You are on page 1of 87

S C H E M A T X S M U S

VENERAI1ILIS

GR^CI RITUS CATHOLICORUM

DIOEIi
PRO

AKIO DOMINI

MDtltlVII.

AB

ERECTA SEDE EPISCOPAL!

E P E R I E S S I N I .
T j p i s Eduard! Nedlitz,

caes, reg1, priv. Typographi.

llmsny eUel^rave 20i$.

S U B

&0BJEHM
ILLUSTRISSIMI,

AC

REVERENDISS1MI

D O 9 1 I IV I

JOSEPHI GAGANETZ,
P a t r n u s
M I S E M T I O S E

DIOCESIS EPERJESSIENSIS

ET SEDIS

DIVINA

LL'OSTOUCLK

GRATIA

S Joannes Baptista
E P E R t l E S S I l E M S I S
GRAECI RITUS CATHOLICORUM,
DIE 13. JULII 1842 IN EPISCOPUM NOM1NATI; DIE VERO
30. JANUAR. 1843 CONFIRMATI, ET DIE 25. JUNII
CONSECRATI.

INSIGNIS ORDINIS IMPERAT. FRANCISCI-JOSEPIII COMMEND ATORIS


GKHFK,

Nyregyhz

50626-7

V E H G R A B I L K

GAVXTU&UM
CATHEDRAL1S ECCLES1AE

Dioecesis Eperjessiensis, e v c l c r i , et antea


pcrampla Dioecesi Munkacsiensi, virtute Benignae Resolutionis Regiae dd. 6. Februarii 1816
Nro 3518 intiinatae, excorporata, ac ddto. 22.
Sept. 1818 canonisata, et per modum Stauropigiae Metropolitae Strigoniensi subordnala, Fundationem quidcm sui Augustsimo olim Austriae
Impertori, et Apostolico Regi Hungri F r a n c i s c o I. die 2. Mrtii 1S35 defiincto, Canonisationem vero Summo condam Pontifici P i o VIL
.die 20. Aug. 1823 e vivis erepto , intima cutn
gratitudine in acceptis refert.
Primus Episcopus Eperjessiensis fuit Gregorius Trkovils, anno 1744 in Possessione Paszika I. Cottui Bereghiensi ingremiata natus, die
25. Septembris 1818 confirmatus, et die 17. Junii 1821 consecralus, demum die 16. Januarii
1841 plenum dierum ab inunortalitalis sortem
translatus

EPERJESSIENSIS.
Per Augiislissimum olim Imperatorem Austriae, et
Apostolicum Regem Hungri F r a n c i s c u m
I. virtute Benignae Resotulionis dd. Feb. 1816
Nro. 3518 intimatae erectum , et per ejus temporis Summtim Pontificem P i u m VII. die 22.
Sep. 1818 canonisatum , ac die 6. August! 1820
instaliatuin.
S

Canonicorimi inde ab erecto Episcopatu et


Capitulo.
JOANNES MIIAY, ex Canonico Munkcsicnsi in Catlied. Eccl. Eperiessie nsis Praeposituiu
nominatus 1820, obiit 28. Jan. 1835.
MICHAEL KANYUK , 1820. Lector Canonicus nominatus, obiit 22. Nov. 1832.
BASILIUS HODOBAY, 1820. Cantor Canonicus nominatus, obiit 10. Maji 1840.
ANDREAS CHIRA , 1820. Custos Canonicus nominatus, successive Praepositus M a j o r ,
obiit 17. Maji 1840.
JOANNES HA BINA, ex Spirituali Seminarii Ungbvrinensis 1820. Scbolasticus Canonicus
nominatus , obiit 1. Dec. 1823.

BASILIUS POPOVICS, ex Secretario Eppali


et Notario Consistorial! 3. Dec. 1835 in Cantorem
Canonicum , tandem 16. Martii 1837, in Eppuni
Munktsiensem bgne nominatus.
JOSEPHS GAGANETZ ex Parocho Hejo-Keresztriensi, et VADno Districtus Borsodiensis
3. Dec. 1835. Cusios Canonicus, tum 1841. Vicarius Generalis Capitulara , demtim 13 Julii
1842, in Episcopum Eperiessienscm renunciatus.
MICHAEL JAKOVICS, ex Parocho Csebinyensi, et VADno Distr. Laborczensis 5. Dec.
1835. Scliolasticus Canonicus, poslmodiim in Praepositum Majorem nominatus, obiit 20. Nov. 1854.
MICHAEL DUDINSKY sen. ex Parocho Als-SzIovinkensi et Decano Scepusii Inferior is 11.
Apr. 1843. Lector Canonicus nominatus, obiit
2. Maji 1842.
ANDREAS M0LNR, 11. April 1843 Cantor Canonicus nominatus , obiit 10. Julii 1848.

Itlodcrniim Venerabilc Capituliiut


Cath. Eccl. Eperiessiensis.
Archi-Presbyter,
Vacat.

seu Praepositus

Majori

Archi-Diaconus, sen Lector:


I. Rmus Dnus MICH \ EL GERB ERY, Cathed. Eccl. Eperjessiensis Lector et Canonicus,
Archi-Diaconus gremialis, seu Srosiensis, Examiuatorii Prosynodalis Praeses, S. Sedis Consisturialis Assessor.
Primicerius seu Cantor :
2 Rmus Dnus ALEXANDER DUCIINOVITS
Cath. Eccl. Eperjessiensis Primicerius seu Cantor

et Canonicus, Archi-Diaconus Scepusiensis, Examinator Prosynodalis S. Sedis Consistorialis Ass e s s o r , et pauperum Advocatus.
Ecclesiarcha seu Gustos:
3. Rmus Dnus VICTOR DBRANSZKY, Cathed. Eccl. Eperjessiensis Ecclesiarcha , seu Cus t o s , et Canonicus, Examinator Prosynodalis
Archi-Diaconus Borsodiensis , C. R. in Re Literaria Consiliarius , S. Sedis Consist. Assessor.
Scholasticus:
4. R m u s DIMS J O S E P H S S 0 L T S Z ,

Cath.

Eccl. Eperjessiensis Scholasticus, et Archi Diaconus Abaujvrieusis, Examinator Prosjnodalis


S. Sedis Consist. Assessor. Insignis Ordinis Francis Josephi, et Rus. Stae Annae III. Classis
Eques.

Canonici Honorarii:
1. Rmus Dnus JOSEPHS BOVANKOVITS,
Cath. Eccl. Eperjessiensis Honorarius Canonicus,
S. Sedis Consistorialis Assessor.
2. Rmus Dnus PETRUS HRINYAK, Cathed.
Eccl. Eperjess. Canonicus Honor., Parochus Jesztrebiensis , Districtus Popradensis VADiaconus ,
S. Sedis Consist. Assessor, una Districtus sui
Scholar. National. Iiispector.
3. Rmus Dnus JOANNES VISZLOCZKY,
Cath. Eccl. Eperjess. Canonicus H o n o r . , Paioclms Lithhianoviensis , Districtus Scepusii Superioris Decanus , S. Sedis Consist. Assessor , Dccanatusque sui Scholarum National. Inspector.
4. Rmus Dnus GEORtlS SOLTSZ, Cath.
Cath. Eccl. Eperjessiensis canonicus Honor., Pa-

9
rochus Hej-Kereszturiensis unaque S. Scdis Consist. Assessor.
5. Vacat.
S a c r a Series

Consistorialis*
Praeses :
Illustrissimus ac Reverendissimus
Rpiscopus Dioecesanus

Dominus

A s s e s s ores.
Praeter Reverendissimos Dominos praereceusitos Canocicos Actuates , et Honor arias ,
juxta Seriem Nominationis :
A. R. 1). J o a n n e s S x c k e r a k , Parocluis Mezo-l.ahorczensis , Districtus Ilomonnensis
emeritus VADiaconus, una S. Scdis Consist. Assessor.
A. R. D. N i e o I a 11 s B r i n s z k y , Parochus Orosz-Gadnensis , Districtus Cserehatiensis
VADiaconus, S. Scdis Consist. Assessor, una
Districtus sui National. Scholarum Inspector.
A. R. D. A n t o n i u s Z a v a d c z k y , Parochus Rodruzsalensis, Districtus Rukovczensis
emeritus VADiaconus.; S. Sedis Consist. Assessor.
A. R. D. A n d r e a s sen. K o v a 1 i c z k y,
Parochus Recheroviensis, S. Sedis Consist. Assessor.
A. R . a c C I . D . B a s i l i u s I I u c s k o , P a rocliiac Kperjessicnsis Administrator, SS. Theologiae Doctor, S. Sedis Consist. Assessor , unaque Matrimonii et Professions Religiosae Deiens.

A. R. D . J o a n n e s R a t s i n sz k y , Parochus Radvanyensis, Distr. Laborczensis emeritus


VADiaconus , S. Sedis Consist. Assessor.
A. R. D. J o a n n e s M i h a I o v i t s , Parochus Lukoviensis, Districtus Bartphensis emeritus VADiaconus, S. Scdis Consist. Assessor.
A. R. D. M i c h a e l S z t a r e c zk y , Parochus Sztaktsinensis, Districtus Hosztoviczensis
VADiaconus, S. Sedis Consist. Assessor, una
Nationalium Districtus sui Scholarum Inspector.
A. R. D. A l e x a n d e r H o d o b a y , Parochus Szesztensis, et Districtus Cassoviensis
VADiaconus, S Sedis Consist. Assessor, Nationaliumque Distristus Sui Scholarum Inspector.
A. R D. S t e p h a n u s R o j k o v i t s , Parochus Somensis; Districtus ttperjessiensis VA.
Diaconus, S. Sedis Consistorialis Assessor , una
Districtus sui Scholarum Inspector.
A. R D. B e n j a m i n u s P a u l o v i t s , Parochus Mogyoroskensis, Districtus Szantoviensis VADiaconus, S Sedis Consist. Assessor,
Districtusque sui Scholarum Nationalium Inspect.
A. R. D. A n d r e a s P a n k o v i t s , Parochus Porukensis , Dislrictus Sztropkovicnsis VA.
Diaconus, S. Sedis Consist. Assessor, Districtusque sui Scholarum Inspector.
A. R. D. A l e x a n d e r J a n i c z k y , Parochus Malczoviensis,
Districtus Bartphensis
VADiaconus, S. Scdis Consist. Assessor, una
Districtus sui National. Scholar. Inspector
A. R D. J o a n n e s H u b a y , Parochus
Sajo-Palfalvensis, Districtus Borsodiensis VADiaconus , S. Sedis Consist. Assessor, et Dist. sui
Scholar. Nat. Inspector.
2

10
Matrimonii, et Profession** Religiosae Defensor;
A. R. ac CI. D. B a s i l i u s H u c s k o , pag. 8
Notarius S. Sedis :
A. R. D. P e t r u s S c h i r i l l a * una Illuslrissiini Domini Dioecesani Secretarius.
Fiscus:
Spect. D. N i c o l a u s

T i z e d y.

Joannes
Andreas

Cancellistae .Haiiriss.
Zapotoczky.
Cursor :

J o a n n e s E u h n y i.

Bibliotliecae Kovcsiano-Dioecesanae.,

Pauperum
Advocatus:
Rums Dims A l e x a n d e r D u c h n o v i t s
Cantor, et Canonicus , vide pag 6.

pro Episcopatu isthnc Eperjessiensi Anno 1820


iundatae, die vero 15. Augiisli 1820 dotatae, ac
denique virtute Benigni Diplomatis Rcgii, ddo.
12. Februarii 1830 in solenni Forma einanali,
Cleinenter confirmatae.

Medicus :
Spect. Dims G a b r i e l R i d a r c s i k , Doctor Medicinae , et artis obstetriciae Magister ,
nec noil Dislrictus Eperjessiensis C. R. Medicus.

Custos:
Idem, qui Archivarius Victor Ladomrsaky de
Eadem.

N o t a : Sesaiones Consistoriales , in Negotiis Publico-Ecclesiasticis , diebus Mercurii, et Sabbathi, nisi aliquod impedimentuni ant Festurn interveniat, vel aliud quid exceptionem a Statuto e x i g a t , celebrari sulent.

N o t a : Mnnificentissimiis praeattactae Bibliotliecae Fundator,


J o a n n e s condam K o v c s , priinam luceni conspecxit Agriae
die 25. Aiignsti 1704, relicta vero perenni sui memria obiit Viennae die 12. prilis 1834, sepnltns in coemeterio advicinatae
l'osscssionis Varring.

Cancellaria Dioecesana.

Catlicilralis Kcclcsiae Eperjvssiciisb.


Secretarius una Notarius:
A. R. D. P e t r u s S c h i r i l l a , uti superius.
Archivarius
R. V i c t o r

et una Bibliothecarius :
L a d o m r s z k y de Eadem.
Protocollista:

Vacat.

Praebendatus :
R. D. C. J o s e p h u s K r e i t h .
Cant or es :
J o s e p h us P e t r a s o v i c s .
J o a n n e s P e t r i k , Sacrestianus, una Adjunctiis Cantor.
M i c h a e l B e s c Ii k i d t.

12

i3

Dioecesis lieec Eperjessiensis Parochias suus


inlermixtas habet pltiriuin Romano-Catholicaruin
Dioecesiurn Parochiis, nimiriim Agriensis, Cas
soviensis, Rosnaviensis, et Scepusiensis: conterminas vero habet sequentes l)ioeceses: ulpoleab Oriente Munkcsiensem s a Septemtrione Premislyensem et Taruoviensem in Galicia; dilTunditur autem per II. Cnmitatus: Abaujvariensem,
Gomoriensem, Borsodiensem, Srossiensem, Scepusienscm, Tornensein et Zeinpiniensem : taliterque complectitur in specie :
Nro.
1. In I. Cttu Abanjvr. Parochias.
21

Borsod
2.
11

Gomor
0
3. _
2

Sros
4.
73

Scepus
5. .

18

Torna
6.

3
Zemplny

a 59
7.
Seu universim Parochias . 187

Quarum, secundum respectivos Archi-Diaconatus coordinatarum, series sequitur in hunc


moduli) :
S

Archi-Diaconatuuin, Districtuum Vice-Archi-Diaconatuurn, Parochiarum, et


Cooperaturaruin.
OI s e r v a nl u m :
Lilt crue'. Mu. Ecclesiam muratam.

Lig.

ligneam.
G. R. n. u. Ecclesiain Graeci Ritus non Unloruiu.
A. C. Oratoriuni Augustanae Confessionis.
H . C.

Helvet.

S. II Synagogam Hebraeoruin.
O. P. Olitn Farocliiain dsignant.

I .
A r c h i - D l a c o n a t u s

C a t h e d r a l i s

in Comitatu Srosiensi.
Archi-Diaconus:
Rmus Dnus M i c b a e l G e r b e r y , pag 6.

1. Districtns Bartphensis.
l i a noniinaliiL' ab inclusa gremio suo Lib. Reg. ('vtate Burtplia 5 collimit.it vero ab Orlu cun Districtu M a koviczensi, et Szvidnikiensi $ ab occasu cun Districtu P o p r a d e n s i , et Dioecesis Piemislyensis Decanatu Muscliinensi ; a Septemtrioiie cum Galicia } a Meridie cun Districtu
Eperjessiensi.

Vice-Archi-Diaconus:
A. R. D. A 1 e x a n d e r J a n i c /. k y, pag 9.
Notorias Districtualis :
D. M i c b a e l S z m o l i g o v i c ,
clius Czigelkensis.

Paro-

Bibliotliecanus
Districtualis:
D. Alexander Demjanovits, administrator
Livoviensis.
Dist.
l'aroclilae t
a
1. Cz/igolkn.

M at re

Pagus. Dislat a Cathedra Episco II or


pali 6 Miliaribus Par. Ant. Eccl. mur. ad SS.j
Cosinain et Dainiaiuun. Patron. Excellentissiinus
ac lllustrissimus Dnus Comes G e o r g i a s E r d d y
de M o n y o r k e r k , Ins. O d. Melitensis , et Coronaej
Bavariae Meritoiuin Eques, S. C. et R. A. M. Cainerarius , et actualis intiinus Status Consiliorius, Montis
Claiulii, Ar ci s Vaiasdinensis, Civitatisque ejusdemj

14
nomfnis Haereditarius Capitaneus. Matricas habet Dist.
a
ab anno 1 7 7 9 . Li/igva Slavo Rutheniea.

Parochust Idem qni Ntrius Districtualis.


Cantor una Docens: Joannes Mirdala.

Matre
Horis

Hervartov
Krive , cum Eccl. Iig. ad S. Lucm Evang.
anno 1826 erecta
323
Richvald
20
Siba
3

A . G . R. C.
In Matre, cum Mola

624
Summa 624

Summa 999

2. l l r a b s z k e . Pagus. Dist. a Cath. Episc. 6


Milliar. Par. Ant. Eccl. mir. ad S. Demetriin Mart. Patron. Spectabilis D. Sigismundus Gutdenfinger de Krompach. Matiicas habet ab anno 1830,
priorum annorum Matricis incendio nbsumptis.

N o t a : In Filiali Boglrka cxstat Capella B. M. V.


anno 1843 e r e c t a , et in Filiali Krive dnae existunt Capellae muratae B. M. V. dedicatae.

4 I 4 l i r o V . 'Pagus. Anno 1338 jam exstitit. Vide


Fejr Cod. Diplom Tom. 8. Vol. 4. pag. 399.
Dist. a Cath. Epiac. 5>/ 2 Milliar. Par. ant.
Eccl. mur. ad S. Lucm Evanglistin, anno 1814
erecta. Patron. Excellentissimus Dominus Comes
G e o r g i u s E r d d y, pag. 13. Matricam h a bet ah auno 1827 , pviorum aonoruin Matricas i n
cendium delevit. Lingva
Slavo-Ruthenica.

Lingvu Slavo-Ruthenica.

Parochus:
D. Basilius Demjanovits.
Cantor una Docensi Joannes Peregrny i
A. G. R. C.
In Matre , cum Mola

390
Summa 390

Parochus:
D. Constantinus Dobrnszky.
Cantor una Docens: Petrus Vojtasko.

N o t a. In Matre Hrabs/.ke existunt duae Capallae B.


M. \t. Dedicate.

3. K r n s z l o v . Pag us. Dist. a Cath. Episc. 6


Milliar. Par. ant. Eccl. mur. ad Prolectionein
B. M. V . Patron. lUustrissimus Dnus Comes S t e phanos Forgcs
de Ghymes et Gcs. M
tricas habt ab anno 1764. Lingva
Slavo-Ruthenica.

In Malre
Filialibus:
Gboltov Oppid.
Rokitov
Srpataka (Mokroluh)
Szvirzsov
Tarnov

Administrator:
D. Antonius Moltsanyi.
Cantor una Docens: Georgius Stcfantsik.
A. G. R . C.
In Matre cum MaHeatura
377
Filialibus:
Boglrka, cum Eccl. mur. ad S. Michael
Archaiig. anno 1836 erecta
269

A. G. R. C.

A. G. R. C.
520
15
5
66
4
6
Summa 556

N o t a : In Matre Knrov adsiint duae Capellae muratae B. M, V. dedicatae.

5. I V O V . Pagus. Dist. a Cath. Episc. 6>/ 4 Milliar. Par.' ant. Eccl. murata anno 1844 erecta

i6

17

ad S. Miehaelein Archang. Patrnus lllustiissiinu


Dom. Stephamis e Comitibus F o r g c s , pag. 14.
Matricas babt ab anno 1788. Lingva SlavoRuthenca.

Administrator:
D. Alexander Domjanovils
Cantor et Docens: Petrus Takals.
A. G. R. C
350

In Matre
Filialibus
Livo-Huta
144
K r i z s e , cuin Eccl. murata ad Protectionem
B. R. V. anno 1852 benedicta 0 . P. 280
Palencza, nova Collonia
Suinma 779

f,, Liikov. Pagus. Dist. a Catli. Episc. 6 Milliar. Parocliia liaec ante anmiin 1500 jain exsttit. Eccl. inur. ad Protectionem B. M. V . 1800
posita, Patron Illimis Dnus Coines S t e p li a n u s
F o r g c s pag. 1 4 . Matricam habt ab anno 1731

Lingva

Slavo-Ruthenica.

Parochus: A R D. Joannes Mihalovits, p. 9.


Cantor una Docens: Andreas Vojtasko.
A. G. R. C
In Matre
387
Filialibus
Mliniszka malleatura
1
Scsepanka, Praediuni cuin Runcina
12
Y e n e c z i a , cuin Eccl. g. ad SS. Cosmam
et Damianum anno 1740 erecta
106
Sumina 506
7. Malczov. Pagus. Anno 1338 jam exstitit. Yide,
Fejr. Cod Dimplom. Tin. 8 Vol. 4. pag. 309.
Dist. a Cath. Episc. 6 Milliar. Par. ant. Eccl.
inur. ad Assuinpt. B. R l . V . Patron. Illustrissimus
Dnus. Comes S t e p h a n u s
F o r g c s , pag. 14.|

et Spect. Dnus J o s e p h u s J o b s t a Ruprecht Dist.


Lingva
Slavo-Ruthenica. Matricas Matris habet ab a
Matre
Anno 1769.

Horis

Paroclius: Idem qui V.A.D. Districtualis.


Cantor una Docens: Joannes Kozub.
A. G. R. C.
In Matre
489
Filialibus :
G e r l a c h o v , cum Eccl. nur. ad S. Mich.
Archangel, anno 1645 benedicta.
O. P.
268
Kirlykt
1
Kurncz , Mola cuin alia pod Huroin
16
L e n a r t o v , cum Eccl. inur. utrique Ritui
coininuiii
176
O b r u c s n e , Educill.
Suinma

950

N o t a : Intra anibitum Parochiae luijus exstant duae


Capellae muratae, una in Coemeterio 1839 in honorem N a tae B. M. V., alia supra Possessioncm ad Dolor. B. M. V.

8. PMrova. Pagus. Dist. a Cath. Episc. 6 Milliar. Par. ant. Eccl. mur. ad S. Parascevam M a trem. Patron. Excellentissiinus Dnus Comes Georgius Erddy. Rlatricas habet ab anno 1781.

Lingva

Slavo-Ruthenica.

Parochus:
D. Michael Csiszarik.
Cantor una Docens : Michael Turkinyak.
A.G. R. C.
In M a t t e
346
Filiali :
Fricska, cuin Eccl. lig, ad S. Mich. Aich.
O. P.
223
Summa 569
Nota:
M. V. dicata.

In Matre

Pitrova existit Capella murata B.

%
%
3

/4

33

18
9- Ressov. Pagus. D i s t . a C a t h . Episc. 3 M i l - Dist.
a
l i a r . P a r o c h i a h a e c anno 1690 jain exstitit.
Eccl. m u r . ad Protectionein B. M. V . P a t r o n . L i b . Matre
R e g . Civitas B a r t p h a . Matricas liabet ab anno I loris

1761. Lingvo,

Slavo-Ruthenica.

Parochus:
D. Antonius Kiss.
Cantor una Docens: Joannes Bis/aha.
A. G . R. C.
In M a t r e
Filialibus :
B a r t p h a , ( B a r t f e l d , Bardijov) Lib. Reg.
Civitas. In nuineruin L i b e r a r u i n R e giaruin C i r i t a t u m p e r Ludovicuin
M . Anno I 3 7 0 . r e l a t a V i d e Fejr C o d ,
D i p l o m . T o m . 9. V o l . 4 pag 2 3 0 ,
2 3 1 . A. C. S. H .
252
Hankcz
18
Kaproncza
32
Klyussov
14
Kohny
58
Lfalu (Kobulye)
27
Lukavicza
49
M i h a l y o v , Praediuin
6
r s c z (Olysavecz)
26
V a r j u f a l u (Sztulyani)
12
V o l y a - A l s , cuin Eccl. m u r . ad N a t i t i t a tem B. M V . u t r i q u Ritui c o m m u a i ,
j u x t a initam die 3. Juiiii 1826 C o a litionem
147
Volya-Fels
31
Z a b a v a , Praediuin
11
Summa 918
1 0 . Sxnakov. Pagus. Dist. a C a t h . Episc. 6
M i l l i a r . P a r . ant. Eccl. inur. ad P r o t e c t i o n e m
B . M. V . P a t r o n . S p e c t . D n u s V i l h e l i n u s P e t r o c z y ,
et Successores S p e c t . D n i T h o m a e coudam Dessewft'y.
M a t r i c a s h a b e t a b anno 1 8 1 7 . Lingvo
SlavoRutlienica.

Parochus: D. Michael sen. Molcsnyi.


Cantor mm Docens : Andreas Prokopovits.

A. G. R. C. I)ist.

a
Matre
Moris

519

In M a i r e

Summa 519

11. TVaroszcz-Also. Pagus. J- Dist. a C a t h . E pisc. 6. Milliar. P a r . ant. Eccl. inur. ad E x a l tationem S. Cruris, P a t r o n . E x c c l l e n t i s s i m u s D n u s
Conies Georgius ErdGdy. M a l r i c a s h a b e t ad A n n o
1782. Lingvo, Slavo-B.uthenica.

Parochus: D. Joannes Petrik.


Cantor una Docens : Nicolaus S/.iroka.
A.G. R.C.
In M a t r e
296
Filialibus :
Aranypataka ( Z l a t e )
14 I
Tvaroszcz-Felsii,
cum Eccl. lig. ad SS.
|
3/.
Cosinam et D a i n i a n u m 0 . P .
194
S u m m a 504!

Summa Aniinaruin G. Cath. totius Districtus 7314.


Proles
In
,,

,,
,,

Czigelka
Ilrabszke
Kruzslyov
Boglarka
Krive
Kurov
Livov
Lukov
Krizse
Malczov
Gerlachov
5) P i t r o v a
), F r i t s k a
55 Ressov

Scholam

frquentantes
27
32
20
12
8
28
20
23
25
32
15
25
It
27

2 0

Zi

11 Kohny

Volya-Als
.
Sznakov
.
.
It Tvaroszcz-Als
35 Tvaroszcz-Fels

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.
.

19
23
19
20
10

.
.
.
.

Universiin

419

A. G. R . C.1 Dist.
Kcwnarnik-Als, cum Eccl. lig. ad P r o tectionem B.M.V. et Postae Officio
146,
Kouiarnik-Fels cuin Eccl. lig. ad SS.
Gosmam et Damianuui
154
In Educitlo novo ad limites Galiciae situato et vulgo Coiiliunatia nuncupato
3
Summa 618

2. District Bukoczensls.
Noinen accepit a greiniali Monte Bukocz } collimitat autem ab Orlu cuin Districtn Laborczensi , et Sztropkoviensi; ab Occasu cum Distiictu Makoviczensi, et
Szvidnikiensi 5 a Septemtrione cum Galicia 5 a Meridie
cuin Distiictu Stropkoviensi et Szvidnikiensi.

Vice Archi-Diaconus :
A. R. D. Alexius Petrassovits , Paroclius Ladomerensis , Seholarum Disl,rictus sui Inspector.
Notarius Districtualis t
D. Joseplius Fej6 Administrator Semetkocxensis.
Dist.
a

Parochiac :

Matre

1. I l i s z t r a - K r a j n j a . Pag. Dist. a Cath. E - [Joris


pisc. 7 Milliar. Par. ant. Eccl. lig. ad S. Mich
Archang. Patron. Excellnius Dims Georg. Erdd y . Matricas habet ab anno 1777. Lingvo, Slavo-Ruthenica,

Paroclius : D. Michal Ladomrszky


de Eadein.
Cantor una Docens: Michael Zapotoczky
In Matre
Filiatibus :

A. G. R. C.
__
315
*

2 B o d r u z s a l . Pagus. Dist. a Cath. Episc*


7 Milliar. Par. ant. Eccl. lig. ad S. Nicolaum
Episc. Plion. Excellentissimus Dnus Comes Ge
orgius Erddy. Matricas habt ab anno 1752.

Li/igva

Slavo-Ruthenica.

Parochus: A.R.D. Antonius Zavadcaky, p. 8.


Ca/dor una Docens : Joanues Ignath.
A G R C
I11 Matre
Filialibtis:
liuiikcz, emu Eccl. lig. ad Sinaxin B.
M. V. O. Y.
Polyana-Krajna
P r i k r a , cuin Eccl. lig. ad S. Mihaelem
Archaugeluiii
Summa

143

274
84
113
615

3. B n k c z , (Bukovecz) Pagus. Dist. a Cath. E pisc 5 Milliar. Par. ant. Eccl. lig. ad S. Demetrium Martyrem. Patron, lllustrissimus Dnus Coines Stephanus Szirinay de Szirma-Besseny et Csernek S. C. et R. A. M. Camerarius. Matricae existunt ab anno 1754. LingVU Slavo-Ruthenica.

Parochus : D. Andras Leukanics sen.


Cantor una Docens : Stephanus Hrinko.
I11 Matre

A. G. R. C.
195

a
Matre
Horis

22

23
A. G. R. C.

In Filialibus :
G r i b o v a , cum Eccl. lig. ad Protectionein
B. M. V . 0 . P.
Monasteriale Allodium

81
4

Suinma 280
N o t a : Adinvicinato Possession Bukocz Monti, non
procul a via Regia ad Galiciani ducente, insistit Monasteriuin Religiosoi'uin Ordinia S. Basilii M , quorum Status
Personalis Schematismo huie suo loco insertns est.

4. Drlcsna. Pagus. Bist. a Catli. Episc. 6 Milliar. Par. aut. Eccl. inur. vitiata propter iininineus periculuin praeclusa ad S. Basilium Mart.
Patron, lllini D D . Comites Georgius et Vinceutius
Syirmay de Szirma Besseny et Csernek. Matricas propter incendiuin solum ab anno 1815 liabet.

A. G . R C . Dist.
a
in Matre
84 Matre
Filialibus :
oiis
Jadlova-Als, cum Eccl. lig. ad Conceptionein S. Joannis Bapt.
78
Orlich-Als , cum Eccl. lig. ad S. Mich.
Arc hang. O. P.
201
Summa 363
6. K r n z s l o v a . Pagus. Dist. a Cath. Episc. 6
Milliar. Eccl. lig. ad SS. Cosmam et Dainianuin.
Patron Excellenssiinus Dnus Comes Georgius
Erddy. Matricas iiabet ab anno 1752, Lingva Slavo-Ruthenica.

Parochus: D. Joannes Ariim sen.


Cantor una Docens: Joannes Szolyanka.

Lingva Slayo-Ruthenica.

A . G . R. C.

Administrator : D. Alexander Kerekes.


Cantor una Docens :
In Matre: Joannes Gerbery.
Filiali Sucha: Andreas Mitrusko.
A. G. R. C.
In Matre
160
Filialibus :
Szucha, cuin Eccl. lig. ad Praesent. B.M.V. 67
Vladicsa, cuin Eccl. mur. ad 8. Nicol.Episc. 55 |
Summa 2 8 0
5. Jadlova-Fels. Pagus. Dist. a Cath. Episc.
6 Milliar. Par. ant. Eccl. mur. ad SS. Cosmain et Dainianuin. Patron. Excellentissimus Dims
Comes Georgius Erddy. Matricas habet ab anno

1777. Lingva Slavo-Ruthenica.

Parochus t D. Joannes Schirilla.


Cantor una Docens : Michael Guuza.

In Matre
218
Filiali:
Kapissova, cum Eccl. lig. ad S. Parascevam Mrtyrern. O. P.
157
Summa 375
7. Liadoinr. Pagus. Dist. a Cath. Episc. 6 M.
Par. ant. Eccl. lig. ad S. Mich. Arcli. P a tron lllustrissiinus Dnus Comes Alexander Szirm&y
de Szirma-Besseny et Csernek , S. C. R. e t A. M. Camer. Ord. S. Steph. Eques. Matricas habt ab a n -

no 1788. Lingva Slavo-Ruthenica

Parochus : Idem , qui VADiaconus.


Cantor una Docens ; Joannes Labik jun.
A. G. R C
In Matre S. II.
Filialibus :
Csarno-Krajna , cum Eccl. lig. ad 8.
silium Mart. O. P.

