You are on page 1of 8

rea de Formaci Lingstica

CLAU
1.
invariables: cantaire, dansaire, gallinaire, boletaire
canvi de la vocal ltima: mestre-mestra, sogre-sogra, alumne-alumna
afegiment d'una a: esps-esposa, jardiner-jardinera, marqus-marquesa, gatgata
afegiment del sufix -essa: metge-metgessa, alcalde-alcaldessa

2.
invariables: cantant, dibuixant, manifestant, viatjant, conferenciant, supervivent,
caminant
femen en -a: gegant, president, sant
de les dues maneres: estudiant (es pot dir una estudiant o una estudianta, tot i
que aquesta darrera forma s menys usual) i acompanyant (per
una acompanyant no s el mateix que una acompanyanta, ja que la
primera s simplement una dona que acompanya, mentre que la
segona fa referncia a aquella dona que t per ofici acompanyar
alg)
3.
cavall

euga, egua

poll

nec

nega

aneguet

toro, brau

vaca

vedell

burro, ruc, ase

somera

poll

gat

gata

gat

gos

gossa

cadell

porc, verro

truja, verra

conill

conilla

lludrig

gall

gallina

poll, pollet

E C MS Substantiu i adjectiu

garr, godall

rea de Formaci Lingstica

marr

ovella

xai, be

boc

cabra

cabrit

llop

lloba

llobat

crvol

crvola

cervatell

4.
rebesavi

rebesvia

besavi

besvia

avi

via

parent

parenta

pare

mare

oncle

tia

germ

germana

cos

cosina

nt

nta

fill

filla

marit

muller

besnt

besnta

padr

padrina

nebot

neboda

cunyat

cunyada

sogre

sogra

gendre

nora, jove

5.

E C MS Substantiu i adjectiu

rea de Formaci Lingstica

-a/-e -es
abelles
negres
actes
portes
cases
agulles
pobres
pares

-s
accents
abrics
accidents
aeroports
necs
ajuntaments
lbums

-ns
acordions
avions
assassins
botons
balcons
pins

-os
arrossos
autobusos
calaixos
braos
llaos

-s/-os
texts/textos
trists/tristos
discs/discos
desigs/desitjos
frescs/frescos

invariable
llapis
cactus
virus
globus

6.
adreces
aiges
botigues
boques
butxaques
places

esponges
foques
llenges
llesques
mantegues
taronges

7.
singular

plural

singular

plural

autobs

autobusos

nus

nusos

matals

matalassos

ssos

avs

avisos

pas

passos

nas

nassos

pasts

pastissos

sis

sisos

rus

russos

dos

dosos

pis

pisos

8.
avis avi
trens - tren
germanes
germana
peixos - peix

E C MS Substantiu i adjectiu

vies - via,
dones - dona,
reis - rei

balons - bal
germans - germ
mans - m

braos - bra
senyors - senyor
pomes - poma

caps - cap

senyores - senyora

dents dent
3

rea de Formaci Lingstica

dits dit
pans - pa
vius viu
bastons bast
ous - ou

cordons cord
ulls - ull
caramels
caramel
cames - cama
cares - cara

peus peu
mesos mes
reines reina

senyoretes senyoreta
ties - tia
ganivets ganivet0

llaos lla
pitets pitet

gots - got
botons - bot

9.
avi / avis
tren
senyor
rei
cap
dit
peu
ull
viu
caramel
ganivet
got
ou
pitet

bal / balons
germ
m
cord
pa
bast
bot

bra / braos
peix
mes
lla

via / avies
germana
dona
cama
cara
senyora
reina
poma
senyoreta
tia

10.
jerseis
focs
llimacs
canons
sogres
plats
guixos
termmetres
abrics
carrers
sabates
papers

bancs
forats
tigres
mestres
pessetes
dibuixos
graneres
xampanys
tasses
arbres
sopes
camins

sabons
pisos
patinets
terres
garatges
galetes
sucs
pilotes
bes
escopetes
rellotges
avions

cabres
llits
rodes
camions
balcons
pltans
coixins
gasos
lleons
ocells
forquilles
nmeros

11.

