!∀# ∃ % 
&∋(   ∋ % %)∋  ∗ + ,− ./∃0/ ∃
./∃∋//1∃ %2∋1/134∋5#/ 6 &6∋789 
3:;989 &<;/989 =   >?≅ΑΒ /!∀Χ 
1/∆ 0Ε∋ / ∋5∀# Φ Β8  Γ∗ 6Η ∋,# 
∋ Ι5ϑΚ %ΚΛ∀Χ 

% Β5 Μ ∋:/.;∋ % Ν ΟΠΘ Β%∃ %Κ 
2/Κ Ρ8Α /  # ;
/Β5 ∋# /Σ/ Μ% %Κ % Β 
:/5 8 Β∗/ , 6%∃  8 9 ΤΥ∋ς Ω∀∗
9Ξ ∋Ψ8 :/5 Ι ΟΠΘ %  8 % 3Κ
∋ 5 ∋Χ   ς∃≅(  ∋ς! .Ω∋ ,∀ 
?Χ Ζ Γ∗5 Ρ[/# ΤΡ5 ∴ ΦςΑΒ ] 
∀
# ?Χ Ζ ∃5 Τ∗ ⊥_≅78 &∋(  5 ]:ς Β
.#  Φ  ?Χ Ζ :/%;98 ς/1 5ΤΒ5 αΒ 
≅# %Κ / &∋Β5 ςΑ78 ]:/ ∃ β 8Θ/
∴ ΦςΑΒ ] 
∀ χ(# 
ς∋ ∋ 
?# ]
::&ΑΒ9 +ΑΒ9 ςΦ 
∀ δ8 &ε %Κ / 3Κ
/%3φ98 &∋Β%#γ η:ς; .8∋Υ ?#Ξ ςΑ78 Ι
ΑΒ5∋# )∋∋ &ι, 
( ]: +Α Β8ϕ3∗ 3φ Ν Φ 
∋κΒ ∃ !Θ/λµ) 65≅≅ ∋/? ς∃ ∃ ∋ 
Ξ %Κ ΛΘ/ / 
 6∋ν∋ ςΑΒ5∋Χ Το ./ Ω9 
9 ∋ο( ν1%∀ ∃  π:  3Κ/%3φ % 2_ !Θ 
3: +ΑΒδ,/5 % Ω ∋/∀ ?Χ %Κ
ν 
/9 ςΑΒ9 ηθ 8;∋5 ∋Ω∃ &ρ# 

/  Ι∀ % Β:/5 σΤτ Ιυ?Χ #5 ≅ 2 / ϖ 
∋ βΤω ?Χ α? :/⊥/ / ∀#/5 ξςΘ∀# α? 
ψ 
γ/9ϑ / )∋∋ Τ% 8?( ∋5Χ /%Β/5≅Θ ν 
/&<
∃
/( ∋%∋#?# αξ
0 %≅∃ ]: ν 
/ ξ ψ 
γ
/Βζ#≅ϑ %Κ &∋ ∋8 / η:ς;/ ΤΒ# ς
ξ + ] 
≅Κ ΙυΡϑ∃ % ( / 
/%5 
! 
?#/ 
%Κ78 
 { 
∀#/ .Ω∋9  # ς 
%∃  1/∆ ΒΘ /89# Τ%Ω ./δ%ΑΒ5 ϖΝ Φ∃/ 
/ ς|/∋ Β .Ω∋∃ α2_∋ Ρ ΟΠ∀# ∋  ΓΑ7 
ηθΑΒ5 ΡΒ∀# .}Α7  64 Τ∋ 
?# ; ∋5
ΟΠ∀# ∴1;Α( Α∋  5 3/Θ ∋,Χ 6%Β Κ
α? 6+98 ∼ 3/% 5 Ρ8Α ν 
/  5 2/ φ
Τ  Ρ8Α &∋(   
 % Β5 .Ω∋ ξΩ 

?Χ αΧ [ %9€Α(≅8 5 η%|Α( ΙΘ %Κ 
ΙΒ

ν 
/ :&ΑΒ5 /98 λ/ξ# [ ς‚ φυτϑ∃ βΤν 

∋+ φ 5 =ξΚ ∋ ο =ξΚ ο %Κ Τ∃ ,_χ /
Θ9 8/  %Γ∗5 ν 
/ ς|/ Τ/( ϑ % /%3φ ϖφ 
>?Α τϑ ςΑΒ53) ƒ/#
ς0∃ ς  φ−5 ΟΠ∀# .∋ <Ξ  /? 
∋ Τ 
∋ ]: Τ∃ . /‚ 6ς ∋,9 1/1 η
Ω σΤ,9 Υς∋ ϖ/ο .Ω∋∃ # ?Ρ9 &ι 9/1∋ &φ 
//5Τχ/
/ 5⊥ϑβΤν 
∋ ∋8 ?#, ηΑΒ5φ#χ 
 :&ΑΒ5 64 ς σ0  ∃5∋# 6ς ∋8 
/%3φ/Ι5∗/%„⊥ ο Τχ//Ι%ο ≅=8 ∗ Ξ 
∗ ο /≅ ΙΑ Ξ Τ% 2 , η ⊥ &ε Τ# … /#9 ∋Ω 

