You are on page 1of 5

Del 25_06 al 10_07

CENTRE CULTURAL LA NAU


(c/ Universitat, 2. 46003 Valncia)
22.30h
Dissabte 25/06
Silvia Prez Cruz, veu
Javier Colina, contrabaix
Marc Miralta, bateria
Albert Sanz, piano
En la imaginacin
Diumenge 26/06
Capella de Ministrers
Carles Magraner, director
Super Lamentationes de
Cristbal de Morales
Dilluns 27/06
Orquesta JJMM Universidad de Len
Juan Luis Garca, director
Dimecres 29/06* i dijous 30/06
Orquestra Filharmnica de la
Universitat de Valncia
Orfe Universitari de Valncia
Llus Vich Vocalis
Hilari Garcia Gzquez
director musical
Tono Berti, director artstic
La setena parada
*Concert a benefici del Casal
de la Pau

Divendres 01/07
Estil Concertant
Isabel Monar, soprano
Marisa Esparza, traverso
Silvia Mrquez, fortepiano
Mozart-Martn i Soler,
vides paralleles
Dissabte 02/07
Leioa Kantika Korala
Basilio Astulez, director
Caelum et terra
Diumenge 03/07
Orfe Universitari de Valncia
Francesc Valldecabres, director
Eroticitat (P. de Luis)
Ad urbe condita (R. Pastor)

Dilluns 04/07
Cor de la Generalitat Valenciana
Francesc Perales, director
Poesia al cor: del Tirant
a la Generaci del 27
Dimarts 05/07
Jordi Savall
La reveuse
Dimecres 06/07
Orquestra de Valncia
Jos Sanchs, director
Concert a benefici de
la Fundaci Acavall
Dijous 07/07
Colectivo Mortero
La pell possible
Venda anticipada dentrades
a partir del 7 de juny (PVP 3 )
www.latenda.es/entrades
o al Centre Cultural La Nau
Localitats no numerades, aforament limitat

PLAA PATRIARCA
Entrada lliure
21.00h
Divendres 08/07
Tornejants i Muixeranga dAlgemes
21.30h
Dissabte 09/07
Urbalia Rurana i La Romntica
del Saladar
La vespra i la festa
Diumenge 10/07
Pep el Botifarra
Jove Banda Simfnica FSMCV
Pablo Marqus, director
Botifarra a banda

SERENATES 2016

SilviaPrezCruz
JavierColina,contrabaix.
MarcMiralta,bateria.
AlbertSanz,piano.
PericoSambeat,saxfon.
Enlaimaginacin
LacantautoraSilviaPrezCruz,JavierColina,MarcMiraltai
AlbertSanzpresentaranenconcertEnlaimaginacin,que
aquest any ha rebut el premi al millor lbum de jazz de la
msicaindependent.

dissabte25/06/16,22.30hores.CentreCulturalLaNau(c/Universitat,2).
PVP3,00
Localitatsnonumerades.Aforamentlimitat

CapelladeMinistrers
CarlesMagraner,director
SuperLamentationesdeCristbaldeMorales
El grup valenci Capella de Ministrers, especialitzat en la
recuperaci de msica histrica del Renaixement,
interpretar les Super lamentationes Hieremie Prophete
deCristbaldeMorales.

diumenge26/06/16,22.30hores.CentreCulturalLaNau(c/Universitat,2).
PVP3,00
Localitatsnonumerades.Aforamentlimitat.

OrquestaJJMMUniversidaddeLen
JuanLuisGarcia,director
lOrquestra JJMM de la Universitat de Lle actua com a
intercanvidelaXarxadOrquestresUniversitriesEspanyoles
SINERGIA. Interpretaran la Simfonia nm. 1 sobre les
metamorfosisdOvidideK.D.v.DittersdorffilaSinfonianm.3
deF.Schubert.

dilluns27/06/16,22.30hores.CentreCulturalLaNau(c/Universitat,2).
PVP3,00
Localitatsnonumerades.Aforamentlimitat.

OrquestraFilharmnicadelaUniversitatdeValncia
OrfeUniversitarideValncia
LlusVichVocalis
HilariGarciaGzquez,directormusical
TonoBerti,directorartstic
Lasetenaparada
lOrquestraFilharmnicadelaUniversitatdeValncia,com
a cloenda del seu XX aniversari, presentar lespectacle
audiovisualLasetenaparada:viatgemusicalentrecultures
en 7 moviments, amb la participaci de les veus
masculinesdelOrfeUniversitariideLlusVichVocalis.
LadirecciartsticadelespectacleserdeTonoBertique,
amb la creaci de 6 videoartistes, ens far viatjar amb la
msicadAlfredKetlbeydirigidaperHilariGarcia.
Lafuncideldia29tindrcarcterbenficilarecaptaciserdonadaalONGCasalde
LaPau.

dimecres29/06/16,22.30hores.CentreCulturalLaNau(c/Universitat,2).
PVP3,00
Localitatsnonumerades.Aforamentlimitat.

