You are on page 1of 24

PRENOS TOPLOTE

Def.

Prenos toplote prenos energije katerega pogojuje


razlika temperatur
temperatura je krajevno od toke do
toke razlina

Naini prenosa toplote:

PREVAJANJE (kondukcija),
PRESTOP (konvekcija) in
SEVANJE (radiacija).

PRENOS TOPLOTE - PREVAJANJE

PREVAJANJE- prenos v trdnih telesih in tekoinah


(kapljevinah in plinih)
Trdne snovi

nosilci energije so prosti elektroni in vibracijska


energija atomov in molekul v smeri padanja
temperatur.

Kapljevine

toplota se prenaa z difuzijskim gibanjem molekul


in s prenosom vibracij med sosednjimi
molekulami.

Plin

difuzijsko gibanje molekul povezano s trki med


njimi.

PRENOS TOPLOTE - PREVAJANJE

PREVAJANJE - krajevno in asovno odvisen pojav


Skalarno temperaturno polje
T = T (x, y, z, t)
Pri asovno neodvisnih pojavih govorimo o stacionarnem ali
ustaljenem temperaturnem polje

T
=0
t

T = ( x, y , z )

Dvodimenzionalno ali ravninsko polje


Enodimenzionalno polje

izotermen ploskve
izoterme

PRENOS TOPLOTE - PREVAJANJE

v
T
T

v
q

v
T temperaturni gradient

v
q

vektor normale na izotermo

toplotni tok [J/s]

T
T

dT
q& = A
dx
q& = Q& dA

q toplotni tok [J/s]


A povrina [m2]
Q toplotni pretok [J/m2 s]
- toplotna prevodnost (T,p, snov)
trdne snovi
kapljevine
plini

od 1 do 450 W/mK
od 0,1 do 1 W/mK,
od 0,001 do 1 W/mK

PRENOS TOPLOTE - PRESTOP

PRESTOP prenos med povrino trdega telesa in kapljevino


gibanjem makroskopskih delcev tekoine in medsebojno
meanje

q& = h A T
h [W/m2K]

Newtonov zakon ohlajanja

toplotna prestopnost odvisna od:


geometrije povrine (hrapavosti),
tokovne oblike,
lastnosti tekoine in
temperaturne razlike in nivoja.

PRENOS TOPLOTE - PRESTOP

Toplotna prestopnost
naravna konvekcija - zrak
prisilna konvekcija - zrak
prisilna konvekcija - voda
ogrevanje vode - naravna konvekcija
vretje vode
kondenzacija pare v filmu
suilna komora notranjost
suilna komora zunanjost

h [W/m2K]
550
25 - 250
250 - 15000
50 - 1000
3500 - 45000
5000 15000
14
8 - 29

PRENOS TOPLOTE - SEVANJE

SEVANJE prenos energije z elektromagnetnim valovanjem


valovnih dolin 10-4 do 10-7 m

q& = A T

toplotni tok [W=J/s]

parameter odvisen od lastnosti povrine

= 5,67 10-8 W/m2K4

Stefan-Boltzmanova konstanta

PRENOS TOPLOTE STACIONARNI PRENOS TOPLOTE

Temperaturna porazdelitev v steni


je linearna funkcija razdalje (debeline)

T1

dT
q& = A
dl
T2

A
&q =
(T0 T1 )
l

Termini upor ravne stene

Toplotni tok v sestavljeni steni

T1

q& =

T2
T3
T4
1, l1

2, l2

3, l3

A (T0 T1 )
l

Pojavi se e kontaktni upor


odvisen od hrapavosti,
temperature, tlaka in vrste
snovi

PRENOS TOPLOTE STACIONARNI PRENOS TOPLOTE

Toplotna prehodnost v ravni steni


Dodatni konvekcijski upor
T0

T1
h1
q

reciprona vrednost skupnih uporov

T2

T3
T4
h1

1, l1

Toplotna prehodnost k

2, l2

3, l3

Tn

li
li
1 1
1
1
= + + = +
k h1
hi
i h2
i

q& = k A T

Toplotni tok skozi steno je konstanten

&q = h1 A(T1 T0 ) = 1 A(T2 T1 ) = 2 A(T3 T2 ) = 3 A(T4 T3 ) = h2 A(Tn T4 )


l1
l2
l3

PRENOS TOPLOTE STACIONARNI PRENOS TOPLOTE

Toplotna prehodnost v cevi

q& = A

dT
dr

1
q& dr = 2L dT
r
q& =

2L(T0 T1 )

R=

ln rr10

ln rr10

2L

1
R=
h 2Lr

Upor v steni cevi

Upor na povrini cevi

PRENOS TOPLOTE STACIONARNI PRENOS TOPLOTE

Toplotni menjalniki
T, TT2
dA

2
H, TH1

TT
TH2

TH

1
TT1

qH = HcpH(TH2 TH1)

dq = TcpTdTT=HcpHdTH

qT = TcpT(TT2 TT1)