470
Bal4o|

/4

24

A. G. R. C.

Vagrinecz, Eccl. e solidis


struitur

Materialibus
.

205

Summa 815

Medveilzse.

Pagus. Dist. a Catli. Episc. 7i


Milliar. Par. ant. Eccl. mur. ad S. Demetriiim Mart. Patron. Excellentissiinus Dnus Comes
G e o r g i u s E r d d y, Matricas habet ab an-

no 1785.

Lingvo.

10. Psxtrilia. Pagus. Dist. a Cath. Episc. 6 Dist.


Milliar. Par. ant. F.ccl. lig. ad S. Michaelem a
Matre
Archang. Patron. Illustrissimus Dom.Comes S t e - Hoiis
p h a n u s S z i r in a y. Matricas habet ab anno
1752. Lingvo

Administrator : D. Andreas Gumman.


Cantor una Docens: Joannes Labik sen.
A. G. R. C.
79

In Matre
Filialibus:
Kosuhcz, cum Eccl. lig. ad S. Nicolaum
Episcopum
83
M i r o l y a , cum Eccl. lig. ad Protectionem
B. M. V .
49
Summa 2 1 1

Slavo-Ruthenica.

Administrator:
D. Alexander IJusznay.
Cantor una Docens : Petrus Feny.
A. G. R. C.
In Matre
132
Filialilms:
K o r e j c z , cum Eccl. Iig. a Protectionem
B. M. V .
98
(5 Huta
7
Porubka-Krajnya
120
S a r b , cum Officina Vitraria
50
Summa 397

11. S e m e i k o c z . Pagus. Dist. a Cath. Episc. 7


Milliar. Par. ant. Eccl. lig. ad S. Miehaelem
Arcliangelum. Patron. Illustrissimus Dnus Comes
S I e p h a n u s S z i r m a y. Matricas habet ab an

no 1826. Lingvo

Administrator
Cantor :

A. G. R. C.
185

In M a t r e
Filialibus:
Dobroszlava, cum Eccl. lig. ad Beatam
Matrem Parascevam 0 . P.
109
Piszana-Fels
98
Summa 392

Slavo-Ruthenica.

: D. Josephus Fej, Not. Dist.

A. G. R. C
In Matre
125
Filiali:
Olysavka, cum Eccl. lig. ad SS. Cosmam
et Damianum. O . P .
120

6. Pfszana-Als. Pagus. Dist. a Cath Episc.


6 Milliar. Parocliia haec anno 1610 jam exstitit.
Eccl. lig. ad S. Michaelem Arcliangeluin. P a tron. Matricas habet ab anno 1752.
Lingvo
Slavo-Rutlienica.

Parochus : D. Antonius Neviczky.


Cantor una Docens: Andreas Hladonik.

Slavo-Ruthenica.

Summa 245
12. V a p e n i k . Pagus. Dist. a Cath. Episc. 7
Milliar. Par. ant. Eccl. lig. ad S. Michaelem
Archang. Patron. Excellentissiinus Dnus Comes
Georgius Erddy p. 31. Matricas h a b t ab anno 1803

Lingvo

Slavo-Ruthenica.

Administrator:
D. Antonius Viszloczky.
Cantor una Docens: Damianus Gunza.

2C)

A. G. R. C. Dist.
a
In Matre
90
Matre
Filialibus:
I loris
B e l e j c z , cum Eccl. inur. ad S. Mich.
Archangelum
120
Dolhonya
101
Gavranecz
70
S z r i d n i c s k a , ourn Eccl. mur. ad S. Mich.
Archang. O. P.
190
Summa 5 7 1

,,

,,

Psztrina
Scmetkcz
Vapenik
Viskcz

.
.
.
.

27
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

29
. 3 1
> 6 1
34

.
.
.

Universim

517

3. Dlstrlctus Epcrjcsslcnsls.
Nomen isthoc accepit ab ingremiata sibi L i b . Reg.
Civitate E p e r j e s ; collimitat aulem ab O r t u cum Districtu
V a r a n o v i e n s i ; et ex parte etiam cum Szvidnikiensi 5 ab Occasu cum Popradensi, e t Scepusiensi i n f e r i o r e ; a S e p t e m trione cum Bartphensi 5 a Meridie cuin Cassoviensi.

13. V i s k c z . Pagus. Dist. a Catli. Episc. 5.


Milliar. P a r . A n t . Eccl. lig. ad S. Miehaelein
Archang. Patron. Illustrissimus Dnus Coines A l e x a n d e r S z i r m a y . Matricas habet ab a n n o

1752. Lingva Slavo-Ruthenica.

Parochus:
D. Joannes Masznik.
Cantor una Docens: Joannes Zapotoczky.

Vice-Archi-Diaconus
A. R. D. Stephanus Rojkovics, pag. 9.

A. G. R. C.
In M a t r e
96
Filialibus:
K r u s i n e c z , cum Eccl. lig. ad Protectionem
B. M. V .
73
Viszlava , cum Eccl. lig. ad 6 . Basilium
M a r t . O. P.
127

Ntrius Dist riet ualis


D. Georgius Andrejkovics, Administ. Dicsensis.
Ribliothecarius Districtualis :
D. Joannes Mihalits, Parochus Krsfensis.

Summa 296

Dist.
a
Matre
Dist. a Cath. Episc. 2 M i l - Doris

Parocliiac:
Summa Animarum G. Cath. totius Districtus 5458.
Proles
In
,,

,,

ScJtolam

Bisztra-Krajna
Bodruzsal
Bukcz
Dritsna .
.
F. Jado va
Ladoinr
Medvedzse
Piszana

frquentantes
36
59

45
32
34
32
35

1. D c s . Pagus.
liar. Par. ant. Eccl. m u r . ad S. Miehaelein Ar-'
changelum. Patron. Illustrissimus D . Comes 8 1 e p h a 11 u s S z r 111 a y. Matricam habt a b anno

1777. Lingva

Slavo-Ruthenica.

Administrator
Idem qni Ntrius District.
Cantor una Docens : Joannes Krenilzky.
In M a t r e
Filialibus

A. G. R. C.
278
I

22
A. G. R. C. Dist.

a
Matre
i loris

Dob
Hthrs (Lipjani) OppiiUun
Ptermez (Petrovjarecz)
Roskovny
Szalok-Als
Tarcza
Viszoka

31
48
12
70
6
54
11
Suinina 510

2. E p e r j e s s i n u i n . ( F r a g o p o l i s , Eperjes, Pressov.) Lib. Reg. Civitas. Ab anno 1820 Locus


Cathedrae Episcopalis. Parocliia n o v a , necdum
systeinatice dotata. Eccl. Cathedralis, et simul
Parocliialis ad Nativitatein S. Joannis Bapt. P r a e r o gativam Cathedralis die 22. Septeinbris 18 L7. consecuta. Exstant praeterea ad Portm ejusdem Ecclesiae et in duobus lateribus Parecclesiae, seil Capell a e , una Protection! B. M. V . altera S. C r u c i , tertja
in honorem SS. Apostoloruin Petri et Pauli dedicata.
Patron, praedictae Ecclesiae qua Cathedralis est
S u a M a j e s t a s S a c r a t i s s i m a , qua Parocliialis vero liucduin nullus. Lingva Slavo-Ruthenica

Administrator:
A. R. ac Cl. D. Basilius
Hucsko. pag. 10.
A. G. R. C
In Matre, A. C. cum Collegio Scholaruin 1307
Filialibus
Czemthe (Czemjatha , ) Baln. Acidul.
5
Dobra-Vulya , Educill,
2
D u b r a v a , Praedium
11
E n y i c z k e , (Hauiszka)
24
Kns
25
Kellemes
40
Kis-Srossienses Acidulae (Kvaszna-Voda
4
Lzi
2
Rovnya
1

Sios-Kis

29

29

Dist.
A. G.RC. Dist.
a
Si'os-Nagy , Oppido huic in praealto, et
Matre
peramoeno Monte incubant Rudera
II mis
autiquissimae, et celeberriinae olim
Arcis Srossiensis
75
Sebes-Als , Oppid. S. H .
65
Szinye (Szvinya)
32 2
Vidiunanecz, Praed.
9,
Vilecz-Mons , (Vilyecz-Hurka,) Baln.
4
Zsebfalu (Zsupc8ani)
28 L2A
Suinina 1662

v*
%

N o t a : Brevis notitia Lib. Iteg. Civit. Eqerjcs. vi'


deatur in Schcmatismo anni 1836.
1

3. F u l y a n . Pagus. Dist. a Cath. Episc. I /


Milliar. Par. ant. Eccl. mur. ad SS. Cosinam et
Dainianuin. Patron Spectab. Dnus Antonius G h i l n y i de Lazi et Bernicze. Matricas h a b t ab
anno 1773. Lingva Slavo-Ruthenica.

Administrator

: D. Joannes Pankovits.

Cantor una Docens:

Pelrus Szakmar.
A. G. R . C.

In Matre
Filialibus:
Azsgut
Csel falva (Cselovczi) A. C.
Finta (Finczicze)
K a p ; (Kapusani.) Huic Loco immiiiens
Mons amoena condam I. Familiae
Kapyanae Cetri Rudera osteiitat
Komlos (Chinelyov) A. C.
Ndl
Psfalu (Pusovcze)
Procs
Szedikrt
Tltszk

251
49
37
14

1
1V4
1

2
48
4
59 W*
10 I V ,
7 2
7
1%
17
2Vt
47

Summa 539

33

31
4. fteralf. Pagus. Dist. a Cath. Episc. 2 Mii-' [Dist.
liar. Parochia haec anno 1695 jani exstitit a
Matre
Eccl. mur. ail Nativitate B. M. V . Patron. L i b e - IToris
rae Collationis Episcopalis. Matrieas habet ab anno
1879. Lingva Slavo-Ruthenica.

Administrator'. D Joannes Krisko.


Cantor una Docens: Andreas Danyko.
A. G R. C.
192
In Matre
Filialibits:
25
brahamfalva
I3j
Adainflje (Mosurov)
22
Bartosfafva
4!
Beczallya (Janovcze)
4
Buczl
18
Deinte
2
Fricske (Fricsovcze-)
15
Mertnek
26
Laposcli (Lopuchov) A. C .
8
Oszikov
35
Raszlavicz-Magyar # ^ ^
p ^ ^
30
Raszlavicz-lot
|
17
Szilva-Nagy (Velkij Szlivnik) 0 . P .
12
Szilva-Kis (Malij Szlivnik)
T r o j c s n , cum Eccl. lig. ag S. Lucm
Evanglistm. 0 . P. Possessio
140
haec anno 1338 jam exstitit
4
Vaniskcz (Vaniskovcxi)
165
Zsetek(Zsatkovczi)
Summa 7 3 5
5. H e n i g l t . (Hanigovczi.) Pagus. Dist. a Cath,
Episc. 2Y2 Milliar. P a r . ant. Eccl. mur. ad
S . Demetriuin Mrtyrern. Patron. I. Familia Pchy de Pchitjfalu. Matricas habet ab anno 1737.

Lingva

Slavo-Ruthenica.

Administrator:
D. Gregorius Beschkidt.
Cantor una Docens :
In Matre: Petrus Csornk.

2
2%
2
2

In Filiali Litcny: Michael Janosy.

ist.
a
A . G. R . C. Matre
2 8 1 Huris

In Matre
Filial!:
Jakab-Volya
Litny (Luczina) cum Eccl. lig. ad SS.
Cosmain et Damianuin. O. P. et
1854. electa Capella a l i a , die 27.
August. 1854. benedicta, Assumption!
B. M. V . dedicata.
M i l p o s - P u s z t a , Praediuin
Mola-Papiracea super e t inferior
Olenok ( O k n i k o v )
Pchujfat (Pecsovszka Novavesz} S. H .
Veres-Alma (Cservenicza)

15| "

344
150
5
236
132
33

V*
%
"A
2%
li/ 4

Summa 1196

t2

2 /4

3%

1%
1%

2%
2

6. I l r a d l s / . k o . Pagus. In apice M o n t i s , A r ce Srossiensi seiniduplo altioris s i t u a t u s , in cujusmodi Montis nonnihil inferiore sed praerupto apice
aiitiquitus exstiterat Arx Lignea , cujus aliqua vestigia actu etiam cernuntur , et a qua Possesssioni huic
tiomen Hradiszko, sen V r h e l y , adliaesit. Dist. 1
a Cath. Episc. 3 Miliar. Par. Ant. Eccl. inurJ
ad Assuniptionein B. M. V . Patron. D D . Coinposessores Liqurefacfcoriae Ustrinae Cupri et ferri H e r nd Kretapachieusis Matricas Uabet ab anno 1808.

Lingua

Slavo-RiUthejiica.

Administrator:
D. Stephanus Schirilla.
Cantor una Docens : Joannes' Gerbery.
A.G. R.C.
In Matre
301
Filialibus :
Ambrusfalva Locus iste Anno 1830
iinpopulari coepit
96 4 i /
Ralpataka
5 I1/
Bodonlaka (Bodolak)
51 21/4
Gergelak
12' 2V4
Gombosfalu
2 23a
Pocskaj Praediuin
s!

32

33

A. G. R. C.

Ratvaj
Szent-GyiJrgy
Uszfalvat
Ternye
Zavadka

1
3
3
38
67
Summa 546

8. K l e i n b r k . Pagus. Dst. a Catli. Episc. 3


Milliar. Possessio haec anno 1370 jam exsttt.
P a r . ant. Eccl. imir. ad Protectionein B. M. V .
Patron. Illmns Dnus L. B. Josephus Ghilnyi de L zi , et Bernicze. Matricas habet ab anno 1752. -

l/ingva

Slavo-Ruthenica.

Parochus: D. Michael jhelyi.


Cantor ima Docens: Basilius Petrassovts.
A. G. R. C.
In M a t r e
435
Filialibus :
Andrsvgs
9
Bajor
2 tl
B e r k (Rokiczani)
25
B i s z t r e , Praedium
7|
B u j k , cum Eccl. lig. ad S. Lucm Evang. 65 |
Hrabko
18
Jakabvgs-Nmet
20 |
Izsp (Zsipov)
24
K a j a t a (Kojeczicze)
5
K v a c s a n , cum Eccl. m u r . ad S. Michaelem Arcliangelum
134,
Luzsanka (Luzsni)
6
Moclinya (Cluninyani)
5
Siroka
4,
Szent-Kereszt (Krizsovjan)
17|
Szinye-Ujfalu (Szvinszka Novavesz)
Vitz-Kis (Ovcse)
3
5
Vitz-Nagy v Viczes)
Summa S l 5

8. Krtisf. Pagus. Dist. a Cath. Episc. ll/ 2 M Dist.


Par. ant. Ecpl. mur. ad S. Mich. Arch. P a - a
tron. Vidua lllustrissiini D. Comitis Francisct Haller Matre
<le Hallerke Matricas liabet ab anno 1806. l l o r i s

Li/igva

Slavo-Ruthenica

Parochus : Joannes Mihalics.


Cantor una Docens: Alexander Illykovits.
A. G. R. C.
In M a t r e
386
Filialibus :
Hidegkt
2 2
Kaniinka, Domus Sylvani
i 1
Kapy-Nmet (Nyemczovcze) A. C.
20 1
Koiuls-Keiesztes (Climelov) A. C.
29 3
Kkny (Kokinya)
170
Lada
33
Palvgs (Paulovcze)
71 2
Sebes-Fels
48 1
Szenget , Praedium
30
Talyka praed. cum Educill. Pod-Lipnik
16
Vgs A. C.
47 1
Vrailya (Podliradsik)
83

'A
%

Summa 977

9- M i k l s v A g / i s . (Miklusovcze.) Pagus. Dist


a Catli. Episc. 2 , / 4 M i l l i a r . P a r . ant. Eccl. mur,
ad Nativitatem B. M. V . Patron. Matricas h a bet ab anno 1719. Lingva
Slavo-Ruthenica.

Administrator : D. Antonius Lipcsey.


Cantor una Docens:
Joannes Csanda.
A. G. R. C
In Matre
Filialibus :
Hula cum Mola
Ladna-Kis (Posztrednyavezs)
Ladna-Nagy (Lozina)
O-Ruzsin

g
4
4
64

3
31/4
2

50

A . G . R . C . jDist.
a
Ma trt
1 Iuris

Szedlicze, cum Eccl. mur. utrique Ritui


Cominuni
Szopotnik Mola
Szucha-Dolina , cum Eccl. mur. utrique
Rilui couimiiui
Summa

114

1V,

1179

N o t a : Miklsviigiis, Szedlicze, et Szulia-Dolina jam


Auno 1370 qua populosae Possessiones notae fueriint.

10. Pekliil-Orosz. (Peklanyi.) Pagus. Dist. a


Cath. Episc. l ' / j Milliar. Par. ant. cum EcclJ
lig. olim liujus Ecclesia Protection! B. M. V . dedi- 1
c a t a , circa finein Mensis Junii Anno 1829 totaliter
c o r r u e r i t , ideo Cultus Divinus ad interim peragitur
in ejate Capella Aulica. Patron. Spect. Dnus Gedeon Piller de Merk. Matricas habet ab anno

1744. Lingva

Administrator:
Cantor

I I , R c i i c s i s o v . Pagus. Dist. a Catli. Episc. 2 l>it.


' / j Milliar. Par. ant. Eccl. mur. ad SS. Cos-j
main et Dainianuin. Patron. Spect. Dnus Michael 1'tr.
Merzse de Szinye. Matricas habt ab anno 1790.

Li/igra
425
88

Slavo-Ruthenica.

D. Joannes Andrej czo.

A.G.R.C.
In Matre
125
Filialibus:
||
Abos (Obisovcze)
52
Berzenke (Bzenov)
10 |
J a n o v , cum Eccl. niur. ad S. Mich. Arcli.
86
Kende
8
Licsert. In hac Filiali anno 1788 adhuc
exstitit EcclesiaGreco-CatholicOrmn
52
L u b o c z , cum Eccl. mur. ad Nat. B. M. V . 104
Radcs
43
Somos-Ujfalu (Drinovszka Novavesz.) F i lialis haec anno 1788 habuit suain
Ecclesiain
36
Szent-Imre (Mereczicze)
32,
Summa 528

34

Slavo-Ruthenica.

Parockus : D. Petrus M rz.


Cantor tma Docens : Michael Djatsovszky.
A. G.
In Matre
Filialibus:
Beitht (Berlhotovcze) Lotus Postalis
Delete (Daleczicze)
Frics
Uedii
Hermny
Jernyc (Jarovnicze)
Istvn-Vgs (Stefanovcze)
L a c s n o v , cuin Eccl. mur. ad S. Mich.
Archang.
Laszka (Lazsanyi) '
Mocsolya (Mocsidlyani)
Snglr
Szinyer-Lrpcz, cum Balueo acidulari
Usz-Peklin (Uszovszke Peklyani)
S\ika, Praedium
Summa

R. C.
330
2
13

6 2
20 1V4
21 2%
146
2
8
7
20
19
16
610

12. S i n . Pagus. Dist. a Catli. Episc 2 M i l liar. Par. erecta in seqtielam Indultus , per Episcopuin oliin Munkacsienseni Jose]>hum de Cauielis,
die 23. Junii St. vet. Anno 1690 extradati. Eccl.
mur. ad Nativitatem B. M. V. In Territorio P a r o chiae liujus existit eliam una Capella publica, sumptibus I. Familiae M e i t z e r , in Honorem S. Joanuis
Evangel. Anno 1822 erecta. Patron. Lib. Reg. Civitas
Cibinensis M a t r i c a s habet ab anno 1 7 6 3 . Lingva Slavo-Ruthenica.

Parochus: Idein qui V.A.Diaconus. pag. 9.


Cantor una Docens: Joannes Andrasko.

1%
1%
2%
1
3/.

36

37

Dist.
A G H c
a
III Matre
405 Matre
Filialibus:
Huris
B r n y , Locus isle ab anno 1840 n populari coepit
21
Cibinium (Szeben, Szebinov) Lid Reg. Civ. 237
Cibiniense Alid.
130 1
Csipks
5 1V 4
Jakoris (Jakovjani,) cuin Eccl. lig. ad P10tectionein B. M. V.
180
Magyar-Jakabfalva (Jakubovjani)
70 1
Megy (Madzanj)
8 22/4
Nyrs-Ard (Nyarsani)
5
Orkuta
12 1
Osztropataka (Osztrovjani)
7 1 %
Szent-Mihly (Mihalyani)
34
Tolcsemes
4
6z-Salg
6
Suinma 1124
13. Ss-IJj'alu. (Ruszka Novavezs.) Pagus. Dist.
a Catli. Episc. l'/4 Milliar. Par. ant. Eccl.
inur. ad Protectiouein B. M. V. Anno 1836 restarala
Patron. Excelsa Caes. R. Financiaruni Regni Directio
Matricas babt ab anno 1 7 6 8 . Lingva
SlavoRuthenica.

Administrator:
D. Micliael Gaganetz.
Cantor una Docens : Joannes Deszatnik.
A. G. R. C.
In Metra
500
Filialibus!
Abralimfalva, cuin Eccl. lig. ad Nativitatem B. M. V. O. P.
180
Arany Bnya
2
Clausura (Stav)
19
Dubrava
5
Erdcske (Lesznicsek)
56
Gulvcsz
76
Ilrsg
7
Gross Educill

A. G. R. C. Dit
a
Matre

llor

Kakasfalva
88
Mocsanniiy
7
Salg
5
S-Bnya. Hic loci fossaluiil, seu puteus
Salis jani anno 1288 exslilit, uti hoc
testatur Diploma Ladislai C u m a n i ,
quo Svariuuin cun faciltate erigendi
ibi C a s t r i . Magistro Georgio , ilio
Siiiieouts contulerat.
15
Svr , Oppiduin
40
Szent-Pter (Petrovjani)
15
Terjekfalu
10
Zsegnyc A. C.
10
Summa 1027

2" 4

l
1

14. Vrgony. Pagus. Dist. a Catli. Episc. 2 3 / j


Milliar. Par ant. Eccl.mur. ad Protectiouein B.M.V.
dedicata Liberae Collatiouis Episc. Matricas
habt ab anno 1773. Lingva
Slavo-Rutlienica.

Administrator:
D. Mathias Bviuszky.
Cantor una Docens: Elias Demjanlsik.
A. G. R. C.
In Matre
281
Filialibus:
Bogdny (Bogdanovcve)
77 l 1 / .
Boroszl (Breszlov)
17
Buuyita (Bunyaczicze)
50 1
Huvsz
15 2
Keczer-Kostolii (Kostolyni)
6 2
Keczer-Lipcz
2
V.
Keczer-Peklin (Keczerovszke Peklyni)
30 2

Mrk

60 2V

Mudrocz
falu (Oppina
Patacsk
Somos (Drinov), Oppiduin, cuin
iaur. utrique Ritu couiinuui

6
3l
30

Eccl.
261|

2 -"

39
A G. R. C, Dist.
a

Matre
llori

Tuhrina
Vrs-Vags (Csetvenicza),
Fodinai O p a l o r u m

41

cun c l e b r i

3
Summa

979

Summa Animaruin G. Catli. totius Districtus 1242


Proies Scholam
III
,,

,,
"

Dcsii
Fulyan
Grait
Henigli
Hradiszko
Klembik
KorsfLitwy .
Miklsvgs
Peklin-Orosz
Rentsissov
Som
Ssujfalu
Vargony

frquentantes

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.
.

.
.

41
. 1 6
4&
21
40
63
. 3 1
32
2 5

.
.

'
.

. 1 3
3942

2 4

.
Universim

465

N o t a : Orani Makoviczenseni jam ab antiquo cclebiem fiii**e inde concludere licet, quod veteres quidani Episcopi Muukacsicnses seiltet etiam Makoviczenses Episcopos scripserint-, Francisco
vcro 11. Rkczy plane l'rincipis Makon'czensis Titulum gexserit ,
nti patet Praefatione, Legibus Militaiibus , per eundeni sermone
bmigarico Annii 1707 typo vulgaris praefixa, nbi de se loqueus ait:
Mi Fejedelem, Fels-Vadszy Rkczy Ferenc/., Isten kegyelmbl Erdly Diszgnak, s a' Magyar Orszgi confderlt Statusoknak, s Rendeknek vlasztott vezrl Fejedelme, azon Magyar
Orszg rsznek jra , Szkelyek s Sros Vrmegye F JsjMtiya ,
Munkcs, s Makoviczai Herczeg, s Sros-Pataknak ttegcznek, Keltednek, Somlynak, Lednicznek, Szerencsnek, nodnak
etc. rks Ura. Vide Kelemen liistor Juris Patrii pag. 425.
Kt tandem Jtam splendidi Tituli, tainque ampla, et copiosa Doniiaiia (|norsiim devenerairt *
tales quippe solent sse et
naturales , et legales sequelae ejusmodi actionium, qitibns regnanti
Terrae Principi debila tidelitas violatur, et communis aliorum millenorum salns , ac tranquillitas , privatae cupidini iinniolatiii;
qnia viri sangvinmn et dolosi, non dimidiabunt dies suos. Psal, 54.

Vice- .1 rcln-Diaconus
A. R. D. Andreas Arlini, Paroclms Duboviensis. NalioiialUim Uistrictus sui Scholarum Inspector.
Ntrius Dist riet ua/is t
D. Alexander Paulovits, Administrator BeJove/sensis.
Dist.
a
l. Aiulrejova. P a g u s . D i s t . a C a t h . E p i s c . 5 I Matre
lloiiis
' / 2 M i l l i a r . P a r . a n t . E c c I . l i g . ad S . L u c m E v a n g l i s t m , E x i s t i t tiic p r a e t e r e a etiain i m a C a p e l l a
p t t b l i c a in L o c o a n l i y u e c o m b u s t a e E c c l e s a e A n n o
1763 erecta et Protectuii B . M. V . dedicata. P a tron. Matricas babt ab anno 1752.
Lingva
Sl.ivo-Ruthejika.

Parnclilae:

4.

D i s t r i c t u s

I H a k o v i c z e n s I s .

D e n o m i u a t i o n e m h a n c o b t n u i t a gremiali M o n t e , ac
jespcctive Arce Makovicza,
c u j u s v e n e r a n d a R u d e r a non
p r o c u l a b O p p i d o Z b o r o v actm q n o q u e viMiutur } c o l h m i t a t a u t e i n a b O r t u c u n D s t r i c t u l l u k o v c z e n s i e t Sz.vidiiii i e u s i } a b O c c a s u cun D s t r i c t u B a r t p l i e n s } a S e p t e m Irione cun G a l i c i a } a M e i i d i e c u m D s t r i c t u B a r t p h e n s i e t
S/.vidnikieiisi.

Administrator:
). Basilius Martyk.
Cantor una Doemens:

40

41
A. G, R. C.

In Matre
Filialibus
Educillum comite- Erddyanum, ad reguoleuiis celebres Acidulalas Baitphenses sitiiatuni
Hossz-Rt (Dluho-Luka) in Coinitatu Srossiensi; hic loci prma vice eruperat Cholera Anno 1831

A. G. R. e .

443
In Matre
Filialibus:
Bartpha-Ujfalu (Novavesz)
Hrabcz (Grabovecz)
Komarcz (Komarivczi)
Podubniki, Praedium

25

Parochus:
A R. D. Andreas sen. Kovalilz-k)', S. Sedis Consistorialis Assessor.
Cantor una Docens: Demetrius Petrilsko.
A . G . R. C,
In M a t r e
652
Filialibus :
Ondavka, cum Eccl. lig. ad Protectionem
B. M. V . 0 . P. Matricas h a bet ab anno 1819
134
Regetovka, cum Mola, cum Eccl. lig. ad
S. Demetrium Mrtyrern. Matricas habet ab anno 1819.
199
Summa 985
3. B e l o v e z s a . (Alba Turris) Pagus. Dist. a
Cath. Episc. 5 l / 2 Milliar. Par. ant. Eccl. inurJ
ad S. MichaeTem Archang. Patron. Illustrissimus l
Doni. Comes Georgius Erddy. Matricas liabet ab
anno 1753. Lingva
Slavo-Ruthenica.

Administrator : Idem qui Ntrius District.


Cantor ima Docens : Andreas Meresay.

17
io
11
Summa 422

Summa 471
4. B c c h e r o v . Pagus. Dist. a Catli. Episc. 6j
Milliar. Par. ant. Kccl. nova inur. per modernum
tllmum D. Eppum die 21. Sept. 1847 consecrata, et
Nativitati B. M . V . dedicata Patron. ExcellentissiJIIIIS Dnus Comes Georgius Erddy. Matricas
habet ab anno 1785. Lingva
Slavo-Ruthenica.

384

4. C s a r n e . Pagus. Dist. a Cath. Episc. 6 Milliar.


Par. ant. Eccl. lig. ad Nativitatein B. M. V .
Exstat hic insuper etiam una Capella p u b l i c a ,
anno 1765 e r e c t a , -sed postinodum collapsa , Anno
demuin 1826 restaurata et Protectioni B. M. V . dedi-j
cata. Patron. Excellmus Dnus Coine Georgius
Erddy. Matricas liabet ab anno 1752.
Lingva
Slavo-Rutlienira.

Parochus : D. Petrus Hvo/.dovils.


Cantor una Docens : Joannes Krcjnitzky.
In Matre
Fiiiali:
Z s v i r n i k , Praedium

A. G. R. C.
385

Suinma 3 8 5

5. C z e m i u a . Pagus. Dist. a Cath. Episc. 6


Milliar. Par. ant. Eccl. mur. ad SS. Cosmain'
et Dainianum. P a t r o n . Excellentissimus Dnus Comes Georgius Erddy. Matricas habt ab anno 1751

Lingva

Slavo-Ruthenica.

Parochus:
D. Michael sen. Hvozdovits.
Cantor una Docens: Andreas Safka.
A. G. R. C.
In Matre
596
Filialibus:
K u r i m k a , cum Eccl. lig. ad Protectionem
6

43

42
A. 0 . R. C. Dist.

B. M. V . 0 . P . Matricas ha-,
bet ab anno 1752
409
Summa 1005
6. D u b o v a . Pagus. Uist. a Cath. Episc. 6.
Milliar. Par. Alit. Eccl. nova m u r a t a , 1849
benedicta et Nativitati B. M. V . dedicata. Liberae
Collationis Episcopalis. Matricas habet ab anno

1752. Lingva Slavo-Ruthenica.

Parochus:
Idem qui V.A.Diaconus.
Cantor una Docens: Damianus Gun/.a.
A. G. R. C.
In Matre
330
_ Filiali :
Czigla , cum Eccl. lig, ad S. Michaelein
Archangeluin. Matricain habet
ab anno 17j>2
125
Summa 4 5 5
7 . K.eckcas (Kecskvczi.) Pagus. Dist. a
Cath. Episc.
Milliar. Par. ant. Eccl. lig. ad
S. Michael. Archang. Patron. I). Augustus Horn
berg. Matricas habet ab anno 1 7 8 9 .
Lingva
Slavo-Ruthenica.

Administrator:
D. Nicolaus Dzubai.
Cantor una Docens: Michael Kalinyak.
A.G. R.C.
In Matre
297
Filialibus :
Kuchtcz , P r a e d .
8
R o s z t o k a , cum Eccl. m u r . ad S. Demetriuin Mrtyrern. O. P. Matricas habet ab anno 1808.
350
Summa 655

a
Matre
llori

6. K o m l . Pagus. Dist. a Cath.Episc. 6 Mii-! Dist.


a
1
liar. Par. ant. Eccl. mur. ad Assumptionein'
------Mati
Matre
B. M. V. die 2. Septembris 1827 consecrata. P a - i
Horis
trn. Exellinus Dnus Comes Georgius Erddy pag.
13. Matricas habet ab anno 1791.
Lingva
Slavo-Ruthenica.

