KOLEKSI BAHASA PUITIS DAN FAKTA UNTUK PENULISAN }C'1,KAI\iG.A}'I Dim ens i D i ri l.

Generasimuda menjadi tunjang atau tonggak untuk merealisasikanWawasan 2020' setiap individu perlu sedarbahawa dalam semua unrsanhendaklah bermula dari a'*al 2. Sesungguhnya seperti kata bidalan mengaji daripada alif, membilang daripata esatiada kejayaantanpa keiltizaman yang tin-e-ei' ,3. Sesungguhnya 4. Muda-mudi merupakanbentengpelapis yang bakal mengambil alrh rampuk kepimpinan negara -A'ku nnrnpr menggoncang dunia ini 5. Mantan Presiden Indonesia iaitu Presiden Sukarno pernah beriula aku dfte ilingi 1000 orang tua" dengan 100 peria, sebaliknya aku gagal berbuat apa-apa sekalip'r.rn 6. Falsafah Pendidikan Negara teiah menggariskan ernpat mekanisrne utama daiam usaha membentuk insan yang seimbang (syumul) dan harrnonis iaitu aspek jasmani- ernosi- r'otrani dan intelek. 7. Fepatah Arab ada menyatakan otak yang cerdas ada pada badru lang sih,ag- Im*m al-Ghazali pemah berkata *Apabila kamu hendak mengeml wajah tihat pada cermin, tetapi apabila kamu henclakmengenal diri bercerminlah pada wajahjika para 9. Masalah perrgangg$l'anmerupakan agenda yang tiada penghujrmg dan ftak berkesudahan dan memiiih pekerjaan seperti kata pepmh hidup segan nnati tak mahu. belia bersikap berpeluk tubrih 10. Kemelut pengangguran merupakan bencana yang boleh melumpuhkan kestabilan poiitik dan sosioekonomi negara.

11.peribatrasa ada menyebut hidup tanpa cita-cita samalah sep€rti pokok yang tida-k berbuah. 12. Sesungguhlya_tiada siapapun yang sanggup terjun ke kanealrponag&an-@ah.
l J.

Sesimgguhnya setiap api yang membakar punzung rokok bererti rnernbakar usia si penghisapnya.

14. Tanpa disedari amalab rnenghisap rokok sebenarnya rnenghampirkan diri kita ke liarig kubur' 15.Felajar sebagai golongan remaja yang sedang mencari identiti rnereka sendiri ternyata semakin
cenderung untuk mendapatkan popularitr dan h:asa. lebih alval daripada urnur untuk hidilp sebagaiorang de.,vasa 16"Remaja kini mempunyai kecenderungan seb*narmenvebabkaninereka ingin rnemiiil.j gaya iridup seperti individu yang bekerja. Kebanyakan masalah disipiin berlaku akibat ketrdakupayaan pelajar nierryesuaikan diri dengan budaya sekolair yang menu,nhit keoernerlangan iharu daa kesempurnaan peribadi" jitu dan mapae, pastiraya visi ulltuk rnelahirkan generasimuda yang iitizarn ya-ng 1E"Dengan ben$ekaika-n akan menjadi realiti, bukamya %ntasi. berketerampiiandan bernvawasan

\

I I

l

19.Tanpa disipiin irnpian kita akan longlai dan terus berhecai.
Kita hendakiah meletakkan irnpian yang tinggi untuk berjaya seperti yang diungkapkan oleh nnantan Fresiden Sukarno,"Gantunglah cita-ciiamu di bintang yang tinggi sekatripunkakimu rnencecah lurnpur'

21. Ahli falsalbh pernah mengingatkankita den"an kata-kata"Apabila kita gagal merancangrnembuktikan kita merancanguntuk gagal" ?2. Kegiatan kokurikulum diibaratkan adik kerr:ar kepadapencapaianakademik untuk rnembolehkan para pelajar berjayamelanjutkan pelajaranke pu-.,.ri pengajiantinggi. 23. Generasihari ini akan menentukanhala tuju netara samaada menjadi lebih baik atau terus berada pada takuk lama. 24. Golongan rernajaberperanansebagaiwira dan .erikandi yang mampu memikul tanggungjawab untuk nremenuhi aspirasi negara menjadi negaranra_j,_.

25. Pontengsekolehbolehlah dianggapsebagai'Jena'.ah akademik" yang dilakukan oieh para pelajar. 26. Setiap indi" idu harus sedarkepentinganteknoloei maklurnat untuk menerokai khazanahilmu seperti 27. Se;iapa\an-g menguasaiilrnu telekomunikasi neca',adia mampu menguasaidunia. 18. Il-niu.jirl'ara*,an sebagaikuasa dan maklumat merupakansenjatadi garisan hadapansupayakita lebih
ber-*dia herhaJ.apan dengan apa-apa cabaran yang mendatang.
:q

uaekapan-\{akiumat di Hujung Jari Anda dsn "}airassMaklumat Merentasi Dunia Tanpa Sempadan"

Ahii fiJe"rl Tag'' Fernahberpesan" Jika karnu mahu hidup setahuntanamlah gandum,jika kamu mahu tllcup ;lp'u,ul nhun tanamlahpokok danjika kamu mahu hidup selarna-lamanya tanamlahjiwa - - - --;-- ldiL\Jd

(:''rES

mindanya denganmembacaterlepasbanyak peluang dalam hidup )ang rica.kmengasah l-b,tr{-na: E*.+i*n r

Jl .

Kerja bertmggrh lru prencurimasa dan JamesMichener pernah berkata "Jangan katakan esok apabila hari ini d4at anda lakukan, kerana apabila hari ini anda berdalih, anda juga akan berdalih esoki

32. Bersahabatlah dengan semua orzrngsupaya semua orang bersahabat dengan anda (Socrates)
tt

Kebenaranadalahsesuatuy''ang sukar diterima tetapi apabila sr,i.airbiasq adalah sesuatukebahagiaan t \laharmaGhandi) Tidak melakukankesilapan bukanlah manusianamanya,te.,al; cariparlakesilapankita separutnya cnenjadilebih bijaksanapada masadepan (Voltaire) lfiaat dan kesungguhani ang tidak terhad adalahjalan muda-- r;sr seseorang mencapai itu keja.v-aan (CharlesSchira:

-.i

Sebahagian besarpers€n-i-ia-lr ji iunia benaula dengarrircr terlajakperahuboieh ciirl-;:. :or;a_iak cakapburuk padanl:

, Ccethe). pepatah ada men.vatakan

ja,:.ll iidun :eniiasabersedia : - P'-ahsia kejayaanseseLlra.-.1 r-.-r-..i::,.iaeli.ia6g yang da.tang. 3errjaminDisraele: 3E :-i:ng I'angiidak menr burung i::::: jr..:p, ipepatahFnggeris) -r'. ai 'l:;-ciu bagaikan i9. Keikhlasanitu membenrhkanianpada kekotoran(At-junai,ra.-Baghdad) -{0' BckasPresidenAmerilu Slarikar iohn F. Kennedy pernah br*ata ''bertanyalah apakah sumbangan acdakepadanegaradan bukanny'aapakahsurnbangan'egara kepada anda,,

Dimensi Keluarga l - Profbsor Michael Rulter dari London berkata " Rumah tang-qa ;-ang porak-perandaakan mempengaruhi peningkatanberlakunya gejala sosial dan kerosakanakhlak remaia

2. Kanak-kanakyang tidak dididik degan sempurnaakan merjadi beban dan mengancamkeselarnatan
kepada masyarakat.
J.

Peringkat bayi dan awal kanak-kanak ialah masapenentu bagi pembentukanraas zta,r ketranoka peribadi setiamanusia

