You are on page 1of 1

MONOLOGUL

Monologul este vorbirea neîntreruptă a cuiva, care nu are în mod obligatoriu un destinatar prezent sau
precizat; vorbire cu sine însuşi.
TIPURI DE MONOLOG:
1) Descrierea orală este o modalitate de expunere constând din reprezentarea unor obiecte, peisaje,
fenomene sau personaje prin intermediul limbajului.
Tehnici ale monologului eficient
- alegerea tipului de limbajul (familial, informai) trebuie să ţii seama de auditoriu (vârstă, numărul
persoanelor, relaţia dintre voi, competenţa voastră în domeniul abordat etc), dar şi de contextul în
care realizezi comunicarea (în clasă, în afara clasei, în faţa unor martori etc.).
- elemente nonverbale (gesturi, mimică, poziţia corpului) şi paraverbale (tonalitate, accent, pauze în
vorbire, ritm)
2) Argumentarea orală are ca finalitate demonstrarea unei opinii. Acest fapt presupune, de regulă,
parcurgerea următorilor paşi: 1. emiterea ipotezei; 2. motivarea ipotezei; 3. concluzia. Indiferent de
opinia exprimată, este indicat să întrebuinţezi cuvinte/ structuri cu rol argumentativ: in primul rând, în al
doilea rând, a crede, a considera, posibil, probabil, desigur, pentru că, încât,deci, aşadar, prin urmare etc.
Tehnici ale monologului eficient In pregătirea monologului trebuie să ai în vedere scopul urmărit, în
acest caz, argumentarea/ persuasiunea, este bine ca numărul ideilor pe care doreşti să le dezvolţi să nu fie
prea mare, este bine să-ţi ordonezi argumentele de la cele „puternice" spre cele „slabe".
3) Povestirea/ relatarea orală este o modalitate de expunere prin care se prezintă o înşiruire de întâmplări.
Condiţiile obligatorii ale povestirii/ relatării sunt: existenţa unei succesiuni a eveni mentelor, aşadar a
timpului; prezenţa unei acţiuni unitare; plasarea evenimentelor relatate într-un cadru spaţio-temporal.