You are on page 1of 18

Fechner

Ferlykjend Anatomy fan Angels


In skets
foarwurd
De resinte tiid in poerbst fertsjinste hat fertsjinne troch de flyt mei dy't it besiket te
ferspraat troch de minsklike yntelliginsje troch ferlykjende ndersiken fan de
struktuer fan legere skepsels. Mar noch altyd jim hawwe net earder tocht wurde
rjochte oan de deselde doelen en waarnimmings op de oanlis fan hegere wzens, stiet
te wurde ferwachte likefolle drfan op syn minst safolle frucht. It is it doel fan de
hjoeddeiske skets, om in begjin te ynfolje dit gat. Snt ik haw Omdoch seach om yn
de Linnaeus-systeem foar in namme foar it foarwerp fan myn observaasjes, ik haw
sjoen mysels ferplichte om nder oaren de populre namme Angel foar nder de iene
bekend begrypt hegere wzens algemien. No rinne de neikommende oerwegings yn
guon opsichten t 'e tradysjonele begripen fan' e ingels t, sa silst mar de korreksjes
sa krigen kin allinnich genietsje.
yntroduksje
Minske is op it gehiel net minder provinsjale en fol fan himsels, as in grut part fan
yndividuen. Foar de spegel fan jinsels-besinning stean er beskget himsels noflike en
sjocht yn it masterstik fan skepping.Mar lykas it nei al wze dat er hldt op 'e globe
tegearre mei de orb fan' e regel de apel fan skientme yn 'e hn mei in algemiene priis
reklame wrld wzens oan de lste hy mocht net fertsjinje de grubs drfan.Wy grif
bevalt de minsklike foarm, krekt om't wy ssels binne minsklike, s sin drom,
ynsteld as rjochters, ynstinktyf nimt kanten; mar al Cicero seit dat tige reden soe nei
alle gedachten it hynder yn it hynder en de ezel yn 'e ezel seks Search de ideale
foarm. De idelens is, as wy sjogge, in natuerlike flater dy't fsthldt net allinne
partikulieren mar famyljes, en wy moatte drom op syn minst s gefoel fan sels net
meitsje foar Parys, dy't distributes de apel.
Sa wy litte dy korrupte rjochters en freegje de geast, fansels, hat in callous en kld,
mar ddliker om sa en unprejudiced each foar it beoardieljen fan de foarm fan de
minske, sa Hy fertelt s, is skientme, wat se wie, op syn minst harmony fan foarmje
Ik freegje fan har. mar ik sjoch nei de minsklike figuer mei syn protte hoeken,
tspringende knopen, eksessen, gatten, grotten, ensfh, dus ik sjoch hoewol't de
measte nei alle gedachten ien yn ferskate nuttige putsjes gaadlik op berekkene masine
yn har, mar net hielendal witte wr't de skientme fan 'e hiele leagen moat. It liket my
earder in hie ferngelokke, of better vorzuwalten in earste halbgeglcktes stribjen nei
wat mear of minder yn ferskillende dielen ntstiet: yn it curvature fan 'e foarholle, yn'
e foarm fan 'e froulike boarst, yn' e blom fan de hiele persoan, it each, de single hast
klear dielen; mar dizze ferskillende nderdielen dy't lykje te hawwen preaun de

skientme, iens mar ek op gjin hiele tegearre troch de geast soe fine in harmony, as hy
ferhelle fan 'e skientme, en in soad parten hy sjocht allinne mar as in ynstrumint en
brkber hshlden items nei it lichem taheakke, mar net as leden dy't neamd it begryp
fan skientme. Mar de skientme is te drage har ienheid yn himsels, net it doel of
gebrk, de Joaden lienen. Dy oerwagings, wy moatte, sa't ik sei, impartially dwaan
troch nei't wy fiele wat de minsken lnseigen as minsken kant.
Wy binne no heech boppe de ierde, sjuch it tagelyk mei de oare himelske lichems,
ferlykje harren skepsels, en it is tastien s as wy fine earne folsleiner om glimkje de
sinuous en bercheftige figuer fan de minsken yn waans toan jo prate grof fingerprint
fan hjir noch stmpernden natuer sjoen oeral.
Yn feit, sels fsjoen fan it feit dat it tinken is indelicate gench om te fertellen s,
dat der koe noch mear moaie skepsels as wy binne, en as wy leauwe wy fersette, as
allinnich om deselde reden wrom't de leafhawwers dr kwea soe barre moat as de
oantrn fan syn frouwe in oar nivo as de woenen earst te ynstruearjen, dat wy binne
mar fereale op ssels; Sa ek fsjoen fan dizze redenearring fan 'e geast, en de
konklzje is net fier, dat wy fine op' e ierde de meast folsleine figuer meie net ea
ferwachtsje.
Wy koenen dan, as s ierde it heechste nivo soe ynnimme yn romte; mar dat se sille
net sels ynnimt yn s planetre systeem, is it ddlik t harren posysje yn it, snt is it
noch de sinne op earste, ek op 'e fierste fan it, se binne noch altyd holden, ek yn' e
midden tusken de oare planeten; Dus, hoewol't s sinne is der sels in kening soe
overtop, se dogge, harren hierachy yn de planetre systeem, seker ferskynt allinnich
as in tuskenpersoan yn it. Op in letter foarme wrld lichem is men soe ferwachtsje te
finen goed oplaat perfekte wzens.
No, as it hichtepunt fan 'e godlike keunst yn de tarieding fan' e minsklike foarm is
net berikt: Kinne wy net op syn minst tinke oer wat foarmet se sille liede troch harren
fierder foartgong? Wy drnei s buis by de hn, sjoch op 'e wrld lichem, dr't wy
net om de rangoarder boppe uzes skeel en sjen oft der binne sokke skepsels echt
bestean. It sil hld dit oan Gruithuisens ntdekkingen moannen foar neat
nmooglik. De fysike each konvertearret al mei fjirtich tzen kompetysjewedstriden
learzens yn 'e wrld om, hoe folle mear sil line mei de yntellektueel, dat ik naam te
helpen dr't it gat dat noch like te machtich.
Ik submit 'e resultaten fan myn observaasjes, dy't benammen rjochte oan' e sinne en
syn omjouwing, yn 'e wrld; dy't troch de deselde buis liket my, it is befstige, sjoch,
en net nedich fierder bewiis. It bewiis en de hiele Einkleidungsart de folgjende
yllustraasje, allinnich foar dyjingen dy't brek de middels fan direkte oanskging
ntbrekt.
earste Haadstik
Ut 'e foarm fan ingels
Ik seach by de minsklike figuer, ik seach, lykas ik sei, in aggregaat fan bulten,

