You are on page 1of 10

Thi sKinh t - X hiVn ha - Khoa hc - Gio dc

Tm hiu php lut


Lut hn nhn v gia nh
(Tip theo)
iu 55 - Ngi c quyn yu cu thc hin ngha v cp dng
1- Ngi c cp dng hoc ngi gim h ca ngi theo quy
nh ca php lut v t tng dn s c quyn t mnh yu cu Ta n
hoc ngh Vin Kim st yu cu Ta n buc ngi khng t nguyn
thc hin ngha v cp dng phi thc hin ngha v .
2- Vin Kim st theo quy nh ca php lut v t tng dn s c
quyn yu cu Ta n buc ngi khng t nguyn thc hin ngha v
cp dng phi thc hin ngha v .
3- C quan, t chc sau y theo quy nh ca php lut v t
tng dn s c quyn t mnh yu cu Ta n hoc ngh Vin Kim
st yu cu Ta n buc ngi khng t nguyn thc hin ngha v cp
dng phi thc hin ngha v :
a) y ban bo v v chm sc tr em;
b) Hi lin hip ph n.
4- C nhn, c quan, t chc khc c quyn ngh Vin Kim st
xem xt, yu cu Ta n buc ngi khng t nguyn thc hin ngha
v cp dng phi thc hin ngha v .
iu 56 - Ngha v cp dng ca cha, m i vi con khi ly hn
Khi ly hn, cha hoc m khng trc tip nui con cha thnh nin
hoc con thnh nin b tn tt, mt nng lc hnh vi dn s,
khng c kh nng lao ng v khng c ti sn t nui mnh c
ngha v cp dng nui con.
Mc cp dng cho con do cha, m tha thun; nu khng tha thun
c th yu cu Ta n gii quyt.
iu 57 - Ngha v cp dng ca con i vi cha m
Con thnh nin khng sng chung vi cha m c ngha v cp
dng cho cha m khng c kh nng lao ng v khng c ti sn
t nui mnh.
iu 58 - Ngha v cp dng gia anh, ch, em
1- Trong trng hp khng cn cha m hoc cha m khng c kh
nng lao ng v khng c ti sn cp dng cho con th anh, ch
thnh nin khng sng chung vi em c ngha v cp dng cho em
cha thnh nin khng c ti sn t nui mnh hoc em thnh
nin khng c kh nng lao ng v khng c ti sn t nui mnh.
2- Em thnh nin khng sng chung vi anh, ch c ngha v cp
dng cho anh, ch khng c kh nng lao ng v khng c ti sn
t nui mnh.
iu 59 - Ngha v cp dng gia ng b ni, ng b ngoi v
chu
1- ng b ni, ng b ngoi khng sng chung vi chu c ngha v
cp dng cho chu trong trng hp chu cha thnh nin hoc chu
thnh nin khng c kh nng lao ng, khng c ti sn t
nui mnh v khng c ngi cp dng theo quy nh ti iu 58 ca
Lut ny.
2- Chu thnh nin khng sng chung vi ng b ni, ng b
ngoi c ngha v cp dng cho ng b ni, ng b ngoi trong
trng hp ng b khng c kh nng lao ng, khng c ti sn t
nui mnh v khng c ngi khc cp dng theo quy nh ca Lut
ny.
iu 60 - Ngha v cp dng gia v v chng khi ly hn
Khi ly hn, nu bn kh khn, tng thiu c yu cu cp dng m