4- "Warga tua terasmasyarakaf'. Demikianlahsebahagian bgu yang menjadilagu tema untuk lirft mengenang kembalijasadanpengorbanan wargatua yang telah bonyakberjasa5- "Utamakankeluarga,semakinhari semakinsayang". Denftianhh slogandaripada Jabatan Kenajrran Masyarakat Hal Ehwal Wanita untuk memtlentuk dan keluargasakimh6. Anak yang ditahrkan umpaseheiaikain putih danibu hpalah 1ag bertaggungiawabuntuk mencorakkannya. 7. Kasih sayang adalahfitrah dalamdiri manusia sewajarnya dan mjadi yangbahagiaintipati kepada rumahtangga

8- Wanitabanyakmemikirkanjalan penyelesaian bertrubrmg d€nga hal rumahtangga. Sebaliknyaletaki lebih banyakmernikirkanmasalah yangberkaitandensanurusm kerja. 9. Bilanganrilargatua yangberusia60 tahunke atasakanmeningkat7Vomenjelang tahun2010 di Malaysia. 10.Nilai kasih sayang semakinterhakissehingga wujudnyafenomena anakkecil dibiarkanmenangis hiba di tepi longkangdanpengorbanan ayahbondadibalasdenganmerem@an merekadi rumah Seri Kenangan. I I ' Sepohon kayr yangmerendang berbuahlebatsertamanisberasal dan daripadaseb{iibenihyag kecil dandisemaidandibajai sebaiknya. 12.Keutuhaninstitusikeluargapentinguntuk menentukan hala tuju generasi masakini yang berketerampilan berwawasan. dan 13.Instilusi keluargamerupakan cerucukutamadalasrpembentukan peribadiyangmulia sebelum seseorang anakitu berhadapan dengansenmgan budayaasing. 14' Itru bapaharusmengawalselia anak-anak dengan baik agarminyak yang ditatangtidak tumpah. 15' ibu merupakan guru niamayangberperanan membentuk.iiwa kerohanian dan anak-anak yang !-agalah bersihbak sehelai kain putih. 16' Jikagenerasi masaili tidak memandang bapamereka ibu sobagai modeldalamkeluarga, role tentulah tugasmembentuk sahsiah merekasukardicapaisepeltimenarikrambutdi dalamtepung,,u"*Uut janganputus,tepungtidak berselerak. I7' Imarnal-Ghazalipernahberkata" anakyangdiajar erti kasih sayang akanbelajaruntuk menyayangi oranglain. 18-semangat toleransi,tolong-menolong sediamemaafkan dan menrpakan resepihidup berkekalan unark kerukunan hidup rumahtangga.

19. Anak yang dilahinkanurnpamapermaa yaa: menjadi pnyeri clanperighiasrumah tangga. 20. Trend hidup umpamaenaudi dalam belul-arreiepaskanpucuk masine-masing hidup cara"'naf3idan
nafsi, siapa lu siapa gua?" banyak mengurxfor'gkepadakeganasanruniah tangga-

2 t. Hubunganakrab antaraahli keluarga dapatdi*-mai sekiranyamasing-masingberpegangpada slogarr
murni "Yang muda dikasihi, yang tua dihorrnr::-" terletak di bawah telapak kaki ibu" rnaupakan kata hikmat yang menggambarkantretapa 22. "S1rurga besanryanilai seomngibu kepadaanak-anaii
a J.

Pengorbanan seorangseoftingibu tiada harga1'angboleh dibayar sebagaigaiang gantinya dan kasih ibu bak lautan yang tidak bertepi. murnin,v-a Insiit'-rsikeluargamerupakanbentengawal untuk menyelamatkanremaja daripadaterus tenggelam dalarngelombangancamanwabak sosial.

AA

25. Kehiarga rang harmoni pasti berupayamenjanakankejayaanyang cemerlang kepadaanak-anak. 26. Kejal"aan.jan kecemeriangan bapa memberi motivasi dan surnber inspirasi kepadaanak-anak ibu
iaag bani meaingkatremaja. Ib-{tbrya $€n+akan rakan kongsi dan tempat mnding cara untuk mengembangkan bakat dan potensi ertak-amL
tq -c

-r.ir Cice*cangririak akan putus dan carik-carik bulu ayam larna-larnabercanfumjua ialah dua peTrbahasa Melalu yang menjelaskan bahawa hubungan rapat yang berpaksika'r pertaiian dtrah $rlrar dileraiiran.

29. Anak-mak y'ang berjaya dan berdiri di mercu kejayaan jangan sama sekali bersikap seperti kacang
Itrpakan kulit terhadap jasa dan pengorbanan ibu bapa

30. Keluarga ialah harta dan dalara masa yang sama menjadi teman pe.nghrornsertamenyejukkan jiwa
iara. -vang

-.; Hubmg:n keli,ra:sa\ ang i€nemskan riiai kebendaa:rsenaii-;ra:a :udah pasti gagal merencanakan
:;-; n=isgi ar".a*i-r,al. Ib{i :cm memit"il a.mar-ahunnik mencorakkan cara pergaiiiar anak-anak berpaksikan amalan :tnt!S i:nha-.eAntei-ellil atr:! :e='!llt. r.:; :ni:. inen-u-ukakan ibu bapanya retapi apabila sudahbesar seiaiu hati iirff:d,,;.:::r ;: -;-"' :- r;:':. j, ':"- :>:.a ca;;at<iiurnpainai;r l'er,i-ireeil anak,sudahbesarmenjadi

Perseli:lftrn a!Tla,x-: !-i.:-rir- >r;i"l-E-mara <iansahat'air::riai s';cair menjadi perkara biasa dalam kebi,jr:p'atl seF::. r ;:i :';-*:;3--.!.!jt (!ctga-n :,f=t lidah acerriar.. a ;,er"igii-lugahiendjdili a;:ai:-rsr,-:€f-.;i-:.:rra.-i'i:i rri:i-eidan agania}::,.ir:;iah se:nasa nmsihkecil ;epeni i<ata peribahasa ii:eie::; :'- -i i r.i: :rl r;bunppya. 'hyiur serand"npn :.$,a1, !a:rr :.nFiirungnya" danjari dl tangan pun tidak samapanjangnya,, dapat meng-eambar'<.an Lq.a k:k-i:lcu aan.potensi dan bakat r ang aCapada anak-anakarialahberbeza. Daiam falsafah hidr:p iczurn CiEa ada i.ata hikurat yang berbrn; i " keharmonian keluarga akan membawakenoakrn:r€-

38. Keluargapadaasasnya ialah ejenpentingpembangunan n€gra kerma daripadakeluargaterbina masyarakat daripada dan masyarakat terbentuklah negara 39. Jika dulu ibu dan bapaseringdigambarkan melayarikehidqar benamadi bawahsatubumbung, berkongsihidup dan samamenghadapi cabaran, tetapihai ini rnsalah penceraian menghasilkan pertambahan bilanganibu danbapatunggal. 40. Perangkaan Jabatan KebajikanMasyarakat melaporkan terd4at kira 300 hingga6fi) kes remaja didaftarkan setiaptahundi pusatpemulihanakhlalqpusd tahnan junana dan SekolahHenry Gurney seluruhnegara. 41. Bagi ibu bapayang bijak menguruskan rumahtangg4,berihrl dm mengamalkan ilmunya serta mengubah menjadilebih bailq makamerekaakansemiasa diri hidry bahagi4 terhindardaripada dan bahaya bencana sertadiberkdi Allah42. Pakff Motivasi, Datuk Dr. FadzilahKamsahb€rkata* tambmg kepadakesyukuran adalahdengan pasangan menjadikan sebagai diri terbaik dan sentiasa berusah m€ngukuhkan keluargayang dibina 43. Setiapindividu yangberumah tanggaalcan rohaniperubahan nental, emosi, fizil<al,sosialdan

