You are on page 1of 13

Referentna stranica

B ILA N C A I IZVJE TA J 0 PR IH O D IM A I R A S H O D IM A
N E P R O FITN IH O R G A N IZA C IJA
za razdoblje 1. sijenja do 31. prosinca 2014.

Obrasci PR-RAS-NPF i Bilanca

03469271

H R V A T S K A D E M O K R A T SK A ZAJEDNICA

M atini broj

10000

Naziv obveznika

ZA G R EB , TR G R T A V A FAIZM A 4

Broj pote

Mjesto, ulica I kuni broj

83577

04150008463

21

133

9492

2014-12

RN O

O sobni Identifikacijski
broj (OIB)

Ifra
upanije

ifra o p in e

ifra djelatno (ti

A O P oznaka razdoblja

4.920.804.209,64
Neki financijski pokazatelji iz obrazaca:

K on tro lni broj obrasca

AOP

O pis (BIL-NPF)

oznaka

Stanje 1. sijenja

Stanje 31. prosinca

IMOVINA (AOP 002+074)

001

1 9.077 .695

18.543.468

O B VEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)

145

1 9 .077 6 9 5

18.543.468

Opis (PR-RAS-NPF)

AOP
oznaka

PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041)

001

Plae za prekovremeni rad

049

Ostali nespomenuti rashodi

125

Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 127+128)

126

Tekui rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija

127

Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja

130

Poveanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 130-129)

131

Manjak prihoda - preneseni

137

Viak prihoda raspoloiv u sljedeem razdoblju (AOP 134-135+136-137)

138

014653245

Ostvareno
prethodne godine
4 0 .6 3 7 .2 6 2

3 .8 00.379

41 9 .5 9 6

1.356.247

Milijan Brki

Telefaks

Z a k o n sk i predstavnik:

alen.gerek@hdz.hr

Alen Gerek

A d resa e-pote

O so ba za kontaktiranje

(potpis voditelja raun ovod stva)

Svo su kontrole zadovoljene

3 2.750 .463
176.864

014553752

Telefon

Ostvareno tekue
razdoblje

Evidencijski broj

(popunjava FINA)

Obrazac PR-RAS-NPF

IZVJETAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA


za razdoblje 1. sijenja do 31. prosinca 2014.
Naziv obveznika: |HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA
Potanski broj: 110000

AOP ozn. razdoblja2': [2014-12


Kontrolni broj:

Mjesto: |ZAGREB

Osobni identifikacijski broj (OIB):

4.920.804.153,52
04150008463

Adresa sjedita: |TRG RTAVA FAIZMA 4

iro raun: |_
Matini broj: 103469271
ifra djelatnosti: 19492

RNO:|

up GRAD ZAGREB

0083577

Opina/grad: GRAD ZAGREB

ifra upanije: |_____ 211


ifra opine:!

133

Stanje kontrola: Sve su kontrole zadovoljene

Verzija Excel datoteke: 3.0.1.

Vrsta posl1: 708

Djelatnost: Djelatnosti politikih organizacija


Raun iz
ra t. plana

O PtS

AOP

O stvareno prethodne
g o din e

O stvareno tekuo
razdoblje

Index
(5/4)

P R IH O D I ( A O P 002+ 005+ 008+ 011+ 024+ 032+ 041)

001

4 0 .6 3 7 262

3 2 7 5 0 463

80,6

31

P rih o d i od p ro d a je rob a i p ru a n ja u slu g a ( A O P 003+ 004)

002

3111

P rih od i od p ro d a je rob a

003

3112

P rih od i od p ru an ja u slu g a

004

32

P rih o d i od la n a rin a i la n s k ih d o p rin o sa ( A O P 006+ 007)

005

2 .4 7 4 254

3 .209 307

129,7

3211

la n a rin e

006

2 4 7 4 254

3.209.307

129,7

3212

la n s k i d o p rin o si

007

33

P rih o d i po p o se b n im p ro p isim a ( A O P 009+ 010)

008

3 4.180 .311

26 943 442

78,8

3311

P rih od i po p o se b n im p ro p isim a iz p ro ra u n a

009

3 4 .1 8 0 311

26 943 442

78,8

3312

P rih od i po p o se b n im p ro p isim a iz o stalih izv o ra

010

34

P rih od i od im o v in e ( A O P 012+ 021)

011

1 7 9.51 8

102.922

57,3

341

P rih od i od fin a n cijs k e im o v in e ( A O P 0 1 3 d o 020)

012

9 .500

23.663

249,1

3411

P rih od i od ka m a ta z a d a n e z a jm o v e

013

3412

P rih od i o d ka m a ta po v rije d n o sn im p a pirim a

014

3413

K a m a te n a o ro e n a s re d s tv a i d e p o z ite po vi enju

015

3414

P rih o d i od z a te z n ih k a m a ta

016

3415

P rih o d i od p o zitivn ih te a jn ih razlika

017

9405

12.777

135,9

95

10 886

100

3416

P rih od i od divid e nd i

018

3417

Prihodi od dobiti trgovakih drutava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima

019

3418

O stali prihodi od fin a n cijske im ov in e

020

342

P rih od i o d n e fin a n c ijsk e im o v in e ( A O P 022+ 023)

021

170.01 8

7 9 259

46,6

3421

P rih o d i od z a k u p a i izn a jm ljiv an ja im o v in e

022

1 7 0.01 8

79259

46.6

3422

O sta li prihodi od n e fin a n c ijsk e im o v in e

023

35

P rih o d i o d d o n a cija (A O P 025+ 028 d o 031)

024

2 4 4 3 .3 3 8

2 .0 29.327

83,1

351

P rih o d i o d d o n a cija iz p ro ra u n a ( A O P 026+ 027)

025

3511

P rih o d i o d d o n a cija iz d r a v n o g p ro ra u n a

026

3512

P rih o d i od d o n a cija iz p ro ra u n a je d in ic a lo k a ln e i p o d ru n e (regionalne) sa m o u p ra v e

027

352

P rih o d i od in o ze m n ih v la d a i m e u n a ro d n ih o rg a n iza c ija

028

353

P rih o d i od trg o v ak ih d ru ta v a i o stalih p ra vn ih o s o b a

029

1.337.259

7 9 1.34 0

59,2

354

P rih o d i od g ra a n a i k u a n sta v a

030

1 .1 0 6.079

1.237.987

111,9

355

O sta li prihodi od d o n a cija

031

36

O stali prihodi ( A O P 033+ 036+ 037)

