கத

கி.ராஜநாராயண
கத

ஆ ட

ப க

ஆர பமாகிய

.

ழ ைதக

‘எ'ேலா(

) க

ஆரவார ேதா

வா*கி கி

*க’ எ

) ெக , உன ெகா( ) ெக ” எ
“எ த ஊ(
நா

கல

றா

5 ச த

ெகா"டா#க$.

சீ ன0வாச

. உடேன “என ெகா(

ேபா டா#க$.

ேவ7 ? ஏ: இ த மாதி< இ)=சி த$ள0னா எ

வBைளயா

வர மா ேட

ன அ# த ? அ@Aற

“இ'ைல, இ'ைல, இ)=சி த$ளேல”
“ச<, எ த ஊ(
ழ ைதக$

) ெக

ஒ(வ( ெகா(வ#

“தி(ெந'ேவலி
E@பா

ேபா

ல Fமி

ேவ7 ?”

” எ

5 ெசா

= ெசா

ஒ(

னா

கிழி

ைட

ெகா
G

பB

ெகா")( தா$.

G

ழ ைதகைள அ த பாரமான ெப<ய கத

ழ ைதகைள ேவகமாக ஆ) மகிKவB த

பைழய கால

வசி

ெபா*கி@ J<

ெரா ப

ெநா)

N ததிI

அ மா கா

D

A

இ(

வசதி

@ ேபா: இ(

த$ள0யவ#க$ ) ெக
கதவா ட

உ$ளவ#களாக

. இ

ெனா

ேவைல ெச:ய@ ேபா:வB டா#. ல FமிO
வ(

வைர

ஏறி நிI

வாK தவ#க$.

5 ைக

.
. அதி'

இ@ெபாL
ழ ைதகள0'

ழ ைத.

வா$. அ@பா மணB D தாறி' Eலி

சீ ன0வாசG

ைவ

றா

வா*கி

ெதாட*கிய

. ெப<ய ஒேர கதவாக@ ேபா )( த

ேவைல ெச:ய@ ேபா: வB

கா )லி(

மH

@ ேபா: வB டா#க$. அ த வ )M$ள ெப"
வய

5

ெதா தி

. “தி(ெந'ேவலி வ தா=சி” எ

இற*கினா#க$. கதைவ

காைர வ

வ தவ#க$

” எ

சீ ன0வாச

, கதவB' பB)

ஆ )னா#க$. த

ெகா"டா#க$. ஏறினவ#க$ த$ள0னா#க$. மH "

ஒ(வ

, தி(ெந'ேவலி

D) த

. எ'ேலா(

ெகா"டா#க$.

. “தி(ெந'ேவலி

கதைவ

ெகா"டா#க$. சில# கதைவ D

சீ ன0வாச

பா#

னா#க$ எ'ேலா( .

ணBயா'

ெவ5*ைகயா' ) ெக

Dக ைத@

ெகா"

ைக

ழ ைதைய அ மா

கதேவா

வBைளயா)

ெகா")(@பா#க$.
ஒ(நா$ ெத(வB' ஒ( த@ெப )@ பட
ஒ(

நா:

இ( த

பாவாைடயா'

.

அL காக

ைற ல Fமி க"ெட

இ( ததா'

பட தி'

தா$. பட தி'

எ=சிைல

ைட தா$. இதனா' சில இட*கள0' இ( த அL

@பB
பட

Jரா

பரவBI5. ஆனா' ல Fமி

மிக

Dக

தைலைய

ேநராக@ பB)

அ@Aற

தி(@தி, பட
ெகாPச

இ த@ ப கமாக= சா:

கா"பB க ப க தி' யாராவ
ஒ(வ(

இ'ைல.

ேபானா$, ச ேதாஷ
ல Fமி

ெகா"

வ ைட

ேநா கி

5

FI5

ெநா")

பா# தா$.
ெகா"டா$.

DI5

பா# தா$.

அ)

ெகா"ேட

தா*க D)யாம'.

ப) க )' உ கா# தி( தா

. அவைன

ெகா"

, “ேட: நா எ

நா)ைய
க"ட

ன ெகா"

தா*கி

ெகா"

வாச'

ல Fமி பட ைத@ பB
வ தி( ேக

Aறமாக

ெசா'M பா@ேபா ”

றா$

“எ

ன ெகா"

“ெசா'ேல
“என

வ தி( கிேயா? என

ெத<யா

பா@ேபா ”
ெத<யா

ல Fமி Rர தி' இ( தவாேற பட ைத

கா"பB தா$.