44. Ibu bapaperlu berinteraksidengananak-anak sekerap mrmgkindengan menggunakan hikmah, di samping mendidik merekakaedahinteraksidengan positi{ bersopan cmg lain secara dan berkesan. 45. Setiapanakwajib mentaati ibu bapatanpaperlu syard dan \yaktu. 46. Dewasaini sudahmenjadisatubudayadi seluruhduniarmtuk meraikanllari Ibu apabilatiba minggu keduabulanMei. Sesungguhnya sayangiibu tidak hamsdijadikanbudayasetahun sekali sebaliknya dijadikanbudayasepaqiang masasupaya amanah memuliakm danmemperingati tercinta ibu dilakul€n sepanjang hayat. 47- DiEngland Hari lbu dikenali sefiffMothering Sunday.f;t i#ilk" Symikar,sejarah IIai Ibu bqmula ryabila seorang wanita bernarna Anna Jarvis(the motherof Mother's Day) beruseha gigft mbanu orangmiskin dalammasyarakatuyaa8- Pemingqa in"tinlsi keluargadapatdilihat kepda maknasebenar perkataan kelurga. Dalam bahasa Arab, pahkeluuga atau'hsrah"bermaknaikatanibarat simpulankainyang salingmengikat kukuh antra cdud€ngan yang lain. 49. Hari KeluargaAmabangsa disanbut setiapbulanJunbernrjuanmemperkasa fungsi dankepentingan keluargatermask trnggungiawabkeibubapam hendaklah disema'rakkan institusi ini benar-benar agar terjalin utuh deni melahirkanmasyarakat negara dan yang sejahtera. 50. Cabaran keluargakian bertambah peningkatan dengan bilanganpendudukyang dijmgka meningkat kepada juta padatatrun 29 2010. 51. Kepincangan keluargaakanmengundang petbagai masalah kepadaahlinyatermasuk memberiruang pengabaian dantanggungiawab. kepada hak 52. Ahli psikologi Barag Colemanmentakrifkankeluargasebagai sekumpulan yang dihubungkan manusia melalui pe*ahwinan, keturunanatauanakangkatymg tinggal dalamsebuah rumah. 53. Betapahebatnya sebuah rumahtanggaapabilaahli-ahlinyasalingbermaafan sebelum tidur setiap malam.

Dimensi MasYarakat padu dan sentiasabekeriasama L Masyarakatyang progresif dan dinalnik ialah masyarakatyang bersatu menjanakemajuan negarayang sempurnahidup dalam muafakat umpamabulat air kerana pernbetung,bulat manusia 2. tvlasyarakat kerana muafakat. berikhtiar menyelesaikansebarangrintangan derni keharmonian perlu sama-sama 3. Setiap ahli masyar.akat paha kanan, paha kiri terasajuga' bersama kerana cubit pecah sebiji, pecah 4. Datam konteks kejiranan, kehidupan perlu diibarat seperti telur sesangkak; semrEmya yang mengalaminya lebih 5. Behpa sgsah ,melihat penderitaan dan kesusahan orang lain tentulah orang berat lagi bahu memikulkannya' renderita kerana betapa berat tnata memandang kerana hari tak 6. IG1" perlu sedar bahawa suatu hari nanti mungkin nasib tidak menyebelahi kiia panas, untung dan malang silih berganti' selammya keadaan rukun ?. Int€raLsi smial yang baik antara jiran dapat melahirkan masyarakat yang hidrp dalarn dAdnnei t. Kcmg3frkm robohmennainkanponnan yang penting dalam konteks kejiranan kerana bersatu tegub' berccrai

kesenanganhidup bak kara pepaah 9- Mq6.ak* )Feg aman dan harmoni dapat sama-samamenikrnati bdi g4iah stma dilaPah, hati kuman sama dicecah. 10. Inregrasi 6iomt adalah kunci kemakmpran dan kesejahteraan negara

I l. Masymakat moden hari ini lebih ghairah mengejar kemewahan rvang ringgit kerana bagi mereka ada padi semua kerjajadi, ada beras semua kerja deras. ' 12. Baik sesebuahkeluarga, baiklah masyarakainya seperti kata perrlahasa jika kuat tiang, kukuhlah bangunannya. 13. Kemakmuran sesebuahnegan mat bergantung pada kemantapan dan keutuhan hubungan dalarn setiap lapisan masyarakal 14. Amalan bersopan santun bukan barang dagarigan yang boteh djual beti sebaliknya tercerna daripada sif,atikhlas dan saling memberi dan menerima. 15. Masatah vandalisme yang berlaku seolah-olah menggambertan masyarakat masih belum bertamadun kita memasulii era milenium. sedangkan bangsa afiat berkait rapat dengan tingkah iaku dan =malan budaya lrrereka. 16. Maruah sesuatEr l?. Masyarakatyang ianpa ilmu akan menjadi buta dan mas;,'arakat :'ang tanpa agama adalah lurnpuh. 18. Kehidupan kita ibarar sebarangtubuh. Apabila safu daripada acsotanya sakit justeru seluruh tubuh turut rnerasai sakil 19. Masyarakat harus hidup berhemat dan mengelakkan amalan boros dengan berpegang teguh kepada nasihat peribahasa ingat sebelum kena jimat sebelum habis-

DimensiNegara BidangPelancongan l' suatudestinasi pelancongan yanghebatmempunyai ikon yangdapatdihubungkaitkan dengan ke'nikan dankeistimewaan yangtidak wujuddi tempat lain. 2' Malaysia mempunyai kepelbagaian destinasi pelancongan sepertipantai,pulai,makanan, kepelbagaian kaum,hasilkraf tangan aramsemura jadi, keienianda=n , kebudayaan. 3' MenaraKembarPetronas, Putrajayadan siberjaya,homosi JualanMega,sertaacarasukan bertaraf antarabangsa sepertiFormula I dapatdijadikan imej baharudalammenyerlahkan imej pelancongan. 4' Penduduk MalaysiamewakilikaumMelayu,cin4 India,s€rdni,ft6q (arrazrn, Bajau, Meranau, Kayan,Murut, Dusundan Portugisyang kayadengan keunftan U.rauy" radis;onal -*ing_**ing. 5. "Cuti-cuti Malaysia. Cuti-cuti Rehatkan Minda,' Demikianlahlirik ringkas lagu daripadasual t-gmak merdr popular Siri Norhalizayang menjadi lagu latar kempen..Cuti-cuti Malaysia". 6. Datuk Bendahara mengadap raja, Senyumberserimendapat kurni4 Malaysiaindahpenuhpesona, Tumpuanpelancong seluruhdunia Pantundi atastidak dapatdinafikan kebenarannya. Banyaktempatmenrik di negaraini menjadi turnpuanpelancong dari dalamdan dari luar negara. 7' ungkapanjauh beria-la|luasgandangan menggalakkan merantau tempatoranguntuk mencari kita ke pengalaman baharudalamkehidupan 8. Temparbersejaratr yang wajar dilawati ialah MakamMahsuri di pulalrIaagkawi, Bukit Metawaridi Kuala Selangor,LembahBujang , K;td A Famosad* B;il st. iuur ai Melakadan pasir Salakdi Perak. 9' Pantaiyang in'lah di negarakita termasuklah DT*" di Johor,pantai ranjang Aru di sabah,pantai sanurbongdi Sarawak, PantaiTa4iangBidaradi Melaka,pantai gatu rerengghi pulau pinang, di Panai Port Dicksondi Negeri sembilan,Pantaicahayanuun ai retantan, Fintai n*t u euar,g di Terengganqpantai Teluk Cempedak pahang. di l0' Terdapatpulauaulau yang menmik untuk dikmungi iaitu pulau Langkawi, pulau Tioman,pulau Pangkor, pulau Kapas,purauperhentian, purauB&r,pulau R"d;;;-d* fufi;o;;;:'' l1' Kita haruslahmeaguiamakan rneiancong negara di ..hujan sendirikeranasepertikata peribahasa emas di negeriorang,hujan batu di negeriseniiri, teiitr bait n;g;;;-;;;diri,,. l2' fo{akanan tradisonalMelayu yang menjadidayatarikanpelancong iaiah rendang,sate,ternpe,rojak, tapai,gado-gado, pasembor, lontong sambalLmis, iliJ", cencaluk,otak-otak,kuih koei, onde-onde, laksadan banyaklagi. "*p"v"r., 13' LembagaPenggalakkan Pelancongan Malaysia(LPPM) akanmengambiiinisiatifmemaksimurnkan kadarkemasukan pelancong dari luar negara" 14' syarikat penerbangan MAS dan AirAsia akanmenambah destinasi penerbangan persinggahan dan bagi memudahkan pelancong asingmelawatnegarainl