c l do chnh ng th bn kia c ngha v cp dng theo kh nng


ca mnh.
iu 61 - Chm dt ngha v cp dng
Ngha v cp dng chm dt trong cc trng hp sau y:
1- Ngi c cp dng thnh nin v c kh nng lao ng;
2- Ngi c cp dng c thu nhp hoc ti sn t nui mnh;
3- Ngi c cp dng c nhn lm con nui;
4- Ngi cp dng trc tip nui dng ngi c cp dng;
5- Ngi cp dng hoc ngi c cp dng cht;
6- Bn c cp dng sau khi ly hn kt hn vi ngi khc;
7- Cc trng hp khc theo quy nh ca php lut.
iu 62 - Khuyn khch vic tr gip ca t chc, c nhn
Nh nc v x hi khuyn khch cc t chc, c nhn tr gip
bng tin hoc ti sn khc cho cc gia nh, c nhn c hon cnh
c bit kh khn, tng thiu.
CHNG VII
XC NH CHA, M, CON
iu 63 - Xc nh cha, m
1- Con sinh ra trong thi k hn nhn hoc do ngi v c thai
trong thi k l con chung ca v chng.
Con sinh ra trc ngy ng k kt hn v c cha m tha nhn
cng l con chung ca v chng.
2- Trong trng hp cha, m khng tha nhn con th phi c chng
c v phi c Ta n xc nh.
Vic xc nh cha, m cho con c sinh ra theo phng php khoa
hc do Chnh ph quy nh.
iu 64 - Xc nh con
Ngi khng c nhn l cha, m ca mt ngi c th yu cu Ta
n xc nh ngi l con mnh.
Ngi c nhn l cha, m ca mt ngi c th yu cu Ta n
xc nh ngi khng phi l con mnh.
iu 65 - Quyn nhn cha, m
1- Con c quyn xin nhn cha, m ca mnh, k c trong trng hp
cha, m cht.
2- Con thnh nin xin nhn cha, khng i hi phi c s ng
ca m; xin nhn m, khng i hi phi c s ng ca cha.
iu 66 - Ngi c quyn yu cu xc nh cha, m cho con cha
thnh nin, con thnh nin mt nng lc hnh vi dn s hoc xc
nh con cho cha, m mt nng lc hnh vi dn s
1- M, cha hoc ngi gim h theo quy nh ca php lut v t
tng dn s c quyn t mnh yu cu Ta n hoc ngh Vin Kim
st yu cu Ta n xc nh cha, m cho con cha thnh nin, con
thnh nin mt nng lc hnh vi dn s hoc xc nh con cho cha, m
mt nng lc hnh vi dn s.
2- Vin Kim st theo quy nh ca php lut v t tng dn s c
quyn yu cu Ta n xc nh cha, m cho con cha thnh nin, con
thnh nin mt nng lc hnh vi dn s hoc xc nh con cho cha,
m mt nng lc hnh vi dn s.
3- C quan, t chc sau y theo quy nh ca php lut v t
tng dn s c quyn t mnh yu cu Ta n hoc ngh Vin Kim
st yu cu Ta n xc nh cha, m cho con cha thnh nin, con
thnh nin mt nng lc hnh vi dn s hoc xc nh con cho cha, m
mt nng lc hnh vi dn s:
a) y ban bo v v chm sc tr em;
b) Hi lin hip ph n.
4- C nhn, c quan, t chc khc c quyn ngh Vin Kim st
xem xt, yu cu Ta n xc nh cha, m cho con cha thnh nin,
con thnh nin mt nng lc hnh vi dn s hoc xc nh con cho
cha, m mt nng lc hnh vi dn s.
CHNG VIII

CON NUI
iu 67 - Nui con nui
1- Nui con nui l vic xc lp quan h cha m v con gia ngi
nhn nui con nui v ngi c nhn lm con nui, bo m cho
ngi c nhn lm con nui c trng nom, nui dng, chm sc,
gio dc ph hp vi o c x hi.
Mt ngi c th nhn mt hoc nhiu ngi lm con nui.
Gia ngi nhn nui con nui v ngi c nhn lm con nui c
cc quyn, ngha v ca cha m v con theo quy nh ca Lut ny.
2- Nh nc v x hi khuyn khch vic nhn tr m ci, tr b
b ri, tr b tn tt lm con nui.
3- Nghim cm li dng vic nui con nui bc lt sc lao
ng, xm phm tnh dc, mua bn tr em hoc v mc ch trc li
khc.
iu 68 - Ngi c nhn lm con nui
1- Ngi c nhn lm con nui phi l ngi t mi lm tui
tr xung.
Ngi trn mi nm tui c th c nhn lm con nui nu l
thng binh, ngi tn tt, ngi mt nng lc hnh vi dn s hoc
lm con nui ca ngi gi yu c n.
2- Mt ngi ch c th lm con nui ca mt ngi hoc ca c
hai ngi l v chng.
iu 69 - iu kin i vi ngi nhn nui con nui
Ngi nhn con nui phi c cc iu kin sau y:
1- C nng lc hnh vi dn s y ;
2- Hn con nui t hai mi tui tr ln;
3- C t cch o c tt;
4- C iu kin thc t bo m vic trng nom, chm sc, nui
dng, gio dc con nui;
5- Khng phi l ngi ang b hn ch mt s quyn ca cha, m
i vi con cha thnh nin hoc b kt n m cha c xa n tch
v mt trong cc ti c xm phm tnh mng, sc khe, nhn phm,
danh d ca ngi khc; ngc i hoc hnh h ng, b, cha, m, v,
chng, con, chu, ngi c cng nui dng mnh; d d, p buc hoc
cha chp ngi cha thnh nin phm php; mua bn, nh tro, chim
ot tr em; cc ti xm phm tnh dc i vi tr em; c hnh vi
xi gic, p buc con lm nhng vic tri php lut, tri o c x
hi.
iu 70 - V chng cng nhn nui con nui
Trong trng hp v chng cng nhn nui con nui th v chng
u phi c cc iu kin quy nh ti iu 69 ca Lut ny.
iu 71 - S ng ca cha m , ngi gim h v ngi c
nhn lm con nui
1- Vic nhn ngi cha thnh nin, ngi thnh nin mt nng
lc hnh vi dn s lm con nui phi c s ng bng vn bn ca
cha m ca ngi ; nu cha m cht, mt nng lc hnh vi
dn s hoc khng xc nh c cha, m th phi c s ng bng
vn bn ca ngi gim h.
2- Vic nhn tr em t chn tui tr ln lm con nui phi
c s ng ca tr em .
iu 72 - ng k vic nui con nui
Vic nhn nui con nui phi c c quan Nh nc c thm quyn
ng k v ghi vo S h tch.
Th tc ng k vic nui con nui, giao nhn con nui c thc
hin theo quy nh ca php lut v h tch.
iu 73 - T chi vic ng k nui con nui
Trong trng hp mt bn hoc cc bn khng c cc iu kin
nhn nui con nui hoc lm con nui th c quan ng k vic nui
con nui t chi ng k v gii thch r l do bng vn bn; nu
cha m , ngi gim h v ngi nhn nui con nui khng ng

