You are on page 1of 4
EOHMEPIZ TH 1569 KYBEPNHZEQ2 TH2 EAAHNIKH AHMOKPATIAZ TEYXOE ANATKASTIKON ANAAAOTPIOSEQN KAI MOAEOAOMIKON @EMATON NEPIEXOMENA ANOAZEIE KaBopiouds ypfioewy yng Kat dow Kat nepiopiouy ‘éunang Tou Xpou EyKaractéeuy Ynoovip- Eng a8 ekrég Tou eyKexpinévou pyuoToMUKOd oxe- Bou nepioxt Tou Afuou XahavBplou (N. ATTRAC) (KEY. 9 Aousioong Maxevriag). oa Xapax props ag BtarmpnTéwy ered (7) kmowv NOU Bofoxovrat en Tav OB avo Apayouun 11 Kat 13, Ouovofag 58 kat 73, L Apayouun 9 Kat Epuod Apayotun 3-5 Kai M, ANeEAVEpou Kat, Aayouun 7 Kat Ouovoiag omy KaBéia kat KaBopioyse ei Bixciv Spy Kat nepiopIOUAy BGunoNg auTE ANOASEIE 6. 38033 0 epbend xofocwy yr ka dow at nepiopiousiy 34- unong Tov Xipou EyKaraotédeay YrootApiéng of extég Tou eyrexpulévou pyroTouIKOd oxeBIOU nepIo- xf Tov Afuou Xadaveptou (N. Artif) (KELY.9 Aou- ioong Moxevtag). © Ynovproz KAI O ANATIAHPOTHE YnoYPros TAPATOMIKHE ANAZYTKPOTH3HE, TEPIBAAAONTOE KAl ENEPTEIAE ‘Byovras undon, 1.Tig BiardEeig tng napaypégou 28 tou épepou Bed- epou YOUN. 2445/1996 «Kipuen ZuBaone Napaxsipn- ‘ong tng Mehéme, Karcoxetife AutoxprucroBémrang vat ExueradAevong mg EedSepns Aewpépou EAE cofvag - Eraupos - AepoBpoufou Endrwv xat AUTUS Tepigepetaxiig Aewgdoou Yunttod, pUBuion ouvagsy Sendra nar Gdeg Giarderq» (A’ 274). 2.Tig Brarékeig TOU N, 42692014 eXaporaEK Kat no- AcoBouuKh uetapeUByton ~ Bown avsrrugne (A’ 142) at eiBixétepa Te doaypsoou TI Tou épBpOU 8 autod, Gru n napdypages uti noooréOnKe ye ty napd= ‘yoago 34 Tov dp8pou 28 Tou N. 4280/2014 sNepiBado- vec avaBdQq4om kat Biatodh nodeoBGunon - Bisown udnruFy otioudv PuBpioers Saws VoHOBEoIag Kat Aides Biardkeig (A159), 1 Ap. @¢Adou 201 18 ZenreuBpiou 2015, 3.TieduardEaxg Tou dofpou 90 rou Kisixa Noposeotag ya my Kupépenon kat ta xupepyricd 6pyave, nou KU eGbnKe us vo doGp0 nptito tou M18 /rog 63/2005 (A’ $8). 4. Thy ur’ apiOp, 48658/2860/26-5-1869 antégacn to ‘Ynoupyos MepiBadAovtos, XwpoTaklag Kat Arostay ‘Epyav Eyno1an Tews MohecBouwnod ExeBiou Afgiou Xanavepiou (N. Arturia: (8° 419), dru roxcet 5. Tig Biaxékerg Tou Gp8pou 3 (nap. 1a Kot 2) tou Nia /r0g 28/27-4-2018 -Edaoraon xai wetovojcota Yrovp- ‘ela, ueragopd me Fenafg Feauyaretag KowuwiKy Aapaniocuve (X20) 6.Thy ur’ apiOy. ¥19/29-8-2016 ondgaon rou Nowsu- oupyol «AviBeon apuodioriiruy orev AvanAnpwrh Yroupyé Napaywyusig AvaouyKoSmons, NepiBardo- tog Kat Evépyeiac, Kavoravtive MovooupaiAe (5° 1668) 7. Thy urt api®u. 72191292014 afrmon tou Tayefou ABionolnong lButucig Mepiovotag tou Anuoofou AE. (rane). 