∋  =? &<†ς9 /  
9 !∀# ∃ 
. 9− %(
α? 6+98 ∼ 64 ς|/ λµ) <Ξ / Τ∋ :≅
∋/ ‡# α? 6+989  ν 
/ ˆ% 
≅− Λ∋8 5 
1ν 
Κ η% ≅ϑ ?# ∼989  ∃‰Κ Θ/  ∼
9 =?Τ##‡78 η%5ν 
∀ ∃ ∋ Ԋ≅∃ /Ι 
Ξ  5Τ≅ ∋‹∴6Κ / τ χΙ≅ ∋ βΤ 6∀  Œ/ 61Κ
Τ
0Ԋ≅∃# Ι≅9 78γ ∼9 /∀#= 
γ%∃Ρδ8∗ 5 (≅ ∋Ž : Μ% 
≅Κ| ∴6?8 
Κ 6 5 Τ   ς ԊΘ /Τ%Κ  &Α/ 
∋8∀Χψο ∋ 
,Τ∃≅∋∀ ∃  78 β#  =/Ξ /Θφ Κ 
 Ι9Χ Τ0 ∼  8%‘€78 β−%? ∋’%#Ξ “ϑ 
∋ ∴6?8 :  ”8 #∃ ∼ &6∀#/ Τ0 Κ ΙΑ Ξ 
 •: Ι ?≅Κ ∼ – > ∋8 Τ = υ Θ/ 
,Τ∃∀ Τ ∼3∗∋ &−ϑ5∋τϑ≅/%—ΝπΘ 
φ„
‹‚χ_ϑ ?#∋‹∴6∋Τ ΩΘ Τφ„ 
˜=/
? / /∃ Τ#
8 Ζ  5 ⊥ α? ∀ <  2ΡΧ™ Ξ # αΝ 
≅ 3Κ/%3φ % 2_ &%  /∀ ?# ]: ∋ 
γΝ ΑΒ≅( ς Ζ α? ≅∋  †ς5 %ς∀Χ /% šφ∃ 
]: + ∋/  !∀Χ 64  ∋ δ,/5  
›∃ &–ΚΩ∋†ς?∀Χ#/∃/ 
 # .  %≅ ϕ ςΩ( =8%?# 7 %Κ 2/ τϑ
∴∋ς Ԝ%3− ˜( #  ο 649 /∋ 
λµ)9 /
ž!‹−/  δ∗5 Τφ ∗ %Κ /Θ Τ∗Β≅5 
%%γ# &%ΙΘ5 ϕ−Ξ Τ∗∃≅/ Τ8 Τ?/Κ
Τ∗Β% ∃ ϑ %:9€% Τ∗Β≅∋  η % )
/ νΚ /Ÿ ∋8 ΤΚΑ α?  •5 Τ∗∃ ϑ
Τ ≅%  φ α? €€∋ ‹Χ  78  9 ς ϑ /Ι∋ ∃ #
&6∀Χ €€ Τ8 % Β% ?Χ ( % Β ∃ η≅ : 
&ε ⊥≅∋∃ ( α? 7ϑ νΚ?8 Ω∋ % ∋ς ∗ ς
Υ:/ &ε ( Α∋  ?8 Τ8 5 Τ8/ 0τ •5 =# α? 
∃ ∋ΞΞ Ξ νΚ [ Τ  βƒ−5 Ι Β υ∗ /Β‚
/#∃ ν 
Κ ∋% ∋_#/  €€Κ Τ∗Β≅ , &6Θ/ α? ∃ Ρ∃ ∃
/ (≅ ∋∃ φΚ ϑ β,Ρ∃ Ξ/ ΤΒ φ 8%% φϒ−5 Ι9# 

(≅  Τ∗Β≅Κ / οφ9   [&Χ ,_ /  ƒ Μϑ 
′ΑΒ∃ Ξ 78 ∋ 5  # (  Β5 ξ≅  Α7∃Χ 
#5 78 ; ∀φΘ &ξΘ (  9 β−ο∃# / η≤  
∋  Β8? ∀ Το Τφ ∋ (≅ Ξ  0∃ 6∋ ν 
/ 32Κ 
Β β∃_9 β?∀9 &ε Τ#
8 
˜  Β Χ ⁄:Ρ 
1;≅Β∀φ‚−∞∃78σΤ%2/ Ζƒ 64 Α∋ 
/ ο /‹‚ Β9Χ # + Β∀Χ 78 ; << 
6 ∋ 
∃ # /Θφ∃ / ∋,− ∋ ./∃∃  Β ∋ƒ♣ 
1;∀#/ 
%Κ &< 

