You are on page 1of 4

D.K. DIST.

HIGH SCHOOL HEADMASTER’S & PUC COLLEGE
PRINCIPAL’S
ASSOCIATION, MANGALURU
OFFICE:DK.EDU,ASSN,MILLAGRES CENTER, II
FLORE,MANGALURU-575007
PH:0824-2443671,9901638205,9448503074.Email
:dkeduassn@yahoo.in
PRO FORM: INFORMATION OF THE COLLEGE

1. Name of the College
( Full Postal address & Pin code)
2. Name of the Principal :
3. Telephone no. with STD code:
4. College Email Id:
5. RESULT STATISTICS OF PUC EXAM. APRIL -2016
a. ARTS: NO. Appeared ____________ Passed ____________ Percentage.
b. COMMERCE: NO. Appeared ____________Passed _____________
Percentage.
c. SCIENCE: NO. Appeared ____________Passed _____________
Percentage.
d. Highest Scorer in the PUC exam March 2016 in
Student Name
Total Marks
ARTS
COMMERCE
SCIENCE
1. Federation PUC ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAWÀzÀ ¸ÀzÀ¸Àå ¸ÀAAiÀÄPÀÛ ¥ÀzÀ«
¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À°è 80QÌAvÀ ºÉaÑ£À «zÁåyðUÀ¼À£ÀÄß
£ÉÆAzÁ¬Ä¹, ±ÉÃ.100 ¥sÀ°vÁA±À ¥ÀqÉzÀ 3 ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð
PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À ¥ÁæZÁAiÀÄðgÀ£ÀÄß ¸À£Á䤸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
2. 205-16 gÀ°è qÁPÀÖgÉÃmï (P.H.D) ªÀÄÄV¹zÀ ªÀÄÄRå ²PÀëPÀgÀ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß
PÀ¼ÀÄ»¹
PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ
¸À£Á䤸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
President,
DKHMPA Mangaluru

ªÀÄvÀÄÛ

C

²PÀëPÀgÀ£ÀÄß

Seal &
Signture, Principa
Please send this information
1) To,
Smt.Usha H Ballal
Headmistress,

2) To,
President,
DKHMPA

Sri Ramakrishna High School,
Millagrea Center
SRS Home,
575007
Bunts Hostel Circle,
Mangaluru-03

D.K Edu,Assn,
II Floor,MangaluruOR

PH:0824-2443671
9901638205

(Kindly Submit This form on before

without Faill)

D.K. DIST.HIGH SCHOOL HEADMASTER’S & PUC COLLEGE
PRINCIPAL’S
ASSOCIATION, MANGALURU
OFFICE:DK.EDU,ASSN,MILLAGRES CENTER, II
FLORE,MANGALURU-575007
PH:0824-2443671,9901638205,9448503074.Email
:dkeduassn@yahoo.in
PRO FORM: INFORMATION OF THE SCHOOL

1.Name of the school:
( Full Postal address & Pin code)

2.Name of the HM :

3.Telephone no. with STD code:
4.School Email Id:
5.Exact Strength in Std 10th(2015-2016)
Medium:

Kannada English -

6. RESULT STATISTICS OF SSLC EXAM. APRIL -2016
e. Kan. Medium: NO. Appeared ____________ Passed ____________
Percentage.
f. Eng. Medium: NO. Appeared ____________Passed _____________
Percentage.
g. Highest Scorer in the SSLC Exam in 2016
Student Name
Kannada
Medium
English
Medium

Total Marks

«. ¸ÀÆ.:
3. zÀ.PÀ
ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÁåAiÀÄgÀ
ºÁUÀÆ
¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀ
¸ÀAWÀzÀ ¸ÀzÀ¸Àå ±Á¯ÉUÀ¼À°è Cwà ºÉaÑ£À CAPÀ ¥ÀqÉzÀ
PÀ£ÀßqÀ ºÁUÀÆ DAUÀè ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ 3 «zÁåyðUÀ¼À£ÀÄß
¸À£Á䤸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
4. UÀjµÀ× «zÁåyðUÀ¼À£ÀÄß J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹ K¦æ¯ï-2016gÀ ¥ÀjÃPÉëUÉ
£ÉÆAzÀt¹, ±ÉÃ. 100 ¥sÀ°vÁA±À ¥ÀqÉzÀ PÀ£ÀßqÀ
ºÁUÀÆ
DAUÀè ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ 3 ¸ÀgÀPÁj ±Á¯É, 3 C£ÀÄzÁ¤vÀ ±Á¯É,
ºÁUÀÆ 3 C£ÀÄzÁ£À gÀ»vÀ ±Á¯Á ªÀÄÄRå ²PÀëPÀgÀ£ÀÄß
¸À£Á䤸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

Please send the information of the following :

7. Particulars of Retired H.M.S
National or State level Awards H.M.S
(During the Academic Year 2015 – 2016)
8. Particulars of National individual Achievement in Athletic ( Conducted
by ¸ÁªÀðd¤PÀ ²PÀët E¯ÁSÉ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀgÀPÁgÀ (During the
Academic year 2015-2016)
a. Name along with Xerox copy of there certificate.
9. Name of the winners in state level individual competition of
Prathibha Karanji conducted by ¸ÁªÀðd¤PÀ ²PÀëÀt E¯ÁSÉ PÀ£ÁðlPÀ
¸ÀgÀPÁgÀ
(During the Academic year 2015-2016)
Name along with Xerox copy of their certificate
10.205-16 gÀ°è qÁPÀÖgÉÃmï (P.H.D) ªÀÄÄV¹zÀ ªÀÄÄRå ²PÀëPÀgÀ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß
PÀ¼ÀÄ»¹ PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C ²PÀëPÀgÀ£ÀÄß ¸À£Á䤸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

President,
DKHMPA Mangaluru
Seal & Signture,H.M
Please send this information
2) To,
2) To,
Smt.Usha H Ballal
Headmistress,
Sri Ramakrishna High School,
Millagrea Center
SRS Home,
Floor,Mangaluru-575007
Bunts Hostel Circle,
OR
Mangaluru-03

President,
DKHMPA
D.K Edu,Assn,
II
PH:0824-2443671
9901638205

(Kindly Submit This form on before

without Faill)