8. Thy ur apiOu. djowy.2n/2--2015 yvwuoBsman rou Kevrpixos Euufouhiou Noheobouniiv Geudrav Kal Ale ioBnthoewy. 9.To uri api, 1689612015 éyypapo Anyépxou Kahav- Bojou ue apie. Foae. AvarAnpwrh YnoupyOd NAMEN 2006/5-6-2015. 10, To yeyouds én and ug kavonornés SiardeIg autig mg anégaong dev MpoKaneftai Sandi o& REDS TOU KpatKod npodnonoyisHod, anopaaiZouse: 1. Bro Xéipo Eyraraotécewv Ynoovfpiéng (KEY. 9 Aouxtaong Maxevtiag, nov Bpioxerat oc extés You yKeKoULEVOU pULOTOMIKOS oxediou neptoxt TOU ALOU XaAavEplou (N. AtTicic), 6nig avrg @aiveral nept- sioyEvog ue xéexivn eottyuéim Ypauuh ovo oxeTIS ‘owxéruno Stéypauua ot xAuaxa 1500, nov BewpriOnKe ‘and rov Necioxéuevo me A/vong Tonoypapxiy Egap- hoyiv kat Fewxupucsy Manpopopidy ue Ty ur’ pi $38034/2015 npdén tou Kat Tou avrizun TOU OF gustO~ uikowven cwvenuocrederai pe rmv naposoa anéipacn, aBoptovrat xprgers yng Kal pot Béunang wg eB «@. Xpfaeig yng +. Xépo¢ ueragdorwong anoppudrow 2KAAY, 3.Kripto oréyaong Ynpeotag KaBopiSntag Afuou 4 Kei - vnede ordejuens cnoppunarogepey Afuou 1570 TEYXOE ANATKAZTIKON ANAAAOTPIOZEON KAI NOAEOAOMIKON @EMATON 8. Oper Byron: ~ Méytotog emutpendpevog ouvtedcariic Sdunone: 020 ~ Méyioto erutpenduevo rocoatdé Kdhuyng: 20% = Méytoto errmpenduevo dyoc: Kava Tg SuavdEeIG TOU IN, 4067/2012 «Néog OwoSopikdg Kavowoudc> (NOK) (A’ 79), drs toxder ~ EAdxiom andotaon Ktipfev and Tm puLoTOUIKA Yeap: 10 uérpa ent mg Artie O505 Kat § uetoa and Tig ddheg 050g = Enrtpénetat n xctaoKeus neproodtepov toU evs Ktipf@v oto yfinedo = Anayopevetai n KaTaoKeut KTipfwv en{ UNoTTHAw- udtwv (PILOTIS) - EmadAerat o éXeyxog ng B’ Epopetag Npciorop.- Kv Kat KAaowtiv ApxaloTiiTuy Kavd Thy exoxag TOV Beueniav Tov omodOUdy. 2.H toxig tg napodoag anépaans apxer and ™, Snpooievan tng amv Egnep!a ng KyBepwiioews. Hanégaon avr va Snuoceudel omy Epnuepita tg KuBepwicews, Abtiva, 9 ZenreyBofou 2015, Tecmasinaas "Meueaceerer IDANNHE FKORIAZ — KQNETANTINOE MOYEOYPOYAHE. TEYXOE ANATKAZTIKON ANAAAOTPIOZENN KAINOAEOAOMIKON GEMATON 1571 | a | | = TEYXOE ANATKAZTIKON AMAAAOTPIOZEQN KAl TOAEOAOMIKON OEMATON 1572