Parochus:
D. Josephus Paulovits.
Supplens Cantor una Docens: Joa. Taraszar
A. G. R. C.
In Matre
412
Filialibus:
Szlebnik , cum Eccl. mur, ab Beatam Matrein Parascevam. 0 . P. M a tricas habet ab anno 1754
402
S/.tebnik-Hutta
12
Z b o r , Oppid. S. H . Hic loci Joannes
Josephus d e C a m e l i s . Episcopus oliin
Mtinkcsiensis, die 25. Sepiemb. St.
vet. anno 1690 Synoduin celebravit.
Locus praeterea iste etiam a Natalibus Caroli W a g n e r , eruditi non
minus ac indefessi Collectoris Diplomntum Comitatus Srossiensis m e m o rabilis est. Vide Fejr Histor. U n i versit. Hungar. pag. 188.
38
Summa 964
9. IWirossov-Fels. Pagus. Dist. a Cath.
Episc. 2 ' / 6 Milliar. Par. ant. Eccl. inur. ad
SS. Cosiaain et Dainianum. Patron. Excellinus D.
Comes Georgius Erddy. Matricas habet ab anno

1795. Lingva Slavo-Ruthenica.

Parochus: D. Aloysius Kendrovszky.


Cantor una Docens: Joannes Zsukovits.
A. G. R . C.
In Matre
341
Filialibus:
H u t k a , cum Eccl. lig. ad SS. Coswara et

45

44

A. G. R. C . p i s t .
a
Matr
Ilion
193 i

A . G . R . C.

Dainianuin. 0 . P. Malricas h a bet ab anno 1805


168
Mirossov-Als cuin Eccl. lig. ad SS. Co9in.
et Dainianuin. 0 . P. Matricas
habet ab anno 1805
201
Summa 800j
10. Niklova. Pagus. Dist. a Cath. Episc. 6
Milliar. Par. ant. Eccl. lig. ad Protectionein
B . M. V . Patron. Excellentissimus Dnus Comes
Georgius Erddy, pag. 13. Matricae ab anno 1752
existunt. Lingva Slavo-Ruthenica.

Parochus:
D. Michael Hvozdovits jun.
Supplens Cantor una Docens: Joannes Sima.
A . G . R. C.
In Matre
416
Filialibus:
J e d l i u k a , cum Eccl. lig. a<l Protectionein
B. M. V . 0 . P. Matricas habet ab anno 1752
196
Szmilno
82
Summa 694

Jurko-Volya , cum Eccl. mur. ad Nativitatem B. M. V. O. P . H a bet Matricas ab anno 1752

Sum ina 6 0 1
12. Vradka. Pagus. Dist. a Cath. Episc. 6 V 2
Milliar. Par. ant. Eccl. lig. ad Protectionein
B. M. V . Patron. Excellinus Dnus Comes Geor-I
gius E r d d y , pag. 13. Matricae ab anno 1797
exstiterunt, sed recente incendio auno 1845 absuinte
sunt. Lingva
Slavo-Ruthenica.

Parochus:
D. Alexander Podhajeczky.
Cantor una Docens Joannes Murin.
A. G. R. C.
In Matre
190
Filialibus:
Polyanka-Als , cum Eccl lig. ad SS. Cosmain et Damianuni. O. P. H a buit Matricas ab anuo 1797 itidein
igne absuinptas.
179
Polyanka-Fels , cum Eccl. lig. ad B. Matrem Parascevam. O. P . H a buit Matricas ab anno 1897 aeque
incendio deletas
157
Summa 526

11. Orlicll - Fels. Pagus et locus Postalis.


Dist. a Cath Episc 8 Milliar. Par. ant. Eccl
mur. ad Ascensionem Christi Domini. Patron. D
Augustus Homberg. Matricae ab anno 1752.

Summa Animaruin G. Cath. totius Districlus 7963.


Proles

Lingva Slavo-Ruthenica.

Parochus:
D. Elias Kevaliczky,
Cantor una Docens: Elias Miskovszky.
In Matre
Filiali :

A. G. R. C
408

Iii

,,

,,

Andrejova
Becherov
Belovezsa
Csarne .
Csernina
Dubova
Ketskcz

Scholam
.
.
>
.

.
.

.
.
.

.
.
.
.

frquentantes
.
.
.
.

.
.

.
.

.
.

.
.
.
.
.

.
.

.
.
.
.

.
.

.
.

35
55
. 4 0
30
. 3 1
40
. 3 5

46

,,

,,

Komls
Mirosso v F.
Niklova
Orlich F.
.
Varadka
.

.
.

49
40
45
48

IJniversiin .

499

47

Parochus: D. Michael jun Molcsny.


Cantor una Docens: Petrus Kesselyak.
In Matre
Filialibus:
Darcz (Dravczi)
Senviz

A G R C
632
37 1
34 2/
Summa 7 0 3

5. Dlstrictus Popradensls.
Ita iiuncupatus a Fluvio Poprado, per ejus gremium
d e c u r r e n t e ; collimitat autem ab Ortu cum Districtu Bartphensi et Eperjessiensi; ab Occasu ciun Districtu Scepusii
s u p e r } a Septemtrione cum G a l i c i a ; a Meridie cum Districtu Eperjessiensi, et ex p a r t e etiain cum Districtu
Scepusii iufer.

Vice-Archi-Diaconus
Rmus. D. Petrus H r i n y a k , pag. 7.
Vice-Archi-Diaconus Surrogatus :
A. R. D. Antonius Mankovics, Parochus Feletekutensis.
Notar im Districtualis

2 . B a l a s - V a g a s (Blazsov.) Pagus, Anno 1317.


existere coepit. Dist. a Cath. Episc. 5 Miiliar.
- Par. ant. Eccl. inur. Anno 1853 per modernum
Ulmuni Dniini Dioecessaruin consecrata , et B. M. V.
Natae dedicata.
Patron. J. Coinpossessoratus l o calis. Matricas habet ab anno 1740.
Litigvu
Slavo-Ruthenica. Hinc fuit oriundus Gabriel B l a zsovszky, ab anno 1738 usque 1742 Episcopus M u u kacsineusis.

Administrator:
D. Andreas Szamovolszky.
Cantor una Docens: Michael Kraftsik.
A. G. R. C
In Matre
Filialibus
Malleatura
Csertesz , nova Colonia

23
94
27
Suinma 9 4 4

Parocliiae:
1. Bajor-Vgs.

(Bajirovczi) Pagus. Dist. a


Cath. Episc. 4 Miiliar. Par. aut. Anno 1626
jam existit. Eccl. lig. ad S. Miehaelem Archangel.
Patron. Illmi D. Lib. Baronis Ferdinaudi H o r v t h de
Palocsa Vidua , et 1. F. Berzeviczy, Matricas h a bt ab anno 1770. Lingvo, Slavo-Ruthenica.
l'osessio liaec qua t a l i s , jam Anno 1336 iiota fit.

Dist.
a
Matre
Horis

3. Csercs. Pagus. Dist. a Cath. Episc. 4 ' / 4 Miiliar. Par. ant. Eccl. mur ad Protectionem B . M . V
Patron. Successores lllmi D. Comitis Thoinae Sairniay , I. Familia Dessell'y de T a r k e et Csernek.
Matricas habet ab anno 1773. Lingva
Slavo-Ru
1 lienica.

Parochus:
D. Michael Petricsko.
Cantor una Docens: Joannes Kraflsik.

49

48
A . G . R . C . Dit.
a
688 Matre

in M a t t e
Filialibus:
Garancsov , et Korcsma uova , Educill.
Obrucsno , cuin Eccl. ]ig. ad S. D e m e t r i iim Mrtyrern
O r o s z - V o l y a , cum Eccl. mur. ad S. M i chaelem Archang. 0 . P .
D e s s j a k , Praediuin

llotis

6
144
222
6

Summa 1U66
4. F e k e t e - R t (Smbron, S c l i w a r z - B r u n ) Pagus
Dist. a Catli. Episc. 5 Milliar. Par. ant. Anno
1500 jani exstitit. Eccl. lig. ad Protectionein B
M . V. P a t r o n . 1. Famlia Berzeviczy de Eadein
et Cornelia Salamon , nata Baronissa Horvth de P a locsa. Matrics habet ab anno 1789.
Lingva
Slavo-Rutlieuca

Parochus:

Idein

gatus pag.

qui
46.

Cantor u/ia Docens:

V.A. Diaconus.

Parochus f Idein qui VADiaconus Ordinr.


Cantor una Docens:
Andreas Sima.

surro-

Andreas Csanda.
A. G. P. C.
851

In Matre
Filialibus :
G r o n i e s , cum Eccl. lig. ad S. Lucin E vangel. O. P .
Kzelecz , Praed.
Plavnicza A. C.

264
30
85

Sumina

1230

5. J s z t r e b . Pagus. Dist. a Catli. Episc. 4


Milliar. Par. ant. anno 1540 jaro exstitit. Eccl.J
m u r . ad Assuniptionem B. M. V . Patron. Successores lllmi D. Comits T h o m a e S z i r m a y , t 1. F a milia Desseiy de Tarke et Csernek. Matricas!
h a b e t ab anno 1789. antiquiores una cum aediciis
Parochialibus incendio deletae sunt. Lingva
Sla-
vo-Ruthenica.

A. G.
In M a t r e
Filialibus:
B r o d k i , Educill. cum runcina
H a r t l o v a , Mola
L y u b o t h , O. P.
Pod K r i z s o m , M o l a
Puszte P o l e , Praed.
Z a Rebrom , Educill.

Dist.
a
Matre
lloris
r 1

R. C. ~
604
3
1
98

4
1

%
%
S

/4

Summa 7 1 1
6. K i j o v . Pagus. Dist. a Catli. Episc. 4 M i l liar. P a r . ant. Eccl. mur. ad Nativitatem B.
M . V. Patron. I. Famlia essety de T a r k e et
Csernek. Matricas habet ab anno 1815.
Lili-'
gva Slavo-Rutheuica.

Administrator : D. Ant. Rojkovits omn. jun.


Cantor una Docens : Petrus Petrik.
A. G. R. C.
490
In Matre
Filialibus :
20 1
Harczar-Lucska
H a r t l o v a , Educill.
68
Krivny
l
N a k l i n y i , Educill.

2 i
Pod Breznyaki, Educill.
3
P o m i k a l e c z , Praediuin
12
Puszte Polye Praed.
Putnov
T a r k e (Kamenicza), cum Ruderibus i n 2
/4
101
praealto S a x o desolatae Arcis
Summa 69g

%%
%

7. l L a g H (Legnava.) Pagus. Dist. a Cath. Episc.


6 M i l l i a r . P a r . ant. Eccl.mur. ad Nativita7

50

51

tein S. Joannis Rapt. In Illo Possession! Lagn


adjacente Colliculo , in quo nunc existit Capella per
Illinain Fainiliain Coinituin Szirmay Anno 1760 r e s t a u r a t a , et S. Nicolao dedicata, oliin exstabat Monasteriuin Religiosorum Ordinis S. Basilii M. Patron. Illma Domina Vidua Comitis Gherardi Szirmay,
nata Comes Elisabetha Klobusiczky de Ztny. Matricas habt ab anno 1 8 0 1 . Lingva
SlavoRuthenica.

Administrator : D. Joannes Bereczky.


Cantor una Docens: Petrus Petristsak.
A. G. R. C.
In Matre
387
Filiali :
S z t a r i n a , cun Eccl mur. ad S. Micli.
Arcbang. Ab ruinosuin sui Statum
auno 1854 jussus lllini Ordinariatus
pracclusa. O. P.
383
Summa 770
8. L l p i i i k - K i s . Pagus. Dist. a Cath. Episc. 5
Milliar. Parochia circa finm Seculi X V I . erecta.
Eccl. inur. ad SS. Cosinain et Dainianuin P a t r o n . Ulustr. Domina Cornelia S a l a m o n , nata L . B.
H o r v t h de Palocsa. Matricas habt ab anno 1833.
antiquiores incendio delaete sunt. Lingva Slavo-Ruth

Paroc/ius: D. Alexander Szekerak.


Cantor una Docens: Joannes Ilyastsik.
In M a t r e

A. G. R. C.
825
Summa 8 2 5

8. Mafiszova. Pagus. Dist. a C a t h . Episc. 6


Milliar. Par. ant. Eccl. lig. Anno 1832 restarala et S. Michaeli Arcliangelo dedicata.
Patron. lllma D n a Cornelia Salamon , nata L . B. H o r vth de Palocsa. Matricas habet ab anno 1784.

Lingva Slavo-Ruthenica.

Administrator:
D. Andreas Hotlobay.
Cantor una Docens: Basilius Illykovits.
In M a t r e

A. G. R- C
535
Suninia 5 3 5

10. Orlov. Pagus. Anno 1366 jam exstitit. Dist.


a Cath. Episc. 5 Milliar. Par. Ant. Eccl. murad S. Parascevam Mrtyrern. Patron, lllma Dna
Cornelia Salamon , nata Baronissa H o r v t h de P a l o csa. Matricas habet ab anno 1784.
Lingva
Slavo-Rutlienica.

Parochus : D. Josepus Illykovits jun.


Cantor una Docens: Georgius Kurucz.
In Matre
Filialibus:
A n d r e j o v a , Praedium
Palocsa (Plavcs,) Oppidum
Hurcsin , Malleatura

A. G. R. C.
570
|
84
63
6 9

Summa 7 8 5

11. Puszta-Mez (Pusztapolyka.) P a g u s . Dist.


a Cath. Episc. 4 Milliar. Par. ant. Eccl. inur.
ad SS. Cosinam et Dainianuin. Patron. Illmi D.
Comitis Thoinae Szirmay Successores et I. Familia
Dessell'y de Tarke et Csernek. Matricas h a b e t
ab anno 1769, Lingva
Slavo-Rutlienica.
Administrator:
D. Eduardus Szmandray.
Cantor una Docens: Gabriel Viszloczky.
A . G . R. C.
In Matre
301
Filialibus :
G y u r k o v , Praed. Filialis haec anno
1 7 8 8 habuit suain Ecclesiam
125
Olysov
22
Summa 4 5 8

52

53

1 2 . Stclbacli. Pagus. Dist. a Catli. Episc. 4 ' / 4 Dist.


Milliar. Par. ant. Eccl. mur. ad Spiritum S. a
Matre
Patron. I. Famlia Berzeviczy de Eadem. M a - Horis
tricas habet ab anno 1810. Lingvo, S l a v o - R u thenca.

Parochus:
D. Antonius Janiczky.
Cantor ima Docens : Joannes Blasko.
A. G. R. C.
683

In Matre
Filialbus
Berzevicze, Oppidum
Hamburg
Poloin

Universiin

Nomen liabet a gremiali Oppido Szvidnik ; collimitat


autem ab Ortu cum Districtu Bukovczensi, Stropkoviens
et Varanoviensi ; ab Occasu cuin Districtu Bartpliensi et
Eperjessiensi; a Septeintrione cuin Districtu Makoviczeusi et Bukovczensi ; a Meridie cuin Districtu Eperjessiensi
et Varanoviensi.

A. G. R. C
434

Iii Matre
Filiali:
Hajtuvka 0 . P.

181
Summa 615

Summa Animaruin G. Cath. totius Districtus 10114.


Proles Scholam frquentantes
.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

484

0. Districtus Szvidnikicnsis.

Parochus:
Idem qui Ntrius Districtualis
pag. 46.
Cantor una Docens: Andreas Stegeria.

.
.

Csres
Feketekt
Jesztreb
Kijov
Lagn
Kis-Lipnik
Matiszova
Orlov
Pusztamez
Stelbach
Starina
Ujak

65
24
4
Summa 776

13. Ujak. Pagus. Dist. a Catli. Episc. 5 Milliar,


Par. ant. Eccl. lig, ad S. Demetrium M r tyrern Patron. Illssma Dna Cornelia Salamon, na
ta Baronissa Horvth de Palocsa , lilini D. Lib. Ba
ronis Ferdinandi Horvth de Palocsa Vidua. M a tricas habet ab anno 1804. Lingvo
Slavo-Rutlienica.

In Bajorvgs
Balsvgs

In
,,

,,
,,
,,

,,

:
65
43

Vt'ce-Archi-Diaconus .A.R. D. Georgius Zubriczky, Parochus Mlinaroczensis, Nationalium Districtus Scholarum


Inspector.
Ntrius Districtualis :
D. Petrus jnn. Vaskovits, Parochus Sapineczensis.
Dist.
a
Dist. a Cath. Episc. 5 Milliar. Matre
Horis

Parochiac:

i. Boksa. Pagus.
Par. ant. Eccl. inur. ad S. Miehaelem Archangel. Patron. Matricas habt ab anno 1817.
Lingva Slavo-Rullienica.

50

Parochus:
D. Nicolaus Katrenits,
Cantor una Docens: Michael Sztaurovszky.
A G II C
In Matre
Filialibus:
S a n d a l , cum Eccl. mur. ad Protectionein
B . M . V . O. P.
Sandaliensia Educilla n Rovnya
S z t r o p k o , O p p i d . S. H . in Comit.
Zemplny. Hic loci Joannes J o sephus de Camelis, Episc. olim M u n kcsinensis, die 17. Sept. St. vet.
A n n o 1690 Synoduin celebravit
Tiszinyec , cum duabus Molis
V i d u m a n e c z , Educill.
Summa

149

142
3

Administrator:
D. Theodorus Pankovits.
Cantor una Docens: Michael Labik.

Dist.
a
Matre
A. G. R . C. lloris

In M a t r e
Filialibus :
Duplin
P o t o k a , cum Eccl. lig ad B.
P a r a s c e v a m . O. P.
S z t r o c s i n , cum Mola

180
100
Matrem
147
139
Summa 566

4. Mliiiarcz.

165
40
501

2. Ilrabovcsik. Pagus. Dist. a Catli. Episc.


6 Milliar. P a r . Anno 1812 restabilita Eccl.
m u r . ad S. Micliaelem Archang. Patron. E x c e l l inus D. Comes Georgius Erddy. p a g . 13. Matri
cas h a b e t ab anno 1 7 9 3 . Lingva
Slavo-Ruthenica.

Parochus: D. Nicolaus Gulovics.


Cantor una Docens: Michael Kernassevits.

Pagus, Dist. a Cath. Episc. 4


>/2 Milliar. Par. ant. Eccl. lig. ad S Demetrium
Mrtyrern. Patron. Illini "condain D. Comitis An
tonii Szirinay Successores. Matricas h a b e t ab an-

no 1818. Lingva Slavo-Ruthenica.

Parochus: Idem qui V.A.Dnus. Districtualis.


pag. 53.
Cantor una Docens: Basilius Kolenka.
A. G. R. C.
In Matre

275
Filial! :
R o v n a , cum Eccl. lig. ad S. D e m e t r i um Mrtyrern. O. P.
3go
Sumina 655

A. G. R. C.
In M a t r e
213
Filialibus:
Mesztiszko , cum Mola
39
Rkcz , Eccl. m u r . ad Protectionein B.
M. V. Q . P .
_?7
Summa 349
3. Mergeska. Pagus. Dist. a Cath. Episc. 5
Milliar, P a r . aut. Eccl. lig. ad B. Matrein
Parascevam. Patron. Excellmus Dnus Comes Georgius E r d d y , pag. 13. Matricas habet ab an-

no 1752. Lingva Slavo-Ruthenica.

5 5

5. Ortutova. Pagus. Dist. a Cath. Episc. 4 V 2


Milliar. Par. ant. Eccl. m u r . ad S. Micliaelem
Archang. Patron. Excellentissimus Dnus Cornes
Georgius Erddy. Matricas habet ab anno 1750.

Lingva Slavo-Kutlienica.

Parochus: *D. Joannes Zapotoezky.


Cantor una Docens: Michael Andrssy.
In Matre
Filialibus :

A. G. R. C
53

56

A . G . R. C, Dist.
a
Matre
Horis

Brezovka, cum Eccl. lig. a<l Protoctionem B. M. V . 0 . P.


30 1
Dubinne
3 1
Hazslin
16
Kuriiiia , Oppid. S. H., cum duabus Molls
24
L i p o v a , cum Eccl. lig. ad Protectionem
B. M. V .
145
P o l y a k c z , cum Mola
8
Sassova, cum Eccl. mur. ad Assuinptiouem B. M. V . 0 . P .
192
Summa 671

%
%
%

6. Sapfiiecz. Pagus. Dist. a Catli. Episc. 4


Milliar. Par. ant. Eccl. lig. ad SS. Cosmam et
Damiaimm. Patron. Spect. D. Paulus Szirmay de
Kerekrt. Matricas habet al> anno 1752. Lingvo Slavo-Ruthenica

Parochus : Idem , qui Ntrius Districlualis


Cantor una Docens: Andreas Sris/.ky.
A . G . R . C.
In M a t r e
152
Filialibus :
Herliej
5 1%
Kerekrt (Okruhle)
80
V
K o z s j a n , cum Eccl. lig. ad Piuificationein B. M. V . 0 . P.
173 1
Kucsin
36 1%
Tapoly-Nmetfalu (Nyemczovczi)
9
Tapoly-Porubka
3D 2
Summa 4 8 5

7 Scliavnik. P a g u s , tam acidulari, quam et snlphureo Balneo provisus. Dist. a Cath. Episc. 4
Milliar. Par. ant. Eccl. lig. ad S. Michaelein
Archang. Patron. Spect. D. Paulus Szirmay.
Matricas habet ab anno 1799. Lingvo. Sla-voRuthenica.

57

Parochus:
D. Antonius Kovalitzky.
Cantor una DocensSimon
Miczcnko.

A. G. R. C
In Matre
198
Filialibus:
Benedikcz, cum Eccl. inur. ad S. Mich.
Archang 0 . P .
347
R adoma
7^
Rkcz-Patak , Praedium
10
Summa 626
8. S f e f u r o v . Pagus. Dist. a Cath. Episc. 3 V 2
Milliar Par. ant. Eccl. mur. ad Nativitatein
B. M. V. Patron. Illmi Dili condam C. Antonii
Szirmay Haeredes. Matricas habet ab anno 1760.

Lingvo Slavo-Ruthenica.

Parochus: D. Antonius Kubek.


Cantor una Docens : Michael Mrnko.
A. G. R . C .
In Matre
154
Filialibus:
Kahlas (Kalniszt)
40
Krucsov-Tapoly , cum Mola
28
Laszczov
7i
Margonya ( M a r h a n y , ) A. C. cum Mola
Csaplyanki
50
In hac Possessione, quae A11110
1341 jain exstitit, et oliin Juris Bthoryaui f i t , et signanter in antiquo ejate Castello, cujus jain nunc
sola diintaxat memoria s u p e r e s t , natus fuisse perhibetur Steplianus Bt h o r y , ante qnidem Princeps T r a n sylvaniae, deinde vero famosus R e x
Poloniae.
Nyirjes (Brezov)
28
Valykcz, cinn Eccl. inur. ad S. Lucin
Evangel., cum Mola
208
Siuniiia 5 / 9

Dist.
a
Matre
Horis

59

58
9. S / . o b o s . Pagus. Dist. a Cath. Episc. 5 Mil- Dist.
a
liar. Par. ant. Eccl. m u r . ad SS. Cosmain et
Matre
Damiaiuim. Patron. Spect. D. Paulus Szirinay. lloris
Malricas habet ab anno 1800. Lingua S l a v o - R u thenica.

Parochus : D. Petrus seil Vaskovicz.


Cantor una Docenst Joannes Gojdits.
A.G. R . C .
In M a t r e
179
Filialibus:
B n y a , Praeduin
1
F i j a s , cum Eccl. mur. ad S. Michaelen
Archangsl. 0 . P.
147
Francz-Vgs (Fianczoyc/.e,) Praed.
11
Mt-Vgs (Matovczi,) cum Eccl. mur.
ad Nativitatatein B. M. V .
183

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.

.
.

.
.

16
3

10
10
5
13
23
. 1 7
.

97

Torna-Abajvriensis.
In Comitalibus ejusdem Noniinis.
Archi-Diaconus :
Rmus D. Joscphus Slti/, pag. 7.

1. Districtus Cassoviensis.

A. G. R. C.

Sic dictus ab ingremiata sibi Lib. Reg. Civitate Cass o v i a ; colliinitat autem ab O r t u cuin Dioecesis Munkcsicnsis Districtibus Glszcsensi et Stor Allya-Ujhelyensi ,
ab Occasu cuui Districtu C s e r e h t i e n s i ; a Septeintrione
cum Districtu Eperjessiensi ; a Meriie cum Districtibus
Cserehtiensi et Sziitviensi.

436

327

Summa 7 6 3

G. Cath. totius Districtus

.
.
.

Arclftl-Diaconatus

Parochus : A. R D. Nicolaus sen. D z u b a j


Districtus Bukoczensis Officii VADnaiis
Administrator.
Cantor una Docens: Theodorus Zapotoczky.

A ti m a m i n

frequentantes

IV.

10. S z v i d n i k - F e l s . Oppidum Dist. a Cath


Episc 7 Millrar. P a r . erecta 1677. Eccl. mur.
ad B. Matrein Parascevam. Patron. Illinus Dnus
Comes Alexander Szirmay S. C. R. et A. M. C a m e r a r i u s , IIIS. Ordinis S. Stepliani Eques. Matricas
ab a n n o 1750. Liugvu
Slavo-Ruthenica.

Summa

In Boksa
,, Hrabovcsik
,, Mergeska
,, Mlinarcz
,Ortutova
Sapinecz
Schavnik
,, S t e f u r o v
Szohos
Szvidnik

Scholam

Universim .

Summa 5 2 1

In M a t r e
Filiali:
Szvidnik-AIs, cum Eccl. mur. ad Nativitatein B. M. V . Anno 1845 erecta

Proles

5716.

Vice-Archi-Diaconus
A.R. D. Alexander Ilodobay pag. 9.

60

Ol
A . G . R . C . ist.
a
Matre
Horis

Ntrius Districtualis :
D Josejilius Takts, Administrator Kcletsnyensis.
Parochiac:

Dist.
a
Mtra

1. B 1 / > S C - S z i g e t . (Belzsa.) Pagus. Dist. a Boris


Calli. Episc. 6 Milliar. Par. ant. Eccl. inur. ad
Ascensioiiem Christi Domini. Patron, lllina Dna
Vidua Baronissa Jacobi Mesko de Szplak et Enyiczk e , nata Comitissa Fy de Eadein et Hernad-Krcs
Stellate Cruris Doinina. Matricas habet ab anlio
1750. Lingvo, Slavo-Ruthenica et Hangarica.

Administrator : D. Michael Farkas.


Cantor
l'otrus Liptsey.
Docensi Michael Bosko.
A. G. R . C.
In Matre
64
Filialibu:
Baksa-Koks
7
Bernthfalva (Bernatovcze)
4
Bofcsrd
20
Biizafalv
24
Csny H. C.
40
Csontosfalva
5
Enyiczke (Haniszka,) Oppid. Locus iiatalis Michaelis Szvornyi, Histri Ecclesiaslicae t Juris Canonici. conipluriuniq alioi'iim ferditorum Opeimn Auctoris, Vide Fejt Hist. Univ.
14
Hu hg. pap. 121.
10
Gecse-Alsj et Fels
105
Gny (Ginyv)
36
Hidas-Nmethi, Locus Postalis
9
Knya-Blzs
51
Kpolna-Blzse
15
Kked-Als, cunk Balike SUlphreo
25
Kked-Fels
100
Knylicz
65
Miglcz
6
Mindszent-Kks

Ndasd H. C.
24
Pnywk H. C.
21
57
Sndor-Blzse
135
Szakly
105
Szinna (Schenya) H, C. S. 11.
64
Szkros H . C.
T o r n y o s - N m e t h i , cum Capella uli ique
Ritui. coinintiiii, honoribus B. M. V.
105
dedicata. H. C. cum Mola Vidutnaj
4
jvr H. C.
104
Zzadny H. C. S. H .
4
Zsebes
3
Z s u j t a H . C.
Summa J 224

2
1

y*

'/*

1%
2
3%

2 . C J a s s o v i a . L . R. C vit. Locus Residenliae Episcopi Cassovicnsis cum veueraudae aiitiquitatis E c t l e sia Crthedrali. Ecclesia Gr. Ritus Catholica nunc
d e e s t , sed usque talis e x s u r r e x s r i t , modernus lllinus
Dnus Eppus Cassoviensis insigni S. Unionis studio
Graeco Calholicis usui Sacrorum Officioruin Ecclesiam
Academical gratiose cedere dignatus est.

Localis Capellanes: D.Mathias Breuer


in C. R. majori Gymnasio Cassoviensi Gr.
Cath. Juventulis Catecheta, Professor Ductrinae Ucligionis, et linguae Ruthcnicae.
In Matre
Filialibus:
Baliza H .
Baska
Bukcz
Hilyov
Kassa-Ujfalu
Kavecsn in C. Sros
Kis-lda

A. G. R C.
1000
70

2
45
6

2 2
5 !</,

2
1

63

63
A. G. R. C. Dist

A.G. R. C.

Matre
Horis
Kiszegh n C. Sros
Lrintzke (Lorintsik)
Miszlka (Miszlava)
Polyi
|
Szent-lstvn > in C. Sros
Szokol
I
Ti hny (Czahanovczi)
Tkes Als et Fels
Zsebes
Szilvs-Apthi (Opaczke)

5
3
5
8
7
12
9
2
4
12
Suinma 1201
,

3. F i l k e - H i z a . Pagus. Dist. a Catli. Episc. 7


Milliar. Par. ant. Eccl. mur. ad Spiritum S.
erecta anno 1813. Liberae Collationis Episcopalis.
Matricas habot ab anno 1783. Li/igva SlavoRulhenica.

Parochus:
D. Joanne Tutkovits.
Cantor una Docens: Nicolaus Safranko.
A. G. R. C,
In Matre
Filialibus:
Bzsva-Kis, cuni Mola
Bzsva-Nagy H . C.
Fzr H . C.
Hollhza
Kajata H . C.
K p o l n a , Pracd.
Komlos (Chmelyov) H . C.
Kovcs-Vgs H . C.
Nyiri H. C.
O - H u t a , alias Radvnyi Huta
P l h z a , H. C. cuin Molis
P r d a h e g y , alias Vgsi Huta
Pusztafalu
Randvny, H. C. cuin Mola

204
21
15
166
37
, 3
14
32
18
58
10
164
4
2
65

S o m p a t a k , alias Kis-Huta
T e l k i - B n y a , H. C. cum Balneo S u l p h u r .
Vliimanecz,
Praed.

8
20
8

Summa 849
6. K e l e c s n y (Klacsanov.) Pagus. Dist. a
Catli. Episc. 4 Milliar. Par. ant. Eccl. nova
mrala 1851 b e n e d i c t a , et Nativitati B. M. V . dedicata. Liberae Collationis Episcopalis. Matricas
habet ab anno 1788. Lingva Slavo-Ruthenica et
Hungarica.

Administrator : Idem qui Ntrius District.


Cantor una Docens : Michael Mauriss.
A . G . R. C.
In Matre
115
Filialibus :
Btyok (Bacskovik) A. C.
' 42
B o r d a , Praed.
40
15
Bd (Bidovczi) H . C.
Cskny (Csakanovczi) A. C.
43
33
Gyrgyi (Gyurgyosik)
89
Gyrke (Gyurkov) H. C.
10
H e r l n y , Balneum Acidul.
60
Kemencze-Als 11. C.
15
Kemencze-Fels A. C.
11
Rnk A. C.
Szinve (Szvinicza) H. C. Locus Postalis
181
32
Zsir (Zsirovczi)
Summa 688
5. K i r l y n p . (Kralyovczi.) Pagus. Dist. i
Cath. Episc. 6 Milliar. Par. ant. Eccl. lig
ad Spiritum S. Patron, lllmus Dnus Comes Joannea Barkczy de S z a l a , S. C. et R. A - M . Camerarius
Matricas habet ab anno 1819. Li/igvu Slavo-Ruthenica.

