ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

1. Στοιχεία εκπαιδευτικού


Oνοµατεπώνυµο Νίκος Χάνος
Ειδικότητα Δάσκαλος
E-mail nxanos@yahoo.com
Τίτλος µαθήµατος : Ταξίδι στους νοµούς της Ελλάδας.

Α. Χαρακτηριστικά

Σύντοµη περιγραφή: Στο σχέδιο µαθήµατος οι µαθητές θα ασχοληθούν µε τη
διοικητική διαίρεση της Ελλάδας µε στόχο να κατανοήσουν τη διοικητική
διαίρεση της Ελλάδας σε νοµούς, περιφέρειες, γεωγραφικά διαµερίσµατα. Με
επισκέψεις σε δικτυακούς τόπους που προτείνονται, στηριζόµενοι σε βιβλία και
χάρτες καθώς και σε φύλλα εργασίας που δίνονται στο βοηθητικό υλικό, οι
µαθητές θα µάθουν ότι για να διοικηθεί σωστά και να αναπτυχθεί η Ελλάδα
χωρίζεται σε µικρότερα τµήµατα, τους νοµούς και ότι το διαµέρισµα αποτελεί
τµήµα της Ελλάδας που µπορεί να προσδιοριστεί µε γεωγραφικά κυρίως κριτήρια.
Θα µάθουν χρήσιµα στοιχεία για τα τµήµατα αυτά και το ρόλο τους και µε το
κατάλληλο υλικό που θα συλλέξουν θα έχουν τη δυνατότητα για µια
ολοκληρωµένη παρουσίαση των νοµών της Ελλάδας.

Τάξη που προορίζεται: Ε΄ Δηµοτικού
Περιοχή του αναλυτικού προγράµµατος: Γεωγραφία Ε΄ Δηµοτικού. Το
ανθρωπογενές περιβάλλον της Ελλάδας.

Διδακτική ενότητα : Διοικητική διαίρεση της Ελλάδας. Οι νοµοί της
Ελλάδας.

Εργαλεία για την προετοιµασία του δασκάλου: Ο εκπαιδευτικός για την
καλύτερη υλοποίηση του µαθήµατος θα πρέπει να έχει φροντίσει ώστε να
υπάρχει στην αίθουσα διδασκαλίας πολιτικός χάρτης της Ελλάδας και βοηθητικά
βιβλία, καθώς επίσης να έχει επισκεφτεί πρόσφατα τους προτεινόµενους
δικτυακούς κόµβους εάν θα χρησιµοποιήσει υπολογιστή. Καλό είναι επίσης να
έχει έτοιµο βοηθητικό υλικό ή να τροποποιήσει καταλλήλως για τις ανάγκες της
τάξης του το βοηθητικό υλικό που επισυνάπτεται στο σχέδιο.

Διαδικτυακοί τόποι για το δάσκαλο και για τους µαθητές
http://www.minagric.gr/greek/agro_pol/Greece/Greece.htm Διοικητική Διαίρεση της
Ελλάδας . ΕΣΥΕ
http://www.geocities.com/world_greek_geografia/Greekstart/start.htm Στοιχεία για
νοµούς της Ελλάδας.
http://www.maplibrary.gr/Maps_Greece/indexgr.html Περιφέρειες, Νοµοί της
Ελλάδας
http://www.culture.gr/2/21/toc/cult_map_gr.html Πολιτιστικός χάρτης της Ελλάδας
http://www.maplibrary.gr/MapsGR.htm Χάρτες της Ελλάδας

