You are on page 1of 20

PIERWSZA BEZPATNA GAZETA REGIONALNA

od 2006 r.
Kdzierzyn-Kole

CZYTAJ OBOWIZKOWO
Biece
i archiwalne
numery

Racibrz

Wodzisaw lski

DWUTYGODNIK | ISSN: 2080-3664 | rok XI | 13 lipca 2016 | Nr 14 (215)

Pene wydanie na:

GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl

REGION OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA

Powodzianie prosz o pomoc,


prokuratura bada dokumenty
Czonkowie grupy Powd 2010 pisz list do senatora Peczkisa. Ma on pomc rozwia wtpliwoci, co do prawidowej budowy zbiornika Racibrz Dolny.

KATARZYNA CZY

Zgodnie z pierwotnym planem budowa zbiornika Racibrz


Dolny powinna si zakoczy 9 stycznia 2017 roku. Fakt, e
wykonawca bdzie musia rozebra 6,5 km walw, wzbudza
wtpliwoci, co do zakoczenia prac w terminie.

Nadawcy listu oczekuj,


e Grzegorz Peczkis zwrci
si do wadz wojewdzkich,
krajowych i CBA z wnioskiem o dokadne zbadanie
przebiegu prac przy budowie zbiornika Racibrz
Dolny. Zachcaj go take
do wczenia si w dziaalno tzw. lobby odrzaskiego.
Obywatelska Grupa Inicjatywna Powd 2010
powstaa w Kdzierzynie
Kolu i od szeciu lat zabiega o zabezpieczenie miasta
przed skutkami kolejnych
klsk ywioowych. W pimie do senatora jej rzecznik zwraca uwag na fakt,
i czas realizacji inwestycji
polegajcej m.in. na usypaniu waw przeciwpowodziowych cigle si wydua. Podkrela take, e
mimo zastrzee Najwyszej Izby Kontroli, dotychczas nie podjto dziaa
majcych na celu zlikwidowanie nieprawidowoci
powstaych w trakcie budowy zbiornika.

Tymczasem spraw zaja


si ju prokuratura i Agencja
Bezpieczestwa Wewntrznego. Wniosek w tej sprawie
zoy Regionalny Zarzd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
nadzorujcy budow zbiornika. Okazao si bowiem, e
wykonawca inwestycji uywa
niewaciwych materiaw
by moe miao to suy
przede wszystkim obnieniu
kosztw prac.
Teraz hiszpaska rma
Dragados bdzie musiaa
rozebra 6.5 km waw do
koca tego roku, a realizacja
zadania zakoczy si prawdopodobnie dopiero pod koniec
2018 r.
Autorzy listu do senatora
Peczkisa wyraaj nadziej,
e do czasu oddania zbiornika do uytku nie wydarzy
si kolejna tragedia podobna
do powodzi z 2010 r. Podkrelmy jednak, e nie tylko
oni maj prawo czu si rozczarowani powoln budow
zbiornika Racibrz Dolny,
ktry ma chroni mieszkacw wojewdztw lskiego,
opolskiego, ale i dolnolskiego.

MODZIE
POSADZIA DRZEWKA
Przy ulicy Bolesawa
Krzywoustego pojawiy
si winie pikowane.
W ramach Tygodnia
Modziey Modzieowa Rada Miasta Kdzierzyn-Kole
zorganizowaa akcj, podczas
ktrej przy ulicy Bolesawa Krzywoustego posadzia
pitnacie drzewek wini pikowanej Kanzan. Tym samym wczya si w dziaania
Jestem eKKo i pozostawia

trway lad po akcji. W doborze odpowiednich drzew pomaga ogrodnik miejski Piotr
Paisdzior, ktrego zdaniem
drzewka te idealnie nadaj
si do warunkw miejskich,
gdy s odporne na wysokie
temperatury i susz. Udzieli
modziey rwnie informacji
na temat sadzonych drzewek
oraz ich pielgnacji.
KP
Fot. Urzd Miasta Kdzierzyn-Kole

Fot. Ireneusz Burek

KDZIERZYN-KOLE EKOLOGIA

Przy kadym z zasadzonych drzewek umieszczono


tabliczk z nazwami szk miejskich.

R E K L A M A

kasy dla kadego


Bingo XL
Klasyka
gatunku

Terminale patnicze

Czytaj rwnie
str. 2-3
dzia Plusy dla Biznesu

Najtaniej w regionie

Kdzierzyn-Kole, ul. W. Planetorza 9/2, 77 482 67 47


Racibrz, ul. Klasztorna 12, softib.pl, tel. 32 415 98 18
Wodzisaw l. ul. w. Jana 16, tel. 32 440 89 88

2 Druga strona

13 lipca 2016, nr 14 (215)

<< GazetaInformator.pl

kdzierzyn-kole zdrowie

Marek Staszewski wiceprezesem


Stowarzyszenia Menederw Opieki Zdrowotnej
Fot. Starostwo Powiatowe KK

Dyrektor szpitala w Kdzierzynie-Kolu znalaz si w zarzdzie najwaniejszej


organizacji gromadzcej menederw zwizanych z opiek zdrowotn.
katarzyna
przypado

Pod koniec czerwca w Kdzierzynie-Kolu odbyo si


walne zgromadzenie Stowarzyszenia Menederw Opieki Zdrowotnej. Podczas wyboru nowych wiceprezesw
najwicej mandatw uczestnikw zjazdu otrzyma Marek
Staszewski, dyrektor szpitala w Kdzierzynie-Kolu i dotychczasowy szef opolskiego
oddziau organizacji. Prezesem
wybrano Iwon Mazur, dyrektor Orodka Psychiatrii i Zaburze Mowy we Wrocawiu.
Dyrektorzy z caego kraju podkrelali wysokie kompetencje obu dyrektorw i ich
dotychczasowy wkad w rozwj
placwek.
W Kdzierzynie-Kolu debatowano rwnie z ekspertami o wyzwaniach zdrowotnych
polskich szpitali.
Starosta Magorzata Tudaj zaznaczya, e stowarzyszenie podejmuje szereg dziaa wspierajcych rodowisko
menederskie, uczestniczy w
projektach edukacyjnych, co
znacznie podnosi kompetencje
zawodowe i aktywnie wsppracuje z podobnymi organizacjami w kraju i za granic.
Stwierdzia rwnie, e najwaniejszym dziaaniem z punktu
widzenia samorzdu jest pro-

Podczas wyboru nowych wiceprezesw najwicej mandatw uczestnikw zjazdu Stowarzyszenia Menederw Opieki
Zdrowotnej otrzyma Marek Staszewski, dyrektor szpitala w Kdzierzynie-Kolu i dotychczasowy szef opolskiego oddziau
organizacji. Prezesem wybrano Iwon Mazur, dyrektor Orodka Psychiatrii i Zaburze Mowy we Wrocawiu.

mowanie i upowszechnianie
nowoczesnych metod zarzdzania placwkami zdrowotnymi,
a to doskonale przekadaj si
na realia, co najlepiej oddaje
przykad szpitala w Kdzierzynie-Kolu. - Rozwizania, jakie
sprawdzay si kilka lat temu,
niekoczenie znajduj zastosowanie dzi dodaa.
Stowarzyszenie Menederw Opieki Zdrowotnej jest
najstarsz i najwaniejsz w
Polsce organizacj, ktra gromadzi menederw zajmujcych si zarzdzaniem instytucjami opieki zdrowotnej.
Powstaa w 1991 roku z inicjatywy pierwszych absolwentw Podyplomowego Studium
Ekonomiki Zdrowia przy Uniwersytecie Warszawskim. Aktualnie naley do niej kilkaset
osb, a jej zarzd skada si z
piciu przedstawicieli.
Z jej szeregw wywodzi si
wielu ministrw, wiceministrw, pracownikw urzdw
centralnych i samorzdowych,
ktrzy odpowiedzialni s za organizacj ochrony zdrowia w
Polsce. STOMOZ wspiera swoim dowiadczeniem i wiedz
decydentw, aktywnie uczestniczy w tworzeniu prawa w
konsultacjach z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia i
Narodowego Funduszu Zdrowia oraz opiniuje akty prawne
dotyczce ochrony zdrowia.

kdzierzyn-kole inwestycje

Nowa inwestycja w stoczni


Podczas Dnia Stoczniowca w stoczni Damen Shipyards Kole, bdcej czonkiem grupy zrzeszajcej
ponad 30 stoczni na caym
wiecie uroczycie otwarto
now stowk. Pomieszczenia s dobrze wyposaone.
W najbliszym czasie oprcz
czci przeznaczonej do konsumpcji, w budynku powstan take elementy niezbdne do rekreacji sportowej.
W otwarciu oprcz prezesa
Jacka Maka oraz czonkw
zarzdu spki wzi rwnie
udzia proboszcz tamtejszej

parafii oraz wicestarosta Jzef Gisman.


- ycz wam sukcesw
i kolejnych midzynarodowych projektw, ktre tak
wietnie realizujecie, a take tego, aby w dalszym cigu wasze statki cieszyy
si uznaniem wrd zagranicznych firm, ale rwnie
polskich przedsibiorstw,
wypeniajc nasz port powiedzia wicestarosta powiatu kdzierzysko-kozielskiego.
mn
Zesp redakcyjny: Pawe Strzelczyk, Anna Burek,
Katarzyna Przypado, Katarzyna Krentusz,
Marta Nabrdalik, Justyna Koniszewska,
Krystyna Stanik
Skad: Bartomiej Mielnik

Redakcje:
47-200 Kdzierzyn-Kole
ul. W. Planetorza 9/2
tel. 77 482 67 47, 533 327 477, 502 21 31 22
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
44-300 Wodzisaw, ul. w. Jana 16
Redaktor naczelny: Ireneusz Burek

W S P P R A C A

Fot. Starostwo Powiatowe KK

Wicestarosta powiatu Jzef Gisman uczestniczy w otwarciu stowki.

Dzia grafiki i reklamy:


Marta Nabrdalik: 733 755 866
marta.nabrdalik@gazetainformator.pl
Katarzyna Wgrzyk: 533 367 799
katarzyna.wegrzyk@gazetainformator.pl
Martyna Terka-Cebula 533 355 277
martyna.cebula@raciborskiemedia.pl

Wydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664
Druk: PolskaPresse.Sp. z o. o.
Sosnowiec
Nakad: 10 000 egz.

Marzena Ruczaj: 533 362 362


marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl
Dominika Rudzka: 797 593 747
dominika.rudzka@gazetainformator.pl

Wszystkie prawa autorskie do opracowa


graficznych i reklam zastrzeone.

Aleksandra Krasek: 533 399 344


aleksandra.krasek@gazetainformator.pl

R E D A K C Y J N A

Pierwszy
portal w regionie

Kozielska stocznia cigle si rozwija. Dzie Stoczniowca by dobr okazj do otwarcia nowej
stowki w stoczni Damen Shipyards Kole.

kdzierzyn-kole rodzina

kdzierzyn-kole policja

Fot. KPP Kdzierzyn-Kole

Policja ma
nowego komendanta

Nowym komendantem kdzierzyskiej policji zosta m.


insp. Wiktor Chaupa. Gratulowali mu m.in. senator
Grzegorz Peczkis, starosta powiatu Magorzata Tudaj,
zastpca prezydenta Wojciech Jagieo.
Komendant Wojewdzki
Policji w Opolu powoa
na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Kdzierzynie-Kolu
m. insp. Wiktora Chaup.
W kdzierzysko-kozielskiej komendzie odbyo si
uroczyste wprowadzenie komendanta. Od 1 lipca 2016
roku na stanowisko powoano m. insp. Wiktora Chaup,
ktry z policj w Kdzierzynie-

-Kolu jest zwizany od 25 lat.


W uroczystoci oprcz pracownikw cywilnych jednostki oraz policjantw uczestniczy take senator Grzegorz
Peczkis, starosta powiatu
Magorzata Tudaj, zastpca
prezydenta Wojciech Jagieo oraz wjtowie z powiatu
kdzierzysko-kozielskiego,
przedstawiciele sub mundurowych oraz sdu.
mn

region finanse

Dofinansowania
dla domw opieki

Mona skada wnioski


o dofinansowanie usug
na rzecz osb niesamodzielnych, w tym dziaania wspierajce integracj
rodzin.
Do 18 lipca bdzie trwa
nabr wnioskw w ramach
poddziaania 10.1.2 Infrastruktura usug spoecznych
RPO WO 2014-2020 (rodki
pochodz z EFRR). Do wzicia jest prawie 13 mln z. Tyle
przypado z 75 mln z subregionowi kdzierzysko-strzeleckiemu. Maksymalna kwota
dofinansowania projektu wynosi 7,5 mln z, minimalna
0,5 mln z.
O dofinansowanie w ramach konkursu mog si
ubiega mikro, mae i rednie przedsibiorstwa, zgodnie
z definicj w zaczniku 1 do
Rozporzdzenia Komisji (UE)
nr 651/2014. Wnioskodawca
musi prowadzi dziaalno
gospodarcz na terenie wojewdztwa opolskiego. Wsparciem mog zosta objte wycznie podmioty realizujce
projekt w subregionach oraz w
Aglomeracji Opolskiej. Wnioskodawca moe zoy tylko
jeden wniosek. Rwnoczenie
nie moe by partnerem w innym projekcie/innych projek-

Wiadomoci 3

13 lipca 2016, nr 14 (215)

tach zoonym/zoonych w ramach konkursu.