Dist.
a
Matre
Horis

64
Administrator : D. Anrircas Ad/.ima.
Cantor t/na Docens:
A. G. R. C.
1 M a t r e
96
Filialibus:
Henyli (Benyakovczi)
28
Beret (Breczejovczi)
45
Blyr , in C. Sros
25
Bki (Habzsani) in C. Sros, Locus Post.
26
Budmi-, in C. Sros
96
Fducilla et Fabrina i n t r a Montin Cassosovienseni
4
Haraszti (Chrasne) A. C. in C. Abaujv.
62
Jnoska ( j a n o v k )
12
Kisfalu (.Maloveszka)
I
8
Lapispatak (Plosske) una) in C . Sros
cuin Praediis
1
122
I.emes S. H .
J
34;
Ndaska (Tre9zcene)
12
Rozgony S. H . In Campo liujus Loci
rebellis Mattbaeus
Trenchjnienss,
per Cupias Caroli Roberti Anno 1312
victus et profligatus, vivere desiit
128
Senyik (Senyakovczi) cum Eccl. inur. ad
E x a l t . S. Crucis. Eccl. liaec anno
1795 a p a r t e Jurisdictionis Dioecesanae Agriensis p r o Graeco Cath. cessa est. In Coinitalu Sros
10
Tapolcsn (Czeplcsani)
g-^
15
c
l e r e b o (Trebejov)
|
Liszite (Csizsaczicze,) A. C.
54
Vajkcz H. C.
51
Suiniha 830
6. Mikllza. Pagus. Dist. a Catli. Episc. 9
Milliar. Par. ant. Eccl. mur. ad Nativitatemj
B. M . V. Patron. Spect. Dnus Ladislaus K o m roiny de Kj. Matricas babt ab anno 1760.
Lingva
Slavo-Rutlienica et Hungarica.

Parochus:
A. R. ac Cl. D. Michael Mihalits , A. A. L. L. ct Philos. Doctor.

65
Cantor una Docens : Joscphus Podanyi.
AG R
In M a t r e
Filialibus:
M t y s h z a , cum Mola Ritkn koczog
Redinecz-Als , cum duab. Molis
Redinecz-Fels , H. C.
V i l l y , cum Molis H. C .
V i t n y , iu C. Zeinplny

Dist.
a
C Matre
340 Horis
93
369
90
83
229

Sumuia 1204
7. Szeszta. (Czesztici.) Pa gus. Dist. a Cath.
Episc. 6 Milliar. Par. ant. Eccl. mur. ad P r o tectionein B. M. V . Patron. Illmus Dnus Comes
Antonius Bruno Csky de Keretztszegh S. C. et R.l
A. M. Cainrarius. Lingva
Slavo-Ruthenica et
Hungarica.

Parochus: lilm q VADiaconus. pag-. 59.


Cantor una Docens: Michael Sxmoligovils.'
A. G. R. C.1
227

In Matre
Filialibus:
Bodolo Kis et Nagy
Buziuka
Cscs H. C.
Debrgy
D o b o g , Praedium
G o m b o s , Praedium
Ilalkcz (Hatkovczi)
H i t n , cuin Eccl. mur. ad SS. Apst Pel.
et Paul. Filialis baec jani anno
1735 bbuit suarn Ecclesiam
J s z , Oppid., cum amoeno Castro et
T e m p l o , regnotenus celebris Ordinis Canonicorum Regulariuin Praem.
Jsz-Mindszent (Podprocs)
Jsz-Ujfalu (Novocsani)
Komarocz (Komarovczi) H. C.
Lancz-Fels et K z p , H. C.

3
19
30
|
'
18

81

80
45

63 66

A. G. R. C.

Makrancz H. C.
Meczenseif-Als, Oppidum
Meczenseif-Fels , Oppidum
N a y - l , l a , Oppid. H . C. S. H.
Pny (Panyovczi)
Perny (Pelina)
Plyi
Rudiiok
Sacza 0 . P.
Semse
Sespi (Moldava,) Oppid. I I . C.
Szlske, Praeil.

229
29
4
4
1
3
5
3
Summa 784

8. jvros. Pagus. Dist. a CatU. Episc. 6 M i l liar, P a r . ant. Anno 1823 resuscitata. Eccl.
m u r . ad Spiritum S. Patron. Illinus Diuis Cornes
Colomanus Forgcs de Ghymes et Gcs. Matricas
h a b e t ab anno 1823. Lingva Slavo-Ruthenica et
Hungarca.

Parochus: D. Georgius Kiss.


Cantor una Docens : Joannes Tirpk.
In M a t r e
Filialibus :
Bogdny
Bologd
G a r b c z , cum Mola H. C.
I z r a , Mola
J s e f , Praedum
K l m n , Praedum
K a l s a , cum Mola H. C.
M i k l s , Praedum
Mislye-Fels
Rkos cum Mola
Regele Ruszka (Ruszkov.) cum
Mola et Educillo Gyilkos

A.G. R.C.
264
9
17
17
2
23
9
140
14
20
51
50

A . G . R. C.

Se&lncz-Kig
Szalncz-Nagy H . C.
(Possession! Iiuic in elevato l o co incubans A r x Sec. 13. per Genus
Aba e r e c t a , deinde vero partim per
D r u g e t h i o s , partim p e r Losonczios
tenta $ anno autein 1440 per Hussitarum Docem Giskra d e s o l a t a , tum
per Ladislauin de Losoncz restarala,
et anno 1601 ad manus Comituin F o r gcs d e v o l u t a , anno interim 1644
per Gcorgium I. Rkczi c o m b u s t a ,
et anno 1679 d i r u t a , deimiin anno
1 8 1 5 per Coinitein Josephum condain
Forgcs noil p r o martis e x e r c i t i i s ,
sed p r o s u i , suorumque deliciis reaedificata )
S z a l u c z i - H u t a , cum Praed. irinaszeg
Uj-Szlls

33
42

17
58

Suinma 7 6 6
9. Zdoba. Pagus. Anno 1337 jam e x s l i t i t . Dist.
a Cath. Episc. 4 Milliar. Par. ant. Eccl. m u r .
ad Assuinptionem B. M . V . Patron. Venerabile
Seminariuin S. Stepliani Regis Apostol. Tyrnaviense.
Matricas habet ab anno 1 7 7 3 . Li/tgva
SlavoRutlienica et Hungarica.

jParochus: D. Michael Lipcsey.


Cantor una Docens:
A. G. R. C
In Matre
Filialibus :
Beszter H. C.
Csaj-Als
C s j - F e l s , H . C.
H u t k a - A l s , H . C.

78
106;
21
3
4,

69

76
A. G. R. C.1 Dist.
a
Matre
I loris

Ntrius Districtualis :
D . Georgius Hodermarszky, Parochus Knyensis.

130
26
136
54

Dist.
a
_
.
Matre
1. l a r a k o w y .
Pagus in Comitatu Tornensi. Horis
Dist a Cath. Episc. 8 Milliar. Par. ant. Eccl.
lig. ad S. Joannem Apostoluin et Evang. Liberae
Collationis Episcopalis. Matricas habet ab anno
1778. Lingva Slavo-Rutlienica et Hungarica.

Hutka-Fels
Lengyelfalva (Polyanka)
Mislye-Als
Olcsvr-Als
Olcsvr-Fels
Olsva (Olsovjni)
Rss (Rassovik)
S z p l a k , cuin Szplak-A pthi

"A
1

11 1
31 Vi
2 2A
69

Summa 6 7 1

Summa Anmarum G. Cath. totius Districtus 7998.

Parocliiae :

Administrator:
D. Alexander j u n . Ruzsczky.
Cantor una Docens: Constantinus Bandolya.
A. G. R. C.

Proles
111
j,
,,

Scholar

frquentantes

Bolzse cum Filialibus'


Filkehsa
,
.
Kelecsny
.
Kirlynp
.
Mikliza

92
24

,,

111
29
47
11

, , Szeszta
jvros
J, Zdoba
Universiin

2.

Districtus

214

Csereliticnsis.

Nomen sorttus est a Plaga Csereiit dicta,


per
tjuam extenditirr $ collimitat autein ab Ortu cum Districtu
Cassovieusi et Sznlviensi ; ab Occasu cum Dioecesi Rosfiaviens et Districtu Borsodiensi 5 a Septemtrione cum Districtu Cassoviensi; a Meridie cum Districtu Borsodiensi.

Vice-Archi-Diaconus :
A . R . D. Nicolaus B r i n s z k y , Idem qui pag. 8.

In Matre
120
Filialibus :
Becskeliz H. C.
5
Borzova

Dernk

Dobdl
14
Egerszgh
Jablonka
J o s a f , II. C.
Kpolna
Koinjtlii, II. C.
6
K o v c s i , Praed.
1
Lenke , H . C.
2
M r t o n y i , in C. Borsodiensi II. C.
90
Ndaska, cum Mola
4
Perkupa , H. C.
3
P e t r i , H . C.
liakacza-Szend, cum Eccl. mur. ad P r o t e ctionein B. M, V. et II. C. iu Com.
Borsod. existit hic etiam Schola
communis utriusque Ritus Catholic.
150
Rk
45
Szarvas , Praedium
Szent-Andrs
Szilas, H . C.
Szili (Schenya,) H. C.

6
3

6
4

2
4
4%

l
1
1%
2
4

3
/4
1V4

i'A
3
2
3

71

70

A . G . R. C.| Dist.

A. G. R. C.

I
Residentiae Episcopi
in Comitat. Gmr.

Szilicze (Szilcze,) H . C.
Szgliget
S z l s - A i d , H. C.
Tereselnye
Varbcz , H . C.
Summa 4 5 4
2. F a l u c s k a . (Hacsava.) Pagus. in Coinit. T o r n e n si. Dist. a Cath. Episc. 10 Milliar. Par. ant.
Eccl. mur. Anno 1832 r e s t a u r a t a , Nativitati B.
M . V. dedicata. Patron. Excell. D. Comitis condam Gabrielis Keglevich de Buzin , S. C. et R. A. M.
C a m e r a i i i , et J . S. Consiliarii Successores. M a tricas habet ab anno 1728. Lingva
Slavo-Ruthenica et Hungarica.

Administrator:
D. Andreas Mliay.
Cantor una Docens: Basilius Zapotoczky.
A. G. R. C.
In M a t r e
479
Filialibus:
j (Haj)
12
B a r k a , H . C.
3
B e r z t e , H. C. 3

Betlr
I in Comit Gmr

Drn
J

Gmr-Vrallya (Kiaszna Horka) in C. Gui.


9
Hrskt

Hossz-Rt ( D o l h a - L u k a ) in C. Gmr

Jlsz
1

Kovcs-Vgs
I

Lticska
I r
. n ..
2
CoU,,t
Nadabula
/
' Go,nwr
1
Pacsa
I
2
Rekenye, alias j f a l u ^

Rosnavia, Civitas Episcopalis; et Locus

Rosnaviensis,

| H''
25 h
Summa 5 3 4

3. Gadaa Orosz. Pagus. Dist. a Cath. Episc.


9 Milliar Par. ant. Eccl. inur. ad Spiritum S.
Patron. I. Famlia Jakabfalvay. Malricas habet
ab anno 1791. Lingva Slavo-Ruthenica et Hungarica.

Parochus:
Idem, qui VADiaconus pag. 68
Cantor una Docens: Michael Tiny.
In Matre
Filialibus :
Apthi (Apgy)
G a g y - B t o r , H. C.
K a r c s o n d , Praed.
Sznticska
jlak
Vendgh

A. G, R. C.
410
135
99

80'
170
156
Sumina 1010

4. Maradna.

Pagus. Dist. a Cath. Episc. 8 Milliar. Par. ant. Eccl. inur. ad Protectionein B.
M . V . Patron. L . R. Civitas Cassoviensis. Matricas habet ab anno 1756. Lingva
Slavo-Ruthenica et Hungarica.

Parochus:
D. Antonius Balssy.
Cantor una Docens: Georgius Groholy.
A. G. R. C.
In Matre
Filialibus:
Berekally , Educill.
F l d v r , Educill.

Matre

159
3
6

72

65

. c . Dist.
a
Matre
lloris
19
Full-Krcs H. C.
76
Gncz-Rnszka, H. C. S. H. O. F .
54 I V *
Hernd-Petii (Petra) H. C.
3 22 / 4
Jnos-Vlgye alias S z e m e r e - L y u b a , Praed.
10 l ' A
I d r n y , S. H .
Kis-Falu
57
36 2 %
Mra-Als H. C. 0 . P.
Mra-Fels H. C. S. H.
56 2
Novaj-Als
12 1
23
N o v a j - F e l s , H. C.
2
A
Radvny-Fels, Praed.
11 2
Radvny-Uj
106
2
S r v r , Praed.
13
/4
S z a l a , H. C.
29 i3A
S z e b e n y e , Praed.
1 i2A
S z e m e r e , II. C.
44 2
Szend-Als , H . C.
8
2%
Szend-Fels
19 2
Szled (Szilegy,) cum Educillis ad viam
281
Regiam et Mola in Fluvio Hernd
12 2
S z u r d o k , H . C.
122
Vcse-Hernd , H . C. S. H .
76 i
Vilniny , H. C.
Summa 1235

A. G. R. C.
ln Matre
346
Filialibus:
A s z a l , Oppid. H . C.
15
Dmk , H. C. in C. Borsod.
11
Dcs-Hza Praeduin
6
D o b o g , Educill.
1
D z s a n d a , Praedium
4
Halmaj
8
H a n g c s , H. C. f . , ,

67
Hegymeg, H . C. \ a t o m ' B o r 8 o d
24
Jnosd
58
Ksmrk-Als
13
Ksmrk-Fels
43
Kende et Pocsaj Praed.
26
Keresztpatak in C. Borsod
2
Lh
38
Monaj
186
Nyomr , cuin consuali Capella S. Joannis
Bapt. et H . C. in Com. Borsod
123
S z i k s z , Opp. H. C. S. H. Locus Postalis 189
Tomor H. C.
63
V a d s z - A l s , H. C.
8

Summa 1231

! %

5. l l o i n r o g d . Pagus. Dist. a Catli. Episc. 11


Milliar. Par. ant. Eccl. mur. elegans, expensis pie denati Exc. Josepbi Lnczy, Septemvtri erecta die 27. May 1832 in Honorem Assumptionis B. M.
V . benedicta. Liberae Collationis Episcopalis
Matricas babet ab anno 1788.
Li/tgva SlavoRuthenica et Hungarica.

Parochus:
D. Alexander Ladomrszky, de
Kadern.
Cantor: Andreas Vasko.
Docens t Georgius Roman.

6. H o r v h i . Pagus. in Comit. Tornensi. Dist.


a Catli. Episc. 9 Milliar. Par. ant. Eccl. mur
da Assumptionein B. M, V. Patron. Excell. D. C o mitis condam Gabrielis Keglevich de Buzin , S. C. et
R. A. M. C a m e r a r i i , et I. S. Cousiliarii Successores.
Matricas babet ab anno 1760. Lingva Slavo-Ruthenica et Hungarica.

Administrator:
D. Franciscus Tth.
Cantor una Docens: Petrus flrinyk.

'

In Matre
Filialibus:
Ard , H . C.
G r g , H . C.
M h s z , H. C.

A. G. R. C.
251
8
1

10

74

A. G. R. C. Dist.
a
Matre
Horis

S o m o d ! , in Comit. Abaujvr
S z d e l i , H . C.
T o r n a , Oppiduin
Udvarnok
j f a l u , H . C.
Vendgh , H. C.
Zsarno , H. C ,

14

Horis

Parochus:
D. Petrus Rokiczky.
Cantor una Docens : Joannes Szemerszky.
A . G . R. C.

3
4
1
Summa 2 8 3

7 . K . n y . Pagus. Dist. a Cath. Episc. 7 , / 2 M i l liar. P a r . ' a n t . Eccl. mur. ad Assumptionem


B. M . V . Patron. 1. Familia Szirmay. Matricas
h a b t a b anno 1788. Lingva
Slavo-Rutlienica et
Hungarica.

Parochus: Idem qui Ntrius District.


Cantor ima Docens : Michael Gerbery.
A. G. R. C.
In M a t r e
Filialibus :
B u z i t a , H . C.
Btts
Cseb , Praed.
Jnok
Krasznik Praed.
Lncz-AlsH.C.
L i t k a , H . C.
L y u b a , Praed.
Pallagkt Praed.
F d e r , H. C .
Perecze
Reste H . C.
Vajda , H . C.

Christi D o m i n i , Anno 1832 consummata. Patron Dist.


Matricas h a b e t a b anno 1780. Lingva
Slavo- a
Matre
Ruthenica et Hungarica.

477
209
221
73
27
20
17
27

10
3 6
3
173
Summa 1637

8. K e l l y . (Kk) P a S " 8 - ~ D s t * a C a t h - E P i s c ' 8


Milliar.
Par. ant. Eccl. m u r , ad Ascensionem

In M a t r e
Filialibus :
Bakta , H . C. S. H.
B e r e n c s , II. C.
B e r e t l i , H . C. S. H.
Csenyte , H . C.
Csobd , H. C.
Devecser , I i . C.
Enes
Fj
F a n c s a l , A. C.
F o r r , Oppid. L o c . Post.
Fiigd-Als , H . C.
Fiigd-Fels, H.C.
Gagy-Als
Gagy-Fels
Inncs
K i n y e s - K i s , H. C.
R s o n y , H. C.
Sp , H . C.
Ss , Praed.
P a p i , Praed.

292
72
15
30
46
97
27
5
36
42
20
21
5
207
75
47
2
5
3

9
Summa 1146

9. Szolnok. Pagus. Dist a Cath. Episc. 9 Milliar. P a r . ant. Eccl. lig. ad Decollationem S.
Joannis Bapt. Patron. Spect. D. Stephanus e t G e orgius Vitz de Nyitra-Ivnka. Matricas h a b e t ab
anno 1788. Lingva Slavo-Ruthenica et H u n garica.

Parochus: D. Antonius Tomecsck.


Cantor una Docens: Joannes Varga.

76

A. G. R. C. ist
il

347 Matr

In Matre
Filialibus;
Detek
Selyeb
Tenger-falva

Horis

Pagus.

.
.

.
.

27
30
40

.
.

448

3. Districtus Szntvlensls.
Sic dictus a gremiali Oppido S z n t , excorporatus
a Districtu Cassoviensi Anno 1799 $ colliinitat autein ab
Ortu cum Dioe#esis Munkcsiensis Districtu Stor-AllyaUjhelyensi 4 ab Occasu cum Districtu Cserehtiensi; a S e p temtrione cum Districtu Cassoviensi; a Meridie cum Dioecesis Munkcsiensis Districtu Tokajensi.

A. G. R. CJ
495

Vice-Archi-Diaconus
A. R. D .

46
50
149
Summa 740i

Lak
Nysta

.
.

Dist. a Catli.

Parochus:
A. R. D. Alexander Ruzsicky sen.
Emerit. Dist, Cassoviensis VADiaconus.
Cantri utitt Docensi Michael Zsatkovits.

Kupa

.
.

Episc. 9 Milliar. Par. ant. Eccl. lig. ad N a tivitatein B. M. V Liberae Collationis Episcopalis.
Matricas habet ab anno 1778.
Lingva Slavo-Rthenica et Hungarica.

In Matre
Filialibus;

.
.

Unirersiin .

30
247
9
Summa 633

10. V a d s z - F e l s .

, , Szolnok
Selyeb
n Vadsz

77

/*

Beujaininus Paulovits ,

Ntrius

Districtualis

Pag*. 9.

D. Petrus Bclik, Parochus Baskcnsis.

Summa Animarum G. Cath. totius Districtus 8903.


Proles

Scholam

In Barakony
.
.
Rakacza-Szend
.
Falutska
.
.
Orosz-Gadna
.
Ilonuogd
Horvthi
.
.
Garadna cum Filialibus
Kiiy

.
.
Ktty
.

Parocliiac:

ftequentantes
23
41
30
27
50
25
68
27

60

1. B a s k . (Baska.) Pagus. Dist. a Cath

|Dist.
a
Matre
Episc Horis

10. Milliar. Par. ant. Eccl. mur. ad Protectionein B. M. V . Patron, lllimis Dnus L. B. E d inundus Beust. Matrics habet ab anno 1790.
Lingva Slavo-Ruthenica.

Parochus:
Idem qui Ntrius Districtualis.
Cantor : Theodorus Gyry.
Docens:
Joannes Titorovits.

78

A. G. R. C.

In Matre
456
Filialibns :
Allodium novum
4
E r d - B n y e , Oppid. in Comit. Z e m p l n
H . C. S. H .
95
S i m a , H . C.
Summa 555
2. B o l d o g - K v r - A l l y a . Oppidum cum R u d e ribus antiquae Arcis. Dist. a Cath. Episc. 9 M i l liar. Par. ant. Eccl. mur. ad Nativitatem B. M.
V . Anno 1847 restaurata. Liberae Collationis
Episcopalis Matricas habt ab anno 1726. Lingvo, Slavo-Ruthenica et Hungarica.

Administrator:
D. Jiiliamis Hodobay.
Cantor una Docens :
In Matre
Filialibus :
Aba , Praed.
A l p r , H. C.
A r a n y o s - F e l s , Praed.
A r k a , H. C.
B o l d o g k - j f a l u , H . C.
Czcze-Als, H. C.
C z c z e - F e l s , H . C.
K o r l t h , H . C.
Pukanecz , Educill.
V i z s o l y , H . C. Locus Postalis

A. G. R C.
137
3
19

34
134
62
34
52

244
Summa 719

3. K o i n l o k a . Pagus. Dist. a Catli. Episc. 10


Milliar. P a r . ant. Eccl. mur. ad Ascensionem
Christi Domini Patron. Celsissima Vidua Principis Ferdinandi a B r e t z e n h e i m ,
nata
Principissa
Carolina Schwarzenberg. Matricas h a b e t ab anno
1760. Lingvo Slavo-Rulhenica et Hngarica.

Parochus.-

D. Antonius Pajkossy.

Cantor wia Docens:

Dist.
a
A. G. R. C. Matre
579 H o r n

Nicolaus Hluchanits.

In M a t r e
Filialibus:
Mola Konilskensis
B a r t - A l s , Mola
Bart-Fels , Mola
E i d - H o r v t h i , H. C.
Kzp-Huta
-Huta
Runcina et Mola
Uj-Hula

1
1
320
3
3
1
Summa 908

4. Mogyorska.

Pagus. Dist. a Catli. Episc.


8 Milliar. Par. ant. In vicm Ecclesiae oliin
SS. Apostolis Petro et Paulo dedicatae, sed adluic
Anno 1807 combustae, p r o divino cultu usuatur una
p e r p l u a , et rancida Doinuncula. Patron. Celsissiina Vidua Principis Ferdinandi a B r e c z e n h e i m , nata
Principissa Carolina Schwarzenberg. Matricas h a bet ab anno 1753. Lingvo Slavo-Rutlienica et
Hungarica.

Parochus:
I d e m , qui VADiaconus.
Cantor una Docens: Michael Groholy.
A. G. R. C
In Matre
Filialibus:
C s o n k s , Praed.
F o n y , H. C.
.
G n c z , Oppid. H. C. S. H." cum Mola
H j c z e , H. C.
R e g c z k e , cum Ruderibus a n t i q u a e , et
desolatae Arcis Regcz
Summa

341
7
106
95
18
234
766

5. Sznt. Oppidum. Dist. a Cath. Episc. 10


Milliar. Par. anno 1792 erecta. Eccl. mur. ad

81

76

Ascensionem Christ Doinini. Patron. Illmiis Dnus Dist.


L . B. Edmundus Beust. Matricas h a b e t ab anno a
Matre
1 7 9 2 . Lingvo, Slavo-Ruthenica et Hungarica.

I loris

In
,,
,,

Mogyorska
Sznt. .
,
filial! F e r e
Regczke
filial!

Parochus : D. Josephns Lukts.


Vanlor et Docens : in Matre : Georgius Horvalzky.
Docens: in Filiali P e r e : Stephanus Novak

Universim .

A..G. R. C.
In M a t r e
223
Filialibus:
Aranyos-Als, Piaed.
10 1 %
Czkebza
14
Gibrt, U.C.
31
G o l o p , H C. in C. Z e m p l n .
34 1 2 A
Hernd-Bd , H . C.
12 UA
K r , H . C.
101
Pere, Eccl. inde a b Anno 1 8 5 1 p r o p t e r
dehiscentein colliculum, in q u o p o sita f u i t , in ruinis fatiscit., H . C. 2 3 6
Szent-Andrs, H . C.
441 i j / ^
T l l y a , O p p i d . Subinontanum in C. Zeinp. 60 / 4
T u z s a , Praediuin
5

>

Summa 7 7 0

Summa animarum G. Cath. totius Districtus 375$


Proies
In

,,

Scholam f rquentantes

Bask .
.
.
Boldog-Kyvr-Allya
Komlska
.
.
Erd-Horvthi
.

.
.
.

.
.
.

.
.

.
.

.
.

31
. 1 1
22
. 1 1
195

III.
Arclii-Diaconatus

Borsodiensls.
In Comitatibus ejusdem Nominis.
Archi-Diaconus :
Rinus D. Victor Dobrnszky, pag

7.

Districtus Borsodiensls.
Nomen liabet a Coinitatu, p e r quem extenditur; collimitat autein ab O r t u et Septeintrione cuui Districtu C s e rehtiensi; ab Occasu vero et Meridie iisdem cum Coinit a t u limitibus concluditur.

:
53
. 1 1
43
13

) Sigismundiis Imperator et H e x , Georgio Biinkovits Serviae


Despotae in tesseram exhibitae erga se fidelitatis , signanter
autem in recompensutionem cessi sibi Belgradi , praeter complura alia notabilia Hungri L o c a , in specie Arcem ltegcz
et Tllyam, circa annum 1424 contulit. Vide Thurczy Chron.
Hung. P, 111. Cap. 20. item Rajcs Histor. Slav. L. 9. C. 2.

N o t a . 1. Per meditullium hujus Districtus deeurrens FIuvius Saj, acceptae a T a r t a i i s sub Bela IV. Anno 1411 Clad is tristissimam ineiiioriani excitat.
N o t a . 2. Anonymus Belae Regis Ntrius, postquam Histri suae Cap. 14. praeexposuisset, qualiternam Nuncii Ducis
Salani Zemplnium ab Arpadum Ducem Huiigarorum venerint, voluntatemque Domini sui eidem declaraverint, qualiter item Aipadus portionin Terrae u s q u e a d f l u r i u m
Sajnem,
per
Salanum Ducem sibi cedi postulaverit, his porro verbis narrationem prosequitur : Tunc Dux rpd inito consilio eodem etiam

11

82

83

misit Nuncios snos a Salanum Ducem, et misit ei 12 albos Eqiios


et 12 Camelos, et 12 Pueros Cumanicos, et Ducissa" (Arpadi videliuet Uxor, Ducis autem Uussiae rubrae, seu Galiciae filia, adeoque Riitlienica.) 1 2 P u e l l e a s I l u t h e ni c a s
prudentislimas,
et pelles ermalinas et 12 Zobolos, et 12 pallia deaurata." etc.

Vice-Arclii-Diaconus Ordinarius t
A. R. D. Joannes Hubay , pag-. 9.
Vice-Archi-Diaconus surrogatus :
V.A.D. Stephanus Demko Paroch. Grmblyensis.
Notarius Districtualis t
D. Antonius Ujhelyi, Parochtts Saj-Petriensis.
Parocliiae :
1. A b d . Pagus, Dist. a Cath. Episc. 10 Mil
liar. P a r . ant. Eccl. m u r . ad Nativitatatem B.
M . V . Existit hic etiam Capella S. A m i a e , die 3
August! Anno 1828 benedicta. Patron. llmus D .
Cornes Sigismundus Csky de Keresztszegh. M a tricas h a b e t ab anno 1783. Lingva Slavo-Rutlienica et Hungarica.

533
1
*>
239
l7
OO
l6
4
94

S z e n d r , Oppid., H. C.
S z e n d i - L d , H. C.
S z u l i o g y , H. C.
Telekes-Als
Telekes-Fels

S. H .

71 ~
12 1 %
22 2
41
5 0 ' 2 4

Summa 1210
2. i r i n b l y . Pagus. Dist. a Cath. Episc 13
Milliar. Par. ant. Eccl. inur. ad Protectionem'
B . M. V . p e r terrae motuin die 15. Octobr. 1834
i n a ^ n o p e r e r u i n a t a , ideoque diruta, Divina ergo in
locali L. R. Ecclcsia pet-aguntnr. Patron. Illinus |
D n u s Episcopus Munkacsiensis, Abbas SS. Apost. P e tri et Pauli de Tapolcza. Matricas h a b e t ab anno
1 7 5 1 . Lingva Slavo-Rutlienica et Hunga.iica.

A. G, R . C.
1002

A. G. R. C.

IVIatr
Hor is

Parochus: Idem qui Surrog. VADiaconus.


Cantor t Basilius Moltsnyi.

Parochus: D. Joannes Rcpsy.


Cantor : Joscphus Fatula.
Docens : Stephanus Gaganecz..
In Matre
Filialibus:
B l a j t , H . C.
Csehipuszta , Praed. cum Mola
Galvcs
K i r l y k t , Praedium
L d - B e s s e n y , H . C.
M e s z e s , H. C .
R u d - B n y a , H. C.
Szalonna , H. C.

A. G. R. C.
C Dist.
1 a

2
1
I
1%

2
2

In M a t r e
Filialibus :
A r a n y o s , H . C. S. H.
Bogcs
Csaba , H . C. S. H.
C s e r p f a l u , H . C.
D i s - G y r , H . C.
G e s z t , H. C.
G o m b o s - M a l o m , Praedium et Mola
Hmor
Harsny, H . C,
Kcs
K i s - G y r , H . C.
L a t o r et Z u g , Praedium
M l y i , H . C.
M i s k l c z , Oppid. Coron. cum Mindszent
G . R. n. U . A. C. H . C.
S. H .

97

S
97

2
4

4
5

21
12
5
12
8
98

700

84

70
A . C . R. C.
(De Misklczino liaec prodidit
Anonymus Belae Regis Ntrius, H i stri suae Cap. 31. Ibi etiam D u x
(Arpadus) dedit Bungernec Patri B o r sit torrain magnain a iluvio T o p u l u cea usque ad fluvium Sovyou qui nunc
vocatur Miscoucy etc.)
Mocsolys, Praediuui
5
Nosvaj, H. C.
2
O-Huta
6
Sly, H. C. S. H .
12
S z i r m a , H. C.
20
T a p o l c z a , Balneum thermale
8
Trkny-Fels

Tibold-Darcz, H . C.
8
Uj-Huta

Zsirrcz
Summa 1802
3. I r o t a Pagus. Dist. a Cath. Episc. 10 Miliar
Par. ant. Eccl. nova inurata ad S. Nicolauin
EpiscopUin. Patron vidua Jill. Comitis Caroli V a y
nata Stephanida Lnyay. Matricain habet ab anno
1781. Lingua Slavo-Rilthenica et Hungarica.

Parochus D. Stephanus Gaganecz.


Cantor una Docena Michael Sztuhan.
In Matre
Filiali i
Szakcsi, H . C.

