You are on page 1of 5

LAPORAN TEMUBUAL

TARIKH

: 28 MAC 2016

HARI

: ISNIN

TEMPAT

: BILIK MESYUARAT SJKT MOUNT AUSTIN

MASA

: 11.00 – 12.00 PAGI

NAMA GURU : PN. SARASWATHY A/P RAJENDRAN
OBJEKTIF

: Bagi mengutarakan persoalan berkaitan dengan cadangan guru untuk

penambahbaikan e-pamphlet yang dibina dari segi isi kandungan, layout, penggunaan ayat dan
reka bentuk serta kreativiti.
INFO UMUM

: Bertemu dengan guru pendidikan moral bagi mengutarakan soalan-soalan

yang berkaitan dengan e-pamphlet yang bersesuaian dengan kanak-kanak. Soalan-soalan
yang ditanyakan adalah dari aspek isi kandungan, layout, penggunaan ayat, reka bentuk serta
kreativiti.
LAPORAN
Salam sejahtera dan salam 1 Malaysia. Dalam semester kelima ini kami telah membuat kerja
kursus bagi kursus Budaya Dan Pembelajaran (EDU 3063). Tugasan kami dalam kursus ini
adalah mengakses bahan daripada pelbagai sumber tentang adat budaya kaum-kaum di
Malaysia. Selepas mengumpul maklumat kami seharusnya menghasilkan satu e-pamphlet
budaya yang releven untuk tahap pembelajaran murid-murid berumur antara 7 hingga 9 tahun
yang berkaitan dengan satu amalan budaya. Selepas membuat e-pamphlet secara individu
kami perlu menuramah seorang guru tentang keberkesanan e-pamphlet yang kami dibina. Epamphlet yang kami dibina adalah berkaitan dengan pakaian tradisional tiga kaum iaitu kaum
kadazan, kaum Iban dan Kaum Serani.
Semasa saya menemubual dengan guru, beliau telah memberi banyak maklumat dan
juga beberapa penambahbaikan terhadap e- pamphlet yang kami dihasilkan. Antarnya ialah, epamphlet yang kami dihasilkan adalah selaras dengan dokumen standard kurikulum dan
pentaksiran bagi mata pelajaran Pendidikan Moral. E-pamphlet yang disampaikan mempunyai
maklumat yang padat dan ia juga merangsang minda pelajar. Selain itu, e-pamphlet yang kami
hasilkan selaras dengan tahap kognitif pelajar tahap 1.
4

Guru dicadangkan untuk menukar font tersebut kepada font lain seperti “ar essence” dan “times new roman”. Saiz font yang digunakan adalah sesuai tetapi beberapa jenis font seperti “emmett” dan “algerian” kurang sesuai kepada murid tahap 1. Beliau telah menjawab bahawa maklumat yang disampaikan memang difahami oleh pelajar. pelajar dapat membelajar satu perkara yang baru. Selain itu. India dan Cina. jenis font dan reka bentuk (layout). Oleh itu. Terdapat enam prinsip asas reka letak. reka bentuk sesuatu objek dan tulisan juga amat penting dalam penghasilan bahan grafik. Selepas menonton e-pamphlet yang ditayangkan pelajar telah mengenali pakaian tradisional kaum Iban. Aturan gambar dan juga teks telah teratur. guru harus mengambil kira struktur kognitif yang sedia ada pada mereka. Hali ini kerana jenis font tersebut sukar untuk membanca kerana jenisnya berbentuk cursif. Menurut Rutherford untuk membantu murid membina konsep atau pengetahuan baru. Perkara diatas sama seperti pandangan beberapa ahli konstruktivisme. Menurut Issac Newton warna nyaman dan warna sejuk akan membantu mempercepatkan penyampaian sesuatu maklumat dengan lebih berkesan serta menjadikan lebih menarik. Warna yang digunakan memainkan peranan sebagai penegasan. Font-font yang dicadangkan oleh guru memang sesuai untuk pelajar tahap satu. setiap satu memainkan peranan penting untuk 5 . Aturan yang teratur dapat mendorong pelajar untuk membaca. Persembahan yang disampaikan memberi peluang pembelajaran yang sama kepada semua murid yang pelbagai keupayaan. Apabila maklumat baru telah disesuaikan dan diserap untik dijadikan sebahagian daripada pegangan kuat mereka. barulah kerangka baru tentang sesuatu bentuk ilmu pengetahuan dapat dibina. Selama ini murid-murid hanya mengenali tentang pakaian tradisional tiga kaum utama di Malaysia iaitu kaum Melayu. Ini merupakan input yang baru dan dapat menambahkan pengetahuan yang baru kepada pelajar. Seterusnya adalah reka bentuk. Oleh kerana Pengajaran dan pembelajaran pada hari tersebut bermula dengan pengetahuan atau pengalaman sedia ada murid. saiz font. Warna yang digunakan adalah amat sesuai kerana saya telah menggunakan warna nyaman dan warna sejuk.Sarawasthy juga memberi komen tentang penggunaan warna. Prosesnya adalah dinamakan sebagai konstruktivisme.Soalan keduanya adalah sejauhmanah e-pamphlet yang kami hasilkan dapat memberi input atau pengetahuan kepada murid. murid dapat memahami maklumat baru yang disampaikan dengan cepat. Pn. Kedudukan objek atau tulisan yang bercelaru atau tidak mengikut aturan akan menghasilkan rekaan grafik yang tidak menarik. “mood” dalam persembahan dan dapat membangkitkan keceriaan persesmbahan tersebut. Menurut Jamalludin (2003). Kadazan dan juga Serani. Beliau telah memberi komen yang positif terhadap reka bentuk yang saya digunakan.