Wsparcie dla infrastruktury w ramach poddziaania
10.1.2 polega w szczeglnoci
na adaptacji, remoncie lub przebudowie lokalu lub budynku,
budowie, rozbudowie lub nadbudowie budynku.
Przedmiotem konkursu s
typy projektw okrelone dla
poddziaania 10.1.2 Infrastruktura usug spoecznych RPO
WO 2014-2020, tj. inwestycje
w infrastruktur i wyposaenie obiektw umoliwiajcych
wiadczenie usug w lokalnej
spoecznoci na rzecz osb niesamodzielnych, w tym dziaania
wspierajce integracj rodzin, w
zakresie:
- usug opiekuczych/asystenckich wiadczonych w ramach dziennego domu opieki,
- usug opiekuczych/asystenckich wiadczonych caodobowo w ramach domu pomocy
spoecznej, innej placwki zapewniajcej caodobow opiek,
- usug opiekuczych/asystenckich wiadczonych w
miejscu zamieszkania osoby
niesamodzielnej jako element
uzupeniajcy kompleksowego
projektu.
kp

region

Wilczkowie otrzymali
odznaczenie prezydenta Polski

w skrcie

Rodzina zastpcza z powiatu kdzierzysko


-kozielskiego otrzymaa Srebrny Krzy Zasugi.
Fot. Starostwo Powiatowe KK

GazetaInformator.pl >>

marta nabrdalik

W IV Kongresie Rodzicielstwa Zastpczego uczestniczyo 350 osb z caej Polski. W


trakcie uroczystoci przekazano w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja
Dudy odznaczenia pastwowe,
przyznane z inicjatywy Koalicji i Rzecznika Praw Dziecka
dla rodzicw zastpczych, ktrzy otaczaj powierzone dzieci mioci i opiek. Joanna i
Gerard Wilczkowie z Reskiej
Wsi wraz z 24 innymi osobami
otrzymali Srebrny Krzy Zasugi.
- Charakter naszej pracy jest mocno angaujcy, to
24-godzinna opieka nad dziemi, ale dajca nam due poczucie spenienia, szczeglnie
kiedy widzimy jak dzieciaki rozwijaj si w rodowisku rodzinnym mwi Gerard Wilczek,
ktry wraz z on aktualnie wychowuje 9 podopiecznych.
- Dzielimy si z dziemi naszym yciem rodzinnym. Daje
to ogromn satysfakcj, bo widzimy, e gdy powstaje midzy
nami wi, porzdkuje si y-

Joanna i Gerard Wilczkowie z Reskiej Wsi


wraz z 24 innymi osobami otrzymali Srebrny
Krzy Zasugi. Wychowuj 9 podopiecznych.
cie dziecka. Dobra rodzina ma
wielk moc. Dajemy dzieciom
nadziej na lepsze ycie. Pomagamy przej przez morze przeciwnoci, ktrych dowiadczyli
- dodaje Joanna Wilczek.
Kdzierzyskie
Starostwo Powiatowe reprezentowaa Magorzata Tudaj, ktra
podczas kongresu miaa okazj porozmawia z rodzicami
zastpczymi,
specjalistami,
przedstawicielami samorzdw, a take ministrami.
- Jeli zajdzie konieczno
umieszczenia dziecka poza

wasn rodzin chcemy zachca powiaty, by kieroway


najmodsze dzieci wycznie
do rodzinnej opieki zastpczej
- zaznaczya Edyta Wojtasiska, przewodniczca Koalicji
na rzecz Rodzinnej Opieki Zastpczej.
Podczas kongresu uczestnicy wysuchali prelekcji psychologw, sdziw, pedagogw, pracownikw socjalnych
i samorzdowych, a take zagranicznych ekspertw, ktrzy
skupili si na temacie Rodzina
zamiast instytucja.

kdzierzyn-kole inwestycje

Mieszkacy mog zmieni miasto


Wszyscy chtni mog zgasza
swoje pomysy na rewitalizacj miasta.
Urzd Miasta Kdzierzyn-Kole zachca mieszkacw,
przedsibiorcw, organizacje
pozarzdowe, lokalnych liderw, wsplnoty mieszkaniowe, spdzielnie, wacicieli i
zarzdcw nieruchomoci, parafie, instytucje samorzdowe i
pastwowe oraz wszystkich zainteresowanych do zgaszania
swoich pomysw lub propozycji zada rewitalizacyjnych.
Wpisanie projektu w powstajcy dokument otwiera
drog do ubiegania si w kolejnych latach o rodki z Unii Europejskiej na jego realizacj.
Kart projektu mona pobra
na stronie www.kedzierzynkozle.pl i wysa na adres rewitalizacja@kedzierzynkozle.pl.
W Domu Kultury Chemik odbyo si ju wstpne
spotkanie dotyczce rewitalizacji. Instytut Badawczy IPC z
Wrocawia przedstawi na nim
wyniki przeprowadzonych bada, na podstawie ktrych
wytypowano obszary zdegradowane, wymagajce zmian.
Obejmuj one tereny na osiedlach Azoty, Blachownia, Kod-

nica, Pogorzelec, Stare Miasto i


rdmiecie.
20 i 21 lipca natomiast bd miay miejsce warsztaty,
ktrych celem bdzie wypracowanie wizji i celw rozwoju
obszarw objtych programem
rewitalizacji miasta.
20 lipca o godz. 17:00 specjalici i urzdnicy bd czeka
na mieszkacw w Domu Kultury Chemik (al. Jana Pawa
II 27, sala nr 24) i Domu Kultury Lech (ul. Wyzwolenia 7B,
sala nr 22), a 21 lipca o godz.
17:00 odbd w Domu Kultury

QR CODE

Boisko do siatkwki
W Dziergowicach odbyo si
otwarcie boiska do piki siatkowej plaowej w przy boisku
wielofunkcyjnym przy Szkole
Podstawowej. Fundacja Cemex
przekazaa na ten cel 4 tys. z,
co w 100% pokryo inwestycje.
Fina warsztatw
Cao warsztatw krawieckich
z udziaem dzieci, modziey
oraz dorosych, polegajcych
na przerbkach krawieckich
starych ubra, organizowanych
przez gmin Bierawa uwieczyy
pokazy prezentujce efekty prac
w Dziergowicach i w Bierawie.
Poprzez projekt pokazano, jak
zmieniay si trendy modowe na
przestrzeni lat.
Gala najlepszych
W Cisku odbya si uroczysta
gala, podczas ktrej najlepsi
uczniowie szk podstawowych
i gimnazjum zostali nagrodzeni przez wjta w poszczeglnych kategoriach. Wrczenie
nagrd i wyrnie nastpio
w obecnoci rodzicw uczniw
nagrodzonych. Swoj specjaln
nagrod wrczyy take Rozwita
Szafarczyk - Przewodniczca
Rady Gminy Cisek oraz Donata
Proksza - Przewodniczca Komisji Owiaty.
Zawody Sikawek Konnych w Radoszowach
19 czerwca przeprowadzono w
Radoszowach gminne zawody
sikawek konnych, w ktrych
wzio udzia 18 druyn w tym
6 eskich. W kategorii sekcja eska: I miejsce OSP
Ostronica, II miejsca OSP
Ucieszkw, III miejsca OSP
Radoszowy. W kategorii sekcja
mska: I miejsce OSP Grudynia Wielka, II miejsca OSP
Naczsawice, III miejsca OSP
Gocicin.

Kole (ul. Skarbowa 10, sala


nr 2) i w wietlicy na os. Azoty
(mieszkania chronione, ul. Waryskiego 1-3). Liczba miejsc
jest ograniczona. Uczestnictwo
mona potwierdzi pod numerem telefonu 774 050 363.
Informacji o rewitalizacji
udzielaj Urzd Miasta Kdzierzyn-Kole, Wydzia Strategii,
Rozwoju i rodkw Pomocowych, tel. 774 050 363 i Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o.
Wrocaw, tel. 71 72 61 656.
kp

Polub nas na facebooku!


Wygenerowano na www.qr-online.pl

Podstrona
Inwestycje 2016
Urzd Gminy Bierawa zachca
do korzystania z zakadki Inwestycje 2016 oraz archiwalnej Inwestycje 2015 na stronie
internetowej http://bierawa.
pl/4306/inwestycje-2016.
html, gdzie stara si na bieco
zamieszcza informacje o planowanych, trwajcych i tych zakoczonych ju inwestycjach.

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

Jabka dla
mieszkacw
W gminie Polska Cerekiew po
raz kolejny mona byo odebra
darmowe jabka. Tir z kilkoma
tonami jabek pojawi si przy
Restauracji Zamkowa w Polskiej
Cerekwi. Pocztkowo tir mia
przyjecha dzie wczeniej, we
wtorek, lecz nie przeszed on
kontroli sanitarnej.
Podejrzani o
wamanie i kradzie
Policja zatrzymaa dwch mieszkacw wojewdztwa dzkiego
podejrzanych o wamanie i kradzie elektronarzdzi. 31 maja
wamali si do hali przedsibiorstwa i ukradli elektronarzdzia. Funkcjonariusze odzyskali
skradzione mienie warte blisko
35 tys. zotych. 40 i 31-latek
usyszeli zarzut kradziey z
wamaniem. Mczyni bd
odpowiadali przed sdem. Grozi
im kara do 10 lat pozbawienia
wolnoci.

4 Edukacja

13 lipca 2016, nr 14 (215)

<< GazetaInformator.pl

KDZIERZYN-KOLE EDUKACJA

Nabr na studia w Kdzierzynie-Kolu


MARTA NABRDALIK

Internetowa rejestracja
kandydatw na I stopie
studiw stacjonarnych na
kierunkach: przemysowe
technologie informatyczne
oraz systemy biotechniczne na Wydziale Inynierii Systemw Technicznych
Politechniki Opolskiej rozpocza si 4 lipca. W byej
Publicznej Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Kozielskiej 16 studenci zdobd wiedz oraz praktyczne
umiejtnoci w zakresie nauk technicznych, w szczeglnoci budowy i eksploatacji

Fot. Urzd Miasta KK

Ruszya internetowa rejestracja kandydatw na studia stacjonarne I stopnia


na kierunkach przemysowe technologie informatyczne oraz systemy biotechniczne.
maszyn oraz wspczesnych
technologii informatycznych
stosowanych w rnych gaziach przemysu. Natomiast studenci uczcy si na
kierunku systemy biotechniczne bd dysponowa
umiejtnociami z zakresu
nauk rolniczych, a w szczeglnoci inynierii rolniczej.
Pierwsza tura naboru
potrwa do 21 lipca, kolejna
od 1 sierpnia do 15 wrzenia. Dla kandydatw przygotowano 60 miejsc, po 30
na kadym z kierunkw. Rejestracja odbywa si online
na stronie politechniki opolskiej

Rekrutacja odbywa si rwnie w punkcie rekrutacyjnym


w Opolu przy ul. Mikoajczyka 16, tel. 77 449 85 20, czynny
w godz. 9:00-14:00. Na zdj. prezydent Sabina Nowosielska,
podkrelajca jak wane byo dla Kdzierzyna-Kola utworzenie oddziau Politechniki Opolskiej.

KDZIERZYN-KOLE EDUKACJA

KDZIERZYN-KOLE INWESTYCJE

Filia Instytutu Konfucjusza

Winda w Domu
Dziennego Pobytu Rado

Instytut Konfucjusza to
instytucja wspierana przez
pastwo chiskie, promujca kultur, jzyk i tradycj
chisk (np. sztuk parzenia
herbaty). Najblisza placwka instytutu znajduje si w
Opolu. Z chiskiej strony
placwk kieruje Huijing
Jiang, a z polskiej Ewa Ja-

kuczek. Na pocztku w Kdzierzynie-Kolu powstanie


punkt konsultacyjny instytutu.
To bdzie takie zderzenie z inn cywilizacj powiedziaa prezydent Sabina
Nowosielska.

Podopiecznie DDP Rado mog cieszy si ju z windy oraz nowych miejsc parkingowych, a take z odwieonych wntrz budynku.

MN
Fot. Starostwo Powiatowe KK

Podczas sesji Rady Miasta Kdzierzyn-Kole gocinnie wystpiy przedstawicielki


Instytutu
Konfucjusza i Politechniki
Opolskiej. Oprcz zamiejscowego wydziau Politechniki Opolskiej w naszym
miecie powstanie filia instytutu.

Fot. Urzd Miasta KK

W lad za wydziaem Politechniki Opolskiej


w Kdzierzynie-Kolu powstanie punkt konsultacyjny.

Podczas uroczystoci otwarcia domu po przebudowie wystpi zesp Sowianki


zaoony przez podopiecznych. - Zagldajcie tu jak najczciej i namawiajcie swoich
znajomych, aby przychodzili z wami - powiedziaa do zgromadzonych na uroczystym
otwarciu prezydent Sabina Nowosielska.

W ramach oswajania si z jzykiem chiskim uczestnicy sesji


Rady Miasta przywitali goci z instytutu gromkim Ni hao (Witamy).

Po ponad procznym
remoncie, kosztujcym milion zotych Dom Dziennego
Pobytu Rado zyska drug modo. Oprcz najwaniejszej dla seniorw windy,
pojawiy si rwnie nowe

miejsca parkingowe dla zmotoryzowanych, ponadto w


budynku wymieniono ca
instalacj elektryczn i cz
instalacji wodnej, odmalowano elewacj oraz wyremontowano azienki.

