You are on page 1of 2

Школа

Наставни предмет
Разред
Датум реализације
Наставник

Српски језик
7.

ПОДАЦИ О ЧАСУ БР. 115
Наставна тема
Наставна јединица
Тип часа
Циљ часа

Образовни задаци


Функционални
задаци


Васпитни задаци
Кључни појмови
Образовни стандарди
Облици рада
Наставне методе
Наставна средства
Место извођења
наставе
Корелација
Литература и додатни
материјал за
наставнике
Литература и додатни
материјал за ученике
НапоменеСамо је усправан човек слободан човек
Правопис: Вежбања
Утврђивање
Увежбавање правописних норми у одговарајућим задацима
Понављање, систематизација и увежбавање обрађених граматичких и
правописних појмова
Решавање одговарајућих задатака повезивањем раније стечених
знања и примењивањем на нове примере
Оспособљавање ученика за примену раније стечених знања на новим
примерима
Подстицање интересовања ученика за активно учествовање у
осмишљеним активностима
Обнављање градива о правописним нормама кроз одговарајуће
примере
Развијање способности логичког мишљења и памћења
Подстицање ученика на критичко и аналитичко размишљање
Неговање сарадње међу ученицима и високог степена мотивисаности
и ангажованости ученика
Правопис
CJ.1.2.8, CJ.2.2.5, CJ.3.2.5.
Фронтални, индивидуални, рад у паровима
Монолошка, дијалошка, истраживачка, демонстративна
Вербална, презентација, картице са примерима
Кабинет за српски језик

Информатика
 М. Николић, Методика наставе српског језика, Завод за уџбенике и
наставна средства, Београд, 2008.
 М. Пешикан, Ј. Јерковић, М. Пижурица, Правопис српског језика,
Матица српска, Нови Сад, 2011.
 В. Брборић, Правописне вежбе у настави, Књижевност и језик 1–2,
Београд, 2006.
/
/

ТОК ЧАСА
Уводни део часа
(10 минута)

Главни део часа
(28 минута)

Завршни део часа
(7 минута)
Ученицима диктирам тврдње у вези са правописним нормама.
Ученици имају задатак да индивидуално допуне дате тврдње.
Када заврше са радом, ученици дају своју свеску пару у клупи.
При провери одговора фронталним обликом рада ученици
обележавају тачне одговоре у свесци свог пара.
● Потом записујемо у школским свескама и на табли:
Правописна вежбања
● При следећој активности користим презентацију.
● Приказујем правописна вежбања која заједно радимо.
● У другом делу главног дела часа разговарамо о евентуалним
правописним недоумицама.
● Показујем ученицима картице на којима се налазе погрешно
написани примери, а затим заједно долазимо до тачних одговора.
● На крају часа разговарамо о евентуалним правописним
недоумицама и о значају правописа у свакодневним ситуацијама.
ДОМАЋИ ЗАДАТАК:
● Подсећам ученике да ће следећег часа анализирати одломак из дела
Животи славних италијанских архитеката, сликара и вајара
(Читанка, страна 202). Анализирајте дело према задацима у
одељку „Трагом речи”, а не заборавите ни захтев „Радионице” која
се налази на истој страни.

ИЗГЛЕД ТАБЛЕ
Правописна вежбања
(* белешке ученика)