032

1.359.841

4 6 5.46 5

34,2

361

P rih o d i od n a k n a d e tete i re fu n d a cija ( A O P 034+ 035)

033

55.781

5.581

10,0

3611

P rih od i od n a k n a d e teta

034

55.781

3473

6.2

3 612

P rih o d od re fund a cija

035

362

Prih od i od pro d a je d u g o tra jn e im o v in e

036

2.108

2 3 7 .4 3 0

104.300

43,9

1.066.630

355.584

33,3

57.639

27,9

363

O stali n e sp o m e n u ti p rihodi ( A O P 0 3 8 d o 040)

037

3631

O tp is o b v e z a

038

3632

N a p la e n a o tp is a n a p o tra iva n ja

039

3633

O stali n e sp o m e n u ti prihodi

040

1.066.630

297.94 5

37

P rih od i o d p o v e z a n ih neprofitnih o rg a n iz a c ija (A O P 042+ 043)

041

3711

T e k u i prihodi o d p o v e z a n ih neprofitnih o rg a n iza c ija

042

3 712

K ap ita lni p rihodi od p o v e z a n ih neprofitnih o rg a n iza c ija

RASHODI

043

------------. . . . . . .

__

R A S H O D I ( A O P 045+ 057+ 098+ 099+ 110+ 115+ 126)

044

4 5 .9 7 9 .2 3 2

42.8 1 0 .5 9 3

93,1

41

R a s h o d i z a rad n ike ( A O P 046+ 051+ 052)

045

7.8 5 6 .1 5 8

10.802.945

137,5

411

P la e ( A O P 0 4 7 d o 050)

046

6 .7 0 6 .4 1 3

9.024.048

134,6

4111

P la e z a re d o v a n rad

047

6 .7 0 6 4 1 3

8 824.792

131,6

4112

P la e u na rav i

048

22.392

Stranica: 1

Raun iz
ra. plana

OPIS

AOP

4113

P la e z a p re k o v re m e n i rad

049

4 114

P la e z a p o s e b n e uvjete rad a

050

412

O sta li ra sh o d i z a rad n ike

051

413

D o p rin o si na p la e ( A O P 0 5 3 d o 056)

4131

D o p rin o si z a z d ra v stv e n o o sig u ra n je

4 132

O stvareno prethodno
g odine

O stvareno tekuo
razdoblje

Index
(5/4)

176 864

119.61 8

238604

199,5

052

1.030.127

1 5 4 0.29 3

149,5

053

909 426

1.376.057

151,3

D o p rin o si z a z a p o lja v a n je

054

120.701

164 236

136,1

4 133

D o p rin o si z a m iro v in sk o o sig u ra n je ko je p la a p o s lo d a v a c

055

4134

P o s e b n i d o p rin o s z a p o tica n je z a p o lja v a n ja o s o b a s invaliditetom

056

42

M aterijalni ra sh o d i (A O P 058+ 062+ 067+ 072+ 077+ 087+ 092)

057

31.264 048

24 6 3 9 385

78,8

421

N a k n a d e tro k o v a rad n icim a ( A O P 0 5 9 d o 061)

058

57 0 .8 1 2

1.027.135

179,9
330,4

4211

S lu b e n a p uto va n ja

059

2 1 4 363

708.261

4212

N a k n a d e z a p rijevoz, z a rad n a teren u i o d vo je n i ivo t

060

3 5 5.69 9

3 1 7.14 9

89,2

4213

S tru n o u s a v r a v a n je rad n ika

061

750

1.725

230,0

422

N aknade lanovim a u predstavnikim I Izvrnim tijelima, povjerenstvim a i slino (A O P 063 do 066)

062

1.446

6 7 .9 5 2

4.699,3

4221

N a k n a d e z a o b a v lja n je a ktivn osti

063

1.446

4222

N a k n a d e tro k o v a slu b e n ih p u to va n ja

064

4223

N a k n a d e o stalih tro k o v a

065

4224

O sta le n a k n a d e

066

423

N a k n a d e vo lon terim a ( A O P 0 6 8 d o 071)

067

16.826

186.118

1.106,1

16.826

186.118

1.106,1

0,0
-

67 .9 5 2

4231

N a k n a d e z a o b a v lja n je d je la tn osti

068

4232

N a k n a d e tro k o v a slu b e n ih p u to va n ja

069

4233

N a k n a d e ostalih tro k o v a

070

4234

O sta le n a k n a d e

071

424

N a k n a d e o stalim o s o b a m a iz v a n rad n og o d n o s a ( A O P 0 7 3 d o 076)

072

4241

N a k n a d e z a o b a v lja n je aktivn osti

4242

N a k n a d e tro k o v a slu b e n ih p u to va n ja

4243

N a k n a d e ostalih tro k o v a

075

4244

O sta le n a k n a d e

076

425

R a s h o d i z a u slu g e (A O P 0 7 8 d o 086)

077

4251

U s lu g e telefon a, p o te i p rije v o za

4252

U s lu g e te k u e g i in v e stic ijsk o g o d r a v a n ja

4253
4254

1 .8 32.650

2 .8 5 8 4 2 8

156,0

073

6 0 7 .1 4 0

1.376.604

226,7

074

1 .2 2 5.510

1.461.580

119,3
-

20.244

2 1 .6 1 5 .0 9 5

14.544.508

67,3

078

2.0 9 2 .7 5 4

3.541.747

169,2

079

27 1 .3 6 7

6 2 9 173

231,9

U s lu g e p ro m id b e i inform iranja

080

11 .0 1 8 .9 3 3

3.527.219

32,0

K o m u n a ln e u slu g e

081

28 5 .1 9 4

257.03 6

90,1

2 .1 39.815

94,4

3.741 360

80,1
49,5

4255

Z a k u p n in e i n a ja m n in e

082

2.265.681

4256

Z d ra v s tv e n e i v e te rin a rsk e u slu g e

083

400

4257

Intelektualne i o s o b n e u slu g e

084

4.670.281

4258

R a u n a ln e u slu g e

085

331.131

164.062

4259

O sta le u slu g e

086

6 7 9 .3 5 4

544.096

80,1

426

R a s h o d i z a m aterijal i en e rg iju ( A O P 088 d o 091)

087

1 .8 0 0.197

2.095.674

116,4

4261

U re d s k i m aterijal i o stali m aterijalni ra sh o d i

088

6 2 0 .7 9 6

670.468

108,0

4262

M aterijal i siro vin e

089

7 .473

4263

E n e rgija

090

1.105.571

1.239.687

112,1

0,0

0,0

4 264

Sitan in v e n ta r i a u to g u m e

091

6 6 .3 5 7

185.519

279,6

429

O sta li n e sp o m e n u ti m aterijalni ra sh o d i ( A O P 0 9 3 d o 097)