OrquestraFilharmnicadelaUniversitatdeValncia
OrfeUniversitarideValncia
LlusVichVocalis
HilariGarciaGzquez,directormusical
TonoBerti,directorartstic
Lasetenaparada
lOrquestraFilharmnicadelaUniversitatdeValncia,com
a cloenda del seu XX aniversari, presentar lespectacle
audiovisualLasetenaparada:viatgemusicalentrecultures
en 7 moviments, amb la participaci de les veus
masculinesdelOrfeUniversitariideLlusVichVocalis.
LadirecciartsticadelespectacleserdeTonoBertique,
amb la creaci de 6 videoartistes, ens far viatjar amb la
msicadAlfredKetlbeydirigidaperHilariGarcia.
dijous30/06/16,22.30hores.CentreCulturalLaNau(c/Universitat,2).
PVP3,00
Localitatsnonumerades.Aforamentlimitat.

EstilConcertant
IsabelMonar,soprano
MarisaEsparza,traverso
SilviaMrquez,fortepiano
MozartiMartniSoler,Videsparalleles
el grup valenci Estil Concertant, especialitzat en la
interpretaci de msica dels perodes barroc i clssic

europeus,presentaranunprogramaambriesdeMozartiMartinSoler,interpretades
perlasopranoMaribelMonar.

divendres01/07/16,22.30hores.CentreCulturalLaNau(c/Universitat,2).
PVP3,00
Localitatsnonumerades.Aforamentlimitat

LeioaKantikaKorala
BasilioAstulez,director
Caelumetterra
El cor jove Leioa kantika Korala del Pas Basc dirigit per
BasilioAstulez,unadelesfiguresmsrepresentativesde
la pedagogia musical, ens presenta el programa caelum
etterra.

dissabte02/07/16,22.30hores.CentreCulturalLaNau(c/Universitat,2).
PVP3,00
Localitatsnonumerades.Aforamentlimitat

OrfeUniversitarideValncia
FrancescValldecabres,director
Eroticitats(P.deLuis)iAdurbecondita(R.Pastor)

lOrfeUniversitarideValnciainterpretarlesestrenesde
les obres Ad urbe condita de Ramon Pastor i
EroticitatsdePaudeLuis;ambdshanestatcompositors
residents de lagrupaci els anys 2015 i 2016,
respectivament.

diumenge03/07/16,22.30hores.CentreCulturalLaNau(c/Universitat,2).
PVP3,00
Localitatsnonumerades.Aforamentlimitat

CordelaGeneralitatValenciana
FrancescPerales,director
Poesiaalcor:delTirantalaGeneracidel27
ElCordelaGeneralitatValenciana,dirigitpelseutitularFrancesc
Perales, interpretar el programa Poesia al cor: del Tirant a la
generaci del 27, amb poemes musicats de temtica amorosa a
capella.

dilluns04/07/16,22.30hores.CentreCulturalLaNau(c/Universitat,2).
PVP3,00
Localitatsnonumerades.Aforamentlimitat


JordiSavall
Lareveuse
ElviolagambistaJordiSavallinterpretarasoloelprogramaLe
reveuse amb obres per a viola de gamba en el temps de Marin
MaraisideMr.deSainteColombe.

dimarts05/07/16,22.30hores.CentreCulturalLaNau(c/Universitat,2).
PVP3,00
Localitatsnonumerades.Aforamentlimitat

OrquestradeValncia
JosSanchs,director
lOrquestra de Valncia actuar en un
concert de carcter benfic per a la
FundaciAcavall,enqulaparticipaci
demsicsjovessermoltdestacada.

ConcertabeneficidelaFundaciAcavall
dimecres06/07/16,22.30hores.CentreCulturalLaNau(c/Universitat,2).
PVP3,00
Localitatsnonumerades.Aforamentlimitat

ColectivoMortero
PaulaMiralles,interpretaci
EstherVidal,viol
PilarParreo,viola
Lapellpossible
el Colectivo Mortero, ens presentar lespectacle
La pell possible, un projecte interdisciplinari
poesia, msica, dramatitzaci i imatge que
reuneix les veus de poetes com Ausis Marc,
Vicent Andrs Estells, Marc Granell, Manuel
Asensi,BegonyaPozoiLolaAndrs.

dijous07/07/16,22.30hores.CentreCulturalLaNau(c/Universitat,2).
PVP3,00
Localitatsnonumerades.Aforamentlimitat