emphasis dan repetition.Video digital dapat membentuk kemahiran lebih pantas dan berkesan. Paparan secara penggunaan video dapat meransang emosi dan ransangan adalah lebih realistik berbanding penggunaan imej yang bersifat statik. Penggunaan video sememangnya menjanjikan pelbagai kelebihan sama ada digunakan secara sendirian atau secara intergrasi berkumpulan. Struktur ayat juga sesuai dengan tahap murid iaitu tiada perkataan yang “bombastik”.menjadikan hasilan grafik kelihatan menarik. Seterusnya. Sebagai guru. Maklumat yang disampaikan dalam video tersebut lebih realistik. Gambar-gambar yang digunakan adalah jelas dan saiz gambar pun sesuai kerana pelajar dapat melihat dengan jelas. Selain itu. Perkataan yang digunakan adalah mudah dan ia dapat difahami oleh murid. Video itu dapat mempersembah mesej dengan lebih realistik dan menyerupai keadaan yang sebenar. Prinsip asas tersebut termasuklah contrast. Seterusnya gambar yang digunakan dalam persembahan e-pamphlet ini juga sesuai. Ini merupakan suatu kaedah yang efektif untuk menarik perhatian dan tumpuan pelajar. Selain itu. 6 . Sementelahan itu. simplicity. 6 prinsip yang diatas perlu diambil perhatian sewaktu membina bahan ICT untuk digunakan dalam proses p&p agar menjadikan persembahan yang dihasilkan lebih menarik dan berkesan dan menjadikan persembahan lebih berfokus kepada isi kandungan yang ingin disampaikan. Selain itu. penggunaanperalatan. Pn sarawasthy telah memberi komen yang agak memuaskan tentang penggunaan video dalam e-pamphlet. Pn. alignment. Beliau menyatakan bahawa. gambar upin dan ipin juga menarik perhatian murid dan murid dapat menumpukan perhatian sepenuhnya semasa epamphlet ditayangkan. Tiada kesalahan ejaan.video juga mampu meraih emosi dan mengubah sikap. Beliau telah memberi komen seperti gambar-gambar yang digunakan adalah releven dengan tajuk iaitu pakaian tradisional. semasa menyoal tentang penggunaan ayat. Ayatayat yang singkat dapat merangsang pelajar untuk membaca dengan cepat dan dapat mengilhamkan maksud ayat tersebut. Saraswathy telah menyatakan bahawa Ayat-ayat yang digunakan adalah betul dari segi tatabahasa. video yang digunakan dapat merangsang minda pelajar. Jadi penggunaan video dalam proses pengajaran dan pembelajaran memberi banyak keberkesanan yang positif. kita juga perlu mengintergrasikan penggunaan video dalam setiap sesi pengajaran. Video juga membentuk kemahiran dengan lehih pantas dan berkesan dalam mempelajari dalam sesuatu kemahiran seperti melakukan ulangkaji. Penggunaan video dalam pendidikan dapat menarik perhatian dalam proses pengajaran dan pembelajaran. proximity. paparan video juga dapat menarik perhatian secara emosi dan mempermudahkan proses pengajaran dan pembelajaran. demonstrasi dan tunjuk ajar amat diperlukan.