092

5 4 2 7 .0 2 2

3.859 570

71,1

4291

P re m ije o sig u ran ja

093

8 9 .3 1 5

78.402

87,8

4292

R e p re ze n ta c ija

094

4 93 8 .1 2 7

3.716.984

75,3

4293

la n a rin e

095

135.161

61.091

45,2

4294

K o tiz a c ije

096

1.780

1.528

85,8

4295

O sta li n e sp o m e n u ti m aterijalni rash o d i

097

2 6 2 .6 3 9

1.565

0,6

43

R a s h o d i a m o rtiza cije

098

7 6 1 .4 0 5

4 7 3.83 0

62,2

44

F in a n c ijsk i ra sh o d i ( A O P 100+ 101+ 105)

099

8 3 8 101

846.464

101,0

441

K a m a te z a iz d a n e v rije d n o sn e p a p ire

00

442

K a m a te z a p rim ljene kred ite i z a jm o v e ( A O P 102 d o 104)

101

3 8 7 .3 6 0

563.060

145,4

4421

K a m a te z a prim lje ne kredite b a n a k a i o stalih kreditora

102

38 7 .3 6 0

563 060

145,4

4 422

K a m a te z a p rim lje n e ro b n e i o sta le z a jm o v e

103

4 423

K a m a te z a o d o b re n e , a n e re a liz ira n e kredite i z a jm o v e

104

443

O stali fin a n cijski ra sh o d i ( A O P 106 d o 109)

105

450.74 1

2 8 3 4 04

4431

B a n k a rs k e u slu g e i u slu g e p latn og p ro m eta

106

28 7 .7 4 8

183.719

63,8

4432

N e g a tiv n e te a jn e razlike i v a lu tn a k la u zu la

107

3 884

14.459

372,3

4433

Z a te z n e ka m a te

108

1 2 1.17 8

78 154

64,5

4434

O stali n e sp o m e n u ti fin a n cijski ra sh o d i

109

37.931

7.072

18,6

45

D o n a cije (A O P 111+114)

110

1 .3 2 5.190

5.350.281

4 03,7

451

T e k u e d o n a cije ( A O P 112+113)

111

1 .3 25.190

5.350 281

4 03,7

4511

T e k u e d o n a cije

112

1 3 2 5 .1 9 0

5.350.281

4 03,7

4512

Stip e nd ije

113

452

K ap ita ln e d o n a cije

114

46

O stali ra sh o d i ( A O P 116+121)

115

3 .9 3 4 .3 3 0

697.68 8

17.7

461

K a z n e , p enali i n a k n a d e tete ( A O P 117 d o 120)

116

133 951

217045

162,0

4611

N a k n a d e teta p ra vnim i fizikim o s o b a m a

117

1.440

88.475

6.144,1

4612

P e n a li, le a rin e i d ru g o

118

4613

N a k n a d e teta rad n icim a

119

62,9

Stranica: 2

Raun iz
ra. plana

OPIS

AOP

O stvareno tekue
razdoblje

O stvareno prethodne
g odin e

Index
(5/4)

4614

U g o v o re n e k a z n e i o sta le n a k n a d e teta

120

132.511

128.570

97,0

462

O stali n e sp o m e n u ti ra sh o d i ( A O P 122 d o 125)

121

3 8 0 0 .3 7 9

480 643

12.6

4621

N e o tp isa n a v rijed n o st i drugi ra sh o d i o tu e n e i ra sh o d o v a n e dug o tra jne im ovin e

122

4622

O tp isa n a p o tra iva n ja

123

4 7 .5 5 2

4 623

R a s h o d i z a o sta la p o re z n a d a v a n ja

124

13.495

4624

O sta li n e sp o m e n u ti ra sh o d i

125

3 .8 0 0 .3 7 9

41 9 .5 9 6

11,0

47

R a s h o d i v e z a n i u z fin a n cira n je p o v e z a n ih neprofitnih o rg a n iza c ija (A O P 127+128)

126

4711

T e k u i rash o d i v e z a n i u z fin a n cira n je p o v e z a n ih neprofitnih o rg a n iza cija

127

47 2

K ap italni ra sh o d i v e z a n i u z fin a n cira n je p o v e z a n ih neprofitnih o rg a n iza cija

128

S ta n je z a lih a p ro izv o d n je i g o to vih p ro iz v o d a na p o e tku razd o b lja

129

S ta n je z a lih a p ro izv o d n je i g o to vih p ro iz v o d a na kraju razd o b lja

130

P o v e a n je z a lih a p ro izv o d n je i g o to vih p ro iz v o d a (A O P 130-129)

131

S m a n je n je z a lih a p ro izv o d n je i g o to vih p ro iz v o d a (A O P 129-130)

132

U K U P N I R A S H O D I (A O P 044-131 ili 044+ 132)

133

4 5 9 7 9 .2 3 2

4 2 .8 1 0 .5 9 3

93,1

V I A K P R I H O D A ( A O P 0 0 1-133)

134

M A N J A K P R I H O D A ( A O P 133-001)

135

5 341 970

1 0 0 6 0 .1 3 0

188,3

5221

V i a k priho da - p re n e se n i

136

3.9 8 5 .7 2 3

5222

M an ja k p riho da - p re n e se n i

137

V i a k priho da ra sp o lo iv u s lje d e e m razd o b lju (A O P 134-135+ 136-137)

138

M an ja k p riho da z a p o kri e u s lje d e e m razd o b lju (A O P 135+ 137-134-136)

139

1 .3 56.247

11.416 377

841,8

177,5

0,0
1.356.247

DODATNI PODACI

-------

140

4 412.501

7 .830 577

1 1-dugovn U k u p n i priljevi na n o v a n e ra u n e i b la g a jn e

141

7 6 .0 3 5 .4 7 4

61.1 7 0 .1 0 5

80,4

11 -potranc U k u p n i o d ljevi s n o v a n ih ra u n a i bla ga jn i

142

7 2 .6 1 7 398

6 2 .567 098

86,2

11

S ta n je n o v a n ih s re d s ta v a na p o e tk u g o d in e

S ta n je n o v a n ih sre d s ta v a na kraju ra zd o b lja ( A O P 140+ 141-142)

143

7 .8 3 0 .5 7 7

6433584

82,2

P ro s je a n broj rad n ika na o s n o v i sta nja krajem izv je ta jn o g razd o b lja (cijeli broj)