\!

Perdagangan dan DalamNegeri dn Hal Ehwal Pengguna Kementerian Perdagangan Kementerian lebih banyakbarangpsnggunadikecualikancukai untuk menjadikan akanbekerjasama Antarabangsa di Malaysia"syurgabeli&h" terbesar Asia Tenggara. menjadikan supaya bagi penggmaan pintar danpasportserbaguna kad memperkenalkan 16. Kerajaanbercadang lebih ramaipelurcongAsia melancong menggalakkan pasportsediaadadalamusaha menggantikan ke Malaysia faktor alam sekitar,sejarah Malaysiabanyakdikaitkan dengan industri pelancongan t7- Keceperlangan dankehxhpan. pelancong menjadikanindustri ini pelancongan Malaysiayangmenggamit destinasi 18. Keistimewaan pendapatan n€garakepada keduaterbesar 19. Pengalrmn melihatkelip-kelip di jeti Kuala Sehgor padawaktu malamtelah menjadidayapenarik kepodapelilcmg asingSdcr pehcongan dijangkaterusmenjaditunjmg KeluaranDalamNegaraKasar(KDNK) dan nemulihkan kegawahnekonominegaa. mbd yang menghijar4 bsft yangkaya dengan 2t- Pengidra pmi png pasirnyaputih bersih,$mrmg-ganang tful p#sertabangunan b€rsejarah, ih, kelrnikanbudayatradisionalyangrli, tempat-tempat pehcongan trrgr menjadikan destinasi Malaysiapakej yang lenglap sebagai

Nifi hcdrlo lgdrr sh drescrfu

sertalayananmesrapen&duk Malaysiamampu dm tuturkatayang lemah-lembut yag tinggi kepadanegaraMalaysiarmarkterusdibmjiri pelmcong asingdanpulang kenangan manisyang sukardilupatan.

mindate,lhrkaluasmerakam supaya hus d[iadikanbudayahidup masyarakat myerctrcog ciptaan Tuhandanti'lakmeqiadisepertikatakdibawahempurmg knfudmsemlajadi akandatangdapatterusmenikmati. 24. Khazanah alamyang tersaji indahharusdipeliharasupayagenerasi &sa kecil negarauntuk 25. Parapelajaryang sedang menuntutdi luar negaraharusbertindaksebagai pelancongan yag rrmft destinasi mempromosikan negaraMalaysiasebagai regara Swizerlandyangmeqiadikm tc€e NegaraMalaysiaperlu mencontohi sebagai sumber utamak€padapertembmganindustri pelmmgn cgra mtuk dikunjungipelancongan kesihatan

yang t€dapd di negra ini sepertiTamm l{egre f*nompin dan Hutan 27. Hutansimpanan jadi. pehncongterpukauoleh birfu panorama alam semula Simpanan Sepilokd4* m#m Malaysia 28. Bekerjalima hari aa r smingu dapatmemberikesempatm kepadamasyarakat mengambil kesempatrn mereFa€la fikiran bersama-same kclu-gFp€rgi melancong.

\l

Perdagangan dan DalamNegeri dn Hal Ehwal Pengguna Kementerian Perdagangan Kementerian lebih banyakbarangpsnggunadikecualikancukai untuk menjadikan akanbekerjasama Antarabangsa di beli&h" terbesar Asia Tenggara. Malaysia'osyurga menjadikan supaya bagi penggmaan pintar danpasportserbaguna kad memperkenalkan 16. Kerajaanbercadang lebih ramaipelurcongAsia melancong menggalakkan pasportsediaadadalamusaha menggantikan ke Malaysia faktor alam sekitar,sejarah Malaysiabanyakdikaitkan dengan industri pelancongan t7- Keceperlangan dankehxhpan. pelancong menjadikanindustri ini pelancongan Malaysiayangmenggamit destinasi 18. Keistimewaan pendapatan n€garakepada keduaterbesar 19. Pengahm melihatkelip-kelip di jeti Kuala Sehgor padawaktu malamtelah menjadidayapenarik kepedapelmcmg asingSdrm pehcmgan dijangkaterusmenjaditunjmg KeluaranDalamNegaraKasar(KDNK) dan membm nemulihkan kegawahnekonominegila.

2t. Fersilira 'lrei
tlgd ptre

yang menghijarl tasft yangkaya dengan yangpasirnyaputih bersih,gmrmg-ganang sertabangunan bersejarah, keunikanbudayatradisionalyangasli, tempat-tempat h, pehcongan krgit menjadikan destinasi Malaysiapakej yang lenglap sebagai dm tuturkata yang lemah-lembrfsertalayananmesrapen&duk Malaysiamampu yag tinggi kepadanegaraMalaysiaunarkterusdibmjiri pelmcong asingdanpulang kenangan manisyang sukardilupatan.

Nifri bcdn EFfi sh ldrrscrfu

mindate,rhrkaluasmerakam supaya hus d[iadikanbudayahidup masyarakat mye @ ciptaan Tlfian dantidakmeqiadisepertikatakdibawahreryurmg ker&almsemlajadi akandatangdapatt€rusmenikmati. 24. Khazanatr alamyang tersaji indahharusdipeliharasupayagenerasi &fa kecil negarauntuk 25. Parapelajaryang sedang menuntutdi luar negaraharusbertindaksebagai pelancongan yag rrremft mtuk dikunjungidestinasi mempromosikan negaraMalaysiasebagai kesihatan regara Swizerlandyangmeqidih km€e pelancongan 26. NegaraMalaysiaperlu mencontohi sebagai sumber utamak@a pertembmganindustri pelmcmgn EgrEyang t€dapd di negrd ini sepertiTamm l{egrr f*nompin dan Hutan 27. Hutansimpanan jadi. pelancong panorama terpukauotehheirfu alam semula Simpanan Sepilokdapa m#*m

28. Bekerjalima hari ae r semingu d4at memberikesempatm kepadar*syarakat Malaysia
mengambil kesempat*n merrFd€km fikiran bersama-sama kclu-g pcrgi melancong.

-l

Alam Sekitar l' *Rakyat Bersih Negara Sejahtera" dan "kebersihanitu sebahagim daripada iman . Demikianlah slogan murni yang mendidik rakyat supaya menghargai kebersihan.