R E K L A M A

GABINET LOGOPEDYCZNY

Magdaleny Wrbel
Zaprasza na zajcia indywidualne oraz grupowe
www.logopedakedzierzyn.pl
gabinet@logopedakedzierzyn.pl

tel. 726 281 081

OFERUJ POMOC W ZAKRESIE:


terapii wad i zaburze mowy u dzieci,
modziey i osb dorosych
diagnozy logopedycznej
seplenienia midzyzbowego, niewyranej mowy (jkanie)
wywoywania goski R
terapii dzieci z autyzmem
terapii mowy po udarze, terapii osb starszych
(choroba Parkinsona, po udarze, po wylewie, z afazj)
afazji i opnionego rozwoju mowy
od marca terapia EEG BioFeedback
Istnieje moliwo dojazdu
na zajcia logopedyczne do Pacjenta!

Prezydent Sabina Nowosielska powiedziaa, e mieszkajc po ssiedzku, moga na


bieco doglda inwestycji.
Zapowiedziaa rwnie, e w
przyszoci bdzie korzystaa
z DDP.
- Zagldajcie tu jak najczciej i namawiajcie swoich
znajomych, aby przychodzili z
wami - powiedziaa do zgromadzonych na uroczystym
otwarciu.
Podczas
uroczystoci
otwarcia domu po przebudowie wystpi zesp Sowianki zaoony przez podopiecznych DDP. Podopieczni
podzikowali za wind i dobre jedzenie. Kadego dnia,
w DDP s prowadzone zajcia
kulturalno-owiatowe skierowane do seniorw, a w kuchni przygotowuje si posiki
dla 120 osb. Na podopiecznych DDP Rado skadaj
si mieszkacy Azotw, rdmiecia, a take lokatorzy pobliskich mieszka chronionych.
MN

PLUSY BIZNESU
DLA

Dodatek tematyczny 14/2016

GazetaInformator.pl 13 lipca 2016 nr 14 (215)

kdzierzyn-kole EKOLOGIA

kdzierzyn-kole edukacja

W kozielski port zainwestowano Konkurs dla


pierwsze pi milionw zotych modych innowatorw

Uczniowie i studenci do 30 roku ycia maj szans


na przedstawienie swoich innowacyjnych pomysw.

Pomimo tego, e na pierwszy rzut oka w dalszym cigu port


reprezentuje si nie najlepiej, inwestorzy przeznaczyli ju
pierwsze miliony na jego rewitalizacj.
Ruiny budynkw, resztki urzdze przeadunkowych
oraz nieujarzmiona rolinno
takie widoki mona zobaczy
na brzegach portu. Mieszkacy
Kola z utsknieniem czekaj
na chwil, gdy inwestorzy podejm waciwe kroki i efekty
zainwestowanych pienidzy bdzie mona zobaczy podziwia zadbany port i pywajce
po wodzie barki.
Wacicielem spki Kdzierzyn-Kole Terminale jest
szwajcarski fundusz inwestycyjny Clearsight, ktry wsplnie z instytucjami finansowymi podj si sfinansowania
projektu budowy terminali w
Kdzierzynie-Kolu. Plany inwestora nie dotycz wycznie
eglugi. Obecnie trwaj rwnie rozmowy z PKP o ponownym uruchomieniu ruchu kolejowego i odbudowie potrzebnej
infrastruktury.

Umowa dzierawy wesza w


ycie od 1 maja 2016 r. Od tej
pory miasto nalicza inwestorowi podatek od nieruchomoci,
ktry w skali roku wynosi ok.
140 tys. z. Miasto Kdzierzyn-Kole deklaruje ze swej strony
wyremontowanie prowadzcej
do portu ul. Chemoskiego.
Samorzd podejmie si rwnie budowy nowej drogi prowadzcej do terminala od strony ul. Elewatorowej.
O kolejnych planach inwestycji poinformowano na
konferencji prasowej, ktra
odbya si nad jednym z portowych basenw. Wadze miasta
spotkay si na niej z przedstawicielami inwestora oraz Kdzierzysko-Kozielskiego Parku Przemysowego. Zbigniew
uk, czonek zarzdu Kdzierzyn-Kole Terminale, zapowiedzia budow pierwszego
terminala przeadunkowego w
pierwszym kwartale 2017 r. W
planach jest zagospodarowanie

dawnego basenu nr 3. Budowa


terminala pynnych produktw
masowych potrwa tu od 12 do
14 miesicy. W nastpnej kolejnoci maj powsta terminale
produktw sypkich i drobnicy
(dawny basen nr 2) oraz terminal kontenerowy (dawny basen
nr 1).
Gra warta miliony, ale rwnie przysowiowej wieczki.
Dziki inwestycjom rzdu od
360 do 400 mln z w porcie
powstanie 120 nowych miejsc
pracy przy obsudze terminali
oraz kilkuset dodatkowych etatw w spkach i jednostkach
administracyjnych wsppracujcych z portem.
Od listopada ubiegego roku w porcie planowo trwaj
prace przygotowawcze - badania nabrzey oraz badania
rodowiskowe i geotechniczne.
Obok nich trwaj rwnie prace projektowe. Inwestorzy informuj, e stan raportu bdzie
znany pod koniec lipca.
Fot. UM Kdzierzyn-Kole

dominika rudzka

Wystartowa Konkurs Forum Modych Innowatorw


pt. Od pomysu do przemysu majcy wyoni innowacyjne pomysy z zakresu
nowoczesnych technologii,
materiaw dla energetyki i
chemii, konstrukcji. Organizatorzy licz na pomysy
majce szanse na praktyczne
zastosowanie w przemyle i
biznesie.
Konkurs przeznaczony
jest dla uczniw szk ponadgimnazjalnych, studentw
oraz doktorantw do 30 roku
ycia. Organizatorzy czekaj na projekty do koca lipca
br. Wyniki konkursu zostan
przedstawione podczas inauguracji II Midzynarodo-

wej Konferencji Nowoczesne


Technologie, Konstrukcje,
Materiay dla Chemii i Energetyki, ktra odbdzie si w
padzierniku w Kdzierzynie-Kolu.
Organizatorem konkursu
na innowacje jest Grupa Azoty ZAK S.A., Kdzierzysko-

-Kozielski Park Przemysowy,


Klaster Chemii Specjalistycznej CHEM-STER oraz opolskie Stowarzyszenie Park
Przemysowy Metalchem.
Mecenat nad wydarzeniem
obja Grupa Azoty ZAK S.A.
mn

kdzierzyn-kole biznes

Drugi inkubator
przedsibiorczoci

Urzdnicy przeprowadz si do nowego budynku,


a ich miejsce zajm pocztkujcy przedsibiorcy.

Starostwo
Powiatowe
w Kdzierzynie-Kolu zaplanowao utworzenie drugiego w miecie inkubatora
przedsibiorczoci. W budynku przy ul. Piastowskiej,
gdzie do tej pory mieci si
wydzia geodezji, kartografii
oraz katastru nieruchomoci maj powsta siedziby
dla pocztkujcych przedsibiorcw.

- Kierownik wydziau gospodarczego przekaza nam


ju czciowo przygotowane
dokumenty tego projektu. W
najbliszym czasie zajmiemy
si szczegami dotyczcymi
uruchomienia i dziaalnoci
inkubatora. Realnym terminem oddania go do uytku
jest kocwka roku - powiedziaa starosta powiatu Magorzata Tudaj.

Pierwszy
inkubator
przedsibiorczoci powsta
w naszym miecie na pocztku ubiegego roku. Placwka
na osiedlu Blachownia zarzdzana przez Kdzierzysko-Kozielski Park Przemysowy
cieszy si du popularnoci
wrd pocztkujcych przedsibiorcw.
mn

kdzierzyn-kole biznes

Korzystaj z PUE ZUS


za porednictwem banku
Zakad Ubezpiecze Spoecznych informuje, i przy zakadaniu profilu na Platformie Usug Elektronicznych ZUS(PUE ZUS) oraz w pniejszym czasie przy
logowaniu, moesz skorzysta z bankowoci elektronicznej.

Zaoenie profilu na PUE


ZUS za porednictwem banku nie wymaga dodatkowego
potwierdzania tosamoci w
placwce ZUS. Profil mona zaoy na dwa sposoby:
przez portal PUE (www.zus.
pl) albo przez stron internetow banku. Przed rozpoczciem rejestracji naley
sprawdzi, czy bank wsppracuje z ZUS. Aktualnie
ZUS zawar porozumienie
i uruchomi usug z PKO
Bankiem Polskim i z Bankiem Ochrony rodowiska
(BO Bank). Jeli masz ju

profil na PUE, moesz zalogowa si do portalu za porednictwem bankowoci


elektronicznej. Moesz to
zrobi tak, jak w przypadku
rejestracji nowego profilu
na dwa sposoby: ze strony
www.zus.pl, wybierajc sposb logowania lub ze strony
banku klikajc na odpowiedni ikon, ktra przeniesie Ci na stron logowania do PUE.
Niezalenie od sposobu
rejestracji i logowania na
PUE, moesz skorzysta ze
wszystkich usug,jakie ofe-

ruje Platforma. Przez PUE


moesz m.in. zoy wniosek o ustalenie prawa do
wiadczenia wychowawczego (Rodzina 500+), a take
owiadczenie o przekazywaniu skadki do otwartego funduszu emerytalnego
albo o zewidencjonowaniu
E-USUGI skadki na subkoncie prowadzonym przez
ZUS (ZUS-US-OFE-02) w
ramach tzw. okna transferowego otwartego do koca
lipca br.
zus

13 lipca 2016, nr 14 (215)

DLA

<< GazetaInformator.pl

Niezbdnik przedsibiorcy

Pion fiskalny

ledzimy zmiany

Kasy i drukarki fiskalne


Zmiany: Nowe moliwoci
kasy przenone, mobilne
na Portalu Podatkowym od 1 lipca
Podatnicy, ktrzy chc zgosi penomocnictwo oglne, od 1
kasy systemowe, sieci kasowe
lipca 2016 r. mog to zrobi przy wykorzystaniu nowej funkcjonalnoci Portalu Podatkowego (PP).
drukarki fiskalne, niefiskalne
materiay eksploatacyjne, rolki do kas

ib.pl

Zapytaj o
P R O MO C J E n a
terminale
patnicze

Wszystkie atuty w rku!

Terminale , urzdzenia niefiskalne


terminale patnicze dla kadej brany
czytniki kodw kreskowych
ib.pl
wagi sklepowe, szuflady kasowe

47, 697 212 351


aciborskiemedia.pl biuro@raciborskiemedia.pl

Oprogramowanie dla firm


oprogramowanie magazynowe
oprogramowanie gastronomiczne
aktualizacje, opieka serwisowa
bezpieczestwo danych, backupy
szkolenia i wdroenia
Serwis fiskalny
szkolenia z obsugi kas fiskalnych
naprawa kas i drukarek fiskalnych
KUPUJC

KAS FISKALN

PAKIET REKL AMY

Jak informuje Ministerstwo Finansw, udostpniono rwnie Centralny Rejestr


Penomocnictw
Oglnych,
czyli narzdzie do werykacji
penomocnictw przez administracj podatkow.
1 lipca 2016 r. weszy w ycie przepisy dotyczce penomocnictwa oglnego (art. 138d
Ordynacji podatkowej). Takie
penomocnictwo moe zosta
zoone wycznie w wersji
elektronicznej. Podatnicy, ktrzy bd chcieli ustanowi penomocnika oglnego, zrobi to
za pomoc nowej funkcjonalnoci na Portalu Podatkowym
w czci zalogowanej (zakadka Penomocnictwa).

Konto podatnika w PP stanowi bezporedni kana komunikacji z organami podatkowymi i umoliwia dostp
do wasnych danych podatkowych, m.in. zoonych deklaracji i prowadzonych spraw. Rejestracja na portalu umoliwia
nie tylko przesyanie deklaracji
bezporednio z wasnego konta, ale take pozwala na elektroniczn komunikacj z administracj podatkow dziki
skadaniu i odbieraniu pism
do administracji podatkowej.
To wszystko bez wychodzenia
z domu - wystarczy zarejestrowa si na portalu.
Ponadto na Portalu Usug
Elektronicznych
Minister-

stwa Finansw udostpniono


now funkcjonalno dla organw podatkowych - Centralny Rejestr Penomocnictw
Oglnych. Narzdzie suy do
werykowania przez organy
podatkowe penomocnikw
ustanowionych przez podmioty.
Szczegowe informacje i
instrukcje dotyczce zmian bd zawarte w podrcznikach,
opisujcych dziaanie Centralnego Rejestru Penomocnictw
Oglnych.
RDO:
MINISTERSTWO
MINANSW

Rozwj: Szkolenia dla przedsibiorcw w ZUS


Bezpatne szkolenia, organizowane przez Zakad Ubezpiecze Spoecznych,
przeznaczone s dla przedsibiorcw oraz osb planujcych zaoy wasn
dziaalno gospodarcz.
W caym kraju Zakad
Ubezpiecze Spoecznych regularnie organizuje i prowadzi bezpatne szkolenia dla
przedsibiorcw. Uczestnicy
szkole poznaj nowe przepisy z zakresu ubezpiecze spoecznych i ich stosowania w
praktyce oraz zasady rozliczania si z Zakadem. Eksperci
ZUS wyjaniaj ponadto, jakie s warunki opacania preferencyjnych skadek przez
nowych przedsibiorcw oraz
jak komunikowa si z ZUS
przez internet.
W najbliszym czasie odbd si szkolenia dotyczce:
pomocy dla przedsibiorcw ulg w spacie nalenoci z tytuu skadek,
warunkw nabywania uprawnie do wiadcze
dugoterminowych (w tym
emerytur, wiadcze przedemerytalnych, rent z tytuu
niezdolnoci do pracy i rent
rodzinnych),
nabywania prawa do
zasiku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego oraz
wypadkowego (jego wysokoci oraz podstawy wymiaru),
zasad wydawania dokumen-

GRATIS!
*)
o 60% wartoci

Fot. depositphotos

20 03

2 PLUSY BIZNESU

tw potwierdzajcych okresy skadkowe i nieskadkowe,


wysoko osiganego przychodu (na potrzeby ustalania
podstawy wymiaru wiadcze oraz ich rozliczania),
zasad podwyszania
zasiku macierzyskiego do
kwoty wiadczenia rodzicielskiego,
czynnikw powodujcych wypadki przy pracy i
choroby zawodowe, sposobw zapobiegania tym zjawiskom, a take skutkw ekonomicznych niewaciwych
warunkw pracy (wypaty
wiadcze z tytuu wypad-

kw przy pracy i chorb zawodowych).


