You are on page 1of 6

1. Компанијата Леснина произведува мебел, вклучувајќи и маси.

Одредени нивни
трошоци се дадени подоле:
1. Масите се произведуваат од дрво што чини 100 ден. една табла.
2. Трошоците се склопуваат од работници кои примаат плата од 40 ден. по
маса.
3. Работниците кои ги произведуваат масите се надгледувани од контролор кој
е платен 38.000 ден. годишно.
4. Трошоците за електрична енергија се 2 ден. по машински час. Потребни се 4
машински часа за производство на една маса.
5. Годишната депрецијација на машините кои се користат во производството на
масите изнесува 10.000 ден. Машините немаат резидуална вредност.
6. Платата на директорот на компанијата е 100.000 ден. годишно.
7. Компанијата троши 250.000 ден. годишно за рекламирање на производите.
8. На продавачите им се плаќа провизија од 30 ден. за секоја продадена маса.
9. Наместо да произведува маси, компанијата може да го изнајмува просторот
за 50.000 ден. годишно.
Класифицирајте ги овие трошоци во согласност со различните термини за трошоци.
Внимателно разгледајте ја класификацијата на секој трошок.
Варијабилни
трошоци

Фиксни
трошоц
и

Трошоци
на
периодот

Трошоци на производот
Директни
Директни Производствени
материјали
плати
општи трошоци

Sunk
cost

Опортунитетен
трошок

1 Дрво за
масите
2 Трошоци за
плати
3 Плата за
контролорот
4 Трошоци за
струја
5 Депрецијација
на машини
6 Плата за
директорот
7 Трошоци за
маркетинг
8 Провизии за
продажва
9 Приходи од
ренти

2. Следните информации се земени од сметководствената евиденција на една
компанија од минатата година:
Расходи за продажба.....................................................................................
Залиха на суровини, 1 јануари.....................................................................
Залиха на суровини, 31 декември................................................................
Комунални услуги за фабриката..................................................................

140.000
90.000
60.000
36.000

.................. има побарано кредит од банка за да го помогне сопстевниот брз раст...... производствени општи трошоци.......... )6 Плати за сметководителите на компанијата........... 3. 1 јануари........ Компанијата........................ Подолу се дадени некои од трошоците што се прават во компанијата........ Административни расходи.......................000 100....................... Набавки на суровини.......................000 270............................................. )2 Трошоци за рекламирање во локалниот весник.......... 31 јануари................................................... Залиха на готови производи. Депрецијација за погонот за производство.... Продажби....... Одржување на погонот за производство................000 210................................................... Дадените трошоци треба да ги класифицирате како трошоци на производите (залихите) или како трошоци на периодот за целите на изготвување на финансиски извештаи за банката....000 15........... Осигурување за погонот за производство........ Претпоставете дека имате добиено работа за преку летото во компанија која произведува софистицирани сетови на радари за комерцијални авиони................... 31 декември............. директни материјали......... Производство во тек........... )1 Плати на вработените кои ги склопуваат едрилиците.........000 180....500..... Банката бара финансиски изверштаи пред да го одобри кредитот....000 260................... 1 јануари.................000 87......000 Менаџмнентот сака овие податоци подобро да бидат организирано со цел да се изготват финансиските извештаи за годината......................... Прибор за погонот за производство.........................000 2......... )8 Депрецијација на опремата за електрична енергија....................................................... )3 Трошоци за алуминиумски јарбол инсталиран во едрилиците........Трошоци за директни плати..... Производство во тек.......... продажни или административни трошоци.................. 150..................... 4...... Компанијата е многу мала и магацинот за склопување едрилици и продавницата за продажба се лоцирани на пристаништето во Вашингтон.......... b) Пресметајте ги трошоците на продадени добра..... a) Подгответе извештај за трошоци на произведени стоки........000 40............................................... c) Изгответе биланс на успех................. Компанија за бродови склопува едрилици по нарачка од компоненти набавени од различни производители.............. наведете дали треба да биде класифициран како директни плати..... )5 Рента за магацинот и продавницата............. ................. )7 Провизии за продажба платени на продавачите....... Индиректни плати........000 162...... која е приватна сопственост.... Залиха на готови производи.. Од вас се бара да помогнете во изготвувањето на финансиските извештаи и ви е дадена листа на трошоци.......000 750.............000 300............ За секој трошок....................................... )4 Плати за контролорот во магацинот за склопување........................