berchrgen en dellingen yn it, dr't ik koe waarnimme gjin ynherinte foarm


ienheid. Ik fernuvere koe net om neat mear perfekt is. Ik begn te undress de man fan
syn unevenness en unbalanced eksessen, en doe't ik hie klear, doe't ik hie nommen
syn lste hump en smoothed t, de mear die syn yngong foarm ienheid, lei in mere
bal.
Ik seach op myn skepsel, skodholjend as it rle om foar my, noch bal, en neat mar
bal. It is wier, in lde bekende natuerlike filosoof (Xenophanes), waans tinzen binne
no werprinte faak gench hawwe al neamd Gods foarm in bal; it is wier, harmony,
ienheid heart by it wzen fan skientme en dit is werom te finen tige suver yn elke
foarm, lykas yn de bal; mar de harmony is om yn te wenjen yn in mannichfldige te
betsjutte wat. Ik ferwachtsje fan de meast folsleine wzens dy't geastlik de meast
ntwikkele is dat it lichem tdrukking is mooglik dr't abspiegele 'e Geast; mar wat in
term om in bal dy't nea jout in yndruk? - Ik seach myn skepsel mei wearze.
Binne der leafhawwers nder myn lzers, dus se kinne net ferjouwe my dit
wurgens. Ik forwirpen myn skepsel, want it wie in kgel, en "wat ik sjoch want oars,
as ik sjoch yn dyn blauwe eagen, as twa ballen, dy't liket te hawwe makke de siel sels
oan harren plak fan wenplak; ja is net oeral it each dat fan wat de meast geastlike
tdrukking ferliend yn minsken! " Ik tocht en wist no dat ek in kgel hawwe siel en
kin tdrukke siel; mar men hat te tinken net saak bal dernder. Myn skepsel wie my
wer dear, dat hie wurden in prachtige each.
Man is in Microcosm, oftewol in wrld yn miniatuur; Filosofy en fysiology unite te
sjen is. Syn ealste lid leit voedende ljocht bal, ek de meast foarname lid fan 'e gruttere
wrld sil sa'n wzen, mar nfhinklik en neinich oplaat.
Wy sjogge allinne twa omstannichheden unite as betsjut de ingelen te direkte de
bolfoarmige foarm. It begryp fan in perfekte frame bringt dat sa mei dy; en de bal,
dy't koe steane hjir wurdt opheft troch sjocht dat ek op ierde de heechste, meast
gefoelfolle lid fan skepsels hat de bolfoarmige foarm. De ierde, as steande op in leger
nivo, mar hie gjin macht gench, de bal as selsstannich te tsjge natuer, de hiele
minske, as harren measte foarnaam lid, om de bal mar ti har ealste lid koe no op syn
ealste limb oan it each, dat stal te realisearjen de top fan alle figueren. Hielendal de
bal is lit stean, as wy sjen litte letter dat de bolfoarmige foarm fan de ingel
oanpassings dy't produsearje in ferskaat is, mar net komme t, it kin allinnich sjen
litte net allegear tagelyk. Grnfoarm fan 'e ingels is de bal mear, en mear as in basis
foarm fan skientme wy net wolle sjen yn' e bal.
De opjne datum eleminten fan bewiis soe, as inkeld basearre in part op
konseptuele easken, miskien swak op himsels stean, mar jo krije krft troch de
ferrassende kontekst dr't se ferskine as folget, dat is basearre op feiten fan de natuer.
Elke natuerlike wzen is it elemint dr't it libbet, adekwaat foarme; elk elemint
foarme as it wiene syn skepsels; soe jo bouwe itselde is net opsetten neffens, dus dat
koe net libje yn it.
No op 'e sinne ljocht, it elemint; is der drom sinne skepsels (en wa sil dat meitsje
de hegere rang as de Erdgeschpfen skeel, snt se binne bern fan 'e wrld lichem, dat

is dominant yn' e midden fan 'e oare), wat se binne, omdat te wzen oars as wurden
selsstannige eagen?
Us each kin beskge as in selsstannich skepsel yn s lichem, it ljocht is syn
elemint, en syn bou is foarme yn oerienstimming mei de eleminten. In wzen, it
ljocht is it elemint dat sil hawwe omkeard de struktuer fan 'e eagen; krekt omdat it
nderling beskaat.
Wy kinne sjen by s each al hast as in sinne skepsel op ierde sels. It libbet op en yn
'e strielen fan' e sinne, en dus de foarm fan syn bruorren oan 'e sinne sels, mar fansels
de sinne ynfloed op s planeet mar lichtjes. minske libbet foar it grutste part yn
ierdske eleminten, en drom binne se ek it grutste part fan syn wzen op; de sinne kin
allinnich om in lyts diel fan him oan syn skepsels troch harren fiere ynfloed en moast
ophlde op 'e earste faze fan syn oplieding.
De sinne wzens, mar dat ik neam as hegere wzens ingelen binne leechsteande
eagen fan 'e heechste ynterne oplieding, mar altyd foarme neffens it type
drfan. Ljocht is harren elemint, as wy AIR de. Har hiele gebou wurdt berekkene oan
de kearn is.
Ek folgjende omstannichheid helpt te litten nei alle gedachten fine it, dat it type fan
'e each in sels nammentlik hegere skepsels lizze by de stifting:
It each befettet alle systemen dy't meitsje op it hiele lichem fan it folk, ferienige yn
miniatuur op himsels, mar yn 'e meast oarderlik wei: troch altyd assembles in systeem
concentrically om de oare, wylst deselde systemen yn' e rest fan it organisme yn in
tige unregulated moade elkoar fwikselje. It each is in hiele organisme yn
miniatuur; mar ien dr't de byldzjende natuer hat ta ddlik mei dysels.
De nerveuze systeem hat wurden de Retina; de vasculaire systeem is ynsteld as de
choroid is, dit is it systeem fan fibrous membranen, de hurde hd, opnommen; drby
set yn moaie oarder, it each spieren, en it gehiel is de sjeik systeem, de muorren fan 'e
orbital sheathed. De nei bten ta konfrontearre diel fan it each wurdt bedutsen troch
de conjunctiva, in fuortsetting fan 'e btenste hd, wat kin deselde assume de
btenste hd en de natuer fan in slijmvliezen; de anterior keamer is omseame mei in
serous membraan.
Sa, snt it each hat alle eleminten fan in nfhinklik wzen op himsels, op de meast
oarderlik wize, lykas syn ekstern foarm mei it algemiene begripen fan skientme is yn
akkoart, as it ek liedt in libben yn it ljocht, as wy sokke ek troch de kin ferwachtsje
ingelen om't wy lang om let de sinne it wenplak fan 'e heechste skepsels kin wze as
in sintraal punt fan s planetre systeem yn deselde take, sjoch omjn troch in lichte
sfear dr't de struktuer fan it each is passende, lykas wy hawwe hjiryn in wichtige
bedrach al laat ta deselde resultaten byinoar provoking gegevens en sjoch s op hiel
ferskillende paden nei deselde doel. Mar fierder:
Ekstremen moetsje, is in sprekwurd en in djippe wier wurd. Mar mar ien kant se
stir sels, fan 'e oare, se binne neinich fier t elkoar. Natuer syn kommando acht jout
yn syn ferhldings dizze wet. Hjir binne in pear foarbylden:

Betink in wetter oerflak, frij fan in steurende faktor: aksje: se sille wze as gld as
gls; smite yn in stien: it stelt in shaft; nimme twa yn: twa weagen kruse; it wetter is
mear bnt, de mear jo Thrill weagen;mar no excite neinich weagen op elk punt in,
en it wetter sil wer ferskine as gld as kin no emerge sichtber gjin weach foar de oare.
Yn de eksterne foarm it lichem fan wetter mei gjin en mei neinige weagen
ferskine deselde; en dus reitsje de ekstremen en falle gear; mar wylst se gearfalle yn
dit oanbelanget, fynt plak in ynterne ferskil tusken harren, holding se neinich apart
yn oare opsichten. Om't der is neat aktyf yn it wetter, hjir it neinige vivacity allinne
lkt deselde jurk.
Andre Foarbylden: foarwerpen dy't dreaun troch gjinien op al, of yn alle
rjochtingen tagelyk, bliuwe gelijkmatig yn frede.
In plasse hat gjin Gall'sches oargel, of fan al fan har hat de meast folsleine
unifoarme oplieding, scil wze as gld.
De earste natuerlike bernlike ideen fan it minskdom binne altyd wat de meast
folsleine filosofy lste komt werom, mar mei folslein ntwikkele bewustwzen.
De neinich lytse en neinich grut binne like nbegryplik.
De foarige foarbylden sil gench, hoewol't nei harren koe wurde jn folle mear te
bewizen de universaliteit fan s stelling. Lit him no.
De leechste infusoria, de earste earste fan 'e libbene skepping is in lytse bal, mar
allinne in tige net sa bot ntwikkele, besteande t in homogene massa dr't kinne
nderskiede wat nder de mikroskoop.Ynterne organen of systemen binne net
beskikber. De heechste skepsel sil in bal oan s wetten lykas infusoria, allinnich de
heechste ntwikkeling fan de ynterne organisaasje.
Ek alle skepsel begjint mei de ntwikkeling fan de bol, it aai, ta (ek de man yn 'e
memmeskirte) en soe ntwikkelje yn' e Feike de Boerlaan werom nei de bal as net
sels ien troch it aard fan 'e ierde op dy't it hat om te wenjen en heart legere oarder,
moatte wurde hlden mei in leger nivo fan nderwiis.
Mar no wy sjogge mar yn rising troch de legere nivo de mearderheid fan de
skepsels, de holle, hieltyd gravitate nei sphericity, en berikke hast itselde yn
minsken. De minsklike holle is al bolfoarmige as hokker dier.
Mar dat is net de meast opmerklike, mar de wize wrop it natuerlike proses troch
dat it Kugelung fan 'e holle, de ferwizing, dan sil gean nei it each yn dit gefal.
Se sette in minsklike plasse neist de plasse fan alle fjouwer poaten dier (dy't net
hlden sa'n plasse, de ferliking kin dwaan nei libbene geasten, mar it falt hjir minder
ddlik yn it each), en sjoch hoe't de minske reshapes de kop fan it bist , Jo fine de
neikommende:
De hiele kop dislocates sels, yn 'e ascendant nei it folk ta in beskaat punt, of, yn
oare wurden, siket om reshape sa, dat hy sil hawwe in bal, en in beskaat punt yn it
sintrum fan dizze bol. Dit oantreklik sintrum dy't stribbet as bol te regeljen de hiele
holle om, is de midden tusken de beide eagen, de noas.