Pena oferta szkole i
szczegowe informacje dostpne s na stronie www.
zus.pl w zakadce ZUS na
skrty/Kalendarium. Przedsibiorca moe take zaprosi ZUS do swojej rmy, aby
zaoy prol na Platformie
Usug Elektronicznych ZUS
(PUE ZUS). Po telefonicznym
uzgodnieniu terminu zesp
PUE ROOM przyjedzie we
wskazane miejsce i zaoy
konto.
RDO: ZUS

Artykuy do rubryki Niezbdnik przedsibiorcy


opracowane zostay we wsppracy z firm SOFT-IB Ireneusz Burek

ib.pl
Wicej na softib.pl

SOFT-ib Ireneusz Burek, NIP 639-100-40-27


Oddziay:

Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2, | tel. 77 482 67 47 533 355 477


Racibrz, ul. Klasztorna 12, | tel. 32 415 98 18 504 18 18 27
Wodzisaw lski, ul. w. Jana 16, | tel. 32 440 89 88 601 46 20 03
*)

O szczegy promocji pytaj handlowcw.

softib.pl centrumkasskalnych.pl r-media.pl

GazetaInformator.pl >>

PLUSY BIZNESU

13 lipca 2016, nr 14 (215)

DLA

ib.pl

e
w
o
n
y
z
a
g
a
m
e
i
n
a
Oprogramow
*)

j
e
n
l
a
k
s
fi
i
k
r
a
k
u
r
d
w cenie
owego:
opis programu magazyn
kumenty WZ, MM, RW
do
y,
on
fakturowanie, parag
iczne
i brutto, krajowe, zagran
dostawy w cenach netto
cja
yza
inwentar
prowadzenie magazynu,
mi, wezwania do zapaty
nta
he
tra
kon
z
i
rozrachunk
prowadzenie kas i bankw
cieli
wykaz dunikw i wierzy
, magazynw
w
up
analizy sprzeday, zak
w, inwentaryzatorami
kod
i
kam
wsppraca z czytni
skaln, drukark etykiet
wsppraca z drukark fi
iskowa
praca w sieci, wielostanow

2899,00

2299,00
Drukarka fiskalna
Temo HS EJ Najmniejsza w Polsce!

opcjonalnie moduy:
kadry, pace
KPiR
Ksiga Handlowa
filie

:
E
J
C
O
M
O
R
P
Y
M
Y
Z
C
KUPUJC

N
L
A
K
IS
F

K
R
A
K
U
DR
PAKIET REKLAMY
O WARTOCI

1299,00 GRATIS!

lnej:
parametry drukarki fiska
elektroniczna kopia
100 000 PLU
7 stawek VAT
)
szybki wydruk (22 linie/s
z papierem)
g
0
(36
ku
najlejsza na ryn
rynku (86 x 46 x 128 mm)
najmniejsza drukarka na

*)

Pion wydawniczy
agencja reklamowa
Wydawnictwo
dwutygodnik Gazeta Informator
portal GazetaInformator.pl
portal raciborz.com.pl

P R O M O C JA

T
R
A
T
S
A
N
A
N
O
R
T
S

Agencja reklamowa
reklama zewntrzna
poligrafia
kreacja wizerunku
marketing internetowy

je:
Promocja obejmu
kowej
- wykonanie wizytw
strony internetowej
- domena
- hosting
domenie
- e-mail we wasnej

...Z A JEDYNE

400 Z

*)

promocja trwa do 31 lipca 2016 r. O szczegy pytaj handlowcw. Ceny netto

N E T TO !

*)

reklama

Z regionu

13 lipca 2016, nr 14 (215)

<< GazetaInformator.pl

REGION MOTORYZACJA

Nowa Toyota RAV4 hybryda czy napd konwencjonalny?

Albo SUV, albo hybryda


to zdanie, ktrym fani podwyszonych aut rekreacyjnych rzucali czsto w dyskusjach i ktre
nierzadko syszeli sprzedawcy
Toyoty na pocztku roku. Mieli
jednak cay arsena argumentw za nowym rozwizaniem,
aby udowodni, e zarwno
wyszy przewit, jak i bezstopniow skrzyni biegw oraz
napd 4x4 dostarczany przez
dwa silniki mona skomponowa w atrakcyjn i dynamiczn
cao. Okazao si te, e argumenty za hybryd, a zwaszcza wraenia z jazdy, s na tyle
mocne, aby przekona prawie
1/3 nowych klientw do hybrydowego SUV-a. Oczywicie ryzyko koncernu Toyoty nie byo
faktycznie wielkie, pozytywne
opinie klientw hybrydowych
SUV-w Lexusa NX i RX daway gwarancj dobrego przyjcia
rewolucyjnej RAV4.
Hybrydowy RAV4 co si
za tym kryje?
Co dostaje kierowca, ktry
nie zechce konwencjonalnego napdu, a zdecyduje si na
hybryd? Przede wszystkim
poczuje po pierwszych kilometrach, e opowieci o niemrawych samochodach hybrydowych powinny tra midzy

bajki. Spore rodzinne auto dysponuje moc 197 KM. To najsilniejszy RAV4 w historii modelu. Jeli bdziemy mieli okazj
porwna wszystkie trzy wersje napdu: wysokoprn,
benzynow i hybryd, odczujemy natychmiast, e ta ostatnia, wyposaona w przekadni
bezstopniow, dysponuje dynamik, jakiej oczekuje po samochodzie kierowca czerpicy
przyjemno z szybkiej jazdy i
wykorzystujcy auto z penym
obcieniem.
Silnik benzynowy o pojemnoci 2,5 litra oraz 2 silniki elektryczne, ktre pobieraj
energi z zamontowanych pod
tylnymi siedzeniami akumulatorw niklowo-wodorkowych,
to zesp napdowy doskonale
znany z Lexusa NX. Szeregowo-rwnolegy ukad hybrydowy
optymalizuje prdko obrotow i moment dostarczany na
koa dziki bezstopniowej przekadni. Auto rusza wic bezgonie, a start do 100 km/h trwa
tylko 8,3 sekundy skrzynia e-CVT nie przeszkadza wic, ale
wrcz pomaga w osigniciu tego wyniku, redukujc te zuycie paliwa do poziomu 5,1 l/100
km w cyklu mieszanym. Kto lubi prowadzi ze wiadomoci
panowania nad wyborem prze-

Fot. Toyota

Miar sukcesu projektantw modelu jest zazwyczaj wysoka sprzeda w salonach. Inynierowie i stylici Toyoty odpowiedzialni za
projekt RAV4 czwartej generacji mog witowa sukces ponad 28 tys. zamwie w pierwszym kwartale oraz pozyskanie wielu
nowych klientw do napdu hybrydowego w SUV-ie to nie lada wyczyn. Od rozpoczcia sprzeday w Polsce wersj hybrydow
zamwio ju prawie 700 klientw.
oenia, temu manualny wybr
trybw jazdy umoliwi elektroniczny system Shift-by-Wire,
pozwalajcy m.in. na jazd na
samym silniku elektrycznym.
Hybryda dla obieywiatw
W zalenoci od preferowanych drg i przeznaczenia
auta, kierowca moe wybra
wersj napdzan na dwa lub
cztery koa. Hybryda w teren
nie jest wic adn fanaberi,
a raczej racjonalnym wyborem
osoby, ktra dojeda czsto
tam, gdzie koczy si asfalt i
cywilizacja. Zwaszcza e nowa RAV-ka zyskaa hybrydowy elektryczny napd AWD,
nazwany E-Four. Wersja napdzana na obie osie jest wyposaona w umieszczony z tyu silnik elektryczny o mocy 50
kW, ktry bez uycia wau napdowego dostarcza moment
obrotowy na tylne koa. System E-Four poprawia wasnoci jezdne na bardziej wymagajcych traktach i umoliwia
holowanie przyczep o masie do
1650 kg to argument niezwykle wany np. dla fanw eglarstwa czy sportw konnych. To
auto pocignie bez problemw
przyczep z jachtem lub horse-trailer.

Z silnikiem elektrycznym
czy bez?
Jeli konserwatysta zdecyduje si na jedenie now
RAV4 z napdem konwencjonalnym, ma do wyboru silnik
wysokoprny i benzynowy.
Diesel oferowany jest wycznie
z manualn przekadni i napdem 4x2, jednak 152-konna
wersja z 2-litrowym silnikiem
benzynowym Valvematic, z napdem AWD, daje moliwo
wyboru przekadni manualnej
lub bezstopniowej Multidrive S. Wersja hybrydowa jest
wyposaona w automatyczn
przekadni w standardzie, a
ponadto dysponuje moc wiksz o 45 KM. Waciciele hybrydy mog te si spodziewa niszych kosztw serwisu, dziki

temu e samochody hybrydowe


s pozbawione wielu czci naraonych na zuycie, takich jak
sprzgo, alternator czy rozrusznik. Hybrydy nie wymagaj take stosowania komponentw
znanych z silnikw wysokoprnych turbosprarki, ltra
czstek staych (DPF) ani dwumasowego koa zamachowego.
Zarwno konserwatysta,
jak i zwolennik innowacji, z
pewnoci bd zadowoleni z
komfortu oraz osigw wybranej prze siebie wersji, tym bardziej, e jubileuszowa polityka
cenowa Toyoty zachca do zakupu SUV-a. Specjalna oferta
z okazji 25-lecia Toyoty w Polsce na RAV4 Hybrid 4x2 Style
pozwala zaoszczdzi 10 900
z. Samochd wyposaony jest

m.in. w skrzan tapicerk,


system Inteligentny kluczyk,
18 felgi aluminiowe, system
multimedialny Toyota Touch
2 z funkcj Bluetooth, kamer
cofania, przednie reektory Bi-LED oraz elektrycznie unoszone drzwi baganika. A przekona si o wszystkich rnicach
i mianownikach wsplnych pomidzy RAV4 HYBRID i konwencjonalnym napdem mona w salonie Toyota Konsek w
Rybniku.
TOYOTA KONSEK RYBNIK
Rybnik, ul. Prosta 100
44-203 Rybnik
Tel. 32 432 90 40
www.toyota.rybnik.pl
Artyku sponsorowany

Odpocznij od gotowania - restauracje na wakacje


Zoty rodek - promuj swoj firm w caym regionie!

Dzia grafiki i reklamy:

32 414 90 30, 533 355 277 reklama@GazetaInformator.pl

strony www
pozycjonowanie

R E K L A M A

GazetaInformator.pl >>

13 lipca 2016, nr 14 (215)

REGION ROZRYWKA

Odpoczynek od gotowania w czasie urlopu? Czemu nie!


MARTYNA CEBULA

Wakacje to prawdopodobnie najbardziej wyczekiwany


okres w cigu caego roku. Kojarz si przede wszystkim z
odpoczynkiem, pikn pogod
i moliwoci spdzenia czasu
w gronie rodziny i przyjaci.
Bardzo czsto natomiast okazuje si, e obowizki z pracy,
od ktrych mona odpocz,
w trakcie urlopu zamieniane
s na obowizki domowe, ktre przecie nigdy si nie kocz. W rezultacie nie jestemy
w stanie zrelaksowa si tak,
jak bymy tego chcieli. Oczywicie nie chodzi o to, by podczas urlopu zupenie zaniedba
mieszkanie, ale musimy zna-

le ten przysowiowy zoty


rodek. Nasza propozycja jest
taka: Odpocznij od gotowania
restauracje na wakacje!
Obiad w restauracji
dlaczego warto?
Spdzanie czasu przy garach, gdy na dworze temperatura przekracza 30 stopni, z
pewnoci nie naley do przyjemnych obowizkw. Co wic
mona zrobi? Rada jest prosta
pozwl sobie na par dni odpoczynku od gotowania. Dziki
temu czas spdzony w kuchni,
zamienisz na czas spdzony w
gronie najbliszych.
Wyobra sobie to uczucie,
gdy wraz ze swoj rodzin relaksujesz si w klimatycznym

przyrestauracyjnym ogrdku
na wieym powietrzu, a kucharz specjalnie dla was przygotowuje pyszne dania. Czy ta
wizja nie brzmi cudownie?
Wyjcie na obiad do restauracji to wietna propozycja,
w szczeglnoci dla osb, ktre
nie planuj adnego wakacyjnego wyjazdu. Dlaczego mielibymy cae wakacje spdzi
w domu, powtarzajc czynnoci wykonywane na co dzie?
Pamitaj, e to Ty decydujesz,
jak wykorzystasz czas swojego
urlopu. Nawet jeeli spdzasz
go w swoim miecie, moesz
sprawi, e bdzie on niezapomniany. W kocu w regionie
jest tyle miejsc wartych odwiedzenia.