144

72

83

115,3

P ro s je a n broj rad n ika na o sn o v i sati rad a (cijeli broj)

145

72

83

115,3

O stvarena vrijednost

VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU

AOP

051

G ra e v in sk i objekti u priprem i

146

052

P o stro je n ja i o p re m a u priprem i

147

053

P rije v o z n a s re d s tv a u p riprem i

148

054

V ie g o d in ji n a sa d i i o s n o v n o sta d o u p riprem i

149

055

O sta la ne m ate rija lna p ro iz v e d e n a im o v in a u p riprem i

150

056

O sta la n e fm an cijska im o v in a u p riprem i

151
AOP

S ta n je za lih a

152

K on trolni zbroj ( A O P 144 d o 152)

153

u Istom razdoblju
prethodne godine

u izvjetajnom
razdoblju

(6/4)

Stanje 1. sijenja

Stanje na kraju
izvjetajnog razdoblja

Indeks
(5/4)

144

166

115,3

Zakonski predstavnik|Milijan Brki


Osoba za kontaktiranje: |Alen Gerek
Telefon za kontakt:|014653245
Telefax: |014553752

Adresa e-pote obveznika:|alen.gerek@hdz.hr

Stranica: 3

Bilanca
N E P R O FITN E O R G A N IZA C IJE

Obrazac BIL-NPF

stanje na dan 31.12. 2014.


Naziv obveznika: HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA
Potanski broj: 10000

AOP ozn. razdoblja: 2014-12

Mjesto: ZAGREB

OIB: 4150008463

Adresa sjedita: TRG RTAVA FAIZMA 4

RNO: 0083577

iro raun:

ifra upanije: 21

Matini broj: 03469271

ifra opine: 133

ifra djelatnosti: 9492


Stanje kontrola: Sve su kontrole zadovoljene

V e rzija E xce l datoteke: 3.0.1.

Djelatnost: Djelatnosti politikih organizacija


R a u n iz
ra. p lana

O PIS

AOP

Stanje 1. sije n ja

Stanje 31. p ro sin ca

Index
(5/4)

IMOVINA
IM O V IN A ( A O P 002+ 074)

001

1 9 .0 7 7 .6 9 5

18.543 .468

97,2

N e fin a n c ijs k a im o v in a ( A O P 003+ 018+ 047+ 051+ 065+ 064)

002

1 0 .9 0 0 .6 9 8

11.909 .833

109,3

01

N e p r o iz v e d e n a d u g o tr a jn a im o v in a ( A O P 004+ 008-017)

003

2 5 0 .0 0 0

2.896.057

1.158,4

011

M ate rija ln a im o v in a - p riro d n a b o g a tstv a ( A O P 0 0 5 d o 007)

004

2.646.057

0111

Z e m ljite

005

2 6 4 6.05 7

0112

R u d n a b o g a tstv a

006

0113

O sta la p riro d n a m a te rijaln a im o v in a

007

012

N e m a te rija ln a im o v in a ( A O P 0 0 9 d o 016)

008

0121

P ate n ti

009

0122

K o n c e s ije

010

0123

L ic e n c e

011

0 124

O sta la p ra va

012

0125

G o o d w ill

013

0126

O s n iv a k i iz d a ci

014

6 0 0 .5 0 4

6 0 0 504

100,0

3 5 0 .5 0 4

350.50 4

100,0

2 5 0 .0 0 0

2 5 0.00 0

100,0

0 127

Izdaci z a razvo j

015

0128

O sta la n e m ate rija ln a im o v in a

016

019

Isp rav a k v rijed n osti n e p ro iz v e d e n e d u g o tra jn e im o v in e

017

3 5 0 .5 0 4

350.50 4

02

P r o iz v e d e n a d u g o tr a jn a im o v in a ( A O P 019+ 023+ 031+ 034+ 039+ 042-046)

018

1 0 .6 3 0 .3 8 6

8 .9 93.464

84,6

021

G ra e v in s k i ob jekti ( A O P 0 2 0 d o 022)

019

11.7 5 3 .9 6 6

9.348.671

79,5

0211

S ta m b e n i objekti

020

0212

P o slo v n i o b jekti

021

1 1 .7 5 3 .9 6 6

9.3 4 8 671

79,5

100,0

0213

O sta li g ra e v in sk i ob jekti

022

022

P o stro je n ja i o p re m a ( A O P 0 2 4 d o 030)

023

5.0 9 3 2 6 6

5 .9 2 2 8 1 3

116,3

0221

U re d s k a o p re m a i n a m je ta j

024

3 .5 0 5 .0 4 2

4.012.771

114,5

0222

K o m u n ik a c ijs k a o p re m a

025

8 1 4 189

8 1 3.39 3

99.9

0223

O p re m a z a o d r a v a n je i z a titu

026

3 4 4 .1 9 3

539.451

156,7

0224

M e d ic in s k a i la b o ra to rijsk a o p re m a

027

0225

Instrum enti, u re aji i stroje vi

028

0226

S p o rtsk a i g la z b e n a o p re m a

029

2 6 .3 4 9

26.349

100,0

0227

U reaji, stro je v i i o p re m a z a o s ta le n a m je n e

030

4 0 3 .4 9 3

530.84 9

131,6

023

P rije v o z n a s re d s tv a ( A O P 032+ 033)

031

2.287.551

2.159.551

94,4

0231

P rije v o z n a s re d s tv a u c e s to v n o m p ro m etu

032

2 2 8 7 551

2 .159 551

94,4

0232

O s ta la p rije v o z n a sre d s tv a

033

024

K njig e, u m je tn ika d jela i o s ta le iz lo b e n e v rije d n o sti ( A O P 035 d o 038)

034

9 7 .0 6 3

97.063

100,0

0241

K n jig e u k n ji n ica m a

035

0 242

U m je tn ik a d je la (iz lo e n a u g a le rija m a , m u ze jim a i slino )

036

9 7 .0 6 3

9 7 .063

100,0

0 243

M u z e jsk i iz lo c i i p re d m eti p riro d n ih rijetkosti

037

0244

O s ta le n e sp o m e n u te iz lo b e n e v rije d n o sti

038

025

V i e g o d i n ji n a s a d i i o s n o v n o sta d o ( A O P 040+ 041)

039

0251

V i e g o d i n ji n a s a d i

0 252

O s n o v n o sta d o

040
041

026

N e m a te rija ln a p ro iz v e d e n a im o v in a ( A O P 0 4 3 d o 045)

