! ∀ #∃! %&! ∋() ∗+, 
−. /01 23 45 6∀7 7 1 789/ 8:;< 
,=>
01  ! <   ?91!  ≅,< 2Α0
ΒΧ Β 
0 
   1   68
∆Χ01 
Ε ! 6Φ> Γ! ΒΧ Β 
8  ΗΕ801! 7Ι ϑ
ΚΛ 1Ε Μ/+, ! Κ5ΝΕΗ
Ο∃ Χ8+ 7Ι9/
Χ >/<  
=ΠΘΡ ΣΤΥς/ 23Ω/9 Η Ξ+,Ω/9
ΨΖ 1 Γ Ψ<[∴Χ ≅+, !  ]  
Χ   

5  
8Ε 
! 1 ∋9/ −⊥8 ≅,2Α 
ΗΕ809  _  Β Β 
8 Θ −α β−ΠΘ 9 2χΡ
Β Β 
8 6Αδ9 ≅,2Α9/ ,−Θ −εφΧ 
Χ0∃ ΨΧ 5γ∴ Ψ/Θ0Ρ 6 Χ8+ ∀ 
∀ 7Ιη ι∀ 6ΕΧ Κ+ς=Υ 0Ρ  ]
ϕ! κ! ! ≅ Χ: ≅λΦΗ∀ 
!∀#!!5= Χ 
7ΕΧ 8µ8=! 
∃  ? Χ: νΕ 8! 
∃%#∃ 
οΧ 5 Ε 8! 
∀∃ −πθ&= ρ5Ω/ Χ 

!   & Ψ:Π= 8Ε 8Ε < 
∋! ∀  Χ3 =
6∀− 
∃% γ∴= ∋9/∗6στ+< α1 ! 
υ8 
≅λΕΚ5 
ΕΕϖ Χ82ΑϕωΧ 
Χξ 
Ε+ς 7 1Ε Χ8+,Ω/   8 ! ψ ζ8Ω/
{Χ01! 

υ8 

≅λΕ(8| }η∼:Ος9/< 
#8Χ/|< 

23(≅ 
8

Χ8 8Α! /8 8/ Ψ Ε0 Χ8κ 
01! 8 Υ# 1 € &Χ Χ∀Ι∀
8Ο= Θ< ‚δζ8 ! 1 Χ ! ƒζ 
1! ‚δζΧ ΧωΧ 2: ΧΠ> Χ3Χ !
2Π?! ΧΕ29Χ 6− ‚δζ }:| 
„01 ! {…Χ 
Ο   
†α 
Χ
Π= 1‡}1 ! ϕ< 
ˆΠΘ1 
−‰8Χ88Η81≅λΑ|!
68Χ ! Š‡=∗ ΧΤΡ ϕ 
Χ=!ΒŠ ∋‹ Β 
8 ϖΧ
ΒΧ ΦΗ0Ρ 6θ&! 
ΟΙ 
= 
∆= ΧΧŒ! 
1 7ϖ Χ01 ‡ −:91! Β−Œ  
1 ωΧ Χ5ν9Γ 6Ο ! 688 
>:9 ψ 8/Θ0 6:! Θ0Α)

ΘΡ) #8Χ/ ≅׍ ≅9 Ž501∗ 6θ&! 189 7ΠΘ1∗ 
† 
Ε+,9ρ50ΡΧ <8/01θ−,‚ ! 
∗ ≅‘+,9 <9/ −Θ}?ˆ −501 :=
}:∃/! / −:91! 2Π Χ∀Ι <= 6θ Β−Œ8ΧΧ ! 
#νΧ 68α) Β[9/ α −α Π? !∗ ƒ’ − 1
ƒ“8+ φ 91 ΑΧ∗ ∗ ?”! •8Χ Ρ1 –Χ∗ 
01 ‘Π< —8Κ9/ 8Ž< α 8˜ΧΕ1 5ΧΑΧ∗
‚κ5Χ −< Υ + 6 ΛΧ01 ™ΕšΧ∗ >91 −Χ<
Β,∀ 88ΧΘ1 
ΙΧ∗ €19 8 
Κ  01! 68
6∀ω9/ −⊥8, ! 
Χ∀Ι %Τα ΒΗ8Π Ι 6 
Ι›‡ ∗∗ 7Ι ι 23 1 Χ∀Ιγ∴ ! 6 1 !
Χ∀Ι89γ∴01!ϕ−ΧΚ5−εΧ ! 