Fot. Pixbay

Pamitaj, e to Ty decydujesz, jakie bd Twoje wakacje.


Zrb wszystko, aby podczas urlopu odpocz, zrelaksowa si i powici jak najwicej czasu dla rodziny i przyjaci.

REGION ROZRYWKA

Tradycyjne, aromatyczne i niezapomniane


smaki w Restauracji Paac Wikszyce
Zabytkowy, neogotycki
paac z 1871 roku pooony w
Wikszycach, zachwyca swoim wygldem. Malowniczy
park, ukwiecony ogrd, rcznie zdobione ciany w kadej z sal, zabytkowe meble,
porcelanowa zastawa to
tylko niektre z elementw
skadajcych si na bajkow
cao restauracji. W 2003
roku obecny waciciel, p.
Roman Biernacki, rozpocz prace nad stworzeniem
miejsca, gdzie w przyjaznej
atmosferze mona delektowa si znakomit staropolsk kuchni, spdzajc czas z
bliskimi i przyjacimi.
Restauracja Paac Wikszyce to idealne miejsce na
witowanie
rodzinnych
uroczystoci. Siedem rnorodnych sal oddanych do
dyspozycji goci, pozwala na
urzdzenie zarwno kameralnego przyjcia, jak i hucznego wesela. Szeroki wybr
potraw, profesjonalna obsuga oraz pomoc w organizacji
przyjcia to domena restauracji.
Restauracja oferuje Pastwu dania kuchni lskiej
oraz staropolskiej, ktra
przewaa w paacowym me-

nu. Poldwiczka z sarny w


sosie truowym, podana z
ziemniaczanymi rosti oraz
bukietem warzyw gotowanych na parze, to popisowe
danie szefa kuchni, ktre
krluje w karcie da od pocztku istnienia restauracji.
Natomiast tradycyjny creme brulle, podany z sorbetem lub parat z orzechw
woskich i pistacjowych z
ciemn czekolad na puree
malinowym, to desery stanowice idealne zwieczenie
kulinarnych dozna. Bogata
karta win, sezonowe desery
szefa kuchni, niecodzienne
drinki i napoje, to kolejne z
powodw zachcajcych do
odwiedzenia tego miejsca.
Restauracja Paac Wikszyce ju od czterech lat
znajduje si w setce najlepszych polskich lokali.
- Nasza restauracja jako
jedyna reprezentujca wojewdztwo opolskie zostaa
ju po raz czwarty z rzdu
wyrniona nagrod Best of
Awards of Excellence czyli
dwoma widelcami - podkrela Artur Biernacki, ktry
wsptworzy to miejsce.
Artyku sponsorowany

Fot. Restauracja Paac Wikszye

Restauracja w paacowych wntrzach zaprasza mionikw tradycyjnej kuchni.

Filet z piersi kaczki marynowany w occie balsamicznym i tymianku podany z puree ziemniaczanym,
modr kapust, marchewk i brokuem to jedna z wielu pozycji, ktra swym smakiem zachwyci
podniebienia najbardziej wymagajcych goci.
47-208 Wikszyce koo Kdzierzyna-Kola, ul. Kozielska 15, rezerwacja telefoniczna: +48 77 482 15 25
e-mail: info@palacwiekszyce.pl, www.palacwiekszyce.pl, czynne od wtorku do niedzieli w godz. 12:00-21:00, sobota 12:00-22:00

66 Wiadomoci
Restauracje na wakacje

Zoty rodek

13 lipca 2016,
14 nr
(215)
13 lipcanr
2016,
14 (215)

<< GazetaInformator.pl

REGION ROZRYWKA

Restauracja FLORRES w Pawowiczkach


Miejsce z dusz i smakiem.
Restauracja Florres w
Pawowiczkach to miejsce,
w ktrym Szanowni Pastwo
jako klienci, oprcz smacznego jedzenia i przernych
napoi, spotkacie serdecznych gospodarzy, mi i profesjonaln obsug .
Otwarta w 2011 roku restauracja wraz z hotelem
(10 pokoi) czy pokolenia
w tworzeniu historii miejsc,
ktre zostay zbudowane dla
satysfakcji klientw i wacicieli. Przedwojenna fabryka
mebli rodziny Wagnerw i
pniejsza wytwrnia wiec
i zniczy zostaa w latach
2008-2011 przebudowana
na restauracj i hotel przez
rodzin Makowiakw.
Restauracja posiada du sal z moliwoci organizowania imprez do 120 osb
oraz mniejsz dla 45 osb.
Dua ilo rolinnoci - std
nazwa FLORRES- tworzy przyjemn atmosfer w
czasie spoywania potraw.
Elegancki i przyjazny wystrj sprawia, e nasi klienci,
oprcz smakowych dozna,
maj rwnie zapewnione
wraenia estetyczne.

Naszym klientom oferujemy potrawy tradycyjnej kuchni lskiej i polskiej jak i te bardziej wyszukane oparte rwnie
na tradycyjnych smakach.
Gospodarz restauracji chtnie opowie o historii restauracji i Pawowiczek. Spragnionym
bliskiego kontaktu z przyrod i
poszukujcym wyciszenia zapewni spacer po pobliskim
parku olchowym (1830 r.), nieopodal ktrego znajduje si hodowla danieli.
Na yczenie Pastwa
zorganizujemy:
- imprezy okolicznociowe (wesela, rocznice wesel,
komunie, urodziny, jubileusze),
- szkolenia, spotkania integracyjne,
- kompleksowy catering w
domach lub w plenerze,
- obsug imprez sportowych.
Posiadamy 10 pokoi w
standardzie
dwugwiazdkowym. Parking pomieci wszystkie samochody naszych klientw. atwy dojazd gwarantuje
pooenie przy drodze krajowej
38, na trasie K-Kole - Gubczyce.

/restauracja.florres

Zapraszamy: pon.- sob. od 14.00 do 22.00, niedziela i wita od 12.00 do 20.00.


Kontakt: Pawowiczki, ul. Nowa 1b, tel. 77 487 040, 693 232 873, www.orres.pl

R E K L A M A

Zoty rodek - promuj swoj firm w caym regionie!

www.hotel.bialowieza.pl incoming@hotel.bialowieza.pl tel. 85 744 43 80, 85 681 20 22

GazetaInformator.pl >>

13
lipca
2016,
14 (215)
13 lipca
2016,
nr 14nr
(215)

Restauracje na wakacje

R E K L A M A

Zoty
Wiadomoci
rodek 77

Zoty rodek - promuj swoj firm w caym regionie!


www.fitforyou24.com

REGION YWIENIE

Najlepszy kebab w miecie?


Wosi maj pizz, grecy souvlaki, serbowie czewapcziczi, amerykanie burgery, a my?
Co jedz raciborzanie, kiedy maj ochot na szybki posiek? Kebaby!

a terenie
Dziaamy nna-Kola
Kdzierzy ich Gr
i Tarnowsk

Zapraszamy!
Catering dietetyczny

Kompletne dzienne menu skadajce si z 5 penowartociowych


i zbilansowanych posikw: niadania, II niadania, obiadu,podwieczorku i kolacji.
Nasza oferta skada si z programw o nastpujcej kalorycznoci!

1000 1200 1500 1800 2000


kcal kcal kcal kcal kcal
Zestaw startowy ju od 29 z!
Posiki dostarczane s we wskazane miejsce
i okrelonym przez Ciebie czasie
Dodatkowo w naszej ofercie znajd Pastwo
zdrowe lunche, ktre mona zamawia
z jednodniowym wyprzedzeniem.
Dostawy realizowane s w godz. 6.00-10.00

e-mail: biuro@fitforyou24.com

tel. 887-024-024

Fuat Haddur, waciciel Kebaba Antalya przy ul.


Odrzaskiej 2a w Raciborzu poleca - Nasz punkt jest
czynny od godziny 9:00 rano do 00:00 w dni powszednie, a w weekendy do godziny 2:00 nad ranem. Ruch
mamy stale, wic kebab nie
jest ju jedynie prostym rozwizaniem na gw w trakcie
imprezy, ale jest ju traktowany jako penowartociowy posiek. Gocimy u siebie
cae rodziny, ktre zamawiaj tzw. kebab na talerzu jako
obiad czy kolacj - mwi. Co
ciekawe, raciborzanie chtnie paaszuj kebaby take
na niadanie. - Tusty, ostry
kebab nadaje si wietnie na
pierwszy posiek po zakrapianej nocy, ale w rodku
tygodnia take nie brakuje
chtnych zainteresowanych
takim porannym posikiem.
Nie wiem, o czym to moe
wiadczy - mieje si waciciel Kebaba Antalya.
Zwolennicy zdrowego jedzenia zaliczaj kebaby do
kategorii fast-foodw, jednak niesusznie. - Codziennie

samodzielnie sma okoo


200 plackw na kebaba, tzw.
tortilli, eby nie wykorzystywa kupnych produktw.
Nasze sosy s najwikszym
sekretem smaku naszych
kebabw - delikatny czosn-

kowy i ostry sambal z dodatkiem s przygotowywane przeze mnie z przypraw,


ktre sprowadzamy z Turcji.
Miso mamy polskiego pochodzenia, z okolic Krakowa. Mona wic powiedzie,
e nasze dania s przygoto-

wywane z lokalnych produktw, s zdrowe i wietnie


skomponowane smakowo.
Gdyby tak nie byo, to bym
ich nie jad codziennie - poleca si Fuat Haddur.
Fuat Haddur przyrzdza kebaby od lat. - Nie jestem nowicjuszem. Prowadziem lokal przez 12 lat w
Turcji, pniej kilka lat w
Dubaju. Cae moje ycie karmi innych swoimi kebabami i cieszy mnie, e smakuj
one take w Raciborzu. Od
momentu otwarcia lokalu
6 lat temu a do dzi mamy
klientw, ktrzy stale wracaj i chwal nasze wyroby.
Najchtniej jedz kebaba w
tortilli oraz bior dania na
wynos. Gocie, ktrzy prbowali kebaba w Turcji czy
popularnym pod tym wzgldem Berlinie twierdz, e
nasze kebaby s lepsze. Mamy te ogrdek, ktry pozwala na zjedzenie obiadu z
widokiem na raciborski rynek. To te nasz duy atut chwali si waciciel.
Artyku sponsorowany

Kebab Antalya czynny jest od 9:00 - 00:00 (ndz-czw) i od 9:00 - 2:00 (pt-sb)
Punkt znajduje si pod adresem:ul. Odrzaska 2a, 47-400 Racibrz

Z regionu

rozrywka

13 lipca 2016, nr 14 (215)

<< GazetaInformator.pl

region sport

Polska Portugalia zjednoczya Polakw


Fot. Anna apka

Ostatni dla polskiej reprezentacji mecz, ktry odby si 30 czerwca na boisku w Marsylii pokaza, e polscy pikarze potrafi gra, a
polscy kibice doceni dobr robot. I cho z rozgrywek ju wypadlimy, Polska huczy dumnie: nic si nie stao. Czy oby na pewno?

Raciborzanie pojawili si w strefie kibica peni nadziei na


awans reprezentacji Polski do pfinau. Niestety, mecz
z Portugali zakoczy si rzutami karnymi, w ktrych
Polacy przegrali 3:5.
anna burek

Internet pierwszych sekund po meczu Polska Portugalia przepeniony jest memami i sowami otuchy dla
polskich pikarzy: Kuba kochamy Ci, Mistrzowie, Jestecie
naszymi bohaterami, Dumni z
bycia Polakami to tylko niektre z nich. Udzia Polakw
w EURO2016 najlepiej jednak
wydaje si podsumowywa komentarz, ktry pojawi si na
tablicy mojego znajomego: Nic
si nie stao Polacy tym razem naprawd nic si nie stao.
Mam wraenie, ze kumpel si
myli, bo moim zdaniem, jednak si stao.
Stao si i to duo. Stao si
wicej ni to, co jednym tchem
wymienia si w kontekcie tych
mistrzostw. Stao si wicej

ni wygrana z Ukrain, szalone zwycistwo w karnych nad


Szwajcari i remis z Niemcami. Stao si wicej ni mecz,
w ktrym wykoczylimy Portugalczykw, walczc do ostatniej sekundy dwugodzinnego
meczu. Stao si co, czego nikt
si przed tymi mistrzostwami
nie spodziewa nieoczekiwanie stalimy si druyn. Jedna wielk druyn. Tak, ktra
walczy i wierzy do koca. Cieszy si ze zwycistw i pozostaje
wierna po porace.
Nasi pikarze jako druyna
z meczu na mecz pokazywali,
e coraz lepiej si rozumiej, a
my kibice stalimy murem
za nimi bez wzgldu na wyznawan przez nas wiar, polityk
czy przynaleno do klasy spoecznej.
Kibicowalimy z dziako-

Dziki strefie kibica raciborzanie mogli oglada mecze


w wikszym gronie, kibicowa wsplnie polskiej druynie.
To wszystko dziki prywatnym sponsorom, ktrzy stworzyli
raciborsk stref. Za stref kibica Urzd Miasta musiaby
zapci ogromne pienidze, gwnie za koszty licencji dla
twlewizji. Ze wzgldw finansowych na stref kibica wiele
poslkich miast nie mogo sobie w tym roku pozwoli, wrd
nich m.in. Pozna - gospodarz EURO 2012.

