december 2006

Tweemaandelijkse uitgave van de Studentenvereniging voor Internationale Betrekkingen Utrecht |

-Link

In dit Kerstnummer o.a: Gerhard in Armenië De Introafsluiting De moord op Litvinenko Interview met Dick Leurdijk

Inhoudsopgave
Van de redactie ............................................................................................. 3 Gerhard in Armenië .................................................................................... 4 Filmrecensie: Frozen Land ........................................................................ 8 Hans Dijkstal over populisme .................................................................... 9 How SIB is your room: Tim Douma ...................................................... 10 London calling ............................................................................................ 11 The road to Guantanamo ....................................................................... 14 Boekrecensie: Dubbelspel ...................................................................... 15 Verkiezingsdebatavond .......................................................................... 17 SIB door de jaren heen….. ...................................................................... 18 Een dictator ontspringt de dans..... ..................................................... 20 De wereld volgens Lindy ........................................................................ 21 Iran en de atoombom............................................................................... 22 Even voorstellen: Annelien en Kimini ................................................ 24 Lezingenreeks NVVN: Jan Berteling .................................................. 25 ‘Vanavond gaan we wonderen meemaken’ .................................. 26 Latijns-Amerika LAG-t je toe! .................................................................. 27 Profiel: Condoleezza Rice ........................................................................ 28 Give me the five: Matthijs Hoekstra .................................................... 30 Vooruitblik: Dries van Agt ....................................................................... 31 Interview: Dick Leurdijk ........................................................................... 32

2

SIB-Link

Van de redactie
Voor een redactie als die van SIB is het een onmogelijke opgave aandacht te besteden aan zowel alle belangrijke internationale aangelegenheden, als aan alle leuke en interessante activiteiten van en nieuwtjes over onze vereniging. Daarom moeten er keuzen worden gemaakt in de onderwerpen. Ingezonden stukken van leden zijn natuurlijk zeer welkom en een bedankje hiervoor is wel eens op zijn plaats. Hierbij bedankt de redactie alle enthousiaste leden die de afgelopen jaren foto’s opstuurden of achter het toetsenbord kropen voor bijvoorbeeld een verslag van een activiteit of een inhoudelijk artikel over een internationaal onderwerp. Ook in deze Link vind je weer stukken van buiten de redactie. Meggie, Michiel, Esther, Frederik, Mannie, Daniël, Germaine en Watse; bedankt! Als jij ook inspiratie hebt voor een leuk en interessant stukje, neem dan even contact op een redactielid. In deze editie worden twee nieuwe vaste rubrieken geïntroduceerd. In “profiel” worden de levensloop en carrière van in het oog springende personen uit de wereld van de internationale betrekkingen beschreven. Condoleezza Rice, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, valt de eer ten deel de eerste te zijn in deze serie. De andere rubriek is “interview”, waarin een expert wordt ondervraagd over een (actueel) internationaal onderwerp. Dick Leurdijk, VN-expert van Instituut Clingendael, werd aan de tand gevoeld over Kofi Annan, zijn opvolger Ban Ki Moon en de hervormingen van de Verenigde Naties. Er hebben ook weer veranderingen plaatsgevonden in de samenstelling van de redactie. Jetske de Wolff, over wie je hebt kunnen lezen in het oktobernummer, is de redactie komen versterken. Ze heeft veel ervaring opgedaan bij haar schoolkrant en haar eerste bijdrage is ‘give me the five’, waarin ze eerstejaars Matthijs Hoekstra vijf vragen voorlegde. Jetske neemt de plaats in van Carlien Schoondermark, die lange tijd een vaste en zeer gewaardeerde kracht was bij de redactie. Ze gaat nu haar schrijverstalent en creativiteit inzetten bij de Almanakcommissie. Carlien, bedankt voor al je goede werk voor de SIB-Link en veel succes met de Almanak! Veel leesplezier met deze Kersteditie van de SIB-Link. We wensen iedereen fijne kerstdagen toe en alvast een zeer gelukkig Nieuwjaar. Een jaar waarin SIB-Utrecht haar 25jarig bestaan zal vieren! Maar meer daarover in de volgende Link…….

Sander Hartemink, hoofdredacteur

december 2006

3

Gerhard in Armenië
Armenië is een voormalige Sovjetrepubliek die in 1991 onafhankelijk werd en ligt ingeklemd tussen Turkije, Iran, Azerbeidzjan en Georgië. De hoofdstad, Jerevan, is één van de oudste steden ter wereld en de Armenen hebben een eigen alfabet en taal. Armenië is niet erg bekend in Nederland en dat is niet zo raar want het is een klein land met maar drie miljoen inwoners. In totaal zijn er 6,5 miljoen Armeniërs op de wereld, het merendeel woont dus in allerlei ‘buitenlanden’, of ook wel: in de diaspora. Waar een klein land groot in kan zijn! Armenië heeft een landklimaat, het is er overdag vaak 40 graden en in de zomer regent het niet. De bodem zit vol stenen, vandaar dat Armenië ook wel ‘Stone Garden’ genoemd wordt.

Armeense kwestie Tegenwoordiggaathetsteedsbetermetde naamsbekendheidvanArmeniëindewereld maarderedenhiervooris nietzovrolijk.Armenië komtnamelijksteedsin hetnieuwsomdatTurkije bezigismettoetreding totdeEuropeseUnie. Sommigepoliticivinden namelijkdatTurkijepas toekantredentotde EuropeseUniealshet landerkentdatdeTurkenindeperiode1906 en 1915 tussen de 800.000 en 1,5 miljoen (de schattingenlopenuiteen)Armenenhebben omgebracht,bijeengrotelandverhuizinginhet kadervanhetaltijdpopulairgeblevenspelvan landjepik.Turkijehoudtstugvoldatzeniet schuldigisaandezemassamoord,tegenwoordig genocidegenoemd,terwijlTurkijezichtochwel degelijkbezigheeftgehoudenmetdecide (moord)opeengeno(ras,natieofvolk). Armeniëisdusvooralbekendvanwegedeze ‘Armeensekwestie’,maarzoalsikhebontdekt, is er gelukkig nog veel meer te zien en doen in Armeniëdantreurenomhetverleden. Werkreis Maarwatbrengtde‘average’Europeaannaar ditland?Wel,inArmeniëwasikopeen werkvakantiemeteengroepvanintotaal9 mensen,waarvan3Nederlanders,1Oostenrijkeren5Duitsers.Wehielpenmeebijdebouw vaneendorpwaarhuizenwordenneergezet voorhulpbehoevendegezinnen.Dereiswerd geregelddoorInternationaleBouworde (bouworde.nl).Eenverslagvandrieweken zweteninstofenstenen,inhetArmeense hoogland.Maarookeenverslagvanmetvolle teugengenietenvanshasliksenwodka…

Armeniëligtopeenzeerstrategischeplek: tussenTurkije,RuslandenIran

4

SIB-Link

EerstmetdetreinenvliegtuignaarArmenië. Wekomenomeenuurof4:00indeochtend aaninJerevan.Deeersteindrukkenzijndievan eengammelvliegveld,metbijdeentreevanhet landveelpolitiemannenmethogepetten,inhet diarreebruinuitgevoerdeuniformen;voorde vrouwenisersmettelooswit.Bijdeuitgang wordenweenthousiastonthaalddooreen taxichauffeurdiegeldruiktenonsvoor16euro naaronzebestemmingbrengt:HuysiAvan,wat “DorpderHoop”betekentenwaarprobleemgezinnenonderdakkrijgen.Nawatgeslapente hebbenwordenweindeBMWM3vande schoonzoonvandebaasdestadingereden.Met dezeautoritmakenwemeteenkennismetde warrige,kapotgeredenwegenvolgatenvan Jerevan,waartoeterenenassertiefrijdenvoor demeesteautomobilistengesnedenkoekis! Wijschietenonzeeerstefoto’senontbijtenin dePizzeria,warenweechtaantoe,hetisdan immers ook al een uurtje of 14:00 ’s middags enikbeneenappelflauwnabij.Danweerterug naarhetkantoor,waarookonzeverblijven gevestigdzijn.Weworden‘voorgeleid’aande subdirecteur,meneerHumbertzian.Hijheet onsvriendelijkwelkominhetArmeens,getolkt doorzijndochter.Hijlegtuitwathetproject beoogtenwatvoorwerkwezullendoen.Dat we van 9:00 – 18:00 met een uur pauze van 13:00tot14:00zullenwerken(indebrandende zon,maardatzeihijernietbij).Wedoenwat inkopenvoorhetavondetenengaanlekker slapen. Aan het werk…. Onzeeerstewerkdag!Wewordendieochtend opgehaalddoorMajis,onzechefvoorde komendeweken.Hijvoerthetbewindoverde vijfhuizenwaarwijaanwerken.Metvier personen(endusopelkaargestapeld)nemen weplaatsinzijnLadaom2minutenlateraan tekomenopdeplaatsvanbestemming:de werkplaats.

Majislegthetwerkevenuit:alhetrondzwervendehoutdatgebruiktisbijhetbetonstorten verzamelenen‘akkuratni’(accuraat,Russischis nietzomoeilijk!)neerleggenopéénbepaalde plek.Alswedaarmeeklaarzijn,mogenwe bezigmethet‘zuiveren’vandegrondvangrote stenen.Dankbaarkijkenweomhoogomdater wolkenzijn,ietswaarwenietopgerekend hadden.Alsnelechter,nademiddag,trekken dewolkenwegenbegintdezonongenadigop onsschedeldaktebranden.Gelukkighebben weallemaalpetjesbijonsenwesmerenonze snuitenvolzonnemelk(dieerkortetijdlater alweerafgezweetis,maardatterzijde).De bouwvakkershebbendegrootsteschikomons gesmeermetzonnemelk,maarwewordener niethéélergmeegepest.Bouwvakkerszijn trouwensookinArmeniëheelnormalemensen ennietaltijdlompe,bierdrinkende,zwetende boeren.Zedrinkenhierlieverwodka. Onzetweedewerkdagendehelekinderschare indebuurtlooptweeruitomonstebewonderenenmetonsgefotografeerdtewordenenom zelftefotograferen.Derestvandeweek werkenweonsweerinhetzweetmethet verplaatsenvanstenenenzand.Hetvoeltals waternaardezeedragenmaardappergaanwe door.WewordendoorbouwvakkerAbo(Albert, éénvanonzebestevriendendievakantie)een paarkeeruitgenodigdinzijnonderkomenter plaatse.Abobivakkeertinéénvandehuizenin aanbouw,heefthiereenbank,bed,bureautje eneenpaarstoelenneergezet.Zokanhij,als hijmoetoverwerken,opdewerkplaats overnachten.HetisechtgaafhoeAboons steedsuitnodigtenonthaaltopwathijteeten heeft:kaas,tomaten,brood,eeneiennatuurlijk wodka.GelukkigkanMartin,deOostenrijker inonsmidden,eenbeetjeRussischzodatwe nietalleenmethandenenvoetenhoevente praten.