Pelajar juga akan memberi tumpuan yang lebih lama kepada mwdia yang bersifat dinamik berbanding media yang bersifat statik. Selain itu. Ia dapat meransang pelbagai deria media bersifat dianamik dan mampu meransang pelbagai media dimana dapat membantu proses pengajaran dan pembelajaran. gambar. Animasi (animation) berasal daripada perkataan Latin yang bermaksud “dihidupkan” ataupun “bring to life”. animasi digitial juga membentukan menyediakan persekitaran pembelajaran secara maya. Beliau juga memberi komen tentang kelebihan e-pamphlet yang kami dihasilkan. Kekurangaan yang terdapat dalam e-pamphlet adalah audio yang digunakan kurang jelas Beliau juga menyarankan beberapa cara untuk membuat penambaikan. beliau telah menyoal beberapa soalan berkaitan dengan pakaian tradisional kaum Iban dan Kaum Serani. animasi. Pelajar mampu menjawab semua soalan yang beliau dikemukakan. Selain itu. 7 . Animasi mempunyai peranan yang tersendiri dalam bidang pendidikan. Ianya juga mampu menyampaikan sesuatu mesej dengan lebih pantas berbanding penggunaan media yang lain. Ini disebabkan dengan video. selepas satu hari. audio yang digunakan dapat membantu pelajar untuk mengingat tentang kandungan yang telah disampaikan. Oleh itu kita dapat simpulkan bahawa animasi adalah satu proses menghidupkan atau memberikan gambaran bergerak kepada sesuatu yang statik agar kelihatan hidup dan dinamik. Jawapan beliau adalah Kelebihannya adalah persembahan ini dalam bentuk multimedia.Dari segi unsur animasi pula guru telah menyatakan bahawa animasi yang digunakan dapat menarik perhatian murid. e-pamphlet ini mengandungi satu isu yang baru yang mendorong pelajar untuk meningkatkan ilmu pengetahuan mereka terhadap budaya-budaya yang terdapat di Malaysia. Antaranya ilah. Animasi yang digunakan juga sesuai dengan usia pelajar dan dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan. Hal ini kerana. Mengikut kamus Dewan Bahasa dan Pustaka pula. animasi merujuk kepada perbuatan atau proses menjadikan sesuatu agar kelihatan hidup. pelajar dapat menyimpan kandungan yang terdapat dalam e-pamphlet dalam minda mereka. Animasi digital dapat menarik perhatian pelajar dengan mudag. animasi mampu menyampaikan sesuatu konsep yang kompleks secara visual dan juga dinamik. Selain itu. Antaranya adalah beliau telah menyatakan bahawa semasa merekod audio cuba mencari satu tempat yang sunyi supaya mendapat rakaman yang jelas.

 Memahami bahawa E-pamphlet ini menarik minat pelajar perkembangan pelajar yang masih dalam intelensi dan kreativiti.Refleksi kendiri  Saya mendapat input baru tentang enam prinsip semasa membuat persembahan multimedia iaitu CASPER • Contrast / Berlawanan • Alignment / Susun atur • Simplicity / Permudahkan • Proximity / Jarak • Emphasis / Keutamaan • Repetition / Pengulangan berkesan  Saya membelajari tentang bagaimana memilih isi kandungan yang sesuai dengan tahap kognitif pelajar.  Peranan guru sebagai penentu jalan proses pengajaran dan pembelajaran iaitu penggunaan media pembelajaran yang berkesan mempertingkatkanlagi mutu pengajaran dan pembelajaran. 8 boleh serta membantu menyokong .