042

2 7 3 .9 0 0

76 7 .2 8 7

280,1

0261

U la g a n ja u ra u n a ln e p ro g ra m e

043

2 1 2 .0 7 6

543.46 3

256,3

0262

U m jetn ik a , lite rarn a i z n a n s tv e n a djela

044

4 3 380

43 .3 8 0

100,0

0263

O sta la n e m a te rija ln a p ro iz v e d e n a im o v in a

045

18.444

180 444

978,3

029

Isp rav a k v rije d n o sti p ro iz v e d e n e d u g o tra jn e im o v in e

046

8 8 7 5 .3 6 0

9 301.921

104,8

*
0

Stranica: 1

R a u n iz
ra. p lana

O PIS

AOP

Stanje 1. sije nja

Index

Stanje 31. p ro sin ca

(5/4)

03

P le m e n it i m e t a li i o s t a le p o h r a n je n e v r ije d n o s t i ( A O P 048)

047

20 312

20 312

100,0

031

P le m e n iti m etali i o sta le p o h ra n je n e v rije d n o sti ( A O P 049+ 050)

048

2 0 .3 1 2

20.312

100.0

0311

P le m e n iti m etali i d ra g o k a m e n je

049

0312

P o h ra n je n e knjige, u m je tn ika d jela i s li n e vrijed n osti

050

2 0 .3 1 2

20.312

100,0

04

S it n i in v e n t a r ( A O P 0 5 2 + 053-054)

051

041

Z a lih e sitn o g in v e n ta ra

052

7 .807

042

Sitn i in v e n ta r u u p o rab i

053

1.225.225

1.412.544

115,3

049

Isp ra v a k v rijed n o sti sitn o g in v e n ta ra

054

1.233 032

1.412.544

114,6

05

N e fin a n c ijs k a im o v in a u p r ip r e m i ( A O P 056 d o 059+ 062+ 063)

055

051

G ra e v in s k i ob jekti u p rip re m i

056

052

P o stro je n ja i o p re m a u p rip re m i

057

053

P rije v o z n a sre d s tv a u p rip re m i

058

054

V i e g o d i n ji n a sa d i i o s n o v n o sta d o u p rip re m i ( A O P 060+ 061)

059

0541

V i e g o d i n ji n a sa d i u p rip re m i

060

0542

O s n o v n o sta d o u p rip re m i

061

055

O sta la n e m a te rija ln a p ro iz v e d e n a im o v in a u p ripre m i

062

056

O sta la n e fin a n c ijsk a im o v in a u p rip re m i

063

06

P r o iz v e d e n a k ra t k o t r a jn a im o v in a ( A O P 065+ 070+ 073)

064

061

Z a lih e z a o b a v lja n je d je la tn o sti ( A O P 0 6 6 d o 069)

065

0611

Z a lih e z a p re ra sp o d je lu d ru g im a

066

0612

Z a lih e m a te rijala z a re d o v n e p o tre b e

067

0613

Z a lih e re ze rv n ih d ije lo va

068

0 614

Z a lih e m a te rijala z a p o s e b n e p o tre b e

069

062

P ro iz v o d n ja i p ro iz v o d i ( A O P 071+ 072)

070

0621

P ro iz v o d n ja u tijeku

071

0622

G o to v i p ro izv o d i

072

063

R o b a z a daljnju pro d aju

073

F in a n c ijs k a im o v in a ( A O P 075+ 083+ 100+ 105+ 125+ 133+ 142)

074

11

N o v a c u b a n c i i b la g a jn i ( A O P 076+ 080+ 081+ 082)

075

111

N o v a c u b a n c i ( A O P 0 7 7 d o 079)

076

1111

N o v a c na ra u n u kod tu ze m n ih p o slo v n ih b a n a k a

077

7 .3 8 3 808

1112
1113
112

N o v a c na ra u n u kod in o z e m n ih p o slo v n ih b a n a k a

078

5 1 .760

P rije la z n i rau n

079

Izd vo jena n o v a n a s re d s tv a

080

113

N o v a c u b lagajn i

081

114

V rije d n o s n ic e u b lagajn i

082

D e p o ziti, ja m e v n i p o lo i i p o tra iv a n ja o d rad n ika te z a v i e p la e n e p o re z e i o stalo

0,0

8 .1 7 6 .9 9 7

6 6 3 3 .6 3 5

81.1

7 .8 3 0 .5 7 7

6 .4 3 3.584

82,2

7 .4 3 5 .5 6 8

6 .0 2 0 489

81,0

6 .0 2 0 .4 8 9

81,5
0,0

3 9 5 .0 0 9

41 3 .0 9 5

104,6

4 25,6

083

1 0 .392

4 4 .2 3 2

121

D e p o ziti u b a n k a m a i o sta lim fin a n c ijs k im in stitu cijam a ( A O P 085+ 086)

084

1211

D e p o ziti u tu ze m n im b a n k a m a i o sta lim fin a n cijs k im in stitu cijam a

085

1212

D e p o ziti u in o z e m n im b a n k a m a i o sta lim fin a n c ijs k im in stitu cijam a

086

122

J a m e v n i p o loi

087

123

P o tra iv a n ja od rad n ika

088

1 .947

12.774

124

P o tra iv a n ja z a v i e p la e n e p o re z e i d o p rin o se ( A O P 090 d o 094)

089

1241

P o tra iv a n je z a v i e p la e n je p o re z e

090

1242

P o tra iv a n ja z a p o re z na d o d a n u v rije d n o st kod o b v e z n ik a

091

12

( A O P 084+ 087+ 088+ 089+ 095)

656,1
*

1243

P o tra iv a n ja z a v i e p la e n e c a rin e i c a r in s k e p ristojbe

092

1244

P o tra iv a n ja z a v i e p la e n e o sta le p o re z e

093

1245

P o tra iv a n ja z a v i e p la e n e d o p rin o se

094

129

O s ta la p o tra iva n ja ( A O P 0 9 6 d o 099)

095

8 .445

3 1 .458

372,5

1291

P o tra iv a n ja z a n a k n a d e ko je s e re fund ira ju

096

8 445

2 1 .242

251,5

1292

P o tra iv a n ja z a n a k n a d e te te

097

1293

P o tra iv a n ja z a p re d u jm o v e

098

1294

O sta la n e sp o m e n u ta p o tra iv a n ja

099

13

Z a jm o v i ( A O P 101+ 102+ 103-104)

100

131

Z a jm o v i g ra a n im a i k u a n s tv im a

101

132

Z a jm o v i p ra v n im o s o b a m a koji o b av lja ju p o d u z e tn ik u d je la tn ost

102

133

Z a jm o v i o sta lim su b je k tim a

103

139

Isp ra v a k v rije d n o sti d a n ih z a jm o v a

104

14

V rije d n o sn i p a piri ( A O P 106+ 109+ 112+ 115+ 118+ 121-124)

105

141

e k o v i ( A O P 107+ 108)

106

1411

e k o v i-tu z e m n i

107

1412

e k o v i-in o z e m n i

108

142

K o m e rc ija ln i i b la g a jn ik i z a p is i ( A O P 110+111)

109

1421

K o m e rc ija ln i i b la g a jn ik i z a p is i - tu ze m n i

1422

K o m e rc ija ln i i b la g a jn ik i z a p is i - in o z e m n i

110
111

143

M je n ic e ( A O P 113+114)

112

1431

M je n ic e - tu ze m n e

113

1432

M je n ic e - in o z e m n e

114

10.216

27.784

71,6

3 000

3.000

100,0

35 784

24.784

69,3

38 784

Stranica: 2

R a u n iz
ra. plana

O PIS

AOP

144

O b v e z n ic e ( A O P 116+ 117)

115

1441

O b v e z n ic e - tu z e m n e

116

Index
(5/4)

Stanje 31. p ro sin ca

Stanje 1. sije n ja
0

1442

O b v e z n ic e - in o z e m n e

117

145

O p c ije i dru g i fin a n cijs k i d e riv a ti ( A O P 119+120)

118

1451

O p c ije i d ru g i fin a n cijs k i d e riv a ti - tu ze m n i

119

1452

O p c ije i d ru g i fin a n cijs k i d e riv a ti - in o z e m n i

120

146

O sta li v rije d n o sn i p a p iri ( A O P 122+ 123)

121

1461

O sta li tu ze m n i v rije d n o sn i p a piri

122

1462

O sta li in o z e m n i v rije d n o sn i p a piri

123

149

Isp rav a k v rije d n o sti v rije d n o sn ih p a p ira

124

15

D io n ic e i udjeli u g la v n ic i ( A O P 126+ 129-132)

125

151

D io n ic e i udjeli u g la v n ic i b a n a k a i o stalih fin a n cijs k ih institu cija ( A O P 127+128)

126

1511

D io n ic e i udjeli u g la v n ic i tu ze m n ih b a n a k a i o stalih fin a n cijs k ih institu cija

127

1512

D io n ic e i udjeli u g la v n ic i in o z e m n ih b a n a k a i o stalih fin a n cijs k ih institu cija

128

152

D io n ic e i udjeli u g la v n ic i trg o v a k ih d ru ta v a ( A O P 130+131)

129

1521

D io n ic e i udjeli u g la v n ic i tu z e m n ih trg o v a k ih d ru ta v a

130

1522

D io n ic e i udjeli u g la v n ic i in o z e m n ih trg o v a k ih d ru ta v a

131

159

Isp rav a k v rije d n o sti d io n ic a i ud je la u g la v n ic i

132

16

P o tra iv a n ja z a p rih o d e ( A O P 134 d o 137+ 140-141)

133

29 7 .2 4 4

113.035

38,0

161

P o tra iv a n ja o d k u p a ca

134

2 2 9 .4 3 0

62.421

27,2

162

P o tra iv a n ja z a la n a rin e i la n s k e d o p rin o se

135

56812

39.612

69,7

163

P o tra iv a n ja z a p rih o d e po p o se b n im p ro p isim a

136

164

P o tra iv a n ja z a p rih o d e od im o v in e ( A O P 138+139)

137

1 1 .0 0 2

11.002

100,0

1641

P o tra iv a n ja z a p rih o d e od fin a n c ijs k e im o v in e

138

1 1 .002

11.002

100,0

1642

P o tra iv a n ja z a p rih o d e od n e fin a n c ijs k e im o v in e

139

165

O s ta la n e sp o m e n u ta p o tra iva n ja

140

169

Isp rav a k v rije d n o sti p o tra iva n ja

141

19

R a s h o d i b u d u ih razd o b lja i n e d o sp je la n a p la ta p rih o d a ( A O P 143+144)

142

191

R a s h o d i b u d u ih razd o b lja

143

192

N e d o sp je la na p la ta p rih o d a

144

15.000

15.000

OBVEZE I VLASTITI IZVORI


O B V E Z E I V L A S T I T I IZ V O R I ( A O P 146+ 196)

145

19.0 7 7 .6 9 5

18 5 4 3.46 8

97,2

2
24

O b v e z e ( A O P 147+ 174+ 182+ 190)

146

1 5 .2 8 6 .5 2 6

24.7 0 0 .4 2 9

161,6

O b v e z e z a r a s h o d e ( A O P 148+ 156+ 164+ 168+ 169+ 170)

147

6 .4 3 9 .5 3 7

8 7 6 3 .7 8 3

136,1

241

O b v e z e z a ra d n ik e ( A O P 149 d o 155)

148

7 1 6 .1 0 8

1.057 353

147,7

2411

O b v e z e z a p la e - n eto

149

39 4 .2 0 9

504 462

128,0

2412

O b v e z e z a n a k n a d e p la a - neto

150

2 .3 9 7

2.465

102,8

2 413

O b v e z e z a p la e u n a ra v i - neto

151

2 414

O b v e z e z a p o re z i p rire z n a d o h o d a k iz p la a

152

8 2 .7 9 7

169.125

204,3

2415

O b v e z e z a d o p rin o s e iz p la a

153

13 5 .6 6 8

2 0 5.84 8

151,7

2416

O b v e z e z a d o p rin o s e na p la e

154

1 0 1.03 7

175.453

173,7

2417

O s ta le o b v e z e z a rad n ike

155

242

O b v e z e z a m a te rijaln e r a s h o d e ( A O P 157 d o 163 )

156

5 .4 7 4 .8 4 5

7.5 4 3 .5 3 5

137,8

2421

N a k n a d e tro k o v a ra d n icim a

157

2 2 .884

27.121

118,5

2422

N a k n a d e la n o v im a u p re d sta v n i k im i iz v r n im tijelim a, p o v je re n sta v im a i sli n o

158

2423

N a k n a d e v o lo n terim a

159

2424

N a k n a d e o sta lim o s o b a m a iz v a n rad n o g o d n o sa

160

3.014

3.014

2425

O b v e z e p re m a d o b a v lja im a u ze m lji

161

5 .0 1 0 .9 8 9

6.4 1 1 .1 9 8

127,9

2426

O b v e z e p re m a d o b a v lja im a u in o z e m stv u

162

4 3 7 .9 5 8

1.102 202

2 51,7

2429

O s ta le o b v e z e z a fin a n cira n je ra sh o d a p o slo v a n ja

163

244

O b v e z e z a f in a n c ijs k e r a s h o d e ( A O P 165 d o 167)

164

1 4 3.34 9

94 836

66,2

143.34 9

94 836

66,2

2441

O b v e z e z a k a m a te z a iz d a n e v rije d n o sn e p a p ire

165

2442

O b v e z e z a k a m a te z a p rim lje n e k re d ite i z a jm o v e

166

2443

O b v e z e z a o sta le fin a n c ijs k e ra sh o d e

167

245

O b v e z e z a p riku p lje n a s re d s tv a p o m o i

168

246

O b v e z e z a k a z n e i n a k n a d e teta

169

249

O s ta le o b v e z e ( A O P 171 d o 173)

170

2491

O b v e z e z a p o re z e

171

2492

O b v e z e z a p o re z na d o d a n u v rije d n o st

172

2493

O b v e z e za p re d u jm o ve , d e p o zite , p rim lje n e ja m e v in e i o sta le n e sp o m e n u te o b v e z e

25
251

100,0

53.123

10 5 .2 3 5

14.936

14,2

1 0 5.10 9

14.366

13,7

173

126

570

452,4

O b v e z e za v rije d n o s n e p a p ire ( A O P 175+ 178-181)

174

O b v e z e z a e k o v e ( A O P 176+ 177)

175

2511

O b v e z e z a e k o v e - tu z e m n e

176

2512

O b v e z e z a e k o v e - in o z e m n e

177

252

O b v e z e za m je n ic e ( A O P 179+ 180)

178

2521

O b v e z e z a m je n ic e - tu z e m n e

179

2522

O b v e z e za m je n ic e - in o z e m n e
Isp rav a k v rije d n o sti o b v e z a z a v rije d n o s n e p a p ire

180
181

259

Stranica: 3

R a u n iz
ra. p lana

O PIS

AOP

Index
(5/4)

Stanje 31. p ro sin ca

Stanje 1. sije n ja

26

O b v e z e za kre d ite i z a jm o v e ( A O P 183+ 186-189)

182

8 8 1 1 .0 7 2

15 868 041

180,1

261

O b v e z e z a kred ite b a n a k a i o sta lih k re d ito ra ( A O P 184+185)

183

8 .7 8 5 .7 1 9

11.720 .014

133,4

2611

O b v e z e z a kre d ite u ze m lji

184

8 .7 8 5 .7 1 9

11.720 .014

133,4

2612

O b v e z e z a kre d ite iz in o z e m s tv a

185

262

O b v e z e z a ro b n e i o sta le z a jm o v e ( A O P 187+188)

186

25 353

4 .1 4 8 0 2 7

100

2621

O b v e z e z a z a jm o v e u zem lji

187

2 5 .353

4 .1 4 8 027

100

2622

O b v e z e z a z a jm o v e iz in o z e m s tv a

188

269

Isp ra v a k v rijed n o sti o b v e z a z a k re d ite i z a jm o v e

189

29

O d g o e n o p la a n je ra s h o d a i p rih o d i b u d u ih razd o b lja ( A O P 191+192)

190

291

O d g o e n o p la a n je ra sh o d a

191

292

N a p la e n i p rih o d i b u d u ih ra zd o b lja ( A O P 193+194)

3 5 .9 1 7

6 8 .605

191,0

192

3 5 .9 1 7

68605

191,0

3 5 .917

2 4 .106

67,1

2921

U n a p rije d p la e n i priho di

193

2 922

O d g o e n o p rizn a v a n je p rih o d a

194

V la s t it i iz v o r i ( A O P 196+ 199-200)

195

51

V la stiti izv o ri ( A O P 197+ 198)

511

V la stiti izv o ri

512

R e v a lo riz a c ijs k a re ze rv a

198

5221

V i a k p riho da

199

5222

M a n ja k p riho da

200

4 4 .4 9 9

3.7 9 1 .1 6 9

-6.156.961

-162,4

196

5 .1 4 7 .4 1 6

5 .2 5 9 4 1 6

102,2

197

5 .1 4 7 .4 1 6

5 .2 59.416

102,2

1.3 5 6 .2 4 7

11.416 .377

841,8

IZVANBILANNI ZAPISI
61

Izv an b ila n n i z a p is i - a k tiv a

201

62

Izv an b ila n n i z a p is i - p a s iv a

202

Zakonski predstavnik Milijan Brki


Osoba za kontaktiranje: Alen Gerek
Telefon za kontakt: 014653245
Telefax: 014553752
Adresa e pote: alen.gerek@hdz.hr

Stranica: 4

BILJEKE UZ PR-RAS-NPF

Hrvatska demokratska zajednica registrirana je kao neprofitna organizacija ( politika stranka) koja se
vodi po naelu dvojnog knjigovodstva.
Financijsko poslovanje obavlja se putem sredinjeg rauna Hrvatske demokratske zajednice te
podrauna upanijskih organizacija i Gradske organizacije Grada Zagreba.
U nastavku se nalaze bitnije promjene u PR-RAS-NPF u odnosu na 2013. godinu u obliku biljeki.
Biljeka 1. lanarine

Zbog aurnijeg plaanja lanarina od strane lanova Hrvatske demokratske zajednice dolo je do
poveanja uplata istih u odnosu na 2013. godinu u iznosu od 735.053,00 kn.

Biljeka 2. Prihodi po posebnim propisima iz dravnog prorauna

U 2013. godini odravali su se lokalni izbori i temeljem ostvarenog izbornog rezultata gradovi i opine
vrili su naknadu trokova izborne promidbe to nije bio sluaj u 2014. godini. Takoer u 2014.
godini dolo je do smanjenja naknade trokova izborne promidbe na izborima za Europski parlament
to zajedno dovodi do smanjenja prihoda u odnosu na 2013. godinu u iznosu od 7.236.869,00 kn.

Biljeka 3. Prihodi od donacija trgovakih drutava i graana i kuanstava

U 2013. godini iznos donacija bio je vei u odnosu na 2014. godinu u iznosu od 414.011,00 kn.
Razlog vie uplaenih donacija u 2013. godini je odravanje lokalnih izbora u gradovima, oinama i
upanijama.

Biljeka 4. Prihodi od otpisa obveza

Prihodi od otpisa obveza u iznosu od 57.639,00 kn odnosi se na otpis nepodmirenih obveza prema
dobavljaima iz proteklog perioda.

Biljeka 5. Ostali nespomenuti prihodi

Ostali nespomenuti prihodi u iznosu od 297.945,00 kn odnose se na prihode od gradonaelnika i


naelnika, te koalicijskih partnera koji su doznaeni sa njihovih rauna nakon uplate naknade
trokova izborne promidbe.

Biljeka 6. Plae za redovni rad

Plae za redovni rad poveane su u odnosu na 2013. godinu u iznosu od 2.118.379,00 kn radi nove
sistematizacije unutar Hrvatske demokratske zajednice, odnosno poveanjem broja djelatnika.

Biljeka 7. Plaa u naravi

Plae u naravi odnose se na dvoje zaposlenika za koritenje slubenih automobila u vremenu od


24,00 sata u ukupnom iznosu od 22.392,00 kn.

Biljeka 8. Plae za prekovremeni rad

Plae za prekovremeni rad isplaene su u iznosu od 176.864,00 kn zbog poveanog obujma posla i
iste ne prelaze mjesenu kvotu od 32 sata po djelatniku, odnosno 180 sati godinje po djelatniku.

Biljeka 9. Trokovi promidbe i informiranja

Trokovi promidbe i informiranja smanjeni su u odnosu na 2013. godinu u iznosu od 7.491.714,00 kn


iz razloga odravanja lokalnih izbora u 2013. godini.

Biljeka 10. Trokovi reprezentacije

Trokovi reprezentacije smanjeni su u odnosu na 2013. godinu u iznosu od 1.221.143,00 kn takoer


radi odravanja lokalnih izbora u 2013. godini.

Biljeka 11. Trokovi amortizacije

Obraun amortizacije izvren je po propisanim amortizacijskim stopama.

Biljeka 12. Tekue donacije

Tekue donacije poveane su u odnosu na 2013. godinu u iznosu od 4.025.091,00 kn, a poveanje se
odnosi radi odravanja Predsjednikih izbora, izbora za zastupnike u Europski parlament,
prijevremenih lokalnih izbora kao i donacije za stradale u poplavama..

Biljeka 13. Naknade teta pravnim i fizikim osobama

Naknade teta pravnim i fizikim osobama u iznosu od 88.485,00 kn odnose se na plaanje kazni za
ne dostavu i objavu financijskih izvjea na lokalnim izborima.

Biljeka 14. Ugovorene kazne i ostale naknade teta

Ugovorene kazne i ostale naknade teta u iznosu od 128.570,00 kn odnose na izvansudske nagodbe.

Biljeka 15. Otpis potraivanja

Otpis potraivanja izvren je po Odluci upanijske organizacije Brodsko-posavske i odluke Gradske


organizacije Grada Zagreba za otpis potraivanja iz ranijih godina, te zbog nemogunosti naplate istih
u iznosu 47.552,00 kn.

Biljeka 16. Ostali nespomenuti rashodi

Ostali nespomenuti rashodi u iznosu od 419.596,00 kn odnose se na transfere kandidatima za


gradonaelnike, naelnike i upane na gradonaelnicima i naelnicima zbog prijevremenih lokalnih
izbora.

Biljeka 17. Manjak prihoda

Manjak prihod u iznosu od 10.060.130,00 kn i prenesenog manjka prihoda iz 2013. godine u iznosu
od 1.356.247,00 kn biti e pokriven u narednim razdobljima, a do istog je dolo radi odravanja
Predsjednikih izbora, izbora za zastupnike u Europski parlament, te prijevremenih lokalnih izbora u
gradovima, opinama i upanijama.

BILJEKE UZ BIL-NPF
Biljeka 1. AOP 005

Hrvatska demokratska zajednica je u 2014. godini izvrila procjenu zemljita za poslovne objekte koji
se nalaze u vlasnitvu iste i izvrila knjienja zemljita u iznosu od 2.646.057,00 kn, a odnose se na
slijedee objekte: Trg rtava faizma ( Sredinjica HDZ-a), Poega, Krapina, Koprivnica, ibenik i
Vukovar.

Biljeka 2. AOP 014

Osnivaki izdaci u iznosu od 250.000,00 kn odnose se na ulaganje u osnivanje Zaklade hrvatskog


dravnog zavjeta.

Biljeka 3. AOP 021

Hrvatska demokratska zajednica je u 2014. godini smanjila vrijednost poslovnih objekata u iznosu od
2.405.295,00 kn radi isknjienja vrijednosti zemljita iz poslovnih knjiga.

Biljeka 4. AOP 182

Obveze za kredite u iznosu od 15.868.041,00 kn sastoje se od dugoronog kredita u iznosu od


11.720.014,00

kn na rok od 4 godine s pripadajuom kamatnom stopom od 5,50 %, izdanom

zadunicom od strane Hrvatske demokratske zajednice 09. prosinca 2014. godine pod brojem 7145.
Obveze za kratkorone kredite u iznosu od 4.148.027,00 kn sa pripadajuom kamatnom stopom od
7,50%, izdanim zadunicama Hrvatske demokratske zajednice pod slijedeim brojevima:
- 3370 od 11. lipnja 2014. godine
- 6122 od 27. listopada 2014. godine
- 6488 od 12. studenog 2014. godine.

Biljeka 5.

Hrvatska demokratska zajednica ima u vlasnitvu leasing kua automobile u operativnom leasingu
vrijednosti od 1.590.601,30 kn.
U 2014. godini otplaeno je 465.197,00 kn.

Leasing kuama izdane su slijedee zadunice:


-Zadunica broj 1022

od 27. veljae2014. godine u iznosu od 100.000,00 kn

-Zadunica broj 1021od 27. veljae 2014. godine u iznosu od 100.000,00 kn.
-Zadunica broj 1020 od 27. veljae 2014. godine u vrijednosti od 100.000,00 kn.
Zadunice izdane kao sredstvo osiguranja plaanja leasinga u korist Zaklade hrvatskog dravnog
zavjeta, a kojoj je osniva Hrvatska demokratska zajednica.
-Zadunica broj 2207

od 17. travnja2014. godine u iznosu od 100.000,00 kn.

-Zadunica broj 2205

od 17. travnja2014. godine u iznosu od 100.000,00 kn.

Do dana podnoenja zavrnog izvjea i biljeka uz izvjee nemamo saznanja o ovrhama na teret
Hrvatske demokratske zajednice.