You are on page 1of 11

Bab 4: Islam dan Penyebarannya di Makkah ( 4 )

Masyarakat Arab Jahiliah

Sosial
Zaman Jahiliah adalah zaman
kegelapan,mundur,jahil,tidak berakhlak dan
tiada Nabi dan Kitab Suci.
Amalan tidak bermoral seperti berzina
Wanita dianggap rendah dan menjatuhkan
maruah
Membunuh anak perempuan
Tiada peraturan perkahwinan

Keperibadian nabi
Muhammad s.a.w

Ekonomi
Penindasan dan eksploitasi
Amalan riba
Rompakan dan rampasan, Merompak
kewajipan utama
Agama / Kepercayaan
Agama Wathani
Animisme
Samawi
Kepercayaan Karut

Kerasulan
Muhammad s.a.w

Politik
Hidup berkelompok ( Kabilah )

Semangat Assabiah yang kuat


Politik terhad kepada Kabilah

Tiadasebuah kerajaan Arab yang mempunyai


pemerintahan teratur

Peringkat Tersembunyi
Khadijah binti Khuwailid orang paling awal
memeluk agama Islam diikuti oleh Ali bin Abi
Talib, Zaid bin Harithah dan Abu Bakar alSiddiq
Kemudian Uthman binAffan, Zubair Awam
dan al-Arqam.
Pusat kegiatan dakwah Islam ialah dirumah alArqam
Berlangsung selama 3tahun

PeringkatTerbuka
Kepada kaum kerabat
Ceramah di rumah Ali bin Abu Talib
Penentangan Bapa Saudara Abu Lahab
Dakwah di Bukit Safa
Berjalan selama 10 Tahun

Berketurunan Quraisy

Lahir 12 Rabiulawal Tahun Gajah


Empat Sifat Terpuji Siddiq, Amanah, Tabliq
dan Fatanah
Pemimpin yang bijaksana

Berjaya menyelesaikan perbalahan Kabilah


Quraisy dalam peristiwa Hajarul Aswad

Islam Dan
Perkembangannya
di Makkah

Penyebaran Agama Islam

Wahyu Pertama di Gua Hirak


Iaitu ayat al-Alaq yang menggalakkan
umat Islam menuntut Ilmu Pengetahuan
Wahyu Kedua di Bukit Nur iaitu ayat alMuddasir
Mengisytiharkan Nabi Muhammad
sebagai Pesuruh Allah s.w.t

Reaksi Masyarakat Arab

Sambutan baik daripada kalangan ahli


keluarga dan sahabatnya
Ramai golongan hamba menerima Islam
kerana layanan sama rata
Ada pihak yang menentang kerana beberapa
faktor seperti politik, ekonomi, sosial dan
agama
Pelbagai cara telah digunakan untuk
menentang Islamseperti mengejek,
tohamahan, tawarkan kedudukan dan
memulaukan Bani Hasyim.

Tajuk

2004

2005

1. Masyarakat Arab Jahiliah


2. Kehidupan Nabi Muhammad
sebelum Menjadi Rasul
Keperibadian Nabi
Muhammad
Kerasulan Nabi Muhammad
3. Penyebaran Islam di Makkah
4. Reaksi Masyarakat Arab Terhadap
Islam
Penerimaan terhadap Islam
Penentangan terhadap Islam
Cara Nabi Muhammad
menyelesaikan masalah

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Target
2016

S
E

S
S

Soalan: kehidupan Nabi Muhammad sebelum menjadi rasul:


1.
2.
KBAT
3.
4.
5.

Perihal tentang kerasulan nabi Muhammad s.a.w


Apakah kepentingan wahyu I dan II
Berdasarkan wahyu yang pertama, mengapakah amalan membaca sangat penting dalam islam?
Mengapakah wahyu kedua sangat penting dalam perkembangan Islam?
Sebagai seorang pelajar, bagaimanakah anda mengamalkan sikap hormat-menghormati terhadap agama kaum lain di negara ini

Soalan : Penyebaran Islam dan Cabaran


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mengapakah masyarakat Arab Quraisy tidak dapat menerima islam?


