You are on page 1of 20

PIERWSZA BEZPATNA GAZETA REGIONALNA

od 2006 r.
Kdzierzyn-Kole

CZYTAJ OBOWIZKOWO
Biece
i archiwalne
numery

Racibrz

Wodzisaw lski

DWUTYGODNIK | ISSN: 2080-3664 | rok XI | 13 lipcaa 2016 | Nr 14 (215)

GazetaInformator.pl

Pene wydanie na:

GazetaInformator.pl

RACIBRZ EKOLOGIA

Taki syf tylko w Raciborzu


ANNA BUREK

Kilka lat temu akcja zbirka odziey w kontenerach nie


bya osobnym projektem PCK,
a jedynie uyczeniem logotypu
organizacji na potrzeby promowania akcji - podczas tych dziaa PCK nie miao wpywu na
ich przebieg ani na wygld kontenerw. Organizacja nie odpowiadaa te za utrzymanie lokalizacji w czystoci. W zamian za
jedynie uyczenie logotypu rmie zajmujcej si zbirk, PCK
otrzymywao wsparcie nansowe o wysokoci okoo 2 mln
z rocznie. Taka wsppraca z
rm Wtrpol miaa miejsce a
latach 2006-2008, ale zakoczya si rozwizaniem umowy
z powodw niewywizywania
si z postanowie przez rm
zajmujc si zbirk odziey
- PCK nie otrzymywao umwionych porcji odziey oraz
pewnych kwot darowizn. Firma Wtrpol nie ukrywa, e ten
okres by dla niej czasem cicia
kosztw, rma staa si oar
atakw gangw, podpalano im
samochody - to wszystko wpyno na jej funkcjonowanie, a w
efekcie - na zerwanie umowy
z PCK. Po pewnym czasie Polski Czerwony Krzy wrci jednak do pomysu zbirki odziey w specjalnych kontenerach.
Odzie jednak nie jest przekazywana biednym, co bulwersuje
wielu darczycw.
- Ludzie si oburzaj, e
ich ubrania s sprzedawane, a
nie darowane innym. Jednak
prawda jest te taka, e ciuchy

- Osobicie uczestniczyem w akcjach podczas powodzi w 1997


roku, kiedy do poszkodowanych zawozilimy zgromadzone
ubrania, koce, piwory. Tym, co syszelimy najczciej, byy
pretensje, e dary s uywane, a nie nowe. Takich rzeczy nie
znajdujemy niestety w kontenerach na ubrania. Zamiast tego
wrzucane s tam mieci i wszelkiej maci niepotrzebne przedmioty - tumaczy Andrzej Anto, PCK.
wrzucane do kontenerw s
czsto w takim stanie, e nie
nadaj si do ponownego noszenia. Nie mamy moliwoci ich segregowania, prania,
czyszczenia, dezynfekowania.
Tym zajmuje si rma prywatna. Jeli jednak komu wyjtkowo zaley na tym, by odda
biednym ubrania, moe je przynie do punktu PCK - musz to
by jednak ubrania w doskonaym stanie, wyprane, wyprasowane i gotowe do zaoenia
przez potrzebujcych. Uprzedzam, poniewa wiele ubra,
ktre lduje w pojemnikach, to
zwyke szmaty - mwi Andrzej
Anto, koordynator krajowy,
Biuro Zarzdu Gwnego Polskiego Czerwonego Krzya. -

Jeden z kontenerw na odzie


uywan stoi pod sam siedzib naszej organizacji, przy ulicy Mokotowskiej w Warszawie.
Nieopodal krci si str, ktry czsto proszony jest o pomoc przy wrzuceniu workw z
ubraniami do pojemnika, dodatkowo w tym miejscu znajduje si monitoring, a i tak ludzie
wrzucaj bezczelnie cae wory
wypenione obierkami, poremontowymi odpadami - ali
si Anto. - Gdybymy mieli
samodzielnie segregowa to, co
jest oddawane na cele zbirki,
nie starczyoby nam na to ani
czasu, ani pienidzy. Zajmuje
si tym wic rma prywatna,
ktra ma od tego odpowiednich
ludzi - tumaczy.

Pracownikw rmy oprniajcej kontenery na terenie


wojewdztwa opolskiego i lskiego spotkalimy w Raciborzu przy ulicy Brzeskiej. Wielka
ciarwka zaadowana rwno
uoonymi plastikowymi workami penymi posegregowanych ubra wygldaa imponujco szczeglnie na tle trzech
przepenionych
mieciami
kontenerw oznaczonych logotypem PCK. - Taki syf to tylko w Raciborzu na nas zawsze
czeka. Oprniamy pojemniki regularnie raz na dwa tygodnie. Pod tym adresem stoj a
trzy z nich, wic miejsca w nich
jest pod dostatkiem, ale ludzie
i tak rzucaj niezawizane worki dookoa - skary si informator. Problemem nie jest brak
miejsca w pojemnikach, ale to,
e zapeniane s one mieciami. Ludzie wrzucaj do rodka gruz, gazie, odpady zielone, a podajniki zapenione s
butelkami po alkoholu i innymi pozostaociami po imprezach. - Teren znajduje si przy
ogrdkach dziakowych, wic
wakacjusze traktuj kontenery
jak darmowe kosze na mieci
wielkogabarytowe. Bdziemy
musieli zamontowa tu monitoring lub po prostu zlikwidowa ten punkt zbirki odziey.
Ciekawe, gdzie wtedy ludzie bd skadowa swoje nieczystoci - zastanawia si pracownik
rmy zbierajcej i segregujcej
odzie.

Czytaj rwnie
na str. 2

REGION - EKOLOGIA

#czystepowietrze
Ekodebata w Katowicach
Jak skutecznie walczy z zanieczyszczeniem powietrza?
Odpowied na te pytanie prbowali znale uczestnicy
debaty #czystepowietrze w Katowicach.

Czytaj wicej str. 6

REGION ZDARZENIA

ZGIN NA BRZESKIEJ
Fot. Karol Burek

Fot. Anna Burek

Kontenery PCK w Raciborzu to najbardziej niechlujne miejsca zbirki odziey w caym


wojewdztwie lskim - wrzucane s do nich m.in. gruz, odpady zielone, butelki oraz
sprzt elektroniczny.

1 lipca po godzinie 19:10


na ulicy Brzeskiej, na
odcinku od Brzezia w
kierunku Auchan doszo
do zderzenia motocykla
z samochodem osobowym marki Rover.
Jadcy od strony Lubomi kierowca jednoladu
prawdopodobnie straci panowanie nad motocyklem i
zjecha lub przewrci si na
przeciwny pas, na ktrym
zderzy si z samochodem.
Tak wersj potwierdza te
Policja. Na miejsce od razu
wezwano lotnicze pogotowie
ratunkowe, podjta zostaa

akcja reanimacyjna, niestety


kierowca motoru zmar na
miejscu.
Wedug relacji wiadkw zdarzenia, mody kierowca motocykla nie posiada prawa jazdy, a maszyna,
ktr si porusza bya przez
niego niedawno zakupiona.
- Wszyscy mu odradzali zakup takiego sprztu, to miao 200 koni mechanicznych
na silniku, przecie to jak
siedzie na tykajcej bombie
- mwi osoba, ktr zastalimy na miejscu wypadku.
AB

R E K L A M A

terminale patnicze
kasy fiskalne
mobilne kasy
i drukarki skalne

Czytaj rwnie
str. 2-3
dzia Plusy dla Biznesu

Racibrz, ul. Klasztorna 12,


tel. 32 415 98 18, 601 46 20 03
softib.pl centrumkasskalnych.pl

2 Druga strona

13 lipca 2016, nr 14 (215)

<< GazetaInformator.pl

region sprawy kontrowersyjne

Gdzie wdruj nasze darowizny dla PCK?


anna burek

Od marca 2015 roku Polski


Czerwony Krzy samodzielnie
prowadzi zbirk tekstyliw
na terenie 14 wojewdztw w
caej Polsce. Wczeniej PCK
jedynie uyczao swojego logo firmie Wtrpol, ktra zajmowa si zbirk. Obecnie
pojemniki s wasnoci organizacji PCK i zostay zakupione za przysowiow zotwk. Na kady z postawionych
przez PCK musztardowych
pojemnikw wydawane jest
pozwolenie. Nie wic mowy
o stawianiu ich w miejscach
przypadkowych czy nielegalnych, co wielokrotnie byo organizacji zarzucane. Trzy pojemniki przy ulicy Brzeskiej
w Raciborzu nie widniej w
wykazie kontenerw na stronie PCK, jednak, jak poinformowaa nas dyrektor oddziau
lskiego Polskiego Czerwonego Krzya - Helena Kupka,
lokalizacje stale s zmieniane,
a jeli na pojemniku widnieje logotyp z czerwonym krzyem, mona by pewnym, e

podlega on organizacji. W Raciborzu pojemnikw PCK jest


25, s koloru musztardowego,
opatrzone duym i wyranym
logo oraz informacjami na temat tego, co mona do nich
wrzuca i jak nasze darowizny
zostan wykorzystane. Mimo
to, raciborzanie nadal maj
wtpliwoci zwizane z przeznaczeniem darowanych przez
ich ubra.
Cele statutowe PCK to
midzy innymi prowadzenie
dziaalnoci na rzecz rozwoju
krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz pozyskiwania honorowych dawcw krwi, niesienie pomocy ofiarom klsk
ywioowych lub katastrof w
kraju i za granic czy prowadzenie dziaalnoci w dziedzinie opieki i pomocy spoecznej.
Na cele zwizane z krwiodawstwem PCK dostaje dotacj
od Ministerstwa Zdrowia, dla
realizacji innych celw take
otrzymuje czasami wsparcie
finansowe, jednak najczciej
musi stawa do regularnych
konkursw czy przetargw jak
kada inna firma.

Fot. Anna Burek

Oddawane do pojemnikw PCK ubrania nie s przekazywane potrzebujcym.


Raciborzanie zastanawiaj si, co si zatem z nimi dzieje.

W latach 2006 - 2008 zbirka odziey w kontenerach nie bya


projektem PCK, ale firmy Wtrpol - podczas tych dziaa PCK
nie miao wpywu na rodzaj gospodarowania zebranymi
ubraniami, ale otrzymywao 2 mln zotych rocznie za uyczenie logotypu firmie prywatnej.

- Deficyt pieniny rozwizywalimy na przestrzeni


lat 2006-2008 wsppracujc z firm Wtrpol. Firma na
swoich kontenerach do zbirki
ubra zamieszczaa logo PCK.
Ubrania zbierane przez firm
prywatn byy sprzedawane
do second handw, eksportowane za granic, przetwarzane na czyciwo fabryczne czy
paliwo alternatywne. Firma
w ten sposb zarabiaa pienidze, a cz z nich przekazywaa na rzecz PCK. Dziki
temu mielimy fundusze na
dziaalno statutow. Bya to
legalna i prawnie uregulowana
wsppraca. Rzeczywicie niektrym wydawao si, e wrzucajc ubrania do pojemnika,
przekazuj je biednym. Owszem, pomagali w ten sposb
biednym, bo pienidze, ktre
otrzymywalimy od Wtrpolu
wydawane byy z gow. Jednak to nie ubrania byy przedmiotem pomocy - tumaczy
Andrzej Anto, koordynator
krajowy, Biuro Zarzdu Gwnego Polskiego Czerwonego
Krzya.

Obecnie z kontenerw, ktre opatrzone logo PCK stoj w


caej Polsce, wybierane s rzeczy w dobrym stanie i przekazywane do lokalnych punktw
pomocy rzeczowej, gorsze rzeczy sprzedawane s natomiast
na kilogramy, dlatego kady kilogram darowanych ubra si
liczy. Uzyskiwane pienidze
kade wojewdztwo przeznacza na co innego, wedle zapotrzebowania na danym terenie. - Na lsku z pienidzy za
ubrania wspieramy wietlice,
wyjazdy kolonijne czy wakacyjne oraz inne instytucje pomocy spoecznej. Poza tym fundujemy rowerki rehabilitacyjne
tak potrzebne niepenosprawnym, a z powodu swojej wysokiej ceny - czsto dla nich nieosigalne. Trjkoowe rowerki
w trzech rozmiarach przekazywane s darmowo do szk,
orodkw rehabilitacji i bezporednio potrzebujcym. DO tej
pory w roku 2016 rozdano ju
ponad 70 sztuk - raportuje Helena Kupka, dyrektor lskiego
oddziau Polskiego Czerwonego Krzya.

scowym OPS-em, z parafiami, czy po prostu nasze


nieformalne kontakty - w
ten sposb pomagamy lokalnie, pomagamy rzetelnie, tym samym przyczyniajc si do budowania
lokalnej wsplnoty. Nie

oszukujmy si bowiem, u
nas w miecie te s osoby
potrzebujce wsparcia, nie
spotykamy ich zbyt czsto
na rynku z lodami w rku,
raczej yj w ukryciu, ale s
i warto w pierwszej kolejnoci im pomaga.

Komentarz na gorco
Leszek Szczasny,
Radny miejski, ktry zwrci uwag na spraw kontenerw ju rok temu.
Nie zaufam ju nigdy
PCK, nie przekonuje mnie
ich argumentacja (...). Sytuacja obecna za przy-

pomina te inny rodzaj


nacigania, czyli te pseudofundacje, ktre poprzez
ludzi na ulicy czy wizyty w
blokach mieszkalnych prbuj zbiera pienidze na
rzekomo szczytne cele, oferujc liche krzywki/wido-

kwki itp. W istocie jednak


jaki bardzo may procent
trafia do dziecka chorego,
a reszta najczciej do waciciela zaradnej pseudofundacji. Przestrzegam te
przed tym raciborzan, s
bowiem pewniejsze insty-

tucje niosce innym pomoc


- realn, nie mydlc nam
oczu zbdnymi gadetami. Za co do pozbycia si
ubra zdatnych do uycia,
to polecabym kontakty z
wydziaem spraw spoecznych UM Racibrz, z miej-

racibrz - sprawy kontrowersyjne

Pijcy piwo na rynku gorsz arcybiskupa Gawlin?