th c quyn khiu ni theo quy nh ca php lut.


iu 74 - Quyn v ngha v gia cha m nui v con nui
Gia cha m nui v con nui c cc quyn v ngha v ca cha m
v con theo quy nh ti Lut ny, k t thi im ng k vic nui
con nui.
Con lit s, con thng binh, con ca ngi c cng vi cch mng
c ngi khc nhn lm con nui vn c tip tc hng mi quyn
li ca con lit s, con thng binh, con ca ngi c cng vi cch
mng.
iu 75 - Thay i h, tn; xc nh dn tc ca con nui
1- Theo yu cu ca cha m nui, c quan Nh nc c thm quyn
quyt nh vic thay i h, tn ca con nui.
Vic thay i h, tn ca con nui t chn tui tr ln phi
c s ng ca ngi .
Vic thay i h, tn ca con nui c thc hin theo quy nh
ca php lut v h tch.
2- Vic xc nh dn tc ca con nui c thc hin theo quy
nh ti iu 30 ca B lut dn s.
iu 76 - Chm dt vic nui con nui
Theo yu cu ca nhng ngi quy nh ti iu 77 ca Lut ny,
Ta n c th quyt nh chm dt vic nui con nui trong cc
trng hp sau y:
1- Cha m nui v con nui thnh nin t nguyn chm dt quan
h nui con nui;
2- Con nui b kt n v mt trong cc ti xm phm tnh mng,
sc khe, nhn phm, danh d ca cha, m nui; ngc i, hnh h
cha, m nui hoc c hnh vi ph tn ti sn ca cha, m nui;
3- Cha m nui c cc hnh vi quy nh ti khon 3 iu 67
hoc khon 5 iu 69 ca Lut ny.
iu 77 - Ngi c quyn yu cu Ta n chm dt vic nui con
nui
1- Con nui thnh nin, cha, m , ngi gim h ca con
nui, cha, m nui theo quy nh ca php lut v t tng dn s c
quyn t mnh yu cu Ta n hoc ngh Vin Kim st yu cu Ta
n ra quyt nh chm dt vic nui con nui trong cc trng hp
quy nh ti iu 76 ca Lut ny.
2- Vin Kim st theo quy nh ca php lut v t tng dn s c
quyn yu cu Ta n ra quyt nh chm dt vic nui con nui trong
cc trng hp quy nh ti im 2 v im 3 iu 76 ca Lut ny.
3- C quan, t chc sau y theo quy nh ca php lut v t
tng dn s c quyn t mnh yu cu Ta n hoc ngh Vin Kim
st yu cu Ta n ra quyt nh chm dt vic nui con nui trong
cc trng hp quy nh ti im 2 v im 3 iu 76 ca Lut ny:
a) y ban bo v v chm sc tr em;
b) Hi lin hip ph n.
4- C nhn, c quan, t chc khc c quyn ngh Vin Kim st
xem xt, yu cu Ta n ra quyt nh chm dt vic nui con nui
trong cc trng hp quy nh ti im 2 v im 3 iu 76 ca Lut
ny.
iu 78 - Hu qu php l ca vic chm dt nui con nui
1- Khi chm dt vic nui con nui theo quyt nh ca Ta n,
cc quyn v ngha v gia cha m nui v con nui cng chm dt;
nu con nui l ngi cha thnh nin hoc thnh nin b tn tt,
mt nng lc hnh vi dn s, khng c kh nng lao ng v khng c
ti sn t nui mnh th Ta n ra quyt nh giao ngi cho
cha m hoc c nhn, t chc trng nom, nui dng.
2- Trong trng hp con nui c ti sn ring th c nhn li
ti sn ; nu con nui c cng sc ng gp vo khi ti sn chung
ca gia nh cha m nui th c trch mt phn t khi ti sn
chung theo tha thun gia con nui v cha m nui; nu khng