Nyatakan cara penentangan terhadap islam oleh Arab Quraisy
Apakah bentuk pemulauan yang dikenakan kepada Nabi Muhammad s.a.w dan keluargannya?
Bagaimanakah Nabi Muhammad s.a.w menyelesaikan masalah penentangan terhadap islam?
Terangakan cara islam disebarkan di kota makkah.
Mengapakah Nabi Muhammad s.a.w memilih penyebaran islam secara rahsia?
Apakah pendekatan yang digunakan oleh Nabi Muhammad s.a.w untuk menyebarkan islam di Makkah?

KBAT:
8. Pada pendapat anda, apakah persiapan yang perlu kita lengkapkan bagi menghadapi ancaman luar?

Bab 5 : Kerajaan Islam di Madinah ( 5 )

Perj
anjia
n
Aqa
bah
I
Berlaku antara Nabi
dan Muhammad s.a.w
dengan pendudukIIMadinah iaitu Aus dan
Khazraj
Aqabah I, Penduduk Madinah berjanji
beriman kepada Allah dan Rasul, akan
membantu perjuangan Nabi danTidak
akan melakukan amalan Jahaliah
Aqabah II, Aus dan Khazraj memeluk
agama Islam dan mengulangi taat setia
dan menjemput Nabi dan pengikutnya
berhijrah ke Madinah
Mereka juga menyediakan tempat tinggal
dan jaminan keselamatan
Hijr
ah

Hijrah ialah perpindahan nabi


Muhammad s.a.w dari Kota Makkah ke
Madinah
Faktor Hijrah ialah Wahyu dari Allah
s.w.t, meneruskan penyebaran Islam, satu
strategi baru dan jemputan penduduk
Madinah
Kepentingan Hijrah ialah titi permulaan
perkembangan islam, Penyatuan umat
Islam, Piagam Madinah, Masjid
Pertama,Kalender Hijrah, Tolenrasi
kaum, pengorbanan para sahabat.

Piag
am
Mad
inah

Berpandukan wahyu Allah


Melahirkan sebuah Negara islam
Peraturan dan tanggungjawab berasaskan
persetujuan orang Islam, Yahudi dan
Arab.
Mengandungi 47 Fasal
23 Fasal berkaitan hubungan dan
tanggungjawab orang Islam
24 Fasal menyentuh KaumYahudi dan
bukan Islam
Ia merupakan sebuah model kerajaan
Islam yang unggul
Peny
ebar
an
Isla
m
Menyebarkan Islam selama 23 tahun
iaitu 10 tahun di Makkah dan 13 tahun di
Madinah
Menghantar surat ke Rom, Mesir, Parsi,
Habsyah dan seluruh Tanah Arab
Mempertahankan maruah dan hak
menerusi peperangan iaitu Badar, Uhud,
Khandak dan menakluki Makkah
Islam lebih mengutamakan perdamaian

Perj
anjia
n
Hud
aibiy
ah
Di antara Nabi Muhammad s.a.w
dengan penduduk Makkah pada 6
Hijrah
Isi Perjanjian Gencatan Senjata
selama 10 tahun, bebas memihak
kepada mana-mana kabilah, Orang
Makkah yang memihak tanpa
penjaganya harus di pulangkan,
Umrah boleh dilakukan pada tahun
berikutnya
Kepentingannya telah membolehkan
agama islam berkembang dengan
pesat
Pem
buka
an
Kota
Mak
kah
Berlaku pada 8 Hijrah tanpa
pertumpahan darah
Ia berlaku kerana Perjanjian Gencatan
Senjata selama 10 tahun telah dicabuli
oleh orang Quraisy Makkah.
Emapt orang Panglima iaitu Khalid bin
Al-Walid, Abu Ubaidah al-Jarrah, Saad
bin Ubadah dan Zubai al-Awam