Kimini: De Zweedse kerstman is een tuinkabouter

december 2006

5

Sevan En ja, daar is hij dan, de eerste echte vrije dag naonzeeerstewerkweek.Hoewelhetookwel went,alnaeenpaardagen,ishetwerkook vermoeiend,of“anstrengend” zoalsonzeDuitse reisgenotenhetnoemen.Hetweekendwordt metvolleteugengenoten:uitslapen,nogeens uitslapenendestadJerevanin.Ookdoenwe eenuitstapje:perminibusnaarhetmeervan Sevan,hetgrootstemeervanArmeniëop ongeveer2000meterhoogte.Weworden natuurlijkwelwatvreemdaangekeken,vooral reisgenootKikamethaarblauwerastahaar.We gaan de dag erna de stad in, met een minibusje, zoals die overal in de stad rijden. Je hoeft alleen je hand op te steken, 20 cent neer te tellen en je kuntzolangmeerijdenalsjewilt. Danbegintdewerkweekweerenhetwerkis nietecht(echtniet)eerlijkverdeeldtotnutoe wantdeDuitsersmoetensteedsindebrandendezon,zondernoemenswaardigeschaduw, stenenineenvrachtwagenladen(handmatig dus)endiewordendanweerergensanders gestort.Typischwerkdatjewelaaneenshovel ofgraafmachinekuntoverlaten,maardatzij dushandmatigmoetendoen.Mijngroepjeenik hebbenmeergeluk,wemogenopdebouwplaatsblijvenwaarvolopschaduwenijskoud waterenbovendienlokaalgezelschapvoorhanden is. Halverwegeweektweeishetwerkeenbeetje op; alle stenen zijn versleept (een hele klus in StoneGarden).Ermoetietsnieuwsbedacht worden.GeenprobleemvoorMajis,onzechef, hijbeltzijnvrachtwagenchauffeurenalgauw liggener20ladingentuinaardeindeachtertuinenvandehuizenwaarwewerken.Ditisdan ookonzetaakvoordelaatsteanderhalveweek! Maaranderhalveweeklaterzijnwenogniet klaarmethetverspreidenhiervanoverde tuinen,endemotivatiedaalt.

Zien om écht te weten Maarhetmaaktnietmeeruit,onzetijdzit erop.Hetisdonderdagenwevragendelaatste dagvrijomnogietstezienvanArmenië;dit mag.Webezoekendedageropmetdrie mensen(Martin,Mariëtteenik)eenaantal plekkenindestad.Wewordengeredendoor Wartan,dehuischauffeurvandestichting.Als eerstewillenwenaarhetgenocidemonument datnaastdeolympiade(eenstadion)gelegen is.Hetmonumentbestaatuitverschillende onderdelen.Eriseengrasveldmetbomendie doorallerleihoogwaardigheidsbekleders geplantzijn,ternagedachtenisaandeslachtoffersvandegenocideopdeArmeniërsvan1906 tot1915.Opdeachtergrondhorenwesfeerverlagendemuziekuitluidsprekersschallen.

Devlambijhetgenocidemonument
Eriseenmuseumineenhalvecirkelvorm.Als jehierrondloopt,wordjelangseenseriefoto’s, boekenenanderebewijsmaterialenvande genocidegeleid.Opdefoto’szijnbijvoorbeeld uitgemergeldevrouwenmethunkinderente zien,ofexecuties,ofplatgebrandesteden…Dit maaktgroteindruknatuurlijk.Ikmerkaan mezelfdatiknuikhetmeteigenogenzie,voor heteerstechtbesefwatdebetekenisisvan dezegenocide,endebeestachtigheidwaarmee demensenindietijdbehandeldzijn.

Dianne: De hoofdstad van Namibië? Dat is Zimbabwe

6

Sib-Link

Blijkbaarishetoogsomssterkerdandegeest,nog zonderdatjehetdanookmaarvooréénprocentbevatof snaptnatuurlijk.Hetlaatsteonderdeelvanhetgenocidemonumentbestaatuitschuinnaarelkaargeplaatste rechthoekenvansteen,metinhetmiddeneen‘eeuwige vlam’ Gastvrijheid OokwordenweonthaaldbijchauffeurWartanthuis.De Armeensgastvrijheid.Alleskomtoptafel:brood,lavash (soortpannenkoekwaarjeietsinkuntdoen),kaas,tomaat,komkommer,eenvleesmengseldaterg lekkeris,salami…verdernogvanilleijsenwatermeloentoe.Wartanslachtnognetzijngemeste kalfnietvoorons,maarverderwordtallesuitdekastgehaaldomonstevoeden…derolverdelingbij Wartanthuisisvrijduidelijk:hijroeptietsenvrouwendochterdoeniets…goedgeregeld,daarbij dieArmenen!WekomenaanheteindvandievrijdagnogmeteengeschenkvoorAbothuisen brengenhemditronddeklokvan19:00waaropweuitgenodigdwordenbijzijnprovisorischehuis opdewerkplaats.Weerdenodigewodkanaarbinnengooien…deburenvanAbonodigenonsnog uitvoorcognacenchocolade…stronkendrompelenwenaarhuis…om1:00uurinbed…om2:00 opgepiktdooreentaxi.Diebrengtonsnaarhetvliegveld,waarwegebruind,hungoverenmoe terugvliegennaaronsheerlijkekoele,vlakkelandje… Voorfoto’svandevakantiekijkjeop:http://gerhardvelde.spaces.live.com

Gerhard te velde

december 2006

7

Filmrecensie: Frozen Land
Voor de filmrecensie van deze SIB-Link heb ik de Finse film Frozen Land (Paha Maa) gezien in ‘t Hoogt. Een indrukwekkende film, die me in eerste instantie achterliet met gemengde gevoelens.
Het scenario is gebaseerd op een kort verhaal van Tolstoj. Het begint bij een jongen, Niko, die door zijn vader uit huis wordt gezet en bij vrienden een briefje van 500 euro namaakt. Iedereen die daarna met het geld of met iemand die het gebruikt heeft in aanraking komt, vergaat het slecht. Gedurende de film worden steeds verschillende hoofdpersonen gevolgd, die elkaar ook weer tegenkomen, soms op verrassende manieren. Hierdoor is er veel afwisseling en wordt de aandacht goed vastgehouden. We volgen hen vanaf het moment dat ze het geld in handen krijgen of iemand ontmoeten die dat gedaan heeft. De film is niet helemaal chronologisch, af en toe gaat hij terug in het verleden om een van de hoofdpersonen vanaf een eerder punt te volgen. Het acteerwerk is erg sterk, de triestheid straalt niet alleen van de donkere straten maar ook van de acteurs af. Door close-ups komen hun emoties aan bod en de stilte vult de rest in. Toch is het aan de andere kant soms moeilijk om sympathie te voelen voor een aantal van de karakters, omdat ze gewelddadig op hun omstandigheden reageren. Er zijn er slechts een paar waarvan je het gevoel hebt dat ze alleen slachtoffer zijn en geen dader. Niko, die het allemaal in gang heeft gezet en vervolgens op de vlucht slaat, lijkt er nog makkelijk van af te komen. De montage heeft een eigen rol in het verhaal. Sommige stukken zijn met een handcamera opgenomen, waardoor de scène een extra dramatisch effect krijgt. Op andere momenten sluiten opvolgende beelden niet helemaal aan, wat enigszins desoriënterend is. Het geluid en de muziek in de film zijn er vooral om de triestheid te ondersteunen. Een paar keer stopt het geluid helemaal, tijdens dramatische scènes, om dan ineens op volle sterkte terug te komen. Uitspraken als “De enige zekerheid is de dood” en andere filosofische gedachten worden regelmatig geuit. Achtergrondmuziek is er niet veel, en wat er wel is versterkt vooral het sombere karakter van de film. Ik heb er thuis nog even over na zitten denken en toen ik wat bekomen was van de somberte, besefte ik dat ik het wel een hele mooie film vind. Hij moet alleen even bezinken om goed tot zijn recht te komen. Frozen Land draait in ‘t Hoogt en de entree voor studenten bedraagt daar 6 euro (je ‘Pas in Utrecht’ kan worden gebruikt). Kijk op www.hoogt.nl voor de vertoningstijden en om je reactie te plaatsen. Liseth Meijer

8

Sib-Link

Hans Dijkstal over populisme
Hans Dijkstal was tussen 1982 en 2002 lid van de Tweede Kamer voor de VVD. In het eerste Paarse kabinet was hij minister voor Binnenlandse Zaken en vice-premier. Tussen 1998 en 2002 leidde hij de fractie van de VVD en tijdens de verkiezingen van 2002 nam hij het op tegen Pim Fortuyn. Het verlies voor de VVD, mede veroorzaakt door de populistische stijl van de LPF, was voor hem aanleiding zich terug te trekken uit de actieve politiek. Sindsdien waarschuwt de VVD-coryfee voor populisme in de politiek. Op 31 oktober was hij bij SIB te gast om te spreken over dit onderwerp. Dijkstalidentificeerdetijdenszijnlezingeenaantal belangrijkeveranderingenindeNederlandsesamenleving;secularisering,individualiseringen fragmenteringzijnenkelevanderecenteontwikkelingendiedemaatschappijstructureelhebbenveranderd. Vooralhetfeitdatveelveranderingentegelijkertijd plaatsvinden,maaktdat‘leidersinonzekerheid verkerenenonmachtigzijn’.VolgensDijkstalhebben depolitiekenhetopenbaarbestuur‘dehandenvolaan sturinggeven’. VolgensDijkstaldominerentegenwoordigbeeldendesamenleving,tenkostevanhetgesprokenen geschrevenwoord.Hetpopulismemaakthierhandiggebruikvanendepolitiekheeftnoggeen afdoendeantwoordopdezeontwikkelingen.HijnoemdehetincidentalismeindeTweedeKamer ongekend.Hijsteldedatopenbaarbestuurenpopulismeonverenigbaarzijnenvroegzichaf wanneerhetpopulismeeenwezenlijkgevaarwordt.Vooralbijgevoeligekwesties,zoalsde integratieproblematiekenterrorisme,noemdeDijkstal hetbespelenvanvolkssentimentendoor politicidiedaarbaatbijhebben,eengevaarlijkeontwikkeling.Alledriedegrotepolitiekepartijen lonkenvolgensDijkstalafentoenaarhetpopulisme,enhijnoemdeditzeerdubieus. Internationale politiek NietalleeninNederlandheefthetpopulismezichgenesteldindepolitiek,maarookinandere landenisdithetgeval.DijkstalschaardeonderandereJörgHaider,SilvioBerlusconienArnold Swartzenegger(gouverneurvanCalifornië)bijdenieuwe,populistischepolitici.OokvoorGeorge W.Bushhadhijgeengoedwoordover.DijkstalsteldedatBushdewereldonstabielerheeft gemaakt,daarbijgebruikmakendvanpopulistischetrucjes.Hijzeidatwemassaalbelazerdzijnen datdateengrotevertrouwensbreukheeftveroorzaakt. Zijnditdewoordenvaneenverbitterdepoliticus,diezijnmeerderemoesterkennenineen tegenstanderdieeennieuwwapenhanteerde?OfheeftDijkstaleenzeergevaarlijketrend geïdentificeerddiehetopenbaarbestuurendemocratieserieuskanbedreigen?Detijdzalonsleren overhetslechtseentijdelijkfenomeenbetreft,ofdathetgenuanceerdedebatdefinitiefheeft moetenwijkenvoorpopulistischeonelinersenopportunisme. Sander Hartemink december 2006