Κ5Χ ΕΕϖ 

( .}>/ −∃Β Ε01œ<

Χ8/Χ01œ<Χ= )= 
67Χ8ς−,ςΧΡ− 
=9 ∋ −/01 Ε9/ Β Χ8κ= 
 6⊥ ΨžΙα Ψ∗α 
7018 Χ ?0 −Ρ Χ−8 6ΧΧΠ Ψ =8/! Ÿ3 
Χ} νΧ ΒΙΗ 6:09 Χ−8 8 
 8
€’09 2ϒΡ 
0 −Εƒ 6Η2′Χ ! 6 8+= Β= −/∗1!
6
=:ΧΡ Ε& /ŏ 6/ Ψ&∗ Χ, 
Ε?,
 1  
α
Ψ&1∗ [Ι 2∼ ≅
0 /κΧ∗Ρ 1< ≤⁄  = 
Β 2ϒ/ 68Χ 2/∞ς Χʏ ≅
7/α 8/Π ΦΗ<
−8 ∗ Χ1 2Α Ψ&Ρ Χ Η
Ο 1 =/  
< 
. 8/=!  Χ: 8<= ?Ζƒ Χ]>! θΡ1<  
ΨΓ ∋∗ Ψ&Ρ♣ =
=! Χ < }? }?>! ≅ }?< > 
∋ ! ” ,∃1! ϖ3Β8 6∀>1∗ ♦ −/”) ‘1 
,>Χ ! ♥♠Π 1! }”Π8! 6↔}8/! −:& Ρ −1∃Χ<
Χ9 ΦΧ ← 1Η8α ΟΓ ♦ 7ν
=! Β−Χ∗1!
2Α=& ! 

Χ82Α( 

Χ∀ Χ0 6‹  < θ 6  18
}”=  − 
Ι ΒΧΧ ! 8/  −ϖ / 6∀Χ Η
Β←>∗ ŸΧ8 Ρ −:Ζ 8/1
 Χ Ω1 Κ5ΧΤ8!
6∀Χ 5>∗ 8Γ 2+,9 Λ Χ879 
= 
−↑ΒΧ  6νΡ +Χ→ 2+,+ 18! Ε − Λ
Χ8κ ↓  6∀>∗ . ϕ/ 2°Ε Χ∀Ι Η…ΧΡ
±‡8! 6:Π∗Ρ 6 ±‡ 1 ϕ8! Η>∗Ρ . ϕ 

ΒΧ Χ Ρ , ″Μ8ΕΧ≥− Ψ =}”= 8  
1/ 1Η< 68ΧΛ Χ×6=
  8/Ρ 5 
Χ  ] 1 =
 Χ8κ= Β 
= θ/+ 5Ε9/ ‚δζ
−→1 !Χ8κ!€∗
0&9∗€
0&9
Β 
= Χ1! #8Χ/ ≅׍ Ψ–ΦΗΠ. ωΧ ∗ Ε+0 θ
6#&1 ΦΗ γ∴. {Ε8 ♥ Χ5! 28+ ™5>! Β 
=
θ/+Ρ 7 Χ Ι %θΧ∗ 
†  8 πΧ/ &∀Γ
{Χ ≅7.  ∋1Π Χ ŏà .−=8 /91+81
Β5,8/& &!

ϕ( . ϕ−α Χ8αΧ ≅Χ1 8< ,
ΨΧ Ε ! ϕ Β−> Γ! ≅< Χ8< 5φ
†
ϕ Φ’Ω/ 
7 2Αα 8∗ ∝Ε α #/#Γ 2Ε9/ −:Θ018!
−Γ| } −→18! 2Ε|  ›‡#  6∀7ΠΘ1∗ Ξ
6∼Π 5 2ϒ 6∼0∂9/ −= }:” Χς/ Χ :< ΚΡ 
 ==&! Β• −501 Ε , Χ &! ‚Ι9
2θ=,< Χ9Χ  0/ −=< 8Ο 2θ=,<
−ΠΘ 18! 8 Ÿ, 6: φ} 6∀0ΧΡ  /|!
≅  : 1 − Χ8κ= ,Φ< 8Ρ .1
6. Χ5ƒ Ψ Χ9/ ∋Χ∀>! ΧΕ< % 
Π! ∋ 
♠Χ/9Ρ ≅‘+, <Π>! −501 Χ5Χ := }:∃ 
Ο 
/#∃<)Χ 
Ο9αφ 
8σ≅8Χ
1! +,Χ:1!
Β−Œ< >Π })∃9/ })∃! 8÷Χα9 ϕΩ/ #ν 
/8/Π ,.−α9 2≠ /= = −”0 ≅/  8 
_01!
6 −”09Χ /= −œ/&Ρ −>=:7+ςΧ ≡ 6
Π= 1 
−1Π8 ! Χ8Χ =! 8∗ ≡ 6∀7Π! 6∀Γ ↑Χ= 
52 , 6∀αΧΡ 6≈ …&<  ∋−! ≅‘+ 
2:>< ΧΤ . ϕ/ 2°< 67 Β−>! #ν Χς
6=
  Κ52+=ΕΧ9Γ ∝şΙΦ’+ς/ Χ58Ε9
ϕ9/ΒΗ8α,01Χ}/5 Χ ! 
ωΧ 
Χ ! 
(ωΧΕ9/°Χ