13.Трошоци на производ Трошоц от и на (залихите период ) от 1...000 ден..... Трошоци за одржување на опремата во фабриката........ Последниот месец..................... Трошоци за затоплување на фабриката. Патни трошоци за продажните агенти на компанијата................... Телефонски трошоци направени од вработените во фабриката. 5........ 5............200....... Трошоци за лем кој се користи при склопување на радарите................ Плати на работниците за обезбедување во фабриката..... Плати за вработените од департманот за наплата на побарувањата...... 15.. продажни расходи од 110.......000 ден..... Плата на генералниот директор....... 9..... 10............. Трошоци за мемориски чипови вградени во радарите... Депрецијација на опремата во фитнес салата која ја користат работниците од фабриката................ Плати на работниците кои работат на склопување на радарите......... 3..... 8............. 11..................... Трошоци за обука на нови вработени во администрација. 6.. 12................ Трошоци за климатизирање на административните канцеларии.... Премии за осигурување на персоналот од фабриката. 4.. 2... 7... компанија за продажба на спортска опрема за планинарење има вкупни продажби од 3......... и ....................................... Трошоци за испорака на готовите радари до потрошувачите........... 14..........

000 65. Подолу се дадени податоци за операциите случени во последниот месец. Трошок Трошоци за мали стаклени подлоги кои се користат за лабораториски тестови Трошоци за наем на продавница за накит во трговски центар Плати на топ менаџментот во Македонски пошти Трошоци за електрична енергија за функционирање на опремата за производство во Тојота Трошоци за осигурување на стоматолошка ординација од пожар Трошоци за провизии платени на дилерите на Хонда Трошоци за затоплување на одделението за интензивна нега во Клинички центар Трошоци за батерии Мерило на активност Број на направени лабораториски тестови Продажба во денари Вкупна продажба Број на произведени возила Број на пациенти Вкупни продажби Број на пациенти дневно Број на произведени Варијабилен Фиксен .административни расходи од 470.000 215. има купено дополнително стоки за на залиха од 2.000 ден. 7. и има крајни залихи на трговски стоки од 180. 8. 1.000 190. Компанијата има почетно салдо на трговски стоки од 140. 2. Изгответе извештај за трошоци на произведени добра во компанијата за последниот месец..000 7.550. Подолу се дадени трошоци и мерила на активности во различни компании.000 380. 4. Една компанија произведува различни производи во својата фабрика. 5. 3. Класифицирајте го секој трошок како варијабилен или фиксен со респект на наведеното мерило на активност со ставање на Х во соодветната колона.000 220.000 ден. 6. Почетно салдо на сурови материјали Набавка на сурови материјали Крајна залиха на сурови материјали Директни плати Производствени општи трошоци Почетно салдо на Производство во тек Крајно салдо на Производство во тек 55.000 ден.000 ден. 6.000 440. Изгответе биланс на успех за оваа компанија за месецот што поминал.

194. 52. 700 месечно Во текот на месецот компанијата има продадено и испорачано 60 гитари.000 Плата на контролорот (фиксна) 60. 650 месечно Депрецијација на продажните средства Ден. Една компанија набавува гитари од добро познат производител и истите ги продава во трговија на мало. Изгответе биланс на успех во контрибутивна форма. При ниво на активност од 40. плата на контролорот. 1.500 месечно плус Ден. 241.500. Во просек.000 Ден.500 месечно Депрецијација на опремата во канцелариите Ден.000 Ден. 60 по продадена гитара Плати за продавачите и провизии Ден.200 Мај 60. гитарите се продаваат по Ден.000 Ден. и одржување. Општите трошоци во една компанија на различни нивоа на активност се: Месец Машински часови Вкупни општи трошоци Март 50.800 Јуни 70.000 . 170.000 месечно Административни: Плати на менаџментот Ден. Просечниот трошок (набавна вредност) на секоја гитара е Ден.000 Април 40. б. а. 40 по продадена гитара Осигурување Ден. Плата на универзитетски професор 10 Трошоци за средствата за чистење кои се користат за чистење на ресторан за брза исхрана вагони Број на студенти Број на услужени потрошувачи 8. Другите трошоци на компанијата се: Трошоци Продажни: Рекламирање Ден. 5.600 Претпоставете дека горните општи трошоци содржат комуналии.000 Ден.500 секоја. 900 месечно Канцелариски материјали Ден. 217. 2. 2.800 месечно плус 4% од продажбата Комуналии Ден. 10. 950 месечно Испорака на гитарите Ден.000 машински часови овие трошоци изнесуваат: Комуналии (варијабилни) Ден. 4. Изгответе биланс на успех во традиционална форма.инсталирани во вагоните произведени во Генерал Моторс 9. 13.

c. проценете ја трошочната формула за одржување. a. b. Со примена на методот високо ниско. 241.200 Компанијата сака од трошоците за одржување да утврди колку се варијабилни.200 Вкупни општи трошоци Ден.600 од општите трошоци за јуни се трошоци за одржување. .Одржување (комбинирани) 58.000 машински часа. 170. Изразете ги вкупните општи трошоци на компанијата преку формата Y = a + bX d. Проценете колку од Ден. а колку се фиксни. Колку би очекувале да изнесуваат вкупните општи трошоци ако нивото на активност е 45.