9

How SIB is your room: Tim Douma
Als zijn huis in deze rubriek centraal zou staan, zou het zeker een goede kans maken: in Tim’s studentenhuis wonen maar liefst vier SIBbers... zijn buren zijn Nils, Netty en Joris. Maar helaas helaas beoordelen we hier slechts één kamer... Ofeigenlijktwee,wantTimheefteenapartslaapkamertjenaastzijngewonekamer.Indeloopvan zijn SIB-tijd is Tim zeer actief geweest: hij heeft in anderhalf bestuur gezeten en in veel verschillendecommissies.MomenteelisTimwatminderactiefincommissies,maardeborrelszijnwel vasteprik:“diedinsdagavond,dieziteringebakken!”Eenskijkenwathijvandieactiviteit overgehoudenheeft... Op het eerste gezicht in ieder geval heel wat. Er hangenenstaanvooralfoto’svanactiviteitenen SIBbers,zoalstijdensverschillendereizenenhetgala van2004.Aandemuurhangteendoorzichtig ‘hangrek’metfoto’sengekkekaartenerin.“Ikheb ietsmetfoto’s”,zegtTimhierover.“Maardanwelvan deoudestempel:metfotorolletjesnaarhetKruidvat!” DemeestopvallendeisechtergeenSIB-foto,maareen fotovanuitzichtopManhattanvanTimenzijn familie,inclusiefdeTwinTowers.Gemaaktinjuni 2001, net op tijd nog. Bij een van de torens hangt een Zeppelin.Tim’stheorie:“DatwasvasteenverkenningsvluchtvanAl-Qaeda”...Opdeboekenkast staateenbijzonderSIB-attribuut:eenflesSIB-wijnmetfoto’serop(inclusiefeenheeljongeTim, bijnanietherkenbaar!)diehijooitkreegvoorzijnverjaardag.Indeboekenkaststaatonderandere “100wereldplekkendiejegezienmoethebben.”Eénhoekjeherbergtallerleianderesnuisterijen: stickers,folders,SIB-Linksenzovoort.UiteenanderekasttovertTimnogeenauthentiekeSIBbellenblaastevoorschijn. Bovenhetbureauhangteenfotometeenzeersfeervollebelichting,genomentijdensdereisin Warschauineenoudefabriek.HetlijkteenbeetjeopeenUtrechtsewerfkelder,maardanmooier verlicht.DezehadRogiergemaakt.Tim’svoorliefdevoorfoto’slaathijnogziendooreenboekdat hijinBerlijnhadgekochttijdenszijnstudietijddaar: KoffiehuiscultuurvanWenentotLissabon metvelefoto’s,ookvanleukecafésinAmsterdam. BovendegroenebankhangteenexotischereplicavaneenGauginoverTahiti.Timbeginteen enthousiastebeschrijvingvanallevormendiejeerinkuntvinden:driehoeken,ovalen,cirkels...“Ik kreegvragenoverditschilderijopmijneindexamentekenenenvondhetergmooi.”Daaromheeft hij hem later zelf gekregen. Oh ja, en op de foto hier zit ook Miep, de kat. “Kom je er zelf uit? Ik kan niet opstaan, want ik heb dekatopschoot...”Eindoordeel:leukeSIB-dingen,eenaantalervanuniekenerzittenmooiefoto’s tussen.MisschienhaddenernogwatSIB-postersbijgekund,maarverdereengoedSIBbigekamer! Liseth Meijer

10

SIB-Link

London calling
Michiel Willems is oud SIB-lid en vertoeft sinds enige tijd (wederom) in de Britse hoofdstad. Een stad die nooit slaapt en waar wereldnieuws om de hoek kan worden gevonden.
Zo kwam ik de afgelopen weken dagelijks langs het University College Hospital, in het noorden van het centrum waar ik woon. Hier lag de, inmiddels overleden, Russische ex-spion Alexander Litvinenko enkele weken als patiënt in het ziekenhuis. CNN, de BBC, Fox, Al-Jazeera, Canal 5, RAI, ARD, VRT, CBS of ABC: allemaal hebben ze hier een cameraploeg voor de deur geparkeerd om de laatste updates en mededelingen over de vergiftigde en tot Brit genaturaliseerde ex-KGB’er door te kunnen geven. En schokkend was het nieuws, zeker nadat Litvinenko vorige week overleed en daarna enkele plekken in London en enkele vliegtuigen van British Airways radioactief materiaal bleken te bevatten: niet alleen het hotel en de sushibar waar Alexander in de dagen voor zijn opname in het ziekenhuis was geweest, maar ook zijn huis, het kantoor van de Russische dissident en goede vriend Boris Berezowski en enkele vliegtuigen van de nationale luchtvaartmaatschappij (waarschijnlijk het toestel waarmee de dader het land was binnengekomen). Het nieuws sloeg in als een bom in Engeland: wie haalde het in zijn hoofd om radioactief materiaal het ‘grote Britse rijk’ in te smokkelen?

Het Kremlin?
Sky News en de BBC aarzelden geen moment: het Kremlin zat erachter, de Russische president zelf moest van de vergiftiging op de hoogte zijn geweest en wellicht zelfs opdracht hebben gegeven. Had Litvinenko hem immers niet zelf aangewezen als de dader, in een brief die hij aan een vriend had gedicteerd net voordat hij overleed? In de weken dat dit nieuws de Britse media onophoudelijk bezig hield (en houdt) bleef het aan de zijde van Downing Street opvallend stil: MI5 (de Britse geheime dienst) was bezig met een onderzoek en daarmee basta, leek het uitgangspunt van het kantoor van Tony Blair. Margaret Beckett, de Britse minister van Buitenlandse Zaken, beperkte haar commentaar tot de mededeling dat ze ‘het Kremlin had gevraagd om volledige medewerking en we de resultaten rustig moeten afwachten’. Het lijkt duidelijk: London zit niet op een diplomatieke rel met Rusland te wachten, er staat teveel op het spel om de vergiftiging van deze exspion hoog op te nemen. Immers, zo moet Downing Street gedacht hebben, deze kwestie valt toch in het niet als het gaat om het veiligstellen van Russische grondstoffen,deonderhandelingen tussen de EU en Rusland, de relatie tussen de Britse regering en het Kremlin en de relaties binnen de G8. Het feit dat een Britse onderdaan (Litvinenko verkreeg het Britse staatsburgerschap op de dag dat hij opgenomen werd in het ziekenhuis) vergiftigd was op eigen grondgebied leek niet belangrijk genoeg, zo maakte een medewerker van Tony Blair duidelijk: ‘waarom de schuldvraag stellen als er geen duidelijke schuldige is?’

Mark en Gert-Jan over Kimini: ze is heel lief, beslist geen bitch!

december 2006

11

Of toch niet?
Wat dat betreft slaat hij hier de spijker op zijn kop, duidelijk is het allerminst. Wellicht zijn het vaak de kleine berichten die het doen: een commentator op BBC’s Radio 4 (vergelijkbaar met Radio 1 of BNR), opperde op een willekeurige werkdag rond half drie ’s middags, wanneer er behalve een groepje intellectuele huisvrouwen of een advocaat op weg in de auto er praktisch niemand luistert, kwam met de theorie dat het wellicht de Russische dissidenten in London zijn die achter de moord zitten. Volgens hem had het Kremlin er absoluut geen belang bij Litvinenko te vermoorden. En al helemaal niet volgens deze methode. De ex-spion was verreweg niet de belangrijkste of een van de meest bedreigende tegenstanders van het Kremlin en het feit dat er een bepaalde dosis van polonium 210 is gebruikt waardoor de ex-KGB’er nog in staat is geweest wekenlang persconferenties te geven, beschuldigingen naar buiten te brengen en zelfs een doodsbrief te dicteren was allerminst in het belang van het Kremlin.

Als de Russische machthebbers hem dood hadden gewild, hadden ze wel een snel werkend gif of een kogel gebruikt, beredeneerdedecommentator.Enhier heeft hij volgens mij gelijk in. De enige die namelijk echt voordeel hebben gehad bij dezeschokkende,opzienbarendeen langzame dood zijn de naar London uitgeweken Russische miljardairs, zoals Boris Berezowski. Litvinenko stond op de pay-roll van Berezowski en samen deelden zij een afschuw ten opzichte van het Kremlin, maar daar hield hun vriendschap dan ook op. Litvinenko was niet langer bruikbaar voor de Russische gemeenschap in London. Zijn beschuldigingen werden door de jaren heen steeds radicaler en daardoor ongeloofwaardiger, zijn politieke waarde was uitgespeeld (zijn contacten bij de KGB waren al jaren verwaterd en hij bleek communicatief een moeilijk en onvoorspelbaar persoon). Zijn dood zou alle aandacht op het Kremlin vestigen en een langzame dood zou ervoor zorgen dat het niet een kort, pagina vijf berichtje in de pers zou worden, maar een garantie voor wekenlange berichtgeving die ervoor zou zorgen dat niet alleen de wereldpers, maar ook Poetin’s directe collega’s in het Westen dit bericht niet snel zouden vergeten. Hoe het ook zij: MI5 heeft het in onderzoek (Britten hebben nog altijd een onbegrensd respect voor en vertrouwen in hun geheime dienst). Tony Blair zal zonder twijfel hopen dat deze kwestie langzaam doodbloedt en snel vergeten zal worden, aangezien hij in zijn laatste jaar in office niet zit te wachten op een vete met de Russische president of een diplomatieke rel tussen de Russische en Britse veiligheidsdiensten.

Frederik aan Lindy: wat is jouw plan eigenlijk met je leven?

12

SIB-Link

Tony Blair
En daar komen we gelijk op eenanderthemadatde Britsemediamomenteel flink bezighoudt. Het moment lijkt zo goed als aangebroken: Tony Blair gaat weg. Na ruim tien jaar als de eerste minister van Groot-Brittannië heeft hij aangegevenvoorofrond juli 2007 te vertrekken aangezien hij heeft moeten zwichten voor de druk van Chancellor Gordon Brown, de minister van Financiën en gedoodverfde opvolger van Blair binnen de (New) Labour Party en daarmeedevolgendepremieraangezien het mandaat van de kiezer pas in 2010 afloopt. Het is bijna aandoenlijk om te zien hoe Blair zijn laatste jaar in office gebruikt om zijn plaats in de geschiedenis veilig te stellen. Geen complexe, politiek onpopulaire of lange termijn projecten worden meer aangegaan: het zijn vooral veel publieke optredens, het liefst tussen ‘gewone’ Britten of andere wereldleiders, die de agenda van Tony Blair momenteel domineren. Het lijkt wel alsof hij geen conferentie, congres, overleg of opening wil missen om nog maar eens te benadrukken ‘hoe Groot-Brittannië veranderd is na tien jaar New Labour’ (en New Labour staat in het Verenigd Koninkrijk gelijk aan Tony Blair). ‘Slecht-nieuws’ berichten zijn dan ook zeker niet welkom meer dit jaar: het moet allemaal succesvol en voorspoedig lijken als hij in het voorjaar zal aftreden. Er is echter een grote, donkere wolk aan het einde van de horizon die langzaam dichterblij lijkt te komen en – als de vermoedens van de pers en de politie over een maand of wat blijken te kloppen – kan dat het grootste schandaal worden

waar Tony Blair ooit in verzeild is geraakt en onvermijdelijk tot zijn directe vertrek zal leiden. Sindsenkelemaanden blijkt dat de Labour partij ondereenprominent partijlid, Lord Levy, miljoenenaanleningen heeft ontvangen in ruil voortoezeggingendat bepaaldezakenliedendoor Blair benoemd zullen worden in the House of Lords. Lord Levy, inmiddels in de media steevast aangeduid als Lord Cashpoint, is afgelopen zomer door de politie gearresteerd en heeft duidelijk gemaakt dat hij niet bereid is te gaan liegen om het politieke hachje van Tony Blair te redden. Het is nu nog slechts een kwestie van tijd voordat de politie de Britse premier zal horen. Michiel Willems is oud lid van SIB-Utrecht en woont tegenwoordig in London Reacties/opmerkingen? Graag naar: Michielwil@hotmail.com