tha thun c th yu cu Ta n gii quyt.


3- Khi vic nui con nui chm dt, theo yu cu ca cha m
hoc ca ngi lm con nui, c quan Nh nc c thm quyn quyt
nh vic ngi lm con nui c ly li h, tn m cha m
t.
Chng IX
GIM H GIA CC THNH VIN TRONG GIA NH
iu 79 - p dng php lut v gim h trong quan h gia nh
Khi trong gia nh c ngi cn c gim h th vic gim h
c thc hin theo cc quy nh v gim h ca B lut dn s v
Lut ny.
iu 80 - Cha m gim h cho con
Trong trng hp cha m cng gim h cho con thnh nin mt
nng lc hnh vi dn s th h u phi thc hin quyn v ngha v
ca ngi gim h.
Cha, m tha thun vi nhau v vic i din theo php lut cho
con trong cc giao dch dn s v li ch ca con.
iu 81 - Cha m c ngi gim h cho con
Trong trng hp cha m cn sng nhng khng c iu kin trc
tip trng nom, nui dng, chm sc, gio dc con cha thnh nin,
con thnh nin mt nng lc hnh vi dn s th cha m c th c
ngi khc gim h cho con; cha m v ngi gim h tha thun v
vic ngi gim h thc hin mt phn hoc ton b vic gim h.
iu 82 - Con ring gim h cho b dng, m k
Trong trng hp b dng, m k khng c ngi gim h theo quy
nh ti iu 72 ca B lut dn s th con ring ang sng chung
vi b dng, m k lm ngi gim h, nu c iu kin lm ngi
gim h.
iu 83 - Gim h gia anh, ch, em
1- Trong trng hp anh, ch, em rut cn c gim h th anh,
ch, em thnh nin c nng lc hnh vi dn s tha thun c mt
ngi trong s h c iu kin lm ngi gim h.
2- Khi quyt nh cc vn lin quan n nhn thn, ti sn ca
em cha thnh nin th anh, ch l ngi gim h ca em phi tham
kho kin ca nhng ngi thn thch v kin ca em, nu em t
chn tui tr ln.
iu 84 - Gim h gia ng b ni, ng b ngoi v chu
1- Trong trng hp chu cn c gim h m ng b ni, ng b
ngoi c iu kin lm ngi gim h th nhng ngi ny tha
thun c mt bn lm ngi gim h.
2- Chu c iu kin lm ngi gim h th phi gim h cho
ng b ni, ng b ngoi, nu ng b khng c con phng dng.
Chng X
LY HN
iu 85 - Quyn yu cu Ta n gii quyt vic ly hn
1- V, chng hoc c hai ngi c quyn yu cu Ta n gii quyt
vic ly hn.
2- Trong trng hp v c thai hoc ang nui con di mi hai
thng tui th chng khng c quyn yu cu xin ly hn.
iu 86 - Khuyn khch ha gii c s
Nh nc v x hi khuyn khch vic ha gii c s khi v,
chng c yu cu ly hn. Vic ha gii c thc hin theo quy nh
ca php lut v ha gii c s.
iu 87 - Th l n yu cu ly hn
Ta n th l n yu cu ly hn theo quy nh ca php lut v
t tng dn s.
Trong trng hp khng ng k kt hn m c yu cu ly hn th
Ta n th l v tuyn b khng cng nhn quan h v chng theo quy
nh ti khon 1 iu 11 ca Lut ny; nu c yu cu v con v ti
sn th gii quyt theo quy nh ti khon 2 v khon 3 iu 17 ca