A. G. R. C.
340
75
Summa 415

4. K e r e s z t r - Hcj. Pagus. Dist. a Cath.


Episc. 15 Milliar. Par. ant. Eccl. mur. ad
A8ceiisionem Christi Doinini. Patron. Fundus Re-'
ligionis. Matricas habt ab anno 1784. Lingvo,
Slavo-Ruthenica et Hungarica.
Parochus:

Rmus D. Gcorgius Soltsz , Ca-

literi. Eccl. Eperiessiensis Canonicus Ho


nor., S. Sedis Consist. Assessor.
Cantor : Joa. Toth. Docens : Mich. Kavilovits.
A.G. R . C .
419

In Matre

Filialibus:
r
t
b r a h m , alias Abrny-Als
brahm ; alias Abrny-Fels H. C.
Agria Civitas Arclii-Episcopalis, in C o 37
mit H e v e s , G. R. n. U. O . P.
12
Csth , Oppid. H . C.
289
Ernd, H C.
(Hungari sub D u c e A r p a d o , inter
Iluvios Hej et Tybiscum , item inter
Locuin Ernd, spatio tmius Meusis
Castra sua liabuerunt. Vide Anonyin.
Belae Regis Notar. Cap. 31.)
Fejregyhza et M o n t a j , Praed.
C e l e j , H . C.
Igricze , H. C.
Keresztes Pspki
i
L d h z a , 11. C.
8
L v , II. C.
8
Mez-Keresztes, Oppid. H . C.
*
M e z - K v e s d , Oppid Camer.
5
Mez-Nyrad
12
Nagy-Mihly, H . C.
Ngyes, H. C .
N o v a j , H . C.
50
Nyk, S. H.
Ostoros
14
P a p i , H . C.
74!
P o g a , Praed.
2
Poroszl, H. C.
160
Szakld alias M u h i , Praed.
20
Szalonta H . C.
Szent-Istvn
Szomolya
Tard
V a l k , H . C.
Valta
Summa 1109

86
5. M n c s o n y . P a g u s . Dist. a Cath. Episc. l i ' / 2
M i t l i a r . Par. ant. Eccl. mur. ad SS. Apostolos
P e t n u n et Paulum. Liberae Collationis Episcopalis Lingva
Slavo-Ruthenca et Hungarica.

Parochus: D. Joannes Szafka.


Cantor : Georgius Szabados.
Docens: Michael Szafka.
Docens in Filiali Kall: Emeric. Ihnatko.
A. G. R. C.
1238
In M a t l-e
Filialibut :
5
A l a c s k a , H . C.
8
B n f a l v a , H . C.
Bnhorvth H. C.
B n r v , in Coinit. Gmr
B r c z a , H . C.
14
Barczika-AIs et Fels
22
B e r e n t e , H . C.
B o r s o d , H . C.
12
(De origine Castri Borsod a quo
Coinit. Borsod, noinen h a b e t , haec
leguntur apud Anonymuin Belae R e gis Notarium Cap. 18. Borsa vero accepta ab Arpado licentia, egressus felici f o r t u n a , collecta inultitudine Rusticorum , juxta fluvium B u l dua Castrum c o n s t n i x i t ; quod Tocat u m est a P o p u l o illo B o r t o d , eo
quod parvuin f u e r i t .
Bota, H . C.
Csszta, Praed.
Czentr
4
Ddes
10
Di8zns-Hervtli, H . C.
28
D i v n y , H . C.
D u b i c s a n y , H . C.
104
E d e l n y , Oppidum H . C.
24
Fi nke
8
Jakabfalva, H. C.
249
Kl
K u , H . C.

87

A. G. R. C.

Kazincz , H . C.
15
Kelecsny-Fels
6
Kirlyd, II.C.
Kond
Kopaszfold , alias D u s n o k , Praed. L o cus iste jam Anno 1338 inhabitatus
35
erat.
5
Kurityan
M a i , H. C. in Comit. Gmr
M a l i n k i , H. C.
Mercze
N y r d - F e l s , H. C.
N e k e c s n y , H. C.
14
Ormos , Praed.
10'
P i i t n o k , Oppidum in Comit. Gmr
6
Saj Galgocz
7
Saj-Ivnka
24
S a j - K a z a , A. C. H . C.
Saj-Nmethi
S a j - P s p k i , H . C. in Comit. Gmr
30
S a j - S z e n t - P t e r , Oppidum H . C.
8
S a p , Praed.
Sta
Szilvs
8
Szirk
S z u h a f , in Comit. Gmr
T a p o l c s n y , H . C.
T a r d o n a , H. C.
Uppony
Vadna
Varbo
Vrkony
Velezd-Als
Velozd-Fels
V i s n y o , H . C.
Z d o r f a l v a , H . C. in Comit. Gmr
Summa 1918,

5
4
3
2'A
5
2
5
4

1
1%

4
l2/4
2V4
4
4
1

1
4
3%

2
4

2
4
4
3
4'/,

3%

83

88
6 . P l f a l v a - S a J . Pagus. Dist. a Cath. E p i s c . I Dist.
1 3 ' / 2 Mlliar. Par. ant. Eccl. inur. ad Descensionem Spiritus S. Patron. Vidua Excell. condam
Com. Joaunis Keglevcli de Buzin. Matricas h a bt ab anno 1779. Lingva
Slavo-Ruthenica et
Hungarca.

Parochus : Idem , qni VADiaconus Ordinal*.


Cantor una Docens: Georgius Ilias.
A. G. R . C.
1 Matre
Filial bus :
Bbony H . C .
B o d v a , H . C.
Ecseg , H. C.
Kpolna , H. C.
Kelecsny-AIs
K-Kosr , Allod.
Lszlfalva y H . C .
Paraszuya, H. C.
Radistny , H. C.
S a j - K e r e s z t u r , H. C.
Saj-Vmos, H. C.
Senye , Praediuin
Szirma-Beseny
V a r b , H. C.
Z b u s k a , Praed.
Z s i l i z , 11. C .

540
10
142
2|

tj
4

12
453
25
40
10
8
Summa 1250

7. Perl-Saj. Pagua. Dist. a Cath. Episc. l4/j


Milliar. Par. ant. Eccl. mur. ad S. Michaelem
Archang. Patron. Excelsa Caes. R. Financiarum
Regni Hung. D i r e c t i o , et Fundus Religionis. M a tricas liabet ab anno 1745. Lingva
Slavo-Ru
thenica et Hungarica.
Parochus: Idem, qui Ntrius District.
Cantor una Docens : Joannes Zsatkovits.

A. G. R. C Dist.
a
486 Matre
lloris

In Matre
Filialibus:
B a z s i , Praed. I .
.

P,rzk, H . C. \ i n C o m , t > Z e , n P 1 Blcs-Bels, H . C.


Bcs-Kls, in Couiit. Zeinpl.
liidvgh
i .
Hernd-Nmethi, H.C. $
Com. Zempl.
J e n k e , Praediuin
K a k , H . C. in Comit. Zeinpl.
K a p a r , Praediuin
K i s - T o k a j , H . C.
L u c z , H . C. in Comit. Zeinpl.
n o d , Oppiduin H. C.
Locus iste a Conventiculo Asseclaruin nefariae Factiouis Francisco-Rkczianae A11110 1707 celebrato,
i n q u o , propter cominendationem ineundae cuin Caesareo-Regia Majestate concordiae, Melcliior quidein R a kovszky sub ipsa Sessione interfectus,
Christophorus vero Okolicsnyi l e thaliter sauciatus et post triduum capite truncatus f i t , funestam historicam celebritatem obtinuit. Vide. Art.
46. 1715.
S a j - L d , cuin Mola
Sarkad , Praed.

47 2
53 2
| 2
2
6
26
6
2
i
12
8
61

37
5

umuia 7 3 3

8. Rakacza. Pagus. Dist a Cath. Episc. 9 Miiliar. Par. ant. Anno 1619 jam exstitit. Eccl.
mur. ad Assumptionein B. M, V . Patron. Georgii
Grieger Successores. Matricas habet ab anno 1782.
Lingva Slavo-Ruthenica et Hungarica.
Parochus : D. Joannes Illykovits.
Cantor: Andreas Szesztak.
Docens: Michael Guba.

700

%
%
%

3
1

91

00
A. 6 R. C.
In Matre
Filiali:
S z z f a , H . C. in Comit. A b a j v r

583
19
Summa 602

6. S z g e d - S a j . Pagus. Dist. a C a t h . Episc


1 5 ' / 4 Milliar. Par. ant. Eccl. mur. ad Nativitatem B. M. V Liberae Collationis Episcopalis.
Matricam h a b e t ab anno 1787. Lingva
Slavo-Ruthenica et Hungarica.

Parochus: D. Aloysius Gaganecz.


Cantor: Michael Egertsak.
Docens: Joannes Juhsz.

10. V i s z l o . Pagus. Dist. a Cath. Episc. 9 Mil- Dist.


a
liar. Par. ant. Eccl. m u r . ad Ascensionem ChriMatre
sti Domini. Patron. Vidua Excll. Comitis condain Horis
Joannis Keglevich de Buzin. Malricas h a b e t ab
anno 1775. Lingva Slavo-Rutheiiica et Hungarica

Parochus:
D. Michael Ruzsinko.
Cantor una Docens: Michael Szlulyakovils.
A . G . R. C
In Matre
Filialibus :
Debrete
Keresztete,
f .
P H m l i n y , H . C. 5 , n
S z e n t - J a k a b , H C.

306
89
.
n
Com,t

y*

7%

!.''
'

AbaU,Var

i
i

85
Summa 6 0 1

A. G . R . C
In M a t r e
Filialibus:
r o k t , H . C.
B b a , H . C.
B b o l a , H. C.
C s c s - K i s , in Comit. Z e m p l .
Cscs-Nagy
H

!n

Comit

Szabolcs

466
1
42
71
203

Egyek'
' ' |
'
Girincs
i
35
K e s z n y t e , H . C. > in Comit. Z e m p l .
7
Krm
S
98
N e m e s - B k , H. C.
8
P a r a s z t - B k , Praedium
8
P o l g r , Oppid. in Comit. Szabolcs
10
Saj-rs
130
S z e d e r k n y , H . C.
10
T i s z a - D o r o g m a , H , C.
3
T i s z a - K e s z i , H . C.
2
Tisza-Kirt
6
T i s z a - O s z l r , H . C.
13
Tisza-Palkonya
12
Tisza-Tarjn , Oppidum H . C.
10
Summa 1135

11. Z s l c z a - F e l s . P a g u s . Dist. a Cath. Episc.


1 3 ' / 2 Milliar. Ecclesia nova murata 1 8 5 1 consecrata. ad Assumptionem B. M . V . Patron, nullus.
Lingva Slavo-Rutlienica et Hungarica.

Administrator:

D. Michael Hucsko.

In Matre
Filialibus:
A r n t l i , A. C.
G c s z t h e l y , in Comit. Z e m p l .
O n g a , in C o m i t . Abajvr
S i m i d , Praedium
j f a l u , Praedium
Ujfal-Szigeth
Z s I c z a - A I s , H . C.

A. G. R. C.
416
176
50
46
7
13

14
Summa 7 2 2

V4
1 %
3
/4
3

l'/4

Summa Animarum G. Cath. totius Districlus 11699.


Proles
In Abod
Giinbly

Scholam frequentantes

:
22
125

92
In
,,

,,

,,
,,

,,

Irota
Hej-Keresztur
Mucsony
.
Kl
.
.
S. Pl falva
S. Petii
Szged
Rakacza
.
Viszl
F. Zslcza
.
Szakaid
.

.
.

.
.

,
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

24
69
.152
35
42
47
162
60
26
48
30

Universim .

842

I V .

Arclii-Diaconatus
Sccpusiensis

(mOricnsis.

In Comitatibus ejusdem Nominis.


Archi-Diaconus :
Ruins D. Alexander Duchnovils s pag 6.

93

Ntrius District ualis :


D. Georgius Lzr, Parochus ls-Rpassiensis.
Oist.
a
1 Matre
1. Ilelezmanocz. (Hansdorf.) Pagus, qui sub nomi- lloris
ne Kuuchfalva Anno 1325 existere coepit. Dist. a
Cath. Episc. 4 Milliar. Par. ant. Eccl. mur
ad S. Michalem Archang. Patron. Illina D . Com.
Ludmilla Csaky de Keresztszegli, nata Com. Lazsan-J
s z k y , Stellatae Crucis Domina. Matricas habet ab
anno 1750. Li/tgva
Slavo-Ruthenica et Hun-j
garica.

Paroclilac :

Parochus : D. Michael Tizedy.


Cantor: Michael Illykovits.
Doccns: Petrus Sztaurovszky.
A. G . R. C.|
Eil Matre
1541
Filialibus :
Ohurtia
l
Plckendorf
174
Remete (Mnischek,) Oppid. A. C.
4 1
S z t o s z , Oppidum A. C.
5
Szinoliiok, Oppidum Montano-Caineratio i i m , A. C.
Summa 1724

.w
%

1. Districtus Sccpusiensis Inf'er.


Ita dictus a sua localitate, quam in Comitalu Scepusiensi ocoupat ^ collimitat autem ab Ortu cum Districtu
liperjessiensi; ab Occasu eosdein habet Limites, quos Comitatus Scepusieusis ; a Septemtrioue cum Decanatu Scepusiensi Superiore $ a Meridie cum Districtu Cserehtiensi.

D e c a ii us:
A. R. D. Georgius Hodobay, Parochus Toriszkensis, Scholaruni Districtualium luspector.

2. K o j s s o v . Pagus. Dist. a Catli. Episc. 4 Milliar. Par. ant. Eccl. mur. ad SS. Apostolos
Petruin et PauLum. Patron. Illmus Dnus Coines
Antonius Bruno Csky de Kerasztszegh, et Illmi
Coinilis Stephaiii condaui Csky Successores. M a tricas habet ab anno 7 2 7 . Lingua Slavo-Ruthenica.

Administrator : D. Joannes Gerbery.


Cantor una Docens: Joannes Polkabla.

95

109

A. G. R. C

A. G. R . C Dkt,
a
Matre
Hrig

In Matre
830
Filialibus;
Arany-Idka Locus fodinalis, in Coin.Abaiij.
4
B e l a , in Com. Abajvr
5
Folkinr
22
G l l n i c z , Oppid. M o n t a n . , A. C.
20
in

Hilyov (
Jekelfalva
Margitfalva
in

Comit

Com5t

'

Abau

Ah

Ilolkcz
Kollbach
K o r o t n o k , Locus Postalis
Mindszcnt (Bijaczovcze)
Ordzovjan
Ordovecz, Praed.
Podprocs , cum Eccl. inur. ad Nativitatcm
B. M. V .
Polyancz
Pongrczfalva
S c e p u s i u m , amoenus Collis Residentiae
Episcopi, et Capituli Sccpusiensis
Szalok-Fels
Szepes-Vrallya , Oppid. A. C.
(Penes Oppidum islhoc, in elevato Colle visuntur Rudera antiquae
illius Arcis, in qua Joannes Z p o l y a ,
P a t r e Steptiano Com. Scepusiensi et
P r a e f e c t o Viennensi, postmodutn a u t e m R. l l u n g . Palatino natus primara
lucein oliin conspexerat 5 post casalas Patriae innmeras c a l a m i t a t e s ,
Szsz-Sebesiui in Transilvania Anno
1540 exslinetus et Albae-Juliae t u mulatus.)
Zsegre

i -

yV

Kke" j
'

Tks-Als et Fels, in Com. A b a j v .


Zsakarcz
Summa 1012
3. Olsavicza. Pagus. Dist- a Catli. Episc. 5 M i l liar. Par. ant. Eccl. m u r , ad S. Nicolauin E piscopum. Patron. I. Compossessoratus. M a t i l
cas habet a b anno 1740. Lingvo S l a v o - R u thenica.
N o t a. H i c loci natus fult Michael Manuel Olsavszky,
Episcopus condam Mnnkacscnsis, qui cclebre Monasteriuni
et Eccjcsiain Hasilitarunt Maria-Pocsensium Anno 1766 consummarit, scpultus ante principalem portm ejiisdeni Ecclesiae. Kxstat hic Statua raurata B. V. Mariae die 15. Julii
Anno 1S38 benedicta.

10
i
a

Pagus. Dist. a Catli. Episc. 5 Mil


liar. P a r . ant. Eccl. mur. ad S. Demelriuin
Mart. Patron. l u d . Famlia Mrissy de Batiszet Markusfalva.. Matricas habet ab anno 1758.

696]

Lingvo. Slavo-Ruthenica.
2
50

Administrator:
D. Alexius Petrassovits.
Cantor una Docens: Georgius Janovits.
3
3'/2

In Matre

2
3IA
2

12 2
30 2

4. Porcs.

A. G. R. C.

3%

72
2 3
5 2%

Summa 8 9 3

Parochus: D. Antonius Valkovszky.


Cantor una Docens: Jacobus Paulyanszky*
In Matre
Filialibus:
Beharcz
Brulcz 0 . P.
Dubrava
Granes et Petrcz
Harakcz

A. G. R. C.
1156

33/ 4

97

A . G . R. C j D i s t .
a

A. G. R. c.
C. Dist.
a
Matre
Huris

In Filialibws:
Domanycz
3 4
Haraszt
7
Hinczocz
5 3V4
H u t n e , Vallis forfinar.
85
Jamnik
4 2'/
( P o s t e a q u a m Sigilliun Regium sub
C a r o l o R o b e r t o , occasione Belli V a iacbici , Anno 1 3 3 0 perdituin f u i s s e t ;
R e x M a g i s t r o P e t r o Aitrifabro, ac una
Vice-Couiiti S c e p u s i e n s i , q u a novi S i gilli Regii con l e c t o r i , turn p r o p t e r
b a n c o p e r a m , cum et o b alia inerita
Possessionem J a m n i k D o n a t i o n e m e d i a n t e contal it. Vide Fejr Cod. D i p l o m
T o m . 8 V o l . 3. pag. 529.)
Kttelbach
248
Krtviyes
6
Matejcz
24
Olczn
3
V e l b a c h , et D o m . Sylv.
6
Vitkcz
Sumina 1 5 5 1

%
700

14
__j

Grg ( H r a b o v )
Kattun
Kolcsa
Koncsn
Lucska
Neinessny
Paulyan
Rps-Fels
Roskcz

2
5
23
28
S u m m a 879|

an-J

6. Szlovlnka-Als. P a g u s , a m u l t i t u d i n e e t
tiquitate F o d i n a r u m C u p r i Celebris. Dist. a C a t h J
Episc. 4 Milliar. P a r . ant. Eccl. m u r . ad S
Georgiiun Mrtyrern. P a t r o n . IIluius Dnus C o m e s
Antonius Vincentius Csky de K e r e s z t s z e g h , S. C. U
e t A. M. Cauierarius. Matricam h a b e t a b a n n o

1752. Lingva Slavo-Ruthe-nica.

Parochus : D. Gabriel Tizedy.


Co opert or : D. Gregorius Lengyel.
Docens: Joannes Zsupina.

'

5. Rps-Als. Pagus. Dist. a Catli. Episc. 6


Miliar. P a r . a n t . Eccl. m u r . ad S. Annain
P a t r o n Incl. Familia GyUrgey de E a d e m .
Lingvn
S l a v o - R u t h e n i c a Possessio liaec jam A n n o 1 3 2 1
exstitit.

Parochus: Idem, qui Ntrius District.


Cantor una DocensGeorgius
Csullak.
In M a t r e
Filialibus:
Alms
Bldcz
Buglcz
Dolyn

83

A. G. R . C ,
795
4

In M a t r e
Filialibus;
F u r m a n e c z ; Vallis Fodinarum
Glluiczensis V a l l i s
Hriscz
Kalyava
Kolincz
Klukn
K r o m p a c h , O p p i d . M o n t a n . A. C .
Laczemberg > V a l U s
uin

A. G. R . C.
769

Legliy
\
O l a s z i , O p p i d . cum P r a e d i o D o b r a V o lya. A. C.
Olsavka

36
159

3
8
30

21

70

A< G.

Poracsensis V a l l i s , cum liqiiefactoria Ustrina Cupri


Richn
Salatvina, cum Acidulis
Szlovinka-Fels
Vojkcz
Zakuty , Vall! Fodinaruin

R. C.

50
10
655
68

Summa 2022
7. Toriszka. Pagus. Dist. a Catli. Episc 7 Milliar. Par. ant. Eccl. mur. ad S. Michaelein
Archang. Patron. Libera Regi Civitas Leutschoviensis. Matricam habet ab anno 1726.
Lin-

tgva Slavo-Ruthenica.

Parochus : Idem , qui Decanus.


Cantor una Docens: Elias Beny.
A. G. R. C.
In Matre
1235
Filialibus :
Dravecz
3
Dvorecz
4
Lengvart
1
Leutschovia , Lib. Reg. Civitas , cum celebri monte pietatis B. M . V . et
A. C .
200
Leutschoviensia Allodia super
6
Quinloforum (Stvartek , Donnersmark,)
Oppidum A. C.
2
IJlozsa
Zavada
J
Summa 1458
8. Zavadka. Pagus. Dist. a Cath. Episc. 6
Milliar. Par. ant. Eccl. mur. ad S. Michaelem
Archang-. Exstat praeterea hic loci Capeila p u b l i c a ,
p e r Communitatem Anno 1834 e r e c t a , et in Hono-

Dist.
a
Matre
lions

98

rem S. Joannis Bapt. benedicta. Patron. I n d . Fa- Dist.


milia Ma'rissy de Batisz et Markusfalva.
Lingva a
Matre
Slavo-Ruthenica.

Horis

Administrator:
D. Sylvester Janovits.
Cantor una Docens: Stephanus Gojdits.
A. G. R. C.
In Matre
527
Filialibus:
Arnlhfalva
Danischcz
Hadusfalva
Ilarikcz
12
Hnilcsiz
44
Igl (Szpiszka Novavesz,) Oppid. A. C.
65
lllsfalva
Kurimn
6
Leszkfalva
2
Lethnfalva
Leutsoviensia Allodia infer.
8
Markusfblva
46
Mecsedfalva (Medzsidolovcze)
Odorin
8
Ollyse
36
S v e d l r , Oppid. A. C.
10
Szmizsn
Is
Tamsfalva
^
Teplicska
21
Vagendriiszel, Oppid. A. C.
83
Summa 1314

Summa Aniiiiaruin G. Cath. totius Districlus 10853.


Proles
In
,,
,,

Scholam frquentantes

Helczmancz
Kojssov
Olsavicza
Porcs .
Als-Rps

:
118
30
63
85
76

101

i 00
Slovinka-Als
Toriszka
.
Zavadka
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.

. 6 1
. 7 5
< 9 5

Universim .

603

2. Districtus Granensls.
lta dictus a fluvio Grano, qui in terreno Suinjaczensi ex sic dicto monte Regio s c a t u r i t , exilisque origo ejus
liullius est attentionis, sed confluentibus pluribus rivis adeo cito increscit, ut inferius ad mediae horae distantiam
plures malleaturas ad motum ponat.

Vice-Archi-Diaconus :
A. K. D. Michael Danielovits, Parochus Sumjaczensis , Nationalium Districtus sui Scholarum
Inspector.
1 bist.
1
a
Matre
Parochiac t
Hoiis
1. Sumjacz. Pagtis in Comitatu Gmr. Dist.
a Cath. Episc. 12 Milliar. Par. ant. Eccl. mur.
ad Ascensioiiem Christi Domini. Exstat praeterea
hie etiam una Capeila Publica, in Honorem B. M. V .
Anno 1823 erecta. Patron. Serenissimus Princeps
Augustus Saxo-Coburg-Gotha. Lingva Slavo-Ruthenica. Matriculas habet ab anno 1775.

Parochus:
Idem qui VADiaconus.
Cantor una Docens: Joannes Gulovits.
In Matre
Filialibus:
Helpa
J o l s v a , Oppid. A . C .

A. G. R. C.
2032
4 3
i
23' 6 %

A. G. R. C. Dist.
a
(Locus iste a Natalibus Adatni conMatre
tlam Brezanczy, oliin in Universitate
Iloris
Pestana Juris Ecclesiastici Professoris,
et pluriuin Operum eruditi Auctoris inemorabilis est. Vide Fejr Histor. Universit. Hung. pag. 142.)
Labenik
2
Mola , in Grano et Teplicza
4
Murny-Allya
11
Murny-Hosszrt (Dluha-Luka,) A . C .
6
Murny-Leliota
2
Rcze-Kis et N a g y , A. C .
28
Pohorela
3
Polotika-Veres-K
2
Z l a t n o et Svabolka, Ferricudinae
20
T i s z l c z , Oppid, A. C.
17
Suinina 2153
2 . Telgr. Pagus. in Com. Gimriensi. Dist a
Cath. Episc. 12 Milliar. Par. 1804 e r e c t a , vigore B. Resolutionis Regiae ddto. IL. Sept. ejusdem
anni Nro. 19400 intimatae. Eccl. mur. ad De
scensioiiem Spiritus S. Patron. Serenissimus Princeps Augustus Saxa-Coburg Gotha. Lingva SlavoRuthenica. Matricas habet ab anno
1745.

Administrator:
D. Josephus BiharJ.
Cantor una Docens: Josephus Paulik.
In Matre
Filialibus:
Berdarka
Dopschiiia, Oppid.,
Fekete Lehota
Glocs
Olhpatak
Pustepole
Saj-Bels et Als
Tsetnek

A. G. R. C.
1130

A. C.

20
40
19
25
3

24
2
Summa 1243

102

103

3. V e r n r . Pagus. in Coin. Scepus. Dist. a Calli.


Episc. 1 1 Miliar. Par. Anno 1804 e l e c t a , vigore
Benignae Hesolutionis Regiae, ddo. 12. Sept. ejusdem
Anni Nro. 19400 intiinatae. Eccl. inur. ad Nati
vitalem B. M. V . Patron. Serenissimus Princeps Augustus Saxo-Coburg-Gotha. Lingva Slavo-Ruthen

Administrator:
D. Gabriel Soltsz.
Cantor una Docens: Gabriel Lzr.

Summa animarum G. Cath. totius Districtus 4087.


Proles

Scholam frequent antes :

In Sumjacz
Telg-art
Vernar

.
.
.
llniversim

141
137
26
312

A. G. R. C.
675

In M a t r e
Filialibus:
Bethlenfalva #
in Comit. Scepus
Csencsicz
(
F e l k a , Oppid. A. C
Filicz
Gancz
Graenicz
3
Hozelecz
0)
Jancz
u
CO
lmriclifalva
*
Istvnfalva
\ -g
1
Kposztafalva , Oppid.
o
Kisscz

Komarcz
Kubach
Michlfalva
Miklsfalva
Poprad, Oppid. A. C.
Primcz
J
Runcina, super, et infer.
Scsavnik , cuin Castro Resid. Episc. Sccpusiensis , in Coinit. Scepus
S v a b c z , in Com. Scepus
Szombathely (Szobota,) Oppid. A. C. in
Coinit. Scepus
Sztraczena
Strazsa, Oppid. A. C.
Teplicz
y in Coinit. Scepus

Vidernik
k
2
1
Vikartcz
"
Summa 6 9 1

3. Districtus Sccpusiensis Super.


Ita dictas a sua localitate, quam in Comitatu Scepusiensi occupt ; collimitat autein ab Ortu cum Districtu
Popradensi ; ab Occasu cum Galicia ; a Septemtrione p a riter cum Galicia 5 a Meridie cum Districtu Scepusiensi
inferiore.

D c c a n us:
Rmus D. Joannes Viszloczky, pag. 7.
Bibliothecae Districtualis
Custos :
D. Michael Andrejkovits, Parochus Krem*
pachiensis.
Ntrius Districtualis :
D. Joannes Sztaurovszky, Parochus Szulinensis.
Parochiae :

a
Matre
Szz-Vsr) Horis

1. Ilumler marki. ( H o d e r m a r k t ,
Pagus. Dist. a Cath. Episc. 8 Milliar. Par.
ant. Eccl. m u r . ad S. Michaelem Arcliang. < Patron.

104

105

111 in na Dnus Eduardus Z s e d n y i , S. C. et R. A. M


Consiliar. Aulicus. Matricas liabet ab anno 1761.
Lingvu Slavo-Rutlienica.

Parochus : D. Joannes Takls.


Cantor : Joannes Staurovszky.
Docens: Petrus Staurovszky.
A. G. R. C
In Matre
Filialibus :
Abraliinfalva
l>cla , Oppidum
Bucscz , A. C.
Durand (Tvarozsnya,) Oppid. A. C,
Farkasfalva
F o r b e r g , A. C.
H o l - L o i n m t z , A. C.
Hradiszko
H u n s d o r f , A. C .
Kakas-Lomnicz (Velika Lomnicza,) M o n tes Carpatici hc loci ad maxitnain a s snrgimt altitudinem : praeruptis a p i cibus suis horrida Saxa, et quasi inortuain Naturam e x b i b e n t e s , A. C.
Keresztfiv
Ksmrk , L i b . Reg. Civitas cuin A. C. L y c e o e t C a s t r o oliin Tkliano, A. C.
Krigli
Landok
Leibicz (Lyubicza,) Oppid. A. C.
Leibiczenze Balneum S u l p b u r e u m
Leszna O et U j , A. C.
Levkcz
L i n n i c z - K i s , A. C.
Majerka
Maldur , A. C.
Matbejcz (Matzdorf,) A. C.
Menybrd ( V e r b o v , ) Oppid. A. C.
M b l e n b a c l i , A. C '
Pikcz
Rkus (Rkosi,) A. C.

663

31
9
2

1
3

31
3
1
19
79
2
1
1
10

10

A . C . R . C . Dist.
a
Matre
Horis

Rusquincz (Riesdorf), O p p i d . A. C.
Smeksz Balneum acidulare regnotenus celebre
Szalk-Kis
Szalk-Nagy A. C.
Szent-Gyrgy (Jurszke), cuin Eccl. utrique
Ritui cominuni, et A. C.
Sztrska ( N e h r e )
T o p o r c z , A. C.
T t f a l u (Szlovenszka Vesz)
Viborna , A. C.
Vilkcz
Zsakcz , A . C .

40
;
3
2

Summa 816
2. J a k u b j a n . Pagus. Dist. a Cath. Episc. 6 M i l liar. Parochia Anno 1322 jam exstitit. Eccl.
mur. ad SS. Cosinam et Damianum. Patron. Spect.)
D . Adolpbus Probsztner, et Andreae P r o b s z t n e r Successores. Matricas b a b t ab anno 1704. Lingva
Slavo-Rutlienica. H a b t Scholam Systematicam.

Parochus: D. Joannes Chanath . Scho>


vernac. localis Director.
Cooperator : D. Alexander Kovalitzky.
Cantor: Georgius Hrinyak
Docens: Andreas Guzlej.
In M a t r e
Filialibus:
Czarinka, Mola
J a n k o v e c z , Educill.
Kolacskov
Lubloviense Balneuin acidulare
Lubl-Uj
Malleaturae tres
Massa antiqua

A. G . R. C.j
1814
l' V4
8 '22/4
8 l'/ 4
S/
1
4
21
%
2 l
3 2
14

10 7

106
A. G. R. C. Dist.
a
Matre
Horis

Paszecsky, Domus Sylvan.


Schusztrovka Runcina
Zabava , Educill.

4 *w*
d 'A
Suimna 1871

3. Jarenibina. Pagus, qui Anno 1329 unpopular!


coepit. Dist.a Catli. Episc. 7 Milliar. Par. ant.
Eccl. mur. ad Nativitatein B. M. V . Patron.
Localis Coininunitas Matricas habet ab anno 1743.
Lingvo
Slavo-Ruthenica Habet Scholam S y stematical)).

Parochus: D. Nicolaus Milialils, una Scliolae vernac. Localis Director.


Cantor una Docens : Andreas SxtaVrovszky.
A . G . R. C.
In Matre
1143
Filialibus :
Hobgard (Hofgarten.)
4
L u b l o Vetus , Oppid. Cor. cutn Statione
Postal!
60
Lubloviensis A r x
3
Lubloviense Allodium
1
Marmon-Lublov Allodium in Montibus
1
Mola inferior
1
Mola in L h
1
Mola nova
1
Mola Scultetorum
1
Szadek , Praedium
10
Suinma 1228
N o t a . Parochia Jarembinensis, Jakubjanensis, Kamjonkensis, Littmanoriensis et Szulinensis , tem Parocbiae
Jarembinensis olim Filialis Krempach, nunc jam M a t e r , infle a temporibus Sigismundi Imperatoria et l t e g i s , qui Arcem L u b l , una cum 16 Oppidis Scepusii et prerecensitis
Appertinentiis A ladislao Poloniae llegi, 37 Millibus Scxage-

nariim Iatoium Grossorum , sen 88,800 Iliingaricalibus flo-J'Dist.


renis impignoraverat, usque tempra Divue Mariae Theres iae, | a
sub qua pignus istlioc relutum fnit, parebant spiritual! Ju- Matre
l'isdictioni Graeco-Catbolici Ordinariatus Premislyensis; An- IIoris
no autem 1782 rcincorporatac sunt Dioecesi Mimkitcsiensi,'!

etfectuata denique liujiis Dismembratione reciderunt ad Dioecesim Eperjessiensem.