december 2006

13

The road to Guantanamo
Als kind erachter komen dat Sinterklaas niet echt is. Of dat Hans en Grietje uit een boek komen. Of een willekeurig ander sprookje dat je graag geloofde zolang het duurde. Iedereen in Nederland boven de leeftijd van tien kent dat wel: je komt erachter dat iedereen die ouder is dan jij al lang niet meer in sprookjes gelooft. Het is een hiërarchie van ontwikkeling en intellect. En pas als je je niet meer laat belazeren, hoor je er bij. Hetisraarwanneerjejerealiseertdathetsomsomgekeerdis.Iedereengeloofterinoflaatzich moedwilligbedonderenofsluitzijnogen.HetisalsofSinterklaaselkjaaréchteenpaarstoute kinderenmeeneemtinzijnzak.Iedereenkniktenzegtdatzehetwelverdiendzullenhebben.Zou jijniethetzelfdedoenalsditrealiteitzouzijn? WatalsjezouvermoedendatSinterklaasdezekinderenmartelt?Daterverhalenopduikenvan kinderendievrijgelatenzijnendewereldvertellenoverdegoedheiligmanenzijnslaafsepietendie schuldigemaarookonschuldigekinderenproberentebrekeninzijnkasteel.Eerstzaljehetniet geloven.Danzoujejeafkeuringuitspreken.Danzoujehetvergeten.Demythevandegoedeoude manmetmijterenbaardinstandhoudenisbelangrijker.Belangrijkervooronsgevoelvanveiligheid.Enstoutekinderenmoetentochgestraftworden?Diemoetentochbeletwordenandere kinderentebederven?Waargehaktwordtvallenspaandersen it’sadirtyjobbutsomeone’sgotto doit. Wezijngevangenindeveiligheidvandemythe.Onzeredderskunnenonmogelijkonze duivelsworden.DegedachteachterVietnamwas onjuistmaarbegrijpelijk.Hetbombardementop Cambodjawaspreventiefenheeftwaarschijnlijk uiteindelijkwesterselevensgescheeld.Toch? EnnuGuatanamo.FemkeHalsemawasdeenige tijdenshetlijsttrekkersdebatdiehetoverde leugenswildehebben,derestslootzijnogen.Zij heefthetmorelegewicht.Datbeweesze.Daarom hebikGroenLinksgestemd.Realiseerjijjedat hetgebeurtomdatjijhetgoedkeurt?Realiseerjij je dat jij het laat gebeuren? Ja, je kunt je ogen sluiten.Hetongemakisdanrelatiefgering.Maar schaam je je niet? Hoe vaak denk jij aan de minimaal100.000dodeninIrak?Hoevaakdenk jij aan Asif die 24 uur per dag opgesloten zat in eenisoleercelterwijlhijdaaralleenopvakantie was?Ja,mensengaanopvakantienaarhun geboorteland.Maarwatjedatkankostenwisthij ooknietvantevoren.Danwashijmisschienniet gegaan.

14

SIB-Link

Ofmisschienwashijjuistwelgegaan.Omzijnleventegevenomhetonrechttebevechten.Omde nobelestrijdtegendebuitenlandsebezetteraantegaanzoalsAfghanendataleeuwendoen.Om krijgsgevangenentemakendiekunnengeruildwordenvoorzijnneef,dievorigemaandzonder duidelijkeaanleidingisopgepaktdoordeAmerikanen.Iemandhadzijnnaamgenoemd. Durf jij jouw ogen te openen? Ja, het klinkt als een reclamekreet van defensie, maar het is een serieuzevraagvanmijaanjou.Wantjedenktmisschiendatjeogennuopenzijn.Enmisschienzijn zedatwel,maarjebentnognietechtwakker.Huur“TheRoadtoGuatanamo”vanregisseur MichaelWinterbottomenwordjebewustvandeterreurdiewijgoedkeuren.Somsrealiseerjeje nietdatjeslaapttotdatjewakkerwordt.Enhetisnietaltijdleukomwakkerteworden. Frederik Voûte

Boekrecensie: Dubbelspel
Nederlanders staan bekend om verschillende dingen: met de caravan naar Frankrijk, Goudse kaas, drop en… gratis dingen. Een pen, zegeltjes bij de supermarkt of een boek zoals de bibliotheek dit jaar weggaf. ‘Dubbelspel’ van Frank Martinus Arion was de roman die weggegeven werd door het comité ‘Nederland Leest’. Naar Amerikaans voorbeeld, is het bedoeling dat zo’n gratis boek en activiteiten daar om heen een jaarlijks fenomeen zullen worden en dat mensen meer zullen gaan lezen. Volgens berichten op teletekst heeft het boek meer dan een miljoen mensen bereikt, een groot succes als je het mij vraagt! DeromanspeeltzichafopheteilandCuraçao,waarschijnlijkindejaren’70.Daarspelenviergoede vriendenalsindstijdenopzondagmiddagdomino:BoeboeFiel,ManchiSanantonio,Chamon NicholasenJanchiPau.Allenhebbenhunproblemen,wensenendromen.Demotievenomjuist dezemiddagdominotespelenverschillenperhoofdpersonage,maarvoorallenisdezeergbelangrijk.

Maaike op de SIB-kamer tegen Alexander en Jasper: Ik wil hier niet meer wonen met jullie!

december 2006

15

Hetdominospeldatinditboekbeschrevenwordt,begint ogenschijnlijkalsvriendschappelijkspelletjetussenvier vriendendiedezetraditiealjarenvoortzetten.Ondertussen speleneremotiesenbelangendieverderstrekkendanenkel ditpotje,wantgebeurtenissenvandedagofavondervoor hebbentotdezebeladenconfrontatiegeleidenhebbende verbetenheidvandespelersbeïnvloed.Zokanhetgebeuren datBoeboeFielnauwelijkszijnogenopenkanhouden,omdat hijdeavonddaarvoornaarhethoerenkampCampoAlegre wasgeweest.SamenmetManchiverliesthijdanookde wedstrijdalvanafhetbegin.Janchiisdaarentegenextra gemotiveerdomtewinnen,nueennieuwevrouwinzijnleven is,metalsgevolgdathijenChamondevloeraanvegenmet BoeboeenManchi.Manchi,dearrogantedeurwaarderisnet zoeropgebrandtewinnenvanJanchienChamon,simpelwegomdathijzichbetervoeltdanhenen dus–inzijnvisie-logischerwijswelvanhenmoetwinnen.Ditgevoelvansuperioriteitisdezelfde oorzaakvandeontrouwenhetvertrekvanzijnvrouw,Solema.Zijhadinhetverledeneenaffaire gehadmeteenrechter.SindsManchizijnvrouwbetrapte,schepthijereensadistischgenoegenin omhaardaaraanteherinneren.Hoewelhijeigenlijktrotsisopzijnvrouw,leidtzijngedragtot haarvertrekenaanheteindevanhetboektrektzijdanookbijeenvandeanderehoofdpersonages in.Zijheeftdanalvierwekeneenverhoudingmethem. Tijdenshetspelvandiemiddagwordenerookgesprokenoverpolitiekenvrouwen.Ditgedeelte sprongeruit,hetwassterkgeschreven:despanningdiedeschrijvercreeërtdoorhetverslagvande wedstrijdaftewisselenmetdeverschillendemeningenvanManchienJanchioverheteilandende toekomstervanisaanstekelijk.WaarJanchidenktdatdezwartemensennooithogefunctieszullen bekledenendatdeblankenenbuitenlandersdemachtnietuithandenzullengeven,zoisManchi ervanovertuigdvanhettegendeel.Ookdiscussiërendevriendenoverhetbestuurvanheteiland. Allenzijnheterovereensdatdecorruptiemoetophouden,maarofdatviaeenrevolutiemoet wordenbereiktofdoormeermensentelatenstuderenblijfteenpuntvandiscussie. DubbelspelbeschrijfthetCuraçaoindejaren’70.Hoedebewonersleefden,devisie’sdiementoen hadoverhetbestuurvanheteilandendeoplossingvangroteproblemendietoen(ennu)speelden. Hoewelhetverhaalwatlangzaamopgangkomt,bouwtdespanningzichopwanneerhetverhaal zijnclimaxbereikt.Debeslissingendiedeverschillendehoofdpersonagesnemenaanheteindevan hetverhaal,zettengebeurtenisseninbewegingmetrampzaligegevolgen.Dubbelspelheefteen onverwachtseinde,isspannendgeschrevenenschetsteeninteressantbeeldvanheteilandCuraçao, ex-kolonievanhetKoninkrijkderNederlanden.

Daniël Meijer

Hans Dijkstal: Ik ken Ede niet, maar wel àlle andere Nederlandsesteden

16

SIB-Link

Verkiezingsdebatavond
SIB zou SIB niet zijn als we geen aandacht zouden besteden aan de Tweede Kamerverkiezingen. Naast het grote belang voor het land zelf, maakt de uitslag van de verkiezingen en de nieuwe regeringscoalitie ook veel uit voor bijvoorbeeld het Nederlandse buitenlands beleid en ontwikkelingssamenwerking. Daarom volgden vele SIBbers in de Dikke Dries het verkiezingsdebat op de vooravond van de verkiezingen.
De aanwezige SIB-leden konden stemmen over wie ze de winnaars van het debat vonden. Alexander Pechtold, lijsttrekker van D’66, won met overmacht het debat tussen de lijstrekkers van de kleine partijen. Femke Halsema won, volgens de SIBbers, vervolgens het debat van Marijnissen, Bos, Balkenende, Rutte en Rouvoet. Ook zou haar partij, GroenLinks, met gemak de grootste partij in de Tweede Kamer worden. Althans, als het aan de aanwezige SIB-leden zou liggen. De zetelverdeling volgens SIB: Groenlinks: 61 zetels SP: 31 zetels D’66: 19 zetels ChristenUnie: 9 zetels VVD: 9 zetels PvdA: 9 zetels CDA: 9 zetels Anders: 3 zetels Sander Hartemink

Dick Leurdijk over de hervormingen bij de VN: Als het zelfs Kofi Annan niet is gelukt, wie zal het dan wel lukken?

december 2006

17

SIB door de jaren heen…..
Dacht ik dat SIB-Utrecht in maart pas haar 25 e jarige verjaardag viert, blijken we zelf al in de prehistorie te hebben bestaan. Een paar weken geleden was de Dikke Dries, de anders zo ‘rustige’ kroeg met mensen die aan het bijkletsen zijn onder het genot van een biertje, vol met allerlei vreemde mensen met nog veel vreemdere kleren. Nou ja, kleren?
Van lopende gewaden (lees: de oude Grieken), monniken met Ku Klux Klan-achtige kappen, oermannen bedekt met minimalistische blaadjes en echte jaren ’70 vrouwen compleet met zonnebril en kleurige doeken tot de futuristische onderwaterbewoners (lees: vissen?!). Bekenden en (nog) minder bekenden van SIB hadden letterlijk alles uit de kast gehaald om zich aan het lastige thema te houden. Nieuw lid Steef in een té strakke, rode broek met wijde pijpen en bijpassend strakke blouse, Wessel in een flower power shirt met favoriet afrokapsel en met Ben als Hermes, de boodschapper die maar niet ophield berichten voor te lezen. Een spannende verkiezing bepaalde wie zich het best had ingeleefd en van wie we afvroegen of ze niet liever in díe tijd geboren hadden willen worden. Gert-Jan, de bekende onderwatervis, won uiteindelijk de hoofdprijs; niet minder dan een reis voor twee personen naar een Europese stad naar keuze! Wie de wedervis is bleef in het ongewisse…..