Czy letnie ogrdki piwne to waciwe otoczenie dla katolickiego arcybiskupa, nawet jeli jest on wyrzebiony w kamieniu?
Otoczenie ogrdkw piwnych to niegodne miejsce,
uwacza osobie i pamici arcybiskupa Jzefa Feliksa Gawliny - zauway na sesji miejskiej
Piotr Klima. Radny nie sugeruje likwidacji lokali gastronomicznych - o wiele prostsze
jest przeniesienia w inne miejsce pomnika. Sprawa nie jest
nowa, poruszy j ju w styczniu 2014 roku Ryszard Frczek,
posugujc si identyczn argumentacj.
Gdzie w takim razie powinien stan byy kapelan Woj-

ska Polskiego w swej marmurowej postaci, aby nie byo


kontrowersji? Dla przykadu,
odpowiednim miejscem byby Strzybnik w gminie Rudnik,
gdzie urodzi si duchowny.
Prezydent podobnie jak w
przypadku interpelacji Frczka,
niespecjalnie pali si do przeprowadzki Gawliny. - By wrd
ludzi i jest wrd ludzi - odpowiedzia Lenk z adnotacj, i w
wielu miastach europejskich,
ze wzgldu na gst zabudow,
mnstwo pomnikw stoi wcinitych w rne, czsto nawet
Zesp redakcyjny: Pawe Strzelczyk, Anna Burek,
Katarzyna Przypado, Katarzyna Krentusz,
Marta Nabrdalik, Justyna Koniszewska,
Krystyna Stanik
Skad: Bartomiej Mielnik

Redakcje:
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12,
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22,

Dzia grafiki i reklamy:


Martyna Terka-Cebula: 533 355 277
martyna.cebula@raciborskiemedia.pl
Marzena Ruczaj: 533 362 362
marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl

44-300 Wodzisaw, ul. w. Jana 16

Dominika Rudzka: 797 593 747


dominika.rudzka@gazetainformator.pl

47-200 Kdzierzyn-Kole,
ul. W. Planetorza 9/2
Redaktor naczelny: Ireneusz Burek

W S P P R A C A

nie licujce z powag wystawionej postaci, miejsca.


Inna rzecz to fakt, e kiedy lokowano pomnik biskupa
Gawliny (ufundowany przez
stowarzyszenie dziaajce w
tym celu, nie wadze miasta red.), gastronomia wyjciowa
na pycie rynku nie bya tak
rozbudowana jak dzi. Ot jeden
ogrdek i kilku pijaczkw raczcych si po bramach. Wtedy nikomu to nie przeszkadzao, ale
zdaniem prezydenta - dzi te
nie powinno sprawia to problemu. Zwaszcza, e pretenWydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664
Druk: PolskaPresse.Sp. z o. o.
Sosnowiec

Aleksandra Krasek: 533 399 344


aleksandra.krasek@gazetainformator.pl

Nakad: 10 000 egz.

Marta Nabrdalik: 733 755 866


marta.nabrdalik@gazetainformator.pl

Wszystkie prawa autorskie do opracowa


graficznych i reklam zastrzeone.

Katarzyna Wgrzyk: 533 367 799


katarzyna.wegrzyk@gazetainformator.pl

R E D A K C Y J N A

Pierwszy
portal w regionie

sji nie zgasza parafia na rynku,


jak i inne raciborskie parafie.
Gdyby ktokolwiek miaby si denerwowa stawianymi na Rynku
ogrdkami piwnymi, to musiaby te go gorszy widok okropnego gmachu, ktry wanie powsta czy denerwowa poranny
gwar na targowisku. Musielibymy si cofn do redniowie-

cza, kiedy kocioy budowane


byy w odpowiednich odlegociach od innych zabudowa,
na specjalnych podwyszeniach
mwi jeden z raciborskich
ksiy, ktry chce pozosta anonimowy.
Mimo e mamy XXI wiek, a
nie X, polskie prawo nadal wyranie wskazuje, jaka odlego

powinna by zachowana pomidzy lokalem, gdzie mona kupi


i spoy napoje alkoholowe a
miejscem kultu religijnego. Okazuje si jednak, e amanie tych
kwestii nikomu nie przeszkadza.
Moe Gawlinie, ale on i tak milczy jak zaklty kamie.
ab

Komentarz na gorco
Magorzata
Rother-Burek,
zaangaowana w pomys
postawienia pomnika Abpa
Gawliny w Raciborzu
Kwestia lokalizacji pomnika generaa dywizji
Wojska Polskiego - Jzefa
Gawliny bya szeroko dyskutowana kilka lat temu,
przed ostatecznym podjciem decyzji na korzy
placu przy ulicy Odrzaskiej. Midzy innymi pojawiy si wtedy propozycje
Placu Dominikaskiego, lokalizacji koo Muzeum, naprzeciwko kawiarni Piotru
i wiele innych. Miejsce, w
ktrym ostatecznie stan

pomnik wydawao si nam


najlepsze. Mimo e placyk
jest niewielki, pomnik adnie si na nim prezentowa,
bo wok byo sporo wolnej
przestrzeni. Dopiero postawienie ogromnego szarego,
futurystycznego klocka na
rogu ulicy Odrzaskiej i
Rynku sprawio, e pomnik
wyglda na zepchnity w
cie, wcinity midzy budynki. Naley jednak pamita, e kiedy wybieralimy miejsce na monument,
sam Rynek wyglda nieco
inaczej. Nie pamitam z
tamtych czasw wielkich
namiotw restauracyjnych
ani ogromnych ogrdkw

piwnych na podwyszeniu.
Tak si moe rzeczywicie nieszczliwie zoyo,
e te najwiksze zabudowy ogrdkowe co lato staj akurat naprzeciwko pomnika, ale przecie nic na
to nie poradzimy. Centrum
miasta zawsze byo miejscem spotka mieszkacw, yo swoim tempem
i pozwalao na swobodne
przenikanie si sfer sacrum
i profanum. Kolumna Matki Boskiej oraz Koci pw.
w. Jakuba na pycie Rynku
take stoj tam od zawsze
i chyba nas nie gorszy ju
bezporednie ssiedztwo
ogrdkw piwnych.

GazetaInformator.pl >>

Wiadomoci 3

13 lipca 2016, nr 14 (215)

powiat raciborski - komunikacja

region

region ochrona przeciwpowodziowa

Czy uda si uratowa Powodzianie prosz o pomoc,


poczenie PKS Raciprokuratura bada dokumenty
brz-Zakopane?
Czonkowie grupy Powd 2010 pisz list do senatora Peczkisa. Ma on pomc

w skrcie

ps

powiat raciborski - edukacja

Co pity z naszych
nie zda matury!
Znane s ju wyniki egzaminw maturalnych.
Zdawalno w Polsce wyniosa 79,5%, w Raciborzu
jeszcze gorzej - 79,32. W
powiecie raciborskim matury nie zdao a 135 osb.
W szkoach podlegych
powiatowi raciborskiemu do
egzaminu przystpio w sumie 656 uczniw. wiadectwo
dojrzaoci otrzymao 520
osb, co daje zdawalno na
poziomie 79,27%. To sprawia,
e Racibrz plasuje si troch
wyej ni ogem wojewdztwo lskie ze zdawalnoci
na poziomie 78%.
W Raciborzu najlepiej matur napisali absolwenci I i II
Liceum Oglnoksztaccego.
W obu szkoach zdawalno
wyniosa 95,51%. S klasy, w
ktrych zdali wszyscy: matematyczno-fizyczna i biologiczno-chemiczna w I LO
oraz matematyczno-fizyczna,
biologiczno-chemiczna i matematyczno-informatyczna
w II LO. W Liceum Plastycznym egzamin dojrzaoci zdao 83,33% osb. Jeli chodzi o
Centrum Ksztacenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1, matur z pozytywnym wynikiem

napisao 61,9%, w Ekonomiku - 76,80%, w Budowlance


- 50% i 52,8% w Zawodwce.
W Mechaniku zdao 66,67%
przystpujcych - 69,29% w
Technikum nr 4 i 25% w Liceum Oglnoksztaccym dla
Dorosych.
Ogem w caej Polsce
matur zdawao ok. 260 tys.
uczniw. wiadectwo dojrzaoci uzyskao 79,5% tegorocznych absolwentw szk
ponadgimnazjalnych, 15%
oblao jeden przedmiot i ma
prawo do poprawki w sierpniu. 5,5% nie zdao wikszej
liczby egzaminw, wic do
matury bdzie mogo przystpi jeszcze raz dopiero za rok.
Najczciej oblewanym
egzaminem bya matematyka
nie zdao jej 17% wszystkich absolwentw. Egzaminu
z jzyka polskiego nie zdao
2% licealistw i 32 uczniw
technikw.
Najgorzej matura 2016
posza w wojewdztwie warmisko-mazurskim i zachodniopomorskim odsetek
sukcesw wynis tam 76%.
W lskim niewiele lepiej 78% zdao egzamin dojrzaoci.
ab

katarzyna czy

Nadawcy listu oczekuj,


e Grzegorz Peczkis zwrci si
do wadz wojewdzkich, krajowych i CBA z wnioskiem o
dokadne zbadanie przebiegu
prac przy budowie zbiornika
Racibrz Dolny. Zachcaj go
take do wczenia si w dziaalno tzw. lobby odrzaskiego.
Obywatelska Grupa Inicjatywna Powd 2010 powstaa w Kdzierzynie Kolu i od
szeciu lat zabiega o zabezpieczenie miasta przed skutkami kolejnych klsk ywioowych. W pimie do senatora
jej rzecznik zwraca uwag na
fakt, i czas realizacji inwestycji
polegajcej m.in. na usypaniu
waw przeciwpowodziowych
cigle si wydua. Podkrela
take, e mimo zastrzee Najwyszej Izby Kontroli, dotychczas nie podjto dziaa majcych na celu zlikwidowanie
nieprawidowoci powstaych
w trakcie budowy zbiornika.
Tymczasem spraw zaja
si ju prokuratura i Agencja
Bezpieczestwa Wewntrznego. Wniosek w tej sprawie
zoy Regionalny Zarzd Go-

Zgodnie z pierwotnym planem budowa zbiornika Racibrz


Dolny powinna si zakoczy 9 stycznia 2017 roku. Fakt,
e wykonawca bdzie musia rozebra 6,5 km walw,
wzbudza wtpliwoci, co do zakoczenia prac w terminie.
spodarki Wodnej w Gliwicach
nadzorujcy budow zbiornika. Okazao si bowiem, e
wykonawca inwestycji uywa niewaciwych materiaw by moe miao to suy
przede wszystkim obnieniu
kosztw prac.
Teraz hiszpaska firma
Dragados bdzie musiaa rozebra 6.5 km waw do koca
tego roku, a realizacja zadania
zakoczy si prawdopodobnie
dopiero pod koniec 2018 r.

Autorzy listu do senatora


Peczkisa wyraaj nadziej,
e do czasu oddania zbiornika do uytku nie wydarzy si
kolejna tragedia podobna do
powodzi z 2010 r. Podkrelmy jednak, e nie tylko oni
maj prawo czu si rozczarowani powoln budow
zbiornika Racibrz Dolny,
ktry ma chroni mieszkacw wojewdztw lskiego,
opolskiego, ale i dolnolskiego.

racibrz - sport

Grali w palanta i pik non


W Cyprzanowie pierwszy
lipcowy weekend upyn
na sportowo. W sobot na
boisku LKS-u tradycyjnie
odby si turniej piki palantowej, nastpnego dnia
do walki stanli pikarze.
Na pocztku XX w. pika palantowa, zwana rwnie schlagballem, cieszya si
ogromnym zainteresowaniem
nie tylko w Cyprzanowie, ale
i wrd mieszkacw ssiednich miejscowoci. Swoje druyny miay Pietrowice Wielkie,
Kornice, Samborowice, Paww, Lekartw czy erdziny. Po
wojnie wypara j pika nona,
jednak w Cyprzanowie tradycja jest cigle ywa. Ju po raz
kolejny odbyy si tam zawody
palanta tym razem rozegrano Midzynarodowy Turniej
Piki Palantowej Schlagball
o Puchar Polski 2016. Wzio
w nim udzia osiem druyn.
Oprcz gospodarzy o trofea rywalizoway trzy zespoy z Polski: MKS Lublin, Palant Team
Stara Sobtka i PsPal Warszawa oraz gocie z Niemiec:
Weitschlag Mlheim EV, F&A
Berlin, Likedeeler Hamburg i
Kieler Keulen. I to wanie zawodnicy z zagranicy okazali si
najlepsi, zdobywajc wszystkie

Fot. Katarzyna Przypado

jedzio w porywach 5 osb


dziennie. Niemniej jednak
obieca porozmawia na ten
temat z prezesem raciborskiego PKS.
W rozmowie telefonicznej z rzeczniczk prasow
Starostwa Powiatowego na
pocztku lipca zostalimy
odesani ju do nowego prezesa spki. - Temat zosta
przekazany bezporednio do
nowego prezesa PKS. Wierzymy, e jako osoba kompetentna doskonale poradzi sobie z zagadnieniem - wyrazia
nadziej Karolina Kunicka.
Damian Knura, nowy
prezes PKS Racibrz, na razie nie ma gotowego rozwizania tej kwestii - Nadal
mylimy, co zrobi z tym
poczeniem. Jest kilka pomysw. Jednym z nich byoby po prostu puszczenie
podrujcych do Zakopanego przez Krakw. Mamy
w ofercie promocyjne ceny,
za 30 z mona dosta si do
Krakowa, a stamtd wybra
jednego z wielu przewonikw kursujcych do Zakopanego. Taki transport jest te
korzystniejszy pod wzgldem czasowym. Podr do
Krakowa zajmuje 2,5 godziny, stamtd do Zakopanego okoo 1 godziny, wic raciborzanie szybciej dojad
w Tatry dziki takiemu rozwizaniu ni jedc, tak jak
wczeniej, przez ywiec - komentuje prezes spki.

Fot. Ireneusz Burek

rozwia wtpliwoci, co do prawidowej budowy zbiornika Racibrz Dolny.