4. K a i n j o n k a . Pagus , a Notalibus diioruin n o minis Bradcs Episcoporuin et quidein Joaunis , ab


Anno 1767 usque 1772 Dioecesaui Munkacsiensis,
Michaelis vero consecrali Dorillensis ineinorabilis.
Dist. a Catli. Episc. 7 Milliar. Par. ant. Eccl.
inur. ad SS. Apostolos Petrum et Pauluin. Patron.
Localis Coininunitas. Matricas habet ab anno 1733
Lingvo Slavo-Ruthenica. Habet Scholam Sy
steinaticam.

Parochus: D. Antonius Janktira , una Vernac. Scholae Localis Director.


Cooperator:
D. Josephus Petrassovsxky.
Cantor: Demetrius Dukay.
Docens: Andreas Mati/.sk.
In Matre
Filialibus :
Forbasz
Gnezda , Oppid.
Laczkova
P o d o l i u m , Oppid.
Ruzsbacli-Als
Ruzsbacli-Fels

A. G. R. C
2020
2

Vi

1
1
8 3

10

2
l2/4
Summa 2046

N o t a . Pone Possessionem Kanijoiika est fons bonarum acidularum, contra struninias, et indurationeni hepatis
comniendabiliuiu.

5. Krcmpacll. Pagus. Dist. a Catli. Episc. 7


Milliar. Par. erecta Anno 1777 Eccl. inur. ad
Protectionein B. M, V. Patron. Spec. D. Carolus
Kornides de Krempacli. Lingva Slavo-Ruthenica.
Matricas habet ab anno 1788.

109

108
Parochus:
Idem qui Bibliolhecae Districlualis Cuslos, pag. 103.
Cantor una Docenst Joannes Petrilyak.
A. G. R. C,
278

In Matre
Filialibus :
Granasztov cum Eccl. mur. ulrique Ritui
communi
207
Krempachiense Allodium
Mnisek
2
Pillio
9
S z k a l n a , Praed.
Summa 590
6. L i p n i k ' I a g y . Pagus. Dist. a Catli. Episc. 8
Milliar. Par. ant. Eccl. mur. ad S. Michaelein Archang-, Patron. I. Gompossessoratus. Matricam habet ab anno 1761. Lingva Slavo-Ruthenica. Possessio haec anno 1338 jam exstitit.

Parochus: D. Athanasius Jaromisz.


Cantor una Docens : Emanuel Jaromisz.
Cantor et Docens itt Filiali Folyvrk : Basilius Parszkiila.
A. G. R. C.
1275

In Matre
Filialibus:
Folyvark, cum Eccl. lig. ad SS. Cosmain
et Damianuin. 0 . P.
Gibel
Hallygcz
Halka
Kalenberg (Lisza Hora)
Lechnitz et Sub-Lechnitz
Leschnitz
Mtysfalva (Matyasovcze)
- F a l u (Sztara-Vesz,) Oppid. S. H.
(Locum hunc W i l h e l m u s D r u g e t h , Palatnus Regni, Carthusianis

736
_
4

6
9

A . G . R. C.j Dist.
a
Rubro-Claustrensibus Anuo 1335 conMatre
.
tulit.)
Horis
O-Majer
Richvald
Rubrum Claustrum (Cserveni Klyastor,)
cun sulphureo Balneo Sinerdzsonka
dicto
(Coenobiuin isthoc qudam Magistr. Kokos, filius Rudolqlii, p r o C a r thusianis Anuo 1319 f u n d a v i t ; q u i bus deinde successere Cainalduleuses;
bis vero abolitis, detn Coenobiuni
una cun eo spectantibus Bonis recidit ad Ftuidum Religionis $ ab A. deique 1820 constituit Dotein Episcopi, Capituli, et Ecclesiae Cath. E perjessiensis.)
Summa 2042
7. L i t l i n a n o v a . Pagus Dist. a Catli. Episc. 7
Milliar. Par. Anno 1370 erecta. Eccl. mur. ad
S. Mich. Archang. Patron. Localis Coimiiunitas.
Lingva
Slavo-Buthenica. Malricas habet ab
anno 1692. Habet Scholam Systematically

Parochus:
Idem qui Decanus Districtualis,
pag. 103.
Cantor una Docens: Alexander Toronszky
In Matre
Filialibus :
Granastovecz, Praed.
Kossariszka, Praed.
Mola Doinnalis
Sihla

A. G. R. C .
938

Summa 9 4 1
8 . O s z t u r n a . Pagus. Dist. a Cath. Episc. 11
Milliar. Par. aut. Eccl. mur. ad S. Michael.

Ili

10
A r c h a n g . Patonr. Illma Dna. Cornelia S a l a m o n , ] Dist,
iiata L . B H o r v t h de Palocsa. Matric. habt ab
Matre
anno 1 7 3 0 . Lingva Slavo-Ruthenica.
lloris

Parochus:
D. Josephus Sarcsura.
Cantor una Docens: Joannes Labant.
A. G. R. C.
In Matre ad duas horas dispersa
1356
Filialibus:
Csarnagura (Niger Mons.)
2%
Durtsin
1 3
Falstin-Kis
3'/
F r a n k o va-K is
3 2%
Frankova-Nagy
2
Friedmann
4
Hagi
3
llanusfalva (Hanusovcze)
1 2%
Jevorina , (Malleatura)
3 4
3%
Jezersko
2
Jurgov
2
Kaczvink
4
Krempach
2!/J
Laps-Als
Laps-Fels
3s/4
Lapsanka
Nedecz et Vrallya (Podzainek,) cuin a3
inoena Arce Barouis Palocsay
3%
Relyov
2
Repiszko
Tribe
U j - B l a , Oppiduin
22/4
Zsdjr
Summa 1384

Cantor una Docens:

Basilius Szipko.

A. G. R. C. Matre
In M a t r e , cuin Huta
560
Filialibus :
D o s s a n a , diverticulum Possessionis Szulin
20
Kacs
4
Krendzselovka
24
Medzibrodzse
134
Palcs-Szulin , in Comit. Sros
184
(Non p r o c u l ab hac Possessione,
in ipsa ripa praeterfluentis Popradi
inveiiilur Fns excellenum Acidulariun ad reinotiores etiain partes d e vehi solitarum.)
S z c s e r b o v k a , Praediuin
3
Zavodzse (trans aquam)
55,
Summa 982|

Summa Animarum G. Cath. totius Districtus 11900.


Proles
In
,,

,,
,,

it

Scholam

frquentantes

Hundertmark
Jakubjaii
Jarembin
Kainjouka
Krempach
Lipnik-Nagy
Folyvark
Littmanova
Szulin
.
Universiin .

9. S z u l i n . Pagus. Dist. a Catli. Episc 7 M i l liar. P a r . Anno 1653 erecta. Eccl. inur. ad
S. Michaelem Archangel. Patron. Dnus Joannes
Ducii. Matricain habet ab anno 1780. Lingua Slavo-Ruthenica. H a b e t Scholain Syslematicam

Parochus:
tualis.

Idem, qui Ntrius Distric

'Dist.
A

I1

956

109

113

de Keresztszegli, item Successores Excellini condam


Comitis Henrici V a n - D e r n t h . Matricas habet ab
anno 1767. Lingva
Slavo-Ruthenica. Hie
loci Joannes Joseplius de C a m e l i s , Episcopus Mun-'
kcsiensis die 14. Deceinb. St. vet. Anno 1690 Sjruodum servavit.

V.
Arclii-Daconatus

Administrator i D. Georgina Adamkovits.


Cantor una Docens :

Z e m p l n i e n s i s .

In Comitatu ejiisdem Nominis.

Archi-Diaconus t
Vacat.

1.

D i s t r i c t u s

H o m o n n e n s l s .

Taliter vocatur a gremiali Oppido Homonna 5 collimitat autein ab Ortu cum District u Hosztoviczensi et Dioecesi Munkcsinl ; ab Occasu cum Districtu Stropkovieusi et Varaiioviensi ; a Septemtrione cum Districtu L a borczensi ; a Meridie cum Dioecesis Munkcsiensis D i s trictu Nagy-Mihtyensi et Szobrnczeusi.

Vice-Archi-Diaconus

Ntrius
D. Joannes
noczensis.

Districtualis

Ruszinko Administrator Stefa-

P a r o c l i l a e t

A. G. R. C.
In M a t r e
190
Filialibus :
3/
Bresztov
9
4
H a z s i n a , cum Eccl. mur. ad S. Michael.
Archang.
23 6 1
Jeszenov
-17, I
Kemencze-Nagy, cum Eccl. inur, utrique
Ritui coinmuni
157 l 2 / 4
Kochancz
8
K udlcz
6 cont.
Laczfalva
123 1
Mislina
19 l ' / 4
Zavadka
8 1V4
Suinma 8 2 8
2. M a s k i S c z . Pagus. Dist. a Cath. Episc. 7 M i l liar. Par. ant.
Eccl. m u r . ad S. Nicolaum
Episcopum. Patron, l l l m a D. Com. Ant. Csky,
de Keresztszegh. Lingva
Slavo-Ruthenica. M a tricas h a b e t ab anno 1777.

Administrator : D. Vincentius Hvozdovits.


Cantor una Docens: Basilius Romzsa.
A. G. R. C

Dil

I *I a
1. H o m o n n a . Oppidum. Dist. a Cath. Episc. 6 1 ^ 1 . *
Milliar. P a r . ant. Eccl. m u r . ad Assuinptio- L n
em B. M. V . Patron, lllina D. Com. Ant. Csaky j

In Matre
172
Filialibus :
D e d a c s o v , cuin Eccl. mur, ad Nativitatem
B. M. V 0 . P .
113 1
Hankocz
19 l ' / 4
K r t v e l y e s - F e l s , cum Eccl. inur, u t r i que Ritui coinmuni
170
15

115

114

A.C. R. C. Diit.

A. G. R. C.| bist.

a
Matre
Horis

a
Matre

a
Koskcz
Lyubissa
Rovna
Udva
Velyopola

19
26
26
12
12
Sulnma 569

3. P o r u b k a . Pagus. Dist. a Cath. Episc. 6 %


Milliar. Par.ant. Eccl. inur. ad Nativitatem B. M.
V . Patron. Illmus Dius Com. Antonius Csky de
Keresztszegh. Matricas habet ab anno 1785.

Lingva

Slavo-Ruthenica.

Administrator:
D. Antonius Rokitzky.
Cantor una Docens: Michael Kisselyak.
In Matre
"Filialibus:
llelmeczke
Keinencze-Kis
Peticse
K o l o v r a t , Praedium
Mola pod Skalu

A. G. R. C.
222
30
14
23

Domassa-Kis
64
Hegediisfalv (Huszovcze)
Jeszenocz
Kama
*1
Kladzn
Leszkcz
20
Matyascz
2
Tavarna

Tavarna-Polyanka, cuin Eccl. inur. ad P r o tectionem B. M. V . 0 . P .


56
16
Topolovka
Zsalobina
7
Z e h a n c z , Praedium
Sumina 4 2 3

3. S z o p k c z . Pagus. Dist. a
Miliar. Par. ant. Eccl. inur.
Episcopuin. Patron. Illmus Dnus
Vetter de Lilien. Matricas habet ab

Lingva

Lingva

Slavo-Ruthenica.

Administrator
: Idem, qui Ntrius District.
Cantor una Docens :
In M a t r e
Filialibus:

A. G. R. C.
125

i2/
i
i
i'/t

Catli. Episc. 6
ad S. Nicolaum
Comes Carolus
anno 1768.

Slavo-Ruthenica.

Parochus:
D. Joannes Timko.
Cantor una Docens: Joannes Szimm.
A.G.R.C.

Summa 294
4. S t e f a n c z . Pagus. Dist. a Cath. Episc. 8
Milliar. Par. ant. Eccl. mur. ad Assumptio
nem B. M . V . Patron. Illmus Dnus Comes J o a n nes Barkczy. Matricas habet ab anno 1796.

IV*
1
1%
1
a2/
i
i
i

In Matre
Filialibus :
Baskcz
Grginye (Ohradzani)
Grozcz
Ladiskcz-Als
Ladiskcz-Fels
K i a s z n a , Mola
Tth-Volova
Turczcz
Vitz-Vgs , Praedium

64
6

13

46

i %

%
%
*A
/

2
9

l
__
10
Summa 163

1 1 6

117

6. V a l y a s k c z . Pagus. Dist. a Cath. Epic Digt.


8 Milliar. Par. ant. Eccl. mur. ad SS. Apos- a
tolus Petrum et Pauluiii Patron. Ulnia Dna Coin. Matre
H oris
Theodori Csky Vidua. Matricas liabet ab anuo
1788. Lingva Slaro-Rutlienica.

Administrator:
D. Emanuel Bihary.
Cantor una Docens t Joannes Jatzkovits.
In Matre
Filialibus ,
Cziroka Bela
Cziroka-Hosszinez (Dluhe)
Mdra
Szinna (Sznina,) Oppidum
Szinneiisis Malleatura

Proles
lu
,,
,,
,,

Scholam frquentantes

Lczfalva
.
Kemencze-Nagy
Porubka
.
Valyaskcz .

.
.
.

.
.

.
.

.
.

:
. 2 1
9
11
. 1 9

.
.

Uiiiversim

60

A.G. R . C
186
4
1
2

1'V 4
iv
2%

l'A
Summa 193

7. Z u b l i a . Pagus Dist. a Cath. Episc. 7 Milliar. Par. ant. Eccl. mur. ad S. Michaelem Ar
cliang. Patron. Illinus Dnus Comes Julius Desselly de Tarke et Csernek. Malricas liabet ab
anno 1819. Lingva
Slavo-Ruthenica.

Districlus

Hosztoviczensis.

Denominl ionem suam accepit a gremiali Parochia


Iloszlovicza; collimitat ab ab Ortu cum Dioecesis M u a kcsiensis Disrictu Zanasztasiensi $ ob Occas cum D i strictu Laborconsi ct lloinonnensi $ a Septeintrione cum
Galicia $ a Meridic cum Districtu lioinomiensi.

Vice-Archi'Diaconus
A . R. D.

Michacl

S x t a r e c x k j ,

pag. 9.

Ntrius Districtualis t
D. Joseplius Petrassovits, Parochus Sztarinensis.

Administrator : D. Joannes Hvozdovits.


Cantor una Docens: Slephanus Clialy.
A. G. R. C
In Matre
251
Filialibus:
Agyidocz
94
(Filialis liaec vigore B. Graciosi
ddto. 2. Octob. 1833 , Nro. 25,630
emanali intimati a Parochia Maskcz
avulsa, et Hrsum incorporata h a betur.)
Ulovnicza, Doinus Cinerum clavellatorum
Summa 3 5 1

2.

P a r o c h i a e :

1. C s u k a l o c z . P a g u s . Dist. a Cath. Episc.


Milliar. Par. ant. Eccl. mur. ad Protectionein
B. M, V. Liherae Collationis Episcopalis. Matrica habt ab anno 1782. Lingva
Slavo-Ruthenica

Parochus : D. Joseplius Hauriss.


Cantor una Docens Simeon Leukanits.
A. G. R. C.

Summa anlmarum G. Cath. totius Districlus 2821

Iw Matre

361

Dit.
a
Matre
] lrii

116

118

A. G R. C.
In Filiali :
P a r i h u z c z , cum Eccl. mur. ad Nativitatem B. M. V . 0 . P.
168
Summa 529

Administrator : D. Joseplius Dzubay.


Cantor una Docens : Basilius Kundrath.
A. G. R. C
285

In Matre

Summa 2 8 5
2. H o s z t o v i c z a . Pagus. Dist. a Catli. Episc.
9 ' / 2 Milliar. P a r . ant. Eccl. m a r . ad P r o t e c tionem B. M. V .
Patronatus sub quaestione.
Matr. habet ab anno 1773. Lingva
Slavo-Ruthenica.

1810. Lingva

Parochus:
D. Antonius Rojkovits.
Cantor una Docens: Michael Suchy.
A. G. R . C.
In M a t r e

5. P c s l i i i a . Pagus. Dist. a Cath. Episc 9 ' / j


Milliar, P a r . a n t . Eccl. mur. S. Michael. Arch.
Patronatus sub quaestione. Matricas habt ab aii-

602
Summa 602

3. J a b l o n k a - F e l s . Pagus. Dist. a C a t h .
Episc. 9 ' / 2 Milliar. P a r . ant. Eccl. m u r . ad
S. Michaelem Archang-elum. Liberae Collationis
Episcopalis Matricain h a b e t a b anno 1819.

Lingva Slavo-Ruthenica.

Administrator : D. Joannes Zsatkovits.


Cantor Una Docens : Basilius Belovits.
A. G. R . C.
In Matre
458
Filial! :
J a b l o n k a , cum Eccl. m u r . ad S. Michael.
Archangel. O. P .
253
Summa 7 1 1

4. P i c l l i i y e . Pagus. Dist. a Cath. Episc. 9 M i l liar. Par. ant. Eccl. mur. ad S. Nicolatnn E piscopum. P a t r o n a t u s sub quaestione. Matricas h a bt ab anno 1785. Lingva
Slavo-Ruthenica.

Slavo-Ruthenica.

Parochus: D. Michael Gojdits.


Cantor una Docenst Michael Romzsa.
A. G.
In Matre

R . C.

619
Suinina 619

6. P o l y n a - M a g y . Pagus. Dist. a Cath. Episc.


1 1 Milliar. Par. ant. Eccl. mur. ad S. Micha-J
elem Archang. Patron, nullus Matricas habet ab
anno 1806. Lingva
Slavo-Ruthenica.

Administrator:
D. Carolus Ladomrszky de
Eadem.
Cantor una Docens : Adamus Hudak
A. G . R. C.
In M a t r e

340
Summa 340

7. P o l y i i k a - M e c h v l y . Pagus Dist. a Cath


Episc. 8 Milliar. Par. ant. Eccl. m u r . ad S
Michael. Archang. Patron, nullus. Matricas h a bet ab anno 1811. Lingva
Slavo-Ruthenica.

Parochus: D. Antonius sen. Valkovszky.


Cantor et Docens: Ceorgius Otzelnik.

Dist

Matr
Horis

120
III M a t r e
Filial!:
Papilla 0 . P .

121
A. G. R. C.li Dfet.
I a
2 2 8 Matre
lloris

15
Summa 2 4 3

8. Ruszka-Orosz. Pagus. Dist. a Calli. Episc..


10 Milliar. Par. ant. Eccl. mur. ad Nativitatem Ii. M . V . Patron. Spectab. D. Nicolai Szirluay Successoies Matricas habet ab anno 1798.
Ltugvu Slavo-Ruthenica.

Parochns : D. Stephanus Petrassovits.


Cantor et Docens: Joannes Dwrkott.
A. G. R. C
In Matre

10. Szlarina. Pagus. Dist. a Catli. Episc. 11 " Dist


a
Milliar. Par. ant. Eccl. mur. ad Asceusionein
Christi O i i i . P a t r o n a t u s d e praesenti sub quaestione, Matre
Horis
Matiicas habet ab anno 1 8 1 4 , priores coinbustae.

Lingua Slavo-Ruthenica.

Parochus:
Idem qui Ntrius Districtualis.
Cantor una Docens: Basilius Zapotoczky*
A. G. R. C.
In Matre
625
Filialibus:
D a r a , cum Eccl. lig. ad Nativitatem B. M.
V . O. P.
130
Priszlop, cum Eccl. lig. ad Assuinptionein
B. M . V . 0 . P.
149

327
Summa 327

6. Sztakcsiii. Pagus. Dist. a Cath. Episc. 10


Milliar. Par. ant Eccl. mur. ad Proteclionein
B. M , V. Patron, lllmus Dnus Baro Carolus J o annes Frhlich, Eques de Salionze. Matricas h a bet ab anno 1 8 1 7 , priores incendio periverunt.

Lingvo, Slavo-Ruthenica.

Parochns: Idem, qiii \ADiaconus District.


Cantor una Docens: Joannes Sztrenovszky.
In Filiali Sztaktsin-Rosztoka
Cantor et Docens; Joannes Szlepeczky.
A. G. R. C.
In M a t r e
784
Filialibus:
J a l o v a , cum Eccl. lig. ad S. Georgium
Mrtyrern
126
Sztakcsin-Rosztoka , cum Eccl. inur. anno
1832 consummata , et Nativitati B.
M. V . dedicata. 0 . P.
190
Suinma 1100

Summa 9 0 4
11. Telepcz. Pagus. Dist. a Cath. Episc. 1 1
Milliar. Par. ant. Eccl. m u r . ad S. Michael.!
Archang. Liberae Collationis Episcopalis. Matric. habet ab anno 1775. Lingva Slavo-Ruthenica

Administrator:
D. Joannes Bistey.
Cantor una Docens: Michael Szavkulits.
A . G . R. C
In Matre

537
Suinma 537

12. Zuella. ( Z v a l a ) Pagus. Dist. a Cath. Episc.


12 Milliar. Par. ant. Eccl. mur. ad SS. A p o stolos Petrum et Paulum" Patron. Illini D. Adaini
Szirmay S. C. et R. A. M. C a m e r a n i relicta Vidua.
Matricas habet ab anno 1770. Lingva
Slavo-Ruthenica.

Paroc/ius: D. Stephanus Romanyak.


Cantor una Docens: Michael Kronk.
16

22

123

Dist.

Cantor et Docens: In Filiali Osztruzsnicza: a


Matre
Michael Mihalits.
llori
A. G. R. C.
In M a t r e ,
370
Filialibus:
Osztruzsnicza, cum Eccl. m a r . ad Assumptionem B. M. V .
130
Szmolnik , cum F.ccl. mur. ad S. Michael.
Archang. O . P .
200
Summa 700,

Summa Animarum G. Cath. tolius Districtus 6899.


Proles
In
,,
,,

,,

,,

,,
,,
,,

Scholam

frequentantes

Csukalcz
Hosztovicz
F. Jablonka
A. Jablonka
Piclinye
Pcsolina
Nagy-Polyana
Nechvaly-Polyanka
Orosz-Ruszka
Sztakcsin
Sztarina
.
Telepcz
Zuella
,
Osztruzsnicza
Szmolnik

3. Districtus Laborczensls.
Nomenclationein suam habet a iluvio Labore/,, cujus
iinriis ab utrinque alluitur $ collimitat autein ab Ortu cum
Districtu Hosztoviczensi} ab Occasu cum Districtu S t r o p kovieusi
a Septeintrioue cum Galicia 5 a Meridie cum
Districtu Homonnensi.
N o t a . Praedictus fliiviiis Laborcz, adhuc lade ab iiigressu
llungarorum ad Pannoniam, in Histria memorabilia est. Vide A liotiynium licluc llegis Notarinni Cap. 13.

Vice-Archi-Diaconus
A.H. D. Antonius Pankovics, Parochus Csebinyensis, una Natioualium Districtus sui Scliolaruii) Inspector.
Ntrius

Districtualis

Bibliothecarius Districtualis :
D. Antonius Jakovits, Parochus Haburensis.
Nota.
Districtualis ISibliotheca de praesenti numert 500
Volumina diversi argumenti operum.

l'arocliiae x
Universiin

I. I S c l a - I s b u g y a .
7
Mil liar. Par.
nein Christi Domini.
Matricas habet ab
Ruthenica.

Dist

Pagus. Dist. a Catli. Episc. JJ"^


ant. Eccl mur. ad Ascensio-
Liberae Coliationis Episcppalis.l
anno 1780. Lingua
Slavo-

Administrator:
D. Andreas Kovalicxky juu.
Cantor una Docens : Thimolheus Malinyak+jj

116

125

A. G. R. C.

Ill M a t r e
398
Filialibus:
Valentcz (Valentivczi)
72
Volicza, cum Eccl. m u r . ad Assumptionein
B. M. V .
243
Summa 7 1 3

1. ltorov. Pagus. Dist. a Cath. Episc. 7 % M i l liar. Par. ant. Eccl. mur. ad S. Mich. A r c h .
Patron. Spect. Dna Vidua Joseplio Szyrinayana ,
nata Josepha Begdnyi. Lingvo.
Slaro-Ruthenica.
Administrator : D. Andreas Leukanits, jun.
Cantor una Docens : Joannes Mihalits.
A. G R. C.
In Matre
200
Filiali:
Kalenov cum Eccl. m u r . ad S. Nicolau in
Episcopum 0 . P.
290

Pagus. Dist. a Cath. Episc. 7 Mil Dist.


a
War. Par. ant. Eccl. m u r . ad S . Nicolaum E p i - Matre
scopum. Patron. Condividentes Successores lllmi Horis
condam Comitis et Episcopi Ladislai Csaky. M a lricas h a b e t ab Anno 1 7 9 8 . Lingva
Slavo-Ruthenica.

4. C^sebinye.

Parochus: Idem, qni \ADiaconus Districl.


Cantor una Docens: Antonius Kralic/.ky.
A. G. R . C .
In M a t r e
Suimna 5 5 1
5. C s e r t c s z . Pagus. Dist. a Cath. Episc. 7 M i l l i e . Par. ant. Eccl. mur. ad Transfiguratioiieni Clirisli Domini. P a t r o n . Spectab. D . Vidua
Joseplio Sziruiayana , nata J o s e p h a Begnyi. M a tricas liabet ab anno 1792. Lingva
Slavo-Ruthetiica.

Parochus: D. Michael Bcschkidt.


Cantor et Docens : Constantinus Turkinyak

Summa 4 9 0

3 Csabalocz. Pagus. Dist. a Cath. Episc. 8


M i l l i a r . Par ant. Eccl. inur. ad S. Mich. A i c h .
P a t r o n , lllinus Dnus Coines J o a n n e s Barkczy.
Matricas habet a b anno 1800. Lingva
Slavo-Ruthenica.
Administrator : D. Joannes Kutka.
Cantor una Docens: Joannes Dsula.
A. G. R. C
In Matre
231
Fiiialibus :
N y g , cum Eccl. mur. ad S . Micliaelem
A r c h a n g e l . O. P.
279
Szterkcz
169
Summa 679

In Matre

A. G . R. C.
425
Summa 4 2 5

6. Ilabura. Pagus. Dist. a Cath. Episc 9 M i l Har. Par. a n t . Eccl. mur. S. Michael. Arcli.
Patron, lllmi D. Coin. Antonii Szirinay V i d u a , nata
C. Maria Haller. Lingva
Slavo-Ruthenica.

Parochus: Idem qui Bibliolhecarius District.


Cantor una Docens: Lucas Csabinyak.
A. G. R . C.
In

Matre

619
Summa 619

7. 14.rasznl-Hrod. (Pulchrutn Vadum.) Pagus.


Dist. a Cath. Episc. 7 Milliar. Par. ant. Eccl.j

126

mur. ad Nativitatein S. Joannis Bapt. Patron, qu


Ntrius District. Lingva
Slavo-Rutlienica.

Administrator: D. Michael Bezeghy.


Cantor una Docens: Michael Rospulinszky,
A. G. R. C.
In M a t r e
Filialibus:
Allodiatura Monasterals
Pod Monastirom Educill.
Uokitcz (Rokitivczi) cum Eccl. lig. ad
Annunciationem B. M . V . 0 . P.

255
11

135

Summa 4 0 3
N o t a. In vicinia Possessionis Krasznibrod exstitit
Monaster! Religiosoriint Ordinis S. Basilii M . , quorum
Status Personalis Schematism* huic insertus habetur.

8. Mez-Laborcz. Pagus. Dist. a Catli. Episc.


7 Milliar, P a r . ant. Eccl. m u r . ad S. Basi
lium Mart. Patron. Condividentes Successores lllmi
condain Coinitis et Episcopi Ladislai Csky.
Lin
gm Slavo-Ruthenica.

Parochus: D. Joannes Szekerk, pag. 8.


Cantor una Docens: Joannes Jaczkovits.
A. G. R. C.
In M a t r e

In Matre
_ Filialibus,
Brezt-Izbugya

Horbok-Radvny
Hrabcz-lzbugya

680
Summa 6 8 0

9 . R a d v a n y . Pagus
Dist. a Cath. Episc. 7 Mil
liar. Par. ant. Eccl. m u r . ad Assumptionem
B. M, V . L i b e r a e Collalionis Episcopalis.
Lingva Slavo - Rulheiiica

Parochus: A. II. D. Joannes Butsinszky,


pag. 9.
Cantor u/t a Docens *

\27

A. G. R. C. 'Stil a
307 Mat.c
lHo,,s

*1 12
Siinittia 56U

10. Rokitov. P a g u s . Dist. a Cath. Episc. 8 Mil


liar. P a r . a n t . Eccl. mur. ad Nativitatem B M. V.
Patron. Vidua Augustini condain Soos, nata Baronissa Luzsinszky. Lingva
Slavo-Ruthenica.

Parochus: D. Ignatius Sztempak.


Cantor una Docens : Joannes Turok.
A. G. R. C.
In M a t r e
Filialibus:
Izbugya-Hosszmez
Tt-Jablonya
Tt-Kriva

5 9 4

10
2 0

Summa 630

11. S z u k o v . Pagus. Dist. a Cath. Episc. 6 %


Miliar. Par. ant. Eccl. inur. ad S. Nicolaum
Episcopum. Patron. Diius Josephus a Ringelslieiiii
Caes. R . Stabalis Vice-Colonnellus. Matricas habet
ab anno 1718. Lingva
Slavo-Rutlienica.
Parochus: D. Michael Gulovits.
Cantor et Docens: Andreas Kokra.
A. G. R. C.
In Matre
Filiali
Roskcz, 0 . P.

205
209
Suinma 4 1 4

12. Vidrny. Pagus Dist. a Catli. Episc. 8 Milliar. Par. ant. Eccl. mur, ad S- Michaelein A r -

129

128
cliang. Patron. Condividentes Successores Ulini |Dist
a
condam Comilis et Episcopi Ladislai Csky. M i Matr
tricas habet all anno 1808. Lingua
Slavo-Ruthe- Hr
nica.

Parochus: D Andreas Pelrassovics.


Cantor et Docena : Nieolaiis Kerl i k.

In M a t r e
194
Filiali:
Palota , O. P. cum Eccl. inur. 'ad
Nativitatem B. M. V et Capeila S
Nicolai F.pisc
___
26(V
Summa 4 5 4
13. Vilgh. Pagus. Dist. a Catli. Episc. 8 M i l liar. Par. ant. Eccl. mur. ad S. Demetriuiuj
Mrtyrern. Patronatus actu sub quaestione. Matrieas habet ab anno 1784. Lingva
SlavoRuthenica.

Administrator:
D. Augustinus Batsin.sz.ky
Cantor una Docens: Michael Mihalits.
A. G . R. C
705
Summa 7 0 5

41. Virava. Pagus.' Dist. a C a t h . Episc. 8 M i l liar. Par. ant. Eccl. m u r . ad S. Michaelem A r changel. Patron. Illmus Dnus Comes Joannes
Barkczy, Lingva
Slavo-Ruthenica.

Administrator:
D. Petrus Gulovits.
Cantor una DocensAndreas
Vrabely.
A.G. R.C.
In M a t r e
Filial!:

O l s i n k o v , cum Eccl. mur. ad Nativitatem


B. M . V . 0 . P.
191

a
Matre
Horis

Summa 6 0 6

A. G. R. C.

In Matre

A. G. R. C. Dist.

4L5

15. Zbojua-Houtoima. Pagus. Dist a Cath.j


Episc. 8 l / 2 Milliar. P a r . ant. Eccl. m u r . ad S.
Nicolaum Episcopum. Patron. Spectab. D D . AI-'
bertus Malonyay, et Franciscus Malatinszky. M a trieas habet ab anno 1795. Lingva
Slavo-Ruthenica.