18

SIB-Link

Mentorgroep1hadzichuitgedostalsMiddeleeuwers
En zo vorderde de avond veel te snel naar een punt waarop ik in ieder geval de gezelligheid gedag moest zeggen. Tja, soms is dinsdagavond niet de meest geschikte avond. Of moet ik zeggen dat college op woensdagochtend gewoon niet zo’n goed idee is? Kortom, een geslaagde afsluiting van een geweldige introperiode waarin alle kindertjes aan de hand van hun papa’s en mama’s hebben mogen ruiken aan SIB. Geen hulp van Verdonk, maar toch (of juist?!) op en top geïntegreerd. Druk bezochte dinsdagavonden en kennismaking met de verschillende genootschappen. Nooit geweten dat een Turkse zin van slechts drie regels voor Turken zelf echt Jip en Janneke taal is. En dat bij capoeira je broek toch echt te strak kan zitten! Lieve (nieuwe) leden, jullie hebben de afgelopen weken gezien wat SIB is en dat de mogelijkheden (vrijwel) eindeloos zijn. Ik zeg, op de volgende geslaagde dinsdagavond!

Meggie Pijnappel

HetbestuurwasnauwelijksvanechteOudeGriekenteonderscheiden!

december 2006

19

Een dictator ontspringt de dans.....
Augusto Pinochet, dictator van Chili tussen 1973 en 1990, stierf op 10 december 2006 vredig in een ziekenhuis in Santiago. Hij werd nooit berecht voor de grove mensenrechtenschendingen en moorden die onder zijn regime plaatsvonden. Militaire junta Pinochetgreepop11september1973demachtinChili. Doormiddelvaneengewelddadigecoup,daarbijgesteund doordeAmerikaanseCIA,wierphijderegeringvande socialistischeSalvadorAllendeomver.Dedemocratisch gekozenpresidentkwamdaarbijomhetleven.Pinochet hersteldedeordeenregeerdeChilidekomende17jaarmet ijzerenvuist.HijonderhieldwarmebandenmetRonald ReaganeninhetbijzonderMargaretThatcher.Pinochetwas hetsymboolvanderechtsemilitairedictaturendieinde jaren’70en’80bijnaoveralinLatijns-Amerikaaandemacht waren.GezegdmoetwordendatzijnstabieleregeringsbeleiddeeconomievanChiliheeftgestimuleerd,maardeprijs waserghoog….. Staatsterreur Veletegenstandersvandedictatuurvondendedoodofverdwenenspoorloos.Tijdenszijn zeventienjarigebewindwerdencirca3200mensenvermoordenongeveer30.000mensenzijn gemarteld.DegevreesdegeheimepolitieDINAwaszowelbinnenChilialsinhetbuitenlandactief. Politieketegenstanderswerdenzonderpardonuitdeweggeruimd,vaakopbuitengewoongewelddadigewijze.ZowerddeministervanBuitenlandseZakenonderAllende,OrlandoLetelier,vlak voorhetWitteHuisinWashingtonopgeblazenmeteenautobom.Hetreferendumoverzijn leiderschapin1988leiddetoteenpijnlijkenederlaagenPinochetmoesteenstapterugdoen.Hij bleefechteralsopperbevelhebbervanhetlegerinfeitedesterkemanopdeachtergrond. Politieke scheidslijnen Nogsteedsishetlandscherpverdeeldtussenvoorstandersentegenstandersvanzijnregime.Na zijnoverlijdensprak55%vandeChileensebevolkingzichuittegeneenofficiëlestaatsbegrafenis. Hijwerdvervolgdwegensfraude,moord,ontvoeringenmarteling,maartoteenveroordelingkwam hetechternooit.In1998werdhijopgepaktinLonden,maar500dagenlaterarriveerdehijweerin zijnvaderlandenstondopuitzijnrolstoel.Hijhadderechtersenartsenervanwetenteovertuigen teziekenzwaktezijnomterechttestaanvoorzijnmisdaden.HijstierfechteropdeInternationale DagvandeMensenrechten……misschientocheensymbolischegebeurtenis? Sander Hartemink

20

SIB-Link

De wereld volgens Lindy
Goh, hebben jullie het al gehoord van Jan Pronk? Hij is niet meer welkom is Sudan. VNgezant Jan Pronk heeft zich te fel uitgelaten over de situatie aldaar en is ongewenst, oftewel; ‘persona non grata’. De afgelopen tijd domineerde dit gegeven het nieuws over Darfur. HetleekwelofdégroterampinDarfurhetgedwongenvertrekvanJanPronkwas!Alsoferdaar nietdagelijksverschrikkelijkerampengebeurendiehetnieuwszoudenmoetendominereninplaats vanPronk!Hetconflictheeftinmiddelszo’n200.000levensgekosten2,5miljoenmensenopde vluchtgejaagd,heteindeisnoglangnietinzichtenwijmakenonshetmeestdrukomhetvertrek vanJanPronk! Opzichgoednatuurlijkdatdewereldzichnu eindelijkdrukmaaktomDarfur.Datwerdtijd. MaarmoetditnuvanwegePronk?Hetfeitopzich datdewereldenvooraldeVNzichditlaat gebeurenisschandelijk.Dewereldkijktgewoon toe,terwijlPronknaarhuiswordtgestuurd.Dit zoueenVS-vertegenwoordigerinIrakzichniet latengebeuren! Ditgeeftgoeddepositieweervanhetconflictin Darfur.Menisnietgeïnteresseerd.Waaromis dat?Isdatomdatonzewestersebondgenotener niet‘enmasse’zittenendusooknietbedreigd,ontvoerdofvermoordworden?Isdatomdater weinigwinsttehalenvaltinDarfurálservredekomt?Waaromzitten‘we’daarniet?Deetnische zuiveringengaangewoondoor.EnbovendienzitergenoegolieindeSudanesegronddiewe kunnengebruikenalswezorgendathetlandstabielis.Datkanderedenooknietzijn.Watdan wel? Politicienjournalisten;neemnuhetgoedevoornemenvoor2007engeefDarfurmeeraandacht.Zet hetopdekaart!EndandusnietalleenalsPronkwordtweggestuurd.MaarnetalselkebomaanslaginBagdadhetnieuwshaaltnuelkeaanvalopeenDarfuriaansdorpophet8Uur-journaal!Net zolangtotdatweergekvanworden.Graag! Lindy Janssen

Hans Dijkstal: Bush heeft de wereld onstabieler gemaakt, gebruikmakend van populistische trucjes....

december 2006

21

Iran en de atoombom
De Iraanse president Ahmadinedjad heeft herhaaldelijk verklaard Israël het liefst van de aardbodem te vegen. De vermoedens dat Iran aan een eigen kernwapen werkt worden steeds sterker en volgens diverse deskundigen zal het land binnen enkele jaren in staat zijn genoeg verrijkt uranium te produceren voor een atoombom. Eventuele samenwerking met Noord-Korea zou dit proces nog kunnen versnellen. Hoe realistisch is deze dreiging en wat kan eraan worden gedaan?
In 1979 werd het pro-Amerikaanse regime van de Iraanse Sjah omvergeworpen door de radicale islamieten van Ayatollah Khomeini. Sinds deze Islamitische Revolutie zijn Iran en Israël vijanden van elkaar. Ook met de andere landen van het Midden-Oosten zijn sindsdien de relaties danig bekoeld. Het radicale, Shiitische Iran van de ayatollahs werd door de meeste Arabische staten als een bedreiging gezien. Veel landen, waaronder ook de Verenigde Staten en de Golfstaten, steunden Saddam Hussein toen hij Iran in 1980 binnenviel. Irak en Iran raakten verwikkeld in een zeer bloedige uitputtingsoorlog. Irak werkte aan de ontwikkeling van de atoombom, waarmee de strijd in het voordeel van Irak zou kunnen worden beslecht. Israël voelde zich dusdanig bedreigd, dat het op eigen houtje de nucleaire faciliteiten van Irak met de grond gelijk maakte. Een geslaagde luchtaanval maakte een (naar nu is gebleken definitief) einde aan de nucleaire aspiraties van Saddam Hussein. Het kwam Israël op scherpe veroordelingen van de internationale gemeenschap te staan, maar het nucleaire gevaar was tenminste voorlopig weggenomen.

Iran als regionale supermacht?
Het lijkt geen twijfel dat Iran werkt aan de ontwikkeling van een eigen kernwapen. Het land is omringd door Amerikaanse troepen in Irak en in Afghanistan en werd door George Bush genoemd als land van “de as van het kwaad”. Als Iran zou beschikken over kernwapens, zou het een effectief afschrikkingwapen hebbentegeneeneventueleAmerikaanse inval. Het zou Iran definitief de rol verschaffen van regionale supermacht en tot kampioen van de moslimwereld maken. Daarnaast zouden de grote conservatieve, nationalistische volksmassa’s in Iran worden gepaaid, wat goed zou zijn voor de populariteit van het autoritaire regime. Inmiddels heeft Iran ook de mogelijkheden om eventuele kernwapens te doen belanden op Israël en andere landen in de regio. Op 6 november werden verschillende langeafstandsraketten getest die Israël zouden kunnen treffen.

22

SIB-Link

Het lijkt slechts een kwestie van tijd tot Iran een effectief kernwapen kan inzetten, of er tenminste mee kan dreigen. Wat zou dit voor gevolgen kunnen hebben? Het zou de militaire krachtsverhoudingen in het Midden-Oosten danig verstoren. Momenteel is Israël de enige regionale supermacht in het gebied en de Israëlische strijdkrachten worden geacht de legers van de omliggende staten gemakkelijk de baas te kunnen. Het recente fiasco tegen Hezbollah geeft echter te denken. En een nucleair bewapendIranzoueennieuwewapenwedloopkunnen ontketenen. De Joodse staat zou zich gedwongen voelen haar veiligheidssystemen danig uit te breiden. Vanuit het perspectief van Israël zou het dus het beste zijn om de dreiging zo snel mogelijk te elimineren. Maar is Israël daar wel toe in staat?

De Israëlische reactie
Israël heeft zijn militaire capaciteiten laten zien tijdens de zomeroorlog met de Libanese Hezbollah. Hezbollah werd gesteund door het Iraanse regime en werd voorzien van moderne Iraanse raketten, waarmee zelfs een Israëlisch marineschip werd geraakt. Ondanks vele luchtaanvallen slaagde de Israëlische luchtmacht er niet in de Sjiitische beweging, bestaand uit slechts een paar duizend fanatieke strijders, op de knieën te krijgen. Wat bedoeld was om het regime in Teheran angst in te boezemen, mondde uit in een gelijkspel. In vele Islamitische landen werd de uitkomst van de strijd zelfs geïnterpreteerd als een klinkende overwinning van Hezbollah. En het enorme leger van Iran, gehard in de strijd met Irak, is wel even iets anders dan het kleine Hezbollah. Het onherbergzame en gigantische Iran nodigt nauwelijks uit tot een invasie door grondtroepen. De Israëlische luchtmacht is echter oppermachtig in de lucht en stilzwijgend wordt aangenomen dat Israël beschikt over een uitgebreid arsenaal kernwapens. In 1981 bewees het Israëlische leger haar slagkracht en vastbeslotenheid door de nucleaire ambities van Saddam Hussein definitief de grond in te boren.