Tajuk
1. Perjanjian Aqabah I dan
Perjanjian Aqabah II
2. Hijrah
3. Piagam Madinah
4. Perjanjian Hudaibiyah
5. Penyebaran Islam
6. Pembukaan Semula Kota
Makkah

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

S
S

Soalan: Perjanjian Aqabah I dan II


1. Isi perjanjian Aqabah I dan II
2. Kesan perjanjian Aqabah kepada umat Islam
Soalan: Piagam Madinah
3. Jelaskan Kandungan Piagama Madinah
4. Kepentingan piagam madinah
Soalan: cara penyebaran islam di Madinah
5. Strategi/ usaha Nabi Muhammad s.a.w menyebarkan Islam di Madinah
Soalan: Peperangan dalam Islam
6. Garis panduan perang dalam islam
7. Mengapakah perang dibenarkan dalam islam?
8. Namakan beberapa perang ketika zaman Nabi Muhammad s.a.w.
9. Apakah tindakan Nabi Muhammad s.a.w terhadap tawanan perang?
10. Terangkan sebab islam membenarkan perang.

Target
2016

Bab 6 : Pembentukan Kerajaan Islam dan Sumbangannya ( 6 )


Khalifah Abu Bakar al-Siddiq
Khalifah pertama Khulafa Al-Rasyidin
Memerintah selama 2 tahun
Mengatasi perpecah umat Islam
Tindakan yang tegas terhadap orang Islam
murtad dan gerakan Al-Riddah
Berjaya menghadapi ancaman Rom dan
Parsi
Mengumpulkan tulisan ayat-ayat al-quran
Membahagikan wilayah kepada 10
bahagian

Khalifah Uthman bin Affan


Maksud Khalifah
Khalifah ialah pengganti
yang akan melaksanakan
tanggungjawab
pemerintahan dan
pentadbiran kerajaan Islam
selepas Nabi Muhammad
s.a.w

Kerajaan Khulafa
al-Rasiyidin

Khalifah Umar al-Khatab


Khalifah Kedua Khulafa al-Rasyidin
Beliau dilantik atas cadangan nama
Khalifah Abu Bakar
Beliau telah digelar Amirul Mukminin
kerana pada zamannya merupakan zaman
keemasan kerajaan kerajaan Islam
Menubuhkan Majlis Syura
Menubuhkan beberapa jabatan baru
Mementingkan pendidikan al-quran
Memperkenalkan Kalender Islam
Membentuk tentera tetap dan sukarela
Membina terusan dan tali air

Syarat-Syarat menjadi
Khalifah
Lelaki merdeka Islam
Ilmu lengkap
Sihat
Adil tingkah laku baik,
Fikiran yang cerdas
Berani dan warak
Patuhi perintah Allah

Khalifah Ketiga Khulafa al-Rasyidin


Digelar Zun Nurain
Dipilih berdasarkan pengundian Majlis
Syura
Membina kemudahan infrastruktur
Kukuhkan Baitul maal
Perkuatkan tentera lau tIslam
Menghasilkan satu Naskhah Al-Quran
MashafUthmani
Memperluaskan lagi wilayah Islam ke
Afghanistan, Samarkand

Khalifah Ali bin Abu Talib


Khalifah Keempat Khulafa al-Rasyidin
Mempunyai sifat berani dan
Kepahlawanan yang tinggi
Pakar di dalam selok belok hokum
Berusaha untuk mengekalkan
kestabilan dan keharmonian Negara
Membina markas tentera

Tajuk
1. Khulafa al-Rasyidin
Konsep Khalifah
Syarat *
Cara Pemilihan *
Tugas Khalifah *
2. Khalifah Abu Bakar al-Siddiq
3. Khalifah Umar bin al-Khattab
4. Khalifah Uthman bin Affan
5. Khalifah Ali bin Abu Talib