Popularny kurs do Zakopanego przez Racibrz,


obsugiwany przez PKS
widnica, od lipca mia
by zawieszony ze wzgldu na upado spki.
Czy jest szansa na inne
bezporednie poczenie
ze stolic polskich Tatr?
Od 1 lipca 2016r. PKS w
widnicy Sp z o.o. w upadoci likwidacyjnej zawiesza
kursowanie autobusw na
linii widnica - Zakopane taka informacja pojawia si
na stronie internetowej raciborskiego
przewonika.
Generalnie PKS-y w Polsce
borykaj si z trudnociami.
Jednym z nielicznych, ktre
na trudnym rynku transportu publicznego radzi sobie
bez wikszych problemw
jest PKS w Raciborzu.
Na sesji rady powiatu
radny Dawid Wacawczyk
zaproponowa starocie (powiat jest wikszociowym
udziaowcem spki) aby wykaza si refleksem i przej ten oblegany zwaszcza
w okresie wakacyjnym kurs.
Jak twierdzi Wacawczyk (...) To kierunek popularny
wrd raciborzan, tak samo
jak np. morze, gdzie kursy
przejli waciwie prywatni
przewonicy (z Rybnika nad
morze jedzi firma Mokrzycki, czasem na 2 autokary).
PKS nie wpad na to by uruchomi lini - zauwaa. Z informacji starosty wynika jednak, i linia ta wcale nie bya
tak popularna - ze widnicy

Rok temu LKS Paww zaj trzecie miejsce


w turnieju pikarskim, tym razem okaza si najlepszy.
puchary. Ekipy najpierw rywalizoway w dwch grupach,
pniej rozegrano mecz o trzecie miejsce, w ktrym Berlin pokona Hamburg 30:18.
Pierwsze miejsce zdoby Mlheim, wygrywajc w finale z
Kiel 22:8. LKS Cyprzanw zaj sidme miejsce. Na turnieju
pojawi si krl palanta Adam
Rapacki, a po rozdaniu nagrd
odby si mecz towarzyski piki palantowej Polska - Niemcy.
W niedziel przysza pora na futbol. Rozegrano Turniej Pikarski o Puchar Wjta
Gminy Pietrowice Wielkie, w
ktrym wziy udzia trzy dru-

yny: LKS Cyprzanw, LKS


Paww i LKS Start Pietrowice Wielkie. W meczu gospodarzy z Pietrowicami pad remis
2:2. Pniej zmierzyy si zespoy Pawowa i Cyprzanowa.
Lepsi byli ci pierwsi, zwyciajc 2:0. W ostatnim spotkaniu
zawodnicy Pawowa pokonali
Pietrowice 3:2 i to oni signli
po najwikszy puchar. Zawody
okazay si pechowe dla Dawida Chluby, bramkarza Pietrowic, ktrego po niefortunnym
upadku musiaa zabra karetka
pogotowia.
kp

Dofinansowanie
do zielonej szkoy
Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki
Gruntami w Katowicach wspar
finansowo w wysokoci 7,5 tys. z
pobyt dzieci z gminy Krzyanowice na zielonej szkole. czna
warto projektu wyniosa ponad 47 tys. z.
Pienidze na modernizacj biblioteki
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansuje modernizacj Gminnej
Biblioteki Publicznej w Ndzy. Z
ponad 250 zgoszonych inwestycji do dofinansowania wybrano
89 w caej Polsce. Biblioteka w
Ndzy uzyskaa dofinansowanie w wysokoci ponad 280 tys.
z co stanowi 75 proc. wartoci
inwestycji.
Przywitali lato
piknikiem
Trudny do wytrzymania upa i
pikarskie rozgrywki najprawdopodobniej zatrzymay w domach
wikszo mieszkacw. Ale ci,
ktrzy skorzystali z zaproszenia
sotysa, na pikniku bawili si
wietnie. Sotys maych Szymocic staje na gowie, eby mieszkacom zapewni odrobin zabawy i to z rnych okazji. Tym
razem zorganizowano piknik z
okazji rozpoczynajcego si lata
i wakacji.
Nowy chodnik
Przy ul. Jana Pawa II w Ndzy
wybudowany zostanie chodnik. Radni z Ndzy przyjli
uchwa dotyczc przekazania
Wojewdztwu lskiemu pomocy finansowej na ten cel. 50
tys. z - tyle w przyszym roku z
budetu Gminy Ndza zostanie
przekazane dla Wojewdztwa.
Obie jednostki podpisay ju porozumienie dotyczce realizacji
inwestycji.
Przetarg na
obsug promu
w Ciechowicach
Zarzd Drg Wojewdzkich w
Katowicach rozstrzygn przetarg na obsug przeprawy promowej midzy Ciechowicami a
Grzegorzowicami na najbliszy
rok. Koszt to blisko p miliona
zotych.
Przetarg wygra Zakad Remontowo-Transportowy Agal z
Rybnika, ktry obsug promu
zajmowa si ju wczeniej.
Firma zaproponowaa cen
480.953,00 z brutto. Zadanie
bdzie realizowa do 31 maja
2017 roku.
W Babicach uciek byk
Raciborscy policjanci otrzymali zgoszenie o ucieczce byka z
gospodarstwa rolnego w Babicach. W zwizku z tym apelowali o ostrono i zgaszanie
informacji przy kontakcie ze
zwierzciem.Byk mg stanowi
zagroenie dla ludzi i pojazdw
na drodze. Zwierz zostao odnalezione 8 lipca okoo godz. 2:
40 w nocy na trasie Racibrz-Babice. Byk zosta przekazany
wacicielowi.
Mae dziecko
bez opieki
Dyurny raciborskiej komendy 4
lipca otrzyma zgoszenie, z ktrego wynikao, e na trasie Krowiarki-Szczyty rowerkiem jedzie
bardzo mae dziecko bez opieki
dorosego opiekuna. Na miejsce
wysano patrol prewencji, ktry
na trasie Krowiarki-Szczyty zasta zgaszajcych wraz z ma
dziewczynk. Mundurowi, prowadzc poszukiwania bliskich
dziewczynki, napotkali matk,
ktra widzc radiowz, chciaa
zgosi zaginicie.
Poszukiwano zaginionych dziewczynek
Wodzisawska stra poarna i
policja otrzymay informacj
o moliwym utoniciu dwch
nastoletnich dziewczynek w
zbiorniku Machnikowiec w Rydutowach. Ze wzgldu na fakt,
i dziewczta byy widziane, gdy
wskakiway do wody, zgoszenie
potraktowano powanie i zadecydowano o przeprowadzeniu
akcji. W dziaania zaangaowano nawet Specjalistyczn Grup
Ratownictwa Wodno-Nurkowego z Bytomia. Jednoczenie
policja ustalaa dane personalne
oraz adresy zamieszkania zaginionych dziewczynek. Po czasie
udao si potwierdzi, e zaginione dziewczynki znajduj si ju
w swoich domach, pod opiek
osb dorosych.

4 Rozrywka

13 lipca 2016, nr 14 (215)

<< GazetaInformator.pl

RACIBRZ HISTORIA

Wojowie walczyli, a polaa si krew

Patronat medialny:

KATARZYNA
PRZYPADO

Ju po raz smy Drengowie Znad Grnej Odry zorganizowali Raciborski Festiwal


redniowieczny. W pierwszy
lipcowy weekend okoo 400 odtwrcw nie tylko z Polski, ale i
Czech, Sowacji i Wgier rozbio obozowisko pod Arboretum
Bramy Morawskiej. Podobnie
jak w zeszym roku festiwal by
powicony tematyce wczesnego redniowiecza. Imprez rozpoczy lene manewry wojw.

Fot. Katarzyna Przypado

Polana przed Arboretum Bramy Morawskiej na dwa dni zmienia


si w redniowieczne obozowisko. Odby si tam VIII Raciborski Festiwal redniowieczny.
W trakcie walk ranny zosta
jeden z uczestnikw, ktremu
ostrze miecza przeciwnika rozcio skr przy oku i konieczna okazaa si wizyta w szpitalu.
Gwnym wydarzeniem pierwszego dnia festiwalu bya wielka bitwa wojw, ktra zostaa
rozegrana na brzegu Kanau
Ulga. W niedziel publiczno
moga obejrze turnieje i walki oraz wzi udzia w warsztatach. Festiwalowi towarzyszya
muzyka w wykonaniu zespow
Othalan, Percival, Etnostation i
Tryzna.

Zobacz fotorelacje

Obszerne fotorelacje z pierwszego


i drugiego dnia VIII Raciborskiego
Festiwalu redniowiecznego na raciborz.com.pl

Rekonstruktorzy chtnie przybliali przybyym ycie w redniowieczu.


R E K L A M A

rollupy
ju od
140 z netto*
32 414 90 30
533 355 277
*) O szczegy pytaj
Dziagrafiki i reklamy:
reklama@GazetaInformator.pl

PLUSY BIZNESU
DLA

Dodatek tematyczny 14/2016


racibrz

GazetaInformator.pl 13 lipca 2016 nr 14 (215)

turystyka

Potencja turystyczny Raciborza czy jest w peni wykorzystywany?

Fot. archiwum Grupy Rosynant

Dobrze funkcjonujca brana turystyczna to nie tylko moliwo ukazania najciekawszych


miejsc naszego regionu, to rwnie szansa na popraw zyskw przedsibiorcw oraz wzrost zatrudnienia.

Przewodnicy, waciciele biur podry oraz dziennikarze


mediw turystycznych odwiedzili najpikniejsze miejsca naszego regionu.
dominika rudzka

Strategia Rozwoju Turystyki Miasta Racibrz na


lata 2010 2017 to dokument, ktry ukazywa rol,
jak moe i powinna odgrywa turystyka w rozwoju
Miasta Racibrz. Zawarto
w nim stwierdzenie, i turystyk powinno si traktowa jako istotn ga rozwoju lokalnego. Autorzy
strategii okrelili cele, jakie
stoj przed Raciborzem do
2017 r., w ktrych znalazo
si m.in. przyznanie miastu
naleytego miejsca na turystycznej mapie wojewdztwa lskiego i Euroregionu
Silesia.
Jakim potencjaem dysponuje Racibrz? To przede
wszystkim historyczne i kulturowe tradycje, atrakcyjne
pooenie na mapie lska i
stosunkowo dobra dostpno komunikacyjna, bogactwo walorw krajobrazowych i krajoznawczych,
pooenie przygraniczne,
przy wanych szlakach komunikacyjnych oraz dobrze
rozwinita baza gastronomiczna. Racibrz to miasto
stawiajce na naturalno.
Naszym najwikszym skar-

bem s bogate walory przyrodnicze. To wanie ziele


Raciborza zdecydowanie odrnia go od innych lskich
miast. Ukierunkowanie rozwoju turystycznego to naturalny sposb otwarty na turystw i turystyk opart na
walorach krajobrazowych i
krajoznawczych. Jak podkrelaj autorzy raportu,
natura i ekologia s bardzo
wane dla mieszkacw Ziemi Raciborskiej.
Dlaczego turystyka to
tak wana ga rozwoju
lokalnego? Rozwj turystyki to nie tylko promocja
naszych tradycji i chwalenie si kulturowym bogactwem, to przede wszystkim
szansa dla przedsibiorcw
na wzrost zyskw. Baza noclegowa, restauracje, kawiarnie, wypoyczalnie rowerw
te i wiele innych bran
mog zyska na cigniciu
wikszej iloci turystw w
stron Ziemi Raciborskiej.
Rozwinita turystyka oznacza rwnie wzrost zatrudnienia oraz popraw ycia
spoeczno-gospodarczego.
W skali wiatowej jest to
czwarta (zaraz po paliwach,
chemikaliach oraz ywnoci) ga eksportowa, ktra

wyprzedza nawet bran samochodow.


Ziemia Raciborska, ze
wzgldu na charakterystyczne pooenie u wrt Bramy
Morawskiej, posiada na
swoim terenie liczne kompleksy zieleni. Racibrz,
jako jedna z historycznych
stolic Grnego lska oraz
miasto grnolskie posiadajce redniowieczny zamek piastowski z poowy
XIII wieku, niewtpliwie
dysponuje niezaprzeczalnymi warunkami do rozwoju turystycznego. Wiedz o
tym doskonale czonkowie
Stowarzyszenie Artystw i
Podrnikw Grupa Rosynant.
W dniach 1-3 lipca zorganizowali oni podr studyjn dla brany turystycznej. Rozpisali projekt, dziki
ktremu udao si pozyska
pienidze z Urzdu Miasta
Racibrz i ugoci przedstawicieli brany turystycznej, ukazujc najwaniejsze
walory turystyczne miasta i
okolic. Uczestnicy projektu
spdzili w Ziemi Raciborskiej trzy dni, w cigu ktrych odwiedzili kilkanacie
rnych obiektw, miejsc i
atrakcji, dowiadczajc ich

Grupa Rosynant rozpisaa projekt, dziki ktremu udao si pozyska pienidze


z Urzdu Miasta Racibrz i ugoci przedstawicieli brany turystycznej, ukazujc
najwaniejsze walory turystyczne miasta i okolic.
w sposb bezporedni. Zapoznali si rwnie z ich
potencjaem turystycznym
i moliwociami szerokiego
wykorzystania w profesjonalnej organizacji i obsudze ruchu turystycznego.
Jak informuj organizatorzy, w programie study
tour Poznaj Racibrz znalazy si: zwiedzanie stacji i
przejazd kolejk wskotorow oraz zwiedzanie zespou
parkowo paacowego (z
bazylik) w Rudach, obiad
w restauracji hotelu SPA Laskowo, zwiedzanie Zamku
Piastowskiego wraz z kaplic w. Tomasza Kantuaryjskiego, prelekcja o walorach
Ziemi Raciborskiej, spacer
raciborsk starwk, wizyta rekreacyjna w H2Ostrg,
spyw kajakowy Odr z Raciborza do Grzegorzowic,
wizyta w ubowicach (ruiny
paacu i zabytkowy cmentarz), obiad w Restauracji
Zamkowej, zwiedzanie Browaru Raciborskiego, zapoznanie si z wyremontowanym campingiem w Oborze,
wizyta na Raciborskim Festiwalu redniowiecznym,
spacer po Arboretum Bramy Morawskiej (Las Obora), wizyta na grobie sugi

boej Dulcissimy (kandydatki na pierwsz grnolsk wit) w Brzeziu,


punkt widokowy na Bram
Morawsk w Pogrzebieniu,
przejazd przez opuszczon
wie Nieboczowy i tereny
budowy zbiornika Racibrz
Dolny, kolacja grillowa
przy Paacu w Wojnowicach
i zwiedzanie tamtejszego
Muzeum Horroru, zwiedzanie raciborskiego Zakadu
Wodocigw i Kanalizacji
(m.in. dawne filtry powolne
i wiea cinie), wizyta w
Grdczankach (drewniany
koci) oraz Krowiarkach
(paac, park), wizyta w Muzeum Miejskim w Raciborzu
oraz zapoznanie si z obiektami na pograniczu polsko czeskim: paacem w Chaupkach (obiad morawski) oraz
Hotelem pod Zielonym Dbem w Bohuminie.
Celem projektu byo rozreklamowanie potencjau
turystycznego naszej okolicy
wrd przedstawicieli brany turystycznej oraz mediw
turystycznych. Czonkowie
stowarzyszenia zachcali do
zwiedzania naszej okolicy
nie tylko poprzez jazd pocigiem, autokarem czy pywanie kajakiem, ale rwnie

do aktywnej turystyki piechot przez Racibrz i Ziemi Raciborsk.


