You are on page 1of 2

Школа

Наставни предмет
Разред
Датум реализације
Наставник

Српски језик
7.

ПОДАЦИ О ЧАСУ БР. 52
Наставна тема
Наставна јединица
Тип часа
Циљ часа
Образовни задаци
Функционални
задаци
Васпитни задаци
Кључни појмови
Образовни стандарди
Облици рада
Наставне методе
Наставна средства
Место извођења
наставе
Корелација
Литература и додатни
материјал за
наставнике

Литература и додатни
материјал за ученике


Живот обасјан сунцем
Књижевност: Необични јелен, Владимир Хулпах
Обрада
Рад на задацима са истим полазним текстом
Подсећање на живот и дело Владимира Хулпаха
Откривање особености пишчевог књижевноуметничког поступка
Подстицање ученика на језичко уобличавање запажања, мисли и
осећања
Развијање код ученика смисла за уочавање битних детаља и односа
Подстицање ученика на критичко и аналитичко размишљање
Неговање љубави према читању код ученика
Легенде; завршни испит
CJ.1.1.5, CJ.1.1.6, CJ.3.4.6, CJ.3.4.7.
Фронтални, индивидуални
Дијалошка, истраживачка, текстуална, демонстративна
Вербална, прилог бр. 21, презентација
Кабинет за српски језик

Ликовна култура, биологија, информатика
 З. Мркаљ, Наставна теорија и пракса 3, Издавачка кућа Klett,
Београд, 2010.
 С. Маринковић, Методика креативне наставе српског језика и
књижевности, Креативни центар, Београд, 1994.
 М. Дудварски, Л. Брадић, Б. Кнежевић, Знам за матуру, Издавачка
кућа Klett, Београд, 2011.

Прилог бр. 21

Напомене
/

ТОК ЧАСА
Уводни део часа
(10 минута)

Главни део часа
(30 минута)

Завршни део часа
(5 минута)

● Подстичем ученике на разговор о прочитаном делу (прилог бр. 21).
Разговарамо о Владимиру Хулпаху и његовом делу које смо
анализирали.
● Објашњавам ученицима да ће сада радити задатке који су повезани
са овим текстом.
● Записујемо у школским свескама и на табли:
Необични јелен
● Ученицима приказујем задатке помоћу презентације. Радимо један
по један задатак. Тачност одговора проверавам након сваког
задатка.
● Задатке сам преузела из приручника Знам за матуру (стране 138–
144).
● Реч је о задацима 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 21, 22, 24.
● Ученицима кажем да код куће напишу вест о изградњи цркве у
Либеку.
● Подсећам их да воде рачуна о томе на која питања вест треба да
одговори.
● Кроз дате задатке уједно анализирамо прочитани одломак.
● До краја часа разговарам са ученицима о њиховим утисцима у вези
са знањем које су показали у раду на датим задацима.
ДОМАЋИ ЗАДАТАК:
● Подсећам ученике да за следећи час понове градиво о гласовним
променама. Од користи ће им бити уџбеници и свеске из шестог
разреда.

ИЗГЛЕД ТАБЛЕ
Необични јелен, Владимир Хулпах
(* белешке ученика)