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014 2015

Target
2016

S
S

E
S
S

S
E

Soalan: Khulafa Al Rasyidin


1. Sumbangan Saidina Abu Bakar al Siddiq semasa menjadi Khalifah
2. Apakah pembaharuan yang dilaksanakan Khalifah Umar al Khattab sehingga zaman pemerintahannya dikenali sebagai zaman
keemasan kerajaan Islam di Madinah?
3. Sumbangan Khalifah Uthman bin Affan
4. Sumbangan Khalifah Ali bin Abu Talib

Bab 6. 1Kerajaan-Kerajaan Islam ( 7 )


Kerajaan Bani Umaiyah

Kerajaan Turki Uthmaniyah

Kerajaan BaniUmaiyah di Damsyik


Diasaskan oleh Muawiyah bin Abu Sufian
Memperkenalkan jawatan Khalifah
Terdapat sistem Wazarah, Urussetia dan
Hijabah
Beberapa jabatan baru telah ditubuhkan
Jabatan Ketenteraan atauDiwanul Jundi telah
ditubuhkan
Kota Basrah menjadi pusat pengajaran dan
penyebaran ilmu pengetahuan
Banyak buku rujukan telah diterjemahkan ke
dalam Bahasa Arab
Perkembangan bidang kimia dan astronomi
Kerajaan Bani Umaiyah di Cordova
Diasaskan oleh Abdul Rahman al-Dakhil di
Cordova.
Abdul Rahman II mengasaskan pusat
pengajian tinggi
Al-Hakkam II telah menubuhkan sebuah
perpustakaan
Terdapat 17 buah pusat pengajian dan 70
buah perpustakaan di Andalusia
Menubuhkan baitumal.
Membina sistem pengairan
Penyelidikan benih tanaman bermutu

Kerajaan
Kerajaan Islam

Kerajaan Bani Abbasiyah


Diasaskan oleh Revolusi Abbasiyah
dibawah pimpinan Abu Muslim alKhurasani dan Salamah al-Khallal.
Mengambil nama bapa saudara Nabi
Muhammad s.a.w iaitu Abbas.
Pentadbirannya bercorak monarki dan
warisan
Zaman gemilang di bawah Harun al-Rasyid
dan Al-Makmun.
Penulisan dan penterjemahan asing karya
asing ke bahasa Arab
Pusat Ilmu Baituhikmah ditubuhkan
Melahirkan ramai tokoh-tokoh ulama.
Penubuhan pusat pengajian tinggi

Diasaskan oleh Uthman bin Ertughrul


Menawan Kota Constantinople ibu kota
Rom.
Membina empayar umat Islam yang
terbesar di dunia
Istanbul pusat pentadbiran dunia islam
Sultan Suleiman memperkenalkan Kanun
Suleiman.
Jawatan kadi, mufti dan Jawatan Sheikhus-Islam.
Pusat perdagangan antarabangsa
Mengislamkan penduduk Balkan
Galakkan kecemerlangan individu
Sistem madrasah
Melahirkan ramai intelektual Islam
Masjid Sultan Ahmed di Istanbul
Faktor penyebaran Islam oleh Turki
Semangat Ghazi
Senjata
Tentera Janissari
Armada Laut
Keadaan Eropah tidak stabil
Permintaan Raja Eropah
Kelemahan Byzantine
Kehancuran institusi gereja
Dasar Diplomasi Islam
Peranan pendakwah dan ahli Sufi

Tajuk
6.
7.
8.
9.