“அ கா, அ கா, என

5 ேக

சீ ன0வாச

. ‘D)யா

தரமா )யா?” எ
’ எ

FIறி= FIறி வ தா

நா

ேத)

எUேளா

ெகா"ேட இற*கி வ தா

ற பாவைனயB' தைலைய அைச

R கி@ பB) தா$. சீ ன0வாச

5. பட ைத

ெகா"

பா# தா$. சி<

ேவகமாக

சீ ன0வாச

சா:

இ( கிறா#களா எ

வ தேபா

மைற

F தமாகிவB டெத

கVட@ப

பட ைத ேமேல

. “ ஹு , D)யா

ெகா"

வ தி( ேக

. மா ேட

...

ெத<Oமா?”

றா$.

“ஒேர தடைவ பா
“பா#

ெகா

ெகா

#ேற

அ கா, அ கா” எ

5 ெகPசினா

.

றG ”

“ச<”
“கிழி க@படா

“ச< ச<”
சீ ன0வாச

பட ைத வா*கி@ பா# தா

“ேட:, உ$ள@ ேபா: ெகாPச
கதவBேல ஒ ட7 ” எ

றா$.

. ச ேதாஷ தினா' அவ

Dக

மல# த

.

க மPேசா5 ெகா"டா, இ த@ பட ைத ந ம

“ெரா ப= ச<” எ
ெர"

5 உ$ேள ஓ)னா

ேப(மாக=

ேச#

கதவB'

ச ேதாஷ தினா' ைக த )
ழ ைதக

சீ ன0வாச

ெகா"

ஓ) வ தன. மH "

.

ஒ )னா#க$.

பட ைத@

தி தா#க$. இைத
கத

ஆ ட

ேக

பா#

ப க

ெதாட*கிய

.

***
அ த

கதைவ

ெகாPச

ஒ )ய பட

பா# கிறவ#க

இ த

= சI5 ேமேல இேத மாதி< ேவ5 ஒ( @ட

ெத<ய வ( . அ த@ பட
AைகO

கவனமாக@

ம*கி@

ழ ைதயாக இ(
ழ ைதக$
அ*ேக வ தா

ஒ ) இ(@ப

ஒ ) எ தைனேயா நா க$ ஆகி வB டதா' அL
ேபாயB( த

ேபா

இ@ப)

ழ ைதக$

.

ஒ(ேவைள

ல FமியB

தக@பனா#

ஒ )யதாக இ( கலா .

வBைளயா)

ெகா")(

ேபா

கிராம

தைலயா<

.

“ல Fமி உ*க ஐயா எ*ேக?”
“ஊ(

@ ேபாயB( காக”

“உ*க அ மா?”
“கா

ேபாயB( காக”

“வ தா த#ைவய ெகா"
ேபானா(
ச< எ

ேபாட= ெசா'M, தைலயா<

ேதவ( வ

ேதZ

G ெசா'M”

ற பாவைனயB' ல Fமி தைலைய ஆ )னா$.

ம5நா$ தைலயா< ல FமியB
ேக டா

அ மா இ(

ேபாேத வ

த#ைவ பா கிைய

.

“ஐயா, அவ( ஊ<ேல இ'ைல. மணB D தா5 ேபாயB அPF மாசமா=சி. ஒ(
தகவைலO

காேணா . N7 வ(ஷமா மைழ த"ணB இ'லேய. நா*க எ

ெவ=F உ*க
ேவைல ெச:
ெத<யாததா?” எ
இ த

த#ைவ பா கிைய
இ த

ெகா

ன ைத

@ேபா ? ஏேதா கா )ேல ேபா: Eலி

ெகாள ைத*கள கா@பா ரேத ெப<ய கா<ய . உ*க

றா$.

வா# ைதக$

தைலயா<யB

வசன*கைள@ பல# ெசா'லி

மனைச

ேக டவ

அவ

ெதாடவB'ைல.
.

இ த

மாதி<யான

“நா*க$ எ

ன ெச:ய D)O மா இ

த#ைவ ேபா

றG . அ@Aற

ெசா'லிவB

? இ த வ(ஷ

எ@ப)யாவ

எ*க ேமல சைட=சி@ A"ணBய

@ ேபா: வB டா

க")@பா

இ'ைல.” எ

5

.

