw ang interes at pagkatuto ng mga mag-aaral.

Kompaylesyon ng mga Aralin sa
Filipino 100 (West Negros
University s.y.2014-2015)
Komunikasyon sa Akademikong
Filipino pahina 4-6
Komunikasyon sa Akademikong
Filipino pahina 2
Komunikasyon at Pananalisik sa
Wika pahina 1-5

Kompaylesyon ng mga Aralin sa
Filipino 100 (West Negros
University s.y.2014-2015)
Komunikasyon sa Akademikong
Filipino pahina 4-8
Komunikasyon sa Akademikong
Filipino pahina 2-5
Komunikasyon at Pananalisik sa
Wika pahina 1-8

Kompaylesyon ng mga Aralin sa
Filipino 100 (West Negros
University s.y.2014-2015)
Komunikasyon sa Akademikong
Filipino pahina 4-8
Komunikasyon sa Akademikong
Filipino pahina 2-5
Komunikasyon at Pananalisik sa
Wika pahina 1-5

Kompaylesyon ng mga Aralin sa
Filipino 100 (West Negros
University s.y.2014-2015)
Komunikasyon sa Akademikong
Filipino pahina 4-8
Komunikasyon sa Akademikong
Filipino pahina 2-5
Komunikasyon at Pananalisik sa
Wika pahina 1-5

Kompaylesyon ng mga Aralin sa
Filipino 100 (West Negros
University s.y.2014-2015)
Komunikasyon sa Akademikong
Filipino pahina 4-8
Komunikasyon sa Akademikong
Filipino pahina 2-5
Komunikasyon at Pananalisik sa
Wika pahina 1-5

aral Balik-aral Karagdagang input ng guro sa mga araling tinalakay. Bisaya at sa Hiligaynon. Pagpapakita ng iba’t ibang larawan ng hayop at ipatukoy sa mga mag-aaral ang mga tawag nito sa wikang Tagalog. Iba pang Kagamitang Panturo III. RESEARCH WORK/ ICL Mag-atas ng tatlong mag-aaral na magsasabi ng salitang “Iniibig Kita” sa Tagalog. Kung ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino paano ito nakatutulong sa mga Pilipino sa bansa? Paano mo sasabihin ang salitang mahal kita sa Tagalog. Visayas at Mindanao? C. Bisaya at Hiligaynon. Ipatala sa mga mag-aaral ang mga narinig na mga salitang ginamit nab ago sa kanilang pandinig. Bisaya at Hiligaynon? Bakit ito ang tawag sa kanila? Ito ang tawag sa kanila dahil ito ang napagkasunduan ng mga taong may parehong salita sa isang lugar na itawag sa mga ito. gabayan ang mga mag-aaral gamit ang mga istratehiya ng formative assessment. Palaka 5. IBON. Magbigay ng maraming pagkakataon sa pagtuklas ng bagong kaalamn. mag-isip ng analitikal at kusang magtaya ng dating kaalaman na iniuugnay sa kanilang pang-araw-araw na karanasan. Langgam Balik-Aral Ano ang wika? Ano ang pambansang wika? B. PALAKA at LANGGAM? Balik. Powerpoint Presentation Powerpoint Presentation Powerpoint Presentation/video clips Powerpoint Presentation / Video Clips Powerpoint Presentation / Video Clips Gawin ang pamamaraang ito ng buong linggo at tiyakin na may gawain sa bawat araw. Paghahabi sa layunin ng aralin Ano ang napansin niyo sa mga salitang tinawag sa mga larawan? Bakit mahalaga sa Pilipinas ang magkaroon ng wikang pambansa? Pokus na Tanong: Bakit iba iba ang wika sa Luzon. Aso 2. Pagpanonood ng video clips ng isang duladulaan na gumamit barayti ng wika ang mga tauhan. Ibon 4.B. . Para sa holistikong pagkahubog. Balik-Aral sa nakaraang aralin at/o pagsisimula ng bagong aralin. Pag-uugnay ng mga halimbawa sa bagong aralin Ang mga salitang tawag sa mga hayop sa larawan ay iba iba subalit iisa lamang ang tinutukoy nito. Pusa 3. Paano nabuo ang salitang ASO. Halimbawang larawan ng mga sumusunod: 1. PUSA. Ibigay ang mga naitalang mga bagong salita na ginamit sa napanood na video clip. PAMAMARAAN A.