2004

Kerajaan Bani Umaiyah


Kerajaan Bani Abbasiyah
Kerajaan Turki Uthmaniyah
Pertembungan Tamadun Islam
dengan Tamadun Lain di Dunia

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011 2012

2013

2014 2015

Target
2016

E
E
E

Tips penting: sumbangan besar kerajaan Bani Abbasiyah adalah dalam aspek ilmu pengetahuan
Soalan: Kerajaan Bani Abbasiyah
1. Jelaskan sumbangan kerajaan Bani Abbasiyah
2. Apakah peranan Baitulhikmah dalam perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman Abbasiyah?
3. Terangkan sumbangan kerajaan Bani Abbasiyah dalam bidang keilmuan yang membawa kepada kecemerlangannya?
4. Jelaskan sumbangan kerajaan Bani Abbasiyah di dalam perkembangan intelektual.
KBAT:
5. Apakah nilai yang boleh diambil daripada kemajuan bidang intelektual pada zaman kerajaan Bani Abbasiyah?
6. Pada pendapat anda, apakah langkah-langkah untuk menjadikan Malaysia pusat kecemerlangan ilmu di persada dunia?
Sumbangan kerajaan Bani Umaiyah
Pentadbiran

Sosial

Ekonomi

Sistem khalifah-ketua pemerintah


Sistem wazarah- wazir mengetuai kerajaan pusat
Gabenor- mentadbir wilayah
Sistem urus setia- beberapa bahagian menguruskan
pentadbiran
Sistem Hijabah-pegawai memeriksa dan mengawal
keselamatan khalifah
Penubuhan jabatan
Penubuhan Jabatan Ketenteraan (Diwanul Jundi)mempertahankan negara.
Penubuhan angkatan tentera laut dan darat
Pendidikan:
Ilmu pengetahuan/ agama semakin maju
Wujud pusat pengajaran dan penyebaran ilmu
Ramai ilmuan dilahirkan
Bahasa Rasmi: bahasa arab
Tanda bunyi dan baris pada tulisan al-Quran
Perkembangan bidang kimia
Kesihatan:
Pembinaan hospital kusta
Teknik pembedahan dan rawatan
Membetulkan kesilapan doktor Yunani: peredaran darah
Penubuhan BAITUMAL
Pertanian dimajukan
Perkenalkan sistem saliran

Sumbangan kerajaan Turki Uthmaniyah

Pembentukan empayar Islam


Pusat pentadbiran Dunia Islam: Istanbul
Pembentukan jawatan: kadi dan mufti, ketua ulama (sheikhul-islam)
Koleksi fatwa: sumbangan agama dan sains undang-undang
(kekal pada masa kini)
Sumbangan sultan Selim:
Perlindung kedapa umat islam: sebab menguasai makkah
Memperkenalkan undang-undang suleiman:
mempertahankan dan membela nyawa, harta, dan
kehormatan setiap individu

Kecemerlangan individu: pembahagian masyarakat


bergantung kepada hasil usaha setiap individu

Istanbul: pusat pertemuan perdagangan antara timur dan


barat

Hasilkan benih berkualiti

Bab 8 : Pembaharuan Dan Pengaruh Islam di Malaysia Sebelum Kedatangan Barat ( 9 )


SosioBudaya
Pendidikan berasaskan keagamaan di
Istana,pondok, masjid,rumah dan
madrasah. Ia berkaitan dengan
pengajaran al-Quran..
Istana menjadi pusat intelektual. Sultan
Melaka menjadikan istana sebagai pusat
pengajian agama terutamanya
pengajaran tasawuf.
Pengenalan tulisan Jawi berdasarkan
huruf Arab
Terdapat cerita-cerita yang berkaitan
dengan Hikayat Nabi-Nabi.
Bidang Kesenian seperti kesenian yang
terdapat di dalam masjid seperti Mihrab,
mimbar, telaga atau pancur air dan
bumbung khas
Ukiran Islam adalah berasaskan motif
tumbuh-tumbuhan, bungaan dan
geometri
Batu Bersurat di Terengganu
memperlihat seni tulisan Khat huruf akQuran.
Tarian Dabus di Perak, Nazam atau
Naban, seni dikir dan Ghazal
Gaya hidup mengikut Islam, amalan
protokolmengikut kerajaan Bani
Umaiyah.
Amalan hormat-menghormati

Ekonomi

Kesan-Kesan
Kedatangan Agama
Islam di Malaysia

Politik
Pentadbiran menggunakan gelaran
Sultan dan digelar Khalifatul Mukminin
Perundangan menggunakan Adat
Perpatih ,adat Temenggung,UndangUndang Melaka danUndang-Undang
Laut Melaka.
Adat Temenggung disesuaikan dengan
ajaran Islam
Anak lelaki diutamakan dalam
pembahagian harta pusaka yang
bertetapan dengan faraid Islam.