Lut ny.
iu 88 - Ha gii ti Ta n
Sau khi th l n yu cu ly hn, Ta n tin hnh ha gii
theo quy nh ca php lut v t tng dn s.
iu 89 - Cn c cho ly hn
1- Ta n xem xt yu cu ly hn, nu xt thy tnh trng trm
trng, i sng chung khng th ko di, mc ch ca hn nhn khng
t c th Ta n quyt nh cho ly hn.
2- Trong trng hp v hoc chng ca ngi b Ta n tuyn b
mt tch xin ly hn th Ta n gii quyt cho ly hn.
iu 90 - Thun tnh ly hn
Trong trng hp v chng cng yu cu ly hn m ha gii ti Ta
n khng thnh, nu xt thy hai bn tht s t nguyn ly hn v
tha thun v vic chia ti sn, vic trng nom, nui dng, chm
sc, gio dc con th Ta n cng nhn thun tnh ly hn v s tha
thun v ti sn v con trn c s bo m quyn li chnh ng ca
v v con; nu khng tha thun c hoc tuy c tha thun nhng
khng bo m quyn li chnh ng ca v v con th Ta n quyt
nh.
iu 91 - Ly hn theo yu cu ca mt bn
Khi mt bn v hoc chng yu cu ly hn m ha gii ti Ta n
khng thnh th Ta n xem xt, gii quyt vic ly hn.
iu 92 - Vic trng nom, chm sc, gio dc, nui dng con sau
khi ly hn
1- Sau khi ly hn, v, chng vn c ngha v trng nom, chm sc,
gio dc, nui dng con cha thnh nin hoc thnh nin b tn
tt, mt nng lc hnh vi dn s, khng c kh nng lao ng v
khng c ti sn t nui mnh.
Ngi khng trc tip nui con c ngha v cp dng nui con.
2- V, chng tha thun v ngi trc tip nui con, quyn v
ngha v ca mi bn sau khi ly hn i vi con; nu khng tha
thun c th Ta n quyt nh giao con cho mt bn trc tip nui
cn c vo quyn li v mi mt ca con; nu con t chn tui tr
ln th phi xem xt nguyn vng ca con.
V nguyn tc, con di ba tui c giao cho m trc tip nui,
nu cc bn khng c tha thun khc.
iu 93 - Thay i ngi trc tip nui con sau khi ly hn
V li ch ca con, theo yu cu ca mt hoc c hai bn, Ta n
c th quyt nh thay i ngi trc tip nui con.
Vic thay i ngi trc tip nui con sau khi ly hn c thc
hin trong trng hp ngi trc tip nui con khng bo m quyn
li v mi mt ca con v phi tnh n nguyn vng ca con, nu con
t chn tui tr ln.
iu 94 - Quyn thm nom con sau khi ly hn
Sau khi ly hn, ngi khng trc tip nui con c quyn thm nom
con; khng ai c cn tr ngi thc hin quyn ny.
Trong trng hp ngi khng trc tip nui con lm dng vic
thm nom cn tr hoc gy nh hng xu n vic trng nom, chm
sc, gio dc, nui dng con th ngi trc tip nui con c quyn
yu cu Ta n hn ch quyn thm nom con ca ngi .
iu 95 - Nguyn tc chia ti sn khi ly hn
1- Vic chia ti sn khi ly hn do cc bn tha thun; nu khng
tha thun c th yu cu Ta n gii quyt. Ti sn ring ca bn
no th thuc quyn s hu ca bn .
2- Vic chia ti sn chung c gii quyt theo cc nguyn tc
sau y:
a) Ti sn chung ca v chng v nguyn tc c chia i, nhng
c xem xt hon cnh ca mi bn, tnh trng ti sn, cng sc ng
gp ca mi bn vo vic to lp, duy tr, pht trin ti sn ny.
Lao ng ca v, chng trong gia nh c coi nh lao ng c thu