Administrator:
D. Antonius Rojkovits.
Cantor una Docens: Michael Mlej.
A. G. R. C.
150

In M a t r e
Filiali:
Zbojna-Izbngya

260
Suimna 4 1 0

i
Summa aniinarum G. Cath. tolius Dislriclus 9370.
Proles
Iii

,,
,,
,,

,,

Scholam

Bela Izbugya
Borov
Csabalocz
.
Csebinye
.
Csertez
.
H abura
Krasznibrod .
Mez-Laborcz
Palota
Radvny
Rokitov
Szukov
Vidrny
Vilgh

frquentantes

'
.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

17

. 6 5
28
24
45
36
28
13
44
22
29
85
. 4 5
18
53

133

131
Virava
Zbojna .

. . .

Universim

A. G.

69
. 3 0

.
.

624

4. Districtus Sztropkovlensls.

R. C.

Vojtcz, cum Capella mur. Anno 1846 in


lloris
Coemetrio e r e c t a , et Assumptiouem
B. M. V. dedicata.
82
Educillum pod Blednicu
2

,, Ubocsu
1
V e l k i o p , cum Eccl. m u r . ad Protectionem
B. M. V . O. P.
173
Summa 537

Nomen retinet a vicino Oppido S z t r o p k o , qnod olim


ad ejus gremiuin p e r t i n e b a t ; colliinitat autem ab Ortu cum
Disrictu Laborczensi et Hoinonnensi } ab Occasu cum
Districtu Bukovczensi, Szvidnikiensi et Varanoviensi ; a
Septemtrione cum Districtu Bukovczensi et L a b o r c z e n s i ; a
Meridie cum Districtu Varanoviensi.

2 . B r u s z n i c z a . Pagus Dist. a Cath. Episc. 5


Milliar. Par. ant. Eccl. m u r . ad Nativitatem
B M. V. Patron, lllmus Dnus Coines Joannes B a r kczy. Matiicas habet ab anno 1768.
Lingvu
Slavo-Ruthenica.

Parochus:
D. Ignatius Gulovits.
Cantor una Docens: Joannes Vrahely.

Vice-Archi-Diaconus :
A. R. D. Andreas Pankovits, pag. 9.

A. G. R. C.

Notartus Districtualis s
D. Joannes Pregun, Administrator Pakasztoviensis.

Parochiae:

Dist.
a

Pagus
Dist. a Cath. Episc. Matre
Hsris
5 Mil-iar. Par. ant. Eccl. mur. ad S. Michaelein Archang P a t r o n . lllmus D. Comes Joannes
Barkczy. Matricas habet ab anno 1754. Lin
gva Slavo-Ruthenica.

1. Breziticza-Kls.

A. G. R. C.
In Matre
164
Filialibus:
Hocsa
42
Potocska, cum Capella in Coemeterio, P r o tectioni B. M. V. dedicata
73

In M a t r e
258
Filialibus :
Jakuscz , cun Eccl. mur. ad Protectionem
B. M. V . 0 . P.
75
K o l b c z , cun Eccl. mur. ad SS. Cosmam
et Damianuin, Anno 1 8 3 1 benedicta.
0 . P.
154
Krizslcz
79
Summa 566
3. 3 1 a v a j . Pagus. Dist. a Cath. Episc. 6 Milliar. Par. ant. Eccl mur. ad S. Nicolaum E piscopuin. Liberae Collationis Episcopalis M a tiicas habet ab anno 1781. Li/igva Slavo-Ruthenica.

Administrator s D. Alexander Kovaliczky.


Cantor una Docens : Theodorus Prokopovits.

%
%

Diit.
a
Matre

Administrator:
D. Athanasius Kochina.
Cantor una Docens : Michael Scserba.
A. G. R. C.
lu Matre

205

132

133
A. G. R. C. Dist.
a
130 Matre

A . G . R. C
In F i l i a l i b u s :
Bisztra-Oiosz,
Archang.
M a k c z , cum
Maityr.
S z t a s k c z , cum
Maityr.
Sros Sztaskcz
Mola inferior
Mola superior
Vladicsa-Als

cum Eccl. lig. S. Michael.


95
Eccl. lig. ad S. Basiliuin
0 . P.
139
Eccl iig ad S. Demetriuui
0 . P.
135
154
2
2
132

In Matre
lloria
Filialibus:
Breznicza-Nagy
38
M r a z c z , cum Eccl. mur. ad S. Nicolaum
F.pisc. Anno 1832 benedicla
49
Turny
49
H r a b c z , cum Eccl. lig. ad S . Michaelein
Arcliangel. 0 . P.
83
P e t h e f a l v a , cum Eccl. lig. ad S. Michael.
Archangelum
56
T o k a j (Orosz)
74
Summa 4 7 6

Suinina 8 6 4
4. Tlikova.
liar. Par.
Archaiigeluin,
llies Joannes

Pagus. Dist a Cath.


ant. Eccl. m u r . ad
P a t r o n . Excellmus ac
Keglevicli. Matricas

1765. Lingva

Episc. 7 M i l S. Michaelein
Ulmus D. Cohabet ab anno

Slavo-Ruthenica.

Parochus: A. R. D. Josephus Szmoligovits ,


Homonnens. Dist. Offieii VADiac. Adni.
Cantor una Docens: Alexius Ivantso.

Administrator:
D. Antonius Gojdics.
Cantor una DocensJoseplius
Hladonik.
A. G.
In Matre
Filiali:
Polynka-Szti o p k , cum
Nicolaum Episcopuin

Eccl. lig.

R. C.
327

ad S.
238

Suinma 5 6 5
5. t l i n y c / , . Pagus. Dist. a Cath. Episc. 3 % Mil
Milliar. Par ant. Eccl. m u r . ad S. Mich. A i c h .
Patron, lUmus Dnus Comes Joannes Barkczy.
Matricas habet ab anno 1753. Lingva
Slavo-Ruthenica.

Administrator : D. Joseplius Gerbery.


Cantor una Docens : Joannes Zapotoczky.

6. Olyka-Stropko. Pagus. Dist. a Cath.


Episc. 6 Milliar. Par. ant. Eccl. mur. ad N a tivitatem B. M.V. Patron Spect. D. Joseplii condain Bullay de Blse Successores. Lingva
SlavoRuthenica. Matricas habet ab anno 1743.

A. G. R. C.
I Matre
256
Filialibus :
O l y k a - I I o i n o n n a , cum Eccl. mur. ad P r o tectioiiem B. M , V . O. P.
238
Olyka-Rriva
74
Summa 5 6 8
7. P a k a s i e t . Pagus. Dist. a Cath. Episc. 7 Milliar. Par. ant. Eccl. mur. ad Assumptionein
B. M. V. I.iberae Collationis Episcopalis.
Lingva Slavo - Ruthenica

Administrator : D. Joannes Pregun.


Cantor una Docens: Theodoius Kixak.
In Malre

A. G. R. C.
113

i 34
A. G . R . C.
In F i l i a l i b u s ,
Czernina
iI
Hrubov
23
Jankcz
7
Kajnya-Orosz cum Eccl. m u r . ad S. Mich.
Archangelum O. P .
110
Petrcz-Orosz
54
Szitnicza-Als
37
Summa 3 5 5
8. Pornba. Pagus. Dist. a Catli. Episc. 5 M i l Jiar. P a r . ant, Eccl. inur. ad Assumptionem B
M . V . Liberae Collationis Episcopal is. M a t r i cas habet ab anno 1 7 5 0 . Lingvo,
Slavo-Ruthenica,

Parochus: Idem, qui VADiacontis Dist.


Cantor et Docens; Michael Ilriczkovits.
A . G R. C.
In Matre
Filialibus:
Pritulyan , cum Eccl. lig. ad SS. Cosinain
et Demianum. 0 . P.
Rolioznik
Szitnicza-FelsO
Z a v a d a , cum Eccl. lig. ad S. Michaelem
Arcliangelum. O . P.
Summa

235

140
68
40
128
611

9. P n c z k f a l v a (Sztaroje Szel ) Pagus. Dist.


a Catli. Episc. 5 Milliar, Par. ant. Eccl. inur.
ad S. Demetrium Mrtyrern. Liberae Collationis
Episcopalis. M a t r i c a s h a b e t ab anno 1754
Lingvo Slavo-Ruthenica.

Administrator:
D. Michael Podhajcczky.
Cantor ima Docens : Joannes Staurovszky.

A G. R. C.| fta

In Matre ,
Filial i :
Szaluik

185 Matre
I lioViK
99;
Summa 257

10. Raajcz. Pagus. Dist. a Catli. Episc. 5


Milliar. Par. ant. Anno 1690 jam e x s t i t i t . Eccl
mur. ad Nativitatem B. M . V. Patron. Spect. D.
Adolphus Dubb. Lingvo Slavo-Ruthenica. Ma
tricas habet ab anno 1794.

Parochus: D. Joannes Gerbery.


Cantor et Docens: Nicolaos Batsinszky.
A. G. R. C.
87
In Matre
Filialibus:
Domasa-Nagy
20 |
10 1
Giglcz
G i r c z , cum Eccl. mur. ad Exaltationein
58
S. Crucis
Gyapalcz
42
y2
Holezikcz
9
41
K e l e s e , cum Acidulis
Kossarcz
75
5 I
Lukacscz
Piszakarcz, cum Eccl. lig. ad Protectio91 L
nem B. M. V .
Summa 4 3 8

%
%
%
%
%

11. Repejov. Pagus. Dist. a Cath. Episc. G ' / j


Miliar. Par. ant. Eccl. m u r . ad S. Michaelem
A r c h a n g e l . Patron. Matricas habet ab anno 1793.

Lingvo Slavo-Ruthenica.

Administrator:
D. Eugen Viszloczky.
Cantor una Docens: Michael Murin.
In Matre

A. G. R. C.
87

136

137

A. G. R. C. Dis,
a
FilialiLus:
Matre
P r a v r c z , cun Eccl. inur. auno 1832 s u b
lloris
T i t u l o trium Ecclcsiae D o c t o r n m b e nedicta O. P .
99
V a r i h c z , O. P . Praeexstitit liic Eccl.
lig. ad S. Michaelein A r c l i a n g e l u m ,
sed die 2. Octobris 1827 funditus i n cendio deleta
83

Vice-Archi-Diaconus :
A. R. D. A n d r e a s T o r o n s z k y , Parochus l,nmncnsis, Nationaliiim District. suiScholarum Inspector.
Ntrius Districtualis t
D. Augustinus Pctrik, Administ. Gyrgysensis.

Suinma 269

Summa Aiiimaruin G. Caili. totius Districlus 5446.


Proles Scholar frquentantes .*
In
,,
,,

,,
,,

,,

Breznicza
.
Brtisznica
.
Havaj
Mikova
Mincz
Olyka-Sztropk
Pakaszt.
.
Poruba .
.
PuczkFalva
.
Rafajcz
.
Repejov.

.
.

.
.
.
.

.
.

.
.

.
,

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

IS
18
20
21
19
24
16
38
17
16
14

.
.

Universim .

2t8

Parocltiae t

Dist.
a
Matre
Dist. a Cath. Episc, lloris

I . A g y a g o s . (Hlinue.) Pagus
4 Milliar. Par. ant. Eccl. m u r . ad A s s u m p t i o nein B. M . V . Patron. Uliiia D. Com. Maria For
gcs. Lingva
Slavo-Ruthenica. Malricas habet
ab anno 1786.

Parochus: D. Albertus Bradats.


Cantor una Docens : Michael Klitus.
A.G. R.C,
In M a t r e
.
Filialibus :
Aranyos-Patak ( Z l a t n i k )
Herinny
T t h - J e s z t r e b , cum Eccl.
Ritui cominuni
P a s e k i , Paediuin

254
84
62
mar.

utrique
232
8
Suinma 6 4 0

5. District* Varanovicnsig.
Nomen h a b e t a gremial! O p p i d o V a r a n o ; coliimitat
aiitem ab Ortu cun Districtu Stropkoviensi et Dioecesis
Munkcsiensis Districtu Nagy-Mihlyensi ; ab Occasu cun
Districtu Szvidnikiensi et perjessiensi ; a Septemtrione
cum Districtu Szvidnikiensi^ a M e n d i e cum Dioecesis M u n kcsiensis Districtu Galszcsiensis.

2. Csemeriiye-Varano. Pagus. Dist. a Cath


Episc. 5 M i l l i a r . P a r . 1814 restabilita et p e r C a m bium ex possessione J u s z k o - V o l y a horsuin translata.
Eccl. inur. ad Assumptionem B. M . V . L i b e rae Collationis Episcopalis. Lingva
Slavo-Ruthenica. Matricas habet a b anno 1797.

Administrator:
D. Joannes Grajczry.
Cantor una Docens'. Lucas Ihnaty.

18

139

138

A . G . R. C. Dist-

A . G . R . C . Dist.
In Matre
Filialibns :
J u s z k o - V o l y a , cum Eccl. lig. ad S. D e inetrium Mrtyrern. O. P.
V a r a n o , Oppid. S. H.
V e h c z , cum Eccl. m u r . utriqiie Ritui
communi
Summa

a
Matre
Horis

4 1 6 Matre
Huri

Hamisfalva (Hamisovczi,) O p - ]
pidinn A. C. S. H. i
Megyes (Medzani)
I
Ptervgs (Petrovczi)
[ ^
Radvny (Radvanyovczi)
1 -g
T a r b a j , Praedium
[ o
Vlacsa , cum Eccl. intir. Aniiol
1 7 8 1 erecta et Protectionil .2
B. M V . dedicata.

145
165
230
956

3. Csicska. Pagus. Dist. a Cath. Episc. 51/ 2


Milliar. P a r . ant. Eccl. inur. ad SS. Cosmam
et D a m i a n u m . Liberae Collationis Episcopalis '
Matrica habt ab a n n o 1778. Lingva
Slavo-Ruthenica.

36
40
7
23

96
Sumuia 3 1 1

MLazmer-Orosz. P a g u s . Dist. a Cath. Episc.


Milliar. Par. ant. Eccl. mur. ad Parascevam
Mrtyrern. Patron. Illmiis Dnus Cornea Joannes
Barkoczy. Matricas h a b e t ab anno 1788.
Lingva
Slavo-Ruthenica.
5.

Administrator : D. Emlimul Zubriczky.


Cantor ttna Docens: Steplianus Kell.
A. G. R. C.
179

In M a t r e
Filialibus:
Koinarcz
Krucsov-Magyar
M e r n y i k , A. C.

130
32
85
Summa 4 2 6

4 . G y r g y s . Pagus. Dist. a Cath. Episc. 3


Milliar. P a r . ant. Eccl. inur. ad Ascensioneiii
Christi D o m i n i , erecta 1781. Patron. Spect. D,
Ignatius Pchy. Matricas habt ab anno 1781.
Lingva
Slavo-Ruthenica.

Administrator:
Idem, qui Ntrius Distr.
Cantor una Docens: Michael Roszputinszky.
A . G . R . C.
In Matre
Filialibus:
Bbafalva (Babje,) H. C.
G r o d z s u i , Praedium
)

75
^

g^

31
3

Administrator : D. Eduardus Schiriila.


Cantor et Docens : Basilius Demjanovits.
A. G.
In Matre
Filialibus:
Bankcz
Kajna-Tot
K v a k o c z , cum Mola

R . C.
165

41
10
56
Summa 272

6. K o l m l n i c z a , Pagus. Dist. a Cath. Episc


H*/4 Milliar Par. ant. Eccl. inur. ad S. Mi-!
chaelem Archang. Patron. Spectab. Dnus GustaV I I S Szulyovszky. Matricas habet ab anno 1810.

Lingva

Slavo-Ruthenica.

Administrator : D. Georgius Tth.


Cantor una Docens : Johannes Zsatkovits.

140

141
A. G. R. C. Dist.
a
7 1 Matre

I M a t r e
Filialibus:
Dukafalva
}
G i i a l t , A. C.
I
Karcsonymez f
K i i k e m e z , A. C.) in Coinitatu Sros
L o n g h (Luzsani) 1
Lucska-Tapoly
I
Micsk
J
T a r b a j , Praediui
Vaspatak (Zselyeznik) i
^ ^
^
UOS
Zsalmany
<

Horis

6
12
12
42
2
19
24
4

Suimna 207
7. L o m u a (Lomne.) Pagus. Dist. a Cath. Episc.
4 Milliar. P a r . ant, Eccl. mur. S. Michael.
Archang. Patron. Ulustrissima Dna Comitis F r a n cisco Haller relicta V i d u a , et Illmus Dims Comes
Joannes Barkczy de Szala. Matricas habet ab an-

no 1770 Lingvo. Slavo-Ruthenica.

Parochus: Idem, qui "VADiaconus District.


Cantor una Docens: Petrus Sztaurovszky.
In Filiali Bod /.as , Cantor: Michael S/.taurovszky.
Filiali Krutsov-Orosz, Cantor una Docens: Thimolheus Moszkva.
A. G. R. C.
In Matre
291
Filialibus:
B o d z s , cuin Eccl. inur. ad S . Nicolauin
0 . P.
133
K r u t s v - O r o s z , cum Eccl. inur. ad S. P a rascevam Mrtyrern. 0 . P.
128
Volya-Orosz, cum Eccl. ad Protectionem B.
M . V. ab ruinosum station praeclusa
104
Suimna 6 5 6

8. ^ l l y s k a . Pagus. Dist. a Cath. Episc. 4 Dint,


Milliar, Par. ant. Eccl. inur. ad S. Deine- a
trium Martyr. P a t r o n . Ulmae D. Comitis Julianae Matre
Horis
condam Forgcs de Ghytnes e t G c s , nata Comitis
Sndor Successores Matricas habet a b a n n o 1796.

Littgva

Slavo-Ruthenica.

Parochus:
D. Theodorus Barankovits.
Cantor una Docens: Michael Mhay.
A . G . R. C.
In Matre
Filialibus:
D e t r i k , cum Eccl. inur. ad S. Micliaelcm
Arcliaug.
Vavrinecz

199

163
112

Summa 474
9. OIsva-Fels. Pagus. Dist. a Cath. Episc. 4
Milliar. Par. ant, Eccl. inur. ad Nativitatein S.
Joannis Bapt. P a t r o n . Spect. D Josephus S e m sey. Matricas habet a b anno 1 7 5 6 . Littgva
Sla
vo-Rutlieiiica.

Parochus: D. Michael Lukcs.


Cantor una Docens:
A. G. R. C.
In Matre
280
Filiali:
O l s v a - A l s , cum Eccl. mur. utrique Ritui
commuiii ad Assuinptionein B. M . V .
O. P.
150
Suinma 430
10. P e l k c z . Pagus. Dist. a Cath. Episc. 4 M i l liar. Par. ant. Eccl. inur. ad SS. Costnam et
Dainianuin. Patron. Liberae Collationis Episcopa
lis. Lingvo
Slavo-Ruthenica Matricas habet ab
anno 1807.

Administrator:

D. Joannes Bojcsik.

142

14?
|Dist.
a
A. G. R. C. Matre
lions

In M a t r e
T - Filialibus:
F e k e t e - P a t a k (Csarne)
Izsip-Tt ( Z s i p o v )
Mihalko
Mogyorska (Szkrabszke)
Na-Potokoch
P o d - K o p a n u , Allod.
S z t a d l o , Allod.
Toplyensis Mola

153
59
92
45
99
1
1

l)ist.
a
296 Matre

A. G. R. C

Cantor una Docens : Joannes S/.taurovs/.ky.

In Matre
Filialibus :
Csaklyov , A. C.
S k u t (Szoly), A . C .
Z a m u t o v O. P.
Reinetov , Fodina Opaloruin
M a l l e a t u r a infer.

super.
Bi any Educill.

11(11 is

64 " l ' A
159
2 70 1
5 l
1
%
S
/4

Summa 794
Suimna 4 5 1

11. R e i n e n y e . Pagus. Dist. a Cath. Episc. 3 %


Milliar. P a r . a n t . Eccl. mur. ad S . Michaelem
Archangel. Liberae Collationis Episcopalis. M a tricas habet ab anno 1786. Lingm
Slavo-Ruthenica.
Administrator:
D. Stephanus Dndlak.
Cantor una Docens: Ignatius lludak.
A. G. R. C.
In M a t r e
209
Filialibus:
Bisztra-Tapoly
146
Bisztrensis Mola super.
5
P r o s z c s , cum Eccl. inur. Anno 1843 e r e c t a , et B. M. V . in coelos assumptae dedicata
46
V i d u i n a n e c z , Educill. et Doinus Sylvan.
11
Homolya , Praedium
Suimna 4 6 7
10. Rudlyov. Pagus. Dist. a Cath. Episc. 4 ' / j
Milliar. Par. ant. Eccl. inur. Anno 1822 erecta et Nativitati B. M. V . dedicata. Patron, lllma
D . Com. Maria Forgch. Lingvo. Slavo-Ruthenica.

Parochus:
D. Joseplius Danielovils
Cantor una Docens: Methodius Murin.

13. Szelliszke. Pagus. Dist. a Cath. Episc. 5


Milliar. Par. ant. Eccl. inur. ad Protectionem
B. M. V . L i b e r a e Collationis Episcopalis. M a tricas h a b e t ab anno 1800. Lit/gva
Slavo-Ruthenica.

Administrator : D. Antonius Kapisinszky.


Cantor una Docens:
Joannes Durkot.
A.G.R. C
III M a t r e
Filiali:
Csicsva
Henczcz
Hosszinez-Varan ( D l u h e )
Majorcz

234
I
34
28
81
136
Summa 4 1 0

14. V a l k o v . Pagus Dist. a Cath. Episc.4 Mii


liar. Par. ant. Eccl. m u r . ad Protectionem B.
M . V . Patron, lllinus Dnus Comes Joanes BarkLingvu
czy. Matricas habet ab anno 1786.
Slavo-Ruthenica.
Administrator:
D. Joannes Ilus/.nay.
Cantor una Docens: Gregorius Petritsko.
In Matre

A. G. R. C.
245

145

144
A. G. R. C. Dial,
a

Matre
I fori j

In Filtalibiis:
Dobra
Terepecz

54
12
Summa 3 1 1

.
.

.
.

.
.

Universiin

201

Pension provisorum Dioecesis

Eperjessi-

ensis Parochorum:

Proles Scholam frequent antes :


20
30

5
6
12
. 2 7
. 1 4
30
9
17
37
11
13

Knieritoruni, ac Deficientium, Clementissma

Sum ma animarum G. Cath. totius District! 6908.

In Agyagos
V . Csemerne
Csicska
.
.
Cyrgys
Orosz-Ksmer
n
n Kohulnyicza
y I i o m n a , et Filiabus
Mtyska
.
.
F. Olsva
Petkcz
Remenye
Rudlyov
Szedliszke
Valkov

0
k

Noiuen et
Cognotneii
emeriti
Parocki.

D. Joamies
Mihlyi.

Designatio
Annus
Parochiae, cui q u o ad
Locus Actualis
ultimo p r a e - Pensiouem
habitations.
fuit.
positus est.
Felsfi-Zsolcza
in District!!
Borsodiensi.

1846

1852

D. Basilius
Soltsz.

A. Repas in
Decanatu Sccpusii inf.

D. Joannes
Artim jun.

Mucsony
in
Districtu
Borsodiensi.

Capellania J a D . Joseplius
kubjan in Dec.
Soltsz Jun*
Scepusii super.
Zavadka
D. Joamies
District
Dobranszky.
Scepus infer.
D. Joseplius
lllkovits.

Porats
in Districtu
Scepus. infer.

1853

F. Zsolczae.

Vernar

Eperjessini.

1850

Vargony.

1846

Kurov.

1856

Leutschovia

N o * a. Numerus S e x Deficientium seu Pensionatorum Saeerdotum pro Dioecesi hac Eperjessiensi stabilitus est rigore Benignae resolutions Kegiae, via Excels! Cousilii Regii LocumtcnentialU Hungarici ddo. 13. Septemb. 1825. Nr. 23, 132 intimatae.

19

146

14?

Domicilia

F ii n d a t i o n e s

Religiosoruu Ordinis S. B a s i l i i M. i n Dioec e s i et s n b J u r i s d i c t i o u e E p i s c o p i


E p e r j c s s i e m i s existentia.
1 . In Monte Bukcz, Comitatus Srossiensis
(Bukova Hurka)
D e iiitis liujus Monastei'ii, factaque p r o eodem per
Excell. condain Com item Thoinam S z i r m a y Anno 1742
Dotatione, videatur Joannici Bazilovits Notitia Fundationis
Koriathovitsianae Parte III. Cap. VIII. pag. 101.
Ecclesia Monasterialis ad Exaltationein S. Crucis,
praeterea ibidem distincta Capella pariter S. Crucis.

est

R e l i g i o si:
A. R. P. Sylvester R u z s i t z k y , Heguinenus.
Antonius I v a n y i , Vicarius et Spiritulis.
F r . Cornelius Szafrankovits, Clericus.
, , Eusebius V a l k o v s z k y , Clericus.

2. Krasznibrod,

Comitatus Zemplny,

Uberior notitia, et progressus liujus Monasterii liaurii'i potest e J o a n n i c i i B a z i l o v i t s praecitati Operis Parte II. Cap. X X V . pag. 177 et sequ.
Ecclesia Monasterialis ad Spirituin S.; datur p r a e t e rea etiam distincta Capella Protectione B, M . V . dedicata.

in novella Dioecesi Eperjessicnsi existentes.

AicIao-Katrciii(iaiii.
N i c o 1 a u s K a t r e n i c s Curatus anteliac O r o s z Krutsviensis pi erga perfeclionem Nationis suae Z e l o
animatus anuo 1 8 4 6 , penes V . Capitulum Eperjessiense
1000 flnoruin Conv. Mon. quos sudore v u l t u s , et laudabili parsimonia c o n g r e g a v i t ,
Capitale deposuit ea cun
non satis aestiiuauda v o l n t a t e , ut ex censu liujus C a p i talis unus Juvenis Ruthenus Scliolam frequentans 60 llnoruin Conv. Mon. Stipendiuin accipiat. Delata vero sibi
per Capitulum, doee viveret, nominalionis f a c l t a t e , p r o
fato Stipendio Joannein Bakos Juvenein oplimae spei designavit Jakubjaiienseni.
l'c(i'o-llarvirvitiaiia.
Petrus

Barvirovits

A . R. P.

,,
Fr.

Tliarasius P e t i i k , Hegutnenus.
Augustinus B u c h o v e c z k y , Vicarius.
TLeodosius H a u r i s s , Moderator Novitorum.
Jacobus C h a n a s z , Spiritulis.
Inocentius K r a l i t z k y , Clericus,

condain

Livoviensis 1845 testamentaliter legavit 1 0 0 0 11. Conv. M*


ea l e g e ,

ut ejus lnterusuriuin titulo Stipendii accipiat unus

Juvenis Nalionis Ruthenae ex L o c o suo Natali Possessione


Mergeska , vel si liic non daretur,
tentl Beneficii parocliialis o r i u n d u s ,

Religiosi:

Administrator

quentaus;

ex Livov Loco q u i p p e
Scholas publicas f r e -

Fundationis liujus curain secus ,

nell! Ordinariatui reliquit.

et dispositio-

148

149
l/t Episcopali

Clertis Junior:
1ycoordinati
1.
2.
3.
4.
5.
6

Theologi

Presbyteri
Applicatiouem
ctantes :

expe-

Dzubay Georgius.
Hvozdovits Viiicentius.
Kovaliczky Alexander.
Rokitzky Joamies.
Ruzsiczky Jlius.
Zubriczky Stephanus.

exspcctantes

1. Dek Bemard us.


2. Gulovits Joamies.
3. Hauriss Joannes.
4. Hodobay Georgius.
5. Ladomrszky Victor.
6. Martyak Joannes.
7. P e t i i k Joannss.
8. Szedlak Joannes.
9. Viravetz Joseplius.
10. Viszloczky Julius.

Anni

111

Batsinszky Stepliauus.
H u t s k o Stephanus.
Kapisinszky Joannes.
Mraz Aloysius.
Tutkovits Emericus.

Anni

II.

Anni

1.

Theophanus.

Fundatione Ext ra-Seminar iali


Theologi

Viennensi :
Theolo-

111.
11.

i.
3.
3.
4.

/.

4. Grieger Iguatius.

Anni

(Inghvrini.

IV.

Csiszarik Joannes.
Kotrady Michael.
Moltsanyi Michael.
Zacharias Stephanus.

Theologi

Anni

III.

5. Hvozdovits Augustinus.
6. Petrassy Andreas.
7. Ruszinko Nicolaus.

Theologut

Anni

Anni

Theologut

3. Dubay Elias.

Theologut

4.
5.
6.
7.
8.

10. Zubriczky

2. Rojkovits Alexander

T/i eo logue

IV.

9. Mhay Bartholomaeus.

G. Catholico

Anni

Anni

Theologut

1. Bezegliy Antonius absol. IV. Anni


gus p r o Rigorosis deponendis.

Theologut

Unghvriensi.

1. Hodertnarszky Chrysautius.
2. Petrassovits Antonius.
3. Szmandray Alexander.

Theologi

Theologi absoluti Ordinationetn

In C. R. Seminario

Seminario

Antii

II.

8. Liptsey Antonius.

Theologut

Antii

1.

9. Adamkovits Stephanus.

In C. R. Generli Seminario
Pestiensi.
Theologi
Anni
I.
1. Rpassy Georgius.
2. Tirpk Joannes.

In Classibus

Gymnasialibus:

1. Petrassovits P e t r u s , VIII. Classis Alumnut.


2 . Kovaliczky Dyonisius, VII. Class. Alumnus.

1 5 0

151

Ad Cterum Dioecesis Eperjessiensis


spec tant es,
in aliis Officiis
positi:
D. Petrus J a n o v t s , Professor in C. R . Gym. Unglivariensi
D . Joannes P e t r i k ,

Recapi

Professor n eodem Gymnasio.

In Dioecesi Eperjcssensi taliter describa


reperiuntur :

Periodica Relationes.

tJanonicorum Actualiuiu Stalla


.
Canonici Actuales
.
.
.
Canonici Honorarii .
.
.

Per VADiaconatus Officio Doecesano praestamlae.


Meuse Jaunario.
1. Consignatio mixtae Religionis Matriinonoruin.
2. Rationes Ecclesiaruin usque finem mensis.

Meuse Murlio.

tulatio.

Consistorii Assessores

.
.

.
.

. 4
4

Cancellariae Dioecesanae Individua


Archi-Diaconatus
.
.
.

.
.

.
.

. 2 2
.

5
5

3. Relationes de visitatione V A D n a l i in Districtu per acta.

Meuse
4. Relationes de Scholis.
Meuse

Majo.
Junto.

5. Protocolla Congregationum Verpalium.


6. Cuin fine Mensis tabellae Deficienlium a Religionc Cat h o l i c a , et Accedentium ad illain.

Meuse

ngusto.

7. Cum fine Augusti singuli secundi anni Conscriptio Ani


inarum p r o Schmatisme.

Meuse

Septemlri.

actuales

VADiaconi ac respective Oecani


Surragat. VADiaconus
.
Parochiae universini .
.
Patronatae.

.
.

.
.

. 18
.
I
.186

*". 157

Liberae Collationis Episcopalis

Animarum Curatoribus provisae.


Ecclesiis gaudejites
.
.

Founalibus

sei licet'.

Ecclesiis carentes

Mogyorska.

29

. 186
. 184
.

. 1

Orosz-Peklin.

8. Informatio Viduarum, et Orplianorum defunct. Sacerdotum.

Meuse

Novembri.

9. Relationes de subversante necessitate aedificationis, vel


restaurationis Ecclesiae, Parocliiae, domus Scliolaris.

Meuse

Localis Capellana

Cooperaturae fundatae

.
.

Individua in S. P r e s b y t e r a l u s Oidinae constitua

214

Decembri.