Aktiviti perdagangan dikuasai oleh


pedagang-pedagang Islam. Melaka
muncul sebagai pusat perdagangan yang
penting pada abad ke 15
Penggubalan Undang-Undang Laut
Melaka untuk melicinkan kegiatan
perdagangan di Melaka
Penggunaan mata wang timah.
Kerajaan Melaka memperkenalkan
matawang bulat yang diukir dengan
nama Sultan Muzaffar shah
Matawang Pasai,Hormuz dan Cambay
juga boleh digunakan.
Wang Katun diperkenalkan oleh negeri
Johor
Kerajaan Melayu Melaka juga
memperkenalkan sistem cukai
Amalan Riba diharamkan oleh kerajaan
Melaka berdasarkan Hukum Kanun
Melaka
Pemerintah Melaka mewajibkan
golongan kaya membayar Zakat
Wang Zakat disimpan dibaitulMal

Tajuk

2004

1. Pengaruh Islam Terhadap Politik


Pentadbiran
Perundangan *
2. Pengaruh Islam Terhadap Sosiobudaya
Pendidikan
Bahasa * dan Kesusasteraan
Kesenian *
Gaya Hidup *
3. Pengaruh Islam Terhadap Ekonomi
Perdagangan
Mata Wang
Percukaian

2005 2006

2007 2008

2009 2010

2011 2012

2013 2014

2015

Target
2016

S
S
E
E
E

Soalan: Pengaruh Islam di Malaysia


1. Jelaskan pengaruh islam dalam pentadbiran Malaysia/ jelaskan pengaruh Islam terhadap pentadbiran di Malaysia.
2. Apakah ciri-ciri Islam dalam sistem mata wang?
3. Terangkan ciri-ciri yang terdapat pada mata wang di Johor pada abad ke-16
4. Jelaskan perkembagan kegiatan perdagangan semasa kesultanan Melayu Melaka
5. Jelaskan sistem percukaian pada zaman kesultanan Melayu Melaka
6. Pengaruh islam mempengaruhi perkembangan ekonomi di negeri-negeri melayu. Jelaskan.
7. Bezakan pendidikan formal dan tidak formal
8. Peranan istana dalam kerajaan Melayu tradisional
9. Ciri-ciri pendidikan madrasah
10. Pengaruh islam terhadap gaya hidup masyarakat malaysia

Politik
Gelaran pemerintah: Sultan,
Khalifatul Mukminin, Zillulah
filalam
Nasab keturunan: tokoh islam
Institusi sultan: perwarisan
Kuasa sultan: kuasa tertinggi
(konsep daulat), (adat istiadat)
Peranan ulama: menasihati Sultan

Ekonomi
Amalan riba tidak dibenarkan
Kutipan cukai zakat
Fungsi Baitumal
menyelenggarakan harta kerajaan
Mata wang: tarikh islam dicatat,
tulisan jawi/ Arab, tertera nama dan
pangkat sultan, gelaran islam sultan

Sosial
Kewujudan pendidikan formal
Perubahan prinsip kepercayaan
(akidah), syariah dan akhlak
Amalan protokol hijabah
Lafaz ikrar semasa pertabalan raja
Bercakap dengan suara rendah
Tetamu dilayan dengan hormat
Hubungan keluarga rapat
Orang lebih tua dihormati
Panggilan tertentu dalam keluarga

Memberi salam, membaca


bismillah semasa makan,
Majlis berkhatan
Gotong royong