∋ Κ 

 λ/ Τ∋≅ 
ϕ# ; 
!
∀#/∃ ∋%Β≅ #  
/ ηθΑΒ9 ]:
;/ 9 Ζ .  Ԝ 
%5 &∃ &ρΧ χ 
 /Θ98 ∋7Β%∃ =/ 
%  ςΑ( ∋8∀#/ Ω∀ 
# Τ∗Β≅Κ /% α? 
Τ<∃ ϑ %9€ % 
 /98 ]€∋5 
ξ ∋ Τ%&∀ 8 5 α?
∋%Β≅ Τ∃ Κ 
[#  ∋
%9∼ ∋∗ Τ 
∋  ∃/ :♦ 9/  ∋
%  # 3♥ 9∋ ♠:‚ (
∋τ?89 
τ?89 ƒ ./ Ω  /  78 ∴ Τ8ΘφΑ 
( 6 Β [3∗ 3↔5 ∋%Β≅ 6
Τ.ς 5 Ν? ∋%Β∀
Τ% 3) Ρ,_ ∋Χ  ←∃  78 ∋’5 ν1%‚∋#/ ( ν∋Θ 
∗5
∋#φΑ ( &Θ (≅? ∋%Β≅ ,_ /∗∗τ Χ θ (
∋%Β∀ 7 Τ↑ _ δ8 /# Τ∋Θ?8 =8 5 ( ‚ν 
‚ % 
.→9 €9 ς /% 5 ‚ ,_ %5 €€  (
64 α: 3↔5  ∋%Β≅ Τ∃ Κ Τ
8 % α≅5
∋∋∀ >Κ /  Χ &6Θ ∋τ.∃9  Β≅(∀ ∼∋Θ &Θ9  ( 
8ξ οϑ ?Χ?83#5Θ ∋%Β≅( Π‚ [#/∃Χ
Ω1∋∀ ∗5Τ
8≅ΚΒ∀([/‚Τ∋3φΒ5∋#
α≅5δ8 &Χ 
 # ς = 
?#  ς∀# λ/ <Ξ Ζ 
98 ςΩ =∃ /υ,∀#/5 ]: ;Τ/ 
/(  

≅ 86&Τ&Τ∃ 7(.8∀#,7 δ89ϑ/5:
&5 / ∃ φ ∃υο 1 Ω34( 9#Ξ # 
/ ∋
%9∼  φ ∋
% ∋/ 7_# ∋%Β≅5 /Β9Χ Τ∋≅
∗∋ †ς τ χ( Τ/Β Β &∗↓Κ ]:5 ϖφ Τ? Ρ∋9 # 
+  5 3Ι‡Χ =Α∋ Τ% /∋5 Τ∗ 6∋78 Ξ ∋5 2Α 
1 9#∋
%98&< Τ∋Α( °∀Χ 
 Τ: #∃   ±% ϖΝ .Ω∋ ∋∗ ⊥ 

ζ8  #56∋ ∋8_#  ψ/ Θ,/∃ #5 ⊥ &–Κ γ 
∃  … 5 €1∋Θ # Β ∀#∋ … 5 Ξ #/∃ ≅ 2 
&< Ω/ Ζ Ω/98 ∋9− Τ∗ % Β% α?
.Ω∋ ″3)Χ  
 !∀# Β5 =/ α? Ω≥/ ∃
6% Β%# ∋ ≅∗( ƒ ΝΚ 9ϑ≅Κ = γΞ 
/ 85 βΤν 
∋∋ Τ∗Β% α? 9 υ ∃ 
/ % Τ∗ΒΒ Μφ /×  %5 Τ∃ ,∀# •
∃ ‹# / 
8 Βο∃?#⁄:Ρ/1 Ζςηθ !∀Χ∝ 9−Ζηθ 
∋ ϕ ∋Α73ϑ ν 
 ∋%∋5∋Ω # β56≅,# γ5 
# ∃ ν 
∋Ν  % Θ8‡#Ρ  Ζ 61%∂ / γ # σΤζ8 Τ% 
/∋5 %Β5/Β9Χ 
2ΤΡΒ%∃ %Κ Θ &% &( 2/ / %#∃ φ 
# .  %≅ %Κ Ζ Γ∗% ϕ &% Βο Τ  Ρ8Α  • 

∀Χϑ βȍ βƒ τ # ./
0 [ < ÷Β%_# ην : 
Ι≅Ρϑ ηΩ ∗ 
2#/  ∃ φ χΒΤ!5 < Ρ δ,/5 
τ# &Θ 5 32 Ρϑ ∗(≅ βƒ βϑ∀#  φ# ΩΤ?8 
 δ8 ∃/ Ζ  5 ]:   ς≅∋ &6 &ρ 
∃
Ζ 
/Β5 α? &∃98 1  . 9− %  οϑ / 
Β5 Μ%?# 8;∋  
 ≠∃∃ = //ψο ./ ′ 
€ξ  8;∋ο−  
Ξ =/ ς5 ∋≡φ”,#  

∃ 8 Χ 2_Κ π/9 ›/9 Τ0 ς∀#∋ ∀ 
Ξς≅,#∋∀ 9™#/Θφ5∋#∃ΖŸ8β?9
#/  % &∋Β% Μ%?# Ζ φ≅5 
Τ∋∃  π: (≅
∋//1 ∋5#/≈∋ #? 2/ τϑψο %∋%Τ,Β5 
/τΞ. # %ΚΒ5∋5›8‡#/Ρϑ∃