Δίκτυο Σχολικής Καινοτομίας

1

http://2dim-kalam.thess.sch.gr/0000/map%20gen/am%20geniki.htm Χάρτες της
Ελλάδας
http://www.qsl.net/sv2bzq/map_aprs.htm Χάρτες της Ελλάδας
http://www.evrytan.gr/up0/Xartes.htm Χάρτες της Ελλάδας
http://www.daskalos.edu.gr/d/bohuhmata/diafora.html Εφαρµογές για Γεωγραφία
Ελλάδας
Προετοιµασία των µαθητών: Στο γνωστικό επίπεδο των µαθητών περιλαµβάνονται
γνώσεις στοιχείων γεωγραφίας και ιστορίας για την Ελλάδα και πληροφόρηση για τη
διοικητική διαίρεση της Ελλάδας σε περιφέρειες, διαµερίσµατα, νοµούς. Πιο
συγκεκριµένα από την ύλη της Μελέτης Περιβάλλοντος Δ΄ Δηµοτικού οι µαθητές να
µπορούν να αναγνωρίζουν στο χάρτη της Ελλάδας τα γεωγραφικά διαµερίσµατα, να
εντοπίζουν τη περιοχή που ζουν και να απαριθµούν µεγάλες πόλεις της Ελλάδας.
Στην Γεωγραφία της Ε΄ τάξης έχουν µιλήσει για τη µορφή και το σχήµα της Ελλάδας,
όπως και για το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας. Ως εκ τούτου µε κατάλληλες
ερωτήσεις θα ξαναθυµηθούν οι µαθητές κάποιες από τις γνώσεις που συνάντησαν
παλαιότερα.
Εφόσον χρησιµοποιηθεί υπολογιστής/ες η εξοικείωση µε την περιήγηση στο
διαδίκτυο, η χρήση µηχανών αναζήτησης, η εξοικείωση µε επεξεργαστή κειµένου,
από κάποιους µαθητές τουλάχιστον θα διευκολύνει στην υλοποίηση του µαθήµατος,
γι΄ αυτό ο εκπαιδευτικός πρέπει να διερευνήσει αν υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες.
Τέλος προτείνεται κατά τη µελέτη και συγκέντρωση των πληροφοριών οι µαθητές να
συγκροτήσουν οµάδες και ο εκπαιδευτικός πρέπει να λάβει υπόψη του την εµπειρία
της τάξης του για εργασία µε οµάδες ή να λάβει κατάλληλα µέτρα εάν για πρώτη
φορά εργάζονται οι µαθητές σε οµάδες.
Χρόνος που απαιτείται: 2-3 διδακτικές ώρες
Β. Εκπαιδευτικοί Στόχοι
1. Γενικός Σκοπός και στόχοι
Να διακρίνουν τη διοικητική διαίρεση της Ελλάδας σε νοµούς, περιφέρειες,
γεωγραφικά διαµερίσµατα.
Να χρησιµοποιούν τον χάρτη της Ελλάδας και να αντλούν πληροφορίες.
Να εντοπίσουν στο χάρτη τους νοµούς και τις πρωτεύουσες τους και να
αναγνωρίζουν στο γεωγραφικό διαµέρισµα που ανήκουν.
Να καταγράψουν, αναλύσουν, αξιολογήσουν και να παρουσιάσουν πληροφορίες για
τις οποίες η Ελλάδα χωρίστηκε σε νοµούς, περιφέρειες και διαµερίσµατα.
Να επισηµάνουν ότι η διαίρεση σε γεωγραφικά διαµερίσµατα δε συµπίπτει µε το
χωρισµό σε διοικητικές περιφέρειες.
Να κατανοήσουν ότι ο χωρισµός σε περιφέρειες έγινε κυρίως για την οικονοµική
ανάπτυξη των περιοχών.
Να καταγράφουν απλά στατιστικά στοιχεία.
Οι διαθεµατικές έννοιες που θα αναπτυχθούν είναι: χώρος-χρόνος, οµοιότητα –
διαφορά, σύστηµα.

Δίκτυο Σχολικής Καινοτομίας

2

2. Ειδικοί Στόχοι:
1. Γραµµατισµός (Γλώσσα-Επικοινωνία)

Κατανόηση και ερµηνεία των κειµένων (προφορικών και γραπτών)

Παραγωγή, διαπραγµάτευση, αξιολόγηση του νοήµατος στον προφορικό και
γραπτό λόγο

2. Επιστηµονικός εγγραµµατισµός, επιστηµονική σκέψη και επιστηµονικός
προβληµατισµός