!Χ∀Ι∀ΠΕ+,9Ÿ
1!
8 9/ ΙΗ+, ! ∗ Ε,9 #νΧ01! ωΧ9/ 
Χ ! ±‡Χ 9α α 61α 6.Ο , ↑θ/ 801
Ξ−γ∴=∝υ∀Η0∗”}/0∃−611
ωΧΕΧ8 ≅= 6.Ο Χ:01∗ 2 0  Χ Χ8
#π Χ ! 8ϖ−01! ±ωΧ< ∞ 8 :< 
 Ψ↔ Ÿ,9 2
01
6 ↑ ! Χ < Ψ↔ ,α 2
01! [ΙηΓ − 9Η+, 
,=↔, ! ‘1! Χ < − Θ01! 8−= ξΡ 
Ι 
ϑ8Χ0Ρ Χ∀Ι,8ΕΧ }Ρ1868
∆Χ0 ! 
)  Ÿ:∃:∃! [Ι|  ΑΧ0∃ 2χ1! .} ϕ
 2°9/
Š‡= “8 ∗ Β7+ς/9 Κ88 θΡ −±= Ρ1 Ÿ↵ 
− Ψ−•8Χ }Χςα 6↔0∀ 6∀01∗ 68 
≅{=α1!ωΧΧ3Χ 1!) Χ8κ0Ρ2 109Χ 8 
Ε∀ θ ,. Χ∀Ι=,: +ς 6= Θ [Χς Ε/+ςΧ !
ω׏Γ! ∗ Ες ωΧ9/ 6, ! 6Ε>< Χ3Χ ωΧ9/
ϕ7α Χ5Χ9 >: ?99ℵ #8Χ/ ≅׍ 8/01θ − ωΧ<
‚ε 
 Χ3Χ⊥> ! 8= ΧΤ Ε|! Χ −/∗ 8| Χ3 
1898Π=! 

7(  7 88 ! Χ   θ/1 Ε Χ8
≅λΕ Βℑ ! ♥<8Ρ ™ℜ<8Ρ Ε
∆<8Ρ Χ  9Γ 
Ε∀7+,<8Ρ € − Ε  7Χ}Ρ  ,>Χ ! 6σ !
6Ω/ ∗ 68Ε,9 682+,9 ž9 >:”! 5Π= 
{Ε8 ♥ 28Χ +Ω/  ] Μ/8Ω/ ν Ω/ 
∃ ϖ–018 #Π℘   ⊗<
 
 ϕΒΧ: ⊕

≅7. −< Χ! %π #< −  ∅Γ }0 ’Χ!
Βφ 

0 7 8< ∋∩ΕΙ< ΒΕ  8Θ18! 1< 8< 
Χ} 6↔ 1
 Χ∪0Ι Χ φ 
= ΧΧ0 Χ∪0Ι 
−‰.  Χ Β  1 ⊕ Β88! /κΧ1∗ 6↔0 
⊃< 6⊇ 
Ι &! ∪! −κ∀ Ι   ΒΧ8:|! 
2
Ρ ?α Χ! ϕ≤: ŠΒΧ 8.  ΤΑ ΧαΧ Φ’Π!
⊄κ! Φ5µ α 8/ ⊕,< Ε±‡η ≅Ε+0 ΒΗ8 8< 
] Χ 5 1Ε ≅+ς/ ϖ–8! 7
68Χ 1ΦΗ=<8=θ/+ 
Ω/ Ψ91 Κ5 ι ΝΕ Η
Ο −Λ
Χ8+=! ∋Ρ Βν9&! ΣΤΥς/ −+,Ω/ 7> Χ8Η
Ο+, Θ<
8ž| Β8ΠΘ 1∀ − Χ .−=Ω/ ž9/ 6ℑΧ
≅ 
9/ ,3 γ∴=8 ! ‚∴Χ8∅Γ ‚™5 {Χ01! ∋θ >:”! 
Χ Χ, 8
‡  2∼ Β⊂ 8Θ∃  Ÿ8 
8 

∆Χ}Ρ 8Ο ∃1Χ0Ρ 6 γ∴ 
! ≅8Η &!
Ÿ,Χ 9Ρ 23−ℜ 8 Χ ” <ΠΘ ž8∅Γ
=! Χ
⊆Ε−Χα9 
–
Ο8!οΧ
ο−92χΡ