2. Kemusnahan alammsekitardisebabkan sikapkerakusan manusia v gtlairahmengejarkebendaan yang! sehingga sanggup menggadaikan nilai-nilai kemanusiaan Hasil kajian membuktikan pokok sejumlah500,000pokok dapatmenyerap 6,500 tan metrik habukatausatutan metrik -peyPman Z7 pokok. habuksetiap 4' Hasil kajian menunjulkan bahawa kawasan seluas meterpssqli ditarnm d€ngan 40 pokok rendang dapatmengeluarkan cukupoksigenrmtukpernafasu r"o*r,i ro.o*i. 5' Di Malaysiq pengurusan hutanmapan brjunryp*Sp 20jdah€khratar6l peratus daripada negaraini diliputi hutanhujannopika termasuk5 juta hercarhirtan siryman kekai. 6' Manusiatidak sewajarnya menyeksa, menganiaya memusnahh mr;hht alamsemata-mata atau untuk memuaskan dannafsu. ego 7' Hargailahkhazanah alam yangmerupakmkurniaanTuhanyangti"da bilga bmdingnya walaupun kekayaan duniamenjadiganti. 8' Secara purat4 Malaysiame,nerima tabutanhujan tahnnansekiEr 3,0fi) milimaer. Jadinegara ini dianggap mewahsumberair-dansebagai y"t, aru- memastikan kemewahan ini berkekalan "t zupaya nasi! kita tidak-menj"luJ"p*i -"ouffiGg k t"rk mari ketaparan, di air mati itik kehausan, suatumasananti. "vLE 9' EnvironmentFile, oxford New York medaryi puratap€,qggunaan air setiapindividu ialah11peratus bagi kegunaan mencucuidm nandi, 2+Nbagpryt""o""fz"z. urgi lHin basuh, l4&bagiminuman dan memasah lo%bagimembasuhsayuro* irr-"ii* ri.t*"t** sz untuk kegiatanberkebunrran mencucikereta - .*:,r
r'

l0' DewanBmdaaya Kuala Lumpur dilaportan memperuntukkan RMl0 juta setahun bagi kerja penyelerggraan sunpi di ibukota tepoti-.*t"oftk;;;p"h sarapyang dibuangke sungaiI l' Jabaa Pengairan Saliran(JPS)memerluh dan juta bagi membaikpulih 35 muarasungai dan \Ivtl0o 150bahg sungaidi seluruhn€garayangmengha@i masatanJenoapan. 12' Kilang perindustrianyang-mengeluarkan pmar gas akanmemerangkap habainframerahsehingga menyebabkan berlakunyakesanrunah hijau seFusnya meningkatkan suhudunia 13' Peningkatan suhudunia akanmenyebabkan glasierdi Kutub utara mencairlalu meningkatkan aras laut' Banjiryang berlaku di Negerachina din B-elad;;l"fri"u daripadakeadaan ini. 14' Bahanbuangansepertiplastilq bekaskacadan besiburuk mengambilmasamelebihi 15tahununtuk reput. 15' Di Jepun'pingganmangkuk"plastik" yang diperb'at daripada bahanpertanianakanmengurangkan sampah sarapkeranamudahreput. 16' Di Malaysi4 sebuah rawatanterrral telah loji dibina di Broga selangoruntuk melupuskan sisa bertoksiksebelumsisaitu dibuang. 17' sesungguhnya alam sarwajagat yang dicipta anugerah Tuhanyang tinggi nilainya untuk i"i kesejahteraan hidup manuiiJoan manrroi. ruin. {"1+ B;.d.Jd;iil uJuuituanugerah tersebuidiperkosa.

r: I
i

BidangPendidikan l. Kementerian Pelajaran meletakkan sasaftrn 60elo pelajaraliran sainsdanteknologi bagi menampung juruterasebanyak keperluan 20,000menjelang Wawasan 2020. 2' Bahasa Inggerisialah bahasa antarabangsa yang merangkumi balnsaperdagangarq bahasa industri, pelancongarL bahasa bahasa penyelidikandan bahasa hiburan3. Malaysiaharusmembuatlonjakandan anjakanpamdigma untuk mencapai n€garamaju dalambidang pendidikan. Jika tidak, masyarakat negaraini akangagalbersaing peringkarantara"bangsa di dan tersingkirdi pentasketamadunan duniasejagar. 4- Penubuhan PusatInternetDesaadalahlangkahbersepadu antaraagensiarvamrtanswasta untuk memastikan rakyatdi semua kawasan mendapat faedah daripadaprrkernbangan teknologimaklumat. 5. Pembacaan ialah ejenpembangunan yangpaling sesuai berkesan dan r-uh.* rtiemalkan. 6. Alam pendidikanmerupakann tahapterpentingdalampedalanan hidry indir*fu rmtukmenjadi insan kamil. 7. "Maklumat di hujungjari andadankuasamaklumatmerentasi drmir @a sempadan,,. Demikianlah antaraungkapan yang seringberlegardalamkehidupan masaini. 8. Guru ialah insanpenyuluhalamdan menjadiobor untuk menyinai insan@pgsamenyatakan segala kebenaran. 9. Falsafah Pendidikan Negaratelahmenggariskan ernpatmekanisneutamadalamusahamernbenfirk insanyang seimbang (syumul) danharmonisiaitu aspek jaqrvrani, emosi,rohanidan intelek. 10.Dalamera globalisasidral kemajuan pesatnegara padawakurini, kemampuan untuk menguasai 4an berkomunikasi dalampelbagaibahasa merupakan satukelebihanyangculup istimewabali memperkaya pembangunan modal insan.. 1l' Kementerian Pelajaran-bercadang memperkenalkan bahasa tiga antarabangsa kepada pelajar sekolah berasrama penuhiaitu bahasa Korea,bahasa Russiadin bahasa sepanyol. 12.Kemampuan MahadzirLokmanbertuturdenganfasihdalambahasa En perancis, Inggeris,bahasa bahasa Sepanyol selainbahasa Melayu menyebabkan beliau dilantik sebagFpengacara pelbagal persidangan peringkatantarabangsa. 13.Perdana Menteri,Datuk SeriNajib Tun Razakpernahberkata* kemahiran berfuturdalampelbagai yang adanilai ekonomiberupaya bahasa membintu negara mewujudkan satujalinan hubgigan dengan carayangmudah', 14.Menwul satupenerbitan bgrj_udul Etbnologue: I-anguages theWorld,terdapat of 6"9i2bahasa masihdigunakandi seluruhdunia. Terdapat enanT bahLa rasmiyarg digunakan dalamsetiap persidangan duniaialahbahasa Inggeris, Ferancis, Russia, cina, sepanyol ,Arab. dan 15' Sekolah bukanpenjaradanbukankem tentera. Sekolahialah ternpatyangsuburuntuk menyemai ' ilmu danbudi melaluiguruyangpenuhdedikasi. 16' Generasi mudahari ini ialahgenerasi yangmembesar depantelevisyen, di telinga dihibur dan didendangkan corongradio danmenatap kepelbagaian rancangan rnediayangpinyai dayatarikan yangkuat kuat.