nhp;
b) Bo v quyn, li ch hp php ca v, con cha thnh nin
hoc thnh nin b tn tt, mt nng lc hnh vi dn s, khng c
kh nng lao ng v khng c ti sn t nui mnh;
c) Bo v li ch chnh ng ca mi bn trong sn xut, kinh
doanh v ngh nghip cc bn c iu kin tip tc lao ng to
thu nhp;
d) Ti sn chung ca v chng c chia bng hin vt hoc theo
gi tr; bn no nhn phn ti sn bng hin vt c gi tr ln hn
phn mnh c hng th phi thanh ton cho bn kia phn gi tr
chnh lch.
3- Vic thanh ton ngha v chung v ti sn ca v, chng do v,
chng tha thun; nu khng tha thun c th yu cu Ta n gii
quyt.
iu 96 - Chia ti sn trong trng hp v chng sng chung vi
gia nh m ly hn
1- Trong trng hp v, chng sng chung vi gia nh m ly hn,
nu ti sn ca v chng trong khi ti sn chung ca gia nh khng
xc nh c th v hoc chng c chia mt phn trong khi ti
sn chung ca gia nh cn c vo cng sc ng gp ca v chng vo
vic to lp, duy tr pht trin khi ti sn chung cng nh vo i
sng chung ca gia nh. Vic chia mt phn trong khi ti sn chung
do v chng tha thun vi gia nh; nu khng tha thun c th
yu cu Ta n gii quyt.
2- Trong trng hp v chng sng chung vi gia nh m ti sn
ca v chng trong khi ti sn chung ca gia nh c th xc nh
c theo phn th khi ly hn, phn ti sn ca v chng c trch
ra t khi ti sn chung chia.
iu 97 - Chia quyn s dng t ca v, chng khi ly hn
1- Quyn s dng t ring ca bn no th khi ly hn vn thuc
v bn .
2- Vic chia quyn s dng t chung ca v chng khi ly hn c
thc hin nh sau:
a) i vi t nng nghip trng cy hng nm, nui trng thy
sn, nu c hai bn u c nhu cu v c iu kin trc tip s dng
t th c chia theo tha thun ca hai bn; nu khng tha thun
c th yu cu Ta n gii quyt theo quy nh ti iu 95 ca
Lut ny.
Trong trng hp ch mt bn c nhu cu v c iu kin trc tip
s dng t th bn c tip tc s dng nhng phi thanh ton
cho bn kia phn gi tr quyn s dng t m h c hng;
b) Trong trng hp v chng c quyn s dng t nng nghip
trng cy hng nm, nui trng thy sn chung vi h gia nh th
khi ly hn phn quyn s dng t ca v chng c tch ra v chia
theo quy nh ti im a khon ny;
c) i vi t nng nghip trng cy lu nm, t lm nghip
trng rng, t th c chia theo quy nh ti iu 95 ca Lut
ny;
d) Vic chia quyn s dng i vi cc loi t khc c thc
hin theo quy nh ca php lut v t ai v php lut dn s.
3- Trong trng hp v, chng sng chung vi gia nh m khng c
quyn s dng t chung vi h gia nh th khi ly hn quyn li ca
bn khng c quyn s dng t v khng tip tc sng chung vi gia
nh c gii quyt theo quy nh ti iu 96 ca Lut ny.
iu 98 - Chia nh thuc s hu chung ca v chng
Trong trng hp nh thuc s hu chung ca v chng c th
chia s dng th khi ly hn c chia theo quy nh ti iu 95
ca Lut ny; nu khng th chia c th bn c tip tc s dng
nh phi thanh ton cho bn kia phn gi tr m h c hng.
iu 99 - Gii quyt quyn li ca v, chng khi ly hn trong