W trakcie EURO 2012 raciborzanie take mieli swoj stref


kibica, jednak nie mieli okazji oglda w niej tak wielu
meczw z udziaem Polakw. Tym razem kondycja naszej
reprezentacji bya lepsza, a doping kibicw - gortszy.
wych ogrdkw, barw, stref
kibica i VIP-owskich sektorw
na stadionach, nawlekalimy
polskie flagi na lusterka fiatw
126p i mercedesw, i umiechalimy si do siebie serdecznie znad lodwki z piwem w
supermarkecie. Nagle stalimy si wsplnot. Wszyscy
po tej samej stronie barykady,
z dum piewajc polski hymn,
ktry od miesicy nie kojarzy
si z niczym pozytywnym. Jak
to moliwe, e nie jednoczy nas
religia, nie jednocz instytucje
pastwowe, nie jednocz kryzysy, a jednoczy football?
Kiedy rzut Baszczykowskiego zosta obroniony przez
Patricia mj FB oszala, krzyczc: Kuba, kochamy Ci. Kiedy polska druyna schodzia z
boiska Polacy pakali razem z
nasz reprezentacj, ale jed-

noczenie mwili: Jestecie


mistrzami! Kiedy Fabiaski
ze zami w oczach po rzutach
karnych z Portugali kaja si
przed milionami Polakw, mwic, jak mu przykro, e ma do
siebie pretensje, cay kraj krzycza: nic si nie stao.
Rzeczywicie, jeli chodzi o
mecze rozgrywane przez Polakw w EURO2016, nie mona
naszej druynie zarzuci wiele.
Pojawiay si komentarze, e
graj pasywnie, e nie atakuj,
wygrywaj tylko dziki pomykom przeciwnikw. Negatywne odzewy pojawiay si jednak
dopki wygrywalimy i radzilimy sobie wietnie. Kady z nas
wiedzia lepiej, jak powinno si
gra. Darlimy si na Milika,
krytykowalimy Lewandowskiego. Dopiero po przegranej
w meczu Polska Portugalia

docenilimy wielko polskich


chopakw na temat ostatniego meczu nie widziaam
ani jednego negatywnego komentarza. Co wicej, jego bohaterem sta si wanie Kuba
Baszczykowski. Ten, ktrego
rzut zosta obroniony.
Rzuty karne meczu z Portugali ogldalimy z kraju i
zagranicy, w hotelowych pokojach w trakcie urlopu, czy na telefonie w pracy. Sczylimy do
tego tanie browary, wyszukane whisky, a niektrzy melis.
Mielimy wok siebie rodziny,
przyjaci, ale niektrzy z nas
byli sami. W przerwach meczu
modlilimy si o powodzenie
naszej druyny albo kllimy,
na czym ten wiat stoi. Rnie
przeywalimy ten mecz, bo jestemy rni. Ale wszyscy, bez
wyjtku chyba, patrzc na roz-

czarowanie Baszczykowskiego
po swoim rzucie, krzyczelimy
razem: nic si nie stao nie zdajc sobie chyba sprawy z tego,
e owszem, stao si.
Wanie w tej chwili si
dziao stalimy si druyn,
na ten moment zjednoczylimy
si we wsplnych emocjach,
pakalimy wszyscy razem. Nie
szukalimy winnych, a tych potencjalnych podnosilimy na
duchu. I za to polska druyno,
wielkie dzikuj. Pokazalicie
nam, e w pracy zespoowej
jest metoda, a druyna trzyma
si razem bez wzgldu na okolicznoci. Bez wzgldu na nic,
dziki wam, bylimy dumni z
bycia Polakami. Oby na te tak
rzadkie momenty poczucia dumy i honoru, wsplnoty i zjednoczenia nie trzeba byo czeka
do kolejnych mistrzostw.

region - podre

Wrcili z Afryki, kolejny cel Islandia

y ialny:
erammed
Wspionat
Patr
dobre tematy!

Fot. Team-from.pl

Podrnicy z Team-from.pl wrcili ze swojej trzeciej duej wyprawy.


Zwiedzili Wochy, Monako, Francj, Hiszpani, Gibraltar, Portugali, Szwajcari i Maroko.

Zaoga
Team-from.pl
wrcia ze swojej trzeciej duej wyprawy. Tras 10 tysicy kilometrw zrobili w 3 tygodnie. Tegoroczna podr,
podobnie jak 2 poprzednie
(Nordkapp i Bakany), zakadaa niskobudetowe zwiedzanie, noclegi w namiotach
i samodzielne przygotowywanie posikw. Ta cz planu

zostaa zrealizowana niemal


w stu procentach. Nasze zaoenia i wizj wyprawy nieco
zmodyfikowao Maroko. Spodziewalimy si, e to kraj o
innej specyfice ni europejska, jednak rzeczywisto
okazaa si jeszcze bardziej
jaskrawa. Specyfika Maroka,
wysokie temperatury, zupenie inna kultura, ramadan,

Zaogo Team-from.pl w ramach 3 edycji


wikszych wakacyjnych wypraw i kilkudniowych
minitripw, przejechaa ponad 40 tysicy kilometrw
i odwiedzili 34 pastwa.

nachalny stosunek do turystw mog nieco mczy. Ale


ogromna rnorodno przyrody i zmieniajce si krajobrazy na pewno rekompensuj te utrudnienia komentuje
Micha Klima, pomysodawca
i koordynator projektu Team-from.pl.
W Maroku spdzili 5 dni i
wynajtymi peugeotami przejechali kraj od Tangeru a
po obrzea Sahary. Zwiedzili Marakesz, Warzazat, Fez i
Bkitne Miasto, gdzie urokliwe niebieskie uliczki tworz
wyjtkow atmosfer. Po powrocie do Europy przejechali
przez Hiszpani, docierajc
do sonecznej Portugalii, gdzie
kilka nocy spdzili na piaszczystych i skalistych plaach,
zwiedzili Lizbon i mniejsze
miasteczka. W drodze powrotnej odwiedzili Madryt
ze stadionem Santiagu Ber-

nabeu i Saint-Martin miasto turystyczne w Pirenejach.


Ze wzgldu na odbywajce si mecze w ramach Euro
2016 trasa bya planowana
tak, ebymy mieli moliwo
obejrzenia wystpw naszej
druyny. Mimo tego, e organizatorem Euro bya Francja,
nie widzielimy jakiego specjalnego zainteresowania turniejem ze strony Francuzw
ocenia Micha.
W przyszym roku zapowiada si chodna odmiana
dla dotychczasowych wakacyjnych wyjazdw w postaci
Islandii i Grenlandii. Relacje z
wypraw Team-from.pl moecie przez cay rok obserwowa
na ich facebookowym profilu www.facebook.com/teamfrompl/ jak i na stronie www.
team-from.pl.
tf

GazetaInformator.pl >>

13 lipca 2016, nr 14 (215)

reklama

Z regionu

10 Z regionu

zdrowie

13 lipca 2016, nr 14 (215)

wodzisaw lski zdrowie

Nowa pracownia RTG w Wodzisawiu lskim


W czerwcu w Centrum Medycznym NOVUM-MED w Wodzisawiu lskim
przy ul. Gaczyskiego 2 uruchomiona zostaa nowa pracownia RTG.
Dotychczas w Centrum
Medycznym najwicej bada rentgenowskich wykonywano u pacjentw w
poradniach: ortopedycznej, neurologicznej, rehabilitacyjnej, podstawowej
opieki zdrowotnej i pulmonologicznej. Chorzy korzystali wtedy z tradycyjnej
pracowni analogowej Rtg w
Por. Specjalistycznej ZOZ
Wodzisaw przy ul. 26 Marca co niejednokrotnie byo
sporym utrudnieniem.
Aktualnie badania wykonywane s na miejscu, a
lekarz na bieco w swoim
komputerze korzysta z moliwoci podgldu wykonanych bada.
Pracownia wyposaona zostaa w Aparat RTG
kostno-pucny
Eclypse woskiej firmy ARCOM
oraz ucyfrowiony zestaw
CR amerykaskiej firmy Carestream.
W skad zestawu ucyfrowienia aparatury RTG
wchodz:
stacja technika do obrbki bada, skaner CR,
kasety z pyt obrazow
oraz system radiologiczny
PACS/RIS.

Zalety diagnostyczne
i kliniczne:
Obraz stworzony klasycznie, czyli na bonie, nie moe by zmieniony. Obraz
stworzony cyfrowo mona
powikszy, zmieni jego
kontrast i zaczernienie. Na
monitorze mona zrobi
niezbdne pomiary, wybra

obszar zainteresowania i
przeprowadzi jego szczegow ocen. To umoliwia wysz wykrywalno
zmian.
Cyfrowy obraz jest dostpny dla lekarza kierujcego lub
klinicysty natychmiast po wykonaniu badania.

Cyfrowy obraz radiograficzny umoliwia diagnostyk rnych struktur (koci, tkanki mikkie) z jednej
ekspozycji oszczdzajc pacjentowi dodatkowych dawek promieniowania.
Obraz przetrzymywany
w systemie PACS jest dostpny w systemie komputerowym do porwnania
z badaniem biecym.Dua tolerancja cyfrowej radiografii w doborze parametrw ekspozycji prawie
cakowicie eliminuje konieczno powtrnego nawietlania pacjenta, a take
pozwala niejednokrotnie na
zmniejszenie dawki promieniowania.

44-300 Wodzisaw lski,


ul. Gaczyskiego 2
Tel. 32 440 77 51,
32 440 77 52
Artyku sponsorowany

Dzia grafiki i reklamy:


reklama@GazetaInformator.pl

32 414 90 30, 533 355 277

reklama poligrafia
wizytwki ulotki

R E K L A M A

<< GazetaInformator.pl

KDZIERZYN-KOLE

Wiadomoci

13 lipca 2016, nr 14 (215)

rozrywka

KDZIERZYN-KOLE - ZWIERZTA

Parabadmintonici
triumfowali w Irlandii

Zadbaj o swojego pupila


podczas wakacji
Psy bardzo czsto s naraone na przegrzanie.
Pamitajmy, aby zapewni im odpowiednie warunki,
aby nie ucierpiay podczas fal upaw.

Cika praca i wielki sukces - tak mona scharakteryzowa rozgrywki kdzierzyskich zawodnikw podczas
Irish Para-Badminton International.
marta nabrdalik

odbd si w Holandii. Do
tego czasu nasi sportowcy
bd si przygotowywa, aby
osign wysokie wyniki.
Bartomiej Mrz odebra
z rk prezydent Sabiny Nowosielskiej nagrod za osignicia sportowe. Opowiedzia take o swoich planach
zawodniczych i yciowych.
Nasz
parabadmintonista
zajmuje drugie miejsce w
wiatowym rankingu, wybiera si na zawody w Tajlandii,
Indonezji i Kolumbii.
Fot. Urzd Miasta KK

Bartomiej Mrz, zawodnik z MMKS Kdzierzyn-Kole wywalczy w Antrim


brzowy medal w singla i
srebrny w debla w klasie
SU5 w Irish Para-Badminton International. Do startu w turnieju stano ponad
150 zawodnikw. Polsk,
oprcz Bartomieja, reprezentowao jeszcze dwch
zawodnikw z MMKS - Denis Grzesiuk oraz Jakub Si-

korski. Udzia naszych zawodnikw w zawodach by


moliwy dziki wsparciu
udzielonym przez Urzd
Miasta
Kdzierzyn-Kole oraz Urzd Marszakowski Wojewdztwa Opolskiego. Trener MMKS - Tomasz
Zioo, bdcy jednoczenie
trenerem kadry narodowej,
zaplanowa ju kolejny start
swoich zawodnikw. Tym
razem parabadmintonici
pojad na mistrzostwa Europy, ktre w padzierniku

Z regionu 11

Fot. Pixabay

GazetaInformator.pl >>

W trakcie wakacji supki rtci wskazuj coraz wysze


temperatury. Pamitajmy, e
tak samo jak my, nasze zwierzaki cierpi w cigu upalnych
dni. Psy nie maj gruczow potowych, ani wydajnego systemu chodzenia, dlatego bardzo
atwo si przegrzewaj. Poniej przedstawiamy, jak pomc
swoim czworonogom:
- zapewnijmy zwierzciu
dostp do wieej, chodnej wody, aby nie doszo do odwodnienia, bo podobnie jak ludzie, psy
w upalne dni potrzebuj duo
wicej pynw, ni w okresie zimowym;
- stwrzmy swoim pupilom moliwo schronienia si
przed socem, pod adnym po-

zorem nie zostawiajmy zwierzaka w zamknitym kojcu czy na


balkonie, gdzie nie ma cienia;
- nie zostawiajmy zwierzt
w samochodach, uchylenie
okna, to za mao aby pies mg
czu si komfortowo w rozgrzanym pojedzie;
- ograniczmy wysiek czworonoga do minimum, spacerujmy jedynie wczesnym rankiem
albo pnym wieczorem, nie
namawiajmy do zabawy i biegania, zwaszcza po jedzeniu,
psy stare i z nadwag, a take
te rasy pieskw o paskiej czci
twarzowej jak buldogi czy pekiczyki naley stanowczo pozostawi w domu, w chodnym
i przewiewnym pomieszczeniu;
- spacerujmy w takich miej-

scach, aby nasz pupil mg chodzi po trawie, unikajmy asfaltu


i betonu, aby pies nie poparzy
sobie ap;
- podrujc ze zwierzakiem, rbmy przerwy w trasie,
podczas ktrych damy mu pi
i pozwolimy na krtki spacer w
zacienionym miejscu;
- zwierzta, ktre wyjtkowo nie radz sobie z upaem,
mona spryskiwa chodn wod lub okry mokrym rcznikiem.
Pamitajmy, e jestemy
odpowiedzialni za los nie tylko
swoich pupili. Jeli widzimy, e
jakiemu zwierzciu dzieje si
krzywda - reagujmy!
mn

KDZIERZYN-KOLE - konkursy

Rozstrzygnicie
konkursu fotograficznego
Praca Andrzeja Kalmuka pt. Kapliczka w. Katarzyny
w Kdzierzynie-Kolu zyskaa uznanie jury.