Po trzech intensywnych
dniach, zaproszeni gocie
zostali poproszeni o dokonanie niezalenej oceny walorw turystycznych
i moliwoci rozwoju profesjonalnych usug turystycznych w odwiedzanym
terenie oraz wskazanie kierunkw w jakich mogaby
si rozwija tutejsza turystyka. Ankieta zawieraa
take miejsce na wskazanie naszych silnych i sabych stron (niedocigni,
brakw, istniejcych zych
rozwiza) w tym zakresie.
Organizatorzy zapewniaj,
e wyniki ankiety zostan
przedstawione po jej opracowaniu.

Zobacz fotorelacje

PLUSY BIZNESU

13 lipca 2016, nr 14 (215)

DLA

<< GazetaInformator.pl

Niezbdnik przedsibiorcy

Pion fiskalny
terminale patnicze
kasy i drukarki fiskalne
materiay eksploatacyjne
czytniki kodw kreskowych
wagi sklepowe, szuflady kasowe

Zapytaj o
P R O MO C J E n a
terminale
patnicze

ib.pl

Wszystkie atuty w rku!

0 03

47, 697 212 351


aciborskiemedia.pl biuro@raciborskiemedia.pl

KUPUJC

KAS FISKALN

PAKIET REKLAMY

ib.pl

GRATIS!
*)
i
c

o
rt
a
w
Do 60%

Pion komputerowy
Sprzeda sprztu komputerowego
notebooki, komputery, drukarki
sprzt sieciowy, podzespoy
Obsuga serwisowa firm
oprogramowanie dla firm, wdroenia
bezpieczestwo danych, backupy
sieci komputerowe LAN oraz WiFi
serwis komputerw, drukarek

ledzimy zmiany

Zmiany: Nowe moliwoci


na Portalu Podatkowym od 1 lipca
Podatnicy, ktrzy chc zgosi penomocnictwo oglne, od 1
lipca 2016 r. mog to zrobi przy wykorzystaniu nowej funkcjonalnoci Portalu Podatkowego (PP).
Jak informuje Ministerstwo Finansw, udostpniono rwnie Centralny Rejestr
Penomocnictw
Oglnych,
czyli narzdzie do werykacji
penomocnictw przez administracj podatkow.
1 lipca 2016 r. weszy w ycie przepisy dotyczce penomocnictwa oglnego (art. 138d
Ordynacji podatkowej). Takie
penomocnictwo moe zosta
zoone wycznie w wersji
elektronicznej. Podatnicy, ktrzy bd chcieli ustanowi penomocnika oglnego, zrobi to
za pomoc nowej funkcjonalnoci na Portalu Podatkowym
w czci zalogowanej (zakadka Penomocnictwa).

Konto podatnika w PP stanowi bezporedni kana komunikacji z organami podatkowymi i umoliwia dostp
do wasnych danych podatkowych, m.in. zoonych deklaracji i prowadzonych spraw. Rejestracja na portalu umoliwia
nie tylko przesyanie deklaracji
bezporednio z wasnego konta, ale take pozwala na elektroniczn komunikacj z administracj podatkow dziki
skadaniu i odbieraniu pism
do administracji podatkowej.
To wszystko bez wychodzenia
z domu - wystarczy zarejestrowa si na portalu.
Ponadto na Portalu Usug
Elektronicznych
Minister-

stwa Finansw udostpniono


now funkcjonalno dla organw podatkowych - Centralny Rejestr Penomocnictw
Oglnych. Narzdzie suy do
werykowania przez organy
podatkowe penomocnikw
ustanowionych przez podmioty.
Szczegowe informacje i
instrukcje dotyczce zmian bd zawarte w podrcznikach,
opisujcych dziaanie Centralnego Rejestru Penomocnictw
Oglnych.
RDO:
MINISTERSTWO
MINANSW

Rozwj: Szkolenia dla przedsibiorcw w ZUS


Bezpatne szkolenia, organizowane przez Zakad Ubezpiecze Spoecznych,
przeznaczone s dla przedsibiorcw oraz osb planujcych zaoy wasn
dziaalno gospodarcz.
W caym kraju Zakad
Ubezpiecze Spoecznych regularnie organizuje i prowadzi bezpatne szkolenia dla
przedsibiorcw. Uczestnicy
szkole poznaj nowe przepisy z zakresu ubezpiecze spoecznych i ich stosowania w
praktyce oraz zasady rozliczania si z Zakadem. Eksperci
ZUS wyjaniaj ponadto, jakie s warunki opacania preferencyjnych skadek przez
nowych przedsibiorcw oraz
jak komunikowa si z ZUS
przez internet.
W najbliszym czasie odbd si szkolenia dotyczce:
pomocy dla przedsibiorcw ulg w spacie nalenoci z tytuu skadek,
warunkw nabywania uprawnie do wiadcze
dugoterminowych (w tym
emerytur, wiadcze przedemerytalnych, rent z tytuu
niezdolnoci do pracy i rent
rodzinnych),
nabywania prawa do
zasiku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego oraz
wypadkowego (jego wysokoci oraz podstawy wymiaru),
zasad wydawania dokumen-

Fot. depositphotos

tw potwierdzajcych okresy skadkowe i nieskadkowe,


wysoko osiganego przychodu (na potrzeby ustalania
podstawy wymiaru wiadcze oraz ich rozliczania),
zasad podwyszania
zasiku macierzyskiego do
kwoty wiadczenia rodzicielskiego,
czynnikw powodujcych wypadki przy pracy i
choroby zawodowe, sposobw zapobiegania tym zjawiskom, a take skutkw ekonomicznych niewaciwych
warunkw pracy (wypaty
wiadcze z tytuu wypad-

kw przy pracy i chorb zawodowych).


Pena oferta szkole i
szczegowe informacje dostpne s na stronie www.
zus.pl w zakadce ZUS na
skrty/Kalendarium. Przedsibiorca moe take zaprosi ZUS do swojej rmy, aby
zaoy prol na Platformie
Usug Elektronicznych ZUS
(PUE ZUS). Po telefonicznym
uzgodnieniu terminu zesp
PUE ROOM przyjedzie we
wskazane miejsce i zaoy
konto.
RDO: ZUS

Artykuy do rubryki Niezbdnik przedsibiorcy


opracowane zostay we wsppracy z firm SOFT-IB Ireneusz Burek

ib.pl
Wicej na softib.pl

SOFT-ib Ireneusz Burek, NIP 639-100-40-27


Oddziay:

Racibrz, ul. Klasztorna 12, | tel. 32 415 98 18 504 18 18 27


Wodzisaw lski, ul. w. Jana 16, | tel. 32 440 89 88 601 46 20 03
Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2, | tel. 77 482 67 47 533 355 477
*)

O szczegy promocji pytaj handlowcw.

softib.pl centrumkasskalnych.pl r-media.pl

GazetaInformator.pl >>

PLUSY BIZNESU

13 lipca 2016, nr 14 (215)

DLA

ib.pl

e
w
o
n
y
z
a
g
a
m
e
i
n
a
Oprogramow
*)

j
e
n
l
a
k
s
fi
i
k
r
a
k
u
r
d
w cenie
owego:
opis programu magazyn
kumenty WZ, MM, RW
do
y,
on
fakturowanie, parag
iczne
i brutto, krajowe, zagran
dostawy w cenach netto
cja
yza
inwentar
prowadzenie magazynu,
mi, wezwania do zapaty
nta
he
tra
kon
z
i
rozrachunk
prowadzenie kas i bankw
cieli
wykaz dunikw i wierzy
, magazynw
w
up
analizy sprzeday, zak
w, inwentaryzatorami
kod
i
kam
wsppraca z czytni
skaln, drukark etykiet
wsppraca z drukark fi
iskowa
praca w sieci, wielostanow

2899,00

2299,00
Drukarka fiskalna
Temo HS EJ Najmniejsza w Polsce!

opcjonalnie moduy:
kadry, pace
KPiR
Ksiga Handlowa
filie

:
E
J
C
O
M
O
R
P
Y
M
Y
Z
C
KUPUJC

N
L
A
K
IS
F

K
R
A
K
U
DR
PAKIET REKLAMY
O WARTOCI

1299,00 GRATIS!

lnej:
parametry drukarki fiska
elektroniczna kopia
100 000 PLU
7 stawek VAT
)
szybki wydruk (22 linie/s
z papierem)
g
0
(36
ku
najlejsza na ryn
rynku (86 x 46 x 128 mm)
najmniejsza drukarka na

*)

Pion wydawniczy
agencja reklamowa
Wydawnictwo
dwutygodnik Gazeta Informator
portal GazetaInformator.pl
portal raciborz.com.pl

P R O M O C JA

T
R
A
T
S
A
N
A
N
O
R
T
S

Agencja reklamowa
reklama zewntrzna
poligrafia
kreacja wizerunku
marketing internetowy

je:
Promocja obejmu
kowej
- wykonanie wizytw
strony internetowej
- domena
- hosting
domenie
- e-mail we wasnej

...Z A JEDYNE

400 Z

*)

promocja trwa do 31 lipca 2016 r. O szczegy pytaj handlowcw. Ceny netto

N E T TO !

*)

reklama

Z regionu

13 lipca 2016, nr 14 (215)

<< GazetaInformator.pl

REGION MOTORYZACJA

Nowa Toyota RAV4 hybryda czy napd konwencjonalny?

Albo SUV, albo hybryda


to zdanie, ktrym fani podwyszonych aut rekreacyjnych rzucali czsto w dyskusjach i ktre
nierzadko syszeli sprzedawcy
Toyoty na pocztku roku. Mieli
jednak cay arsena argumentw za nowym rozwizaniem,
aby udowodni, e zarwno
wyszy przewit, jak i bezstopniow skrzyni biegw oraz
napd 4x4 dostarczany przez
dwa silniki mona skomponowa w atrakcyjn i dynamiczn
cao. Okazao si te, e argumenty za hybryd, a zwaszcza wraenia z jazdy, s na tyle
mocne, aby przekona prawie
1/3 nowych klientw do hybrydowego SUV-a. Oczywicie ryzyko koncernu Toyoty nie byo
faktycznie wielkie, pozytywne
opinie klientw hybrydowych
SUV-w Lexusa NX i RX daway gwarancj dobrego przyjcia
rewolucyjnej RAV4.
Hybrydowy RAV4 co si
za tym kryje?
Co dostaje kierowca, ktry
nie zechce konwencjonalnego napdu, a zdecyduje si na
hybryd? Przede wszystkim
poczuje po pierwszych kilometrach, e opowieci o niemrawych samochodach hybrydowych powinny tra midzy

bajki. Spore rodzinne auto dysponuje moc 197 KM. To najsilniejszy RAV4 w historii modelu. Jeli bdziemy mieli okazj
porwna wszystkie trzy wersje napdu: wysokoprn,
benzynow i hybryd, odczujemy natychmiast, e ta ostatnia, wyposaona w przekadni
bezstopniow, dysponuje dynamik, jakiej oczekuje po samochodzie kierowca czerpicy
przyjemno z szybkiej jazdy i
wykorzystujcy auto z penym
obcieniem.
Silnik benzynowy o pojemnoci 2,5 litra oraz 2 silniki elektryczne, ktre pobieraj
energi z zamontowanych pod
tylnymi siedzeniami akumulatorw niklowo-wodorkowych,
to zesp napdowy doskonale
znany z Lexusa NX. Szeregowo-rwnolegy ukad hybrydowy
optymalizuje prdko obrotow i moment dostarczany na
koa dziki bezstopniowej przekadni. Auto rusza wic bezgonie, a start do 100 km/h trwa
tylko 8,3 sekundy skrzynia e-CVT nie przeszkadza wic, ale
wrcz pomaga w osigniciu tego wyniku, redukujc te zuycie paliwa do poziomu 5,1 l/100
km w cyklu mieszanym. Kto lubi prowadzi ze wiadomoci
panowania nad wyborem prze-

Fot. Toyota

Miar sukcesu projektantw modelu jest zazwyczaj wysoka sprzeda w salonach. Inynierowie i stylici Toyoty odpowiedzialni za
projekt RAV4 czwartej generacji mog witowa sukces ponad 28 tys. zamwie w pierwszym kwartale oraz pozyskanie wielu
nowych klientw do napdu hybrydowego w SUV-ie to nie lada wyczyn. Od rozpoczcia sprzeday w Polsce wersj hybrydow
zamwio ju prawie 700 klientw.
oenia, temu manualny wybr
trybw jazdy umoliwi elektroniczny system Shift-by-Wire,
pozwalajcy m.in. na jazd na
samym silniku elektrycznym.
Hybryda dla obieywiatw
W zalenoci od preferowanych drg i przeznaczenia
auta, kierowca moe wybra
wersj napdzan na dwa lub
cztery koa. Hybryda w teren
nie jest wic adn fanaberi,
a raczej racjonalnym wyborem
osoby, ktra dojeda czsto
tam, gdzie koczy si asfalt i
cywilizacja. Zwaszcza e nowa RAV-ka zyskaa hybrydowy elektryczny napd AWD,
nazwany E-Four. Wersja napdzana na obie osie jest wyposaona w umieszczony z tyu silnik elektryczny o mocy 50
kW, ktry bez uycia wau napdowego dostarcza moment
obrotowy na tylne koa. System E-Four poprawia wasnoci jezdne na bardziej wymagajcych traktach i umoliwia
holowanie przyczep o masie do
1650 kg to argument niezwykle wany np. dla fanw eglarstwa czy sportw konnych. To
auto pocignie bez problemw
przyczep z jachtem lub horse-trailer.