dq = U (TT TH) dA

PRENOS TOPLOTE STACIONARNI PRENOS TOPLOTE

Toplotni menjalniki

T, TT2
dA

2
H, TH1

TT
TH

1
1
d (TT TH ) = dq

c
T pT H c pH
dq =

d (TT TH )
1
1

T c pT H c pH

1
d (TT TH )
1

U
=

1 TT TH
c
T pT H c pH
2

TH2

1
TT1

1
(TT TH ) 2
1
= U A

ln
c
(TT TH )1
T pT H c pH

T T
A
T T
(T TH ) 2
dA ln T
= U A T 2 T 1 H 2 H 1

q
q
(TT TH )1

PRENOS TOPLOTE STACIONARNI PRENOS TOPLOTE


T, TT2

Toplotni menjalniki

dA
H, TH1

TT
TH2

TH

q =U A

(TT TH ) 2 (TT TH )1
(TT TH ) 2
ln
(TT TH )1

TT1

TT1

T2 T1
q = h A
T
ln 2
T1

TT2

TH2
TH1

TT1

T
TT2
TH2

TH1

PROTITOK

SOTOK

PRENOS TOPLOTE NESTACIONARNI PRENOS TOPLOTE

NESTACIONARNI PRENOS TOPLOTE


Temperaturna v telesu je odvisna od asa in kraja opazovanja
telo idealne prevodnosto
telo idealne prestopnosti
prevodnost in prestopnost sta primerljivi
Prevladujoi upor ocenimi z Biotovim tevilom

R
Bi = n =
Rz

1
h

hL

(TP TL )
(T1 TP )

PRENOS TOPLOTE NESTACIONARNI PRENOS TOPLOTE

PRENOS TOPLOTE Z ZANEMARLJIVIM NOTRANJIM UPOROM


Bi << 1

temperatura je enaka po celotnem prerezu

povprena temperatura je odvisna od asa


q& = h A (T1 T )

dE
dT
= V c p
dt
dt

dT
h A
=

T T T1 0 V c p dt
0
T

T1 T
T1 T0

=e

hA
c p V

=e

q& = h A(T1 T ) = h A(T1 T0 )e

PRENOS TOPLOTE NESTACIONARNI PRENOS TOPLOTE

PRENOS TOPLOTE Z ZANEMARLJIVIM NOTRANJIM UPOROM

je asovna konstanta sistema (veji je poasneje


se sistem odziva)

V
h At
= A
c p V

t
V
A

cp

h L a t
2 = Bi Fo
L

T T1
T0 T1

L,

,cp

a=

cp

Termina difuzivnost

PRENOS TOPLOTE NESTACIONARNI PRENOS TOPLOTE

TELO KONNIH DIMENZIJ


spremembo temperature zaznamo po celotnem prerezu
temperaturno polje je odvisno od asa in kraja T = f(x,t)

T
2T
= a 2
t
x
T

Robni pogoji:
t=0
T = T0
t>0
T = T1
t0
dT/dx = 0

T1

t4

x0
x = L
x=0

Brezdimenzijske spremenljivke:
T1 T

=
Temperatura:
T1 T0

t3
t2
t1
T0

-x

t=0

-L

Razdalja

n=

x
L

as

a t
= Fo
2
L

PRENOS TOPLOTE NESTACIONARNI PRENOS TOPLOTE

TELO KONNIH DIMENZIJ


n
(
1)
(n +
= 2

e
1
n = 0 (n + 2 )

Fo
4

1 2 2
Fo
2

cos (n + 12 ) n

x
cos

2
L

Na povrini (x = L) je tok iz okolice enak toku v telesu, zato lahko zapiemo


h (T1 T0 )

Fo
4

= (T1 T0 ) e

Fo
4

2
L

Sledi definicija Nusseltovega tevila in trditev


- toplotna prestopnost ni odvisna od asa

Nu =

hL

PRENOS TOPLOTE NESTACIONARNI PRENOS TOPLOTE

TELO KONNIH DIMENZIJ


Povprena temperatura
T1 T = (T1 T0 )

Fo
4

Termina difuzivnost do <0,5


T1 T
4 a t
=

T1 T0 L

0,5

Rezultate podajamo v Gurney-Lurievih diagramih


abcisa(x)
Fo=a.t/L2
ordinata (y)

brezdimenzijska razdalja n
parameter m
Bi-1

PRENOS TOPLOTE
NESTACIONARNI
PRENOS TOPLOTE

Gurney-Lurievi diagrami
abcisa
ordinata
brezdimenzijska
razdalja
parameter m

Fo=a.t/L2

n
Bi-1

PRENOS TOPLOTE NESTACIONARNI PRENOS TOPLOTE

POLNESKONNO TELO
globina pronicanja je manja od konne dimenzije
telo (snov) ima veliko notranjo upornost (Bi >> 1)
T
2T
= a 2
t
x

Robni pogoji:
t=0
t>0
t>0

T1

T = T1
T = T1
T = T0

0 x
x=0
x=

Brezdimenzijske spremenljivke:

Temperatura:

T1 T
T1 T0

Razdalja

n=

x
L

as

a t
= Fo
2
L

t3
t1

t2

T0

PRENOS TOPLOTE NESTACIONARNI PRENOS TOPLOTE

POLNESKONNO TELO

t3
t1

Termini mejni sloj

T1

T1 T
= erf
T1 T0
=

x
2
=

4 a t

e
d

x
4a t

Toplotni tok na povrino je asovno odvisen

t2

T0

q=

4a t

(T1 T0 )

h=

q = h (T1 T0 )

1
h=
tm

tm

a t

=2

a tm

a t

PRENOS TOPLOTE NESTACIONARNI PRENOS TOPLOTE

POLNESKONNO TELO
Globina pronicanja je
le e 20 % celotne temperaturne razlike

T1

x = a t

T - T 0 0,2(T 1 -T 0
t1

tn

t2

T0
0

at 1

at n