Bartomiej Mrz jest pierwszym w historii Polakiem, ktry wystartowa w imprezie


Para-Badmintona i zdoby pierwszy medal w tej dyscyplinie. Sportowiec jest rwnie
prekursorem Para-Badmintona w Polsce. Podczas spotkania z prezydent Sabin
Nowosielsk omawia omiogodzinn imprez badmintonow dla dzieci ze swoim udziaem.
R E K L A M A

Konkurs pt. Kapliczki


i krzye przydrone w moim miecie, gminie, osiedlu
zorganizowany przez Towarzystwo Ziemi Kozielskiej
pod patronatem prezydent
miasta i starosty powiatu
przycign amatorw fotografii. Spord 32 nadesanych prac komisja konkursowa wyonia 5 zasugujcych
na nagrody. Pierwsze miejsce

oraz nagrod o wartoci 500


z zdoby Andrzej Kalmuk z
Kdzierzyna-Kola za zdjcie Kapliczka w. Katarzyny
w Kdzierzynie-Kolu. Drug lokat, a take nagrod w
wysokoci 400 z, otrzyma
Micha Neugebauer z Goszyc
za prac Magdalenka z Goszyc. Ostatnia na podium bya Wiktoria Sebesta. Za swoj
prac wiato wrd ciemno-

ci wieci - Stare Kole otrzymaa nagrod o wartoci 300


z. Na wyrnienia i nagrody
w kwocie 150 z zasuyy Nikola Kaizik oraz Natalia Wenszka. Wszystkie prace przygotowane przez uczestnikw
konkursu zostan zaprezentowane podczas wrzeniowego wernisau.
mn

12 Z regionu

ogoszenia.GazetaInformator.pl

dodaj bezpatne ogoszenie w internecie

CENNIK OGOSZE:
drobne:

tekstowe 6 z w ramce 10 z
moduowe: tekstowe 20 z graczne 35 z

na kolorowym tle 14 z

ul. W. Planetorza 9/2 (rg Planetorza i Zotniczej) Kdzierzyn-Kole


tel. 533 399 344, 77 482 67 47, ogloszenia@gazetainformator.pl

ceny brutto (z VAT)

MOTORYZACJA

FINANSE
Na dowolny cel. Przy minimum
formalnoci, bez porczycieli i
koniecznoci zabezpieczenia.
Swobodny wybr dnia spaty.
Poyczka nawet w 15 minut. Tel.
513 479 121.

uzyskaniu nansowania. Bez zawiadcze z ZUS i US, bez zbdnych formalnoci, Byskawiczne
decyzje, Bez przedpat. Wicej
informacji pod numerem: 535
942 380.

Pomoc w uzyskaniu nansowania dla osb ze saba histori


kredytow, jej brakiem lub du liczb zapyta. Strata, niski
dochd lub brak zdolnoci kredytowej nie jest przeszkoda w

OPEN FINANCE S.A.


Konsolidacja kredytw. Prowizja:
od 0%. Opata brokerska: 0%. Kdzierzyn-Kole, ul. Marii Skodowskiej-Curie 2. Tel. 669 564 718, 785
906 451.

Sprzedam Audi A3 z 1996 roku


z silnikiem 1.9 TDi AGR, pali w
granicach 4 litrw/100 km.Posida adne opony na wieo pomalowanych felgach (proszkowo).

Audi jest czwartym samochodem


w domu, jedonym gowinie
przez kobiet. Posiada normalne
lady uytkowania. Tel. 883 545
338. Cena 5 999 z.

SERWIS
SAMOCHODOWY

SPRZEDAM
SAMOCHD

Kamil Majcher

naprawy gwne i biece


diagnostyka komputerowa

tel. 513 369 298


Ndza, ul. Sobieskiego 16
Czynne: pn.-pt .8:00-17:00
sob. 8:00-14:00

Ford Fiesta MK6 rok 2006.


Udokumentowany przebieg: 135 tys. km. Diesel
1.4. Zadbany, ekonomiczny, wszystkie wymiany na
bieco. Oferta prywatna.
Zapraszam do ogldania.
Tel. 512 333 512.

PRACA
Zaopiekuj si dzieckiem, jestem
mi osob, szybko nawizuj kontakt. Tel. 785 983 844.

Agencja porednictwa pracy Euro Labora o nr certykatu 7061


poszukuje pracownikw na stanowisko: OPERATOR WZKA
WIDOWEGO WYSOKIEGO SKADOWANIA. Zatrudnienie na niemieckich warunkach. Spotkanie z pracodawc oraz jazdy
prbne odbd si w Pszczynie pod koniec lipca br.
Nr kontaktowy: (32) 270 31 84
SPRZEDAM
SAMOCHD
Ford Fiesta MK6 rok 2006.
Udokumentowany przebieg: 135 tys. km. Diesel
1.4. Zadbany, ekonomiczny, wszystkie wymiany na
bieco. Oferta prywatna.
Zapraszam do ogldania.
Tel. 512 333 512.

Poszukuj korepetycji jako studentka lologii polskiej. Potrzebuje pomocy z przedmiotu gramatyka jzyka polskiego. Tel. 731 781 243.
Szukam opiekunki dla mojej 15-letniej, niepenosprawnej creczki.
Tel. 601 312 079.

Kamil Majcher

LOKAL DO WYNAJCIA 105 m2 RACIBRZ


ul. Rudzka 46
3 wejcia do budynku, bezproblemowa moliwo dostawy towarw,
dogodna lokalizacja, parking.
Cena do uzgodnienia. tel. 660 253 158

Wykonuj tumaczenia streszcze prac inynierskich, magisterskich i innych dyplomowych


na jzyk angielski. Jestem studentk lologii angielskiej, posiadam certykat FCE. Krtki
czas realizacji. Koszt tumaczenia: 30z za stron a4. Tumacz
take strony www i inne teksty.
W celu ustalenia szczegw prosz o kontakt. Tel. 883 404 799.

Sprzedam wiksz ilo palet drewnianych o wymiarach


100x100 i 110x110 (cmxcm) oraz
nonoci 1500 kg. Palety w bardzo dobrym stanie, deski nie poamane. Tel. 535 936 951.

naprawy gwne i biece


diagnostyka komputerowa
Ndza, ul. Sobieskiego 16
Czynne: pn.-pt .8:00-17:00
sob. 8:00-14:00

Oferuj tanie, szybkie i solidne remonty oraz odnawianie


mieszka i pokoi. Wykonuje
m.in.: szpachlowanie, malowanie, tapetowanie, tynki ozdobne, imitacja cegly, ukladanie paneli, pomoc w aranacji wnetrz,
instalacje wod-kan. Tanio, szybko i solidnie. Do wiadczenie i
fachowe doradztwo! Tel. 608
686 499.

Potrzebujesz szybko si przeprowadzi lub co przewie w


dowolny cel, posiadam przyczep o wymiarach 240 X 115, wys.
120 oraz usug Taxi. Tel. 604
849 317.

SERWIS
SAMOCHODOWY

tel. 513 369 298

/pojazd. Tel. 509 222 116 lub


510 450 789.

RNE
TAXI na lotniska i w kade
inne miejsce. Tanio, bezpiecznie, dyskretnie. Kdzierzyn-Kole i ok. Tel. 511
929 121.
Nauka jzyka niemieckiego
na poziomie komunikatyw-

nym i korepetycje. Tel. 888


723 964.
Autolaweta do 3,5 t. Laweta
DMC 2700 kg. Transport pojazdw z Niemiec. Transport jednorazowo do 2 pojazdw. Koszt
transportu auta z Niemiec 300

Prawdziwa pralnia dywanw.


Profesjonalne PRANIE dywanw. Pranie nie czyszczenie.
Pranie dywanw metod na
wskro w kpieli wodnej przy
pomocy wiatowej klasy sprztu (wirwek i pralkowirwek)
do prania dywanw. Tel. 500
548 610.
Przewz rzeczy i osb pod wskazany adres od 2 km do 2000 km,
pomoc przy zakupach i wiele innych zwizanych z motoryzacja,
naprawy aut, holowanie, rwnie naprawy na trasach, drogach 24h. Jed swoim autem na
imprez a odwieziemy cie zwraz
z twoim autem pod wskazany
adres, moliwo modykacji
sterownika (CHIP TUNING)
PROBLEM Z ROZRUCHEM
NA CIEPLYM. Ceny konkurencyjne nawet od 200 z. Tel. 538
878 158.
Na sprzeda ok. 15 sztuk krzese
z przeznaczeniem np. do wietlicy wiejskiej itp. Krzesa wymagaj maej pielgnacji, ale to nie
skrela ich w normalnym uytkowaniu. Cena to symboliczne 5
z/szt. Tel. 500 898 557.
Solidna naprawa, regeneracja
osprztu budowlanego, rolniczego yki, koparki, krokodyle, chwytaki, hydraulika siowa,
adaptacje ,przerbki. Solidnie z
gwarancj. Tel. 485 197 30020.

USUGI TAPICERSKIE
WYNAJEM PRZYCZEP

668-663-721

Kompleksowego wykoczenia
wntrz. Wykonuj nastpujce prace: kafelkowanie, gadzie,
monta drzwi i okien, monta
paneli podogowych, ciennych,
hydraulika wod.-kan. CO, malowanie. Tel. 609 206 530.

PRZEWZ OSB
POLSKA-NIEMCY-POLSKA
Polska-Niemcy
WYJAZDY Z POLSKI
w niedziel, wtorki i pitki.
POWROTY Z NIEMIEC
w poniedziaki, rody i soboty.
Obsugujemy woj. lskie,
opolskie i dolnolskie
MIRA Przewz osb
Tel. 669 185 529

www.przewozyosobpolska.pl

GazetaInformator.pl >>

Rozrywka 5

13 lipca 2016, nr 14 (215)

RACIBRZ MOTORYZACJA
KDZIERZYN-KOLE
IMPREZY

Noc witojaska na przystani


Puszczanie wiankw na wodzie, wsplne piewanie i biesiadowanie
- to tylko niektre z atrakcji, jakie przygotowano na tegoroczn edycj Nocy witojaskiej.
JUSTYNA
KONISZEWSKA

pertuar.
Podczas wydarzenia pojawiy si rwnie akcenty
zwizane z ochron rodowiska. Rady osiedla zasadziy trzy dorodne drzewka w
okolicy stacji paliw Orlen,
a uczestnicy spotkania wzili udzia w konkursie dotyczcym pomnikw przyrody
i rodowiska przyrodnicze-

go Kdzierzyna-Kola.
Gwnym celem zorganizowania Nocy witojaskiej bya integracja lokalnej spoecznoci i
stworzenie mieszkacom
okazji atrakcyjnego spdzenia wolnego czasu w gronie
rodzinnym. By to rwnie
sposb na tworzenie wizi ssiedzkich, nawizywa-

nie nowych znajomoci i


przyjani. Budowanie tego
rodzaju emocji pomaga w
tworzeniu wizerunku osiedla jako przyjaznego rodowiska, w ktrym mieszkacy maj czynny wpyw
na jego rozwj i przemiany dokonujce si w infrastrukturze. Bya to rwnie
okazja do zaprezentowa-

nia potencjau kulturalnego


osiedli, ktry ma w swoich
zasobach ludzi kreatywnych
oraz zdolnych. Swoje talenty ujawnili przedstawiciele
trzech pokole. Na zakoczenie imprezy Micha Kacperczyk porwa wszystkich
do piewania i da popis
swoich wokalnych umiejtnoci.
Fot. Urzd Miasta KK

W ostatni pitek czerwca kdzierzyska przysta


Szkwa staa si stolic
wita sobtki. W scenerii
zieleni i szumu fal rzeki Odry, ju po raz czwarty zorganizowano kdzierzysk
Noc witojask. Wrd

atrakcji
przygotowanych
dla mieszkacw miasta
znalazy si midzy innymi wystpy uczniw z Pastwowej Szkoy Muzycznej
w Kolu i Publicznej Szkoy
Podstawowej nr 20. Przed
tumn publicznoci zaprezentowa si rwnie zesp
Dugomiowiczanki, ktry
przedstawi nastrojowy re-

Noc Kupay, czyli wito ognia, urodzaju, podnoci, soca i ksiyca ma swoje korzenie w tradycjach sowiaskich.
W dzisiejszych czasach jest pretekstem do organizowania rnych wydarze rozrywkowych, ktre maj ciekaw form artystyczn.
R E K L A M A

Zobacz sal szkoleniow

6 Sport

13 lipca 2016, nr 14 (215)

<< GazetaInformator.pl

kdzierzyn-kole wydarzenie sportowe

Spotkajmy si na play
krystyna stanik

Miejski Orodek Sportu i Rekreacji zaprasza do


udziau w wakacyjnych turniejach siatkwki plaowej.
Cykl turniejw (trzy tur-

R E K L A M A

nieje plus fina) odbywa si


na stadionie Kuniczka.
Pierwszy ju za nami. Odby
si w sobot 9 lipca. Zapisy zawsze w dniu zawodw
w godzinach 9:00-9:45 lub
przez e-mail: sport@mo-

sirkk.pl. Nie ma wpisowego.