Z silnikiem elektrycznym
czy bez?
Jeli konserwatysta zdecyduje si na jedenie now
RAV4 z napdem konwencjonalnym, ma do wyboru silnik
wysokoprny i benzynowy.
Diesel oferowany jest wycznie
z manualn przekadni i napdem 4x2, jednak 152-konna
wersja z 2-litrowym silnikiem
benzynowym Valvematic, z napdem AWD, daje moliwo
wyboru przekadni manualnej
lub bezstopniowej Multidrive S. Wersja hybrydowa jest
wyposaona w automatyczn
przekadni w standardzie, a
ponadto dysponuje moc wiksz o 45 KM. Waciciele hybrydy mog te si spodziewa niszych kosztw serwisu, dziki

temu e samochody hybrydowe


s pozbawione wielu czci naraonych na zuycie, takich jak
sprzgo, alternator czy rozrusznik. Hybrydy nie wymagaj take stosowania komponentw
znanych z silnikw wysokoprnych turbosprarki, ltra
czstek staych (DPF) ani dwumasowego koa zamachowego.
Zarwno konserwatysta,
jak i zwolennik innowacji, z
pewnoci bd zadowoleni z
komfortu oraz osigw wybranej prze siebie wersji, tym bardziej, e jubileuszowa polityka
cenowa Toyoty zachca do zakupu SUV-a. Specjalna oferta
z okazji 25-lecia Toyoty w Polsce na RAV4 Hybrid 4x2 Style
pozwala zaoszczdzi 10 900
z. Samochd wyposaony jest

m.in. w skrzan tapicerk,


system Inteligentny kluczyk,
18 felgi aluminiowe, system
multimedialny Toyota Touch
2 z funkcj Bluetooth, kamer
cofania, przednie reektory Bi-LED oraz elektrycznie unoszone drzwi baganika. A przekona si o wszystkich rnicach
i mianownikach wsplnych pomidzy RAV4 HYBRID i konwencjonalnym napdem mona w salonie Toyota Konsek w
Rybniku.
TOYOTA KONSEK RYBNIK
Rybnik, ul. Prosta 100
44-203 Rybnik
Tel. 32 432 90 40
www.toyota.rybnik.pl
Artyku sponsorowany

Odpocznij od gotowania - restauracje na wakacje


Zoty rodek - promuj swoj firm w caym regionie!

Dzia grafiki i reklamy:

32 414 90 30, 533 355 277 reklama@GazetaInformator.pl

strony www
pozycjonowanie

R E K L A M A

GazetaInformator.pl >>

13 lipca 2016, nr 14 (215)

REGION ROZRYWKA

Odpoczynek od gotowania w czasie urlopu? Czemu nie!


MARTYNA CEBULA

Wakacje to prawdopodobnie najbardziej wyczekiwany


okres w cigu caego roku. Kojarz si przede wszystkim z
odpoczynkiem, pikn pogod
i moliwoci spdzenia czasu
w gronie rodziny i przyjaci.
Bardzo czsto natomiast okazuje si, e obowizki z pracy,
od ktrych mona odpocz,
w trakcie urlopu zamieniane
s na obowizki domowe, ktre przecie nigdy si nie kocz. W rezultacie nie jestemy
w stanie zrelaksowa si tak,
jak bymy tego chcieli. Oczywicie nie chodzi o to, by podczas urlopu zupenie zaniedba
mieszkanie, ale musimy zna-

le ten przysowiowy zoty


rodek. Nasza propozycja jest
taka: Odpocznij od gotowania
restauracje na wakacje!
Obiad w restauracji
dlaczego warto?
Spdzanie czasu przy garach, gdy na dworze temperatura przekracza 30 stopni, z
pewnoci nie naley do przyjemnych obowizkw. Co wic
mona zrobi? Rada jest prosta
pozwl sobie na par dni odpoczynku od gotowania. Dziki
temu czas spdzony w kuchni,
zamienisz na czas spdzony w
gronie najbliszych.
Wyobra sobie to uczucie,
gdy wraz ze swoj rodzin relaksujesz si w klimatycznym

przyrestauracyjnym ogrdku
na wieym powietrzu, a kucharz specjalnie dla was przygotowuje pyszne dania. Czy ta
wizja nie brzmi cudownie?
Wyjcie na obiad do restauracji to wietna propozycja,
w szczeglnoci dla osb, ktre
nie planuj adnego wakacyjnego wyjazdu. Dlaczego mielibymy cae wakacje spdzi
w domu, powtarzajc czynnoci wykonywane na co dzie?
Pamitaj, e to Ty decydujesz,
jak wykorzystasz czas swojego
urlopu. Nawet jeeli spdzasz
go w swoim miecie, moesz
sprawi, e bdzie on niezapomniany. W kocu w regionie
jest tyle miejsc wartych odwiedzenia.

Fot. Pixbay

Pamitaj, e to Ty decydujesz, jakie bd Twoje wakacje.


Zrb wszystko, aby podczas urlopu odpocz, zrelaksowa si i powici jak najwicej czasu dla rodziny i przyjaci.

REGION ROZRYWKA

Tradycyjne, aromatyczne i niezapomniane


smaki w Restauracji Paac Wikszyce
Zabytkowy, neogotycki
paac z 1871 roku pooony w
Wikszycach, zachwyca swoim wygldem. Malowniczy
park, ukwiecony ogrd, rcznie zdobione ciany w kadej z sal, zabytkowe meble,
porcelanowa zastawa to
tylko niektre z elementw
skadajcych si na bajkow
cao restauracji. W 2003
roku obecny waciciel, p.
Roman Biernacki, rozpocz prace nad stworzeniem
miejsca, gdzie w przyjaznej
atmosferze mona delektowa si znakomit staropolsk kuchni, spdzajc czas z
bliskimi i przyjacimi.
Restauracja Paac Wikszyce to idealne miejsce na
witowanie
rodzinnych
uroczystoci. Siedem rnorodnych sal oddanych do
dyspozycji goci, pozwala na
urzdzenie zarwno kameralnego przyjcia, jak i hucznego wesela. Szeroki wybr
potraw, profesjonalna obsuga oraz pomoc w organizacji
przyjcia to domena restauracji.
Restauracja oferuje Pastwu dania kuchni lskiej
oraz staropolskiej, ktra
przewaa w paacowym me-

nu. Poldwiczka z sarny w


sosie truowym, podana z
ziemniaczanymi rosti oraz
bukietem warzyw gotowanych na parze, to popisowe
danie szefa kuchni, ktre
krluje w karcie da od pocztku istnienia restauracji.
Natomiast tradycyjny creme brulle, podany z sorbetem lub parat z orzechw
woskich i pistacjowych z
ciemn czekolad na puree
malinowym, to desery stanowice idealne zwieczenie
kulinarnych dozna. Bogata
karta win, sezonowe desery
szefa kuchni, niecodzienne
drinki i napoje, to kolejne z
powodw zachcajcych do
odwiedzenia tego miejsca.
Restauracja Paac Wikszyce ju od czterech lat
znajduje si w setce najlepszych polskich lokali.
- Nasza restauracja jako
jedyna reprezentujca wojewdztwo opolskie zostaa
ju po raz czwarty z rzdu
wyrniona nagrod Best of
Awards of Excellence czyli
dwoma widelcami - podkrela Artur Biernacki, ktry
wsptworzy to miejsce.
Artyku sponsorowany

Fot. Restauracja Paac Wikszye

Restauracja w paacowych wntrzach zaprasza mionikw tradycyjnej kuchni.

Filet z piersi kaczki marynowany w occie balsamicznym i tymianku podany z puree ziemniaczanym,
modr kapust, marchewk i brokuem to jedna z wielu pozycji, ktra swym smakiem zachwyci
podniebienia najbardziej wymagajcych goci.
47-208 Wikszyce koo Kdzierzyna-Kola, ul. Kozielska 15, rezerwacja telefoniczna: +48 77 482 15 25
e-mail: info@palacwiekszyce.pl, www.palacwiekszyce.pl, czynne od wtorku do niedzieli w godz. 12:00-21:00, sobota 12:00-22:00

66 Wiadomoci
Restauracje na wakacje

Zoty rodek

13 lipca 2016,
14 nr
(215)
13 lipcanr
2016,
14 (215)

<< GazetaInformator.pl

REGION ROZRYWKA

Restauracja FLORRES w Pawowiczkach


Miejsce z dusz i smakiem.
Restauracja Florres w
Pawowiczkach to miejsce,
w ktrym Szanowni Pastwo
jako klienci, oprcz smacznego jedzenia i przernych
napoi, spotkacie serdecznych gospodarzy, mi i profesjonaln obsug .
Otwarta w 2011 roku restauracja wraz z hotelem
(10 pokoi) czy pokolenia
w tworzeniu historii miejsc,
ktre zostay zbudowane dla
satysfakcji klientw i wacicieli. Przedwojenna fabryka
mebli rodziny Wagnerw i
pniejsza wytwrnia wiec
i zniczy zostaa w latach
2008-2011 przebudowana
na restauracj i hotel przez
rodzin Makowiakw.
Restauracja posiada du sal z moliwoci organizowania imprez do 120 osb
oraz mniejsz dla 45 osb.
Dua ilo rolinnoci - std
nazwa FLORRES- tworzy przyjemn atmosfer w
czasie spoywania potraw.
Elegancki i przyjazny wystrj sprawia, e nasi klienci,
oprcz smakowych dozna,
maj rwnie zapewnione
wraenia estetyczne.

Naszym klientom oferujemy potrawy tradycyjnej kuchni lskiej i polskiej jak i te bardziej wyszukane oparte rwnie
na tradycyjnych smakach.
Gospodarz restauracji chtnie opowie o historii restauracji i Pawowiczek. Spragnionym
bliskiego kontaktu z przyrod i
poszukujcym wyciszenia zapewni spacer po pobliskim
parku olchowym (1830 r.), nieopodal ktrego znajduje si hodowla danieli.
Na yczenie Pastwa
zorganizujemy:
- imprezy okolicznociowe (wesela, rocznice wesel,
komunie, urodziny, jubileusze),
- szkolenia, spotkania integracyjne,
- kompleksowy catering w
domach lub w plenerze,
- obsug imprez sportowych.
Posiadamy 10 pokoi w
standardzie
dwugwiazdkowym. Parking pomieci wszystkie samochody naszych klientw. atwy dojazd gwarantuje
pooenie przy drodze krajowej
38, na trasie K-Kole - Gubczyce.

/restauracja.florres

Zapraszamy: pon.- sob. od 14.00 do 22.00, niedziela i wita od 12.00 do 20.00.


Kontakt: Pawowiczki, ul. Nowa 1b, tel. 77 487 040, 693 232 873, www.orres.pl

R E K L A M A

Zoty rodek - promuj swoj firm w caym regionie!

www.hotel.bialowieza.pl incoming@hotel.bialowieza.pl tel. 85 744 43 80, 85 681 20 22

GazetaInformator.pl >>

13
lipca
2016,
14 (215)
13 lipca
2016,
nr 14nr
(215)

Restauracje na wakacje

R E K L A M A

Zoty
Wiadomoci
rodek 77

Zoty rodek - promuj swoj firm w caym regionie!


www.fitforyou24.com

REGION YWIENIE

Najlepszy kebab w miecie?


Wosi maj pizz, grecy souvlaki, serbowie czewapcziczi, amerykanie burgery, a my?
Co jedz raciborzanie, kiedy maj ochot na szybki posiek? Kebaby!

a terenie
Dziaamy nna-Kola
Kdzierzy ich Gr
i Tarnowsk

Zapraszamy!
Catering dietetyczny

Kompletne dzienne menu skadajce si z 5 penowartociowych


i zbilansowanych posikw: niadania, II niadania, obiadu,podwieczorku i kolacji.
Nasza oferta skada si z programw o nastpujcej kalorycznoci!

1000 1200 1500 1800 2000


kcal kcal kcal kcal kcal
Zestaw startowy ju od 29 z!
Posiki dostarczane s we wskazane miejsce
i okrelonym przez Ciebie czasie
Dodatkowo w naszej ofercie znajd Pastwo
zdrowe lunche, ktre mona zamawia
z jednodniowym wyprzedzeniem.
Dostawy realizowane s w godz. 6.00-10.00

e-mail: biuro@fitforyou24.com

tel. 887-024-024

Fuat Haddur, waciciel Kebaba Antalya przy ul.


Odrzaskiej 2a w Raciborzu poleca - Nasz punkt jest
czynny od godziny 9:00 rano do 00:00 w dni powszednie, a w weekendy do godziny 2:00 nad ranem. Ruch
mamy stale, wic kebab nie
jest ju jedynie prostym rozwizaniem na gw w trakcie
imprezy, ale jest ju traktowany jako penowartociowy posiek. Gocimy u siebie
cae rodziny, ktre zamawiaj tzw. kebab na talerzu jako
obiad czy kolacj - mwi. Co
ciekawe, raciborzanie chtnie paaszuj kebaby take
na niadanie. - Tusty, ostry
kebab nadaje si wietnie na
pierwszy posiek po zakrapianej nocy, ale w rodku
tygodnia take nie brakuje
chtnych zainteresowanych
takim porannym posikiem.
Nie wiem, o czym to moe
wiadczy - mieje si waciciel Kebaba Antalya.
Zwolennicy zdrowego jedzenia zaliczaj kebaby do
kategorii fast-foodw, jednak niesusznie. - Codziennie

samodzielnie sma okoo


200 plackw na kebaba, tzw.
tortilli, eby nie wykorzystywa kupnych produktw.
Nasze sosy s najwikszym
sekretem smaku naszych
kebabw - delikatny czosn-

kowy i ostry sambal z dodatkiem s przygotowywane przeze mnie z przypraw,


ktre sprowadzamy z Turcji.
Miso mamy polskiego pochodzenia, z okolic Krakowa. Mona wic powiedzie,
e nasze dania s przygoto-

wywane z lokalnych produktw, s zdrowe i wietnie


skomponowane smakowo.
Gdyby tak nie byo, to bym
ich nie jad codziennie - poleca si Fuat Haddur.
Fuat Haddur przyrzdza kebaby od lat. - Nie jestem nowicjuszem. Prowadziem lokal przez 12 lat w
Turcji, pniej kilka lat w
Dubaju. Cae moje ycie karmi innych swoimi kebabami i cieszy mnie, e smakuj
one take w Raciborzu. Od
momentu otwarcia lokalu
6 lat temu a do dzi mamy
klientw, ktrzy stale wracaj i chwal nasze wyroby.
Najchtniej jedz kebaba w
tortilli oraz bior dania na
wynos. Gocie, ktrzy prbowali kebaba w Turcji czy
popularnym pod tym wzgldem Berlinie twierdz, e
nasze kebaby s lepsze. Mamy te ogrdek, ktry pozwala na zjedzenie obiadu z
widokiem na raciborski rynek. To te nasz duy atut chwali si waciciel.
Artyku sponsorowany

Kebab Antalya czynny jest od 9:00 - 00:00 (ndz-czw) i od 9:00 - 2:00 (pt-sb)
Punkt znajduje si pod adresem:ul. Odrzaska 2a, 47-400 Racibrz

Z regionu

rozrywka

13 lipca 2016, nr 14 (215)

<< GazetaInformator.pl

region sport

Polska Portugalia zjednoczya Polakw


Fot. Anna apka

Ostatni dla polskiej reprezentacji mecz, ktry odby si 30 czerwca na boisku w Marsylii pokaza, e polscy pikarze potrafi gra, a
polscy kibice doceni dobr robot. I cho z rozgrywek ju wypadlimy, Polska huczy dumnie: nic si nie stao. Czy oby na pewno?