Militaire en politiek opties
Anno 2006 is de situatie is totaal anders. De Iraanse nucleaire faciliteiten zijn ondergronds aangelegd en moeilijk te bombarderen. Het ontbreekt Israël aan de wapens die dergelijke bunkers kunnen uitschakelen. George Bush heeft verklaard in de kwestie Iran geen enkele mogelijkheid uit te sluiten (zelfs geen nucleaire aanval), maar lijkt niet al te happig om een derde oorlog te ontketenen. De VS heeft haar handen reeds vol aan Irak en Afghanistan en daarnaast vormt Noord-Korea een acutere dreiging. Israël lijkt dus op zichzelf aangewezen om de fabrieken aan te pakken. Ook in de VN-Veiligheidsraad lijkt er geen animo te zijn om Iran eens goed aan te pakken. Permanent lid Rusland heeft directe belangen in Iran, wat met de recente levering van luchtverdedigingssystemen aan Iran nog eens werd bevestigd. Zal het zover komen dat de Iraanse Ayatollahs ‘op de knop kunnen drukken’, waarmee de machtsverhoudingen in het Midden-Oosten voorgoed worden veranderd? Of zal Israël eigenhandig ingrijpen? Het is een kwestie vanafwachten…. Sander Hartemink december 2006

23

Even voorstellen: Annelien en Kimini
Annelien Zur Lage (19 jaar) “IkstudeerRechtenenzitinheteerstejaar.Ikbenooklidvande JSVU,destudieverenigingvanRechten.Nietechtactieflidtrouwens.Mijnhobbyisvooralpolitiek.IkbenactiefbijdeJOVD,de jongerenorganisatievandeVVD.Hetisechtleuk,jebouwteen netwerkop,kanbestuurswerkdoenenjeontwikkeltjezelf.Verder natuurlijkandereleukedingenzoalsuitgaan,lezen,films,reizen. Ookhouikvanstuderen.Vroegerreedikpaardmaarmomenteel sport ik even niet. Ik heb de folder van SIB gelezen die in het informatiepakketvooreerstejaarszat,enwasmeteenovertuigd.Ik vindhetleukomernieuwemensentelerenkennenennatuurlijk vindjebijSIBInhoud,ietswatjenietaltijdkanzeggenvanandere verenigingen.PolitiekengagementdenkikooktevindenbijhetForum.Ikbendaarnognietactief geweest,maarvindhetheelpositiefdateenverenigingenmensenbinneneenverenigingeen actievebijdragelevertaanhetagenderenvanbelangrijkemaatschappelijkevraagstukken.SIBis daarinmeerinternationaalendeJOVDnationaal.IkzouBillGatesnogweleensbijSIBwillenzien spreken,omdathijeentopondernemerisdiehetvaneenzolderkamertjetotmiljardairwistte schoppen.Nuishijbezigmetbijdragenaaneenbeterewereld.Entenslottewiliknogtegen iedereenzeggen: “beperkjeniettotjestudiemaarkijkookverder,ontwikkelje,ookmaatschappelijk gezien. Denk dus niet alleen aan eten met kerst!”

Kimini Delfos (19 jaar) “Ik studeer Engelse taal & cultuur en zit in het tweede jaar. Zit ook bijdestudievereniginghiervan;Albion.Ikbeneigenlijkovergelopen vanAEGEEnaarSIB.IkvonddatSIBleukereactiviteitenhaden bovendienisSIBmeergerichtophetinternationaleinplaatsvan alleenEuropa.Ikvindhetgezelligenbovendieniserruimtevoor inhoudenwatmeerdiepgangdaneendoorsneestudentenvereniging.BovendienzitikbinnenSIBbijeengeheimzuipdiepgaandegesprekkengenootschapdatregelmatigbijeenkomtom deborrelavondvanSIBnogteverlengenvoorbijDikkeDries…Ik dans,streetdanceompreciestezijn.VerderbenikDJopRadio Hazerswoude/Rijndijk.Eenlokalezenderdus,wedraaientop40en verdereenbeetjeouwehoeren.Hetprogrammaheet“Stick’m”.Ik doedit1keerpermaand.Verderwilikeenvisengebruikikgeendrugs.MijnnaamisoorspronkelijkeennaamvanHugenotenuitFrankrijk,diehiernaartoekwamen.IkhebzelfseenZweeds paspoort!MijnmoederisZweeds,vandaar.Ikgaervierkeerperjaarheen,ikheberveelfamilie wonenenookkerstenoudennieuwzalikdaarvieren.GraagzouiknogeensKofiAnnanals sprekerzienbijSIB.LievergeenRitaVerdonk,omdatikhaardomvindenomdatzenietgenoeg nadenktvoordatzeietsdoet.” Gerhard te Velde

24

SIB-Link

Lezingenreeks NVVN: Jan Berteling
Dinsdag 14 november organiseerde SIB samen met de Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties (NVVN) een lezing door Jan Berteling. Hij sprak over het leiderschap van Kofi Annan en de nieuwe Peace Building Commission. Dit was de tweede lezing van een reeks lezingen in samenwerking met de NVVN. BertelingwasonderanderePermanentVertegenwoordigerbijdeVN(onderandereinGenèveen Rome)enisnudirecteurvandedirectieMensenrechtenenVredesopbouwbijhetministerievan BuitenlandseZaken.HijkentdeVNerggoedenwisthierdanookzeerinteressantoverte vertellen.ZoverteldehijdatinhethandvestvandeVNstaatdatheteendoelstellingvandeVNis deinternationalevredeenveiligheidtehandhavenendoeltreffendegezamenlijkemaatregelente nementervoorkomingvanenopheffingvanbedreigingenvandevrede. Peace Building Commission OnderKofiAnnanheeftdeVNeenPeaceBuilding Commissionopgericht.DitgeeftaandatAnnanmeer aandachtaanPeace-buildingbesteeddedanzijnvoorgangers.DecommissiedoetaanbevelingenaandeVeiligheidsraadoverpost-conflictstatenenhetvoorkomenvan conflicten.Decommissiegaatzichineersteinstantie richtenoptweeAfrikaanselanden;BurundienSierra Leone.Erisgekozenomtebeginnenmetdezetwee landenomdatzerelatiefkleinzijn,ereenkwetsbare vredeheersteneencentraalgezagis.Menwildeniet meteenmeteenteingewikkeldland,alsbijvoorbeeld Kongo,beginnen.Hetisnogtevroegomeenoordeelte vellenovereencommissiedienogmaarnetvanstartis gegaan. Ban Ki Moon BertelingstipteookdeopvolgingvanAnnandoordeZuid-KoreaansediplomaatBanKiMoonaan. HijheefttekennengegevenopdezelfdewegalsAnnandoortewillengaan,maaromsteunte verwervenvoorzijnkandidatuuralsSecretaris-Generaalheefthijgeheimetoezeggingenmoeten doenaandevertegenwoordigersvandevijfpermanenteledenvandeVeiligheidsraad.Berteling vroegzichafofdatmisschientemakenzouhebbenmetdenadrukdiedePeaceBuilding Commissionmomenteelheeft. DelezingvanJanBertelingwaserginteressantenikbenbenieuwdnaardevolgendelezingindeze VN-reeks!Dezezalop23januariplaatsvinden.HansEenhoorn,voormaligtopmanvanUnileveren tegenwoordigbetrokkenbijdeMillenniumdoelen,zaldantegastzijn. Lindy Janssen

december 2006

25

‘Vanavond gaan we wonderen meemaken’
Dat waren de woorden van drs. Erik Munneke op donderdagavond 16 november toen we met het genootschap Wereldreligies een lezing over gebedsgenezing bezochten. Munneke is de oprichter van de studentenkerk Utrecht, en zijn lezing maakte onderdeel uit van de Alpha-cursus. Driethema’sstondencentraal:waterindebijbel staatovergebedsgenezing,eenaantaleigentijdse voorbeeldenvangenezingdoorgebed,entenslotte waserooknogdemogelijkheidvooralleaanwezigen omvoorzichtelatenbidden.Inheteerstedeel citeerdeErikMunnekezeerveelbijbelpassages waaruitzoublijkendatGodwildatweaangebedsgenezingdoen.Dedriebelangrijkstedingendie Jezusopaardedeedwaren:biddenvoorgenezing, biddenvoorbevrijdingenhetprekenvanhet evangelie.AlsgoedChristenzoujedezedriedingendusookmoetendoen.Bovendienkaniedereen volgensMunnekeaangebedsgenezingdoen,enzoudatookdaadwerkelijkmoetendoen.Inhet tweededeelkwamhijmetallerleisuccesverhalenuitzijneigenpraktijk.Hijgenasonderandere mensendielasthaddenvandoofheidenslechthorendheid,migraine,RSI,pijnveroorzaaktdoor chemokurenenblaasonsteking.Ookheefthijveelmensengeholpendielasthaddenvanongelijke armen,benenofvoeten. Onderdeaanwezigenwarenerooknuweereenpaar mensendiegenezenwildenwordenvandie ongelijkearmen,benenofvoeten.Verderwasernog iemandmetschouderpijneniemandmeteen ontstokenteen.NatuurlijkwarenwijvanWereldreligiesondertussenwelbenieuwdhoehetisom ‘genezen’teworden.EnVeraenJasperbeslotenom voorzichtelatenbidden.Maarjammergenoegheeft Veranahetgebednogsteedslastvanhaarpolsen Jasperkannogsteedsnietgoedzienzonderbril. Aanheteindwarenwedusnietechtovertuigdvan deeffectiviteitvangebedsgenezing.Maarhetwas tocheengezelligeavond,enwehebbenheelwat overgebedsgenezingopgestoken! Esther Heinsman

Maaike: Millenniumdoelstelling 2? Het halveren van voedsel.

26

SIB-Link

Latijns-Amerika LAG-t je toe!
Sommigen van jullie zijn er geweest, anderen gaan er heen en nog weer anderen dromen er alleen van: Latijns-Amerika. Het continent van de salsa, de burrito, lama’s, hoge bergen en diepe dalen, de vruchtbare Amazone en droge lange woestijnen, de Cuba Libre, de tango, capoeira, maar ook van de sloppenwijken, dictaturen, guerrillastrijders en cocaïnekartels. HetaandeVerenigdeStatengrenzendecontinent,verenigddoordegeschiedenisendeSpaanseen Portugesetaal,neemtvoorvelenvanjullieeenplekjeinjulliedrukkestudentenbestaan.Ditisdan ookderedendatwij,MannieJanssenenGermaineDoop,hetLatijns-AmerikaGenootschap(LAG) ditjaarhebbenopgericht. Inonzekortebestaanhebbenwetotnutoe eencapoeiraworkshopmetborrelgeorganiseerd,eengezelligLA-chilletentjegehaden eenbezoekgebrachtaandeDirectie WestelijkHalfrondbijhetministerievan BuitenlandseZaken.Inhetkomendejaar zullenwenogveelmeeractiviteiten organiserenwaaronderookeennieuwjaarsborrel,metLatijns-Amerikaansecocktailsen gewoongezelligheid.Erstaatnatuurlijkook eenlezingophetprogrammaenerzijneen hoopandereleukeideeën.Hierbijmoetje denkenaandansen,drinkenensport,maar ookaanpolitiek,geschiedenisencultuur. Weproberenvooriedereenietsleukstevindenendaarbijzullendeledenactiefbetrokkenworden. Lijkthetjeleukditjaaropdehoogtetewordengehoudenvanonzeactiviteitenendanookdeelte nemenaaneventueleactiviteitendiejouinteressantlijken?Mailonsdaneven! Mannie Janssen en Germaine Doop

Nienke Meester n.a.v. verplichte hoofddoek voor vrouwen bij bezoek aan moskee: “moeten de mannen ook eenbaardaan?

december 2006

27

Profiel: Condoleezza Rice
In deze nieuwe rubriek wordt in iedere nieuwe Link een belangrijke persoon uit de internationale betrekkingen onder de loep genomen: hoe is hij/zij zo ver gekomen? Welke opvattingen zijn de speerpunten van zijn/haar beleid? Maar er is ook aandacht voor de persoon zelf: interessante eigenschappen, hobby’s, uitspraken enzovoort. In deze eerste aflevering aandacht voor Condoleezza Rice, minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten.

Algemeen
Geboortedatum: 14 november 1954 Geboorteplaats: Birmingham, Alabama, VS Burgerlijke staat: Ongehuwd Opleidingen: Politicologie Voorgaande functies: assistent voor de Gezamenlijke Chefs van Staven; adviseur op gebied van Sovjetunie en Oost-Europa

Jeugd
Haar vader was dominee en haar moeder was muzieklerares op de middelbare school, wat te zien is in de naam van haar dochter: Condoleezza is afgeleid van Con dolcezza, een term uit de klassieke muziek die letterlijk “met zoetheid” betekent. Rice is zelf ook een fanatiek pianiste en was bijna een carrière in de muziek begonnen. Haar interesse in internationale zaken kreeg echter de overhand nadat ze een cursus over internationale politiek had gehad van Josef Korbel, de vader van Madeleine Albright, later de eerste vrouwelijke minister van Buitenlandse Zaken (1997-2001). Ze groeide op ten tijde van de rassensegregatie in de VS en had in haar jeugd meerdere ervaringen met discriminatie. Toen ze acht was kwamen vier meisjes om het leven bij een bomaanslag op de AfroAmerikaanse, 16th Street Baptist Church, die een frequente ontmoetingsplek van burgerrechtenactivisten was. Naar eigen zeggen heeft dit een grote invloed op haar levengehad.

Opleiding
Voor Rice was het al vroeg duidelijk hoe belangrijk opleiding is om verder te komen in het leven. Toen ze pas 15 was, ging ze al studeren aan de universiteit van Denver en op haar 19e had ze een Bachelor in politicologie, gevolgd door een Master in hetzelfde vak.

28

SIB-Link

Nadat ze ook haar doctorstitel in de politicologie had gehaald, kreeg ze verschillende functies bij de universiteit van Stanford, waar ze uiteindelijk professor werd. Daarnaast heeft Rice nog van vele andere instellingen en universiteiten eretitels gekregen. Interessant detail is dat ze ook in de Raad van Bestuur van verschillende multinationals heeft gezeten, zoals Chevron (olie!) en Hewlett Packard.

Politieke carrière
Haar politieke carrière begon in 1986 als assistent voor de Gezamenlijke Chefs van Staven (een adviesorgaan voor militaire zaken, bestaande uit de hoogste officieren van ieder krijgsmachtonderdeel). Tussen 1989 en 1991 werkte ze voor de regering-Bush senior op het gebied van de Sovjet-Unie en Oost-Europa, wat haar academische specialisatie was. In 1990 werd ze Bush’ belangrijkste adviseur voor de Sovjet-Unie en assistent voor nationale veiligheid. Hij introduceerde haar ooit bij Gorbatsjov met de woorden: “This is Condoleezza Rice. She tells me everything I know about the Soviet Union.” In de jaren negentig ging ze verder met haar academische carrière, om in 2000 terug te keren tijdens de verkiezingscampagne van George W. Bush. Eind 2000 werd ze als eerste vrouw gekozen tot Nationaal Veiligheidsadviseur. Op 26 januari 2005 werd ze benoemd tot minister van Buitenlandse Zaken. Rice volgde Colin Powell op, die zijn functie eind 2004 neerlegde. Aan de ene kant wordt Rice gezien als een ‘havik’ (iemand die een harde lijn volgt in internationale betrekkingen) en heeft ze het vaak over het verspreiden van vrijheid en democratie in de wereld. Ze was een uitgesproken voorstander van de oorlog in Irak. Aan de andere kant is ze erg actief in het overleggen met andere landen. Rice reist dan ook veel en ontmoet veel andere diplomaten voor het bezweren van crises in onder andere Iran, Noord-Korea, het Midden Oosten en Afghanistan. Het beleid dat ze volgt noemt ze ‘transformational diplomacy’, dat wil zeggen een nadruk op regionale oplossingen voor problemen als drugs en terrorisme. Rice voorziet een actieve rol voor de VS op het wereldtoneel en zet zich daar fanatiek voor in.

Karakter en wereldbeeld
Rice wordt gezien als formeler in haar gedrag dan haar voorganger Colin Powell en sommigen omschrijven haar als koud en afstandelijk. Ze kan het goed vinden met president Bush en heeft volgens insiders een grote invloed op hem. Rice is echter niet zo populair bij de Afro-Amerikaanse gemeenschap in de VS, vooral omdat ze haar ervaring met de aanslag op de kerk in 1963 gebruikt als persoonlijk argument voor de strijd voor democratie en tegen terrorisme: “I know a little bit of what it’s like to have somebody try to terrorize a community. These little girls weren’t gonna hurt anybody. They didn’t have any political power. This was just meant to terrorize the community […] And so when I look around the world and I hear people say, ‘Well, you know, they’re just not ready for democracy,’ it really does resonate. […] It makes me so angry because I think there are those echoes of what people once thought about black Americans.” Liseth Meijer

december 2006

29

Give me the five: Matthijs Hoekstra
Heb jij het ook altijd met je mede SIBBERS over het weer omdat je geen ander gespreksonderwerp weet? Heb je eigenlijk ook geen idee met wie je je vereniging deelt? Er is nu een oplossing voor al die problemen: “Give me the Five”. Hoe werkt het? Simpel. Ik stel vijf vragen en ontvang vijf antwoorden. Die kun je nalezen in de SIB-Link. Op de borrel kan je dan de geïnterviewde aanspreken over de onderwerpen die aanbod kwamen in Give me the Five ! Deze keer, de derde alweer, is het de beurt aan Matthijs Hoekstra. Matthijs is negentien lentes jong, studeert geschiedenis in de binnenstad en is sinds september lid van SIB.

1.‘Watzoujedoenmettienmiljoen?’ ‘IkzoumeteenverhuizennaareenetageaandeOudegracht.Daarnaastzouikookeenappartement kopeninAthene.DitzouikdoenomdaterinAthenealtijdwattebelevenvalténdestadeenzeer rijkegeschiedeniskent.’ 2.‘Alsjeietsaanjezelfzoumogenveranderenwatzoudatdanzijn?’ ‘Ikzoumijnogenlatenlaserenenhaarlatenimplanteren.Ditzouikdoenomdatikinhammenin mijneenszoweelderigehaardoshebenmijnogenheelslechtzijn.Alsikmijnlenzennietinheb, kanikgeenhandvoorogenzien.Bovendienhoudiknietzovankalemensen;dievindikeenbeetje eng.’ 3.‘WiezoujebedankeninjetoespraakalsjeeenOscarzouwinnen?’ ‘Ikzoumijnoudementorbedanken,omdathijzeidatikeenarrogantejongemanwasdienietskon. Doorhemtebedanken,kanikaanhembewijzendatikwelwatkan.’ 4.‘Noemeeneigenaardigeeigenschapvanjezelf?’ ‘Ikbenafentoeergonbeleefd.Ikbennamelijkheeldirectendatkomtvaakietwatbotover.Ikzat bijvoorbeeldeenkeertepratenmetiemandoverdeSocialistischePartij.Ikgafmijnmeningover JanMarijnissen,ikgafhemeenkortereachternaamzullenwemaarzeggen.Laterbleekdatikmet eenSP-erzattepraten.’ 5. ‘Tot slot, op wie heb je gestemd?’ ‘IkhebopMirjamSterkgestemd.ZijwasdenummertienopdelijstvanhetCDA.IkhebCDA gestemdomdatikvinddathetgoedgaatopditmoment.DanhadiknatuurlijkookopdeVVD kunnenstemmen,maardiezijnnaarmijnmeningterechts.IkhebspecifiekvoorMirjamgekozen, omdatzijopdezelfdeschoolheeftgezetenalsik.’

Jetske de Wolff

30

SIB-Link

Vooruitblik: Dries van Agt
De eerste lezing van het Lustrumjaar 2007 wordt verzorgd door een ware klapper: oud-premier Dries van Agt! Op 16 januari zal hij spreken over het Israëlisch-Palestijns conflict, waarbij de nadruk zal liggen op de Palestijnse kant, die volgens hem meer aandacht zou moeten krijgen dan nu het geval is.
Dries van Agt werd op 2 februari 1931 geboren in Geldrop. Na zijn studie Rechten in Nijmegen was hij werkzaam bij het ministerie van Landbouw en Visserij (1957-1963) en bij het ministerie van Justitie (1963-1968). In 1968 werd hij benoemd tot hoogleraar strafrecht te Nijmegen. Van 1973 tot 1977 was van Agt minister van Justitie en vicepremier in het kabinet Den Uyl, alwaar hij het imago opbouwde van ‘notoire dwarsligger’, met name door twee vergeefse pogingen de abortuskliniek Bloemenhove te sluiten (1974 en 1976). Bekend is ook zijn oproep tot een ‘ethisch reveil’, een krachtig herstel van christelijke waarden en normen in de samenleving. Van Agt was van 1977 tot 1982 minister-president en bekleedde daarnaast tal van andere functies in de Nederlandse politiek. Hij staat bekend om zijn welbespraaktheid, maar ook om zijn eigenzinnigheid.

Veiligheidsmuur
Deze reputatie van ‘enfant terrible’ lijkt hij ook nu weer waar te maken tijdens zijn inzet voor de Palestijnse zaak. Eind augustus 2005 bezocht hij met een Europese delegatie de bezette gebieden, en raakte hij overtuigd van de noodzaak voor betere beeldvorming ten aanzien van het conflict. Hij ageert vooral tegenhetbouwenvandezogenaamde ‘veiligheidsmuur’ tussen de Westelijke Jordaanoever en Israël, welke grotendeels gebouwd is op Palestijns grondgebied. Omdat het onderwerp zoals altijd erg gevoelig ligt, wordt zijn pleidooi nogal eens afgedaan als gekleurd danwel eenzijdig. In hoeverre dit nu echt waar is, is aan de onafhankelijke SIBber om te oordelen. Kortom, komt allen naar deze interessante lezing op 16 januari van het nieuwe SIB-jaar! Watse Reeder

DriesvanAgtvoorde“veiligheidsmuur” tussendeWestelijkeJordaanoeveren Israël

december 2006

31

Interview: Dick Leurdijk
Dr. Dick Leurdijk is de VN-expert van het Clingendael Instituut. Hij heeft zich gespecialiseerd in politieke en militaire aangelegenheden, internationale veiligheid en de relatie tussen de NAVO en de Verenigde Naties. Hij is senior onderzoeker, docent, beleidsadviseur en politiek-militair commentator. Leurdijk was enige malen bij SIB te gast, zoals tijdens het jaarlijkse symposium in het kader van de Universitaire Vredesdagen op 25 april 2006. Ik vroeg hem naar zijn oordeel over Kofi Annan, zijn opvolger Ban Ki Moon, de ingezette hervormingen van de Verenigde Naties en de kernwapendreiging van Iran.

‘Wat is uw mening over de hervormingsinitiatieven van Kofi Annan?’ ‘KofiAnnanheeftmetzijnhervormingsplannenheelhoogingezet.Hetwarenvrijradicaleplannen. Alsikhetnubekijk,moetikzeggendathijheelbescheidenresultatenheeftgeboekt.Twee belangrijkeveranderingenwarenhetoprichtenvandePeaceBuildingCommissionende Mensenrechtenraad,dieindeplaatskwamvandeMensenrechtencommissie.Ikbennietop voorhandovertuigdvandewaardehiervan.Ikbenerzelfsvrijsceptischover.Mijneersteindrukken vandeMensenrechtenraadbelovennietveelgoeds.Mijnbangevermoedensdathetslechtseen herhalingisvanwatweallanghebbengezien,wordenlangzamerhandbewaarheid.Wezieneen politiseringvanhetdebat,zoalsbijdeeenzijdigeveroordelingenvanIsraëlenhetinbescherming nemenvanhetregimevanpresidentBashirvanSoedan,overdegewelddadighedeninDarfur.Ik washeelsceptischoverdemogelijkhedenvoorKofiAnnanomechtehervormingenvandeVerenigde Natiesdoortevoerenendaarombeniknuooknietteleurgesteldoverhetuitblijvendaarvan.Het verbaasdemedestijdsergdatAnnan,diezichhadopgewerktindeVNendeorganisatiezeergoed kent,zulkeambitieuzevoorstellendeed.Hijheeftzekerveelinspanningengedaan,maaralshet zelfsKofiAnnannietisgelukt,wiezalhetdanwellukken?’ ‘En de hervormingen van de VN-Veiligheidsraad?’ ‘Annanheeftinzijnnota“InLargerFreedom”eenaantalvoorstellengedaanomdeVN-veiligheidsraadtehervormen.Wekunnennuconcluderendatwegeencentimeterzijnopgeschoten.Hetisheel bizaromteconstaterendatereengrotematevanconsensusbestaatindeinternationalegemeenschapomdeRaadtehervormen.MaardepermanenteledenvandeVeiligheidsraadhebbengeen behoefteaanhervormingenendaaromisernietsveranderd.’ ‘Annan introduceerde ook de robuuste peace keeping, hoe staat het daar mee?’ ‘Hetisnogtevroegomuitsprakentedoenoverdenieuwestrategievanderobuustepeacekeeping, wanterisnogweinigervaringmeeopgedaan.DevredesmissieinKongogaatgepaardmetnogal watgeweld,entochisernoggeendoorbraak.

32

SIB-Link

‘OokdeUNIFILmissieinZuid-Libanonheefteenrobuustmandaatgekregenenikzalde ontwikkelingendaarnauwgezetindegatenhouden.OokdemissienaarDarfurzaleenrobuust mandaatkrijgen,maarikbennietoptimistischoverdekansendatSoedanzalinstemmenmeteen VN-vredesmissie.

’Verwacht u dat Annan’s opvolger, Ban Ki Moon, op dezelfde manier zal doorgaan?’ ‘BanKiMoonheeftaangekondigddeVNtewillenblijvenhervormenophetgebiedvanmanagement,personeelenadministratie.Datproceszalhijwelvoortzettendenkik.MaarzijnhervormingenzullenlangnietdereikwijdtehebbenalsdievanAnnan.IkverwachtdatBanKiMooneen Secretaris-Generaalzalzijndienietveelmeerzaldoendanopdewinkelpassen.Hijzalbinnen smallemargesproberentehervormen,maarhijheeftlangnietdestatuurenambitieals Kofi Annan.HijwordtgeendynamischeleidereniszekerniettevergelijkenmetAnnan.’ ‘Wat vindt u van de manier waarop de nieuwe Secretaris-Generaal is verkozen?’ ‘VooraldepermanenteledenvandeVeiligheidsraadhebbenergrootbelangbijdatzeinvloed uitoefenenopdekeuzevandenieuweSecretaris-Generaal.Erispolitiekhoogspelgespeeld,want zewillenallevijfeenpersoonwaarmeezegoeduitdevoetenkunneneniemanddiegemakkelijktot deordekanwordengeroepen.Erwaseengemeenschappelijkbelangdaternueenvrijkleurloze Secretaris-Generaalisgekozen,diegoedonderdrukkanwordengezet.BanKiMoonzalbetreden padenmoetenbewandelen,binnenzeersmallemarges.’ ‘De NAVO functioneert steeds meer als de wapenstok van de VN. Verwacht u dat deze relatie nog hechter zal worden onder het leiderschap van Ban Ki Moon?’ ‘DerelatietussendeNAVOendeVNzalnoghechterworden,maardatzalnietwordenveroorzaaktdoordenieuweSecretaris-Generaal.Hetzaleenvoorzettingzijnvandelijnendiereedszijn uitgezet;eenverdereontplooiingvanderelatiedus.Erzullenzichsteedsmeersituatiesaandienen waarbijdeVNdeNAVOzalverzoekenintegrijpen.Ditligtinderedevandenormaleontwikkelingen.’ ‘Tenslotte, hoe zal de situatie rond Iran en haar kernwapenprogramma zich verder ontwikkelen?’ ‘IndezekwestiemoetookdesituatierondNoord-Koreawordenbetrokken,wanterzijnveel overeenkomstentussenbeidekwesties.Beidegevallenzullendekomendetijdhetnieuwsblijven domineren.Deafgelopentijdwaseenperiodevanwindstilte,vanimpasse.Inbeidegevalleniser sprakevanhetnegerenvanVN-resoluties,vanhetuitblijvenvansanctiesendathetpotentiële bedreigingenkunnenwordenvoordeinternationaleveiligheid.IkverwachtweldathetzespartijenoverlegmetNoord-Koreabinnenkortzalwordenhervat. HetisonbestaanbaardatIsraëlendeVerenigdeStatenzichzoudenneerleggenbijkernwapensin dehandenvandeIraanseAyatollahs.HetzouwerkelijkeennachtmerriescenariozijnalsNoordKoreaenIrandehandenineenzoudenslaan,waardoorIranopzeerkortetermijnoverkernwapens zoubeschikken.AlsdeimpasserondhetIraansekernwapenprogrammavoortduurt,dankomthet scenarioinzichtdatIsraëlzelfzalovergaantotgeweldomdedreigingwegtenemen.’
Sander Hartemink december 2006

33

Bestuur
Het bestuur is te bereiken op info@sib-utrecht.nl of op de kamer in Parnassos. BenGovers bengovers@sib-utrecht.nl 06-48116669 Voorzitter ErminKloppenborg erminkloppenborg@sib-utrecht.nl 06-16860001 Secretaris AlexanderHulsman alexanderhulsman@sib-utrecht.nl 06-14289704 Penningmeester JasperdeLange jasperdelange@sib-utrecht.nl 06-41851824 Commissaris Intern 06-28992334 C o m m i s s a r i s Maaike Kriellaars maaikekriellaars@sib-utrecht.nl Extern

Commissies
SanneBoogers almanak@sib-utrecht.nl Almanakcie eJelle Lever congres@sib-utrecht.nl Congrescommissie F i l m c o m m i s s i e GermaineDoop filmcie@sib-utrecht.nl G a l a c o m m i s s i e Suzan vd Wilt gala@sib-utrecht.nl I T - c o m m i s s i e Joachim Schipper itcie@sib-utrecht.nl eSuzan van der Wilt suzan_vanderwilt@hotmail.com Kascommissie Petra Caarls sibdis@hotmail.com Kookcommissie BenGovers bengovers@sib-utrecht.nl Lustrumcie Raad van Advies Nils de Mooij n.j.l.demooij@students.uu.nl SEA (regelt IP) JasperdeLange jasperdelange@sib-utrecht.nl SanderHartemink link@sib-utrecht.nl SIB-Link eJasperdeLangejasperdelange@sib-utrecht.nl Sportcommissie 06-12222795 06-47238146 06-42106486 06-13816501 030-2328968 06-13816501 06 -12617933 06-48116669 06-25028476 06-41851824 06-43758521 06-41851824

Genootschappen
Monique Ubink JoanneDijkman NoorMertens Het Forum SanderHartemink GermaineDoop LAG MannieJanssen Dianne Slot MOG Lenny Feis Meggie Pijnappel MOS Hilde Leussink Netty van Haarlem Natuurlijk WatseReeder EvaPiethaan Wereldreligies VanyadeJong SIB-kamer (kantoor) Kruisstraat 201 k.203 3581 GK Utrecht 030-2532884 Fax: 030-2538775 info@sib-utrecht.nl Cultura sib_cultura@yahoo.com forumgenootschap@yahoo.com lag@sib-utrecht.nl sib_mog@hotmail.com mos_sib_utrecht@hotmail.com sibnatuurlijk@hotmail.com sibreligie@hotmail.com 06-28321953 06 - 45105149 06-43986415 06-43758521 06-42106486 06-16832595 06-42230927 06-33821490 06-43830120 06-50543791 06-33899577 06-28524759 06-18239489 06-16351181

Dikke Dries (stamkroeg) Oudkerkhof 36 3512 GL Utrecht 030-2319112

Cervantes (lezingen) Domplein 16 3512 JC Utrecht 030-2334261 of 030-2428477 cenutr@cervantes.es

34

SIB-Link

Schrijvers gezocht
Nu alweer uit? Gelukkig ligt er over twee maanden weer een nieuwe SIB-Link op je deurmat. Maar... dan moet er wel weer nieuw materiaal geleverd worden... Met andere woorden: leef je uit!! Schrijf een leuk verslag van een genootschapsactiviteit, lezing, een wervende tekst voor je commissie, een kritische mening over SIB… Artikelen, moppen, sappige uitspraken van mede-Sibbers en andere hersenspinsels zijn natuurlijk ook van harte welkom. Kruip dus in die pen (of dat toetsenbord) en laat jouw woorden publiceren! Ook foto’s zijn van harte welkom. Je kunt stukjes mailen naar link@sib-utrecht.nl. En natuurlijk kun je ons altijd aanspreken op één van de borrels.

RICHTLIJNEN

SIB-Link
De SIB-Link is een onafhankelijke uitgave van de Utrechtse Studentenvereniging voor Internationale Betrekkingen. Oplage: 250 Hoofdredacteur SanderHartemink Redactie Gerhard te Velde, Jetske de Wolff, Joachim Schipper, Lindy Janssen, Liseth Meijer, Rogier Overkamp en Sander Hartemink Bijdragen van: Daniël Meijer, Esther Heinsman, Frederik Voûte, Germaine Doop, Mannie Janssen, Meggie Pijnappel, Michiel Willems en Watse Reeder. Geplaatste artikelen weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de mening van de redactie, het bestuur of de vereniging als geheel. Op sommige foto’s berust copyright. Neem voor meer informatie contact op met de redactie.

Artikelen zijn bij voorkeur voorzien van een kopsuggestie van maximaal vijf (liever drie) woorden, een intro of inleiding (dik gedrukt in dit blad) en tenminste één bijbehorende foto (van drukkwaliteit, dus 300 dpi); een artikel dient niet langer te zijn dan 600 woorden. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen aan te passen of te weigeren.

Lidmaatschap van SIB-Utrecht
Studentenkunnenzichaanmelden voor het lidmaatschap door een aanmeldingsformulier op te vragen bij het bestuur, deze te ondertekenen en teretourneren.Opzeggenvanhet lidmaatschap geschiedt door vóór 1 augustus de secretaris schriftelijk op de hoogte te stellen. In alle andere gevallen wordt het lidmaatschap stilzwijgend met een jaar verlengd. De statuten en het huishuidelijk reglement zijn op aanvraag verkrijgbaar.

december 2006

35