Φυσικές Επιστήµες (& Τεχνολογία): Έννοιες, τρόπος σκέψης, τρόπος
επίλυσης προβληµάτων, µεθοδολογία και «κουλτούρα»
• κατανόηση ορισµού (και οροθέτησης) εννοιών που διδάχθηκαν
• χρήση εννοιών που διδάχθηκαν
• σύνδεση των εννοιών που διδάχθηκαν µε άλλες έννοιες του ίδιου
γνωστικού πλαισίου (κατασκευή εννοιολογικού πλέγµατος)
• αφαίρεση, γενίκευση, επανα-συγκεκριµενοποίηση και εφαρµογή των
εννοιών στην επίλυση προβληµάτων
• συγκρότηση επιχειρηµατολογίας, παραγωγή και κριτικός έλεγχος
συλλογισµών, κριτική µιας δεδοµένης επιχειρηµατολογίας
• κατανόηση των προς επίλυση προβληµάτων
• διατύπωση και σύλληψη του ερευνητικού ερωτήµατος

3. Ψηφιακός εγγραµµατισµός
• Εξοικείωση µε τις Τεχνολογίες και τις επικοινωνιακές πρακτικές
• Διαχείριση πηγών πληροφορίας και ανακαλυπτική µάθηση
• Διατύπωση υποθέσεων-ερωτηµάτων
• Διαχείριση της µάθησης, σε ατοµικό επίπεδο αλλά και σε συνεργατικό
περιβάλλον
4. Ικανότητες του πολίτη για συµµετοχή και δράση στην κοινωνία

Συν-εργασία
• συνεργασία µε άλλους
• συντονισµός δραστηριοτήτων
• διεύθυνση µιας διαδικασίας, σχεδιασµός, οργάνωση και διεξαγωγή µιας
δραστηριότητας
• λήψη αποφάσεων, δηµιουργία όρων συναίνεσης, συµµετοχή σε
διεργασίες αντιπροσώπευσης, ανάληψη ευθύνης, κατανοµή ευθυνών,
διατύπωση και παρακολούθηση συνθηκών διεξαγωγής υπό συλλογικούς
όρους, συµµετοχή και διεύθυνση διαλόγου

3. Ανάλυση ως προς τη δυσκολία:
Πιθανόν οι µαθητές να δυσκολευτούν να κατανοήσουν τις διαφορές γεωγραφικού
διαµερίσµατος και περιφέρειας, γι΄ αυτό είναι καλό µε µεσολάβηση του δασκάλου να
κατανοήσουν ότι για το γεωγραφικό διαµέρισµα τα κριτήρια είναι κυρίως
γεωγραφικά και ιστορικά, ενώ για την περιφέρεια είναι οικονοµικά.