Raciborzanie pojawili si w strefie kibica peni nadziei na


awans reprezentacji Polski do pfinau. Niestety, mecz
z Portugali zakoczy si rzutami karnymi, w ktrych
Polacy przegrali 3:5.
anna burek

Internet pierwszych sekund po meczu Polska Portugalia przepeniony jest memami i sowami otuchy dla
polskich pikarzy: Kuba kochamy Ci, Mistrzowie, Jestecie
naszymi bohaterami, Dumni z
bycia Polakami to tylko niektre z nich. Udzia Polakw
w EURO2016 najlepiej jednak
wydaje si podsumowywa komentarz, ktry pojawi si na
tablicy mojego znajomego: Nic
si nie stao Polacy tym razem naprawd nic si nie stao.
Mam wraenie, ze kumpel si
myli, bo moim zdaniem, jednak si stao.
Stao si i to duo. Stao si
wicej ni to, co jednym tchem
wymienia si w kontekcie tych
mistrzostw. Stao si wicej

ni wygrana z Ukrain, szalone zwycistwo w karnych nad


Szwajcari i remis z Niemcami. Stao si wicej ni mecz,
w ktrym wykoczylimy Portugalczykw, walczc do ostatniej sekundy dwugodzinnego
meczu. Stao si co, czego nikt
si przed tymi mistrzostwami
nie spodziewa nieoczekiwanie stalimy si druyn. Jedna wielk druyn. Tak, ktra
walczy i wierzy do koca. Cieszy si ze zwycistw i pozostaje
wierna po porace.
Nasi pikarze jako druyna
z meczu na mecz pokazywali,
e coraz lepiej si rozumiej, a
my kibice stalimy murem
za nimi bez wzgldu na wyznawan przez nas wiar, polityk
czy przynaleno do klasy spoecznej.
Kibicowalimy z dziako-

Dziki strefie kibica raciborzanie mogli oglada mecze


w wikszym gronie, kibicowa wsplnie polskiej druynie.
To wszystko dziki prywatnym sponsorom, ktrzy stworzyli
raciborsk stref. Za stref kibica Urzd Miasta musiaby
zapci ogromne pienidze, gwnie za koszty licencji dla
twlewizji. Ze wzgldw finansowych na stref kibica wiele
poslkich miast nie mogo sobie w tym roku pozwoli, wrd
nich m.in. Pozna - gospodarz EURO 2012.

W trakcie EURO 2012 raciborzanie take mieli swoj stref


kibica, jednak nie mieli okazji oglda w niej tak wielu
meczw z udziaem Polakw. Tym razem kondycja naszej
reprezentacji bya lepsza, a doping kibicw - gortszy.
wych ogrdkw, barw, stref
kibica i VIP-owskich sektorw
na stadionach, nawlekalimy
polskie flagi na lusterka fiatw
126p i mercedesw, i umiechalimy si do siebie serdecznie znad lodwki z piwem w
supermarkecie. Nagle stalimy si wsplnot. Wszyscy
po tej samej stronie barykady,
z dum piewajc polski hymn,
ktry od miesicy nie kojarzy
si z niczym pozytywnym. Jak
to moliwe, e nie jednoczy nas
religia, nie jednocz instytucje
pastwowe, nie jednocz kryzysy, a jednoczy football?
Kiedy rzut Baszczykowskiego zosta obroniony przez
Patricia mj FB oszala, krzyczc: Kuba, kochamy Ci. Kiedy polska druyna schodzia z
boiska Polacy pakali razem z
nasz reprezentacj, ale jed-

noczenie mwili: Jestecie


mistrzami! Kiedy Fabiaski
ze zami w oczach po rzutach
karnych z Portugali kaja si
przed milionami Polakw, mwic, jak mu przykro, e ma do
siebie pretensje, cay kraj krzycza: nic si nie stao.
Rzeczywicie, jeli chodzi o
mecze rozgrywane przez Polakw w EURO2016, nie mona
naszej druynie zarzuci wiele.
Pojawiay si komentarze, e
graj pasywnie, e nie atakuj,
wygrywaj tylko dziki pomykom przeciwnikw. Negatywne odzewy pojawiay si jednak
dopki wygrywalimy i radzilimy sobie wietnie. Kady z nas
wiedzia lepiej, jak powinno si
gra. Darlimy si na Milika,
krytykowalimy Lewandowskiego. Dopiero po przegranej
w meczu Polska Portugalia

docenilimy wielko polskich


chopakw na temat ostatniego meczu nie widziaam
ani jednego negatywnego komentarza. Co wicej, jego bohaterem sta si wanie Kuba
Baszczykowski. Ten, ktrego
rzut zosta obroniony.
Rzuty karne meczu z Portugali ogldalimy z kraju i
zagranicy, w hotelowych pokojach w trakcie urlopu, czy na telefonie w pracy. Sczylimy do
tego tanie browary, wyszukane whisky, a niektrzy melis.
Mielimy wok siebie rodziny,
przyjaci, ale niektrzy z nas
byli sami. W przerwach meczu
modlilimy si o powodzenie
naszej druyny albo kllimy,
na czym ten wiat stoi. Rnie
przeywalimy ten mecz, bo jestemy rni. Ale wszyscy, bez
wyjtku chyba, patrzc na roz-

czarowanie Baszczykowskiego
po swoim rzucie, krzyczelimy
razem: nic si nie stao nie zdajc sobie chyba sprawy z tego,
e owszem, stao si.
Wanie w tej chwili si
dziao stalimy si druyn,
na ten moment zjednoczylimy
si we wsplnych emocjach,
pakalimy wszyscy razem. Nie
szukalimy winnych, a tych potencjalnych podnosilimy na
duchu. I za to polska druyno,
wielkie dzikuj. Pokazalicie
nam, e w pracy zespoowej
jest metoda, a druyna trzyma
si razem bez wzgldu na okolicznoci. Bez wzgldu na nic,
dziki wam, bylimy dumni z
bycia Polakami. Oby na te tak
rzadkie momenty poczucia dumy i honoru, wsplnoty i zjednoczenia nie trzeba byo czeka
do kolejnych mistrzostw.

region - podre

Wrcili z Afryki, kolejny cel Islandia

y ialny:
erammed
Wspionat
Patr
dobre tematy!

Fot. Team-from.pl

Podrnicy z Team-from.pl wrcili ze swojej trzeciej duej wyprawy.


Zwiedzili Wochy, Monako, Francj, Hiszpani, Gibraltar, Portugali, Szwajcari i Maroko.

Zaoga
Team-from.pl
wrcia ze swojej trzeciej duej wyprawy. Tras 10 tysicy kilometrw zrobili w 3 tygodnie. Tegoroczna podr,
podobnie jak 2 poprzednie
(Nordkapp i Bakany), zakadaa niskobudetowe zwiedzanie, noclegi w namiotach
i samodzielne przygotowywanie posikw. Ta cz planu

zostaa zrealizowana niemal


w stu procentach. Nasze zaoenia i wizj wyprawy nieco
zmodyfikowao Maroko. Spodziewalimy si, e to kraj o
innej specyfice ni europejska, jednak rzeczywisto
okazaa si jeszcze bardziej
jaskrawa. Specyfika Maroka,
wysokie temperatury, zupenie inna kultura, ramadan,

Zaogo Team-from.pl w ramach 3 edycji


wikszych wakacyjnych wypraw i kilkudniowych
minitripw, przejechaa ponad 40 tysicy kilometrw
i odwiedzili 34 pastwa.

nachalny stosunek do turystw mog nieco mczy. Ale


ogromna rnorodno przyrody i zmieniajce si krajobrazy na pewno rekompensuj te utrudnienia komentuje
Micha Klima, pomysodawca
i koordynator projektu Team-from.pl.
W Maroku spdzili 5 dni i
wynajtymi peugeotami przejechali kraj od Tangeru a
po obrzea Sahary. Zwiedzili Marakesz, Warzazat, Fez i
Bkitne Miasto, gdzie urokliwe niebieskie uliczki tworz
wyjtkow atmosfer. Po powrocie do Europy przejechali
przez Hiszpani, docierajc
do sonecznej Portugalii, gdzie
kilka nocy spdzili na piaszczystych i skalistych plaach,
zwiedzili Lizbon i mniejsze
miasteczka. W drodze powrotnej odwiedzili Madryt
ze stadionem Santiagu Ber-

nabeu i Saint-Martin miasto turystyczne w Pirenejach.


Ze wzgldu na odbywajce si mecze w ramach Euro
2016 trasa bya planowana
tak, ebymy mieli moliwo
obejrzenia wystpw naszej
druyny. Mimo tego, e organizatorem Euro bya Francja,
nie widzielimy jakiego specjalnego zainteresowania turniejem ze strony Francuzw
ocenia Micha.
W przyszym roku zapowiada si chodna odmiana
dla dotychczasowych wakacyjnych wyjazdw w postaci
Islandii i Grenlandii. Relacje z
wypraw Team-from.pl moecie przez cay rok obserwowa
na ich facebookowym profilu www.facebook.com/teamfrompl/ jak i na stronie www.
team-from.pl.
tf

GazetaInformator.pl >>

13 lipca 2016, nr 14 (215)

reklama

Z regionu

10 Z regionu

zdrowie

13 lipca 2016, nr 14 (215)

wodzisaw lski zdrowie

Nowa pracownia RTG w Wodzisawiu lskim


W czerwcu w Centrum Medycznym NOVUM-MED w Wodzisawiu lskim
przy ul. Gaczyskiego 2 uruchomiona zostaa nowa pracownia RTG.
Dotychczas w Centrum
Medycznym najwicej bada rentgenowskich wykonywano u pacjentw w
poradniach: ortopedycznej, neurologicznej, rehabilitacyjnej, podstawowej
opieki zdrowotnej i pulmonologicznej. Chorzy korzystali wtedy z tradycyjnej
pracowni analogowej Rtg w
Por. Specjalistycznej ZOZ
Wodzisaw przy ul. 26 Marca co niejednokrotnie byo
sporym utrudnieniem.
Aktualnie badania wykonywane s na miejscu, a
lekarz na bieco w swoim
komputerze korzysta z moliwoci podgldu wykonanych bada.
Pracownia wyposaona zostaa w Aparat RTG
kostno-pucny
Eclypse woskiej firmy ARCOM
oraz ucyfrowiony zestaw
CR amerykaskiej firmy Carestream.
W skad zestawu ucyfrowienia aparatury RTG
wchodz:
stacja technika do obrbki bada, skaner CR,
kasety z pyt obrazow
oraz system radiologiczny
PACS/RIS.

Zalety diagnostyczne
i kliniczne:
Obraz stworzony klasycznie, czyli na bonie, nie moe by zmieniony. Obraz
stworzony cyfrowo mona
powikszy, zmieni jego
kontrast i zaczernienie. Na
monitorze mona zrobi
niezbdne pomiary, wybra

obszar zainteresowania i
przeprowadzi jego szczegow ocen. To umoliwia wysz wykrywalno
zmian.
Cyfrowy obraz jest dostpny dla lekarza kierujcego lub
klinicysty natychmiast po wykonaniu badania.

Cyfrowy obraz radiograficzny umoliwia diagnostyk rnych struktur (koci, tkanki mikkie) z jednej
ekspozycji oszczdzajc pacjentowi dodatkowych dawek promieniowania.
Obraz przetrzymywany
w systemie PACS jest dostpny w systemie komputerowym do porwnania
z badaniem biecym.Dua tolerancja cyfrowej radiografii w doborze parametrw ekspozycji prawie
cakowicie eliminuje konieczno powtrnego nawietlania pacjenta, a take
pozwala niejednokrotnie na
zmniejszenie dawki promieniowania.

44-300 Wodzisaw lski,


ul. Gaczyskiego 2
Tel. 32 440 77 51,
32 440 77 52
Artyku sponsorowany

Dzia grafiki i reklamy:


reklama@GazetaInformator.pl

32 414 90 30, 533 355 277

reklama poligrafia
wizytwki ulotki

R E K L A M A

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

motoryzacja

13 lipca 2016, nr 14 (215)

Z regionu 11

REGION - POLICJA

Policja ostrzega pieszych i kierowcw


KRYSTYNA STANIK

W zwizku z licznymi wypadkami z udziaem pieszych


policjanci przestrzegaj zarwno pieszych jak i kierowcw. Lato, na co zwracaj
uwag, to czas wzmoonego
ruchu komunikacyjnego i
m.in. olepiajcego soca. Policja przypomina kierujcym o
podstawowych zasadach bezpieczestwa:
- pieszy, ktry na oznakowanym przejciu dla pieszych rozpocz przechodzenie
przez drog, ma pierwszestwo
R E K L A M A

przed uczestnikami ruchu poruszajcymi si po tej drodze,


o ile przejcie to nie jest kierowane przez upowanion
do tego osob lub sygnalizacj
wietln,
- nie wolno zmusi pieszego do zatrzymania si, zwolnienia lub przypieszenia kroku,
gdy znajduje si ju na przejciu,
- niebezpiecznymi i zabronionymi manewrami s take:
omijanie pojazdu, ktry zatrzyma si w celu ustpienia
pierwszestwa pieszemu i wyprzedzanie bezporednio przed

Fot. lska Policja

Do potrce pieszych wcale nie rzadziej dochodzi latem,


ni w okresie jesienno-zimowym, kiedy wczenie robi si ciemno, a pogoda nie sprzyja.

Piesi i kierowcy powinni przestrzega zasad bezpieczestwa,


eby nie dochodzio do tragedii.

lub na przejciu dla pieszych.


Do zdarze na pasach czsto
dochodzi na jezdniach o dwch
pasach ruchu w tym samym
kierunku, dlatego te zaleca si,
aby widzc przed sob zebr,
kierujcy jadc nie zmienia ju
zajmowanego pasa ruchu.
Z kolei jak powinni zadba
o bezpieczestwo piesi?
- na drodze bez pobocza
piesi powinni porusza si lew stron drogi jak najbliej jej
krawdzi,
- po zmroku warto mie
elementy odblaskowe poprawiajce widoczno .