17' IPTS ialah pusatpengajianntilik penuhpihakswasta yang ditubuhkandi bawahAkia pendidikan swastayangtelahdiluluskan olehparlimen Malaysii daiamtahunt997. l8' Di-negara terdapat ini hampir700 buahIPTSlar,g telahhdiluluskan penubuhannya Kementerian oleh Pelajaran-Antaranyq Kolej Stamford,Kolej sunway,Kolej DamanJara utama, kolej Segi, Kolej Nilai, Kolej PTPL,Kolej cosmopoin{universitirettg*uran Malaysia, universiti Multimedia danUniversiti lndustri Selangor. 19' KewujudanIPTS yangrancakbagaicendawanurmbuhselepas hujantetahmembuka peluangseluasluaskepadaparapelajaruntukmelanjutkan pel4iaran. 20' Aktiviti kokurikulum berbentuklatihansukandanpermainan dapatmelahirkanpelajaryang sihat r ' sepertikxa peribahasa otak yang cerdas datang&ripada badanyang sihat 2l' Persahrm BapadanGuru (PIBG) telahditubuhkan semuasekolah Ibu di di negaraini semenjak tahun 1973. 22. Sekolah selamatyangdiperkenarkan pelajarandapatditahiftan sebagai olehKementerian suatu persetimm sekolah yang selamat yangwarganya tidak merrdapat gangguan fuipadu *iou-**u pihak sarrra di dalammahupun luar. ada di 23' Membaca Jmbaan Ilmu seringdilaungkanoleh parapanimpin kita dengan hrapan rakyat akan t€rhka bdi rmhrkmembaca pelbagaibahanyangbafaedah.^ 24- orq un+ra dahulupernahmengungkapkm tuntutlahilmu sampaidi negarachina

Z5- Ircrm yag menjadiperkaralumrahpadaabad-!e-21ini harusdiperguna dengansebaiknya kcraa terdaA makhmat yangtidak terpemanai banyaknya. anakga! ranq belajardi sekolah rendahhari ili adalahsebahagian jutaan generasi daripada muda yangbakal menjadiisi masyarakat lagi revolusi aunia-temoToliiuer satu atauduniatanpasempadan. Gry menunjulftanteladan parapelajardanjanganmenjadiseperfikata !* J--< {an8 baik kepada " peribahasa sepertiketammenyuruhanatnyaUe4atan betul. 90 peratus pencapaian dan l0 peratus penglibatan dalamaktiviti kokrnikulum sebagai t4:*it prasyarat untuk memasukiIPTA mula dikuatkuasakan Kementerian pelajaranmulai tahrinzooz. oleh Guru berperanan pentingmendidft parapelajardengan menjgtiken diri merekasebagai model dan ikutan- Jangan jadi see€rtito perranasaguru lrcncingb*di,i, r.ncing berlari. -,nia Sasterawan *Saseraitu NegaraDatuk shahnonAhmadpernahmengungkapkan cerminmasyarakaf,. Pengorbanan jasa gum-ry dan lilin F*it"i danpatut dihargaikeranameka dapatdiumpamakan yangsanggup membakan demi renermgi oranglain. diri G.lru pgrlu mempamerkan sikap rrementingkan budayailmu keranadalamsebuah hadisada dinyatakan "Jikalau hendakkebabagiaan au"ia, tundlah ilnrg jikalau hendakkebahagiaan akhirat tuntutlahilmu danjikaMak tuntutlahihnu-

Bidang Kesihatan l. Sebanyak200 jenis makanansegeraseperti mi segera,minuman bergas,gula-gul4 coklat dan burger dilaporkan menjadi punca pelbagai penyakit kritikal di Malaysia 2 Pewamayang sering digunakan dalam makanansegeraialah Blue VRS (menyebabkanbarah, lelah, muntah dan alergi), Orange GGN (menyebabkan bmah), Ponceau 4R (menyebabkan barah, bengkak tisu, alergi dan lelah), Amaranth (menyebabkanbarah, lahir cacat), Green S (menyebabkanbarah) 3. Perasa monosodium glutamate yang digunakan dalam perencahmi segerajuga berbahayakepada kesihatan. 4. Tabung Kanak-kanak PertubuhanBangsa-bangsa Bersatu (LJNICEF) rnenjelaskanbahawa kematian 65,000 kanak-kanakdi Teluk Parsi berumur lima tahun ke bawah pada tahun 1985 akibat mengambil makanansnek dan minuman.ingan. 5. Kacang soya menjadi sumber protein yang unggul kerana dapat membekalkansembilan asid amino jenis vitamin seperti vitamin B, K, E, zink dan kalsium. dan beberapa 6. Menurut pakar perubatan San Francisco Amerika Syarika! amalan memakan makanan segera boleh menyebabkan saluran darah tersumbat dan sakit jantung. Kentang goreng rlan pizza mengandungi lemak beroksida yang boleh merosakkan tisu dan genetik dalam darah. 7. Menurut Daniel Goleman dalam bukunya Emotional Intelligence - seseonmgyang mengalami gangguan emosi, kesedihan dan kebimbangan yang berterusan akan mudah menghadapi risiko sakitjantung, sakit kepala dan ulser peptik. 8. Kira-kira 3,000 rakyat Malaysia yang berumur lebih 40 tahun mati setiap tahun akibat sakit janrung Dari segijantrna,TTYolelaY.t,23Yo perempuan. 65% berpuncadaripadamerokok. 9. Kerajaantelah melancarkanDasar Kesihatan Remaja Kebangsaan pada Jrm 1998 untuk melahirkan remaja sihat dan bebas daripada ancaman-_kpsihatan. 10. 80% penyakit berpunca daripada makanan. I I . Amalan senamandapat mengurangkan risiko penyakit jantung dan darah tinggi. peribahasa ada menyatakan mencegah lebih baik daripada mengubati. 12. Penyakit JE atau JapaneseEncephilitis merebak kerana kawasan sekitar kandang khinzir yang kotor. Kesannya berprrluh-puluh orang penternak khinzir terkorban di Kampung Nipah dan Kampung Pelanduk di Negeri Sembilan. 13.80% lelaki rakyat Malaysia ialah perokok. 14. Setiapbatangrokok mempunyai 4,000 jenis bahankimia termasuk nikotin. kadmium. arsenit.tar. dan karbon monoksida. 15. Amalan menjamu seleradi restoran makanansegerasudahmenjadi fenomenabiasa masyarakat Malaysia pada masa ini. Antara jenama yang tidak asing lagi ialah A & W, Kentucty EiieA Chicken, McDonald's, PizzaHut, Grandy's, Shakey's Pizza,Sugar Bun, Starbuck dan sebagainya. 16. Otakyang cerdasdatang daripadabadanyang sihat l7 . 20% daripadapenduduk Malaysia menghadapimasalahkegemukan dan l}%terdiri daripadapelajar sekolahrendah danSYopelajar sekolah menengah.

daripada harta kekayaan' 18. Kata para pujangga kesihatan lebih berharga

19. Kataorangtua-tuasediakanpayungs-ebglum'[ujan.olehyangdemikian,kitaharusmengamalkan
fizikal atau mental' kehidupan yang sempurnutu*u adi dari segi menjagakebersihan makanandan 20. Masyarakatharus sedar akan pentingnya sloganNegara Bersih Rakyat Sihat' persekitaranselarasdengan