trng hp nh thuc s hu ring ca mt bn


Trong trng hp nh thuc s hu ring ca mt bn c a
vo s dng chung th khi ly hn, nh vn thuc s hu ring
ca ch s hu nh, nhng phi thanh ton cho bn kia mt phn gi
tr nh, cn c vo cng sc bo dng, nng cp, ci to, sa cha
nh.
Chng XI
QUAN H HN NHN V GIA NH C YU T NC NGOI
iu 100 - Bo v quyn, li ch hp php ca cc bn trong quan
h hn nhn v gia nh c yu t nc ngoi
1- nc Cng ha X hi ch ngha Vit Nam quan h hn nhn v
gia nh c yu t nc ngoi c tn trng v bo v ph hp vi
cc quy nh ca php lut Vit Nam v iu c quc t m Cng ha
X hi ch ngha Vit Nam k kt hoc tham gia.
2- Trong quan h hn nhn v gia nh vi cng dn Vit Nam,
ngi nc ngoi ti Vit Nam c hng cc quyn v c ngha v
nh cng dn Vit Nam, tr trng hp php lut Vit Nam c quy nh
khc.
3- Nh nc Cng ha X hi ch ngha Vit Nam bo h quyn, li
ch hp php ca cng dn Vit Nam nc ngoi trong quan h hn
nhn v gia nh ph hp vi php lut Vit Nam, php lut ca nc
s ti, php lut v tp qun quc t.
4- Cc quy nh ca Chng ny cng c p dng i vi quan h
hn nhn v gia nh gia cng dn Vit Nam vi nhau m mt bn hoc
c hai bn nh c nc ngoi.
iu 101 - p dng php lut nc ngoi i vi quan h hn nhn
v gia nh c yu t nc ngoi
Trong trng hp Lut ny, cc vn bn php lut khc ca Vit
Nam c quy nh hoc iu c quc t m Cng ha X hi ch ngha
Vit Nam k kt hoc tham gia vin dn th php lut nc ngoi c
p dng, nu vic p dng khng tri vi cc nguyn tc quy nh
trong Lut ny.
Trong trng hp php lut nc ngoi dn chiu tr li php lut
Vit Nam th p dng php lut v hn nhn v gia nh Vit Nam.
iu 102 - Thm quyn gii quyt cc vic v hn nhn v gia nh
c yu t nc ngoi
1- y ban nhn dn tnh, thnh ph trc thuc trung ng thc
hin vic ng k kt hn, nui con nui v gim h c yu t nc
ngoi theo quy nh ca Lut ny v cc quy nh khc ca php lut
Vit Nam.
Vic ng k kt hn, nui con nui, gim h gia cng dn Vit
Nam c tr khu vc bin gii vi cng dn ca nc lng ging cng
c tr khu vc bin gii vi Vit Nam do Chnh ph quy nh.
2- C quan i din ngoi giao, C quan lnh s ca Vit Nam
nc ngoi thc hin vic ng k kt hn, gii quyt cc vic v
nui con nui v gim h c yu t nc ngoi theo quy nh ca Lut
ny, cc quy nh khc c lin quan ca php lut Vit Nam v iu
c quc t m Cng ha X hi ch ngha Vit Nam k kt hoc tham
gia, nu vic ng k, gii quyt khng tri vi php lut ca
nc s ti; c trch nhim thc hin vic bo h quyn, li ch hp
php ca cng dn Vit Nam trong quan h hn nhn v gia nh c yu
t nc ngoi.
3- Ta n nhn dn tnh, thnh ph trc thuc trung ng hy vic
kt hn tri php lut, gii quyt vic ly hn, cc tranh chp v
quyn v ngha v ca v chng, cha m v con, v nhn cha, m, con,
nui con nui v gim h c yu t nc ngoi, xem xt vic cng
nhn hoc khng cng nhn bn n, quyt nh v hn nhn v gia nh
ca Ta n hoc c quan c thm quyn khc ca nc ngoi theo quy
nh ca Lut ny v cc quy nh khc ca php lut Vit Nam.
Ta n nhn dn huyn, qun, th x, thnh ph thuc tnh ni c