Heterogenous.sa kapwa .. Karagdagang input ng guro. gamit ang Powerpoint Presentation. Pangkat I: Wikang Opisyal Ang Wika HUWEBES Paglalahad ng guro sa Barayti ng Wika.sa sarili . (Pagtatalakay ng guro sa bagong aralin) Pangkat II: Bilinggwalismo Kahalagahan ng Wika . Pangkatang Gawain Paggawa ng mag-aaral ng mga dayalogo sa isang iskrip gamit ang mga barayti ng wika. aaral ang ibat ibang Teorya ng Barayti ng wika ayon sa gamit Ipasulat sa strips gamit ang # nito. E. homogeneous. Pagbabahaginan ng guro at ng mag-aaral ng mga karagdagang konsepto na tinalakay sa aralin. Ipasulat sa strips gamit ang # Pag-uulat ng bawat pangkat. Pagtalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #2 F. Paglinang at Kabihasnan (Tungo sa Formative Assessment) Gamit ang estratehiyang Twitter Board ipabuod sa mga mag-aaral ang impormasyong nakuha sa ulat ng bawat pangkat. Wikang Pambansa Pag-uulat ng bawat pangkat. BIYERNES .LUNES D. Karagdagang input ng guro Gamit ang estratehiyang Twitter Board ipabuod sa mga mag-aaral Gamit ang estratehiyang Fact ang impormasyong nakuha sa Storming ilahad ng mga magulat ng bawat pangkat.sa lipunan Pangkat III: Multilinggwalismo Pangkat IV: Wikang Panturo Gampanin ng Wika Pag-uulat ng bawat grupo at pagbabahaginan ng mga kaisipan. Pagtalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #1 Pangkatang Gawain (Pangkat IIV) Gamit ang estratehiyang Concept Map tukuyin ang mga kahulugan ng wika: MARTES MIYERKULES Pangkatang Gawain: Pangkatang gawain: Gamit ang estratehiyang Fact Storming Web Ipangkat ang klase sa lima at hatiin sa bawat pangkat ang iba’t ibang Teorya sa Barayti ng Wika.

Paglalahat ng Aralin I.40% 1. pagkasunod-sunod ng mga ideya-30% 2. ido 2. sasakyan-wheels 3. kain. sa kapwa at sa lipunan? Ilahad ang mga gampanin ng wika. Ipaliwanag. sumusunod na pahayag. Total 100% Pagsasadula ng mga ginawang dayalogo Bakit may ibat ibang barayti ang wika? Ano ang Barayti ng Wika? Ano ang Barasyon ng wika? Bakit kailangang tukuyin ang mga barayti ng wika? Panuto: Alin sa mga teorya sa barayti ng wika ang iyong pinaniniwalaan. Pamantayan sa Pagtataya: Nilalaman.30% multilinggwal sa Pilipinas. ermat. Ang wikang opisyal ay wikang Lohikal at mahusay na panturo din. Ang wika ay bilinggwal at Kaangkupan. Panuto: Isulat kung anong barayti ng wika ang sumusunod: 1. ina 5. lafang. pakiurong (hugasan)pakiurong (iusog) 4. kaon 6. Paglalapat ng aralin sa pangaraw-araw na buhay Bilang mag-aaral paano mo isasabuhay ang kahulugan at kahalagahan ng konseptong pangwika? Bilang mag-aaral paano mo gagamitin ang wikang opisyal? ang wikang panturo? Paano nakakatulong ang barayti ng wika sa pakikipagtalastasan? Ano ang kahalagahan ng barayti ng wika sa pakikipag-usap ng tao? Nakatulong ba ito sa pag-unlad ng iyong pagkatao? Bakit? H. erpat –ama. Pagtataya ng Aralin Bakit mahalaga ang wika sa ating Kailan naging opisyal ang wika? komunikasyon? Paano naging opisyal ang wika? Ano ang bilinggwalismo at multilinggwalismo? Panuto: Sumulat ng isang Panuto: Ipaliwanag ang mga sanaysay tungkol sa WIKA. iro.hashtag sa mga mahahalagang konsepto: Ano ang Wika? Bakit mahalaga ang wika sa sarili. Aso. Ano ang wikang pambansa? hashtag sa mga mahahalagang konsepto: Wikang Pambansa Pangkat I: Idyolek Pangkat II: Dayalek Wikang Panturo Pangkat III: Sosyolek Bilinggwalismo Pangkat IV Etnolek Multilinggwalismo Pangkat IV Ekolek Bakit nabuo ang wikang pambansa? Kailan naging wikang pambansa ang FILIPINO? G. asawa-ilaw ng tahanan .

Karagdagang gawain para sa takdang aralin at remediation IV. Mga Tala V. Biang ng mag-aaral na nangangailangan ng iba pang gawain para sa remediation C. sipol J. Ipagpatuloy ang pag-aaral sa barayti ng wika.7. Magbigay ng 5 halimbawa ng wikang opisyal at wikang panturo. Pagninilay A. Bilang ng mga mag-aaral na magpapatuloy sa remediation? E. sitsit. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa pagtataya B. Magnilay sa iyong mga istratehiyang pagtuturo. sutsot. . Paano mo ito maisakatuparan? Ano pang tulong ang maaari mong gawin upang sila’y matulungan? Tukuyin ang maaari mong itanong/ilahad sa iyong superbisor sa anumang tulong na maaari nilang ibigay sa iyo sa inyong pagkikita. Nakatulong ba ang remedial? Bilang ng mag-aaral na nakaunawa sa aralin D. Tayain ang paghubog ng iyong mga mag-aaral sa bawat linggo. Alin sa mga istratehiyang pagtuturo nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong? Magsaliksik ng iba’tibang teorya ng pinagmulan ng wika.