Yn dier foarholle komt t de noas te back werom, yn 'e minske se linet foart en
lkt de hiele boppeste part fan de plasse mei nei foaren.
Engaged foarholle stuit op, it soe wze troch harren nadir, de punt tusken de eagen
(dr't it is woartele yn in sin as in straal vector) bliuwt koppich op krpend lizzen
foart fan him.
Wylst as de top helte fan 'e plasse beweecht nei foaren om mei ferachting Over top
oer syn eagen, lkt de legere foaren te krijen op strike tsjin it t' e boaiem, en sa te
foltgjen de omwling. Ddlik, dat results t de opkomst fan 'e foramen magnum en
de lytse wjuk fan de sphenoid.
Net gench: Yn 'e bisten, de eagen binne op jo kant, faak hast werom, en de kleau
tusken harren is hiel grut. Yn opgeande nei de minsklike each klippen gean fan 'e
kant nei it front om, s fokus fan beide kanten tichterby, wrby de romte tusken
harren wurdt hieltyd lytser wurden, wylst de learling sweeping mear en mear nei
foaren.
Sa ek fan 'e kant, de kop triuwt werom tsjin s sintrum.
As wy folgje de lste beweging fan de punten t dr't se bleau nei minsken fierder,
sa teinlik beide eagen bewege tegearre hielendal yn s kearnen en fusearjen ta in
each. Yn de uny fan 'e Optic nerve en de single fisy troch beide eagen, dizze fzje is
al portends.
Lykwols, it is yn prinsipe ferkeard om s te wizen de noas neamd de algemiene
fokus, nei alle hinstrebe. De eagen sels eins jouwe de sintra fan dy't lke de hiele
holle: Mar omdat de noas punt leit midden tusken de twa, dus krekt de hiele kop mei
respekt liket ballen nei him wylst er eins kugelt tsjin 'e eagen, equidistant twreidzjen
drt.
Net sels de opkomst fan it each ek fan de kanten oan it front hat ferwizing eins oan
dit punt. De eagen lke de hiele holle, mar sels binne se allinnich oanlutsen inoar; en
troch no alle lkt it tsjinoerstelde, se wurde hieltyd hieltyd beide tsjin inoar en binne
it lst yn 'e noas punt, gearfoegje midden fan' e romte, dat it noch rekket
skieden. Allinne dan sil dit hawwe syn weardichheid as in sintraal punt, yn feite en
wierheit.
Blykber is der it bewiis dat net eins de midden tusken de beide eagen, mar de eagen
binne it oantreklik sintrum sels, fan it hlden en dragen fan de twa nasale bonken,
harren beweging en foarm feroarings yn de foartgong fan de organisaasje net te
krijen hawwe mei dat sintrum, mar daliks oan de eagen sels ferriedt. Yn feite, it fee, it
nasale bonken binne noch rinnende floored yn deselde oanstriid fleantch mei de ein
fuort; en mar de eagen komme nei foaren om de nasale bonken ferheegje nei bten en
omheech om 'e miette, elk nasale bonke fan syn kant, en sa ntstie it arched noas fan'
e minske.
Ut dizze algemiene krimp fan de kopteksten oan it each, it is brst foar har ek, dat
minske hat it meast sletten banen nder alle bisten.
Natuer sil net stopje by de helte, mar allinne sluten dat it hat berikt it folk. it each

klippen as twa leit yn de holle holle healrn Imagine. Yn bisten, dy binne de kant fan
'e holle brkt, om syn rch mear of minder; de minsken se hawwe reizge nei foaren
en binne rotearre sa dat harren mle earder falle yn in fleanmasine nei foaren; se
binne, lykwols, wylst se bewege tegearre, fierder draaien, sadat de mning fan de
lste is watching in healrn nei de oare, en de holle healrn kombinearjen te foarmjen
in hiele holle sfear, of dat men is t 'e twa each klippen dr't dan, sa't ik sei, it each sil
allinnich wze ien.
Eltse soarte fan beweging en Feike de Boerlaan is nammentlik yn de natoer snder
border fort, as it is net annulearre troch in counteraction. Op Earth, nimt it
tsjinoerstelde effekt, dat inhibits it foartstribjende ntwikkeling nei it hegere, earder
as dat bart op hegere skepsels; en al yn 'e bisten earder as yn minsken; mar wy sjogge
krekt om't de rjochting fan foartgong om mear perfekte foarm oanjn.
Alles wat wy sjogge yn minsken allinnich yn 'e ntwikkeling etappe, de oergong
wurdt fsletten op it heechste skepsels. De harsens sil hawwe hjirby slein om it each
en is itselde as omlizzende syn lichem, dr't de nerveus eter rnten, holden yn s
bruto massa fan bloed; dus net hindering dat ljocht penetrate nei de kearn. Omdat s
harsens en nerve massa bestiet t in transparante stof dat wurdt pake allinne yn dea
troch coagulation fan it aai wyt. 1)
1)

Neffens de resinte anatomyske ndersyk hat te kringen it ljocht yn s eagen troch in laach fan transparante nerve

ganglia stof foardat it berikt de nerve fezels fan de Retina, dr't de line is oan it brein.

Alle dielen fan it lichem, mar dy't tankjen harren oarsprong en betsjutting allinne de
relaasje mei de ierde, falle wei.
Sa de kop ynsnuorre al yn 'e minske troch de hals de helte fan de rest fan it lichem
en soe, troch de deselde tiid tsjin swiertekrft oan ntspringt nei de sinne, flean fuort
drnei; mar har fuotten soe pin him oan 'e grn. Dizze constriction is in minske mear
ddlik as yn alle bisten, want hoewol't Swan en giraffe hawwe in lange hals, mar de
holle ferskynt as mear as in fuortsetting fan 'e nekke sels, en de fisken net sels hawwe
in hals. Ut haad- bek mar dat eins betsjutte in ierdske lichem en ierdsk skonken fan 'e
holle sels, lacing it grutste part fan' e holle, op syn behld yn hichte dat lste komt,
net t, mar se ferdwine troch al yn de oanpak fortoarje nei de minsken en yn de
transysjes, binne ark fan iten t Frewerkzeugen. In ingel ek moat gjin ark fan iten,
want der is neat oerbleaun foar him te iten it feest.
Ta beslt noch tsjget de sintrale belang fan eagen yn s holle nei it folgjende.
Doe't it printsjen fan wille in algemiene twreiding fan de mooglikheden fan 'e
eagen giet t as pine, in algemiene konsintraasje fan itselde te nimmen plak neffens it
each; 2) by it printsjen fan leafde lkt it gesicht parallel oan de line ferbinen it each
sft yn' e breedte as tdrukking fan haat of lilkens pull de facial funksjes nei de
midden line nei binnen ta sa dat de lingterjochting plooien fan de ein oer de rjochting
fan 'e eagen fertikaal. Fan dr't jo kinne no ferbine feilich oan 'e tdrukking fan' e
deselde moods nder de ingels, troch it itselde krekt sa folslein tinkt fan har as
mooglik troch harren ynfolle formulier. Sa de bal fan in ingel yn in tdrukking fan

blidens sil twreidzje oan alle kanten, om krimp as tdrukking fan pine yn 'e
tsjinoerstelde sin, de tdrukking fan leafde disc matig nei it foarwerp te wreidzjen
itselde, stretching de tdrukking fan' e haat fan weromlkende stf-like. De holle fan
in minske kin dwaan dat gewoan net it gefal sa mar te sizzen, mar stiet foar in
krpligen en halbverkncherten ingel wrom't minske siket nachzuhelfen utering syn
hiele lichem troch apparaat op it entsiasme en fuortskoppen yn alle rjochtingen, alle
pine , wylst Hasse fst ropt yn 'e lucht yn himsels krpt, earms ferspraat tsjin it objekt
fan leafde yn' e leafde en sa swings werom t efter tsjin tsjinstanners, mei alle 'e rin,
gjin ingel.
2)

Oangeande de legere parten fan it gesicht te observearjen dat de mle iepenet stil wylst laitsjen en sels de
tdrukking fan blydskip, en sa makket it kin gean del, de tdrukking fan pine, mar it hiele gebiet om 'e noas, mle en
kin convulsively omheech moves , Net yn tsjinspraak herewith is dat mar it kin giet del as in man iepenet syn mle te
scream yn pine omdat crying is sels in ynstinkt-lykas syktocht nei gemak de pine, wylst dy krimp is de suvere
tdrukking fan pine sels ,

twadde Haadstik
Ut 'e taal fan' e ingels
De ingel nei elkoar harren tinzen troch it ljocht. Ynstee klinkt hawwe kleuren.
In folslein dead massa makket de oare allinne troch it sin perceptible, troch direkte
druk; sa de stien as it is op 'e rotsen. De bst sels, dr't beide bestean, is it medium fan
harren kommunikaasje.
Libbene show sels de kliber, tusken wat is der in berjocht troch smaak, di troch
gemyske ynteraksje (de smaak is yndie mar in sensaasje gemyske aksje dy't giet op
yn stoffen). De slten hearre hjir. It medium fan harren frijlitting is it floeibere stof,
dr't se binne oplost. (Om't mar se kinne oplosse elkoar Kanuunat ynteraksje.) Jo taal
dat se neame mei elkoar, alles dat duorret is mear as yn it foarige wzens, dr't se
holden allinnich yn de direkte kontakt sels.
De planten wurde ferdield troch rook inoar; it medium fan harren frijlitting is de
extractor; harren taal ranges yn beurt fierder as de foarige skepsels. Mar krekt as yn
gemyske stoffen taal allinnich yn in induction krullen fan atomen tsjin elkoar oan
Spouses, en op 'e tige deade massa yn it skaai naam plak sels, it liket ek de geur fan' e
planten, sa't it allinnich yn bloei dr't harren geslacht is aktyf, it draait t, om it doel
te stimulearjen de manlike en froulike dielen fan de plant foar 'e fhinklikheid skaai.
It bist ferdielt it bist troch it ear mei; it medium fan harren frijlitting is de
loft; harren taal ranges yn beurt fierder as de foarige skepsels. Wer, dat hat meastal
allinnich doel is te lken 'e fhinklikheid skaai.
Sels de minsklike taal is noch altyd de wichtichste ding oan it ld; mar hy moat se
allinne foar de fuortplanting fan de ideen troch krsbestowing fan twa geasten. Mar
de minske is mear syn oanpak fan de hegere nivo, troch foarljochting sels ek skriftlik,
in taal dy't rikt fierder as de foarige beurt.
Nammentlik it no ntbrekt sels in heechste skepsel dat kinne troch to de oare troch
it gesicht; dr't it ljocht it medium fan de taal is. De stadige fuortgong fan natuer liedt

s nei dit. Dizze skepsel is de ingel.Syn taal ranges yn beurt fierder as de foarige; en
as wy koenen yn 'e folchoarder fan stappen neamd earder al fernimme hoe't de taal
waard mear ntwikkele, tastien in hieltyd mear fariearre tdrukking, as wy sjogge hjir
yn it ljocht, as it medium fan taal, berikte de top; want yn kleur en tekenjen, binne der
neinich mear fariearre kombinaasjes as yn 'e lden, en it kin wze oannimme dat de
ingels sille net hearre in soad oanpassings fan ljocht dy't ferburgen s, om't har hiele
konstruksje is set op it, wylst s eagen mar in swak yndruk is itselde. soe ferskille ek
in soad bisten it fjild net omdat harren gehoar ynstrumint hat net deselde folsleine
bou as uzes.
De eagen taal fan leafde is in foarteken fan de taal fan de ingelen, dy't sels mar
folsleiner eagen. Op dizze gelegenheid ik wol te neamen in frjemde rige fan stadia
mei in allike frjemd nderbrekking.
It is bekend dat leafde altyd fkomstich t 'e himel nei de ierde, faak yndie dan
noch djipper troch finen sels har grf is, ien kear it hat delkomme sa fier; oer as in
ljochtsjende Meteor, komt del troch it suvere himel romten, extinguishes rekket op
ierde, kinne allinne in tryst slag efter, en de fjurrige en gewelddiedige wie it, in
omheech Burrows sa djipper grf yn 'e ierde.
Love sa as it komt del t 'e himel, noch bringt de taal dy't sprutsen wurdt dr, mei
de taal fan' e eagen. Drom eachopslaggen oeral binne de earste, dr't besprekken
leafhawwers.
Mar hja fielt al gau, dat it net mear is yn 'e himel; en har rede oargel, dat wie yn syn
elemint yn 'e himel, dat drom mislearret gau de tsjinst; It hldt him dwaande de taal
fan it folk. De leafhawwers prate hjoed.
Leafde delkomt noch djipper; Mar op in moarntiid, dat skips de minsklike taal fan
de plant, it hat te ferlitte de bisten yn estrus.
Mar de fjirde etappe hat net forgetten harren. It is de tt.
It wiskje t de fyfde, dy't ik neamd omheech earst.
Dizze hergenommene fan de opienfolgjende stadia yn it natuerlike bewiis fan 'e taal
fan' e ingels yn beurt is yn eksakte gearhing mei it folgjende, basearre op de
natuerlike eigenskippen fan 'e sinne.
De ingelen is licht elemint, lykas s AIR de. It medium fan s tinzen release is
strangling s; want it ld is yn 'e loft trillings; ek de ingels sille wze aginten fan 'e
tinzen loslitte harren elemint.
As sadanich, de ingelen binne yndie transparant, mar se kin wze eigenwillich
krigen kleuren. Wat in ingel te sizzen oan 'e oare, dy't er skildere op syn oerflak; de
oare sjocht de foto en witte wat der spilet yn dy geast.
Ek wy sykhelje meastal stil, lit de loft, s elemint, frij ynsteld troch s en emerge
wr't se dan gjin Echoes; mar se kinne ek bringe oan willekeurige toanen. Sa kin de
ingel syn elemint, it ljocht, unmodified troch gewoane steat om te gean en tgong,
dy't wize op de ddlike transparnsje troch; mar as er wol prate mei de oaren, hy
twingt it wurde kleure troch ferspraat dr troch syn willekeur (of troch Euler, as wy

lucht de, beve).


Ek s stelling dat reitsje Extreme, sprekt foar s sicht. Infusoria binne transparant,
Engel sil ek. Mar infusorians moatte stjoert alle rays net sa bot ntwikkele, sadat se
bliuwe stabyl colourless, ingelen kinne troch kin ek wze al de strielen troch, mar mei
de kapasiteit te ntwikkeljen se yn harren kleuren. 3) Man tsjinnet as tuskenstap
tusken de ekstremen te befstigjen. Hy set sels de skok fan hier t, en syn hd is
trochsichtichName; ek syn gefoelens skilderjen al foar in part op syn hd yn syn teint.
3)

In soad, de legere ekstreme besibbe bisten tichterby de ingels yn 'e eigendom, de mannigfachste, te produsearjen
feroarjende kleuren sa't it skynt troch frijwillige bewegings en ween fan harren hd of yn it transparante stof fan har
lea, de cuttlefish en Beroen , mar se hawwe, op syn minst oan myn kennis, gjin kleurloos transparnsje oan kleur; de
ingelen unite sawol it fermogen fan kleuren en transparnsje; de leechste bisten wurdt altyd meted t mar ien.

De wize dr't de ingels de kleuren feroarings troch dr't se sprekke bringe t, is nei
alle gedachten it folgjende.
De hd fan de ingelen is tige subtyl, fine, transparant, nei alle gedachten sels
besteande t mar ien besibbe Haze, lykas de bubble per se. - Troch de sinne alles
essinsjeel is, bst materiaal te finen op har en yn har direkte omkriten dogge net, want
fan 'e nbidige hjitte, dr't alles hat te smelten. 4) - Sa de ingel krekt harren hd
willekeurich op guon plakken kontrakt en twreidzje en sa compress of te ilut oan,
lyk oan de bel, nei de natuerkundigen bekend prinsipe fan kleuren fan tinne platen, de
kleuren mannigfachste spultsje se nedich foar har taal, produsearje.
Wy binne it gesicht fan 'e heechste sin; mei de ingels, mar it gesicht is allinnich op
de faze dr't op dit harksitting is. Jo moatte in noch hegere sin as wy dogge, it nivo
fan it gesicht duorret op mei harren. Ut dizze sin, wy kinne net sels neat, omdat it
krekt as s posysje.
Assets wy net sels oanjaan hokker soarte fan betsjutting is? - Och, ja; mar dat kin
allinne barre yn in lettere haadstik.
4)

In ingel soe krekt wze kinne om te ferstean sa bytsje, hoe't wy kinne libje op s beferzen wrld liif as it is om te
tinken hurd, sa. As op Saturnus, dr't ek al it wetter nei alle gedachten beferzen en iis is, binne der libbene skepsels
kin. De kaai nei it mystearje is mar allinnich it dat jouwe elk lid makket syn skepsels, sa te sprekken.

Haadstik Trije
Oft de ingels hawwe skonken.
As de ingels binne suver ballen, is it begrepen, fansels self-ddlik dat se hawwe
gjin skonken; mar it foarste plak begrepen mei alle foarige net sizzen dat
se suver binne ballen, twad, men kin reverse de foarige bewizen fan it sphericity fan
'e ingel drmei komme oan' e help, dat is fan oare punten of nei alle gedachten
makket dat se net hawwe skonken , Mar foar leads folgjende Oprinnend beskging
troch de rige fan wzens. . Guon wjirms, lykas de Centipede, hawwe God wit
hoefolle skonken, it giet om har hielendal net op in pear fan mear of minder; de
flinters en kevers hawwe mar in oar 6, de schdieren krekt noch 4, de fgels dy't de

ingels binne approaching sels mear as de schdieren troch harren ndersyk op 'e grn
en te bewegen frij yn romte, krekt as de man dy't al syn tinzen bisten skims en yn syn
eigen miening sels mar heal dier, de helte is al Engel, dy't mar hawwe 2; mei in nije
oanpak om de ingel toaniel falle elk 2 fuotten wei. De ingelen, snt dat is it folgjende
poadium dan hat allinne noch 2 poaten, sa kinne jo ek gjin mear.
No de tige leechste infusoria hawwe gjin skonken; mar dat is allinnich de moeting
fan ekstremen, dy't wy sin earder dat stipet sels t 'e oare kant fan it bewiis.
Dat liedt my nei in fsluting fia de hannen fan de minske.
It bleau oan 'e minsken te besluten oft er woe te wzen op syn wjukken twa foarste
poaten as de fgels, dy't er doe lykwols mear koe hawwe cast f t' e ierde. Mar hy
seach, dat dit unmooring wie mar skyn; bliuw op ierde hy soe wze as er koe bewege
nei syn nderskate nderdielen ek frij. Drom er leaver te swing mei dr't er soe
hawwe de ierde mar socht om 'e nocht om te ntkommen, wurde omfoarme yn
hannen te ha in wapen mei dr't er koe om har syn slaaf syn minst. Ynstee fan 'e
lichems dy't hawwe him al de skatten fen' e ierde kin liede, hy hat earder ynstellings
mei dr't er fan al de skatten. Ierde kin winne se foar him en sels.
It soe yndie west hawwe goed as de man hie krige beide hannen as wjukken. Mar
dat net wurkje. Natuer hie doe't se wie it ynfieren fan har poadium oergong nei de
omkriten fan 'e minsken te ntdwaan allinne noch oer fjouwer fuotten; los om ien
kear alle fjouwer fan 'e wrld en sa meitsje bisten gelyk oan ingels se koe net; Hja
skuorden op syn minst twa, en makke mei fgels de wjuk, dr't minsken t 'e hannen.
De fabel is dit dizze manier: de ierde sei tsjin demon of kreative geast, de opbringst
benammen troch de natoer: lit myn bern ik tsjge dat ik weidzje en soarch; wrom jo
nimme it fan my?
Nee, sei dy doe't se bliuwe mei jo, dan neat fan harren, de bern hat te folbringen
troch de mem, syn nderwiis. Hy wiisde nei de sinne: dr wol ik deadzje jo bern. Mar
de ierde woe net jaan op harren bern.
En de duvel sei tsjin de stien: Jo kinne bliuwe mei dyn mem, en har bline tearens
sdzje, t jimme sil dochs net in ingel; mar nei de plant: kom t dyn memme
skirte; de sinne stjoert dy harren boade, en ropt dy te wzen yn har waarme kleurrike
keninkryk. De plant folge de enticement en sochten de memmeskirte te wrest troch
geweld, dy't altyd neamde har bern bliuwe by my, de sinne lokket dy ek mei
glanzende beloften, mar voedt en koesterje net jo ik dwaan. En hja bethaute fan
harren pretendent mei har triennen en se holden forcibly by de root stevich: want se
tocht ik lit myn bern fuort, dus it forkwynt, my ja yn 'e sinne.
En doe't de duvel kaam wer nei de ierde, en sei it bern is ripe nei in hegere
skoalle; No krekt net 'langer! Se woe net tastean, omdat hy skuorde fan har mei
geweld t 'e memmeskirte. Mar de mem ferovere it en namen it sels op 'e
fuotten. Lykas de minsklike frou noch hldt har bern yn earms op 'e fuotten as it giet
siket gelyk en leafde despised, dus se hlden har skepsel, dy't der nocht oan folgje op
de oprop, noch, en joegen him de allernhrenden boezem, der nei te tie up. - Mar hy
bleau fjouwer fuotten op 'e tiid.

Wer, de duvel kaam nei de ierde en sei, no jou my dyn bern, want it is tiid foar my
om dat to bringen yn it ryk fan it ljocht dr't it wurden de ingels. Och, sei de boaiem,
dat helpt my as it wurden is in ingel en ik kin net mear op oan myn boezem fan. Mar
hy wie df foar har pleas, naam de bern te ntkommen is it en ferovere har twa
fuotten geweld. Mar doe't de mem leaf machtiger as de demon fan geweld, en hy koe
net, har snatch de oare.
No, sei er, nferstannich mem, hld jo bern en lit se yn dyn skirte bliuwe in
nbeboud kreupel. Mar tagelyk drage de straf fan jo monkey leafde; en hy naem de
twa fuotten, dat hy hie woun yn syn hn, en makke de wjukken fan 'e fgel is, en sei
tsjin him: hjir binne de wjukken dy't om jo te ferheegjen jo soe gean dr't jo soene ta
in ingel. Jo mem wie ivich yn eangst, doe't dy streek, dat jo moatte noch ntkomme
har. En as it skepsel fielde optein omdat brek 'dat ek de mem ntkommen; mar hja hie
it noch fynt dat it tndeln goed, mar koe net gean drwei, en wie bliid, dat se koe feed
har bern en koesterje en wn oer de kweageast.
Snt dit wie tige grammoedich, en naam de wjukken en makke syn hannen fan it,
en sei tsjin de bern: suggest jim mem, omdat se net wolle ferlitte op syn eigen, en
twinge se sa, jo te berikken it iten dat se dy mar earder selfish leafde gench dat jo
moatte wurde ferlern, it lste net fertsjinne treast. Hie se liet dy troch josels, dus net
mear jo nedich harren grof iten; mar bleau dr yn it ljocht, en wienen in prachtige
ingel.
De man met mei syn hannen te flokken de duvel spriek tsjin syn mem.
Ik werom nei dizze flevering werom nei it bedriuwslibben.
De fuotten en sels nregelmjittige tstekkende hichten fan Earth Creatures
ntsteane omdat harren nderwiis wurdt net allinnich bepaald troch in sintrum bten
fen hjarren, mar troch ferskate.
De plant wurdt in part oanlutsen troch de ierde, in part fan de sinne, sa se giet del
healwei, heal omheech. It bist is net sa folle oanlutsen yn syn foarming fan 'e ierde,
mar ek; drom de saplings dat driuwt it del 'e skonken. Mar yn foarmjen de sinne
skepsel hannelet net mear as de attraksje fan 'e sinne; omdat de planeten binne erwten
tsjin 'e sinne; sa de bolfoarmige foarm kin wurde foarme frij. En dat de sinne sels hat
de winsk om te produsearjen kugliche formaasjes, sjoen in part yn 'e foarm fan' e
planeet, foar in part yn it feit dat de minsklike holle dy't tsjin nder alle koppen op
ierde de sinne meast, de kuglichste foarm hat, en leafst yn 'e eagen, dat heart ta de
sinne noch mear bysnder. Just de beurt, de ierde oefenet tsjin de sinne yn de foarm
fan ierdske wzens, behinderet harren kugliche nderwiis.
It hat dryn de reden wrom't de skepsels op ierde kin net wze bolfoarmige, mar
wrom sinne skepsels kin wze, en wrom't dy ntbrekkende skonken.
Mar as de ingels hawwe gjin skonken, hoe't se bewege it? - Hoe de kuglichen
planeten bewege. Hawwe net dy skonken?

Haadstik fjouwer
De ingelen binne libbene planeet
Yn prinsipe, wy kinne ek sizze, it libbene wzens fan de sinne wienen planeten,
mar dyjingen dy't ynstee fan skonken te rinnen op har, circling buert, fgels fan 'e
loft, dy't net allinne ha de wjukken fan fgels, omdat se sa oan flechten net nedich.
Life ferheget mei de perihelion. De fierste planeet kin beeiste brokken; de Saturn
ring is in iisbaan. De ierde is bedekt mei in prachtige levendige, griene en fleurich
Rind; it is sels in sinnekalinder skepsel, mar allinnich bten libbene en kleurrike
kleur.
By Fenus en Merkurius, de sinne fan rays penetrate noch djipper; syn btenste
laach is libbene pass omheech nei it sintrum; en yn 'e folgjende planeet de sinne,
troch de waarmte fan de sinne kin trochkringe troch en troch, it libbene laach sil gean
nei it sintrum sels; sy sille wze tige yngeand libbet, en sa'n troch ende wer troch
libbene bal is ien dan willekeurich kin neame dat in planeet of in nfhinklike
yndividu.
Hjir earste fan alle bewiis fan myn akseptaasje as de omkriten fan planeten. As men
ferdielt de gemiddelde fstn fan Saturnus t 'e sinne yn 100 gelikense dielen, sa
komme foar de mean fstn fan de sinne nei Merkurius 4 fan dy dielen, fan
Merkurius nei Venus 3, fan dr nei de grn 6, fan hjir nei Mars 12, fan Mars oant
mids-fstn fan de fjouwer lytse planeten Vesta, Juno, Ceres, Pallas, dy't ferskine te
wzen allinne fragminten fan deselde, 24; fan dizze nei Jupiter 48, en drwei nei de
96th Saturnus Ut dit Feike de Boerlaan ticht al Kepler, dat op it punt tusken Mars en
Jupiter, in wichtichste planeet moat bewege wr't nei de fjouwer fragminten drfan
waarden eins ntdutsen.
It wurdt opmurken wurde dat dit Feike de Boerlaan fierder allinne giet nei
Merkurius yn syn wettichheid. It soe prachtich as it wiene allinne mar tafallige, en
har net echt in wet soe wze basearre. Dochs soe it lste, wiskundige rige wetten
Neffens it gefal as men net oannimme dat de Feike de Boerlaan, dan ek fierder yn 'e
wei dat rint oan de Merkurius tusken Merkurius en de sinne. (De rige waard
annulearre in nmer.) Dan, soe, as de romten tusken de planeten altyd downsize nei
de sinne troch de helte, noch in planeet tusken Sun en Merkurius bestean, soe de lste
fan 1.5, dit soe hawwe wer tusken har en de sinne ien dy't soe 3/4 by him wei; en it
soe hawwe neinich soad planeten falle tusken de sinne en Merkurius yn dizze wei,
om't de Feike de Boerlaan kin nea wze nul. Dy planeet no fertsjintwurdigje de
neinichheid fan libbene wzens op 'e sinne.
Yn it algemien, de planeten fnimme mei de sinne tichtby yn grutte, en dy't de
sinne neist wierskynlik as oarspronklik dy't ta har, ek sels-ljochte, sil drom net
ntdutsen mei de teleskopen fan astronomen part fanwege harren lytse grutte, foar in
part fanwege syn ljocht net de sinne nderskied; draacht ek by oan syn transparnsje
te meitsje se nsichtber; Astronomen men moat drom net opfreegje.
Ik grif hawwe neamd boppe de eagen de ingels, en no ik neam se planeten hawwe

komme ta libben. Mar de namme net feroarje de saak en inkeld tsjinnet, gau
vorzuheben de, al gau de relaasje mear.
Men kin ek, as jo wolle, s ierde neame each, en s eigen each allinne in folslein
werhelling fan 'e ierde, dr't it reproduceert sels. Wat ekspresjes ik ek fierder te sizze
neat, as dat lit de ierde sette tegearre yn in soarte fan relaasje mei ien each; of yn oare
wurden, dizze koarte betingsten, de ierde is in each, de ingel is in each, moat wurde
beskge as fkoartings foar de tdrukking fan beskate, nimme plak tusken twa punten
fergeliking.
Us ierde is gelyk oan it each in bol besteande t konsintryske lagen, nammentlik
mear trochsichtich troch ferskate densities, sfear en see, troch dat ynsidint sunlight te
produsearje op syn oerflak vivid kleurrike bylden, dy't dan giet pas in ymprint yn s
each , Mar wat moat opmurken wurde goed, s ierde is in omkeard each; it
ierdoerflak mei syn wzens mei gefoel, dy't fage bol btenste Retina; See en sfear fan
de vitreous en de lens fsjoen streamde nder waans mei help fan allinnich de sinne
syn strielen binne by steat fan produsearjen fan de kleurrike skilderijen fan it libben
op 'e Retina fan' e ierde, krekt as yn s eagen. Yn Earth Eye allinnich is echt, wat is
yn s inkeld ideale footprint; de ferhldingen binne itselde.
fansels as himelske angelic skepsels, se ek passe de himelske oarder en net rinne
willekeurige hjir en drhinne troch Caprice, mar folgje frijwillich en t ynderlike
driuwfearren, de frijheid om fst te stellen de godlike fansels, krekt as op ierde, al yn
in wat oare betsjutting , alle goede minske folget de wetten fan in hegere oarder, de
stranger, hoe better oft er is, mar hy docht it t frije ynterne skiven. De ingelen hlde
allinne de ynformaasje nedich troch de wetten fan 'e himelske keninkryk paden op
gruttere frijheid noch stranger ien as de bste minsken; binne der krekt ingels. Foar in
mear detaillearre tlis fan dizze frjemde relaasje tusken frijheid en needsaak, hoewol't
fansels gjinien fan harren wit krekt hoe't it is mei himsels en de oaren t dogge sa, ik
ferwize nei de ferhannelingen fan filosofen en teologen oer wa't witte better en gjin
muoite yn fine.
It kin wze fan frijheid of needsaak of frijheid as ynderlike needsaak of neat
Tourisme it, dat en hoe te bewegen de ingel, it skses bliuwt itselde. Dat is, snt de
ingels binne hiel soad, en elk, as foeget in goed-besteld, en mear sa yn 'e
bestgeordneten steat, nimme soarch fan de oanwzichheid en bewegingen fan de oare
mei - wat se neame de astronomen healwiis problemen omdat it is earder Reciprocal
fwagings, - sa de ingelen in ntputlike mannichfldigens fan bewegingen tusken
harren wille troch en om inoar, sadat se binne altyd te werom nije siden, krijen oan
elkoar yn hieltyd nije en wikseljende relaasjes, en dit mearfldichheid defies
berekkening likegoed as as jo woe te berekkenjen de bewegings fan in mienskip fan
minsken dy't bewege troch elkoar; It ferskynt hjir as dr as in Wibbeln en tingling
betizing, dy't allinnich begripe de sin en doel dat tfiere dizze bewegings. Invert mar
ek de meast fier fan de sinne planeet ea wer in oare tige deselde posysjes werom noch
werhelje krekt deselde paden;lykwols, hja binne seker t fan de saak ddlik
oerwurk; fan sa'n oerwurk mar merkbiten yn in mear by de folgjende.
Mei itselde, as net mei in noch mear yngeande frijheid fan beweging fan de

ingelen, mar se kinne ek feroarje harren foarm dr't se wer kin de fiere fan de sinne
planeet net by, omdat se binne stive, of op syn minst as de ierde in stive hawwe
bark. By de ingels, mar, sa't ik sei, neat stive, al as woven fan lucht en ljocht, de
firmest hd it krekt as stretching in haze of skom bubble, it kontrakt ek bolfoarmige,
mar noch altyd winske, troch de natuer, constrict, ferbrede, koe fold as jo mar krekt
as in binnen ta ride prinsipe fan it libben wie ynherinte as de ingels. Snder de stive
boatsje, mar de ierde soe krije in lyksoartige besit, as de ingelen, as om konkludearje
dat de skepsels op syn oerflak dat hawwe ntsnapt, de solidification, mar binne noch
dielen fan 'e wrld, lykas fermogen mear of minder noch heart. No wat hat no liet oer
de ierde krekt noch in yndividuele nderdielen oan en t 'e oarspronklike folsleine
libbenskrft, de ingel wurdt yngeand bleau t in jitizeren, dat wol sizze mei ynterne
driuwende krften talint, verfgendes oer syn eigen foarm mei frijheid skepsel mei
folle grutter frijheid, mar as de ierdske skepsels. Om't dy hawwe noch mei oan bst
bonke of skelpen of leathery hden yn wat oan 'e solidification fan' e crust, dat
makket se mear of minder beheinde yn 'e frijheid fan' e feroaring yn foarm; en
allinnich de tige ienfldichste infusorians meitsje in tsndering foar dat, sa lang as
se, neffens it prinsipe fan 'e gearkomste fan ekstremen, mei de ingels as yn' e
grnfoarm en frije beweging likegoed as frijheid fan de feroaring yn de foarm komme
byinoar 5) .
5)

. As ienfldichste organismen no de saneamde. Monera, ienfldige SLIMY klonten, hjir it fwikseljende frijwillige

foarm feroarings jilde.

Sa, as allinne de kleur fan 'e ingel wie ddlik, bleau oan harren mar hoe't se wolle
dielen de ienfldige ljocht yn kleur, sa de bal is allinne de basis foarm fan de
ingel; wat se wolle dat te wzen, is harren eigen ynsjoch.
mar de basis foarm bliuwt de bal yn dat alle feroarings yn 'e foarm fan har t as in
sintrum foar de deselde fariearje yn elke mooglike rjochting, en werom de ingels yn
in rstige omjouwing wer no. No kinne jo sels gean ien stap fierder. It sil ommers
soargje ferskate soarten en nivo fan ingelen, en allinnich de ingels fan 'e heechste
oarder kin hawwe in tige suvere bolfoarmige basis foarm, mar de oaren allinnich bollykas, saneamde. Ellipsoidal foarmen, plattere en mear langhalige show mei in
ferskaat oan aspekten ferhldingen, mar keare nei de bal as sadanich skommelje om
in sintrale foarm.
Eltse oare ellipsoidal foarm sil betsjutte in twreiding yn in oare predominant
rjochting. Want it is ek yn it echte planeet dat. Wilens, as in yndieling fan 'e Angels
no is net s taak, en de elliptyske fwiking fan de ingelen t de bolfoarmige foarm
soe krekt wze in bytsje oeral, wy fertutearzing se hjir as neglecting lytse fwikings
oeral op earste neiinoar, en hld s fierder oan de bal as essinsjele grnfoarm fan 'e
ingels.
Nei alles foarige, mar men hat gjin praat mear fan dat dat is mist it oansjen fan 'e
ingel op' e gench ferskaat fan skientme. Krekt oarsom, lit s stel itselde hoewol't
innately as transparante sektoaren, troch mar skynt troch in oarderlik ynterne
organisaasje, en dy't ek kin in oare foarm en kleur, dat se like, en kinne wikselje

tusken har as se like, sa op himsels kin meitsje de moaiste skilderijen en sculptural