***
ஒ(நா$ காைல வ )

D

G$ள ைமதான தி'

ெகா")( தா#க$. தைலயா< நா
வ தவ#க$ அ த வ

@ப க

ஓ) வ

மாதி< ேவ) ைகயாக இ( த
நா

ேப(

கதைவ

ழ ைதக

ேப# சகித

. தைலயா<O

ேதா

றியேதா

வBர'கைள ந )

ேச#

ெகா"

“தி

.. தி

. சீ ன0வாசG

இ@ப)

கதைவ

பB

உIசாகமாக

ேன ஊ#வல

ழ ைதக$

ஒ(வ

ண ..ததி

நாத[வர
5 ச த

கா )

ேம' ஓ*கி

ண” எ

இதி' ப*ெக

R கி

ஒ(

Aற@ப டா#க$. அ த

ைடகள0

.. ததி

வாசி@பவைன@ ேபால Dழ*கினா

“ப\@ப\..ப\...ப\” எ

வைள

.

ஒ( மாதி< கழIறி

ெகா"

ெகா"

உடைல@ பB

அ)@பதாக பாவைன ெச:

பB)

ெத<யவB'ைல.

வாசி@பவைன@ ேபா' ைககைள ைவ

ேபசி

வ ைட ேநா கி வ தா

பா# தா#க$. அவ#க

R கி தைலயB' ைவ

ழ ைதக$ உ கா#

5 தவB'

ெகா"டா

ெகா"

.

ெச'கிறவ#கள0

Aற@ப டா#க$.

தைலயா<யா' இைத= சகி க D)யவB'ைல. “இ@ேபா ேபாகிற#களா இ'ைலயா
கLைதகேள” எ
தி( பB வ(
எ'ேலா(

5 க தினா
ேபா

ழ ைதக$ ஓ ட

அரவ

ெச:யாம'

ெகா"டா


.

5

இ@ப)

மா திர
ைக

அ*கி(

ெவ

ழ ைத

சீ ன0வாச

அL

ர'

G

“பா@பாைவ

ெதா

@

ெவ

ேநர

F$ள0க$ ேசக<
ேதா

அைமதியாக

பா(
தகி த
கழி
ேபா

ப க தி'

ேநர

அவ#களா'
@ ேபாேற

அவ#க
ல Fமி

உ கா#

இ( க

D)யவB'ைல.

5 எL தா$. உடேன

ல FமிO

உ$ேள

. அ காைவ@ பா# தா
உட A

சீ ன0வாசG

ஒ(வ( ெகா(வ# ேபசவB'ைல.

ெகா$ள@ ேபானா

அ கா;

ெகா")( தா$.

Dக ைத வ( தமாக

” எ

ேபா:வB டா#க$.

ேக கேவ

இL தா

பா# தா$; அனலாக
சாய திர

@

ழ ைதைய எ

ைகைய@ பB

@

ேநர

Aற@ப

அ*கி( தா#க$. ெவ

அவ

அL

ேபசவB'ைல. சீ ன0வாசG

தIெசயலாக ஒ( ெப", “நா
எ'ேலா(

பB) தன. அவ#க$ வ

ல Fமி வாச'ப)யB' உ கா#

ெகா"டன#. ஒ(வ(
ைவ

.

F

.

தி( பBனா$.
ழ ைதைய

. ல FமிO

றா

.

இதI

$

ெதா ட

பா# தா$.

ல Fமி

ெதா

@

.
அ மா தைலயB' வBற

= F$ள0க

வ தா$.

ைகயB' ேத$ ெகா ) இ( ததா' Dக தி' வலி
ழ ைதகள0

ப க

அம#

ைக

ழ ைதைய

வா*கி
இதI

ெகா"டா$. ‘உட A F
$

5 தன

$ ேக

ழ ைதக$ காைலயB' நட த ேசதிைய அ மாவBட

ெச:திைய

ேக ட

உட ெப'லா
றிய

D

Eடா

அழ

N=ேச

ெத<யாத ஒ( ந

ழ ைதைய இ5க@ பB)

தா

ப க தி'இ(

5 எUவள
5

அலறி

வBலகி

நி

5

ெகா"டா$.

ெசா

னா#க$.

வB

ேபாலி( த

.

க . வயBIறி' தா*க D)யாத ஒ(

ேபா'

தாேய”

அவ#க

ர*க மா

க"7

வலி ேதா
ெப த

கிறேத?’ எ

ெகா"டா$.

அட கினாM

வB டா$.

ெகா"டா#க$.

D)யவB'ைல. “எ

பய தினா'

இன

ழ ைதக
ைன@

ழ ைதக$

A<யாத

பய தி

அவ$

காரணமாக

அழ ஆர பB தன#.

***
மணBD தாறிலி(

ஒ(

ெகா"ேடயB( தன. இர

*

வா#க$. கத

தகவM

வB டா'

இ'லாததா' வ

கா# திைக மாச

வாைட, வBஷ

ெகா"ேட இ( த

. ைக

ஒ( நா$ இர
பB<

ெச

ல Fமி காக
சீ ன0வாச
ப$ள0
ெகா"

ழ ைதயB

சீ ன0வாசG காக

ஆேரா கிய

ெக

5

ழ ைதக$

அவ#கைளO

யர ைத அளவB

.