E C MS Substantiu i adjectiu

rea de Formaci Lingstica

singular
Ex. home
conte
prestatge
cadira
idioma
cotxe
arbre
torre
mare
papallona
crella
tema
eina
tovallola
capsa
muntanya
estrella
pare
fletxa
poble
poeta

Plural mascul + s
homes
contes
prestatges

Plural acabat en -es

cadires
idiomes
cotxes
arbres
torres
mares
papallones
crelles
temes
eines
tovalloles
capses
muntanyes
estrelles
pares
fletxes
pobles
poetes

corda
persa

cordes
perses

trompeta
bata
llebre
bufanda
trampa
faldilla
cullera
verge
aroma

trompetes
bates

llebres
bufandes
trampes
faldilles
culleres
verges
aromes

Gnere
mascul
mascul
mascul
femen
mascul
mascul
mascul
femen
femen
femen
femen
mascul
femen
femen
femen
femen
femen
mascul
femen
mascul
mascul /
femen
femen
mascul /
femen
femen
femen
femen
femen
femen
femen
femen
femen
femen

Com a norma general, el plural dels substantius es forma afegint una s al singular
corresponent.
Els substantius acabats en a tona formen el plural canviant aquesta vocal per la
terminaci es:

12.
so voclic
a) com
ve, catal, b, jard,

E C MS Substantiu i adjectiu

so consonntic
c) jardins
comuns, vens, catalans,

rea de Formaci Lingstica

avi

avions, bns

b) amo
avi, pare, jove, cotxe,
frare, home, marge,
carro, verge

c) homes
marges, pares, verges,
amos,
avis,
carros,
frares, joves, cotxes

agudes

planes

13.
Ex.:

boig

boigs

bojos

text

texts

textos

gust

gusts

gustos

bosc

boscs

boscos

roig

roigs

rojos

passeig

passeigs

passejos

desig

desigs

desitjos

disc

discs

discos

risc

riscs

riscos

test

tests

testos

Les paraules que acaben amb -st, -ig, -sc, -xt, poden fer el plural amb amb s o -os.
14.
avisos

nusos

progressos

impresos

ingressos

usos

bressos

embussos

gasos

interessos

fracassos

nassos

anissos

accessos

arrossos

successos

abusos

pisos

E C MS Substantiu i adjectiu

rea de Formaci Lingstica

15.
plural
empatxos
discos
textos
desitjos
safaretjos
passejos
gustos
cartutxos
feixos
reflexos
boscos
guixos
lletjos
bojos
dolos
fixos

singular
empatx
disc
text
desig
safareig
passeig
gust
cartutx
feix
reflex
bosc
guix
lleig
boig
dol
fix

plural acabat en -s
discs
texts
desigs
safareigs
passeigs
gusts

boscs
lleigs
boigs

16.
FEMEN
marquesa
esposa
russa
encesa
melosa
furiosa
escassa
japonesa
precisa
17.

MASCUL
marqus
esps
rus
encs
mels
furis
escs
japons
precs

s (essa sonora)
Ex. marqus-marquesa
esps - esposa
encs - encesa
mels - melosa
furis - furiosa
japons - japonesa
precs - precisa
andals - andalusa
seris - seriosa

E C MS Substantiu i adjectiu

FEMEN
sussa
andalusa
gossa
rossa
grossa
seriosa
espessa
burgesa
francesa

MASCUL
sus
andals
gos
ros
gros
seris
esps
burgs
francs

ss (essa sorda)
Ex. rus-russa
escs - escassa
sus - sussa
gos- gossa
ros - rossa
gros - grossa
esps - espessa

rea de Formaci Lingstica

burgs - burgesa
francs - francesa

18.
a. Vam comprar un pasts molt car.
b. El cos diplomtic del pas ve va assistir a la festa.
c. Quin autobs heu dagafar?.
d. El curs superior tindr festa.
e. Aquell lle en algun cas es menja la carn i los tamb.

19.
a. Ja fa uns mesos que no ens hem vist.
b. Falten uns trossos de roba dels matalassos.
c. En aquells avisos sexplica on sn els accessos al pis.
d. Ens calen uns permisos per a recollir aquells ssos polars.
e. No mpligues els pisos amb tants mobles.

E C MS Substantiu i adjectiu