tr ca cng dn Vit Nam hy vic kt hn tri php lut, gii


quyt vic ly hn, cc tranh chp v quyn v ngha v ca v chng,
cha m v con, v nhn cha, m, con, nui con nui v gim h gia
cng dn Vit Nam c tr khu vc bin gii vi cng dn ca nc
lng ging cng c tr khu vc bin gii vi Vit Nam theo quy
nh ca Lut ny v cc quy nh khc ca php lut Vit Nam.
iu 103 - Kt hn c yu t nc ngoi
1- Trong vic kt hn gia cng dn Vit Nam vi ngi nc
ngoi, mi bn phi tun theo php lut ca nc mnh v iu kin
kt hn; nu vic kt hn c tin hnh ti c quan Nh nc c
thm quyn ca Vit Nam th ngi nc ngoi cn phi tun theo cc
quy nh ca Lut ny v iu kin kt hn.
Vic kt hn gia nhng ngi nc ngoi vi nhau ti Vit Nam
trc c quan c thm quyn ca Vit Nam phi tun theo cc quy nh
ca Lut ny v iu kin kt hn.
2- Nghim cm li dng vic kt hn c yu t nc ngoi bun
bn ph n, xm phm tnh dc i vi ph n hoc v mc ch trc
li khc.
iu 104 - Ly hn c yu t nc ngoi
1- Vic ly hn gia cng dn Vit Nam vi ngi nc ngoi, gia
ngi nc ngoi vi nhau thng tr ti Vit Nam c gii quyt
theo quy nh ca Lut ny.
2- Trong trng hp bn l cng dn Vit Nam khng thng tr ti
Vit Nam vo thi im yu cu ly hn th vic ly hn c gii
quyt theo php lut ca nc ni thng tr chung ca v chng; nu
h khng c ni thng tr chung th theo php lut Vit Nam.
3- Vic gii quyt ti sn l bt ng sn nc ngoi khi ly
hn tun theo php lut ca nc ni c bt ng sn .
4- Bn n, quyt nh ly hn ca Ta n hoc c quan khc c thm
quyn ca nc ngoi c cng nhn ti Vit Nam theo quy nh ca
php lut Vit Nam.
iu 105 - Nui con nui c yu t nc ngoi
1- Ngi nc ngoi xin nhn tr em Vit Nam hoc nhn tr em
nc ngoi thng tr ti Vit Nam lm con nui phi tun theo quy
nh ca Lut ny v quy nh trong php lut ca nc m ngi
l cng dn v iu kin nhn nui con nui.
Vic cng dn Vit Nam nhn tr em l ngi nc ngoi lm con
nui c ng k ti c quan c thm quyn ca nc ngoi th
c cng nhn ti Vit Nam.
Nghim cm li dng vic nui con nui bc lt sc lao ng,
xm phm tnh dc, mua bn tr em hoc v mc ch trc li khc.
2- Trong trng hp vic nui con nui c yu t nc ngoi c
thc hin ti Vit Nam th quyn v ngha v gia cha m nui v con
nui, vic chm dt nui con nui c xc nh theo quy nh ca
Lut ny.
Trong trng hp vic nui con nui gia cng dn Vit Nam vi
ngi nc ngoi c thc hin ti nc ngoi th quyn v ngha v
gia cha m nui v con nui, vic chm dt nui con nui c xc
nh theo php lut ca nc ni thng tr ca con nui.
iu 106 - Gim h trong quan h hn nhn v gia nh c yu t
nc ngoi
1- Vic gim h trong quan h hn nhn v gia nh c yu t nc
ngoi c thc hin ti Vit Nam, vic gim h c ng k ti C
quan i din ngoi giao, C quan lnh s ca Vit Nam nc ngoi
phi tun theo quy nh ca Lut ny v cc quy nh khc ca php
lut Vit Nam.
2- Trong trng hp vic gim h trong quan h hn nhn v gia
nh gia cng dn Vit Nam vi ngi nc ngoi c thc hin ti
nc ngoi th quyn v ngha v gia ngi gim h v ngi c
gim h c xc nh theo php lut ca nc ni thng tr ca

ngi gim h.
Chng XII
X L VI PHM
iu 107 - X l vi phm php lut trong quan h hn nhn v gia
nh
Ngi no vi phm cc iu kin kt hn; cn tr vic kt hn
ng php lut; gi mo giy t ng k kt hn, ng k nui con
nui; hnh h, ngc i, xc phm danh d, nhn phm ng, b, cha,
m, v, chng, con v cc thnh vin khc trong gia nh; li dng
vic nui con nui trc li; khng thc hin ngha v cp dng,
ngha v gim h hoc c cc hnh vi khc vi phm php lut v hn
nhn v gia nh th ty theo tnh cht, mc vi phm m b x
pht hnh chnh hoc b truy cu trch nhim hnh s, nu gy thit
hi th phi bi thng.
iu 108 - X l vi phm php lut ca ngi c chc v, quyn
hn
Ngi no li dng chc v, quyn hn ng k kt hn, ng k
nui con nui, xc nh cha, m, con tri php lut; vi phm thm
quyn, th tc ng k kt hn, ng k nui con nui; khng thc
hin yu cu bo v quyn, li ch hp php ca cc thnh vin trong
gia nh hoc c cc hnh vi khc li dng chc v, quyn hn vi
phm php lut v hn nhn v gia nh th ty theo tnh cht, mc
vi phm m b x l k lut hoc b truy cu trch nhim hnh s;
nu gy thit hi th phi bi thng.
Chng XIII
IU KHON THI HNH
iu 109 - Hiu lc thi hnh
Lut ny c hiu lc thi hnh k t ngy 01 thng 01 nm 2001.
Lut ny thay th Lut hn nhn v gia nh nm 1986.
Php lnh hn nhn v gia nh gia cng dn Vit Nam vi ngi
nc ngoi ngy 02 thng 12 nm 1993 ht hiu lc k t ngy 01
thng 01 nm 2001.
iu 110 - Hng dn thi hnh
Chnh ph, Ta n nhn dn ti cao, Vin Kim st nhn dn ti
cao trong phm vi nhim v, quyn hn ca mnh hng dn thi hnh
Lut ny.
Lut ny c Quc hi nc Cng ha X hi ch ngha Vit Nam
kha X, k hp th 7 thng qua ngy 9 thng 6 nm 2000.
CH TCH QUC HI
k: NNG C MNH

Thi s i sng chnh tr Kinh t - X hi Vn ha - Khoa hc - Gio dc


u trang