Najlepsza para caego cyklu
otrzyma dzik kart w XX
Finale Grand Prix Opolszczyzny, ktry odbdzie si
w Kdzierzynie-Kolu 6-7
sierpnia.

Fot. Iwona Naworska

Ruszyy wakacyjne turnieje siatkwki plaowej amatorw na stadionie Kuniczka.

GazetaInformator.pl >>

Zapowiedzi 7

13 lipca 2016, nr 14 (215)

KDZIERZYN-KOLE DK CHEMIK - 27 SIERPNIA

racibrz ZAMEK/RYNEK/KOCI NSPJ - 21-24 LIPCA

Gwiazdy wystpi w spektaklu


pt. Prezent Urodzinowy

OBCHODY WIATOWYCH DNI


MODZIEY W RACIBORZU

Ludowy Klub Jedziecki Lewada z Zakrzowa, bdcy organizatorem wydarzenia,


zaprasza na now fantastyczn komedi pt. Prezent Urodzinowy. Po sukcesie Biznesu, Lewych Interesw oraz
Prawdy nadszed czas na kolejne przedstawienie. Spektakl
podpowie Ci czy nastpnym
razem zgodzisz si na przyjcie prezentu urodzinowego od
serdecznego przyjaciela. Wyobra sobie, e dzi s twoje
urodziny. Serdeczny przyjaciel zatroskany twoj kondycj psychiczn przygotowa
dla ciebie niezwyky prezent
urodzinowy Ot w pew-

nym hotelowym pokoju masz


umwion dyskretn kolacj z
pewn dyskretn acz efektown pani. Twj pokj czy si
jednak z pokojem obok, pewnymi drzwiami Czy taki drobiazg moe popsu urok kolacji
ze niadaniem? Wydawaoby
si, e nie - ale midzy pokojami kry wszystko wiedzcy,
wcibski kelner a to dopiero
pocztek. Pocztek komedii
omyek, przypadkw i zbiegw
okolicznoci. miech, chwila oddechu i znowu miech.
A do tego znakomita obsada i
byskotliwe dialogi. Bilety w
cenie 95 z parter, 85 z balkon
do nabycia on-line.

KDZIERZYN-KOLE DK CHEMIK - 28 SIERPNIA

Spektakl teatralny
w reyserii Wojciecha
Malajkatapt.P na p
Ludowy Klub Jedziecki
Lewada z Zakrzowa bdcy
organizatorem wydarzenia,
zaprasza na przedstawienie w
reyserii Wojciecha Malajkata pt. P na p, w ktrym
gwne role zagraj Piotr Polk
i Piotr Szwedes. Matka jest
tylko jedna, to czasem o jedna
za duo. Dwch przyrodnich
braci, Robert i Dominik, zupenie serio rozwaa na ten temat. Realizacja ich yciowych
planw i marze stoi pod znakiem zapytania, dopki... yje
ich matka. Wbrew pozorom

bracia nie s wcale bezdusznymi potworami czyhajcymi na


mier biednej matki staruszki. Rzeczywisto przedstawiona we wspczesnej hiszpaskiej komedii jest o wiele
bardziej skomplikowana, a
historia relacji czcej braci
z matk jest opowiedziana w
sposb przewrotny i bardzo...
mieszny. Obok miechu ssiaduj te: napicie i groza
godne mistrza gatunku Alfreda Hitchcocka. Bilety w cenie 75 z parter, 65 z balkon
do nabycia on-line.

Pod koniec lipca w Krakowie odbd si wiatowe Dni Modziey. Tydzie


wczeniej bd miay miejsce tzw. Dni w Diecezjach.
Cz obchodw odbdzie
si rwnie w Raciborzu,
m.in. na Zamku Piastowskim. W czwartek 21 lipca w
tzw. Dzie Kultury w godz.
od 9:00 do 18:00 uczestnicy DM, mieszkacy, a take wszyscy chtni bd mogli zwiedzi dawn siedzib
Piastw bezpatnie i indywidualnie dziki pomocy oraz
wsparciu zamkowych wolontariuszy. Bdzie to okazja, by zobaczy wyremontowan kaplic zamkow.
Tego dnia na zamkowym
dziedzicu
zaplanowano
rwnie jarmark rkodziea i ywnoci ekologicznej. Wieczorem o 18:00 na
rynku odbdzie si koncert

pt. Droga, w ktrym wystpi zesp wokalny Raciborskiego Centrum Kultury


z towarzyszeniem zespou
muzycznego Zbigniewa Forysia. Bdzie mona usysze m.in. Ojcze Nasz,
Wyjd Panie ode mnie czy
Magnificat.
22 lipca w kociele Najwitszego Serca Pana Jezusa w Raciborzu bdzie
mona wysucha koncertu
w wykonaniu Klubu Piosenki Poetyckiej i Aktorskiej
Atlantyda pod kierunkiem
Ireny Hlubek. Pocztek o
godz. 20:30. Atlantyda powstaa w 1996 roku w Domu Kultury Strzecha w Raciborzu i skupiaa od swoich
pocztkw modzie licealn, a z czasem gimnazjaln i studenck. Do Klubu
Poezji piewanej naleeli
od zawsze instrumentalici

i wokalici, ale czsto byy


to osoby grajce, a zarazem
piewajce.
Kolejnym wydarzeniem
zwizanym z DM bdzie
Wieczorny Festyn Parafialny, ktry odbdzie si 24
lipca w tzw. Dzie w rodzinach w godz. od 17:00
do 22:00 na zamkowym
dziedzicu. Wystpi Armia Dzieci projekt, ktry gromadzi ludzi z rnych
pokole, dorosych, modzie i dzieci. Jest wczony
w formacj stowarzyszenia
wiernych na prawach papieskich Instytutu Ewangelizacji wiata Misja, czyli katolickiej misji, w skad
ktrej wchodz chrzecijanie zaangaowani w ewangelizacj wiata. Ponadto
zaprezentuj si zespoy
z Raciborskiego Centrum
Kultury.

Repertuar imprez
KULTURA ROZRYWKA
16 LIPCA - KAMELEON JAZZ CLUB - BRZECE
W sobot, 16 lipca o godz. 20:00 w Kameleon Jazz Club w
Brzecach odbdzie si koncert Trio T.T. Band wsplnie z
Leszkiem Cichoskim. Bilety: 15 z modzie, 30 z doroli.
16 LIPCA - AREL BAUMULA - ILHEOVICE
16 lipca od godziny 15:00 w ilheovicach odbywa si bdzie tradycyjne wito piwa. Dostpnych bdzie ponad 30
rnych rodzajw piwa, ponadto bdzie mona posucha
koncertw.
16 LIPCA - PARK POJEDNANIA - K-KOLE
16 i 23 lipca w godz. 18:00-20:00 Miejski Orodek Kultury
wraz z Rad Osiedla rdmiecie organizuje potacwk
plenerow. O opraw muzyczn zadba DJ Micha.
R E K L A M A

16 LIPCA - WIOSKA INDIASKA - TWORKW


16 lipca o godz. 16:00 we wiosce indiaskiej MATO w Tworkowie rozpocznie si II Turniej Pasjonatw ucznictwa.
Od 14:00 do 15:00 bd odbyway si zapisy, o 16:00 strzelanie treningowe.
14 LIPCA - ZAMEK PIASTOWSKI - RACIBRZ
14 lipca o godz. 17:00 na Zamku Piastowskim odbdzie
si wernisa wystawy pod nazw Plakat Olimpijski ze
zbiorw Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. Wystaw
bdzie mona oglda codziennie do koca sierpnia od 10:00
do 18:00.
21 LIPCA - MBP KOLE - KDZIERZYN-KOLE
21 lipca w godz. 15:00-16:30 odbdzie si City Walk: spacer z ksik po Kolu. Wycieczka zorganizowana z okazji
wiatowych Dni Modziey z udziaem tumacza jzyka angielskiego. Uczestnikw oprowadzi Justyna abu.
22 LIPCA - MBP KOLE - KZIERZYN-KOLE
W pitek, 22 lipca w godz. 10:00-11:30 w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy kozielskim rynku odbd si warsztaty
fotograficzne prowadzone przez Justyn abu pt. Fotografowanie w Podry. Spotkanie przygotowane z okazji
wiatowych Dni Modziey.
23 LIPCA - KAMELEON JAZZ CLUB - BRZECE
W sobot, 23 lipca w Kameleon Jazz Club w Brzecach w
akustycznym recitalu wystpi Darek Czarny oraz Rafa
Nosal. Zapowiadaj poetyck tre i liryczn form. Wstp
20 z.
23 LIPCA - MEANDRY ODRY - CHAUPKI/OLZA
23 lipca odbdzie si spyw kajakowy po meandrach
Odry na trasie Chaupki-Olza.
24 LIPCA - STADION KOLE - K-KOLE
W niedziel, 24 lipca o godz. 16:00 na stadionie Odry Kole w
ramach Wakacji z MOK-iem odbdzie si Festyn Rodzinny
z Okazji wiatowych Dni Modziey.

24 LIPCA - RYNEK - KDZIERZYN-KOLE


24 lipca odbdzie si drugi Rajd Rowerowy Kozioka pt.
Zdobywamy Gry Opawskie. Uczestnicy rajdu po zbirce
na kozielskim rynku (godz. 8:00) przyjedaj do Parku Krajobrazowego Gry Opawskie i bior udzia w wycieczce na Biskupi Kop. Na miejscu przewidziano pieczenie kiebasy oraz
zwiedzanie okolicy Zlate Hory - Jarnotwek.
30 LIPCA - KAMELEON JAZZ CLUB - BRZECE
W sobot, 30 lipca w Kameleon Jazz Club w Brzecach odbdzie si koncert wodzisawskiego zespou ATTACCK.
Fajni kolesie, graj cikie riffy, zaattackuj tego wieczoru.
Bdzie ciekawie. Wstp 10 z.
LIPIEC - STADION KUNICZKA - K-KOLE
W kad sobot lipca o godz. 9:00 na stadionie sportowym
Kuniczka przy ul. Grunwaldzkiej 71, MOSiR zaprasza na
Jog w Plenerze. Wstp bezpatny.
LIPIEC - MBP KOLE - KDZIERZYN-KOLE
Do 30 lipca w Miejskiej Bibliotece Publicznej mona zobaczy
wystaw dawnych pocztwek pt. Kdzierzyn-Kole i
okolice, ze zbiorw Opolskiej Biblioteki Cyfrowej.
LIPIEC-SIERPIE - MBP FILIA NR 5 - K-KOLE
Od pocztku lipca do koca sierpnia w filii nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Damrota 32 odbywa si wystawa
portretw pt. Kobiety czytaj... pikniej - Kdzierzynianki w
obiektywie Justyny abu, bdca efektem sesji zdjciowej z
udziaem czytelniczek tegorocznej Nocy Bibliotek.

Zobacz zapowiedzi

R E K L A M A

SALA SZKOLENIOWA
do wynajcia!

Racibrz centrum
(dogodny dojazd,
parking, media)
Idealna na: kursy,
szkolenia, korepetycje,
spotkania handlowe
biuro@raciborskiemedia.pl
Tel. 533 362 362

8 Rozrywka

13 lipca 2016, nr 14 (215)

<< GazetaInformator.pl

kdzierzyn-kole ROZRYWKA

V Oglnopolski Zlot Jumpstyle w Kdzierzynie-Kolu


Po raz kolejny Kdzierzyn-Kole sta si stolic taca Jumpstyle. W wydarzeniu wzili udzia tancerze z caej Polski.
Na parkingu przed Domem Kultury Chemik
odby si zjazd mionikw Jumpstyle. Zjechay
ekipy z caej Polski, m.in.

z odzi, Poznania, Gliwic.


Jumpstyle zawita do Kdzierzyna-Kola 9 lat temu, za spraw grupy Kentuckys Jumpers, bdcej
organizatorem zlotu. Team
Kentuckys Jumpers czy

wsplna pasja taniec. Mionikw Jumpstyle zapraszaj w swoje szeregi.


- Szukasz ciekawej formy spdzania wolnego czasu? Moe chciaby zdoby
pasj, ktra pozwoli Ci po-

drowa po caej Polsce, a


nawet Europie i poznawa
nowych, wspaniaych ludzi?
Przyjd na rekrutacj do
naszego teamu Kentuckys
Jumpers! Jumpstyle to ciekawa forma spdzania wol-

nego czasu. Poczenie taca i wicze. Dbaj o swoj


kondycj, taczc z nami!
Zapraszamy do wsplnego
trenowania i rozwijania si.
Na treningach panuje mia,
luna oraz przyjazna at-

mosfera. Z nami poszerzysz


swoje horyzonty! Jeli masz
pytania skontaktuj si z nami telefonicznie: 668 780
699, 883 661 669 zachca grupa mionikw taca
Jumpstyle.
Fot. Justyna Koniszewska

krystyna jele