10. Protocolla Autumnaliuin Congregationum.


11. Cum fine mensis tabellaris Consignatio Deficientium a
fide C a t h o l i c a , et ad eandem Accedentium.

Cleri Secularis

Regulris

et

quid

em;

Usus solius Lingvae Slavo-Ruthenicae in Parochiis

.207
. '

. 154

152
Usus Lingvae Slavo-Rutlienicae et Hungaricae in
Filiales

P a r o
universim
.
cum Ecclesiis
sine Ecclesiis
cum Ecclesiis

i i i s . . . . .
.
*
.
.
Graeco-Catholicis
.
Graeco-Catliolicis
.
utricjue Ritui communibus

32
.1212
. 1 2 1
. 1081
.
10

Praeses:

q u i p p es
1.
2.
3.
4.
5.

I l l u s t r i s s i m u s ac Rssimus D n u s Ordinarius vel


Ulo impedito.

Granasztov.
Keinencze-Nagy.
Krtvlyss-Fels.
Lenartov.
Olsva-AIs.

R s s i m u s D n u s Michael G e r b e r y , Cath. Ecclesiae


Eperiessiensis Lector Canonicus pag. 6.

Examinatoren:

6. Somos.
7. Szeillicze.
8. Szucha-Dolina.
9. Toth-Jezsti eb.
10. Volya-Als.
Parocliiales M a t t e s et Filiales Ecclesies habentes
universim

inter

Examinatorfum r r o s y nodale;

Ex Jure Cannica et Decreiis SS. Concilii Tridentini:


R m u s D. A l e x a n d e r
Duchnovits,
Cath. Eccl. Eperiessiensis P r i m i c e r i u s seu C a n tor et Can. p a g . 6.
.

307

Rmus D . V i c t o r D o b r a n s z k y , p a g . 7.

q u a s;

Ecclesiae muratae
.
.
.
.
.
.

ligneae
.
.
.
.
.
.

Religiosorum Ordinis S. Basilii M. .


Emeriti ac Deficientes seu Pensionati Presbyter)
Theologi absoluti Ordinationen) exspectantes ,
Alumni in Cursu Tlieologico existentes
.
Domicilia Religiosorum Ordinis S. B. M .
Universalis Summa totius Dioecesis Anim.

Ex Theologia Morali:

200
85
.
2
.
6
.
10
. 2 6
.
2
149675

Ex Theologia
Rmus D. J o s e p h u s

Pastorali:
Soltsz,

Ex Theologia Dogm. et Interpret.

pag. 7.

Evangeliorum:

A. R. ac Cl.D. R a s i l i u s

Hutsko,

Concursus pro Beneciis

asservatur:

p. 8.

3. 4. 5 . J u n i i ; item 28. 2 9 . 3 0 . Septembri.

153
C o n g p e e t n s

M i i v n e r l c t i a .

Dioecesis Eperjessiensis Ecclesiarum, prout


nunirum eaedem e solidis, vei vero Iignes
materialibus erectae habentur.
Eccl. Matres.

Eccl. Filial.

Nr. In Dstrictu
Lign.

Murt.

i Bartphensi . .
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18

Bukovczensi .
Eperiessiensi .
Makoviczensi .
Popradensi . .
Szvidnikieusi .
Cassoviensi . .
Csereliliensi .
Szntviensi .
Borsodinsi . .
Scepus. infer. .
Granen? . . .
Scepus. s u p e r .
Homonnensi. .
Hosztoviczensi
Laborczensi. .
Sztropkoviensi
Varanoviensi .
Summa . .

11
2
13
7
9
6
7
7
4
11
7
3
9
7
12
15

I -

5
4
4
1
3

17
9
2
S

14

Lign.

5
3
7
3
2
8
2
1

11

11
156

Murt.

29

1
5
5
5
8
8

l
9

64

57

20

155

154

Necrologus.

Tabella Summaria.
e t Animarum

p r o anno 1 8 3 7 .

In

Archi-

Districtibus

Diaconati-

VADiaconalibus

ag

<c

bus.

Filiales.

In

1 Parochiae.

Eperjessiensis,

Dioeccsis
Eccl. in Filialibus. I

Parochiarum,

Eccl. in Matribus. I

Numeri

/.
Cathedral!
seu
Srosiensi.

4. Bartph.
2. Bukov.
3. Eperjes.
4.Makovicz.
5. P o p r a d .
1 6. Szvidnik.

llll
13
14
12
23
20||

~~ Summa

|| 6
|| 73||
9|
1. Cassovi.
II.
10
2. Csereha.
Abaj vi5j
3. Szntv.
et T o r n a .
24||
Summa [j 3

III.

. Borsodieu11
si

Borsod.

IV.
Scepus.
etl
Gmr.
Summa

V.
Zeinplniensi.
Summa

1 1. Scepus.
infer.
2. Granensi.
3. Scepus.
1 super.
2
1
2
3
4
5
5

Universimll 7

8
3
9

II 2 0
7
Honion.
12
Hosztov.
15
Laborcz.
Sztropkov. 11
14
Varanov.

33
29
6
20
30
39

11
13
13
12
3
0

7314
5458
12327
7963
12
4 10114
5716
13|

9
20
12

3 1 2 72 1 70]| 4 9 0 0 2
7998
2
8
45
8903
1
3 5 10
3753
35
3 5 22 ! 3 19654
77
97
44
105

11 1 8
3
9

10853
4087

11900

31| 2 6 8 4 0

24611 20
45
9
24
36
48

11739

7
12
15
11
14 J

1
1

5
8

6
17

2821
6899
9370
5446
6908

|| 59j| 162 59|| 45|| 3 1 2 4 4


[|l87jll212 184|]121||138479

Dioecesis Eperjessiensis S a c e r d o t u m , intra decursum annorum 1 8 3 3 et 1 8 3 6 in Domino


defunctorum.
Defunt. designatio
o Nomen et Cognomen
Obiit
w
item beneficii, qnod
fei
postremo fuit.
Die Mease 'Anno

Anno
Ex Morbo.
Sa

*
tat. cer.

l'Zsatkovits Ignatius, einer. BoksenParochus.


10 Aug. 1855 5 6
Kaininszky Petrus,
einer. Parocli. Kis
Lipnik et pensonatus.
April 1856 8 4 56
Danielovits Andrea s , Soosujfalven
sis Parochus.
26 April 1856 8 5 56
Halik Joannes,
Kruzsloviensis Parochus , et einer.
VADiaconus Bartphensis.
Maji 1856 74 5 4
Bistey Steplianus,
Kojsoviensis Paro15 Sept. 1856 5 1 26
chus.
Parkas Petrus, Minyoczensis Administrator.
Aug. 1855 6 1 34
Kovaliczky Demetrius Schavnikeusis
Parochus, et V A
Dnus Distr. Szvidnikiensis.
20,1 Aug. 1 8 5 5 6 5 1 3 8
Szekerak StephaParoch. Maskocz. 27 Nov. 1 8 5 6 ' 3 8
Gerzanits Basilius
Hoinnnens. Par.
et VADiaconus.
Dec. 1856,; 60 S6

ex Cholera.

Marasmo
senili.

ex Typho.

in Typho.

in Cholera.
in hydrope
pectorali.
Inflainmatio
gutturis.

156

Index Patronorum
Ecclcsiarum et Parochiarum totius Dioecesis.
a)
Relate ad Episcopatum et Ecclesiain Oathedralm E p e riessiensem, hujusque C a p i t u l u i n , Regio Patronatus J u r e
gaudet S u a M a j e s t a s S a c r a t i s s i i n a ; circa reliquas vero liberae Collationi Episcopali hand obnoxias Ecclesias et Parochias , Jus Patronatus exercetur per p r i v a tos P a t r o n o s ; salvo lamen inaiiente supremo i l l o , quod
Suae Majestati Sacratissiinae , vi Advocatiae Ecclesiasticae
tiain iu illas eminenter competere dignoscitur, Patronatu.

b)

Privati Parochiarum Patroui Ordine


Alphabetico:
In Parochiis :
Barkczy J o a n n e s , Coines solus
.
.
.
_

cum Vidua H a l l e r Franc i sei Comitis


B a r t p h a L . R. Civitas
.
.
.
.
.
Berzeviczy Fainil., sola
.
.
.
.
.

cun Familia Dessewffy


.
.

cum Alexandro L. B. Horvtli


de Palocsa
.
.
.
.
.
Bausth Edmundus L Baro
'
.
.
.
Breckenheim Ferdinand!, Princeps
.
.
.

Leopoldinae Principia Successores


*
Buday Joseplii Successores
.
.
.
.
Excelsa C. Regia Finaiiciaruin Regni Hung. Directio sola

*
cum Fundo Religionis
Cassovia , L. R. Civitas .
.
.
.
.
C i b i n i u m , L. R. Civitas .
.
.
.
.
Coburg Augustus, Princeps
.
.
.

Coininunilas localis
.
.
.
.
Compossessoratus Localis
.
.
.

8
1
1
3
t
1
2
2
1
I
1
1
1
13
3
8

i 57

Csky Antonius B r u n o , Comes, solus

cum Succe8soribus Comiti


S t e p h a n i Csky
Csky Antonius V i n c e n t i u s , Comes solus

cun Successoribus Comi


tis Henrici V a n - D e m a t h
Csky Theodor!, Comitis Vidua .
.
Sigismundus,
,,
.
.
.
Ladislai Comitis et Episcopi Successores
Dessewft'y J u l i u s , Comes
.

Nobilium Familia etttn l-eliquo Composse


soratu
.
.
.
.
.
Dessewlly T h o m a e Successores, cum Vilhelmo Petrczy
D u b b Adolphus
.
.
.
.
.
D u c h Joannes
.
.
.
,
Erddy G e o r g i u s , C o m e s , S. C. et R. A . M . Caine
rarius et Int. Status Consil
Forgch Colomann, Comes
.
.
,

S t e p h a n u s , Comes
.
.
.

J u l i a n n a e Comitis Successores
.

M a r i a , Coinitissa
.
.
.
Frhlich Carolus Joannes L . Baro
.
.
Fundus Religionis, solus

cum Financiaruin Direclioue C.


Gliilanyi Josephus, L . B,
.
.
.

Antonius
.
.
.
.
.
Grgey Familia
.
.
.
.
.
Gutidclfiuger Sigismundus de Kroinpacli
.
Haller Francisci Ccmitis Vidua .
.
.
H o m b e r g Augustus
.
.
.
.
H o r v a t h de Palocsa Alexander L . B.
.

L . Baronis Ferdinand Vidua, na


ta Aloysia Nagy
Jakabfalvay Familia
.
.
.
.
.
Jekelfalusy Joseplii, Cainerarii R e g . , item Joannis
condam S z t a r a y , Comitis Successores .
Jekelfalusy Josephus
.
.
.
.
.
K a p y Gabriel et Gliilanyi Antonius
.
.
Joannis t Camerarii Reg. Successores et J o s e phus R u p p r e c h t , H y p o t h e c a r i u s .
Keglevich Gabrielis, Comitis Successores

J o a n n e s , Couics
.
.
.
.

158
Komromy S t e p h a n ! , Successores
Kornides Carolus
.
.
.
.
Leutschovia, L . R. Civitas

.
Malatinsky Franciscus et Malonyay Albertus
Mrissy Familia
.
*
.
.
Mesko J a k o b i , L . B. Vidua
.
Munkcsiensis Episcopus .
.
.
Olsaviczensis Compossessoratus .
.
Pcliy Familia
.
.
.
.

Ignatius
.
.
.
.
Petrczy Vilhelmus, et Successores Thomae Dessewff;
Pill er Gedeon
.
Probstner Adolphus, et Andreae Probstner Success.
Ringelsheitn Josephus C. R. Stabal Vice-Colonellus
Salamon Ccrnelia nata Baronissa Horvath de Palotsa
Saxo-Coburg-Gotha Augustus princeps .
Seinsey Josephus
.
.
.
.
.
Sos Augustini Vidua
,
.
.
Szinyey Michael
.
.
.
.
.
Szirmay Alexander , Comes
.
.
.
Aloysius,, Coins
.
.
.

Gerhard! relicta Vidua, nata Elisabetha


Klobusiczky
.
.
.
.

Stephanus, Comes
.
.

Antonii Comitis Successores


.
.
Antonii Camer. Vidua, nata C. Maria H a l l e

Adami Camerari! Reg. Vidua .

Josephi Vidua , n a t a , Josepha Begnyi

Pauli Successores
.
.

Nicolaus
.
.
.
.
.

T h o m a e Coinit!s Successores
.
Sztray Alberti V i d u a , nata Comitissa Maria
Waldstein
.
.
.
.
Szulyovszky Gustavus
.
.
.
.
Tyinaviense Seminarium S. Stephan!
.
.
Vay Abrahami Comitis Successores
V e t t e r Carolus Comes
.
.
.
.
Vitz Stephanus, et Georgius
Zsednyi Eduardus, Consiliar. Aulicus .
.

159
X HF D X2 jSH
eniori Cleri Dioccesar.
Aliarumque Personarum Schematfsmo huic
insertarum.
| An u s
1
Aeta- Oirdl- Pagt a . natio.
A d a m k o v i t s Georgius
.
.
.
Adzima Andreas
.
.
.
.
Andrejczo Joannez
.
.
.
Andrejkovits Michael
.
.
.

Geeorgius .
.
**
Artim J o a n n e s sen

jun.
.
.
.

Andreas
.
.
.
.
Batsinszky Augustinus
.
.
.
Bacsinszky Joannes
.
.
.
Balssy Antonius
.
.
.
.
Barankovits T h e o d o r u s
.
.
.
Blik P e t r u s
.
.
.
.
.
Bereczky Joannes
.
.
.
.
Bernatyk Antonius
.
.
.
Beschkidt Michael

Gregorius
.
.
.
Bezeghy Micliacl
.
.
.
.
Bihary J o s e p h u s
.
.
.
.

Emnuel
.
.
.
.
Bistey Joannes
.

Bojcsik Joannes
.
.
.
.
Bovankovits Josephus , Can. Honor.
Bradcs Albertus
.
.
.
.
Breuer Mathias
.
.
.
.
Brinszky Nicolaus
.
.
.
.

Mathias
.
.
.
.
Bochuveczky Augustinus
.
.
Clianat Jvannes
.
.
.
.
Chusz Jacobus
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
,
.
.

1828
1824
1822
1799
1826
1781
1814
1821
1830
1800
17S7
1817
1815
1818
1815
1796
1829
1807
1820
1827
1809
1813
1787
1823
1817
1798
1801
1819
1820
1779

1856 113
1852 64
1849 34
1824 103
1851 2 7
1807 2 3
1838 145
1845 39
1855 128
1824 126
1811 7 1
1 8 4 5 14 t
1840 77
1853 50
1844 4 6
1822 125
1853 30
1 8 3 1 126
1843 1 0 1
1854 116
1834 1 2 t
1840 1 4 1
I8l4
7
1847, 137
1849 6 1
18 a 5( 68
829, 37
1848 146
1845 105
1804, 14C

160
A n n ii
Aeta- Orditis. natio.
Csiszarik Michael .

Uanielovics Josephus

Michael
Demjanovits Basilius

Alexander
Demko Stephanus.
i

D o b r a n s z k y Joannes
.

V i c t o r Can Act.,

Constantin
Duclinovics A l e x a n d e r , Can. Act..
Dudlak Stephanus .
Dzubay Nicolaus sen.

jun.

Josephus .

Georgius .

.
Farkas Michael

.
Fejo J o s e p h u s
.

.
Gaganecz Stephanns

Aloysius.

Michael .

.
Gerbery M i c h a e l , Can. A. .

J o a n n e s seil.

Joannes juu.
Gojdits Antonius .

Michael
Grajczary Joannes .
Gulovics Ignatius .

Petrus
.

Nicolaus .

Michael. .
Guman Andreas
.

.
Hauriss Josephus .

Tlieodosius
Hoderinarszky Georgius
Hodobay Alexander
. .

Andreas .

Julianus .

Georgius.
Hrinyak Petrus , Can. Hon, ,

.
.
.
.

.
.

.
.

. . .
. .
. .
.

. . .
. . .

. . .

. . .
. . .
.

. . .

1809
1819
1822
1791
1820
1809
1781
1816
1826
1803
1813
1791
,1819
1828
1830
1823
1824
1797
1825
1828
i 1821
1830
1813
1823
1809
1794
1800
1807
1809
1811
1791

1804
1795
1828
1826
1709
1789

1831 " n
1844 142
1847 100
1818 14
1842 15
1832 82
1812 145
1842
7
1849 15
1829
6
1843 142
1818' 5 8
1844 4 2
. 8 5 3 | 119
1856 148
1848 60
1853 2 5
1823 84
1849 90
1856 36

6
1845 135
1856 9 3
1837 132
1848 119
1838 137
1818 1 3 1
1826 128
1833 54
1833 127
1836 25
1818 117

146
1829 69
1818 59
1853 5 t
1850 78
1833 92
1817 46

i61

Hubay Joannes
.
.
Hucslio Basilius
.
.
Hucsko Michael
.
,
llusznay Joannes
.
.

Alexander
.
Hvozdovits Michael sen.

jun.

Petrus
.
Joannes
.

Vincentius
.
Jllkovits Josephus sen. .

jun. .

Joannes
.
Ivonyi Antonius
.
.
Jakovits Antonius
Janiczky Alexander

Antonius .
.
Jankura Antonius
.
Janovits Petrus
.

Sylvester
.
Jaroinisz Athanasius
.
Katrenics Nicolaus
.
Kapisinszky Antonius
.
Kendrovszky Aloysius
.
Kerekcs Aluxauder

Kiss Antonius
.
.
Georgius
Kochina Athanasius
Kovaliczky Elias
.

Andreas sen.

jun.

Antonius

Alexander sen.

jun.
C. K r e i t h Josephus
Krisko Joannes
.
Kubek Antonius
.
.
Kutka Joannes
.
.
Ladomerszky M i c h a e l
.

.
.

.
.
.

.
.

i
.
.

.
,

.
.

.
.
.
.
.
.
,
.
.
.
.

.
,
.
.
.

.
.

,
.
.

.
.
.
,
.

.
.

A n a ii s
Aeta- Ordi- pafft u . natio.
_
1804 1827 82
1813
1827
1808
1826
1791
1820
1796
8117
1826
1792
1819
1711
-

1837
1853
1839
1854
1815
1845
1822
1842
1856
1817
1845
1842

1819 1847
1812 1835
1814 1838
1819 1843
1828 1853
1820 1843
1802 1827
1799 1831
1823 1848
1818 1847
1816 1848
1804 1828
1813 1839
1807 1831
1789 1817
1802 1826
1818 1842
1718 1842
1824 1848
1830 1856
1 8 2 1 1844
1816 1844
1821 1847
1817 1842
1815 1840
21

8
91
143
24
41
44
4t
116
113
!l45
5t
89
146
12S
13
52
107
150
99
108
54
143
43
22
18
66
131
44
40
123
57
130
105
1 111
1 30
157
124
20

162

16

Ladomrszky Alexander

Carolus

Victor
L z r Georgius
.
Lengyel Gregorius
Leukauics Andreas sen.

jun.
Lipcsey Antonius
.

Michael
.
Lukacs Josephus
.

Michael
Mankovits Antonius
Martyk Basilius
.
Masznik Joannes
.
Mhay Andrea*
.
Mihalits Nicolaus
.

Michael
.

Joannes
.
Mihalovits Joannes
Mihlyi Joannes
.
Molcsnyi Michael sen.

Michael jun.

Antonius
Mrasz Petrus
.
Neviczky Antonius
Pajkosy Antonius .
Pankovits Antonius

Andreas

Joannes .

Theodorus
F a u l o v i t s Josephus

Benjaiuinus

Alexander
Petrassovits Stephanus

Andreas

Alexius

Josephus
Petrassovszky Josephus
Petriciko Michael

"
.

.
.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
,

.
.

.
.

.
.
.

.
.
.
.

.
.

.
.
.
.
.

.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.

.
.

.
.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.
.

.
.

.
.
.

.
.

.
.

.
.
,
.
.

Annus
Aeta- Ordi- pag.
*ia. natio.

f'

>\
<>

Annua
rdi- pag.
tis. natlo.

1820 1845 72
1823 1850 119
.
__
10
1806 1833 93
1802 1828 97
1794 1818 21
1819 1842 124
1809 t 8 3 3 33
1823 1850 67
1811 1835 80
1810 1895 1 4 1
1816 1840 46
1799 1829 39
1809 1836 26
1799 1823 70
1816 1839 106
1813 1843 64
1821 1845 33
1800 1823 10
1788 1817 145
1789 181" 18
1826 1850 47
1830 1855 14
1802 1830 35
1817 1840 24
1826 1851 78
1805 1831 23
1810 1834 134
1815 1842 129
1821 1849 55
1802 1826 4 3
1811 1834 77
1819 1848 40
1818 1844 120
1798 1822 127
1810 1835 95
1816 1841 117
1830 1856 107
1818 1845 47,

Petrik' J o a n n e s
.
Petrik Tharasiua .

Augustiiius
Podhajeczky Micliael

Alexander
Pregun Joannes
.
Reepasy Joannes .
Ridarcsik Gabriel Medic
Rojkovits Antonius sen.

jun.

Stephanus

Antonius oin* jun


Romanyak Steplianus
Rokiczky A n t o n i u s .

Joannes .
Rokiczky P e t r u s .
Ruszinko Michael .

Joannes .
Ruzsitzky Alexander sei

jui
Ruzsiczky Sylvester
Salanion Josephus .
Schirilla Joannes .

Stephanus

Petrus

Kduardus .
Soltesz Basilius
.

Josephus Can. 1

jun.

Georgius H . Cat

Gabriel

S z a f k a Joannes
.
Szainovolszky Andrens
Szekerak Joannes

Alexander
Szmandray Eduardus
Szmoligovits Josephus

Michael
Sztareczky Michael

1792 1822

19
146
1822 1849 137
1800 1826 134
1813 1837 4 5
1819 1847 130
1812 1836 82

10
1799 1823 118
1818 1840 129
1813 1836 35
1824 1851 49
1808 1836 1 2 1
1828 1854 114
1830 1856 2 3
1800 1824 74
1820 1844 9 1
1822 1852 114
1800 1824 76
1828 1852 69

146
1816 1840 97
1787 1813 22
1817 1845 3 1
1816 1842 10
1825 1 8 5 1 139
1783 1809 145
7
1812 1835
1820 1843 3 5
1815 1847 84
1822 1849 102
1818 1845 86
1805 1829 47
1793 1818 126
1 8 2 3 1850 5 1
1830 1853 5 1
1813 1838 133
1816 1842 13
t 1 8 0 6 , 1 8 3 1 117

164

Sztaurovszky Joannes
.
.
Szteinpak Ignatius
.
.
.
Takcs Joannes

Josephus
Timko Joannes
.
.
.
Tizedy Gabriel
.
.
,

Michael
.
.
.
- Nicolaus Fiscus
.
.
Tomecsek Antonius
.
.
Toronszky Andreas
.
.
T t h Franciscns
.
.
.
Georgias
.
.
.
Tutkovics Joannes
.
.
jhelyi Michael
.
.
.

Antonius
.
.
.
Valkovszky Antonius sen.

'
jun.
.
Vascsura Josephus
.
.
Yaskovics Petrus sen.
.
.

jun.
.
.
Viszloczky Joannes Can. Hon.

Antoniiis
.
.

Eugenius
.
.
Zapotoczky Joannes
.
.
Vavadczky Antonius
.
.
Zsatkovits Joannes
.
.
Znbriczky Georgiiis
.
.

Emilianos
.
.

165

.
.

.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

u 1 11 s
/leta- Oidilis. natio. ' 2
1822 1848 103
18 15 i 839 127
1812 1838 124
1920 1844 6U
1807 1833 115
1810 1833 97
1812 1835 93
_
_
10
1796 1822 75
18 16 1840 137
1826 1854 73
1824! 1853 139
1806 1832 62
1799 1825 32
1817 1842 82
1794 1820 119
1822 1847 84
1812 1839 I 10
1799 1823 58
1824 1848 53
1802 1826 103
1823 1851 25
1827 1853 135
1802 1830 55
1807 1831 21
1820 1844 11S
1801 1825 53
1823 1848 I3S

Index Paro chiarum.


Pag.
Abd
Agyagos
Andrejova

82
137
39

Bajorvgs
Balsvgs
Barakony
Bask
Becherov
Bela-Izbugya
Belovezsa
Bisztra-Krajna
Boldogkvrallya
Bodruzsl
Boksa
Blzse-Szigeth
Borov
Bresznicza-Kis
Brusznicza
Bukcz

46
47
69
77
40
123
40
20
78
21
53
60
124
130
131
21

Cassovia
Csabalcz
Csarne
Csebinye
Csemernye-Vaian
Csres
Czertsz
Csicska
Csukalocz
Czernina
Czigelka

61
124
41
125
137
47
125
138
117
41
13

De'cs
Dricsna
Dubora

27
22
42

Pag.
Eperjessinuin
Falucska
Feketekt
Filkehza
Fulyn

28
70
48
62
29

Gadna-Orosz
Garadna
Gerlt
Grinbly
Gyrgys

71
71
30
83
138

Hab ura
Havaj
Helczmanocz
Henigb
Homonna
Homrorgd
Horvth i
Hosztovicza
Hrabovcsik
Hrabszke
Hradiszko
Hundertmark

125
131
93
30
112
72
73
118
54
14
31
103

Jablonka-Fels
Jadlova-Fels
Jakubjn
Jarembina
Jesztreb
lrota

li8
22
105
106
48
84

Kamjonka
Rny
Kzmr-Orosz

107
74
139

166
Pag.

Pag.
Kecskcz
Kelecsny
Keresztur-Heju
Ktty
Kijov
Kiilynp
Klembrk
Kobulnicza
Kojssov
Komls
Komlska
Krsf
Krasznibrod
Krempach
Kruszl
Kruzslyova
Kurov

42
63
79
74
49
63
32
139
93
43
78
33
125
107
14
23
15

Ladomr
Lagn
Lipnik-Kis
Lipnik-Nagy
Littmanova
Livov
Lomna
Lukov

23
49
50
108
109
15
140
16

Malczov
Maskcz
Matiszova
Mtyska
Medvedsze
Mergeska
Mez-Laborcz
Miklsvgs
Mikliza
Mikova
Minycz
Mirossov-Fels
Mlinarcz
Mogyorska

16
113
50
141
24
54
126
33
64
132
132
43
55
79

16 7

Mticsony

86

Niklova

44

Olsavicza
Olsva-Fels
Olyka-Sztropk
Orlich-Fels
Orlov
Ortutova
Oszturna

94
141
133
44
51
55
109

Pakaszt
Plfalva-Saj
Peklin-Orosz
Petkcz
Petri-Saj
Pichnye
Piszana-Als
Pitrova
Polyna-Nagy
Polynka-Neclivaly
Porcs
Porubka
Poruba
Psztrina
Pcsolina
Puczkfalva
Pusztamez

133

Radvny
Rafajcz
Rakacza
Reinenye
Rencsisov
Rps-Als
Repejov
Ressov
Rokitov
Rudlyov

126
135
89
142
35
97
135
18
127
142

88
34
141
88
118
24
17
119
119
95
114
134
25
119
134
51

Pag.
Ruszka-Orosz

120

Sapinecz
Schavnik
Semetkcz
Som
Ssjfalu
Stefancz
Stefurov
Slellbach
Sumjcz
Sznt
Szedliszke
Szeszta
Szlovinka-AIs
Sznakov
Szobos
Szged-Saj
Szolnok
Szopkcz
Sztakcsin
Sztarina, in C. Z e m p l .
Szukov
Szulin
Szvidnik-Fels

56
56
25
35
36
114
57
52
100
79
143
65
97
18
58
90
75
115
120
121
127
110
58

Tclepcz

121

Pag.
Telgvt
Toriszka
Tvaroszcz-Als
Ujak
jvros

ioi
98
19
52
66

Vadsz-Fels
Valkov
Valyaskcz
Vapenik
Vradka
Vrgony
Vernar
Vidrny
Vilgh
Virava
Viskcz
Viszl

76
143
116
25
45
37
102
127
128
128
26
91

Zavadka
Zbojna-Homonna
Zdoba
Zslcza-Fels
Zubna
Zuella

98
129
67
91
116
121

168

169

rg.

Index Filialium
Ecclesiis partim purae Graeco-Catholicis,
parts utriqne Ritui comunibus provisarum.
-

Abrahamfalra
Belejcz
Benedikcz
Bisztra-Orosz
Bodzs
Boglrka
Brezovka
Bujk
Csarno-Krajnya
Czigla

Pag.
36
26
57
132
140
14
56
32
23
42

Pag.

Makcz
Mtvgs
Mirolya
Mirossov-Als
Mrazc z

132
58
25
44
133

Nyagov

124

Jablonka-Als
Jadlova-Als
Jakoris
Jakuscz
Jalova
Janov
Jodlinka
Jesztreb-Ttli
Jurko-Volya
Juszko-Volya

US
23
36
131
120
34
44
137
45
138

Obrucsno
Olsinkov
Olysavka
Olsva-Als
Olyka-Hoinonna
Ondavka
Orlicli-Als
Orosz-Krutsov
Orosz-Volya
Osztruzsnicza

48 !
129
25
241
133
40
21
140 :
140
122

134
124
23
113
131
21
21
24
113
56
25
15
16
26
41
32

Palota
Parihuzcz
Pethefalva
Piszkarcz
Podprocs
Polyanka-Szti opk
Polyanka-Als
Polyanka-Fels
Potoka
Pravrcz
Prikra
Priszlop
Pritulyan
Proszcs

128
118
133
135
94
132
45
45
55
136
21
121
134
142

Dara
Dedacsov
Detrik
Dobroszlava

121
113
141
24

Fijas
Folyvark
Fritska

58
108
17

Gerlacliov
Gircz
Granasztov
Gribova
Gromos

17
135
108
22
48

Kajna-Orosz
Kalenov
Kapissova
Kemencze-Nagy
Kolbocz
Komarnik-Als
Komarnik-Fels
Korejcz
Krtvlyes-Fels
Kozsjn
Kozsulicz
Krive
Kvizse
Krusinecz
Kuriinka
Kvacsn

Iiazsina
Him
Hrabcz-Orosy
Hunkcz
Hutka

113
65
133
11
43

Lacsnov
Lenrt
Lipova
Lituy
Kubcz

35
17
56
31
34

Rakacza-Szend
Rkcz

69
54

Regetovka
Rokitcz
Rosztoka
Rovna

40
126
42
55

Sandal
Sassova
Senik
Somos
Szedlicze
Szmolnik
Sztakczin-Rosztoka
Sztarina
Sztaskcz
Sztebnik
Szucha
Szucha-Dolina
Szvidnicska
Szvidnik-Als

54
56
64
37
34
122
120
50
132
43
22
34
26
58

Tavarna-Polyanka
Trojcsn
Tvaroszcz-Fels

115
30
19

Valykcz
Vehcz
Velkrop
Veneczia
Viszlava
Vladicsa
Vlacsa
Volicza
Volya-Als
Volya-Orosz

57
138
131
16
26
22
139
124
18
140

Zavada

134

22

Supple mentum
et

Mutationes durante impressione enatac.


1. Pag. 8. A. R. ac Cl. D . Basilius H u t s k o , Parocliiae
Epei-jessiensis Administrator etc., s u p p e l a t u r : una E x a minator Synodalis.
2. Pag. 13. S u p p l e a t u r : Bibliotlieca Districtualis actu 3 5 6
libroruin volumina numerans exsurrexit studio et l i beralitate Districtualis V A D i a c o n i , condistrictualiumque u t i : H r a b s z k e n s i s , Livoviensis, P i t r o v i c n s i s , K u r o v i e n s i s , et Tvaroszczensis Parochorum.
3. Pag. 2 0 . Bukoczensis Distr. VADiaconus A. R. D . Alexius P e t r a s s o v i t s , Paroclius Ladotneriensis translatus
ad P o r t s .
4. Pag- 46. Ntrius Districtualis, p o n a l u r :
B e r n a t y a k , Parochus Ujakensis.

D. Antonius
*