Δίκτυο Σχολικής Καινοτομίας

3

Γ. Περιγραφή (Διδακτικές Οδηγίες):
Διερευνώντας την εµπειρία των µαθητών της τάξης. (Εισαγωγική δραστηριότητα)
 Ο δάσκαλος καλεί τους µαθητές να επισκεφτούν ειδησεογραφικά portals και
να εντοπίσουν γεγονότα που έγιναν σε διάφορα µέρη της Ελλάδας. Στη
συνέχεια παρακινεί τους µαθητές να αρχίσουν να σηµειώνουν στο φύλλο
εργασίας 1 (χάρτης Ελλάδας) τα γεγονότα στους νοµούς που τα εντόπισαν. Η
ίδια αρχική δραστηριότητα µπορεί να γίνει µε εφηµερίδες που φέρνουν οι
µαθητές στην τάξη.
 Με παρακίνηση του δασκάλου οι µαθητές παρουσιάζουν στην τάξη τις
πληροφορίες για τα γεγονότα και τους νοµούς και καταλήγουν στα πρώτα
συµπεράσµατα.
Πως εξελίσσεται διδακτικά η ενότητα;
 Στη συνέχεια ο δάσκαλος αξιοποιεί µε κατάλληλες ερωτήσεις τα στοιχεία που
παρουσιάζουν οι µαθητές για να τους θέσει το κυρίως πρόβληµα: Για ποιους
λόγους η Ελλάδα χωρίστηκε σε νοµούς, περιφέρειες και διαµερίσµατα;
 Οι µαθητές χωρισµένοι σε οµάδες ανατρέχουν στο χάρτη που υπάρχει στην
τάξη ή επισκέπτονται τους δικτυακούς τόπους και οριοθετούν το νοµό που
επιθυµούν.
 http://2dim-kalam.thess.sch.gr/0000/map%20gen/am%20geniki.htm : Χάρτες
της Ελλάδας http://www.qsl.net/sv2bzq/map_aprs.htm : Χάρτες της Ελλάδας
http://www.evrytan.gr/up0/Xartes.htm : Χάρτες της Ελλάδας.
 Κατά τη διάρκεια της αναζήτησης, ο εκπαιδευτικός διανέµει στα παιδιά φύλλο
εργασίας 2 και τους ζητεί να καταγράψουν τις πληροφορίες που θεωρούν
σηµαντικές για το νοµό καταγωγής τους ή να συγκεντρώσουν πληροφορίες
για νοµό που επιθυµούν. Εναλλακτικά µπορούν να χρησιµοποιήσουν
εκπαιδευτικό λογισµικό µε θέµα τη Γεωγραφία της Ελλάδας από αυτά που
κυκλοφορούν στο εµπόριο.
 Στη συνέχεια µέσα από ένα παιχνίδι ρόλων (π.χ κάτοικοι διαφορετικών
περιοχών µε τοπικά προβλήµατα συζητούν µε πολιτικό σε τηλεοπτική
εκποµπή) οι µαθητές προσπαθούν να απαντήσουν στο ερώτηµα: ποιος
ασχολείται για λύσει τα καθηµερινά προβλήµατα; Μέσα από τη συζήτηση που
ακολουθεί δίνουν απαντήσεις για την ανάγκη διαίρεσης της Ελλάδας σε
νοµούς.
 Ακολουθούν τα φύλλα εργασίας 3 έως 5 όπου διευκρινίζονται οι έννοιες
γεωγραφικό διαµέρισµα και περιφέρεια και γίνονται οµαδοποιήσεις των
νοµών και οι µαθητές προσπαθούν να απαντήσουν γιατί η Ελλάδα διαιρείται
σε µικρότερα τµήµατα.
 Στη συνέχεια ο δάσκαλος χωρίζει τους µαθητές σε οµάδες και προτείνει να
εντοπίσουν στο χάρτη και να καταγράψουν κατά γεωγραφικό διαµέρισµα τους
νοµούς και οι πρωτεύουσες τους. Παρουσιάζονται από τις οµάδες οι νοµοί
κάθε γεωγραφικού διαµερίσµατος και δίνονται συµπληρωµατικές
πληροφορίες για τους νοµούς, δίνοντας έµφαση σε κοινά στοιχεία και σε
στοιχεία που κάνουν τους νοµούς να ξεχωρίζουν (σηµαντικά ιστορικά
γεγονότα, µνηµεία, χαρακτηριστικά προϊόντα κ.λπ.). Μέλος της οµάδας
µπορεί να σχεδιάσει το χάρτη (επισυνάπτονται στο βοηθητικό υλικό χάρτες
διαµερισµάτων)

Δίκτυο Σχολικής Καινοτομίας

4


Τέλος οι µαθητές οµαδοποιούν και κατηγοριοποιούν τους νοµούς σε οµάδες
µε σηµαντικά µνηµεία, σηµαντικά γεγονότα, χαρακτηριστικά προϊόντα κ.λπ.
Χρησιµοποιώντας το πρόγραµµα της ζωγραφικής στον Η/Υ οι µαθητές
µπορούν να χρωµατίσουν µε διαφορετικό χρώµα τους νοµούς της Ελλάδας
και να γράψουν τα ονόµατα κάποιων νοµών.

Δραστηριότητες επέκτασης:
 Στο µάθηµα των τεχνικών κατασκευάζουν καρτέλες µε τα ονόµατα των
νοµών, µετά χωρίζονται σε δύο οµάδες και παίζουν «Το παιχνίδι των νοµών».
Κάθε µέλος της οµάδας παίρνει µία καρτέλα από τις καρτέλες της άλλης που
έχουν τοποθετηθεί ανάποδα στο τραπέζι και δίνει τα στοιχεία που ζητούνται.
Νικήτρια είναι η οµάδα µε τις περισσότερες σωστές απαντήσεις.
 Παρουσίαση των νοµών της Ελλάδας µε το πρόγραµµα power point, εάν
υπάρχει χρόνος.
 Δηµιουργία τουριστικού οδηγού διαµερίσµατος ή της Ελλάδας.
 Ζώα και φυτά της Ελλάδας
 «Το παιχνίδι της γεύσης» ή «Το παραδοσιακά τραγούδια της Ελλάδας»,
συνθετικές εργασίες που µπορούν να δοθούν σε οµάδες µαθητών για το σπίτι,
ώστε οι µαθητές να παρουσιάσουν χαρακτηριστικά προϊόντα από περιοχές της
Ελλάδας ή να φέρουν για ακρόαση στην τάξη τραγούδια κρητικά, ηπειρώτικα,
νησιώτικα κ.λπ.
 Τέλος µπορούν να δοθούν για το σπίτι (ως ασκήσεις εµπέδωσης) τα φύλλα
εργασίας 4, 5, και εργασίες από το σχολικό βιβλίο.
Δ. Αξιολόγηση των Μαθητών:
Στο τέλος του µαθήµατος οι µαθητές συµπληρώνουν τα παρακάτω φύλλα
αξιολόγησης.
Η αξιολόγηση του µαθήµατος και των µαθητών κρίνεται από το ενδιαφέρον και τη
συµµετοχή κατά τη διαδικασία και τη συµπλήρωση των φύλλων εργασίας στη
διάρκεια και µετά την ολοκλήρωση του µαθήµατος.