Policja podkrela: Przepisy wyranie mwi, e pieszy przechodzc przez jezdni musi zachowa szczegln
ostrono, a take korzysta
z wyznaczonego przejcia dla
pieszych. Kategorycznie zabrania si pieszym wchodzenia
na jezdni bezporednio przed
jadcy pojazd i zza innego pojazdu lub przeszkody, ograniczajcej widoczno. Zabrania
si take pieszemu zwalniania
kroku, zatrzymywania bez wyranej przyczyny podczas przechodzenia przez jezdni, a take przebiegania przez drog.

12 Z regionu

ogoszenia.GazetaInformator.pl

dodaj bezpatne ogoszenie w internecie

CENNIK OGOSZE:
drobne:

tekstowe 6 z w ramce 10 z
moduowe: tekstowe 20 z graczne 35 z

na kolorowym tle 14 z

ul. Klasztorna 12 (rg Klasztornej i Ogrodowej) Racibrz


tel. 533 399 344, 32 414 90 30, ogloszenia@gazetainformator.pl

ceny brutto (z VAT)

FINANSE

Firma STACH-DREW
oferuje drewno kominkowe,
drewno opaowe
w dobrej cenie.

Agencja porednictwa pracy Euro Labora o nr certykatu 7061


poszukuje pracownikw na stanowisko: OPERATOR WZKA
WIDOWEGO WYSOKIEGO SKADOWANIA. Zatrudnienie na niemieckich warunkach. Spotkanie z pracodawc oraz jazdy
prbne odbd si w Pszczynie pod koniec lipca br.
Nr kontaktowy: (32) 270 31 84

NIERUCHOMOCI

LOKAL DO WYNAJCIA 105 m2 RACIBRZ


ul. Rudzka 46
3 wejcia do budynku, bezproblemowa moliwo dostawy towarw,
dogodna lokalizacja, parking.
Cena do uzgodnienia. tel. 660 253 158

USUGI
USUGI TAPICERSKIE
WYNAJEM PRZYCZEP

668-663-721

Warsztat: naprawa ROWERW


MOTOROWERW, WZKW
TOWAROWYCH
z wieloletni tradycj od 1946r.
WARSZTAT
LUSARSKO-MECHANICZNY
Adam Majnusz
Tel. 32 415 18 80, Mariaska 1
47-400 Racibrz
FIRMA POSZUKUJE
PRACOWNIKA
NA STANOWISKO:

Pracownia
Krawiecka
przyjmie uczennice do nauki zawodu krawiec w Raciborzu. Tel. 728 96 95 98.
Samodzielny (z kilkuletni praktyk) mechanik samochodw
ciarowych do Rybnika, potrzebny pilnie! Moliwe przejecie warsztatu za 7 lat! Zarobek
b.dobry. Tel. 327403097.

Do sprzedania kamienica w
centrum Baborowa. Kamienica
jest 2-pitrowa (3 mieszkania),
z duym strychem. Wszystkie
media podczone. Cena 400
tys. z. Tel. 669713971

KOMIS LOMBARD

Doradca Finansowy Klienta


ds. poyczek gotwkowych

Poyczki pod zastaw


Odsetki od 5 z

Wymagania:
umiejtno budowania
relacji z klientami,
mile widziane dowiadczenie
w obsudze klienta,
komunikatywno, dyspozycyjno.

(dla emerytw i rencistw

Gwarantowane:
wysokie atrakcyjne wynagrodzenie (najwysze w brany);
pomoc w pierwszych miesicach pracy; moliwo podniesienia kwalikacji; moliwo
awansu.
CV prosimy wysa na adres
m.mroz@benetia.pl
Tel. 797 603 000
www.benetia.pl

10% zniki)

Racibrz,
ul. Staszica 8

(wejcie od podwrza)

Tel. 32 419 01 95
502 633 072

KOMIS LOMBARD
Poyczki pod zastaw
Najnisze
oprocentowanie
Tel. 604 729 874
502 890 351
Racibrz
ul. Opawska 21/2
(rg Opawskiej i Ogrodowej)

Rzuchw, ul. Rybnicka 61


Tel. 512 271 815
32 430 10 45.
Skad znajduje si
z tyu budynku.

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
SAMOCHD
Ford Fiesta MK6 rok 2006.
Udokumentowany przebieg: 135 tys. km. Diesel
1.4. Zadbany, ekonomiczny, wszystkie wymiany na
bieco. Oferta prywatna.
Zapraszam do ogldania.
Tel. 512 333 512.

SERWIS
SAMOCHODOWY

Kamil Majcher

naprawy gwne i biece


diagnostyka komputerowa

tel. 513 369 298


Ndza, ul. Sobieskiego 16
Czynne: pn.-pt .8:00-17:00
sob. 8:00-14:00

www.green-clean.pl

ZDROWIE
GABINET
BIOENERGOTERAPII
schorzenia krgosupa
i narzdw ruchu
stany blowe
choroby wewntrzne
47-400 Racibrz
ul Mickiewicza 18
Rejestracja telefoniczna

32 755 21 31

PRAKTYKA
STOMATOLOGICZNA
lek. stom. Grayna
Serwinowska-Awsiuk
W ramach NFZ:
pon.,r., czw.: 14.00-18.00
wt.: 9.00-13.00, pitek na telefon
Racibrz, ul. orska 45/2
Tel. 32 417 76 40, 32 415 17 06
BEZ KOLEJEK!

PRACOWNIA
PROTETYCZNA
Izabela Kuczmierczyk

Racibrz, ul. Opawska 27a/1


Tel. 513 129 915
czynne: pn.-pt. 9-13
Protezy akrylowe,
nylonowe, acronowe,
NAPRAWY PROTEZ

AKUPUNKTURA
Zabiegi akupunkturowe s skuteczne w wielu przypadkach
chorobowych m.in.: przerocie
prostaty, zapaleniu pcherza
moczowego; zapaleniu ucha,
dzwonieniu w uchu; uszczycy.
Rejestracja 781 289 867
Racibrz, ul. Ocicka 51a
Rudnik, ul. Soneczna 38a

PORADNIA
ORTOPEDYCZNA
przy Centrum Zdrowia

KOMIS
od A-Z

ul. Ocicka 51a w Raciborzu.


Godziny przyj:
pon. 16:00-18:00
Rejestracja telefoniczna:

781 289 867

Przychodnia Weterynaryjna

centrovet

Monika Fita & Barbara


Koodziej-Sordyl
Racibrz, ul. Mysowicka 16/9
Tel. 693 155 008, 795 729 389
Przyjmujemy:
pon.- pt. 9-20, sob. 9-14

www.centrovet.pl

792 013 569


509 055 051
azo.gawlik@wp.pl

WWW.HAMARO.PL
hamaro@onet.pl

32 415 19 91, 691 960 146

ODZIE ROBOCZA
ARTYKUY BHP, P.PO.,
SPAWALNICZE, CHEMIA
GOSPODARCZA,WE.
Racibrz, ul. E ichendorffa 12
tel./fax 32 440 30 36
kom. 512 936 444
www.deln-raciborz.pl

DEKARSTWO, RYNNY, KOMINY

Holowanie gratis
ul. Rudzka 66
47-400 Racibrz

Tel. 32 763 40 43
Kom. 504 412 875
Racibrz, ul. Ogrodowa 46

AZBEST
DEMONTA
UTYLIZACJA

ZOMOWANIE
WSZELKICH POJAZDW

PRANIE DYWANW
TAPICERKI SAMOCHODOWEJ, TAPICERKI
MEBLOWEJ, POLEROWANIE MASZYNOWE,
PASTOWANIE,
CZYSZCZENIE
CIAN I ELEWACJI

(Kup, Sprzedaj)

Dla Ciebie mie,


Dla Kogo Skarb
Masz zbdne rzeczy
Nie wyrzucaj
Przynie sprawisz
Komu rado.
Zapraszamy
od pn.-pt.: 10:00-17:00
47-400 Racibrz
ul. Ogrodowa 10
(naprzeciw byego Jaworu)
Tel. 660 287 150
797 638 860
Odwied Nas

www.olx.pl (tablica.pl)

AUTO-GARA
MERCEDES-AUDI
BMW-VOLVO
amortyzatory, oyska
ukady: hamulcowe,
kierownicze, napdowe
RACIBRZ
ul. Klasztorna 9
Tel. 32 419 06 27

MECHANIKA
POJAZDOWA
szybko tanio solidnie
Usugi w zakresie
mechaniki pojazdowej
47-400 Racibrz
ul. Mariaska
Tel. 32 415 18 86

RNE
TAXI na lotniska i w kade inne miejsce. Tanio, bezpiecznie, dyskretnie. Kdzierzyn-Kole i ok. Tel. 511 929 121.
ALUZJE/ROLETY. Najtasze
aluzje/rolety. Tel. 604 729 874, 502
890 351. Racibrz, ul. Opawska 21/2
(rg Opawskiej i Ogrodowej).

Pracownia Krawiecka oferuje profesjonalne kursy


kroju i szycia. Racibrz, ul.
Wojska Polskiego 11. Tel.
728 96 96 98.
Firma Domek oferuje: gwarancj najniszej ceny wykonywanych usug, gwarancj fachowej
obsugi. Remonty, Wykoczenia, Prace malarskie, Tapetowanie, Kafelkowanie, Gipsowanie,
Monta Paneli podogowych,linoleum oraz innych, Tworzenie
unikalnych dodatkw dopeniajcych caoci projektw, Kompleksowe usuwanie skutkw
poarw. Tel. 783 671 490.

SERWIS
SAMOCHODOWY

Kamil Majcher

naprawy gwne i biece


diagnostyka komputerowa

tel. 513 369 298


Ndza, ul. Sobieskiego 16
Czynne: pn.-pt .8:00-17:00
sob. 8:00-14:00

TANIO WYNAJM
Du hal z ogrzewaniem
i bram oraz parkingiem,
biurami, azienk i magazynkiem
Racibrz, Tel. 502 089 581

Gabinet rehabilitacji dzieci i niemowlt. Rydutowy, ul. raciborska 390b. Moliwo dojazdu do
pacjenta. Oferuj: rehabilitacja
was stp, rk, krgosupa; edukacja prawidowej pielgnacji niemowlt; neurorozwojowa terapia dzieci i niemowlt; korekcja
wad postawy; masa Shantala;
kinesiotaping; gipsy hamujce.
Tel. 509 490 689.

GazetaInformator.pl >>

R E K L A M A

Reklama 5

13 lipca 2016, nr 14 (215)

reklama

poligrafia >>>

32 414 90 30, 533 355 277

Dzia grafiki i reklamy:


reklama@GazetaInformator.pl

Zobacz sal szkoleniow

6 Ekologia

13 lipca 2016, nr 14 (215)

<< GazetaInformator.pl

EK LOGIA
REGION EKOLOGIA

#czystepowietrze Ekodebata w Katowicach


Fot. Stanisaw Jakiea

Jak skutecznie walczy z zanieczyszczeniem powietrza?


Odpowied na te pytanie prbowali znale uczestnicy debaty #czystepowietrze w Katowicach.
KATARZYNA CZY

30 czerwca w Dolinie
Trzech Staww odbya si
dyskusja na temat poprawy jakoci powietrza w Katowicach i innych miastach
aglomeracji grnolskiej.
Inicjatorami spotkania byy trzy organizacje pozarzdowe: Katowicki Alarm
Smogowy, Fundacja Napraw Sobie Miasto i Stowarzyszenie Aktywnoci Obywatelskiej BONA FIDES.
Do dyskusji zaproszono
take Blank Romanowsk Kierownik Referatu
Wydziau Ochrony rodowiska Urzdu Marszakowskiego, Wiolett Joczyk
p.o. Kierownika Zespou
Doradcw Energetycznych
WFOiGW w Katowicach,
Daniela Wolnego Kierownika Referatu Zarzdzania
Energi Urzdu Miasta Katowice oraz Andrzeja Gu z Krakowskiego Alarmu
Smogowego.
Gwne pytanie, ktre postawili przed sob
organizatorzy, brzmiao:

Dla uczniw ZPSWR w Wodzisawiu lskim Zielona Pracownia


to nie tylko pomieszczenie do poznawania zagadnie ekologicznych,
ale take miesjce gdzie mog si zrelaksowa czy wykaza umiejtnociami plastycznymi.
Jak poprawi jako powietrza w miecie w pespektywie najbliszych dziesiciu
lat? Daniel Wolny z Urzdu
Miasta Katowice podkrela,
e przede wszystkim naley zadba o kompleksow
wspprac ssiadujcych
ze sob miast, poniewa nie
tylko stolica wojewdztwa
boryka si z duym zanieczyszczeniem powietrza. Je-

go zdaniem, do najbardziej
zapalnych punktw w sercu aglomeracji nale rwnie Ruda lska, Chorzw,
witochowice i Bytom. Jeli nie chcemy, aby jedno
miasto truo powietrze w innym, musimy podejmowa
wsplne dziaania tumaczy Wolny. Gminy odgrywaj istotn rol w walce o czyste powietrze ze wzgldu na

realizowane w tym zakresie


inwestycje, ale take dziki
prowadzonym kampaniom
edukacyjnym i imprezom o
tematyce ekologicznej.
Kolejn wan kwesti,
ktr zajmowali si uczestnicy debaty, byy moliwoci
uzyskania wsparcia finansowego zarwno przez indywidualnych mieszkacw, jak
i przez poszczeglne gminy.

Zdaniem Blanki Romanowskej z Urzdu Marszakowskiego najwaniejszymi


instytucjami, ktre udzielaj dotacji lub poyczek zainteresowanym podmiotom
s Wojewdzki i Narodowy
Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej.
Wioletta Joczyk z WFOiGW w Katowicach podkrelaa rol nowego programu majcego na celu
ograniczenie niskiej emisji
- Jest to program pilotaowy. Po raz pierwszy osoby
zyczne mog si ubiega
o donansowanie wymiany
rde ciepa czy termomodernizacji budynkw bezporednio w Funduszu. Nasze
wsparcie siga 25 % poniesionych kosztw w przypadku modernizacji rda
ciepa i 15 % w pozostaych
przypadkach wyjaniaa
Joczyk.
Podczas spotkania poruszono te problem prawnego uregulowania sprzeday
wgla i jego odpadw. - Nie
da si walczy o czyste powietrze, jeli na rynku cigle

jest dostpny np. mu wglowy mwi Andrzej Gua. - Wci brakuje przepisw na temat norm jakoci
wgla, wci handel odpadem wglowym jest moliwy. W zwizku z tym nie ma
co liczy na szybk popraw
jakoci powietrza. Gua opowiada take o dowiadczeniach z wdraania Uchway
antysmogowej w Krakowie,
w kontekcie prac prowadzonych nad podobn
uchwa w Katowicach.
Wedug danych wiatowej Organizacji Zdrowia,
opublikowanych na pocztku roku, lskie miejscowoci znajduj si na czele
listy miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem
nie tylko w Polsce, ale take
w caej Unii Europejskiej.
Specjalici WHO zaznaczaj, e dugotrwaa ekspozycja na dziaanie pyu zawieszonego powoduje znaczny
wzrost liczby zgonw spowodowanych
chorobami
ukadu oddechowego i krenia czy spadek redniej
dugoci ycia.

