You are on page 1of 3

Astagfirullahal’adzim Alladzi laa ilaaha illa hual hayyul qayyum watubu ilaih.
3 kali

Laa ilaaha illallaåh wahdahu laa syarikalah, lahul mulku, walahul hamdu,
wahuwa ‘ala kulli syay-in qådiir. 3 kali

Allahumma Anta salam wa minkassalam wa ilaika ya’udu ssalam fahayyina
rabbana bissalam wa adkhilnal jannata darassalam tabarakta rabbana
wata’alaita yadzal jalali wal ikram

A'uudzu billahiminasy syaitho nirrojiim lanjut Al Fatihah

Allaahu laa ilaaha illaa huu, al hayyul qoyyum, la ta’khudzuhuu sinatuw walaa
naum. Lahuu maa fissamaawaati wa maa fil ardh. Man djalladjii yasyfa’u
’indahuu illa bi idjnih. Ya’lamu maa bayna aydiihim wa maa kholfahum. Wa
laa yuhiithuuna bi syay-im min ’ilmihii illa bi maa syaa-a. Wasi’a
kursiiyyuhussamaawaati wal ardh. Walaa ya-uuduhuu hifzhuhumaa. Wa
huwal’aliiyul ’azhiim.

Qul huwallaahu ahad. Allaahusshamad. Lam yalid walam yuulad. Walam
yakullahu kufuwan ahad.

Qul a'uudzu birabbil falaq. Min syarri maa khalaq. Wamin syarri ghaasiqin
idzaa waqaba. Wamin syarrin naffaatsaati fii al'uqadi. Wamin syarri haasidin
idzaa hasada.

Qul a'uudzu birabbin naas. Malikin naas. Ilaahin naas. Min syarril waswaasil
khannaas. Alladzii yuwaswisu fii shuduurin naas. Minal jinnati wannaas.

Allahumma a-’inniy ’ala dzikrika wa syukrika wa husni ’ibaadatika

Ilahana ya rabbana anta maulana
Subhanallah 33 kali

Subhanallah wabihamdihi da iman abadan
Alhamdulillah 33 kali

Alhamdu lillahirabbil ‘alamin ‘ala kulli halin wani’matin
Allahu Akbar 33 kali

Allahu akbar kabiran walhamdu lillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa
asilan

Laa ilaha illallahu wahdahu laa syarikalahu, lahul mulku walahul hamdu yuhyi
wa yumitu wahua ‘ala kulli syaiin qadir, wala hawla wala quwwata illaa billahil
'aliyyil adzhiim.

Astagfirullahal 'adzhiim 3 kali sambung innalloha ghafuururohiim.

Washallallahu 'ala sayyidina muhammadin wa'ala alihi washahbihi wabaraka wasallam. SERTA SAYANGILAH MEREKA SEBAGAIMANA MEREKA MENYAYANGI KAMI. Allahumma Inna nas’aluka salamatan fiddin. beri rezekilah kami. Wasalamun 'alal mursalin walhamdulillahirabbil 'alamin.  “Allahummaghfirlii. la ta’khudzuhuu sinatuw walaa naum. Hasbunallah wa ni’mal wakil ni’mal maula wani’mannasir wala haula wala quwwata illa billahil ‘aliyyil ‘adzim  Al Fatihah  Allahumma shalli ‘ala sayyidina muhammadin wasallim wa radliyallahu ta’ala ‘an kulli sahabati rasulillahi Ajma’in. wabarakatan firrizqi. Allahummaghfirlana dzunubana wa dzunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana shigara. Alhamdulillahirabbil ‘alamin. selain diriMu. wa taubatan qablal maut. wa ‘aafinii. Rabbana Hab Lana Min Azwajina Wadzurriyatina Qurrata A'yunin Waj'alna Lil muttaqina Imaman. wahdinii.Allaahu laa ilaaha illaa huu. sehingga aku tidak memerlukan bantuan orang lain.  “Ya Allah. & DOSA KEDUA ORANG TUA KAMI. dan menjadi tanda bagi kekuasaan engkau. Rabbana Atina Fiddunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan waqina adzabannari. dan Engkaulah pemberi rezeki yang paling utama. warzuqnii. wa’ afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ‘ilmi. Ya Allah jadikanlah kami orang orang yang sukses dalam belajar kami & dalam Ujian kami. al hayyul qoyyum. Allahumma hawwin ‘alaina fi sakaratil maut wannajata minannari wal ‘afwa ‘indalhisab.  Allahumma Inna Nas alukal Huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Man djalladjii . berilah aku kecukupan dengan rezeki yang halal.  Dzikir . Rabbana Dzallamna Anfusana Fainlam Taghfirlana Watarhamna Lanakunanna Minal Khasirina. Lahuu maa fissamaawaati wa maa fil ardh. dan berilah aku kekayaan dengan karuniamu.Ya fattah ya razzak 11 kali . Hamdan yuwafi ni’amahu wa yukafi u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalali wajhikal karimi wa’adzimi sulthanika. wa maghfiratan ba’dal maut. warhamnii. wa rahatan ‘indal maut. perbaikilah akhlak kami dan perbaikilah amal perbuatan kami dengan perbuatan yang baik. Ya Allah Sucikanlah hati kami dan fikiran kami.Istigfar 33 kali .  “Ya Tuhan kami.  YA ALLAH AMPUNILAH DOSA DOSA KAMI. Subhana Rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifuna. sehingga aku tidak memerlukan yang haram. Rabbana Laa Tuzig Qulubana Ba'da Idz Hadaitana min ladunka rahmatan Innaka Antal Wahhabu. turunkanlah kepada kami hidangan dari langit (yang hari turunnya) akan menjadi hari raya bagi kami yaitu bagi orang orang yang bersama kami dan yang sesudah kami.

Lam yalid walam yuulad. . Walaa ya-uuduhuu hifzhuhumaa. wa tilkal amsaalu nadribuhaa linnaasi la’allahum yatafakkaruun . Ya’lamu maa bayna aydiihim wa maa kholfahum. 1 kali .Huwal Laahul Khaaliqul Baari ‘ul Musawwir.Law anzalnaa haazal quraana ‘alaa jabilil lara aytahuu khaashi’am muta saddi’am min khashiyatil laah. Subhaanal laahi ‘Ammaa yushrikuun. Allaahusshamad. . Wasi’a kursiiyyuhussamaawaati wal ardh. 3 kali .Huwal-laahul-lazii laaa Ilaaha illaa Huwa ‘Aalimul Ghaibi wash-shahaada.yasyfa’u ’indahuu illa bi idjnih.Huwal-laahul-lazii laaa Ilaaha illaa Huwal-Malikul Qudduusus-Salaamul Muminul Muhaiminul-‘aAziizul Jabbaarul-Mutakabbir. Walam yakullahu kufuwan ahad. Huwar Rahmaanur-Raheem.Qul huwallaahu ahad. Wa laa yuhiithuuna bi syay-im min ’ilmihii illa bi maa syaa-a. lahul Asmaaa’ul Husnaa. Wa huwal’aliiyul ’azhiim. yusabbihu lahuu maa fis samaawaati wal ardi wa Huwal ‘Aziizul Hakiim .