Φύλλο αξιολόγησης 1

1. Γράψε τους νοµούς 2 γεωγραφικών διαµερισµάτων της Ελλάδας µε τις
πρωτεύουσες τους.

2. Γράψε τους νοµούς των νησιών του Αιγαίου

3. Γράψε τους νοµούς που συνορεύουν µε το νοµό Πέλλας

Δίκτυο Σχολικής Καινοτομίας

5

4. Ποιο είναι σε έκταση το µεγαλύτερο διαµέρισµα της Ελλάδας;

5. Αν ξεκινήσεις οδικώς από την Αθήνα για να πας στην Σπάρτη ποιους νοµούς
θα διασχίσεις;

6. Διάλεξε δύο νοµούς και προσδιόρισε τη θέση τους σε σχέση µε την Αθήνα

7. Να γράψετε πόσα και ποια είναι τα γεωγραφικά διαµερίσµατα της Ελλάδας:

8. Εάν είχατε τη δυνατότητα να επιλέξετε το νοµό της Ελλάδας που µπορείτε να
ζήσετε µόνιµα για την υπόλοιπη ζωή σας, σύµφωνα µε όσα έχετε µελετήσει
ποιον νοµό θα προτιµούσατε και γιατί;

Ταξίδι στους νοµούς της Ελλάδας
Φύλλο αξιολόγησης 2

Συµπληρώστε τον πίνακα
Γεωγραφικό Διαµέρισµα

Νοµός

Πρωτεύουσα

Ν. Λέσβου
Ν. Θράκης
Ν. Καστοριάς
Ν. Μαγνησίας

Δίκτυο Σχολικής Καινοτομίας

6

Ν. Ιωαννίνων
Ν. Αττικής
Ν. Ευρυτανίας
Ν. Σάµου
Ν. Λακωνίας
Ν. Χίου
Ν. Πιερίας
Ν. Φωκίδας
Ν. Αρκαδίας
Ν. Ηρακλείου
Ν. Ευβοίας
Ν. Κεφαλληνίας
Ν. Ηµαθίας

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Χρήσιµη βιβλιογραφία :
1.
2.
3.
4.

Γνωρίζω την Ελλάδα, Γεωγραφία, Εγχειρίδιο Ε΄Δηµοτικού
Γεωγραφικός Άτλας Ελλάδας, Εκδόσεις Πατάκη
D. Massey-J. Allen, « Η Γεωγραφία Έχει Σηµασία », ΕΑΠ, ΠΑΤΡΑ, 2001
Ο.Ε.Δ.Β: “Η Γη µας-Γεωγραφία Ε΄&ΣΤ΄τάξης”, Αθήνα 1992 (βιβλίο
δασκάλου)
5. Χριστιά Ιωάννη: “ Η διδασκαλία του µαθήµατος της Γεωγραφίας”, περιοδικό
“Τα εκπαιδευτικά”, Αθήνα 1991, τεύχ. 22-23
6. Χριστιά Ιωάννη: “Γεωγραφία, διδασκαλία του µαθήµατος”, Παιδαγωγική
Ψυχολογική Εγκυκλοπαίδεια, εκδόσεις Ελληνικά Γράµµατα, τόµος 2ος,
Αθήνα 1989
7. Η Γη και η Γεωγραφία της / Earth and its Geography, Group Multimedia
System, CD ROM

Δίκτυο Σχολικής Καινοτομίας

7

Ταξίδι στους νοµούς της Ελλάδας
Φύλλο εργασίας 1

Δίκτυο Σχολικής Καινοτομίας

8

Ταξίδι στους νοµούς της Ελλάδας
Φύλλο εργασίας 2

Σηµειώστε στο χάρτη του φύλλου εργασίας 1, το νοµό, το διαµέρισµα, την
περιφέρεια του τόπου καταγωγής των µελών της οµάδας σας και γράψτε
τα στον παρακάτω πίνακα.