அைலேமாதி

ெகா"ேட வ த

அ த வ ைட வB

.

வB

= ெசா'ல D)யா

.

ேம அவ$ உயB# த< தி( தா$.

ப$ள0 Eட

Eட திலி(

ெச

பBரேயாஜனமி'லாம' இ( த

காIைற@ ேபா' வ )G$ வ

. ர*க மாள0

இ@ெபாL

நா க$

ள0# தா*க D)யாம'

இ(

வாைட தா*காம' அ

5 வB ட

வரவB'ைல.

ேபாகிறா

தி( A

ேபா

அ காவBட

.

ஒ(

கா"பB தா

ஒ(நா$

அவ

த@ெப )@
.

ம தியான

பட

ல Fமி

கிைட த

அதி'

.

ஆ#வ

ெகா$ளவB'ைல.
“அ கா என

சீ கிர

கPசி ஊ

, பசி கி; சா@பB

“த ப\, கPசி இ'ைல” இைத அவ$ மிக
“ஏ

? ந காைலயB' கா:=F

‘ஆ ’ எ

ேபா

எ'லா

இ'ைலேய” எ
கா )லி(

றா$

நா

கD

அ*ேக சிதறி

ேத:

வதI

, “நா

)

வB

ஏ கD

.

னா$.

ெவள0

@ ேபாயB( ேத

@ ேபா:வB ட

ெதான0 க. த

.

த பB... கத

Gைடய தா: பசிேயா

உ(கினா$ ல Fமி.

கிட த க ம

ெத<யவB'ைல. Fவ<' ஒ )னா
த Fவ<' எ'லா

வB

5 நிைன

வ தா

ெசா

பா ேதேன?”

கPசிையO

வ(வாேள எ

சீ ன0வாச

பத ட ேதா

ற DைறயB' தைலயைச

ஏேதா நா: வ

இ த பட ைத ஒ டG ”

ப( ைககைள எ
கத

. பட

ஒ )@ பா# தா

இ'ைல.
கீ ேழ வBL
; ஒ

5

@ பட தி

வB ட
பBரேயாசன

பB

ெச:வெத

. அ

Aற
ேற

த இட தி',

இ'ைல.

ஏமாIற தாM

பசியாM

அவ

அழ ஆர பB தா

சாய திர

ல Fமி ச ) பாைனகைள

சீ ன0வாச

Dக தி' ஆவ'

“அ கா அ கா ந ம ப$ள0
பB

Aற

ந ம வ

“அ@ப)யா!

கத

நிஜமாகவா?

ேத:

.

கLவB

ெகா")( தா$.

) க, ேம'N=F கீ KN=F வா*க ஓ) வ தா
Eட

ப க திேல சாU) இ(

இ( க கா! க"ணாேல நா
எ*ேக

வா

பா@ேபா ”

பா# ேத
5

.

பா(.. அ
” எ

றா

சீ ன0வாசன0

.

ைகைய@

பB) தா$.
இ(வ(

கிராம=சாவ) ேநா கி ஓ)னா#க$.

உ"ைம தா
இன

க"

5 FI5

அவ#க

. அேத கத

சா த@ப

DI5

பா# தா#க$. ஒ(வ(

ேபா: அைத
ல Fமி த

கதவB

ப க

அவ#க$ கால)யB'
பா: தா#க$. அ(கி'

ெதா டா#க$. தடவBனா#க$. அதி' பIறி இ( த கைரயா
பாவாைடயா' த )

கதேவா

.

ைதவாைழ= ெச)க

ெநா5*கின. அதிேவகமா: அ த

இ( கிறா#களா

இ'ைல.

உ"டான ஆன த ைத= ெசா'ல D)யா

மிதிப

ம"ைண

ைட தா$.

Dக ைத ஒ ட ைவ

ெகா"டா$. அழேவ"

ேபாலி( த

.

சீ ன0வாசைன

க )@ பB)

க"கள0லி(

க"ண#

சி< தா

. Rர திலி( ேத த*க$ ந"பைன

ெகா"டா#க$ அ=சி5வ#க$. ப க தி' யாராவ

அ*ேக Dைள தி( த சாரண திO

அவ

இ( த

. அவ#க$ இ(வ<

(தாமைர, ஜனவ

1959)

ெகா"டா$. D தமி டா$. சி< தா$.
வழி ேதா)ய
ைகக

.

சீ ன0வாசG

ல Fமிைய@

கதைவ@ பலமாக@ பIறி இ( தன.

பா#