ഓരമ, ചരിതം, ോനോവല-ോനോവലില ോകോവിലെന തടകം.

ഇ.വി. രോമകഷന
1972-ല മദോസില നിനിറങിയിരന 'അോനവഷണം' മോസികയില ഞോന
ോകോവിലെന കഥകെളകറിെചോര ോലഖനെമഴതിയിരന.
ആ ോലഖനവം
മോസികയം കയില നിന് നഷെപട.
പിനീട് പി. ഉദയഭോന
ോകോവിലെനകറിെചോര ോലഖനസമോഹോരമിറകിയോപോള ആ ോലഖനം
ോചരകോന സമതം ോചോദിച. ോലഖനം ോകോവിലന എടതെവചിരികന എന്
ഉദയഭോന പറഞോണറിഞത്.
ോകോവിലന കടതല പഠനമരഹികന
എഴതകോരനോെണന് ആദയോമ ോബോധയെപടിരന. 'പടോളകഥ' എന സംജ
തെന ോചോദയം െചയെപ
ോടണതോെണെനനിക
ഇ. വി. രോമകഷന

ോതോനി. 'അതിരതിയദങളെട സമീപദശയങള' എന
ോലഖനതില ോകോവിലെന കതികള എങെന അധി
കോരബനങെള ആവിഷരികനെവനോണ് ഞോന അോനവ
ഷിചത്. ധരമപരോണവം മരഭമികള ഉണകനതം എഴ
തെപടനതിന മനപ തെന ഭരണകടതിെന ോകനീകത
അധികോര ഗവെണനിെന സവയം നയോയീകരികന
വയവസയോകന
എനതിെനകറിച്
ോകോവിലന
എഴതിയിരന.
ോകോവിലെനഴതിയത്
കീഴോളെന
പരിോപകയതിലോെണന്
ഞോന
വിശദീകരിചത്
അോദഹെത സരശിച. ഒരികല ഞോന
തശരില
ോകോവിലന 1972-ല ോഫോോടോഗോഫര െക. ആര വിനയോനോെടോപം

വനോപോള എെന കോണോനോയി അോദഹം അകോദമിയില വന. ഞോന അോങോട
ോപോയി കോോണണന ഒരോള എെന അോനവഷിച വരിക, അതം അനോോരോഗയം
വകെവയോെത, എനതില എനിക വിഷമം ോതോനി. പച മനഷയനോയ ോകോവിലന്
ജോടകെളോെക അനയമോയിരന.
ആരെട മമിലം കനിയോത ശിരസോയിരന
അോദഹതിോനത്. അോദഹതിെന കതികളിലെട ഞോന നടതിയ അോനവഷണങളില,
എെന നിരീകണങളില ോനരിയ സരശം അോദഹം കണിരികണം.
ഏതോനം
മോസങളക മനപ് അദഹെത കോണോെമന ഉോദശോതോെടയോണ് തശരിെലതിയത്.
െക. ജി. എസം ഞോനം രോവിെല കണോണിോശരിയിോലക് ോപോകോന പറപടനതിന മനപ്
ോഫോണ െചയോപോള ചികിതയിലോയിരന അോദഹം അതിഥികെള സവീകരികോവന

ബഷീര
സിതിയില അെലന വിവരമോണ ലഭിചത്.
പിോറന തെന പയനരിലനിന് സറതിോലക്
യോത തിരിോകണതിനോല എനിക് തശരില തങോനം നിവതിയിലോയിരന.
അന ോതോനിയ
മോനോവിഷമം അോദഹതിെന മരണവോരതയറിഞോപോള തീവമോയ നഷോബോധമോയി.
മറനോടന
മലയോളിയോയി
ഏെറകോലം
പരോദശങളിലലഞ
അോദഹതിന്
എെന
പരോധീനതകളം
മനസിലോയികോണെമന് കരതി സമോധോനികന. ഇന് അോദഹതിെന വോകകളിെല ആരജവം, ആ
കരസരശതിെല ോസഹം, മെറോര കോലതിലനിന വരന ഊരജമോയി ഞോന അനഭവികന.
ോകോവിലെന

ോനോവലകള

രചനോരീതികളിലം

ഭോഷോവിനയോസതിലം

ആശയസവീകരണതിലം

അനകമം വികസികകയം സങീരണമോവകയം െചയന. എ ൈമനസ് ബി, ഏഴോെമടങള, തോഴരകള,
ഹിമോലയം, എനീ ോനോവലകള അപരതവതിെനയം അനയതവതിെനയം ോമഖലകെള ആഖയോനം െചയന.
ോകോവിലെന ഭോഷ തഴചത് ആസരമോയ അനഭവങളെട വനയതയിലോണ്. കരപിച അസികള ോപോെലയള
വോകകളിലെട മോതം വരയോന കഴിയന പോകതവം ോകവലമോയ െകൌരയഭോവങളോണ് ഈ കതികളക്
മലയോളതിെന മഖയധോരയിലനിന് വയതയസമോെയോര ഭോവസോനത നലകിയത്. ോകോവിലന അനഭവിച
അപരതവം അതിലധികമോയി ബഷീറം അനഭവിചിടണ്.
എനോല സകങളെട ലോളിതയോമറന
ദോരശനികഭോവതില സടം െചയോമോള ബഷീറിയന ഭോഷയ് അെലൌകികമോെയോര ദീപി ൈകവരന.
ോതോറങളിലം തടകതിലം ോകോവിലന ഭോഷയെട ഖരപതലെത ഉലംഘികന രചനോരീതി
ൈകവരികനണ്. അത് ആഖയോനതിലെട സോധികന ആനരികതയിലെടയോണ് ോകോവിലന സോധിചത്.
ബഷീര തെന ദരശനതിെന ജോഗതയിലെട സോധിചത് ോകോവിലന സമഹോനഭവതിെന അടരകളിലെട
ആഴങളിോലക സഞരിച് സോമഹയഭോവനയെട സോനത ഭോഷയെട ധമനികളിോലകോവോഹിചെകോണ്
സോധയമോകി. ബഷീര അനയങെള ോനരിടത് നോമങളെട സോനെമൌനതിലെടയോയിരന. ോകോവിലെന
ചരണികകളില കിയോപദങള െപോലികന.
ോകോവിലെന ോനോവലകള െമോതമോയി അവോലോകനം െചയ പറയകയോെണങില അവ
ആപതകരമോയ ആതോബോധെത തടരചയോയി അടയോളെപടതനെവന് പറോയണി വരം. ആധനിക
സമഹതില ോനോവലിെന െദൌതയം വയകിെയയം സമഹെതയം ഇണകന, അോത സമയം
സവയമറിയനതിലനിന് വയകിെയ വിലകന, വയകിയിലനിന് സോമഹയശരീരതിോലകം തിരിചം
തടരചയോയി സഞരികന ഗോഢബിംബങെള സോനവരണനകളിലെട ദശയമോകകയോണ്. ഭോഷയ വഴങോത
ഇരട് വയകിോകനതിലളതെകോണോണ് ആഖയോനം എന കിയയിലെട അതിെന ോനരിോടണിവരനത്.
'ഹിമോലയ'തിെല ഭോഷയം ദരശനവം െവളിപോടിെന വിപത് സവരം ഒര രോഷീയസനരഭെതകറികന.
ധോരമികമോയ
സംഘടനങളിലെടയോണ്
സമഹം
രോഷീയപകിയയില
പെങടകനത്.
സവതവരപവലകരണങെലലോം അപോയകരമോയ സംഘരഷങളിലെടയള സഞോരങളോണ്. ോനോവലകള
രോഷീയപകിയയില പെങടകന സമഹങെളയോണ് ആഖയോനം െചയനത്. ോനോവലസവരപതിെന ഈ
ദോരശനികെദൌതയം ഏെറടത ആഖയോനങള മലയോളതില അധികമില.
ോകോവിലെന ോനോവലകള
ആവരതിച്
ോനരിടനത്
അപരതവതിലനിന്
സോമഹയശരീരതിോലകള
സഞോരതില
കരമങളിലെടസവയം
തിരിചറിയനകരതതവം
ൈകവരികന
സവതവരപവലകരണതിെന
സനരഭെതയോണ്. ോകോവിലെന ോനോവലകളില മഴങനത് കതകവിയെട യദഭമിയിെല ോചോദയങളോണ്.
'ഇലകവലോനെങ സക് രീവെനോങ?' ഹിമോലയതില രോജന ോകളകനതം നോയോടിപറമില വടകംമറി
നോരോയണന
ആവരതികനതം
കതകവിയെട
ോകോഭോകലമോയ
വോയോരിയോണ്.
ോകോവിലനറിയോമോയിരന,
അതിനപറോതക
ഭോഷയ
സഞരികോനോവിെലന്.
ആദിമമോയ
ധരമപശങളിലനിനള
വിോമോചനമല
ആധനികതെയന്.
സവതവനോടയങളിലനിന്
സവതവോബോധതിോലകള ഉണരല ഉനോദോതോളം െചലന വിഘടനങളക വഴി െവയെമന്. തോന
നിലകന യദഭമി ആധനികതയെട അപരെമന ോപോെല, അതിെന പരയോയവമോെണന്. സിഗലമോന
തരംഗങെള,
ൈവദയതവീചികെള,
ശബരപങെള
പിനടരനതോപോെല,
ോകോവിലന
രോഷീയപകിയയിോലകണരന
സമഹതിെന
സവപവീചികെള,
സവതവരപീകരണതിെന
സംഘരഷനിമിഷങളില അപരങെള ോനരിടന മഹരതങെള തെന ആഖയോനങളിലെട പിനടരന. തെന
കോലതിെന കതകവിയോയി, ോകോവിലന ഓരമകളിലോത സമഹതിന് ചരിതമിെലനം ചരിതെമനോല
നിതയജീവിതതിെന വടകള വീണ നമെട ഭോഷ തെനയോെണനം ആ ഭോഷയെട അതിരതികളിോലക
സഞരികന സമഹഭോവന എനം ോപോരകളങളിലെട സഞരികെമനം നെമ ഓരമിപിച.
ആധനികതയെട മോയോവലയതിലനിന പറത കടകോന ോകോവിലെന സഹോയിചത് അകോതകം
പറോതകമള
യോതകളോണ്.
ോതോറങളം
തടകവം
അകോതകള
യോതകളോയിരന.
തടകതിെലതോമോോഴകം ഒര ജനസമഹതിെന അസിതവെമനത് സലകോലങളിെലനതോപോെല
ഭോഷയിലം ഭോവനയിലമോെണന് അോദഹം കെണതിയിരികന. 'ോസോഷയല ഇോമജറി' എന് വിവരികന
സോമഹയോസിതവതിെന സമഗഭോവം ഇഴയടപമള ഒര ധവനയോോലോകമോണ്. ഒര വരി മതി നിങളക് ഒോരോ
വോകിലം ഒര സമരണജീവിതം ഒര മനവനരം കടകോന.
ഉണീരികടിയം കമളടിയം തമിലള
ഗോഢെസൌഹദം ോചോരയിലെട ഊടി ഉറപികനതിലെട ഒര ോദശതിെന ഭോവനയില ഉണരന രപകങള

ഭോവിസോധയതയെട മോനങളോവന. അപകടന കഷെനോയോരത കരയോമോള ഇതിെന ധവനിഭോവമണരന.
തീരനില.
നോയോടി രോമന കോല് െവനകിടകോമോള അയോളെട മകന കഞികണോരെനകണ്
സഹോയമഭയരതികന. 'അയപന വരോം. രോമെന ചികിതികോം. വഴി ഉണോകോം' എന പറയന
കഞികണോരന, 'അയിതം ശദം ൈവദയന് വിധിചിടില' എന പറയന തോചടി ൈവദയര, ഇവര രണം
ഗോഢെസൌഹദെത െപൌരസമഹതിെന രപവലകരണതിോലക് സംകമിപികന കണികളോണ്.
'തടക'െത പരോവതങളെട മഹോോഗോപരെമന വിളികോമോള നോം മറകനത് പരോവതങള ആഖയോനം
െചോയണന
കോലം
ഇനിോനതോണ്
എനതോണ്.
ോകതപോവശന
സതയോഗഹതിനം
യവജനസമോജരപീകരണതിനം എതോയോ മനപോണ് മോളടിെയ അോവോകരക് സംബനം െചയെകോടകോന
നോടകടം തീരമോനികനത്. ഒന് പരോവതവം മോറത് ചരിതവം എന പറയോമോള രോഷീയപകിയ
സോധയമോകന സോമോഹയോരജ ോസോതസകെള നോം മറകകയോണ്. കഞികണോരന ആമനരവിെന
ഓടികന 'കടിലന'മോണ്. ഈ ആഖയോനതിലോരം ശിഷെരോനോ ദഷെരോനോ വിലയിരതെപടനില.
ോദശചരിതം കടോയകളോടതോണ്. കടിയിണകന കണികള ഓരമകളം പോടകളം െചോലകളം കതരങകളം
ഉതവങളം മോറിവരന കോലങളമോണ്. ആ വരതമോനതിെന ഈ കോലോബോധമോണ് വോയോരിയെട
സവരെത ഒരമിപികന ഭോഷയിലെട ോകോവിലന ഉതപോദിപികനത്.
ശരീരെമനോല ോദശശരീരം
തെനയോണ്. ജനോധിപതയതിെന മതോതീത ജനകീയത സോധയമോകനത് പവിതെമനം പോവനെമനം
മറമോയി പകതിെയയം ചരോചരങെളയം കോണന രീതിയോണ്. 'മോതതരമോയ ജനോധിപതയവയവഹോര'മോയി
അവതരിച ോനോവല ആധനികതോപരവസമഹങെള അപരങളോയി സങലിച. പവിതതോസങലെമനത്
മലയങളരതിരിഞ വരന രീതി കടിയോെണന് ോനോവല മറന. അത് സചിപികോനള ഭോഷ ോനോവലിന്
അനയമോയി. ഇന് ആധനികതയെട ജോനശോതപരമോയ പതിസനി(epistemological crisis)കെളകറിച്
നമള ോബോധവോനോരോണ്. ആധനിക സമഹങള അനഭവികന അനയതോോബോധം ആധനികതയെട
വികലമോയ പതയയശോസതിെന നിരമിതിയോണ്. സമഹെത ഇഴയടപമള ഒര ൈജവസംയകമോകനത്
കഥകളെട, ഓരമകളെട, പോടകളെട ആവരതനമോെണന് പറഞ് ോദശ-രോഷങള ഈ ോഫോക് സമഹങെള
ആദരശവലകരികോമോളതെന ഒറ തിരിഞ അനയവലകരികെപട വയകികളെട സമഹമോയി ഇനിെന
ആോഘോഷികന. ഈ ൈവരദയെത ോനരിടവരോണ് ബഷീറം ോകോവിലനം. 'തടകം' ോപോലള ഒര കതി
നെമ ഓരമിപികനത് ആധനികതയെട ഉളടകതിലള ആസരഭോവങെളയം അനയതവങെളയം
അതിലംഘികോന നമക് പതിയ ഭോഷോവയവഹോരങള ഉതപോദിപിോകണതെണനോണ്. ഉണിോകോരനം
രോമന നോയോടിയം വരോടോല വോറണിയം മറം നരവംശശോസമോതകകളല. ോസോഷയല റിയലിസതിനപറം
ോപോകോെത അവെര മനഷയരോയി വീെണടകോനോവില.
ആധനികതയെട വയവഹോരതില അവര
അനയങളോവം. അെതങെന ോനരിടോെമന സമസയ ോനോവലിെന അസിതവപശമോണ്. ോനോവലില തോനതോയ
തടകം ോകോവിലന തീരതത് ഇനിെന മറപറമോയി ഇനെലെയകോണോെത, സലകോല സംയകങളെട
ആനരികത കെണടകന, ബഹഭോഷോസമഹങളെട തടരചകളില ഊനന ദോരശനികമോനമള
ഭോഷയിലെടയോണ്. ബഷീറിെലന ോപോെല ോകോവിലനിലം, ഭോഷ ഒര ദരശനമോവകയോണ് തടകതില.
നമെട കോലങളില പല കോലങളണ് എനെതോര െവളിപോടോണ്.
കമനം തഞനം നമെട
സമകോലികരോണ്. 'ചോനോള പോയില െതോക പോവിോനതോവം' എന് അചമോന. ഇലയിലെട ഒര മരവം
മരതിലെട മഴവന നോടം നോം കോണന. അപകടന കവിറിനയയില പെങടത് സള വിദയോഭയോസം മടങി
കടപറതകെട നടകോമോള മനില ഒര ദീരഘകോയനോയ മകവന. മപിലിോശരീനോെണന് അപകടന
പറഞോപോള മകവെന ോനോടം തളിരത, കണകള മലരെക ചിരിച, 'മപിലിോശരി! നിങ തോചടി
ൈവദയെര അറിോയവോ?' ൈവദയര രണോം ജനം െകോടത മകവന. ആെരയം ൈക െവടിയോെത ചികിതിച
ോഭദമോകന ൈവദയര. ആ കോരണയം െപൌരസമഹതിെന ആസിയോണ്. വീടിോലക നടകോമോള
അപകടന ഓരകകയോയിരന, ോകോോളജം ദശകമോരചരിതവം ഇലോത ആദയെത പോഠമോോണോ ഉണോയത്.
അറിവിെനപറിയള പതിെയോരറിവോണ്--തടകം സവയം അപോയെപടതിെകോണമോതം സവോംശീകരികോവന
അറിവ്.
This paper was prepared as a tribute to Kovilan and appeared in the July 2010 issue of Bhashaposhini,
a Malayalam monthly, published from Kottayam, Kerala, India.