Τόπος καταγωγής

Νοµός

Διαµέρισµα

Περιφέρεια

Συγκεντρώστε στοιχεία για να παρουσιάσετε ένα νοµό.

Νοµός
Πρωτεύουσα:
Μεγάλες Πόλεις:
Ιστορικά µνηµεία:

Δίκτυο Σχολικής Καινοτομίας

9

Ιστορικές περιοχές:
Χαρακτηριστικό προϊόν:
Άλλο ενδιαφέρον στοιχείο:
Ό, τι άλλο θεωρείται
σηµαντικό:

Ταξίδι στους νοµούς της Ελλάδας
Φύλλο εργασίας 3

α/α
1

Μελετήστε το χάρτη των περιφερειών . Γράψτε στον πίνακα τις
περιφέρειες που είναι χωρισµένη η Ελλάδα.

Περιφέρεια

Γράψε νοµούς της περιφέρειας

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Ποιος είναι επικεφαλής κάθε περιφέρειας; Είναι εκλεγµένος ή διορισµένος
από την κυβέρνηση;

Δίκτυο Σχολικής Καινοτομίας

10

Αφού µελετήσετε τους χάρτες και το υλικό που έχετε µπορείτε να γράψετε
τους λόγους που η Μακεδονία είναι χωρισµένη σε 3 περιφέρειες;

Μελέτησε το χάρτη των γεωγραφικών διαµερισµάτων . Γράψε στον
πίνακα τα διαµερίσµατα που είναι χωρισµένη η Ελλάδα.

α/α
1

Διαµέρισµα

Γράψε 3 νοµούς

2
3
4
5
6
7
8
9

Ποιος είναι επικεφαλής κάθε νοµού; Είναι εκλεγµένος ή διορισµένος από την
κυβέρνηση;

Δίκτυο Σχολικής Καινοτομίας

11

Ταξίδι στους νοµούς της Ελλάδας
Φύλλο εργασίας 4 (Εργασία για το σπίτι)

Γράψε τους νοµούς της Ελλάδας µε τις πρωτεύουσες τους και
συµπλήρωσε σε όποιες περιπτώσεις µπορείς την τελευταία στήλη.

α/α Νοµός

Πρωτεύουσα

Χαρακτηριστικό προϊόν ή µνηµείο
ή κάτι ξεχωριστό για το νοµό

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Δίκτυο Σχολικής Καινοτομίας

12

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει µια πόλη για να γίνει
πρωτεύουσα ενός νοµού;

Παρατήρησε τον πολιτικό χάρτη της Ελλάδας και γράψε στον πίνακα
τους νοµούς δύο Διαµερισµάτων µε τις πρωτεύουσές τους

α/α Νοµός

Πρωτεύουσα

Δίκτυο Σχολικής Καινοτομίας

Χαρακτηριστικό στοιχείο

13

Δίκτυο Σχολικής Καινοτομίας

14

Ταξίδι στους νοµούς της Ελλάδας
Φύλλο εργασίας 5

(Εργασία για το σπίτι)

Ζωγράφισε στο χάρτη µε διαφορετικό χρώµα τους νοµούς της Ελλάδας

Δίκτυο Σχολικής Καινοτομίας

15

Παράρτηµα (Βοηθητικά στοιχεία)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΝΑΤ.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΚΕΝΤΡ.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΑΤΤΙΚΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΚΡΗΤΗ

ΝΟΜΟΙ
Έβρου, Ξάνθης, Ροδόπης
,Δράµας, Καβάλας
Σερρών, Θεσσαλονίκης,
Χαλκιδικής, Κιλκίς,
Πέλλας, Ηµαθίας,
Πιερίας
Κοζάνης, Καστοριάς,
Φλώρινας, Γρεβενών
Άρτας, Ιωαννίνων,
Θεσπρωτίας, Πρέβεζας
Κέρκυρας, Ζακύνθου,
Κεφαλληνίας, Λευκάδας
Αιτωλοακαρνανίας,
Αχαΐας, Ηλείας
Κορινθίας, Αρκαδίας,
Μεσσηνίας, Λακωνίας,
Αργολίδας
Λαρίσης, Τρικάλων,
Καρδίτσας, Μαγνησίας
Βοιωτίας, Εύβοιας,
Ευρυτανίας, Φθιώτιδας,
Φωκίδας
Αττικής
Λέσβου, Χίου, Σάµου
Νησιά από τη
Μακρόνησο µέχρι το
Καστελόριζο
Ηρακλείου, Χανίων,
Λασιθίου, Ρεθύµνου

ΕΚΤΑΣΗ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
τετρ.χλµ.
Απογραφή 1991
14.145
574.300
19.146

1.737.000

9.451

292.800

9.203

339.200

2.309

193.000

11.350

702.000

15.490

605.700

13.929

731.200

15.549

578.900

3.808
3.835
5.286

3.522.769
189.500
257.500

8.335

537.000

Κριτήρια για χωρισµό περιφερειών
• Παρουσιάζουν οµοιογένεια ως προς ορισµένα χαρακτηριστικά (π.χ. Κρήτη:
όλα τα τµήµατα της ανήκουν σε ένα νησί, έχουν σχεδόν οµοιόµορφο κλίµα,
ευνοούν την καλλιέργεια ορισµένων προϊόντων).
Δίκτυο Σχολικής Καινοτομίας

16


Ξεχωρίζουν από τις γειτονικές περιοχές (π.χ. ίδιες οικονοµικές
δραστηριότητες)
Έχουν κοινά στοιχεία (π.χ. έθιµα, οµοιότητες στην καθηµερινή ζωή)

Διοικητική Διαίρεση της Χώρας
13 Περιφέρειες και 1 Διοικητική Περιοχή (Αγίου Όρους)
51 Νοµοί
900 Δήµοι και 133 Κοινότητες

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ *
ΟΝΟΜΑ
ΘΡΑΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΝΟΜΟΙ

Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης
Δράµα, Καβάλας, Σερρών,
Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής,
Κιλκίς, Πέλλας, Ηµαθίας,
Πιερίας, Κοζάνης,
Καστοριάς, Φλώρινας,
Γρεβενών
ΗΠΕΙΡΟΣ
Άρτας, Ιωαννίνων,
Θεσπρωτίας, Πρέβεζας
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Λαρίσης, Τρικάλων,
Καρδίτσας, Μαγνησίας
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Αττικής, Αιτωλοακαρνανίας,
ΕΥΒΟΙΑ
Βοιωτίας, Ευρυτανίας,
Φθιώτιδας, Φωκίδας, Εύβοιας
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Κορινθίας, Αρκαδίας,
Αχαΐας, Ηλείας, Αργολίδας,
Λακωνίας, Μεσσηνίας
ΚΡΗΤΗ
Ηρακλείου, Χανίων,
Λασιθίου, Ρεθύµνου
ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ
Κερκύρας, Ζακύνθου,
Κεφαλληνίας, Λευκάδας
ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ
Κυκλάδων, Δωδεκανήσων,
Λέσβου, Σάµου, Χίου
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ

Δίκτυο Σχολικής Καινοτομίας

ΕΚΤΑΣΗ τετρ.
Χλµ.
8.578
34.177

9.203
13.929
24.391
21.379
8.335
2.309
9.122
427

17

*Ανάλογα µε τη µορφολογία του εδάφους, το κλίµα, τις δραστηριότητες των
κατοίκων.

* Τα στοιχεία είναι από το Σχολικό βιβλίο της β΄ Γυµνασίου

Χάρτες Γεωγραφικών διαµερισµάτων

Δίκτυο Σχολικής Καινοτομίας

18

Δίκτυο Σχολικής Καινοτομίας

19

Δίκτυο Σχολικής Καινοτομίας

20

©

π
π
Licence”
Δίκτυο Σχολικής Καινοτομίας

“Creative Commons

21

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful