You are on page 1of 1

Predmet Organizacija 2

RB

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Ime i prezime

Danijel Kvasina
Behudin Mai
Berislav Frankovi
Kreimir ljerac
Mirsad Maka
Amela Krupalija
Almin Orhan
Edina Kalamuji
Amira Karavdi
Danira Kiki

I
parcijalni
ispit

II
parcijalni
ispit

Seminarski
radovi

Prisustvo

Zavrni
ispit

Ukupno
bodova

Prijedlog
ocjena

12
12
20
16
20
12
20
-

20
20
20
20
20
20
-

10
10
8
8
10
10
9
-

10
10
10
10
10
10
5
8
-

36
32
24
40
36
36
24
40
36
-

78
84
44
98
90
96
51
97
36
-

4
4
1
5
5
5
1
5
1
1

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Prema lanku 68. (Uspjeh studenta) Statuta visokokolske ustanove CEPS-Centar za


poslovne studije Kiseljak, uspjeh studenata se odreuje na sljedei nain:
5 (A) - izvrstan, nosi 90 - 100 osvojenih bodova;

NAPOMENA; Studenti sa negativnom ocjenom

4 (B) - vrlo dobar, nosi 75 - 89 osvojenih bodova; polau usmeno u sledeem terminu ispita, a takoe i
studenti koji ele polagati za veu ocjenu.

3 (C) - dobar, nosi 65 - 74 osvojenih bodova;


2 (D, E) - dovoljan, nosi 55 - 64 osvojenih bodova;
1 (F FX) - nedovoljan, ispod 55 osvojenih bodova.