foarmen. Tsjinoer it moaie en prachtige dochter skjintme dat sa'n foarm kin in ingel te
jaan kleur en foarm - ferskillende talinten yn dit ferbn, mar der sil mienskiplike grn
nder de ingelen fan - bliuwt de grutste minsklike skientme allinne in bleke
blaasbalgen Mannequin; en as de skilder tinkt er kin om it troch de ienfldige oanpak
fan wjukken omdat ingels der by wei, sa moatte de barre oan echte ingels tige
grappich. Mar moatte witte it net wurdearje de skientme fan de ingelen fan s
minsklike saakkundigen, it soe te skriuwen om ynearsten besprochenem prinsipe dat
se sels binne gjin ingels.
Haadstik Fiif
Fan 'e sinnen fan ingels
is s de heechste sin it gesicht; Syn boadskipper hat de fluchste weitausgreifendsten
swing en de moaiste lichem, want it is it ljocht beam. Mar de Angels hawwe in noch
hegere sin; Syn boade hat wjukken mei dat er net fleane op 'e tiid, mar de tiid fljocht
oer himsels, in liif dat is finer as de moaiste yn romte, want it is de romte sels.
De boade fan sicht komt dit spiritualiteit; fan 'e heechste ingels geast hat berikt
him.
Wat is dit betsjutting? Bring dat de ingelen binne libbene planeet.
Myn sin is it gefoel fan de universele swiertekrft of dregens, dy't bepaalt al it
lichem ten opsichte fan elkoar, en dat is sjoen troch syn libbene sintrum.
Dizze sin as gefoel suver krft hat yn feite gjin boade dy't werom soe bliuwe efter
de tiden; omdat dregens hannelt snder fertraging; noch hie in fysike lichem; want it
is suver troch de keamer.
De gravitasjonele keppelings e fierste himelske lichems yn in direkte wize; de
ingels sjoch op dizze wize as se makke daliks om de wrld en de hiele wrld wurdt
jn oan harren; ja de minste feroaring yn 'e wrld gebou wurdt field troch harren, sa
fier as it net bart yn sa neinich fiere regio fan har dat sels sy bestjoerd de
swiertekrft fan der yn gjin appreciable effekt mear. Sels de ingel is noch in einige
skepsel;de sin fan it hielal hat allinne God dy't boppe tiid en romte.
Op de nderfiningen dy't krige de ingelen troch dizze sin, se reagearje mei harren
bewegings, sa hoe't se moatte wurde fststeld nei moasje troch de gravitasjonele krft
doe't se empfnden neat fan it effekt fan dit krft; troch it fiellen fan de driuwfear foar
beweging is earder allinnich aktivearre en fststeld yn syn rjochting en krft. Hat se
jouwe net dizze ympuls, se soe fiele it mei pine; mar it behinderet se neat te jaan yn
him; Sa se dogge.
Mar soe der net dan de ierde fiel deselde ympuls, as it beweecht om de sinne en
wurdt omlaat fan oare planeten oan en wer?
Do wy witte oft it is net echt it gefal?
De man hat fan dizze wrld sin in swak analoog yn de fiellingen as syn eigen klam

wurdt lein tsjin 'e grn, dat kin net litte him yn syn rang en foartgong. Mar de
oerienkommende gefoel de ingels yn relaasje ta de hiele wrld.
Lykwols, de ingel grutter is as s mei dizze himelske sin, it giet foar s leechste
ierdske sin krekt as ferlern as er ferlear lea dy't inkeld fste ierde referinsje, it gefoel
fan touch di, miskien sels de smaak; s hegere sin, mar hy is yn in hegere
ntwikkeling as wy binne.
Snt de Angels binne nfhinklike eagen yn emoluments, waans hiele struktuer is
berekkene foar it ljocht as in elemint, it is ddlik hoe folslein kin har
gesicht. Oarsom, wy binne bline mollen.
Mocht se wze reseptive oan de sensaasje fan elektrisiteit en magnetisme, dy't
allinne oanpassings fan it ljocht, dus ik soe net mind; lykas wol mar ek wurde sjoen
oeral. En se sille, mar kin ek lke de lykas willekeurich, en wurde de meast folsleine
Zitterrochen earste opsichten. Magnetysk is al de ierde, de fiere planeet, wrom it
moat net wze de folgjende.
Yn alle gefallen, de ingels sille ek produsearje lden en te hearren, lykas s, of
earder better as s. In foarrjocht dat se hawwe yn dit ferbn foar s, ik wol te neamen
noch. Dns en muzyk binne susters dy't lykje oarspronklik sprong t in sie. Sille wy
dnsje, dus wy moatte meitsje allinnich btenlnske muzyk dr't de dns is net sa
faak as s. Net sa mei de ingels. Mei harren is muzyk en dns ien, sa dat de dns
bringt syn muzyk troch himsels mei. Nammentlik is it mei har, lykas mei de lytste
lichemkes. As lichem drown, sa is it ld mar yn in flugge fan de atomen, in dns fan
de deselde; en troch ferskate fan harren dnsje tegearre sa se meitsje reguliere reizen
is yn it ld sifers.
De snelheid fan de planeet is enoarm en noch nimt de sinne te sluten. Drom, as de
libbene planeet fluch draaie om de sinne of om elkoar, sa moat fan himsels in ld
gefal komme, en dit toan moat wze neffens de beweging. Sa as dancing ingelen, dus
it stik fan muzyk komponearre troch harsels oan it; se dnsje it ld figueren.
Dit is de wiere harmony fan de sektoaren, de moaie eagen fan de ingels.
Mar de fraach is oft net allinne God heart dit harmony. Mar in ingel kin ek
produsearje lden, snder it ferpleatsen fan it plak by it pleatsen fan in dielen yn
flugge oscillation. Dit is in neinige ferskaat fan wizen, kin dien wurde yn neinich
ferskillende klok en in neinich ferskillende resultaat, en hoe't in ingel kin
produsearje lden yn sa'n wize, hy is by steat om te hearren sels dy. Men sprekt ek
fan angelic stimmen fan s sjongers; Wa mar koe hearre in liet t in echte angelic
stim of sels in koar fan sokke! in ingel Mar no kin alhiel ferrassende fwikseljend
twreidzje en kontrakt, en neffens wat wy witte t de it printsjen fan blydskip en pine
as ingelen, wy kinne yntinke dat dit betsjut syn laits of sob, Foar hokker er in sokke
rappe feroaring fynt plak, wylst it bliuwt op it gehiel is ferlingd bten syn midden
steat of oangien nder deselde. It is allinnich mar as in muzikale ld mei s.
Dat rook moatte stean mei de ingelen op in tige heech nivo, kin konkludearre
wurde t de enoarm ferdamping, dat moat plakfine dr't de sinne en yn 'e sinne buert.

Wer, lykwols, wy kinne fine in wedstriid fan ekstremen yn dit fjild. Yn de leechste
bisten deselde hd oerflak is de mienskiplike ynstelling foar it opnimmen fan alle
sintchlike prikels; ek yn de ingels der sil it gefal; mar wylst yn de leechste bisten net
in ddlik nderskied, de ingels sille wze kinne stimme syn hd te fangen de
ferskillende sintchlike prikels oars yn sa'n manier dat it net allinnich no dizze, no dy
docht, mar ek oars t de waarnommen de lytste oanpassings.
Ek s byldzjende en auditory oargel is foarsjoen fan willekeurich clogging yn
aktiviteit Accommodationsvorrichtungen; mar dizze binne allinnich foar oanpassings
yn deselde sin Areas; de ingel is syn hd oerflak kin sels accommodieren foar
nderfiningen yn ferskillende sintchlike gebieten.
Haadstik Seis
lste hypteze
No, nei't ik haw presintearre dizze incontrovertible wierheden, dy't Newton sels soe
net hawwe wegere syn respekt, it jout my te bestellen, noch in hypoteze.
Troch it nbidige waarmte fan de sinne kin, sa't ik sei, neat bst te bestean yn
himsels en syn direkte omjouwing, en mei de ingelen drom gjin rge as lichem fan
loft en mist. Sa kinne se wurde beskge as mear of minder, fol mei eter en loft
extractor bubbels, dat kin noch, clips nei eltse maat mei in ynterieur organen,
weefsels kinne tinke twreide fan 'e moaiste mist Bubbles as gehiel. Myn hypteze is
no: de iene leafst mei soerstof, de oare fol mei wetterstof gas, dat frou, dizze man. Se
ferrize hieltyd t 'e sinne op' e lea, partners en bringen yn de ferbaarning proses fan
de wetterstof produsearre troch de soerstof, dat is nimmen plak harren houlik, it ljocht
dat ferljochtsje s fan 'e sinne.
Sunlight is drom allinnich it houlik fakkel de ingel.
Snt doe, hawwe koartlyn is omfoarme ta damp bubbles Myn skepsels neidat sy
hawwe west ingelen, eagen, planeten, lykas ik realisearje no, allinne troch de
ynspanning fan myn each yn nei de sinne yn 'e aqueous focht myn eigen eagen
keamer ntstie, en my opwn allinne de optyske uterlik, Ik sjoch se objektyf, en snt
wurde se krekt barsten, ik hjirby sjoch de reade tried fan myn observaasjes sloopt
ynienen.