Dr' Sallehudin Abu Bakar menjelaskanbahawa "Amalan 2l. Pegawai PerubatanKementerian Kesihatan lebih murah dari segimeingkatkan kesihatan malah kosnya uurun Juiu U"rt pencegahan "r* berbandingdenganrawatan' 22.KajiartDiabetesKebangsaanmendapati50Towanitatidakmelakukansenamandenganmemberialasan tidak memPunYaimasa' ini boleh 50 tahun' tulangnya lebih cepat reput dan keadaan 23. Kebiasaan oarng yang berumur melebihi membarra mautdiatasi perlu diambil agar penyakit-penyakit berbahaya dapat l-t- t-angkah 1"angproaktif dan pragmatik hin$a akar umbi. dua peringkat iaitu peringkat pengetahuan t-i. lv{enunr pakar kesihatan, ilmu kesihatan terbahagi kepada Om peringkat amalan. 16.trfasalahkesiharandarisegimental,emosi,sosiafjasmanidanfizikalbolehmenggugatkeharmonian kearnananhiduP masYarakat' kit4 tetapi penyakit berbahaya boleh meranapkan 27- Api kebakaran sekadar merosakkan harta benda t"madrn bangsadiri dan janganlah sudah terantuk baru 28- Kita tidak boleh memandang enteng terhadap kesihatan hendak tengadah. rakyat kita tidak terus alpa dengan ancamanpelbagai 29. Dalam kerancakan menuju era modenisasi, masyarakal penyakit berbJuyu y-g uoleh menjejaskan kesejahteraan t; walaupun menerima persaingan dan asakan 30. Perubatan tradisional masih mampu bertatran perkembangan drastik perubatan moden' akupuntur dan ubat-ubatan sinseh sejak berkunm31. Masyarakat Cina terkenal dengan kaedah rawatan kurun lamanYa. yang dialami selepasmakan makananyang tercemar' sama 32. Keracunanmakanan ialah suatu peny-akit adayangtercemarotehbahankimi4logam,mik'oo'gu',ismaataupunfumbuhanberacun. Penyakityangdihidapiadalahdaripadaperbuatanatautabiumanusiaitusendiri. penyakit ]ang tidak pernahkita dengar seperti 3 +. Gaya hidup moden turut mengundangkemunculan stress.imsomnia dan sebagainl'a500 hing-ea600 milileter peluh sehari' Orang 35. Dalam keadaanbiasa kita mengeluarkankira-kira dewasa memerlukan 8 hingga 12 gelas air sehari' penyakit berjangkit seperti demam malaria' dan 36. Nyamuk sudah menjadi sinonim dengan ancaman demam denggi'

l1
l
'

I 'l
I

I

daripada harta kekayaan' 18. Kata para pujangga kesihatan lebih berharga

19. Kataorangtua-tuasediakanpayungsgbglum.[ujan.olehyangdemikian'kitaharusmengamalkan
fizikal atau mental' kehidupan yang sempurnutu*u adi dari segi menjagakebersihan makanandan 20. Masyarakatharus sedar akan pentingnya sloganNegara Bersih Rakyat Sihat' persekitaranselarasdengan

Dr' Sallehudin Abu Bakar menjelaskanbahawa "Amalan 2l. Pegawai PerubatanKementerian Kesihatan lebih murah dari segimeingkatkan kesihatan malah kosnya uurun Ju;u U"rt pencegahan "r* berbandingdenganrawatan' 22.KajianDiabetesKebangsaanmendapati50Towanitatidakmelakukansenamandenganmemberialasan tidak memPunYaimasa' ini boleh 50 tahun' tulangnya lebih cepat reput dan keadaan 23. Kebiasaan oarng yang berumur melebihi membarta mauL diatasi perlu diambil agar penyakit-penyakit berbahaya dapat l-t- t-angkah 1"angproaktif dan pragmatik hing€a akar umbi. dua peringkat iaitu peringkat pengetahuan t-i. Menunr pakar kesihatan, ilmu kesihatan terbahagi kepada Om peringkat amalan. sosial jasmani dan fizikal boleh menggugat keharmonian 16. il{asa]ah kesiharan dari segi mental, emosi, kearnananhiduP masYarakat' krta' tetapi penyakit berbahaya boleh meranapkan 27. Api kebakaran sekadar merosalkan harta benda tamadmbangsadiri dan janganlah sudah terantuk baru 28- Kita tidak boleh memandang enteng terhadap kesihatan hendak tengadah. rakyat kita tidak terus alpa dengan ancaman pelbagai 29. Dalam kerancakan menuju era modenisasi, masyarakal penyakit berbJuyu yuog uoleh menjejaskan kesejahteraan t; walaupun menerima persaingan dan asakan 30. Perubatan tradisional masih mampu bertatran perkembangan drastik perubatan moden' 3l.MasyarakatCinaterkenaldengankaedahrawatanakupunturdanubar-ubatansinsehsejakberkurunkurun lamanYa. yang dialami selepasmakan makananyang tercemar' sama 32. Keracunanmakanan ialah suatu pen-vakit adayangtercemarolehbahankimi4logam,mik'oo'gu',ismaaraupunfumbuhanberacun. Penyakityangdihidapiadalahdaripadaperbuatanatautabiarmanusiaitusendiri.

1i I
.

I
I
l \

penyakit ]ang tidak pernahkita dengar seperti 3 +. Gaya hidup moden turut mengundangkemunculan stress.imsomnia dan sebagain-va 500 hingga 600 milileter peluh sehari' orang 35. Dalam keadaanbiasa, kita mengeluarkankira-kira dewasamemerlukan 8 hingga 12 gelas air sehari' penyakit berjangkit seperti demam malaria' dan 36. Nyamuk sudah menjadi sinonim dengan ancaman demam denggi.

Bidang Ekonomi dan KePenggunaan l.MenurutPertubuhanPenggunaAntarabangsa(lco),parap€nggunamempunyaihak-hakasasitertentu paXalan'kesihatandan pendidikan *uf*un,'pi*mahan' iaitu hak mendapatkeperluan asasseperti sesuatubarangan' U"tt""fi i serta maklumat yang tepat tentang sebelumkena jimat berjimat cermat seperti kata peribahasaingat 2. Penggunaharus bijak berbelanja dan sebelumhabis3-

Penggunaankadkreditsecaratidakterkawa|mengundangSeseorzrngitudibebankandenganhutang keliling pinggang. *p"til;;;lrngkapkan

4. Keghairahanmembeli-belahterutamapadamusimperayaansebenuT{udiruntunolehhawanafsu ditam periUatrasakalau ikut hati
yang akhirnya jatuh k. l;il mati. kalau ikut rasa binasa' k;;p;

5.Sikappenjuatyangsengajamenaikkanhargabaranganpadamusimperayaanbo|ehdianggap menangguk di air keruh' 6.Masyarakatharusmempunyaijati|ilyalg.Suatuntukmengekanghar*anafsukebendaandan padahari mendatang' memikirkan kemungkinan y*g Uukutterjadi akhir akan menyukarkan orang ramai mengawal 7. Kecenderungan membeli-belah pada saat-saat mata kerana banyak benda yang hendak dibeli' perbelanjaan dan mereka menladi rarnbang sftap sediakan payung sebelum hujan' g. Sebagai pengguna, sepatutnya kita merancang dan mengamalkan penawaran harga barang akan naik apabila permintaanmelebihi 9. Teori ekonomi menjelaskan bahawa modal tenag. tanah) dengan harga yang input fseperti barang iuito p"oguruiru p"ri.r*"-p"rorJn mengeluarkan bekalan tambahan' teUitr mahal untuk kempen d4n penyelidikan untuk Pengguna' M Marimuthu' 10. Menurut Presiden Persatuan Pendidikan 1975' Leli baranganbuatantempatan sejak tahun warga kota membeli barangan melalui sdn Bh4 60 o/o I l - Manunrt kajian Taylor Nelso Store Malaysia lntemeL oleh kuasa ekonomi bebas iaitu harga barangan ditetapkan 12. Negara Malaysia mengamalkan sistern tangan dan dan kerajaan hanya boleh camp'r a*.n"t-ioO* pasaranberd**d;"";;;" kawalan dan berlaku kes menyorok barangan' barangan i"rti"a"t:if." -"fiUif.* Syarikat dan Jermanmempunyai budaya suka 13. Rakyat di negara seperti Jepun,Korea, Amerika menabungYang sangattinggi' yang kita miliki menjadi bentenguntuk mengawal 14. Biarlah nilai dan peganganmensyukuri apa-apa tabiat kita Yang suka berbelanja' yang dibeli tidak digunakan sepenuhnyakerana tiada I 5. Kaj ian mendapatibahawa purata 5}Yob:tlnt -hanl'a digunakanuntuk perhiasandan sebahagian p".un"*gun ,"u"tu- pf*i.riu" 16. Tekananhidup yang semakin meningkat akan pagi, kais Petangmakan Petang' hidup rakyat yang kais pagi makan membebankan