WODZISAW LSKI - INWESTYCJE

Bez Funduszu byoby ciko


Wodzisawska Spdzielnia Mieszkaniowa ROW
znalaza si na licie podmiotw, ktre otrzymaj dotacj z WFOiGW. O planowanych dziaaniach i wsppracy
spdzielni z Funduszem rozmawiamy z Prezesem Zarzdu Spdzielni Janem Grabowieckim.
- Niedawno otrzymali Pastwo informacj
o przyznaniu poyczki
na termomodernizacj
dwch blokw przy ul.
Przemysawa w Wodzisawiu. Czy wiadomo ju
kiedy rozpocznie si remont?
- Decyzja Rady jest jeszcze ciepa, wic teraz trwaj intensywne prace przygotowawcze.
Zgodnie
z
harmonogramem rusztowania przy tych blokach stan
we wrzeniu. Jeli wszystko
pjdzie tak jak trzeba, to jeden budynek powinien by
gotowy w sierpniu, a drugi na

Fot. Katarzyna Czy

Rada Nadzorcza WFOiGW podja decyzj o przyznaniu


kolejnych dotacji i poyczek osiemnastu podmiotom z naszego wojewdztwa.
pocztku padziernika przyszego roku. To naprawd potne remonty: powierzchnia,
z ktrej trzeba najpierw zdj
pyty acekolowe (zawierajce
azbest), a potem ociepli wynosi ok. 5 tysicy m w przypadku jednego bloku. Oprcz
ogromu pracy trzeba te mie
na uwadze wysokie koszty
przeprowadzenia tej inwestycji.
- Czy bez wsparcia ze
strony Wojewdzkiego
Funduszu Ochrony rodowiska spdzielnia byaby w stanie przeprowadzi termomodernizacj
na tak skal?
- Jako due przedsibiorstwo mamy niewielkie moliwoci korzystania ze rodkw
Unii Europejskiej. A koszty
likwidacji pyt acekolowych
i ocieplenia wysokich, dziewiciopitrowych
budynkw s ogromne. Gdybymy
chcieli samodzielnie uzbiera
pienidze na remont jednego

Od dwunastu lat S.M. ROW remontuje i ociepla budynki


w Wodzisawiu l., Pszowie i Rydutowach. W tym roku
rozpocznie si modernizacja blokw nr 3 i 9 przy ul.
Przemysawa w Wodzisawiu.
bloku, potrzebowalibymy 19
lat. Oczywicie zakadajc, e
nie robilibymy jednoczenie
nic innego. Krtko mwic,
bez wsparcia Funduszu byoby
ciko. A tymczasem, oprcz
blokw przy ul. Przemysawa,
ktrych modernizacja wkrtce si zacznie, zosta nam ju
tylko jeden wysoki budynek do
remontu.

Treci zawarte w publikacji nie stanowi ocjalnego stanowiska organw


Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

- Jak dugo w takim razie


s Pastwo benecjentami
poyczek WFOiGW?
- Pierwszy wniosek zoylimy w 2004 i od tej pory co
roku, z jedn tylko przerw,
korzystamy z pomocy Funduszu. Wsppraca ukada si
nam bardzo dobrze, jako spdzielnia nie moemy narzeka. Dziki tym pienidzom

nie tylko ocieplamy budynki,


ale te prowadzimy dziaania
na rzecz ograniczenia niskiej
emisji. Dziki programowi
KAWKA w wielu budynkach
wprowadzilimy np. ogrzewanie etaowe, ktre polega na
tym, e kade mieszkanie ma
wasne rdo ciepa, budowalimy te cae sieci ciepownicze. Teraz bardzo by nam zaleao na uzyskaniu wsparcia
na remont naszego najstarszego budynku, ktry w tym roku
obchodzi swoje 90. urodziny.
Gdyby WFOiGW przychyli
si do naszego wniosku, byby
to wspaniay prezent dla spdzielni, ale przede wszystkim
dla mieszkacw.
- Porozmawiajmy zatem wanie o mieszkacach. Jak oni zapatruj si
na tego typu inwestycje?
- Mieszkacy s larem
spdzielni. Bez ich aprobaty
ani Zarzd, ani Fundusz nie
mogliby przeprowadzi adnych remontw. Nasi miesz-

kacy s bardzo zaangaowani i wyrozumiali. Bo wiadomo,


e wszelkie prace przy elewacji
budynkw wi si te z niedogodnociami. Ale zawsze
przed rozpoczciem tych prac
organizujemy spotkania dla
lokatorw. Przedstawiamy im
zasady nansowania, warunki
spaty poyczki, terminy, no i
korzyci. Mwimy tu o poprawie warunkw technicznych i
bezpieczestwa czy przewidywanych oszczdnociach, ale
take o efektach estetycznych,
ktre maj znaczenie nie tylko dla codziennego ycia, ale
odgrywaj du rol w przypadku sprzeday mieszkania.
Chcemy, eby lokatorzy demokratycznie wyrazili zgod na
temat tego, co przecie mocno
ich dotyczy. Takie spotkania
dla mieszkacw blokw przy
ul. Przemysawa odbd si
14 i 19 lipca o godzinie 18:00
w Zespole Szk nr 3 w Wodzisawiu.
KC

GazetaInformator.pl >>

Zapowiedzi 7

13 lipca 2016, nr 14 (215)

racibrz ZAMEK/RYNEK/KOCI NSPJ - 21-24 LIPCA

OBCHODY WIATOWYCH DNI MODZIEY W RACIBORZU


Pod koniec lipca w Krakowie odbd si wiatowe Dni
Modziey. Tydzie wczeniej
bd miay miejsce tzw. Dni
w Diecezjach. Cz obchodw odbdzie si rwnie w
Raciborzu, m.in. na Zamku Piastowskim. W czwartek
21 lipca w tzw. Dzie Kultury w godz. od 9:00 do 18:00
uczestnicy DM, mieszkacy,
a take wszyscy chtni bd
mogli zwiedzi dawn siedzib Piastw bezpatnie i indywidualnie dziki pomocy oraz
wsparciu zamkowych wolontariuszy. Bdzie to okazja, by
zobaczy wyremontowan

kaplic zamkow. Tego dnia


na zamkowym dziedzicu zaplanowano rwnie jarmark
rkodziea i ywnoci ekologicznej. Wieczorem o 18:00
na rynku odbdzie si koncert pt. Droga, w ktrym
wystpi zesp wokalny Raciborskiego Centrum Kultury z
towarzyszeniem zespou muzycznego Zbigniewa Forysia.
Bdzie mona usysze m.in.
Ojcze Nasz, Wyjd Panie
ode mnie czy Magnificat.
22 lipca w kociele Najwitszego Serca Pana Jezusa w Raciborzu bdzie mona
wysucha koncertu w wy-

konaniu Klubu Piosenki Poetyckiej i Aktorskiej Atlantyda pod kierunkiem Ireny


Hlubek. Pocztek o godz.
20:30. Atlantyda powstaa w
1996 roku w Domu Kultury
Strzecha w Raciborzu i skupiaa od swoich pocztkw
modzie licealn, a z czasem
gimnazjaln i studenck. Do
Klubu Poezji piewanej naleeli od zawsze instrumentalici i wokalici, ale czsto byy
to osoby grajce, a zarazem
piewajce.
Kolejnym wydarzeniem
zwizanym z DM bdzie
Wieczorny Festyn Parafial-

ny, ktry odbdzie si 24 lipca w tzw. Dzie w rodzinach


w godz. od 17:00 do 22:00 na
zamkowym dziedzicu. Wystpi Armia Dzieci projekt, ktry gromadzi ludzi z
rnych pokole, dorosych,
modzie i dzieci. Jest wczony w formacj stowarzyszenia
wiernych na prawach papieskich Instytutu Ewangelizacji
wiata Misja, czyli katolickiej
misji, w skad ktrej wchodz
chrzecijanie zaangaowani w
ewangelizacj wiata. Ponadto zaprezentuj si zespoy z
Raciborskiego Centrum Kultury.

racibrz ARK IM. MIASTA ROTH - 17 LIPCA

RACIBORSKA ORKIESTRA DTA PLANIA ZAGRA W PARKU


Raciborskie
Centrum
Kultury zaprasza na kolejny
koncert letni. 17 lipca o godz.
18:00 w parku im. Miasta
Roth zagra Raciborska Orkiestra Dta Plania. Orkiestra istnieje od roku 1946. Przez cay
czas dziaa jako orkiestra przy
Zakadach Elektrod Wglowych w Raciborzu, a po przeksztaceniu zakadu przy SGL
Carbon Polska S.A., gdzie ma
swoj siedzib do dnia dzisiejszego. Spka SGL Carbon
jest rwnie gwnym sponso-

rem orkiestry. Zesp uczestniczy w wielu przegldach


orkiestr dtych na szczeblu
powiatowym, wojewdzkim
i krajowym, zajmujc wysokie lokaty. Orkiestra wiele
razy koncertowaa w Polsce i
za granic, m.in. na Europejskich Spotkaniach Folkloru w
Gemnden, na spotkaniach
raciborzan w Roth oraz na festiwalu w Purmerade w Holandii, gdzie osigna swj
najwikszy sukces - komisja
wystawia orkiestrze ocen
rozrywka konkusy

Repertuar imprez
KULTURA ROZRYWKA
CZERWIEC-SIERPIE - MIPBP - RACIBRZ
Do 30 sierpnia w Wypoyczalni dla Dzieci i Modziey przy
Kasprowicza 12 bdzie trwao Lato z Bibliotek. W programie cykl spotka z pisarzami, warsztaty i wycieczki. Na
fina odbdzie si bal przebieracw. Zajcia odbywaj si
w kady wtorek i czwartek w godz. 11:00-14:00. Zapisy we
wszystkich filiach i oddziaach biblioteki. Udzia w zajciach
jest bezpatny.
14 LIPCA - ZAMEK PIASTOWSKI - RACIBRZ
14 lipca o godz. 17:00 na Zamku Piastowskim odbdzie si
wernisa wystawy pod nazw Plakat Olimpijski ze
zbiorw Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. Wystaw
bdzie mona oglda codziennie do koca sierpnia od 10:00
do 18:00.
15-21 LIPCA - KINO BATYK - RACIBRZ
Od 15 do 21 lipca w kinie Batyk bdzie mona obejrze filmy
Gdzie jest Dory? (godz. 14:00 2D i godz. 15:50 3D) i
Iluzja 2 (godz. 17:40 i 20:00, 19 lipca tylko godz. 17:40).
19 lipca o 20:00 w ramach Klubu Konesera odbdzie si seans filmu Ju za tob tskni.
R E K L A M A

bardzo dobr. W 1996 roku


nagraa kaset magnetofonow w Polskim Radiu Katowice, a dwa lata pniej wydaa
album dwch pyt CD. W roku 2001 zostao powoane stowarzyszenie pod nazw Raciborska Orkiestra Dta Plania.
Przez cay okres dziaalnoci
orkiestra uwietnia wszelkie
uroczystoci w Raciborzu i
okolicy. Posiada szeroki repertuar utworw od muzyki
klasycznej po rozrywkow.
Wstp wolny.

15-22 LIPCA - KINO PRZEMKO - RACIBRZ


W ramach Kina Letniego w Przemku zostan wywietlone
filmy Pszczka Maja (15 lipca), Rysiek Lwie Serce
(19 lipca) i Don Chichot (22 lipca). Wszystkie seanse rozpoczn si o godz. 11:00, bilet kosztuje 5 z.
16 LIPCA - AREL BAUMULA - ILHEOVICE
16 lipca od godziny 15:00 w ilheovicach odbywa si bdzie tradycyjne wito piwa. Dostpnych bdzie ponad 30
rnych rodzajw piwa, ponadto bdzie mona posucha
koncertw.
16 LIPCA - WIOSKA INDIASKA - TWORKW
16 lipca o godz. 16:00 we wiosce indiaskiej MATO w Tworkowie rozpocznie si II Turniej Pasjonatw ucznictwa.
Od 14:00 do 15:00 bd odbyway si zapisy, o 16:00 strzelanie treningowe.
23 LIPCA - MEANDRY ODRY - CHAUPKI/OLZA
23 lipca odbdzie si spyw kajakowy po meandrach Odry
na trasie Chaupki-Olza.

Wygraj sownik
z autografem
prof. Jana Miodka
Wakacje to dla wielu raciborzan czas odpoczynku.
Uczniowie odpoczywaj od
mczcych zaj lekcyjnych,
doroli - od wymagajcej pracy zawodowej. Jednak nie zapominajmy, e urlop to take
doskonaa okazja do samorozwoju i doksztacania si!
eby zachci naszych
Czytelnikw do staego samodoskonalenia, przygotowalimy konkurs. Do wygrania
Sownik Sztuki z autografem
prof. Jana Miodka.
Aby wzi udzia w konkursie naley odpowiedzie

Zobacz zapowiedzi

R E K L A M A

SALA SZKOLENIOWA do wynajcia!


Racibrz centrum
(dogodny dojazd, parking, media)
Idealna na: kursy, szkolenia, korepetycje,
spotkania handlowe
biuro@raciborskiemedia.pl
Tel. 533 362 362

na pytanie: Co oznaczaj sowa ratiti oraz boriti w nazwie


Racibrz? Podpowied znajd Pastwo na portalu www.
raciborz.com.pl, w artykule:
Profesor Miodek o nazwie
Racibrz.
Na odpowiedzi czekamy do 22 lipca pod adresem:
konkurs@raciborz.com.pl
Zwycizc ogosimy w
nastpnym wydaniu dwutygodnika Gazeta Informator.
Regulamin konkursu dostpny na portalu www.raciborz.
com.pl

8 Reklama
R E K L A M A

13 lipca 2016, nr 14 (215)

<< GazetaInformator.pl

You might also like