penggerakkepada sektor ekonomi dan kenaikan 17. Minyak merupakanbahan asasyang menjadi nadi sellor ekonomi negara. hariaminyak akan memberi kesan langsung terhadapp

r
Bidang Pengarg$fu l. Kerajaanjs![*eatan di jalan r4'e tffi 2. progrr ffi KeselamatanJalan Raya Pelan KeselamatanJalan Raya Malaysia untuk mengurangkankematian penunggangmotosikal. Keselamatan Jalan Raya diajarkan kepada murid tahun satu sekolah menengah

\

muhituil.
3. perffiHg trfiff;&lang +- FurNq--sriah !#tff S, ffr16fu rcng 6- ffit6}t1n rfflrylketiga Motor terutamapelumba haram kini semakin ganasdan agresifjika aktiviti mereka oleh sesiapasahaja"hatta orang kenamaansekalipunyang seimbang perlu diterapkan kepada pemandu baham agar mereka tidak jalan raya atau pencetus kemalangan maut. di jalan raya kemalangan oleh Majlis KeselamatanJalan Raya mendapati 600/o motosikal yang berusia ant^ra l7 hingga 30 tahun. Sedunia (!VHO) mendapati bahawa kematian akibat kecelakaanjalan raya iaitu selepaspenyakit jantung dan tekanan.

kesakitan dan kerugian akibatkemalanganjalanraya dianggap kesengsaraan, T- 3fr,lqndiban, Malaysia, seolah-olah satu fenomenaff3i rrt51* H t- frgp dcffi 9- prepmih nnllngridzk bi-bti di jalan raya merupakan slogan yang sering berkumandang di media massa khasnya 4abila menjelangnya musim perayaan'

h'us senfiasa mengambil sikap berhati-hati semasamemandu di jalan raya kerana berto-

tangisanorangyangtersayang. berhariraya di kampungdisambutdengan 10.Jmgm bialm kepulangan habisdan sesal kerq jiqqr! sebelum 11.AmalkanlahperitahasaMelayuyarg berbunyiingat_lebelum
dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna lagi. 12. JabatanPengangkutan Jalan (JPJ) mendapati nisbah kenderaan denganjumlah penduduk negara ini ialah setiap dua orang rakyat Malaysia mempunyai sebuahkenderaan. 13. Pelumba haram boleh dikenakan hukuman di bawah Seksyen 279 Kanun Keseksaan iaitu hukuman penjara penjara enam hrh dm deoda RM2,0O0 atau kedua-dua sekali. 14. Pihak polis mendapati s€masapehmrba-pelumba haram ditahan, kebanyakan mereka berada dalam keadaan khayal dengar perama ti<lak teratur dan mata mereka j"ga berair. 15. Kebanyakanpemandudi ialm raya pada masa ini sudahhilang nilai-nilai kemanusiaanseperti sikap sabar, bertolak msr dan bertremah tinggi. 16. Masalah kesesakanjahr raya terutama di bandar-bandar besar sebenarnyaberpunca daripada pemandu yang bersftry bagai enau di dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing. 17. Kempen KeselamatanJalan Raya harus dijalankan sepanjangmasa dan bukar sekadarhangat-hangat tahi ayam atau melepaskan batuk di tangga iaitu tertumpa pada musim perayaan sahaja 18. Janganjadikan jalan raya di Malaysia sebagai gelanggang maut 19. Pihak berkuasa tempatan perlu benikap prihatin terhadap keadaanjalan rayayangada dan jangan bersikap sudah terantuk baru tengadah iaitu baru hendak bertindak apabila berlaku kemalangan maut.

*,

18. Kitar semulaadalahprosesyang melibatka 3R iaitu'?educe", reusedanrecyle" (kurangkan,guna png bolehdikitar semulaseperti kertas,kaca"aluminium, semuladankitar semula)ke atasbarangan logamdanplastik. maksudtersirat iaitu memintakita buangl mempunyai 19. Moto atauslogan"fikir dulu sebelum yang boleh sampah lagi dibuangmanakala digunakan yangtidak boleh hanyasampah memastikan dikitar semula. digunakan dan Perumahan Kerajaan padatahun 1993oleh Kementerian 20. KempenKitar Semulamula dilancarkan Tempatan. setiaphari atausecara menghsilkan 1.5kilogram sampah setiappenduduk 21. Hasil kajian mendapati dihasilkanseharidi seluruhnegaraMalaysia purata15,000tan sampah 2,400tong kitar (PBf) telahmengedarkan sebanyak Tempatan 22. W;lrrrggakini30PihakBerkuasa negar:L semuladi selunth jadi yangtertuadi duniayang telah khazanah alamsemula 23. Hum mah hijau di Malaysiamerupakan usia mcnjangfrau melebihi 100juta tahun. berbungadengan tumbuhan lebih 8,000spesies memprmyai malr hijau negaraini dianggarkan 24. H1;1m ?,650+eskx adalahterdiri daripada pokok. tanahnrntuh,pencemaran hakisan, masalah 25- Penebmgmpokok tanpakawalan akanmenimbulkan suhusetempal sq!i, twrjir lumpurdan peningkatan 26. Dimgartm hutansumber modendiambil daripada ?5/o daipadaubat-ubat

22 27. Ifai Brmi nula dirayakanpadatatrun1970dandisambutsetrap April. Tujuannyaadalahuntuk tempatkediamanyang duniabahawahanyaplanetBumi inilah satu-satunya menyedarkan akan untuk diwaisi generasi terusmenjaditempatyangsihatdan selesa dip€rtahankmsupaya harus datangturun-temunm. jiwa keranahidrp ataumatinyakawasan jiwa, jagalahlaut dan lautansepenuh sungaisepenuh 28. Jagalah di lautanbumi ini terletaksepenuhnya tangankita selakukhalifah di mukabumi ini. B€rsatu(tlNEP) pernahberkata"Kita ada Bangsa-bangsa ProgramAlam SekitarPernrbuhan 29. Pengarah smpi tr*api mengpa kita memilih untuk pelbagaiteknologiuntuk memulih dan menyelamaflcan sungaiini?" membunuh daripadapemukamhmi. Daripadajumlahitq 30. Lautanialah sumberkehidrrym da meliputi 706/o fuipada ais danglasierdffi0.7% air tawar 97.2oAterdiri daripadaair lart (air masin) 2.2o/oterdin (sungai,tasik dan air bawahtunah) padadm smula jadi dan sepatutnya berterima Manusiaharussedarbqa hidp ffi€ka bergantung mahaPenciptaalaskharrnah alamyang dianugerahkan. kasihdan memanja*m kesyrftrran kepada dan batas-batas kemanusiaan mahumenjadi Manusiahari ini telah bertirulakmelampaui yang adadi mukabumi ini. sahaja spesies" iaitu mahuberkrnsake atasapa-apa "sr-lper

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful