You are on page 1of 565

ORDO LECTIONUM MISSAE

MISSALE ROMANUM
EX DECRETO SACROSANCT! OECUMENICI
CONCILII VATICAN! II INSTAURATUM
AUCTORITATE PAULI PP. VI PROMULGATUM

ORDO LECTIONUM
MISSlE
EDITIO TYPICA ALTERA

LIBRERIA EDITRICE VATICANA


MCMLXXXI

CCWATERSHED.ORG/ JOGUES

SACRA CONGREGATIO PRO CULTU DIVINO


Prot. n.

1 o6{6g

DECRETUM
Ordinem lectionum Scripturae Sacrae in Missa adhibendum, ad
normam Constitutionis de sacra Liturgia, quo ditior mensa verbi Dei
pararetur fidelibus, thesauri biblici largius aperirentur, et, intra praestitutum annorum spatium, praestantior pars Scripturarum Sanctarum populo legeretur (art. 5 I), Consilium ad exsequendam Constitutionem de sacra Liturgia apparavit, et Summus Pontifex PAULUS VI
per Constitutionem Apostolicam Missale Romanum , die 3 aprilis
1 g6g datam, approbavit.
Sacra igitur haec Congregatio pro Cultu Divino, de speciali mandata Summi Pontificis, eundem Ordinem lectionum Missae promulgat, statuens ut a die 30 novembris, dominica prima Adventus, huius
anni rg6g vigere incipiat. Adhibebitur autem proximo anno liturgico,
series B lectionum dominicalium et series II prioris lectionis in feriis
per annum .
Cum autem in praesenti Ordine indicationes tantummodo praebeantur pro singulis lectionibus, curae Conferentiarum Episcopalium
committitur ut textus integri apparentur in linguis vernaculis, servatis
normis quae statutae sunt per Instructionem de popularibus interpretationibus conficiendis, datam a Consilio ad exequendam Constitutionem
de sacra Liturgia, die 25 ianuarii rg6g. Textus vero populares aut sumantur e Sacrae Scripturae interpretationibus pro singulis regionibus
iam legitime approbatis et ab Apostolica Sede confirmatis, aut, si ex novo
conficiuntur, confirmationi huius Sacrae Congregationis proponantur.
Contrariis quibuslibet minime obstantibus.
Ex aedibus S. Congregationis pro Cultu Divino, die 25 maii rg6g, dominica Pentecostes.
Card.
Praefectus

BENNO

GuT

A. BuGNINI
a Secretis

SACRA CONGREGATIO PRO SACRAMENTIS ET


CULTU DIVINO
Prot. CD 24oj8I

DECRETUM
DE EDITIONE TYPICA ALTERA
Ordo lectionum Missae, cuius prima impressio in editione typica
anno I969 facta est, die 25 maii eiusdem anni promulgatus fuerat de
speciali mandato Summi Pontificis Pauli VI, secundum normam
Constitutionis de sacra Liturgia, ut Conferentiis Episcopalibus indicationes praeberentur pro singulis lectionibus biblicis in celebratione
Missae, ad Lectionaria linguis popularibus exarata diversis in regionibus apparanda.
In illa editione deerant indicationes biblicae lectionum pro Ordinibus sacramentorum necnon rituum, qui post mensem maium I 969
fuerunt evulgati. Praeterea, Bibliorum sacrorum Nova Vulgata editione peracta, per Constitutionem Apostolicam Scripturarum thesaurus die 25 aprilis I 979 datam statutum est textum Novae Vulgatae
editionis tamquam typicum ad usum liturgicum in posterum assumi
debere.
Cum vero editio typica prior iam non prostet, opportunum visum
est alteram parare editionem, quae relatione habita ad priorem sequentia praebet elementa peculiaria:

I) Textus Praenotandorum auctus est.


2) Ad normam Constitutionis Apostolicae Scripturarum thesaurus, in textibus biblicis referendis adhibita est Bibliorum sacrarum editio Nova Vulgata.

DECRETUM

IX

3) lnsertae sunt omnes indicationes biblicae, quae inveniuntur m


L ectionariis Ordinum sacramentorum atque sacramentalium post
editionem priorem Ordinis lectionum Missae evulgatis.
4) Adiunctae sunt quoque indicationes biblicae pro lectionibus in
quibusdam Missis pro variis necessitatibus necnon pro lectionibus
in ceteris Missis, quae in editionem alteram Missalis Romani anno
1975 prima vice sunt insertae.
5) Ad celebrationes Sanctae Familiae, Baptismatis Domini, Ascensionis et Pentecostes quod attinet, adiunctae sunt indicationes lcctionum ad libitum, ut biblici textus earundem celebrationum, per
cyclos A, B, C in Lectionario pro dominicis et festis distributi, prorsus
complerentur.
Hanc editionem alteram Ordinis Lectionum Missae Summus Pontifex Ioannes Paulus II auctoritate sua approbavit et Sacra Congregatio pro Sacramentis et Cultu Divino nunc promulgat et typicam esse
declarat.
Curae erit Conferentiarum Episcopalium variationes, quae m hac
editione altera inveniuntur, in editiones linguis vernaculis apparandas
inducere.
Contrariis quibuslibet minime obstantibus.
Ex aedibus Sacrae Congregationis pro Sacramentis et Cultu Divino,
die 21 ianuarii I g8 1.
IACOBUS R. Card. KNox
Fraefectus
VERGILIUS

Not

a Secretis adiunctus

PRAENOTANDA

PROOEMIUM
CAPUT I

DE GENERALIORIBUS PRINCIPIIS
PRO VERBI DEI LITURGICA CELEBRATIONE
1.

De quibusdam praemissis

a)

DE VERB! DEI MOMENTO IN LITURGICA CELEBRATIONE

De verbi Dei momenta necnon de sacrae Scripturae usu in quavis


celebratione liturgica instaurando multa et praeclara iam dicta sunt tum
in Concilio Vaticano II, 1 tum in Magisterio Summorum Pontificum, 2 tum
in variis documentis quae post ipsum Concilium Sanctae Sedis Dicasteria
promulgaverunt. 3 Nonnulla insuper maioris momenti principia in Praenotandis Ordinis lectionum Missae, anno 1969 editi, opportune proposita
sunt et breviter illustrata. 4
Cum autem, occasione data huius novae editionis ipsius Ordinis lectionum Missae, hinc et illinc peteretur ut pressius eadem principia exhi1 Cf. praesertim Concilium Vaticanum II, Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium,
nn. 7, 24, 33, 35, 48, 5I, 52, 56. Const. dogm. de Divina Revelatione, Dei Verbum, nn. I, 2I, 25,
26. Decretum de Activitate Missionali Ecclesiae, Ad Gentes Divinitus, n. 6. Decretum de Presbyterorum ministerio et vita, Presbyterorum Ordinis, n. I8.
Cf. inter ea quae a Summis Pontificibus prolata sunt oretenus vel scripta, praesertim:
PAULUS VI, Litt. Apost. Ministeria quaedam, 15 augusti 1972, n. V: A.A.S. 64 (I972), p. 532;
In., Adh. Apost. Maria/is cultus, 2 februarii 1974, n. 12: A.A.S. 66 ( I974), pp. I25-I26; In.,
Adh. Apost. Evangelii nuntiandi, 8 decembris I975, n. 28; A .A.S. 68 (I976 ), pp. 24-25; n. 43:
ibid., pp. 33-34; n. 47: ibid. , pp. 36-37; IoANNES PAuLUS II, Canst. Apost. Scripturarum thesaurus,
25 aprilis I979; in Nova Vulgata Bibliorum Sacrorum editione, Typ. Polyglottis Vaticanis 1979 pp.
v-vm; In., Adh. Apost. Catechesi tradendae, I6 octobris I979, n. 23: A.A.S. 7I (I979), pp. 1296I297; n. 27: ibid., pp. I298-1299; n. 48: ibid., p. I3I6; In., Epist. Domimcae Genae, 24 februarii
Ig8o, n. ro: A.A.S. 72 (Ig8o), pp. I34-I37
3
Cfr. v. gr. S. Congr. Rituum, lnstr. Eucharisticum Mysterium, 25 maii I967 n. IO: A.A.S.
59 (Ig67), pp. 547-548; S. Congr. pro Cultu Divino, Instr. Liturgicae instaurationes, 5 sept. 1970,
n. 2: A.A.S. 62 (I970), pp. 695-696; S. Congr. pro Clericis, Directorium catechisticum generate, II
aprilis I97I: A.A.S. 64 (I972 ), pp. ro6-Io7; n. 25: ibid., p. I I4; S. Congr. pro Cultu Divino,
Institutio generalis Missalis Romani, nn. 9, II, 24, 33, 6o, 62, 316, 320; S. Congr. pro Institutione
Catholica, Instr. de Institutione liturgica in seminariis, In ecclesiasticam, 3 iunii I979, nn. 1 I, 52;
ibid. Appendix, n. I5; S. Congr. pro Sacramentis et Cultu Divino, Instr. Inaestimabile Donum,
3 aprilis I98o, nn. I, 2, 3: A.A.S. 72 (Ig8o), pp. 333-334
Cf. Missale Romanum ex Decreta Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli VI promulgatum. Ordo lectionum Missae (Typis Polyglottis Vaticanis rg6g)
IX-XII (Praenotanda); Decretum promulgationis: A.A.S. 61 (1969), pp. 548-549.

PRAENOTANDA

XIV

berentur, haec amplior eaque congruentior Praenotandorum dispositio


curata est, in qua, necessitudine prius inter verbum Dei et actionem liturgicam generatim affirmata, 5 peculiarius de verba Dei in Missae celebratione tractabitur, et definita tandem structura Ordinis lectionum exponetur.

b)
2

Etsi quaedam verborum circumscriptio in hac re iure videtur urgenda,


ut sermo vere clarus sit atque perspicuus, in his tamen Praenotandis iisdem
utemur vocabulis quae in documentis sive in ipso Concilio sive post Concilium editis adhibentur, et libros Spiritu Sancto afflante conscriptos, tum
sacram Scripturam tum verbum Dei passim et aequo sermone vocabimus,
qua vis nominum vel rerum permixtione vitata. 6

C)
3

DE VOCABULIS Q.UAE AD VERBUM DEI SIGNIFICANDUM USURP ANTUR

DE VERBI DEI LITURGICA SIGNIFICA TIONE

U nius verbi Dei multiplices thesauri in variis celebrationibus necnon


in diversis fidelium coetibus, qui ipsas celebrationes participant, mirabiliter exhibentur dum vel per anni circulum mysterium Christi in sua
evolutione recolitur, vel Ecclesiae sacramenta et sacramentalia celebrantur,
vel intimae Spiritus Sancti actioni a singulis fidelibus respondetur. 7 Tunc
enim ipsa liturgica celebratio, quae verba Dei apprime innititur atque
fulcitur, novus fit eventus et nova ipsum verbum interpretatione ditat
atque efficacia. Sic in Liturgia Ecclesia fideliter sequitur modum legendi
et interpretandi Scripturas sacras, quo ipse Christus, qui ab hodie ))
eventus sui, ad Scripturas omnes perscrutandas adhortatur, usus est. 8
2.

De liturgica verbi Dei celebratione

a)

DE VERBI DEI PROPRIA NOTA IN ACTIONE LITURGICA

Non uno tantum modo verbum Dei in celebratione liturgica pronuntiatur, 9 nee eadem semper efficacitate audientium cord a percellit: semper
Cf. Cone. Vat. II, Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, nn. 35, ,' j6; PAULUS VI,
Adh. Apost. Evangelii nuntiandi, 8 decembris 1975, nn. 28, 47: A.A.S. 68 (1976), pp. 24-25 et
36-37; loANNES PAULUS II, Epist. Dominicae Genae, 24 februarii 1980, nn. 10, 11, 12: A.A.S. 72
(1g8o), pp. 134-146.
6
Sic. v. g. verbum Dei, sacra Scriptura, Vetus et Novum Testamentum, Lectio (Lectiones) verbi Dei,
Lectio (Lectiones) sacrae Scripturae, Celebratio (Celebrationes) verbi Dei, etc.
7
Unus idemque textus, propterea, legi et adhiberi potest diversis sub aspectibus et diversis
quidem liturgicis Ecclesiae anni occasionibus et celebrationibus. Quod recolendum est in homilia,
in exegesi pastorali et in catechesi. Ut ex indicibus in isto volumine positis, omnibus patent usus
v. g. cap. Rom 6 vel cap. Rom 8 in diversis temporibus anni liturgicis et diversis sacramentorum
et sacramentalium celebrationibus.
8
Cf. Lc 4, 16-21; 24, 25-35, 44-49.
9 Sic v. g. Proclamatio vel Lectio etc. in Missae celebratione (Cf. Institutio generalis Missalis
Romani, nn. 21, 23, 95, 131, 146, 234, 235); sic insuper verbi Dei celebrationes in Pontificali, Rituali Romano et Liturgia Horarum, ex Decreta Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratis.

PROOEMIUM

XV

vero in verbo suo Christus praesens adest, 10 qui salutis exsequens mysterium, homines sanctificat et Patri cultum tribuit perfectum. 11
Quinimmo dispensatio salutis, quam verbum Dei indesinenter recolit
atque propagat, plenam in actione liturgica significationem attingit, ita
ut liturgica celebratio fiat ipsius verbi Dei continua, plena et efficax propositio.
Verbum itaque Dei in Liturgia perpetuo propositum, vivum et efficax 12
iugiter est per Spiritus Sancti potentiam, ac operantem manifestat Patris
dilectionem in sua quoad homines efficacitate indeficientem.

b)
5

Unum idemque Ecclesia annuntiat Christi mysterium cum et Vetus


et Novum Testamentum in liturgica celebratione proclamat.
In Vetere enim Testamento Novum latet, et in Novo Testamento
Vetus patetP Totius vera Scripturae, sicut et totius littirgicae celebrationis
Christus centrum est et plenitudo: 14 quare de fontibus eius hauriant
oportet quicumque salutem quaerunt et vitam.
Quo autem profundius liturgica celebratio percipitur, eo etiam altius
verbi Dei momentum aestimatur, quod vero de altera dicitur, de altero
rursus affirmari potest, cum utroque Christi mysterium recolatur et proprio
utrique modo perpetuetur.

c)
6

DE VERBO DEI IN DISPENSATIONE SALUTIS

DE VERBO DEI IN LITURGICA FIDELIUM PARTICIPATIONE

Ecclesia in actione liturgica idipsum Amen>> fideliter respondet quod


semel in omne revum Christus, Dei et hominum Mediator, effuso sanguine, adhibuit ad novum in Spiritu Sancto foedus divinitus sanciendum. 15
Cum ergo Deus suum communicat verbum responsionem semper
exspectat quae quidem auditio est et adoratio in Spiritu et veritate
(Io 4, 23). Spiritus enim Sanctus ipsam responsionem reddit efficacem ut

1
Cf. Cone. Vat. II Canst. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, nn. 7, 33; Me I6, I9-2o;
Mt 28, 20; S. AuGUSTINUS, Sermo 85, I: Os Christi Evangelium est. In caelo sedet sed in
terra loqui non cessat (PL 38, 520 ; cf. etiam In Io. Ev. Tract. XXX, I: PL 35, I632; CCL
36, 289) et e Pontificali Romano Germanico illud: Evangelium autem legitur, in quo Christus
ore suo loquitur populo ut ... evangelium in ecclesia revocet, ac si populo ipse Christus loquatur
(Cf. V. VoGEL-R. ELZE, ed. Le Pontifical Romano-germanique du dixieme si~cle. Le Texte, I. Citta del
Vaticano I963 /XCIV, 18, p. 334) vel Accedente enim ipso Christo, id est evangelio, baculos
dimittimus, quia humano auxilio non egemus (o.c., XCIV, 23, p. 335) .
11 Cf. Cone. Vat. II, Canst. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 7
10 Cf. Hebr 4, I2.
18 Cf. S. AuGUSTINUS in: Quaestionum in Heptateuchum liber 2, 73: (PL 34, 623; CCL, 33, 106);
Cone. Vat. II, Canst. dogm. de Divina Revelatione, Dei Verbum, n. r6.
10 Cf. S. HIERONYMUS, Si enim iuxta Apostolum Paulum (1 Cor I, 24), Christus Dei virtus
est, Deique sapientia, et qui nescit Scripturas, nescit Dei virtutem eiusque sapientiam. Ignoratio enim Scripturarum, ignoratio Christi est (Commentarii in Isaiam prophetam. Prologus. in:
PL 24, I7A, CCL, 73, I) ; Cone. Vat. II, Canst. dogm. de Divina Revelatione, Dei Verbum, n. 25.
16 Cf. 2 Cor I, 20-22.

PRAENOTANDA

XVI

quae in actione liturgica audiantur in vita quoque explicentur iuxta illud


estate factores verbi et non auditores tantum (lac I, 22 ) .
Corporis habitus, gestus et verba, quibus actio liturgica exprimitur et
fidelium participatio manifestatur, non tantum ex experientia humana,
uncle trahuntur, sed ex Dei verbo et ex reconomia salutis, ad quam referuntur, significationem accipiunt, quare eo magis actionem liturgicam
fideles participant, quo intimius, dum verbum Dei in ipsa proclamatum
auscultant, ipsi Dei Verbo in Christo incarnato adhaerere nituntur, ut
quae in Liturgia celebraverint, moribus et vita tenere studeant, rursus
vera quae in vita sua egerint, in liturgicam celebrationem transferre conentur.16

3 De Dei verbo in vita populi foederis


a)
7

I n ver ba ._i audiend aedificatu r et crescit Ecclcsia, et mirabilia quae


multi.s o lim modis D u in salu tis historia pa travit, in celebrationis liturgicae signis mytica v ritate rcpraescnta n tur ; rucrsus vero Deus ipsum
adhibet fid elium coetu m qui L iturgiam celebrat, u t cius sermo currat et
clarincetur t nom en eiu exto llatur in gentib us.l 7
Quoties ergo Ecclesia, a Spiritu Sancto in liturgica celebratione congregata/8 verbum Dei annuntiat atque proclamat, sc novum populum
esse pernoscit, in quo foedus antiquitus sancitum, perfectum tandem fit
et absolutum. Omnes autem christifideles baptismatc et confirmatione in
Spiritu nuntii verbi D ei facti, gratia auditionis percepta, idem verbum
Dei in Ecclesia et mundo annuntiare debent, saltern testimonio vitae.
lpsum vero Dei verbum, quod in divinorum mysteriorum celebratione
proclamatur, non solum praesentem rerum condicionem attingit sed et
praeterita respicit et prospicit futura, eaque spei nostrae ta nto desiderio
exhibet exspectanda, ut inter mundanas varietates ibi nostra fixa sint
corda, ubi vera sunt gaudia. 19

b)

DE VERBO DEI IN EccLESIAE VITA

DE VERBO DEI IN EccLESIAE EXPOSITION

Cum ex ipsius Christi voluntate novus Dei populus mirabili sit membrorum varietate distinctus, varia etiam sunt officia et munera quae competunt cuique quoad verbum Dei, ita ut ipsum verbum fideles auscultent
atque meditentur, illi vero soli exponant ad quos ex sacra ordinatione
magisterii munus spectat, vel quibus idem ministerium committitur exercendum.
16

Cf. Cone. Vat. II Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n . 10.


Cf. 2 Thes 3, 1.
16 Cf. Collectas , Pro Sancta Ecclesia, in Missali Romano ex Decreta Sacrosancti Oecumenici
Concilii Vaticani II instaurato, auctoritate Pauli PP. VI promulgato (Typis Polyglottis Vaticanis 1975), pp. 786, 787, 790; S. CYPRIANUS, De oratione dominica 23: PL 4, 553; CSEL 3/2,
285; CCL 3 A, 105. s. AuGUSTINUS, Sermo 71 , 20, 33 : PL sa, 463 s.
19 Cf. Collectam Dominicae XXI per annum in Missali Romano o. c., p. 36o.
17

PROOEMIUM

XVII

Sic in doctrina, vita et cultu, Ecclesia perpetuat cunctisque generationibus transmittit omne quod ipsa est, omne quod credit, ita ut volventibus saeculis, ad plenitudinem divinae veritatis iugiter tendat, donee in
ipsa consummetur verbum Dei. 20

c)

DE

NECESSITUDINE

INTER

VERBUM

DEI

PROCLAMATUM

ET

ACTIONEM

SPIRITUS SANCTI

Ut autem Verbum Dei id revera in cordibus operetur quod in auribus


sonat, actio requiritur Spiritus Sancti, quo inspirante et adiuvante, verbum
Dei actionis liturgicae fit fundamentum et totius vitae norma atque subsidium.
I psi us ergo Spiritus operatio to tam actionem liturgicam non tan tum
praevenit, comitatur atque subsequitur, sed cuiusque cordi ea omnia
suggerit 21 quae in verbi Dei proclamatione pro universo fidelium coetu
pronuntiantur, et dum omnium coagmentat unitatem, charismatum quoque diversitatem refovet et multiplicem operationem extollit.

d)
10

DE INTIMA VERB! DEI CUM EUCHARISTICO MYSTERIO COHAERENTIA

Dei verbum et eucharisticum mysterium eadem veneratione etsi non


eodem cultu, Ecclesia prosecuta est atque semper et ubique prosequi
voluit atque sancivit, cum, exemplo Conditoris impulsa, ab eius paschali
mysterio celebrando numquam cessaverit, in unum conveniens ut legeret
in omnibus Scripturis, quae de ipso erant (Lc 24, 27) et opus salutis
per memoriale Domini et sacramenta exerceret. Nam verbi praedicatio
requiritur ad ipsum ministerium sacramentorum quippe quae sint sacramenta fidei, quae de verbo nascitur et nutritur )), 22
U traque mensa spiritaliter nutrita, 23 hinc Ecclesia magis eruditur,
inde vero plenius sanctificatur. In Dei quidcm verbo foedus divinum
annuntiatur, in Eucharistia vero ipsum foedus novum et aeternum renovatur. lbi historia salutis in verborum sonitu evocatur, hie eadem historia
in Liturgiae signis sacramentalibus exhibetur.
Proinde prae oculis semper habeatur oportet verbum divinum in Liturgia ab Ecclesia lectum et annuntiatum velut ad foederis sacrificium et
gratiae convivium, scilicet ad Eucharistiam, tamquam ad finem suum
ducere. Missae ergo celebratio, in qua et verbum auditur ct Eucharistia
offertur atque percipitur, unum divini cultus actum constituit, 24 quo et
Deo sacrificium laudis exhibetur, et homini redemptionis plenitudo praestatur.
2

Cf.

Cone. Vat. II Const. dogm. de Divina Revelatione, Dei Verbum, n. 8.


Cf. Io 14, 15-17. 25-26; 15, 26 - 16,15
22
Cone. Vat. II, Deer. de Presbyterorum ministerio et vita, Presbyterorum Ordinis, n. 4
Cf. Cone. Vat. II, Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 51; Deer. de Presbyterorum ministerio et vita, Presbyterorum Ordinis, n. 18; et etiam Const. de Divina Revelatione,
Dei Verbum, n. 21; Deer. de Activitate Missionali Eeclesiae, Ad Gentes Divinitus, n. 6. Cf. Instilulio
generalis Missalis Romani, n. 8.
24
Cone. Vat. II, Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 56.
21

PARS PRIOR

DE VERBO DEI IN MISSAE CELEBRATIONE


CAPUT II

DE CELEBRATIONE LITURGIAE VERBI IN MISSA


I.
I I

r2

De elementis liturgiae verbi eorumque ritibus

Partem praecipuam liturgiae verbi constituunt lectiones e sacra


Scriptura desumptae cum cantibus inter eas occurrentibus; homilia autem,
professio fidei et oratio universalis seu oratio fidelium illam evolvunt et
concludunt . 25

a) DE LECTIONIBUS BIBLICIS
Lectiones biblicas, in celebratione Missae una cum cantibus ex sacra
Scriptura desumptis, nee deesse, nee minui, nee quod gravius esset, commuta ri licet cum alii lectionibus quae biblica non sint. 26 Ex ip o nim
v rho D i in scriptis Lradito adhuc Deus a d populum suum loquitur > 27
ct ex diuturno sa ra
cripturae usu populus D ('i, ub lumin - fid i Spiritui
Sancto docilis effi ctus, vita moribusque suam Cirri to testificationem coram mundo praebere poterit.
Lectio Evangelii culmen constituit ipsius liturgiae verbi, ad quod aliae
lectiones ordine tradito, scilicet ex Vetere Testamento ad Novum transeunte, coetum congregatum praeparant.
Ipsa proferendi forma lectorum qui elata voce, clare et sapienter legunt ad D ei verbum recte per lectiones coetui communicandum in primis
conducit. Lectiones, ex editionibus probatis sumptae, 28 secundum indolem
diversarum linguarum, cantari possunt ita tamen ut cantus verba non
opprimat, sed potius extollat. Cum contingat eas lingua Latina proferri
servetur modus in Ordine cantus Missae notatus. 29
26

Institutio generalis Missalis Romani, n. 33


Cf. S. Congr. pro Cultu Divino, Instr. Liturgicae instaurationes, 5 sept. 1970, n. 2: A.A.S.
62 (1970), pp. 695-696; loANNES PAULUs II, Epist. Dominicae Genae, 24 februarii 1980, n. 10: A.A.S.
72 (1980) , pp. 134-137; S . Congr. pro Sacr. et Cultu Divino, Instr. lnaestimabile Donum, 3 aprilis
1980, n. 1: A.A.S. 72 (1980), p. 333
27
Cone. Vat. II, Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 33
28 Cf. infra, Praenotanda, n. II 1, p. XL VII.
29 Cf. Missale Romanum ex Decreta Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum,
auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, Ordo Cantus Missae, ed. typ. 1972, Praenotanda, nn. 4,
6, 10.
26

DE VERBO DEI IN MISSAE CELEBRATIONE

XlX

Monitiones breves concinnaeque in verbi liturgia ante lectiones, praesertim primam haberi possunt. Attente considerandum est genus litterarium harum monitionum. lstae enim simplices, textui fideles, breves,
diligenter paratae, et vario modo ad quem textum introducere debent,
aptatae sint oportet. 30

r6

Lectiones semper ex am bone m celebratione Missae cum populo proferantur.31

Inter ritus liturgiae verbi attendendum est venerationi quae evangelicae lectioni debetur. 32 Ubi Evangeliarium habetur quod in ritibus initialibus processionaliter a diacono vellectore delatum est,33 valde convenit
ut liber Evangeliorum ex altari 34 a diacono vel, eo absente, presbytero
accipiatur et praecedentibus ministris cum cereis et incenso vel aliis venerationis signis, si usus ferat, ad ambonem deferatur. Fideles stant et Domino acclamantes Evangeliorum librum venerantur. Diaconus, Evangelium prolaturus, ante eum qui praeest inclinatus benedictionem petit et
accipit. Presbyter vero, cum diaconus non adest, ante altare inclinatus
secreta orat dicens: Munda cor meum ....35
In ambone ille qui Evangelium proclamat populum stantem salutat,
titulum lectionis nuntiat, signans se in fronte, ore et pectore, deinde librum, si incensum adhibetur, turificat denique Evangelium profert. Finito
autem Evangelio, librum osculatur, praescripta verba secreta dicens.
Salutatio, nuntius Lectio sancti Evangelii et Verbum Domini in fine convenienter cantu proferuntur ut coetus eodem modo acclamare possit, etsi
Evangelium tantum legitur. Hoc modo et momentum lectionis evangelicae
indicatur et fides audientium excitatur.

In fine lectionum conclusio Verbum Domini cantari potest etiam a cantare qui alius sit ac lector qui lectionem pronuntiavit, omnibus deinde
acclamantibus. Hoc modo coetus congregatus honorem tribuit verbo Dei
fide et spiritu gratiarum actionis recepto.

b)
19

DE PSALMO RESPONSORIO

Psalmus responsorius, qui et graduale vocatur, cum sit pars integralis liturgiae verbi , 36 magnum sane momentum liturgicum et pastorale
prae se fert. Quapropter fideles constanter edocendi sunt de modo perciCf. Institutio generalis Missalis Romani, n. I 1.
Cf. ibid., n. 272; et infra, Praenotanda, nn. 32-34, p. XXIII.
32 Cf. Institutio generalis Missalis Romani, nn. 35, 95
33 Cf. ibid., nn. 82-84.
3' Cf. ibid., nn. 94, I 31.
30 Cf. Or do Missae cum populo, I I, in: Missali Romano ex Decreto Sacrosancti Oecurnenici
Concilii Vaticani II instaurato, auctoritate Pauli PP. VI prornulgato (Typis Polyglottis Vaticanis, I975), p. 388.
36 Institutio generalis Missalis Romani, n. 36.
3
31

PRAENOTANDA

XX

piendi verbum Dei in psalmis loquens, et in Ecclesiae orationem eosdem


psalmos vertendi. Quod certe facilius eveniet, si psalmorum altior intellectus, secundum eum sensum, quo in sacra Liturgia canuntur, diligentius apud clerum promovebitur et apta catechesi omnibus fidelibus
impertietur . 37
Aliquod adiutorium afferre possunt breves monitiones quibus electio
ac congruentia psalmi et responsi cum lectionibus indicetur.
20

2r

22

Psalmus responsorius de more cantu proferatur. Duo autem modi


cantandi psalmum post primam lectionem recensendi sunt: modus responsorialis et modus directus. Modo responsoriali, qui, quantum fieri potest,
praeferendus est, psalmista, seu cantor psalmi, profert versus psalmi, tota
congregatione per responsum participante. Modo directo psalmus canitur
sine responso a communitate interposito, aut a solo psalmista seu cantore
psalmi, congregatione tantum auscultante, aut ab omnibus simul.
Cantus psalmi vel etiam soli us responsi multum iuvat ut spiritalis
psalmi sensus percipiatur eiusque meditatio foveatur.
In unaquaque cultura ea omnia adhibenda sunt quae possunt fovere
cantum ipsius coetus, et praesertim usus facultatum ad hoc praevisarum
in Ordine lectionum Missae 38 quoad responsa pro variis temporibus liturgicis adhibenda.
Psalmus post lectionem occurrens, si non cantatur, recitetur modo
aptiore ad ipsam meditationem verbi Dei. 39
Psalmus responsorius in ambone a psalmista vel cantore cantatur vel
recitatur. 40

c)
23

DE ACCLAMATION ANTE LECTIONEM EVANGELII

Etiam 'Alleluia' vel, secundum tempus liturgicum, versus ante Evangelium ritum seu actum per se stantem >> 41 constituit, quo fidelium
coetus Dominum sibi locuturum excipit atque salutat fidemque suam cantu
profitetur.

37 PAULUS VI, Const. Apost. Laudis canticum, in Liturgia Horarum ex Decreto Sacrosancti
Oecumenici Concilii Vaticani II instaurata, auctoritate Pauli PP. VI promulgata (Typis Polyglottis Vaticanis 1971); cf. etiam Cone. Vat. II, Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium,
nn. 24, go; Sacra Congregatio Rituum, Instr. de musica in sacra Liturgia, Musicam Sacram, 5
martii 1967, n. 39: A.A.S. 59 (1967), p. 31 I; LitUigia Horarum, Institutio generalis, nn. 23 et wg;
Sacra Congregatio pro Institutione Catholica, Ratio fundamentalis, n. 53
38 Cf. infra, Praenotanda, nn. 8g-go, p. XXXIX.
3 9 Cf. lnstitutio generalis Missalis Romani, nn. 18 et 39
4 Cf. ibid., nn. 272 et infra, Praenotanda, nn. 32 ss., p. XXXIII.
41 Cf. Institutio generalis Missalis Romani, n. 39

DE VERBO DEI IN MISSAE CELEBRATIONE

XXI

---------------------------------------

'Alleluia' et versus ante Evangelium cantari debent, omnibus stantibus, ita tamen ut non solus cantor qui inchoat vel etiam schola sed totus
populus unanimiter concinat. 42

d)

DE HOMILIA

24

Homilia, qua per anni liturgici cursum ex textu sacra fidei mysteria et
normae vitae christianae exponuntur, ut pars liturgiae verbi 43 saepius et
inde a Constitutione liturgica Concilii Vaticani II potissimum est commendata, immo pro aliquibus casibus praescribitur. Ab ipso qui praeest
de more habenda, 44 homilia in Missae celebratione eo tendit ut nuntiatum
Dei verbum una cum liturgia eucharistica fiat quasi annuntiatio mirabilium Dei in historia salutis seu mysterio Christi . 45 Etenim mysterium
paschale Christi quod lectionibus et homilia nuntiatur, per Missae sacrificium exercetur. 46 Christus autem in Ecclesiae suae praedicatione praesens
semper adest et operatur.47
Homilia igitur sive verbum Scripturae sacrae nuntiatum sive alium
liturgicum textum explicet,48 communitatem fidelium ad Eucharistiam
actuose celebrandam ducere debet, ut vivendo teneant quod fide perceperunt . 49 Hac viva expositione Dei verbum, quod legitur, et celebrationes
Ecclesiae, quae peraguntur, maiorem efficacitatem acquirere possunt, si
homilia revera sit fructus meditationis, apte parata, non nimis protracta
nee nimis brevis, et si in ea ad omnes praesentes, etiam pueros et incultos,
attendatur. 50
In concelebratione homiliam habet de more celebrans principalis, vel
unus e concelebrantibus. 51

25

Diebus praescriptis, dominicis nempe et festis de praecepto servandis,


etiam in Missis quae v spcr diei praecedentis celebrantur, homilia
haberi debet in omnibus Missis, quae concurrente populo celebrantur. 52
u Cf. etiam ibid., nn. 37-39; Missale Romanum eo Decreta Sacrodancte Concilii Oecumenici
Vaticani II instauratum, auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, Ordo cantus Missae, Praenotandt:z,
nn. 7-9; Graduate Romanum, 1974, Praenotanda, n. 7 Graduale simplex, ed. typ. altera 1975,
Praenotanda, n. 16.
48 Cone. Vat. II, Canst. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 52; cf. S. Congr. Rituum,
Instr. Inter Oecumenici, 26 sept. 1964, n. 54: A.A.S. 56 (1964), p. 8go.
Cf. lnstitutio generalis Missalis Romani, n. 42.
46 Cone. Vat. II, Canst. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 35, 2.
Cf. ibid., nn. 6 et 47
" Cf. PAULUS VI, Litt. Enc. Mysterium Fidei, 3 sept. 1965, A.A.S. 57 (1g6s ), p. 753; Cone.
Vat. II, Deer. de Activitate Missionali Ecclesiae, Ad Gentes Divinitus, n. g; PAULUS VI, Adh.
Apost. Evangelii nuntiandi, 8 decembris 1975, n. 43: A.A.S. 6g (1976), pp. 33-34
48 Cf. Cone. Vat. II, Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 35, 2; Institutio generalis Missalis Romani, n. 41.
'
Cone. Vat. II, Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 10.
5
Cf. IoANNES PAULUS II, Adh. A post. Catechesi tradendae, 16 octobris 1979, n. 48: A.A.S.
71 (1979). p. 1316.
51
Cf. lnstitulio generalis Missalis Romani, n. 165.
Cf. ibid., n. 42, et etiam S. Congr. Rituum, Instr. Eucharisticum "!)!Sterium, 25 maii 1967,
n. 28 : A.A.S. 59 (1967), pp. 556-557.

PRAENOTANDA

XXII

Etiam in Missis cum puens et cum coetibus particularibus habenda est


homilia. 53
Homilia valde commendatur in feriis Adventus, Quadragesimae et
temporis paschalis pro fidelibus qui modo regulari celebrationem Missae participant, necnon in aliis festis et occasionibus in quibus populus
frequentior ad ecclesiam convenit. 54
26

Sacerdos celebrans homiliam profert ad sedem, stans vel sedens vel in


ipso ambone. 55

27

Ab homilia sane secernendae sunt breves annuntiationes populo forte


faciendae, quae locum habere debent dicta oratione post communionem. 56

e)
28

L iturgia verbi ita c I bra nda


t ut faveat meditationi, ideo pla ne
vitand a est omnis forma fest inationis q uae recollectionem :impediat. Dialogus inter Deum et hom in s, Spiritu Sancto fovente, r qu:irit brevia momenta siJentii, coetu i congregato accommodata, q uibus D ei Verbum cord e
percipia tur, ac respon io per orationem praepa ret ur.
Qua momen ta si len tii in liturgia v rbi oppo rtune scrvari poss unt
ex mpl i grati a ante quam inch o tur ipsa verbi li turgia, post p ri ma m et
secund am I ction m, peracta d eniqu homilia .67

j)
29

DE FIDEI PROFESSION

Symbolum seu professio fid ei iuxta rubricas dicendum, in celebratione


Missae eo tendit ut coetus congregatus verbo Dei, in lectionibus et in
homilia audita, assentiat et respondeat et regulam fidei, formula ab
Ecclesia probata, in mentem revocet antequam mysterium fidei in Eucharistia celebrare incipiat. 58
g)

30

DE SILENTIO

DE ORATIONE UNIVERSAL! SEU ORATIONE FIDELIUM

In oratione universali fidelium coetus in lumine verbi Dei, cui quodammodo respondet, de more orat pro totius Ecclesiae et localis communitatis necessitatibus, pro mundi salute et quacumque oppressis difficultate, pro certis hominum coetibus.
Sub ductu ipsius celebrantis opportune coetui a diacono vel ministro
vel ab aliquibus fidelibus proponentur breves et sapienti libertate campo'" Cf. S. Congr. pro Culto Divino, Instr. Actio pastoralis, 15 maii 1969, n. 6 g: A.A.S. 61
(1969 ), p. 8o9; Directorium de Missis cum pueris, 1 novembris 1973, n. 48: A.A.S. 66 (1974), p. 44
Cf. lnslitutio generalis Missalis Romani, nn. 42, 338 Rituale Romanum ex Decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II insta uratum, auctoritate Pauli PP. VI promulgatum,
Ordo celebrandi Matrimonium (Typis Polyglottis Vaticanis 1969), nn. 22, 42, 57; Ordo Exsequiarum
(Typis Polyglottis Vaticanis 1969) nn. 41, 64.
Cf. Institutio generalis Missal is Romani, n. 97.
Cf. ibid., n. 139
51 Cf. ibid., n . 23 .
cr. ibid:, n. 43

DE VERBO DEI IN MISSAE CELEBRA TIONE

XXIII

sitae petitiones, quibus populus, sui sacerdotii munus exerccns, deprecatur pro omnibus hominibus , 59 ita ut fructus liturgiae verbi in se1pso
complens aptius ad liturgiam eucharisticam transire possit.
3I

Orationem universalem moderatur celebrans a sede, intentiones vero


ex am bone proferuntur. 60
Coetus congregatus stans orationem participat dicens vel cantans invocationem communem post intentiones prolatas aut sub silentio orans. 61
2.

De iis quae ad verbi liturgiam rite celebrandam conducunt

a)

DE LOCO AD VERBUM DEI PROCLAMANDUM

32

In aula ecclesiae haberi debet locus elevatus, stabilis, congrue dispositus et convenienter nobilis, qui simul respondeat dignitati verbi Dei,
clare fidelibus in memoriam revocet in Missa mensam tum verbi Dei tum
Corporis Christi parari, 62 optime denique vale at ad fidelium auditionem
et attentionem, inter liturgiam verbi, adiuvandam. Ideo studendum est
pro cuiusque ecclesiae structura, congruentiae ac coniunctioni ambonis cum
altare.

33

Qui ambo convenienter pro sua structura modo stabili vel occasionaliter, saltern diebus sollemnibus, sobrie decoretur.
Cum ambo locus sit ex quo verbum Dei per ministros annuntiatur,
lectionibus, psalmo responsorio et praeconio paschali sua natura reservari
debet. Homilia tamen et oratio fidelium ex ambone proferri possunt ex
intima conexione harum partium cum tota liturgia verbi. Minus vero
congruit ad ambonem alios ascendere, v. g. commentatorem, cantorem
aut moderatorem cantus. 63

34

Ut ambo celebrationibus apto modo inserviat amplus sit, cum aliquando super eum sistere debeant plures ministri. lnsuper curandum est
ut lectores in ambone sufficienti illuminatione ad textum legendum gaudeant et, pro opportunitate, hodierna instrumenta technica adhibere possint
ut a fidelibus commode audiri valeant.

b)
35

DE LIBRIS AD VERBUM DEI IN CELEBRATIONIBUS NUNTIANDUM

Libri, e quibus sumuntur lectiones verbi Dei, simul cum ministris, actionibus, locis et aliis rebus, excitant audientibus memoriam praesentiae
Dei populo suo loquentis. Curandum igitur est ut etiam libri, cum sint in
actione liturgica rerum supernarum signa et symbola, sint vere digni,
decori et pulchri. 64
Cf.
8
Cf.
81
Cf.
Cf.
63 Cf.
8
Cf.

ibid., n. 45
ibid., n. 99
ibid. , n. 47
supra, nota 23.
lnstitutio generalis Missalis Romani, n. 272.
Cone. Vat. II, Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n.

122.

X XJV

PRA ENOTAN DA

36

Cum Evangelii nuntius ipsius verbi liturgiac apex semper exsistat,


inter libros 1 ctionum aliquam distinction em utraque traditio liturgica,
O ccidentis nemp et O ri ntis, constanter indux.it. Liber eni m Evangeliorllm maxima cura conficiebatur, ornabatur et in ven ratione h abeba tur
prae alia vel aliis lectionum libris. Vald e igitur convenit ut n ostra quoque
aetate in cathedralibus et maioribus a c m agis freq uentatis saltern paroeciis
et ecclesiis Evangeliarium pulchre ornatum habeatur distinctum ab alia
lectionum libra. Qui liber iure diacono in ordinatione traditur, et super
caput electi in episcopa li ordinatione imponitur ac sustinetur. 65

37

Libri lectionum d enique qui in cclebratione adhib ntur, ex dignitate


verbi D ei, ne commutentur cum a liis subsidiis p astoralibus, v. gr. foliolis
pro fidelibus ad lectiones praeparandas v I p ersonaliter m editandas confectis .

.. Cf. Pontificate Romanum ex Decreta Sac rosancti Oecurnenici Concilii Vaticani II instauratum, auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, De Ordinatione Diaconi, Presbyteri et Episcopi
(Typis Polyglottis Vaticanis 1g68), p. 28, n . 24; p. s8, n. 21; p. Bs. n. 24; p. 70, n. 25;
p. 110, n. 25.

CAPUT III

DE OFFICIIS ET MINISTERIIS
IN CELEBRATIONE LITURGIAE VERBI INTRA MISSAM
I.

De munere praesidis in liturgia verbi

38

Qui liturgia verbi praeest, intimum quod continet nutrimentum cum


fi.d elibus, praesertim in homilia communicans, tsi auscultans et ipse verbum D ei ab aliis proclamatum, manet semper primus cui munus est traditum verbum annuntiandi. C um per
vel per alios curaverit ut apto
modo verbum Dei proclametur, sibi de more relinquit aliquas monitiones
contexere ad attentiorem fi.delium auditionem reddendam et, praecipue,
homiliam ad fecundiorem verbi Dei perceptionem in iisdem fovendam,
facere.

39

Necessarium est ut et in primis qui pra esse deb 't celcbrationi optime
cognoscat Ordinis lectionum structuTam ut sciat fructus in fideliu m cordi bus dicere et insuper, oratione ct tudio, plene percipiat conven ientia m et
conexionem inter varios tcxtus liturgiae verbi ut ex Ord ine lectionum
Christi mysterium et opus eius salutiferum recte intellegantur.

40

Is qui pra est variis facu lta tibus libenter utatur in Lectionario propositis quoad lectiones, responsa, psalmos responsories, acclamationes ad
Evangelium, 66 ed con cordi anim 67 inter omnes quorum interest, auditis
quoque fidelibus in iis quae ad ipsos pertinent. 68

41

Munus proprium ct ministeriu m verbi D i praeses cxercet tiam cum


homili am pronunti a t. 69 Ipsa enim fra trcs suos a d sapidam int ll egentiam
S riptma - acrae ducit fid eliu m animas gratiarum a tioni ap rit circa
Dei mirabilia, praesen tium fid em circa verbum quod in eel bratione per
piritum Sanctum fit acramentum alit, eos d enique ad communionem
fructuosam praep ara t, eosdem ad postulata vitae christianae assumcnda
in vi tat.

42

Ad praesidem pertinet aliquando monitionibus introducere fideles in


verbi liturgiam antequam lectiones proclamentur. 70 Quae monitiones sane
Cf. infra, Praenotanda, nn. 78-g1, pp. XXXV-XXXIX.
Cf. lnstitutio generalis Missalis Romani, nn. 318-320; 324-325.
Cf. ibid., n. 313.
69 Cf. ibid., n. 42; Sacra Congregatio pro Sacramentis et Cultu Divino, Instr. lnaestimabile
Donum, 3 aprilis 1g8o, n. 3: A .A.S. 72 (1g8o), p. 334
7 Cf. Institutio generalis Missalis Romani, n. I I.
66

'
88

PRAENOTANDA

XXVI

iuvare coetum congregatum poterunt quo melius auscultent Dei verbum,


cum suscitent fidei et bonae voluntatis habitum. Quod munus exercere
potest etiam per alios, v. gr. diaconum vel commentatorem. 71
43

Praeses orationem universalem moderans, et ad illius celebrationis lectiones et homiliam, si fieri potest, monitione et conclusionis oratione conectens, fideles ad liturgiam eucharisticam conducit. 72
2.

De officio fidelium in liturgia verbi

4-4

Verba Christi populus Dei coadunatur, augetur, nutritur, quod praecipue valet pro liturgia verbi in Missarum celebratione, in qua inseparabiliter uniuntur annuntiatio mortis et resurrectionis Domini, responsum
populi audientis et oblatio ipsa qua Christus Novum Foedus confirmavit
in Sanguine suo, cui oblationi fideles, et votis et sacramenti perceptione,
communicant. 73 Etenim, non solum quando leguntur ' quae ad nos tram
doctrinam scripta sunt' (Rom 15, 4), sed etiam dum Ecclesia vel orat vel
canit vel agit, participantium fides alitur, mentes in Deum excitantur ut
rationabile obsequium Ei praestent, gratiamque eius abundantius recipiant . 74

45

In liturgia verbi, per auditum fidei hodie etiam christifidelium congregatio verbum fo ederis a D eo suscipit, cui quidem verbo eadem debet
respondere fide ut in dies magis populus novi Foederis fiat.
Populus Dei ius habet spiritale verbi D ei thesaurum abunde accipiendi: quod etiam usu Ordinis lectionum Missae, homiliis et pastorali
actione ad effectum adducitur.
Fideles autem in Missarum celebratione, Dei verbum illa interiore et
exteriore audiant veneratione quae in illos spiritalis vitae incrementa m
dies inducat et eos in mysterium quod celcbratur arctius inserat. 75

46

Ut alacri animo Memoriale Domini celebrare valeant, fideles sentiant


unam quidem esse Christi praesentiam, tum in verba Dei siquidem ipse
loquitur dum sacrae Scripturae in Ecclesia leguntur , tum vera maxime
sub specie bus eucharisticis . 76

47

Verbum Dei, ut suscipiatur et in christifidelium vitam inducatur,


fidem vivam postulat, 77 quae fides auditu verbi Dei proclamati sine intermissione excitatur.
Sacrae Scripturae enim, prae primis in liturgica proclamatione, fons
sunt vitae et virtutis, Apostolo testante Evangelium virtutem esse in salu71

Cf. Institutio Generalis Missalis Romani, n . 68.


Cf. ibid., nn. 33, 47
73 Cone. Vat. II, Deer. de Presbyterorum ministerio et vita, Presbyterorum Ordinis, n. 4
74 Cone. Vat. II, Canst. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 33
75 Cf. Institutio generalis Missalis Romani, n . 9
'" Cone. Vat. II, Canst. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n . 7
" Cf. Cone. Vat. II, Canst. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 9
72

DE VERBO D E I IN MISSAE CE L E BRA TION

XXVII

tern omni credenti; 78 qua propter Scripturarum dilectio totius populi Dei
vigor est et renovatio. 79 Oportet itaque ut omnes prorsus christifideles
ad Dei verbum cum gaudio audicndum iugiter se disponant. 80 Verbum
Dei, cum ab Ecclesia annuntiatur et in vitae praxim inducitur, fideles
Spirito agente il lumina t et in totum Domini mysterium ad rem d educendum
trahit. 81 D i enim verbum fidclitcr perceptum , cor eiusqu di sp sition sad
conv rsionem et ad vita m quae fide spl. ndea t, singula ri et communita ria,
excita t, 82 cum ct christian ae vitae sit cibus ct totius E lcsiae p reca tionis
fons. 83
48

Intima autem coniunctio liturgiae verbi cum liturgia eucharistica in


Missarum celebratione adducet fideles ut celebrationi inde ab initio intersint 84 necnon ad attentam p articipationem et, quantum fieri potest,
praeparatam auditionem, praesertim per profundiorem sacrae Scripturae
cognitionem an tea acquisitam; atque insuper d esiderium suscitabit liturgicam textuum, qui leguntur, intellegentiam assequendi voluntatemque
per ca n tum respondendi. 85
Sic etiam verbo Dei audito et meditatione d.msiderato, christifideles
actuosam responsionem fide, spe, caritate r epletam, oratione et sui ipsius
oblatione, non solum intra celebrationem, sed etiam in tota sua vita christiana reddere possunt.

3 De ministeriis in Iiturgia verbi


49

Traditio liturgica munus legendi lectiones biblicas in celebratione Missae tribuit ministris: lectoribus, diacono. Deficientc tamen diacono vel
alio sacerdote, ipse sacerdos celebrans Evangelium legat, 8 6 et, absente
etiam lectore, omnes lectiones. 8 7

so

Ad diaconum in Missae liturgia verbi, pertinet nuntiare Evangelium,


homiliam pro opportunitate aliquando habere, et ad populum dirigere
intentiones orationis universalis. 88
78

Cf. Rom I, I6.

Cf. Cone. Vat. II,


8 Cit. in Cone. Vat.
7

Const. dogm . d e divina R evelatione, Dei Verbu m, n . 21.


II, Const. dogm. de divina Revelatione, Dei Verbum , n . 21.
81
Cf. Io I4, IS-26; I S, 26 - I6, 4 S-IS
82
Cf. Cone . Vat. II, D eer. de Activitate Missionali Ecclesiae, Ad Gentes Diuinitus, nn . 6 et IS;
et etiam Const. de divina Revelatione, D ei Verbum, n. 26.
83
Cf. Cone. Vat. II, Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 24; et etiam S.
Congr. pro clerieis, Directorium catechisticum generate, I 1 aprilis 1971, n. 2S: A. A.S. 64 ( I972 ), p. 114.
84 Cf. Cone. Vat. II. Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. s6; et etiam S. Congregatio pro Sacramentis et Cultu Divino, Instr. Inaestimabile Donum, 3 aprilis 1980, n. 1: A .A .S .
72 (198o), PP 333-334
80 Cf. Cone. Vat. II, Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, nn . 24 ct 3S
86
C f. Institutio generalis Missalis Romani, n. 34
87 Cf. ibid., n. 96.
88 Cf. ibid. , nn . 47, 6 I, 132 ; Sacra Congrega tio pro Sacra mentis et Cultu Divino, Instr.
Inaestimabile D onum, 3 aprilis 1980, n. 3: A.A.S. 72 ( 1980), p. 334

'
l

XXVIII

PRAENOTANDA

51

Lector proprium munus in celebratione eucharistica habet, quod ipse


per se cxercere debet, quamvis adsint ministri ordinis superioris . 89 Ministerium lectoris, ritu liturgico collatum, in honore habendum est. Leetares instituti, si adsunt, proprio munere fungantur saltern diebus dominicis
et festis praesertim in principa li celebratione. lllis concredi poterit etiam
officium adiuvandi in ordinanda e1 bi liturgia, et, quatenus opus sit,
praeparationem cura ndi a lioru m fidelium, qui ex temporanea deputatione
in celebratione Missae lectiones legant. 90

52

Coetus liturgicus indiget lectoribus, etsi non ad hoc munus institutis.


Curandum igitur est ut habeantur aliqui laici, magis idonei, qui parati
sint ad hoc ministerium implendum. 91 Cum plures lectores habeantur ct
plures lectiones sint legendae expedit eas inter illos distribuere.

53

In Missis sine diacono munus dirigendi intentiones orationis universalis


committatur cantori, praesertim quando modulandae sunt, lectori vel
alii. 92

54

Alius sacerdos, diaconus et lector ministerio proprio institutus cum ad


legendum verbum Dei in celebratione Missae cum populo ambonem
ascendunt veste sacra muneri propria uti d ebent. Illi vera qui ministerium
lectoris per modum actus vel etiam ordinarie implent, habita co mmu ni
ad ambonem ascendere possunt, servatis tamen consuetudinibus variarum
region urn.

55

Ut fideles, ex auditione lectionum divinarum suavem ac vivum sacrae


Scripturae affectum in corde concipiant, necesse est ut lectores tale ministerium exercentes, etsi institutionem non receperunt, revera apti sint et
sedulo praeparati . 03
Quae praeparatio in primis spiritalis esse debet, sed necessaria est
praeparatio quae technica vacatur. Praeparatio spiritalis supponit saltern duplicem institutionem biblicam et liturgicam. Institutio biblica eo
tendere debet ut lectores possint lectiones in proprio contextu comprehendere, et centrum nuntii revelati lumine fidei intellegere. Liturgica institutio lectoribus praebere debet facultatem aliquam percipiendi sensum et
structuram liturgiae verbi ac rationes conexionis inter verbi liturgiam et
liturgiam eucharisticam. Praeparatio technica lectores aptiores in dies reddere debet ad artem coram populo legendi sive viva voce, sive ope instrumentorum recentium ad vocem amplificandam.
89
Institutio generalis Missalis Romani, n. 66.
Cf. PAULus VI, Litt. Apost. Ministeria quaedam, 15 augusti 1972, n. V: A.A.S. 64 (1972),
p. 532.
01 Cf. Sacra Congregatio pro Sacramentis et Cultu Divino, Instr. lnaestimabile Donum, 3 aprilis
1980, nn. 2 et 18 A.A.S. 72 (rg8o), p. 334; cf. etiam Sacra Congregatio pro Cultu Divino,
Directorium de Missis cum pueris, r novembris 1973, nn. 22, 24, 27: A.A.S. 66 (1974), p. 43
92
Cf. Institutio generalis Missalis Romani, nn. 47, 66, 151; cf. etiam Consilium ad exsequendam Constitutionem de sacra Liturgia, De oratione communi seu fidelium, (Citta del Vaticano rg66)
n. 8.
93
lnstitutio generalis Missalis Romani, n. 66.

DE VERBO DEI IN MISSAE CELEBRA TIONE

X X IX

56

Psalmistae, seu cantoris psalmi, est cantare modo responsoriali vel directo psalmum vel aliud canticum biblicum, graduale et ' Alleluia ', vel
alium cantum qui inter lectiones inveniuntur. ' Alleluia ' et versum, ipse,
pro opportu n i tate, inchoare pote t. 94
Ad hoc munus psalmistae implcndum m ultum xpedit habere in u naqu aque com munitat ecclesiali la icos ct arte psallendi t facu ltate verba
recte pronun tiand i ac di ccndi praeditos. Q ua supra d icta su n t de lec toru m
form atione valent etiam pro cantoribus psalmi .

57

Etiam commentator coetui fidelium proponens ex apto loco explicationes et admonitiones opportunas, claras, sobrietate perspicuas, adamussim praeparatas, de more scriptas et a celebrante antea approbatas, verum
ministerium liturgicum exercet. 95
94 Cf. Jnst itutio generalis Missalis Romani, nn . 37a et 67 .
Cf. ibid n . 68.

PARS ALTERA

DE STRUCTURA ORDINIS LECTIONUM MISSAE


CAPUT IV

DE LECTIONUM MISSAE ORDINATIONE GENERAL!


1.

De fine pastorali Ordinis lectionum Missae

58

Ordo lcctionum, quem Missalis Romani Lectionarium praebet, ex ipsa


mente Concilii Vaticani II, confectus est imprimis ad finem pastoralem.
Ad quem attingendum non solum principia quibus novus Ordo innititur,
sed ipsi quoque elenchi textuum qm infra ponuntur, iterum iterumque
excussa et perpolita sunt cooperantibus ex toto orbe terrarum permultis
viris in re exegetica, liturgica, catechetica et pastorali peritis. Ordo est
fructus huius communis laboris.
Spes est fore ut diuturna lectio et explanatio sacrae Scripturae populo
christiana in celebratione eucharistica ex Ordine lectionum facienda, magna cum efficacia conferat ad finem obtinendum a Concilio Vaticano II
iterum atque iterum propositum. 96

59

Hac in instauratione visum est unicum Ordinem lectionum componere ac conficere, locupletem refertumque, maxime consentaneum Concilii Vaticani II voluntati et praeceptis, 97 at simul qui pro sua forma ad
quaedam postulata et usum Ecclesiarum particularium coetuumque celebrantium accommodaretur. Hac ratione, qui operi instaurationis incumbebant curaverunt tutelam traditionis liturgicae ritus Romani, plurimi
aestimantes vim omnium formarum selectionis, dispositionis ac usus lectionum biblicarum in aliis familiis liturgicis et quibusdam Ecclesiis parti-

96 Cf. v. g. PAULUS VI, Const. Apost. Missale Romanum: Quae sane omnia hoc modo ordinata sunt, ut magis ac magis in christifidelibus ea verbi Dei fames exstimuletur, qua, Spiritu
Sancto duce, novi foederis populus ad perfectam Ecclesiae unitatem veluti urgeri videatur. Hisce
ita compositis, illud etiam vehementer fore confidimus, ut sacerdotes et fideles simul sanctius
animum suum ad Cenam Domini praeparent, simul, sacras Scripturas, altius meditati, verbis
Domini uberius in dies alantur. Exinde denique sequitur, ut, iuxta Concilii Vaticani II monita,
divinae litterae quasi quidam spiritualis vitae fons perennis, sive praecipuum christianae doc
trinae tradendae argumentum, sive demum cuiusvis theologicae institutionis medulla ab omnibus
habeantur , in Missali Romano, ex Dccreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II in
staurato, auctoritate Pauli PP. VI promulgato (Typis Polyglottis Vaticanis 1972), p. 15.
97 Cf. Cone. Vat. II, Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, nn. 35 et 51.

DE STRUCTURA ORDINIS LECTIONUM MISSAE

XXXI

cularibus, utentes iis quae experimento comprobata erant, at simul nitentes quosdam defectus, qui in praecedenti forma traditionis aderant, vitare.
6o

Praesens igitur Ordo lectionum Missae est lectionum biblicarum


dispositio, quae christifidelibus praebet cognitionem universi Dei verbi,
iuxta congruentem enodationem. Toto anno liturgico, sed praecipue ternparibus Paschae, Quadragesimae et Adventus, lectionum selectio et ordo
eo tendunt ut christifideles gradatim fidem, quam profitentur, et salutis
historiam profundius agnoscant. 98 Hac ratione Ordo lectionum necessitatibus ac studiis populi christiani respondet.

6r

Quamvis autem actio liturgica ex se non sit forma aliqua catecheseos,


rationem tamen didacticam cop.tinet quae etiam in Missalis Romani Lectionario exprimitur, 99 ita ut iure haberi possit paedagogicum instrumentum
ad catechesim fovendam.
Etenim Ordo lectionum Missae gesta verbaque praecipua historiae
saiutis ex Scriptura sacra congruo modo praebet, ut ipsa historia salutis,
quae in compluribus suis momentis et eventibus pedetentim liturgia verbi
in memoriam revocatur, fidelibus appareat tamquam id quod actu continuatur in repraesentatione mysterii paschalis Christi, per Eucharistiam
celebrati.

62

Convenienter etiam ex alio capite intellegitur utilitas pastoralis unius


Ordinis lectionis Lectionarii Missae in ritu Romano ut fideles omnes,
praesertim qui multis ex causis non semper eundem coetum participant,
ubique certis diebus et temporibus easdem lectiones auscultent atque concretis adiunctis applicatas meditentur, etiam in locis quae sacerdote carent, ubi diaconus vel alius ab Episcopo delegatus celebrationem verbi
Dei moderatur. 100

63

Pastores, qui dare volunt quaestionibus propriorum coetuum aliquam


peculiarem responsionem ex Dei verbo, memores se esse debere imprimis
integri Christi mysterii et Evangelii praecones, convenienter uti possunt
optionibus in ipso Ordine lectionum Missae propositis, praesertim data
occasione celebrationis alicuius Missae ritualis, votivae, vel in honorem
Sanctorum, vel pro diversis circumstantiis. Attentis normis generalibus, facultates particulares conceduntur circa lectiones verbi Dei in celebrationibus Missae pro coetibus particularibus. 101
98 cr. PAULUS VI, Cons!. Apost. Missole Romanum: (( enucleatius mysterii salutis continuus
processus illustratur, verbis Dei revelatis demonstratus , in Missali Romano, o.c. p. 15.
Cf. Cone. Vat. II, Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, nn. g, 33; Sacra Rituum Congregatio lnst. lnter OccumotJici, 26 sept. 1964, n. 7: A.A.S. 56 (1964), p. 878; loANNES
PAULUS II, Adh. AposL. C11t"hesi tradenda, , 16 octobris 1979, n. 23: A.A.S. 71 (1979), pp. 1296-1297
10 Cf. Cone. Vat. il, Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 35, 4; Sacra Congrcgatio Rituum, l nstr. Inter Oecumenici, 26 ~ept. 1964, nn. 37-38 : A.A.S. 56 ( 1964) , pp. 884.
101 C r. S. Congr. pro Cultu Divino, lnstr. Actiopastoralis, 15 maii 1g6g, n. 6 : A.A .S. 61 (tg6g),
p. Bog; Directorium de Missis cum pueris, 1 novem bris 1973 nn. 41-47: A.A.S. 66 ( 1974), p. 43;
PAULUS Vl Ad h. Apost. Marialis Cultus, 2 februa rii 1974, n. 12: .I.A .S. 66 ( 1974) , pp. 125-126.

PRAENOTANDA

XXXII

2.

64

Ad Ordinis lectionum Missae finem attingendum partes ita electae et


dispositae sunt ut ratio haberetur sive successionis temporum liturgicorum,
sive et principiorum hermeneuticorum quae exegetica studia nostrorum
temporum deprehendere ac definire siverunt.
Expedire ideo visum est principia, quae in Ordinis lectionum Missae
confectione servata sunt, hie referre.
a)

DE ELECTIONE TEXTUUM

Cursus lectionum in Proprio de tempore sic dispositus est: diebus


dominicis et festis proponuntur loci maioris momenti, ut partes praestantiores verbi Dei, intra congruum temporis spatium coram fidelium coetu
legi possint. Altera deinde series textuum sacrae Scripturae, quibus nuntius
salutis diebus festis explanatus quodammodo completur, proponitur pro
feriis. Attamen harum praecipuarum partium Ordinis lectionum neutra
series, nempe dominicalis - festiva et series ferialis, ex altera pendet.
Immo, Ordo lectionum dominicalis - festivus per triennium explicatur,
ferialis autem per biennium. Uncle Ordo lectionum dominicalis- festivus
seiunctus procedit a feriali, et vicissim.
Cursus vero propositus lectionum aliarum partium Ordinis lectionum,
cuius modi sunt series lectionum pro celebrationibus Sanctorum, pro Missis ritualibus vel pro variis necessitatibus, vel votivis, vel pro Missis defunctorum propriis legibus regitur.

b)
6

De principiis m Ordine lectionum Missae exarando

DE ORDINA TIONE LECTIONUM PRO DOMINI CIS ET FEST IS

Notae Ordinis lectionum pro dominicis et festis hae sunt:


I. Quaelibet Missa tres exhibet lectiones: primam e Vetere Testamento, alteram ex Apostolo (id est aut ex Epistolis, aut ex Apocalypsi,
iuxta diversa tempora anni ), tertiam ex Evangelio. Hac distributione illustratur unitas utriusque Testamenti et historiae salutis, cuius centrum
est Christus in suo paschali mysterio recolendus.
2. Varior et abundantior sacrae Scripturae lectio in dominicis et
festis ex eo etiam oritur quod pro his diebus cyclus trium annorum proponitur, ita ut iidem textus solummodo quarto quoque anno legantur.l 02
102
Singuli anni notantur litteris A, B, C. Ad statuendum autem quinam sit annus A, vel B,
vel C, hoc modo proceditur. Per litteram C designatur annus cuius numerus in tres partes aequales dividi potest, quasi cyclus ab anno prima computi christiani initium sumpsisset. Sic annus I
fuisset annus A, annus 2 B, annus 3 annus C, et anni 6, g, I2 . iterum annus C. Ita v. g. annus
rg8a est ann us C, ann us vero sequens, scilicet an nus I g81, est an nus A, ann us vera 1982 est annus B, et annus 1983 est iterum annus C. Et sic deinceps. Patet tamen singulos cyclos decurrere
iuxta dispositianem anni liturgici, nempe a prima hebdomada Adventus, quae cadit in anno
civili praecedente.
Anni uniuscuiusque cycli quodammodo efficiuntur ex praecipua nota illius Evangelii synaptici quod per annum lectione semicantinua usurpatur. Sic primus cycli ann us dicitur et est
annus legendi Matthaeum, ceteri vera, secundus nempe et tertius, respective annus legendi Marcum et annus legendi Lucam.

DE STRUCTURA ORDINIS LECTIONUM MISSAE

xxxm

3 Principia quae regunt Ordinem lectionum pro diebus dominicis


et festis ea sunt quae compositionis harmonicae >> vel lectionis semicontinuae >> vocantur. Unum vel aliud principium adhibetur, secundum
diversa anni tempora et cuiusque temporis liturgici notas peculiares.
67

Op ti ma compositio harmonica inter lectiones V eteris et Novi T estamenti tunc habetu r, cum ead m a b ipsa Scriptura innuitur, quaten us s ilic t doctrina t facta q uae exponuntur in textibus Novi T e. tamenti relatione m plus minusve explic.i tam hahen t a d doctrinam ct facta V eter.is
Testamenti. In praesenti Oniine lec tionum textus Veteris Testamen ti
seliguntur im primis ob eorum ongruentiam cum textibus Novi Testamenti, praesertim vero cum Evange li o, qui in eadem Missa leguntur.
A lius generis compositio inter textus lectio11 um singuJarum Missarum,
in ve nitur te m pore Ad,en tus Qua drag simae et Paschae id est i is tempori lms, quae momenta v I no ta pcculiari pollent.
E contra, in dominicis per annum, quae notam peculiarem prae se
11011 ferunt, textus tum lec tionis a postolicae tum Evangelii iuxta ordinem
lectionis semicontinuae d isponuntu r cu m lectio e Vetere Testamento harmonice componitur cum Evangelio.

68

Quod autem illis tempor.ibus, d e quibus supra, conveniens erat, visum


non est extendere ad die's dominicos ita ut in eis haberetur aliqua compositio thematum ad homileticam instructionem faciliorem reddcndam. Repugnat enim tali compositioni germana conceptio ipsius actionis liturgicae
quae semper celebratio mysterii Christi est et quae ex propria traditione
verbo Dei utitur non tantum sollicitudinibus rationalibus vel exterioribus
mota, sed cura Evangelii nuntiandi credcntesque in omnem veritatem
inducendi.

c)
6g

DE ORDINATIO~E LECTIONUM PRO FERIIS

Lectionum ordinatio pro feriis hac ratione facta est:


1. Quaelibet Missa duas exhibet lectiones: priorem e Vetere Testamento vel ex Apostolo (idest aut ex Epistolis aut ex Apocalypsi), tempore
autem paschali ex Actibus Apostolorum, secundam ex Evangelio.

2. Cyclus annualis pro tempore Quadragesimae principiis peculiaribus ordinatur, quae rationem habent notarum ipsius temporis, eius nempe
indolis baptismalis et paenitentialis.

3 Pro feriis Adventus, temporis Nativitatis et paschalis cyclus eodem


modo annualis est: lectiones ideo non mutantur.
4 Pro feriis vera triginta quattuor hebdomadarum per annum>)
lectiones evangelicae unico disponuntur cyclo, qui singulis annis resumitur. Prior vera lectio, in duplici cyclo ordinatur, alternis annis legenda.
Annus primus adhibetur annis imparibus, annus secundus vero annis paribus.
3

XXXIV

PRAENOTANDA

Sic etiam in Ordine lectionum pro feriis, sicut pro dominicis et fcstis,
principia compositionis harmonicae et lectionis semicontinuae simili ratione usurpantur, cum praesertim agitur de temporibus notas peculiares
prae se ferentibus.

d)

DE LECTIONIBUS PRO CELEBRATIONIBUS SANCTORUM

70

Pro celebrationibus Sanctorum duplex proponitur series lectionum:


1. Altera in Proprio, pro sollemnitatibus, festis vel memoriis, praesertim si pro unoquoque ex iis textus proprii inveniuntur. Attamen aliquis
textus, qui magis congruit, ex iis qui in Communibus ponuntur, indicatur
ut aliis praeferendus.
2. Altera vero, et quidem amplior, continetur in Communibus Sanctorum. In hac parte, prius proponuntur textus magis proprii pro variis
ordinibus Sanctorum (Martyribus, Pastoribus, Virginibus, etc.), deinde
vero plurimi textus qui de sanctitate in genere agunt, quiquc ad libitum
adhiberi valent, quoties remittitur ad Communia pro lectionibus seligendis.

71

Ad ordinem textuum quod attinet in hac parte, notare iuvabit, eos


omnes una simul inveniri, secundum ordinem quo recitandi sunt. Prius
igitur inveniuntur textus e Vetere Testamento, deinde textus ex Apostolo,
postea psalmi et versus inter lectiones occurrentes, denique, textus ex
Evangelio. Ea autem ratione ita disponuntur, ut inter eos selectio fiat ad
libitum celebrantis, prae oculis habitis necessitatibus pastoralibus coetus
qui celebrationem participat, nisi aliter expresse notetur.

e)

DE

LECTIONIBUS

PRO

MISSIS

RITUALIBUS,

PRO

VARUS

NECESSITATIBUS,

VOTIVIS ET DEFUNCTORUM

72

Eadem dispositio textuum lectionum invenitur pro Missis ritualibus,


pro variis necessitatibus, votivis et defunctorum. Plures nempe textus simul
proponuntur, sicut in Communibus Sanctorum.

j)

DE

POTIORIBUS

CRITERIIS

IN

SELIGENDIS

ET

ORDINANDIS

LECTIO.NIBUS

ADHIBITIS

73

Praeter haec principia, quae ordinationem lectionum in singulis partibus Ordinis lectionum regunt, alia ordinis magis generalis habentur, quae
sic possunt enuntiari:

I) De reservatione quorundam librorum secundum tempora liturgica


74

Ex momento intrinseco ipsius rei et ex traditione liturgica, in praesenti


Ordine quidam libri Scripturae sacrae reservantur certis temporibus liturgicis. Servatur, v. g., traditio tam occidentalis (ambrosiana et hispanica) quam orientalis legendi Actus Apostolorum tempore paschali. Exinde
optime illustratur totam vitam Ecclesiae a mysterio paschali initium sumere. Servatur pariter traditio sive occidentalis sive orientalis de legendi
Evangelii Ioannis ultimis hebdomadis. Quadragesimae et tempore paschali.

DE STRUCTURA ORDINIS LECTIONUM MISSAE

XXXV

Lectio Isaiae, praescrtim primae partis, ex traditione assignatur ternpori Adventus. Quidam tamen textus eiusdem libri leguntur tempore
Nativitatis. Etiam prima Epistola Ioannis eidem tempori assignatur.

2) De longitudine textuum
75

Circa longitudinem textuum via media servatur. Distinctio facta est


inter narrationes, quae aliqua extensione textus indigent et de more a fidelibus attente audiuntur, et textus quos, propter doctrinae altitudinem, in
longum protrahi non licet.
Pro quibusdam vero textibus satis longis, duplex forma praevidetur,
longior et brevior, pro opportunitate. In huiusmodi breviationibus conficiendis magna cautela adhibita est.
3) De textibus difficilioribus

76

Ex ratione pastorali vitantur in lectionibus, diebus dominicis et sollemnitatibus, textus bilici qui revera difficiliores sunt, sive obiective eo quod
altiora problemata litteraria, critica aut exegetica movent, sive etiam, quadamtenus saltern, eo quod a fidelibus difficilius intellegi possunt. Attamen divitias spiritalcs quorundam textuum non licuit fidelibus abscondi,
eo quod ab eis difficilius capiantur, quando haec difficultas oritur sive ex
insufficienti institutione christiana, qua nullus fidelis carere debet, sive ex
insufficienti institutione biblica, qua omnis pastor animarum pollere debet. Non raro aliqua lectio difficilior redditur facilior ex harmonia cum
alia lectione eiusdem Missae.
4) De omissione aliquorum versiculorum

77

Traditio multarum liturgiarum, ipsa liturgia Romana mm1me exclusa, aliquando consuevit in lectionibus Scripturae quosdam versiculos
omittere. Ultro fatendum est huiusmodi omissiones non leviter fieri posse,
ne sensus textus aut mens et quasi stilus Scripturae mutilentur. Attamen,
cauto ut sensus revera in sua essentia integer maneat, visum est, ex ratione
pastorali, ctiam in praesenti Ordinis praedictam traditionem servare.
Secus en im quidam textus plu aequo protraher n tur, aut lectioncs quae
pro fidclibus non parvae, immo quandoquc magnae utilitatis spiritalis
cxjstunt, ex integro omitti debuisscnt, o quod ontineant unum alterumve versiculum qui, sub aspectu pastorali, est minoris utilitatis aut
quaestiones revera mm1s difficiles secum fert.

3 De principiis in usu Ordinis lectionum adhibendis


a)
78

DE FACULTATE SELIGENDI Q.UOSDAM TEXTUS

In Ordin lectionum facultas quandoqu e relinquitur celebranti seligendi unum vel alterum textum legendum, vel seligendi unum textum e
pluribus qui imul pro eadem lectione proponuntur. Quod raro evenit
clie bus dominicis in sollemnitatibus ct festis, ne indoles propria alicuius

PRAENOTANDA

XXXVI

temporis liturgici evanescat, aut lectio semicontinua alicuius libri indebite abrumpatur; e contra, huiusmodi facultas facilius datur in celebrationibus Sanctorum et in Missis ritualibus, pro variis necessitatibus, votivis
et defunctorum.
Hae facultates, simul cum aliis indicatis in Institutione generali Missalis Romani et in Ordine cantus Miss~e,t 03 finem habent pastoralem.
Sacerdos proinde in ordinanda liturgia verbi ad commune bonum spiritale coetus, potius quam ad suum ingenium attendet. Memor sit insuper
huiusmodi electionem partium concordi ratione esse faciendam cum mlnistris aliisque partem aliquam in celebratione exercentibus, fidelibus mtnime exclusis, in iis quae ad ipsos magis directo spectant . 104

1) Circa duas lectiones ante Evangelium


79

In Missis in quibus tres lectiones proponuntur, tres lectiones revera


fiant. Attamen, si Conferentia Episcopalis, ob rationes pastorales, permiserit ut alicubi duae tantum lectiones habeantur,t 05 electio inter duas
priores tali ratione fiat, ne consilium plenius docendi fideles mysterium
salutis evacuetur. Quapropter, nisi aliter suo loco caveatur, praeferenda est
e duabus prioribus lectionibus ea quae magis harmonice componitur cum
Evangelio, vel ea quae, iuxta praedictum consilium, magis adiuvat ad
organicam catechesim per aliquod tempus tradendam, vel ea quae potest
lectionem semicontinuam alicuius libri permittere. 106

2) Circa formam longiorem vel breviorem


8o

Criterium item pastorale ducere debet ad electionem inter duas formas, quibus idem textus praebetur. Datur enim aliquando forma longior
et forma brevior eiusdem textus. Tunc attendatur oportet ad facultatem
fidelium auscultandi cum fructu lectionem magis vel minus longam; ad
eorum facultatem audiendi textum magis completum, per homiliam explicandum.
3) Circa duos textus propositos

8r

Quando autem facultas tribuitur seligendi inter unum vel alterum


textum iam definitum, vel ad libitum propositum, attendendum erit ad
utilitatem participantium, prout nempe agitur de adhibendo textu, qui
103 Cf. lnstitutio generalis Missalis Romani, nn. 36-4o; Missale Romanum ex Decreto Sacrosancti
Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum, auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, Ordo
cantus Missae, (Typis Polyglottis Vaticanis 1972), nn. 5-g.
104
Institutio generalis Missalis Romani, n. 313.
105 Ibid., n. 318; Sacra Congregatio pro Sacramentis et Cultu Divino, Instr. lnaestimabile
Donum, 3 aprilis 1g8o, n. I : A.A.S. 72 (1g8o), pp. 333-334
106 V. g. tempore Quadragesimae, continuitas lectionum Veteris Testamenti proponitur
secundum evolutionem historiae salutis; vel in dominicis per annum, proponitur lectio semicontinua alicuius Epistolae. Tunc expedit ut pastor animarum seligat unam vel alteram lectionem modo systcmatico per plures dominicas subsequentes, ut rationem harmonicam catecheseos
statuat; minime vera decet ut sine ordine, nunc e Vetere Testamento nunc ex Epistola legat,
absque harmonica ordinatione textuum subsequentium.

DE STRUCTURA ORDINIS LE CTIONUM MISSA

XX X VII

facilior est vel magis conveniens coetui congregato, vel de textu itcrando
vel reponendo , qui a licui celebra tioni tamquam proprius assignatur,
alteri vero tamquam a d libitum adhibendus, quoties utilitas pastoralis id
suadeat.
Quod evenire potest aut quando timeatur ne textus aliquis quasdam
gignat difficultates in aliquo coetu, aut quando idem textus diebus proximioribus iterum legi dcbeat die dominica et in feria subsequenti.
4) Circa lectiones pro feriis
82

In ordinatione lectionum pro feriis, textus proponuntur pro singulis


diebus cuiusque hebdomadae p er universum cursum a nni: proinde hae
lectiones plerumque sumentur, diebus quibus sunt assignatae, nisi occurrat
sollemnitas vel festum vel memoria lectiones proprias habens. 107
In Ordine lectionum pro feriis adhibendo, animadvertere oportet
utrum ex aliqua celebratione ea hebdomada occurrente, una alterave
lectio eiusdem libri sit omittenda. Tunc praevideat sacerdos, prae oculis
h abita ordinatione lectionum totius hebdomadae, aut partes omittendas
utpote minoris momenti, aut opportuniorem modum easdem partes cum
a liis componendi, quando ipsae utilitatis sint ad conspectum totius argum enti pra ebendum.
5) Circa celebrationes Sanctorum

83

Pro cclebrationibus Sanctorum proponuntur, quando r evera adsunt,


lectiones propriae, id est quae de ipsa p ersona Sancti agunt vel mvstcrio
de quo Missa celebratur. Hae lectiones, quamvis agatur de memoria, dici
debent loco lectionum pro feriis occurrentium. Quoties de huiusmodi lectionibus agitur in m emorja, id in hoc O rd ine expresse suo loco indicatur.
Dantur aliquando lectiones appropriatae, q uae, scilicet, p ec u liarem
aspectum vitae spirita lis aut actuositatis ancti in luce ponunt. Q uibus
in casibus, usus harum lectionum n on vid t ur urgendus, nisi ratio pastoralis id revera suadeat. Plerumque vero indicantur lectiones in Communibus exstantes, ut electio facilior evadat. Agitur tamen de suggestionibus:
loco enim lectionis appropriatae vel simpliciter propositae, quaevis alia
lectio scligi potest Communibus ind.icatis.
Sacerdos cu m populo eel bran imprimis bono pi ritali fidelium tu d bit, et cavcbit n e iis suam propens.ion em imponat. Curabit pra cipue ne
frequ ntius et sine sufficienti causa lection s omittat singulis diebus in
Lcctionar.io feriali assignatas: Ecclesia eni m cupit ut di t.ior mensa verbi
D ei paretuT fid elibus.108
Dantur pra terea lectiones communes, id est quae ponuntur in Comm llllibus aut pro c rto quodam ordine Sa nctorum (v. g. 1\fartyrum, Virginum, Pastorum ) aut pro San tis in genere. Cum, hi s in casibus, plures
1 07
108

Cf. Institutio generalis Missalis Romani, n . 319.


Cf. ibid., n. 316, c; Cone. Vat. II, Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 51.

PRAENOTANDA

XXXVIll

textus pro eadem lectione proponantur, sacerdotis celebrantis erit ilium


seligere, qui audientibus magis conveniat.
In omnibus celebrationibus, praeterquam e Communibus ad quae in
singulis casibus remittitur, lectiones semper eligi possunt, quoties pecuculiaris ratio id suadeat, e Communi Sanctorum et Sanctarum.
84

Pro celebrationibus Sanctorum insuper attendendum est:


a) In sollemnitatibus et festis semper adhibendae sunt lectiones quae
in Proprio vel Communi ponuntur; celebrationibus calendarii generalis
semper lectiones propriae assignantur.
b) In sollemnitatibus calendariorum particularium tres lectiones
proponantur, quarum prima e Vetere Testamento (tempore autem paschali ex Actibus Apostolorum vel Apocalypsi), altera vero ex Apostolo,
tertia denique ex Evangelio, nisi Conferentia Episcopalis statuerit duas
tantum esse habendas lectiones. 109
c) In festis et in memoriis, quando nempe duae tantum habentur
lectiones, prior lectio eligi potest aut e Vetere Testamento aut ex Apostolo;
altera vero ex Evangelio. Attamen tempore paschali, iuxta traditum in
Ecclesia morem, prior lectio seligatur ex Apostolo, altera, quantum fieri
potest, ex Evangelio Joannis.

6) Circa alias partes Ordinis lectionum


85

In Ordine lectionum pro Missis ritualibus iidem textus indicantur


qui in singulis Ordinibus iam promulgati sunt, exceptis, ut patet, textibus
qui ad celebrationes in Missam non inserendas pertinent.U 0

86

Ordo lectionum pro variis necessitatibus, votivis et defunctorum plures textus exhibet qui opportunum auxilium afferre possunt ad illas celebrationes adiunctis, circumstantiis et quaestionibus diversorum coetuum
participantium accommodandas. 111

87

In Missis ritualibus, pro variis necessitatibus, votivis et defunctorum,


cum plures proponuntur textus pro eadem lectione, electio fit iisdem criteriis supra descriptis pro eligendis lectionibus e Communi Sanctorum.

88

Quando aliqua Missa ritualis prohibetur, et, ex normis in unoquoque


ritu indicatis, licet unam lectionem sumere ex iis quae pro Missis ritualibus proponuntur, attendendum est ad commune bonum spiritale participantium.112
101

Cf. Institutio Generalis Missalis Romani n. 318.


Rituale Romanum ex Decreta Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauraturn. Auctoritate Pauli PP. VI promulgatum. Ordo Paenitentiae (Typis Polyglottis Vaticanis
1974) Praenolanda n. 13.
m Cf. Institutio generalis Missalis Romani, n. 320.
m Cf. ibid., n. 313.
11

Cf.

DE STRUCTURA ORDINIS LECTIONUM MlSSAE

b)

XXXIX

DE PS.\LMO RESPONSORIO ET ACCLAMATIONE ANTE LECTIONEM EVANGELII

8g

Magni momenti est, inter hos cantus, psalmus, qui primam lectionem
sequitur. De more sumatur psalmus qui lectioni assignatur, nisi agatur
de lectionibus pro Communi Sanctorum, pro Missis ritualibus, pro variis
necessitatibus, votivis et defunctorum, in quibus electio committitur ipsi
sacerdoti celebranti, qui principio utilitatis pastoralis adstantium utctur.
Attamen, ut populus responsum psalmodicum facilius proferre valeat,
textus aliqui psalmorum et responsorum pro diversis temporibus anni aut
pro diversis Sanctorum ordinibus electi in Ordine lectionum indicantur
qui adhiberi valent a loco textus lectioni respondentis, quoties psalmus
cantu profertur.l13

go

Alter cantus, post secundam lectionem ante Evangelium proferendus,


aut in unaquaque Missa statuitur et componitur cum Evangelio, aut relinquitur eligendus intra seriem communem alicuius temporis vel Communis.

91

Tempore Quadragesimac, pro opportunitate adhiberi potest una ex


acclamationibus infra propositis, 114 quae praecedit et sequitur versum
ante Evangelium.

113

114

Cf. infia, in Ordine lectionurn, nn. 173-174, pp. <)7-qfl


Cf. i'![ra, in Ordine lectionurn, n. 22~, p. 110.

CAPUT V

ORDINIS LECTIONUM DESCRIPTIO


92

93

Ad auxilium praestandum animarum pastoribus ad structuram Ordinis


lectionum intellegendam, ita ut eiusdem usus vivus efficiatur et ex eo
christifideles fructus haurire valeant, opportunum videtur Ordinis lectionum brevem descriptionem praebere, saltern quoad potiores celebrationes
ac tempora diversa anni liturgici, quibus attentis selectae sunt lectiones
iuxta regulas supra indicatas.
I.

De tempore Adventus

a)

DIEBUS DOMINICIS

Lectiones Evangelii notam propriam habent: referuntur ad adventum


Domini in fine temporum (dominica prima), ad Ioannem Baptistam (dominicae secunda et tertia), ad eventus qui Nativitatem Domini proxime
praeparaverunt (dominica quarta).
Lectiones Veteris Testamenti sunt prophetiac de Messia et tempore
messianico, praesertim ex libro Isaiae.
Lectiones Apostoli exhortationes et praeconia secundum diversas notas huius temporis praebent.

94

b)

IN FERIIS

Duplex praebetur series lectionum, altera ab initio usque ad diem 16


decembris adhibenda, altera a die 1 7 ad 24.
In priore parte Adventus habetur lectio libri Isaiae, secundum ordinem libri distributa, haud exclusis textibus maioris momenti qui etiam
diebus dominicis occurrunt. Evangelia horum dierum respectu habito
primae lectionis selecta sunt.
A feria quinta hebdomadac secundae incipiunt lectiones Evangelii de
Joanne Baptista; prima vero lectio est sive continuatio libri lsaiae, sive
textus selectus respectu habito Evangelii.
Hebdomada ultima ante Nativitatem Domini, ex Evangelio Matthaei
(cap. 1) et Lucac (cap. I) proponuntur eventus qui N ativitatem Domini
immediate praeparaverunt. In prima lectione, selecti sunt respectu habito
Evangelii textus ex variis libris Veteris Testamenti, inter quos habentur
aliqua vaticinia messianica magni momenti.

95

2.

De tempore Nativitatis

a)

IN SOLLEMNITATIBUS, FESTIS ET DOMINICIS

Pro vigilia et tribus Missis in Nativitate Domini, lectiones tam propheticae quam aliae selectae sunt e traditione Romana.

DE STRUCTURA ORDINIS LECTIONUM MISSAE

XLI

Dominica infra octavam Nativitatis, pro festo Sanctae Familiae, Evangelium spectat ad infantiam lesu, ceterae lectiones ad virtutes vitae domesticae.
In Octava Nativitatis et sollemnitate Sanctae Dei Genetricis Mariae
lectiones agunt et de Virgine Dei Genetrice et de impositione Sanctissimi
Nominis lesu.
Dominica secunda post Nativitatem lectiones tractant de mysterio lncarnationis.
In Epiphania Domini lectio V eteris T estamenti et Evangelii traditionero Romanam servant; pro lectione autem apostolica, textus legitur de
vocatione gentium ad salutem.
In festo Baptismatis Domini, textus selecti sunt d e hoc mysterio.
g6

b) IN FERIIS
A d ie 29 decembris, fit lec6o continua to6us Epistola I l oannis, qua
legi iam coepta st die 27 d cemb ri , in (I sto ipsius S. l oannis et die sequcnti in festo anctorum l nnocentium. Evangelia spectant ad manifestatio nes Dom ini. L eguntur enim eventus infan tia l esu ex Evang lio
Lucae (diebu 29 et 30 d ecernbris), cap ut primum Evangclii l oannis (31
dec.-5 ian .), et praecipuae manifes tationcs Domini, ex quattuor Evangeliis
(7-12 ian.).

3 De tempore Quadragesimae

9 7 a)

DIE BUS DOMINI CIS

Lcctiones Evangelii sic d-ispositae sunt:


Dominicis prima et secunda scrvantur narrationes de T ntatione t d
Transfiguratione D omini, q uae tamen secundum trc synopticos legun tur.
Tribus dominicis sequentibus restitutae sunt, pro anna A. Evangelia
de Samaritana, de caeco nato et de L azari r surr ction ; quae Evangelia
cum sint mai01is momenti, respectu habito initiation.is christianae, adruberi
possunt etiam anna B et C, praesertim ubi catechumeni habentur.
Attamen, anno B et C praebentur etiam alii textus, scilicet: anna B
textus loannis de futura glorificatione Christi per Crucem et Resurrectionem; an no C, textus Lucae d e conversione.
Dominica in Palmis de Passione Domini ad processionem electi
sunt textus qui ad Domini ingressum sollemnem in lerusalem referuntur
ex tribus Evangeliis synopticis; ad Missam vero legitur narratio de Passione Domini.
Lectiones Veteris Testamenti ad historiam salutis referuntur, quae est
unum ex argumentis propriis catecheseos quadragesimalis. Singulis annis
habentur series textuum quibus praebentur praecipua elementa illius historiae ab initio usque ad promissionem novi foederis.
Lectiones Apostoli ita selectae sunt, ut lectionibus Evangelii ac Veteris
Testamenti respondeant, et, quantum fieri potest, inter eas aptior conexus
habeatur.

XLII

98

PRA E NOTANDA

h) In feriis

Lectiones ex Evangelio et Vetere Testamento cum mutua relatione ad


invicem selectae sunt, ac varia argumenta tractant catecheseos quadragesimalis propria, ad spiritalem sensum huius temporis accommodata.
lnde a feria secunda hebdomadae quartae, proponitur lectio semicontinua
Joannis, in qua habentur textus huius Evangelii qui notis Quadragesimae
plenius respondent.
Cum lectiones de Samaritana, de caeco nato et de resurrectione Lazari
nunc in dominicis legantur, sed tan tum anno A (et ceteris annis ad libitum
tan tum), provisum est ut et in feriis resumi possint: ideo, in initio hebdomadarum tertiae, quartae et quintae, Missae ad libitum illis textibus
insertae sunt; quae Missae, loco lectionum diei, quavis feria e sua quaeque
hebdomada adhiberi possunt.
In primis diebus Hebdomadae sanctae lectiones respiciunt mysterium
passionis. Pro Missa Chrismatis lectiones in luce ponunt et munus messianicum Christi et eius continuationem in Ecclesia per sacramenta.

4 De Sacro Triduo et de tempore paschali


99

I 00

a) IN SAcRo TRmuo PASCHALl


Feria V in Cena Domini, ad Missam vespertinam, recordatio convivii exodum praecedentis lumen peculiare praebet et exemplo Christi discipulorum pedes lavantis et verbis Pauli de institutione christianae Paschae
in Eucharistia.
Actio liturgica feria VI in Passione Domini culmen attingit in narratione secundum loannem Passionis eius qui, ut Servus Domini in libro
lsaiae annuntiatus, revera unicus sacerdos factus est se ipsum Patri offerendo.
Ad Vigiliam paschalem in nocte sancta proponuntur septem lectiones
e Vetere Testamento, quae mirabilia Dei in historia salutis recolunt, et
duo e Novo, scilicet nuntium Resurrectionis secundum tria Evangelia
synoptica, et lectio apostolica de Baptismate christiana ut sacramento Resurrectionis Christi.
Evangelii lectio pro Missa in die Paschae proponitur ex Joanne de
vacui sepulchri inventione. Legi tamen possunt, ad libitum, etiam textus
Evangeliorum in nocte sancta propositi, vel, ubi habetur Missa vespertina,
narratio ex Luca de apparitione facta discipulis in loco Emmaus pergentibus. Prima lectio sumitur ex Actibus Apostolorum qui per tempus paschale pro lectione Veteris Testamenti a dhibentur. Lectio ex Apostolo ad
Paschae mysterium in Ecclesia vivendum refertur.

b)

DIE BUS DOMINICIS

Usque ad dominicam tertiam Paschae, lectiones Evangelii apparitiones


Christi suscitati referunt. Lectiones de Bono Pastore dominicae quartae
Paschae assignantur. In dominicis quinta, sexta et septima Paschae, excerpta e sermone et oratione Domini post ultimam cenam habentur.

DE STRUCTURA ORDINIS LECTIONUM MISSAE

XLIII

Prima lectio sumitur ex Actibus Apostolorum, in cyclo trium annorum,


modo parallelo et progressivo: ita quaedam de primaevae Ecclesiae vita,
testimonio et progressu singulis annis praebentur.
Pro lectione apostolica, anno A Epistola I Petri legitur, anno B Epistola I loannis, anno C Apocalypsis: hi tcxtus, cum laetae fidei et firmae spei
spiritu, qui huic tempori proprius est, maxime consonare videntur.
ro r

c)

IN FERIIS

Lectio prima ex Actibus Apostolorum sumitur ut dominicis, modo


semicontinuo. Pro Evangelio, infra octavam Paschae, narrationes apparitionum Domini leguntur. Deinde lectio semicontinua Evangelii loannis,
de quo nunc textus indolis potius paschalis sumuntur, ut lectio tempore
Quadragesimae iam habita compleatur. In hac lectione paschali, sermo
et oratio Domini post cenam magnam partem habent.
d)
I 02

IN soLLEMNITATmus AscENsroNrs ET PENTECOSTES

Ascensionis sol i mnitas retinet ut primam lectionem eventus narrationcm secund um Actus Apostolorum, qui textus lectionibus apostolicis de
Christo ad dexteram P atris exaltato complentur. Pro lectione autem Evangelii unusquique cyclus praebet textum proprium secundum varietatem
ipsius evangelistae.
In Missa quae vespere in Vigilia Pentecostes cdebratur proponuntur
quattuor textus Veteris Testamenti, ut unus ad libitum eligatur, ad illustrandam multiplicem significationem sollemnitatis. Lectio apostolica
munus Spiritus in Ecclesia actu excrcitum demonstrat. Evangelica deinde
lectio promissionem Spiritus, a Christo nondum glorificato factam, commemorat.
Pro 1.1issa in die, usu recepta Actuum Apostolorum narratio magni
Pentecostes eventus sumitur pro lectione prima, textus vero ex Apostolo
effectus operantis Spiritus in vita Ecclesiae demonstrant. Lectio evangelica
lesum Spiritum cum discipulis suis Paschae vespere communicantem in
memoriam redigit, alii autem textus ad libitum, de actione Spiritus in discipulos et in Ecclesiam tractant.

5 De tempore per annum


a ) DE ORDINATION ET ELECTION TEXTUUM

103

Tempus per annum incipit feria secunda quae sequitur dominicam


post diem 6 ianuarii occurrentem, et protrahitur usque ad feriam tertiam
ante Quadragesimam inclusive; iterum incipit feria secunda post dominicam Pentecostes et explicit ante I Vesperas dominicae primae Adventus.
Ordo lectionum exhibet lectiones pro 34 dominicis et subsequentibus
hebdomadis. Attamen aliquando hebdomadae per annum sunt tantum 33 Praeterea aliquae dominicae aut ad aliud tempus pertinent (domi-

PRAENOTANDA

XL1V

nica in qua fit Fcstum Baptismatis Domini et dominica Pentecostes),


vel occurrente sollemnitate impediuntur (v. g. Ss.ma Trinitate, D.N.I.C.
universorum R ege).
I

04

Ad recte ordinandum usum lectionum, quae pro tempore per annum


statuuntur, ea quae sequuntur serventur:
I) Dominica in qua fit Festum Baptismatis Domini locum tenet dominicae I per annum; proinde, lectiones hebdomadae I inchoantur
feria secunda post dominicam quae post diem 6 ianuarii occurrit. Si festum
Baptismatis Domini celebratur feria secunda post dominicam in qua celebrata est Epiphania, lectiones hebdomadae I inchoantur feria terti a .
2) Dominica quae sequitur Festum Baptismatis Domini est secunda
per annum. Reliquae ordine progressivo numerantur, usque ad dominicam quae praecedit initium Quadragesimae. Lectiones hebdomadae in
qua occurrit feria quarta Cinerum, post diem quae illam praecedit, intermittuntur.
3) Quando lectiones temporis per annum post dominicam Pentecostes resumuntur, ordinantur hoc modo:
- Si dominicae per annum>> sunt 34, ea sumitur hebdomada quae
immediate sequitur hebdomadam cuius lectiones ultimo loco adhibitae
sunt ante Quadragesimam.ns
- Si dominicae per annum sunt 33, omittitur prima hebdomada
quae sumenda esset post Pentecosten, ut retineantur in fine anni textus
eschatologici qui ultimis duabus hebdomadis assignantur. 116

b)
I 05

DE LECTIONIBUS PRO DOMINI CIS

1) Lectiones Evangelii
Dominica II per annum>> Evangelium adhuc refertur ad manifestationem Domini, quam celebravit sollemnitas Epiphaniae, per pericopen
traditionalem de nuptiis in Cana et duas alias item ex Evangelio Ioannis
sumptas.
A dominica III incipit lectio semicontinua trium Evangeliorum synopticorum; haec lectio ita ordinatur ut praebeat doctrinam unicuique
Evangelio propriam dum evolvitur vita et praedicatio Domini.
lnsuper obtinetur ex hac distributione aliqua harmonia inter sensum
cuiusque Evangelii et evolutionem anni liturgici. Nam post Epiphaniam
leguntur initia praedicationis Domini, quae optime cohaerent cum Baptismate et primis manifestationibus Christi. In fine autem anni liturgici
sponte venitur ad thema eschatologicum ultimis domini cis proprium; ca115 Ita, v .. g., si h ebdomadae ante Quadragesimam fuerunt sex, feria secunda post Pentecosten incipit hebdomada septima. Sollemnitas Ss.mae Trinitatis locum tenet dominicae per
annum>>.
116 Si hebdomadae ante Quadragesimam fuerunt, v. g., quinque, feria secunda post Pentecosten, omissa hebdomada sexta, incipitur ab hebdomada septima.

DE STRUCTURA ORDINIS LECTIONUM MISSAE

XLV

pitula enim Evangeliorum quae praecedunt narrationem Passionis de hoc


themate modo plus minusve amplo tractant.
In anno B inseruntur, post dominicam XVI, quinque lectiones ex
capitulo 6 Joannis ( sermo de pane vitae); haec insertio fit modo connaturali, quia multiplicatio panum ex Evangelio Joannis locum tenet eiusdem
narrationis in Marco. In lectione semicontinua Lucae anno C primo
textui (id est dom. III) praemissus est prologus Evangelii, qui auctoris intentionem pulcherrime manifestat, nee alibi locum invenire videbatur.
I o6

Lectiones Veteris Testamenti


Hae lectiones in relatione cum pericopis evangelicis selectae sunt, ad
vitandam nimiam diversitatem inter lectiones singularum Missarum ac
praesertim ad manifestandam unitatem utriusque Testamenti. Relatio
autem inter lectiones eiusdem Missae ostenditur per accuratam selectionem
titulorum qui singulis lectionibus praeponuntur.
Selectio, in quantum fieri potuit, ita facta est ut lectiones essent breves
et faciles. Sed provisum est etiam ut legantur diebus dominicis quamplurimi ex textibus Veteris Testamenti qui sunt maximi momenti. Qui quidem
secundum opportunitatem lectionis cvangelicae id est sine logico ordine
distribuuntur; attamen thesaurus verbi Dei ita aperietur ut omnibus Missam diebus dominicis participantibus fere omnes praecipuae paginae Veteris Testamenti notae fiant.
2)

o 7 3) Lectiones Apostoli
Pro Epistolis proponitur lectio semicontinua Epistolarum Pauli et
Jacobi (Epistolae Petri et Joannis leguntur tempore paschali et tempore
N ativitatis Domini).
Epistola I ad Corinthios, cum sit sat longa, et de quaestionibus diversis
tractet, distributa est inter tres annos cycli, initio huius temporis per
annum. Item opportunum visum est dividere Epistolam ad Hebraeos
in duas partes, quarum prior anno B, altera anna C legitur.
Notetur selectas esse tantum lectiones sat breves et haud nimis difficiles ut a fidelibus intellegantur.
Tabella Il infra posita 117 indicat distributionem Epistolarum inter
dominicas per annum pro tribus annis cycli.

c)
I

o8

DE LECTIONIBUS PRO SOLLEMNITATIBUS DOMINI PER ANNUM

In sollemnitatibus Sanctissimae Trinitatis, Sanctissimi Corporis et Sanguinis Christi necnon sacratissimi Cordis Iesu, electi sunt textus qui praecipuis notis celebrationum respondent.
Lectiones dominicae XXXIV et ultimae celebrant Christum universorum Rcgem, typo Davidis adumbratum, inter humiliationes Passionis
et Crucis proclamatum, in Ecclesia regnantem et in fine tcmporum rediturum.
117

Cf. infra, Praenotanda, p. Lll.

XLVI

PRAENOTANDA

d)

DE LECTIONIBUS PRO FERUS

109 I) Evaugelia sic ordinantur ut legatur primo Marcus {hebd. I-IX),


deinde Matthaeus (hebd. X-XXI), denique Lucas (hebd. XXIIXXXIV). Capitula autem 1-12 Marci integre leguntur, praetermissis
tantum illis duabus pericopis capituli 6 quae aliis temporibus in feriis
leguntur. De Matthaeo et Luca leguntur omnia quae in Marco non habentur. Bis vel ter leguntur ea omnia quae sive in diversis Evangeliis indolem omnino propriam habent, sive necessaria sunt ad cursum Evangelii
bene intellegendum. Sermo eschatologicus totus in Luca, et sic legitur in
fine anni liturgici.

Lectio prior sic fit ut habeatur p er aliquot hebdomadas unum Testamentum, deinde alterum, secundum longitudinem librorum qui leguntur.
Ex libris Novi Testamenti leguntur partes sat amplae, ut detur quasi
substantia singularum Epistolarum.
De Vetere Testamento haberi non possunt nisi loci selecti qui singulorum librorum indolem, quantum fieri potest, manifestarent. Textus historici sic selecti sunt ut habeatur conspectus historiae salutis ante Incarnationem Domini. Narrationes vero nimis longae vix proponi poterant: aliquando selecti sunt versus qui lectionem non nimis longam efficerent.
Insuper significatio religiosa eventuum historicorum aliquoties illustratur
per quosdam textus ex libris Sapientialibus usurpatos, in modum prooemii
vel conclusionis cuidam seriei historicae insertos.
Paene omnes libri Veteris Testamenti in Ordine lectionum pro feriis
Proprii de Tempore locum invenerunt. Praetermissi sunt tantum libri
prophetici brevissimi (Abdiae, Sophoniae) et liber pocticus (Canticum).
Inter narrationes ad aedificationem scriptas quae lectionem sat longam
postulant ut intellegantur, leguntur libri Tobiae ct Ruth, omissis ceteris
(Esther, Judith). Ex quibus libris tamen, habentur textus quidam in dominicis aut feriis aliorum temporum.
Tabella III infra posita 118 indicat distributionem librorum utriusque
Testamenti inter ferias per annum pro duobus annis.
In fine anni liturgici leguntur libri qui respondent indoli eschatologicae
huius temporis, id est Daniel et Apocalypsis.

I 10 2)

ue Cf. infra, Praenotanda, p. LIII.

CAPUT VI

DE APTATIONIBUS,
DE INTERPRETATIONIBUS POPULARIBUS
ET DE APPARATU ORDINIS LECTIONUM
I.

De aptationibus et interpretationibus

I I I

Verbum Dei in coetu liturgico semper nuntiandum est vel e textibus


Latinis a Sancta Sede paratis vel ex interpretationibus popularibus ad
usum liturgicum a Conferentiis Episcopalibus probatis, secundum normas
vigentes. 119

I I2

Lectionarium Missae ex integro, Praenotandis non praetermissis,


transferendum est, in omnibus suis partibus. Si Conferentia Episcopalis
quasdam accommodationes afferre necessarium opportunumque duxerit,
hae post Sanctae Sedis confirmationem inducantur. 120

13

Propter molem Lectionarii editiones necessario pluribus voluminibus


constabunt, pro quibus nulla praescribitur divisio. In omnibus autem voluminibus habeantur textus quibus explicatur structura et finis illius partis.
Commendatur antiqua consuetudo edendi librum separatim pro Evangeliis et alterum pro aliis lectionibus Veteris Testamenti et Novi.
Sed opportune edi potest separatim Lectionarium dominicale - in
quo includi poterunt opportuna excerpta ex Sanctorali - et Lectionarium
feriale. Dominicale autem congrue dividi poterit secundum cyclum trium
annorum ut pro singulis annis omnia modo continuo praebeantur.
At aliae dispositiones quae forte invenientur et ad usum pastoralem
aptissime videantur, ad libitum adhiberi poterunt.

114

Textus cantuum semper adiungantur lectionibus; fieri tamen poterunt


libri separati in quibus cantus tantum habeantur. Commendatur ut textus
imprimatur, in strophas divisus.

110 Cf. Cons. ad exsequendarn Const. de sacra Liturgia, Instr. De popularibus interpretationibus
conficiendis, 25 ian. 1969: Notitiae 5 (1969), pp. 3-12; Declaratio circa interpretationes textuum liturgicorum ad interim>> paratas: Notitiae 5 (1969), p. 69; S. Congr. pro Cultu Divino, Declaratio de
interpretatione textuwn liturgicorum: Notitiae 5 (1969), pp. 333-334 (cf. etiarn Responsiones ad dubia,
in Notitiae 9 (1973) pp. 153-154); De unica interpretatione textuum liturgicorum: Notitiae 6 (1970),
pp. 84-85; S. Congr. pro Sacrarnentis et Cultu Divino, Epistula ad Praesides Conferentiarum Episcopalium de linguis vulgaribus inS. Liturgiam inducendis: Notitiae 12 (1976), pp. 300-302.
12 Cf. S. Congr. pro Cultu Divino, Instr. Liturgicae instaurationes, 5 sept. 1970, n. 11 : A.A.S.
62 (1970), pp. 702-703; Institutio generalis Missalis Romani, n. 325.

XLVIII

PRAENOTANDA

I IS

Quoties lectio diversis partibus constat, clare manifesterur haec structura textus in dispositione typographica. Item commendatur ut textus,
etiam non poetici, imprimantur in stichos divisi, ut proclamatio lectionum
facilior fiat.

I I6

Ubi longior et brevior adsunt formae, proponantur separatim ut facile


legi possit utraque; ubi vera talis separatio non videtur opportuna, mveniatur modus quo uterque textus sine errore proclamari valeat.

In versionibus popularibus textus nc exhibeantur sine titulis. Titulo


addi potest etiam, ubi opportunum videbitur, monitio qua sensus generalis pericopae apertius explicetur, congruo signo vel charactere typographico distincto ut clare appareat agi de textu ad libitum. 121

I I8

In unoquoque volumine opportune addetur index biblicus pericoparum


ad instar illius qui in hoc volumine 122 habetur, quo facilius pro aliquibus
occasionibus textus necessarii vel utiles inveniri possint in Lectionariis
Miss a e.

I I

2.

De singularum lectionum apparatu

In hoc volumine proponuntur pro singulis lectionibus indicatio textus,


titulus et incipit >>; de qui bus sequentia sunt animadvertenda:
a)

DE INDICA TIONE TEXTUS

19

lndicatio textus (id est capituli et versuum) datur semper secundum Novam Vulgatam editionem exceptis Psalmis, 123 addita tamen aliquando
altera indicatione secundum textum originalem (hebraicum vel aramaeum
vel graecum) quoties est discrepantia. In versionibus popularibus, secundum
decreta Auctoritatum pro singulis linguis competentium, servari potest numeratio quae respondeat versioni pro usu liturgico ab eadem Auctoritate
probatae. Oportet vero ut habeatur semper accurata indicatio capitulorum
et versuum, quae etiam in ipso textu vel ipsius margine opportune referatur.

I 20

Ex hac indicatione fit ut in libris liturgicis habeatur inscriptio


textus in celebratione legenda, quae in Ordine lectionum omittitur. Fiet
vera secundum normas sequentes, quae tamen immutari possunt ex decreta Auctoritatem competentium iuxta locorum aut linguarum consuetudines et opportunitates:

I2I

1) Dicatur semper Lectio libri ... vel Lectio Epistolae , vel Lectio
Evangelii , non autem lnitium (nisi forte in casibus peculiaribus opportunum videatur) aut Sequentia .

cr.

Inslilutio generalis Missalis Romani, nn. II , 29, 68a, I 39


Cf. infra, in Ordinis lectionum textu, pp. 453-458 .
123 Numerus Psalmorum indicatur iuxta ordinem qui in Libro Psalmorum Pontificia Commissione pro Nova Vulgata, Typis Polyglottis Vaticanis anno I969 edito, invenitur.
Ul

DE STRUCTURA ORDINIS LECTIONUM MISSAE

I22

XLIX

2 ) Nomina librorum serventur quae secundum traditum usum habentur,


praeter sequentia:

a) ubi sunt duo libri eiusdem nomm1s, dicatur Liber primus


et Liber secundus (v. g. Regum, Maccabaeorum), vel Epistolae
prima, Epistola secunda ;
b) nomen hodie magis usitatum adhibeatur pro sequentibus libris:
Libri I et II Samuelis , pro Libris I et II Regum;
Libri I et II Regum , pro Libris III et IV Regum;
Libri I ct II Chronicorum , pro Libris I et II Paralipomenon;
Libri Esdrae et Nehemiae , pro Libris I et II Esdrae;

c) distinguantur libri sapientiales, cum sequentibus nominibus: Liber lob, Proverbiorum, Ecclesiastes vel Qohelet, Canticum Canticorum,
Liber Sapientiae, Ecclesiasticus vel Siracidis;
d) pro libris qui in Nova Vulgata editione inter Prophetas numerantur dicatur: Lectio libri Isaiae, leremiae, Baruch, et Lectio Prophetiae Ezechielis, Danielis, Osee,... ~1alachiae , etiam pro illis qui a
quibusdam non habentur vere prophetici.
e) dicatur Lamentationes et Epistola ad Hebraeos sine mentione leremiae vel Pauli.

b)
I

23

Titulus scribitur pro singulis textibus attente selectus (plerumque ex


ipsis verbis textus) ut et praecipuum thema lectionis indicetur et, ubi necessarium est, nexus inter lectiones eiusdem Missae ex ipsis titulis appareat.

c)
I

24

25

DE

INCIPIT >>

Incipit continet primam verba introductoria consueta: In illo tempore, In die bus illis , Fratres , Carissimi , Haec dicit Dominus,
quae tamen omittuntur ubi in ipso textu est sufficiens indicatio temporis
vel personarum, vel ubi ex natura textus talia verba non sunt opportuna.
Pro singulis linguis popularibus tales formulae mutari vel omitti possunt
ex d ecreta Auctoritatum competentium.
Post ilia verba datur proprium initium lectionis, demptis vel additis aliquibus verbis prout fert necessitas intellegendi textus a suo contextu separati. Item dantur congruae indicationes ubi textus e versibus non continuis
constat, si propter hoc mutationes faciendae sunt.

d)
I

DE TITULO

DE ACCLAMATIONE FINAL!

In fin e lectionum, ad faciliorem reddcndam acclamationem populi,


ponantur verba, a lee tore proferenda: Verbum Domini, vel alia locutio
eiusdem generis, iuxta locorum consuetudines.

TABELLA I
TABELLA TEMPORARIA
Anno
Domini

I98I
I982
I983
I984
Ig8s
I986
I987
I988
I989
I990
I99I
I992
I993
I994
I995
I996
I997
I998
I999
2000

Cyclus
dominical is

Cyclus
feria! is

c
c

A
B

A
B

A
B

A
B

A
B

Pascha

Ascensio

celebrationum anni liturgici

I
II
I
II

1-

II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II

Hebdomad<e per annum


ante Quadr.
post tempus pasch.

Pentecostes

usque ad d.

A
B

A
B

Dies
Cinerum

pr~cipuarum

4
24
I6
7
20
I2
4
I7
8
28
I3
4
24
I6
I
2I
12
2S
I7
8

m art.
febr.
fcbr.
mart.
febr.
febr.
mart.
fcbr.
febr.
febr.
febr.
mart.
febr.
febr.
mart.
febr.
febr.
feb r.
feb r.
m art.

I9
II
3
22
7
30
I9
3
26
IS
3I
19
II
3
I6
7
30
I2
4
23

apr.
apr.
apr.
apr.
apr.
mart.
apr.
apr.
mart.
apr.
mart.
apr.
apr.
apr.
apr.
apr.
mart.
apr.
apr.
apr.

28
20
12
3I
I6
8
28
I2
4
24
9
28
20
I2
25
r6
8
2I
I3
I

man
man
man
man
man
man
man
man
mall
maii
maii
man
maii
mall
maii
man
maii
man
maii
lUnll

lUnn
man
man
lUnll
man
man
lUnll
mall
maii
1Unll
3
19 mau

7
30
22
IO
26
I8
7
22
I4
7
30
22
4
26
I8
3I
23
II

3
23
IS
6
I9
II
3
I6
7

27

12

lllllll

man
maii
lUnn
mall
maii
man
man
lUnll

23
IS
28
20
II
24
I6
7

mart.
febr.
febr.
mart.
febr.
febr.
mart.
febr.
febr.
febr.
febr.
m arL
febr.
febr.
febr.
febr.
febr.
febr.
febr.
mart.

I ad

h ebd. ,

8
7
6
9
6
s
8
6
s
8

8
7
6
8

I
I

5
7
6
9

a di e

8 iunii
3I man
23 ~ai~.
I I lllllll
27 man
I9 mall
8 lUnn
23 mall
IS m a ii
4 lUllll
20 man
8 lUnn
3I m ail
23 maii
5 IUllll
27 mau
I9 maii
I mnn
24 mall
I2 IUnll

I ab

hebd.

IO
9
8
IO
8
7
IO
8
6
9

7
IO
9
8
9
8
7
9
8

IO

Dominica
prima
Adventus

29
28
27
2
I
30
29
27
3
2
I

29
28
27
3
I
30
29
28
3

nov.
nov.
nov.
dec.
dec.
nov.
nov.
nov.
dec.
dec.
dec.
nov.
nov.
nov.
dec.
dec.
nov.
nov.
nov.
dec.

LI

DE STRUCTURA ORDINUS LECTIONUM MISSAE

Tabella II
Ordinatio secundae lectionis in dominicis (( per annum >>
Domini ca

Anno B

Anno A

2
3
4
5
6

ad Corinthios, I-4

ad Corinthios, 6-11

ad Corinthios, I 2-15

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

7
8

Anno C

))

ad Corinthios

))

))

))

ad Rom a nos

))

ad Galatas

10

))

))

))

I I

))

))

))

12
13
14

})

))

))

))

})

})

))

})

))

IS

))

ad Ephesios

ad Colossenses

r6
17
18
rg
20
21
22
23
24

})

})

))

))

25
26
27
28
29

))

})

))

ad Hebraeos, 2-IO

go
31
32
33

))

))

))

))

})

ad Hebraeos, II-I2

))

))

))

))

})

))

))

Jacobi

))

))

))

))

ad Phili ppenses

))

))

))
))

ad Thessalonicenses

))

ad Philemonem
I ad Timotheum
))
))

ad Timotheum

))

})

))

})

})

))

))

})

))

))

})

))

"

))

))

ad Thessalonicenses

Ln

PRAENOTANDA

Tabella Ill
Ordinatio prioris lectionis in feriis per annum ))
Hebdomada
I
2

ad Hebraeos

3
4
5
6

))

7
8

2
I- I I

))

Thobis
ad Corinthios
))

Genesis,

I2

I3
I4
I5

1- I 6

))

Petri; I udae
2 Petri; 2 ad Timothcum
I Regum, I 7-22
1 Regum, 17-22; 2 Regum
2 Regum; Lamentationes
Amos
Osee; Isaiae
Isaiae; Michaeae
Michaeae; Ieremiae
leremiae
leremiae; Nahum; Habacuc
Ezechielis
1

))

I I

12-50

))
))

Exodus

I6

))

I7

Exodus; Leviticus
Numcri; Deuteronomii
Deuteronomii; Iosue
Iudicum; Ruth
I ad Thessalonicenses

22

Samuelis
Samuelis; I Regum,
I Regum, I-I6
lacobi

Siracides (Ecclesiasticus)
2

Samuelis

))

Genesis,

20
21

))

IO

18
I9

Anno J[

Anno I

ad Thessalonicenses;
ad Colossenses
ad Colosscnses; I ad Timotheum
1 ad Timotheum
Esdrae; Aggaei; Zachariae

))

ad Thessalonicenses;
I ad Corinthios

Zachariae; N ehemiae; Baruch


lonae; Malachiae; loel
ad Romanos
))

ad Corinthios
))
))

Proverbiorum;
Qohelct (Ecclesiastes)
lob
ad Galatas
ad Galatas; ad Ephesios
ad Ephesios

))

))

Sapientiae
33
34

et

Maccabaeorum
Danielis

ad Ephesios; ad Philippenses
ad Titum; ad Philemonem;
2 et 3 loannis
Apocalypsis

DE STRUCTURA ORDINIS LECTIONUM :vtiSSAE

INDEX SIGLORUM

Abd
Act
Ag
Am
Ap

Prophetia Abdiae
Actus Apostolorum
Prophetia Aggaei
Prophetia Amos
Apocalypsis loannis

Bar

Liber Baruch

Cant
1 et 2 Chr
Col
1 et 2 Cor

Canticum canticorum
Libri I et II Chronicorum ( = I et II Paralipomenon)
Epistola beati Pauli apostoli ad Colossenses
Epistolae I et II beati Pauli Apostoli ad Corinthios

Dan
Deut

Prophetia Danielis
Libcr Deuteronomii

Eph
Esd
Est
Ex
Ez

Epistola beati Pauli Apostoli ad Ephesios


Liber Esdrae ( = I Esdrae)
Liber Esther
Liber Exodus
Prophetia Ezechielis

Gal
Gen

Epistola beati Pauli Apostoli ad Galatas


Liber Genesis

Hab
Hebr

Prophetia Habacuc
Epistola ad Hebraeos

lac
Epistola lacobi
ler
Liber leremiae
lo
Evangelium secundum loannem
1, 2 et 3 lo Epistolae I, II et III loannis
lob
Liber lob
Joel
Prophetia Ioel
Ion
Prophetia lonae
los
Liber losue
Is
Liber Isaiae
Iud
Epistola Iudae
ludic
Liber ludicum
Iudt
Liber Iudith
Lam
Lc
Lev

Lamentationes ( = Threni)
Evangelium Secundum Lucam
Liber Leviticus

LIII

PRA ENOTANOA

LIV

1 et 2 Mac
Mal
Me
Mic
Mt

Libri I et II Maccabaeorum
Prophetia Malachiae
Evangelium secundum Marcum
Prophetia Michaeae
Evangelium secundum Matthae um

Nah
Neh
Num

Prophetia Nahum
Liber Nehemiae (
Liber N umeri

Os

Prophetia Osee

1 et 2 Petr
Phil
Phm
Prov
Ps

Epistolae I et II Petri
Epistola beati Pauli Apostoli ad Philippenses
Epistola beati Pauli Apostoli ad Philemonem
Liber Proverbiorum
Liber Psalmorum

Qoh

Liber Qohelet (

1 et 2 Reg
Rom
Rut

Libri I et II Regum ( = III et IV Regum)


Epistola beati Pauli Apostoli ad Romanos
Liber Ruth

1 et 2 Sam
Sap
Sir
Soph

Libri I et II Samuelis ( =
Liber Sapientiae
Liber Siracidae (Ben Sira
Sophoniae Prophetia

1 et 2 Th
1 et 2 Tim
Tit
Tob

Epistolae I et II beati Pauli Apostgli ad Thessalonicenses


Epistolae I et II beati Pauli Apostoli ad Timotheum
Epistola beati Pauli Apostoli ad Titum
Liber Thobis

Zac

Prophetia Zachariae

II Esdrae)

Ecclesiastes)

I et II Regum)

= Ecclesiasticus)

PROPRIUM DE TEMPORE

I
LECTIONES
PRO DOMINICIS

TEMP U S ADVENTUS

DOMINICA PRIMA ADVENTUS


A

1
LECTIO

Is 2, I-S: Congregat Dominus omnes nationes in pacem aeternam Regni


Dei.

Verbum quod vidit Isaias ...


Ps. RESP.

LECTIO

II

Ps 121, I-2. 4-5. 6-7. 8-g


~ (cf. I) : In domum Domini laetantes ibimus.
Rom 13, I I- I 4a : Propior est nobis salus .
Fratres: Scientes tempus quia bora est ...

ALLELUIA

Ps 84, 8: Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam,


et salutare tuum da nobis.

EvANG.

Mt 24, 37-44: Vigilate ut sitis parati.


In illo tempore: Dixit lesus discipulis suis: Sicut dies Noe ...
2

LECTIO

Is 63, I 6b- I7. I gb; 64, 2b-7:

Utinam dirumperes caelos et de-

scenderes! .

Tu, Domine, pater noster ...


Ps. REsP.

LECTIO

II

Ps 79, 2ac et 3b. IS-I6. I8-Ig


~ (4): Deus, converte nos,
illustra faciem tuam, et salvi enmus.
1 Cor I, 3-9: Revelationem exspectamus Domini nostri lesu Christi.
Fratres: Gratia vobis et pax ...

ALLELUIA

Ut supra, n.

EvANG.

Me 13, 33-37: Vigilate: nescitis quando dominus domus venial.


In illo tempore: Dixit Iesus discipulis suis: Videte, vigilate ...

1.

3
LECTIO

ler 33, 14-I6: Germinare faciam David germen iustitiae.

Ecce dies veniunt ...


Ps. RESP.

LECTIO

II

Ps 24, 4bc-sab. 8-g. ro et I4


~ (I b) : Ad te, Domine, leva vi ammam me am.

1 Th 3,

I2

4,

2 :

Confirmet Dominus corda vestra zn adventu

Christi.

Fratres: Dominus a bun dare ct superabundare ...


ALLELUIA

Ut supra, n.

EvAN G.

Lc 21, 25-28. 34-36: Appropinquat redemptio vestra .


In illo tempore: Dixit lesus discipulis suis: Erunt signa in sole ...

1.

PROPRIUM DE TEMPORE

DOMINICA SECUNDA ADVENTUS


4
LECTIO

Ps.

RESP.

LECTIO

II

Is 11, I- 10: ludicabit zn iustitia pauperes .


In die illa: Egredietur virga de stirpe Jesse ...
Ps 71, 2. 7-8. I2-13. I7
~ (cf. 7) : Flore bit in die bus eius iustitia,
et abundantia pacis in aeternum.

Rom 15, 4-9: Christus omnes h.1mines salvos facit.


Fratres: Quaecumque an tea scripta sunt...

ALLELUIA

Lc 3, 4 6: Par ate vi am Domini, rectas facite semitas eius;


videbit omnis caro salutare Dei.

EVAN G.

Mt 3, I- I 2: Paenitentiam agite: appropinquavit regnum caelorum .


In diebus illis, venit Ioannes Baptista, praedicans ...
B

5
LECTIO

Ps.

RESP.

LECTIO

II

Is 40, I-5 g-n: Pmate viam Domini.


Consolamini, consolamini populum meum ...
Ps 84, gab-Io. 11-12. I3-I4
~ (8) : Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam,
et salutare tuum da nobis.
2 Petr 3, 8- I 4: Novas caelos et terram novam exspectamus >>.
Unum hoc non lateat vos, carissimi ...

ALLELUIA

Ut supra, n. 4

EvANG.

Me 1, I-8: Rectas Jacite semitas Domini.


lnitium Evangelii lesu Christi Filii Dei ...

6
LECTIO

Ps.

RESP.

LECTIO

II

Bar 5, I -g: Deus ostendet splendorem tuum .


Exue te, Jerusalem, stola luctus ...

Ps 125, I-2ab. 2cd-3. 4-5. 6


~ (3): Magnificavit Dominus facere nobiscum;
facti sumus laetantes.

Phil 1, 4-6. 8- I

I :

Estate sinceri et sine offensa zn diem Christi.

Fratres: Semper in omni oratione mea ...


ALLELUIA

Ut supra, n. 4

EvANG.

Lc 3, 1-6: Videbit omnis caro salutare Dei.


Anno quintodecimo imperii Tiberii Caesaris ...

DOMINICAE ADVENTUS

7
DOMINICA TERTIA ADVENTUS

7
LECTIO

Ps.

RESP.

LECTIO

II

Is 35, I-6a. Io: <-< Deus ipse veniet et salvabit vos.


Laetentur deserta et invia ...
Ps 145, 7 8-ga. gbc-ro
~ (cf. Is 35, 4): Veni, Domine, ad salvandum nos.
vel: Alleluia.
lac 5, 7-10: Confirmate corda vestra, quoniam adventus Drmini appropinquavit >>.
Patientes estate, fratres ...

ALLELUIA

Is 61, I (cit. in Lc 4, I8): Spiritus Domini super me:


evangelizare pauperibus misit me.

EVANG.

Mt 11, 2- I 1 : << Tu est qui venturus es, an alium exspectamus?


In illo tempore: Ioannes cum audisset in vinculis opera Christi ...

8
LECTIO

Ps.

RESP.

LECTIO

II

Is 61, 1-2a. ro-r I: Gaudens gaudebo zn Domino>>.


Spiritus Domini Dei super me ...
Lc 1, 46-48. 49-50. 53-54
~ (Is 61, wb): Exsultabit anima mea m Deo meo.
1 Th 5, 16-24: Spiritus vester, et anima, et corpus in adventu Domini
servetur .
Fratres : Semper gaudete ...

ALLELUIA

Ut supra, n. 7

EVAN G.

Io 1, 6-8. rg-28: Medius vestrum stat, quem vos non scitis .


Fuit homo missus a Deo ...
9

LECTIO

Ps.

RESP.

LECTIO

II

So ph 3, I 4- I 8a: Dominus exsultabit super te zn laude.


Lauda, filia Sion ...

Is 12, 2-3. 4hcd. 5-6


~ (6): Exsulta et lauda,
quia magnus in media tui Sanctus Israel.
Phil 4, 4-7: Dominus prope est.
Fratres: Gaudete in Domino semper. ..

ALLELUIA

Ut supra, n. 7

EVANG.

Lc 3, r o- I 8: Quid Jaciemus et nos?.


In illo tempore: Interrogabant turbae Ioanncm dicentes ...

PROPRIUM DE TEMPORE

DOMINICA QUARTA ADVENTUS


IO
LECTIO I

Is 7, 10-14: Ecce, virgo concipiet.


In die bus illis: Locutus est Dominus ad Achaz dicens ... et vocabit nomen eius Emmanuel.

Ps. RESP.

Ps 23, I-2. 3-4ab. 5-6


~

( 7c et wb) : lntroibit Dominus: 1pse est rex gloriae.

LECTIO II

Rom I,

ALLELUIA

Mt I, 23: Ecce virgo in utero habebit et pariet filium;

I -7: Jesus Christus, ex semine David, Filius Dei.


Paulus, servus Christi Iesu ...

et vocabunt nomen eius Emmanuel, Nobiscum Deus.


EvANG.

Mt I, I 8-24: Jesus nascetur de Maria, desponsata Joseph, filio David.


Iesu Christi generatio sic erat...

11

LECTIO I

2 Sam 7, I-5 8h-I2. I4a. I6: Regnum David erit usque tn aeternum ante Jaciem Domini.
Factum est cum sedisset David rex in domo sua ...

Ps. RESP.

Ps 88, 2-3. 4-5. 27 et 29


~

(cf. 2a): Misericordias tuas, Domine, in aeternum cantabo.

LECTIO II

Rom I6, 25-27: Mysterium temporibus aeternis taciturn nunc maniftstum est.
Fratres: Ei qui patens est vos confirmare ...

ALLELUIA

Lc I, 38: Ecce ancilla Domini:


fiat mihi secundum verbum tuum.

EvANG.

Lc I, 26-38:

Ecce concipies in utero et paries }ilium.


In illo tempore: Missus est angelus Gabriel...

I2
LECTIO I

Mich 5, I -4a: Ex te egredietur dominator in Israel.


Haec dicit Dominus: Sed tu, Bethlehem Ephrata ...

Ps. RESP.

Ps 79,
~

2aC et 3h. I5-I6. I8-I9


(4): Deus, converte nos,
illustra faciem tuam, et salvi enmus.

LECTIO II

Hebr IO, 5- I 0: Ecce venia ut faciam voluntatem tuam .


Fratres: Ingrediens mundum Christus dicit ...

ALLELUIA

U t supra, n. I r.

EVANG.

Lc I, 39-45: Unde hoc mihi ut venial mater Domini mei ad me?>>


Exsurgens Maria in diebus illis abiit in montana ...

TEMPUS NATIVITATIS

Die 25 decembris

IN NATIVITATE DOMINI
13

Ad Missam in vigilia

Hae lectiones adhibentur in Miss a quae celebratur vespere diei


cembris sive ante sive post I Vesperas Nativitatis.
LECTIO

Ps.

RESP.

LECTIO

II

24

de-

Is 62, 1-5: Complacuit Domino tn te .


Propter Sion, non tacebo ...
Ps 88, 4-5. 16-q. 27 et 29
~ (2a): Misericordias Domini m aeternum cantabo.
Act 13, 16-17. 22-25: Testimonium Pauli de Christo, Filio David.
[Cum venisset Paulus Antiochiam Pisidiae, surgens in synagoga]
et manu silentium indicens... ex ea. Et exinde suscitavit illis
David ...

ALLELUIA

Crastina die delebitur iniquitas terrae:


et regnabit super nos Salvator mundi.

EVANG.

Mt 1, 1-25 (longior): Genealogia Iesu Christi, Filii David.


Liber generationis Iesu Christi ...
vel r8-25 (brevior): Pariet Mariafilium, et vocabis nomen eius Iesum.
Iesu Christi generatio sic erat ...
In Missis quae celebrantur in die Nativitatis adhibentur formularia
hie notata, cum facultate eligendi textus aptiores lectionum ex una e tribus
Missis, attenta opportunitate pastorali uniuscuiusque coetus.

12

PROPRIUM DE TEMPORE

14
LECTIO

Ad Missam in nocte

Is 9, I-6: Filius datus est rwbis .


Populus qui ambulabat in tenebris vidit lucem magnam ...
Versus 3 interpretari debet secundum hebraicam veritatem.

Ps.

RESP.

LECTIO

II

ALLELUIA

EVANG.

Ps 95, I-2a. 2b-3. II-12, 13


~ (Lc 2, I 1) : Hodie natus est nobis Salva tor,
qui est Christus Dominus.
Tit 2, I I-14: Apparuit gratia Dei omnibus hominibus>>.
Carissime: Apparuit gratia Dei salutaris ...
Lc 2, 10-1 I: Evangelizo vobis gaudium magnum:
natus est nobis hodie Salvator, Christus Dominus.
Lc 2, 1-14: Natus est vobis hodie Salvator .
Factum est in diebus illis, exiit edictum a Caesare Augusto ...

15
LECTIO

Ps.

RESP.

LECTIO

II

ALLELUIA

EVANG.

Is 62, I 1-12: Ecce salus tua venit.


Ecce Dominus auditum fecit in extremis terrae ...
Ps 96, 1 et 6. II-12
~: Lux fulgebit hodie super nos:
quia natus est nobis Dominus.
Tit 3, 4-7: Secundum suam misericordiam salvos nos fecit>>.
Carissime: Cum benignitas et humanitas apparuit Salvatoris
nostri ...
Lc 2, 14: Gloria in altissimis Deo,
et super terram pax in hominibus bonae voluntatis.
Lc 2, 15-20: Invenerunt pastores Mariam et Joseph et infantem .
Factum est ut discesserunt ab cis angeli ...
16

LECTIO

Ps.

REsP.

LECTIO

II

ALLELUIA

EVANG.

Ad Missam in aurora

Ad Missam in die

Is 52, 7-10: Vide bunt omnes fines terrae salutare Dei nostri .
Quam pulchri super montes pedes annuntiantis ...
Ps 97, I. 2-3ab. 3Cd4 s-6
~ (3c): Viderunt omnes termini terrae salutare Dei nostri.
Hebr 1, 1-6: Loculus est nobis Deus in Filio .
Multifariam et multis modis olim Deus locutus ...
Dies sanctificatus illuxit nobis:
venite, gentes, et adorate Dominum:
quia hodie descendit lux magna super terram.
Io 1, I-r8 (longior) vel 1-5. g-14 (brevior): Verbum caro factum
est, et habitavit in nobis .

In principia erat Verbum ...

DOMINICAE TEMPORIS NATIVITATIS

17

Dominica infra octavam Nativitatis

SANCTAE FAMILIAE IESU, MARIAE, IOSEPH


LECTIO I

Sir 3, 3-7. q-qa (gr. 2-6. 12-14): Qui timet Dominum honorat
parentes .
Deus honoravit patrem in filiis ...

Ps. RESP.

Ps 127, 1-2. 3 4-5


~ (cf. 1) : Beati omnes qui timent Dominum,
qui ambulant in viis eius.

LECTIO II

Col 3, 12-2 I : De vita domestica in Domino.


Fratres: Induite vos sicut electi Dei ...

ALLELUIA

Col 3, I sa.

EvANG.

6a: Pax Christi dominetur in cordi bus vestris;


verbum Christi habitet in vobis abundanter.

A Mt 2, 13-I5. 19-23: Accipe puerum et matrem eius, et fuge in


Aegyptum .
Cum recessissent Magi, ecce angelus Domini apparet in somnis
Joseph ...

B Lc 2, 22-40 (longior) vel 22. 39-40 (brevior): Puer crescebat,


plenus sapientia .
Postquam impleti sunt dies purgationis eorum secundum legem
Moysis, tulerunt Iesum parentes eius in Hierosolymam ...

C Lc 2, 4I-52: Jesus in medio doctorum a parentibus invenitur.


Ibant parentes Iesu per omnes annos in Jerusalem ...

Ad libitum, pro anno B:

LECTIO I

Gen 15, 1-6; 21, 1-3: Qui egreditur de visceribus tuis, ipsum habebis heredem .
In die bus illis: Factus est sermo Domini ad Abram ...

Ps. RESP.

Ps 104, I b-2. 3-4 s-6. 8-9


~ (7a. Sa): Ipse Dominus Deus noster,
memor fuit in saeculum testamenti sm.

LECTIO II

Hebr 11, 8. I 1- I 2. 17- I 9: Fides Abrahae, Sarrae et Isaac.


Fratres: Fide vocatus Abraham ...

ALLELUIA

Hebr I, 1-2: Multifariam olim Deus locutus patribus in prophetis,


in novissimis his diebus locutus est nobis in Filio.

EVANG.

Ut supra pro anno B.

PROPRIUM DE TEMPORE

Ad libitum, pro anno C:


LECTIO

1 Sam 1, 20-22. 24-28: Samuel, cunctis diebus, quibus vivet, postulatus erit pro Domino .

Et factum est post circulum dierum concepit Anna ...


PR. RESP.

Ps 83, 2-3. 5-6. g-Io


(cf. sa): Beati, qui habitant in domo tua, Domine!

~
LECTIO

II

1 Io 3, I-2. 2I-24: Filii Dei nominamur et sumus! .


Carissimi: Videte qualcm caritatem dedit nobis Pater ...

ALLELUIA

Cf. Act 16, I4b: Aperi, Domine, cor nostrum,


ut intendamus verbis Filii tui.

EvANG.

Ut supra pro anno C.


Quando, deficiente dominica a die 25 decembris ad diem r ianuarii,
hoc festum die 30 decembris occurrit, ante Evangelium una tantum
lectio eligitur.

18

Die I ianuarii

In Octava Nativitatis Domini


SOLLEMNITAS SANCTAE DEI GENETRICIS MARIAE
LECTIO

Num 6, 22-27: lnvocabunt nomen meum super filios Israel, et ego


benedicam eis .

Locutus est Dominus ad Moysen, dicens ...


Ps.

RESP.

LECTIO

II

Ps 66, 2-3. 5 6 et 8
~ (2a): Deus misereatur nostri, et benedicat nobis.
Gal 4, 4-7: Misit Deus Filium suum, factum ex muliere .
Fratres: Ubi venit plenitudo temporis ...

ALLELU'IA

Hebr 1, I -2: Multifariam olim Deus locutus patribus in prophetis,


in novissimis his diebus locutus est nobis in Filio.

EVANG.

Lc 2,

I6-2l: lnvenerunt Mariam et Joseph et iT!fantem. Et post dies


octo, vocatum est nomen eius Jesus.

In illo tempore: Venerunt pastores festinantes usque Bethleem


et invenerunt ...

DOMINICAE TEMPORIS NATIVITATIS


19
LECTIO I

Ps. RESP.

LECTIO II
ALLELUIA
EVANG.

Sir 24, I-4 I2-I6 (gr. I-2 . 8-I2 ) : Sapientia Dei in populo electo
inhabitavit.
Sapientia laudabit animam suam ... 12 Praecepit et dixit. ..
Ps 147, I2-I3. I4-I5. Ig-20
~ (lo 1, 14): Verbum caro factum est, et habitavit in nobis.
vel: Alleluia.
Eph 1' 3-6. Is- I 8: (( Praedestinavit nos in adoptionem jiliorum per Iesum .
Benedictus Deus et Pater Domini nostri Iesu Christi ...
Cf. 1 Tim 3, I6: Glori a tibi, Christe, praedicato gentibus;
gloria tibi, Christe, credito in mundo.
Io 1, I-I8 (longior) vel I-5 g-I4 (brevior) : Verbum caro factum
est, et habitavit in nobis.
In principio erat Verbum ...

20
LECTIO I
Ps. RESP.
LECTIO II
ALLELUIA
EVANG.

DOMINICA II POST NATIVITATEM

Die 6 ia nu arii
IN EPIPHANIA DOMINI

Is 60, I -6: Gloria Domini super te orta est.


Surge, illuminare, Jerusalem ...
Ps 71, 2. 7-8. IO-I I, I2-I3
~ (c( I I) : Adora bunt te, Domine, omnes gentes terrae.
Eph 3, 2-3a. s-6: Nunc revelatum est gentes esse coheredes promissionis.
Fratres: Audistis dispensationem gratiae Dei ...
Mt 2, 2: Vidimus stellam eius in oriente,
et venimus adorare Dominum.
Mt 2, I- I 2: Venimus ab oriente adorare reg em.
Cum natus esset Jesus in Bethlehem ludaeae ...

21

Dominica post diem 6 ianuarii occurrente


IN BAPTISMATE DOMINI

Is 42, I -4. 6-7: Ecce servus meus complacet sibi in illo anima mea.
Haec dicit Dominus: Ecce servus meus ...
Ps. RESP.
Ps 28, Ia et 2. 3ac-4. 3b et gb-Io
~ (I I b) : Dominus benedicet populo suo in pace.
LECTIO II
Act 10, 34-38: Unxit eum Deus Spiritu Sancto .
In die bus illis: Aperiens Petrus os suum dixit...
ALLELUIA
Cf. Me 9, 6: Caeli aperti sunt et vox Patris intonuit:
Hie est Filius meus dilectus; audite illum >>.
EvANG.
A Mt 3, I 3- I 7: Baptizatus Jesus vidit Spiritum Dei venientem super se .
In illo tempore: Venit Jesus a Galilaea in Iordanem ad Joann em ...
LECTIO I

I6

PROPRIUM DE TEMPORE

EvANG.

B Me 1, 7- I 1 : Tu es Filius meus dilectus, in te complacui .


In illo tempore: Praedicabat Ioannes dicens ...
c

Lc 3, Is- I 6. 2 I -2 2 : Iesu baptiz:.ato et orante, apertum est caelum )),


In illo tempore: Existimante populo et cogitantibus omnibus in
cordibus suis de Ioanne ...

Ad libitum, pro anno B:


LECTIO I

Ps.

RESP.

Is 55, 1-1 1 : Venite ad aquas: audite ut vivat anima vestra .


Haec dicit Dominus: Omnes sitientes ...
Is 12, 2-3. 4bcd. s-6

.R/ (3) : Haurietis aquas in gaudio de fontibus salutis.


LECTIO II

1 Io 5, I -9: Spiritus et aqua et sanguis.


Carissimi: Omnis, qui credit quoniam Iesus ...

ALLELUIA

Cf. Io 1, 29: Vidit Ioannes Iesum venientem ad se, et ait:


Ecce Agnus D ei, qui tollit peccatum mundi.

EvANG.

Ut supra pro anno B.

Ad libitum, pro anno C:


LECTIO I

Is 40, I-s. g- 1 I : Revelabitur gloria Domini, et vide bit omnzs caro >>.
Consolamini, consolamini populum meum ...

Ps.

Ps 103, I b-2. 3-4. 24-25 2 7-28. 29-30


.R/ ( I) : Benedic anima mea, Domino;
magnificatus est vehementer.

RESP.

LECTIO II

Tit 2,

I I- 14; 3, 4-7: Salvos nos f ecit per lavacrum regenerationis et


renovationis Spiritus Sancti >>.

Carissime: Apparuit gratia Dei ...


ALLELUIA

Cf. Lc 3, 16: Venit fortior me, dixit Ioannes;


Ipse vos baptizabit Spiritu Sancto et Igm.

EvANG.

U t supra pro an no C.
In locis ubi sollemnitas Epiphaniae in dominicam est transferenda,
et haec die 7 vel 8 ianuarii recurrit, atque festum Baptismatis Domini
ad feriam II immediate sequentem transfer fur, ante Evangelium una tantum lectio eligitur.
A Dominica post f estum Baptismatis Domini incipiuntur lectiones
de Dominicis per annum, quae inveniuntur infra, sub numero 64.

TEMPUS QUADRAGESIMAE

DOMINICA PRIMA IN QUADRAGESIMA


A

22
LECTIO I

Gen 2, 7-9; 3, I -7 : Protoparentum creatio et peccatum.


Formavit Dominus Deus hominem ...

Ps. RESP.

Ps 50, 3-4 5-6a. I2-I3. 14 et I7


~ (cf. 3a): Miserere, Domine, quia peccavimus.

LECTIO II

Rom 5, I2-I9 (longior) vel 12 . I7-19 (brevior) : Ubi abundavit


peccatum, superabundavit, gratia.
Fratres: Sicut per unum hominem peccatum ...

f ANTE Ev. Mt 4, 4b: Non in pane solo vivet homo,


sed in omni verba quod procedit de ore Dei.
EvAN G.

Mt 4, 1- I I : Jesus per quadraginta dies ieiunat et tentatur.


In illo tempore: l esus ductus est in desertum ...

23

LECTIO I

Gen 9, 8- I 5: Foedus Dei cum Noe ab aquis diluvii Liberato.


Haec dixit Deus ad Noe ...

Ps. REsP.

Ps 24, 4bc-5ab. 6-7bc. 8-9


~ (cf. IO): Universae viae tuae, Domine, misericordia et veritas,
custodientibus testamentum tuum.

LECTIO II

1 Petr 3, I8-22: Baptisma vos nunc salvos facit >>.


Carissimi: Christus semel pro peccatis passus est ...

f ANTE Ev. Ut supra, n. 22.


EvANG.

Me 1, I 2-15: Tentabatur a Satana, et angeli ministrabant illi .


In illo tempore: Spiritus expellit lesum in desertum ...
24

LECTIO I

Deut 26, 4- I o: Fidei confessio populi electi.


Locutus est Moyses populo dicens: Suscipiens sacerdos cartallum
de manu tua ...

Ps. RESP.

Ps 90, I-2. ro-1 1. I2-13. 14-15


~ (cf. I5b): Esto mecum, Domine, m tribulatione.

LECTIO II

Rom 10, 8-13: Fidei confessio credentis in Christum.


Fratres: Quid dicit Scriptura? ...

f ANTE Ev. Ut supra, n. 22.


EvANG.

Lc 4, I -13: Agebatur in Spiritu in desertum, et tentabatur .


In illo tempore: Iesus plenus Spiritu Sancto regress us est ab
lordane ...

PROPRIUM DE TEMPORE

20

DOMINICA SECUNDA IN QUADRAGESIMA


A

25
LECTIO I

Gen 12, I-4a: Vocatio Abraham, patrir Populi Dei.


In die bus illis: Dixit Dominus ad Abram ... 4 usque ad Dominus.

Ps. RESP.

Ps 32, 4-5. I8-Ig.

20

et 22.

&' (22): Fiat misericordia tua, Domine, super nos,


quemadmodum speravimus in te.
LECTIO II

2 Tim 1, 8b- 10: Deus nos vocat et illuminat.


Carissime: Colla bora Evangelio ...

ANTE Ev. In splendenti nube, paterna vox audita est:


Hie est Filius meus dilectus; ipsum audite.

EvANG.

Mt 17, I-g: Resplenduit facies eius sicut sol.


In illo tempore: Assumit Jesus Petrum ...
B

26
LECTIO I

Gen 22, I-2. ga. IO-I3. I5-I8: Sacrificium Patriarchae nostri


Abrahae .
In diebus illis: Tentavit D eus Abraham ...

Ps. RESP.

Ps 115, IO et I5. I6-J7. I8-Ig


&' (Ps 114, g) : Ambulabo coram Domino, m regione vivorum.
Rom 8, 3 I b-34: Deus proprio Filio non pepercit .

LECTIO II

Fra tres: Si Deus pro nobis, quis contra nos? ...

1 ANTE Ev. Ut supra, n. 25.


EvAN G.

Me 9, 2-10: Hie est Filius meus dilectus .


In illo tempore: Assumit Jesus Petrum ...

27
LECTIO I

Gen 15, 5- I 2. I 7- I 8: Deus cum Abraham fideli foedus init.


In die bus illis: Eduxit Deus Abram foras ...

Ps. RESP.

Ps 26,

1.

7-8. gabc. I3-I4

&' (I a): Dominus illuminatio mea et sal us mea.

LECTIO II

Phil 3, I 7 - 4, I (longior) vel 3, 20 - 4, I (brevior): Christus


configurabit nos corpori gloriae suae.
Coimitatores mei estate, fratres ...
(brevi or) Fratres: Noster municipatus m cadis est. ..

ANTE Ev. Ut supra, n. 25.

EVAN G.

Lc 9, 2Bb-g6: Facta est dum oraret species vultus eius altera .


In illo tempore: Assumpsit Jesus Petrum ...

DOMINICAE Q.UADRAGESIMAE

21

DOMINICA TERTIA IN QUADRAGESIMA

28
A
LECTIO I
Ex 17, 3-7: Da nobis aquam, ut bibamus >> (Ex 17, 2).
In die bus illis: Sitivit populus prae aquae pen una ...
Ps. RESP.
Ps 94, I -2. 6-7. 8-g
~ (8): Utinam hodie vocem Domini audiatis:
Nolite obdurare corda vestra .
LECTIO II
Rom 5, I -2. 5-8: Caritas dijfusa est in nobis per Spiritum qui datus est.
Fratres: Iustificati ex fide, pacem habemus ad Deum ...
.., ANTE Ev. Cf. Io 4, 42. 15: Domine, tu es vere Salvator mundi;
da mihi aquam vivam, ut non sitiam.
EvANG.
Io 4, 5-42 (longior) vel 5-15. rgb-26. 39a. 40-42 (brevior): Fans
aquae salientis in vitam aeternam .

In illo tempore: Venit Iesus in civitatem Samariae ...

29
LECTIO I

Ps. RESP.
LECTIO II

Ex 20, I-I 7 (longior) vel I-3 7-8. 12-I 7 (brevior): Lex per Moysem
data est (lo r, 17).
In die bus ill is: Locutus est D eus cunctos sermones hos ...
Ps 18, 8. g. IO. I I
~ (Io 6, 68c) : Domine, verba vitae aeternae habes.
1 Cor 1, 22-25: Praedicamus Christum crucifixum, hominibus scandalum, sed vocatis Dei sapientiam.

Fratres: Iudaei signa petunt...

f ANTE Ev. Io 3, I 6: Sic dilexit Deus mundum,


EvANG.

ut Filium suum Unigenitum daret;


omnis qui credit in eum habet vitam aeternam.
Io 2, I3-25: Solvite templum hoc, et in tribus diebus excitabo illud.
Prope erat Pascha Iudaeorum ...
Vel, ad libitum, omnes lectiones ut supra, anna A, n. 28.

30
LECTIO I
Ps. RESP.
LECTIO II

Ex 3, I -8a . I 3- I 5: " Qui sum " mtnt me ad vas .


In die bus illis: Pascebat Moyses aves Jethro ...
Ps 102, 1-2. 3-4. 6-7 . 8 et r 1
~ (8a) : Miserator et misericors Dominus.
1 Cor 10, I -6. 10- I 2: Vita populi cum Moyse tn desert a ad nostram
correptionem scripta est.

Nolo vos ignorare, fratres ...

f ANTE Ev. Mt 4, I 7: Paenitentiam agite, dicit Dominus;


appropinquavit regnum caelorum.
EvANG.

Lc 13, r -g: Si non paenitentiam egeritis, omnes similiter peribitis .


Aderant quidam in isto tempore, nuntiantes I esu d e Galilaeis ...
Vel, ad libitum, omnes lectiones ut supra, anna A, n. 28.

22

PROPRIUM DE TEMPORE

DOMINICA QUARTA IN QUADRAGESIMA


31

LECTIO I

1 Sam 16, I b. 6-7. 10- I 3a: David ungitur in reg em super Israel.
In die bus illis: Dixit Dominus ad Samuelem: Imple cornu tuum
oleo... 6 Cumque ingressus esset, vidit Eliab ...

Ps. RESP.

Ps 22, I-ga. gb-4. 5 6


~ (I) : Dominus pascit me, et nihil mihi deerit.

LECTIO II

Eph 5, 8-14: Exsurge a mortuis, et illuminabit tibi Christus .


Fratres: Era tis aliquando tenebrae ...

Y7

ANTE Ev. Io 8, r 2: Ego sum lux mundi, dicit Dominus;


qui sequitur me, habebit lucem vitae.

EvANG.

Io 9, I-4I (longior) vel 1. 6-g. 13-17. 34-38 (brevior): Abiit,


et lavit, et venit videns .
In illo tempore: Praeteriens Jesus vidit hominem caecum ...
(brevior) In illo tempore: Praeteriens Jesus vidit hominem caecum ... 6 Et exspuit in terram ...

32

LECTIO I

2 Chr 36, I4-I6. Ig-23: Ira et misericordia Domini per exsilium et


liberationem populi manifestatur.
In diebus illis: Universi principes sacerdotum et populus multiplicaverunt praevaricationes ...

Ps. RESP.

Ps 136, r-2. 3 4-5. 6


~ (6a): Adhaereat lingua mea faucibus meis, si non meminero tui!

LECTIO II

Eph 2, 4-10: Mortui peccatis, gratia estis salvati.


Fratres: Deus qui dives est in misericordia ...

Y1

ANTE Ev. Io 3, r6: Sic Deus dilexit mundum,


ut Filium suum Unigenitum claret;
omnis qui credit in eum habet vitam aeternam.

EvANG.

Io 3, 14-2 I: Misit Deus Filium ut salvetur mundus per ipsum .


In illo tempore: Dixit Jesus Nicodemo: Sicut Moyses exaltavit
serpentem ...
Vel, ad libitum, omnes lectiones ut supra, anno A, n. 31.

DOMINICAE Q.UADRAGESIMAE

33
LECTIO I

los 5, ga.

IO-I2:

Populus Dei, in terram promissam ingressus, Pascha

celebrat.

In die bus illis: Dixit Dominus ad Iosue: Hodie abstuli opprobrium Aegypti a vobis ...
Ps.

RESP.

Ps 33, 2-3. 4-5. 6-7


~

LECTIO II

(ga): Gustate et videte quoniam suavis est Dominus.

2 Cor 5, I 7-21: Deus nos reconciliavit sibi per Christum .


Fratres: Si quis in Christo nova creatura ...

ANTE Ev. Lc 15,

EvANG.

8: Surgam et i bo ad patrem meum et dicam illi:


Pater, peccavi in caelum et coram te.

Lc 15, I-3 II-32: Frater tuus hie mortuus erat et revixit>>.


In illo tempore: Erant appropinquantes Iesu omnes publicani et
peccatores ... I I Homo quidam ...
Vel, ad libitum, omnes lectiones ut supra, anno A, n. ji.

PROPRIUM DE TEMPORE

24

DOMINICA QUINTA IN QUADRAGESIMA


34

LECTIO I

Ez 37, I 2-14: Dabo spmtum meum in vobis et vivetis .


Haec dicit Dominus Deus: Ecce ego aperiam tumulos vestros ...

Ps. RESP.

Ps 129, I-2. 3-4ab. 4c-6 . 7-8


~ (7): Apud Dominum misericordia,
et copiosa apud eum redemptio.

LECTIO II

Rom 8, 8- I I : Spiritus eius qui suscitavit lesum a mortuis habitat in


vobis.

Fratres: Qui in carne sunt Deo placere non possunt. ..

f ANTE Ev. Io 11, 25a. 26: Ego sum resurrectio et vita, dicit Dominus;
qui credit in me non morietur in aeternum.
EvANG.

Io 11, 1-45 (longior) vel 3-7. 17. 20-27. 33b-45 (brevior):


Ego sum resurrectio et vita.

In illo tempore: Erat quidam languens Lazarus ...


(brevior) In illo tempore: Miserunt sorores Lazari ad Iesum,
dicentes ... 33 Iesus ergo fremuit ...
35

LECTIO I

Ier 31, 3 I -34: Feriam pactum novum et p eccati non memorabor .


Ecce dies veniunt, dicit Dominus ...

Ps. RESP.

Ps 50, 3-4. I2-I3 14-15


~ (I2a) : Cor mundum crea in me, Deus.

LECTIO II

Hebr 5, 7-9: Didicit oboedientiam et factus est auctor salutis aeternae .


Christus in diebus carnis suae ...

ANTE Ev. Io 12, 26: Si quis mihi ministrat, me sequatur, dicit Dominus;
et ubi sum ego, illic et minister meus erit.

Ev ANG.

Io 12, 20-33:

Si granum frumenti cadens in terram mortuum fuerit,


multum fructum affert >>.

In illo tempore: Erant quidam Graeci ex his qui ascenderant ...


Vel, ad libitum, omnes lectiones ut supra, anno A, n. 34

25

DOMINICAE Q.UADRAGESIMAE

36
LECTIO

Ps.

Is 43, r6-2r: Ecce facio nova et dabo potum populo meo .


Haec dicit Dominus, qui dedit in mari viam ...

Ps 125, r-2ab. 2cd-3. 4-5. 6.


B' (3): Magnificavit Dominus facere nobiscum;
facti sumus laetantes.

RESP.

LECTIO

II

Phil 3, 8- r 4: Propter Chris tum omnia detrimentum feci, conformans


me marti eius .

Fratres: Existimo omnia detrimentum esse ...

ANTE

EvANG.

Ev. Joel 2, 12-13: Nunc ergo, dicit Dominus,


convertimini ad me in toto corde vestro;
quia benignus et misericors sum.
Io 8, r- r r : Qui sine peccato est vestrum, primus in ill am lapidem
mittat .
In illo tempore: Perrexit Iesus in mont em Oliveti ...
Vel, ad libitum, omnes lectiones ut supra, anno A, n. 34

PROPRIUM DE TEMPORE

DOMINICA IN PALMIS DE PASSIONE DOMINI


37

Ad proeessionem. palm.arum.

Benedictus qui venit in nomine Domini~~.

EVANG.

A Mt 21, I-I I: Cum appropinquassent Hierosolymis ...


B Me 11, I-Io: Cum appropinquarent Hierosolymae, Bethphage et
Bethaniae ad montem Olivarum, mittit Iesus duos ex discipulis suis ...
vel ad libitum Io 12, I2-I6: In illo tempore: Turba multa quae
venerat ad diem festum ...
C Le 19, 28-40: In illo tempore: Praecedebat Iesus ascendens
Hierosolymam ...

LECTIO

Ad Missam.
38
Is 50, 4-7: Faciem meam non averti ab increpationibus, sed scio quoniam non confundar (Tertius cantus Servi Domini).

Dominus Deus dedit mihi linguam eruditam ...


Ps. RESP.
Ps 21, 8-g. I7-I8a. Ig-2o. 23-24
~ (2a): Deus, Deus meus, quare me dereliquisti?
LECTIO II
Phil2, 6- I I: Humiliavit semetipsum: propter quod et Deus exaltavit illum.
Christus Iesus, cum in forma Dei esset ...
1 ANTE Ev. Phil 2, 8-g: Christus factus est pro nobis oboediens
usque ad mortem, mortem autem crucis.
Propter quod et Deus exaltavit illum:
et dedit illi nomen, quod est super omne nomen.
EvANG.

Passio Domini nostri Iesu Christi.

A Mt 26, I4- 27, 66 (longior) vel 27, I I-54 (brevior).


In illo tempore: Abiit unus de duodecim ...
(brevior) In illo tempore: Stetit Iesus ante Pontium Pilatum
praesidem ...
B Me 14, I - 15, 47 (longior) vel 15, I-39 (brevior).
Erat Pasch a et Azyma post biduum; et quaerebant summi sacerdotes et scribae quomodo lesum dolo tenerent ...
(brevior) Confestim mane consilium facientes summi sacerdotes ...
c Le 22, I4- 23, s6 (longior) vel 23, I-49 (brevior).
Cum facta esset hora, discubuit Iesus, et apostoli ...
(brevior) In illo tempore: Surgentes seniores plebis et principes
sacerdotum et scribae duxerunt Iesum ad Pilatum ...
Missa huius Dominicae tribus instruitur lectionibus, quae valde commendantur, nisi ratio pastoralis aliud suadeat.
Attento autem momenta lectionis historiae Passionis Domini, sacerdoti
licet, prae oculis habita natura uniuscuiusque coetus fidelium, aut unam
tantum e duabus proferre lectiones quae Evangelium praecedunt, aut solam
historiam Passionis, si necesse sit, etiam forma breviore, Iegere. Haec
tamen valent unice in Missis cum populo celebratis.

TRIDUUM PASCHALE
ET

TEMPUS PASCHALE

FERIA QUINTA IN CENA DOMINI


Ad Missam Chrismatis cf. n. 260 p. I4I.

39
LECTIO I

Ad Missam in Cena Domini

Ex 12, I-8. I I-I4: Praecepta de cena paschali.


In die bus illis: Dixit Dominus ad Moysen et Aaron ...

Ps. RESP.

Ps 115, I2-I3. IS-I6bc. I]-I8


~ (cf. 1 Cor 10, I 6) : Calix benedictionis
communicatio sanguinis Christi est.

LEcTIO II

1 Cor 11, 23-26: Q.uotiescumque manducabitis et bibetis, mortem


Domini annuntiatis >>.
Fratres: Ego accepi a Domino quod et tradidi vobis ...

f ANTE Ev. Io 13, 34: Mandatum novum do vobis, dicit Dominus,


ut diligatis invicem, sicut dilexi vos.
EvANG.

Io 13, I-rs: In finem dilexit eon>.


Ante diem festum Paschae ...

40

FERIA SEXTA IN PASSIONE DOMINI

LECTIO I

Is 52, r 3 -

53, I 2 : Ipse vulneratus est propter iniquitates nostras >>


( Q.uartus cantus Servi Domini).
Ecce prospere a get servus meus ...

Ps. RESP.

Ps 30, 2 et 6. I2-I3. IS-16. I7 et 25


~ (Lc 23, 46): Pater, in manus tuas commendo spiritum meum.

LECTIO II

Hebr 4, I 4- r 6; 5, 7-9: Didicit oboedientiam et jactus est omnibus


oboedientibus sibi auctor salutis >>.
Fratres: Habentes pontificem magnum ... 5, 7 Christus emm m
diebus carnis suae ...

f ANTE Ev. Phil 2, 8-g: Christus factus est pro nobis oboediens
usque ad mortem, mortem autem crucis.
Propter quod et Deus exaltavit illum:
et dedit illi nomen, quod est super omne nomen.
EVA NG.

Io 18, I - 19, 42: Passio Domini nostri lesu Christi.


In illo tempore: Egressus est Iesus cum discipulis suis ...

PROPRIUM DE TEMPORE

DOMINICA PASCHAE IN RESURRECTIONE DOMINI


41

Ad Vigiliam paschalem in Nocte Sancta

In Vigilia paschali, novem lectiones proponuntur, scilicet septem de


Veteri Testamento et duae de Novo. Si circumstantiae postulant, ex causis
particularibus, minui potest numerus lectionum assignatarum. Habentur
tamen ad minus tres lectiones de Veteri T estamento, et, in casibus urgentioribus, saltern duae, ante Epistolam et Evangelium. Numquam autem
omittatur lectio Exodi de transitu Maris Rubri (lectio 3).
LECTIO I

Gen 1, I -

2, 2 (longior) vel 1,

1.

26-gia (brevior): Vidit D eus

cuncta quae fecit, et erant valde bona>>.

In principia creavit Deus caelum et terram ...


Ps.

RESP.

LECTIO 2

Ps 103, I-2a. 5-6. IO et I2. I3-14 24 et 35C


~ (cf. go) : Emitte spiritum tuum, Domine,
et renova faci em terrae.
vel Ps 32, 4-5. 6-7. I2-Ig. 20 et 22
~ (5b): Misericordia Domini plena est terra.
Gen 22, I-I8 (longior) vel I-2, ga. 10-Ig. I5-18 (brevior) : Sacrificium Patriarchae nostri Abrahae >>.

Ps.

RESP.

LECTIO

Ps.

RESP.

LECTIO

In die bus illis: Tentavit Deus Abraham ...


Ps 15, 5 et 8. g-IO. I I
~ (I): Conserva me, Deus, quoniam speravi in te.
Ex 14, I 5 - 15, I : Ingressi sunt filii Israel per medium maris sicci .
In diebus illis: Dixit Dominus ad Moysen ...
Ex 15, I-2. 3-4 5-6. I7-I8
~ (I a): Cantemus Domino:
gloriose enim magnificatus est.
Is 54, 5- I 4: In misericordia sempiterna, redemptor tuus Dominus misertus est tui >>.

Ps.

RESP.

LECTIO

Qui fecit te ...


Ps 29, 2 et 4 5-6. I I et I2a et Igb
~ (2a): Exaltabo te, Domine, quoniam extraxisti me.
Is 55, I- I I : Venite ad me, ut vivat anima vestra, et feriam vobiscum
pactum sempiternum >>.

Haec dicit Dominus: Omnes sitientes, venite ad aquas ...


Ps.

RESP.

LECTIO

Ps.

RESP.

Is 12, 2-3 . 4bcd. 5-6


~ (3): Haurietis aquas in gaudio de fontibus salutis.
Bar 3, g- I 5 32 - 4, 4: Perambula ad splendorem Domini>>.
Audi, Israel, mandata vitae ...
Ps 18, 8. g. IO. I I
~ (Io 6, 68c): Domine, verba vitae aeternae habes.

DOMINICAE PASCHAE
LECTIO 7

Ez 36, r6-qa. r8-28: Effundam super vos aquam mundam, et dabo

vobis cor novum .


Factum est verbum Domini ad me, dicens ...
Ps. RESP.
Ps 41, 3 sbcd; Ps 42, 3 4
~ (Ps 41, 2): Quemadmodum desiderat cervus ad fontes aquarum,
ita desiderat anima mea ad te, Deus.
vel, quando celebratur Baptisma, Is 12 ut supra (post lectionem n. 5),
vel etiam Ps 50, r2-I3. q-I5. I8-rg cum ~ (r2a): Cor mundum
crea in me, Deus.
EPisTOLA
Rom 6, 3- I I : Christus suscitatus ex mortuis iam non moritur .
Fratrcs: Quicumque baptizati sum us in Christo Iesu ...
Ps. RESP.
Ps 117, I-2. I6ab-I7. 22-23
~: Alleluia. Alleluia. Alleluia.
EvAN G.
A Mt 28, I- r o: Surrexit et praecedit vos in Galilaeam >>.
Sero autem post sabbatum, cum illucesceret in primam sabbati ...
B Me 16, I -7: Jesus Nazarenus crucifixus surrexit .
Cum transisset sabbatum ...
C Lc 2 4, I- I 2 : Qjtid quaeritis viventem cum mortuis? .
Prima sabbatorum, valde diluculo venerunt mulieres ad manumentum ...
42

LECTIO I

Ps. RESP.

LECTIO II

SEQUENTIA
ALLELUIA
EvANG.

Ad Missam in die Paschae

Act 10, 34a. 37-43: Manducavimus et bibimus cum illo postquam


resurrexit a mortuis .
In die bus illis: Apcriens Petrus os dixit: Vos sci tis quod factum
est verbum ...
Ps 117, I-2. I6ab-I7. 22-23
~ (24): Haec dies quam fecit Dominus;
exsultemus et laetemur in ea.
vel: Alleluia.
Col 3, I -4: Quae sursum sunt quaerite, ubi Christus est.
Fratres: Si consurrexistis Christo ...
vel ad libitum 1 Cor 5, 6b-8: Expurgate vetus fermentum, ut sitis
nova consparsio .
Fratres: Nescitis quia modicum fermentum ...
Victimae paschali laudes, p. 444
1 Cor 5, 7b-8a: Pascha nostrum immolatus est Christus;
itaque festa celebremus in Domino.
Io 20, I-g: Oportet eum a mortuis resurgere .
Prima sabbatorum Maria Magdalene venit mane ...

Loco huius Evangelii legi potest Evangelium ut supra in Nocte Sancta,


n. 4r.
Ubi habetur Missa vespertina, legi etiam potest in ea Evangelium Lc
24, I 3-35: Mane nobiscum quoniam advesperascit , ut infra, n. 46.

PROPRIUM DE TEMPORE

DOMINICA SECUNDA PASCHAE


43
LECTIO

Act 2, 42-47: Omnes qui crediderant erant pariter et habebant omnia


communza .

Erant [fratres] perseverantes in doctrina apostolorum ...


Ps.

RESP.

LECTIO

II

Ps 117, 2-4. 13-15. 22-24


~ ( 1) : Confitemini Domino quoniam bonus,
quoniam in saeculum misericordia eius.
vel: Alleluia.
1 Petr 1, 3-9: Regeneravit nos in spem vivam per resurrectionem lesu
Christi ex mortuis .
Benedictus Deus et Pater Domini nostri Iesu Christi ...

ALLELUIA

Io 20, 29: Quia vidisti me, Thoma, credidisti, dicit Dominus;


beati qui non viderunt et crediderunt.

EVANG.

Io 20, 19-31 : Post dies octo, venit Jesus>>.


Cum esset sero die illo prima sabbatorum ...
44

LECTIO

Ps.

RESP.

LECTIO

II

Act 4, 32-35: Cor et anima una .


Multitudinis credentium erat cor et amma una ...
Ps 117, 2-4. x6ab-18. 22-24
~ ut supra, n. 43
1 Io 5, 1-6: Omne quod natum est ex Deo vincit mundum .
Carissimi: Omnis qui credit ...

ALLELUIA

Ut supra, n. 43

EvANG.

Ut supra, n. 43

45
LECTIO

Act 5,

1 2- I 6 :

Addebantur credentes Domino multitudines mrorum ac

mulierum .

Per manus apostolorum fiebant stgna ...


Ps.

RESP.

LECTIO

II

Ps 117, 2-4. 22-24. 25-27a


~ ut supra, n. 43
Ap 1, g-11a. 12-13. 17-19: Fui mortuus, et ecce sum vwens zn
saecula saeculorum .

Ego, Ioannes, frater vester. ..


ALLELUIA

Ut supra, n. 43

EvANG.

Ut supra, n. 43

DOMINICAE PASCHAE

33

DOMINICA TERTIA PASCHAE


46

LECTIO I

Act 2, I 4 22-33: Impossibile erat teneri ilium a mortn>.


[In die Pentecostes], stans Petrus cum undecim levavit vocem
suam et locutus est: Viri ludaei ... 22 lesum Nazarenum virum
approbatum ...

Ps. RESP.

Ps 15, I-2a et. 5 7-8. 9-Io. I I


~ (I I a): Domine, notas mihi facies vtas vitae.
vel: Alleluia.

LECTIO II

1 Petr 1, I 7-2 I : Redempti estis pretioso sanguine, quasi Agni immaculati Christi .
Carissimi: Si Patrem invocatis eum ...

ALLELUIA

Cf. Lc 24, 32: Domine lesu, aperi nobis Scripturas;


fac cor nostrum ardens dum loqueris nobis.

EvANG.

Lc 24, I 3-35: Cogrwverunt eum in fractione panis .


Ecce duo ex discipulis lesu ibant ipsa die [prima sabbati] m
castellum ...

47

LECTIO I

Act 3, I 3- I 5 I 7- I 9: Auctorem vitae inteifecistis, quem Deus suscztavit a mortuis .


In die bus illis: Dixit Petrus ad populum: Deus Abraham, et
Deus Isaac ...

Ps. RESP.

Ps 4, 2. 4 7 9
~ (7a): Leva in signum super nos lumen vultus tui, Domine.
vel: Alleluia.

LECTIO II

1 Io 2, I -5a: Ipse est propitiatio pro peccatis nostris sed etiam pro
totius mundi >>.
Filioli mei, haec scribo vobis ...

ALLELUIA

U t supra, n. 46.

EVANG.

Lc 24, 35-48: Sic scriptum est, Christum pati et resurgere a mortuis


tertia die .
In illo tempore: Narrabant discipuli Iesu quae gesta erant m
via, et quomodo cognoverunt eum in fractione panis ...

PROPRIUM DE TEMPORE

34
48
LECTIO

Ps.

RESP.

LECTIO

II

Act 5, 27b-g2. 4ob-4I: Nos sumus testes horum verborum et Spiritus


Sanctus .
In die bus illis: Interrogavit apostolos princeps sacerdotum ...
40 Et apostolis denuntiaverunt ...

Ps 29, 2 et 4 5 et 6. II et I2a et Igb


~ (2a): Exaltabo te, Domine, quoniam extraxisti me.
vel: Alleluia.

Ap 5, I I-I4: Dignus est Agnus qui occzsus est accipere virtutem et


divitias .
Ego, Ioannes, vidi, et audivi vocem angelorum multorum ...

ALLELUIA

Surrexit Christus, qui creavit omnia


et misertus est humano generi.

EVANG.

lo 21, I- I 9 (longior) vel I -14 (brevior) : Venit Jesus et accipit


panem et dat eis et piscem .
In illo tempore: Manifestavit se iterum Iesus ...

DOMINICAE PASCHAE

35

DOMINICA QUARTA PASCHAE


49
LECTIO

Ps.

RESP.

LECTIO

II

ALLELUIA
EVANG.

Act 2, 14a. 36-41: Dominum eum et Christum Deus fecit.

[In die Pentecostes,] stans Petrus cum undccim levavit vocem


suam et locutus est: Certissime sci at omnis domus Israel. ..
Ps 22, I-3a. gb-4. 5 6
I)' (I ) : Dominus pascit me et nihil mihi deerit.
vel: Alleluia.
1 Petr 2, 20b-25: Conversi estis ad past01em animarum vestrarum .
Carissimi: Si benefacientes et patientes sustinetis ...
Io 10, I4: Ego sum pastor bonus, dicit Dominus;
et cognosco aves meas, et cognoscunt me meae.
lo 10, r-10: Ego sum ostium ovwm .
In illo tempore: Dixit I esus: Amen, amen dico vobis ...
B
Act 4, 8- r 2: Non est in alio ali quo salus>>.
In die bus illis: R epletus Spiritu Sancto, Petrus dixit: Principes
populi ...
Ps 117, I et 8-g. 2I-23. 26 et 28cd et 29
I)' (22): Lapidem, quem reprobaverunt aedificantes,
hie factus est in caput anguli.
vel: Alleluia.
1 Io 3, I -2: Videbimus Deum sicuti est.
Carissimi: Vidcte qualem caritatem dedit nobis Pater ...
Ut supra, n. 49
lo 10, I I-I8: Bonus pastor animam suam ponit pro ovibus .
In illo tempore: Dixit I esus: Ego sum pastor bonus ...

50

LECTIO

Ps.

RESP.

LECTIO

II

ALLELUIA
EvANG.

51
LECTIO

Ps.

RESP.

LECTIO

II

ALLELUIA
EvANG.

Act 13, 14 43-52: Ecce convertimur ad gentes.


In die bus illis: Pcrtranscuntcs Paulus et Barnabas a Perge venerunt Antiochiam Pisidiac ... 43 Et secuti sunt multi Iudaeorum
et colentium prosclytorum cos qui loquentes ...
Ps 99, 2. 3 5
Ji' (gc): Nos populus eius et oves pascuae eius.
vel: Alleluia.
Ap 7, g. 14b-r7: Agnus pascet illos et deduce! eos ad vitae fontes
aquarum .
Ego, loannes, vidi turbam magnam ... I 4 Et dixit mihi unus de
senioribus: Hi sunt qui veniunt de tribulatione magna ...
Ut supra, n. 49
Io 10, 27-30: Ego vitam aeternam do ovibus meis .
In illo tempore: Dixit Iesus: Oves meae vocem meam audiunt...

36

PROPRIUM DE TEMPORE

~-------------------------------------------------

DOMINICA QUINTA PASCHAE

52
LECTIO

Ps.

RESP.

LECTIO

II

ALLELUIA

EVANG.

Act 6, I -7: Elegerunt septem viros plenos Spiritu Sane to.


In diebus illis, crescente numero discipulorum ...
Ps 32, I-2. 4-5. I8-Ig
~ (22): Fiat misericordia tua, Domine, super nos,
quemadmodum speravimus in te.
vel: Alleluia.
1 Petr 2, 4-9: Vos autem genus electum, regale sacerdotium .
Carissimi: Ad Dominum accedentes ...
Io 14, 6: Ego sum via et veritas et vita, dicit Dominus;
nemo venit ad Patrem, nisi per me.
lo 14, I-I2: Ego sum via et veritas et vita.
In illo tempore: Dixit Jesus discipulis suis: Non turbetur cor
vestrum ...
53

LECTIO

Ps.

RESP.

LECTIO

II

ALLELUIA

EVANG.

Ps.

RESP.

LECTIO

II

ALLELUIA

EvANG.

Act 9, 26-3 I: Narravit illis quomodo in via vidisset Dominum .


In die bus illis: Cum venisset Saul us in Jerusalem ...
Ps 21, 26b-27. 28 et 30. 3I-32
~ (2 6a): Apud te, Domine, laus mea in ecclesia magna.
vel: Alleluia.
1 lo 3, I 8-24: Hoc est mandatum eius, ut credamus et diligamus .
Filioli, non diligamus verbo ...
Io 15, 4a. sb: Manete in me, et ego in vobis, dicit Dominus;
qui manet in me, fert fructum multum.
lo 15, I-8: Qui manet in me et ego in eo hie fert fructum multum .
In illo tempore: Dixit Jesus discipulis suis: Ego sum vi tis vera ..
54

LECTIO

Act 14, 2 I b-2 7: Retulerunt Ecclesiae quanta fecisset Deus cum ill is.
In die bus illis: Reversi sunt Paulus et Barnabas Lystram ...
Ps 144, 8-g. ro-I 1. 12-I3ab
~ (cf. I) : Benedicam nomini tuo in saeculum, Deus meus rex.
vel: Alleluia.
Ap 21, I-5a: Absterget Deus omnem lacrimam ab oculis eorum .
Ego, loannes, vidi caelum novum ...
Io 13, 34: Mandatum novum do vobis, dicit Dominus,
ut diligatis invicem, sicut dilexi vos.
Io 13, 3 I -33a. 34-35: Mandatum novum do vobis ut diligatis
znvtcem >>.

Cum exisset Judas [e cenaculo ], dixit Jesus ...

37

DOMINICAE PASCHAE

DOMINICA SEXTA PASCHAE


A

55
LECTIO

Act 8, s-8. 14-17: Jmposuerunt manus super illos, et accipiebant Spiritum Sanctum.

In die bus illis: Philippus descend ens in civitatem Samariae ...


Ps.

RESP.

LECTIO

II

Ps 65, 1-3a. 4-5. 6-7a. 16 et 20


ij (I): Iubilate Deo, omnis terra.
vel: Alleluia.
1 Petr 3, Is- I8: (( Mortificatus quidem carne, vivificatus autem Spiritu )).
Carissimi: Dominum Christum sanctificate ...

ALLELUIA

Io 14, 23: Si quis diligit me, sermonem meum servabit,


dicit Dominus;
et Pater meus diliget eum, et ad eum veniemus.

EvANG.

Io 14, I s-2 I : (( Rogabo Patrem et alium Paraclitum dab it vobis.


In illo tempore: Dixit Iesus discipulis suis: Si diligitis me ...

56
LECTIO

Act 10,

25-26.

34-35. 44-48: Et m nationes gratia Spiritus Sancti

effusa est.

Factum est, cum introisset Petrus... 44 Adhuc loquente Petro,


cecidit Spiritus Sanctus ...
Ps.

RESP.

LECTIO

II

ALLELUIA

EvANG.

Ps 97,

I. 2-3ab. 3cd-4
ij ( cf. 2 b): In conspectu gentium revelavit Dominus salutare
suum.
vel: Alleluia.

1 lo 4, 7-Io: Deus caritas est.


Carissimi, diligamus mv1cem ...
U t supra, n. 55
Io 15, g- I 7 : M aiorem hac dilectionem nemo habet, ut an imam suam
quis ponat pro amicis suis .
In illo tempore: Dixit Iesus discipulis suis: Sicut dilexit me
Pater. ..

PROPRIUM DE TEMPORE

57
LECTIO

Ps.

RESP.

LECTIO

II

Act 15, 1-2. 22-29: Visum est Spiritui Sancto et nobis nihil ultra
imponere vobis oneris quam haec necessaria.
In diebus illis: Quidam descendentes de ludaea ...

Ps 66, 2-3. 5 6 et 8
~ (4): Confiteantur tibi populi, Deus,
confiteantur tibi populi omnes.
vel: Alleluia.

Ap 21, 10-14. 22-23: Ostendit mihi civitatem sanctam descendentem de caelo .


Sustulit me angelus in spiritu super montem ...

ALLELTJIA

Ut supra, n. 55

EVANG.

Io 14, 23-29: Spiritus Sanctus suggeret vobis omnia quae dixi vobis.
In illo tempore: Dixit Iesus discipulis suis: Si quis diligit me ...
Ubi Ascensio Domini sequenti Dominica celebratur, legi possunt in
Dominica sexta Paschae lectio II et Evangelium quae Dominicae septimae
assignantur, ut infra, nn. 59-61.

DOMINICAE PASCHAE
58

39

IN ASCENSIONE DOMINI

LECTIO I

Act 1, I- I I : Videntibus ill is, elevatus est>>.


Primum quidem sermonem feci ...

Ps.

Ps 46, 2-3. 6-7 . 8-g


~ (6): Ascendit Deus in iubilo,
et Dominus in voce tubae.
vel: Alleluia.

RESP.

LECTIO II

Eph 1, I 7-23: Constituens eum ad dexteram suam in caelestibus .


Fratres: Deus Domini nostri Iesu Christi, Pater gloriae ...

ALLELUIA

Mt 28, I ga. 20b: Euntes docete omnes gentes, dicit Dominus:


ego vobiscum sum omnibus diebus
usque ad consummationem saeculi.

EvANG.

A Mt 28, I 6-20: Data est mihi omnis potestas in caelo et in terra>>.


Conclusio sancti Evangelii secundum Matthaeum.
In illo tempore: Undecim discipuli abierunt in Galilaeam ...
B Me 16, I 5-20: Assumptus est in caelum et sedit a dextris Dei.
Conclusio sancti Evangelii secundum Marcum.
In illo tempore: [Apparens Iesus undecim J dixit eis: Euntes m
mundum universum ...
C Lc 24, 46-53: Dum benediceret illis, ferebatur in caelum .
Conclusio sancti Evangelii secundum Lucam.
In illo tempore: Dixit Iesus discipulis suis: Sic scriptum est...

Ad libitum, pro annis B et C:


LECTIO II B Eph 4, I-I3 (longior) vel 4, I-7 I I-I3 (brevior): In mensuram
aetatis plenitudinis Christi.
Fratres: Obsecro vos ...

C Hebr 9, 24-28; 10, I9-23: Christus introivit zn ipsum caelum .


Non in manufacta Sancta ...

PROPRIUM DE TEMPORE

DOMINICA SEPTIMA PASCHAE


LECTIO

Ps.

RESP.

LECTIO

II

ALLELUIA

EvANG.

A
59
Act 1, I 2- I4: Erant perseverantes unanimiter in oratione .
[Postquam assumptus est Iesus in caelum,] reversi sunt apostoli
in Ierusalem ...
Ps 26, I. 4 7-8a
~ (I 3): Credo videre bona Domini in terra viventium.
vel: Alleluia.
1 Petr 4, I3-I6: Si exprobramini in nomir:e Christi, beati>>.
Carissimi: Quemadmodum communicatis Christi passionibus
gaudete ...
cr. Io 14, I8: Non relinquam VOS orphanos, dicit Dominus:
vado et venio ad vos, et gaudebit cor vestrum.
Io 17, I-IIa: Pater, clarifica Filium tuum>>.
In illo tempore: Sublevatis oculis in caelum, dixit Iesus: Pater,
venit hora ...

60
LECTIO

Act 1,

I 5- I 7.

20a. 20c-26:

Oportet test em resurrection is ezus no-

biscum fieri unum ex isliP>.

Ps.

RESP.

LECTIO

II

ALLELUIA

EvANG.

LECTIO

Ps.

RESP.

LECTIO

II

ALLELUIA

EVANG.

In diebus illis, exsurgens Petrus in medio fratrum ... 20 Scriptum


est enim in libro psalmorum: Fiat commoratio ...
Ps 102, I-2. I I-I2. Ig-2oab
~ (I9a): Dominus in caelo paravit sedem suam.
vel: Alleluia.
1 Io 4, I I- I 6: Qui manet in caritate in Deo manet, et Deus in eo .
Carissimi, si sic Deus dilexit nos ...
Ut supra, n. 59
Io 17, I I b- I 9: Sint unum sicut nos! .
In illo tempore: [Sublevatis oculis m caelum, oravit Iesus dicens :] Pater sancte, serva eos ...

61
c
Act 7, 55-60: Video Filium hominis a dextris stantem Dei.
In die bus illis: Cum esset Stephanus plenus Spiritu Sancto ...
Ps 96, I et 2 b. 6 et 7c. 9
~ (I a et 9a): Dominus regnavit, altissimus super omnem terram.
vel: Alleluia.
Ap 22, I2-14. I6-I7. 20: Veni, Domine lesu! .
Ego, Ioannes, audivi vocem dicentem mihi: Ecce venio cito ...
Ut supra, n. 59
Io 17, 20-26: Sint consummati in unum!
In illo tempore: [Sublevatis oculis in caelum, oravit Iesus dicens:
Pater sancte,] non pro his rogo tantum ...

DOMINICAE PASCHAE

DOMINICA PENTECOSTES
62

Ad Missam in vigilia

Hae lectiones adhibentur in Missa quae celebratur vespere sabbati sive


ante sive post I Vesperas Dominicae Pentecostes.
LECTIO I

Gen 11, I -g: Vocatum est Babel quia ibi confusum est labium universae terrae.
Erat universa terra labii unius ...
vel Ex 19, 3-Ba. I 6-2ob: Descendet Dominus coram omni plebe super
montem Sinai.
In die bus illis: Moyses ascendit ad Deum ... 8 usque ad faciemus.
20 usque ad in cacumen eius.
vel Ez 37, 1-14: Ossa arida, intromittam in vos spiritum, et vivetin>.
In die bus illis: Facta est super me manus Domini ...
vel Ioe1 3, I-5: Super servos meos et ancillas effundam Spiritum meum.
Haec dicit Dominus: Effundam spiritum meum ...

Ps. RESP.

Ps 103, 1-2a. 24 et 35c. 27-28. 29bc-3o


~ (30) : Emitte Spiritum tuum, Domine,
et renova faciem terrae.
vel: Alleluia.

LECTIO II

Rom 8, 22-27: Spiritus interpel/at gemitibus inenarrabilibus .


Fratres: Scimus quod omnis creatura congemiscit ...

ALLELUIA

Veni, Sancte Spiritus, reple tuorum corda fidelium;


et tui amoris in eis ignem accende.

EvAN G.

Io 7, 37-39: Flumina fluent aquae vivae .


In novissimo die magna festivitatis, stabat Iesus ...

63
LECTIO I
Ps. RESP.

LECTIO II

SEQUENTIA
ALLELUIA
EvANG.

Ad Missam in die

Act 2, 1-1 1 : Repleti sunt omnes Spiritu Sancto et coeperunt loqui .


Cum compleretur dies Pentecostes ...
Ps 103, Jab et 24ac. 29bc-3o. 31 et 34
~ (30) : Emitte Spiritum tuum, Domine,
et renova faciem terrae.
vel: Alleluia.
1 Cor 12, 3 b-7. 12-1 3: In uno Spiritu omnes nos zn unum corpus
baptizati sumus .
Fratres: Nemo potest dicere: Dominus Iesus ...
V eni, Sancte Spiritus, p. 444
Ut supra, n. 62.
Io 20, 19-23: Sicut misit me Pater, et ego mitto vos: Accipite Spiritum Sanctum.
Cum esset sera die illo, pnma sabbatorum ...

PROPRIUM DE TEMPORE

Vel ad libitum pro anno B:


LECTIO

II

Gal 5, I 6-25: Fructus Spiritus.


Fratres: Spiritu ambulate ...
Io 15, 26-2 7; 16, I 2- I 5: Spiritus veritatis deducet vos in omnem
veri tat em .
In illo tempore: Dixit Jesus discipulis suis: Cum venerit Paraclitus ...

EvANG.

Vel ad libitum pro anno C:


LEcTIO

EvANG.

II

Rom 8, 8- I 7: Q_uicumque Spiritu Dei, aguntur hi filii Dei sunt .


Fratres: Qui in carne sunt ...
lo 14, I 5- I 6. 23b-26: Spiritus Sanctus vos docebit omnia .
In illo tempore: Dixit Jesus discipulis suis: Si diligitis me ...
Ubi feria II vel etiam III post Pentecosten sunt dies quibus fideles
debent vel solent Missam frequentare, resumi possunt lectiones Dominicae
Pentecostes ut supra, vel sumi possunt lectiones in coriferenda Confirmatione,
nn. 764-768.

TEMPUS PER ANNUM>>

DoMINICA PRIMA FIT FESTUM BAPTISMATIS DoMINI (cf. supra, n. 2 1)

DOMINICA SECUNDA
64
LECTIO I
Ps. RESP.
LECTIO II

ALLELUIA

EVANG.

Is 49, 3 5-6: Dabo te in lucem gentium, ut sit salus mea.


Dixit mihi Dominus: Servus meus es tu ...
Ps 39, 2 et 4ab. 7-Ba. Bb-9. 10
~ (8a et 9a): Ecce venio, Domine, facere voluntatem tuam.
1 Cor 1, I-3: Gratia vobis et pax a D eo Patre nostro et Domino lesu .
Initium Epistolae primae beati Pauli apostoli ad Corinthios.
Paulus, vocatus apostolus Christi Iesu ...
Io 1, qa. I2a: Verbum caro factum est, et habitavit in nobis;
Quotquot receperunt eum
dedit eis potestatem filios Dei fieri.
Io 1, 29-34: Ecce Agnus Dei, qui toll it peccatum mundi .
In illo tempore: Videt Ioannes Iesum venientem ad se ...

65
LECTIO I
Ps. RESP.
LECTIO II

ALLELUIA
EVAN G.

Ps. RESP.
LECTIO II
ALLEUJ'IA

EVANG.

1 Sam 3, gb-Io. I9: Loquere, Domine, quia audit servus tuus .


In die bus illis: Dormiebat Samuel in templo Domini ...
Ut supra, n. 64.
1 Cor 6, Igc-15a. I7-20: Corpora vestra membra Christi sunt>>.
Fratres: Corpus non fornicationi, sed Domino ... 15 usque ad membra Christi sunt?
Io 1, 41. I7b: Invenimus Messiam, qui est Christus
gratia et veritas per eum facta est.
Io 1, 35-42: Viderunt ubi maneret et apud eum manserunt >>.
In illo tempore: Stabat Ioannes et ex discipulis eius duo ...

66
LECTIO I

Is 62, I-5: Gaudet sponsus super sponsam .


Propter Sion, non tacebo ...
Ps 95, I-2a. 2b-g. 7-Ba. g-wa et c
~ (3): Annuntiate in omnibus populis mirabilia Domini.
1 Cor 12, 4- I I : Unus et idem Spiritus dividens singulis prout vult .
Fratres: Divisiones gratiarum sunt, idem autem Spiritus ...
Cf. 2 Th 2, I4: Deus vocavit nos per Evangelium
in acquisitionem gloriae
Domini nostri lesu Christi.
Io 2, I- I I : Hoc fecit initium signorum Jesus in Cana Galilaeae .
In illo tempore: Nuptiae factae sunt in Cana Galilaeae ...

PR()PRTUM DE TEMPORE

DOMINICA TERTIA
67
LECTIO

Ps.

RESP.

LECTIO

II

Is 8, 23b - 9, 3: In Galilaea gentium, vidit populus lucem magnam.


Primo tempore, contemptibilem reddidit terram Zabulon ...
Ps 26, I. 4 13-14
ij (Ia): Dominus illuminatio mea et salus mea.
1 Cor 1, I o- I 3 I 7: Idipsum dicatis omnes, et non sint in vobis schismata .
Obsecro vos, fratres, per nomen Domini ...

ALLELUIA

Cf. Mt 4, 23: Praedicabat Iesus Evangelium regni,


et sanabat omnem infirmitatem in populo.

EVANG.

Mt 4, I2-23 (longior) vel I2-I7 (brevior): Venit in Capharnaum,


ut impleretur quod dictum est per Isaiam .
Cum audisset Iesus quod Ioannes traditus esset ...
68

LECTIO

Ps.

RESP.

LECTIO

II

Ion 3, I -5. I o: Conversi sunt Nine vitae de vta sua mala.


Factum est verbum Domini ad Ionam dicens ...

Ps 24, 4bc-sab. 6-7bc. 8-g


ij (4a) : Vias tuas, Domine, demonstra mihi.
1 Cor 7, 29-3 I: Praeterit figura huius mundi .
Hoc dico, fratres: tempus brevia tum est ...

ALLELUIA

Me 1, IS: Appropinquavit regnum Dei;


paenitemini et credite Evangelio.

EvANG.

Me 1, I4-20: Paenitemini et credite Evangelio .


Postquam traditus est Ioannes ...

LECTIO

Ps.

RESP.

LECTIO

II

69
c
Neh 8, 2-4a. s-6. 8-Io: Legerunt in libro Legis, et aperierunt sensum>>.
In die bus illis: Attulit Esdras sacerdos legem ... 4 usque ad fecerant.
Ps 18, 8. g. IO. IS
ij (lo 6, 6gc) : Verba tua, Domine, Spiritus et vita sunt.
1 Cor 12, I2-30 (longior) vel I2-I4. 27 (brevior): Vos estis corpus
Christi, et membra ex parte.
Fratres: Sicut corpus unum est ...

ALLELUIA

Le 4, I8: Evangelizare pauperibus misit me Dominus,


praedicare captivis remissionem.

EVANG.

Le 1, I-4; 4, I4-2I: Hodie impleta est haec Scriptura .


Quoniam quidem multi conati sunt... 4, I 4 In illo tempore:
Regressus est Iesus in virtute Spiritus ...

DOMINICAE

PER ANNUM

47
DOMINICA QUARTA
A

70
LECTIO

Soph 2, 3; 3,

I 2- I 3:

Derelinquam in medio tui populum pauperem

et egenum .

Quaerite Dominum, omnes mansueti terrae ...


Ps.

RESP.

LECTIO

II

ALLELUIA

Ps 145, 7 8-ga. gbc-10


~ (Mt 5, 3) : Beati pauperes spiritu,
quoniam ipsorum est regnum caelorum.
vel: Alleluia.
1 Cor 1, 26-3I: Infirma mundi elegit Deus.
Videte vocationem vestram, fratres ...

Mt 5, I2a: Gaudete et exsultate,


quoniam merces vestra copiosa est m caelis.

Mt 5, I-I2a: Beati pauperes spiritu .

EvANG.

In illo tempore: Vi dens Iesus turbas ...


caelis.

71
LECTIO

Ps.

REsP.

LECTIO

II

ALLELUIA

I2

usque ad copiosa est in

Deut 18, I 5-20: Prophetam suscitabo et ponam verba mea in ore eius .
Locutus est Moyses populo dicens: Prophetam de gente tua ...
Ps 94, I-2. 6-7. 8-g
~ (8): Utinam hodie vocem Domini audiatis:
nolite obdurare corda vestra .
1 Cor 7, 32-35: Virgo cogitat quae Domini sunt, ut sit sancta .
Fratres: Volo vos sine sollicitudine esse ...

Mt 4, I 6: Populus qui sedebat in tenebris lucem vidit magnam,


et sedentibus in regione et umbra mortis
lux orta est eis.

EvANG.

Me 1, 2 I -28: Erat docens eos quasi potestatem habens .


[In civitate Capharnaum,] sabbatis Iesus ingrcssus synagogam,
docebat eos ...

PROPRIUM DE TEMPORE
72

LECTIO I

ler 1, 4-5. I 7-Ig: Prophetam gentibus dedi te >>.


In die bus Iosiae: Factum est verbum Domini ad me, dicens ...

Ps. RESP.

Ps 70, I-2. 3-4a. s-6ab. I5ab et I 7


~

(cf. I5a b): Os meum annuntiabit salutare tuum, Domine.

LECTIO II

1 Cor 12, 3I - 13, I3 (Iongior) vel 13, 4-I3 (brevior): Manet


fides, spes, caritas; maior autem est caritas .
Fratres: Aemulamini charismata maiora ...
(brevior) Fratres: Caritas patiens est ...

ALLELUIA

Lc 4, I8: Evangelizare pauperibus misit me Dominus


praedicare captivis remissionem.

EvANG.

Lc 4, 2 I -30: Jesus sicut Elias et Elisaeus non ad Iudaeos tan tum mittitur.
In illo tempore: Coepit Iesus dicere in synagoga: Hodie lmpleta est haec Scriptura ...

DOMINICAE PER ANNUM >>

49

DOMINICA QUINTA
73
LECTIO I
Ps. RESP.

LECTIO II
ALLELUIA
EvANG.

Is 58, 7-Io: Ernmpet quasi mane lumen tuum.


Haec dicit Dominus: Frange esurienti panem tuum ...
Ps 111, 4-5. 6-7. 8a et 9
~ (4a): Exortum est in tenebris lumen rectis.
vel: Alleluia.
1 Cor 2, I -5: Annuntiavi vobis mysterium Christi crucifixi .
Ego, cum venissem ad vos, fratres ...
Io 8, I 2 : Ego sum lux mundi, dicit Dominus;
qui sequitur me habebit lucero vitae.
Mt 5, I3-I6: Vos estis lux mundi .
In illo tempore: Dixit Jesus discipulis suis: Vos estis sal terrae ...

74
LECTIO I

Ps. RESP.

LECTIO II
ALLELUIA
EvANG.

Ps. RESP.
LECTIO II

lob 7, I-4 6-7: Replebor doloribus ttsque crepusculum .


Locutus est lob dicens: Nonne militia est vita hominis super
terram ...
Ps 146, 1-2. 3-4. s-6
~ (cf. 3a): Laudate Dominum, qm sanat contritos corde.
vel: Alleluia.
1 Cor 9, 16-19. 22-23: Vae mihi, si non evangeli;::.avero .
Fratres: Si evangelizavero, non est mihi gloria ...
Mt 8, I 7: Christus infirmitates nostras accepit
et aegrotationes portavit.
Me 1, 29-39: Cttravit multos qui vexabantur variis languoribus .
In illo tempore: Egrediens Jesus de synagoga, venit in domum
Simonis ...

75
LECTIO I

Is 6, I-2a. 3-8: << Ecce ego, mitte me.


In anno quo mortuus est rex Ozias ...
Ps 137, I-2a. 2bc-3. 4-5. 7c-8
~ (Ic): In conspectu angelorum psallam tibi, Domine.
1 Cor 15, I- I 1 (longior) vel 3-8. I 1 (brevior) : Sic praedicamus et
sic credidistis .

ALLELUIA
EvANG.

Notum vobis facio, fratres ...


(brevior) Fratres: Tradidi vobis in primis quod et accept ...
Mt 4, 19: Venite post me, dicit Dominus,
et faciam vos fieri piscatores hominum.
Lc 5, I- I I : Relic tis omnibus, secuti sunt ilium.
In illo tempore: Cum turba urgeret Iesum ...

PROPRIUM DE TEMPORE

50

DOMINICA SEXTA

76
LECTIO I
Ps. RESP.
LECTIO II

Sir 15, r6-2r (gr. 15-20): Nemini mandavit impie agere.


Si volueris mandata servare ...
Ps 118, I-2. 4-5. I7-I8. 33-34
W (I b) : Beati qui ambulant in lege Domini.
1 Cor 2, 6- I o: Praedestinavit Deus sapientiam ante saecula zn gloriam nostram }}.

ALLELUIA
EVANG.

Fratres: Sapientiam loquimur inter perfectos ...


Cf. Mt 11, 25: Benedictus es, Pater, Domine caeli et terrae,
quia mysteria regni parvulis revelasti.
Mt 5, 17-37 (longior) vel 20-22a. 27-28, 33-34a. 37 (brevior):
Sic dictum est antiquis; ego autem dico vobis}},

In illo tempore: Dixit lesus discipulis suis: Nolite putare quoniam veni solvere Legem ... (brevior) In illo tempore: Dixit lesus
discipulis suis: Dico vobis: nisi abundaverit...

77
LECTIO I
Ps. RESP.

LECTIO II
ALLELU'IA
EvANG.

Lev 13, I -2. 44-46: Solus habitabit leprosus extra castra }} .


Locutus est Dominus ad Moysen ...
Ps 31, I-2. 5 I I
W (7) : Tu es refugium meum,
exsultationibus salutis circumdabis me.
1 Cor 10, 3 I - 11, I : Imitatores mei estote, sicut et ego Christi}}.
Fratres: Sive manducatis sive bibitis ...
Lc 7, I 6: Prophet a magnus surrexit in nobis,
et Deus visitavit plebem suam.
Me 1, 40-45: Discessit ab eo lepra, et mundatus est}},
In illo tempore: Venit ad Iesum leprosus ...

78
LECTIO I

Ps. RESP.
LECTIO II
ALLELU'IA
EvANG.

ler 17, s-8: Maledictus qut corifidit in homine; benedictus quz confidit in Domino}},
Haec dicit Dominus: Maledictus homo ...
Ps 1, I-2. 3 4 et 6
W (Ps 39, sa) : Beatus vir qui posuit Dominum spem suam.
1 Cor 15, I 2. I 6-20: Si Christus non suscitatus est inanis est fides vestra }},
Fratres: Si Christus praedicatur quod suscitatus est a mortuis ...
Lc 6, 23ab: Gaudete et exsultate, dicit Dominus;
ecce enim merces vestra multa in caelo.
Lc 6, I7. 20-26: Beati pauperes. Vae vobis divitibun}.
In illo tempore: Descendens lesus cum duodecim stetit m loco
campestri ...

DOMINICAE PER ANNUM>>

DOMINICA SEPTIMA
79
LECTIO I
Ps. REsP.
LECTIO II

ALLELUIA
EVANG.

Lev 19, I-2. I7-I8: Diliges proximum tuum sicut teipsum.


Locutus est Dominus ad Moysen dicens ...
Ps 102, I-2. 3-4. 8 et IO. I2-I3
~ (8a): Miserator et misericors Dominus.
1 Cor 3, I6-23: Omnia vestra sunt, vos autem Christi, Christus autem
Dei.
Fratres: N escitis quia templum Dei estis ...
1 Io 2, 5: Qui servat verbum Christi,
vere in hoc caritas Dei consummata est.
Mt 5, 38-48: Diligite inimicos vestros .
In illo tempore: Dixit Iesus discipulis suis: Audistis quia dictum est ...
80

LECTIO I

Ps. RESP.
LECTIO II
ALLELUIA
EVAN G.

Is 43, I8-Ig. 2I-22. 24b-25: Deleo iniquitates tuas propter me.


Haec dicit Dominus: Ne memineritis priorum ... 24 Servire me
fecisti in peccatis tuis ...
Ps 40, 2-3. 4-5. 13-I4
~ (5b): Sana animam meam, Domine, quia peccavi tibi.
2 Cor 1, I 8-2 2 : Jesus non juit est et non, sed est in illo Juit .
Fratres: Fidelis D eus ...
Lc 4, 18: Evangelizare pauperibus misit me Dominus,
praedicare captivis remissionem.
Me 2, I -12 : Filius hominis habet potestatem in terra dimittendi peccata .

Iterum intravit Iesus Capharnaum post dies, et auditum est ...


81

LECTIO I

1 Sam 26, 2. 7-g. 12-13. 22-23: Tradidit te Dominus in maTUJ.


mea, et nolui extendere manum .

Ps. RESP.
LECTIO II

ALLELUIA
EVANG.

In die bus illis: Surrexit Saul et descendit... 22 Respondens David


ait...
Ps 102, 1-2. 3-4. 8 et 10. 12-13
~ (8a): Miserator et misericors Dominus.
1 Cor 15, 45-49: Sicut portavimus imaginem terreni, portabimus et
imaginem caelestis .
Fratres: Factus est prim us homo Adam ...
Io 13, 34: Mandatum novum do vobis, dicit Dominus,
ut diligatis invicem, sicut dilexi vos.
Lc 6, 27-38: Estote misericordes, sicut et Pater vester misericors est.
In illo tempore: Dixit Iesus discipulis suis: Vobis dico qui auditis ...

PROPRIUM DE TEMPORE

DOMINICA OCTAVA
A

82
LECTIO

Ps.

RESP.

LECTIO

II

Is 49, 14-I5: Ego non obliviscar tui.


Dixit Sion: Dereliquit me Dominus ...

Ps 61, 2-3. 6-7. 8-gab


W (6a): In Deo tantum quiesce, anima m ea.
1 Cor 4, I-S: lvfanifestabit Dominus consilia cordium .
Fratres: Sic nos existimet homo ...
2: Vivus est Dei sermo et efficax,
et discretor cogitationum et intentionum cordis.

ALLELUIA

Hebr 4,

EVAN G.

Mt 6, 24-34: Nolite solliciti esse in crastinum >>.


In illo tempore: Dixit lesus discipulis suis: N emo pot est duo bus
dominis servue ...

83
LECTIO

Ps.

RESP.

LECTIO

II

Os 2, I6b. I 7b. 21-22: Sponsabo te mihi in sempiternum .


Haec dicit Dominus: Ecce ego ducam earn ...

Ps 102, r-2. 3-4. 8 et IO. I2-I3


W (8a): Miserator et misericors Dominus.

2 Cor 3, I b-6: Epistula estis Christi ministrata a nobis.


Fratres: Numquid egemus, sicut quidam ...

ALLELUIA

lac 1, I 8: Voluntarie genuit nos Pater verbo veritatis,


ut simus primitiae quaedam creaturae eius.

EvANG.

Me 2, r8-22: Sponsus cum illis est.


In illo tempore: Erant discipuli loannis et pharisaei ieiunantes ...
84

LECTIO

Ps.

RESP.

LECTIO

II

Sir 27, s-8 (gr. 4-7): Ante sermonem non laudes uzrum .
Sicut in percussura cribri ...

Ps 91, 2-3. I3-I4. Is-r6


~ (cf. 2a): Bonum est confiteri tibi, Domine.
1 Cor 15, 54-58 : Dedit nobis victoriam per lesum Chris tum .
Fratres: Cum mortalc hoc induerit immortalitatem ...

ALLELUIA

Phil 2, I sd. I 6a: Lucctis sicut luminaria in mundo,


verbum vitae continentcs.

EVANG.

Lc 6, 39-45: Ex abundantia cordis os loquitur.


In illo tempore: Dice bat Iesus discipulis similitudinem ...

DOMINICAE

PER ANNUM >>

53

DOMINICA NONA
A

85
LECTIO

Deut 11, 18. 26-28. 32: En propono in conspectu vestro benedictionem


et maledictionem >>.

Locutus est Moyses populo dicens: Ponite haec verba mea ...
Ps.

RESP.

LECTIO

II

Ps 30, 2-3a. 3bc-4. I 7 et 25


~ (3b): Esto mihi, Domine, in rupem praesidii.
Rom 3, 2 I -2 sa. 28: (( Homo iustijicatur per fidem sine operibus legis.
Fratres: Nunc sine lege iustitia Dei manifestata est... 25 usque ad
sanguine ipsius.

ALLELUIA

Io 15, 5: Ego sum vitis, vos palmites, dicit Dominus;


qui manet in me, et ego in eo,
hie fert fructum multum.

EvANG.

Mt 7, 2 1-2 7: Domus super petram et domus super arenam aedijicata.


In illo tempore: Dixit Iesus discipulis suis: Non omnis qui dicit
mihi ...
B

86
LECTIO

Ps.

RESP.

LECTIO

II

ALLELUIA

EvANG.

Deut 5, I 2- I 5: Memento quod et ipse servurzs zn Aegypto .


Haec dicit Dominus: Observa diem sabbati ...

Ps 80, 3-4. s-6ab. 6c-8a. Io-I Ib


~ (2a): Exsultate Deo, adiutori nostro.
2 Cor 4, 6- I I : Vita lesu manifestatur in corporibus nostris .
Fratres: Deus qui dixit: De tenebris ...
Cf. Io 17, I7b. a: Sermo tuus, Domine, veritas est;
sanctifica nos in veritate.

Me 2, 23 -

3, 6 (longior) vel 2, 23-28 (brevior): Dominus est

Filius hominis etiam sabbati .

Factum est cum Dominus sabbatis ambularet...

PROPRIUM DE TEMPORE

54

87
LECTIO

Ps.

RESP.

LECTIO

II

1 Reg 8, 4I-43: Cum venerit alienigena, exaudies eum .


In die bus illis: Oravit Salomon in templo dicens: Alienigena,
qui non est de populo tuo Israel...
Ps 116, 1. 2
~ (Me 16, I5): Euntes in mundum universum,
praedicate Evangelium.
vel: Alleluia.

Gal I, I -2. 6- I o: Si adhuc hominibus placerem, Christi servus non


essem >>.
Initium Epistolae beati Pauli apostoli ad Galatas.
Paulus apostolus non ab hominibus ...

ALLELUIA

Io 3, I6: Sic Deus dilexit mundum,


ut Filium suum unigenitum claret;
omnis qui credit in eum habet vitam aeternam.

EVANG.

Lc 7, I- 10: Nee in Israel tantam fidem inveni .


In illo tempore: Cum implesset Iesus omnia verba sua ...

DOMINICAE PER ANNUM

55

DOMINICA DECIMA
88

LECTIO I
Ps. RESP.
LECTIO II
ALLELUIA
EVANG.

Os 6, 3-6: Caritatem volo, et non sacrificium .


Sciamus sequamurque ut cognoscamus Dominum ...
Ps 49, r et 8. 12-I3. q.IS
~ (23b): Qui immaculatus est in via, ostendam illi salutare Dei.
Rom 4, I 8-25: Confortatus est fide, dans gloriam Deo .
Fratres: Abraham contra spem in spe credidit ...
Lc 4, I 8: Evangelizare pauperibus misit me Dominus;
praedicare captivis remissionem.
Mt 9, 9- I 3: Non veni vocare iustos, sed peccatores .
In illo tempore: Cum transiret lesus, vidit hominem sed en tern
in teloneo ...

89
LECTIO I

Ps. REsP.

LECTIO II
ALLELUIA

EVANG.

LECTIO I
Ps. RESP.
LECTIO II

ALLELUIA
EVAN G.

Gen 3, 9- I 5: Inimicitias ponam inter semen tuum et semen mulieris .


[Postquam comedit Adam de ligno,] vocavit eum Dominus Deus
et dixit ei ...
Versus 15b interpretari debet secundum hebraicam veritatem.
Ps 129, I-2. 3-4ab. 4c-6. 7-8
~ ( 7) : Apud Dominurn misericordia,
et copiosa apud eum redemptio.
2 Cor 4, 13 - 5, I: Credimus, propter quod et loquimur>>.
Fratres: Habentes eundem spiritum fidei ...
lo 12, 3Ib-32: Nunc princeps huius mundi eicietur foras,
dicit Dominus;
et ego, si exaltatus fuero a terra,
omnes traham ad meipsum.
Me 3, 20-35: Satanas finem habet>>.
In illo tempore: Venit Iesus cum discipulis suis ad domum ...

c
90
1 Reg 17, I7-24: En vivit filius tuus>>.
In die bus illis: Aegrotavit filius mulieris matris familiae ...
Ps 29, 2 et 4 s-6. I I et I2a et I3b
~ (n): Exaltabo te, Domine, quoniam extraxisti me.
Gal 1, I I- I 9 : Revelavit Filium suum in me, ut evangelizarem illum
in gentibus .
Notum vobis facio, fratres, Evangelium ...
Lc 7, 16: Propheta magnus surrexit in nobis,
et Deus visitavit plebem suam.
Lc 7, II-I7: Adulescens, tibi dico: surge.
In illo tempore: Abiit Iesus in civitatem quae vocatur Nairn ...

PROPRIUM DE TEMPORE

DOMINICA UNDECIMA
91
I

Ex 19, 2-6a: Eritis mihi regnum sacerdotum et gens sancta .


In die bus illis: Pervenientes filii Israel usque in desertum Sinai ...

RESP.

Ps 99, 2. 3 5
~ (3c): Nos populus eius et aves pascuae eius.
Rom 5, 6- I I : Si reconciliati sumus per mortem Filii, multo magzs

LECTIO

Ps.

LECTIO

II

salvi erimus in vita ipsius >>.


ALLELVIA

EvANG.

Fratres: Christus, cum adhuc infirmi essemus ...


Me 1, 15: Appropinquavit regnum Dei:
paenitemini et credite Evangelio.
Mt 9, 36 - 10, 8: Convocatis duodecim discipulis suis, misit eos .
In illo tempore: Videns Iesus turbas, misertus est eis ...
92

LECTIO

Ps.

RESP.

LECTIO

II

ALLELUIA

EvANG.

Ez 17, 22-24: Exaltavi lignum humile .


Haec dicit Dominus Deus ...
Ps 91, 2-3. 13-I4. I5-I6
~ (cf. 2a): Bonum est confiteri tibi, Domine.
2 Cor 5, 6-10: Contendimus sive praesentes sive absentes placere Domino.
Fratres: Audentes semper, et scientes ...
Semen est verbum Dei, sa tor autem Christus;
omnis qui invenit eum, manebit in aeternum.
Me 4, 26-34: Minus est omnibus seminibus, et fit mazus omnibus
holeribus .

In illo tempore: Dice bat Iesus turbis: Sic est regnum Dei ...

93
I

2 Sam 12, 7-10. I3: Dominus transtulit peccatum tuum: non morieris.
In die bus illis: Dixit Nathan ad David: Haec dicit Dominus
Deus Israel...

RESP.

Ps 31, I-2. 5 7 I I
~ (cf. 5c): Remitte, Domine, culpam peccati me1.
Gal 2, I 6. I g-2 I : Vivo iam non ego, vivit vero in me Christus .
Fratres: Scientes quod non iustificatur homo ...
1 Io 4, 10b: Deus dilexit nos, et misit Filium suum
propitiationem pro peccatis nostris.
Le 7, 36 - 8, 3 (longior) vel 7, 36-50 (brevior): Remissa sunt

LECTIO

Ps.

LECTIO

II

ALLELUIA

EvAN G.

peccata eius multa, quoniam dilexit multum .

In illo tempore: Rogabat lesum quidam de pharisaeis ...

DOMINICAE

PER ANNUM

57

DOMINICA DUODECIMA
94
LECTIO

Ps.

RESP.

LECTIO

II

ALLELUIA

EvANG.

ler 20, I o- I 3 : Liberavit an imam pauperis de manu malorum .


Dixit Jeremias: Audivi contumelias multorum ...
Ps 68, 8-10. I4 et 17. 33-35
:W (1 4c) : In multitudine misericordiae tuae, exaudi me, Domine.
Rom 5, I 2- I 5: Non sicut delictum, ita et donum .
Fratres: Sicut per unum hominem ...
Io 15, 26b. 27a: Spiritus veritatis testimonium perhibebit de me,
dicit Dominus;
et vos testimonium perhibetis.
Mt 10, 26-33: Nolite timere eos qui occidunt corpus.
In illo tempore: Dixit Jesus apostolis suis: Ne timueritis homines.
Nihil enim est opertum ...
95

LECTIO

Ps.

RESP.

LECTIO

II

ALLELUIA

EvANG.

Ps.

RESP.

LECTIO

II

ALLELU'IA

EvANG.

Io b 38, I. 8- I I : Hie conjringes tumentes jluctus tuos .


Respondens Dominus lob de turbine dixit: Quis conclusit ostiis
mare ...
Ps 106, 23-24. 25-26. 28-29. 30-31
:W (I b) : Confitemini Domino, quoniam in saeculum misericordia
eius!
vel : Alleluia.
2 Cor 5, 14-17: Ecce, facta sunt nova.
Fratres: Caritas Christi urget nos ...
Lc 7, 16: Propheta magnus surrexit in nobis,
et Deus visitavit plebem suam.
Me 4, 35-4I: QJlis est iste, quia et ventus et mare oboediunt ei? .
In ilia die, cum sera esset factum, ait Jesus discipulis suis: Transeamus ...
96

LECTIO

Zac 12, ro-II; 13, I: Videbunt in quem transjixerunt (Io 19, 37).
Haec dicit Dominus: Effundam super do mum David ...
Ps 62, 2abcd. 2e-4. 5-6. 8-g
:W (2h): Sitivit in te anima mea, Domine, Deus meus.
Gal 3, 26-29: Q.uicumque bapti;::.ati estis, Christum induistis .
Fratres: Omnes filii Dei estis ...
Io 10, 27: Oves meae vocem meam audiunt, dicit Dominus;
et ego cognosco eas, et sequuntur me.
Lc 9, I 8-24: Tu es Christus Dei. Oportet Filium hominis multa pati .
Factum est cum solus esset Jesus orans ...

sB

PROPRIUM D E T E MPORE

DOMINICA DECIMA TERTIA


97
LECTIO

Ps.

RESP.

LECTIO

II

2 Reg 4, 8-II. I4-I6a: Vir Dei sanctus est iste, maneat ibi.
Facta est quaedam dies ...
Ps 88, 2-3. 16-17. I8-Ig
ij (2a): Misericordias Domini m aeternum cantabo.
Rom 6, 3-4. 8-I I: Consepulti cum illo per baptismum, zn novitate
vitae ambulemus .
Fratres: Quicumque baptizati sumus in Christo Iesu ...

ALLELUIA

1 Petr 2, 9: Vos genus electum, regale sacerdotium, gens sancta;


virtutes annuntiate eius qui de tenebris vos vocavit
in admirabile lumen suum.

EvANG.

Mt 10, 37-42: Qjti non accipit crucem non est me dignus. Qjti recipit
vos, me recipit )) .
In illo tempore: Dixit Iesus apostolis suis: Qui am at patrem ...
98

LECTIO

Ps.

RESP.

LECTIO

II

Sap 1, I 3- I 5; 2, 23-24: lnvidia diaboli mors introivit


terrarum )).
Deus mortem non fecit ...

tn

orb em

Ps 29, 2 et 4 s-6. I I et I2a et I3b


ij (2a): Exaltabo te, Domine, quoniam extraxisti me.
2 Cor 8, 7 g. I3-I5: Vestra abundantia.fratrum pauperum inopiam
suppleat )).
Fratres: Sicut in omnibus abundatis ...

ALLELUIA

Cf. 2 Tim 1, I o: Salva tor noster Iesus Christus dextruxit mortem,


et illuminavit vitam per Evangelium.

EvANG.

Me 5, 2I-43 (longior) vel 2I-24. 35b-43 (brevior): Puella, tibi


dico, surge)).
In illo tempore: Cum transcendisset Iesus in navi ...
(brevior) In illo tempore: Cum transcendisset Iesus in navi ...
24 usque ad turba multa. 35 Et veniunt ab archisynagogo ...

DOMINICAE

PER ANNUM

99
LECTIO

Ps.

RESP.

LECTIO

II

ALLELUIA

EVANG.

59

1 Reg 19, I6b. I g-2I : Consurgens Eliseus abiit et secutus est Eliam .
In die bus illis: Dixit Dominus ad Eli am: Eliseum, filium Saphat ...

Ps 15, I-2a et 5 7-8. g-Io. II


~ (cf. sa): Tu es, Domine, pars hereditatis meae.
Gal 5, I. I 3- I 8: In libertatem vocati est is .
Fratres: Libertate nos Christus liberavit...
1 Sam 3, 9; Io 6, 68c: Loquere, Domine,
quia audit servus tuus;
verba vitae aeternae habes.

Lc 9,

SI-62:

Faciem suam jirmavit ut iret Jerusalem. Sequar te quo-

cumque zerzs .

Dum complerentur dies assumptionis Iesu, et ipse faciem suam


firmavit ...

6o

PROPRIUM DE TEMPORE

DOMINICA DECIMA QUARTA


A

100
LECTIO

Ps.

RESP.

LECTIO

II

ALLELUIA

EVANG.

Zac 9, g- 10: Ecce rex tuus venit tibi pauper.


Haec dicit Dominus: Exsulta sa tis, filia Sion ...

Ps 144, r-2. 8-g. 10-11. 13cd-I4


~ ( r) : Benedicam no mini tuo in saeculum, Deus meus, rex.
vel: Alleluia.
Rom 8, g. I 1-13: Si Spiritu opera corporis mortijicatis, vivetin>.
Fratres: Vos in carne ...
Cf. Mt 11, 25: Benedictus es, Pater, Domine caeli et terrae,
quia mysteria regni parvulis revelasti.
Mt 11, 25-30: Mitis sum et humilis corde .
In illo tempore, respond ens Iesus dixit ...

101
LECTIO

Ps.

RESP.

LECTIO

II

Ez 2, 2-5: Domus exasperans est, et sciant quia propheta fuerit zn


medio eorum .
In die bus illis: Ingressus est in me spiritus et statu it me ...
Ps 122, r-2 a . 2bcd. 3-4
~ (2cd): Oculi nostri ad Dominum, donee misereatur nostri.
2 Cor 12, 7-10: Gloriabor in injirmitatibus meis, ut inhabitet in me
virtus Christi.
Fratres: Ne extollar, datus est mihi ...

ALLELUIA

Cf. Lc 4, I 8: Spiritus Domini super me:


evangelizare pauperibus misit me.

EVANG.

Me 6, I -6: Non est propheta sine honore nisi in patria sua.


In illo tempore: Venit I esus in patriam suam ...

102
LECTIO

Ps.

RESP.

LECTIO

II

Is 66, 10-14c: Ecce ego dirigam ad earn quasi fluvium pacem.


Laetamini cum Jerusalem ... 14 usque ad servis eius.

Ps 65, r-3a. 4-5. 6-7a. I6 et 20


~ (I): Iubilate Deo, omnis terra.
Gal 6, 14- I 8 : Stigmata Iesu in corpore meo porto .
Fratres: Mihi absit gloriari ...

ALLELUIA

Col 3,

EVANG.

Lc 10, r-I2. 17-20 (longior) vel r-g (brevior): Requiescet super


illam pax vestra .
In illo tempore: Designavit Dominus alios septuaginta duos ...

sa. I 6a: Pax Christi dominetur in cordi bus vestris


verbum Christi habitet in vobis abundanter.

DOMINICAE

PER ANNUM

61

DOMINICA DECIMA QUINTA

LECTIO

Ps.

RESP.

LECTIO

II

ALLELUIA

EVANG.

LECTIO

Ps.

RESP.

LECTIO

II

A
103
Is 55, 10- I I : Imber terram germinare facit .
Haec dicit Dominus: Quomodo descendit imber ...
Ps 64, Ioabcd. IOe-I 1. 12-I3. 14
~ (Lc 8, 8): Semen cecidit in terram bonam, et fecit fructum.
Rom 8, 18-23: Exspectatio creaturae revelationemfiliorum Dei exspectat.
Fratres: Existimo quod non sunt condignae passiones ...
Semen est verbum Dei, sa tor autem Christus;
omnis qui invenit cum, manebit in aeternum.
Mt 13, 1-23 (longior) vel 1-9 (brevior): Exiit qui seminal seminare .
In illo die exiens Iesus de domo ...
B
104
Am 7, 12-15: Vade, propheta ad populum meum.
In die bus illis: Dixit Amasias [sacerdos Bethel] ad Amos ...
Ps 84, gab-10. I I-I2. I3-14
~ (8) : Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam,
et salutare tuum da nobis.
Eph 1, 3-14 (longior) vel 3-10 (brevior): Elegit nos in ipso ante
mundi constitutionem .

ALLELUIA

EvANG.

Benedictus Deus et Pater Domini nostri Iesu Christi ...


Cf. Eph 1, I 7-18: Pater Domini nostri lesu Christi
illuminet oculos cordis nostri,
ut sciamus quae sit spes vocationis nostrae.
Me 6, 7- I 3: Coepit illos mittere .
In illo tempore: Convocavit lesus duodccim ...

105
LECTIO

Ps.

RESP.

LECTIO

II

ALLELU'IA

EVANG.

Deut 30, I0-14: Juxta te est sermo ut facias illum .

Locutus est Moyses populo dicens: Audies vocem Domini Dei


tui, et custodies praecepta eius... et reverteris ad Dominum ...
Ps 68, I4 et 17 30-31. 33-34. 36ab et 37
~ (cf. 33) : Humiles, quaerite Deum, et vi vet cor vestrum.
vel Ps 18, 8. g. IO. I r
~ (ga): Justitiae Domini rectae, laetificantes corda.
Col 1, I 5-20: Omnia per ipsum, et in ipsum creata sunt .
Christus lesus est imago Dei invisibilis ...
Cf. Io 6, 63c. 68c: Verba tua, Domine, Spiritus et vita sunt;
verba vitae aeternae habes.
Lc 10, 25-37: Q_uis est meus proximus? .
In illo tempore: Ecce quidam legis peritus surrexit ten tans Iesum,
dicens ...

PROPRIUM DE TEMPORE

DOMINICA DECIMA SEXTA


106
LECTIO I
Ps. RESP.
LECTIO II
ALLELUIA
EVANG.

Sap 12, I 3 I6-Ig: Das super peccatis paenitentiam .


Non est alius Deus quam tu ...
Ps 85, s-6. g-IO. IS-I6a
W (sa) : Tu, Domine, suavis et mitis es.
Rotn 8, 26-27: Spiritus interpellat gemitibus inenarrabilibus >>.
Fratres: Spiritus adiuvat infirmitatem nostram ...
Cf. Mt 11, 25: Benedictus es, Pater, Domine caeli et terrae,
quia mysteria regni parvulis revelasti.
Mt 13, 24-43 (longior) vel 24-30 (brevior): Sinite utraque crescere
usque ad messem >>.
In illo tempore: Aliam parabolam proposuit Jesus turbis dicens ...

107
LECTIO I

Ps. RESP.
LECTIO II
ALLELUIA
EVANG.

Ps. RESP.
LECTIO II

ALLELUIA
EVANG.

Ier 23, I -6: Congregabo reliquias gregis met, et suscitabo super eos
pastores >>.
Vae pastoribus qui disperdunt ...
Ps 22, I-3a. 3b-4. 5 6
W (I) : Dominus pascit me, et nihil mihi deerit.
Eph 2, 13-I8: Ipse est pax nostra, qui fecit utraque unum>>.
Fratres: Nunc in Christo Iesu ...
Io 10, 2 7: Oves meae vocem me am audiunt, dicit Dominus;
et ego cognosco eas, et sequuntur me.
Me 6, 30-34: Erant sicut oves non habentes pastorem >>.
In illo tempore: Convenientes apostoli ad Iesum ...

108
LECTIO I

Gen 18, 1-Ioa: Domine, ne transeas servum tuum.


In die bus illis: Apparuit Abrahae Dominus iuxta quercus Mambre ...
Ps 14, 2-3ab . 3cd-4ab. 5
W (I a): Domine, quis habitabit m tabernaculo tuo?
Col 1, 24-28: Mysterium absconditum a saeculis, nunc autem manzfestatum sanctis >>.
Fratres: Nunc gaudeo in passionibus pro vobis ...
Cf. Lc 8, IS: Beati qui in corde bono et optimo verbum Dei
retinent, et fructum afferunt in patientia.
Lc 10, 38-42: Martha excepit illum. Maria optimam partem elegit>>.
In illo tempore: Intravit Iesus in quoddam castellum ...

DOMINICAE

PER ANNUM >>

DOMINICA DECIMA SEPTIMA

109
LECTIO

Ps.

RESP.

LECTIO

II

ALLELUIA

1 Reg 3, 5 7- I 2: Postulasti tibi sapientiam .


In diebus illis: Apparuit Dominus Salomoni ... 7 Et ait Salomon:
Domine, Deus meus, tu regnare fecisti ...
Ps 118, 57 et 72. 76-77. I27-I28. 129-130
~ (g7a): Quomodo dilexi legem tuam, Domine!
Rom 8, 28-30: Praedestinavit nos conformes fieri imaginis Filii eius .
Fratres: Scimus quoniam diligentibus Deum ...
Cf. Mt 11, 25: Benedictus es, Pater, Domine caeli et terrae,
quia mysteria regni parvulis revelasti.

Mt 13, 44-52 (longior) vel 44-46 (brevior): Vendit universa quae

EVANG.

habet, et emit agrum illum .

In illo tempore: Dixit Iesus turbis: Simile est regnum caelorum


thesauro abscondito in agro ...

110
LECTIO

Ps.

RESP.

LECTIO

II

ALLELUIA

2 Reg 4, 42-44: Comedent, et supererit .


In die bus illis: Vir quidam venit de Baalsalisa ...
Ps 144, IO-II. IS-16. 17-I8
~ (cf. I 6) : Aperis tu manum tuam, Domine, et satias nos.
Eph 4, z-6: Unum corpus, unus Dominus, una fides, unum baptisma .
Fratres: Obsecro vos ego, vinctus in Domino ...
Lc 7, I 6: Propheta magnus surrexit in nobis,
et Deus visitavit plebem suam.
Io 6, I- I 5 : Distribuit discumbentibus quantum valebant .
In illo tempore: Abiit Iesus trans mare Galilaeae ...

EVANG.

111
LECTIO

Ps.

RESP.

LECTIO

II

Gen 18, 20-32 : Ne indignetur Dominus meus si loquar .


In die bus illis: Dixit Dominus ...

Ps 137, I-2a. 2bc-3. 6-7ab. 7c-8


~ (3a): In quacumque die invocavero te,
exaudi me, Domine.
Col 2, I2-I4: Convivificavit vos cum illo donans omnia delicta.
Fratres: Christo consepulti estis in baptismo ...

ALLELUIA

Rom 8, I5bc: Accepistis spiritum adoptionis filiorum;


in eo clamamus: Abba, Pater.

EVANG.

Lc II, I- I 3: Petite, et dabitur vobis.


Factum est cum esset Iesus in loco quodam orans ...

PROPRIUM DE TEMPORE

DOMINICA DECIMA OCTAVA


112
LECTIO

Ps.

RESP.

LECTIO

II

ALLELUIA
EV'ANG.

Is 55, I-3: Properate, et comedite >>.


Haec dicit Dominus: Omnes sitientes, venite ad aquas ...
Ps 144, 8-g. I5-I6. I7-I8
~ (cf. I6): Aperis tu manum tuam, Domine, et satias nos.
Rom 8, 35 37-39: Nulla creatura poterit nos separare a caritate Dei,
quae est in Christo>>.
Fratres: Quis nos separabit a caritate Christi? ...
Mt 4, 4h: Non in pane solo vi vet homo,
sed in omni verbo quod procedit de ore Dei.
Mt 14, I 3-2 I : Manducaverunt omnes et saturati sunt >>.
In illo tempore: Cum audisset Iesus [mortem loannis Baptistae],
secessit inde in navicula ...

113
LECTIO

Ps.

RESP.

LECTIO

II

ALLELUIA
EvANG.

Ps.

RESP.

LECTIO

II

ALLELUIA
EvANG.

Ex 16, 2-4. I2-I5: Ego pluam vobis panes de caelo >>.


In die bus illis: Murmuravit omnis congregatio filiorum Israel. ..
Ps 77, 3 et 4hc. 23-24. 25 et 54
~ (24h): Panem caeli dedit eis Dominus.
Eph 4, I 7. 20-24: lnduere novum hominem qui secundum Deum creatus
est.
Fratres: Hoc dico et testificor in Domino ...
Mt 4, 4h: Non in pane solo vivet homo,
sed in omni verbo quod procedit de ore Dei.
Io 6, 24-35: Qui venit ad me non esuriet, et qui credit in me non
sitiet .
In illo tempore: Cum vidisset turba quia lesus non esset ibi ...

114
LECTIO

Qo 1, 2; 2, 2 I -23: Quid proderit homini de universo Iabore suo?.


Vanitas vanitatum, dixit Ecclesiastes ...
Ps 89, 3-4. 5-6. I2-I3. I4 et I7
~ (I) : Domine, refugium factus es nobis,
a generatione in generationem.
Col 3, I-5 g-I I: Quae sursum sunt quaerite, ubi Christus est.
Fratres: Si conresurrexistis Christo ...
Mt 5, 3: Beati pauperes spiritu,
quoniam ipsorum est regnum caelorum.
Lc 12, I 3-2 I : Quae parasti, cuius erunt? .
In illo tempore: Ait Iesu qui dam de turba: Magister. ..

DOMINICAE

PER ANNUM

DOMINICA DECIMA NONA


115
LECTIO

Ps. REsP.

LECTIO

II

1 Reg 19, ga. 1 1-13a: Sta in monte coram Domino>>.


In diebus illis: Cum venisset Elias [ad montem Dei Horeb], mansit
in spelunca. Et ecce sermo Domini ad eum. II Et ait ei: Egredere ...
Ps 84, gab-10. 11-12. 13-14
~ (8) : Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam,
et salutare tuum da nobis.
Rom 9, 1-5: Optarem anathema esse pro fratribus mezs .
Fratres: Veritatem dico in Christo ...

ALLELUIA

Ps 129, 5: Spero in Dominum,


spero in verbum eius.

EvANG.

Mt 14, 22-33: lube me venire ad te super aquas.


[Postquam saturata est turba,] statim iussit lesus discipulos ascendere in naviculam ...
116

LECTIO

1 Reg 19, 4-8: Ambulavit in fortitudine cibi illius usque ad montem


Dei.

In die bus illis: Perrexit Elias in desertum ...


Ps. RESP.

LECTIO

II

Ps 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-g


~ (ga): Gustate et videte quoniam suavis est Dominus.

Eph 4, 30 - 5, 2: Ambulate in dilectione, sicut et Christus .


Fratres: No lite contristare Spiritum Sanctum Dei ...

ALLELUIA

Io 6, 51: Ego sum panis vivus, qui de caelo descendi,


dicit Dominus;
si quis manducaverit ex hoc pane,
vivet in aeternum.

EVANG.

Io 6, 4 1-5 1 : Ego sum panis vivus qui de caelo descendi .


In illo tempore: Murmurabant ludaei de I esu, quia dixisset. ..

PROPRIUM DE TEMPORE

66

117

LECTIO I

Sap 18, 6-g: Sicut punivisti adversarios, stc et nos provocans magnificasti .
Nox liberationis ante cognita est ...

Ps. RESP.

Ps 32, I et I2. I8-Ig. 20 et 22


~

(I 2b): Beatus populus quem elegit Dominus


in hereditatem sibi.

LECTIO II

Hebr 11, I-2. 8-I9 (longior) vel I-2. 8-I2 (brevior): Exspectabat
civitatem cuius artifex et conditor Deus.
Fratres: Est fides sperandorum substantia, rerum ...

ALLELUIA

Mt 24, 42a. 44: Vigilate et estate parati,


quia qua nescitis hora
Filius hominis venturus est.

EvANG.

Lc 12, 32-48 (longior) vel 35-40 (brevior): Et vos estote parati.


In illo tempore: Dixit Iesus discipulis suis: Noli timere ...
(brevior) In illo tempore: Dixit Iesus discipulis suis: Sint lumbi
vestri praecincti ...

DOMINICAE

PER ANNUM

DOMINICA VIGESIMA
118
LECTIO I

Ps.

RESP.

LECTIO II

ALLELUIA

EVANG.

Is 56, 1. 6-7: Filios advenae adducam in montem sanctum meum .


Haec dicit Dominus ...
Ps 66, 2-3. 5 6 et 8
~ (4): Confiteantur tibi populi, Deus,
confiteantur tibi populi omnes.
Rom 11, I 3- I 5 29-32: Sine paenitentia sunt dona et vocatio Dei
erga Israel.
Fratres: Vobis dico gentibus ...
Cf. Mt 4, 23: Praedicabat lesus Evangelium regni
et sanabat omnem infirmitatem in populo.
Mt 15, 2 I-28: 0 mulier, magna est fides tua! }}.
In illo tempore: Egressus Iesus secessit in partes Tyri ...
119

LECTIO I

Ps.

RESP.

LECTIO II
ALLELUIA

EVANG.

Ps.

RESP.

LECTIO II

ALLELUIA

EvANG.

Prov 9, I-6: Comedite panem meum, et bibite vinum quod miscui vobis}>.
Sapientia aedificavit sibi domum ...
Ps 33, 2-3. IO-I 1. I2-I3. I4-I5
~ (9a): Gustate et videte quoniam suavis est Dominus.
Eph 5, I 5-20: lntellegite quae sit voluntas Domini}},
Videte, fratres, caute quomodo ambuletis ...
Io 6, 56: Qui manducat me am carnem et bibit meum sanguinem,
in me manet, et ego in illo, dicit Dominus.
Io 6, 5 I -58: Caro mea verus est cibus, et sanguis meus verus est potus .
In illo tempore: Dixit Iesus turbis: Ego sum panis vivus qui de
caelo descendi ...
120

LECTIO I

Ier 38, 4-6. 8- r o: Genuisti me vzrum discordiae in unwersa terra>>


(fer 15, 10).
In die bus illis: Dixerunt principes regi: Rogamus ut occidatur
Jeremias iste ...
Ps 39, 2. 3 4 I8
~ (r4b): Domine, ad adiuvandum me festina!
Hebr 12, I-4: Per patientiam curramus propositum nobis certamen >}.
Fratres: Nos tantam habentes circumpositam nobis nubem testium ...
Io 10, 27: Oves meae vocem meam audiunt, dicit Dominus;
et ego cognosco eas, et sequuntur me.
Lc 12, 49-53: Non veni dare pacem sed separationem }}.
In illo tempore: Dixit Iesus discipulis suis: Ignem veni mittere
in terram ...

68

PROPRIUM DE TEMPORE

DOMINICA VIGESIMA PRIMA


121
LECTIO

Ps.

RESP.

LECTIO

II

ALLELUIA

EVAN G.

Is 22, I g-23: Dabo clavem domus David super umerum eius .


Haec dicit Dominus Sobnae praeposito templi: Expellam te de
statione tua ...
Ps 137, I-2a. 2bc-3. 6 et 8bc
~ (8bc): Domine, misericordia tua in saeculum,
opera manuum tuarum ne remittas!
Rom. 11, 33-36: Ex ipso et per ipsum et in ipsum omnia.
0 altitudo divitiarum et sapientiae ...
Mt 16, I 8: Tu es Petrus,
et super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam,
et portae inferi non praevalebunt adversum earn.
Mt 16, I 3-20: Tu es Petrus, et tibi dabo claves regni caelorum .
In illo tempore: Venit Jesus in partes Caesareae Philippi ...
122

LECTIO

Ps.

RESP.

LECTIO

II

ALLELUIA

EvANG.

Ps.

RESP.

LECTIO

II

ALLELUIA

EvAN G.

los 24, 1-2a. 15-17. r8b: Serviemus Domino, quia ipse est Deus noster.
In die bus illis: Congregavit Josue omnes tribus Israel... 2 et ad
totum populum sic locutus est: 15 Si malum vobis videtur ...
Ps 33, 2-3. r6-17. I8-rg. 20-21. 22-23
~ (ga): Gustate et videte quoniam suavis est Dominus.
Eph 5, 21-32: Sacramentum hoc magnum est, de Christo et Ecclesia .
Fratres: Subiecti invicem in timore Christi ...
Cf. Io 6, 63c. 68c: Verba tua, Domine, Spiritus et vita sunt;
verba vitae aeternae habes.
Io 6, 6o-6g: Ad quem ibimus? verba vitae aeternae habes .
In illo tempore: Multi ex discipulis Iesu dixerunt: Durus est hie
sermo ...
123

LECTIO

Is 66, 18-2 I: Adducent omnes fratres vestros de cunctis gentibus .


Haec dicit Dominus: Ego cognoscens opera eo rum ...
Ps 116, 1. 2
~ (Me 16, I5): Euntes in mundum universum,
praedicate Evangelium.
vel: Alleluia.
Hebr 12, 5-7. I I-I3: Quem diligit Dominus castigat >>.
Fratres: Obliti estis exhortationis ...
Io 14, 6: Ego sum via et veritas et vita, dicit Dominus;
nemo venit ad Patrem, nisi per me.
Lc 13, 22-30: Venient ab oriente et occidente, et accumbent in regno Dei.
In illo tempore: I bat Jesus per civitates et castella docens ...

DOMINICAE

6g

PER ANNUM

DOMINICA VIGESIMA SECUNDA


124
LECTIO

Ps.

RESP.

LECTIO

II

ALLELUIA

EVANG.

Ier 20, 7-9: Factus est mihi sermo Domini zn opprobrium >>.
Seduxisti me, Domine ...
Ps 62, 2. 3-4. 5-6. 8-g
ij (2b): Sitivit in te anima mea, Domine, Deus meus.
Rom 12, I -2: Exhibete corpora vestra hostiam viventem .
Obsecro vos, fratres, per misericordiam Dei ...
Cf. Eph 1, I 7-I8: Pater Domini nostri Iesu Christi
illuminet oculos cordis nostri,
ut sciamus quae sit spes vocationis nostrae.
Mt 16, 2 I-27: Si quis vult post me venire, abneget semetipsum .
In illo tempore: Coepit lesus ostendere discipulis suis ...
125

LECTIO

Ps.

RESP.

LECTIO

II

ALLELUIA
EVANG.

Deut 4, I-2. 6-8: Non addetis ad verbum quod vobis loquor ... custodite mandata Domini.
Locutus est Moyses populo dicens: Nunc, Israel, audi praecepta ...
Ps 14, 2-3a. 3cd-4ab. 5
~ (Ia): Domine, quis habitabit in tabernaculo tuo?
lac 1, I7-I8. 2Ib-22. 27: Estate factores verbi.
Fratres mei dilectissimi: Omne datum optimum ...
lac 1, I 8: Voluntarie genuit nos Pater verba veritatis,
ut simus primitiae quaedam creaturae eius.
Me 7, I-8. 14-I5. 2 I-23: Relinquentes mandatum Dei, tenetis traditionem hominum .

In illo tempore: Conveniunt ad Iesum pharisaei ...

126
LECTIO

Sir 3, I g-2 1. 30-3 I (gr.

7- I 8. 20. 28-29) : Humilia te, et coram

Deo invenies gratiam .

Ps.

RESP.

LECTIO

II

Fili, in mansuetudine opera tua perfice ...


Ps 67, 4-5ac. 6-7ab. IO-I I
ij (cf. I I b): Parasti domum in bonitate tua pauperi, Deus.
Hebr 12, I8-Ig. 22-24a: Accessistis ad Sion montem et civitatem
Dei viventis .

ALLELUIA
EvAN G.

Fratres: Non accessistis ad tractabilem et ardentem ignem ...


Mt 11, 2gab: Tollite iugum meum super vas, dicit Dominus,
et discite a me, quia mitis sum et humilis corde.
Lc 14, 1. 7-14: Qui se exaltat humiliabitur, et qui se humiliat exaltabitur .

Factum est cum intraret Iesus... 7 Dicebat autem ad invitatos


parabolam ...

PROPRIUM DE TEMPORE

DOMINICA VIGESIMA TERTIA


127
LECTIO

Ez 33, 7-9: Si impio non fueris locutus, sanguinem eius de manu tua
requzram .

Ps.

RESP.

LECTIO

II

ALLELUIA

EvANG.

Haec dicit Dominus: Te, fili hominis ...


Ps 94, r-2. 6-7. 8-9
W (8): Utinam hodie vocem Domini audiatis:
nolite obdurare corda vestra .
Rom. 13, 8-10: Plenitudo legis est dilectio .
Fratres: Nemini quicquam debeatis ...
2 Cor 5, I9: Deus erat in Christo mundum reconcilians sibi,
et posuit in nobis verbum reconciliationis.
Mt 18, I 5-20: Si te audierit, lucratus es fratrem tuum.
In illo tempore: Dixit Iesus discipulis suis: Si peccaverit m te
frater tuus ...

128
LECTIO

Ps.

RESP.

LECTIO

II

ALLELUIA

EVAN G.

Is 35, 4-7a: Aures surdorum patebunt, et exsultabit lingua mutorum .


Dicite pusillanimis ...
Ps 145, 7 8-9a. 9bc-Io
W (I) : Lauda, anima mea, Dominum.
vel: Alleluia.
lac 2, I-5: Nonne Deus elegit pauperes heredes regni? >>.
Fratres mei, nolite in personarum acceptione habere fidem ...
Cf. Mt 4, 23: Praedicabat Jesus Evangelium regni,
et sanabat omnem infi.rmitatem in populo.
Me 7, 3I-37: Surdos fecit audire et mutos loqui.
In illo tempore: Exiens Iesus de finibus Tyri ...
129

LECTIO

Ps.

RESP.

LECTIO

II

Sap 9, I3-I9 (gr. I3-I8b): Qjlis poterit cogitare quid velit Dominus?.
Quis hominum poterit scire consilium Dei? ...
Ps 89, 3-4 5-6. I2-I3. I4 et I7
W (I) : Domine, refugium factus es nobis,
a generatione in generationem.
Phm. 9 b- 10. I 2- I 7: Illum recipe, iam non ut servum, sed ut carissimum fratrem .

ALLELUIA

EVANG.

Carissime: Ut Paulus senex, nunc autem et vinctus ...


Ps 118, I 35: Faciem tuam illumina super servum tuum,
et doce me iustifi.cationes tuas.
Lc 14, 25-33: Qui non renuntiat omnibus quae possidet, non potest
meus esse discipulus .

In illo tempore: Ibant turbae multae cum Iesu, et conversus dixit ...

DOMINICAE

PER ANNUM

7I

DOMINICA VIGESIMA QUARTA


130
LECTIO

Ps.

RESP.

LECTIO

II

ALLELUIA
EVANG.

Sir
tibi
Ira
Ps

27, 33 - 28, g: Dimitte proximo tuo nocenti te, et tunc deprecanti


peccata tua solventur >>.
et furor utraque exsecrabilia sunt ...
102, I-2. 3-4. g-xo. I I-I2
~ (8) : Miserator et misericors Dominus,
longanimis et multae misericordiae.
Rom 14, 7-9: Sive vivimus, sive morimur, Domini sumus .
Fratres: Nemo nostrum sibi vivit...
Io 13, 34: Mandatum novum do vobis, dicit Dominus,
ut diligatis invicem, sicut dilexi vos.
Mt 18, 2 I -35: Non dico tibi ut dimittas usque septies, sed usque septuagies septies .
In illo tempore: Accedens Petrus ad Iesum dixit...
131

LECTIO

Ps.

RESP.

LECTIO

II

ALLELUIA
EvAN G.

Ps.

RESP.

LECTIO

II

ALLELUIA
EvANG.

Is 50, s-ga: Dorsum meum dedi percutientibus .


Dominus Deus aperuit mihi aurem ...
Ps 114, I-2. 3-4. s-6. 8-g
~ (g) : Ambulabo coram Domino, in regwne vtvorum.
vel: Alleluia.
lac 2, 14-18: Fides, si non habeat opera, mortua est.
Quid proderit, fratres mei. ..
Gal 6, 14: Mihi absit gloriari nisi in cruce Domini
per quem mihi mundus crucifixus est, et ego mundo.
Me 8, 2 7-35: Tu es Christus ... Oportet Filium hominis multa pati .
In illo tempore: Egressus est Iesus ...
132

LECTIO

Ex 32, 7- I 1. I 3- I 4: Placatus est Dominus ne faceret malum quod


loculus fuerat .
In die bus illis: Locutus est Dominus ad M oysen dicens ...
Ps 50, 3-4. 12-I3. I7 et I9
~ (Lc 15, 18): Surgam et ibo ad patrem meum.
1 Tim 1, I 2- I7: Christus venit peccatores salvos facere .
Carissime: Gratiam habeo ei qui me confortavit Christo ...
2 Cor 5, I 9: Deus erat in Christo mundum reconcilians sibi,
et posuit in nobis verbum reconciliationis.
Lc 15, I-32 (longior) vel I-Io (brevior): Gaudium erit in caelo
super uno peccatore paenitentiam agente .
In illo tempore: Erant appropinquantes Iesu omnes publicani
et peccatores ...

PROPRIUM DE TEMPORE

DOMINICA VIGESIMA QUINTA


A

133
LECTIO

Ps.

RESP.

LECTIO

II

Is 55, 6-g: Non sunt cogitationes meae cogitationes vestrae .


Quaerite Dominum ...
Ps 144, 2-3. 8-g. I 7- I 8
~ ( I8a): Prope est Dominus invocantibus eum.
Phil 1, 2 oc-2 4 2 7a: Milzi vivere Clzristus est .
Fratres: Magnificabitur Christus in corpore meo ...

ALLELUIA

Cf. Act 16, 14b: A peri, Domine, cor nostrum,


ut intendamus verbis Filii tui.

EVANG.

Mt 20, I-I6a: An oculus tuus nequam est, quia ego bonus sum?.
In illo tempore: Dixit Jesus discipulis suis parabolam hanc:
Simile est regnum caelorum homini patri familias ...
B

134
LECTIO

Ps.

RESP.

LECTIO

II

Sap 2, I 2. I 7-20: laJ.orte turpissima condemnemus eum .


[Dixerunt impii :] Circumveniamus iustum ...

Ps 53, 3-4 5 6. et 8
~ (6b) : Dominus susceptor est animae meae.
lac 3, I6 -

4, 3:

Fructus iustitiae in pace seminatur facientibus

pacem.

Carissimi: Ubi zelus et contentio ...


ALLELUIA

EvANG.

Cf. 2 Th 2, I4: Deus vocavit nos per Evangelium,


in acquisitionem gloriae Domini nostri lesu Christi.
Me 9, 30-3 7: Filius lzominis traditur... Qui vult primus esse erit
omnium minister.

In illo tempore: Profecti Jesus et discipuli eius peragrabant


Galilaeam ...

73

DOMINICAE PER ANNUM>>

135
LECTIO

Ps.

RESP.

Am 8, 4-7: Contra eos qui possident in argento egenos .


Audite hoc, qui conteritis pauperem ...

Ps 112,
~

LECTIO

II

I-2. 4-6. 7-8


(cf. ra et 7b): Laudate Dominum, qui erigit pauperem.
vel: Alleluia.

1 Tim 2, I -8: Orationes fiant pro omnibus hominibus ad Deum quz


omnes homines vult salvos fieri.
Carissime: Obsecro prima omnium fieri obsecrationes ...

ALLELUIA

EvANG.

2 Cor 8, g: Jesus Christ us egenus factus est, cum esset dives,


ut illius inopia vos divites essetis.

Lc 16,

I- I

3 (longior) vel I o- I 3 (brevi or) : Non potestis Deo servire

et mammonae .

In illo tempore: Dice bat Jesus ad discipulos suos: Homo quidam


erat dives ...
(brevior) In illo tempore: Dice bat Jesus ad discipulos suos: Qui
fidelis est in minimo ...

74

PROPRIUM DE TEMPORE

DOMINICA VIGESIMA SEXTA


136
LECTIO

Ez 18, 25-28: Cum averterit se impius ab impietate sua, animam suam


vivificabit .

Haec dicit Dominus: Dixistis: Non est aequa via Domini ...
Ps.

RESP.

LECTIO

II

Ps 24, 4bc-5. 6-7. 8-g


~ (6a): Reminiscere miserationum tuarum, Domine.

Phil 2, 1-11 (longior) vel 1-5 (brevior): Sentite in vobis quod et in


Christo lesu .

Fratres: Si qua consolatio in Christo ...


ALLELUIA

Io 10, 27: Oves meae vocem meam audiunt, dicit Dominus;


et ego cognosco eas, et sequuntur me.

EVANG.

Mt 21, 28-32: Paenitentia motus abiit. Publicani et meretrices praecedunt vos in regnum Dei.
In illo tempore: Dixit Iesus principibus sacerdotum et senioribus
populi: Quid vobis videtur? ...

137
LECTIO

Num. 11, 25-29: Quid aemularis pro me? Quis tribuat ut omnis populus prophetet? .

In die bus illis: Descendit Dominus per nubem et locutus est ad


Moysen auferens de spiritu, qui erat in eo, et dans septuaginta
v1ns ...
Ps.

RESP.

LECTIO

II

Ps 18, 8. 10. 12-13. 14


~ (ga): Justitiae Domini rectae, laetificantes corda.
lac 5, 1-6: Divitiae vestrae putrefactae sunt .

Age nunc, divites ...


ALLELUIA

Cf. lo 17, 17b. a: Sermo tuus, Domine, veritas est;


sanctifica nos in veritate.

EVANG.

Me 9, 38-43. 45 4 7-48: Qui non est adversum nos, pro nobis est. Si
scandalizaverit te manus tua, abscide illam .
In illo tempore: Dixit Iesu Ioannes: Magister. ..

DOMINICAE

PER ANNUM >>

75

138
LECTIO

Ps.

RESP.

L:ECTIO

II

ALLELl1IA

EVANG.

Am 6, 1 a. 4-7: Nunc auferetur factio lasciuientium .


Haec dicit Dominus omnipotens: Vae, qui tranquilli ...

Ps 145, 7 8-9a. 9bc-Io


~ (I b): Lauda, anima mea, Dominum!
vel: Alleluia.
1 Tim 6, I I- I 6: Serva mandatum usque in aduentum Domini.
0 homo Dei, sectare iustitiam ...

2 Cor 8, 9: Iesus Christus egenus factus est, cum esset dives,


ut illius inopia vos divites essetis.
Lc 16,

9-3 I

Recepisti bona et Lazarus mala; nunc hie consolatur,

tu vero cruciaris >>.

In illo tempore: Dixit Iesus pharisaeis: Homo quidam erat dives ...

PROPRIUM DE TEMPORE

DOMINICA VIGESIMA SEPTIMA


139
LECTIO

Ps.

RESP.

LECTIO

II

ALLELUIA

EVAN G.

Is 5, 1-7: Vinea Domini exercituum domus Israel est.


Cantabo dilecto meo canticum ...
Ps 79, g et 12. 13-14.. 15-16. rg-20
~ (Is 5, 7a): Vinea Domini, domus Israel est.
Phil 4, 6-g: Haec agite et Deus pacis erit vobiscum .
Fratres: Nihil solliciti sitis ...
Cf. Io 15, 16: Ego vos elegi de mundo, ut eatis et fructum afferatis,
et fructus vester maneat, dicit Dominus.
Mt 21, 33-43: Vineam locabit aliis agricolis .
In illo tempore: Dixit Iesus principibus sacerdotum et senioribus
populi: Ali am parabolam audite ...

140
LECTIO

Ps.

RESP.

LECTIO

II

ALLELUIA

EVANG.

Gen 2, r8-24: Et erunt in carnem unam .


Dixit Dominus Deus: Non est bonum esse hominem solum ...
Ps 127, 1-2. 3 4-5. 6
~ (cf. 5) : Benedicat nobis Dominus omnibus die bus vitae nostrae.
Hebr 2, g-1 r : Qui sanctificat et qui sanctificantur, ex uno omnes .
Fratres: Eum, qui paulo minus ab angelis minoratus est... I I usque
ad vocare.
1 Io 4, r 2: Si diligamus invicem, Deus in nobis manet,
et caritas eius in nobis consummata est.
Me 10, 2-16 (longior) vel 2-12 (brevior): Quod Deus coniunxit,
homo non separet >>.

In illo tempore: Accedentes pharisaei interrogabant Iesum, si


licet viro uxorem dimittere ...

141
LECTIO

Ps.

RESP.

LECTIO

II

ALLELUIA

EVANG.

Hab 1, 2-3; 2, 2-4: Justus in fide sua vivet >:.


Usquequo, Domine, clamabo ...
Ps 94, 1-2. 6-7. 8-g
~ (8): Utinam hodie vocem Domini audiatis,
nolite obdurare corda vestra.
2 Tim 1, 6-8. 13-14: Noli erubescere testimonium Domini nostri
Carissime: Admoneo te ut resuscites donationem Dei ...
1 Petr 1, 25: Verbum Domini manet in aeternum;
hoc est autem verbum
quod evangelizatum est in vos.
Lc 17, 5-ro: Si haberetis fidem!.
In illo tempore: Dixerunt apostoli Domino ...

DOMINICAE

PER

ANNUM

77
DOMINICA VIGESIMA OCTAVA

142

LECTIO I

Is 25, 6-Ioa: Faciet Dominus convivium, et absterget lacrimam ab


omni facie .

Faciet Dominus exercituum omnibus populis... ro usque ad m


monte isto.
Ps.

RESP.

Ps 22, I-3a. 3b-4. 5, 6


:&' (6cd) : Inhabitabo in domo Domini, in longitudinem dierum.

LECTIO II

Phil 4, I 2- I 4 I g-20: Omnia possum in eo, qui me confortat .


Fratres: Scio et humiliari ...

ALLELUIA

Cf. Eph 1, I 7- I 8: Pater Domini nostri Iesu Christi illuminet


oculos cordis nostri,
ut sciamus quae sit spes vocationis nostrae.

EVAN G.

Mt 22, I-I4 (longior) vel I-Io (brevior): Q.uoscumque inveneritis,


vocate ad nuptias .

In illo tempore: Respondens lesus dixit iterum in parabolis principibus sacerdotum et senioribus populi, dicens ...
B

143

LECTIO I

Sap 7, 7-1 1 : Divitias nihil esse duxi in comparatione sapientiae .


Optavi, et datus est mihi sensus ...

Ps.

Ps 89, I2-I3. I4-I5. r6-I7


:&' ( I4): Reple nos misericordia tua, Domine, et exsultabimus.

RESP.

LECTIO II

Hebr 4,

I 2- I 3:

Sermo Dei discretor cogitationum et intentionum

cordis.

Vivus est Dei sermo ...


ALLELUIA

Mt 5, 3: Beati pauperes sprntu,


quoniam ipsorum est regnum caelorum.

EvANG.

Me 10, I 7-30 (longior) vel 17-27 (brevior): Q.uaecumque habes


vende, et sequere me.

In illo tempore: Cum egrederetur lesus in vi am ...

PROPRIUM DE TEMPORE

144
I

2 Reg 5, q- I 7: Reversus Naaman ad vtrum Dei, confessus est


Dominum.
In die bus illis: Descendit Naaman Syrus et intinxit se in lordane
septies iuxta sermonem Elisei, viri Dei... et mundatus est [a
lepra sua] ...

RESP.

Ps 97, 1. 2-3ab. 3cd-4


~ (cf. 2h): In conspectu gentium revelavit Dominus salutare suum.

LECTIO

Ps.

LECTIO

II

2 Tim 2, 8-I3: Si sustinemus, et conregnabimus cum Christo.


Carissime: Memor esto lesum Chris tum ...

ALLELUIA

1 Th 5, 18: In omnibus gratias agite:


haec enim voluntas Dei est in Christo lesu erga vos.

EVAN G.

Lc 17, 11-19: Non sunt inventi qui redirent ut darent gloriam Deo
nisi hie alienigena .
Factum est dum iret Jesus in Jerusalem ...

DOMINICAE

PER ANNUM >>

79

DOMINICA VIGESIMA NONA


A

145
LECTIO

Is 45,

4-6: Apprehendi dexteram Gyri ut subiciam ante faciem eius

I.

gentes.

Haec dicit Dominus de uncto meo Gyro ...


Ps.

RESP.

LECTIO

II

Ps 95, I et 3 4-5. 7-8. g-IOa et c


~ (7b): Afferte Domino gloriam et potentiam.
1 Th 1, I -5 b: A1emores fidei vestrae et caritatis et spei .
Paulus et Silvanus et Timotheus ...

ALLELU)A

Phil 2,

EvANG.

Mt 22, I s-2 I : Reddite quae sunt Caesaris Caesari, et quae sunt Dei
Deo .

sd.

6a: Lucetis sicut luminaria in mundo,


verbum vitae continentes.

In illo tempore: Abeuntes pharisaei consilium inierunt ut caperent Iesum in sermone ...

146
LECTIO

Is 53,

10-1 I:

Si posuerit in piaculum ammam suam, videbit semen

longaevum .

Dominus voluit conterere eum infirmitate ...


Ps.

RESP.

LECTIO

II

ALLELUIA

EvANG.

Ps 32, 4-5. 18-19. 20 et 22


~ (22): Fiat misericordia tua, Domine, super nos,
quemadmodum speravimus in te.
Hebr 4, 14-16: Adeamus cum fiducia ad thronum gratiae .
Fratres: Habentes pontificem magnum ...
Me 10, 45: Filius hominis venit ut ministraret,
et claret animam suam redemptionem pro multis.
Me 10, 35-45 (longior) vel 42-45 (brevior): Filius hominis venit
ut daret animam suam redemptionem pro muftis.

In illo tempore: Accedunt ad lesum lacobus et loannes ...


(brevior) In illo tempore: Vacans Iesus duodecim, ait illis ...

8o

PROPRIUM DE TEMPORE

147
LECTIO I

Ex 17, 8-13: Cum levaret Moyses manus, vincebat Israel.


In diebus illis: Venit Amalec ...

Ps. RESP.

Ps 120, I-2. 3-4 s-6. 7-8


~ (cf. 2) : Adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui fecit caelum et terram.

LE CTIO II

2 Tim 3, I 4 - 4, 2 : Perfectus sit homo Dei, ad omne opus bonum


instructus .
Carissime: Permane in his quae didicisti ...

ALLELUIA

Hebr 4,

EvANG.

Lc 18, I -8: Deus faciet vindictam electorum suorum clamantium ad se .


In illo tempore: Dice bat Iesus discipulis suis parabolam, quoniam oportet semper orare ...

I 2:

Vivus est Dei sermo et efficax,


et discretor cogitationum et intentionum cordis.

DOMINICAE

PER

8r

ANNUM

DOMINICA TRIGESIMA
A

148
LECTIO

Ex 22, 20-26: Si laeseritis viduam et pupillum, indignabitur furor


meus contra vos .

Haec dicit Dominus: Advenam non opprimes ...


Ps.

RESP.

LECTIO

II

Ps 17, 2-3a. 3bC-4. 47 et srab


~ (2): Diligam te, Domine, fortitudo mea.
1 Th 1, sc- 10: Conversi est is a simulacris, servzre Deo et exspec tare
Filium eius .

Fratres: Sci tis quales fuerimus vobis ...


ALLELUIA

Io 14, 23: Si quis diligit me, sermonem meum servabit,


dicit Dominus;
et Pater meus diliget eum, et ad eum veniemus.
Mt 22, 34-40:

EvAN G.

Diliges Dominum Deum tuum, et proximum tuum

sicut teipsum .

In illo tempore: Pharisaei audientes quod silentium imposuisset


Iesus sadducaeis ...

149
LECTIO

Ps.

RESP.

LECTIO

II

Ier 31, 7-9: Caecum et claudum tn deprecatione reducam .


Haec dicit Dominus ...

Ps 125, 1-zab. 2cd-3. 4-5. 6


~ (3) : Magnificavit Dominus facere nobiscum;
facti sumus laetantes.
Hebr 5, 1-6: Tu es sacerdos in aeternum, secundum ordinem Melchisedech .

Omnis pontifex ex hominibus assumptus ...


ALLELUIA

Cf. 2 Tim 1,

EVANG.

Me 10, 46-52: Rabboni, ut videam >>.


In illo tempore: Proficiscente Iesu de lericho ...

10:

Salvator noster Iesus Christus destruxit mortem,


et illuminavit vitam per Evangelium.

PROPRIUM DE TEMPORE

150
LECTIO

Ps.

RESP.

LECTIO

II

Sir 35, 15b-17. 20-22a (gr. 12-14. 16-18): Oratio humilis nubes
penetrabit .
Dominus iudex est. ..
Ps 33, 2-3. 17-18. 19 et 23
ij (7a): Pauper clamavit, et Dominus cxaudivit eum.
2 Tim 4, 6-8. 16-18: In reliquo reposita est mihi iustitiae corona.
Carissime: Ego iam delibor. ..

ALLELUIA

2 Cor 5, 19: Deus erat in Christo mundum reconcilians sibi,


et posuit in nobis verbum reconciliationis.

EvANG.

Lc 18, g-14: Descendit publicanus iustificatus in domum suam a phansaeo .


In illo tempore: Dixit Iesus ad quosdam qui in se confidebant
tamquam iusti ...

DOMINICAE

PER ANNUM

DOMINICA TRIGESIMA PRIMA


151
LECTIO

Mal 1, I 4b -

2, 2 b. 8-10: Recessistis de via et scandalizastis plu-

rimos in lege.

Rex magnus ego, dicit Dominus exercituum...


dictionem. 8 Recessistis de via ...
Ps.

RESP.

LECTIO

II

usque ad male-

Ps 130, 1. 2. 3
~: Custodi animam meam in pace apud te, Domine.

1 Th 2, 7b-g. 13: Volebamus tradere non solum Evangelium Dei, sed


etiam animas nostras .

Fratres: Facti sum us parvuli in medio vestrum ...


ALLELUIA

Mt 23, gb. 10b: Unus est Pater vester, caelestis;


et magister vester unus est, Christus.

EvANG.

Mt 23, 1-12: Dicunt, et non faciunt.


In illo tempore: Locutus est lesus ad turbas ...
152

LECTIO

Ps.

RESP.

LECTIO

II

Deut 6, 2-6: Audi, Israel: Diliges Dominum ex toto corde tuo .


Locutus est Moyses populo dicens: Time Dominum Deum tuum
et custodi omnia mandata ...
Ps 17, 2-3a. 3bc-4. 47 ct 51ab
~ (2) : Diligam te, Domine, fortitudo mea.

Hebr 7, 23-28: Eo quod maneat in aeternum, intransgressibile habet


sacerdotium .

Fratres: Plures facti sunt sacerdotes [prioris Testamenti], idcirco


quod morte prohibebantur pcrmanere ...
ALLELUIA

Io 14, 23: Si quis diligit me, sermonem meum servabit,


dicit Dominus;
et Pater meus diliget cum et ad cum veniemus.

EVANG.

Me 12, 28b-34: Diliges Dominum Deum tuum. Diliges proximum


tuum.

In illo tempore: Accessit unus de scribis ad Iesum et interrogavit


cum quod est primum omnium mandatum ...

PROPRIUM DE TEMPORE

153
I

Sap 11, 22 - 12, 2: Misereris omnium, quw diligis omnza quae


sunt .
Domine, tamquam momentum staterae ...

RESP.

Ps 144, I-2. 8-g. IO-I 1. I3cd-I4


~ (cf. 1) : Benedicam no mini tuo in saeculum, Deus meus, rex.

LECTIO

Ps.

LECTIO

II

2 Th 1, I I - 2, 2: Glorificetur nomen Christi in vobis, et vos in illo.


Fratres: Oramus semper pro vobis ...

ALLELUIA

lo 3,

EvANG.

Lc 19, I-Io: Venit Filius hominis quaerere et salvum Jacere quod


perierat .
In illo tempore: Ingressus Jesus perambulabat Jericho ...

6: Sic Deus dilexit mundum,


ut Filium suum unigenitum claret;
omnis qui credit in eum habet vitam aeternam.

DOMINICAE PER ANNUM >>

8s
DOMINICA TRIGESIMA SECUNDA

154

LECTIO I

Sap 6, 12-16: lnvenitur sapientia ab his quz quaerunt earn .


Clara est et, quae numquam marcescit, sapientia ...

Ps. RESP.

Ps 62, 2. 3-4. s-6. 7-8


~ ( 2 b) : Sitivit in te anima mea, Domine, Deus meus.

LECTIO II

1 Th 4, 13-18 (longior) vel 13-14 (brevior): Deus eof, quz dormierunt, per lesum adducet cum eo.
Nolumus vos ignorare, fratres ...

ALLELUIA

Mt 24, 42a. 44: Vigilate et estote parati,


quia qua nescitis hora
Filius hominis venturus est.

EVANG.

Mt 25, I -13: Ecce sponsus, exile obviam ei .


In illo tempore: Dixit Iesus discipulis suis parabolam hanc: Simile erit regnum caelorum decem virginibus ...
155

LECTIO I

1 Reg 17, 10- I 6: Fecit vidua de sua farinula panem parvulum et


attulit Eliae .
In die bus illis: Surrexit Elias [propheta] et abiit in Sarepta ...

Ps. RESP.

Ps 145, 7. 8-ga. g be- 10


~ ( 1) : Laud a, anima mea, Dominum!
vel: Alleluia.

LECTIO II

Hebr 9, 24-28: Christus semel oblatus est ad multorum auferenda


peccata .
Non in manufacta Sancta Christus introvit...

ALLELUIA

Mt 5, 3: Beati pauperes spiritu,


quoniam ipsorum est regnum caelorum.

EvANG.

Me 12, 38-44 (longior) vel 41-44 (brevior): Vidua haec pauper


plus omnibus misit >>.
In illo tempore: Dice bat Iesus turbis in doctrina sua ...
(brevior) In illo tempore: Sedens Iesus contra gazophylacium ...

86

PROPRIUM DE TEMPORE

156
LECTIO

Ps.

RESP.

LECTIO

II

2 Mac 7, r -2. g- I 4 : Rex mundi nos in aeternam vitae resurrectionem


suscitabit .
In die bus illis: Contigit septem fratres ... 9 [Secundus autem] in
ultimo spiritu constitutus ...
Ps 16, 1. s-6. 8b et I5
ij (I sb) : Satiabor, cum evigilavero, conspectu tuo, Domine.
2 Th 2, I 6 - 3, 5 : Dominus confirmet vos in omni opere et sermone
bono.
Fratres: Ipse Dominus noster Iesus Christus ...

ALLELUIA

Ap 1, sa. 6b: Iesus Christus est primogenitus mortuorum;


ipsi gloria et imperium in saecula saeculorum.

EVAN G.

Lc 20, 27-38 (longior) vel 27. 34-38 (brevior): Deus non est mortuorum, sed vivorum .
In illo tempore: Accesserunt quidam sadducaeorum, qui negant
esse resurrectionem, et interrogaverunt Iesum dicentes ...

DOMINICAE PER ANNUM ))

DOMINICA TRIGESIMA TERTIA


157
LECTIO I

Ps. RESP.
LECTIO II
ALLELUIA
EvANG.

Prov 31, ro-I3. Ig-20. 30-3I: Operata est delectatione manuum


suarum )).
Mulierem fort em quis inveniet? ...
Ps 127, r-2. 3 4-5
ij (cf. I a ) : Beati omnes qui timent Dominum.
1 Th 5, r-6: Ne dies Domini tamquam fur vos comprehendat )).
De temporibus et momentis, fratres, non indigetis ...
Io 15, 4a. 5b: Manete in me, et ego in vobis, dicit Dominus;
qui manet in me, fert fructum multum.
Mt 25, 14-30 (longior) vel I4-I5. I9-2I (brevior): Super pauca
fuisti fidelis, intra in gaudium domini tui >).
In illo tempore: Dixit lesus discipulis suis parabolam hanc: Homo
peregre proficiscens ...
158

LECTIO I
Ps. RESP.
LECTIO II

ALLELUIA
EVANG.

Dan 12, I -3: In tempore illo salvabitur populus tuus .


In tempore illo consurget Michae-l...
Ps 15, 5 et 8. 9-10. I I
ij (I): Conserva me, Domine, quoniam sperav1 m te.
Hebr 10, I I-q. I8: Una oblatione consummavit in sempiternum
eos qui sanctificantur )) .
Omnis quidem sacerdos stat ...
Lc 21, 36 : Vigilate, omni tempore orantes,
ut possitis stare ante Filium hominis.
Me 13, 24-32: Congregabit electos suos a quattuor ventis )).
In illo tempore: Dixit lesus discipulis suis: In illis die bus, post
[magnamJ tribulationem sol contenebrabitur. ..

159

LECTIO I

Mal 3, I 9-2oa: Orietur vobis sol iustitiae .

Ps. RESP.

Ps 97, s-6. 7-8. 9a. 9bc

Ecce dies veniet ...

LECTIO II
ALLELUIA
EvANG.

ij ( cf. g) : Venit Dominus iudicarc populos in aequitate.


2 Th 3, 7- I 2: Si quis non vult operari, nee manducet .
Fratres: Sci tis quemadmodum oporteat imitari nos ...
Lc 21, 28 : Respicite et levate capita vestra,
quoniam appropinquat redemptio vestra.
Lc 21, s- I 9: In patientia vestra, possidebitis animas vestras .
In illo tempore: Quibusdam dicentibus de templo quod lapidibus bonis et don is ornatum esset, dixit lesus: Haec quae videtis ...

88

PROPRIUM DE TEMPORE

Dominica trigesima quarta seu ultima


SOLLEMNITAS DOMINI NOSTRI IESU CHRISTI,
UNIVERSORUM REGIS

160
LECTIO

Ps.

RESP.

LECTIO

II

Ez 34, I I- I 2. Is- I 7: Vos, grex meus, ego iudico inter pecus et pecus .
Haec dicit Dominus Deus ...
Ps 22, I-2a. 2b-3. s-6
ij (I) : Dominus pascit me, et nihil mihi deerit.
1 Cor 15, 20-26. 28: Tradet regnum Deo et Patri, ut sit Deus omnia
in omnibus.

ALLELUIA

EvANG.

Fratres: Christus resurrexit a mortuis... 26 usque ad destruetur


mars.
Me 11, g. IO: Benedictus qui venit in nomine Domini!
Benedictum quod venit regnum patris nostri David!
Mt 25, 3I-46: Sedebit super thronum gloriae suae et separabit eos ab
mvzcem .

In illo tempore: Dixit Iesus discipulis suis: Cum venerit Filius


hominis in gloria sua ...

161
LECTIO

Ps.

RESP.

LECTIO

II

ALLELUIA

EvANG.

Dan 7, I3-I4: Potestas eius, potestas aetema .


Aspiciebam in visione noctis ...
Ps 92, Iab. IC-2. 5
ij (Ia): Dominus regnavit, decorem indutus est.
Ap 1, 5-8: Princeps regum terrae fecit nos regnum, sacerdotes Deo .
lesus Christus est testis fidelis ...
U t supra, n. I 6o.
lo 18, 33b-37: Tu dicis quia rex sum.
In illo tempore: Dixit Pilatus ad Iesum: Tu es rex Iudaeorum? ...
162

LECTIO

Ps.

RESP.

LECTIO

II

ALLELUIA

EvANG.

2 Sam 5, I-3: Unxerunt David in regem super Israel.


In die bus illis: Venerunt universae tribus Israel...
Ps 121, I-2. 4-5
ij ( cf. I) : In domo Domini laetantes ibimus.
Col 1, I 2-20: Transtulit nos in regnum Filii dilectionis suae .
Fratres: Gratias agimus Deo Patri ...
Ut supra, n. r6o.
Lc 23, 35-43: Domine, memento mei, cum venerts zn regnum tuum.
In illo tempore: Deridebant Iesum principes dicentes: Alios
salvos fecit ...

DOMINICAE

PER ANNUM

ALLELUIA
pro Dominicis per annum

163
I.

8g

1 Sam 3, g; lo 6, 68c:

2. Cf. Mt 11, 25:


3 Cf. Lc 19, 38; 2, 14:
4 Io 1, 14a. 12b:
5 Cf. lo 6, 63c. 68c:
6. Io 8, 12:
7 lo 10, 27:
8. lo 14, 6:
g. Io 14, 23:

10.

Io 15, 15b:

11.

Cf. lo 17, 17b. a:

12. Cf. Act 16, 14b:


13. Cf. Eph 1,

I7-I8:

PRo
14. Mt 24, 42a et 44:

15. Lc 21, 36:


16. Ap 2,

IOC:

Vide etiam n. sog.

Loquere, Domine, quia audit servus tuus;


verba vitae aeternae habes.
Benedictus es, Pater, Domine caeli et terrae,
quia mysteria regni parvulis revelasti.
Benedictus qui venit rex in nomine Domini,
pax in caelo et gloria in excelsis.
Verbum caro factum est, et habitavit in nobis;
quotquot receperunt eum
dedit eis potestatem filios Dei fieri.
Verba tua, Domine, Spiritus et vita sunt;
verb a vitae aeternae habes.
Ego sum lux mundi, dicit Dominus;
qui sequitur me habebit lucero vitae.
Oves meae vocem meam audiunt,
dicit Dominus;
et ego cognosco eas et sequuntur me.
Ego sum via et veritas et vita, dicit Dominus;
nemo venit ad Patrem, nisi per me.
Si quis diligit me, sermonem meum servabit,
dicit Dominus,
et Pater meus diliget eum; et ad eum veniemus.
Vos dixi arnicas, dicit Dominus,
quia omnia quae audivi a Patre meo,
nota feci vobis.
Sermo tuus, Domine, veritas est;
sanctifica nos in veritate.
Aperi, Domine, cor nostrum,
ut intendamus verbis Filii tui.
Pater Domini nostri Iesu Christi
illuminet oculos cordis nostri,
ut sciamus quae sit spes vocationis nostrae.
uL TIMIS DoMINI CIS

Vigil ate et estate parati:


quia qua nescitis hora
Filius hominis venturus est.
Vigilate, omni tempore orantes,
ut possitis stare ante Filium hominis.
Esto fidelis usque ad mortem, dicit Dominus,
et dabo tibi coronam vitae.

SOLLEMNITATES DOMINI
TEMPORE PER ANNUM
OCCURRENTES

10

Dominica post Pentecosten

SOLLEMNITAS SANCTISSIMAE TRINITATIS


164
LECTIO I

Ps. RESP.
LECTIO II

ALLELUIA
EvANG.

Ex 34, 4b-6. 8-g: Dominus, Dominus Deus, misericors et clemenn>.


In die bus illis: De nocte consurgens Moyses ascendit in montem
Sinai ...
Dan 3, 52. 53 54 55 56
~ (52 b) : Et laudabilis et superexaltatus m saecula!
2 Cor 13, 1 1-13 : Gratia lesu Christi et caritas Dei et communicatio
Sancti Spiritus)).
Fratres, gaudete, perfecti estote ...
Cf. Ap 1, 8: Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto,
Deo qui est, et qui erat, et qui venturus est.
lo 3, 16-18: M isit Deus Filium suum ut salvetur mundus per ipsum )).
Sic dilexit Deus mundum ...

165
LECTIO I

Ps. RESP.
LECTIO II

ALLELUIA
EvANG.

LECTIO I
Ps. RESP.

LECTIO II
ALLELUIA
EVAN G.

Deut 4, 32-34. 39-40: Dominus ipse est Deus in caelo sursum et in


terra deorsum, et non est a/ius)).
Locutus est Moyses populo dicens: Interroga de die bus antiquis ...
Ps 32, 4-5. 6 et g. 18-rg. 20 et 22
~ ( r 2b) : Beatus populus quem elegit Dominus in hereditatem sibi.
Rom 8, 14-17: Accepistis Spiritum adoptionis .filiorum, in quo clamamus: Abba, Pater)).
Fratres: Quicumque Spiritu Dei aguntur, hi filii Dei sunt ...
Ut supra, n. r64.
Mt 28, 16-20: Baptizantes eos in nomine Patris, et Filii, et Spiritus
Sancti )).
In illo tempore: U ndecim discipuli abierunt in Galilaeam ...

c
166
Prov 8, 22-3 I: Antequam terra .fieret, Sapientia iam concepta erat.
Haec loquitur Sapientia Dei: Dominus possedit me ...
Ps 8, 4-5. 6-7. 8-g
~ (2a): Domine, Dominus noster,
quam admirabile est nomen tuum m umversa terra!
Rom 5, I -5: Ad Deum per Christum in caritate diffusa per Spiritum.
Fratres: Iustificati ex fide, pacem habemus ad Deum ...
Ut supra, n. 164.
lo 16, 12- r 5: Q_uaecumque habet Pater mea sunt; Spiritus de meo
accipit et annuntiabit vobis)).
In illo tempore: Dixit Jesus discipulis suis: Adhuc multa habeo
vobis dicere ...

PROPRIUM DE TEMPORE

94

Feria quinta post SS.mam Trinitatem

SOLLEMNITAS SANCTISSIMI
CORPORIS ET SANGUINIS CHRISTI
167
LECTIO I

Deut 8, 2-3. 14b-I6a: Dedit tibi cibum, quod ignorabas tu et patres tui .

Locutus est Moyses populo dicens: Recordaberis cuncti itineris ...


14 N e obliviscaris Domini Dei tui ...
Ps. RESP.

Ps 147, I2-I3. I4-15. I9-20


BJ (I 2a): Lauda, Jerusalem, Dominum.
vel: Alleluia.

LECTIO II

1 Cor 10, I 6-17: Unus panis, unum corpus multi sumus >>.
Fratres: Calicem benedictionis cui benedicimus ...

SEQ.UENTIA

Ad libitum Lauda, Sion, Salvatorem, p. 448, vel forma breviore

Ecce panis, p. 449


ALLELUIA

EvANG.

Io 6, 51 : Ego sum panis vivus, qui de caelo d escendi,


dicit Dominus;
si quis manducaverit ex hoc pane, vivet in aeternum.
Io 6, 51-58: Caro mea verus est cibus, et sanguis meus verus est
potus .

In illo tempore: Dixit Jesus turbis Iudaeorum: Ego sum panis


VlVUS

168

LECTIO I

Ex 24, 3-8: Hie est sanguis foederis, quod pepigit Dominus vobiscum .
In die bus illis: Venit Moyses et narravit plebi ...

Ps. RESP.

Ps 115, I2-I3. I5 et 16bc. I7-18


BJ ( 13) : Calicem salutaris accipiam,
et nomen Domini invocabo.
vel: Alleluia.

LECTIO II

Hebr 9, I I-15: Sanguis Christi emundabit conscientiam nostram .


Fratres: Christus cum ad venit pontifex futurorum bonorum ...

SEQ.UENTIA

Ad libitum Lauda, Sion, Salvatorem, p. 448, vel forma breviore

Ecce panis, p. 449


ALLELUIA

Ut supra, n. 167.

EVANG.

Me 14, 12-16. 22-26: Hoc est corpus meum. Hie est sanguis meus.
Primo die Azymorum, quando pascha immolabant, dicunt lesu
discipuli eius: Quo vis eamus ...

SOLLEMNITATES DOMINI PER ANNUM OCCURRENTES

169

95

LECTIO I

Gen 14, 18-20: Panem et vinum obtulit .


In die bus illis: Melchisedech rex Salem... 19 benedixit Abram
et ait...

Ps. RESP.

Ps 109, 1. 2. 3 4
ij (4bc): Tu es sacerdos in aeternum
secundum ordinem Melchisedech.

LECTIO II

1 Cor 11, 23-26: Quotiescumque manducabitis et bibetis, mortem


Domini annuntiatis >>.
Fratres: Ego accepi a Domino quod et tradidi vobis ...

SEQ.UENTIA

Ad libitum Lauda, Sion, Salvatorem, p. 448, vel forma breuiore


Ecce panis, p. 449

ALLEU1IA

Ut supra, n. 167.

EvANG.

Lc 9, IIb-17: Manducaverunt et saturati sunt omnes.


In illo tempore: Loquebatur lesus turbis de regno Dei ...

g6

PROPRIUM DE TEMPORE

Feria sexta post Dominicam II post Pentecosten

SOLLEMNITAS SACRATISSIMI CORDIS IESU


170
LECTIO

Ps.

RESP.

LECTIO

II

ALLELUIA

EvANG.

Deut 7, 6-r 1: Dilexit vos Dominus et elegit vos .


Locutus est Moyses populo dicens: Populus sanctus es Domino ...
Ps 102, I-2. 3-4. 6-7. 8 et ro
~ (I 7): Misericordia Domini ab aeterno super timentes eum.
1 Io 4, 7-16: Dilexit nos Deun>.
Carissimi, diligamus invicem ...
Mt 11, 2gab: Tollite iugum meum super vos, dicit Dominus,
et discite a me quia mitis sum et humilis corde.
Mt 11, 25-30: Mitis sum et humilis corde .
In illo tempore, respondens Iesus dixit. ..
171

LECTIO

Ps.

RESP.

LECTIO

II

ALLELUIA

EVANG.

Ps.

RESP.

LECTIO

II

ALLELUIA

EVANG.

Os 11, 1. 3-4. 8c-g: Convertitur in me cor meum.


Haec dicit Dominus: Cum puer esset Israel, dilexi eum ...
Is 12, 2-3. 4bcd. 5-6
~ (3 ) : Haurietis aquas in gaudio d e fontibus salutis.
Eph 3, 8-12. 14-19: Scire supereminentem scientiae caritatem Christi.
Fratres: Mihi omnium sanctorum minimo data est gratia haec ...
U t supra, n. I 70.
vel 1 Io 4, rob: Deus dilexit nos, et misit Filium suum
propitiationem pro peccatis nostris.
Io 19, 3I-37: Latus eius aperuit, et exivit sanguis et aqua>>.
Iudaei, quoniam Parasceve erat...
172

LECTIO

Ez 34, 1 I- I 6: Ego pascam oves meas et ego eas accubare Jaciam .


Haec dicit Dominus Deus ...
Ps 22, 1-3a. gb-4. 5 6
~ ( 1): Dominus pascit me, et nihil mihi deerit.
Rom 5, 5b-11: Commendat suam caritatem Deus in nos.
Fratres: C a ritas Dei diffusa est ...
U t supra, n. 170.
vel Io 10, 14: Ego sum pastor bonus, dicit Dominus,
et cognosco oves meas, ct cognoscunt me m eae.
Lc 15, 3-7: Congratulamini mihi, quia inveni ovem meam quae perierat .
In illo tempore: Ait Iesus ad pharisaeos et scribas parabolam
is tam, dicens ...

TEXTUS COMMUNES PRO CANTU PSALM! RESPONSORII

97

TEXTUS COMMUNES
pro cantu psalmi responsorii
Psalmus de more sumitur e lectionario, eo quod singuli eius textus directo conectuntur
cum singulis lectionibus: electio igitur psalmi e lectionibus pendet.
Attamen, ut populus responsum psalmodicum facilius proferre valeat, textus aliqui
responsorum et psalmorum pro diversis temporibus anni aut pro diversis ordinibus Sanctorum
selecti sun!, qui adhiberi valent, loco textus lectioni respondentis, quoties psalmus cantu
profertur (Institutio generalis Missalis Romani, n. 36).

173
Tempore
Tempore
Tempore
Tempore

Responsa

Adventus: V eni, Domine, ad liberandum nos!


Nativitatis: Hodie vidimus gloriam tuam, Domine.
Q.uadragesimae: Memento, Domine, fidelitatis et misericordiae tuae.
paschali: Alleluia (his vel ter).

Per annum:
a) cum psalmo laudativo:
vel
vel
b) cum psalmo deprecativo:
vel
vel

Confitemini Domino, quoniam bonus.


Confitebimur tibi, Domine,
quia mirabilia sunt opera tua.
Cantate Domino canticum novum.
Prope est Dominus invocantibus eum.
Exaudi nos, Domine, et salva nos.
Miserator et misericors Dominus.

174
Tempore Adventus:

Psalmi
Ps 24, 4bc-sab. 8-g. 10 et 14
~ (I b) : Ad te, Domine, leva vi animam me am.
Ps 84, gab-Io. I I-I2. I3-I4
~ (8a): Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam.

Ps 97, I 2-3ab. 3Cd-+ s-6


~ (3c): Vidcrunt omnes termini terrae
salutare Dei nostri.
In Epiphania:
Ps 71, 2. 7-8. I o- I r. I 2- I 3
~ (I I ) : Adora bunt te omnes reges terrae,
omnes gentes servient tibi.
Tempore Q.uadragesimae: Ps 50, 3-4. s-6a. I2-r3. 14 et 17
~ (cf. 3a): Miserere, Domine, quia peccavimus.
Ps 90, I-2, 10-1 I, I2-I3, I4-I5
~ (cf. ISh) : Esto m ecum, Domine, m tribulatione.
Tempore Nativitatis:

Ps 129, I-2. 3-4ab. 4c-6. 7-8


~ (7): Apud Dominum misericordia,
et copiosa apud eum redemptio.

g8

PROPRIUM DE TEMPORE

Ps 21, 8-g. I 7- I 8a. I g-20. 23-24


~ (n): Deus meus, Deus meus, quare me dereliquisti?
In Nocte Sancta:
Ps 135 a) I-g. 4-6. 7-g. 24-26
b) I et 3 et I6. 2I-23. 24-26
~: Quoniam in aeternum misericordia eius.
Tempore paschali:
Ps 117, I-2. I6ab-r7. 22-23
~ (24): Haec dies quam fecit Dominus;
exsultemus et laetemur in ea.
Ps 65, I-ga. 4-5. 6-7a. r6 et 20
~ (I): Jubilate Deo, omnis terra. Alleluia.
In Ascensione:
Ps 46, 2-3. 6-7. 8-g
~ (6a): Ascendit Deus in iubilo.
In Dominica Pentecostes: Ps 103, Iab et 24ac. 2gbc-go. 3I et 34
~ (cf. go): Emitte Spiritum tuum, Domine,
et renova faciem terrae.
In Hehdomada Sancta:

Per annum :

In ultimis hebdomadis:

Ps 18, 8. g. I o. I I
~ (Io 6, 68c): Domine, verba vitae aeternae habes.
(Io 6, 6gc) : Verba tua, Domine,
Spiritus et vita sunt.
Ps 26, r. 4 I3-I4
~ (Ia): Dominus illuminatio mea et salus mea.
Ps 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-g
~ (2): Benedicam Dominum in omni tempore.
vel (ga): Gustate et videte
quoniam suavis est Dominus.
Ps 62, 2. 3-4. 5-6. 8-g
~ ( 2b) : Sitivit in te anima mea, Domine, Deus meus.
Ps 94, I-2. 6-7. 8-gab
~ (8ab): Utinam hodie vocem Domini audiatis:
Nolite obdurare corda vestra .
Ps 99, 2. g. 5
~ (gc): Nos populus eius et oves pascuae ems.
Ps 102, I-2. 3-4. 8. et 10. I2-I3
~ (8a): Miserator et misericors Dominus.
Ps 144, I-2. 8-g. Io-r r. rgcd-14
~ (cf. I) : Benedicam no mini tuo in saeculum,
Deus meus rex.
Ps 121, I-2. 3-4a. 4b-5. 6-7. 8-g
~ (cf. I) : In do mum Domini laetantes ibimus.

PROPRIUM DE TEMPORE

II
LECTIONES PRO FERIIS

TEMPUS ADVENTUS

HEBDOMADA PRIMA ADVENTUS


175
LECTIO

Feria 2

Is 2, 1-5: Congregat Dominus nationes umversas zn pacem aeternam


regni Dei.

Verbum quod vidit Isaias ...


vel, ad libitum, quando anno A haec lectio in Dominica prima Adventus
legitur:
Is 4, 2-6: Erit exsultatio his qui salvati fuerint .

In die ill a erit germ en Domini ...


Ps.

RESP.

ALLELUIA

Ps 121, r-2. 3-4a. (4b-5. 6-7.) 8-g


~ (cf. 1): In domum Domini laetantes ibimus.
Cf. Ps 79, 4: Veni ad liberandum nos, Domine Deus noster;
ostende faciem tuam, et salvi erimus.

Mt 8, s- r 1 : j\,fulti ab oriente et occidente venient in regnum caelorum .


In illo tempore: Cum introisset Jesus Capharnaum ...

EVAN G.

176
LECTIO

Ps.

RESP.

Feria 3

Is 11, r-ro: Requiescet super eum spiritus Domini.


In die ilia: Egredietur virga de stirpe !esse...
Ps 71, 2. 7-8. 12-13. 17
~ (cf. 7): Flore bit in die bus eius iustitia,
et abundantia pacis in aeternum.

ALLELUIA

Ecce Dominus noster cum virtute veniet,


et illuminabit oculos servorum suorum.

EvANG.

Lc 10, 21-24: Jesus exsultat Spiritu Sancto.


In ipsa hora exsultavit Jesus Spiritu Sancto ...

177
LECTIO

Feria 4

Is 25, 6-roa: lnvitat Dominus convivio suo et aufert lacrimam ab omni


facie.

In die ilia: Faciet Dominus exercituum ...


Ps.

RESP.

10

usque ad in monte isto.

Ps 22, 1-3a. 3b-4. 5 6


~ (6cd) : Inhabitabo in domo Domini in longitudinem dierum.

ALLELUIA

Ecce veniet Dominus, ut salvet populum suum;


b eati qui parati sunt occurrere illi.

EVANG.

Mt 15, 29-37: Jesus plurimos sanat et panes multiplicat.


In illo tempore: Jesus venit secus mare Galilaeae ...

PROPRIUM DE TEMPORE

104

178
LECTIO

Ps.

RESP.

Feria 5

Is 26, I -6: lngrediatur gens iusta quae servat fidem .


In die illa cantabitur canticum istud ...
Ps 117, I et 8-g. Ig-21. 25-27a
~ (26a): Benedictus qui venit m nomme Domini.
vel: Alleluia.

ALLELUIA

Is 55, 6: Quaerite Dominum, dum inveniri potest,


invocate cum, dum prope est.

EvANG.

Mt 7, 2 1. 24-2 7: Qy.i facit voluntatem Patris intrahit in regnum caelorum .


In illo tempore: Dixit Jesus discipulis suis: Non omnis qui dicit
mihi: Domine, Domine ...
179

LECTIO

Ps.

RESP.

Feria 6

Is 29, I 7-24: In die illa, oculi caecorum videhunt >>.


Haec dicit Dominus Deus: Nonne adhuc in modico ...
Ps 26, 1. 4 I3-I4
~ (I a) : Dominus illuminatio mea et sal us m ea.

ALLELUIA

Ecce Dominus noster cum virtute veniet,


et illuminabit oculos servorum suorum.

EVANG.

Mt 9, 2 7-3 I : Credentes in Iesum duo caeci sanantur.


In illo tempore: Transeunte Iesu, secuti sunt cum duo caec1 ...
180

LECTIO

Ps.

RESP.

Sabbato

Is 30, I g-2 1. 23-26: .i'vfiserans miserehitur lui, ad vocem clamoris


tui .
Haec dicit Dominus Deus Sanctus Israel: Populus Sion qui habitas
in Jerusalem ...
Ps 146, I -2. 3-4 s-6
~ (Is 30, I8): Beati omnes qui exspectant Dominum.

ALLELUIA

Is 33, 22: Dominus iudex noster, legifer noster, rex noster:


ipse salvabit nos.

EVANG.

Mt 9, 35 - 10, r. 6-8: Videns turhas misertus est eis .


In illo tempore : Circumibat lesus civitates omnes ...

FERIAE ADVENTUS

I05

HEBDOMADA SECUNDA ADVENTUS


Feria 2

181
LECTIO

Ps.

RESP.

Is 35, I- I o: Deus ipse veniet et salvabit vos >>.


Laetentur deserta et invia ...
Ps 84, gab-Io. I I-I2. I3-I4
&' (Is 35, 4d) : Ecce Deus noster veniet et salvabit nos.

ALLELUIA

Ecce veniet Rex, Dominus terrae,


et ipse auferet iugum captivitatis nostrae.

EvANG.

Lc 5, I 7-26: Vidimus mirabilia hodie .


In una dierum, erat Iesus docens ...
Feria 3

182
LECTIO

Ps.

RESP.

Is 40, I-I I: Populum suum Deus consolatur.


Consolamini, consolamini populum meum ...
Ps 95, I-2. 3 et roac. I I-I2. I3
&' (cf. Is 40, g- I o) : Ecce Deus noster in fortitudine veniet.

ALLELUIA

Prope est dies Domini;


ecce veniet ad salvandum nos.

EvANG.

Mt 18, 12-14: Deus non vult pusillos perire.


In illo tempore: Dixit Iesus discipulis suis: Quid vobis videtur? ...

Feria 4

183
LECTIO

Ps.

RESP.

Is 40, 25-31 : Dominus omnipotens dat lasso virtutem .


Cui assimilabitis me ...
Ps 102, 1-2. 3-4. 8 et ro
&' (1 a) : Benedic, anima mea, Domino.

ALLELU'IA

Ecce veniet Dominus, ut salvet populum suum;


beati qui parati sunt occurrere illi.

EVANG.

Mt 11,

28-30:

Venite ad me, omnes qui laboratis .

In illo tempore: Respondens Iesus dixit: Venite ad me ...

106

PROPRIUM DE TEMPORE

184
LECTIO

Ps.

RESP.

ALLELUIA

EVANG.

Is 41, I3-20: Ego sum redemptor tuus, Sanctus Israel.


Ego Dominus Deus tuus apprehendens manum tuam ...
Ps 144, I et g. IO-I I. I2-I3ab
ij (8) : Miserator et misericors Dominus,
longanimis et multae misericordiae.
Cf. Is 45, 8: Rorate, caeli, desuper, et nubes pluant iustum;
aperiatur terra, et germinet Salvatorem.
Mt 11, I I- I 5: Non surrexit maior Joanne Baptista.
In illo tempore: Dixit lesus ad turbas: Amen dico vobis ...
185

LECTIO

Ps.

RESP.

Feria 5

Feria 6

Is 48, I 7- I 9: Utinam attendisses mandata mea! .


Haec dicit Dominus, redemptor tuus ...
Ps 1, I-2. 3 4 et 6
ij ( cf. Io 8, I 2) : Qui sequitur te, Domine, habebit lucem vitae.

ALLELlJIA

Dominus veniet, occurrite illi;


ipse est princeps pacis.

EVANG.

Mt 11, I6-Ig: Neque /oannem neque Filium hominis audiunt.


In illo tempore: Dixit Iesus ad turbas: Cui similem aestimabo
generation em is tam? ...
186

LECTIO

Ps.

RESP.

Sabbato

Sir 48, I-4 g-I I: /terum veniet Elias.


In die bus illis: Surrexit Elias propheta ...
Ps 79, 2ac et 3b. IS-I6. I8-Ig
ij (4): Deus, converte nos,
illustra faciem tuam, et salvi enmus.

ALLELUIA

Lc 3, 4 6: Par ate vi am Domini, rectas facite semitas ems;


videbit omnis caro salutare Dei.

EVANG.

Mt 17, I o- I 3: Elias iam venit et non cognoverunt eum >>.


Descendentibus illis de monte, interrogaverunt Iesum discipuli
dicentes ...

FERIAE ADVENTUS

HEBDOMADA TERTIA ADVENTUS

187

Feria 2

Nisi haec dies sit I 7 vel I 8 decembris, quia tunc habentur lectiones
sub numero I93 vel I94, omisso hoc numero I87 cum sequentibus.
LECTIO

Ps.

RESP.

ALLELt!IA

Num 24, 2-7. I5-17a: Oritur stella ex Jacob.


In die bus illis: Balaam elevans oculos vidit Israel ...
Ps 24, 4bc-sab. 6-7bc. 8-9
ij (4b): Semitas tuas, Domine, edoce me.
Ps 84, 8: Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam,
et salutare tuum da nobis.

Mt 21, 23-27: Baptismum Joannis unde erath>.


In illo tempore: Cum venisset lesus in templum ...

EVANG.

188

Feria 3

Nisi haec dies sit IJ vel I8 decembris, quia tunc habentur lectiones sub
numero I93 vel I94, omisso hoc numero I88 cum sequentibus.
LECTIO

Ps.

RESP.

Soph 3, I -2. 9- I 3 : Salus messianica omnibus pauperibus promittitur.


Haec dicit Dominus: Vae provocatrix ...
Ps 33, 2-3. 6-7. I7-18. 19 et 23
ij (7a): Pauper clamavit, et Dominus exaudivit eum.

ALLELt!IA

V eni, Domine, et noli tardare;


relaxa facinora plebis tuae.

EVANG.

Mt 21, 28-32: Venit Joannes, et peccatores crediderunt ei .


In illo tempore: Dixit lesus principibus sacerdotum et senioribus
populi: Quid vobis videtur? ...

189

Feria 4

Nisi haec dies sit I7 vel I8 decembris, quia tunc habentur lectiones
sub numero I93 vel I94, omisso hoc numero I89 cum sequentibus.
LECTIO

Ps.

RESP.

Is 45, 6b-8. I 8. 2 I b-25: Rorate, caeli, desuper! .


Ego Dominus, et non est alter. .. 2I Numquid non ego Dominus ...
Ps 84, gab-Io. II-I2. I3-I4
ij (cf. Is 45, 8) : Rorate, caeli, desuper
et nubes pluant iustum!

ALLELUIA

Is 40, 9-1 o: Exalt a in fortitudine vocem tuam,


tu qui evangelizas;
ecce Dominus Deus in virtute veniet.

EVANG.

Lc 7, 19-23: Nuntiate Joanni quae vidistis et audistis .


In illo tempore: Convocavit duos de discipulis suis loannes ...

II

I08

PROPRIUM DE TEMPORE

Feria 5

190

Nisi haec dies sit 17 vel 18 decembris, quia tunc habentur lectiones
sub numero 193 vel 194, omisso hoc numero 190 cum sequenti.
LECTIO

Ps.

RESP.

Is 54, 1-10: Ut mulierem derelictam vocavit te Dominus.


Exsulta, sterilis quae non peperisti ...
Ps 29,
~ (2a):

et 4 s-6. I I-12a et rgb


Exaltabo te, Domine, quoniam extraxisti me.

ALI.ELUIA

Lc 3, 4 6: Par ate viam Domini, rectas facite semitas eius;


videbit omnis caro salutare Dei.

EvANG.

Lc 7, 24-30: Ioannes est angelus qui praeparat viam Domini.


Cum discessissent nuntii Ioannis, coepit Iesus dicere de Ioanne
ad turbas ...

191

Feria 6

Nisi haec dies sit 17 vel 18 decembris, quia tunc habentur lectiones
sub numero 193 vel 194, omisso hoc numero 191.
LECTIO

Is 56, r-ga. 6-8: Domus mea domus orationis vocabitur cunctis populis .

Haec dicit Dominus ...


Ps.

RESP.

Ps 66, 2-3. 5 7-8


~ (4): Confiteantur tibi populi, Deus,
confiteantur tibi populi omnes.

ALLELUIA

Veni, Domine, visitare nos in pace,


ut laetemur coram te corde perfecto.

EVANG.

Io 5, 33-36: Ioannes est lucema ardens et lucens .


In illo tempore: Dixit Iesus I udaeis: Vos misistis ad Ioannem ...

FERIAE ADVENTUS

ALLELUIA
pro feriis Adventus usque ad diem 16 decembris

192

1.

Cf. Ps 79,4: Veni ad liberandum nos, Domine, Deus noster;


ostende faciem tuam, et salvi erimus.

2.

Ps 84, 8:

g. Is 33,

22:

Osten de nobis, Domine, misericordiam tuam,


et salutare tuum da nobis.
Dominus iudex noster, legifer noster, rex noster:
ipse salvabit nos.

4 Is 40, g-10: Exalta in fortitudine vocem tuam, tu qui evangelizas;


ecce Dominus Deus in virtute veniet.
5 Cf. Is 45, 8: Rorate, caeli, desuper, et nubes pluant Iustum;
aperiatur terra et germinet Salvatorem.
6. Is 55, 6:

Quaerite Dominum, dum inveniri potest,


invocate eum, dum prope est.

7. Lc 3, 4 6: Par ate vi am Domini, rectas facite semitas ems;


videbit omnis caro salutare Dei.

8.

Dominus veniet, occurrite illi;


ipse est princeps pacis.

g.

Ecce Dominus noster cum virtute veniet,


et illuminabit oculos servorum suorum.

10.

Ecce veniet Dominus, ut salvet populum suum;


beati qui parati sunt occurrere illi.

II.

Ecce veniet Rex, Dominus terrae,


et ipse auferet iugum captivitatis nostrae.

12.

Prope est dies Domini;


ecce veniet ad salvandum nos.
V eni, Domine, et noli tardare;
relaxa facinora plebis tuae.
V eni, Domine, visit are nos in pace,
ut laetemur coram te corde perfecto.

PROPRIUM DE TEMPORE

IIO

FERIAE ADVENTUS
a die 17 ad diem 24 decembris

Lectiones quae sequuntur diebus quibus sunt assignatae adhibentur. Jllae


vera quae, ratione Dominicae occurrentis omittuntur, resumi vel anticipari
possunt alia die, praesertim loco lectionum quae forte hoc anna Dominicae
assignantur.
193
LECTIO

Ps.

RESP.

Die 17 decembris

Gen 49, 2. 8-10: Non auferetur sceptrum de Juda.


In die bus illis: Vocavit Iacob filios suos et ait eis: Congregamini ...

Ps 71, 2. 3-4ab. 7-8, I 7


~ (cf. 7) : Flore bit in die bus eius iustitia,
et abundantia pacis in aeternum.

ALLELU'IA

Sapientia Altissimi, fortiter suaviterque disponens omma:


veni ad docendum nos viam prudentiae.

EvANG.

Mt 1, I- I 7: Gene alogia Jesu Christi, filii David.


Liber generationis lesu Christi ...
194

LECTIO

Ps.

RESP.

Die 18 decembris

ler 23, s-8: Suscitabo David germen iustum .


Ecce dies veniunt, dicit Dominus ...
Ps 71, 2. 12-13. I8-19
~ ut supra, n. 193.

ALLELU'IA

Dux domus Israel, qui Moysi in Sina legem dedisti:


veni ad redimendum nos in bracchio extento.

EvANG.

Mt 1, 18-24: Jesus nascetur de Maria, desponsata Joseph, filio David.


Iesu Christi generatio sic erat ...
195

LECTIO

Ps.

RESP.

Die 19 decembris

ludic 13, 2-7. 24-25a: Nativitas Samson ab angelo annuntiatur.


In die bus illis: Erat vir quidam ...
Ps 70, 3-4a. s-6ab. 16-17
~ (cf. 8a): Repleatur os meum laude, ut cantem gloriam tuam.

ALLELU'IA

Radix I esse, stans in signum populorum:


veni ad liberandum nos, iam noli tardare.

EVANG.

Lc 1, 5-25: Nativitas Joannis Baptistae a Gabriele annuntiatur.


Fuit in diebus Herodis regis ludaeae sacerdos quidam ...

II I

FERIAE ADVENTUS

196
LECTIO

Ps.

RESP.

Die 20 decembris

Is 7, I o- 14: Ecce virgo conczpzet >>.


In diebus illis: Locutus est Dominus ad Achaz dicens ... et vocabitur nomen eius Emmanuel.
Ps 23, I-2. 3-4ab. 5-6
~ (cf. 7c et wb): Introibit Dominus: Ipse est rex gloriae.

ALLELUIA

Clavis David, qui aperis portas aeterni Regni:


veni et educ vinctum de domo carceris sedentem m tenebris.

EvAN G.

Lc 1, 26-38: Ecce concipies in utero et paries }ilium.


In mense sex to, miss us est angelus Gabriel...

197
LECTIO

Ps.

RESP.

Die 21 decembris

Cant 2, 8- I 4: Ecce dilectus meus venit sa liens in montibus .


Vox dilecti mei...
vel ad libitum Soph 3, I 4- I 8a: Rex Israel Dominus in medio tui .
Lauda, filia Sian ...
Ps 32, 2-3. II-I2. 20-2I
~ (Ia et 3a): Exsultate, iusti, m Domino;
cantate ei canticum novum.

ALLELillA

Emmanuel, rex et legifer noster:


veni ad salvandum nos, Domine, Deus noster.

EvANG.

Lc 1, 39-45: Unde hoc mihi ut veniat mater Domini mei ad me?.


Exsurgens Maria in diebus illis abiit in montana ...

198
LECTIO

Ps.

RESP.

Die 22 decembris

1 Sam 1, 24-28: Anna pro nativitate Samuel is gratias agit.


In die bus illis: Adduxit Anna Samuelem secum ...
1 Sam 2, I. 4-5. 6-7. 8abcd
(I a): Exsultavit cor meum in Domino Salvatore meo.

~
ALLELUIA

Rex gentium et lapis angularis Ecclesiae:


veni et salva hominem quem de limo formasti.

EvANG.

Lc 1, 46-56: Fecit mihi magna qui potens est.


In illo tempore: Ait Maria: Magnificat anima mea Dominum ...

112

PROPRIUM DE TEMPORE

199
LECTIO

Ps.

RESP.

Die 23 decembris

Mal 3, 1-4. 23-24: Mittam vobis Eliam prophetam, antequam veniat


dies Domini>>.
Haec dicit Dominus Deus: Ecce ego mitto angelum meum ...
Ps 24, 4bc-sab. 8-9. 10 et 14
ij (Lc 21, 28): Respicite et levate capita vestra,
quoniam appropinquat redemptio vestra.

ALLELUIA

Rex gentium et lapis angularis Ecclesiae:


veni et salva hominem quem de limo formasti.

EVANG.

Lc 1, 5 7-66: Nativitas Joannis Baptistae.


Elisabeth impletum est tempus pariendi ...

200

Die 24 decembris
Ad Missam matutinam

LECTIO

Ps.

RESP.

2 Sam 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16: Regnum David erit usque in aeternum
ante faciem Domini.
Factum est cum sedisset David rex in domo sua ...
Ps 88, 2-3. 4-5. 27 et 29
ij (cf. 2a): Misericordias tuas, Domine, in aeternum cantabo.

ALLEUJ'IA

Oriens, splendor lucis aeternae et sol iustitiae:


veni et illumina sedentes in tenebris et umbra mortis.

EvAN G.

Lc 1, 67-79: Visitavit nos Oriens ex alto.


In illo tempore: Zacharias, pater Ioannis, impletus est Spiritu
Sancto ...

FERIAE ADVENTUS

201

113

ALLELUIA
pro feriis Adventus a die 17 usque ad diem 24 decernbris

1.

Sapientia Altissimi, fortiter suaviterque disponens omnia:


vem ad docendum nos viam prudentiae.

2.

Dux domus Israel, qui Moysi in Sina legem dedisti:


veni ad redimendum nos in bracchio extento.

3 Radix I esse, stans in signum populorum:


veni ad liberandum nos, iam noli tardare.
4 Clavis David, qui aperis portas aeterni Regni:
veni et educ vinctum de domo carceris sedentem m tenebris.
5 Oriens, splendor lucis aeternae et sol iustitiae:
veni et illumina sedentes in tenebris et umbra mortis.
6. Rex gentium et lapis a:ngularis Ecclesiae:
veni et salva hominem quem de limo formasti.
7. Emmanuel, rex et legifer noster:
veni ad salvandum nos, Domine, Deus noster.

TEMPUS NATIVITATIS

Die
202
LECTIO

Ps.

RESP.

ALLELUIA

29

decembris

De quinta die infra octavam Nativitatis

1 lo 2, 3- I I : Q]ti diligit fratrem suum in lumine manet .


Carissimi: In hoc cognoscimus quoniam novimus Iesum, s1 mandata eius servemus ...
Ps 95, I-2a. 2b-3. sb-6
ij (I I a) : Laetentur caeli et exsultet terra.

Lc 2, 32: Lumen ad revelationem gentium


et gloriam plebis tuae Israel.

Lc 2,

22-35: Lumen ad revelationem gentium.


Postquam impleti sunt dies purgationis eorum secundum legem
Moysis, [parentes Iesu] tulerunt illum in Hierosolymam ...

EVANG.

Die 30 decembris
203
LECTIO

Ps.

RESP.

De sexta die infra octavam Nativitatis

1 lo 2, I 2- I 7: Q_ui Jacit voluntatem Dei manet in aeternum .


Scribo vobis, filioli ...
Ps 95, 7-Ba. 8b-g. IO
~ ut supra, n. 202.

ALLELUIA

Dies sanctificatus illuxit nobis:


venite, gentes, et adorate Domin urn:
quia hodie descendit lux magna super terram.

EvANG.

Lc 2, 36-40: Loquebatur de illo omnibus qui exspectabant redemptionem Jerusalem.


In illo tempore: Erat Anna prophetissa ...
Die 3 I decembris
204

LECTIO

Ps.

RESP.

De septima die infra octavam Nativitatis

1 lo 2, I 8-2 I : Unctionem habetis a Sancto et scitis omnes >>.


Filioli, novissima hora est ...
Ps 95, I-2. II-12. 13
ij ut supra, n. 202.

ALLELUIA

Io 1, 14a. 12a: Verbum caro factum est, et habitavit m nobis.


Quotquot reccperunt eum,
dedit eis potestatem filios Dei fieri.

EVAN G.

Io 1, I- I 8 : Verbum caro factum est .


Initium sancti Evangelii secundum Ioannem.
In principia erat Verbum ...

II8

PROPRIUM DE TEMPORE

205
LECTIO

Ps.

RESP.

Die 2 ianuarii

1 lo 2, 22-28: Q_uod audistis ab initio in vobis permaneat .


Carissimi: Quis est mendax ...
Ps 97, r. 2-3ab. 3cd-4
~ (3a): Viderunt omnes termini terrae salutare Dei nostri.

ALLELt1IA

Hebr 1, 1-2: Multifariam olim Deus locutus patribus in prophetis,


in novissimis his diebus locutus est nobis in Filio.

EvANG.

lo 1, 19-28: Post me venturus est.


Hoc est testimonium Ioannis ...
In regionibus ubi Epiphania celebratur Dominica diebus a 2 ad 8
ianuarii occurrente, sumuntur post Epiphaniam lectiones pro diebus a 7
ad I2 ianuarii propositae, omissis quae sequuntur.

206
LECTIO

Ps.

RESP.

Die 3 ianuarii

1 Io 2, 29 - 3, 6: Omnis qut m eo manet non peccat .


Carissimi: Si sci tis q uoniam iustus est ...
Ps 97' I. gcd-4. 5-6
~ ut supra, n. 205.

ALLELUIA

Io 1, 14a. 12a: Verbum caro factum est, et habitavit in nobis.


Quotquot receperunt eum,
dedit eis potestatem filios Dei fieri.

EvAN G.

Io 1, 29-34: Ecce Agnus Dei.


Altera die, videt [Ioannes] Iesum venientem ad se ...

207
LECTIO

Ps.

RESP.

Die 4 ianuarii

1 Io 3, 7-10: Non potest peccare quomam ex Deo natus est.


Filioli, nemo vos seducat ...

Ps 97, I. 7-8. 9
~ ut supra, n. 205.

ALLELUIA

Cf. n. 205.

EvANG.

lo 1, 35-42: Invenimus Messiam >>.


In illo tempore: Stabat Ioannes et ex discipulis eius duo ...

119

FERIAE TEMPORIS NATIVITATIS

208
LECTIO

Ps.

RESP.

Die 5 ianuarii

I lo 3, I I -2 I : Transivimus de morte tn vitam, quoniam diligimus


fratres .
Carissimi: Haec est annuntiatio ...

Ps 99, 2. 3 4 5
~ (za): Iubilate Deo, omnis terra.

ALLELUIA

Dies sanctificatus illuxit nobis:


venite, gentes, et adorate Dominum;
quia hodie descendit lux magna super terram.

EvANG.

Io I, 43-5 I : Tu es Filius Dei, tu rex es Israel.


In illo tempore: Voluit Iesus exire in Galilaeam ...

209

LECTIO

Ps.

RESP.

Die 6 ianuarii

In regionibus ubi Epiphania celebratur Dominica diebus 7 vel 8


ianuarii occurrente
I Io 5, 5- I 3: Spiritus et aqua et sanguis.
Carissimi: Quis est qui vincit mundum ...
Ps 147, I2-I3. I4-I5. I9-20
~ (Iza): Lauda, Ierusalem, Dominum.
vel: Alleluia.

ALLELUIA

Cf. Me 9, 6: Caeli aperti sunt et vox Patris intonuit:


Hie est Filius meus dilectus; audite ilium.

EvANG.

Me I, 7- I I : Tu es Filius meus dilectus, in te complacui >>.


In illo tempore: Praedicabat Ioannes dicens ...
vel Le 3, 23-38 (longior) vel 3, 23. 3I-34 36. 38 (brevior):
Genealogia Iesu Christi, filii Adam, filii Dei.
In illo tempore, Iesus erat incipiens quasi annorum triginta ...

2IO

Die 7 ianuarii

In regionibus ubi Epiphania celebratur Dominica diebus 7 vel 8


ianuarii occurrente
LECTIO

Ps.

RESP.

I lo 5, I 4-2 I : Audit nos quidquid petierimus .


Carissimi: Haec est fiducia quam habemus ad Filium Dei, quia ...

Ps I49, I-2. 3-4. 5 et 6a et 9b


~ (4a): Beneplacitum est Domino in populo suo.
vel: Alleluia.

ALLELUIA

Le 7, I 6: Propheta magnus surrexit in nobis,


et Deus visitavit plebem suam.

EVANG.

Io 2, I-I I: Hoc fecit initium signorum Jesus in Cana Galilaeae .


In illo tempore: Nuptiae factae sunt in Cana Galilaeae ...

PROPRIUM DE TEMPORE

120

ALLELUIA

211

pro tempore Nativitatis ante Epiphaniam


1.

Io 1,

2.

Hebr 1,

14a. 12a:

1-2:

Verbum caro factum est, et habitavit in nobis.


Quotquot receperunt eum,
dedit eis potestatem filios Dei fieri.
Multifariam olim Deus locutus patribus in prophetis,
in novissimis his diebus locutus est nobis in Filio.
Dies sanctificatus illuxit nobis:
venite, gentes, et ado rate Dominum;
quia hodie descendit lux magna super terram.

12I

FERIAE TEMPORIS NATIVITATIS

Lectiones assignatae diebus a 7 ad 12 ianuarii adhibentur diebus qui


sequuntur Sollemnitatem Epiphaniae, etsi haec in Dominicam reponitur,
usque ad sabbatum sequens.
Attamen, a feria secunda post Dominicam in qua celebratur Baptisma
Domini, id est Dominicam post diem 6 ianuarii occurrentem, incipiunt
lectiones temporis per annum, omissis quae forte supersunt ex iis quae
assignantur pro diebus a 7 ad 12 ianuarii.

212
LECTIO

Ps.

RESP.

Die 7 ianuarii vel feria 2 post Epiphaniam

1 lo 3, 22 - 4, 6: Probate spiritus si ex Deo sint .


Carissimi: Quodcumque petierimus ...
Ps 2, 7-8. ro-I I
~ (8a): Dabo tibi gentes hereditatem tuam.

ALLELUIA

Cf. Mt 4,

EVANG.

Mt 4, I2-I7. 23-25: Appropinquavit regnum caelorum.


In illo tempore: Cum audisset lesus quod loannes traditus esset ...
213

LECTIO

Ps.

RESP.

23:

Praedicabat Iesus Evangelium regni,


et sanabat omnem infirmitatem in populo.

Die 8 ianuarii vel feria 3 post Epiphaniam

1 Io 4, 7-Io: Deus caritas est.


Carissimi, diligamus invicem ...
Ps 71, 2. 3-4ab. 7-8
~ (cf. I I) : Adorabunt te, Domine, omnes gentes terrae.

ALLELUIA

Le 4,

EVAN G.

Me 6, 34-44: Multiplicans panes, Jesus sese ut prop he tam manijestat.


In illo tempore: Vidit turbam multam Iesus ...

214

8: Evangelizare pauperibus misit me Dominus;


praedicare captivis remissionem.

Die 9 ianuarii vel feria 4 post Epiphaniam

1 Io 4, I I- I 8: Si diligamus invicem, Deus in nobis manet >>.


Carissimi, si sic Deus dilexit nos ...

RESP.

Ps 71, 2. IO-I r. I2-I3


~ (cf. I I) : Adora bunt te, Domine, omnes gentes terrae.

LECTIO

Ps.

ALLELUIA

Cf. 1 Tim 3, I6: Gloria tibi, Christe, praedicato gentibus;


gloria tibi, Christe, credito in mundo.

EvANG.

Me 6, 45-52: Viderunt eum ambulantem super mare.


[Postquam saturati sunt quinque milia virorum,] statim coegit
lesus discipulos suos ...

I22

PROPRIUM DE TEMPORE

215
LECTIO

Ps.

RESP.

Die 10 ianuarii vel feria 5 post Epiphaniam

1 Io 4, I9- 5, 4: Qui diligit Deum diligat et fratrem suum .


Carissimi: Nos diligimus Deum ...
Ps 71, 2. I4 et I5bc. I7
~ (cf. I I): Adorabunt te, Domine, omnes gentes terrae.

ALLELUIA

Lc 4, I8: Evangelizare pauperibus misit me Dominus,


praedicare captivis remissionem.

EvANG.

Lc 4, I4-22a: Hodie impleta est haec Scriptura >>.


In illo tempore: Regressus est Iesus ... 22 usque ad de ore 1psms.
216

LECTIO

Ps.

RESP.

Die 11 ianuarii vel feria 6 post Epiphaniam

1 Io 5, 5- I 3: Spiritus et aqua et sanguis.


Carissimi: Quis est qui vincit mundum ...

Ps 147, I2-I3. I4-15. I9-20


~ ( 1 2a) : Lauda, Ierusalem, Dominum.
vel: Alleluia.

ALLELUIA

Cf. Mt 4, 23: Praedicabat Iesus Evangelium regni,


et sanabat omnem infirmitatem in populo.

EvANG.

Lc 5, I 2- I 6: Et confestim lepra discessit ab illo .


Factum est cum esset Iesus in una civitatum ...
217

LECTIO

Ps.

RESP.

Die 12 ianuarii vel sabbato post Epiphaniam

1 Io 5, I 4-2 I : Audit nos quidquid petierimus .


Carissimi: Haec est fiducia quam habemus ad Filium Dei, quia ...

Ps 149, r-2. 3-4. 5 et 6a et 9b


~ (4a): Beneplacitum est Domino in populo suo.
vel: Alleluia.

ALLELUIA

Mt 4, I6: Populus qui sedebat in tenebris


lucem vidit magnam,
et sedentibus in regione et umbra mortis
lux orta est eis.

EvANG.

lo 3, 22-30: Amicus sponsi gaudet propter vocem sponsi .


In illo tempore: Venit Iesus et discipuli eius in Iudaeam terram ...

- - - - - ------------------------------ --

123

FERIAE TEMPORIS NATIVITATIS

218

ALLELUIA
pro feriis post Epiphaniam

1.

Mt 4, r6:

Populus qui sedebat in tenebris lucem vidit magnam,


et sedentibus in regione et umbra mortis lux orta est eis.

2. Cf. Mt 4, 23:

Praedicabat Iesus Evangelium regni,


et sanabat omnem infirmitatem in populo.

3 Lc 4, r8:

Evangelizare pauperibus misit me Dominus,


praedicare captivis remissionem.

4 Lc 7, r6:

Propheta magnus surrexit in nobis,


et Deus visitavit plebem suam.

5 Cf. 1 Tim 3, r6: Gloria tibi, Christe, praedicato gentibus;


gloria tibi, Christe, credito in mundo.

12

TEMPUS QUADRAGESIMAE

219

FERIA QUARTA CINERUM

LECTIO I

Ioe1 2, I2-I8: Scindite corda vestra, et non vestimenta vestra .


Nunc dicit Dominus: Convertimini ad me ...

Ps.

Ps 50, 3-4 s-6a. I2-I3. I4 et I7


~ (cf. 3a): Miserere, Domine, quia peccavimus.

RESP.

LECTIO II

2 Cor 5, 20 - 6, 2 : Reconciliamini Deo. Ecce rumc tempus acceptabile .


Fratres: Pro Christo legatione fungimur ...

ANTE Ev. Cf. Ps 94, 8ab: Hodie, nolite obdurare Corda vestra,
sed vocem Domini audite.

EVANG.

Mt 6, I-6. I6-I8: Pater tuus, qui videt in abscondito, reddet tibi.


In illo tempore: Dixit Jesus discipulis suis: Attendite ne iustitiam
vestram faciatis coram hominibus ...

Si benedictio et impositio cinerum fit sine M issa, opportune praemittitur liturgia verbi, adhibendo textus pro Missa huius Jeriae propositos.

220

Feria 5 post Cineres

LECTIO I

Deut 30, I 5-20: En propono in conspectu vestro hodie benedictionem


et maledictionem (Deut II, 26).
Locutus est Moyses populo dicens: Considera quod hodie proposuerim ...

Ps.

Ps 1, I-2. 3 4 et 6
~ (Ps 39, sa): Beatus vir qui posuit Dominum spem suam.

RESP.

ANTE Ev. Mt 4, I 7: Paenitentiam agite, dicit Dominus;


appropinquavit regnum caelorum.

EvANG.

Lc 9, 22-25: Qui perdiderit animam suam propter me, salvam faciet


illam )).
In illo tempore: Dixit Jesus discipulis suis quia oportet Filium
hominis ...

221

Feria 6 post Cineres

LECTIO I

Is 58, I-ga: Nonne hoc est ieiunium quod elegi? )),


Haec dicit Dominus Deus: Clama fortiter, ne cesses ...

Ps.

Ps 50, 3-4. s-6a. I8-Ig


~ (I gb) : Cor contritum et humiliatum, Deus, non despicies.

RESP.

ANTE Ev. Cf. Am 5, I4: Quaerite bonum, et non malum, ut vivatis;


et erit Dominus vobiscum.

EvANG.

Mt 9, I4-I5: Cum auferetur ab eis sponsus, tunc ieiunabunt)).


In illo tempore: Accedunt ad Iesum discipuli Joannis ...

PROPRIUM DE TEMPORE

Sabbato post Cineres

222
LECTIO

Ps.

Is 58, 9b- I 4: Si e.ffuderis esurienti an imam tuam, orietur zn tenebris


lux tua .
Haec dicit Dominus: Si abstuleris de medio tui iugum ...
Ps 85, I -2. 3-4 5-6
~ (I I a) : Doce me, Domine, vi am tuam,
et ingrediar in veritate tua.

RESP.

ANTE

Ev. Ez 33,

Nolo mortem impii, dicit Dominus,


sed ut revertatur a via sua et vivat.

Lc 5, 27-32: Non veni vocare iustos, sed peccatores in paenitentiam >>.


In illo tempore: Vidit Iesus publicanum nomine Levi ...

EvANG.

VERSUS ANTE EVANGELIUM


pro feriis Quadragesimae

223

1.

Ps 50, I2a. I4a:

2.

Cf. Ps 94, 8ab:

3 Cf. Ps 129, 5 7:

4 Ez 18, 3I:

5 Ez 33,

I I:

6. Joel 2, I2-I3:

7 Cf. Am 5, I4:
8. Mt 4, 4b:
9 Mt 4, I7:
Io. Cf. Lc 8, I5:

I 1.

I I:

Lc 15,

8:

Cor mundum crea in me, Deus;


et redde mihi laetitiam saluta ris tui.
Hodie, nolite obdurare corda vestra,
sed vocem Domini audite.
Spero in Dominum, spero in verbum eius;
quia apud eum misericordia et copiosa redemptio.
Proicite a vobis omnes praevaricationes vestras,
dicit Dominus,
et facite vobis cor novum et spiritum novum.
Nolo mortem impii, dicit Dominus,
sed ut revertatur a via sua et vivat.
Nunc ergo, dicit Dominus,
convertimini ad me in toto corde vestro,
quia benignus et misericors sum.
Quaerite bonum, et non malum, ut viva tis;
et erit Dominus vobiscum.
Non in pane solo vivet homo,
sed in omni verbo quod procedit de ore Dei.
Paenitentiam agite, dicit Dominus;
appropinquavit regnum caelorum.
Beati qui in corde bono et optimo
verbum Dei retinent,
et fructum afferunt in patientia.
Surgam et ibo ad patrem meum et dicam illi:
Pater, peccavi in caelum et coram te.

FERIAE Q.UADRAGESIMAE

12.

lo 3,

16:

I g. Cf. lo 6, 63c. 68c:


I4. Io 8, I2:
IS. Io 11, 25a. 26:
I

6. 2 Cor 6, 2b:

I 7.

129

Sic dilexit Deus mundum,


ut Filium suum Unigenitum daret;
omnis qui credit in eum habet vitam aeternam.
Verba tua, Domine, Spiritus et vita sunt;
verba vitae aeternae habes.
Ego sum lux mundi, dicit Dominus;
qui sequitur me, habebit lucero vitae.
Ego sum resurrectio et vita, dicit Dominus;
qui credit in me non morietur in aeternum.
Ecce nunc tempus acceptabile,
ecce nunc dies salutis.
Semen est verbum Dei, sa tor au tern Christus;
omnis qui invenit eum, manebit in aeternum.

ACCLAMA TIONES
pro tempore Quadragesimae
I.

Gloria et laus tibi, Christ e.

2.

Gloria tibi, Christe, Sapi entia Dei Patris.

3 Gloria tibi, Christe, Verbum Dei.


4 Gloria tibi, Domine, Fili Dei vivi.
5 Laus et honor tibi, Domine Iesu.
6. Laus tibi, Christe, Rex aeternae gloriae.
7. Magna et mirabilia opera tua, Domine.
8. Salus et gloria et virtus Domino Iesu Christo.

PROPRIUM

DE

TEMPORE

HEBDOMADA PRIMA QUADRAGESIMAE


224

Feria 2

LECTIO I

Lev 19, I -2. I I- I 8: Iuste iudica proximo tuo .


Locutus est Dominus ad Moysen dicens ...

Ps. RESP.

Ps 18, 8. g. 10. I5
~ (Io 6, 63) : Verba tua, Domine, Spiritus et vita sunt.

f ANTE Ev. 2 Cor 6, 2 b: Ecce nunc tempus acceptabile,


ecce nunc dies salutis.
EvANG.

Mt 25, 3I-46: Quandiu f ecistis uni de his fratribus mezs mzmmzs,


mihi fecistis >>.
In illo tempore: Dixit Iesus discipulis sms: Cum venerit Filius
hominis in gloria sua ...
225

Feria 3

LECTIO I

Is 55, IO-I I: Verbum meum Jaciet quaecumque volui .


Haec dicit Dominus: Quomodo descendit imber ...

Ps. RESP.

Ps 33, 4-5. 6-7. I6-r7. r8-rg


~ (r8b): Ex omnibus tribulationibus eorum Deus liberavit iustos.

f ANTE Ev. Mt 4, 4b: Non in pane solo vivet homo,


sed in omni verba quod procedit de ore Dei.
EvANG.

Mt 6, 7- r 5: Sic ergo vos orabitis .


In illo tempore: Dixit lesus discipulis suis: Orantes nolite multum loqui ...
226

Feria 4

LECTIO I

Ion 3, I-ro: Conversi sunt Ninevitae de via sua mala.


Factum est verbum Domini ad Ionam dicens ...

Ps. RESP.

Ps 50, 3-4. 12-13. r8-rg


~ (rgb): Cor contritum et humiliatum, Deus, non despicies.

f ANTE Ev. Ioel 2, 12-13: Nunc ergo, dicit Dominus,


convertimini ad me in toto corde vestro,
quia benignus et misericors sum.
EvANG.

Lc 11, 29-32: Signum non dabitur generationi huic nisi signum Ionae
prophetae .
In illo tempore: Turbis concurrentibus coepit Iesus dicere ...

rgi

FERIAE Q.UADRAGESIMAE

Feria 5

227
LECTIO I

Est 4, I 7 n. p-r. aa-bb. gg-hh: Non habeo defensorem praeter te,


Domine.
In die bus illis: Esther regina confugit ad Dominum ...

Ps. RESP.

Ps 137, r-2a. 2bc-g. 7c-8


~ (ga): In quacumque die invocavero te,
exaudi me, Domine.

ANTE Ev. Ps 50, 12a et 14a: Cor mundum crea in me, Deus;
et redde mihi laetitiam salutaris tui.

EVANG.

Mt 7, 7-I2: Omnis qui petit accipit.


In illo tempore: Dixit Jesus discipulis suis: Petite et dabitur vobis ...
Feria 6

228
LECTIO I

Ez 18, 2 I -28: Numquid voluntatis meae est mors impii, et non ut convertatur a viis suis et vivat? .
Haec dicit Dominus D eus: Si impius egerit paenitentiam ...

Ps. RESP.

Ps 129, r-2. 3-4ab. 4c-6. 7-8


~ (3): Si iniquitates observaveris, Domine,
Domine, quis sustinebit?

ANTE Ev. Ez 18, 3 I

EVANG.

Proicite a vobis omnes praevaricationes vestras,


dicit Dominus,
et facite vobis cor novum et spiritum novum.

Mt 5, 20-26: Vade prius, reconciliare fratri tuo .


In illo tempore: Dixit Jesus discipulis suis: Nisi abundaverit
iustitia vestra ...
229

Sabbato

LECTIO I

Deut 26, r 6- r g: Ut sis populus sanctus Domini Dei tui .


Locutus est Moyses populo dicens: Hodie Dominus Deus tuus
mandavit tibi ...

Ps. RESP.

Ps 118, 1-2. 4-5. 7-8


~ (rb): Beati qui ambulant m lege Domini.

ANTE Ev. 2 Cor 6, 2b: Ecce nunc tempus acceptabile,


ecce nunc dies salutis.

EVANG.

Mt 5, 43-48: Estate perfecti sicut Pater vester caelestis .


In illo tempore: Dixit Jesus discipulis suis: Audistis quia dictum
est ...

PROPRIUM DE TEMPORE

HEBDOMADA SECUNDA QUADRAGESIMAE


230

Feria 2

LECTIO I

Dan 9, 4b-ro: Peccavimus, inique fecimus .


Obsecro, Domine Deus magne et terribilis ...

Ps. RESP.

Ps 78, 8. g. I I et I 3
~ (Ps 102, wa): Domine, non secundum peccata nostra fac
nobis.

f ANTE Ev. Cf. Io 6, 63c. 68c: Verba tua, Domine, Spiritus et vita sunt;
verba vitae aeternae habes.
EvANG.

Lc 6, 36-38: Dimittite, et dimittemini .


In illo tempore: Dixit Iesus discipulis suis: Estate misericordes ...

231

Feria 3

LECTIO I

Is 1, I o. I 6-20: Discite benefacere, quaerite iudicium .


Audite verbum Domini ...

Ps. RESP.

Ps 49, 8-g. r6bc-I7. 21 et 23


~ (23b): Qui immaculatus est in via, ostendam illi salutare Dei.

f ANTE Ev. Ez 18, 3 I: Proicite a vobis omnes praevaricationes vestras,


dicit Dominus,
et facite vobis cor novum et spiritum novum.
EvANG.

Mt 23, I-12: Dicunt et non Jaciunt.

In illo tempore: Locutus est Iesus ad turbas et ad discipulos suos


dicens: Super cathedram Moysis sederunt scribae ...

232

Feria 4

LECTIO I

ler 18, I 8-20: Venite, et percutiamus eum .


Dixerunt: V enite, et cogitemus contra Ieremiam ...

Ps. RESP.

Ps 30, s-6. 14. IS-16


~ (I 7b): Salvum me fac, Domine, in misericordia tua.

ANTE Ev. Io 8, 12: Ego sum lux mundi, dicit Dominus;


qui sequitur me, habebit lucem vitae.

EvANG.

Mt 20, 17-28: Condemnabunt eum morte .

In illo tempore: Ascendens Jesus Hierosolymam ...

FERIAE Q.UADRAGESIMAE

233
LECTIO I

1
----------------------------------- 33

Feria 5

ler 17' s- I 0: Maledictus qui confidit in homine; benedictus quz confidit in Domino.
Haec dicit Dominus: Maledictus homo qui confidit in homine ...

Ps 1, I-2. 3 4 et 6
~ (Ps 39, sa): Beatus vir qui posuit Dominum spem suam.
1 ANTE Ev. Cf. Lc 8, I 5: Beati qui in corde bono et optima
verbum Dei retinent,
et fructum afferunt in patientia.
EvANG.
Lc 16, I9-3I: Recepisti bona et Lazarus mala; nunc hie consolatur, tu
vero crucwns .
In illo tempore: Dixit Jesus pharisaeis: Homo quidam erat dives ...
Ps. RESP.

234
LECTIO I

Feria 6

Gen 37, 3-4. r2-r3a. qb-28: Ecce somniator venit; venite, occzdamus eum .
Israel diligebat Joseph ... IJ usque ad mittam te ad eos. IJ Perrexit ergo Joseph ...

Ps 104, r6-q. I8-Ig. 20-2I


~ (sa) : Mementote mirabilium quae fecit Dominus.
1 ANTE Ev. Io 3, I6: Sic Deus dilexit mundum,
ut Filium suum Unigenitum claret;
omnis qui credit in eum habet vitam aeternam.
EVANG.
Mt 21, 33-43. 45-46: Hie est heres, venite, occidamus eum .
In illo tempore: Dixit Iesus principibus sacerdotum et senioribus
populi: Ali am parabolam audite ...
Ps. RESP.

235
LECTIO I

Sabbato

Mic 7, I 4- r 5 I 8-20: Proiciet in prrifundum mans omma peccata


nostra >>.
Pasce populum tuum, Domine, in virga tua ...

Ps 102, I-3 3-4. g-10. I I-I2


~ (8a): Misericors et miserator Dominus.
1 ANTE Ev. Lc 15, r8: Surgam et ibo ad patrem meum et dicam illi:
Pater, peccavi in caelum et coram te.
EVANG.
Lc 15, r-3. II-32: Frater tuus hie mortuus erat et revixit.
In illo tempore: Erant appropinquantes Iesu omnes publicani et
peccatores ... I I Homo quidam ...
Ps. RESP.

PROPRIUM DE TEMPORE

134

HEBDOMADA TERTIA QUADRAGESIMAE

236

Missa ad libitum

quae adhiberi potest quavis die huius hebdomadae praesertim annis B


et C, quando Evangelium de Samaritana in Dominica tertia Q_uadragesimae non legitur.

LECTIO I

Ex 17, 1-7: Exibit aqua, ut bib at populus.


In diebus illis, profecta omnis congregatio filiorum Israel...

Ps. RESP.

Ps 94, 1-2. 6-7. 8-g


Pi (8): Utinam hodie vocem Domini audiatis:
Nolite obdurare corda vestra .

ANTE Ev. Cf. lo 4, 42. 15: Domine, tu es vere Salvator mundi;


da mihi aquam vivam, ut non sitiam.

EvANG.

lo 4, 5-42: Fons aquae salientis in vitam aeternam .


In illo tempore: Venit Jesus in civitatem Samariae ...

237
LEcTIO I

Feria 2

2 Reg 5, 1-15a: Multi leprosi erant in Israel, et nemo eorum mundatus est nisi N aaman Syrus ( Lc 4, 2 7).
In die bus illis: Naaman, princeps militiae regis Syriae ...

Ps. RESP.

Ps 41, 2. 3; Ps 42, 3 4
Pi (41, 3): Sitivit anima mea ad Deum vivum;
quando apparebo ante faciem Dei?

ANTE Ev. Cf. Ps 129, 5 et 7: Spero in Dominum, spero in verbum eius;


quia apud eum misericordia
et copiosa redemptio.

EvANG.

Lc 4, 24-30: Jesus sicut Elias et Elisaeus non ad Iudaeos tantum mittitur.


[Cum venisset Jesus Nazareth, dixit populo in synagoga :] Amen
dico vobis ...

238

Feria 3

LECTIO I

Dan 3, 25. 34-43: In anima contrita et spiritu humilitatis suscipiamur .


In die bus illis: Stans Azarias oravit sic ...

Ps. RESP.

Ps 24, 4bc-5ab. 6-7bc. 8-g


Pi (6a): Reminiscere miserationum tuarum, Domine.

ANTE Ev. loe1 2, 12-13: Nunc ergo, dicit Dominus,


convertimini ad me in toto corde vestro,
quia benignus et misericors sum.

EVAN G.

Mt 18, 21-35: Si non remiseritis unusquisque fratri suo, Pater non


remittet vobis.

In illo tempore: Accedens Petrus ad Iesum dixit ...

FERIAE Q.UADRAGESIMAE
239

135
Feria 4

LECTIO I

Deut 4, I. s-g: Observaretis praecepta et impleretis opere>>.


Locutus est Moyses populo dicens: Et nunc, Israel...
Ps. RESP.
Ps 147, I2-I3. IS-I6. 19-20
~ (I2a): Lauda, lerusalem, Dominum.
1 ANTE Ev. Cf. Io 6, 63c. 68c: Verba tua, Domine, Spiritus et vita sunt;
verba vitae aeternae habes.
EvAN G.
Mt 5, I 7- I g: Qui fecerit et docuerit, hie magnus vocabitur .
In illo tempore: Dixit Iesus discipulis suis: Nolite putare quonram venr. ..

Feria 5
240
LECTIO I
ler 7, 23-28: Haec est gens quae non audivit vocem Domini Dei sui.
Haec dicit Dominus: Hoc verbum praecepi populo meo, dicens ...
Ps. RESP.
Ps 94, I-2. 6-7. 8-g
~ (8) : U tin am hodie vocem Domini audiatis:
Nolite obdurare corda vestra >>.
1 ANTE Ev. Joel 2, I2-I3: Nunc ergo, dicit Dominus,
convertimini ad me in toto corde vestro,
quia benignus et misericors sum.
EVANG.
Lc 11, I4-23: Qui non est mecum adversum me est.
In illo tempore: Erat Icsus eiciens daemonium ...
Feria 6
241
LECTIO I
Os 14, 2- I o: Non vocabimus ultra: Deos nostros, opera manuum nostrarum.
Haec dicit Dominus: Convertere, Israel...
Ps. RESP.
Ps 80, 6c-8a. 8bc-g. IO- I rab. I4 et I 7
~ (cf. I 1 et ga) : Ego sum Dominus Deus tuus: audi vocem me am.
1 ANTE Ev. Mt 4, I 7: Paenitentiam agite, dicit Dominus;
appropinquavit regnum caelorum.
EvANG.
Me 12, 28b-34: Dominus Deus noster Dominus unus est, et diliges eum.
In illo tempore: Accessit unus de scribis ad lesum et interrogavit
eum ...
242

LECTIO I

Sabbato

Os 6, I -6: Caritatem volo, et non sacrificium .


V enite, et revertamur ad Dominum ...
Ps. RESP.
Ps 50, 3-4. I8-Ig. 20-2Iab
~ (cf. Os 6, 6) : Misericordiam volui, et non sacrificium.
1 ANTE Ev. Cf. Ps 94, 8ab: Hodie, nolite obdurare corda vestra,
sed vocem Domini audite.
EvAN G.
Lc 18, g- I4: Descendit publicanus iustificatus in domum suam a pharisaeo.
In illo tempore: Dixit lesus ad quosdam qui in se confidebant
tamquam iusti ...

I 36

PROPRIUM DE TEMPORE

--------------------------------------------

HEBDOMADA QUARTA QUADRAGESIMAE

243

Missa ad libitum

quae adhiberi potest quavis die huius hebdomadae, praesertim annis B


et C, quando Evangelium de caeco nato in Dominica quarta Quadragesimae non legitur.

LECTIO I

Mic 7, 7-9 : Consurgam; cum sedeo in tenebris, Dominus lux mea est.
Ego ad Dominum aspiciam ...

Ps. RESP.

Ps 26, r. 7-8a. 8b-gabc. I3-I4


B' (I a) : Dominus illuminatio mea et salus mea.

1 ANTE Ev. Io 8, I2: Ego sum lux mundi, dicit Dominus;


qui sequitur me, habebit lucero vitae.
EvANG.

Io 9, I -4I : Abiit, et lavit, et venit videns >>.


In illo tempore: Praeteriens Iesus vidit hominem caecum ...

244

Feria 2

LECTIO I

Is 65, I 7-2 I : Non audietur ultra vox fletus et vox clamoris .


Haec dicit Dominus: Ecce ego creo caelos novos ...

Ps. RESP.

Ps 29, 2 et 4 5-6. I I-r2a et I3 b


B' (n) : Exaltabo te, Domine, quoniam extraxisti me.

ANTE Ev. Cf. Am 5, I4: Quaerite bonum, et non malum, ut vivatis;


et erit Dominus vobiscum.

EvANG.

Io 4, 43-54: Vade, filius tuus vivit .


In illo tempore: Exiit Iesus [a Samaria] in Galilaeam ...

245
LECTIO I

Feria 3

Ez 4 7, I -g. I 2 : Vidi aquam egredientem de templo, et omnes ad quos


pervenit aqua ista sal vi facti sunt ( M R, ad Aspersionem aquae, tempore
paschali).
In diebus illis: Convertit me [angelus] ad portam domus [Domini], et ecce aquae ...

Ps. RESP.

Ps 45, 2-3. 5-6. 8-g


B' (8): Dominus virtutum nobiscum, refugium nobis, Deus Iacob.

ANTE Ev. Ps SO, I2a et I4a: Cor mundum crea in me, Deus;
et redde mihi laetitiam salutaris tui.

EVANG.

lo 5, I-I6: Statim sanus fa ctus est homo ille.


Erat dies festus I udaeorum ... 3 usque ad aridorum.

FERIAE Q.UADRAGESIMAE
246

I37

Feria 4

Is 49, 8- I 5: Dedi te in foedus populi, ut suscitares terram .


Haec dicit Dominus: In tempore beneplaciti exaudivi te ...
Ps. RESP.
Ps 144, 8-9. I3cd-I4. 17-18
~ (Sa): Miserator et misericors Dominus.
Yf ANTE Ev. Io 11, 25a. 26: Ego sum resurrectio et vita, dicit Dominus;
qui credit in me non morietur in aeternum.
EvANG.
lo 5, I 7-30: Sicut Pater suscitat mortuos et vivificat, sic et Filius

LECTIO I

quos vult vivificat .


In illo tempore: Respondit Iesus I udaeis ...
247

LECT10 I

Feria 5

Ex 32, 7-14: E sto placabilis super nequitia populi lui.

In die bus illis: Locutus est Dominus ad Moysen, dicens ...


Ps 105, I9-20. 2I-22. 23
~ (4a): Memento nostri, Domine, in beneplacito populi tui.
Yf ANTE Ev. Io 3, I6: Sic Deus dilexit mundum,
ut Filium suum Unigenitum claret;
omnis qui credit in eum habet vitam aeternam.
EvANG.
Io 5, 3I-47: Est qui accuset vas Moyses, in quo vas speratis.
In illo tempore: Dixit Iesus Iudaeis: Si ego testimonium perhibeo
de meipso ...
Ps. RESP.

248

Feria 6

Sap 2, I a. I 2-2 2 : M orte turpissima condemnemus eum .


Dixerunt impii, cogitantes apud se non recte: Circumveniamus
iustum ...
Ps. RESP.
Ps 33, I7-I8. 19-20. 2I et 23
~ (19a): Iuxta est Dominus iis qui contrito sunt corde.
Yf ANTE Ev. Mt 4, 4h: Non in pane solo vivet homo,
sed in omni verbo quod procedit de ore Dei.
EVANG.
Io 7, I-2. 10. 25-30: Q_uaerebant eum apprehendere, sed nondum
venerat hora eius .
In illo tempore: Ambulabat lesus in Galilaeam ...
LECTIO I

Sabbato
249
LECTIO I
ler 11, I 8-20: Ego quasi agnus mansuetus, qui portatur ad victimam .
Tu, Domine, demonstrasti mihi ...
Ps. RESP.
Ps 7, 2-3. 9bc-Io. I I-I2
~ (2a): Domine, Deus meus, in te speravi.
Yf ANTE Ev. Cf. Lc 8, 15: Beati qui in corde bono et optima
verbum Dei retinent,
et fructum afferunt in patientia.
EvANG.
Io 7, 40-53: Numquid a Galilaea Christus venit?.
In illo tempore: Ex turba, cum audissent sermones lesu, dicebant. ..

PROPRIUM DE TEMPORE

HEBDOMADA QUINTA QUADRAGESIMAE


250

Missa ad libitum

quae adhiberi potest quavis die huius hebdomadae praesertim annis B et C,


quando Evangelium de Lazaro in Dominica quinta Q_uadragesimae non legitur.

2 Reg 4, I Sb-2 I. 32-37: Incurvavit se super eum, et calejacta est


caro pueri .
Cum esset quaedam dies, et egressus isset [filius Sunamitidis]
ad patrem suum ... 21 usque ad clausit ostium.
Ps. RESP.
Ps 16, I. 6-7. Sb et IS
~ (I sb): Satiabor, cum evigilavero, conspectu tuo, Domine.
1 ANTE Ev. lo 11, 25a. 26: Ego sum resurrectio et vita, dicit Dominus;
qui credit in me non morietur in aeternum.
EvANG.
lo 11, r-45: Ego sum resurrectio et vita.
In illo tempore: Erat quidam languens Lazarus ...
LECTIO I

251
LECTIO I

Feria 2

Dan 13, I -g. Is- I 7. I 9-30. 33-62 (longior) vel 4 I c-62 (brevior) :
Ecce morior, cum nihil horum fecerim .

In die bus illis: Erat vir habitans in Babylone ...


(brevior) In die bus illis: Multitudo condemnavit Susannam ad
mortem ...
Ps. RESP.
Ps 22, I-3a. 3b-4. 5 6
~ (4a): Si ambulavero in valle umbrae mortis,
non timebo mala, quoniam tu mecum es.
1 ANTE Ev. Ez 33, I 1 : Nolo mortem impii, dicit Dominus,
sed ut revertatur a via sua et vivat.
EvANG.
lo 8, I-I I: Q_ui sine peccato est vestrum, primus in illam lapidem mittat.
In illo tempore: Perrexit Iesus in montem Oliveti ...
vel anno C, quando hoc Evangelium tectum est Dominica praecedenti:
lo 8, I 2-20: Ego sum lux mundi .
In illo tempore: Locutus est Iesus pharisaeis dicens ...

Feria 3
252
Num 21, 4-9: Q_ui percussus aspexerit serpentem aeneum, vivet .
LECTIO I
In die bus illis: Profecti sunt Hebraei de monte Hor per viam
quae ducit ad mare Rubrum ...
Ps. RESP.
Ps 101, 2-3. I6-r8. I9-2I
~ ( 2) : Domine, exaudi oration em me am,
et clamor meus ad te veniat.
1 ANTE Ev. Semen est verbum Dei, sa tor autem Christus;
omnis qui invenit eum, manebit in aeternum.
EvANG.
lo 8, 2 r -30: Cum exaltaveritis Filium hominis, tunc cognosce tis quta
ego sum.
In illo tempore: Dixit Iesus pharisaeis: Ego vado, et quaeretis me ...

FERIAE Q.UADRAGESIMAE
253

1 39

Feria 4

Dan 3, 14-20. 91-92. 95: Misit angelum suum et eruit servos suos .
In diebus illis: Ait Nabuchodonosor rex: Verene ...
Dan 3, 52. 53 54 55 56
Ps. RESP.
~ (52 b) : Et laudabilis et superexaltatus in saecula!
"'f ANTE Ev. Cf. Lc 8, 15: Beati qui in corde bono et optimo
verbum Dei retinent,
ct fructum afferunt in patientia.
EvANG.
Io 8, 31-42 : Si Filius vos liberaverit, vere liberi estis .
In illo tempore: Dice bat Jesus ad eos qui crediderunt ei ...

LECTIO I

254

Feria 5

Gen 17, 3-9: Eris pater multarum gentium.


In die bus illis: Cecidit Abram pronus in faciem ...
Ps. RESP.
Ps 104, 4-5. 6-7. 8-9
~ (8a): Memor fuit Dominus in saeculum testamenti sm.
1 ANTE Ev. Cf. Ps 94, 8ab: Hodie, nolite obdurare corda vestra,
sed vocem Domini audite.
EvANG.
Io 8, 51-59: Abraham pater vester exsultavit ut videret diem meum.
In illo tempore: Dixit Iesus ludaeis: Amen, amen dico vobis ...

LECTIO I

255

Feria 6

ler 20, 10-13: Dominus mecum est, quasz bellator fortis>>.


Audivi contumelias multorum ...
Ps 17, 2-3a. 3bC-4. 5-6. 7
Ps. RESP.
~ (cf. 7): In tribulatione mea invocavi Dominum, et exaudivit me.
1 ANTE Ev. Cf. Io 6, 63c. 68c: Verba tua, Domine, Spiritus et vita sunt;
verba vitae aeternae habes.
EvANG.
lo 10, 31-42: Q_uaerebant eum prehendere, et exivit de manibus eorum .
In illo tempore: Sustulerunt Iapides ludaei, ut lapidarent Iesum.
Respondit eis Iesus ...

LECTIO I

256

Sabbato

Ez 37,21-28: Faciam eosin gentem unam.


Haec dicit Dominus Deus ...
Ps. RESP.
ler 31, ro. 11-12ab. 13
~ (cf. rod): Dominus custodiet nos sicut pastor gregem suum.
1 ANTE Ev. Ez 18, 3 r: Proicite a vobis omnes praevaricationes vestras,
dicit Dominus,
et facite vobis cor novum et spiritum novum.
EvANG.
Io 11, 45-56: Ut filios Dei, qui erant dispersi, congregaret in unum.
In illo tempore: Multi ex ludaeis qui venerant ...

LECTIO I

13

PROPRIUM

DE

TEMPORE

HEBDOMADA SANCTA
257
LECTIO I

Feria 2

Is 42, I-7: Non clamabit, nee audietur vox eius foris >> (Primus cantus
Servi Domini).
Ecce servus meus, suscipiam eum ...

Ps RESP.

"f

Ps 26, 1. 2. 3 I3-I4
~ (I a): Dominus illuminatio mea et salus mea.

ANTE Ev. Ave, Rex noster:


tu solus nostros es miseratus errores.

EvANG.

Io 12, I-I 1: Sine illam ut in diem sepulturae meae servet illud .


Ante sex dies Paschae venit Iesus Bethaniam ...
258

LECTIO I

Feria 3

Is 49, I-6: Dabo te in lucem gentium, ut sis salus mea usque ad extremum terrae (Secundus cantus Servi Domini).
Audite me insulae, et attendite ...

Ps. RESP.

"f

Ps 70, I-2. 3-4a. 5-6ab. IS et I7


~ (cf. 15): Os meum annuntiabit salutare tuum, Domine.

ANTE Ev. Ave, Rex noster, Patri oboediens,


ductus es ad crucifigendum, ut agnus mansuetus ad occisionem.

EvAN G.

Io 13, 21 -33 36-38: Unus ex vobis tradet me ... Non cantabit gallus,
donee me ter neges .
In illo tempore: [Recumbens Iesus cum discipulis suis,] tur batus
est spiritu ...

259
LECTIO I

Feria 4

Is 50, 4-ga: Faciem meam non averti ab increpationibus (Tertius


cantus Servi Domini).

Dominus Deus dedit mihi linguam eruditam ...


Ps. RESP.

"f

Ps 68, 8-Io. 2 rbcd-22. 31 et 33-34


~ ( 14c et b) : In multitudine misericordiae tuae, Domine,
exaudi me, in tempore beneplaciti.

ANTE Ev. Ut supra, nn. 257-258.

EvANG.

Mt 26, 14-25: Filius hominis vadit sicut scriptum est; vae autern illi
per quem traditur.
In illo tempore: Abiit unus de duodecim ...

FERIAE Q.UADRAGESIMAE

Feria 5
260
LECTIO

Ps.

Ad Missam Chrismatis

Is 61, 1 -3a. 6a. 8b-g: Unxit me Dominus et evangelizare pauperibus


misit me, et dare eis oleum gaudii.
Spiritus Domini super me ... 3 usque ad spiritu moeroris. 6 usque
ad dicetur vobis. 8 Dabo opus eorum ...

Ps 88, 2 I-22. 25 et 27
(cf. 2a): Misericordias tuas, Domine, in aeternum cantabo.

RESP.

~
LECTIO

Yf

ANTE

EvANG.

II

Ap 1, s-8: (( Fecit nos regnum, sacerdotes Deo et Patri .


[Gratia vobis et pax] a Iesu Christo, qui est testis fidelis ...

Ev. Is 61, I (cit. in Lc 4, I8): Spiritus Domini super me:


evangelizare pauperibus misit me.

Lc 4, I 6-2 I : Spiritus Domini super me; propter quod unxit me>>.


In illo tempore: Venit Iesus Nazareth ...

TEI\1PUS PASCHALE

OCTAVA PASCHAE

261
LECTIO

Feria 2

Act 2, 14. 22-33: Hunc lesum resuscitavit Deus, cuzus omnes nos
testes sumus .

[In die Pentecostes,] stans Petrus cum undecim levavit vocem


suam et locutus est: Viri ludaei ...
Ps.

RESP.

Ps 15, 1-2a et 5 7-8. g-Io. 11


~ ( 1) : Conserva m e, Deus, quoniam sperav1 m te.
vel: Alleluia.

ALLELU"IA

Ps 117, 24: Haec dies quam fecit Dominus;


exsultemus et laetemur in ea.

EvANG.

Mt 28, 8- I 5: Nuntiate fratribus meis ut eant in Galilaeam, et ibi me


videbunt .

In illo tempore: Exeuntes cito mulieres de monumento ...

262
LECTIO

Feria 3

Act 2, 36-41: Paenitentiam agite, et baptizetur unusquzsque vestrum


in nomine lesu .
[In die Pentecostes,] dice bat Petrus I udaeis: Certissime sci at
omnis domus Israel...

Ps.

RESP.

Ps 32, 4-5. I8-rg. 20 et 22


~ (5b): Misericordia Domini plena est terra.
vel: Alleluia.

ALLELUIA

ut supra, n.

EvANG.

Io 20, II- I 8: Vidi Dominum et haec dixit mihi .


In illo tempore: Maria stabat ad monumentum ...

26 I.

263
LECTIO

Ps.

RESP.

Feria 4

Act 3, I- I o: Q_uod habeo, hoc tibi do: in nomine lesu surge et ambula .
In die bus illis: Petrus et loannes ascendebant in templum ...
Ps 104, 1-2. 3-4. 6-7. 8-g
~ (5b): Laetetur cor quaerentium Dominum.
vel: Alleluia.

ALLELUIA

ut supra, n.

EVANG.

Lc 24, I3-35: Cognoverunt eum in fractione panis .


Ecce duo ex discipulis Iesu ibant ipsa die [prima sabbatorum]
in castellum ...

261.

PROPRIUM DE TEMPORE

264
LECTIO

Act 3,

Feria 5
I I

-26: Auctorem vitae inteifecistis, quem Deus suscitavit a

mortuis .

In die bus illis: Cum claudus sanatus teneret Petrum et Joannem ...
Ps.

RESP.

Ps 8, za et 5 6-7. 8-g
~ (2ab): Domine, Dominus noster,
quam admirabile est nomen tuum m umversa terra!
vel: Alleluia.

ALLELUIA

ut supra, n. 261.

EVANG.

Lc 24, 35-48: Sic scriptum est C!zristum pati et resurgere a mortuis


die tertia .

In illo tempore: Narrabant discipuli Iesu quae gesta erant in via,


et quomodo cognoverunt eum in fractione panis ...

265
LECTIO

Ps.

RESP.

Feria 6

Act 4, 1-12: Non est in alio aliquo salus .


In die bus illis: Loquentibus Petro et Joanne ad populum, [postquam claudus sanatus est,] supcrvenerunt eis sacerdotes ...
Ps 117, I-2 et 4 22-24. 25-27a
~ (22): Lapidem, quem reprobaverunt aedificantes,
hie factus est in caput anguli.
vel: Alleluia.

ALLELUIA

ut supra, n. 261.

EvANG.

Io 21, 1-14: Venit Jesus et accipit panem et dat eis, et piscem >>.
In illo tempore: Manifestavit se iterum Jesus ...

266
LECTIO

Ps.

RESP.

Sabbato

Act 4, 13-21: Non possumus quae vidimus et audivimus non loqui .


In diebus illis: Videntes principes et seniores et scribae Petri
fiduciam et Joannis ...
Ps 117, 1 et 14-15. r6ab-18. 19-21
~ (21a): Confitebor tibi, Domine, quoniam exaudisti me.
vel: Alleluia.

ALLELUIA

ut supra, n. 261.

EvANG.

Me 16, g-15: Euntes in mundum universum, praedicate Evangelium .


Surgens Jesus mane, prima sabbati...

I47

FERIAE TEMP ORIS P ASCHALIS

HEBDOMADA SECUNDA PASCHAE


Feria 2

267
LECTIO

Act 4, 23-3 r : Cum orassent, repleti sunt omnes Sancto Spiritu et loquebantur verbum Dei cum fiducia .

In die bus illis: Dimissi venerunt Petrus et loannes ad suos ...


Ps.

RESP.

ALLELUIA

Ps 2, 1-3. 4-6. 7-9


~ (cf. 12d): Beati omnes qui confidunt in te, Domine.
vel: Alleluia.
Col 3, I : Si consurrexistis Christo,
quae sursum sunt quaerite,
ubi Christus est in dextera Dei sedens.
Io 3, 1-8: Nisi quis natus fuerit ex aqua et Spiritu, non potest introire

EvANG.

in regnum Dei.

Erat homo ex pharisaeis ...

Feria 3

268
LECTIO

Ps.

RESP.

ALLELUIA

Act 4, 32-37: Cor et anima una.


Multitudinis credentium erat cor. ..

Ps 92, rab. IC-2. 5


~ (I a) : Dominus regnavit, decorem indutus est.
vel: Alleluia.
lo 3,

5: Exaltari oportet Filium hominis,


ut omnis qui credit in eum habeat vitam aetemam.

lo 3, 7b-r5: Nemo ascendit in caelum nisi qui descendit de caelo,

EVANG.

Filius hominis .

In illo tempore: Dixit Jesus Nicodemo: Oportet vos nasci denuo ...

269
LECTIO

Feria 4

Act 5, r 7-26: Ecce viri, quos posuistis in carcere, sunt in templo, docentes populum .

In die bus ill is: Exsurgens princeps sacerdotum ...


Ps.

RESP.

ALLELUIA

EvANG.

Ps 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-g


~ (7a): Pauper clamavit, et Dominus exaudivit eum.
vel: Alleluia.
lo 3, I 6: Sic Deus dilexit mundum,
ut Filium suum Unigenitum claret;
omnis qui credit in eum habet vitam aetemam.
Io 3, I6-2 I: Misit Deus Filium ut salvetur mundus per ipsum .
Sic dilexit Deus mundum ...

PROPRIUM DE TEMPORE

270
LECTIO

Ps.

RESP.

Feria 5

Act 5, 27-33: Nos sumus testes lwrum verborum et Spiritus Sanctus .


In die bus illis: Cum adduxissent ministri apostolos, statuerunt
in concilio ...

Ps 33, 2 et g. 17-18. 19-20


~

(7a): Pauper clamavit, et Dominus exaudivit eum.


vel: Alleluia.

ALLELUIA

lo 20, 29: Quia vidisti me, Thoma, credidisti, dicit Dominus;


bcati qui non viderunt et crediderunt.

EvANG.

Io 3, 3 I -36: Pater diligit Filium, et omnia dedit in manu eius .


Qui de sursum venit. ..

271
LECTIO

Feria 6

Act 5, 34-42: Ibant gaudentes, quoniam digni habiti sunt pro Nomine
contumeliam pati .
In die bus illis: Surgens qui dam in concilio ... iussit for as ad breve
apostolos fieri ...

Ps.

RESP.

Ps 26,
~

I. 4 I3-I4
(cf. 4ab): Unam petii a Domino, ut inhabitem in domo Domini.
vel: Alleluia.

ALLELU'IA

Mt 4, 4b: Non in pane solo vivet homo,


sed in omni verba quod procedit de ore Dei.

EvANG.

Io 6, I- I 5 : Distribuit discumbentibus quantum valebant .


In illo tempore: Abiit Jesus trans mare Galilaeae ...
272

LECTIO

Ps.

RESP.

Sabbato

Act 6, I -7: Elegerunt septem viros plenos Spiritu Sancto.


In diebus illis, crescente numero discipulorum ...

Ps 32, I-2. 4-5. 18-19


~

(22) : Fiat misericordia tua, Domine, super nos,


quemadmodum speravimus in te.
vel: Alleluia.

ALLELUIA

Surrexit Christus qui creavit omnia,


et misertus est humano generi.

EVANG.

Io 6, 16-21: Vident Iesum ambulantem super mare.


Ut sero factum est, d escenderunt discipuli Iesu ad mare ...

FERIAE TEMPORIS PASCHALIS

1 49

HEBDOMADA TERTIA PASCHAE

273
LECTIO

Ps.

RESP.

ALLELUIA

EvANG.

Act 6, 8- I 5: Non poterant resistere sapientiae et Spiritui quo loquebatur>>.


In die bus illis: Stephan us plenus gratia et virtute ...
Ps 118, 23-24. 26-27. 29-30
~ (I b): Beati qui ambulant in lege Domini.
vel: Alleluia.

Mt 4, 4b: Non in pane solo vivet homo,


sed in omni verbo quod procedit de ore Dei.
lo 6, 22-29: Operamini non cibum qui perit, sed qui permanet zn
vitam aeternam .
Postquam Iesus satiaverat quinque milia hominum, discipuli eius
ilium viderunt ambulantem super mare. Altera autem die ...

274
LECTIO

Ps.

RESP.

Feria 2

Feria 3

Act 7, 5 I - 8, I a: Domine Jesus, suscipe spmtum meum.


In die bus illis: Dicebat Stephan us plebi et senioribus et scribis:
Duri cervice ...
Ps 30, 3cd-4. 6ab et 7b et 8a. I7 et 2Iab
~ (6a): In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum.
vel: Alleluia.

ALLELUIA

Io 6, 35ab: Ego sum panis vitae, dicit Dominus;


qui venit ad me non esuriet.

EvANG.

Io 6, 30-35: Non Moyses, sed Pater meus dat panem de caelo verum .
In illo tempore: Dixit turba ad Iesum: Quod ergo tu facis signum ...

275
LECTIO

Ps.

RESP.

ALLELUIA

EvANG.

Feria 4

Act 8, I b-8: Pertransierunt evangelizantes verbum.


Facta est in illa die persecutio magna ...
Ps 65, I-3a. 4-5. 6-7a
~ ( r): Iubilate Deo, omnis terra.
vel: Alleluia.
Cf. Io 6, 40: Omnis qui credit in Filium habet vitam aeternam;
et resuscitabo ego eum in novissimo die,
dicit Dominus.
lo 6, 35-40: Haec est voluntas Patris, ut omnis qui videt Filium
habeat vitam aeternam .
In illo tempore: Dixit Iesus turbis: Ego sum panis vitae ...

PROPRIUM DE 'TEMPORE

276
LECTIO

Ps.

RESP.

Feria 5

Act 8, 26-40: Ecce aqua: quid prohibet me baptizari? .


In die bus illis: Angelus Domini locutus est ad Philippum dicens ...
Ps 65, 8-g. 16-17. 20
~ (I) : I ubilate Deo, om nis terra.
vel: Alleluia.

ALLELUIA

Io 6, 5 I : Ego sum panis vivus, qui d e caelo descendi,


dicit Dominus;
si quis manducaverit ex hoc pane, vivet in aeternum.

EvAN G.

lo 6, 44-51 : Ego sum panis vivus, qui de caelo descendi .


In illo tempore: Dixit Jesus turbis: Nemo potest venire ad me ...
277

LECTIO

Ps.

RESP.

Feria 6

Act 9, I-20: Vas electionis est mihi, ut portet nomen meum coram
gentibus .
In diebus illis: Saulus adhuc spirans mma rum ...
Ps 116, 1. 2
~ (Me 16, I5): Euntes in mundum universum,
praedicate Evangelium.
vel: Alleluia.

ALLELUIA

lo 6, 56: Qui manducat me am carnem


et bibit meum sanguinem,
in me manet, et ego in illo, dicit Dominus.

EvANG.

lo 6, 52-59: Caro mea verus est cibus, et sanguis meus verus est potus.
In illo tempore: Litigabant I udaei ad invicem ...
278

Act 9, 31-42 : Aedi.ficabatur Ecclesia, et consolatione Sancti Spiritus


crescebat .
In die bus illis: Ecclesia per totam ludaeam ...

RESP.

Ps 115, I2-I3. I4-I5. 16-17


~ (12): Quid retribuam Domino pro omnibus quae retribuit mihi?
vel: Alleluia.

LECTIO

Ps.

Sabbato

ALLELUIA

Cf. Io 6, 63c. 68c: Verba tua, Domine, Spiritus et vita sunt;


verba vitae aeternae habes.

EvANG.

lo 6, 6o-6g: Ad quem ibimus? verba vitae aeternae habes .


In illo tempore: Multi ex discipulis lesu dixerunt: Durus est hie
sermo ...

FERIAE TEMPORIS PASCHALIS

HEBDOMADA QUARTA PASCHAE

279
LECTIO

Ps.

RESP.

Feria 2

Act 11, I-I8: Ergo et gentibus Deus paenitentiam ad vitam dedit.


In die bus illis: Audierunt apostoli et fratres ...

Ps 41, 2-3; 42, 3 4


~ (cf. Ps 41, 3a): Sitivit anima oves mea ad te, Deum vivum.
vel: Alleluia.

ALLELUIA

Io 10, 14: Ego sum pastor bonus, dicit Dominus,


et cognosco meas, et cognoscunt me meae.

EVANG.

Io 10, 1-10: Ego sum ostium ovium .


In illo tempore: Dixit Iesus: Amen, amen dico vobis ...
vel anno A, quando hoc Evangelium lectum est Dominica praecedenti:

Io 10, I 1-18: Bonus pastor animam suam ponit pro ovibus .


In illo tempore: Dixit Iesus: Ego sum pastor bonus ...

Feria 3

280
LECTIO

Act 11,

1 g-26:

Loquebantur et ad Hellenistas, evangelizantes Do-

minum Iesum .

In die bus illis: Illi qui dispersi fuerant a tribulatione ...


Ps.

RESP.

Ps 86, 1-3. 4-5. 6-7


~ (Ps 116, I a): Laudate Dominum, omnes gentes.
vel: Alleluia.

ALLELUIA

Io 10, 27: Oves meae vocem meam audiunt, dicit Dominus,


et ego cognosco eas et sequuntur me.

EVAN G.

Io 10, 22-30: Ego et Pater unum sumus .


Facta sunt Encaenia ...

Feria 4

281
LECTIO

Ps.

RESP.

Act 12, 24- 13, sa: Separate mihi Barnabam et Saulum >>.
In die bus illis: Verbum Dei crescebat ...

Ps 66, 2-3. 5 6 et 8
~

(4): Confiteantur tibi populi, Deus,


confiteantur tibi populi omnes.
vel: Alleluia.

ALLELUIA

Io 8,

EVANG.

Io 12, 44-50: Ego lux in mundum veni .


In illo tempore: Clamavit Iesus et dixit ...

12:

Ego sum lux mundi, dicit Dominus;


qui sequitur me, habebit lucero vitae.

PROPRIUM DE TEMPORE

282
LECTIO

Ps.

RESP.

Feria 5

Act 13, I3-25: Ex semine David eduxit Deus Salvatorem lesum .


Cum a Papho navigassent ...
Ps 88, 2-3. 2I-22 25. et 27
~ (cf. 2a): Misericordias tuas, Domine, in aeternum cantabo.
vel: Alleluia.

ALLELUIA

Cf. Ap 1, 5ab: Iesu Christe, testis es fidelis,


primogenitus mortuorum;
dilexisti nos et lavasti peccata nostra m sangume
tuo.

EVANG.

Io 13, I 6-20: Qui accipit si quem misero, me accipit .


[Postquam lavit Jesus pedes discipulorum, dixit eis:] Amen,
amen dico vobis ...
283

LECTIO

Ps.

RESP.

Feria 6

Act 13, 26-33: Promissionem adimplevit Deus resuscitans lesum .


In die bus illis: [Cum venisset Paulus Antiochiam Pisidiae, dicebat in synagoga :] Viri fratres ...
Ps 2, 6-7. 8-g. IO-I I
~ (7): Filius meus es tu: ego hodie genm te.
vel: Alleluia.

ALLELUIA

Io 14, 6: Ego sum via et veritas et vita, dicit Dominus;


nemo venit ad Patrem, nisi per me.

EvANG.

Io 14, I-6: Ego sum via et veritas et vita.


In illo tempore: Dixit Jesus discipulis suis: Non turbetur cor
vestrum ...
284

LECTIO

Ps.

RESP.

Sabbato

Act 13, 44-52: Ecce convertimur ad gentes.


Sequenti sabbato paene universa civitas convenit ...
Ps 97, I. 2-3ab. 3cd-4
~ (3cd): Viderunt omnes termini terrae salutare Dei nostri.
vel: Alleluia.

ALLELUIA

lo 8, 3 I b-32 : Si manseritis in sermone meo,


vere discipuli mei estis,
et cognoscetis veritatem, dicit Dominus.

EVANG.

lo 14, 7-I4: Qui vidit me vidit Patrem .


In illo tempore: Dixit Jesus discipulis suis: Si cognovistis me ...

FERIAE TEMPORIS PASCHALIS

HEBDOMADA QUINTA PASCHAE

285
LECTIO

Act 14,

Feria 2

s- I 8:

Evangelizamus vobis ab his van is converti ad Deum

vwum .

In die bus illis: Cum factus esset [Iconii] impetus gentilium et


Iudaeorum cum principibus suis, ut contumeliis afficerent Paulum et Barnabam et lapidarent, intellegentes ...
Ps.

RESP.

Ps 113 B, I-2. 3-4. rs-r6


W (I): Non nobis, Domine, sed nomini tuo da gloriam.
vel: Alleluia.

ALLELUIA

Io 14, 26: Spiritus Sanctus vos docebit omnia;


suggeret vobis omnia quae dixi vobis.

EVANG.

Io 14, 2 I -26: Paraclitus quem mittel Pater vos docebit omnia.


In illo tempore: Dixit Iesus discipulis suis: Qui habet mandata
mea ...

286
LE CTIO

Act 14,

Feria 3
I

g-28: Rettulerunt Ecclesiae quanta Jecisset Deus cum

illis .

In diebus illis: Supervenerunt quidam ab Antiochia ...


Ps.

RESP.

Ps 144, IO-rr. I2-I3ab. 2I


1)' (cf. I2a): Amici tui, Domine, notam faciant gloriam regni tui.
vel: Alleluia.

ALLELUIA

Cf. Lc 24, 46. 26: Oportebat Christum pati et resurgere a mortuis;


et ita intrare in gloriam suam.

EvANG.

Io 14, 27-3I a : Pacem meam do vobis.


In illo tempore : Dixit Iesus discipulis suis: Pacem relinquo vobis ...

287
LECTIO

Feria 4

Act 15, I -6: Statuerunt ut ascenderent ad apostolos et presbyteros m


Jerusalem super hac quaestione .
In diebus illis: Quidam descendentes de ludaea ...

Ps.

RESP.

Ps 121, r-2. 3-4a. 4b-s


1)' (cf. I) : In do mum Domini laetantes ibimus.
vel: Alleluia.

ALLELUIA

Io 15, 4a. sb: Manete in me, et ego in vobis, dicit Dominus;


qui manet in me, fert fructum multum.

EvANG.

Io 15, r -8: Q,ui manet in me, et ego in eo, lzic Jert Jructum multum .
In illo tempore: Dixit Jesus discipulis suis: Ego sum vi tis vera ...

PROPRIUM DE TEMPORE

1 54

288
LECTIO

Feria 5

Act 15, 7-2 I: ludico non inquietari eos, qui ex gentibus convertuntur
ad Deum .

In diebus illis: Cum magna conquisitio fieret, surgens Petrus dixit


ad apostolos et presbyteros: Viri fratres ...
Ps.

RESP.

ALLELUIA

Ps 95, I-2a. 2b-3. 10


&' (cf. 3) : Annuntiate in omnibus populis mirabilia Domini.
vel: Alleluia.
Io 10, 27: Oves meae vocem meam audiunt, dicit Dominus,
et ego cognosco eas et sequuntur me.
lo 15, g-I I: Manete in dilectione mea, ut gaudium vestrum im-

EVANG.

pleatur .

In illo tempore: Dixit Jesus discipulis suis: Sicut dilexit me Pater. ..

289
LECTIO

Feria 6

Act 15, 22-3I: Visum est Spiritui Sancto et nobis nihil ultra imponere
vobis oneris quam haec necessaria>>.
In die bus illis: Placuit apostolis et presbyteris ...

Ps.

RESP.

Ps 56, 8-g. IO-I 2


&' (wa): Confitebor tibi in populis, Domine.
vel: Alleluia.

ALLELUIA

Io 15, I5b: Vos dixi arnicas, dicit Dominus,


quia omnia quae audivi a Patre meo,
nota feci vobis.

EVANG.

Io 15, I 2- I 7: Haec mando vobis ut diligatis invicem .


In illo tempore: Dixit Jesus discipulis suis: Hoc est praeceptum
meum ...

290
LECTIO

Ps.

RESP.

Sabbato

Act 16, I- I o : Transiens in M acedoniam adiuva nos >>.


In die bus illis: Pervenit Paulus Derben et Lystram ...
Ps 99, 2. 3 5
&' (2a): Jubilate Domino, omnis terra.
vel: Alleluia.

ALLELUIA

Col 3, I : Si consurrexistis Christo,


quae sursum sunt quaerite,
ubi Christus est in dextera Dei sedens.

EvAN G.

Io 15, I 8-2 I : De mundo non estis, sed ego elegi vos de mundo .
In illo tempore: Dixit Jesus discipulis suis: Si mundus vos odit ...

FERIAE TEMPORIS PASCHALIS

HEBDOMADA SEXTA PASCHAE


291

Feria 2

LECTIO I

Act 16, I I- I 5: Aperuit Dominus cor eius intendere his quae dicebantur
a Paulo .
Navigantes a Troade ...

Ps. REsP.

Ps 149, I-2 . 3-4. 5-6a et gb


~ (4a) : Beneplacitum est Domino m populo suo.
vel: Alleluia.

ALLELUIA

lo 15, 26b. 2 7a: Spiritus veritatis testimonium perhibebit de


me, dicit Dominus;
et vos testimonium perhibetis.

EvANG.

lo 15, 26 - 16, 4a: Spiritus veritatis testimonium perhibebit de me.


In illo tempore: Dixit Jesus discipulis suis: Cum venerit Paraclitus ...

292

Feria 3

LECTIO I

Act 16, 22-34: Crede in Domino lesu, et salvus eris, tu et domus tua .
In die bus illis: Cucurrit plebs [Philippensium] adversus Paulum
et Silam, et magistratus ...

Ps. RESP.

Ps 137, I-2a. 2bc-3. 7c-8


~ (7c) : Salvum me faciet d extera tua, Domine.
vel: Alleluia.

ALLELUIA

Cf. Io 16, 7. I 3: Mit tam ad vos Spiritum veritatis, dicit Dominus;


ille ducet vos in omni veritate.

EvANG.

lo 16, 5- I I : Si non abiero, Paraclitus non veniet ad vos .


In illo tempore: Dixit Iesus discipulis suis: Nunc vado ad eum
qui m e misit ...

293

Feria 4

LECTIO I

Act 17, I5 22 - 18, I: Quod ignorantes colitis, hoc ego annuntio


vobis.
In die bus illis: Qui deducebant Paulum ...

Ps. RESP.

Ps 148, 1-2 . I 1-12ab. I2c-14a. I4bcd


~: Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
vel: Alleluia.

ALLELUIA

Io 14, I6: Rogabo Patrem, et alium Paraclitum dabit vobis,


ut maneat vobiscum in aeternum.

EvANG.

lo 16, I2-I5: Spiritus veritatis deduce! vos in omnem veritatem .


In illo tempore: Dixit Jesus discipulis suis: Adhuc multa habeo
vobis dicere ...

14

PROPRIUM DE TEMPORE

294

Feria 5

In regionibus ubi celebratio Ascensionis Domini ad Dominicam septimam


Paschae transfertur, hodie adhibentur lectiones quae sequuntur:
LECTIO

Act 18,

-8: Mane bat apud eos et operabatur, et disputabat in .ry-

nagoga .

In die bus illis: Discedens Paulus ab Athenis, venit Corinthum ...


Ps.

RESP.

Ps 97,
~

I. 2-3ab. 3cd-4
(cf. 2b) : In conspectu gentium revelavit Dominus salutare suum.
vel: Alleluia.

ALLELUIA

Cf. lo 14, I8: Non relinquam vos orphanos, dicit Dominus;


vado et venio ad vos, et gaudebit cor vestrum.

EvANG.

Io 16,

6-20: Contristabimini, sed tristitia vestra vertetur in gau-

dium >>.

In illo tempore: Dixit lesus discipulis suis: Modicum et iam non


videtis me ...

295
LECTIO

Ps.

RESP.

Feria 6

Act 18, g- I 8: Populus est mihi multus in hac civitate .


[Cum esset Paulus Corinthi,] dixit ei Dominus nocte per
nem: Noli timere ...

VISIO-

Ps 46, 2-3. 4-5. 6-7


~

(8a): Rex omnis terrae Deus.


vel: Alleluia.

ALLELU'IA

Cf. Lc 24, 46. 26: Oportebat Christum pati et resurgere a mortuis;


et ita intrare in gloriam suam.

EVANG.

Io 16, 20-23a: Gaudium vestrum nemo tollit a vobis.


In illo tempore: Dixit lesus discipulis suis: Amen, amen dico
vobis, quia plorabitis ...
Sabbato

296
LECTIO

Ps.

RESP.

Act 18, 23-28: Ostendebat Apollo per Scriptura~ esse Christum Iesum .
Facto Antiochiae aliquanto tempore, profectus est Paulus perambulans ex ordine ...

Ps 46, 2-3. 8-g.


~

IO

(8a): Rex omnis terrae Deus.


vel: Alleluia.

ALLELUIA

Io 16, 28: Exivi a Patre, et veni in mundum;


iterum relinquo mundum, et vado ad Patrem.

EvANG.

Io 16, 23b-28: Pater amat vos quia vos me amastis et credidistis .


In illo tempore: Dixit Iesus discipulis suis: Amen, amen dico
vobis, si quid petieritis ...

FERIAE TEMPORIS PASCHALIS

57

HEBDOMADA SEPTIMA PASCHAE

LECTIO

297
Act 19, I-8:

Feria 2
Si Spiritum Sanctum accepistis credentes? .

Factum est, cum Apollo esset Corinthi ...


Ps.

RESP.

ALLELUIA

Ps 67, 2-3. 4-sac. 6-7ab


~ (33a) : Regna terrae, cantate Deo.
vel: Alleluia.
Col 3, I : Si consurrexistis Christo,
quae sursum sunt quaerite,
ubi Christus est in dextera Dei sedens.
Io 16, 29-33: Conjidite, ego vici mundum .
In illo tempore: Dixerunt discipuli ad lesum: Ecce nunc palam
loqueris ...

EvANG.

298
LECTIO

Act 20, I 7-2 7:

Feria 3
Consummo cursum meum et ministerium, quod accepi

a Domino Iesu .

In die bus illis: A Mileto mittens Ephesum convocavit Paulus


presbyteros Ecclesiae ...
Ps.

RESP.

ALLELUIA

EVANG.

LECTIO

Ps 67, IO-I 1. 20-2 r


~ (33a): Regna terrae, cantate Deo.
vel: Alleluia.
lo 14, I6: Rogabo Patrem, et alium Paraclitum dabit vobis,
ut maneat vobiscum in aeternum.
lo 17, I- I I a: Pater, clarifica Filium tuum.
In illo tempore: Sublevatis oculis suis in caelum, dixit Iesus:
Pater, venit hora ...

299
Act 20, 28-38:

Feria 4
Commendo vos Deo, qui potens est aedificare et dare

hereditatem >>.

In die bus illis: Dice bat Paulus presbyteris Ecclesiac Ephesiorum:


Attendite vobis ...
Ps.

RESP.

ALLELUIA

EvANG.

Ps 67, 29-30. 33-35a. 35b-36c


~ (33a): Regna terrae, cantate Deo.
vel: Alleluia.
Cf. Io 17, I7b. a: Sermo tuus, Domine, veritas est;
sanctifica nos in veritate.
Io 17, rrb-rg: Sint unum sicut nos!.
In illo tempore: [Sublevatis oculis suis in caelum, oravit Iesus
dicens :] Pater sancte, serva eos ...

PROPRIUM DE TEMPORE

Feria 5

300
LECTIO

Ps.

RESP.

Act 22, go; 23, 6- I I : Te oportet et Romae testificari .


In diebus illis: Volens scire tribunus diligenter qua ex causa
accusaretur Paulus a I udaeis ...
Ps 15, I-2a et 5 7-8. g-Io. I I
~ (I) : Conserva me, Deus, quoniam speravi m te.
vel: Alleluia.

ALLELUIA

Io 17, 2I: Ut omnes unum sint,


sicut tu, Pater, in me et ego in te,
ut mundus credat quia tu me misisti, dicit Dominus

EVANG.

Io 17, 20-26: Sint consummati in unum!.


In illo tempore: [Sublevatis oculis suis in caelum, oravit Iesus
dicens:] Non pro his rogo tantum ...

Feria 6

301
LECTIO

Ps.

RESP.

Act 25, I gb-2 I : Jesus defunctus, quem a.ffirmat Paulus vivere >>.
In die bus illis: Agrippa rex et Berenice descenderunt. ..
Ps 102, I-2. I I-I2. Ig-2oab
~ (I ga) : Dominus in caelo paravit sed em suam.
vel: Alleluia.

ALLELUIA

Io 14, 26: Spiritus Sanctus vos docebit omnia;


suggeret vobis omnia qua<: dixi vobis.

EVANG.

lo 21,

I5-I9:

Pasce agnos meos, pasce oves meas.

Cum [manifestasset se Iesus discipulis suis et] prandisset cum eis,


dicit Simoni Petro ...

Sabbato

302

Ad Missam matutinam
LECTIO

Ps.

RESP.

Act 28, I 6-20. go-g I : Mansit Romae, praedicans regnum Dei.


Cum introissemus Romam ...
Ps 10, 4 5 et 7
~ (cf. 7b): Recti videbunt vultum tuum Domine.
vel: Alleluia.

ALLELUIA

cr.

EVANG.

lo 21, 20-25: Hie est discipulus qui scripsit haec, et verum est testi-

Io 16, 7. I g: Mit tam ad vos Spiritum veritatis,


dicit Dominus;
ille deducet vos in omnem veritatem.

montum ezus .

In illo tempore: Con versus Petrus videt ilium discipulum ...

I 59

FERIAE TEMP ORIS P ASCHALIS

--------------------------------------------------~

ALLELUIA

303

pro feriis temporis paschalis usque ad Ascensionem


I.

Mt 4, 4b:

Non in pane solo vivet homo,


sed in omni verba quod procedit de ore Dei.

2. Cf. Lc 24, 46. 26: Oportebat Christum pati et resurgere a mortuis;


et ita intrare in gloriam suam.
3. Io 3,

5:

Exaltari oportet Filium hominis,


ut omnis qui credit in eum habeat vitam aeternam.

4 Io 3, I6:

Sic dilexit Deus mundum,


ut Filium suum unigenitum claret;
omnis qui credit in eum habet vitam aeternam.

5 lo 6, 35ab:

Ego sum panis vitae, dicit Dominus;


qui venit ad me non esuriet.

6. Cf. Io 6, 40:

Omnis qui credit in Filium habet vitam aeternam;


et resuscitabo ego eum in novissimo die, dicit Dominus.

7. Io 6, 5 I

Ego sum panis vivus, qui de caelo descendi,


dicit Dominus;
si quis manducaverit ex hoc pane, vivet in aeternum.

8. Io 6, 56:

Qui manducat me am carnem et bibit meum sanguinem,


in me manet, et ego in illo, dicit Dominus.

g. Cf. Io 6, 63c. 68c: Verba tua, Domine, Spiritus et vita sunt;


verba vitae aeternae habes.
IO. Io 8,

2:

Ego sum lux mundi, dicit Dominus:


qui sequitur me, habebit lucem vitae.

r I. Io 8, 3 I b-32:

Si manseritis in sermone meo,


vere discipuli mei estis,
et cognoscetis oves veritatcm, dicit Dominus.

12. Io 10, 14:

Ego sum pastor bonus, dicit Dominus,


et cognosco meas, et cognoscunt me meae.

13. lo 10, 27:

Oves meae vocem meam audiunt, dicit Dominus,


et ego cognosco eas et sequuntur me.

I4. lo 14, 6:

Ego sum via et veritas et vita, dicit Dominus;


nemo venit ad Patrem, nisi per me.

rs. Io 15, 4a. sb:

Manete in me, et ego in vobis, dicit Dominus;


qui manet in me, fert fructum multum.

16. lo 15, rsb:

Vos dixi arnicas, dicit Dominus,


quia omnia quae audivi a Patre meo,
nota feci vobis.

PROPRIUM DE TEMPORE

160

17. Io 20, 29:

Quia vidisti me, Thoma, credidisti, dicit Dominus;


beati qui non viderunt et crediderunt.

18. Rom 6, g:

Christus resurgens ex mortuis iam non moritur;


mors illi ultra non dominabitur.

19. Col. 3, I:

Si consurrexistis Christo, quae sursum sunt quaerite,


ubi Christus est in dextera Dei sedens.

20.

Cf. Ap 1, sab:

Iesu Christe, testis es fide lis, primogenitus mortuorum;


dilexisti nos et lavasti peccata nostra in sanguine tuo.

21.

Scimus Christum surrexisse a mortuis vere:


Tu nobis, victor Rex, miserere.

22.

Surrexit Dominus de sepulcro,


qui pro nobis pependit in ligna.

zg.

Surrexit Christus et illuxit nobis,


quos redemit sanguine suo.
Surrexit Christus qui creavit omnia,
et misertus est humano generi.

FERIAE TEMPORIS P ASCHALIS

ALLELUIA

304

pro feriis temporis paschalis post Ascensionem


1.

Mt 28, 1ga. 20b:

2. Io 14,

6:

Euntes docete omnes gentes, dicit Dominus:


ego vobiscum sum omnibus diebus
usque ad consummationem sacculi.
Rogabo Patrem, et alium Paraclitum dabit vobis,
ut maneat vobiscum in aeternum.

3 Cf. lo 14, 18:

Non relinquam vos orphanos, dicit Dominus:


vado et venio ad vos, et gaudebit cor vestrum.

4 Io 14, 26:

Spiritus Sanctus vos docebit omnia;


suggeret vobis omnia quae dixi vobis.

5 Io 15, 26b. 27a:

Spiritus veritatis testimonium perhibebit de me,


dicit Dominus;
et vos testimonium perhibetis.

6. Cf. lo 16, 7 I3:

Mittam ad vos Spiritum veritatis, dicit Dominus;


ille deducet vos in omnem veritatem.

7. Io 16, 28:

Exivi a Patre, et veni in mundum;


iterum relinquo mundum, et vado ad Patrem.

8. Cf. Io 17,

7b. a:

Sermo tuus, Domine, veritas rst;


sanctifica nos in veritate.

g. Io 17, 21:

Ut omnes unum sint,


sicut tu, Pater, in me et ego in te,
ut mundus credat quia tu me misisti, dicit Dominus.

Col 3,

Si consurrexistis Christo, quae sursum sunt quaerite,


ubi Christus est in dextera Dei sedens.

IO.

I:

TEMPUS PER ANNUM

HEBDOMADA PRIMA
305

ANNO

Feria 2

ANNO

II

I
1 Sam 1, r-8: Aifligebat Annam aemula

LECTIO

Hebr 1,

-6: Loculus est nobis Deus

in Filio .

eius quod Dominus conclusisset


ezus .

Initium Epistolae ad Hebraeos.


Multifariam et multis modis ...

vulvam

Initium libri primi Samuelis.


Fuit vir unus de Ramathaim Suphita ...
PsALMUS RESP.

Ps 96, I et 2b. 6 et 7c. 9


~ (cf. 7c): Adorate Deum omnes angeli eius.

Ps 115, I2-I3. 14-I7. r8-rg


~ ( 17a): Tibi, Domine, sacrificabo hostiam laudis.
vel: Alleluia.

ALLELUIA

Me 1, 15: Appropinquavit regnum Dei, dicit Dominus:


Paenitemini et credite Evangelio.
EvANGELIUM

Me 1, 14-20: Paenitemini et credite Evangelio .


Postquam traditus est Ioannes ...
Annis quibus festum Baptismatis Domini feria II hebdomadae I per annum celebratur, lectiones pro hoc die eligendae adiungi possunt illis, quae pro feria III indicantur, ut initium uniuscuiusque libri servetur.

Feria 3

306

I
1 Sam 1, g-20: Recordatus est Annae

LECTIO

Hebr 2, 5-12: Decebat auctorem salutis


per passiones consummare .

Dominus et peperit Samuelem .

Non angelis subiecit Deus orbem terrae ...

In die bus illis: Surrexit Anna postquam comederant ...

PsALMUs RESP.

Ps 8, 2a et 5 6-7. 8-g
~ ( cf. 7) : Constituisti Filium tuum
super opera manuum tuarum.

1 Sam 2, I. 4-5. 6-7. 8abcd


~ (cf. I a): Exsultavit cor meum m
Domino, salvatore meo.

ALLELUIA

Cf. 1 Th 2,

3: Accipite verbum Dei, non ut verbum hominum,


sed, sicut est vere, verbum Dei.
EvANGELIUM

Me 1, 2 I b-28: Erat docens eos quasi potestatem habens .


[In civitate Capharnaum], sabbatis ingressus Iesus synagogam docebat ...

r66
307

FERIAE

ANNO

Feria 4

ANNO

PER ANNUM

II

LECTIO

Hebr 2, 14-18: Debuit per omnia fratribus similari ut misericors fieret .

1 Sam 3, r-ro. 19-20: Loquere, Domine, quia audit servus tuus >>.

Quia pueri communicaverunt sanguini et carni, et ipse Jesus similiter participavit iisdem ...

In die bus illis: Puer Samuel ministrabat Domino ...

PsALMUS RESP.

Ps 104, 1-2. 3-4. 6-7. 8-9


~ (8a): Memor fuit Dominus in saeculum testamenti sm.
vel: Alleluia.

Ps 39, 2 et 5 7-8a. 8b-9. ro


~ ( cf. 8a et 9a) : Ecce venia, Domine,
ut faciam voluntatem
tuam.

ALLELUIA

lo 10, 27: Oves meae vocem meam audiunt, dicit Dominus,


et ego cognosco eas, et sequuntur me.
EvANGELIUM

Me 1, 29-39: Curavit multos qui vexabantur variis languoribus .


In illo tempore: Egrediens Iesus de synagog a venit in domum Simonis ...
308

Feria 5
LECTIO

Hebr 3, 7-I4: Adhortamini vosmetipsos

1 Sam 4, I- I I : Caesus est Israel et

donee illud Hodie vacatur.

area Dei capta est.

Fratres: Sicut dicit Spiritus Sanctus ...

Factum est in diebus illis ...

PsALM Us RESP.

Ps 94, 6-7. 8-9. IO-I r


~ (8): Utinam hodie vocem Domini
audiatis:
Nolite obdurare corda vestra .

Ps 43, ro-I r. 14-I5. 24-25


~ (26d) Redime nos, Domine,
propter misericordiam tuam.

ALLELUIA

Cf. Mt 4, 23: Praedicabat Iesus Evangelium regni


et sanabat omnem infirmitatem in populo.
EVANGELIUM

Me 1, 40-45: Discessit ab eo lepra, et mundatus est.


In illo tempore: Venit ad I esum leprosus .. .

HEBDOMADA I

309

ANNO

Feria 6
LECTIO

Hebr 4, I-5 I I: Festinemus ingredi in


illam requiem.
Fratres: Timeamus ne forte, relict a
pollicitatione ...

ANNO

II

1 Sam 8, 4-7. I0-22a: Clamabitis a


facie regis vestri, et non exaudiet vos Domznus .
In die bus illis: Congregati umvers1
mawres natu Israel...

PsALMUS RESP.

Ps 77, 3 et 4bc. 6c-7. 8


ij ( cf. 7c) : N e obliviscamini operum
D ei!

Ps 88, I 6- I 7. I 8- 1 9
ij ( cf. n) : Misericordias tuas Domine in aeternum cantabo.

ALLELUIA

Le 7, I6: Propheta magnus surrexit in nobis


et Deus visitavit plebem suam.
EvANGELIUM

Me 2,

I- I 2 : Potestatem habet Filius hom in is in terra dimittendi peccata >>.


Intravit Iesus Capharnaum post dies, et auditum est ...

310

Sabbato
LECTIO

Hebr 4, I2-I6: Adeamus cum fiducia


ad thronum gratiae >>.
Fratres: Vivus est Dei sermo ...

1 Sam 9, 1-4. 17-19; 10, Ia: Ecce


vir quem dixerat Dominus, Saul dominabitur populo eius.
Erat vir de Beniamin nomine Cis ...
10, I usque ad in circuitu eius sunt.

PsALMUS RESP.

Ps 18, 8. g. IO. 15
ij (cf. Io 6, 63c) : Verba tua, Domine,
Spiritus et vita sunt.

Ps 20, 2-3. 4-5. 6-7


ij (2a): Domine, in virtute tua laetabitur rex.

ALLELUIA

Le 4,

8: Evangelizare pauperibus misit me Dominus;


praedicarc captivis rem1sswnem.
EvANGELIUM

Me 2, 13-17: Non veni vocare iustos, sed peccatores .


In illo tempore: Egressus est Iesus rursus ad mare ...

I68

FERIAE PER ANNUM

HEBDOMADA SECUNDA
Feria 2

ANNO II

311

ANNO I

Hebr 5,

LECTIO I
Cum esset Filius, didicit
1 Sam. 15, 16-23: Melior est oboedien-

1-10:

ex his quae passus est, oboedientiam .

Omnis pontifcx ex hominibus assumptus ...

tia quam victimae. Abiecit te Dominus ne


szs rex.

In die bus ill is: Dixit Samuel ad Saul...

PsALMUS RESP.

Ps 109, 1. 2. 3 4
~ (4bc): Tu es sacerdos in aeternum
secundum ordinem Melchisedech.

Ps 49, 8-g. 16bc-17. 2I et 23


~ (23b): Qui immaculatus est in via,
ostendam illi salutare Dei.

ALLELUIA
Hebr 4, I 2: Vivus est Dei sermo et efficax,
et discretor cogitationum et intentionum cordis.
EvANGELIUM

Me 2, I 8-22: Sponsus cum illis est.


In illo tempore: Erant discipuli Ioannis et pharisaei ieiunantes ...
Feria 3

312

LECTIO I
Hebr 6, I 0-20: Propositam spem sicut 1 Sam. 16, I- I 3: Unxit Samuel David
anchoram habemus tutam ac firmam .

Fratres: Non est iniustus Deus...

in medio fratrum eius, et directus est Spiritus Domini in eo>>.

In die bus ill is: Dixit Dominus ad Samuelem ...


PsALMUs RESP.
Ps 110, I-2. 4-5. 9 et IOC
Ps 88, 20. 2 I-22. 27-28
~ (5b): Memor erit in sacculum te~ (2Ia): Inveni David, servum meum.
stamenti sm.
vel: Alleluia.
ALLELUIA
Cf. Eph I, I 7- I 8: Pater Domini nostri lesu Christi illuminet oculos cordis nostri,
ut sciamus quae sit spes vocationis nostrae.
EvANGELIUM

Me 2, 23-28: Sabbatum propter hominem factum est, et non homo propter sabbatum .
Factum est Iesus cum sabbatis ambularet. ..

HEBDOMADA

169

II

313

ANNO I

Feria 4
LECTIO

Hebr 7, 1-3. 15-17: Tu es sacerdos in


aeternum secundum ordinem Melchisedech .
Fratres: Melchisedech, rex Salem ...

ANNO II

1 Sam 17, 32-33. 37 40-51: Praevaluit David adversum Philisthaeum in funda


et in lapide .
In die bus illis: Cum adductus fuisset
David ad Saul, locutus est ei ...

PsALMus

Ps 109, 1. 2. 3 4
~ (4bc): Tu es sacerdos in aeternum
secundum ordinem Melchisedech.

RESP.

Ps 143, 1. 2. g-10
~ ( 1a) : Benedictus Dominus, praesidium meum!

ALLELUIA
Cf. Mt 4, 23: Praedicabat Iesus Evangelium regni,
et sanabat omnem infirmitatem in populo.
EvANGELIUM

Me 3, 1-6: Licet sabbatis animam salvam Jacere an perdere? .


In illo tempore: Introivit Iesus iterum in synagogam ...
314

Feria 5
LECTIO

Hebr 7, 2 5 - 8, 6: Hostias obtulit


semel semetipsum offerendo .

meus Saul occidere te .

Fratres: Iesus salvare in perpetuum


potest ...

In die bus illis: Cum rediret David,


percusso Philistheo ...

PsALMus

Ps 39, 7-Sa. Sb-g. 1o. 17


~ (cf. Sa ct ga): Ecce vcnio, Domine,
ut faciam voluntatcm
tuam.

1 Sam 18, 6-g; 19, 1-7: Q,uaerit pater

RESP.

Ps 55, 2-3. g-wab. Ioc-I 1. 12-13


~ (5bc): In Dco spcravi, non timcbo.

ALLELUIA
Cf. 2 Tim 1,

10:

Salva tor noster Icsus Christus dcstruxit mortem,


ct illuminavit vitam per Evangelium.
EvANGELIUM

Me 3, 7- 1 2

: Spiritus immundi clamabant: Tu es Filius Dei, et comminabatur eis ne


manifestarent illum .

In illo tempore: Iesus cum discipulis suis seccssit ad marc ...

FERIAE

315

ANNO

Feria 6

LECTIO

Hebr 8, 6- I 3: Melioris testamenti mediator est >>.

Fratres: Nunc Pontifex noster differentius sortitus est ministerium ...

ANNO

PER ANNUM >>

II

1 Sam 24, 3-2 I : Non mittam manum


in eum, quoniam christus Domini est>>.
In die bus illis: Assumens Saul tria
milia ... 21 Et nunc scio quod certissrme .. .

PsALMUS RESP.

Ps 56, 2. 3-4. 6. et I I
~ (2 a) : Miserere mei, Deus, miserere
me1.

Ps 84, 8 et 10. I r-r2. 13-I4


~ (I I a) : Misericordia et veritas
obviaverunt sibi.

ALLELUIA

2 Cor 5, Ig: Deus erat in Christo mundum reconcilians sibi,


et posuit in nobis verbum reconciliationis.
EVANGELIUM

Me 3, r 3- I g: Vocavit quos voluit ipse ut essent cum illo >>.


In illo tempore: Ascendit Jesus in montem ...
Sabbato

316

LECTIO

Hebr 9, 2-3. I I- 14: Per proprium sanguinem introivit semel in Sancta .

2 Sam 1, I-4

Fratres: Tabernaculum praeparatum


est primum ...

Initium libri secundi Samuelis.


In diebus illis: Reversus est David a
caede Amalec et mansit in Siceleg ... 19
[Et dixit David:] Incliti, o Israel...

I I-I2. I g.

23-27: Quo-

modo ceciderunt fortes in praelio!

PsALMUS RESP.

Ps 46, 2-3. 6-7. 8-g


~ (6) : Ascendit Deus in iubilo,
et Dominus in voce tubae.

Ps 79, 2-3. 5-7


~ (4b): lllustra faciem tuam, Domine,
et salvi erimus.

ALLELUIA

Cf. Act 16, I4b: Aperi, Domine, cor nostrum,


ut intendamus verbis Filii tui.
EvANGELIUM

Me 3, 20-2 I : Dicebant sui: In furorem versus est.


In illo tempore: Venit Jesus cum discipulis suis ad domum ...

HEBDOMADA III

HEBDOMADA TERTIA
317

ANNO

Feria 2
LECTIO

Hebr 9, 15. 24-2S: Semel oblatus est


ad auferenda peccata, secunda apparebit
exspectantibus se .
Fratres: Christus novi testamenti mediator est ...

ANNO

II

2 Sam 5, r-7. 10: Tu pasces populum


meum Israel>>.
In die bus illis: Venerunt universae
tribus Israel...

PsALMU's RESP.

Ps 97, r. 2-3ab. 3cd-4. 5-6


~ (ra): Cantate Domino canticum
novum,
quia mirabilia fecit.

Ps 88, 20. 2I-22. 25-26


~ (25a): Veritas mea et misericordia
mea cum ipso.

ALLELUIA

Cf. 2 Tim I, IO: Salvator noster i:esus Christus destruxit mortem,


et illuminavit vitam per Evangelium.
EvANGELIUM

Me 3, 22-30: Satanas finem habet.


In illo tempore: Scribae qui ab Hierosolymis descenderant...
318

Feria 3
I
2 Sam 6, 12 b-15. 17-19: David et
omnis Israel ducebant arcam Domini in
iubilo .
In die bus illis: Abiit David et adduxit
arcam Dei ...

LECTIO

Hebr 10, 1-10: Ecce uenzo ut Jaciam,


Deus, uoluntatem tuam .
Fratres: Umbram habens lex...

PsALMUS RESP.

Ps 39, 2 et 4ab. 7-Sa. IO. 11


~ (cf. Sa et ga): Ecce venia, Domine,
ut faciam voluntatem
tuam.

Ps 23, 7 S. g. 10
~ (Sa): Quis est iste rex gloriae?
Dominus ipse est.

ALLELUIA

Cf. Mt 11, 25: Benedictus es, Pater, Domine caeli et terrae,


quia mysteria regni parvulis revelasti.
EVANGELIUM

Me 3, 3 I -35: Qui fecerit uoluntatem Dei, hie frater meus et soror mea et mater est.
In illo tempore: Venit mater lesu et fratres ...
15

FERIAE

319

ANNO

Feria 4
LECTIO

ANNO

PER ANNUM >>

II

Hebr 10, I I- I 8: Consummavit in sempiternum eos qui sanctificantur )).

2 Sam 7, 4- I 7 : Suscitabo semen tuum


post te et firmabo regnum eius )).

Omnis quidem sacerdos stat ...

In die bus illis: Ecce sermo Domini ad


Nathan ...
PsALMus RESP.

Ps 109, 1. 2 . 3 4
~ (4bc): Tu es sacerdos in aeternum
secundum ordinem Melchisedech.

Ps 88, 4-5. 27-28. 29-30


~ (29a): In aeternum servabo illi misericordiam meam.

ALLELUIA

Semen est verbum Dei, sa tor aut em Christus;


omnis qui invenit eum, manebit in aeternum.
EVANGELIUM

Me 4, I -20: Exiit seminans ad seminandum .


In illo tempore: Iterum coepit Iesus docere ad mare ...
320

Feria 5
LECTIO

Hebr 10, I9-25: In plenitudine fidei


teneamus spei confessionem et consideremus
invicem in provocationem caritatis )).
Habentes, fratres, fiduciam ...

2 Sam 7, I8-I9. 24-29: Q]1is ego sum,


Domine Deus, et quae domus mea?.
Postquam locutus est Nathan ad David, ingressus est rex et sedit coram
Domino ...

PsALMUS RESP.

Ps 23, 1-2. 3-4ab. 5-6


~ (cf. 6) : Haec est generatio quaerentium faciem tuam, Domine.

Ps 131, 1-2. 3-5. I 1. 12. 13-14


~ (Le 1, 32b): Dabit illi Dominus
Deus sedem David
patris eius.

ALLELUIA

Ps 118, 105: Lucerna pedibus meis verbum tuum,


et lumen semitis me1s.
EVANGELIUM

Me 4, 2 1-2 5: Lucerna venit ut super candelabrum ponatur. In qua mensura mensi fueritis, remetietur vobis.
In illo tempore: Dicebat lesus turbae: Numquid venit lucerna ...

I73

HEBDOMADA Ill

321

ANNO

Feria 6
LECTIO

ANNO

II

7: Des-

Hebr 10, 32-39: Magnum certamen

2 Sam 11,

sustinuistis. Nolite itaque abicere confidentiam .

pexisti me et tulisti uxorem Uriae ut esset


uxor tua (cf. 2 Sam 12, 10).

Rememoramini

Factum est, vertente anna, eo tempore ...

Fratres:
dies ...

pristinos

I -4a.

5- IOa.

I 3- I

PsALMUs RESP.

Ps 36, 3-4. 5-6. 23-34. 39-40


ij (39a): Salus iustorum a Domino est.

Ps 50, 3-4 5-6a. 6bc-7. 10- I I


ij (cf. ga): Miserere, Domine, quia
peccavimus.

ALLELUIA

Cf. Mt 11, 25: Benedictus es, Pater, Domine caeli et terrae,


quia mysteria regni parvulis revelasti.
EVANGELIUM

Me 4, 26-34: Homo iacit sementem et dormit, et semen increscit dum nescit ille .
In illo tempore: Dice bat lesus turbis: Sic est regnum Dei ...

322

Sabbato
LECTIO

Hebr 11, I-2. 8-I9: Exspectabat civitatem cuius artifex et conditor Deus.

mmo >>.

Fratres: Est fides sperandorum substantia ...

In diebus illis: Misit Dominus Nathan


ad David ...

2 Sam 12,

-7a.

o- I 7:

<<

Peccavi Do-

PsALMUS RESP.

Le 1, 69-70. 7I-72. 73-75


ij (cf. 68) : Benedictus Dominus Deus
Israel, quia visitavit piebern suam.

Ps 50, I2-13. 14-15. I6-I7


~ (12a): Cor mundum crea m me,
Deus.

ALLELUIA

Io 3, I6: Sic dilexit Deus mundum, ut Filium suum unigenitum claret,


omnis qui credit in eum habet vitam aeternam.
EVANGELIUM

Me 4, 35-4 I : Q_uis est iste, quia et ventus et mare oboediunt ei? .


In ilia die, cum sero esset factum, ait lesus discipulis suis: Transeamus ...

FERIAE PER ANNUM>>

1 74

HEBDOMADA QUARTA

323

ANNO

Feria 2
LECTIO

ANNO

II

Hebr 11, 32-40: Per fidem devicerunt


regna. Deus pro nobis melius aliquid providebit .

2 Sam 15, I3-I4. 30; 16, 5-I3a: Fugiamus a facie Absalom. Dimittite Semei
ut maledicat iuxta praeceptum Domini.

Fratres: Quid adhuc die am...

In die bus illis: Venit nuntius ad David... 16, 13 usque ad per viam.
PsALMUS RESP.

Ps 30, 20. 21. 22. 23. 24


~ (25): Confortetur cor vestrum,
omnes qui speratis in Domino.

Ps 3, 2-3. 4-5. 6-7


~ (7b): Exsurge, Domine, salvum me
fa c.

ALLELUIA

Lc 7, I6: Propheta magnus surrexit in nobis,


et Deus visitavit plebem suam.
EvANGELIUM

Me 5, I-20: Exi, spiritus immunde, ab homine .


In illo tempore: Venerunt lesus et discipuli eius trans fretum mans ...

324

Feria 3
I
2 Sam 18, g-Io. qb. 24-25a. 30 19, 3: Fili mi, Absalom, quis mihi tri-

LECTIO

Hebr 12, I -4: Per patientiam curramus


propositum nobis certamen .

Fratres: Nos tan tam habentes circumpositam nubem testium ...

buat ut ego moriar pro te?

In die bus illis: Accidit ut occurreret


Absalom ... 14Tulit ergo Ioab usque ad in
corde Absalom. 25 usque ad in ore eius.

PsAL!\WS RESP.

Ps 21, 26b-27. 28 et 30. 3I-32


~ (cf. 27b): Laudabunt te, Domine,
qui te requirunt.

Ps 85, I -2. 3-4 5-6


~ (Ia): Inclina,
Domine, aurem
tuam, et exaudi me.

ALLELUIA

Mt 8, I 7: Christus infirmitates nostras accepit,


et aegrotationes portavit.
EvANGELIUM

Me 5, 2 I-43: Puella, tibi dico, surge.


In illo tempore: Cum transcendisset lesus in nav1. ..

HEBDOMADA IV

325

ANNO

Feria 4
LECTIO

Hebr 12, 4-7. 11-15: Q_uem diligit


Dominus castigat .

Fratres: Nondum usque ad sanguinem


restitistis ...

ANNO

II

2 Sam 24, 2. g- 1 7: Ego sum qui peccavi numerans populum; isti qui aves sunt,
quid fecerunt?
In diebus illis: Dixit David rex ad
Ioab ...

PsALMus RESP.

Ps 102, 1-2. 13-14. 17-18a


~ (cf. 17) : Misericordia Domini ab
aeterno super timentes
eum.

Ps 31, 1-2. 5 6. 7
~ (cf. sc): Remitte, Domine, culpam
peccati mei.

ALLELUIA

lo 10, 27: Oves meae vocem meam audiunt, dicit Dominus;


et ego cognosco eas et sequuntur me.
EvANGELIU~

Me 6, 1-6: Non est propheta sine honore nisi in patria sua.


In illo tempore: Venit Iesus in patriam suam ...

Feria 5

326

LECTIO

Hebr 12, 18-1 g. 21-24: Accessistis ad


Sian montem et civitatem Dei viventis .
Fratres: Non accessistis ad tractabilem
et ardentem ignem ...

1 Reg 2, 1-4. 1 o-12 : Ego ingredior


viam universae terrae; confortare, Salomon,
et esto vir.
Appropinquaverant dies David ut moreretur. ..

PsALMVs RESP.

Ps 47, 2-3a. 3b-4. g. 10-I 1


~ (cf. 10): Suscepimus, Deus, misericordiam tuam in media
templi tui.

1 Chr 29, IO. I Jab. 1 rd-I2a. r2bcd


~ ( r 2 b) : Tu, Domine, dominaris
ommum.

ALLELUIA

Me 1, 15: Appropinquavit regnum Dei;


paenitemini et credite Evangelio.
EvANGELIUM

Me 6, 7- I 3: Coepit eos mittere .


In illo tempore: Convocat Iesus duodecim ...

FERIAE

327

ANNO

Feria 6
LECTIO

Hebr 13, I -8: Jesus Christus heri et


hodie idem, et in saecula .
Fratres: Caritas fratemitatis maneat. ..

ANNO

PER ANNUM

II

Sir 47, 2-I3 (gr. 2-11): De omni


corde suo laudavit David Dominum et
dilexit Deum .
Quasi adeps separatus a sacrificio
salutari sic David ...

PsALM US RESP.

Ps 26, 1. 3 5 8b-9abc
~ (1a): Dominus illuminatio mea et
salus mea.

Ps 17, 31. 47 et so. 51


~ (cf. 47b): Benedictus sit Deus salutis meae!

ALLELUIA

Cf. Le 8, IS: Beati qUI m corde bono et optima verbum Dei retinent,
et fructum afferunt in patientia.
EvANGELIUM

Me 6, 14-29:

<<

Quem ego decollavi Ioannem, hie resurrexit .

In illo tempore: Audivit Herodes rex (manifestum enim factum est nomen
Iesu), et dicebant ...

328

Sabbato
LECTIO

Hebr 13,

Is- I 7. 20-2 I : Deus pacis


qui eduxit de mortuis pastorem magnum,
aptet vos in omni bono.

Frat res: Per Iesum offeramus hostiam


laudis ...

1 Reg 3, 4-1 3: Da servo tuo cor docile


ut iudicare possit populum tuum >>.
In die bus illis: Abiit Salomon in Gabaon ...

PsALMUS RESP.

Ps 22, I-3a. 3b-4. 5 6


~ ( 1): Dominus pascit me, et nihil
deerit.

Ps 118, 9 IO. I 1. I2. I3. I4


~ (12b): Dace me, Domine, iustificationes tuas.

ALLELUIA

lo 10, 27: Oves meae vocem meam audiunt, dicit Dominus;


et ego cognosco eas et sequuntur me.
EVANGELIUM

Me 6, 30-34: Erant sicut oves non habentes pastorem .


In illo tempore: Convenientes apostoli ad Iesum ...

HEBDOMADA V

HEBDOMADA QUINTA
329

ANNO

Feria 2
LECTIO

Gen 1, 1-19: Dixit Deus, et factum


est ita.
In principia creavit Deus caelum et
terram ...

ANNo II

1 Reg 8, I -7. g- 1 3: Intulerunt arcam


foederis in Sanctum sanctorum, et nebula
implevit domum Domini>>.
In die bus illis: Congregavit Salomon
omnes maio res natu Israel...

PsALMus RESP.

Ps 103, I-2a. 5-6. IO et 12. 24 et 35C


~ (3Ib): Laetetur Dominus m operibus suis.

Ps 131, 6-7 8-IO


~ (8a): Surge, Domine, m requiem
tuam!

ALLELUIA

Cf. Mt 4, 23: Praedicabat Iesus Evangelium regni,


et sanabat omnem infirmitatem in populo.
EVANGELIUM

Me 6, 53-56: Q.uotquot tangebant eum, salvi fiebant .


In illo tempore: Cum transfretassent in terram Iesus et discipuli ems, pervenerunt Gennesaret ...
330

Feria 3
I
1 Reg 8, 22-23. 2 7-30: Dixisti: Erit

LECTIO

Gen 1, 20 -

2, 4a: Faciamus hominem

ad imaginem et similitudinem nostram .


Dixit etiam Deus ... 2, 4 usque ad quando creata sunt.

nomen meum ibi ut exaudias deprecationem


populi tui Israel.
In die bus illis: Stetit Salomon ante
altare Domini ...

PsALMUS RESP.

Ps 8, 4-5. 6-7. 8-g


~ (2a): Domine, Dominus noster,
quam admirabile est nomen
tuum in universa terra!

Ps 83, 3 4 5 et IO. I I
~ (2): Quam dilecta tabernacula tua,
Domine virtu tum!

ALLEL UIA

Ps 118, 36. 2gb: Inclina cor meum, Deus, in testimonia tua;


et legem tuam da mihi benigne.
EVANGELIUM

Me 7, 1-13: Relinquentes mandatum Dei, tenetis traditionem hominum.


In illo tempore: Conveniunt ad Iesum pharisaei ...

FERIAE

331

ANNO

Feria 4
LECTIO

Gen 2, 4b-g. I5- r 7: Tulit Dominus


Deus hominem et posuit eum in paradiso
Eden>>.
In die qua fecit Dominus ...

ANNO

PER ANNUM

II

1 Reg 10, I- 10: Vidit regina Saba


omnem sapientiam Salomonis .
In die bus illis: Regina Saba, audita
fama Salomonis ...

PsALMUS RESP.

Ps 103, I-2a. 27-28. 2gbc-30


~ (Ia): Benedic, anima mea, Domino!

Ps 36, 5-6. 30-3 I. 39-40


~ (3oa): Os iusti meditabitur sapientiam.

ALLELUIA

Cf. lo 17, I7b. a: Sermo tuus, Domine, veritas est;


sanctifica nos in veritate.
EVANGELIUM

Me 7, I 4-2 3 : Qjlae de homine procedunt, illa sunt quae coinquinant hominem .


In illo tempore: Advocata iterum turba, dice bat illis Jesus ...

332

Feria 5
LECTIO

Gen 2, I8-25: Adduxit earn ad Adam.


Et erunt in carnem unam .
Dixit Dominus Deus: Non est bonum
esse hominem solum ...

1 Reg 11, 4- I 3: Q.uia non custodisti


pactum, scindam regnum tuum, sed tribum
unam dabo filio tuo, propter David.
Cum iam esset senex rex Salomon,
depravatum est cor eius ...

PsALMUS RESP.

Ps 127, I-2. 3 4-5


~ (cf. Ia): Beati omnes qm timent
Dominum.

Ps 105, 3-4. 35-36. 37 et 40


~ (4): Memento nostri, Domine,
in beneplacito populi tui.

ALLELUIA

lac 1, 2 I be: In mansuetudine susc1p1te insitum verbum,


quod potest salvare animas vestras.
EvANGELIUM

Me 7, 24-30: Catelli sub mensa comedunt de micis puerorum .


In illo tempore: Surgens Jesus abiit in fines Tyri ...

HEBDOMADA V

333

I79
ANNO

Feria 6

LECTIO

Gen 3,

I -8 : Eritis sicut Deus scientes


bonum et malum.

Serpens erat callidior...

ANNO

II

1 Reg 11, 29-32; 12, 19: Recessit


Israel a domo David>>.

Factum est in tempore illo ut Jeroboam egrederetur ...


PsALMus RESP.

Ps 31, 1-2. 5 6. 7
~ (xa): Beatus cui remissa est iniquitas.

Ps 80, 10-1 xab. 12-13. 14-15


~ (cf. 1 I a et 9a): Ego sum Dominus
Deus tuus: audi vocem meam.

ALLELUIA

Cf. Act 16, 14b: A peri, Domine, cor nostrum,


ut intendamus verbis Filii tui.
EvANGELIUM

Me 7, 31-37: Surdos facit audire et mutos loqui.


In illo tempore: Exiens Jesus de finibus Tyri ...
334

Sabbato
LECTIO

Gen 3, 9-24: Emisit eum Dominus

1 Reg 12, 26-32; 13, 33-34: Fecit

Deus de paradiso
humum .

Jeroboam duos vitulos aureos .

Eden

ut

operaretur

Vocavit Dominus Deus hominem ...

In die bus illis: Dixit Jeroboam in


corde suo ...

PSALMUS RESP.

Ps 89, 2. 3-4. 5-6. 12-13


~ (I) : Domine, refugium factus es
nobis, a generatione m generationem.

Ps 105, 6-7a. 19-20. 21-22.


~ (4a): Memento nostri, Domine,
in beneplacito populi tui.

ALLELUIA

Mt 4, 4b: Non in pane solo vi vet homo,


sed in omni verbo quod procedit de ore Dei.
EvANGELIUM

Me 8,

1- 10 : M anducaverunt et saturati sunt .


In illis diebus iterum, cum turba multa esset nee haberent quod manducarent,
convocatis discipulis ait illis Jesus ...

180

FERIAE

PER ANNUM

HEBDOMADA SEXTA
335

ANNO

Feria 2
LECTIO

ANNO

II

Gen 4, I-I5. 25: Consurrexit Cain


adversus fratrem suum Abel et interftcit
eum .

lac 1, I-I 1: Probatio fidei vestrae pa-

Homo cognovit Hevam uxorem suam...

lnitium Epistolae beati Jacobi apostoli.


Jacobus Dei et Domini Iesu Christi
servus ...

tientiam operatur, ut sitis perftcti et integri >>.

PsALMus RESP.

Ps 49, 1 et 8. 16bc-I7. 20-21


~ ( I4a): Immola Deo sacrificium !audis.

Ps 118, 67. 68. 71. 72. 75 76


~ (77a): Veniant mihi miserationes
tuae, Domine, et vivam.

ALLELUIA
lo 14, 6: Ego sum via et veritas et vita, dicit Dominus;
nemo venit ad Patrem, nisi per me.
EVANGELIUM

Me 8, I I- I 3 : Quid generatio ista quaerit signum? .


In illo tempore: Exierunt pharisaei et coeperunt conqmrere cum lesu ...
336

Feria 3
I
lac 1, I 2-18: Ipse Deus nemmem
tentat .
Beatus vir qui suffert tentationem ...

LECTIO

Gen 6, 5-8; 7, I-5 10: Delebo hominem, quem creavi, a facie terrae .
Videns Dominus quod multa malitia ...

PsALMus RESP.

Ps 28, 1a et 2. 3ac-4. 3b et gb-10


~ ( 11 b) : Dominus benedicet populo
suo in pace.

Ps 93, 12-I3a. I4-I5. I8-Ig


~ (In): Beatus homo quem tu erudieris, Domine.

ALLELUIA

lo 14, 23: Si quis diligit me, sermonem meum servabit, dicit Dominus,
et Pater meus diliget eum et ad eum vememus.
EVANGELIUM

Me 8, I4-2 I: Cavete a fermento pharisaeorum et Herodis .


In illo tempore: Obliti sunt discipuli sumere panes ... 15 Et praecipiebat e1s
Jesus dicens ...

HEBDOMADA

337

r8r

VI

ANNO I

Feria 4

ANNO II

LECTIO I

Gen 8, 6-13. 20-22: Aspexit viditque


quod exsiccata erat superficies terrae>>.
Cum transissent quadraginta dies ...

lac 1, I g-2 7 : Estote factores verbi et


non auditores tantum >>.
Sci tis, fratres mei dilecti ...

PsALMUS RESP.

Ps 115, 12-I3. 14-I5. I8-Ig


~ ( qa): Tibi, Domine, sacrificabo
hostiam laudis.
vel: Alleluia.

Ps 14, 2-3ab. 3cd-4ab. 5


~ ( r b) : Quis requiescet in monte
sancto tuo, Domine?

ALLELUIA
Cf. Eph 1, I 7- I 8: Pater Domini nostri Iesu Christi
illuminet oculos cordis nostri,
ut sciamus quae sit spes vocationis nostrae.
EVANGELIU'M

Me 8, 22-26: Restitutus est caecus et videbat clare omnia.


In illo tempore: Veniunt Jesus et discipuli Bethsaida ...

338

Feria 5
LECTIO I

Gen 9, I- 13: Arcum meum ponam in


nubibus et erit signum foederis inter me
et inter terram .
Benedixit Deus Noe et filiis ems ...

lac 2, I -g: Nonne Deus elegit pauperes?


Vos autem exhonorastis pauperem .
Fratres mei, nolite in personarum
acceptione habere fidem ...

PsALMUS RESP.

Ps 101, I6-r8. rg-21. 29 et 22-23


~ (2ob): Dominus de caelo in terram
aspexit.

Ps 33, 2-3. 4-5. 6-7


~ (7a): Pauper clamavit,
et Dominus exaudivit eum.

ALLELUIA
Cf. lo 6, 63c. 68c: Verba tua, Domine, Spiritus et vita sunt;
verba vitae aeternae habes.
EVANGELIUM

Me 8, 27-33: Tu es Christus. Oportet Filium hominis multa pati .


In illo tempore: Egressus est Jesus ...

FERIAE

339

ANNO

Feria 6
LECTIO

Gen 11, I -g: Descendamus et confundamus linguam eorum .


Erat universa terra labii unius ...

ANNO

PER ANNUM

II

lac 2, I 4-24. 26: Sicut corpus sine


spiritu emortuum est, ita et fides, sine operibus mortua est>>.
Quid proderit, fratres mei ...

PsALMUS RESP.

Ps 32, IO-I 1. 12-13. 14-15


I)' ( r 2 b) : Beatus populus quem elegit
Dominus in hereditatem sibi.

Ps 111, 1-2. 3-4. 5-6


I)' (cf. r b): Beatus vir qui mandatis
Domini cupit nimis.

ALLELUIA

lo 15, 15b: Vas dixi amrcos, dicit Dominus,


quia omnia quae audivi a Patre mea, nota feci vobis.
EVANGELIUM

Me 8, 34 - 9, 1 : Q.ui perdiderit animam suam propter me et evangelium, salvam


earn Jaciet .
In illo tempore: Convocata turba cum discipulis suis, dixit eis Jesus ...

340

Sabbato
LECTIO

Hebr 11, 1-7: Fide intellegimus aptata


esse saecula verbo Dei.
Fratres: Est fides sperandorum substantia ...

lac 3, I- r o: Linguam nullus hom inurn


domare potest .
Nolite plures magistri fieri, fratres
me1. ..

PsALMus RESP.

Ps 144, 2-3. 4-5. ro-I I


I)' (cf. I b) : Benedicam no mini tuo,
Domine, in aeternum.

Ps 11, 2-3. 4-5. 7-8


I)' (8a): Tu, Domine, servabis nos.

ALLELUIA

Cf. Me 9, 6: Caeli aperti sunt et vox Patris intonuit:


Hie est Filius meus dilectus: audite illum .
EVANGELIUM

Me 9, 2-13: Transfiguratus est coram zpszs.


In illo tempore: Assumit Jesus Petrum ...

HEBDOMADA VII

HEBDOMADA SEPTIMA

341

ANNO

Feria 2

LECTIO

Sir 1,

I- I o :

ANNO

II

Sapientia .

I 3- I 8 : Si contentiones sunt m
cordihus vestris, nolite gloriari .

Initium libri Iesu filii Sirach.


Omnis sapientia a Domino Deo est. ..

Carissimi: Quis sapiens et disciplinatus inter vos? ...

Prior om mum creata est

lac 3,

PsALMus RESP.

Ps 92, Iab. IC-2. 5


~ {Ia): Dominus regnavit, decorem
indutus est.

Ps 18, 8. 9 IO. I5
~ (9a): Justitiae Domini rectae, laetificantes corda.

ALLELUIA

Cf. 2 Tim. 1, IO: Salva tor noster l esus Christus destruxit mortem,
et illuminavit vitam per Evangelium.
EVANGELIUM

Me 9, q-29: Credo, Domine, adiuva incredulitatem meam }}.


In illo tempore: [Descend ens lesus et alii de monte] et venientes ad discipulos
viderunt ...

342

Feria 3
LECTIO

Sir 2, I- I 3 (gr. I- I I) : Praepara animam tuam ad tentationem }}.

lac 4, I-ro: Petitis et non accipitis, eo

Fili, accedens ad servitutem Dei ...

Carissimi: U nde bella et uncle lites


in vobis? ...

quod male petitis }}.

PsALMus RESP.

Ps 36, 3-4. r8-r9. 27-28. 39-40


~ (cf. 5) : Committe Domino vtam
tuam, et ipse aget.

Ps 54, 7-8. 9-Ioa. rob- I I a. 23


~ (23a): lacta super Dominum curam
tuam, et ipse te enutriet.

ALLELUIA

Gal 6, I4: Mihi absit gloriari ms1 In cruce Domini,


per quem mihi mundus crucifixus est, et ego mundo.
EVANGELIUM

Me 9, 30-37: Filius hominis traditur. Si quis vult primus esse, erit omnium novissimus.
In illo tempore: Iesus et discipuli eius peragrabant Galilaeam ...

FERIAE PER ANNUM >>

343

ANNO

Feria 4
LECTIO

ANNO

II

Sir 4, 12-22 (gr. I I-I9): Eos qui diligunt sapientiam diligit Deus.

lac 4,

I 3-1 7: lgnoratis quae erit vita


vestra? Dicatis ergo: Si Dominus voluerit .

Sapientia filiis suis vitam inspiravit...

Carissimi: Age nunc qui dicitis ...

PSALMUS RESP.

Ps 118, I65. I68. I7I. 172. I74 I75


~ (I65a): Pax multa diligentibus legem tuam, Domine.

Ps 48, 2-3. 6-7. 8-10. I 1


~ (Mt 5, 3) : Beati pauperes spiritu,
quomam 1psorum est
regnum caelorum.

ALLELUIA

lo I4, 6: Ego sum via et veritas et vita, dicit Dominus;


nemo venit ad Patrem, nisi per me.
EvANGELIUM

Me 9, 38-40: Qui non est adversum nos, pro nobis est.


In illo tempore : Dixit Iesu Ioannes ...
344

Feria 5
LECTIO

Sir 5,

1- I o

(gr.

I -8)

: Non tardes con-

verti ad Dominum .

Ne innitaris possessionibus tuis ...

lac 5, I -6: M erces operariorum quae


fraudata est clamat, et clamores in aures
Domini introierunt .
Age nunc, divites ...

PSALMUS RESP.

Ps I, I-2. 3 4 et 6
W(Ps 39, sa): Beatus vir qui posuit
Dominum spem suam.

Ps 48, q-Isab. 15cd-I6. I 7-18. I9-20


~ (Mt 5, 3): Beati pauperes spiritu,
quoniam ipsorum est regnum caelorum.

ALLELUIA

Cf. I Th 2, 13: Accipite verbum Dei, non ut verbum hominum,


sed, sicut est vere, verbum Dei.
EVANGELIUM

Me 9, 41-50: Bonum est tibi debilem introire in vitam quam duas manus habentem ire
in gehennam .

In illo tempore: Dixit Iesus discipulis suis: Quisquis potum dederit ...

HEBDOMADA VII

345

ANNO

Feria 6

Sir 6, 5- I 7: Amico fideli nulla est comOs dulce multiplicat amicos ...

II

LECTIO

paratio .

ANNO

lac 5, g- I 2 : Ecce iudex ante tanuam


assistit >>.
Nolite ingemiscere, fratres ...

PsALMUS RESP.

Ps 118, I2. 16. 18. 27. 34 35


~ (35a) : Declue me, Domine,
in semitam praeceptorum
tuorum.

Ps 102, 1-2. 3-4. 8-g. I I-I2


~ (8a): Miserator et m1sencors Dominus.

ALLELUIA

Cf. lo 17, 17b. a: Sermo tuus, Domine, veritas est;


sanctifica nos in veritate.
EVANGELIUM

Me 10, 1-12: Q,uod Deus coniunxit, homo non separet .


In illo tempore: Venit Iesus in fines Iudaeae ...
346

Sabbato
LECTIO

Sir 17, 1-13 (gr. 1-15): Secundum imaginem suam fecit Deus hominem.
Deus creavit de terra hominem ...

lac 5, 13-20: Multum valet deprecatio


iusti operans .
Carissimi: Tristatur aliquis vestrum? ...

PsALMUS RESP.

Ps 102, 13-14. 15-16. 17-18a


~ (cf. 17) : Misericordia Domini ab
aeterno super timentes
eum.

Ps 140, 1-2. 3 et 8
~ (n): Dirigatur,
Domine, oratio
mea sicut incensum m conspectu tuo.

ALLELUIA

Cf. Mt 11, 25: Benedictus es, Pater, Domine caeli et terrae,


quia mysteria regni parvulis revelasti.
EvANGELIUM

Me 10, I 3- I 6: Q,uisquis non receperit regnum Dei velut parvulus, non intrabit in illud
In illo tempore: Offerebant lesu parvulos ...

FERIAE PER ANNUM >>

186

HEBDOMADA OCTAVA
347

ANNO I

ANNO II

Feria 2
LECTIO I

Sir 17, 20-28 (gr. 24-29): Revertere


ad Altissimum et cognosce iudicia Dei.
Paenitentibus dedit Deus viam reditus...

1 Petr 1, 3-9: Christum cum non videritis diligitis, credentes autem exsultatis
laetitia inenarrabili .
Benedictus Deus et
nostri Iesu Christi ...

Pater

Domini

PsALM us RESP.

Ps 110, I-2, 5-6, 9 et

Ps 31, I-2. 5 6. 7
~ (I I a): Laetamini m Domino

et exsultate, iusti.

IOC

(5b): Memor erit Dominus in saeculum testamenti sm.


vel: Alleluia.

ALLELUIA

2 Cor 8, 9: Iesus Christus egenus factus est, cum esset dives,


ut illius inopia vos divites essetis.
EvANGELIUM
Me 10, I 7-2 7: Q.uaecumque habes vende, et sequere me.
In illo tempore: Cum egrederetur Iesus in v1am ...

348

Feria 3

LECTIO I
Sir 35, I- I 5 (gr. I- I 2) : Sacrificium 1 Petr 1, I o- I 6: De futura in vos prophetaverunt, propter quod, sobrii, perfecte
salutare est attendere mandatis .
Qui conservat legem multiplicat obla- sperate.
tiones...
Carissimi: De salute animarum exquisierunt ...
PsAL:r.rus RESP.

Ps 49, 5-6. 7-8. 14 et 23


~

(23b): Qui immaculatus est in via,


ostendam illi salutare Dei.

Ps 97, I. 2-3ab. 3c-4


~ (n): Notum fecit Dominus salutare suum.

ALLELUIA
Cf. Mt 11, 25: Benedictus es, Pater, Domine caeli et terrae,
quia mysteria regni parvulis revelasti.
EVANGELIUM
Me 10, 28-3 I : Accipietis centies tantum in tempore hoc cum persecutionibus, et in saeculo futuro vitam aeternam .
In illo tempore: Coepit Petrus dicere Iesu: Ecce nos dimisimus omnia ...

HEBDOMADA VIII

349

Feria 4

ANNO I

ANNO II

LECTIO I

Sir 36, I-n. 5-6. I 3- I9 (gr. I. 4-5a.


ro-I 7): Cognoscant gentes quia non est

1 Petr 1, r8-25: Redempti estis pretioso


sanguine quasi Agni immaculati Christi.

Deus nisi tu .

Carissimi: Scitis quod non corruptibilibus argento vel auro ...

Miserere nostri, Deus ommum ...

PsALMUS RESP.

Ps 78, 8, g, I I et I 3
ij (Sir 36, I b) : Ostende nobis, Domine, lucem miserationum tuarum.

Ps 147, I2-I3. q-I5. Ig-2o


ij (I2a): Lauda, Ierusalem, Dominum.
vel: Alleluia.

ALLELUIA

Me 10, 45: Filius hominis venit ut ministraret,


et claret animam suam redemptionem pro multis.
EVANGELIUM

Me 10, 32-45: Ecce ascendimus in Hierosolymam, et Filius hominis tradetur .


In illo tempore: Erant discipuli in via ascendentes in Hierosolymam ...

350

Feria 5
LECTIO I

Sir 42, I5-26 (gr. IS-25): Gloria Domini plenum est opus eius .

Memor ero ope rum Domini ...

1 Petr 2, 2-5. g-I2: Vos autem regale


sacerdotium, gens sancta, ut virtutes annuntietis eius qui vos vocavit .
Carissimi: Sicut modo geniti infantes ...

PsALMus RESP.

Ps 32, 2-3. 4-5. 6-7. 8-g


ij (6a): Verbo Domini caeli
sunt.

facti

Ps 99, 2. 3 4 5
ij (2c): Introite in conspectu Domini
in exsultatione.

ALLELUIA

lo 8, I 2 : Ego sum lux mundi, dicit Dominus;


qui sequitur me habebit lucem vitae.
EVANGELIUM

Me 10, 46-52: Rabboni, fac ut videam .


In illo tempore: Proficiscente Iesu de Iericho ...
16

I88

FERIAE PER ANNUM

351

ANNO I

Feria 6

ANNO II

LECTIO I

Sir 44, I. g- 1 3 : Parentes nostri viri misericordiae sunt, et nomen eorum vivit in
generationem et generationem .
Laudemus viros gloriosos... 9 Sunt
quorum non est memoria ...

1 Petr 4, 7- I 3: Estote boni dispensatores multiformis gratiae Dei.


Carissimi: Omnium finis appropinquavit...

PsALMUs REsP.

Ps 149, I-2. 3-4. s-6a et gb

Ps 95, Io. I I-I2. I3

(4a): Beneplacitum est Domino in


populo suo.
vel: Alleluia.

(I3ab): Venit Dominus


terram.

iudicare

ALLELUIA
Cf. Io 15, I6: Ego vos elegi de mundo, ut eatis et fructum afferatis
et fructus vester maneat, dicit Dominus.
EvANGELIUM

Me 11,

I I

-26: Domus mea domus orationis vocabitur omnibus gentibus. Habete fidem

Dei.

[Cum acclamatus esset lesus a turba ], introivit Hierosolymam in templum ...

352

Sabbato
LECTIO I

Sir 51, I7-27 (gr.

I2-20): Danti

mihi sapientiam dabo gloriam .

Confitebor et laudem dicam tibi ...

Iud I 7. 20b-25: Deus potest vos conservare sine peccato et constituere ante conspectum gloriae suae immaculatos .

Carissimi, memores estote verborum


quae praedicta sunt ... 20 Superaedificantes vosmetipsos ...
PsALMUS RESP.

Ps 18, 8. g. IO.
~

Ps 62,

II

(ga): Justitiae Domini rectae, laetificantes corda.

2. 3-4. 5-6
(2b): Sitivit in te amma mea,
Domine, Deus meus.

ALLELUIA
Cf. Col 3, I6a. I7C: Verbum Christi habitet in vobis abundanter;
gratias agentes Deo Patri per Christum.
EvANGELIUM

Me 11, 27-33: In qua potestate haec Jacis? .


In illo tempore: V eniunt rursus Iesus et discipuli Hierosolymam ...

I8g

HEBDOMADA IX

HEBDOMADA NONA
353

ANNO

Feria 2

ANNO

II

I
2 Petr 1, 2-7: Pretiosa nobis promissa
donata sunt ut per haec e.fficiamini divinae
consortes naturae.
Carissimi: Gratia vobis et pax ...

LECTIO

Tob 1, 3; 2, Ia-8: Thobi zn vzzs verztatis ambulabat.


Incipit Liber Thobis.
Ego Thobi in viis veritatis ... 2, ra In
Pentecoste, die ...

PsALMUS RESP.

Ps 111, I-2. 3-4 s-6


~(I a): Beatus vir qui timet Dominum.
vel: Alleluia.

Ps 90, I-2. I4-15ab. ISC-16


~ (2h): Deus meus, sperabo m te.

ALLELUIA

Cf. Ap 1, sah: lesu Christe, testis es fidelis, primogenitus mortuorum


dilexisti nos, et lavasti peccata nostra in sanguine tuo.
EvANGELIUM

Me 12, 1-12 : Apprehendentes filium dilectum occiderunt et eiecerunt extra vineam .


In illo tempore: Coepit Jesus summis sacerdotibus et scribis et senioribus in
parabolis loqui ...
354

Feria 3
LECTIO

Tob 2, 9-14: Et eram inutilis mas


oculis .
Ego Thobi, in Pentecoste nocte, postquam mortuum sepelivi, introivi in
atrium meum.

2 Petr 3, I2-I5a. 17-I8: Novos caelos


et terram novam exspectamus .
Carissimi: Exspectantes et properantes
adventum diei Dei ...

PSALMUS RESP.

Ps 111, I-2. 7bc-8. 9


~ (cf. 7c) : Para tum cor iusti sperans
in Domino.
vel: Alleluia.

Ps 89, 2. 3-4. 10. 14 et I6


~ (I) : Domine, refugium factus es
nobis, a generationc m generationem.

ALLELUIA

Cf. Eph 1, I 7- I 8: Pater Domini nostri Iesu Christi


illuminet oculos cordis nostri,
ut sciamus quae sit spes vocationis nostrae.
EvANGELIUM

Me 12, I 3- I 7: Quae sunt Caesaris reddite Caesari, et quae sunt Dei Deo .
In illo tempore: Mittunt ad Iesum quosdam ex pharisaeis ...

FERIAE PER ANNUM

rgo

355

Feria 4

ANNO I

LECTIO

Tob 3, r-IIa. r6-17a: Exaudita est


oralio amborum
Dei.

in

conspectu

claritatis

In die bus illis: Contristatus animo et


suspirans ploravi et coepi orare ...

ANNO II

2 Tim 1, 1-3. 6-12: Resuscita donationem Dei quae est in te per impositionem
manuum mearum >>.
lnitium Epistolae secundae beati Pauli
apostoli ad Timotheum.
Paulus, apostolus Christi lesu ...

PsALMus RESP.

Ps 24, 2-4a. 4b-sab. 6-7bc. 8-g


~ ( r b): Ad te, Domine, leva vi ammam meam.

Ps 122, r -za. 2 bed


~ (ra): Ad te, Domine, levavi oculos
meos.

ALLELUIA

Io 11, 25a. 26: Ego sum resurrectio et vita, dicit Dominus;


qui credit in me non morietur in aeternum.
EvANGELIUM

Me 12, 18-27: Non est Deus mortuorum sed vivorum .


In illo tempore: Veniunt ad Iesum sadducaei ...

356

Feria 5
LECTIO

Tob 6,

Praecipe, ut miserearis mei et illius et


consenescamus pariter sani .

2 Tim 2, 8-rs: Verbum Dei non est


alligatum. Si commortui sumus, et convivemus .

In die bus illis: Postquam intravit m


Mediam...

Carissime: Memor esto lesum Christum ...

IO-II;

7,

1.

g-r7; 8, 4-ga:

PsALMUS RESP.

Ps 127, r-2. 3 4-5


~ (cf. ra): Beati omnes qui timent
Domin urn.

Ps 24, 4bc-sab. 8-g. ro et 14


~ (4a): Vias tuas, Domine, demonstra mihi.

ALLELUIA
Cf. 2 Tim 1, ro: Salvator noster Jesus Christus destruxit mortem,
et illuminavit vitam per Evangelium.
EvANGELIUM

Me 12, 28b-34: Maius horum alium mandatum non est.


In illo tempore: Accessit unus de scribis ad lesum et interrogavit eum: Quod
est primum omnium mandatum? ...

HEBDOMADA IX

357

ANNO

Feria 6

LECTIO

Tob 11, 5- I 7: Deus ipse .flagellavit

ANNO

II

me et ecce ego video }ilium meum .

2 Tim 3, I o- I 7 : Qui volunt pie vivere


in Christo persecutionem patientur .

In die bus illis: Anna sedebat circumspiciens vi am filii sui ...

Carissime: Assecutus es me am doctrinam ...

PsALMUS RESP.

Ps 145, nbc. 7 8-ga. gbc-Io


I)' (I b) : Lauda, anima, mea, Dominum.
vel: Alleluia.

Ps 118, I57 I6o. I6I. I65. I66. I68


I)' (I65a): Pax multa diligentibus legem tuam, Domine.

ALLELUIA

lo 14, 23: Si quis diligit me, sermonem meum servabit, dicit D ominus,
et Pater meus diliget eum et ad eum vememus.
EvANGELIUM

Me 12, 35-3 7: Quomodo dicunt Cht-istum }ilium esse David?.


In illo tempore: Respondens Iesus dice bat docens in templo ...
Sabbato

358

LECTIO

Tob 12,

I. 5- I 5 20: Et nunc benedicte Dominum; ecce ego ascendo ad Deum .

2 Tim 4, I -8: Opus fac evangelistae.


Ego enim delibor et reddet mihi Dominus
iustitiae coronam .

In die bus illis: Vocavit Thobi filium


suum ...

Carissime: Testificor coram Deo ...

PsALMUS RESP.

Tob 13, 2. 6. 7 8
I)' (2a): Benedictus Deus v1vens
aevum.

Ps 70, 8-g. 14-I5ab. 16-I 7 22


I)' (cf. 15a): Os meum annuntiabit
salutare tuum, Domine.

ALLE LUIA

Mt 5, 3: Beati pauperes spmtu,


quoniam ipsorum est regnum caelorum.
EvANGELIUM

Me 12, 38-44: Vidua haec pauper plus omnibus mmt .


In illo tempore: Dice bat Iesus turbis in doctrina sua ...

FERIAE PER ANNUM

HEBDOMADA DECIMA
359

ANNO I

Feria 2

ANNO II

LECTIO I
2 Cor 1, 1-7: Consolatur nos Deus ut 1 Reg 17, 1-6: Elias in conspectu Dopossimus et ipsi consolari eos qui in pres- mini Dei Israel stans.
sura sunt .
In die bus illis: Dixit Elias Thesbites ...
lnitium Epistolae secundae beati Pauli
apostoli ad Corinthios.
Paulus, apostolus Christi Iesu ...
PsALMus RESP.

Ps 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-g


~ (ga): Gustate et videte quoniam
suavis est Dominus.

Ps 120, I-2. 3-4 s-6. 7-8


~ (cf. 2): Adiutorium nostrum m
nomine Domini, qui fecit
caelum et terram.
ALLELUIA

Mt 5, 12a: Gaudete et exsultate,


quoniam merces vestra copiosa est m caelis.
EvANGELIUM
Mt 5, I-12: Beati pauperes spiritu .
In illo tempore: Vi dens turbas, ascendit lesus ...

360

Feria 3

LECTIO I
2 Cor 1, r 8-22: Jesus non fuit est et 1 Reg 17, 7- I 6: Hydria farinae non
non, sed est in illo fuit )).
deficit iuxta verbum Domini quod loculus
Fratres: Fidelis Deus ...
fuerat in manu Eliae )).
In die bus illis: Siccatus est torrens
[ubi absconditus erat Elias] : non enim
pluerat...
PsALM us RESP.

Ps 118, I2g. I30. I3I. 132. 133. 135


~ (135a): Faciem tuam, Domine, illumina super servum tuum.

Ps 4, 2-3. 4-5. 7-8


~ (7): Leva in signum super nos lumen vultus tui, Domine.

ALLELUIA
Mt 5, r6: Sic luceat lux vestra coram hominibus
ut videant vestra bona opera
et glorificent Patrem vestrum.
EVANGELIUM
Mt 5, I 3- I 6: Vos estis lux mundi )).
In illo tempore: Dixit lesus discipulis suis: Vos estis sal terrae ...

I93

HEBDOMADA X

361

ANNO

Feria 4
LECTIO

2 Cor 3, 4-I I

ANNO

II

Nos fecit ministros novi

1 Reg 18, 20-39: Discat populus iste

Testamenti, non litterae sed Spiritus.


Fratres: Fiduciam tal em habemus per
Christum ...

quia tu es Deus et convertisti cor eorum>>.


In die bus illis: Misit Achab rex ad
omnes filios Israel et congregavit prophetas Baal in monte ...

PsALMUS RESP.

Ps 98, 5 6. 7. 8. 9
~ (cf. 9c): Sanctus es, Domine, Deus
noster.

Ps 15, I-2a, 4 5 et 8. 1 I
~ (I) : Conserva me, Deus,
quoniam speravi in te.

ALLELUIA

Ps 24, 4b. sa: Semitas tuas, Deus meus, edoce me,


dirige me in veritate tua.
EVANGELIUM

Mt 5, I 7- I 9: Non veni solvere, sed adimplere .


In illo tempore: Dixit Iesus discipulis suis: Nolite putare quoniam veni solvere
Legem ...

362

Feria 5
LECTIO

2 Cor 3, I 5 - 4, I. 3-6: Deus illuxit


in cordibus nostris ad illuminationem scientiae claritatis Dei>>.
Fratres: Usque in hodiernum diem,
cum legitur Moyses, velamen est positum super cor filiorum Israel. Quando
autem conversus fuerit ...

1 Reg 18, 4 I -46: Oravit Elias et caelum dedit pluviam (lac 5, 18).
In die bus illis: Ait Elias ad Achab ...

PsALMus RESP.

Ps 84, gab-Io. I I-12. I3-I4


~ (cf. wb) : Inhabitabit gloria Domini in terra nostra.

Ps 64, Ioabcd. 10e-r 1. I2-I3


~ (2a): Te decet hymnus, Deus,
Sion.

1n

ALLELUIA

lo 13, 34: Mandatum novum do vobis, dicit Dominus,


ut diligatis invicem, sicut dilexi vos.
EvANGELIUM

Mt 5, 20-26: << Omnis qui irascitur fratri suo, reus erit iudicio >>.
In illo tempore: Dixit Iesus discipulis suis: Nisi abundaverit iustitia vestra ...

I94
363

FERIAE

ANNO

Feria 6
LECTIO

2 Cor 4, 7- I 5: Q_ui suscitavit Dominum Iesum et nos cum Iesu suscitabit et


constituet vobiscum .
Fratres: Habemus thesaurum in vasis
fictilibus ...

PER

ANNUM

ANNO

II

I I- I 6:

Sta in monte co-

1 Reg 19, ga.


ram Domino >>.

In die bus illis: Cum venisset Elias


(ad montem Dei Horeb], mansit in
spelunca. Et ecce sermo Domini ad
eum. I I Et ait ei: Egredere ...

PSALMUS RESP.

Ps 115, IO-I I. I5-I6. I7-I8


~ (I 7a) : Tibi, Domine, sacrificabo
hostiam laudis.
vel: Alleluia.

Ps 26, 7-8a. 8b-gabc. I3-I4


~ (8b) : Faciem tuam, Domine, requiram.

ALLELUIA

Phil 2, I5d. I6a: Lucetis sicut luminaria in mundo,


verbum vitae continentes.
EVANGELIUM

Mt 5, 27-32: Omnis qui viderit mulierem ad concupiscendum earn, iam moechatus est.
In illo tempore: Dixit Iesus discipulis suis: Audistis quia dictum est ...

364

Sabbato
LECTIO

2 Cor 5, I 4-2 I : Eum qui non noverat


peccatum, pro nobis peccatum fecit.

1 Reg 19, I g-2 I : Consurgens Eliseus


abiit et secutus est Eliam .

Fratres: Caritas Christi urget nos ...

In die bus illis: Profectus Elias de


monte repperit Eliseum ...

PSALMUS RESP.

Ps 102, 1-2. 3-4. 8-g. I I-I2


~ (8a) : Miserator et misericors Dominus.

Ps 15, 1-2a et 5 7-8. g-ro


~ (cf. sa) : Tu es, Domine, pars hereditatis meae.

ALLELUIA

Ps 118, 36a. 2gb: In dina cor meum, Deus, in testimonia tua;


et legem tuam da mihi benigne.
EVANGELIUM

Mt 5, 33-3 7: Ego dico vobis non iurare omnino .


In illo tempore: Dixit Iesus discipulis suis: Audistis quia dictum est...

HEBDOMADA XI

1 95

HEBDOMADA UNDECIMA

365

ANNO

Feria 2
LECTIO

2 Cor 6, r-Io : Exhibentes nos sicut


Dei ministros .
Fratres: Adiuvantes, et exhortamur ne
in vacuum ...

ANNO

II

1 Reg 21, I- 1 6 : Lapidatus est N aboth


et mortuus est.
Tempore illo, vinea erat Naboth ...

PsALMUS RESP.

Ps 97, I. 2-3ab. 3cd-4


~ (2a): Notum fecit Dominus salutare suum.

Ps 5, 2-3. 5-6. 7
~ (2b) : Intellege
Domine.

gemitum

meum,

ALLELUIA

Ps 118, I05: Lucerna pedibus meis verbum tuum,


et lumen semitis meis.
EvANGELIUM

Mt 5, 38-42: Ego dico vobis non resistere malo>>.


In illo tempore: Dixit Iesus discipulis suis: Audistis qura dictum est ...

366

Feria 3
LECTIO

2 Cor 8, I -g: Christus propter vos egenus factus est.


Notam facimus vobis, fratres, gratiam
Dei ...

1 Reg 21, I 7-29: Peccare fecisti


Israel.
[Postquam mortuus est Naboth,] factus est sermo Domini ...

PsALMUs RESP.

Ps 145, 2. 5-6. 7 8-ga


~ (n): Lauda, anima mea, Dominum.
vel: Alleluia.

Ps 50, 3-4 s-6a. I I et I 6


~ (cf. 3a): Miserere, Domine, qura
peccavimus.

ALLELUIA

Io 13, 34: Mandatum novum do vobis, dicit Dominus,


ut diligatis invicem, sicut dilexi vos.
EvANGELIUM

Mt 5, 43-48: Diligite inimicos vestros .


In illo tempore: Dixit Iesus discipulis suis: Audistis quia dictum est ...

rg6

367

FERIAE

ANNO

Feria 4
LECTIO

2 Cor 9, 6-r r: Hilarem datorem diligit


Deus.

ANNO

PER ANNUM >>

II

2 Reg 2, 1. 6- I 4: Ecce currus igneus,


et ascendit Elias in caelum .
Cum levare vellet Dominus ... 6 [Cumque venissent Iericho] dixit Elias ad
Eliseum: Sede hie ...

Fratres: Qui parce seminat...

PsALMus RESP.

Ps 111, r-2. 3-4. 9


~ (ra): Beatus vir qm timet Dominum.
vel: Alleluia.

Ps 30, 20. 21. 24


~ (25): Confortetur cor vestrum,
omnes qm speratis in Dommo.

ALLELUIA

lo 14, 23: Si quis diligit me, sermonem meum servabit,


dicit Dominus,
et Pater meus diliget eum et ad eum vememus.
EVANGELIUM

Mt 6, I -6. I 6- r 8: Pater tuus, qui videt in abscondito, reddet tibi .


In illo tempore: Dixit Iesus discipulis suis: Attendite ne iustitiam vestram ...

368

Feria 5
LECTIO

2 Cor 11, r-I I: Gratis Evangelium

Sir 48, I-rs (gr. I-r4): Elias in tur-

Dei evangelizavi vobis.


Fratres: U tin am sustineretis modicum

bine tectus est, et in Eliseo completus est


spiritus eius .

quid ...

Surrexit Elias propheta ...


PsALM US RESP.

Ps 110, I-2. 3-4. 7-8


~ (7a): Opera manuum tuarum, Domine, veritas et iudicium.
vel: Alleluia.

Ps 96, I -2. 3-4 s-6. 7


~ (I 2 a) : Laetamini, iusti, in Domino.

ALLELUIA

Rom 8, r 5 be: Accepistis Spiritum adoptionis filiorum,


in quo clamamus: Abba, Pater.
EvANGELIUM

Mt 6, 7-I5: Sic ergo vos orabitis .


In illo tempore: Dixit Iesus discipulis suis: Orantes nolite multum loqui ...

197

HEBDOMADA XI

369

ANNO

Feria 6
LECTIO

2 Cor 11, 18. 21b-3o: Praeter ilia quae


extrinsecus sunt, instantia mea, sollicitudo
omnium Ecclesiarum .
Fratres: Quoniam multi gloriantur
secundum carnem ...

ANNO

II

2 Reg 11, 1-4. 9-18. 20: Unxerunt


loas et dixerunt: Vivat rex!.

In die bus illis: Athalia, mater Ochoziae regis, videns mortuum filium
suum ...

PsALMUS RESP.

Ps 33, 2-3. 4-5. 6-7


~ (cf. 18b): Ex omnibus tribulationibus eorum D eus liberat iustos.

Ps 131, 11. 12 . 13-14 17-18


~ (13): Elegit Dominus Sian
in habitationem sibi.

ALLELUIA

Mt 5, 3: Beati pauperes spmtu,


quoniam ipsorum est regnum caelorum.
EvANGELIUM

Mt 6, 19-23: Ubi est thesaurus tuus, ibi erit et cor tuum)).


In illo tempore: Dixit Jesus discipulis suis: Nolite thesaurizare ...

370

Sabbato
LE CTIO

2 Cor 12, I- I o: Libentissime gloriabor


in infirmitatibus meis )).
Frat res: Gloriari oportet; non expedit
quidem ...

2 Chr 24, I 7-25: .(acharias quem


occidistis inter templum et a! tare)) (Aft
23, 35).
Postquam obiit loiada ...

PsALMUS RESP.

Ps 33, 8-9. 10-11. 12-13


~ (9a) : Gustate et videte
quoniam suavis est Dominus.

Ps 88, 4-5. 29-30. 3 I -32. 33-34


~ (29a): In aeternum servabo illi misericordiam meam.

ALLELUIA

2 Cor 8, 9: Jesus Christus egenus factus est, cum csset dives,


ut illius inopia vos divites essetis.
EvANGELIUM

Mt 6, 24-34 : Nolite esse solliciti in crastinum )),


In illo tempore : Dixit Jesus discipulis suis: Nemo potest duo bus dominis servire ...

FERIAE

PER ANNUM

HEBDOMADA DUODECIMA
371

ANNO

Feria 2
LECTIO

Gen 12, 1 -g: Egressus est Abram sicut


praeceperat ei Dominus .
In die bus illis: Dixit Dominus ad
Abram ...

ANNO

II

2 Reg 17, 5-8. I3-15a. r8: Abstulit


Dominus Israel de conspectu suo et non remansit nisi tribus Iuda .

In die bus illis: Pervagatus est Salmanasar, rex Assyriorum, omnem terram ... 15 usque ad contestatus est eos.

PsALMUS RESP.

Ps 32, I2-I3. I8-Ig. 20 et 22


~ (r2b): Beatus populus quem elegit
Dominus in hereditatem sibi.

Ps 59, 3 4-5. 12-13


~ (7b): Salvos fac dextera tua, Domine, et exaudi nos.

ALLELUIA

Hebr 4, I 2: Vivus est Dei sermo et efficax,


et discretor cogitationum et intentionum cordis.
EVANGELIUM

Mt 7, I -5: Eice primum trabem de oculo tuo .


In illo tempore: Dixit lesus discipulis suis: Nolite iudicare ...

372

Feria 3
LECTIO

Gen 13, 2. 5- I 8: Ne sit iurgium inter


me et te: fratres enim sumus .

Protegam urbem hanc et salvabo eam

Erat Abram dives valde ...

propter me et David>>.

2 Reg 19, gb-11. 14-21. 3I-35a. 36:


In die bus illis: Misit Sennacherib, rex
Assyriorum, nuntios ad Ezechiam dicens ...

PsALMUS RESP.

Ps 14, 2-3ab. 3cd-4ab. 5


~ ( r b) : Domine, quis habitabit in
tabernaculo tuo?

Ps 47, 2-3a. 3b-4. ro-I r


~ (cf. gd): Deus fundavit civitatem
suam in aeternum.

ALLELUIA

lo 8, r 2: Ego sum lux mundi, dicit Dominus;


qui sequitur me habebit lucem vitae.
EVANGELIUM

Mt 7, 6. 12-14: Qyaecumque vultis ut faciant vobis homines, facite eis .


In illo tempore: Dixit Iesus discipulis suis: Nolite dare sanctum canibus ...

HEBDOMADA

373

rgg

XII

ANNO I

Feria 4

ANNO II

I
2 Reg 22, 8- I 3; 23, I -3: Legit rex
populo verba libri foederis qui inventus est
in domo Domini, et percussit foedus coram
Domino.
In die bus illis: Dixit Helcias pontifex ...

LECTIO

Gen 15, 1-12. 17-18: Credidit Abraham


Deo et reputatum est illi ad iustitiam
(Rom, 4, 3b); et pepigit Dominus foedus cum eo>>.
In die bus illis: Factus est sermo Domini ad Abram ...

PsALMUS RESP.

Ps 104, 1-2. 3-4. 6-7 . 8-g


Ps 118, 33 34 35 36. 37 40
~ (8a): Memor fuit Dominus in sae~ (33a): Pone mihi, Domine, viam
iustificationum tuarum.
culum testamenti sui.
vel: Alleluia.
ALLELUIA
lo 15, 4a. 5b: Manete m me, et ego in vobis, dicit Dominus;
qui manet in me, fert fructum multum.
EVANGELIUM
Mt 7, 15-20: A fructibus eorum cognosce tis eos .
In illo tempore: Dixit Iesus discipulis suis: Attendite a falsis prophetis ...

374

Feria 5

LECTIO I
Gen 16, I-I2. I5-I6 (longior) vel 2 Reg 24, 8-I7: loachin et omnes viros
6b- I 2. Is- I 6 (brevior) : Peperit Agar robustos duxit rex Babylonis captivos in
Abrae }ilium, qui vocavit nomen eius Babylonem .
Ismael .
Decem et octo annorum erat Ioachin ...
Sarai, uxor Abram, non genuerat ei
liberos ...
brevior: In diebus illis. Affligente
Agar Sarai ...
PsALMUS RESP.

Ps 105, I-2. 3-4a. 4b-5


~ (Ia): Confitemini Domino,
niam bonus.
vel: Alleluia.

quo-

Ps 78, I-2. 3-5. 8. 9


~ (gb): Propter gloriam nominis tui,
Domine, libera nos.

ALLELUIA
Io 14, 23: Si quis diligit me, sermonem meum servabit, dicit Dominus,
et Pater meus diliget eum et ad eum vememus.
EVANGELIUM
Mt 7, 21-29: Domus super petram et domus super arenam aedificata.
In illo tempore: Dixit Iesus discipulis suis: Non omnis qui dicit mihi ...

200

FERIAE

375

ANNO

Feria 6

LECTIO

Gen 17,

1. g-Io. 15-22: Circumcidetur


omne masculinum in signum foederis. Sara
pariet tibi jilium .

Postquam Abram nonaginta et novem


annorum esse coeperat ...

ANNO

PER ANNUM

II

2 Reg 25, 1- I 2 : Trans latus est Iuda


de terra sua>> (25, 2r).
Factum est anno nono regni Sedeciae ...

PsALMus RESP.

Ps 127, 1-2. 3 4-5


~ (4): Ecce sic benedicetur homo
qui timet Dominum

Ps 136, I-2. 3 4-5. 6


~ (6a): Adhaereat lingua mea faucibus
meis, si non meminero tui !

ALLELUIA

Mt 8,

7: Christus infirmitates nostras accepit,


et aegrotationes portavit.
EvANGELIUM

Mt 8, I-4: Si vis, potes me mundare .


Cum descendisset Iesus de monte, secutae sunt eum turbae multae ...
376

Sabbato
LECTIO

Gen 18,

I- 15: Numquid Domino est


quidquam difficile! Revertar ad te, et habebit Sara jilium .

Lam 2, 2. 10-14. I8-Ig: Clamet cor

In die bus illis: Apparuit Abrahae Dominus iuxta Quercus Mambre ...

Omissis litteris hebraicis Beth, etc.

tuum ad Dominum super muros filiae Sion .

Praecipitavit Dominus nee pepercit. ..

PsALMus RESP.

Lc 1, 46-47. 48-49. 50 et 53 54-55


~ (cf. 54b) : Recordatus est Dominus
misericordiae suae.

Ps 73, 1-2. 3-5a. 5b-7. 2o-2I


~ (rgb): Animas pauperum tuorum
ne obliviscaris in finem.

ALLELLliA

Mt 8, I 7: Christus infirmitates nostras accepit,


ct aegrotationes portavit.
EvANGELIUM

Mt 8, 5- I 7: lvfulti ab oriente et occidente venient et recumbent cum Abraham et Isaac


et Jacob.

In illo tempore: Cum introisset lesus Capharnaum ...

20I

HEBDOMADA XIII

HEBDOMADA DECIMA TERTIA


377

ANNO

Feria 2
LECTIO

ANNO

II

cum impio? .

Am 2, 6- IO. I 3-16: Contriverint super


pulverem terrae capita paupemm .

Cum surrexissent viri a Quercu Mambre, direxerunt oculos ...

Haec dicit Dominus: Super tribus


sceleribus Israel...

Gen 18, I 6-33: Numquid p erdes iustum

PSALMUS RESP.

Ps 102, 1-2. 3-4. 8-g. ro-r r


~ (Sa): Miserator et misericors Dommus.

Ps 49, r6bc-17. r8-rg. 20-21. 22-23


~ (22a): Intellegite haec, qui obliviscimini Deum.

ALLELUIA

Cf. Ps 94, 8ab: Bodie, nolite obdurare corda vestra,


sed vocem Domini audite.
EvANGELIUM

Mt 8, r8-22: Sequere me.


In illo tempore: Videns I esus turbas multas ...
Feria 3

378

LECTIO

Gen 19, I 5-29: << Dominus pluit super


Sodomam et Gomorram sulphur et ignem .

Am 3, r-8; 4, I r-12: <<Dominus Deus


locutus est; quis non prophetabit? .

In die bus illis: Cogebant Lot angeli ...


pereas in scelere Sodomae. Tardante
illo ...

Audite verbum quod locutus est Dominus ...

PSALMUS RESP.

Ps 25, 2-3. g-ro. I I-I2


~ (3a) : Misericordia tua, Domine,
ante oculos mcos est.

Ps 5, 5-6. 7 8
~ (ga): Domine, deduc me in iustitia
tua.

ALLELUIA

Ps 129, 5: Spero in Dominum,


spero in verbum ems.
EvANGELIUM

Mt 8, 23-2 7: SU1gens increpavit ventis et mari, et facta est tranquillitas magna.


In illo tempore : Ascendente Iesu in naviculam ...

FERIAE PER ANNUM

202

ANNO I

379

Feria 4

ANNO II

LECTIO I

Gen 21, 5 8-20: Non erit heres filius


ancillae cum filio meo Isaac.
Cum esset Abraham centum annorum ...

Am 5, I4-I5. 2I-24: Aufer a me tumultum carminum tuorum, et sit iustitia


quasi torrens perennis .
Quae rite bonum et non malum ...
Odi, proieci festivitates vestras, dicit Dominus ...

21

PsALMUS RESP.

Ps 33, 7-8. IO-I r. I2-I3


~ (7a): Pauper clamavit,
et Dominus exaudivit eum.

Ps 49, 7 8-g. ro-rr. 12-I3. r6bc-17


~ (23b): Qui immaculatus est in via,
ostendam illi salutare Dei.

ALLELUIA
lac 1, I 8: Voluntarie genuit nos Pater verbo veritatis,
ut simus primitiae quaedam creaturae ems.
EvANGELIUM

Mt 8, 28-34: Venisti hue ante tempus torquere daemonia }}.


In illo tempore: Cum venisset Iesus trans fretum ...

380

Feria 5
LECTIO I

Gen 22,

I- I g:

Sacrificium Patriarchae

Am 7, I0-17: Vade propheta ad po-

nostri Abrahae }}.

pulum meum }}.

In die bus illis: Tentavit Deus Abraham ...

In diebus illis: Misit Amasias sacerdos ...

PsALMUS RESP.

Ps 114, I-2. 3-4 s-6. 8-g


~ (g): Ambulabo coram Domino
.
.
1n regwne v1vorum.
vel: Alleluia.

Ps 18, 8. g. Io. I r
~ (rob): Iudicia Domini vera, iusta
omnia simul.
ALLELUIA

2 Cor 5, rg: Deus erat in Christo mundum reconcilians sibi,


et posuit in nobis verbum reconciliationis.
EvANGELIUM

Mt 9, r-8: Glorificaverunt Deum qui dedit potestatem talem hominibus }}.


In illo tempore: Ascendens lesus in naviculam ...

HEBDOMADA Xlli

381

ANNO

Feria 6
LECTIO

Gen 23, I -4. I g; 24, I -8. 62-67: Dilexit Isaac Rebeccam et consolatus est a morte
matris suae .
Vixit Sara centum viginti septem
annis ... 24, 62 [Et post multum ternparisJ Isaac venerat a regwne ...

ANNO

II

Am 8, 4-6. g-I2: Mittam famem in


terra, non panis sed audiendi verbum Dommz .
Audite hoc, qui conteritis pauperem ...

PsALMUS RESP.

Ps 105, r-2. 3-4a. 4b-s


ij (Ia): Confitemini Domino, quoniam bonus.
vel: Alleluia.

Ps 118, 2. IO. 20. 30. 40. I 3 I


ij (Mt 4, 4): Non in pane solo VIVIt
homo, sed in omni verbo
quod procedit de ore Dei.

ALLELUIA

Mt 11, 28: Venite ad me omnes qui laboratis et onerati estis,


et ego reficiam vos, dicit Dominus.
EVANGELIUM

Mt 9, g- 1 3: Non est opus valentibus medico; misericordiam volo et non sacrificium .


In illo tempore: Cum transiret Iesus, vidit hominem sed en tern in teloneo ...
Sabbato

382

LECTIO

Gen 27, I-s. I5-2g: Supplantavit Jacob


fratrem et surripuit benedictionem ezus }}
(27, J6).
Senuit Isaac et caligaverunt oculi
elUS ...

Am 9, I I- I 5: Convertam captzvztatem
populi mei, et plantabo eos super humum
suam .
Haec dicit Dominus: In die illa, suscitabo tabernaculum David ...

PsALM US RESP.

Ps 134, I-2. 3-4 s-6


ij (3a): Laudate Dominum quia bonus est.
vel: Alleluia.

Ps 84, g. I I-I2. 13-14


ij (g): Loquitur pacem Dominus ad
plebem suam.

ALLELUIA

Io 10,

27:

Oves meae vocem meam audiunt, dicit Dominus;


et ego cognosco eas et sequuntur me.
EVANGELIUM

Mt 9, 14-17: Numquid possunt lugere quamdiu cum illis est sponsus? .


In illo tempore: Accedunt ad Iesum discipuli Ioannis ...
17

204

FERIAE

PER ANNUM >>

HEBDOMADA DECIMA QUARTA


383

ANNO

Feria 2

ANNO

II

I
Os 2, r6. 17b-r8. 21-22: Sponsabo

LECTIO

Gen 28, 1o-2 2a: Vidit sea lam stantem,


et angelos Dei ascendentes et descendentes,
et Deum loquentem .

In die bus illis: Egressus lacob de


Bersabee ...

te mihi in sempiternum .

Haec dicit Dominus: Ecce ego lactabo


earn ...
Versus 16 interpretari debet secundum hebraicam veritatem.

PsALMus RESP.

Ps 90, I -2. 3-4 14- I sab


~ (cf. 2b): Deus meus sperabo in te.

Ps 144, 2-3. 4-5. 6-7. 8-g


~ (Sa): Miserator et misericors Dommus.

ALLELUIA

Cf. 2 Tim 1, 10: Salva tor noster lesus Christus destruxit mortem,
et illuminavit vitam per Evangelium.
EVANGELIUM

Mt 9, 18-26: Filia mea modo defuncta est, sed veni et vi vet.


In illo tempore: Loquente lesu ecce princeps ...
384

Feria 3
I
Os 8, 4-7. 11-13: Ventum seminabunt

LECTIO

Gen 32, 22-32 (hebr. 23-33): Appellabitur nomen tuum Israel, quoniam certasti cum Deo et praevaluisti! .
In die bus illis: Cum nocte surrexisset
Iacob, tulit duas uxores suas ...

et turbinem metent .

Haec dicit Dominus: Reges in Israel


constituerunt et non ex me ...

PsALMUs RESP.

Ps 16, 1. 2-3. 6-7. 8b et I 5


~ (rsa): Ego in iustitia videbo faciem tuam, Domine.

Ps 113 B, 3-4. 5-6. 7ab-8. g-10


~ (ga): Domus Israel speravit in Dommo.
vel: Alleluia.

ALLELUIA

lo 10, 14: Ego sum pastor bonus, dicit Dominus,


et cognosco oves meas, et cognoscunt me meae.
EvANGELIUM

Mt 9, 32-38: ivfessis quidem multa, operarii autem pauci .


In illo tempore: Ecce obtulerunt lesu homin em mutum ...

HEBDOMADA XIV

385

205

Feria 4

ANNo I

I
Os 10,

ANNO

II

LECTIO

Gen 41, 5S-s7; 42,

s-7a.

I7-2p:

1-3. 7-8.

I2:

Merito haec patimur quia peccavimus in

quirendi Dominum .

fratrem nostrum.

Vitis frondosa Israel...

Tempus est re-

In die bus illis: Esuriente terra Aegypti


clamavit populus... 42, 5 Et ingressi
sunt filii Jacob terram Aegypti ...
PSALMUS RESP.

Ps 32,
~ (22):

2-3. IO-I 1. I8-Ig

Fiat misericordia tua, Domine, super nos, quemadmodum speravimus in te.

Ps 104, 2-3. 4-5. 6-7


~ (4b): Quaerite faciem Domini
semper.
vel: Alleluia.

ALLELUIA

Me 1,

I5:

Appropinquavit regnum Dei;


paenitemini et credite Evangelio.
EvANGELIUM

Mt 10,

-7: Ite ad oves quae perierunt domus Israel.

In illo tempore: Convocatis duodecim discipulis suis, dedit illis Iesus ...

386

Feria 5
LECTIO

Gen 44, I8-2I. 23b-2g; 45, I-s: Pro


salute vestra misit me Deus in Aegyptum .

Os 11, r-4. 8c-g: Convertitur in me

In die bus illis: Accedens propius Judas confiden ter ait ad Ioseph: Oro,
domine ... 23 Nisi venerit frater vester...

Haec dicit Dominus: cum puer esset


Israel dilexi eum ...

cor meum.

PSALMUS RESP.

Ps 104, r6-q. r8-1g. 20-21


~ (sa): Mementote mirabilium
quae fecit Dominus.
vel: Alleluia.

Ps 79, 2aC et 3b. rs-r6


~ (4b): Illustra faciem tuam, Domine, et salvi erimus.
ALLELVIA

Me 1, 15: Appropinquavit regnum Dei;


paenitemini et credite Evangelio.
EvANGELIUM

Mt 10,

7-1s:

Gratis accepistis, gratis date.

In illo tempore: Dixit Jesus apostolis suis: Euntes praedicate ...

FERIAE PER ANNUM ))

206

387

ANNO I

Feria 6
LECTIO

Gen 46, I -7. 28-30: Laetus monar,


quia vidi faciem tuam .
In die bus illis: Profectus est Israel cum
omnibus quae habebat ...

ANNO II

Os 14, 2-10: Non vocabimus ultra:


Deos nostros opera manuum nostrarum .
Haec dicit Dominus: Convertere,
Israel...

PsALMus RESP.

Ps 36, 3-4. I8-19. 27-28. 39-40


~ (39a): Salus iustorum a Domino
est.

Ps 50, 3-4. 8-9. 12-I3. 14 et 17


~ (17b): Os meum annuntiabit laudem tuam.

ALLELUIA

lo 16, 13a; 14, 26d: Cum venerit Spiritus veritatis,


ducet vos in omni veritate,
et suggeret vobis omnia quae dixi vobis.
EvANGELIUM
Mt 10, I 6-2 3: Non vos estis qui loquimini, sed Spiritus Patris vestri .
In illo tempore: Dixit lesus apostolis suis: Ecce ego mitto vos sicut oves ...

388

Sabbato
LECTIO

Gen 49, 29-32; 50, 15-26a: Deus visitabit vos et ascendere faciet de terra ista .
In die bus illis: Praecepit Iacob filiis
suis dicens: Ego congregor... 50, I5
Quo mortuo, timentes fratres Ioseph
et mutuo colloquentes ...

Is 6, I -8: Vir pollutus labiis ego sum,


et regem Dominum exercituum vidi oculis
mezs .
In anno quo mortuus est rex Ozias ...

PsALMus RESP.

Ps 104, I-2. 3-4. 6-7


~ (cf. Ps 68, 33) : Humiles,
quaerite
Deum, et vivet cor
vest rum.

Ps 92, tab. IC-2. 5


~ (ta): Dominus regnavit, decorem
indutus est.

ALLELUIA

1 Petr 4, 14: Si exprobramini in nomine Christi, beati,


quoniam Spiritus Dei super vos requiescit.
EVANGELIUM
Mt 10, 24-33: Nolite timere eos qui occidunt corpus)).
In illo tempore: Dixit lesus apostolis suis: Non est discipulus super magistrum ...

HEBDOMADA XV

'207

HEBDOMADA DECIMA QUINTA

389

ANNO I

Feria 2

ANNO II

LECTIO I

Ex 1, 8-14. 22: Prudenter agamus cum


Israel, ne forte multiplicetur .
In die bus illis: Surrexit rex novus super Aegyptum ... 22 Et praecepit Pharao ...

Is 1, IO-I 7: Lavamini, auferte malum


cogitationum vestrarum ab oculis meis .
Audite verbum Domini, principes Sodomorum ...

PsALMus RESP.

Ps 123, I-3 4-6. 7-8


~ (8a): Adiutorium nostrum m nomine Domini.

Ps 49, 8-g. I6bc-I7. 2I et 23


~ (23b): Qui immaculatus est in via,
ostendam illi salutare Dei.

ALLELUIA
Mt 5, IO: Beati qm persecution em patiuntur propter iustitiam,
quoniam ipsorum est regnum caelorum.
EVANGELIUM
Mt 10, 34 - 11, I : Non veni pacem mittere, sed gladium .
In illo tempore: Dixit Iesus apostolis suis: Nolite arbitrari ...

390

Feria 3
LECTIO I

Ex 2, I-Isa: Vocavit nomen eius Moyses Is 7, I -g: Si non credideritis, non perquia de aqua tuli eum; et postquam ere- manebitis .
vera! egressus est ad fratres suos .
Factum est in diebus Achaz ...
In diebus illis: Egressus est vir d e
domo Levi ... 15 usque ad in terra Madian.
PSALMUS RESP.

Ps 68, 3 I 4 30-3 r. 33-34


~ (cf. 33) : Humiles, quaerite Deum,
et vivet cor vestrum.

Ps 47, 2-ga. 3b-4. 5-6. 7-8


~ (gd) : Deus fundavit civitatem suam
in aeternum.

ALLELUIA
Cf. Ps 94, 8ab: Bodie, nolite obdurare cord a vestra,
sed vocem Domini audite.
EvANGELIUM
Mt 11, 20-24: Tyro et Sidoni et terrae Sodomorum remissius erit in die iudicii quam
vobis)).
In illo tempore: Coepit Iesus exprobrare civitatibus ...

208

391

FERIAE

ANNO

Feria 4

LECTIO

Ex 3, I-6. 9-I2: Apparuit angelus Do-

ANNO

PER ANNUM

>>

II

mini in jlamma ignis de medio rubi .

Is 10, 5-7. I 3- I 6: Numquid gloriabitur


securis contra eum qui secat in ea? .

In die bus illis: Moyses pascebat aves


Iethro ...

Haec dicit Dominus: Vae Assur, virga


furoris mei ...

PsALMUS RESP.

Ps 102, I-2. 3-4. 6-7


"B' (8a): Miserator et misericors Dominus.

Ps 93, 5-6. 7-8. g-Io. q-I5


"B' ( I4a): Non repellet Dominus piebern suam.

ALLELUIA

Cf. Mt 11, 25: Benedictus es, Pater, Domine caeli et terrae,


quia mysteria regni parvulis revelasti.
EvANGELIUM

Mt 11, 25-27: Abscondisti haec a sapientibus et revelasti ea parvulis .


In illo tempore, respondens Iesus dixit ...

392

Feria 5
LECTIO

Ex 3, I 3-20: Ego sum quz sum. Qpisum misit me ad vos .

Is 26, 7-9. 12. I 6- I 9: Expergiscimini


et laudate, qui habitatis in pulvere .

In die bus illis: [Audiens Moyses vocem Domini de media rubi] dixit ad
eum: Ecce, ego vadam ...

Semina iusti recta est ...

PsALMUS RESP.

Ps 104, I et 5 8-9. 24-25. 26-27


"B' (8a): Memor fuit Dominus in saeculum testamenti sm.
vel: Alleluia.

Ps 101, I3-I4ab et 15. I6-I8. I9-2I


"B' (2ob): Dominus de caelo in terram aspexit.

ALLELUIA

Mt 11, 28: Venite ad me omnes qui laboratis et onerati estis,


et ego reficiam vas, dicit Dominus.
EvANGELIUM

Mt 11, 28-30: Mitis sum et humilis corde .


In illo tempore: Respondens lesus dixit: Venite ad me ...

HEBDOMADA

209

XV

393

ANNO I

ANNO II

Feria 6
LECTIO

Ex 11, ro - 12, 14: lmmolabitis


agnum ad vesperam; et videbo sanguinem
et transibo vos .

Is 38, r-6. 2 r-22. 7-8: Audivi ora-

Ps 115, 12-13. IS-I6bc. 17-18


~ (I 3) : Calicem salutaris accipiam,
et nomen Domini invocabo.
vel: Alleluia.

Is 38, ro. r r. r2abcd. I6


~ (cf. I7b): Tu, Domine, eruisti ammam meam ut non periret.

tionem tuam, vidi lacrimas tuas .

In diebus illis, aegrotavit Ezechias ...


In die bus illis: Fecerunt Moyses et
Aaron ostenta multa coram Pharaone ...
PsALMus RESP.

ALLELUIA
lo 10, 2 7: Oves meae vocem me am audiunt, dicit Dominus;
et ego cognosco eas et sequuntur me.
EvANGELIUM
Mt 12, 1-8: Dominus est Filius hominis sabbati >>.
In illo tempore, abiit Jesus sabbatis per sata ...

394

Sabbato
LECTIO

Ex 12, 37-42:

Nox isla, quando eduxit


Dominus Israel de terra Aegypti .

Mic 2,

In die bus illis:


Israel...

Vae qui cogitant iniquitatem ...

Profecti sunt filii

I-S:

Concupiscunt

agros

et

domos rapiunt .

PsALMus RESP.

Ps 135, I et 23-24. IO-I2. I3-I5


~: Quoniam in aeternum misericordia eius.
vel: Alleluia.

Ps 9, 22-23. 24-25. 28-29. 35


~ (I2b): Ne obliviscaris pauperum,
Domine!

ALLELUIA

2 Cor 5, I 9: Deus erat in Christo mundum reconcilians sibi,


ct posuit in nobis verbum reconciliationis.
EvANGELIUM
Mt 12, I 4-2 I : Comminatus est eis ne manifestum eum jacerent ut adimpleretur quod
dictum est .
In illo tempore: Exeuntes pharisaei consilium faciebant ...

210

FERIAE

PER ANNUM

HEBDOMADA DECIMA SEXTA

395

ANNO

Feria 2
LECTIO

ANNO

II

Ex 14,

s- I 8: Scient quia ego sum Dominus cum glorificatus fuero in Pharaone .

Mic 6, r-4. 6-8: Indicatum est tibi,


o homo, quid Dominus quaerat a te .

In die bus illis: Nuntiatum est regi


Aegyptiorum quod fugisset populus ...

Audite quae Dominus loquitur ...

PsALMUS RESP.

Ex 15., I-2. 3-4 s-6


I}' ( r b) : Cant emus Domino: gloriose
enim magnificatus est!

Ps 49, s-6. 8-g. I6bC-I7. 2I et 23


I}' (2 3b) : Qui immaculatus est in via,
ostendam illi salutare Dei.

ALLELUIA

Cf. Ps 94, 8ab: Hodie, nolite obdurare corda vestra,


sed vocem Domini audite.
EVANGELIUM

Mt 12, 38-42: Regina Austri surget in iudicio cum generatione ista .


In illo tempore: Responderunt Iesu quidam de scribis ...

396

Feria 3
LECTIO

Ex 14, 2 I - 15, I: Ingressi sunt filii


Israel per medium maris sicci .

Mic 7, I4-I5 r8-2o: Proiciet in profundum maris omnia peccata nostra .

In die bus illis: Cum extendisset Moyses manum super mare ...

Pasce populum tuum,


virga tua ...

Domine, in

PsALMUS RESP.

Ex 15, 8-g. IO et 12. I7


I}' (Ia): Cantemus Domino: gloriose
enim magnificatus est!

Ps 84, 2-4. s-6. 7-8


I}' (8a): Ostende nobis, Domine,
misericordiam tuam.

ALLELUIA

lo 14, 23: Si quis diligit me, sermonem meum servabit, dicit Dominus,
et Pater meus diliget eum et ad eum vememus.
EvANGELIUM

Mt 12, 46-so: Extendens manum suam in discipulos suos, dixit: Ecce mater mea et
fratres mei .

In illo tempore: Loquente lesu ad turbas ...

HEBDOMADA

2II

XVI

397

ANNO II

Feria 4

ANNO I

LE CTIO

Ex 16, r-5. g-r5: Ego pluam vobis

ler 1,

panes de caelo .

dedi te .

Profecti sunt filii Israel de Elim ...

Initium libri Ieremiae prophetae.


Verba Ieremiae filii Helciae. 4 Factum
est verbum ...

I.

4- I o: Prophetam gentibus

PsALMUS RESP.

Ps 77, r8-rg. 23-24. 25-26. 27-28

Ps 70, I -2. 3-4a. 5-6ab. I 5ab et I 7

(24b): Panem caeli dedit eis Dominus.

(cf. I5): Os meum annuntiabit salutare tuum.

ALLELUIA
Semen est verbum Dei, Sa tor autem Christus;
omnis qui invenit eum, manebit in aeternum.
EvANGELIUM
Mt 13, r -g: Dab ant fructum centesimum .
In illo die exiens Jesus de domo ...
Feria 5

398

LECTIO

Ex 19, I-2. g-r 1. I6-2ob: Descendet

Ier 2, r-3. 7-8. I2-I3: Me derelique-

Dominus coram omni plebe super montem


Sinai .

runt fontem aquae vivae, ut foderent sibi


cisternas dissipatas .

Mense tertio egressionis Israel...


usque ad in cacumen eius.

Factum est verbum Domini ad me


dicens ...

20

PsALMUS RESP.
Dan 3, 52. 53 54 55 56
~ (52 b): Et laudabilis et superexaltatus in saecula!

Ps 35, 6-7ab. 8-g.


~

10-r I
(I oa) : Apud te, Domine, est fons
vitae.

ALLELUIA
Cf. Mt 11, 25: Benedictus es, Pater, Domine caeli et terrae,
quia mysteria regni parvulis revelasti.
EvANGELIUM
Mt 13,

o- I 7: Vobis datum est nosse mysteria regni caelorum, illis autem non est

datum.

In illo tempore: Accedentes discipuli dixerunt Iesu: Quare in parabolis ...

FERIAE

2I2

399

ANNO

Feria 6
LECTIO

Ex 20, I- I 7: Lex per M oysem data est))


(Io 1, 17).
In die bus illis: Locutus est Dominus
cunctos sermones hos ...

ANNO

PER ANNUM

II

ler 3,

I 4- I 7 : Dabo
vobis pastores
iuxta cor meum; et congregabuntur omnes
gentes in Jerusalem>).

Convertimini,
a m e ...

filii,

qui

aversi estis

PsALMus RESP.

Ps 18, 8. g. IO. I I
~ (Io 6, 68c): Domine, verba vitae
aeternae habes.

ler 31, IO. I I-I 2ab. I 3


~ (cf. rod): Dominus custodiet nos,
sicut pastor gregem suum.

ALLELUIA

Cf. Lc 8, IS: Beati qm m corde bono et optima verbum Dei retinent,


et fructum afferunt in patientia.
EvANGELIVM

Mt 13,

I 8-23: Qui audit verbum et intellegit et frnctum affert .


In illo tempore: Dixit Iesus discipulis suis: Vos ergo audite ...

400

Sabbato
LECTIO

Ex 24, 3-8: Hie est sanguis foederis


quod pepigit Dominus vobiscum .

In die bus illis: Venit Moyses et narravit plebi ...

Ier 7,

I-I I: Numquid spelunca latronum facta est domus super quam invocatum
est nomen meum?>).

Verbum quod factum est ad Ieremiam ...

PsALMUS RESP.

Ps 49, I-2. s-6. 14-IS


~ (I4a): Immola Deo sacrificium
laudis.

Ps 83, 3 4 s-6a et 8a. I I


~ (2): Quam dilecta tabernacula tua,
Domine virtutum!

ALLELUIA

lac I,

I be: In mansuetudine suscipite insitum verbum,


quod potest salvare animas vestras.
E VANGELIUM

Mt 13, 24-30: Sinite utraque crescere usque ad messem )).

In illo tempore: Aliam parabolam proposuit Iesus turbis dicens ...

2I3

HEBDOMADA XVII

HEBDOMADA DECIMA SEPTIMA


401

ANNO

Feria 2
LECTIO

Ex 32, I 5-24. 30-34: Peccavit populus


iste peccatum maximum, feceruntque sibi
deos aureos .

ANNO

II

ler 13,

I -11 : Erit populus sicut tumbare istud, quod nulli usui aptum est.

Haec dixit Dominus ad me ...

In die bus illis: Reversus est Moyses


de monte ...
PsALMUS RESP.

Ps 105, Ig-20. 21-22. 23


~ (I a): Confitemini Domino quoniam bonus.
vel: Alleluia.

Deut 32, 18-1g. 20. 2I


~ (cf. 18a): Deum qui te genuit dcreliquisti.

ALLELUIA

lac 1, I8: Voluntarie genuit nos Pater verbo veritatis,


ut simus primitiae quaedam creaturae ems.
EVANGELIUM

Mt 13, 3I-35: Granum sinapis fit arbor, ita ut volucres caeli habitent in ramis eius.
In illo tempore: Aliam parabolam proposuit Jesus turbis dicens ...

402

Feria 3
LECTIO

Ex 33, 7-I I; 34, 5b-g. 28: (( Loquebatur


Dominus ad Moysen facie ad faciem .

In diebus illis: Moyses tollens tabernaculum ... 34, 5 Stetit Moyses cum eo
vocans in nomine Domini ...

ler 14,

I 7-22: Recordare, Domine, ne


irritum facias foedus tuum nobiscum .

Deducant oculi mei lacrimam per


noctem ...

PSALl\fUS RESP.

Ps 102, 6-7. 8-g. IO-I I. I2-I3


~ (Sa): Miserator et misericors Dominus.

Ps 78, 8. g. I I et I 3
~ (gbc): Propter gloriam nomtms tui
Domine, Iibera nos!

ALLELUIA

Semen est verbum Dei, sator autem Christus;


omnis qui invenit eum, manebit in aeternum.
EVANGELIUM

Mt 13, 36-43: Sicut colliguntur zizania et igni comburuntur, szc erit zn consummatione saeculi .

In illo tempore: Dimissis turbis venit Jesus m domum ...

214
403

FERIAE

ANNo I

Feria 4
LECTIO

Ex 34, 29-35: Videntes cutem faciei


Moysi timuerunt prope accedere .

Cum descenderet Moyses de monte


Sinai ...

ANNO

PER ANNUM >>

II

ler 15,

I o. I 6-2 I : Q_uare Jactus est


dolor meus perpetuus? Si converteris,
ante Jaciem meam stabis .

Vae mihi, mater mea ...

PsALM us RESP.

Ps 98, 5 6. 7 9
ij (cf. 9c): Sanctus es, Domine Deus
noster.

Ps 58, 2-3. 4-5a. IO-II. I7. I8


ij ( qd): Deus refugium meum m
die tribulationis meae.

ALLELUIA

Io 15, rsb: Vos dixi amrcos, dicit Dominus,


quia omnia quae audivi a Patre meo, nota feci vobis.
EvANGELIUM

Mt 13, 44-46: Vendit universa quae habet, et emit agrum illum .


In illo tempore: Dixit Jesus turbis: Simile est regnum caelorum thesauro abscondito in agro ...
404

Feria 5
LECTIO

Ex 40, I 6-2 I. 34-38: Operuit nubes


tabernaculum conventus et gloria Domini
implevit illud .
In die bus illis: Fecit Moyses omma ...

ler 18, I-6: ~~ Sicut lutum in manu figuli,


szc vos zn manu mea.
Verbum quod factum est ad leremram ...

PsALMus RESP.

Ps 83, 3 4 s-6a et 8a. I I


~ (2): Quam dilecta tabernacula tua,
Domine virtu tum!

Ps 145, nbc. 2d-4. s-6


ij (sa): Beatus cuius Deus Jacob est
adiutor.
vel: Alleluia.

ALLELUIA

Cf. Act 16, I4b: A peri, Domine, cor nostrum,


ut intendamus verbis Filii tui.
EvANGELIUM

Mt 13, 47-53: Collegerunt bonos in vasa, malos autem Joras miserunt .


In illo tempore: Dixit Jesus turbis: Iterum simile est regnum caelorum sagenae ...

HEBDOMADA XVII

405

-------------------------------

ANNO

Feria 6

LECTIO

Lev 23,

1. 4-1

Ferias
sanctos .

Domini

r. 15-I6. 27. 34b-37:

vocabitis

conventus

ANNO

2!5

II

ler 26, I -g: Congregatus est omnis populus adversus Ieremiam in domo Domini.
In principia regni loachim ...

Locutus est Dominus ad Moysen dicens: Hae sunt feriae Domini ... 27 Decimo die mensis septimi ... 34 Quinto
decimo die ...
PsALMUs RESP.

Ps 80, 3-4 5-6ab. IO-I Iab


~ (n): Exsultate Deo, adiutori nostro.

Ps 68, 5 8-10. 14
~ (I 4c) : In multitudine misericordiae
tuae exaudi me, Domine.

ALLELUIA

1 Petr 1,

25:

Verbum Domini manet in aeternum;


hoc est autem verbum quod evangelizatum est m vos.
EvANGELIUM

Mt 13, 54-58: Nonne hie est fabri filius? Unde ergo huic omma ista? .
In illo tempore: V eniens Iesus in patriam suam ...
406

Sabbato
LECTIO

Lev 25, I. 8- I 7 : Anno iobelei rediet


unusquisque vestrum ad possessionem suam.

ler 26, 1 I- I 6. 24: In veritate misit me


Dominus ad vos ut loquerer verba haec.

Locutus est Dominus ad Moysen in


monte Sinai dicens: Numerabis tibi
septem hebdomadas annorum ...

In die bus illis: Locuti sunt sacerdotes


et prophetae ...

PsALM us RESP.

Ps 66, 2-3. 5 7-8


~ (4) : Confiteantur tibi populi, Deus,
confiteantur tibi populi omnes.

Ps 68,
~ (cf.

Is- I 6. 30-3 I.
I4): Tempore

33-34
gratiae, exaudi
me, Domine.

ALLELUIA

Mt 5,

10:

Beati qm persecutionem patiuntur propter iustitiarri,


quoniam ipsorum est regnum caelorum.
EVANGELIUM

Mt 14,

I-I2:

Misit Herodes et decollavit Ioannem, et venientes discipuli eius nuntia-

verunt Iesu >>.

In illo tempore, audivit Herodes ...

2I6

FERIAE

PER ANNUM

HEBDOMADA DECIMA OCTAVA


407

ANNO

Feria 2

ANNO

II

I
ler 28, I- I 7: Hanania, non misit te
Dominus, et tu confidere Jecisti populum
in mendacio )) .
Factum est in anno illo, in principia
regni Sedeciae ...

LECTIO

N um 11, 4 b- I 5 : Non possum solus


sustinere hunc populum .

In die bus illis: Dixerunt filii Israel:


Quis dabit nobis ...

PsALMUS RESP.

Ps 80, I2-I3. I4-I5. I6-I7


~ (n): Exsultate Deo, adiutori nostro.

Ps 118, 29. 43 79 8o. 95 102


~ (68b) : Doce me, Domine, iustificationes tuas.

ALLELUIA

Mt 4, 4b: Non in pane solo vivet homo,


sed in omni verbo quod procedit de ore Dei.
EvANGELIUM

Mt 14,

3-2 I

Aspiciens in caelum benedixit et dedit discipulis panes, discipuli autem

turbis )).

In illo tempore: Cum audisset lesus [mortem loannis Baptistae], secessit inde
in navicula ...
Quando vero anno A hoc Evangelium Dominica praecedenti iam lectum est, legitur hodie
Mt 14, 22-36, ut infra, n. 408.

408

Feria 3
I
ler 30, r-2. 12-I5. I8-22: Propter
dura peccata tua feci haec tibi. Convertam
tabernacula Jacob )).
Verbum quod factum est ad leremiam ...

LECTIO

Num 12, I-I3: Non talis Moyses


qualis alius propheta; quare non timuistis
detrahere illi? )).

In die bus illis: Locuta est Maria et


Aaron ...

PsALMUS RESP.

Ps 50, 3-4. 5-6a. 6bc-7. I2-I3


~ (cf. 3a): Misere~e, Domine, qma
peccav1mus.

Ps 101, I6-I8. I9-2 I. 29 et 22-23


~ ( r 7): Aedificavit Dominus Sion
et apparuit in gloria sua.

ALLELUIA

lo 1, 49b: Rabbi, tu es Filius Dei,


tu rex es Israel.
EVANGELIUM

Mt 14, 22-36: lube me venire ad te super aquan).


[Postquam saturata est turba ], statim iussit lesus discipulos ascendere in ...
Vel ad libitum, praesertim quando anno A lectum est hoc Evangelium die praecedenti:

Mt 15, I -2. IO- I4: Omnis plantatio quam non plantavit Pater meus caelestis eradicabitum.
In illo tempore: Accedunt ad lesum ab Hierosolymis pharisaei et scribae ...

2I7

HEBDOMADA XVIII

409

ANNO

Feria 4
LECTIO

ANNO

II

Num 13, 1-2. 25 - 14, 1. 26-2g.


34-35: Pro nihilo habuerunt terram

ler 31, 1-7: In caritate perpetua dilexi

desiderabilem (Ps 77, 24).

In tempore illo, dicit Dominus ...

te .

In die bus illis: Locutus est Dominus


ad Moysen [in deserto Pharan] dicens: Mitte viros ... 26 R eversique sunt
exploratores ...
PsALMUS RESP.

Ier 31, IO. I r-I2ab. 13


~ (cf. rod): Dominus custodiet nos
sicut pastor gregem suum.

Ps 105, 6-7a. I 3-14. 2 r -22. 23


~ (4a): Memento nostri, Domine,
in beneplacito populi tui.
vel: Alleluia.

ALLELUIA

Lc 7, I6: Propheta magnus surrexit in nobis,


et Deus visitavit plebem suam.
EvANGELIUM

Mt 15, 21-28: 0 mulier, magna est fides tua! >>.


In illo tempore: Secessit Jesus in partes Tyri ...
410

Feria 5
LECTIO

N um 20,

I- r 3 :

Egressae sunt aquae

ler 31, 3 I -34: Feriam pactum novum

largissimae .

et peccati non memorabor .

In die bus illis : Vencrunt filii Israel et


omnis congregatio ...

Ecce dies veniunt, dicit Dominus ...

PsALMus RESP.

Ps 94, I-2. 6-7. 8-g


~ (8ab): Utinam hodie vocem Domini, audiatis:
Nolite
obdurare corda
vestra .

Ps 50, 12-13. r4-I5. I8-Ig


~ (I2a): Cor mundum crea m me,
Deus.

ALLELUIA

Mt 16, r 8: Tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo Ecclesiam me am,


et portae inferi non praevalebunt adversum earn.
EvANGELIUM

Mt 16, I3-23: Tu es Petrus, et tibi dabo claves regni caelorum .


In illo tempore: Venit Jesus in partes Caesareae Philippi ...

218

FERIAE

411

ANNO

Feria 6
LECTIO

ANNO

PER ANNUM }}

II

Nah 2, r. 3; 3, 1-3. 6-7: Vae civitas

Deut 4, 32-40: Dilexit patres tuos et


elegit semen eorum post eos }}.

sanguznum .

Locutus est Moyses populo dicens:


lnterroga de diebus antiquis ...

Ecce super montes pedes evangelizantis ...

PsALMus RESP.

Ps 76, 12-13. 14-15. I6 et 2I


~ (In): Memor ero operum Domini.

Deut 32, 35Cd-36ab. 39abcd. 4I


~ (3gc): Ego occidam et ego vivere
faciam.

ALLELUIA

Mt 5,

10:

Beati qm persecutionem patiuntur propter iustitiam,


quoniam ipsorum est regnum caelorum.
EvANGELIUM

Mt 16, 24-28: Quam dabit homo commutationem pro anima sua?}}.


In illo tempore: Dixit Iesus discipulis suis ...
412

Sabbato
LECTIO

Deut 6, 4-I3: Diliges Dominum Deum


tuum ex toto corde tuo .
Locutus est Moyses populo dicens:
Audi, Israel...

Hab 1, 12-2,4: Justus infide sua


vivet .
Numquid non tu a principia ...

PsALMUS RESP.

Ps 17, 2-3a. 3bc-4. 47 et 5Iab


~ (2): Diligam te, Domine, fortitudo
mea.

Ps 9, 8-g. IO-I 1. I2-I3


~ (I I b) : Non dereliq uisti q uaeren tes
te, Domine.

ALLELUIA

C 2 Tim 1,

10:

Salva tor noster lesus Christus destruxit mortem,


et illuminavit vitam per Evangelium.
EvANGELIUM

M t 17, I 4-2 o : Si habueritis fidem, nihil impossibile erit vobis .


In illo tempore: Accessit ad lesum homo genibus provolutus ...

HEBDOMADA XIX

2I9

HEBDOMADA DECIMA NONA


413

ANNO I

Feria 2

ANNO II

LECTIO I
Deut 10, I2-22: Circumcidite corda Ez 1, 2-5. 24-28c: Haec visio similituvestra. Amate peregrinos, quia ipsi Juistis dinis gloriae Domini.
In quinta mensis, ipse est annus
advenae .
Locutus est Moyses populo dicens: quintus ... 28 usque ad faciem meam.
Et nunc, Israel, quid Dominus Deus
tuus petit ...
PsALMus RESP.

Ps 147, I2-I3. I4-I5. I9-2o


~ (I2a): Lauda, Ierusalem, Dominum.
vel: Alleluia.

Ps 148, I-2. II-I2ab. I2C-I4a. I4bcd


~ : Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
vel: Alleluia.

ALLELUIA
Cf. 2 Th 2, I4: Deus vocavit nos per Evangelium,
m acquisitionem gloriae Domini nostri Iesu Christi.
EvANGELIUM

Mt 17, 22-2 7: Occident eum et resurget. Liberi sunt filii a tributo .


In illo tempore: Conversantibus Iesu et discipulis in Galilaea, dixit illis:
Filius hominis ...
414

Feria 3
LECTIO I

Deut 31, I-8: Confortare, Josue, et


esto robustus: tu introduces populum m
terram .

Ez 2, 8 - 3, 4: Cibavit me volumine
illo, et factum est m ore meo sicut mel
dulce.

Abiit Moyses et locutus est ...

Haec dicit Dominus: Tu, fiJi hominis,


audi ...
PsALMus RESP.

Deut 32, 3-4a. 7. 8. 9 et I2


~ (9a): Pars Domini, populus eius.

Ps 118, 14 24. 72. I03. II 1. I3I


~ ( 103a): Quam dulcia faucibus meis
eloquia tua, Domine!

ALLELUIA

Mt 11, 29ab: Tollite iugum meum super vas, dicit Dominus,


et discite a me, quia mitis sum et humilis corde.
EvANGELIUM

Mt 18, I-5 10. I2-I4: Videte ne contemnatis unum ex his pusillin>.


In ilia hora, accesserunt discipuli ad Iesum ...
18

220
415

FERIAE

ANNO

Feria 4
LECTIO

ANNO

PER ANNUM

II

Deut 34, 1-12: Mortuus est ibi Moyses


iubente Domino, et non surrexit ultra propheta sicut ille .

Ez 9, 1-7; 10, I8-22: Signa thau super


frontes dolentium abominationibus Jerusalem.

In die bus illis: Ascendit Moyses de


campestribus ...

Clamavit Dominus in auribus meis


voce magna ...

PsALMus RESP.

Ps 65, I-3a. 5 et I6-17


~ (cf. 20a et ga): Benedictus Deus qui
posuit animam me am
ad vitam.

Ps 112, I-2. 3-4 5-6


~ (4b): Super caelos gloria Domini.
vel: Alleluia.

ALLELUIA

2 Cor 5, 19: Deus erat in Christo mundum reconcilians sibi,


et posuit in nobis verbum reconciliationis.
EvANGELIUM

Mt 18, I5-20: Si te audierit, lucratus es fratrem tuum.


In illo tempore: Dixit Iesus discipulis suis: Si peccaverit in te frater tuus ...
416

Feria 5
LECTIO

los 3, 7- IOa. I 1. I 3- I 7: Area foederis


Domini antecedet vos per Iordanem .

In diebus illis: Dixit Dominus ad


Iosue... IO usque ad Chananeum.

Ez 12, I-I2: Transmigrabis per diem


coram ezs .

Factus est sermo Domini ad me ...

PsALMUS RESP.

Ps 113 A, I -2. 3-4 5-6


~: Alleluia.

Ps 77, 56-57. 58-59. 61-62


~ (cf. 7c): Ne obliviscamini operum
Domini!
ALLELUIA

Ps 118, I35: Faciem tuam illumina super servum tuum,


et doce me iustificationes tuas.
EvANGELIUM

Mt 18, 2 I - 19, 1 : Non dico tibi ut dimittas usque septies, sed usque septuagies septies.
In illo tempore: Accedens Petrus dixit Iesu ...

221

HEBDOMADA XIX

417

ANNO

Feria 6

ANNO

II

I
Ez 16,

LECTIO

los 24, 1-13: Tuli patrem vestrum de


Mesopotamia; eduxi vos de Aegypto; introduxi vos ad terram .

In die bus illis: Congregavit


omnes tribus Israel...

Josue

I-I5. 6o. 63: Perfecta eras zn


decore meo quem posueram super te; et
Jornicata es .

Factus est sermo Domini ad me ...


15 usque ad omni transeunti.
Vel ad libitum Ez 16, 59-63: Recordabor pacti mei tecum, et tu confunderis .

Haec dicit Dominus: Faciam tibi,


Jerusalem, sicut despexisti ...
PsALMUS RESP.

Ps 135, I-3 I6-I8. 2I-22 et 24


~ : Quoniam in aeternum misericordia eius.
vel: Alleluia.

Is 12, 2-3. 4bcd. 5-6


~ (I c) : Con versus est furor tuus,
et consolatus es me.

ALLELUIA

Cf. 1 Th 2,

3: Accipite verbum Dei, non ut verbum hominum,


sed, sicut est vere, verbum Dei.
EVANGELIUM

Mt 19, 3-12: Moyses ad duritiam cordis permisit dimittere uxores; ab initio non sicfuit .
In illo tempore: Accesserunt ad Iesum pharisaei ...
Sabbato

418

LECTIO

los 24,

I4-29:

Eligite hodie cui servire

vultis .

In die bus illis: Loquebatur Josue ad


populum dicens: Nunc ergo timete
Dominum ...

Ez 18,

I- I o. I 3 b. 30-32 : Unumquemque iuxta vias suas iudicabo .

Factus est sermo Domini ad me ...

PsALMUs RESP.

Ps 15, I-2a et 5 7-8. II


~ (cf. sa): Tu es, Domine, pars hereditatis meae.

Ps 50, I2-I3. I4-I5. I8-19


~ (12a): Cor mundum crea m me,
Deus.

ALLELUIA

Cf. Mt 11, 25: Benedictus es, Pater, Domine caeli et terrae,


quia rnysteria regni parvulis revelasti.
EvANGELIUM

Mt 19, I 3-I5: Nolite parvulos prohibere ad me venire: talium est enim regnum caelorum>>.
In illo tempore: Oblati sunt Iesu parvuli ...

FERIAE PER ANNUM

222

HEBDOMADA VIGESIMA
419

ANNO I

Feria 2

ANNO II

LECTIO I

ludic 2, II- I g: Suscitavit Dominus


iudices, sed nee illos audire voluerunt .

Ez 24, I 5-24: Erit Ezechiel vobis in


portentum: iuxta quae fecit facietis .

In diebus illis: Fecerunt filii Israel


malum ...

Factum est verbum Domini ad me ...

PsALMUS RESP.

Ps 105, 34-35 36-37. 39-40. 43ab et 44


~ (4a): Memento nostri, Domine,
in beneplacito populi tui.

Deut 32, I8-Ig. 20. 2I


~

(cf. I8a): Deum, qui te genuit, dereliquisti.

ALLELUIA

Mt 5, 3: Beati pauperes spiritu,


quoniam ipsorum est regnum caelorum.
EVANGELIUM

Mt 19, I6-22: Si vis perfectus esse, vende quae habes, et habebis thesaurum in caelo .
In illo tempore: Ecce unus accedens ait Iesu ...
420

Feria 3
LECTIO I

ludic 6, I I -24a: Gedeon,


Israel: scito quod miserim te .

liberabis

In die bus illis: Venit angelus Domini ...


24 usque ad Dominus pax.

Ez 28, I- I o: Homo es et non deus,


et dedisti cor tuum quasi cor dei .
Factus est sermo Domini ad me ...

PsALMus RESP.

Ps 84, g. r I-I2. I3-I4


~ (gb): Loquetur pacem Dominus ad
plebem suam.

Deut 32, 26-27ab. 27cd-28. 30. 35cd-

36ab
~ (3gc): Ego occidam et ego vivere
faciam.

ALLELUIA

2 Cor 8, g: Iesus Christus egenus factus est, cum esset dives,


ut illius inopia vos divites essetis.
EVANGELIUM

Mt 19, 23-30: Facilius est camelum per foramen acus transire quam divitem intrare
in regnum Dei.

In illo tempore: Dixit Iesus discipulis suis ...

HEBDOMADA XX

421

ANNO

Feria 4

LECTIO

ANNO

II

ludic 9, 6-I5: Dixistis: Rex imperabit

Ez 34, I- I I : Liberabo gregem meum

nobis, cum Dominus regnaret in vobis


(1 Sam 12, 12).

de ore eorum, et non erit ultra eis in


escam >>.

In illo tempore: Congregati sunt


omnes viri Sichem ...

Factum est verbum Domini ad me ...

PsALMUS RESP.

Ps 20, 2-3. 4-5. 6-7


~

(n): Domine, in virtute tua laetabitur rex.

Ps 22, 1-3a. 3b-4. 5 6


~ (I) : Dominus pascit me, et nihil
mihi deerit.

ALLELUIA

Hebr 4, r 2: Vivus est Dei sermo et efficax,


et discretor cogitationum et intentionum cordis.
EVANGELIUM

Mt 20, r-16a: An oculus tuus nequam est, quia ego bonus sum?.
In illo tempore: Dixit lesus discipulis suis parabolam hanc: Simile est regnum
caelorum homini patri familias ...

422

Feria 5
LECTIO

ludic 11, 29-39a: Q_uicumque primus


fuerit egressus de domo, eum holocaustum
offeram Domino .
In die bus illis: Factus est super lephte
spiritus Domini ... 39 usque ad sicut voverat ...

Ez 36, 23-28: Dabo vobis cor novum,


et spiritum meum ponam in media vestri .
Haec dicit Dominus: Sanctificabo nomen meum ...

PsALMUs RESP.

Ps 39, 5 7-8a. 8b-g.


~

10

(cf. 8a et ga): Ecce venia, Domine,


ut faciam voluntatem
tuam.

Ps 50, r2-r3. 14-15. r8-rg


~ (Ez 36, 25): Effundam super vos
aquam mundam, et mundabimini ab omnibus inquinamenti vestris.

ALLELUIA

Cf. Ps 94, 8ab: Hodie, nolite obdurare corda vestra,


sed vocem Domini audite.
EvANGELIUM

Mt 22, r-14: Q_uoscumque inveneritis, vocate ad nuptias .


In illo tempore: Respond ens lesus dixit iterum in parabolis principibus sace r
dotum et senioribus populi, dicens ...

FERIAE

423

ANNO

Feria 6
LECTIO

ANNO

PER ANNUM

II

Ruth 1, I. 3-6. r4b-r6. 22: Venit


Noemi cum Ruth Moabitide ac reversa est
in Bethlehem.

Ez 37, I-14: Ossa arida, audite verbum

Initium libri Ruth.


In diebus quando iudices ... cum uxore
sua Noemi ac duobus liberis ... 5 Et
ambo mortui sunt: remansitque mulier ...

In die bus illis: Facta est super me


manus Domini ...

Domini. Educam vos de tumulis vestris,


domus Israel>>.

PsALMUS RESP.

Ps 145, s-6. 7 8-ga. gbc-ro


~ (n): Lauda, anima mea, Dominum!
vel: Alleluia.

Ps 106, 2-3. 4-5. 6-7. 8-g


~ (I) : Confitemini Domino
quoniam in saeculum misericordia eius.
vel: Alleluia.

ALLELUIA

Ps 24, 4b. sa: St;mitas tuas, Deus meus, edoce me,


dirige me in veritate tua.
EvANGELIUM

Mt 22, 34-40: Diliges Dominum Deum tuum, et proximum tuum sicut te ipsum >>.
In illo tempore: Pharisaei audientes quod silentium imposuisset Jesus sadducaeis ...

424

Sabbato
LECTIO

Ruth 2, I -g. 8- r 1 ; 4, I 3- I 7: Dominus

Ez 43, I -7a: Maiestas Domini ingressa

non est passus ut drificeret qui redemit familiam tuam. Hie est pater Isai patris David.

est templum .

Erat Elimelech Noemi consanguineus...

7 usque ad in aeternum.

Duxit me [angelus] ad portam ...

PsALMUS RESP.

Ps 127, 1-2. 3 4 5
~ (4): Ecce sic benedicetur homo
qui timet Dominum.

Ps 84, gab-10. r r-12. 13-14


~ (cf. rob): Inhabitabit gloria Domini
in terra nostra.

ALLELUIA

Mt 23, gb. rob: U nus est Pater vester, caelestis;


et magister vester unus est, Christus.
EVANGELIUM

Mt 23, I-12: Dicunt, et non Jaciunt .


In illo tempore: Locutus est lesus ad turbas ...

HEBDOMADA XXI

225

HEBDOMADA VIGESIMA PRIMA


425

ANNO

Feria 2
LECTIO

1 Th 1, I-S 8b-10: Conversi estis


ad Deum a simulacris, exspectare Filium
eius quem suscitavit .
Initium Epistolae primae beati Pauli
apostoli ad Thessalonicenses.
Paulus, et Silvanus et Timotheus ...
8 In omni loco fides vestra ...

ANNO

II

2 Th 1, I -5. I I b- 12: Glorificetur


nomen Domini in vobis et vos in illo .
Initium Epistolae secundae beati Pauli
apostoli ad Thessalonicenses.
Paulus et Silvanus et Timotheus ...
I I Dignetur vos voca tione sua ...

PsALMUS RESP.

Ps 149, I-2. 3-4. s-6a et gb


~ (4a) : Beneplacitum est Domino in
populo suo.
vel: Alleluia.

Ps 95, I-2a. 2b-3. 4-5


~ (3) : Annuntiate in omnibus populis mirabilia Domini.

ALLELUIA

lo 10, 27: Oves meae vocem meam audiunt, dicit Dominus;


et ego cognosco eas et sequuntur me.
EvANGELIUM

Mt 23, I3-22: Vae vobis, duces caeci .


In illo tempore: Locutus est Iesus dicens: Vae vobis, scribae et pharisaei ...
426

Feria 3
I
2 Th 2,

LECTIO

1 Th 2, I -8: Volebamus tradere vobis


non solum Evangelium Dei, sed etiam
animas nostras .

Ipsi scitis, fratres, introitum nostrum


ad vos ...

I -3a.

14- I 7: Tenete traditio-

nes quas didicistis .

Rogamus vos, fratres, per adventum


Domini... 3 usque ad ullo modo. I 4
Deus voc a vit vos...

PsA L rvws RESP.

Ps 138, 1-3. 4-6


~ (I): Domine, scrutatus es et cognovisti me.

Ps 95, IO . I I-I2a. I2b-I3


~ (I3b): Venit Dominus iudicare
terram.

ALLELUIA

Hebr 4, I 2: Vivus est Dei sermo et efficax,


et discretor cogitationum et intentionum cordis.
EVANGELIUM

Mt 23, 23-26: Haec oportuit facere et illa non omittere .


In illo tempore: Locutus est Iesus dicens: Vae vobis, scribae et pharisaei ...

FERIAE PER ANNUM >>

427

ANNO I

Feria 4

ANNO II

LECTIO I
1 Th 2, g-I3: Nocte et die operantes
praedicavimus in vobis Evangelium >>.

operari, nee manducet >>.

2 Th 3, 6- I o.

Memores estis, fratres, laborem nostrum ...

Praecipimus vobis, fratres, in nomme


Domini ...

6- I 8: Si quts non vult

PsALMus RESP.

Ps 138, 7-8. g-Io. I I-I2ab


~ (I a) : Domine, scru ta tus es et cognovisti me.

Ps 127, I-2. 4-5


~ (cf. 1 a) : Beati omnes qm timent
Dominum.

ALLELUIA
1 Io 2, 5: Qui servat verbum Christi,
vere in hoc caritas D ei consummata est.
EvANGELIUM

Mt 23, 2 7-32: Filii estis eorum qui prophetas occiderunt >>.


In illo tempore: Locutus est I esus dicens: Vae vobis, scribae et pharisaei ...

428

Feria 5
LECTIO I

1 Th 3, 7- I 3: Abundare vos facial Dominus caritate in invicem et in omnes .

Consolati sum us, fratres, propter vas ...

1 Cor 1, I-g: In omnibus divites facti


est is in illo .

Initium Epistolae primae beati Pauli


apostoli ad Corinthios.
Paulus, vocatus apostolus Christi Iesu ...

PsALMus RESP.

Ps 89, 3-4. I2-13. 14 et r 7


W (14) : Reple nos, Domine, misericordia tua, et exsultabimus.

Ps 144, 2-3. 4-5. 6-7


W (cf. I b) : Benedicam nomm1 tuo,
Domine, in aeternum.

ALLELUIA

Mt 24, 42a. 44: Vigilate et estate parati,


quia qua nescitis hora Filius hominis venturus est.
EVANGELIUM

Mt 24, 42-51: Estate parati .


In illo tempore: Dixit Iesus discipulis suis: Vigilate, quia nescitis ...

HEBDOMADA XXI

429

ANNO I

227
ANNO II

Feria 6
LECTIO I

1 Th 4, I-8: Haec est voluntas Dei,


sanctijicatio vestra .
Fratres, rogamus vos ...

1 Cor 1, I 7-25: Praedicamus Christum


crucijixum, hominibus scandalum, sed vocatis Dei sapientiam .
Fratres: Non misit me Christus baptizare ...

PsALMUS RESP.

Ps 96, I et 2b. 5-6. IO. I I-I2

Ps 32, I-2. 4-5. roab et I I

(I2a): Laetamini, iusti, in Domino.

(5b): Misericordia Domini plena


est terra.

ALLELUIA

Lc 21, 36: Vigilate, omni tempore orantes,


ut possitis stare ante Filium hominis.
EvANGELIUM
Mt 25, I-I3: Ecce sponsus: exite obviam ei>>.
In illo tempore: Dixit Iesus discipulis suis parabolam hanc: Simile est regnum
caelorum decem virginibus ...
430

Sabbato
LECTIO I

1 Th 4, g- I I : Ipsi a Deo edocti estis


ut diligatis invicem .
Fratres: De caritate fraternitatis non
necesse habetis ut vobis scribam ...

1 Cor 1, 26-3 I : lnfirma mundi elegit


Deus.
Videte vocationem vestram, fratres ...

PsALMUS RESP.

Ps 97, r. 7-8. 9

Ps 32, I2-I3. I8-Ig. 20-2I

(g) : Venit Dominus iudicare


populos in aequitate.

(cf. I2b): Beatus populus, quem elegit Dominus in hereditatem sibi.

ALLELUIA

lo 13, 34: Mandatum novum do vobis, dicit Dominus,


ut diligatis mv1cem, sicut dilexi vos.
EvANGELIUM
Mt 25, 14-30: Super pauca Juisti fidelis, intra in gaudium domini tui .
In illo tempore: Dixit Iesus discipulis suis parabolam hanc: Homo peregre
proficiscens ...

FERIAE

PER ANNUM

>>

HEBDOMADA VIGESIMA SECUNDA


431

ANNO

Feria 2
LECTIO

1 Th 4, I 3- I 8: Deus eos qui dormierunt per lesum adducet cum eo.


Nolumus vos ignorare,
dormientibus ...

fratres,

ANNO

II

1 Cor 2,

I- 5:

Annuntiavi vobis Chri-

stum crucijixum .

de

Ego, cum venissem ad vos, fratres ...

PsALMUS RESP.

Ps 95, I et 3 4-5. I 1-12. 13


~ (rgb): Venit Dominus iudicare
terram.

Ps 118, 97 98. 99 100. 101. 102


~ (97a): Quomodo dilexi legem
tuam, Domine!

ALLELUIA

Cf. Lc 4, I 8: Spiritus Domini super me;


evangelizare pauperibus misit me.
EVANGELIUM

Lc 4,

16-30:

Evangelizare pauperibus misit me ... Nemo propheta acceptus est in patria

sua.

In illo tempore: Venit Jesus Nazareth ...

432

Feria 3
LECTIO

1 Th 5, I-6. 9-I I: Mortuus est pro


nobis ut simul cum illo vivamus .
De temporibus et momentis, fratres,
non indigetis ...

1 Cor 2, 10b- I 6: Animalis homo non


perczpzt quae sunt Spiritus Dei; spiritalis
autem iudicat omnia.
Fratres: Spiritus omnia scrutatur. ..

PsALMus RESP.

Ps 26, 1. 4 I3-14
~ (I 3) : Credo videre bona Domini
in terra viventium.

Ps 144, 8-9. IO-I 1. 12-13ab. Igcd-14


~ (I 7a): Justus Dominus
in omnibus viis suis.

ALLELUIA

Lc 7,

I6:

Propheta magnus surrexit in nobis,


et Deus visitavit plebem suam.
EVANGELIUM

Lc 4,

3I-37: Scio te quz szs, Sanctus Dei.


In illo tempore: Descendit Jesus in Capharnaum ...

HEBDOMADA XXII

433

ANNO

Feria 4
LECTIO

ANNO

II

Col I, I -8: Pervenit ad vos verbum veritatis sicut et in universo mundo >>.

1 Cor 3, I -g : Dei sumus adiutores;


Dei agricultura, Dei aedificatio estis .

lnitium Epistolae beati Pauli apostoli


ad Colossenses.
Paulus, apostolus Christi Iesu ...

Fratres, non potui vobis loqui ...

PsALM us RESP.

Ps 51,
~

Ps 32, I2-I3. 14-15. 20-21

10. 1 r

(rob): Speravi in misericordia tua,


Domine, in aeternum.

(I2b): Beatus populus, quem elegit


Deus in hereditatem sibi.

ALLELUIA

Lc 4,

8: Evangelizare pauperibus misit me Dominus,


praedicare captivis remtsstonem.
EvANGELIUM

Lc 4, 38-44: Et aliis civitatibus oportet me evangelizare, qma ideo mzssus sum.


In illo tempore: Surgens Jesus de synagoga ...

Feria 5

434

LECTIO

Col 1, g- I 4: Eripuit nos de potestate


tenebrarum et transtulit in regnum Filii
dilectionis suae .

1 Cor 3, I 8-2 3 : Omnia vestra sunt, vos


autem Christi, Christus autem Dei.
Fratres: Nemo se seducat ...

Fratres: Ex qua die audivimus de


vobis, non cessamus pro vobis orantes ...
PsALMus RESP.

Ps 97, 2-3ab. 3Cd-4. s-6


~ (n): Notum fecit Dominus salu-

Ps 23, r-2. 3-4ab. s-6


~

tare suum.

(I) : Domini est terra et plenitudo eius.

ALLELUIA

Mt 4, rg: Venite post me, dicit Dominus,


et faciam vos fieri piscatores hominum.
EvANGELIUM

Lc 5, I-I I: Relictis omnibus, secuti sunt illum .


In illo tempore: Cum turba urgeret lesum ...

FERIAE

435

ANNO

Feria 6
LECTIO

Col 1, I 5-2 o: Omnia per ipsum, et in


ipsum creata sunt >>.
Christus Iesus est imago Dei mv1s1bilis. ..

ANNO

PER ANNUM

II

1 Cor 4, I-5: Manifestabit Dominus


consilia cordium .

Fratres: Sic nos existimet homo ...

PsALMus RESP.

Ps 99, 2. 3 4 5
~ (2c): Introite in conspectu Domini
in exsultatione.

Ps 36, 3-4. 5-6. 27-28. 39-40


~ (39a) : Salus iustorum a Domino.

ALLELUIA

Io 8, r 2: Ego sum lux mundi, dicit Dominus;


qui sequitur me habebit lucem vitae.
EvANGELIUM

Lc 5, 33-39: Cum ablatus fuerit ab illis sponsus, tunc ieiunabunt .


In illo tempore: Dixerunt ad Iesum pharisaei et scribae: Discipuli Joannis ...
436

Sabbato
LECTIO

Coli, 2 I -2 3: Reconciliavit Deus exhibere


vos sanctos et immaculatos .
Fratres: Et vos cum essetis aliquando
alienati et inimici sensu in operibus
malis, nunc autem reconciliavit Deus
in corpore carnis Christi per mortem ...

1 Cor 4, 6b- I 5: Esurimus et sitimus


et nudi sumus .

Fratres: In me et Apollo discatis


illud: ne supra quae scripta sunt...

PsALMus RESP.

Ps 53, 3-4. 6 et 8
~ (6a): Ecce Deus adiuvat me.

Ps 144, 17-I8. I9-20. 21


~ (I 8a) : Prope est Dominus
omnibus invocantibus eum.
ALLELUIA

Io 14, 6: Ego sum via et veritas et vita, dicit Dominus;


nemo venit ad Patrem, nisi per me.
EVANGELIUM

Lc 6, 1-5: Q_uid facitis quod non licet in sabbatis? .


Factum est in sabbato cum transiret Iesus per sata ...

HEBDOMADA XXIII

HEBDOMADA VIGESIMA TERTIA


437

ANNO

Feria 2
LECTIO

ANNO

II

Col I, 24 -

2, 3: Ecclesiae Jactus sum


minister ut impleam mysterium asbconditum a saeculis .

I Cor 5, I -8: Expurgate vetus fermentum; etenim Pascha nostrum immolatus


est Christus .

Fratres: Nunc gaudeo in passionibus ...

Fratres: Omnino auditur inter vos


fornicatio ...

PsALMUS RESP.

Ps 61, 6-7. 9
~ (Sa): In Deo salutare meum et
gloria mea.

Ps 5, s-6. 7 I2
~ (ga): Domine, deduc me in iustitia
tua.

ALLELUIA

Io 10,

2 7:

Oves meae vocem me am audiunt, dicit Dominus;


et ego cognosco eas et sequuntur me.
EvANGELIUM

Lc 6, 6- I I : Observabant si sabbato curaret .


Factum est in sabbato ut intraret Iesus in synagogam ...
Feria 3

438

LECTIO

Col 2, 6- I 5 : Convivijicavit vos Dominus


cum illo, donans nobis omnia delicta .

I Cor 6, I- I I : Frater cum fratre


iudicio contendit, et hoc apud injideles! .

Fratres: Sicut accepistis Christum Iesum ...

Fratres: Audet aliquis vestrum ...

PsALMus RESP.

Ps 144, I-2. 8-g. IO-I I


~ (ga): Suavis Dominus umverSIS.

Ps 149, I-2. 3-4 s-6a et gb


~ (4a): Beneplacitum est Domino
in populo suo.
vel: Alleluia.

ALLELUIA

Cf. Io 15,

6: Ego vos elegi de mundo, ut eatis et fructum afferatis;


et fructus vester maneat, dicit Dominus.
EvANGELIUM

Lc 6, I 2- rg: Erat pernoctans in oratione. Et elegit duodecim quos et apostolos nominavit)).


Factum est in illis diebus exiit Iesus in montem ...

FERIAE

439

ANNO I

Feria 4

PER

ANNUM >>

ANNO II

LECTIO I

Col 3, I- I I : M ortui est is cum Christo;


mortificate ergo membra.
Fratres: Si conresurrexistis Christo ...

1 Cor 7' 2 s-3 I : (( Alligatus es uxori?


noli quaerere solutionem. Solutus es ab
uxore? noli quaerere uxorem.
Fratres: De virginibus
Domini non habeo ...

praeceptum

PsALMus RESP.

Ps 144, 2-3. IO-I 1. I2-I3ab


~ (ga): Suavis Dominus universis.

Ps 44, I I-I2. I4-I5. I6-I 7


~ ( 1 I a) : Audi, filia, et vide,
et inclina aurem tuam.

ALLELUIA

Lc 6, 23ab: Gaudete et exsultate, dicit Dominus;


ecce enim merces vestra multa in caelo.
EVANGELIUM

Lc 6, 20-26: Beati pauperes. Vae vobis divitibus .


In illo tempore: Eleva tis oculis suis in discipulos suos, dice bat Jesus ...
440

Feria 5
LECTIO I

Col 3, I 2- I 7: Induite vos caritatem, quod


est vinculum perfectionis .
Fratres: Induite vos sicut electi Dei ...

1 Cor 8, I b-7. I I- I 3: Percutientes


conscientiam fratrum infirmam, in Christum peccatis .
Fratres: Scientia inflat...

PsALMUS RESP.

Ps 150, I -2. 3-4 s-6


~ (6): Omne quod spirat,
Dominum!
vel: Alleluia.

laudet

Ps 138, I-3 I3-I4ab. 23-24


~ (24b): Declue me, Domine, m v1a
a eterna.

ALLELUIA
1 lo 4, I 2 : Si diligamus invicem, Deus in nobis manet,
et caritas eius in nobis consummata est.

EvANGELIUM

Lc 6, 27-38: Estate misericordes, sicut et Pater vester misericors est.


In illo tempore: Dixit Jesus discipulis suis: Vobis dico qui auditis ...

233

HEBDOMADA XXIII

441

ANNO

Feria 6

LECTIO

1 Tim 1, 1-2. I 2- I4: Prius jui blasphemus sed misericordiam consecutus sum.
Initium Epistolae primae beati Pauli
apostoli ad Timotheum.
Paulus, apostolus Christi lesu ...

ANNO

II

1 Cor 9, I6-rg. 22b-27: Omnibus


omnia factus
salvos.

sum,

ut aliquos jacerem

Fratres: Si evangelizavero, non est


mihi gloria ...

PsALMUS RESP.

Ps 15, I-2a et S 7-8. I I


ij (cf. sa): Tu es, Domine, pars hereditatis meae.

Ps 83, 3 4 s-6. I2
ij ( 2) : Quam dilecta tabernacula tua,
Domine virtu tum!

ALLELUIA

Cf. lo 17, I7b. a: Sermo tuus, Domine, veritas est;


sanctifica nos in veritate.
EVANGELIUM

Lc 6, 39-42: Numquid potest caecus caecum ducere? .


In illo tempore: Dixit Jesus discipulis similitudinem ...
Sabbato

442

LECTIO

1 Tim 1, Is- I 7: Venit zn mundum


peccatores salvos jacere >>.
Carissime: Fidelis sermo
acceptione dignus ...

et

omm

1 Cor 10, 14-22: Unum corpus multi


sumus, omnes enim de uno pane participamur .
Carissimi mihi, fugite ab idolorum
cultura ...

PsALM US RESP.

Ps 112, I -2. 34 sa et 6-7


ij ( 2) : Sit nomen Domini benedictum
in saecula!
vel: Alleluia.

Ps 115, 12-I3. I7I8


ij (I 7a): Tibi, Domine, sacrificabo
hostiam laudis.

ALLELUIA

Io 14, 23: Si quis diligit me, sermonem meum servabit, dicit Dominus,
et Pater me us diliget eum; et ad eum vememus.
EvANGELIUM

Lc 6, 43-49: Quid vocatis me Domine, Domine, et non jacitis quae dico? .


In illo tempore: Dice bat Iesus discipulis suis: Non est arbor bona ...

FERIAE

234

PER ANNUM ))

HEBDOMADA VIGESIMA QUARTA

443

ANNO

Feria 2
LECTIO

ANNO

II

1 Tim 2,

I -8 : Orationes fiant pro


omnibus hominibus ad Deum qui omnes
homines vult salvos fieri.

1 Cor 11, I 7-26. 33: Si scissurae


sunt inter vos, non est dominicam cenam
manducare )),

Carissime: Obsecro prima ommum


fieri obsecrationes ...

Fratres: Hoc praecipio non laudans ...

PSALMUS RESP.

Ps 27, 2. 7 8-g
~ (6) : Benedictus Dominus quoniam
exaudivit vocem deprecationis
meae.

Ps 39, 7-Ba. 8b-g. 10. I 7


~ (1 Cor 11, 26b): Mortem Domini
annuntiate, donee veniat.

ALLELUIA

lo 3, I 6: Sic Deus dilexit mundum, ut Filium suum unigenitum daret;


ut omnis qui credit in cum, habeat vitam aeternam.
EVANGELIUM

Lc 7, I-IO: Nee in Israel tantam fidem inveni.


In illo tempore: Cum implesset Jesus omnia verba sua ...

444

Feria 3
LECTIO

1 Tim 3, I- I 3: Oportet episcopum


irreprehensibilem esse; diaconos similiter
habentes mysterium fidei in conscientia
pura .

1 Cor 12, I2-I4. 27-3Ia: Vos estis


corpus Christi, et membra ex parte.
Fratres: Sicut corpus unum est...

Carissime: Fidelis sermo: Si quis episcopatum appetit ...


PsALMus RESP.

Ps 100, I-2ab. 2cd-3ab. 5 6


~ (2b) : Perambulabam in innocentia
cordis mei.

Ps 99, 2. 3 4 5
~ (3c): Nos populus ems et oves
pascuae ems.

ALLELUIA

Lc 7, I 6: Propheta magnus surrexit in nobis,


et Deus visitavit plebem suam.
EVANGELIUM

Lc 7, II- I 7: Adulescens, tibi dico, surge)),


In illo tempore: Abiit Jesus in civitatem quae vacatur N aim ...

HEBDOMADA XXIV

445

ANNO

235
I

Feria 4
LECTIO

1 Tim 3, r 4- I 6: Magnum est pietatis


sacramentum.
Carissime: Haec tibi scribo ...

ANNO

II

1 Cor 12, 3I - 13, I3: Manetfides,


spes, caritas; maior autem est caritas .
Fratres:
Aemulamini
charismata
mawra ...

PsALMus RESP.

Ps 110, I-2. 3-4. s-6


~ (2a): Magna sunt opera Domini.
vel: Alleluia.

Ps 32, 2-3. 4-5. I 2 et 22


~ (I 2 b) : Beatus populus quem elegit
Dominus in hereditatem sibi.

ALLELUIA

Cf. Io 6, 63c. 68c: Verba tua, Domine, spiritus et vita sunt;


verba vitae aeternae habes.
EvANGELIUM

Lc 7, 3 I -35: Cantavimus et non saltastis, lamentavimus et non plorastis .


In illo tempore: Ait Dominus ...

446

Feria 5
LECTIO

1 Tim 4, I 2- I 6: Attende tibi et


doctrinae; et teipsum salvum facies et
qui te audiunt .
Carissime: N emo adulescentiam tuam
contemnat...

1 Cor 15, I- I I : Sic praedicamus et sic


credidistis .
Notum vobis facio, fratres ...

PsALMUS RESP.

Ps 110, 7-8. g. IO
~ (2a): Magna sunt opera Domini.
vel: Alleluia.

Ps 117, I-2. I6ab-I7. 28


~ (I): Confitemini Domino quomam
bonus.
vel: Alleluia.

ALLELUIA

Mt 11, 28: Venite ad me omnes qui laboratis et onerati estis,


et ego reficiam vos, dicit Dominus.
EvANGELIUM

Lc 7, 36-50: Remissa sunt peccata eius multa, quoniam dilexit multum .


In illo tempore: Rogabat Iesum quidam de pharisaeis ...
19

PER ANNUM

FERIAE

447

ANNO

Feria 6
LECTIO

ANNO

II

1 Tim 6, 2C-I2: Tu autem, o homo


Dei, sectare iustitiam .

1 Cor 15, I 2-20: Si Christus non resurrexit, stulta est fides vestra >>.

Carissime: Haec dace et exhortare ...

Fratres: Si Christus praedicatur quod


suscitatus est a mortuis ...

PsALM us RESP.

Ps 48, 6-7. 8-Io. 17-18. 19-20


~ (Mt 5, 3) : Beati pauperes spiritu,
quoniam ipsorum est regnum caelorum.

Ps 16, 1. 6-7. 8b et 15
~ ( 1sb) : Satiabor cum evigilavero,
conspectu tuo, Domine.

ALLELUIA

Cf. Mt 11, 25: Benedictus es, Pater, Domine caeli et terrae,


quia mysteria regni parvulis revelasti.
EvANGELIUM

Lc 8, 1 -3: lvfulieres erant cum illis et ministrabant eis de facultatibus suis .


In illo tempore: Iter facie bat lesus per civitatem et castellum ...
448

Sabbato
LECTIO

1 Tim 6, I 3- I 6: Serva mandatum sine


macula usque in adventum Domini>>.

1 Cor 15, 35-3 7. 42-49: Seminatur in


corruptione, resurgit in incorruptione .

Carissime: Praecipio tibi...

Fratres: Dicet aliquis ...


PsALMUS RESP.

Ps 99, 2. 3 4 5
~ (2c): Introite in conspectu Domini,
in exsultatione.

Ps 55, 10. I 1-12. 13-14


~ (cf. 14c): Ambulabo coram Deo,
in lumine viventium.

ALLELUIA

Cf. Lc 8, 15: Beati qm m corde bono et optima verbum Dei retinent,


et fructum afferunt in patientia.
EvANGELIUM

Lc 8, 4-15: Quod in bonam terram, hi sunt qui verbum retinent et fructum a.Jferunt in
patientia .

In illo tempore: Cum turba plurima conveniret et de singulis civitatibus properarent ad lesum, dixit...

237

HEBDOMADA XXV

HEBDOMADA VIGESIMA QUINTA


449

ANNO

Feria 2
LECTIO

Esd 1, I -6: Q.ui de populo Domini est,


ascendat in Jerusalem et aedificet domum
Domini.

ANNO

II

Prov 3, 2 7-34:

<< Abominatio Domini est

omnis pravus .

Fili mi: Noli prohibere beneficium ...

Initium libri Esdrae.


In anna prima ...
PsALMUS RESP.

Ps 125, I-2ab. 2cd-3. 4-5. 6


&' (3a): Magnificavit Dominus facere
nobiscum.

Ps 14, 2-3ab. 3cd-4ab. 5


&' (I b) : Iustus requiescet in monte
sancto tuo, Domine.

ALLELUIA

Mt 5, I 6: Sic luceat lux vestra coram hominibus,


ut videant vestra bona opera et glorificent Patrem vestrum.
EVANGELIUM

Lc 8, I 6- I 8: << Lucerna supra candelabrum ponitur, ut intrantes vide ant lumen .


In illo tempore: Dixit Iesus turbis: N emo lucernam accendens ...
450

Feria 3
LECTIO

Esd 6, 7-8.

I 2 b. I 4-20: << Compleverunt


domum Dei et fecerunt Pascha >>.

Prov 21, I-6.

In die bus illis: [Scripsit Darius rex


ad duces regionis quae est trans flumen dicens:] Dimittite fieri templum
Dei ...

Sicut rivi aquarum, ita cor regis ...

IO-I3: Sententiae di-

versae.

PsALMu s RESP.

Ps 121, r-2. 3-4a. 4b-5


&' (I) : In domum Domini lactantes
ibimus.

Ps 118, 1. 27. 30. 34 35 44


&' (35a): Declue me, Domine, in semitam praeceptorum tuorum.

ALLELUIA

Lc 11, 28: Beati qui audiunt verbum Dei


et custodiunt.
EvANGELIUM

Lc 8, I g-2 r : Mater mea et fratres mei, hi sunt qui verbum Dei audiunt et faciunt .
In illo tempore: Venerunt ad Iesum mater et fratres eius ...

FERIAE PER ANNUM >>

451

Feria 4

ANNO I

ANNO II

LECTIO I

Esd 9, 5-9: In servitute nostra non dereliquit nos Deus.

Ego, Esdras, in sacrificio vespertino


surrexi...

Prov 30, 5-9: Mendicitatem et divitias


ne dederis mihi, tribue tantum victum demensum mihi .

Omnis sermo Dei probatus ...

PsALMus RESP.

Tob 13, 2. 3-4a. 4bcd. 5 8


~ (2a): Benedictus Deus, v1vens, m
aevum.

Ps 118, 29. 72. 89. ror. 104. 163


~ (rosa): Lucerna pedibus meis verbum tuum.

ALLELUIA

Me 1, rs: Appropinquavit regnum Dei,


paenitemini et credite Evangelio.
EVANGELIUM

Lc 9, 1-6: Misit illos praedicare regnum Dei et sanare infirmos .


In illo tempore: Convocatis duodecim, dedit illis Iesus ...
452

Feria 5
LECTIO I

r-8: Aedificate domum,


acceptabilis mihi erit .

Agg 1,

et

Qoh 1, 2-1 r: Nihil sub sole novum .


Vanitas vanitatum, dixit Ecclesiastes ...

Initium libri Aggaei prophetae.


In anna secunda Darii regis ...
PSALMUS RESP.

Ps 149, I-2. 3-4 s-6a et 9b


~ (4a): Beneplacitum est Domino in
populo suo.
vel: Alleluia.

Ps 89, 3-4 s-6. I 2- I 3 I4 et I 7


~ ( 1) : Domine, refugium factus es
nobis, a generatione in generationem.

ALLELUIA

Io 14, 6: Ego sum via et veritas et vita, dicit Dominus;


nemo venit ad Patrem, nisi per me.
EVANGELIUM

Lc 9, 7-9: /oannem ego decollavi; qui aut em est iste de quo audio talia? .
In illo tempore: Audivit Herodes tetrarcha omnia quae fiebant a lesu et haesitabat ...

HEBDOMADA XXV

453

239

ANNO

Feria 6
LECTIO

Agg 1, I5b - 2, 9: Adhuc unum modicum et implebo domum istam gloria>>.


In anno secundo Darii regis ...

ANNO

II

Qoh 3, I-I I: lvfomentum suum cuzque


negotio sub caelo .
Omnia tempus habent ...

PsALMus RESP.

Ps 42, r. 2. 3 4
~ (cf. 5bc): Spera in Deo; confitebor
illi, salutare vultus mer
et Deus meus.

Ps 143, I a et nbc. 3-4


~ (Ia): Benedictus Dominus, praesrdium meum!

ALLELUIA

Me 10, 45: Filius hominis venit ut mmrstraret,


et claret animam suam redemptionem pro multis.
EvANGELIUM

Lc 9, I8-22: Tu es Christus Dei. Oportet Filium hominis multa pati .


Factum est cum solus esset Iesus orans ...
454

Sabbato
LECTIO

Zac 2, s-9 I 4- I sa: ((Ecce ego venia, et


habitabo in media tui .
Levavi oculos meos et vidi ...

Qoh 11, 9 - 12, 8:


in diebus iuventutis
pulvis in terram et
Deum .
Laetare, iuvenis, in

Memento Creatoris

antequam revertatur
spiritus redeat ad
adulescentia tua ...

PsALI'viUS RESP.

ler 31, IO. I I-r2ab. I3


~ (rod): Dominus custodiet nos,
sicut pastor gregem suum.

Ps 89, 3-4 s-6. 12-13. 14 et I7


~ (I) : Domine, refugium factus es
nobis, a generatione in generationem.

ALLELUIA

Cf. 2 Tim 1,

o: Salva tor noster Iesus Christus destruxit mortem,


et illuminavit vitam per Evangelium.
EvANGELIUM

Lc 9, 43b-45: Filius hominis futurum est ut tradatur. Timebant interrogare eum de


hoc verba >>.
In illo tempore: Omnibus mirantibus in omnibus quae facie bat, dixit Iesus ad
discipulos suos ...

FERIAE

240

PER ANNUM

HEBDOMADA VIGESIMA SEXTA


455

ANNO

Feria 2
LECTIO

Zae 8, I -8: Salvabo populum meum de


terra orientis et occasus solis .
Factum est verbum Domini exercituum ...

ANNO

II

lob I,

6-22: Dominus dedit, Dominus


abstulit, sit nomen Domini benedictum! .
Quadam die, cum venissent filii Dei ...

PsALMus RESP.

Ps 101,
~

(I7):

I92I. 29 et 22-23
Aedificavit Dominus Sian
et apparuit in gloria sua.

I6-I8.

Ps 16,
~

I. 2-3. 6-7

(6b): Inclina aurem tuam mihi,


et exaudi verba mea.

ALLELUIA

Me 10, 45: Filius hominis venit ut ministraret,


et claret animam suam redemptionem pro multis.
EvANGELIVM

Le 9, 46-50: Qui minor est inter omnes vos hie maior est>>.
In illo tempore: Intravit cogitatio in discipulos, quis eorum mawr esset ...

456

Feria 3
LECTIO

Zae 8,

20-23: Venient populi multi ad


quaerendum Dominum in Jerusalem .
Haec dicit Dominus exercituum ...

lob 3,

I-3 II-I7. 20-23:

Quare ml-

sero data est lux?.


Aperuit lob os suum ...

PsALMus RESP.

Ps 86, I-3 4-5. 6-7


~ (Zae 8, 23): Deus nobiscum est.

Ps 87, 2-3. 4-5. 6.


~

7-8

(3a): Intret in conspectu tuo


oratio mea, Domine.

ALLELUIA

Me 10, 45: Filius hominis venit ut ministraret,


et claret animam suam redemptionem pro multis.
EvANGELIVM

Le 9, 5I-56: Faciem suam firmavit ut iret Jerusalem.


Dum complerentur dies assumptionis lesu, et ipse faciem suam firmavit...

HEBDOMADA XXVI

457

ANNO

Feria 4
LECTIO

Neh 2, I-8: Si videtur regi bonum,


mittas me ad civitatem patrum meorum et
aedificabo earn.

ANNO

II

lob 9,

I- 12. I 4- I 6: Quomodo iusticabitur homo compositus Deo? .

Respondens lob amicis suis ait...

Factum est in mense Nisan, anno


vicesimo Artaxerxis regis, dum hiberet, levavi vinum et dedi reg1. ..
PsALM Us RESP.

Ps 136, 1-2. 3 4-5. 6


I)' (6a): Adhaereat lingua mea faucibus me1s, s1 non memmero
tui!

Ps 87, Iobc-I r. I2-I3. I4-I5


I)' (3a): Intret in conspectu tuo oratio
mea, Domine.

ALLELUIA

Phil 3, 8-g: Omnia detrimentum feci et arbitror ut stercora,


ut Christum lucri faciam et inveniar in illo.
EVANGELIUM

Lc 9, 57-62: Sequar te quocumque zens .


In illo tempore: Ambulantibus lesu et discipulis suis m vm ...
Feria 5

458

LECTIO

N eh 8, I -4a. 5-6. 7b- I 2 : Aperuit


Esdras librum Legis, et benedixit Domino,
et respondit omnis populus: Amen! Amen!.

lob 19, 21-27: Scio quod redemptor


meus vivit .

Dixit lob: Miseremini me1 ...

In die bus illis: Congregatus est omnis


populus ... 7 Levitae erudiebant populum ...
PsALMUS RESP.

Ps 18, 8. g. IO. II
I)' (ga): Justitiae Domini rectae, laetificantes corda.

Ps 26, 7-8a. 8b-gabc. 13-14


I)' (I 3) : Credo videre bona Domini
in terra viventium.

ALLELUIA

Me 1,

5: Appropinquavit regnum Dei,


paenitemini et credite Evangelio.
EvANGELIUM

Lc 10, I- 12: Requiescet super ill am pax vestra >>.


In illo tempore: Designavit Dominus et alios septuaginta duos ...

242

459

FERIAE PER AN NUM

ANNO

Feria 6
LECTIO

Bar I, 15-22: Peccavimus ante Dominum et non credidimus .


Domino Deo nostro iustitia ...

ANNO

II

lob 38, 1. I 2-2 I; 40, 3-5: Numquid


praecepisti diluculo et ingressus es scaturigines maris? .
Respondens Dominus lob de turbine
dixit: Numquid in dicbus tuis praecepisti diluculo ...

PsALMus RESP.

Ps 78, 1-2. 3-5. 8. 9


~ (gb): Propter gloriam nominis tui,
Domine, libera nos!

Ps I38, 1-3. 7-8. g-10. I3-I4ab


~ (24b): Deduc me, Domine, in v1a
aeterna.

ALLELUIA

Cf. Ps 94, 8ab: Hodie, no lite obdurare corda vestra,


sed vocem Domini audite.
EvANGELIUM

Lc IO, I3-16: Q.ui me spernit, spernit eum qui me mzszt>>.


In illo tempore: Dixit Iesus: Vae tibi, Corazin ...
460

Sabbato
LECTIO

Bar 4, 5- I 2. 2 7-29: Q.ui induxit in


vas mala, irulucet in vas iucurulitatem .
Confide, popule meus ...

Job 42, I-3 5-6. 12-I6 (hebr. I-3


5-6. I 2- I 7): Nunc oculus meus videt te,
idcirco ipse me reprehendo .
Respondens lob Domino dixit ...

PsALMus RESP.

Ps 68, 33-35 36-37


~ (34a): Exaudivit pauperes Dominus.

Ps 118, 66. 71. 75 gr. 125. I30


~ (I 35a) : Faciem tuam, Domine,
illumina super servum
tuum.

ALLELUIA

Cf. Mt II, 25: Benedictus es, Pater, Domine caeli et terrae,


quia mysteria regni parvulis revelasti.
EVANGELIUM

Lc IO, 17-24: Gaudete quod nomina vestra scripta sunt zn caelis .


In illo tempore: Reversi sunt septuaginta duo ...

243

HEBDOMADA XXVII

HEBDOMADA VIGESIMA SEPTIMA


461

ANNO

Feria 2

LECTIO

Ion 1, I - 2, I. I I : Surrexit Jonas ut


fugeret a facie Domini.
Initium libri Ionae prophetae.
Factum est verbum Domini ad
Ionam ...

ANNO

II

Gal 1, 6- I 2 : Neque ab homine accepi


Evangelium neque didici, sed per revelationem Christi.
Fratres: Miror quod tam cito transferimini ...

PSALMUS RESP.

Ion 2, 2. 3 4 5 8
~ (7c): Eduxisti de fovea vitam
meam, Domine.

Ps 110, I-2. 7-8. 9 et IOc


~ (5b): Memor erit in saeculum testamenti sm.
vel: Alleluia.

ALLELUIA

Io 13, 34: Mandatum novurn do vobis, dicit Dominus,


ut diligatis mv1cem, sicut dilexi vos.
EvANGELIUM

Lc 10, 25-37: Q,uis est meus proximus? .


In illo tempore: Ecce quidarn legis peritus surrexit ten tans Iesum, dicens ...
Feria 3

462

LECTIO

Ion 3,

I- I o : Conversi sunt Ninevitae


de via sua mala et misertus est Deus.

Gal I, I 3-24: Revelavit Filium suum


in me ut evangeliz.arem illum in gentibus .

Factum est verbum Domini ad Ionam


sccundo, dicens ...

Fratres:
rneam ...

Audistis

conversationem

PSALM US RESP.

Ps 129, 1-2. 3-4ab. 7-8


~ (3): Si iniquitates observaveris,
Domine, quis sustinebit?

Ps 138, r-3. 13-14ab. 14c-r5


~ (24b) : Declue me, Domine, m via
aeterna.
ALLELUIA

Lc 11, 28: Beati qui audiunt verbum Dei,


et custodiunt.
EvANGELIUM

Lc 10, 38-42: A1artha excepit illum in domum suam. Maria optimam partem elegit.
In illo tempore: Intravit Jesus in quoddam castellum ...

244

463

FERIAE

ANNO

Feria 4

LECTIO

Ion 4, I- I I : Tu doles super hederam,


et ego non parcam Nineve civitati magnae? .
Affiictus est Ionas affiictione magna ...

ANNO

PER ANNUM

II

Gal 2, I-2. 7-I4: Cognoverunt gratiam


quae data est mihi .
Fratres: Post annos quattuordecim
iterum ascendi ...

PsALMus RESP.

Ps 85, 3-4 s-6. g- IO


&' (ISh): Tu es, Domine, patiens
et multae misericordiae.

Ps 116, 1. 2
&' (Me 16, IS): Euntes in mundum
universum, praedicate Evangelium.
vel: Alleluia.
ALLELUIA

Rom 8, IS be: Accepistis Spiritum adoptionis filiorum,


in quo clamamus: Abba, Pater.
EVANGELIUM

Lc 11, I -4: Domine, doce nos orare .


Factum est cum esset Iesus in loco quodam orans ...

464

Feria 5
LECTIO

Mal 3, 1 3-2oa: Ecce dies veniet succensa quasz camznus .


Invaluerunt super me verba vestra ...

Gal 3, I-S: Ex operibus legis Spiritum


accepistis, an ex auditu fidei? >>.
0 insensati Galatae ...

PsALMus RESP.

Ps 1, r-2 . 3 4 et 6
&' (Ps 39, sa): Beatus vir qui posuit
Dominum spem suam.

Lc 1, 6g-7o. 7 I -72. 73-7S


&' (cf. 68) : Benedictus Dominus Deus
Israel, quia visitavit piebern suam.

ALLELUIA

Cf. Act 16, I4b: Aperi, Domine, cor nostrum,


ut intendamus verbis Filii tui.
EVANGELIUM

Lc 11, s- I 3: ((Petite et dabitur vobis)),


In illo tempore: Ait Iesus ad discipulos: Quis vestrum habebit ...

245

HEBDOMADA XXVII

465

ANNO

Feria 6
LECTIO

ANNO

II

Ioel 1,

I 3- I 5; 2, I -2: Dies Domini,


dies tenebrarum et caliginis .

Gal 3, 7- I 4: Qjti ex fide sun! benedicuntur cum fideli Abraham.

Accingite vos et plangite ...

Fratres: Cognoscitis quia qui ex fide


sunt...
PSALMUS RESP.

Ps 9, 2-3. 6 et r6. 8-g


~ (ga): Dominus iudicabit orbem
terrae in iustitia.

Ps 110, r-2. 3-4. s-6


~ (sb): Memor erit in sacculum testamenti sm.
vel: Alleluia.

ALLELUIA

Io 12, 31 b-32: Nunc princeps huius mundi eiCietur for as, dicit Dominus;
et ego, si exaltatus fuero a terra, omnes traham ad meipsum.
EVANGELIUM

Lc 11, I s-26: Si in digito Dei eicio daemonia, pervenit in vas regnum Dei.
In illo tempore: [Cum eiecissct Iesus daemoniurn,] dixerunt quidam de turba:
In Beelzebul...
Sabbato

466

LECTIO

Ioel 4,

2-2 I

Mittite falces quonzam

Gal 3, 22-29: Omnes filii Dei estis

maturavit messis .

per fidem .

Haec dicit Dominus: Consurgant et


ascendant gentes ...

Fratres: Conclusit Scriptura omnia sub


peccato ...

PSAUIUS RESP.

Ps 96, I-2. s-6. I I-I2


~ (rn): Laetamini, iusti, in Domino.

Ps 104, 2-3. 4-5. 6-7


~ (8a): Memor fuit Dominus in saeculum testamenti sm.
vel: Alleluia.

ALLELUIA

Lc 11, 28: Beati qui audiunt verbum Dei,


et custodiunt.
EvANGELIUM

Lc 11, 27-28: Beatus venter quite portavit! Quinimmo heati qui audiunt verbum Dei>>.
In illo tempore: Loquente Iesu ad turbas, extollens vocem ...

FERIAE

PER ANNUM

HEBDOMADA VIGESIMA OCTAVA


467

ANNO

Feria 2
LECTIO

Rom 1, 1-7: Christus per quem accepimus gratiam et apostolatum ad oboeditionem fidei in gentibus .
Initium Epistolae beati Pauli apostoli
ad Romanos.
Paulus, servus Christi lesu ...

ANNO

II

Gal 4, 22-24. 26-27. 31 -

5, I: Non

sumus ancillae filii, sed liberae .

Fratres: Scriptum est quoniam Abraham duos filios habuit ...

PsALMUS RESP.

Ps 97, I. 2-gab. gcd-4


~ (2a): Notum fecit Dominus salutare suum.

Ps 112, 1-2. 34 sa et 6-7


~ (cf. 2): Sit nomen Domini benedictum in saecula !
vel: Alleluia.

ALLELUIA

Cf. Ps 94, 8ab: Hodie, nolite obdurare corda vestra,


sed vocem Domini audite.
EVANGELIUM

Lc 11, 29-32: Signum non dabitur generationi huic nisi signum lonae .
In illo tempore: Turbis concurrentibus coepit lesus dicere ...
468

Feria 3
LECTIO

Rom 1, 16-25: Cum cognovissent homines Deum, non sicut Deum glor~fica
verunt >>.

Fratres: Non erubesco Evangelium ...

Gal 5, 1-6: Circumcisio nihil valet sed


fides quae per caritatem operatur .
Fratres: Libertate nos Christus liberavit...

PsALMus RESP.

Ps 18, 2-3. 4-5


~ (2a): Caeli enarrant gloriam Dei.

Ps 118, 41. 43 44 45 47 48
'R' (4ra): Veniat super me misericordia tua, Domine.

ALLELUIA

Hebr 4, 12: Vivus est Dei sermo et efficax,


et discretor cogitationum et intentionum cordis.
EVANGELIUM

Lc 11, 37-41: Date eleemosynam et ecce omnia munda sunt vobis.


In illo tempore: Cum loqueretur lesus, rogavit illum quidam pharisaeus ...

HEBDOMADA XXVIII

469

ANNO I

247

Feria 4

ANNO II

LECTIO I
Rom 2, I-I I: Reddet unicuique secundum opera eius, ludaeo primum et Graeco .

Gal 5, IS-25: Qui sunt Christi carnem


crucifixerunt cum vitiis .

Inexcusabilis es, o homo ...

Fratres: Si Spiritu ducimini ...


PsALMUS RESP.

Ps 61, 2-3. 6-7. 9


~ (I 3 b) : Domine, reddes unicuique
iuxta opera sua.

Ps I, I-2. 3 4 et 6
~ (cf. Io 8, I2): Qui sequitur te, Domme, habebit lucem
vitae.

ALLELUIA

Io 10, 27: Oves meae vocem meam audiunt, dicit Dominus;


et ego cognosco eas et sequuntur me.
EVANGELIUM

Lc 11, 42-46: Vae vobis, pharisaeis; et vobis, legis peritis, vae!.


In illo tempore: Ait Dominus: Vae vobis, pharisaeis ...

470

Feria 5
LECTIO I

Rom 3, 2 I -30: Homo iustificatur per


fidem sine operibus legis .

Fratres: Nunc sine lege iustitia Dei


manifestata est. .. 30 usque ad unus est
Deus.

Eph I, I- IO: Elegit nos in ipso ante


mundi constitutionem .
Initium Epistolae beati Pauli apostoli
ad Ephesios.
Paulus, apostolus Christi lesu ...

PsALMus RESP.

Ps 129, I-2. 3-4b. 4c-6


~ (7): Apud Dominum misericordia,
et copiosa apud eum redemptio.

Ps 97, I. 2-3ab. 3Cd-4. 5-6


~ (n): Notum fecit Dominus salutare suum.

ALLELUIA

lo 14, 6: Ego sum via et veritas et vita, dicit Dominus;


nemo venit ad Patrem, nisi per me.
EVANGELIUM

Lc 11, 4 7-54: Requiretur sanguis prophetarum a sanguine Abel usque ad sanguinem


<:,achariae .
In illo tempore: Ait Dominus: Vae vobis quia aedificatis monumenta ...

FERIAE

471

ANNO

Feria 6
LECTIO

Rom 4, I -8 : Credidit Abraham Deo et


reputatum est illi ad iustitiam .
Fratres: Quid dicemus mvemsse
Abraham ...

ANNO

PER ANNUM

II

Eph 1, I I- 14: Ante speravimus in


Christo et vos signati estis Spiritu Sancto .
Fratres: In Christo sorte vocati sum us
[filii Israel], praedestinati ...

PsALMus RESP.

Ps 31, 1-2. 5 11
~ (cf. 7): Tu es refugium mihi, gaudio salutis circumdas me.

Ps 32, 1-2. 4-5. I2-I3


~ (12b): Beatus populus quem elegit
Dominus in hereditatem sibi.

ALLELUIA

Ps 32, 22: Fiat misericordia tua, Domine, super nos,


quemadmodum speravimus in te.
EVANGELIUM

Lc 12, 1-7: Et capilli capitis vestri omnes numerati sunt .


In illo tempore : Multis turbis circumstantibus ... , coepit Iesus dicere ...
472

Sabbato
LECTIO

Rom 4, 13. 16- 18 : Contra spem in spe


credidit .
Fratres: Non per legem prom1ssw
Abrahae ...

Eph 1, I 5-23: Christum dedit caput


supra omnia Ecclesiae quae est corpus
ipsius .
Fratres: Audiens fidem vestram ...

PsALM u s RESP.

Ps 104, 6-7. 8-g. 42-43


~ (8a) : Memor fuit Dominus in saeculum testamenti sm.
vel: Alleluia.

Ps 8, 2-3a. 4-5. 6-7


~ (7): Constituisti Filium tuum
super opera manuum tuarum.

ALLELU IA

Io 15, 26b. 27a: Spiritus veritatis testimonium perhibebit de me,


dicit Dominus;
et vos testimonium perhibetis.
EVANGELIUM

Lc 12, 8-12: Spiritus Sanctus docebit vos in ipsa hora quae oporteat dicere.
illo tempore : Dixit Jesus discipulis suis: Omnis quicumque confessus fuerit
m me ...

!n

249

HEBDOMADA XXIX

HEBDOMADA VIGESIMA NONA


473

ANNO

Feria 2
LECTIO

Rom 4, 20-25: Scriptum est et propter


nos quibus reputabitur credentibus in eum .

Fratres: In repromissione Dei non


haesitavit Abraham diffidentia ...

ANNO

II

Eph 2, 1-1 o: Convivificavit nos Christo


et consedere fecit in caelestibus .
Fratres: Cum esse tis mortui delictis ...

PsALMus RESP.

Lc 1, 6g-7o. 71-72. 73-75


~ (cf. 68) : Benedictus Dominus Deus
Israel, quia visitavit piebern suam.

Ps 99, 2. 3 4 5
~ (3b): Dominus ipse fecit nos et
1psms sumus.

ALLELUIA

Mt 5, 3: Beati pauperes spiritu,


q1oniam ipsorum est regnum caelorum.
EVANGELIUM

Lc 12, 13-21 : ~~ Quae parasti, cuius erunt? .


In illo tempon Ait Iesu quidam de turba: Magister. ..
474

Feria 3
LECTIO

Rom 5, 12. 15b. 17-19. 20b-21: Si


unius delicto mors regnavit, multo magis
in vita regnabunt .
Fratres: Sicut per unum hominem ...

Eph 2, I 2-22: Ipse est pax nostra, quz


fecit utraque unum .
Fratres: Era tis illo m tempore sme
Christo ...

PsALMus RESP.

Ps 39, 7-8a. 8b-g. IO. I 7


~ (cf. 8a et ga): Ecce venio, Domine,
ut faciam voluntatem tuam.

Ps 84, gab-10. I I-I2. I3-I4


~ (cf. g): Loquitur pacem Dominus
populo suo.

ALLELUIA

Lc 21, 36: Vigilate, omni tempore orantes,


ut possitis stare ante Filium hominis.
EvANGELIUM

Lc 12, 35-38: Beati servi quos cum venerit dominus invenerit vigilantes.
In illo tempore: Dixit Jesus discipulis sni~ Sint lumbi vestri praecincti ...

FERIAE

475

ANNO

Feria 4

II

LECTIO

Rom 6, I 2-18: Exhibete vos Deo tamquam ex mortuis viventes .


Fratres: Non regnet peccatum ...

ANNO

PER ANNUM

Eph 3, 2- I 2: Mysterium Christi nunc


revelatum est, gentes esse coheredes promzsszonzs .
Fratres: Si audistis dispensation em
gratiae D ei ...

PsALMus RESP.

Ps 123, I-3 4-6. 7-8


~

(Sa) : Adiutorium nostrum m nomine Domini.

Is 12, 2-3. 4bcd. s-6


~ ( cf. 3) : Haurietis aquas in gaudio
d e fontibus Salvatoris.

ALLELUIA

Mt 24, 42a. 44: Vigilate et estote parati,


quia qua nescitis hora Filius hominis venturus est.
EvANGELIUM

Lc 12, 39-48: Omni cui multum datum est, multum quaeretur ab eo.
In illo tempore: Dixit Jesus discipulis suis: Hoc sci tote ...

476

Feria 5
LECTIO

Rom 6, I9-23: Nunc Liberati a peccato, servi facti Deo .


Fratres: Humanum dico ...

Eph 3, I 4-2 I : In caritate radicati et


fundati, ut impleamini in omnem plenitudinem Dei >>.
Fratres: Flecto genua ...

PsALMus RESP.

Ps 1, 1-2. 3 4 et 6
~ (Ps 39, sa): Beatus vir qui posuit
Dominum spem suam.

Ps 32, I-2. 4-5. I I-12. I8-I9


~

(sb): Misericordia Domini plena


est terra.

ALLELUIA

Phil 3, 8-9: Omnia detrimentum feci et arbitror ut stercora,


ut Christum lucri faciam et invenia r in illo.
EVANGELIUM

Lc 12, .49-53: Non veni dare pacem, sed separationem .


In illo tempore: Dixit Jesus discipulis suis: Ignem veni mittere in terram ...

HEBDOMADA XXIX

477

ANNO

Feria 6
LECTIO

Rom 7, I8-25a: Quis me liberabit de


corpore mortis huius? .
Fratres: Scio quia non habitat in me ...

ANNO

II

Eph 4, I-6: Unum corpus, unus Dominus, una fides, unum baptisma >>.
Fratres: Obsecro vos, ego vinctus in
Domino ...

PsALMUS RESP.

Ps 118, 66. 68. 76. 77 93 94


~ (68b): Doce me, Domine, iustificationes tuas.

Ps 23, I -2. 3-4ab. 5-6


~ (cf. 6) : Haec est generatio quaerentium faciem tuam, Domine.

ALLELUIA

Cf. Mt 11, 25: Benedictus es, Pater, Domine caeli et terrae,


quia mysteria regni parvulis revelasti.
EvANGELIUM

Lc 12, 54-59: Faciem terrae et caeli nostis probare? hoc autem tempus quomodo nescitis probare? .
In illo tempore: Dice bat Jesus ad turbas ...
478

Sabbato
LECTIO

Rom 8, I- I I : Spiritus eius qui suscitavit Christum a mortuis habitat in vobis.


Fratres: Nihil nunc d amnationis est
his qui sunt in Christo I esu ...

Eph 4, 7- I 6: Christus est caput ex quo


totum corpus augmentum facit .
Fratres: U nicuique nostrum data est
gratia ...

PsALM us RESP.

Ps 23, I -2. 3-4ab. 5-6


~ (cf. 6) : Haec est generatio quaerentium faciem tuam, Domine.

Ps 121, I-2. 3-4a. 4b-5


~ ( 1) : In domum Domini laetantes
ibimus.

ALLELUIA

Ez 33,

I I:

Nolo mortem impii, dicit Dominus,


sed ut revertatur a via sua et vivat.
EvANGELIUM

Lc 13, 1-9: Nisi paenitentiam egeritis, omnes similiter peribitis .


Aderant quidam ipso in tempore, nuntiantes Iesu de Galilaeis ...
20

FERIAE

PER ANNUM

HEBDOMADA TRIGESIMA
479

ANNO

Feria 2
LECTIO

ANNO

II

Rom 8, 12-1 7: Accepistis Spiritum


adoptionis in quo clamamus: Abba, Pater.

Eph 4, 32 - 5, 8: Ambulate in dilectione sicut et Christus .

Fratres, debitores sumus non carm ...

Fratres: Estote invicem benigni ...

PsALMUS RESP.

Ps 67, 2 et 4 6-7ab. 20-21


~ (21a): Deus noster, Deus ad salvandum.

Ps 1, r-2. 3 4 et 6
~ (cf. Eph 5, 1): Simus imitatores Dei,
sicut filii carissimi.

ALLELUIA

Cf. lo 17, qb. a: Sermo tuus, Domine, veritas est;


sanctifica nos in veritate.
EvANGELIUM

Lc 13, 10-17: Hanc filiam Abrahae non oportuit solvi a vinculo die sabbati? .
In illo tempore: Erat Iesus docens ...

480

Feria 3
LECTIO

Rom 8,

18-25: Exspectatio creaturae


revelationem filiorum Dei exspectat .

Eph 5, 2 I -33: Sacramentum hoc magnum est, dico de Christo et Ecclesia .

Fratres: Existimo quod non sunt condignae passiones ...

Fratres: Subiecti invicem in timore


Christi ...

PsALM us RESP.

Ps 125, 1-nb. 2cd-3. 4-5. 6


~ (3a) : Magnificavit Dominus
facere nobiscum.

Ps 127, r-2. 3 4-5


~ (ra): Beati omnes qui timent Dommum.
ALLELUIA

Cf. Mt 11, 25: Benedictus es, Pater, Domine caeli et terrae,


quia mysteria regni parvulis revelasti.
EvANGELIUM

Lc 13, 18-21: Crevit granum et factum est in arborem .


In illo tempore: Dice bat Iesus: Cui simile est regnum Dei ...

253

HEBDOMADA XXX

481

ANNO

Feria 4
LECTIO

ANNO

II

Rom 8, 26-30: Diligentibus Deum


omnia cooperantur in bonum )).

Eph 6, 1-9: Non quasi hominibus ser-

Fratres: Spiritus adiuvat infirmitatem


nostram ...

Filii, oboedite parentibus vestris ...

vientes, sed ut servi Christi)).

PsALMus RESP.

Ps 12, 4-5. 6
~ (6a): Ego autem in misericordia
tua, Domine, speravi.

Ps 144, 10-1 I. 12-13ab. 13cd-14


~ (13c): Fidelis Dominus in omnibus
verbis suis.

ALLELUIA

Cf. 2 Th 2, 14: Deus vocavit nos per Evangelium,


m acquisitionem gloriae Domini nostri lesu Christi.
EVANGELIUM

Lc 13, 22-30: Venient ab oriente et occidente, et accumbent in regno Dei)).


In illo tempore: I bat Iesus per civitates et castella docens ...

482

Feria 5
LECTIO

Rom 8, 3 1 b-39: Nulla creatura poterit nos separare a caritate Dei quae est
in Christo)).
Fratres: Si Deus pro nobis ...

Eph 6, 1o-20: Accipite armaturam Dei


ut possitis, omnibus peifectis, stare)).

De caetero, fratres, confortamini in


Domino ...

PsALMus RESP.

Ps 108, 21-22. 26-27. 30-31


~ (26b): Salvum me fac, Domine,
secundum misericordiam
tuam.

Ps 143, r. 2. g-10
~ (ra): Benedictus Dominus,
sidium meum!

ALLELUIA

Cf. Lc 19, 38; 2, 14: Benedictus qui venit rex in nomine Domini;
pax m caelo et gloria in excclsis.
EvANGELIUM

Lc 13, 31-35: Non capit prophetam perire extra Jerusalem)).


In illa die accesserunt quidam pharisaeorum ...

prae-

FERIAE

254

483

ANNO

Feria 6
LECTIO

ANNO

PER ANNUM

II

Rom 9, I -5: Optarem anathema esse


pro fratribus meis .

Phil 1,

Fratres: Veritatem dico in Christo ...

Initium Epistolae beati Pauli apostoli


ad Philippenses.
Paulus et Timotheus, servi Christi
Jesu ...

I-I I: Q.ui coepit in vobis opus


bonum perjiciet usque in diem Christi.

PsALMus RESP.

Ps 147, 12-Ig. 14-I5. 19-20


~ (r2a): Lauda, Jerusalem, Dominum.

Ps 110, r-2. 3-4. 5-6


~ (n): Magna sunt opera Domini.
vel: Alleluia.

ALLELUIA

Io 10, 27: Oves meae vocem meam audiunt, dicit Dominus;


et ego cognosco eas et sequuntur me.
EvANGELIUM

Lc 14, I -6 : Cuius filius aut bos in puteum cadet, et non extrahet ilium die sabbati?>>.
Factum est cum intraret Jesus ...

484

Sabbato
LECTIO

Rom 11, 1-2a.

II-12. 25-29: Si
amissio Iudaeorum reconciliatio est mundi,
quae assumptio nisi vita ex mortuis? .
Fratres: Numquid reppulit Deus populum suum? ...

Phil 1,

8b-26: Mihi mvere Christus

est, et mori lucrum.

Fratres: Dum omni modo, sive sub


obtentu, sive in veritate, Christus,
annuntiatur ...

PsALMus RESP.

Ps 93, I2-rga. I4-15. 17-18


~ ( qa): Non repellet Dominus piebern suam.

Ps 41, 2. g. sbcd
~ (ga): Sitivit anima mea ad Deum
VIVUm.

ALLELUIA

Mt 11, 29ab: Tollite iugum meum super vos, dicit Dominus,


et discite a me, quia mitis sum et humilis corde.
EvANGELiuM

Lc 14, 1. 7-1 1 : Q.ui se exaltat humiliabitur, et qui se humiliat exaltabitur .


Factum est cum intraret Jesus ... 7 Dicebat autem ad invitatos parabolam ...

HEBDOMADA

XXXI

-------------------------------------------------------

255

HEBDOMADA TRIGESIMA PRIMA


485

ANNO I

Feria 2
LECTIO

ANNO II

Rom 11, 29-36: << Conclusit Deus omnes


in incredulitatem ut omnium misereatur .

Phil 2,

Fratres: Sine paenitentia sunt dona ...

Fratres: Si qua consolatio in Christo ...

I -4: lmplete gaudium meum


ut idem sapiatis .

PsALMUs RESP.

Ps 68, 30-3 I. 33-34. 36-3 7


~ ( I4c): In multitudine misericordiae
tuae exaudi me, Domine.

Ps 130, 1. 2. 3
~: Custodi animam me am m pace
apud te, Domine.

ALLELUIA
Io 8, 3 I b-32: Si manseritis in sermone meo, vere discipuli m e1 estis.
et cognoscetis veritatem, dicit Dominus.
EvANGELIUM

Lc 14, I 2-14: Noli vocare amicos tuos, sed pauperes et de biles.


In illo tempore: Dice bat l esus principi pharisaeorum qui se invitaverat .. .
486

Feria 3
LECTIO

Rom 12, 5-I6a: Sumus alter alterius


membra.

Fratres: Multi unum corpus sum us in


Christo ...

Phil 2, 5- I I : Humiliavit semetipsum,


propter quod Deus ilium exaltavit .
Fratres: Hoc sentite in vobis ...

PsALMUS RESP.

Ps 130, 1. 2. 3
~: Custodi animam me am m pace
apud te, Domine.

Ps 21, 26b-2 7. 28-3oa. 31-32


~ (26a): Apud tc, Domine, laus mea
in ecclesia magna.

ALLELUIA

Mt 11, 28: Venite ad m e, omnes qui Ia bora tis et onerati estis,


et ego refici am vos, dicit Dominus.
EVANGELIUM

Lc 14, I 5-24: Exi in vias et sepes et compelle intrare ut impleatur domus mea.
In illo tempore: Dixit ad Iesum quidam de simul discumbentibus: Beatus qui
manducabit ...

FER IAE

487

ANNO

Feria 4
LECTIO

Rom 13, 8-ro: Plenitudo legis est dilectio .


Fratres: Nemini quicquam debeatis ...

ANNO

PER ANNUM

II

Phil 2, I 2- I 8 : Vestram salutem operamini; Deus est enim qui operatur et velle
et per:ficere .
Carissimi mei,
distis ...

sicut semper oboe-

PsALt.IUS RESP.

Ps 111,

Ps 26,

I-2. 4-5. g
(sa): lucundus homo qui miseretur
et commodat.
vel: Alleluia.

1. 4

I3-I4

(1a): Dominus illuminatio mea et


salus mea.

ALLELUIA

1 Petr 4,

4: Si exprobramini in nomine Christi, beati,


quomam spiritus Dei super vos requiescit.
EVANGELIUM

Lc 14, 2 5-33: Qui non renuntiat omnibus quae possidet, non potest meus esse discipulus .
In illo tempore: lbant turbae multae cum Iesu, et con versus dixit ...
488

Feria 5
LECTIO

Rom 14, 7-I2: Sive vzvzmus, szve morimur, Domini sumus >>.
Fratres: Nemo nostrum sibi vivit...

Phil 3, 3-8a: Qjwe mihi erant Iuera,


haec arbitratus sum propter Christum detrimentum .
Fratres: Nos sum us circumcisio ...

PsALMUS RESP.

Ps 26,
~

1.

Ps 104, 2-3. 4-5. 6-7

I3-I4

(13): Credo videre bona Domini


in terra viventium.

(3b): Laetetur cor quaerentium


Dominum.
vel: Alleluia.

ALLELUIA

Mt 11, 28: Venite ad me, omnes qui laboratis et onerati estis,


et ego reficiam vos, dicit Dominus.
EVANGELIUM

Lc 15,

I- ro: Gaudium erit in caelo super uno peccatore paenitentiam agente .


In illo tempore: Erant appropinquantes ad Iesum public ani et peccatores ...

257

HEBDOMADA XXXI

489

ANNO

Feria 6
LECTIO

Rom 15, 14-2 I : Minister Christi lesu


ad gentes ut fiat oblatio gentium accepta .
Certus sum, fratres mei, et ego ipse
de vobis ...

ANNO

II

Phil 3, I 7 -

4, 1 : Saluatorem exspectamus qui transfigurabit corpus humilitatis


nostrae, conforme fieri corpori gloriae suae >>.
Coimitatores mei estote, fratres ...

PsALMus RESP.

Ps 97, 1. 2-3ab. 3cd-4


~ (cf. 2 b) : In conspectu gen ti urn revelavit Dominus salutare
suum.

Ps 121, I -2. 3-4a. 4b-5


~ (I) : In domum Domini laetantes
ibimus.

ALLELUIA

1 Io 2, 5: Qui servat verbum Christi,


vere in hoc caritas Dei consummata est.
EVANGELIUM

Lc 16, I -8 : Filii huius saeculi prudentiores filiis lucis in generatione sua sunt .
In illo tempore: Dicebat Iesus ad discipulos suos: Homo quidam erat dives ...

490

Sabbato
LECTIO

o- I 9 : Omnia possum in eo

Rom 16, 3-9. I6. 22-27: Salutate

Phil 4,

invicem in osculo sancto .

qui me confortat >>.

Fratres: Salutate Priscam et Aquilam ...

Fratres: Gavisus sum in Domino vehementer...

PsA LMUS RESP.

Ps 144, 2-3. 4-5. IO-I I


~ (I b) : Benedicam nomini tuo, in
saeculum, Deus meus rex.

Ps 111, I-2. 5-6. 8a et 9


~ ( Ia): Beatus vir qui timet Dominum.
vel: Alleluia.

ALLEL UIA

2 Cor 8, 9: l esus Christus egenus factus est, cum esset dives,


ut illius inopia vos divites essetis.
EvANGELIUM

Lc 16, 9- I 5: Si in iniquo mammona fideles non Juistis, quod verum est quis credet vobis? .
In illo tempore: Dice bat lesus discipulis suis: Facite vobis amicos ...

FERIAE PER ANNUM >>

HEBDOMADA TRIGESIMA SECUNDA

491

ANNO I

Feria 2

ANNO II

LECTIO I
Sap I, 1-7: Spiritus diligens hominem Tit 1, 1-9: Constitue presbyteros sicut
est sapientia: Spiritus Domini replevit tibi disposui .
Initium Epistolae beati Pauli apostoli
orbem terrarum .
ad Titum.
Initium libri Sapientiae.
Diligite iustitiam qui iudicatis ter- Paulus, servus Dei ...
ram ...
PsALMus RESP.

Ps 138, 1-3. 4-6. 7-8. 9-10


W (24b) : Declue me, Domine, m vta
aeterna.

Ps 23, I-2. 3-4ab. s-6


W (cf. 6) : Haec est generatio quaerentium faciem tuam, Domine.

ALLELUIA
Phil 2, rsd. r6a: Lucetis sicut luminaria in mundo,
verbum vitae continentes.
EVANGELIUM
Lc 17, r-6: Si septies in die conversus fuerit ad te dicens: Paenitet me, dimittes illi .
In illo tempore: Ait Jesus ad discipulos suos ...

492

Feria 3

LECTIO I
Sap 2, 23 - 3, 9: Visi sunt oculis insi- Tit 2, r-8. r 1-14: Pie vivamus exspectantes beatam spem et adventum Dei et Salpientium mori, illi autem sunt in pace.
Deus creavit hominem in incorrupti- vatoris nostri lesu Christi.
bilitate ...
Carissime: Loquere quae decent sanam doctrinam ...
PSALMUS RESP.
Ps 33, 2-3. r6-r7. r8-r9
Ps 36, 3-4. r8 et 23. 27 et 29
W (2a): Benedicam Dominum m W(39a): Salus iustorum a Domino est.
omm tempore.
ALLELUIA
lo 14, 23: Si quis diligit me, sermonem meum servabit, dicit Dominus
et Pater meus diliget eum; et ad eum vememus.
EvANGELIUM
Lc 17, 7-ro: Servi inutiles sumus: quod debuimus facere fecimus .
In illo tempore: Dixit Dominus: Quis vestrum habens servum ...

HEBDOMADA XXXII

493

ANNO

259

Feria 4
LECTIO

Sap 6,

1-11:

Audile, reges ut discatis

sapientiam .

Audite, reges, et intellegite ...

ANNO

II

Tit 3,

I -7: Eramus errantes, sed secundum suam misericordiam salvos nos fecit.

Carissime: Admone illos principibus,


potestatibus subditos esse ...
PsALMus RESP.

Ps 81, 3-4. 6-7


~ (8a): Surge, Deus, iudica terram.

Ps 22, I-3a. 3b-4. 5 6


~ (I): Dominus pascit me, ct nihil
mihi deerit.

ALLELUIA

1 Th 5, I 8: In omnibus gratias agite:


haec est enim voluntas Dei in Christo Iesu erga vos.
EvANGELIUM

Lc 17, I I- I 9: Non sunt inventi qui redirent ut darent gloriam Deo nisi hie alienigena >>.
Factum est dum iret lesus in Jerusalem ...

Feria 5

494

LECTIO

Sap 7, 22 - 8, I: Candor lucis aeternae


est sapientia et speculum sine macula Dei
potentiae .

Phm 7-20: Ilium recipe, iam non ut


servum, sed ut carissimum fratrem .
Carissime: Gaudium magnum habui ...

Est enim in sapientia spiritus intellegens ...


PsALMus RESP.

Ps 118, 8g. go. 91. I30. 135. 175


~ (8ga): In aeternum, Domine,
verbum tuum.

Ps 145, 7. 8-ga. g be- I o


~ (sa): Beatus cuius Deus lacob
est adiutor.
vel: Alleluia.

ALLELUIA

lo 15, 5: Ego sum vitis, vos palmites, dicit Dominus;


qui manet in me, et ego m eo, hie fert fructum multum.
EvANGELIUM

Lc 17, 20-25: Regnum Dei intra vos est.


In illo tempore: Interrogatus Iesus a pharisaeis ...

FERIAE

495

ANNO

Feria 6

LECTIO

Sap 13, 1 -g: Si potuerunt aestimare


saeculum, quomodo huius Dominum non
invenerunt? )).

ANNO

PER ANNUM ))

II

2 Io 4-9: Qui permanet in doctrina, hie


et Patrem et Filium habet)).
[Electa domina,] gavisus sum valde ...

Vani sunt natura omnes homines ...


PsALMUS RESP.

Ps 18, 2-3. 4-5


~ (n): Caeli enarrant gloriam Dei.

Ps 118, 1. 2. 10. I 1. q. I8
~ (I b): Beati qui ambulant m lege
Domini.

ALLELUIA

Lc 21, 28: Respicite et levate capita vestra,


quoniam appropinquat redemptio vestra.
EvANGELIUM

Lc 17, 26-37: Qua die Filius hominis revelabitur>).


In illo tempore: Ait Iesus ad discipulos suos: Sicut factum est in die bus Noe ...
Sabbato

496

LECTIO

Sap 18, 14- I 6; 19, 6-g: Apparuit in


mari rubro via sine impedimenta, et tamquam agni exsultaverunt )).
Cum quietum
omnia ...

silentium

3 lo s-8: Debemus sublevare Jratres,


ut cooperatores simus veritatis )).
Carissime [Gai], fideliter facis ...

contineret

PsALMus RESP.

Ps 104, 2-3. 36-37. 42-43


~ (sa): Mementote mirabilium
quae fecit Dominus.
vel: Alleluia.

Ps 111, I -2. 3-4 s-6


~ (I): Beatus Yir qm timet Domtnum.
vel: Alleluia
ALLELUIA

Cf. 2 Th 2, 14: Deus vocavit nos per Evangelium,


m acquisitionem gloriae Domini nostri Iesu Christi.
EvANGELIUM

Lc 18, 1-8: Deus Jaciet vindictam electorum suorum clamantium ad se )).


In illo tempore: Dice bat Iesus discipulis suis parabolam, quoniam oportet
semper orare ...

HEBDOMADA XXXIII

HEBDOMADA TRIGESIMA TERTIA


497

ANNO

Feria 2
LECTIO

ANNO

II

1 Mac 1, IO-I5. 4I-43 54-57. 62-64:

Apoc 1, I-4; 2, I-sa: Memor esto

Facta est ira magna super Israel.

unde excideris, et age poenitentiam .

In diebus illis: Exiit radix peccatrix


Antiochus...

Initium libri Apocalypsis beati Ioannis apostoli. Apocalypsis Iesu Christi ...
2, I
[ Audivi
Dominum dicentem
mihi :] Angelo Ecclesiae quae est
Ephesi scribe ...

PsALM us

Ps 118, 53 61. I34 I50. I55 I58


~ (cf. 88) : Vivifica me, Domine,
et custodiam mandata tua.

RESP.

Ps 1, I-2. 3 4 et 6
~ (Ap 2, 7b): Vincenti dabo edere
de ligno vitae.

ALLELUIA

Io 8, I 2: Ego sum lux mundi, dicit Dominus;


qui sequitur me habebit luccm vitae.
EVANGELIUM

Lc 18, 35-43: Quid tibi vis Jaciam? - Domine, ut videam .


Factum est, cum appropinquaret Iesus Iericho ...

Feria 3

498

I
Ap 3,

LECTIO

2 Mac 6,

8-3 I

Exemplum forte relinquero ut Jortiter pro legibus honesta morte


peifungantur .
I

In die bus illis: Eleazarus, unus de


primoribus scribarum ...
PsAums

Ps 3, 2-3. 4-5. 6-7


~ (6b): Dominus suscepit me.

I -6. 14-22: Si quis aperuerit


wnuam, introibo ad illum et cenabo cum
illo .

Ego, Ioannes, audivi Dominum dicentem mihi: Angelo Ecclesiae quae


est Sardis scribe ...
RESP.

Ps 14, 2-3ab. 3cd-4ab. 5


~ ( Ap 3, 2 1) : Qui vicerit, dabo ei sedere mecum in throno meo.
ALLELUIA

1 Io 4, IOb: Deus dilexit nos,

et misit Filium suum propitiationem pro peccatis nostris.


EvANGELIUM

Lc 19, I- I o: Venit Filius hominis quaerere et salvum Jacere quod perierat .


In illo tempore: Ingressus Iesus perambulabat Iericho ...

FERIAE PER ANNUM ))

499

ANNO I

Feria 4

ANNO II

LECTIO I

2 Mac 7, 1. 20-3I: Mundi creator


spiritum et vitam vobis reddet >>.
In die bus illis: Contigit septem fratres ...

Ap 4, I- I I : Sanctus Dominus Deus


omnipotens, qui erat et qui est et qui venturus est>).
Ego, Ioannes, vidi, et ecce ostium ...

PsALMus RESP.

Ps 16, I. 5-6. 8b et I 5
~ (I5b): Satiabor cum evigilavero,
conspectu tuo, Domine.

Ps 150, I-2. 3-4 s-6


W(Ap 4, 8b): Sanctus sanctus sanctus
Dominus Deus omnipotens.

ALLELUIA
Cf. Io 15, I 6: Ego vos elegi de mundo, ut eatis, et fructum afferatis,
et fructus vester maneat, dicit Dominus.
EVANGELIUM

Lc 19, I I -28: Quare non dedisti pecuniam meam ad mensam?.


In illo tempore: Dixit Iesus parabolam ...
500

Feria 5
LECTIO I

1 Mac 2, I 5-29: lbimus in testamento patrum nostrorum .


In die bus illis: Venerunt qm ex rege
compellebant ...

Ap 5, I- I o: Occisus est Agnus et


redemit nos in sanguine suo ex omni natione .
Ego, Ioannes, vidi in dextera Sedentis ...

PsALMus RESP.

Ps 49, I-2. 5-6. I4-I5


~ (23b): Qui immaculatus est in via,
ostendam illi salutare Dei.

Ps 149, I -2 . 3-4 s-6a et gb


~ (Ap 5, 10) : F ecisti nos Deo nostro
regnum et sacerdotes.
vel: Alleluia.

ALLELUIA
Cf. Ps 94, 8ab: Hodie, nolite obdurare corda vestra,
sed vocem Domini audite.
EVANGELIUM

Lc 19, 4I-44: Si cognovisses quae ad pacem tibi! .


In illo tempore: U t appropinqu avit lesus Ierusalem, vi dens civitatem ...

HEBDOMADA XXXIII

501

ANNO

Feria 6
LECTIO

1 Mac 4, 36-3 7. 52-59: Fecerunt


dedicationem altaris et obtulerunt holocausta cum laetitia .

ANNO

II

Ap 10, 8- I

I :

Accepi libellum et de-

voravi illum >>.

Ego, loannes, audivi vocem ...

In die bus illis: Dixit Judas et fratres


eiUS
PsALMus RESP.

1 Chr 29, IO. I I abc. I Id-12a. I2bcd


~ (I3b): Laudamus nomen tuum
inclitum, Domine.

Ps 118, I4. 24. 72. 103. III. I3I


~ (Io3a): Quam dulcia faucibus meis
eloquia tua!

ALLELUIA

Io 10, 27: Oves meae vocem meam audiunt, dicit Dominus;


et ego cognosco eas et sequuntur me.
EVANGELIUM

Lc 19, 45-48: Fecistis domum Dei speluncam latronum .


In illo tempore: Ingressus Jesus in templum ...
502

Sabbato
LECTIO

1 Mac 6, I- I 3 : Propter mala quae


feci in Jerusalem, pereo tristitia magna.

Ap 11, 4-12: Hi duo prophetae cruciaverunt eos qui inhabitant super terram .

In die bus illis: Rex Antiochus perambulabat superiores regiones ...

Dictum est mihi, loanni: [Ecce duo


testes mei;] hi sunt duac olivae ...

PsALI\ms RESP.

Ps 9, 2-3. 4 et 6. I6b et I9
~ (cf. I6a): Exsultabo in salutari tuo,
Domine.

Ps 143, 1. 2. g-10
~ (I a) : Benedictus Dominus, praestdium meum.

ALLELUIA

cr.

2 Tim 1,

IO:

Salva tor noster Jesus Christus destruxit mortem,


et illuminavit vitam per Evangelium.
EvANGELIUM

Lc 20, 27-40: Deus non est mortuorum, sed vivorum .


In illo tempore: Accesserunt quidam sadduceaorum, qm negant esse resurrection em, et interrogaverunt lesum, dicentes ...

FERIAE

PER ANNUM >>

HEBDOMADA TRIGESIMA QUARTA VEL ULTIMA


503

ANNO

Feria 2

lnitium libri Danielis prophetae.


Anno tertia regni Joachim ...

II

LECTIO

Dan I, I -6. 8-20: Non sunt inventi


tales ut Daniel, Ananias, Misael et Azarzas .

ANNO

Ap 14, I-3 4b-5: Nomen Christi et


Patris eius scriptum in Jrontibus suis >>.
Ego, Ioannes, vidi, et ecce Agnus
stans ... 4 Hi sequuntur Agnum ...

PsALMus RESP.

Dan 3, 52. 53 54 55 56
~ (52 b) : Et laudabilis et superexaltatus in saecula!

Ps 23, I-2. 3-4ab. 5-6


~ (cf. 6) : Haec est generatio quaeretium faciem tuam, Domine.

ALLELUIA

Mt 24, 42a. 44: Vigilate et estate parati,


quia qua nescitis hora Filius hominis venturus est.
EvANGELIUM

Lc 21, I-4: Vidit viduam pauperculam rnittentem minuta duo.


In illo tempore: Respiciens Iesus vidit cos ...
504

Feria 3
LECTIO

Dan 2, 3 I -45: Suscitabit Deus regnum


quod in aeternum non dissipabitur, et consumet universa regna .

In diebus illis: Dixit Daniel ad Nabuchodonosor: Tu, rex, vide bas ...

I
I 4- 1 g: Venit hora ut metatur,
quoniam aruit messis terrae.

Ap 14,

Ego, loannes, vidi, et ecce nubem


candidam ...

PsALMus RESP.

Dan 3, 57 58. 59 6o. 61


~ (5gb): Laudate et supcrexaltate
cum in saecula!

Ps 95, 10. 1 I-I2. I3


~ (13b): Venit Dominus iudicare
terram.

ALLELUIA

Ap 2, JOe: Esto fidelis usque ad mortem, dicit Dominus,


et dabo tibi coronam vitae.
EvANGELIUM

Lc 21, 5- I I : Non relinquetur lapis super lapidem .


In illo tempore: Quibusdam dicentibus de templo quod lapidibus bonis et
donis ornatum esset, dixit Iesus: Haec quae videtis ...

HEBDOMADA XXXIV

505

ANNO

Feria 4
LECTIO

Dan 5, 1-6. I3-14. I6-17. 23-28: Apparuerunt digiti manus hominis et scripserunt .

ANNO

II

Ap 15, 1-4: Cantabant canticum Moysi


et canticum Agni .

Ego, Ioannes, vidi aliud signum ...

In die bus illis: Baltassar rex fecit


grande convivium ... 13 Et introductus
est... 23 Adversum Dominum ...
PsALMus RESP.

Dan 3, 62. 63. 64. 65. 66. 67


~ (5gb) : Laudate et superexaltate
eum in saecula!

Ps 97, I. 2-3ab. 7-8. 9


~ (Ap 15, 3b): Magna et mirabilia
sunt opera tua, Domine Deus omnipotens.

ALLELUIA

Ap 2,

IOC:

Esto fidelis usque ad mortem, dicit Dominus,


et dabo tibi coronam vitae.
EvANGELIUM

Lc 21,

I 2- I g:

Eritis odio omnibus propter nomen meum, et capillus de capite vestro

non peribit .

In illo tempore: Dixit Jesus discipulis suis: Inicient vobis manus suas ...

506

Feria 5
LECTIO

Ap 18, I-2. 2I-23; 19, I-3 ga: Ceci-

Dan 6, 12-28: Deus misit angelum


suum et conclusit ora leonum .

dit Babylon magna .

In die bus illis: Viri accesserunt et


invenerunt ...

Ego, loannes, vidi angelum descendentem ...

PsALMus RESP.

Dan 3, 68. 6g. 70. 71. 72. 73 74


~ (5gb) : Laudate et superexaltate
eum in saecula!

Ps 99, 2. 3 4 5
~ (Ap 19, ga): Beati qui ad cenam
nuptiarum Agni vocati sunt.

ALLELUIA

Lc 21, 28: Respicite et levate capita vestra,


quomam appropinquat redemptio vestra.
EvANGELIUM

Lc 21, 20-28: Jerusalem calcabitur a gentibus donee impleantur tempora nationum .


In illo tempore: Dixit lesus discipulis suis: Cum videritis circumdari ab exercitu Jerusalem ...

FERIAE

507

ANNO

Feria 6

LECTIO

Dan 7, 2- I 4: Ecce cum nubibus caeli


quasi filius hominis .
[Ego, Daniel,] videbam in visione ...

ANNO

PER ANNUM

II

Ap 20, I-4 I I - 21, 2: Iudicati


sunt singuli secundum opera ipsorum. Vidi
Jerusalem novam descendentem de caelo >>.
Ego, Ioannes, vidi angelum descendentem ...

PsALMus RESP.

Dan 3, 75 76. 77 78. 79 8o. 8I


~ (59b): Laudate et superexaltate
eum in saecula!

Ps 83, 3 4 s-6a et 8a
~ (Ap 21, 3b): Ecce tabernaculum
Dei cum hominibus.

ALLELUIA

Lc 21, 28: Respicite et levate capita vestra,


quoniam appropinquat redemptio vestra.
EvANGELIUM

Lc 21, 29-33: Cum videritis haec fieri, scitote quoniam prope est regnum Dei.
In illo tempore: Dixit Iesus discipulis suis similitudinem ...
508

Sabbato
LECTIO

Dan 7' I s-2 7: (( Regnum et potestas


detur populo sanctorum Altissimi >>.

Ap 22, I-7: Nox ultra non erit, quo-

Horruit spiritus meus, ego, Daniel,


territus sum ...

Ostendit mihi, Ioanni, angelus Domini


fluvium ...

niam Dominus illuminabit super illos .

PsALM us RESP.

Dan ~ 82. 83. 84. 85. 86. 87


~ (59b) : Laudate et superexaltate
eum in saecula !

Ps 94, I-2. 3-5. 6-7


~ (1 Cor 16, 22 b et Ap 22, 2oc):
Marana tha! V eni, Domine
Iesu!

ALLELUIA

Lc 21, 36: Vigil ate, omni tempore orantes,


ut possitis stare ante Filium hominis.
EvANGELIUM

Lc 21, 34-36: Vigilate ut possitis fugere ista omnia quae Jutura sunt .
In illo tempore: Dixit Iesus discipulis suis: Attendite vobis ...

FERIAE

PER

ANNUM

ALLELUIA
pro Feriis per annum

509
1.

1 Sam 3, g; Io 6, 68c:

Loquere, Domine, quia audit servus tuus;


verba vitae aeternae habes.

2.

Cf. Ps 18, g:

Verba tua, Domine, laetificantes corda,


sermo tuus illuminans oculos.

3 Ps 24, 4b. sa:

Semitas tuas, Deus meus, edoce me,


dirige me in veritate tua.

4 Cf. Ps 26,

Legem pone mihi, Domine, in via tua,


et dirige me in semitam rectam.

11 :

5 Cf. Ps 94, Sab:

Hodie, nolite obdurare corda vestra,


sed vocem Domini audite.

6. Ps 110, 7b-8a:

Fidelia omnia mandata tua, Domine,


confirmata in saeculum saeculi.
Revela oculos meos, Domine,
et considerabo mirabilia de lege tua.

7 Ps 118, r8:
8. Ps 118, 27:

Viam mandatorum tuorum fac me intellegere


et exercebor in mirabilibus tuis.

g. Ps 118, 34:

De mihi intellectum
et servabo legem tuam, Domine,
et custodiam illam in toto corde meo.

10. Ps 118, 36a. 2gb:


II.

Ps 118, 88:

Inclina cor meum, Deus, in testimonia tua;


et legem tuam da mihi benigne.
Secundum misericordiam tuam vivifica me,
et custodiam testimonia oris tui.

12. Ps 118, 105:

Lucerna pedibus meis verbum tuum,


et lumen semitis meis.

13. Ps 118, 135=

Faciem tuam illumina super servum tuum,


et doce me iustificationes tuas.

14. Cf. Ps 129, 5:

Spero in Dominum,
spero in verbum eius.

15. Ps 144, 13cd:

Fidelis Dominus in verbis suis,


et sanctus in omnibus operibus sms.

16. Ps 147, r2a. rsa:

Lauda, Jerusalem, Dominum,


qui emittit eloquium suum terrae.

I7. Mt 4, 4b:

Non in pane solo vivet homo,


sed in omni verbo quod procedit de ore Dei.

r8. Cf. Mt 11, 25:

Benedictus es, Pater, Domine caeli et terrae,


quia mysteria regni parvulis revelasti.

21

ORDO LECTIONUM MISSAE

Beati qm m corde bono et optima


verbum Dei retinent,
et fructum afferunt in patientia.

19. Cf. Lc 8, 15:

20.

Cf. lo 6, 6gc. 68c:

Verba tua, Domine, spiritus et vita sunt;


verba vitae aeternae habes.

21. lo 8, 12:

Ego sum lux mundi, dicit Dominus;


qui sequitur me habebit lucem vitae.

22. Io 10, 27:

Oves meae vocem m eam audiunt,


dicit Dominus;
et ego cognosco eas et sequuntur me.

23. lo 14, 6:

Ego sum via et veritas et vita, dicit Dominus;


nemo venit ad Patrem, nisi per me.

24. Io 14, 23:

Si quis diligit m e, sermonem meum serva bit,


dicit Dominus;
et Pater meus diliget eum et ad eum veniemus.

25. lo 15, 15b:

Vos dixi arnicas, dicit Dominus,


quia omnia quae audivi a Patre mea,
nota feci vobis.

26. Cf. lo 17, 17b. a:

Sermo tuus, Domine, veritas est;


sanctifica nos in veritate.

27. Cf. Act 16, 14b:

Aperi, Domine, cor nostrum,


ut intendamus verbis Filii tui.

28. 2 Cor 5, 19:

Deus erat in Christo


mundum reconcilians sibi,
et posuit in nobis verbum reconciliationis.

29. Cf. Eph 1, I7-I8:

Pater Domini n ostri Iesu Christi


illuminet oculos cordis nostri,
ut sciamus quae sit spes vocationis nostrae.

go. Phil 2, I sd.

Lucetis sicut luminaria in mundo,


verbum vitae continentes.

6a:

31. Cf. Col 3, 16a. 17c:

Verbum Christi habitet in vobis abundanter;


gratias agentes D eo Patri per Christum.

32. Cf. 1 Th 2, 13:

Accipite verbum D ei,


non ut verbum hominum,
sed, sicut est vcre, verbum Dei.

33 Cf. 2 Th 2, 14:

Deus vocavit nos per Evangelium,


in acquisitionem gloriae
Domini nostri I esu Christi.

34 Cf. 2 Tim 1,

Salva tor noster Iesus Christus destruxit mortem,


et illuminavit vitam p er Evangclium.

10:

FERIAE PER ANNUM


35 Hebr 4, I2:

Vivus est Dei sermo et efficax,


et discretor cogitationum et intentionum cordis.

36. lac I, I8:

Voluntarie genuit nos Pater verba veritatis,


ut simus primitiae quaedam creaturae eius.

37 lac 1, 2Ibc:

In mansuetudine suscipite insitum verbum,


quod potest salvare animas vestras.

38. 1 Petr 1, 25:

Verbum Domini manet in aeternum;


hoc est autem verbum
quod evangelizatum est in vos.

39 1 lo 2, 5:

Qui servat verbum Christi,


vere in hoc caritas Dei consummata est.
PRo HEBDOMADA ULTIMA

I Mt 24, 42a. 44=

Vigilate et estate parati:


quia qua nescitis hora Filius hominis venturus est.

2. Lc 21, 28:

Respicite et levate capita vestra,


quoniam appropinquat redemptio vestra.

3 Lc 21, 36:

Vigilate, omni tempore orantes,


ut possitis stare ante Filium hominis.

4 Ap 2, IOC:

Esto fidelis usque ad mortem, dicit Dominus,


et dabo tibi coronam vitae.

Vide etiam n. I 63.


TEXTUS COMMUNES PRO CANTU PSALM! RESPONSORII: Vide SUpra, nn. I 73- I 74

PROPRIUM DE SANCTIS

Gradus singularum celebrationum hac ratione indicatur:

LITTERIS CAPITALIBUS Sollemnitates;


Festa;
litteris ordinariis Memoriae; quae autem sunt obligatoriae signantur
per mo in margine positum, quae vero sunt ad libitum nulla peculiari
indicatione notantur.
LITTERIS MINORIBUS

IANUARIUS
Die

ianuarii

IN OCTA VA NATIVIT ATIS


SOLLEMNITAS SANCTAE DEI GENETRICIS MARIAE
Vide Proprium de Tempore, supra, n. r8.

510

Die 2 ianuarii
Ss. Basilii Magni et Gregorii Nazianzeni,
episcoporum et Ecclesiae doctorum

mo

De Communi pastorum vel doctorum Ecclesiae.


LECTIO

Ps.

RESP.

ALLELUIA
EvANG.

Eph 4,
Ps 22,
Mt 23,
Mt 23,

511

1-7. 11-13, n. 722, 8.


1-3. 4 5 6, n. 721, 2.
gb. rob, n. 723, r.
8-12, n. 724, 3
Die 7 ianuarii
S. Raimundi de Penyafort, presbyteri

De Communi pastorum.
LECTIO

Ps.

RESP.

ALLELUIA
EVANG.

2 Cor 5, 14-20, n. 722, 7


Ps 102, 1-2. 3-4. 8-g. 13-14- 17-r8a, n. 739, 6.
Lc 21, 36, n. 741, 7
Lc 12, 35-40, n. 742, 22.

512

LECTIO

Ps.

RESP.

ALLELUIA
EVAN G.

De Communi pastorum vel doctorum Ecclesiae.


1 Io 2, r 8-2 5: Qui confitetur Filium, et Patrem habet )).
Filioli: novissima hora est ...
Ps 109, 1. 2. 3 4, n. 721, 7
Mt 5, r6, n. 729, I.
Mt 5, 13-rg, n. 730, 1.

513

LECTIO

Ps.

RESP.

ALLELUIA
EVANG.

Die 13 ianuarii
S. Hilarii, episcopi et Ecclesiae doctoris

Die 17 ianuarii
S. Antonii, abbatis

De Communi sanctorum [pro religiosis].


Eph 6, ro-13. r8, n. 740, 8.
Ps 15, 1-2a et 5 7-8. rr, n. 739, 3
Io 8, 31b-32, n. 741, g.
Mt 19, r6-26: Si vis perfectus esse, vade, vende quae habes )).
In illo tempore: Ecce unus accedens ad lesum, ait illi ...

mo

274

PROPRIUM DE SANCTIS

Die 20 ianuarii
514

LECTIO

Ps.

RESP.

ALLELUIA

EVAN G.

De Communi martyrum vel pastorum [pro papa].


1 Petr 5, I-4, n. 722, 13.
Ps 39, 2 et 4ab. 7-8a. 8b-g. 1o, n. 72 I, 3
Io 10, J4, n. 723, 5
Io 21, 15-I7, n. 724, 12.
515

LECTIO

Ps.

RESP.

ALLELUIA

EVANG.

S. Fabiani, papae et martyris

S. Sebastiani, martyris

De Communi martyrum.
1 Petr 3, 14-I 7, n. 7I6, 8.
Ps 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-g, n. 715, 2.
lac 1, 12, n. 7I7, 4
Mt 10, 28-33, n. 718, 2.
Die
516

LECTIO

Ps.

RESP.

ALLELUIA

EVANG.

21

ianuarii

S. Agnetis, virginis et martyris

mo

De Communi martyrum vel virginum.


1 Cor 1, 26-31, n. 740, 2.
Ps 22, 1-3. 4 5 6, n. 739, 4
Io 15, gb. 5b, n. 741, I3.
Mt 13, 44-46, n. 742, 5
Die
517

22

ianuarii

S. Vincentii, diaconi et martyris

De Communi martyrum.
LECTIO

Ps.

RESP.

ALLELUIA

EVANG.

2 Cor 4, 7-15, n. 716, 3


Ps 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-g, n. 7 r 5, 2.
Mt 5, ro, n. 717, 1.
Mt 10, 17-22, n. 718, 1.

Die 24 ianuarii
518

LECTIO

Ps.

RESP.

ALLELUIA

EvANG.

S. Francisci de Sales,
episcopi et Ecclesiae doctoris

De Communi pastorum vel doctorum Ecclesiae.


Eph 3, 8-12, n. 728, 4
Ps 36, 3-4 5-6. 30-3 I, n. 72 7' 2.
Io 13, 34, n. 741, 10.
Io 15, g-17, n. 742, 25.

mo

275

IANUARIUS

Die 25 ianuarii

5I9
LECTIO

IN CONVERSIONE S. PAULI, APOSTOLI

Act 22, 3 I 6: Exsurgens baptiz.are et ablue peccata tua invocato


nomine Iesu .

In diebus illis: Dicit Paulus ad populum: Ego sum vir ludaeus ...
Vel Act 9, 1 22: Dicetur tibi quid te oporteat facere .
In die bus illis: Saul us, adhuc spirans minarum ...
Ps.

RESP.

Ps 116, 1. 2
~ (Me I6, 15): Euntes in mundum universum, praedicate
Evangelium.
vel: Alleluia.

ALLELUIA

Cf. lo I5, I6: Ego vos elegi de mundo, ut eatis et fructum afferatis,
et fructus vester maneat, dicit Dominus.

EVANG.

Me I6, I SI 8: Euntes in mundum universum, praedicate Evangelium >>.


In illo tempore: [ Apparens Jesus undecim] dixit eis: Euntes in
mundum universum ...
In Missa votiva S. Pauli dicuntur lectiones ut supra.

Die 26 ianuarii

Ss. Timothei et Titi, episcoporum

520

mo

Lectio prior huius memoriae est propria.

De Communi pastorum.
LECTIO

2 Tim I,

8: Recordationem accipiens eius fidei quae est in te non

ficta .

Paulus, apostolus Christi lesu ...


Vel Tit I, I-5: Tito germano filio secundum communem fidem.
Paulus, servus Dei ...
Ps.

RESP.

Ps 95, I-2a. 2b-3. 78a. IO, n. 72I, 5

ALLELUIA

Lc 4, I8, n. 723, 4

EvANG.

Lc IO, Ig, n. 724, 8.


Die 27 ianuarii

52 I

S. Angelae Merici, virginis

De Communi virginum vel sanctarum [pro educatoribus].


LECTIO

Ps.

RESP.

ALLELUIA

EVANG.

I Petr 4, 7b-1 I, n. 740,I5.

Ps 148, I2. I II3a. I3C-I4, n. 733,2.


Cf. Mt 11, 25, n. 74I,4.
Me 9, 34-37, n. 742,I5.

PROPRIUM DE SANCTIS

Die 28 ianuarii

522

S. Thomae de Aquino,
presbyteri et Ecclesiae doctoris

mo

De Communi doctorum Ecclesiac vel pastorum.


LECTIO

Ps.

RESP.

ALLELUIA

EvANG.

Sap 7, 7-10. I5-16, n. 725,'2.


Ps 118, g. 10. 11. 12. I3. 14, n. 727,3.
Mt 23, gb. 10b, n. 729,2
Mt 23, 8-I2, n. 730,4.

Die 3 I ianuarii

523

S. Ioannis Bosco, presbyteri

D e Communi pastorum vel sanctorum [pro educatoribus].


LECTIO

Ps.

RESP.

ALLELUIA

EVANG.

Phil 4, 4-9, n. 740, ro.


Ps 102, I -2. 3-4. 8-g. I 3- q.. I 7- I Sa, n. 739,6.
Mt 23, I 1. 12b, n. 741,6.
Mt 18, I-5, n. 742,7.

mo

FEBRUARIUS

FEBRUARIUS
Die 2 februarii

524
LECTIO

Ps.

RESP.

LECTIO

II

ALLELUIA

EVANG.

IN PRAESENTATIONE DOMINI

Mal 3, I -4: Veniet ad templum suum Dominator quem vos quaeritis .


Haec dicit Dominus Deus: Ecce ego mittam angelum meum ...
Ps 23, 7 8. g. IO
~ (Iob): Dominus virtutum ipse est rex gloriae.
Hebr 2, 14-18: Debuit per omniafratribus similari.
Quia pueri communicaverunt sanguini et carni, et 1pse Iesus
similiter participavit iisdem ...
Le 2, 32: Lumen ad revelationem gentium,
et gloriam plebis tuae, Israel.
Le 2, 22-40 (longior) vel 22-32 (brevior): Viderunt oculi met
salutare tuum>>.

Postquam impleti sunt dies purgationis eorum secundum legem


Moysis, tulerunt Icsum parentes eius in Hierosolymam ...
Die 3 februarii

525
LECTIO

Ps.

RESP.

ALLELUIA
EVANG.

De Communi martyrum vel pastorum.


Rom 5, 1-5, n. 716,1.
Ps 116, I. 2, n. 721,8.
Mt 28, Iga. 2ob, n. 723,2.
Me 16, I 5-20, 724,6.

526
LECTIO

Ps.

RESP.

ALLELUIA
EVANG.

S. Blasii, episeopi et martyris

S. Ansgarii, episeopi

De Communi pastorum [pro missionariis].


Is 52, 7-10, n. 719,5
Ps 95, 1-2a. 2b-3. 7-8a. ro, n. 721,5.
Me 1, I 7, n. 723,3.
Me 1, 14-20, n. 724,5.
Die 5 februarii

527
LECTIO

Ps.

RESP.

ALLELUIA
EVANG.

S. Agathae, virginis et martyris

De Communi martyrum vel virginum.


1 Cor 1, 26-31, n. 740,2.
Ps 30, 3cd-4. 6 et 8ab. I 6bc et I 7, n. 7 I 5, I.
1 Petr 4, I4, n. 717,5
Le 9, 23-26, n. 718,4.

mo

PROPRIUM DE SANCTIS

528

Die 6 februarii
Ss. Pauli Miki,
presbyteri, et sociorum, martyrum

mo

De Communi martyrum.
LECTIO

Ps.

RESP.

ALLELUIA
EvANG.

Gal 2, I9-20, n. 740,5.


Ps 125, I-nb. 2cd-3. 4-5. 6, n. 7I5,4
Mt 28, 19a. 20b, n. 723,2.
Mt 28, I6-2o, n. 724,4.

529
LECTIO

Ps.

RESP.

ALLELUIA
EvANG.

De Communi sanctorum [pro educatoribus].


Tob 12, 6-I3, n. 737,8.
Ps 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. IO-II, n. 739,5.
Mt 5, 3, n. 74I,I.
Me 10, I7-30 (longior) vel 17-27 (brevior), n. 742,I7.

530

LECTIO

Ps.

RESP.

ALLELUIA
EvANG.

Ps.

RESP.

ALLELUIA
EVANG.

Ps.

RESP.

ALLELUIA
EVANG.

mo

Die I I februarii
Beatae Mariae Virginis de Lourdes

De Communi beatae Mariae Virginis.


Is 66, IO-I4C: Ecce ego dirigam ad earn quasi fluvium pacem>>.
Laetamini cum Ierusalem ... I 4 usque ad servis eius.
Iudt 13, I8bcde. I9, n. 709,2.
Cf. Lc 1, 45, n. 7I I,2.
Jo 2, I-I I, n. JI2,I I.

532
LECTIO

Die IO februarii
S. Scholasticae, virginis

De Communi virginum vel sanctarum [pro religiosis].


Cant 8, 6-7, n. 73I,I.
Ps 148, I-2. I I-I3-a. 13C-14, n. 733,2.
lo 14, 23, n. 735, I.
Lc 10, 38-42, n. 736,3.

531

LECTIO

Die 8 februarii
S. Hieronymi Emiliani

Die 14 februarii
Ss. Cyrilli, monachi, et Methodii, episcopi

De Communi pastorum [pro missionariis] vel sanctorum.


Act 13, 46-49, n. 720,1.
Ps 116, I. 2, n. 72 I ,8
Lc 4, 18, n. 723,4.
Lc 10, 1-g, n. 724,8.

mo

FEBRUARIUS

2 79

Die I 7 februarii

533

LECTIO

Ps.

RESP.

ALLELUIA

EvANG.

Ss. Septem Fundatorum


Ordinis Servo rum B. M. V.

De Communi sanctorum [pro religiosis].


Rom 8, 26-30, n. 740,1.
Ps 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. IO-I I, n. 739,5.
Mt 5, 3, n. 74I,I.
Mt 19, 27-29, n. 742,9.
Die 2 I februarii

534

LECTIO

Ps.

RESP.

ALLELUIA

EVANG.

S. Petri Damiani,
episcopi et Ecclesiae doctoris

De Communi doctorum Ecclesiae vel pastorum vel sanctorum


[pro religiosis].
2 Tim 4, I-5, n. 728,7.
Ps 15, I-2a et 5 7-8. I I, n. 739,3.
Io 15, gb. 5b, n. 74I,I3.
Io 15, I-8, n. 742,24.
Die 22 februarii

535
LECTIO

Ps.

RESP.

ALLELUIA

EVANG.

CA THEDRAE S. PETRI, APOSTOL!

1 Petr 5, I-4: Consenior et testis Christi pasrionum .


Carissimi: Seniores qui in vobis sunt ...
Ps 22, I-3a. 3b-4. 5 6
~ (I): Dominus pascit me, et nihil mihi deerit.
Mt 16, I 8: Tu es Petrus, et super hanc petram
aedificabo Ecclesiam meam,
et portae inferi non praevalebunt adversum earn.
Mt 16, I 3- I9: Tu es Petrus, et tibi dabo claves regni caelorum .
In illo tempore: Venit lesus in partes Caesareae Philippi ...
In Missa votiva S. Petri dicuntur lectiones ut supra.

Die 23 februarii

536

S. Po1ycarpi, episcopi et martyris

De Communi martyrum vel pastorum.


LECTIO

Ps.

RESP.

ALLELUIA

EVANG.

Ap 2, 8- I

I :

Scio tribulationem tuam et paupertatem tuam .

Angelo Smyrnae Ecclesiae scribe ...


Ps 30, 3cd-4. 6 et 8ab. I 6bc et I 7. n. 7 I 5, 1.
n. 7I7,6.
Io 15, I8-2I, n. 7I8,6.

mo

l"ROPRIUM DE SANCTIS

MAR TIUS
Die 4 martii

537

S. Casimiri

De Communi sanctorum.
LECTIO

Ps.

RESP.

ALLELUIA

EVANG.

Phil 3, 8-q, n. 740,9.


Ps 14, 2-3ab. 3cd-4ab. 5, n. 739,2.
Io 13, 34, n. 741,10.
lo 15, 9-17, n. 742,25

Die 7 martii

538

Ss. Perpetuae et Felicitatis, martyrum

mo

De Communi martyrum.
LECTIO

Ps.

RESP.

ALLELUIA

EVANG.

Rom 8, 31b-39, n. 716,2.


Ps 123, 2-3. 4-5. 7b-8, n. 715,3.
Mt 5, 10, n. 717,1.
Mt 10, 34-39, n. 718,3.

Die 8 martii

539

S. Joannis a Deo, religiosi

De Communi sanctorum [pro religiosis; pro iis qm opera misericordiae excrcuerunt].


LECTIO

Ps.

RESP.

ALLELUIA

EVANG.

1 lo 3, 14-18, n. 740,16.
Ps lll, 1-2. 3-4. 5-7a, 7b-8. 9, n. 739,7.
Io 13, 34, n. 741,10.
Mt 25, 31-40, n. 742,13.

Die 9 martii

540

S. Franciscae Romanae, religiosae

De Communi sanctarum.
LECTIO

Ps.

RESP.

ALLELUIA

EVANG.

Prov 31, 10-13. 19-20. 30-31, n. 737,11.


Ps 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11, n. 739,5.
Io 13, 34, n. 741,10.
Mt 22, 34-40, n. 742,10.

MARTIUS

Die I 7 martii
541
LECTIO I
Ps. R E SP.
ALLELUIA
EvANG.

S. Patricii, episcopi

De Communi pas to rum [pro missionariis].


1 Petr 4, 7b-I I, n. 740,I5
Ps 95, 1-2a. 2b-g. 7-8. 10, n. 72I,5.
Me 1, J7, n. 723,3.
Lc 5, I-II, n. 724,7.
Die I 8 martii
542

LECTIO I
Ps. RESP.
ALLELUIA
EvANG.

S. Cyrilli Hieroso1ymitani,
episcopi et Ecclesiae doctoris

De Communi pastorum vel doctorum Ecclesiae.


1 Io 5, r-5, n. 740,I8.
Ps 18, 8. 9 Io. 1 I, n. 727,1.
lo 15, 9b. 5b, n. 74I , 13.
lo 15, I-8, n. 742,24.
Die 19 martii
543

S. IOSEPH,
SPONSI BEATAE MARIAE VIRGINIS

2 Sam 7, 4-5a. I2-qa. r6: Dabit illi Dominus Deus sedem David
patris eius ( Lc I ,32).
In diebus illis: Ecce sermo Domini ad N athan dicens ...
Ps. RESP.
Ps 88, 2-3. 4-5. 27 et 29
~ (37) : Semen eius in aeternum man ebit.
LECTIO II
Rom 4, I 3 16- I 8. 22: Contra spem in spe credidit .
Fratres: Non per legem promissio Abrah ae ...
f ANTE Ev. Ps 83, 5: Beati qui habitant in domo tua, Domine,
VEL ALLELUIA
in perpetuum laudabunt te.
EvANG.
Mt 1, I 6. I 8-2 I. 24a: Joseph fecit sicut praecepit ei angelus Domini.
Iacob genuit Joseph, virum Mariae ...
Vel Lc 2, 41-5Ia: Ecce pater tuus et ego dolentes quaerebamus te .
Ibant parentes I esu per omnes annos ... 51 usque ad subditus illis.

LECTIO I

Die 23 martii
544

LECTIO I
Ps. RESP.
ALLELUIA
EvANG.

S. Turibii de Mogrovejo, episcopi

De Communi pastorum.
2 Tim 1, I3-14; 2, I-g, n. 722,11.
Ps 95, 1-2a. 2b-g. 7-8a. 10, n. 721,5.
Io 10, I4, n. 723,5.
Mt 9, 3538, n. 724, I.

PROPRIUM De SANCTIS

Die

545

IN ANNUNTIATIONE DOMINI

Is 7, 10- I 4; 8, I o : Ecce virgo concipiet .


In die bus illis: Locutus est Dominus ad Achaz dicens... et vocabit nomen eius Emmanuel [quia Nobiscum-Deus].

RESP.

Ps 39, 7-8a. 8b-g. IO. I I


~ (8a et ga): Ecce venia, Domine, ut faciam voluntatem tuam.

LECTIO

martii

LECTIO

Ps.

25

ANTE

II

Hebr 10, 4-ro: In capitulo libri scriptum est de me utfaciam, Deus,


voluntatem tuam .
Fratres: Impossibile est sanguinem taurorum et hircorum auferre
peccata. Ideo ingredien mundum Christus dicit ...

Ev. Io 1, r 4ab: Verbum caro factum est et habitavit in nobis,


et vidimus gloriam eius.

VEL ALLEL.

EVANG.

Lc 1, 26-38: Ecce concipies in utero et paries filium >>.


In illo tempore: Missus est angelus Gabriel...

APRILIS

APRIL IS
546

LECTIO

Ps.

RESP.

ALLELUIA

EvANG.

De Communi sanctorum [pro religiosis].


Phil 3, 8-I4, n. 740,9.
Ps 15, I-2a et 5 7-8. II, n. 739,3.
Mt 5, 3, n. 74I,I.
Lc 12, 32-34, n. 742,21.

547

LECTIO

Ps.

RESP.

ALLELUIA

EvANG.

Ps.

RESP.

ALLELUIA

EvANG.

Ps.

RESP.

ALLELUIA

EV'ANG.

Ps.

RESP.

ALLELUIA

EVAN G.
22

Die 7 aprilis
S. loannis Baptistae de Ia Salle, presbyteri

mo

De Communi pastorum vel sanctorum [pro educatoribus].


2 Tim 1, I3-I4; 2, I-3, n. 722,11.
Ps 1, 1-2. 3 4 et 6, n. 739,1.
Mt 23, I 1. I2b, n. 74I,6.
Mt 18, 1-5, n. 742,7.

550

LECTIO

Die 5 aprilis
S. Vincentii Ferrer, presbyteri

De Communi pas to rum [pro missionariis].


2 Tim 4, I-5, n. 722,I2.
Ps 39, 2 et 4ab. 7-8a. 8b-9. 10, n. 72I,3.
Lc 21, 36, n. 741,7.
Lc 12, 35-40, n. 742,22.

549

LECTIO

Die 4 aprilis
S. Isidori, episcopi et Ecclesiae doctoris

De Communi pastorum vel doctorum Ecclesiae.


2 Cor 4, I-2. 5-7, n. 722,6.
Ps 36, 3-4. 5-6. 30-3I, n. 727,2.
Io 15, 5, n. 729,4.
Lc 6, 43-45, n. 730,6.

548

LECTIO

Die 2 aprilis
S. Francisci de Paola, eremitae

Die I I aprilis
S. Stanislai, episcopi et martyris

De Communi martyrum vel pastorum.


Ap 12, IO-I2a, n. 7I4,3
Ps 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9, n. 715,2.
2 Cor 1, 3b-4a, n. 7I7,3
Io 17, I Ib-19, n. 7I8,7.

mo

PROPRIUM DE SANCTIS

551
LECTIO

Ps.

RESP.

ALLELUIA

EVANG.

De Communi martyrum vel pastorum [pro papa].


2 Tim 2, 8-I3; 3, 10-12, n. 716,5.
Ps 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6, n. 7I5,4
n. 717,6.
Io 15, r8-2r, n. 718,6.
552

LECTIO

Ps.

RESP.

ALLELUIA

EvANG.

Ps.

RESP.

ALLELUIA

EVANG.

Ps.

RESP.

ALLELUIA

EvANG.

Die 23 aprilis
S. Georgii, martyris

De Communi martyrum.
Ap 21, 5-7, n. 7I4,4
Ps 125, 1-2ab. 2cd-g. 4-5. 6, n. 715,4.
1 Petr 4, 14, n. 717,5.
Lc 9, 23-26, n. 718,4.
554

LECTIO

Die 2 I aprilis
S. Anselmi, episcopi et Ecclesiae doctoris

De Communi pastorum vel doctorum Ecclesiae.


Eph 3, I4-19, n. 740,7.
Ps 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. ro-I I, n. 739,5.
Io 6, 64b et 6gb, n. 729,3.
Mt 7, 21-29, n. 730,2.
553

LECTIO

Die 13 aprilis
S. Martini I, papae et martyris

Die 24 aprilis
S. Fidelis de Sigmaringen,
presbyteri et martyris

De Communi martyrum vel pastorum.


Col 1, 24-29, n. 722,9.
Ps 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9, n. 7I5,2.
lo 13, 34, n. 741,ro.
lo 17, 20-26, n. 742,26.
Die 25 aprilis
555

LECTIO

Ps.

RESP.

ALLELUIA

EVANG.

S. MARCI, EVANGELISTAE

1 Petr 5, 5 b- r 4 : Salutat vos Marcus filius meus .


Carissimi : Omnes invicem humilitatem induite ...
Ps 88, 2-3. 6-7. r6-I7
~ (cf. 2a) : Misericordias tuas, Domine, in aeternum cantabo.
vel: Alleluia.
1 Cor 1, 23a-24b: Nos praedicamus Christum crucifixum,
Dei virtutem et Dei sapientiam.
Me 16, I s-20: Praedicate Evangelium omni creaturae .
In illo tempore: [Apparens Iesus undecim] dixit eis: Euntes ...

APRILIS

Die 28 aprilis

556

LECTIO

Ps.

RESP.

ALLELUIA
EVANG.

S. Petri Chanel, presbyteri et martyris

De Communi martyrum vel pas to rum [pro missionariis].


1 Cor 1, 18-25, n. 722,2.
Ps 116, 1. 2, n. 721,8.
Me 1, 17, n. 723,3.
Me 1, 14-20, n. 724,5.
Die 29 aprilis

557

LECTIO

Ps.

RESP.

ALLELUIA
EVANG.

S. Catharinae Senensis, virginis


et Eeclesiae doetoris

De Communi virginum.
1 lo 1, 5 - 2, 2: Sanguis /esu mundat nos ab omni peccato .
Carissimi: Haec est annuntiatio quam audivimus a Iesu Christo
et annuntiamus vobis ...
Ps 102, 1-2. 3-4. 8-g. 13-14. 17-8a, n. 739,6.
Cf. Mt 11, 25, n. 741,4.
Mt 11, 25-30, n. 742,4.
Die 30 aprilis

558
LECTIO

Ps.

RESP.

ALLELUIA
EVANG.

mo

S. Pii V, papae

De Communi pas to rum [pro papa].


1 Cor 4, 1-5, n. 722,3.
Ps 109, 1. 2. 3 4, n. 721,7.
Io 10, 14, n. 723,5
lo 21, 15-17, n. 724,12.

PROPRIUM DE

SANCTIS

MAlUS
Die
559

maii

S. Joseph opificis

Evangelium huius memonae est proprium.


LECTIO

Ps.

RESP.

Gen 1, 26 - 2, 3: Replete terram et subicite earn.


Ait Deus: Faciamus hominem ...
Vel Col 3, I4-IS. q. 23-24: Q_uodcumque facitis, ex ammo operamini, sicut Domino et non hominibus .
Fratres: Super omnia haec caritatem ...

Ps 89, 2. 3-4. I2-I3. I4 et I6


~ (I 7c): Opus manuum nostrarum confirma, Domine.
vel: Alleluia.

ALLELUIA

Ps 67, 20: Benedictus Dominus die q uotidie;


porta bit nos Deus, salutarium nostrorum!

EvANG.

Mt 13, 54-58: Nonne hie est fabri filius?>>.


In illo tempore: Veniens Iesus in patriam suam ...
Die
560

LECTIO

Ps.

RESP.

ALLELUIA

EvANG.

man

S. Athanasii, episcopi et Ecclesiae doctoris

mo

De Communi pastorum vel doctorum Ecclesiae.


1 Io 5, I-S, n. 7I6,Io.
Ps 36, 3-4. s-6. 30-3I, n. 727,2.
Mt 5, Io, n. 7I7,I.
Mt 10, 22-25a: Cum persequentur vos in civitate ista, fugite in aliam .
In illo tempore: Dixit lesus discipulis suis: Eritis odio omnibus ...
Die 3 maii

561
LECTIO

Ps.

RESP.

SS. PHILIPPI ET IACOBI, APOSTOLORUM

1 Cor 15, I -8: Dominus visus est Jacobo, deinde apostolis omnibus.
Notum vobis facio, fratres, Evangelium ...
Ps 18, 2-3. 4-5
~ (sa) : In omnem terram exivit sonus eorum.
vel: Alleluia.

ALLELUIA

Io 14, 6b. gc: Ego sum via et veritas et vita, dicit Dominus;
Philippe, qui vidit me vidit Patrem.

EVANG.

Io 14, 6-I4: Tanto tempore vobiscum sum, et non cognovisti me?.


In illo tempore: Dicit Iesus ad Thomam: Ego sum via ...

MAlUS

Die 12 man

562

Ss. Nerei et Achillei, martyrum

De Communi martyrum.
LECTIO

Ps.

RESP.

ALLELUIA

EVAN G.

Ap
Ps
Mt
Mt

563

7, g-17, n. 714,2.
123, 2-3. 4-5. 7b-8, n. 715,3.
5, 10, n. 717,1.
10, I7-22, n. 718,1.

S. Pancratii, martyris

De Communi martyrum.
LECTIO

Ps.

RESP.

ALLELUIA

EvANG.

Ap
Ps
Cf.
Mt

19, I. 5-ga, n. 738,3.


102, I-2, 3-4, 8-g, 13-I4, I7-I8a, n. 739,6.
Mt 11, 25, n. 741,4.
11, 25-30, n. 742,4.

Die I4 man

564
LECTIO

S. MATTHIAE, APOSTOLI

Act 1, I 5- I 7. 20-26: Et cecidit sors super Matthiam et annumeratus


est cum undecim apostolis .
In diebus illis exsurgens Petrus ...

Ps.

RESP.

Ps 112, I -2. 3-4 s-6. 7-8


ij (cf. 8) : Collocavit eum Dominus cum principibus populi sui.
vel: Alleluia.

ALLELUIA

Cf. Io 15, 16: Ego vos elegi de mundo, ut eatis et fructum afferatis, et fructus vester maneat, dicit Dominus.

EVANG.

Io 15, g- I 7: Non vos me elegistis, sed ego elegi vos .


In illo tempore: Dixit Iesus discipulis suis: Sicut dilexit me Pater ...

Die 18 maii

565

S. Joannis I, papae et martyris

De Communi martyrum vel pastorum [pro papa].


LECTIO

Ps.

RESP.

ALLELUIA

EvANG.

Ap 3, 14b. 20-22, n. 738,2.


Ps 22, I-3 4 5 6, n. 72I,2.
lo 15, I5b, n. 723,7.
Lc 22, 24-30, n. 724,9.

PROPRIUM DE SANCTIS

Die 20 man

566

LECTIO

Ps.

RESP.

ALLELUIA

EvANG.

S. Bernardini Senensis, presbyteri

De Communi pastorum [pro missionariis].


Act 4, 8-1 2 : Non est in alio aliquo salus .
In die bus illis: Repletus Spiritu Sancto Petrus dixit: Principes
populi ...
Ps 39, 2 et 4ab. 7-Ba. 8b-g. I o, n. 72 I ,3.
Io 8, I2, n. 74I,8.
Lc 9, 57-62, n. 742, I9.
Die 25 man

567

LECTIO

Ps.

RESP.

ALLELUIA

EvANG.

De Communi pastorum vel doctorum Ecclesiae.


1 Cor 2, 10b-I6, n. 728,3.
Ps 118, 9 10. I 1. I2. I3. 14, n. 727,3.
lo 6, 63c. 68c, n. 729,3.
Mt 7, 2I-29, n. 730,2.

568

LECTIO

Ps.

RESP.

ALLELUIA

EvANG.

Ps.

RESP.

ALLELUIA

EvANG.

S. Gregorii VII, papae

De Communi pas to rum [pro papa].


Act 20, I 7-I8a. 28-32. 36, n. 720,2.
Ps 109, 1. 2. 3 4, n. 72I,7.
Me 1, 17, n. 723,3.
Mt 16, I3-I9, n. 724,2.

569

LECTIO

S. Bedae V enerabilis,
presbyteri et Ecclesiae doctoris

S. Mariae Magdalenae de' Pazzi, virginis

De Communi virginum vel sanctarum [pro religiosis].


1 Cor 7, 25-35, n. 734,1.
Ps 148, I-2. I I-13a. 13c-q, n. 733,2.
lo 8, 31h-32, n. 741,9.
Me 3, 31-35, n. 742,14.
Die 26 mau

570

LECTIO

Ps.

RESP.

ALLELUIA

EvANG.

S. Philippi Neri, presbyteri

De Communi pastorum vel sanctorum [pro religiosis].


Phil 4, 4-9, n. 740,10.
Ps 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-g. I o- II, n. 739,5.
Io 15, gb. sb, n. 741,13.
Io 17, 20-26, n. 742 ,26.

mo

MAlUS

Die 27 man

571

LECTIO

Ps.

RESP.

ALLELUIA
EVANG.

S. Augustini Cantuariensis, episcopi

De Communi pas to rum [pro missionariis].


1 Th 2, 2b-8, n. 722,IO.
Ps 95, I-2a. 2b-3. 7-Ba. 10, n. 72I,5.
Io 10, 14, n. 723,5.
Mt 9, 35-38, n. 724, I.
Die 3I man

572
LECTIO

IN VISITATIONE BEATAE MARIAE VIRGINIS

Soph 3, 14- I 8: Rex Israel Dominus in medio tui .


Lauda, filia Sion ...
Vel Rom 12, g- I 6b: Necessitatibus sanctorum communicantes, hospitalitatem sectantes .

Ps.

RESP.

ALLELUIA

EvANG.

Fratres: Dilectio sine simulatione... 16 usque ad humilibus consentientes.


Is 12, 2-3. 4bcd. s-6
~ (6b): Magnus in medio tui Sanctus Israel.
Cf. Lc 1, 45: Beata es, Virgo Maria, quae credidisti,
quoniam perficientur ea quae dicta sunt tibi a Domino.
Lc 1, 39-56: Unde hoc mihi ut veniat mater Domini mei ad me?.
Exsurgens Maria in diebus illis abiit in montana ...
Sabbato post dominicam secundam post Pentecosten

573

Immacu1ati Cordis beatae Mariae Virginis

Evangelium huius memoriae est proprium.


LECTIO

Ps.

RESP.

ALLELUIA
EVANG.

De Communi beatae Mariae Virginis.


Is 61, g-I I, n. 707,9
1 Sam 2, 1. 4-5. 6-7. 8abcd, n. 709,1.
Cf. Lc 2, Ig, n. 71 I,3.
Lc 2, 4 I- 5 I : Conservabat omnia verba in corde suo >>.
lbant parentes Iesu per omnes annos in Jerusalem ...

PROPRIUM DE SANCTIS

IUNIUS
574
LECTIO

Ps.

RESP.

ALLELUIA

EvANG.

Ps.

RESP.

ALLELUIA

EvANG.

Ps.

RESP.

ALLELUIA

EvANG.

Ps.

RESP.

ALLELUIA

EvANG.

Ps.

RESP.

ALLELUIA

EvANG.

Die 5 iunii
S. Bonifatii, episcopi et martyris

De Communi martyrum vel pastorum [pro missionariis].


Act 26, 19-23, n. 720,3.
Ps 116, I. 2, n. 721,8.
lo 10, I4, n. 723,5.
Io 10, II-16, n. 724,10.

578
LECTIO

Die 3 iunii
Ss. Caroli Lwanga et sociorum, martyrum

rno

De Communi martyrum.
2 Mac 7, 1-2. 9-14, n. 7I3,3
Ps 123, 2-3. 4-5, 7b-8, n. 715,3
Mt 5, 3, n. 741,1.
Mt 5, I-12a, n. 742,1.

577
LECTIO

Die 2 iunii
Ss. Marcellini et Petri, martyrum

De Communi martyrum.
2 Cor 6, 4-Io, n. 7I6,4.
Ps 123, 2-3. 4-5. 7b-8, n. 7I5,3
2 Cor 1, 3b-4a, n. 7I7,3
lo 17, I Ib-I9, n. 7I8,7.

576
LECTIO

mo

De Communi martyrum.
1 Cor 1, I8-25, n. 722,2.
Ps 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9, n. 7I5,2.
Mt 5, I6, n. 729,I.
Mt 5, I3-I9, n. 730,1.

575
LECTIO

Die I mnn
S. lustini, martyris

De
Ez
Ps
Mt
Lc

Die 6 iunii
S. Norberti, episcopi
Communi pas to rum vel sanctorum [pro religiosis].
34, I 1-16, n. 719,9
22, 1-3. 4 5 6, n. 721,2.
5, 3, n. 741,1.
14, 25-33, n. 742,23.

rno

JUNIUS

Die 9 iunii

579

LECTIO

Ps.

RESP.

ALLELUIA

EvANG.

S. Ephraem, diaconi et Ecclesiae doctoris

De Communi doctorum Ecclesiae.


Col 3, 12-17, n. 740,11.
Ps 36, 3-4. 5-6. 30-31, n. 727,2.
Io 15, 5, n. 729,4.
Lc 6, 43-45, n. 730,6.
Die 11 iunii

580

LECTIO

Ps.

RESP.

ALLELUIA

EvANG.

S. Barnabae, apostoli

mo

Lectio prior huius memoriae est propria.


Act 11, 2 I b-26; 13, I -3: Erat vir bonus, et plenus Spiritu Sane to
et fide.
In die bus illis: Multus numerus credentium ...
Ps 97' I' 2-3ab, 3C-4, 5-6
~ (2b): In conspectu gentium revelavit Dominus iustitiam suam.
Mt 28, I 9a. 2ob: Euntes docete omnes gentes, dicit Dominus,
ego vobiscum sum omnibus diebus
usque ad consummationem saeculi.
Mt 10, 7-I3: Gratis accepistis, gratis date>>.
In illo tempore: Dixit Jesus apostolis suis: Euntes praedicate ...
Die 13 iunii

581

LECTIO

Ps.

RESP.

ALLELUIA

EvANG.

S. Antonii de Padova,
presbyteri et Ecclesiae doctoris

De Communi pastorum vel doctorum Ecclesiae vel sanctorum


[pro religiosis] .
Is 61, I-3a, n. 7I9,6.
Ps 88, 2-3. 4-5. 2I-22. 25 et 27, n. 721,4.
Lc 4, 18, n. 723,4.
Lc 10, 1-9, n. 724,8.
Die I9 iunii

582

LECTIO

Ps.

RESP.

ALLELUIA

EVAN G.

mo

S. Romua1di, abbatis

De Communi sanctorum [pro religiosis].


Phil 3, 8-I4, n. 740,9.
Ps 130, 1. 2. 3, n. 739,9.
Mt 5, 3, n. 741,1.
Lc 14, 25-33, n. 742,23.

PROPRIUM DE SANCTIS

Die 2 I iunii

583
LECTIO

Ps.

RESP.

ALLELUIA
EVANG.

S. A1oisii Gonzaga, religiosi

mo

De Communi sanctorum virorum [pro religiosis].


1 Io 5, I-5, n. 74o,I8.
Ps 15, I-2a et 5 7-8. I I, n. 739,3.
Io 13, 34, n. 74I,IO.
Mt 22, 34-40, n. 742, I o.
Die 22 mm1

584
LECTIO

Ps.

RESP.

ALLELUIA
EVAN G.

De Communi pastorum.
2 Cor 8, g- I 5: Propter vos egenus factus est, cum esset dives, ut illius
inopia vos divites essetis .
Fratres: Sci tis gratiam Domini nostri Iesu Christi ...
Ps 39, 2 et 4ab. 7-8a. 8b-g. I o, n. 72 I ,3.
Mt 5, 3, n. 74I,I.
Lc 12, 32-34, n. 742,21.

585

LECTIO

Ps.

RESP.

ALLELUIA
EVANG.

S. Paulini No1ani, episcopi

Ss. loannis Fisher, episcopi,


et Thomae More, martyrum

De Communi martyrum.
1 Petr 4, I2-Ig, n. 7I6,g.
Ps 125, I -2ab. 2cd-3. 4-5. 6, n. 7 I 5,4.
Mt 5, Io, n. 7I7,1.
Mt 10, 34-39, n. 7I8,3.
Die 24 iunii

IN NATIVITATE S. IOANNIS BAPTISTAE

LECTIO

Ps.

RESP.

LECTIO

II

ALLELUIA

EVANG.

Ad Missam in Vigilia
586
Ier 1, 4-10: Priusquam te formarem in utero, novi te .
In die bus Iosiae: Factum est verbum Domini ad me dicens ...
Ps 70, I -2. 3-4a. 5-6ab. I 5ah et I7
B' (6b): De ventre matris meae tu es susceptor meus.
1 Petr 1, 8- I 2: De qua salute exquisierunt atque scrutati sunt prophetae .
Carissimi: Cum Iesum Christum non videritis, diligitis ...
Cf. Io 1, 7; Lc 1, 17: Hie venit
ut testimonium per hi beret de lumine;
ut pararet Deo plebem perfectam.
Lc 1, 5- I 7: (( Pariet tibi }ilium, et vocabis nomen eius Ioannem .
Fuit in diebus Herodis regis Iudaeae sacerdos quidam ...

293

IUNIUS

587
LECTIO

Ps.

RESP.

LECTIO

II

ALLELUIA

EVANG.

Is 49, 1-6: Dabo te in lucem gentium.


Audite me, insulae, et attendite ...
Ps 138, I-3, I3-I4ab, I4C-IS
~ ( I4a): Confitebor tibi, quia mirabiliter plasmatus sum.
Act 13, 22-26: Praedicante Joanne ante adventum Christi.
In die bus illis: Dice bat Paulus: Suscitavit Deus patribus David
in regem ...
Cf. Lc 1, 76: Tu, puer, propheta Altissimi vocaberis:
praeibis ante Dominum parare vias ems.
Lc 1, s7-66. 8o: loannes est nomen eius .
Elisabeth impletum est tempus pariendi ...

588

LECTIO

Ps.

RESP.

ALLELUIA

EvANG.

Ad Missam in die

Die 27 iunii
S. Cyrilli A1exandrini,
episcopi et Ecclesiae doctoris

De Communi pastorum vel doctorum Ecclesiae.


2 Tim 4, I-s, n. 722,I2.
Ps 88, 2-3. 4-s. 2I-22. 2S et 27. n. 72I,4.
Mt 5, 16, n. 729,1.
Mt 5, I3-I9, n. 730,1.
Die 28 iunii

589
LECTIO

Ps.

RESP.

ALLELUIA

EvANG.

S. Irenaei, episcopi et martyris

mo

De Communi martyrum vel doctorum Ecclesiae.


2 Tim 2, 22h-26: Oportet servum Domini mansuetum esse ad omnes,
cum mansuetudine corripientem .
Carissime: Sec tare iustitiam ...
Ps 36, 3-4. s-6. 30-3I, n. 727,2.
Io 15, 9b. sh, n. 74I,I3.
Io 17, 20-26, n. 742,26.
Die 29 iunii
SS. PETRI ET PAULI, APOSTOLORUM

590
LECTIO

Ps.

RESP.

Ad Missam in vigilia

Act 3, I- 10: Quod habeo, hoc tibi do: in nomme lesu surge et
ambula .
In die bus illis: Petrus et Ioanncs ascendebant in templum ...
Ps 18, 2-3. 4-s
~ (sa) : In omnem terram exivit sonus eorum.

294

PROPRIUM DE SANCTIS

LECTIO

II

Gal 1, 1 I -20: Deus me segregavit de utero matris meae .


Fratres: Notum vobis facio Evangelium ...

ALLELUIA

lo 21, qd: Domine, tu omnia scis;


tu scis quia amo te.

EvANG.

Io 21, I 5-19: Pasce agnos meos, pasce oves meas.


Cum [ manifestasset se Jesus discipulis suis et] prandisset cum eis,
dicit Simoni Petro ...
591

LECTIO

Ps.

RESP.

LECTIO

II

Ad Missam in die

Act 12, I-I I: Nunc scio vere quia Dominus eripuit me de manu Herodis.
In die bus illis: Misit Herodes rex manus ...
Ps 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9
~ (5): Ex omnibus terroribus meis eripuit me Dominus.

2 Tim 4, 6-8. I 7- I 8: In reliquo reposita est mihi iustitiae corona .


Carissime: Ego iam delibor ...

ALLELUIA

Mt 16, I8: Tu es Petrus,


et super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam,
et portae inferi non praevalebunt adversum earn.

EvANG.

Mt 16, I 3- I 9: Tu es Petrus, et tibi dabo claves regni caelorum .


In illo tempore: Venit Jesus in partes Caesareae Philippi ...
Pro Missa votiva S. Petri, sumuntur lectiones e festo Cathedrae ipsius
apostoli, supra, n. 535
Pro Missa votiva S. Pauli, sumuntur lectiones e festo Conversionis ipsius
apostoli, supra, n. 519

Die 30 iunii
592

Ss. Protomartyrum S. Romanae Ecclesiae

De Communi martyrum.
LECTIO

Ps.

RESP.

ALLELUIA

EvANG.

Rom 8, 3Ih-39, n. 7I6,2.


Ps 123, 2-3. 4-5. 7b-8, n. 715,3
Mt 5, Io, n. 7I7,I.
Mt 24, 4- I 3: Eritis odio omnibus gentibus propter nomen meum.
In illo tempore: Dixit Jesus discipulis suis: Videte ne quis vos
seducat ...

2 95

IULIUS

lULl US
Die 3 iulii

593
LECTIO

Ps.

RESP.

ALLELUIA

EVANG.

S. THOMAE, APOSTOL!

Eph 2, I9-22: Superaedificati super fundamentum apostolorum .


Fratres: lam non estis extranei et advenae ...
Ps 116, 1. 2
~ (Me 16, IS): Euntes in mundum, praedicate Evangelium.
Io 20, 29: Quia vidisti me, Thoma, credidisti, dicit Dominus;
beati qui non viderunt et crediderunt.
Io 20, 24-29: Dominus meus et Deus meus! .
Thomas, unus ex duodecim ...
Die 4 iulii

594

LECTIO

Ps.

RESP.

ALLELUIA

EVANG.

S. Elisabeth Lusitaniae

De Communi sanctarum [pro iis qui opera misericordiae exercuerunt].


1 Io 3, I4-I8, n. 74o,I6.
Ps 111, I-2. 3-4. 5-7a. 7b-8. 9, n. 739, 7
lo 13, 34, n. 74I,IO
Mt 25, 3I-46 (longior) vel 3I-40 (brevior), n. 742,I3.
Die 5 iulii

595

LECTIO

Ps.

RESP.

ALLELUIA

EvANG.

S. Antonii Mariae Zaccaria, presbyteri

De Communi pastorum vel sanctorum [pro educatoribus et pro


religiosis].
2 Tim 1, I3-14; 2, I-3, n. 722,I 1.
Ps 1, I-2. 3 4 et 6, n. 739,1.
Cf. Mt 11, 25, n. 74I,4
Me 10, I3-I6, n. 742,I6.
Die 6 iulii

596

LECTIO

Ps.

RESP.

ALLELUIA

EvANG.

S. Mariae Goretti, virginis et martyris

De Communi martyrum vel virginum.


1 Cor 6, I 3C- I sa. I 7-20: Corpora vestra membra Christi sunt .
Fratres: Corpus non fornicationi, sed Domino ...
Ps 30, 3cd-4. 6 et 8ab. I6bc et I7, n. 7IS,I.
lac 1, I2, n. 7I7,4
Io 12, 24-26, n. 7I8,s.

PROPRIUM DE SANCTIS

Die

597
LECTIO

Ps.

RESP.

ALLELUIA
EvANG.

1I

iulii

S. Benedicti, abbatis

mo

De Communi sanctorum [pro religiosis].


Prov 2, I-9: Inclina cor tuum ad cognoscendam prudentiam .
Fili mi, si susceperis sermones meos ...
Ps 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. Io-II, n. 739,5.
Mt 5, 3, n. 74I,1.
Mt 19, 27-29, n. 742,9.
Die 13 iulii

598
LECTIO

Ps.

RESP.

ALLELUIA
EvANG.

S. Henrici

De Communi sanctorum.
Mic 6, 6-8, n. 737,17.
Ps 1, I-2. 3 4 et 6, n. 739, 1.
Io 14, 23, n. 741,I 1.
Mt 7, 21-27, n. 742,3.
Die I4 iulii

599

LECTIO

Ps.

RESP.

ALLELUIA
EvANG.

S. Camilli de Lellis, presbyteri

De Communi sanctorum [pro iis qui opera misericordiae exercuerunt].


1 lo 3, 14-18, n. 740,16.
Ps 111, 1-2. 3-4. 5-7a. 7h-8. 9, n. 739,7.
Io 13, 34, n. 741,Io.
Io 15, 9-17, n. 742,25.
Die I5 iulii
600

LECTIO

Ps.

RESP.

ALLELUIA
EvANG.

S. Bonaventurae, episcopi et Ecclesiae doctoris

De Communi pastorum vel doctorum Ecclesiae.


Eph 3, I4-I9, n. 740,7.
Ps 118, 9 IO. I 1. I2. I3. 14, n. 727,3.
Mt 23, 9h. 10h, n. 723, I.
Mt 23, 8-I2, n. 724,3.
Die 16 iulii
601

LECTIO

Ps.

RESP.

ALLELUIA
EVANG.

Beatae Mariae Virginis de Monte Carme1o

De Communi beatae Mariae Virginis.


Zac 2, I4-17, n. 707,I 1.
Lc 1, 46-47. 48-49. 50-51. 52-53. 54-55, n. 709,5.
Lc 11, 28, n. 7I1,4.
Mt 12, 46-5o, n. 7I2,3.

mo

- ---------- --------------------------------------------------------------------------

297

JULIUS

Die

602

LECTIO

Ps.

RESP.

ALLELUIA

EvANG.

2I

iulii

S. Laurentii de Brindisi,
presbyteri et Ecclesiae doctoris

De Communi pastorum vel doctorum Ecclesiae.


2 Cor 4, I-2. 5-7, n. 722,6.
Ps 39, 2 et 4ab. 7-8a. 8b-9. I o, n. 72 I ,3.
n. 729,8.
Me 4, I-Io. I3-20, n. 730,5.
Die 22 iulii

603

S. Mariae Magdalenae

mo

Evangelium huius memoriae est proprium.


LECTIO

Ps.

RESP.

ALLELUIA

EVANG.

Cant 3, I-4a: lnveni quem diligit anima mea.


Haec dicit sponsa: In lectulo meo per noctes ...
Vel 2 Cor 5, I 4- I 7: Nunc iam non novimus Chris tum secundum
carnem >>.
Fratres: Caritas Christi urget nos ...
Ps 62, 2, 3-4, 5-6, 8-9
~ (2b): Sitivit in te anima mea, Deus meus.
Die nobis, Maria, quid vidisti in via?
Sepulcrum Christi viventis, et gloriam vidi resurgentis.
lo 20, I-2. II-I8: Mulier, quid ploras? quem quaerish>.
Prima sabbatorum Maria Magdalene venit mane ...
Die 23 iulii

604
LECTIO

Ps.

RESP.

ALLELUIA

EvANG.

S. Birgittae, religiosae

De Communi sanctarum [pro religiosis].


Gal 2, 19-20, n. 740,5.
Ps 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-g. IO-I I, n. 739,5.
Io 15, gb. 5b, n. 74I,I3.
lo 15, I-8, n. 742,24.
Die 25 iulii

605
LECTIO

Ps.

RESP.

ALLELUIA

EVANG.

S. IACOBI, APOSTOL!

2 Cor 4, 7- I 5 : Semper mortificationem lesu in corpore circumfirentes .


Fratres: Habemus thesaurum istum in vasis fictilibus ...
Ps 125, I-2ab. 2cd-3. 4-5. 6
~ (5) : Qui seminant in lacrimis in exsultatione metent.
Cf. Io 15, 16: Ego vos elegi de mundo, ut eatis et fructum afferatis,
et fructus vester maneat, dicit Dominus.
Mt 20, 20-28: Calicem meum bibetis .
In illo tempore: Accessit ad lesum mater filiorum Zebedaei ...

PROPRIUM DE SANCTIS
Die 26 iulii

606
LECTIO I
Ps. RESP.
ALLELUIA

EvANG.

Ss. loachim et Annae,


parentum beatae Mariae Virginis

mo

Sir 44, I. I o- I 5: Nomen eorum vivit in generationem et generationem .


Laudemus viros gloriosos ... 10 Illi viri misericordiae sunt...
Ps 131, I 1. I3-14 I7-I8
~ (Lc 1, 32a): Dabit illi Dominus Deus sedem David patris eius.
Cf. Lc 2, 25c: Exspectabant consolationem Israel,
et Spiritus Sanctus erat in cis.
Mt 13, I 6- I 7: Multi prophetae et iusti cupierunt videre quae vide tis.
In illo tempore: Dixit Iesus discipulis suis: Vestri beati oculi ...
Die 29 iulii

607

LECTIO I
Ps. RESP.
ALLELUIA

EvANG.

S. Marthae

mo

Evangelium huius memorzae est proprium.


De Communi sanctarum.
1 lo 4, 7-I6, n. 740,17.
Ps 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-g. I o- I I, n. 739,5.
lo 8, I2, n. 74I,8.
Io 11, I g-2 7: Credidi quia tu es Christus Filius Dei.
In illo tempore: Multi ex ludaeis venerant ...
Vel Lc 10, 38-42: Martha, Martha, sollicita es et turbaris erga
plurima .
In illo tempore: lntravit Iesus in quod dam castellum ...
Die 30 iulii

608

LECTIO I
Ps. RESP.
ALLELUIA

EVAN G.

S. Petri Chrysologi,
episcopi et Ecclesiae doctoris

De Communi pastorum vel doctorum Ecclesiae.


Eph 3, 8-I2, n. 728,4.
Ps 118, g. IO. I 1. I2. I3. 14, n. 727,3.
lo 15, 5, n. 729,4.
Lc 6, 43-45, n. 730,6.
Die 3I iulii

609
LECTIO I
Ps. RESP.
ALLELUIA

EvANG.

S. Ignatii de Loyola, pres byteri

De Communi pas to rum vel sanctorum [pro religiosis].


1 Cor 10, 3 I - 1 I, I : Omnia in gloriam Dei facite .
Fratres: Sive manducatis, sive bibitis ...
Ps 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-g. IO-I I, n. 739,5.
Mt 5, 3, n. 74I,I.
Lc 14, 25-33, n. 742,23.

mo

299

AUGUSTUS

AUGUSTUS
Die I augusti

610

LECTIO

Ps.

RESP.

ALLELUIA

EVANG.

S. A1fonsi Mariae de' Liguori,


episcopi et Ecclesiae doctoris

mo

De Communi pa.storum vel doctorum Ecclesiae.


Rom 8, I -4: Lex Spiritus vitae in Christo Iesu liberavit te a lege
peccati et mortis.
Fratres: Nihil nunc damnationis est. ..
Ps 118, 9 ro. II. I2. I3. I4, n. 727,3.
Mt 5, I6, n. 729,I.
Mt 5, 13-I9, n. 730,1.
Die 2 augusti

611

LECTIO

Ps.

RESP.

ALLELUIA

EvANG.

S. Eusebii Vercellensis, ep1scop1

De Communi pastorum.
1 Io S, I-5, n. 716,Io.
Ps 88, 2-3. 4-5. 21-22. 25 et 27, n. 721,4.
Mt 5, 3, n. 741,1.
Mt 5, 1-12a, n. 742,1.
Die 4 augusti

612

S. Joannis Mariae Vianney, presbyteri

De Communi pastorum.
LECTIO

Ps.

RESP.

ALLELUIA

EVANG.

Ez 3, 16-21, n. 719,8.
Ps 116, r. 2, n. 721,8.
Lc 4, r8, n. 723,4.
Mt 9, 35 - 10, 1 : Videns turbas misertus est eis .
In illo tempore: Circumibat Iesus civitates omnes ...
Die 5 augusti

613

In Dedicatione basi1icae S. Mariae

De Communi beatae Mariae Virginis.


LECTIO

Ps.

RESP.

ALLELUIA

EVANG.

23

Ap 21, r-sa, n. 708,3.


ludt 13, r8bcde. 19, n. 709,2.
Lc 11, 28, n. 7I 1,4.
Lc 11, 27-28, n. 712,10.

mo

goo

PROPRIUM DE SANCTIS

Die 6 augusti

614
LECTIO

Ps.

RESP.

LECTIO

II

ALLELUIA

EVANG.

IN TRANSFIGURA TIONE DOMINI

Dan 7, g-10. rg-14: Vestimentum eius quast nzx candidum.


Aspieiebam, donee throni positi sunt ...
Ps 96, I-2. 5-6. 9
~ (Ia et ga): Dominus regnavit, altissimus super omnem terram.
2 Petr 1, I6-rg: Hanc vocem audivimus de caelo .
Carissimi: Non eaptiosas fabulas seeuti ...
M t 17, 5e : Hie est Filius me us dileetus, in quo mihi bene
eomplaeui: ipsum audite.
A Mt 17, I -g: Resplenduit facies eius sicut sol>>.
In illo tempore: Assumit Iesus Petrum ...
B Me 9, 2- I o: Hie est Filius meus dilectus .
In illo tempore: Assumit lesus Petrum ...
C Lc 9, 28b-g6: Facta est dum oraret species vultus eius altera .
In illo tempore: Assumpsit lesus Petrum ...

D ie 7 augusti

615

Ss. Xysti II, papae, et sociorum, martyrum

De Communi martyrum.
LECTIO

Ps.

RESP.

ALLELUIA
EVANG.

Sap 3, I-g, n. 7I3,5


Ps 125, I-2ab. 2ed-3. 4-5. 6, n. 7I5,4
lac 1, r2, n. 7I7,4
Mt 10, 28-33, n. 7 r 8,2.

616

S. Caietani, presbyteri

De Communi pastorum vel sanetorum [pro religiosis].


LECTIO

Ps.

RESP.

ALLELUIA
EvANG.

Sir
Ps
Mt
Lc

2, 7-13, n. 737,12.
111, I-2. 3-4 5-7a. 7b-8. g, n. 739,7
5, 3, n. 74r,r.
12, 32-34, n. 742,21.
Die 8 augusti

617

S. Dominici, pres byteri

mo

De Communi pas to rum [pro missionariis] vel sanetorum [pro


religiosis].
LECTIO

Ps.

RESP.

ALLELUIA
EvANG.

1 Cor 2, r-wa, n. 728,2.


Ps 95, r-2a. 2b-3. 7-8a. Io, n. 72I,5.
Io 8, I2, n. 74I,8.
Lc 9, 57-62, n. 742,Ig.

301

AUGUSTUS

Die I o augusti
6I8
LECTIO

Ps.

RESP.

ALLELUIA

EVANG.

S. LAURENTII, DIACONI ET MARTYRIS

2 Cor 9, 6-1 o: Hilarem datorem diligit Deus.


Fratres: Qui parce seminat...
Ps I I I, I-2. s-6. 7-8. 9
~ (sa): Iucundus homo qui miseretur et commodat.
lo 8, I2bc: Qui sequitur me non ambulat in tenebris,
sed habebit lucem vitae, dicit Dominus.
Io I 2, 24-26: Si quis mihi ministraverit, honorificabit eum Pater.
In illo tempore: Dixit Jesus discipulis suis: Amen, amen dico
vobis ...
Die I I augusti
6I9

LECTIO

Ps.

RESP.

ALLELUIA

EvANG.

S. Clarae, virginis

mo

De Communi virginum vel sanctarum [pro religiosis].


Phil 3, 8-I4, n. 740,9.
Ps 15, I-2a et S 7-8. II, n. 739,3.
Mt 5, 3, n. 74I,r.
Mt 19, 27-29, n. 742,9.
Die I 3 augusti
620

LECTIO

Ps.

RESP.

ALLELUIA

EvANG.

Ss. Pontiani, papae, et Hippolyti,


presbyteri, martyrum

D e Communi martyrum vel pastorum.


I Petr 4, I2-Ig, n. 7I6,g.
Ps 123, 2-3. 4-5. 7b-8, n. 7IS,3
n. 7I7,6.
Io 15, I8-2I, n. 7I8, 6.
Die I 5 augusti
IN ASSUMPTIONE BEATAE MARIAE VIRGINIS
621

LECTIO

Ps.

RESP.

Ad Missam in vigilia

I Chr 15, 3-4. Is- I 6; I6, I -2: Attulerunt arc am Dei et constituerunt earn in media tabernaculi quod tetenderat ei David>>.
In die bus illis: Congregavit David universum Israel... 15 Tulerunt autem filii Levi ...
Ps 131, 6-7. g-ro. I3-I4
~ (8) : Surge, Domine, in requiem tuam,
tu et area fortitudinis tuae!

PROPRIUM

302
LECTIO II
ALLELUIA
EvANG.

Ps. RESP.
LECTIO II
ALLELUIA
EVANG.

Die r 9 augusti
S. Ioannis Eudes, presbyteri

De Communi pastorum vel sanctorum.


Eph 3, 14-Ig, n. 740,7.
Ps 130, I. 2. 3, n. 739,9.
Cf. Mt 11, 25, n. 741,4.
Mt 11, 25-30, n. 742.4-

625
LECTIO I
Ps. RESP.
ALLELUIA
EvANG.

Die I6 augusti
S. Stephani Hungariae

De Communi sanctorum.
Deut 6, g-g, n. 737,3.
Ps Ill, I-2. 3-4. 5-7a. 7b-8. g, n. 739,7.
Io 14, 23, n. 74I,II.
Mt 25, 14-30 (longior) vel 14-23 (brevior), n. 742,I2.

624
LECTIO I
Ps. RESP.
ALLELUIA
EvANG.

Ad Missam in die

Ap 11, Iga; 12, I-6a. 10ab: ~~Mulier amicta sole, et luna sub
pedibus eius .
Apertum est templum Dei ... 10 usque ad Christi eius.
Ps 44, I obc. I 1. I 2ab. 16
ij ( 10b) : Astitit regina a dextris tuis, ornata auro ex Ophir.
1 Cor 15, 20-27: Primitiae Christus, deinde hi qui sunt Christi.
Fratres: Christus resurrexit a mortuis ... 27 usque ad pedibus eius.
Assumpta est Maria in caelum;
gaudet exercitus angelorum.
Lc 1, 39-56: Fecit mihi magna qui patens est: exaltavit humiles .
Exsurgens M a ria in diebus illis abiit in montana ...

623
LECTIO I
Ps. RESP.
ALLELUIA
EVANG.

SANCTIS

1 Cor 15, 54b-57: Dedit nobis victoriam per Iesum Christum .


Fratres: Cum mortale hoc induerit immortalitatem ...
Lc II, 28: Beati qui audiunt verbum Dei,
et custodiunt.
Lc 11, 27-28: Beatus venter qui te portavit! >>.
In illo tempore: Loquente Iesu ad turbas, extollens vocem ...
622

LECTIO I

DE

Die 20 augusti
S. Bernardi, abbatis et Ecclesiae doctoris

mo

De Communi doc to rum Ecclesiae vel sanctorum [pro religiosis].


Sir 15, I-6, n. 725,3.
Ps 118, g. ro. I 1. 12. 13. 14, n. 727,3.
Io 15, gb. sb, n. 74I,I3.
Io 17, 20-26, n. 742,26.

AUGUSTUS

626
LECTIO

Ps.

RESP.

ALLELUIA
EvANG.

Ps.

RESP.

ALLELUIA
EVANG.

Ps.

RESP.

ALLELUIA
EvANG.

Die 22 augusti
Beatae Mariae Virginis Reginae

mo

De Communi beatae Mariae Virginis.


Is 9, I-6, n. 707,8.
Ps 112, I-2. 3-4 5-6. 7-8, n. 709,4
Cf. Lc 1, 28, n. 7II,r.
Lc 1, 26-38, n. 712,4.

628
LECTIO

mo

De Communi pastorum [pro papa].


1 Th 2, 2b-8, n. 722,Io.
Ps 88, 2-3. 4-5. 2I-22. 25 et 27, n. 72I,4.
Io 10, I4, n. 723,5.
Io 21, I5-I7, n. 724,I2.

627
LECTIO

Die 2 I augusti
S. Pii X, papae

Die 23 augusti
S. Rosae de Lima, virginis

De Communi virginum vel sanctarum mulierum [pro religiosis].


2 Cor 10, I 7-ll, 2, n. 734,2.
Ps 148, r-2. I I-I3a. I3b-14, n. 733,2.
Io 15, 9b. 5b, n. 74I,I3.
Mt 13, 44-46, n. 742,5.
Die 24 augusti

629
LECTIO

Ps.

RESP.

ALLELUIA

EVAN G.

Ap 21, 9b-I4: Super ipsis fundamentis nomina duodecim apostolorum


Agni .
Locutus est angelus mecum dicens ...
Ps 144, ro-r r. r2-I3ab. J7-I8
~ (cf. I 2a) : Sancti tui, Domine, notam faciant gloriam regni tui.
Io 1, 49b: Rabbi, tu es Filius Dei,
tu rex es Israel !
Io 1, 45-5 I: Ecce vere israelita, in quo dolus non est.
In illo tempore: In venit Philipp us Nathanael...

630
LECTIO

Ps.

RESP.

ALLELUIA
EvANG.

S. BARTOLOMAEI, APOSTOL!

Die 25 augusti
S. Ludovici

De Communi sanctorum.
Is 58, 6-I r, n. 737,I5.
Ps 111, I-2. 3-4 5-7a. 7b-8. 9, n. 739,7
Io 13, 34, n. 74I,ro.
Mt 22, 34-40, n. 742,I0.

PROPRIUM DE SANCTIS
Die 25 augusti

631

S. Ioseph de Ca1asanz, presbyteri

De Communi pas to rum vel sanctorum [pro educatoribus].


LECTIO I
Ps. RESP.
ALLELUIA
EvANG.

1 Cor 12, 3I-13, I3 (longior) vel 13, 4-I3 (brevior), n. 740,3.


Ps 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-g. IO-I I, n. 739,5.
lo 15, gb. 5b, n. 74I,I3.
Mt 18, I-5, n. 742,7.
Die 27 augusti

632

S. Monicae

mo

De Communi sanctarum.
LECTIO I
Ps. RESP.
ALLELUIA
EvANG.

Sir 26, I-4 I6-2I, (gr. I-4.I3-I6) n. 737,I4.


Ps 130, I. 2. 3, n. 739,9
lo 8, I2, n. 74I,8.
Lc 7, I I- I 7: Feretro cogitationis e.fferebat, ut diceres filio viduae:
luvenis, tibi dico, surge (S. Augustini, Confess., lib. 6, n. 2).
In illo tempore: Abiit Iesus in civitatem quae vacatur Nairn ...
Die 28 augusti

633

S. Augustini, episcopi et Ecclesiae doctoris

mo

De Communi pastorum aut doctorum Ecclesiae.


LECTIO I
Ps. RESP.
ALLELUIA
EVANG.

1 Io 4, 7-I6, n. 740,I7.
Ps 118, g. IO. I I. I2. I3. I4, n. 727,3.
Mt 23, gb. wb, n. 729,2.
Mt 23, 8-I2, n. 730,4.
Die 29 augusti

634

In Passione S. loannis Baptistae

mo

Evangelium huius memoriae est proprium.

LECTIO I

Ps. RESP.
ALLELUIA
EVAN G.

I 7- I g: Loquere ad eos omnia quae ego praecipio tibi: ne timeas a facie eorum .

Ier 1,

In die bus illis: Factum est verbum Domini ad me dicens: Accinge


lumbos tuos ...
Ps 70, I -2. 3-4a. 5-6ab. I 5ab et I 7
~ (I5a): Os meum annuntiabit salutare tuum.
Mt 5, IO: Beati qui persecutionem patiuntur propter iustitiam,
quoniam ipsorum est regnum caelorum.
Me 6, I 7-29: Volo ut protinus des mihi in disco caput Joannis Baptistae.
In illo tempore: Herodes misit ac tenuit Ioannem ...

SEPTEMBER

SEPTEMBER
Die 3 septembris
635

LECTIO

Ps.

RESP.

ALLELUIA

EvANG.

S. Gregorii Magni, papae et Ecclesiae doctoris

mo

De Communi pastorum (pro papa] vel doctorum Ecclesiae.


2 Cor 4, 1-2. 5-7, n. 722,6.
Ps 95, I-2a. 2b-3. 7-Sa. 10, n. 721,5.
Io 15, 15b, n. 723,7.
Lc 22, 24-30, n. 724,9.
Die 8 septembris
636

LECTIO

Ps.

RESP.

ALLELUIA

EVANG.

IN NATIVITATE BEATAE MARIAE VIRGINIS

Mic 5, 1 -4a: Tempus in quo parturiens pariet >>.


Haec dicit Dominus: Sed tu, Bethlehem Ephrata ...
Vel Rom 8, 28-30: Q_uos Deus praescivit et praedestinavit .
Fratres: Scimus quoniam diligentibus Deum ...
Ps 12, 6ab. 6cd
IV (Is 61, 10): Gaudens gaudebo in Domino.
Felix es, sacra Virgo Maria, et omni laude dignissima;
quia ex te ortus est sol iustitiae, Christus Deus noster.
Mt 1, 1-16. 18-23 (longior) vel 18-23 (brevior): Q_uod in ea natum
est, de Spiritu Sancto est.
Liber generationis Iesu Christi ...
(brevior) lesu Christi generatio sic erat ...
Die I 3 septembris
637

LECTIO

Ps.

RESP.

ALLELUIA

EVANG.

S. loannis Chrysostomi,
episcopi et Ecclesiae doctoris

De Communi pastorum vel doctorum Ecclesiae.


Eph 4, 1-7. I 1-13, n. 722,8.
Ps 39, 2 et 4ab. 7-Sa. 8b-g. ro, n. 721,3.
n. 72g,8.
Me 4, 1-10. 13-20 (longior) vel I-g (brevior), n. 730,5.
Die 14 septembris
638

LECTIO

Ps.

RESP.

IN EXALTATIONE SANCTAE CRUCIS

21, 4b-g: Q_uem cum percussi aspicerent sanabantur .


In die bus ill is: Taedere coepit populus itineris ...
Ps 77, 1-2. 34-35 36-37. 38
IV (cf. 7c): Ne obliviscamini operum Domini!

Num

mo

PROPRIUM DE SANCTIS

LECTIO

II

ALLELUIA

EVANG.

Phil 2, 6- I I : Humiliavit semetipsum: propter quod et Deus illum


exaltavit .
Christus Jesus, cum m forma Dei esset. ..
Adoram us te, Christe, et benedicimus tibi:
quia per Crucem tuam redemisti mundum.
Io 3, 13- I7: Exaltari oportet Filium hominis .
In illo tempore: Dixit Iesus Nicodemo: Nemo ascendit in caelum ...
Die I 5 septembris
639

LECTIO

Ps.

RESP.

ALLELUIA

EvANG.

Beatae Mariae Virginis Perdolentis

mo

Evangelium huius memoriae est proprium.


Hebr 5, 7-9: Didicit oboedientiam, et factus est auctor salutis
ae ternae .
Christus in diebus carnis suae ...
Ps 30, 2-3a. 3hC-4. 5-6. I5-I6. 20
~ ( I7 b) : Salvum me fac, Domine, in misericordia tua.
Ad libitum, Sequentia Stabat Mater, p. 445
Felix est beata Maria Virgo,
quae sine morte meruit martyrii palmam sub cruce Domini.
lo 19, 25-27: Qyae maerebat et dolebat pia Mater, cum videbat
Nati poenas incliti! (Stabat Mater).
Stabant iuxta crucem Iesu ...
Vel Lc 2, 33-35: Tuam ipsius animam pertransiet gladius .
In illo tempore: Erat pater Iesu et mater mirantes ...
Die I 6 septembris
640

LECTIO

Ps.

RESP.

ALLELUIA

EvANG.

Ss. Cornelii, papae, et Cypriani,


episcopi, martyrum

De Communi martyrum vel pastorum.


2 Cor 4, 7-I5, n. 716,3.
Ps 125, I-2ab. 2cd-g. 4-5. 6, n. 7I5,4
2 Cor 1, gb-4a, n. 7I7,3
Io 17, I I b-Ig, n. 7I8,7.
Die I 7 septembris
641

LECTIO

Ps.

RESP.

ALLELUIA

EvANG.

S. Roberti Bellarmino,
episcopi et Ecclesiae doctoris

De Communi pastorum vel doctorum Ecclesiae.


Sap 7, 7-IO. I5-I6, n. 725,2.
Ps 18, 8. g. ro. II, n. 727,1.
Io 6, 6gc. 68c, n. 729,3.
Mt 7, 21-29, n. 730,2.

mo

SEPTEMBER

Die I9 septembris
642

LECTIO

Ps.

RESP.

ALLELUIA

EVAN G.

S. Ianuarii, episcopi et martyris

De Communi martyrum vel pastorum.


Hebr 10, 32-36, n. 7I6,6.
Ps 125, I-2ab. 2cd-3. 4-5. 6, n. 7'5.4lac 1, 12, n. 7I7,4
lo 12, 24-26, n. 718,5.
Die 2 I septembris
643

LECTIO

Ps.

RESP.

ALLELUIA

EVANG.

S. MATTHAEI, APOSTOL! ET EVANGELISTAE

Eph 4, I-7 II-I3: Ipse dedit quosdam apostolos, alios vero evangelistas )) .
Fratres: Obsecro vos, ego vinctus in Domino ...
Ps 18, 2-3. 4-5
~ (sa): In omnem terram exivit sonus eorum.
Te Deum laudamus, te Dominum confitemur;
Te gloriosus apostolorum chorus laudat, Domine.
Mt 9, 9-13: Sequere me. Et surgens secutus est eum )).
In illo tempore: Cum transiret Iesus, vidit hominem sedentem ...

Die 26 septembris
644

Ss. Cosmae et Damiani, martyrum

De Communi martyrum.
LECTIO

Ps.

RESP.

ALLELUIA

EvAN G.

Sap 3, I-9, n. 713,5


Ps 125, I-2ab. 2cd-3. 4-5. 6, n. 715,4
lac I, I2, n. 717,4
Mt 10, 28-33, n. 7I8,2.

Die 27 septembris
645

LECTIO

Ps.

RESP.

ALLELUIA

EvANG.

S. Vincentii de Paul, presbyteri

mo

De Communi pas to rum [pro missionariis] vel sanctorum [pro


iis qui opera misericordiae exercueruntJ.
1 Cor 1, 26-31, n. 740,2.
Ps 111, 1-2. 3-4. 5-7a. 7b-8. 9, n. 739,7.
lo 10, 14, n. 723,5.
Mt 9, 35-38, n. 724,1.

PROPRIUM DE SANCTIS

Die 28 septembris
646

I
Ps. RESP.
ALLELUIA
EvANG.

LECTIO

S. Venceslai, martyris

De Communi martyrum.
1 Petr 3, I4-I 7, n. 716,8.
Ps 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6, n. 7I5,4
Mt 5, 10, n. 7I7,I.
Mt 10, 34-39, n. 718,3.
Die 29 septembris
647

LECTIO

Ps.

RESP.

ALLELUIA
EvANG.

SS. MICHAELIS, GABRIELIS ET RAPHAELIS, ARCHANGELORUM

Dan 7, g-Io. 13-14: Milia milium ministrabant ei .


Aspiciebam donee throni positi sunt. ..
Vel Ap 12, 7-12a: Michael et angeli eius proeliabantur cum dracone .
Factum est proelium in caelo .. .
Ps 137, 1-2a, 2bc-3, 4-5
~ (1c): In conspectu angelorum psallam tibi, Domine.
Ps 102, 2 I : Benedicite Domino, omnes virtutes eim;
ministri eius, qui facitis voluntatem eius.
lo 1, 4 7-5 I : Videbitis angelos Dei ascendentes et descendentes supra
Filium hominis .
In illo tempore: Vidit Iesus Nathanael...
Die 30 septembris
648

LECTIO

Ps. RESP.
ALLELUIA
EvANG.

S. Hieronymi, presbyteri et Ecclesiae doctoris

mo

De Communi doctorum Ecclesiae vel pastorum.


2 Tim 3, I 4-1 7: Omnis Scriptura divinitus inspirata est et utilis
ad doc en dum .
Carissime: Permane in his quae didicisti ...
Ps 118, g. IO. 1 r. I2. I3. 14, n. 727,3.
Cf. Act 16, 14b, n. 729,5.
Mt 13, 47-52, n. 730,3.

OCTOBER

OCTOBER
Die

649

octobris

S. Teresiae a Iesu Infante, virginis

mo

De Communi virginum vel sanctarum [pro religiosis].


LECTIO I
Ps. RESP.
ALLELUIA

EvANG.

Is 66, IO-I4C, n. 531.


Ps 130, 1. 2. 3, n. 739,9.
Cf. Mt 11, 25, n. 74I,4.
Mt 18, I-5, n. 742,7.
Die

650

octobris

Ss. Angelorum Custodum

mo

Evangelium huius memariae est praprium.


LECTIO

Ps. RESP.

ALLELUIA

EVANG.

Ex 23, 20-23:

Praecedet te angelus meus .

Haec dicit Dominus: Ecce ego mittam angelum ...


Ps 90, I-2. 3-4 s-6. 10-I I
W (I I) : Angelis suis mandabit de te ut custodiant te in omnibus
viis tuis.
Ps 102, 2 I : Benedicite Domino, omnes virtutes eius;
ministri eius, qui facitis voluntatem eius.
Mt 18, I-S 10: Angeli earum in caelis semper vident jaciem Patris
mei qui in caelis est.

In ilia hora, accesserunt discipuli ...


Die 4 octobris

651
LECTIO

Ps. REsP.
ALLELUIA

EvAN G.

S. Francisci Assisiensis

De Communi sanctorum [pro religiosis].


Gal 6, 14-18: Per quem mihi mundus crucifixus est et ega munda >>.
Fratres: Mihi absit gloriari ...
Ps 15, I-2a et 5 7-8. I I, n. 739,3.
Cf. Mt 11, 25, n. 741,4.
Mt 11, 25-30, n. 742,4.
Die 6 octobris

652

S. Brunonis, presbyteri

De Communi pastorum vel sanctorum [pro religiosisl.


LECTIO

Ps. RESP.
ALLELUIA

EVANG.

mo

Phil 3, 8-14, n. 74o,g.


Ps 1, 1-2. 3 4 et 6, n. 739,1.
lo 8, 12, n. 741,8.
Lc 9, 57-62, n. 742,Ig.

310

PROPRIUM DE SANCTIS

653
LECTIO

Ps.

RESP.

ALLELUIA
EvANG.

Ps.

RESP.

ALLELUIA
EvANG.

L ECTIO

RESP.

ALLELUIA
EVANG.

Ps.

RESP.

ALLELUIA
EvANG.

Ps.

RESP.

ALLELUIA
EVANG.

Die I4 octobris
S. Callisti I, papae et martyris

De Communi martyrum vel pastorum [pro papa].


1 Petr 5, I-4, n. 722,I3.
Ps 39, 2 et 4ab. 7-8a. 8b-g. I o, n. 72 I ,g.
Io 15, rsb, n. 723,7.
Lc 22, 24-30, n. 724,9.

657

LECTIO

S. loannis Leonardi, presbyteri

De Communi pastorum vel sanctorum [pro iis qui opera misericordiae exercuerun t J.
2 Cor 4, I-2. 5-7, n. 722,6.
Ps 95, I-2a. 2b-g. 7-8a. IO, n. 72I,5.
Me 1, I 7, n. 723,3.
Lc 5, I-I I, n. 724,7.

656
LECTIO

Die g octobris
Ss. Dionysii,
episcopi, et sociorum, martyrum

De Communi martyrum.
2 Cor 6, 4-10, n. 716,4.
Ps 125, I -nb. 2cd-g. 4-5. 6, n. 7 I 5,4.
Io 8, I2, n. 741,8.
Mt 5, Ig-I6, n. 742,2.

655

Ps.

mo

De Communi beatae Mariae Virginis.


Act 1, I2-14, n. 7o8,r.
Lc 1, 46-47. 48-49. so-5r. 52-53. 54-55, n. 709,5.
Cf. Lc 1, 28, n. 71I,r.
Lc 1, 26-g8, n. 712,4.

654

LECTIO

Die 7 octobris
Beatae Mariae Virginis a Rosario

Die IS octobris
S. Teresiae de Avila, virginis
et Ecclesiae doctoris

De Communi virgin urn vel sanctarum [pro religiosis J.


Rom 8, 22-27: Spiritus interpellat gemitibus inenarrabilibus .
Fratres: Scimus quod omnis creatura congemiscit...
Ps 18, 8. g. I o. I I, n. 72 7, r.
Io 15, gb. sb, n. 74I,Ig.
Io 15, I-8, n. 742,24.

mo

~I

OCTOBER

658
LECTIO

Ps.

RESP.

ALLELUIA

EvANG.

Ps.

RESP.

ALLELUIA

EvANG.

Ps.

RESP.

ALLELUIA

EvANG.

S. Margaritae Mariae Alacoque, virginis

De Communi virginum vel sanctarum [pro religiosis].


Eph 3, 14-19, n. 740,7.
Ps 22, 1-3. 4 5 6, n. 739,4.
Cf. Mt 11, 25, n. 741,4.
Mt 11, 25-30, n. 742,4.

660
LECTIO

Die r6 octobris
S. Hedvigis, religiosae

De Communi sanctarum [pro religiosis].


Sir 26, 1-4. 16-21 (gr. 1-4. 13-16), n. 737,14.
Ps 127, r-2. 3 4-5, n. 739,8.
lo 8, 31b-32, n. 741,9.
Me 3, 3I-35, n. 742,I4.
659

LECTIO

Die I 7 octobris
S. Ignatii Antiocheni, episcopi et martyris

mo

Phil 3, I 7 - 4, I : Noster municipatus in caelis est.


Coimitatores mei estate, fratres ...
Ps 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-g, n. 7I5,2.
lac 1, I2, n. 7I7,4
lo 12, 24-26, ll. 718,5.
Vel de Communi martyrum vel pas to rum.
Die I 8 octobris
661

LECTIO

Ps.

RESP.

ALLELUIA

EvANG.

2 Tim 4, ro-r7b: Lucas est mecum solus .


Carissime: Demas me dereliquit... 17 usque ad omnes gentes.
Ps 144, IO-I r. I2-13ab. 17-I8
~ (I 2a) : Sancti tui, Domine, notam facient gloriam regni tui.
Cf. lo 15, r6: Ego vos elegi de mundo, ut eatis et fructum afferatis,
et fructus vester maneat, dicit Dominus.
Lc 10, I-g: Messis quidem multa, operarii autem pauci .
In illo tempore: Designavit Dominus alios septuaginta duos ...

662

LECTIO

Ps.

RESP.

ALLELUIA

EvAN G.

S. LUCAE, EVANGELISTAE

Die rg octobris
Ss. loannis de Brebeuf et Isaac Jogues,
presbyterorum, et sociorum, martyrum

De Communi martyrum vel pas to rum [pro missionariis].


2 Cor 4, 7-15, n. 7I6,3.
Ps 125, r-nb. 2cd-3. 4-5. 6, n. 7I5,4
Mt 28, I9a. 2ob, n. 723,2.
Mt 28, I6-2o, n. 724,4.

PROPRIUM DE SANCTIS

Die 19 octobris
663

LECTIO

Ps.

RESP.

ALLELUIA

EvANG.

S. Pauli a Cruce, presbyteri

De Communi pastorum, vel sanctorum [pro religiosis].


1 Cor I, 18-25, n. 722,2.
Ps 116, 1. 2, n. 721 ,8.
Mt 5, 6, n. 74I,2.
Mt I6, 24-27, n. 742,6.
Die 23 octobris
664

LECTIO

Ps.

RESP.

ALLELUIA

EvANG.

S. Ioannis de Capestrano, presbyteri

De Communi pastorum [pro missionariis].


2 Cor 5, 14-20, n. 722,7.
Ps I5, 1-2a et 5 7-8. II, n. 72I,I.
lo 8, I2, n. 74I,8.
Lc 9, 57-62, n. 742,19.
Die 24 octobris
665

S. Antonii Mariae Claret, episcopi

De Communi pas to rum [pro missionariis].


LECTIO

Ps.

RESP.

ALLELUIA

EvANG.

Is 52,
Ps 95,
Me I,
Me I,

7-10, n. 7I9,5
I-2a. 2b-3. 7-Sa. 10, n. 721,5.
I 7, n. 723,3.
I4-20, n. 724,5.
Die 28 octobris

666
LECTIO

Ps.

RESP.

ALLELUIA

EvANG.

SS. SIMONIS ET IUDAE, APOSTOLORUM

Eph 2, 19-22: Superaedificati super fundamentum apostolorum .


Fratres: lam non estis extranei et ad venae ...
Ps I8, 2-3. 4-5
ij (sa) : In omnem terram exivit sonus eorum.
Te Deum laudamus, te Dominum confitemur;
Te gloriosus apostolorum chorus laudat, Domine.
Lc 6, I 2-19: Elegit duodecim ex ipsis, quos et apostolos nominavit >>.
Factum est in illis diebus, exiit Iesus in montem orare ...

In Missa votiva de apostolis aut de uno apostolo, dicuntur lectiones ut supra.

NOVEMBER

NOVEMBER
Die I novembris

667
LECTIO I

Ps. RESP.
LECTIO II
ALLELUIA
EvANG.

OMNIUM SANCTORUM

Ap 7, 2-4. 9-14: Vidi: Ecce turba magna, quam dinumerare nemo


poterat, ex omnibus gentibus et tribubus et populis et linguis .
Ego, Ioannes, vidi alterum angelum ...
Ps 23, I-2. 3-4ah. s-6
ij (cf. 6) : Haec est generatio quaerentium faciem tuam, Domine.
1 Io 3, 1-3: Videbimus Deum sicuti esb>.
Carissimi: Videte qualem caritatem dedit nobis Pater ...
Mt 11, 28: Venite ad me, omnes qui laboratis et onerati estis,
et ego reficiam vos, dicit Dominus.
Mt 5, 1-12a: Gaudete et exsultate, quoniam merces vestra copiosa est
in caelis .
In illo tempore: Vi d ens Iesus turbas... I 2 usque ad copiosa est
in caelis.
Die 2 novembris

668

IN COMMEMORATIONE
OMNIUM FIDELIUM DEFUNCTORUM

Vide lectiones in Missis Defunctorum, infra, nn. 1011-1015.


Die 3 novembris

669

LECTIO I
Ps. RESP.
ALLELUIA
EvANG.

S. Martini de Porres, religiosi

De Communi sanctorum [pro religiosis].


Phil 4, 4-9, n. 740,10.
Ps 130, 1. 2. 3, n. 739,9
Io 13, 34, n. 741,10.
Mt 22, 34-40, n. 742,10.
Die 4 novembris

670

LECTIO I
Ps. RESP.
ALLELUIA
EVANG.

S. Caroli Borromeo, episcopi

De Communi pastorum.
Rom 12, 3-13, n. 722,1.
Ps 88, 2-3. 4-5. 21-22. 25 et 27, n. 721,4.
Io 10, 14, n. 723,5.
Io 10, II-I6, n. 724,10.

mo

PROPRIUM

DE

SANCTIS

Die 9 novembris

671

LECTIO I
Ps. RESP.
LECTIO II
ALLELUIA
EvANG.

Ez 47, I-2. 8-9. I2, n. 70I,5.


Ps 45, 2-3. 5-6. 8-9, n. 703,2.
1 Cor 3, 9c- I r. I 6- I 7, n. 704, r.
2 Chr 7, I6, n. 705,1.
lo 2, 13-22, n. 706,3.

672

LECTIO I
Ps. RESP.
ALLELUIA
EvANG.

LECTIO I
Ps. RESP.
ALLELUIA
EvANG.

roo

Die I I novembris
S. Martini Turonensis, episcopi

rno

De Communi pas to rum vel sanctorum [pro religiosis].


Is 61, I-3a, n. 719,6.
Ps 88, 2-3. 4-5. 21-22. 25 et 27, n. 72I,4.
lo 13, 34, n. 74I,IO.
Mt 25, 3I-40, n. 742,I3.

674

LECTIO I
Ps. RESP.
ALLELUIA
EvANG.

Die IO novembris
S. Leonis Magni, papae et Ecclesiae doctoris

De Communi pastorum [pro papa] vel doctorum Ecclesiae.


Sir 39, 8-14 (gr. 6-I I), n. 725,4.
Ps 36, 3-4. 5-6. 30-3I, n. 727,2.
Me 1, I 7, n. 723,3.
Mt 16, I3-I9, n. 724,2.

673

LE CTIO I
Ps. RESP.
ALLELUIA
EVAN G.

IN DEDICATIONE BASILICAE LATERANENSIS

Die r 2 novembris
S. losaphat, episcopi et roartyris

De Communi martyrum vel pastorum.


Eph 4, I-7 I I-13, n. 722,8.
Ps 1, I-2. 3 4 et 6, n. 739,1.
Io 15, 9b. 5b, n. 741,13 .
Io 17, 20-26, n. 742,26.

675

Die I 5 novembris
S. Alberti Magni,
episcopi et Ecclesiae doctoris

De
Sir
Ps
Cf.
Mt

Communi pastorum vel doctorum Ecclesiae.


15, I-6, n. 725,3.
118, 9 10. I r. I2. 13. 14, n. 727,3.
Act 16, 14b, n. 729,5.
13, 47-52, n. 730,3.

roo

NOVEMBER

Die

6 novembris

S. Margaritae Scotiae

676

De Communi sanctarum [pro iis qui opera misericordiae exercuerunt].


LECTIO

Ps.

RESP.

ALLELUIA

EvANG.

Is
Ps
lo
lo

58, 6-I I, n. 737,I5.


111, I-2. 3-4 5-7a. 7b-8. g, n. 739.7
13, 34, n. 74I,IO.
15, 9-17, n. 742,25.
S. Gertrudis, virginis

677

De Communi virginum vel sanctarum [pro religiosis].


LECTIO

Ps.

RESP.

ALLELUIA

EvANG.

Eph 3, q-Ig,
Ps 22, 1-3. 4
lo 15, 9b. 5b,
Io 15, I-8, n.

n. 740,7.
5 6, n. 739,4.
n. 74I,I3.

742,24.
Die

678

LECTIO

Ps.

RESP.

ALLELUIA

EvANG.

7 novembris

S. Elisabeth Hungariae, religiosae

mo

De Communi sanctarum [pro iis qui opera misericordiae exercuerunt vel pro religiosis].
1 Io 3, 3,14-18, n. 740,I6.
Ps 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-g. 10- I I, n. 739,5.
Io 13, 34, n. 74I,IO.
Lc 6, 27-38, n. 742,I8.
Die I8 novembris

679

In Dedicatione
basilicarum Ss. Petri et Pauli, apostolorum

Lectiones hujus memoriae sunt propriae.

Act 28, I I- I 6. 30-3 I : Sic venimus Romam .


Post menses tres navigavimus in navi alexandrina quae in insula
[Melita], hiemaverat, cui erat ...

RESP.

Ps 97, I. 2-3ab. 3C-4. 5-6


~ (2b): In conspectu gentium revelavit Dominus iustitiam suam.
Te Deum laudamus, te Dominum confitemur;
Te gloriosus apostolorum chorus laudat, Domine.
Mt 14, 22-33: lube me venire ad te super aquas.
[Postquam saturata est turba ], statim iussit Iesus discipulos
ascendere in naviculam ...

LECTIO

Ps.

ALLELUIA

EvANG.

24

PROPRIUM DE SANCTIS

680
LECTIO I
Ps. RESP.
ALLELUIA
EvANG.

Die 2 I novembris
In Praesentatione beatae Mariae Virginis

mo

De Communi beatae Mariae Virginis.


Zac 2, I4-I7, n. 707,rr.

Lc 1, 46-47. 48-49. so-sr. 52-53. 54-55, n. 709,5


Lc 11, 28, n. 7I I,4.
Mt 12, 46-so, n. 7I2,g.
Die 22 novembris

681

S. Caeciliae, virginis et martyris

mo

De Communi martyrum vel virginum.


LECTIO I
Ps. RESP.

Os 2, I6b. qb. 2I-22, n. 73I,2.


Ps 44, II-I2. I4-IS. I6-I7, n. 733,r.

ALLELUIA

n. 735,2

EvANG.

Mt 25, I-Ig, n. 736,2.

682
LECTIO I
Ps. RESP.
ALLELUIA
EvANG.

De Communi martyrum vel pas to rum [pro papa].


1 Petr 5, I-4, n. 722,I3.
Ps 88, 2-3. 4-5. 2I-22. 25 et 27, n. 72I,4.
Me 1, r 7, n. 723,3.
Mt 16, I3-I9, n. 724,2.

683

LECTIO I
Ps. RESP.
ALLELUIA
EVANG.

Die 23 novembris
S. Clementis I, papae et martyris

S. Columbani, abbatis

De Communi pastorum [pro missionariis] vel sanctorum [pro


religiosis].
Is 52, 7-Io, n. 7I9,5
Ps 95, I -2a. 2 b-g. 7-Sa. ro, n. 72 I ,5.
lo 8, I2, n. 74I,8.
Lc 9, 57-62, n. 742,I9.
Die 30 novembris

684
LECTIO I

Ps. RESP.
ALLELUIA

EvANG.

S. ANDREAE, APOSTOL!

Rom 10, 9- I 8: Fides ex auditu, auditus autem per verbum Christi.


Fratres: Si confitearis in ore tuo ...
Ps 18, 2-3. 4-5
ij (sa) : In omnem terram exivit sonus eorum.
Mt 4, I9: Venite post me, dicit Dominus,
et faciam vos fieri piscatores hominum.
Mt 4, I8-22: Illi continuo, relictis retibus, secuti sunt eum .
In illo tempore: Ambulans lesus iuxta mare Galilaeae ...

DECEMBER

DECEMBER
Die 3 decembris

685

LECTIO I
Ps. RESP.
ALLELUIA

EVANG.

S. Francisci Xavier, presbyteri

roo

De Communi pastorum [pro missionariis].


1 Cor 9, 16-I9. 22-23, n. 722,4.
Ps 116, r. 2, n. 721,8.
Mt 28, I9a. 2ob, n. 723,2.
Me 16, I 5-20, n. 724,6.
Die 4 decembris

686

LECTIO I
Ps. RESP.
ALLELUIA

EVANG.

S. Ioannis Damasceni,
presbyteri et Ecclesiae doctoris

De Communi pastorum vel doctorum Ecclesiae.


2 Tim 1, I3-I4; 2, 1-3, n. 722,11.
Ps 18, 8. 9 IO. I I, n. 727,1.
Io 14, 23, n. 74I,I I.
Mt 25, 14-30, n. 742,I2.
Die 6 decembris

687

LECTIO I
Ps. RESP.
ALLELUIA

EvANG.

S. Nicolai, episcopi

De Communi pastorum.
Is 6, 1-8, n. 719,4.
Ps 39, 2 et 4ab. 7-8a. 8b-9.
Lc 4, I8, n. 723,4.
Lc 10, 1-9, n. 724,8.

10,

n. 72 I ,3.

Die 7 decembris

688

LECTIO I
Ps. RESP.
ALLELUIA

EvANG.

S. Ambrosii, episcopi et Ecclesiae doctoris

De Communi pastorum vel doctorum Ecclesiae.


Eph 3, 8-12, n. 728,4.
Ps 88, 2-3. 4-5. 21-22. 25 et 27, n. 721,4.
Io 10, 14, n. 723,5.
Io 10, I 1-16, n. 724,10.

roo

PROPRIUM DE

Die 8 decembris
IN CONCEPTIONE IMMACULATA
BEATAE MARIAE VIRGINIS

689
LECTIO I

SANCTIS

Gen 3, g- I 5 20: lnimicitias ponam inter semen tuum et semen mulieris .

[Postquam comedit Adam de ligno,] vocavit eum Dominus Deus


et dixit ei ...
Versus rsb interpretari debet secundum hebraicam veritatem.

Ps.

RESP.

LECTIO II

Ps 97, 1. 2-3ab. 3bc-4


~ ( I a): Can tate Domino canticum novum, quia mirabilia fecit.
Eph I, 3-6. I I-I2: Elegit nos Deus in Christo ante mundi constitutionem .

ALLELUIA

EvANG.

Benedictus Deus et Pater Domini nostri ...


Cf. Lc I, 28: Ave, Maria, gratia plena, Dominus tecum,
benedicta tu in mulieribus.
Lc I, 26-38: Ave, gratia plena, Dominus tecum.
In illo tempore: Miss us est angelus Gabriel.. .
Die I I decembris
690

LECTIO I
Ps. RESP.
ALLELUIA
EvANG.

S. Damasi I, papae

De Communi pastorum [pro papa].


Act 20, I 7-I8a. 28-32. 36, n. 720,2.
Ps I09, 1. 2. 3 4, n. 72I,7.
Io I5, I5b, n. 723,7.
Io I5, g-q, n. 724,I 1.
Die I 2 decembris
69I

LECTIO I
Ps. RESP.
ALLELUIA
EVANG.

S. loannae Franciscae de Chantal, religiosae

De Communi sanctarum [pro religiosis].


Prov 31, IO-I3. Ig-20. 30-31 , n. 737,11.
Ps I30, 1. 2. 3, n. 739,9.
Io 8, 31b-32, n. 741,g.
Me 3, 3I-35, n. 742,I4.
Die I3 decembris
692

LECTIO I
Ps. RESP.
ALLELUIA
EvANG.

S. Luciae, virginis et martyris

De Communi martyrum vel virginum.


2 Cor IO, I 7-ll, 2, n. 734,2.
Ps 30, 3cd-4. 6 et 8ab. I6bc et I7, n. 7I5,1.
n. 735,2.
Mt 25, I-I3, n. 736,2.

mo

DECEMBER

Die I 4 decembris
693

LECTIO

Ps.

R E SP.

ALLE LUIA

EvANG.

S. Joannis a Cruce,
presbyteri et Ecclesiae doctoris

mo

De Communi pastorum vel doctorum Ecclesiae.


I Cor 2, I-Ioa, n. 728,2.
Ps 36, 3-4. s-6. go-gi, n. 727,2.
Mt 5, 3, n. 74I,I.
Lc 14, 25-33, n. 742,23.
Die 2 I decembris
694

S. Petri Canisii,
pres byteri et Ecclesiae doctoris

De Communi pastorum vel doctorum Ecclesiae.


LECTIO

Ps.

RESP.

ALLELUIA

EvANG.

2 Tim 4, I-S, n. 722,I2.


Ps 39, 2 et 4ab. 7-8a. 8b-g. I o, n. 72 I ,g.
Mt 5, I 6, n. 729, I.
Mt 5, 13-19, n. 730,1.
Die 23 decembris
695

S. loannis de

K~ty,

presbyteri

De Communi pastorum [pro iis qui opera misericordiae exercuerunt].


LECTIO

Ps.

RESP.

ALLELUIA

EvANG.

lac 2, I4-I 7, n. 740,I3.


Ps Ill, I-2. 3-4 s-7a. 7b-8. g, n. 739, 7
Io I3, 34, n. 74I,IO.
Lc 6, 27-38, n. 742,I8.
Die 26 decembris
696

LECTIO

Ps.

RESP.

ALLELUIA

EvANG.

S. STEPHANI, PROTOMARTYRIS

Act 6, 8-10; 7, 54-59: Ecce video caelos apertos.


In die bus illis: Stephan us, plenus gratia et virtute ...
Ps 30, gcd-4. 6 et 8ab. I 6bc et I 7
~ (6a): In m anus tuas, Domine, commendo spiritum meum.
Ps 117, 26a et 27a: Benedictus qui venit in nomine Domini;
Deus Dominus et illuxit nobis.
Mt IO, I 7-22: Non vos estis qui loquimini, sed Spiritus Patris vestri .
In illo tempore: Dixit Iesus discipulis suis: Cavete ab hominibus ...

320

PROPRIUM DE SANCTIS

Die 27 decembris

697
LECTIO

Ps.

RESP.

ALLELUIA
EVANG.

S. IOANNIS, APOSTOL! ET EVANGELISTAE

1 Io 1, I-4: Quod vidimus et audivimus annuntiamus et vobis.


Initium Epistolae primae beati Joannis apostoli.
Carissimi: Quod fuit ab initio ...
Ps 96, I-2. 5-6. I I-I2
ij (In): Laetamini, iusti, in Domino.
Te Deum laudamus, te Dominum confitemur;
Te gloriosus apostolorum chorus laudat, Domine.
Io 20, 2-8: Ille alius discipulus praecucurrit citius Petro, et venit
primus ad monumeutum .
Prima sabbatorum, currit Maria Magdalene et venit ad Simonem Petrum ...
Die 28 decembris

698
LECTIO

Ps.

RESP.

ALLELUIA
EVAN G.

SS. INNOCENTIUM, MAR TYRUM

1 Io 1, 5 - 2, 2: Sanguis lesu mundat nos ab omni peccato .


Carissimi: Haec est annuntiatio quam audivimus a Iesu Christo
et annuntiamus ...
Ps 123, 2-3. 4-5. 7b-8
ij ( 7a) : Ani ma nostra sicut passer erepta est de laqueo venantium.
Te Deum laudamus, te Dominum confitemur;
Te martyrum candidatus laudat exercitus.
Mt 2, I 3- I 8: Occidit Hero des omnes pueros qui erant in Bethlehem.
Cum recessissent Magi, ecce angelus Domini apparet in somnis
Joseph ...
Die 29 decembris

699

LECTIO

Ps. RESP.
ALLELUIA
EvAN G.

S. Thomae Becket, episcopi et martyris

De Communi martyrum vel pastorum.


2 Tim 2, 8-I3; 3, IO-I2, n. 7I6,5.
Ps 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-g, n. 7I5,2.
Mt 5, 6, n. 74I,2.
Mt 16, 24-27, n. 742,6.
Die 3 I decembris

700

LECTIO

Ps. RESP.
ALLELUIA
EvANG.

S. Silvestri I, papae

De Communi pastorum [pro papa].


Ez 34, I I-I6, n. 7Ig,g.
Ps 22, I-3 4 5 6, n. 72I,2.
Me 1, I 7, n. 723,3.
Mt 16, I3-I9, n. 724,2.

COMMUNI A

IN ANNIVERSARIO DEDICATIONIS ECCLESIAE

701

LECTIONES

E VETERE TESTAMENTO

I.
1 Reg 8, 22-23. 27-30: Sint oculi tui aperti super domum hano>.
In die bus illis: Stetit Salomon ante altare Domini ...

2 Chr 5, 6- I o.

2.

I3

- 6,

2 :

Aedificavi domum in habitaculum tuum, ut habi-

tares ibi in perpetuum.

In die bus illis: Rex Salomon et universus coetus Israel...

3 Is 56, I. 6-7: Domus mea domus orationis vocabitur cunctis populis .


Haec dicit Dominus ...
4 Ez 43, I-2. 4-7a: Repleta erat gloria Domini domus .
Duxit me angelus ad portam ... 7 usque ad in aeternum.
5 Ez 47, I-2. 8-g. I2: Vidi aquam egredientem de templo, et omnes ad quos pervenit aqua ista salvi facti sunt (Ant. Vidi aquam).
In die bus illis: Convertit me angelus ad portam domus Domini ...

702

LECTIONES

Novo

TEsTAMENTO TEMPORE PASCHALl

1.
Act 7, 44-50: Non Altissimus in manufactis habitat.
In die bus illis: [Dice bat Stephan us plebi et senioribus et scribis:] Tabernaculum testimonii erat ...

A p 21' I- sa: Ecce tabernaculum Dei cum hominibus .


Ego, Ioannes, vidi caelum novum ... 5 usque ad facio omnia.

2.

3 Ap 21, gb-I4: Ostendam tibi sponsam uxorem Agni >>.


Locutus est angelus mecum dicens ...

703
1.

PsALM! RESPONSORII

1 Chr 29,

IO.

II.

12

I)' (I 3b) : Laudamus nomen tuum inclitum, Domine.

2.
I)'

Ps 45, 2-3. s-6. 8-g


Fluminis rivi laetificant civitatem Dei: sancta tabernacula Altissimi.

(~):

Ps 83, 3 4 5 et

IO. II

I)' ( 2) : Quam dilecta ta be macula tua, Domine virtu tum !

vel: (Ap 21, 3b): Ecce tabernaculum Dei cum hominibus.

Ps 94,

I-2.

3-5. 6-7

I)' : Accedamus in conspectum Domini cum laudibus.

Ps 121,

I-2.

3-4. 8-g

I)' (cf. I) : In domum Domini laetantes ibimus.

COMMUNIA

704

LECTIONEs

II

E Novo TEsTAMENTO

I.
1 Cor 3, gc- I I. I 6- I 7: Templum Dei estis .
Fratres: Dei aedificatio estis ...

2. Eph 2, I g-22: Omnis aedificatio crescit in templum sanctum in Domino .


Fratres: lam non estis extranei et advenae ...
3 Hebr 12, I 8- I g. 22-24: Accessistis ad Sion montem et civitatem Dei viventis .
Fratres: Non accessistis ad tractabilem et ardentem ignem ...

4 1 Petr 2, 4-9: Tamquam Iapides vivi aedificamini domus spiritalis .


Carissimi: Ad Domin urn accedentes ...
705

ALLELUIA ET VERSUS ANTE EVANGELIUM

1.

2 Chr 7,

2.

Is 66,

Ez 37, 27: Erit tabernaculum meum in eis, dicit Dominus,

I:

6: Elegi et sanctificavi locum istum, dicit Dominus,


ut sit nomen meum ibi in sempiternum.

Caelum thronus meus, terra autem scabellum pedum meorum,


dicit Dominus;
quae est ista domus quam aedificabitis mihi?
et ero eis Deus, et ipsi erunt mihi populus.

Cf. Mt 7, 8: In domo mea omnis qui petit accipit, dicit Dominus;


qui quaerit invenit, et pulsanti aperietur.

Mt 16, I8: Tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam,


et portae inferi non praevalebunt adversum earn.

706

EvANGELIA

1.
Mt 16, I3-I9: Tu es Petrus, et tibi dabo claves regni caelorum .
In illo tempore: Venit Iesus in partes Caesareae ...

2. Lc 19, I-ro: Hodie salus domui huic facta est.


In illo tempore: Ingressus Iesus perambulabat Iericho ...
3 lo 2, I3-22: Dicebat de templo corporis sui.
Prope erat Pascha Iudaeorum ...
4 lo 4, I g-24: Veri adoratores adorabunt Patrem in spzrztu et veri tate.
In illo tempore: Mulier [SamaritanaJ dicit Iesu: Domine, video quia propheta
es tu ...

COMMUNE B. MARIAE VIRGINIS

--- -------

3'25

COMMUNE BEATAE MARIAE VIRGINIS


707

LECTIONES

E VETERE TESTAMENTO

1.
Gen 3, g- I 5 20: Inimicitias ponam inter semen tuum et semen mulieris .
[Postquam comedit Adam de ligno,] vocavit eum Dominus Deus et dixit ei ...
Versus I5b interpretari debet secundum hebraicam veritatem.

2. Gen 12, I-7: Sicut loculus est ad patres nostros, Abraham et semini eius in
saecula (Lc I, 55).
In die bus illis: Dixit Dominus ad Abram ...

3 2 Sam 7, I-5 8b-II. I6: Dabit illi Deus sedem Davidpatris eius (Lc I, 32).
Factum est cum sedisset David rex in domo sua ...
4 1 Chr 15, 3-4. I 5- I 6; 16, I -2: Attulerunt arc am Dei et constituerunt eam
in media tabernaculi quod tetenderat ei David.
In diebus illis: Congregavit David universum Israel... IS Tulerunt autem filii
Levi ...
5 Prov 8, 22-3I: Maria, sedes Sapientiae.
[Haec loquitur Sapientia Dei:] Dominus possedit me ...
6. Sir 24, I-2. s-7 I2-I6. 26-30 (gr. I. 3-4 8-I2. I9-2I): Maria, sedes Sapientiae.
Sapientia laudabit animam suam ... I2 Praecepit et dixit ...

7 Is 7, I0-14; 8, IO: Ecce, virgo concipiet.


In die bus ill is: Locutus est Dominus ad Achaz dicens... et vocabitur nomen
eius Emmanuel [quia Nobiscum-Deus].
8. Is 9, I -6: Filius datus est nobis.
Populus qui ambulabat in tenebris vidit lucem magnam ...
Versus 3 interpretari debet secundum hebraicam veritatem.

g. Is 61, g-I I: Gaudens gaudebo in Domino.


Scietur in gentibus semen populi m ei. ..
I o.
Mic 5, I -4a: Tempus in quo parturiens pariet .
Haec dicit Dominus : Sed tu, Bethlehem Ephrata ...
I I.
Zac 2, I 4- I 7: Laetare, filia Sion, ecce ego venia .
I u bila et laetare ...

708

LEcTIONEs

Novo

TEsTAMENTO TEMPORE PAsCHALl

I. Act 1, I 2- I4: Erant perseverantes in aratione cum Maria, matre Iesu .


[Postquam assumptus est lesus in caelum,] reversi sunt apostoli in Jerusalem ...
2.
Ap 11, I ga; 12, I -6a. I oab: Signum magnum apparuit in caelo .
Apertum est templum Dei ... IO usque ad Christi eius.

3 Ap 21, r-sa: Vidi Jerusalem novam, paratam sicut sponsam ornatam vzro suo.
Ego, loannes, vidi caelum novum ... 5 usque ad facio omnia.

COMMUNIA
709
1.
~

2.
~

PSALMI RESPONSORII

1 Sam 2, 1. 4-5. 6-7. 8abcd


(cf. ra): Exsultavit cor meum in Domino Salvatore meo.
Iudt 13, r8bcde. 19
(15, 9d): Tu laus magna generis nostri.
Ps 44, 11-12. 14-I5. 16-17

3
~

(II a) : Audi, filia, et vide, et in dina aurem tuam.

Ps 112, 1-2, 3-4, 5-6, 7-8


(2): Sit nomen Domini benedictum in saeculum!
vel: Alleluia.

5
~

Lc 1, 46-47. 48-49. 50-51. 52-53 54-55


(49): Fecit mihi magna qui patens est, et sanctum nomen ems.
vel: Beata Virgo Maria, quae portasti aeterni Patris Filium!

710

LECTIONEs II E Novo TEsTAMENTO

1. Rom 5, 12. 17-I9: Ubi abundavit peccatum, superabundavit gratia)),


Fratres: Sicut per unum hominem peccatum ...
2. Rom 8, 28-30: Q_uos Deus praescivit et praedestinavit )),
Fratres: Scimus quoniam diligentibus Deum ...

3 Gal 4, 4-7: Misit Deus Filium suum, factum ex muliere .


Fratres: Ubi venit plenitudo temporis ...
4 Eph 1, 3-6. I I- I 2: Elegit nos Deus in Christo ante mundi constitutionem )).
Benedictus Deus et Pater Domini nostri ...

711

ALLELUIA ET VERSUS ANTE EVANGELIUM

1.

Cf. Lc 1, 28: Ave, Maria, gratia plena, Dominus tecum,


benedicta tu in mulieribus.

2.

Cf. Lc 1, 45: Beata es, Virgo Maria, quae credidisti


quoniam perficientur ea quae dicta sunt tibi a Domino.

Cf. Lc 2, I g: Beata Virgo Maria, quae conservabat verbum Dei,


conferens in corde suo.

Lc 11, 28: Beati qui audiunt verbum Dei,


et custodiunt.

Felix es, sacra Virgo Maria, et omni laude dignissima;


quia ex te ortus est sol iustitiae, Christus Deus noster.

6.

Felix est Maria Virgo,


quae sine morte meruit martyrii palmam sub cruce Domini.

COMMUNE B. MARIAE VIRGINIS

712

EVANGELIA

1.
Mt 1, I-r6. r8-23 (longior) vel I8-23 (brevior): Q_uod in ea natum est, de
Spiritu Sancto est.
Liber generationis lesu Christi ...
(brevior) lesu Christi Generatio sic erat...

2. Mt 2, I3-I5. I9-23: Accipe puerum et matrem eius, et fuge in Aegyptum >>.


Cum recessissent Magi, ecce angelus Domini apparet in somnis loseph ...
3 Mt 12, 46-50: Extendens manum in discipulos, dixit: Ecce mater mea et
fratres mei .
In illo tempore: Loquente lesu ad turbas, ecce mater. ..
4 Lc 1, 26-38: Ecce concipies in utero et paries .filium .
In illo tempore: Missus est angelus Gabriel...

5 Lc 1, 39-4 7: Beata quae credidit .


Exsurgens Maria in diebus illis abiit in montana ...
6. Lc 2, I- I 4: Peperit .filium suum primogenitum .
Factum est in diebus illis, exiit edictum a Caesare Augusto ...

7 Lc 2, 15b-rg: Conservabat omnia verba haec, conferens in corde suo.


In illo tempore: Pastores loquebantur ad invicem ...

8. Lc 2, 27-35: Tuam ipsius animam pertransiet gladius .


In illo tempore: Venit Simeon in Spiritu in templum ...
9 Lc 2, 4I-52: Pater tuus et ego dolentes quaerebamus te .
lbant parentes lesu per omnes annos in Jerusalem ...
IO. Lc 11, 27-28: Beatus venter qui te portavit! .
In illo tempore: Loquente lesu ad turbas, extollens vocem ...
I 1. lo 2, I- I I : Et erat mater Iesu ibi >>.
In illo tempore: Nuptiae factae sunt in Cana Galilaeae ...
I2. Io 19, 25-27: Ecce filius tuus. Ecce mater tua .
In illo tempore: Stabant iuxta crucem Iesu ...

COMMUNIA

COMMUNE MARTYRUM
713

LECTIONES I

VETERE TESTAMENTO

1. 2 Chr 24, r8-22: Zacharias, quem occidistis inter templum et altarn> (Mt 23,35).
In die bus illis: Dereliquerunt templum Domini Dei ...
2. 2 Mac 6, r8. 21. 24-31: Propter ipsius timorem libenter haec patior .
In die bus illis: Eleazarus, unus de primoribus scribarum ...
3 2 Mac 7, I-2. g-14: Parati sumus mori magis quam patrias leges praeuancarz .
In die bus illis: Contigit septem fratres ... 9 [Secundus autem] in ultimo spiritu
consti tutus ...
4 2 Mac 7, 1. 20-23. 27b-2g: Mater mirabilis, quae bono animo ferebat propter
spem, quam in Dominum habebat .
In die bus illis: Contigit septem fratres ... 27 Fili, miserere mn ..

5 Sap 3, r -g: Quasi holocausti hostiam accepit illoS>>.


lustorum animae in manu Dei sunt ...
6. Sir 51, I- r 2 (gr. 1 -8): Liberasti me, secundum magnitudinem misericordiae et
nominis tui >>.
Confitebor tibi, Domine rex ...
714

LECTIONEs I E Novo TEsTAMENTO TEMPORE PAsCHALl

r. Act 7, 55-60: Domine lesu, suscipe spiritum meum.


In die bus illis: Cum esset Stephan us plenus Spiritu Sancto ...

2. Ap 7, g-17: Hi sunt qui ueniunt de tribulatione magna.


Ego, Ioannes, vidi turbam magnam ...

3 Ap 12, 1 o- I 2a: Non dilexerunt animam suam usque ad mortem.


Ego, loannes, audivi vocem magnam in caelo ... 12 usque ad habitatis in eis.
4 Ap 21, 5-7: Qui uicerit haereditabit haec.
Dixit qui sedebat super throno ...
715
1.

2.
~

3
~

4
~

P~ALMI

RESPONSORil

Ps 30, 3cd-4- 6 et 8ab. r6bc et r 7


(6a): In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum.
Ps 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-g
(5b): Ex omnibus terroribus mns eripuit me Dominus.
Ps 123, 2-3. 4-5. 7b-8
( 7a): Anima nostra sicut passer erepta est de laqueo venantium.
Ps 125, r-nb. 2cd-3. 4-5. 6
(5) : Qui seminant in lacrimis, in exsultatione metent.

-------------

----------------------------------

329

COMMUNE MARTYRUM

716

LECTIONES

II

E Novo TEsTAMENTO

I.
Rom 5, I- 5 : Gloriamur in tribulationibus >>.
Fratres: Iustificati ex fide ...

2.
Rom 8, 3 I b-39: Neque mors neque vita poterit nos separare a caritate Dei.
Fratres: Si Deus pro nobis ...

3 2 Cor 4, 7- I 5: Mortificationem Iesu in corpore circumferentes .


Fratres: Habemus thesaurum istum in vasis fictilibus ...
4 2 Cor 6, 4-10: Quasi morientes, et ecce vivimus .
Fratres: In omnibus exhibentes nosmetipsos ...
5

2 Tim 2, 8- I 3; 3, I o- I 2 : Omnes qui volunt pie vwere in Christo Iesu persecu-

tionem patientur .

Carissime: Memor esto Iesum Chris tum ...

6. Hebr 10, 32-36: Magnum certamen sustinuistis passionum .


Fratres: Rememoramini pristinos dies ...

7. lac 1, 2-4. I 2: Beatus vir qui suffert tentationem .


Omne gaudium existimate, fratres mei...
8. 1 Petr 3, I 4- I 7: Timorem eorum ne timueritis et non conturbemini .
Carissimi: Si patimini propter iustitiam ...
g. 1 Petr 4, I 2- I g: Communicatis Christi passionibus, gaudete .
Carissimi, nolite mirari in fervore ...
I o.
1 lo 5, I -5: Haec est victoria quae vicit mundum: fides nostra .
Carissimi: Omnis, qui credit ...

717

ALLELUIA ET VERsus ANTE EvANGELIUM

1.

Mt 5, I o: Beati, qui persecutionem patiuntur propter iustitiam,


quoniam ipsorum est regnum caelorum.

2.

lo 17, Ig: Pro eis sanctifico me ipsum, dicit Dominus,


ut sint et ipsi sanctificati in veritate.

2 Cor 1, 3b-4a: Benedictus Pater misericordiarum


et Deus totius consolationis,
qui consolatur nos in omni tribulatione nostra.

lac 1, I 2: Beatus vir, qui suffert tentationem,


quia, cum probatus fuerit, accipiet coronam vitae.

1 Petr 4, I4: Si exprobramini in nomine Christi, beati,


quoniam Spiritus Dei super vos requiescit.

6.

Te Deum laudamus, te Dominum confitemur;


Te martyrum candidatus laudat exercitus, Domine.

COMMUNIA

718

EvANGELIA

I.
Mt 10, I 7-22: Ad praesides et ad reges ducemini propter me in testimonium illis et
gentibus >>.
In illo tempore: Dixit Jesus apostolis suis: Cavete ab hominibus ...

2.
Mt 10, 28-33: Nolite timere eos, qui occidunt corpus.
In illo tempore: Dixit Jesus apostolis suis: Nolite timere ...

3 Mt 10, 34-39: Non veni pacem mittere sed gladium .


In illo tempore: Dixit Jesus apostolis suis: Nolite arbitrari quia venerim mittere pacem ...
4 Lc 9, 23-26: Qui perdiderit animam suam propter me, hie salvam faciet illam .
In illo tempore: Dice bat Jesus ad omnes: Si quis vult post me venire ...
5 lo 12, 24-26: Si granum frumenti mortuum fuerit, multum fructum affert .
In illo tempore: Dixit Jesus discipulis suis: Amen, amen dico vobis ...

6.

lo 15, I 8-2 I : Si me persecuti sunt, et vos persequentur .


In illo tempore: Dixit Jesus discipulis suis: Si mundus vos odit ...

7 Io 17, 11b-Ig: Mundus odio eos habuit.


In illo tempore: [Sublevatis Jesus oculis in caelum, oravit dicens:] Pater sancte,
serva eos ...

COMMUNE PASTORUM

33 1
COMMUNE PASTORUM

719

LECTIONES

E VETERE TESTAMENTO

1.
Ex 32, 7-14: Cogitabat disperdere eos, nisi Moyses, electus ezus, intercessisset
apud eum, ut averteret iram eius ( cf. Ps 105, 23).
In die bus illis: Locutus est Dominus ad Moysen ...
2.
Deut 10, 8-g: Dominus hereditas eius est.
Locutus est Moyses populo dicens: Separavit Dominus tribum Levi ...
3 1 Sam 16, 1b. 6-1 3a: Surge, unge eum; ipse est enim .
In diebus illis: Dixit Dominus ad Samuelem: lmple cornu tuum oleo ... 6
Cumque ingressus esset, vidit Eliab ...
4 Is 6, 1 -8 : Q_uem mittam? Et quis ibit nobis? >>.
In anno quo mortuus est rex Ozias ...
5 Is 52, 7-10: Videbunt omnes fines terrae salutare Dei nostri .
Quam pulchri super montes pedes annuntiantis...
[Pro missionariis]
6. Is 61, 1 -3a: Unxit me Dominus et evangeli:::;are pauperibus misit me (cf.. Lc 4, 18).
Spiritus Domini Dei super me ... 3 usque ad spiritu macrons.
7. Ier 1, 4-9: Ad quoscumque mittam te, ibis.
Factum est verbum Domini ad me ...
8. Ez 3, 16-21 : Speculatorem dedi te domui Israel.
In die bus illis: Factum est verbum Domini ...
g. Ez 34, 11-16: Sicut visitat pastor gregem suum, sic visitabo oves meas .
Haec dicit Dominus: Ecce ego ipse requiram oves meas ...

720

LECTIONES

Novo

TEsTAMENTO TEMPORE PAsCHALl

1.
Act 13, 46-49 : Ecce convertimur ad gentes .
In diebus illis: Paulus et Barnabas dixerunt ludaeis: Vobis oportebat primum
loqui...
[Pro missionariis]
2. Act 20, 17-18a. 28-32. 36: Attendite vobis et universo gregi, in quo vos Spiritus
Sanctus posuit episcopos, pascere Ecclesiam Dei.
In die bus illis: A Mileto mittens Ephesum convocavit Paulus... 18 usque ad
dixit cis ...
3 Act 26, 1g-23: Lumen annuntiaturus est Christus populo et gentibus .
In die bus illis: Paulus dixit: Rex Agrippa, non fui incredulus ...
[Pro missionariis]

721

PsALM! RESPONSORII

1.
Ps 15, 1-2a et 5 7-8. 11
1).' (cf. 5a): Tu es, Domine, pars hereditatis meae.

2.

Ps 22, 1-3. 4 5 6

1).' ( 1) : Dominus pascit me, et nihil mihi deerit.


3 Ps 39, 2 et 4ab. 7-Sa. 8b-g. 10
1).' (cf. Sa et ga): Ecce venio, Domine, ut faciam voluntatem tuam.

,_,

COMMUNIA

33 2
4
~

5
~

6.
~

7
~

8.
~

Ps 88, 2-3. 4-5. 2I-22. 25 et 27


(cf. 2a): Misericordias tuas, Domine, m aeternum cantabo.
Ps 95, I-2a. 2b-3. 7-8a. IO
(3) : Annuntiate in omnibus populis mirabilia Domini.
Ps 105, I9-20. 2I-22. 23
(4a): Memento nostri, Domine, in beneplacito populi sui.
Ps 109, 1. 2. 3 4
(4b) : Tu es sacerdos in aeternum, secundum ordinem Melchisedech.
Ps 116, 1. 2
(Me 16, I5): Euntes in mundum universum, praedicate Evangelium.
vel: Alleluia.

722

LECTIONEs II E Novo TESTAMENTO

I.
Rom 12, 3-13: Habentes donationes secundum gratiam differentes .
Fratres: Dico per gratiam, quae data est mihi ...
2. 1 Cor 1, I 8-25: Placuit Deo per stultitiam praedicationis salvos Jacere credentes >>.
Fratres: Verbum crucis pereuntibus...
[Pro missionariis]

3 1 Cor 4, I-5: Ut ministros Christi et dispensatores mysteriorum Dei>>.


Fratres: Sic nos existimet homo ...
4 1 Cor 9, I 6- I 9 22-23: Vae mihi est, si non evangelizavero >>.
Fratres: Si evangelizavero, non est mihi gloria ...
5 2 Cor 3, I -6a: Idoneos nos fecit ministros No vi Testamenti .
Fratres: lncipimus iterum nosmetipsos commendare? ...
6. 2 Cor 4, I-2. 5-7: Praedicamus Iesum Christum; nos autem servos vestros per
Jesum .
Fratres: Habentes ministrationem ...
7 2 Cor 5, I 4-20: Dedit nobis ministerium reconciliationis .
Fratres: Caritas Christi urget nos ...
8. Eph 4, I -7. 1 I- I 3: In opus ministerii, in aedificationem corporis Christi.
Fratres: Obsecro vos ego vinctus in Domino ...

g. Col 1, 24-29: Factus sum minister Ecclesiae secundum dispensationem Dei.


Fratres: Nunc gaudeo in passionibus ...
I o.
1 Th 2, 2 b-8: Volebamus tradere non solum evangelium, sed etiam animas
nostras .
Fratres: Fiduciam habuimus in Deo nostro ...
I 1.
2 Tim 1, I 3- I 4; 2, I -3: Bonum depositum custodi per Spiritum Sanctum.
Carissime: Formam habe sanorum verborum ...
I2. 2 Tim 4, 1-5: Opus Jac evangelistae, ministerium tuum imple.
Carissime: Testificor coram Deo et Christo Iesu ...
I 3
1 Petr 5, 1-4: Pascite, qui est in vobis, greg em Dei.
Carissimi: Seniores, qui in vobis sunt ...

COMMUNE P ASTORUM

723

333

ALLELUIA ET VERsus ANTE EvANGELIUM

r.

Mt 23, gb. rob. Unus est Pater vester, caelestis;


et magister vester unus est, Christus.

2.

Mt 28, rga. 2ob: Euntes docete omnes gentes, dicit Dominus;


ego vobiscum sum omnibus diebus
usque ad consummationem sacculi.

Me 1, r 7: Venite post me, dicit Dominus,


et faciam vos fieri piscatores hominum.

Le 4,

Io 10, 14: Ego sum pastor bonus, dicit Dominus,


et cognosco oves meas, et cognoscunt me meac.

6.

lo 15, 5: Ego sum vi tis, vos palmites, dicit Dominus;

8: Evangelizare pauperibus misit me Dominus,


praedicare captivis remissionem.

qui manet in me et ego in eo, hie fert fructum multum.

Io 15, I5b: Vos dixi amicos, dicit Dominus,


quia omnia quae audivi a Patre meo nota feci vobis.

8.

2 Cor 5, I g: D eus erat in Christo mundum reconcilians sibi,


et posuit in nobis verbum reconciliationis.

724

EVANGELIA

I.
Mt 9, 35-38: Messis quidem multa, operarii autem pauci .
In illo tempore: Circumibat Jesus civitates omnes ...

2.
Mt 16, 13-rg: Tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam.
In illo tempore : V enit Jesus in partes Caesareae Philippi...
[Pro papa]

3 Mt 23, 8- I 2: Qui maior est vestrum, erit minister vester .


In illo tempore : Dixit Jesus ad discipulos suos: Vos oolite vocari Rabbi ...

4 Mt 28, r 6-20: Euntes docete omnes gentes.


In illo tempore : Undecim discipuli abi erunt in Galilaeam ...
[Pro missionariis]
5 Me 1, I4-20: Faciam vos fieri piscatores hominum .
Postquam traditus est Ioannes ...

6. Me 16, I 5-20: Euntes in mundum universum, praedicate evangelium .


In illo tempore: [Apparens Jesus undecim] dixit eis: Euntes ...
[Pro missionariis]
7. Le 5, I- I I : In verbo tuo lax abo retia.
In illo tempore: Cum turba urgeret Iesum, ut audiret ...
[Pro missionariis]
8. Le 10, r-g: Jvfessis quidem multa, operarii autem pauci .
In illo tempore: D esignavit Dominus alios septuaginta duos ...

334

COMMUNIA

g. Lc 22, 24-30: Dispono vobis, sicut disposuit mihi Pater meus regnum .
In illo tempore: Facta est contentio inter apostolos, quis eorum videretur ...
I o.
lo 10, I I- I 6: Bonus pastor animam suam ponit pro ovibus .
In illo tempore: Dixit lesus: Ego sum pastor bonus ...
I I.
Io 15, g- I 7 : I am non dico vos servos; vos autem dixi amicos .
In illo tempore: Dixit lesus discipulis suis: Sicut dilexit me Pater. ..

I2.
Io 21, IS-I7: Pasce agnos meos, pasce oves meas.
Cum [ manifestasset se lesus discipulis suis et] prandisset cum cis, dicit Simoni
Petro...
[Pro papa]

COMMUNE DOCTORUM ECCLESIAE

335

COMMUNE DOCTORUM ECCLESIAE


725

LECTIONES

E VETERE TESTAMENTO

I.
1 Reg 3, II-14: Dedi tibi cor sapiens et intellegens.
In die bus illis: Dixit Deus Salomoni ...

2. Sap 7, 7-10. 15-16: Super salutem et speciem dilexi sapientiam .


Optavi, et datus est mihi sensus ...

3. Sir 15, 1-6: Adimplebit illum spiritu sapientiae et intellectus .


Qui timet Deum, faciet haec ...
4 Sir 39, 8- I4 (gr. 6- II) : Spiritu intellegentiae replebitur .
Si Dominus magnus voluerit ...

726

LEcTIONES

E Novo TESTAMENTO TEMPORE PAscHALl

I.
Act 2, I 4a. 22-24. 32-36: Dominum eum et Christum Deus fecit.
[In die Pentecostes,] stans Petrus cum Undecim levavit vocem suam et locutus
est: Viri Israelitae, audite ...

2. Act 13, 26-33: Promissionem Deus adimplevit resuscitans Iesum .


In diebus illis: [Cum venisset Paulus Antiochiam Pisidiae, dicebat in synagoga:]
Viri fratres ...

727
I.

2.
~

PsALMI REsPoNsoRn

Ps 18, 8. g. 10. II
(rob): Judicia Domini vera, iusta omnia simul.
vel: (lo 6, 63c): Verba tua, Domine, Spiritus et vita sunt.
Ps 36, 3-4. s-6. 30-31
(3oa): Os iusti meditabitur sapientiam.

Ps 118, g. 10. 11. 12. 13. 14


Doce me, Domine, iustificationes tuas.

~ ( 1 2b):

728

LECTIONES

II

E Novo TESTAMENTO

1.
1 Cor 1, 18-25: Placuit Deo per stultitiam praedicationis salvos facere credentes >>.
Fratres: Verbum crucis pereuntibus ...

2.
1 Cor 2, 1-10a: Loquimur Dei sapientiam in mysterio >>.
Ego, cum venissem ad vos, fratres... 10 usque ad Spiritum.

3 1 Cor 2, 10b-16: Nos autem sensum Christi habemus .


Fratres: Spiritus omnia scrutatur ...
4 Eph 3, 8- I 2: Gentibus evangelizare investigabiles divitias Christi.
Fratres: Mihi omnium sanctorum minimo ...

COMMU N I.<\

5 Eph 4, I -7. I I- I 3: In opus ministerii, in aedificationem corporis Christi.


Fratres: Obsecro vos ego vinctus in Domino ...
6. 2 Tim 1, I 3- I 4; 2, I -3: Bonum depositum custodi per Spiritum Sanctum.
Carissime: Formam habe sanorum verborum ...
7. 2 Tim 4, I- 5 : Opus fac evangelistae, ministerium tuum imple .
Carissime: Testificor coram Deo et Christo lesu ...
729

ALLELUIA ET VERsus ANTE EvANGELIUM

1.

Mt 5, 16: Sic luceat lux vestra coram hominibus,


ut videant vestra bona opera et glorificent Patrem vestrum.

2.

Mt 23, gb. wb: Unus est Pater vester, caelestis;


et magister vester unus est, Christus.

lo 6, 63c. 68c: Verba tua, Domine, Spiritus et vita sunt;


verba vitae aeternae habes.

lo 15, 5: Ego sum vitis, vos palmites, dicit Dominus;


qui manet in me, et ego in eo, hie fert fructum multum.

Cf. Act 16,

6.

1 Cor 1, 18: Verbum crucis pereuntibus quidem stultitia est;


his autem qui salvi fiunt, virtus Dei est.

1 Cor 2, 7:

8.

Semen est verbum Dei, sa tor autem Christus;


omnis qui invenit eum, manebit in aeternum.

730

4b: A peri, Domine, cor nostrum,


ut intendamus verbis Filii tui.

Loquimur Dei sapientiam in mysterio,


quam praedcstinavit Deus ante saecula in gloriam nostram.

EvANGELIA

1.
Mt 5, I3-I9: Vos estis lux mundi.
In illo tempore: Dixit lesus discipulis suis: Vos estis sal terrae ...

2. Mt 7, 2I-2g: Erat Jesus docens eos sicut potestatem habens>>.


In illo tempore: Dixit lesus discipulis suis: Non omnis, qui dicit mihi ...

3 Mt 13, 4 7-52: .Nova et vetera .


In illo tempore: Dixit lesus turbis: Simile est regnum caelorum sagenae ...

Mt 23, 8-12: .Nee vocemini magistri, quia magister vester unus est, Christus .
In illo tempore: Dixit lesus ad discipulos suos: Vos nolite vocari Rabbi ...

5 Me 4, 1-10. 13-20 (longior) vel 1-9 (brevior): Exiit seminans ad seminandum .


In illo tempore: lterum coepit lesus docere ad mare ...
6. Lc 6, 43-45: Ex abundantia cordis os loquitur.
In illo tempore: Dice bat Iesus discipulis suis: Non est arbor bona ...

COMMUNE VIRGINUM

337

COMMUNE VIRGINUM
731

LECTIONES

E VETERE TESTAMENTO

I.
Cant 8, 6-7: Fortis est ut mors dilectio >>.
Pone me ut signaculum ...

2. Os 2, 16b. 17b. 21-22: Sponsabo te mihi in sempiternum.


Haec dicit Dominus: Ecce ego ducam earn ...

732

LECTIONES

Novo

TEsTAMENTO TEMPORE PASCHALl

1.
Ap 19, 1. 5-ga: Beati qui ad cenam nuptiarum Agni vocati sunt .
Ego, Ioannes, audivi quasi vocem magnam turbae multae ... 9 usque ad vocati sunt.

2. Ap 21, 1-5a: Vidi Jerusalem novam, paratam sicut sponsam ornatam vzro suo.
Ego, loannes, vidi caelum novum... 5 usque ad facio omnia.

733
r.
~

PsALM! RESPONSORII

Ps 44, I I-I2. q-I5. 16-I 7


(1 1a): Audi, filia, et vide, et inclina aurem tuam.
vel: (Mt 25, 6b) : Ecce sponsus: exite obviam Christo Domino.

Ps 148, 1-2. 1 I-13a. 13c-14


: Alleluia.
vel: (cf. I2a. I3a): luvenes et virgines, laudatc nomen Domini.
2.

734

L E CTIONEs

II

Novo

TEsTAMENTO

I. 1 Cor 7, 25-35: Virgo cogitat quae Domini sunt .


Fratres: De virginibus praeceptum Domini non habeo ...
2.
2 Cor 10, I 7 - 11, 2: Despondi vos uni viro virginem castam exhibere Christo.
Fratres: Qui gloriatur, in Domino glorietur. ..

735

ALLELUIA ET VERSUS ANTE EVANGELIUM

r.

lo 14, 23: Si quis diligit me, sermonem meum servabit, dicit Dominus,
et Pater meus diliget eum, et ad cum veniemus.

2.

Haec est virgo sapiens, quam Dominus vigilantem invenit;


veniente Domino, introivit cum eo ad nuptias.

Veni, sponsa Christi, accipe coronam,


quam tibi Dominus praeparavit in aetcrnum.

COMMUNIA

736

EVANGELIA

1.
Mt 19, 3-12: Propter regnum caelorum .
In illo tempore: Accesserunt ad Iesum pharisaei ...

2.
Mt 25, 1-13: Ecce sponsus! Exite obviam ei .
In illo tempore: Dixit Jesus discipulis suis parabolam hanc: Simile erit regnum
caelorum decem virginibus ...

3 Lc 10, 38-42: Martha excepit ilium .Haria optimam partem elegit.


In illo tempore: lntravit Iesus in quoddam castellum ...

COMMUNE SAN CTORUM ET SANCTARUM

339

COMMUNE SANCTORUM ET SANCTARUM


737

LECTIONES I E VETERE TESTAMENTO

I.
Gen 12, I -4a: Egredere de terra tua et de cognatione tua .
In die bus illis: Dixit Dominus ad Abram ... 4 usque ad Dominus.

2.
Lev 19, I-2. q-r8: Diliges proximum tuum sicut te ipsum .
Locutus est Dominus ad Moysen dicens ...

3 Deut 6, 3-9: Diliges Dominum Deum tuum ex toto corde tuo .


Locutus est Moyses populo dicens: Audi, Israel, et observa ...
4 Deut 10, 8-g: Dominus hereditas eius est.
Locutus est Moyses populo dicens: Separavit Dominus tribum Levi ...
[Pro religiosis]
5 1 Reg 19, 4-ga. I I- I sa: (( Sta in monte coram Domino.
In die bus illis: Perrexit Elias in desertum ... 9 usque ad in spelunca. 15 usque ad
in Damascum.
[Pro religiosis]
6. 1 Reg 19, I 6b. I g-2 I : Consurgens Elise us abiit et secutus est Eliam .
In diebus illis: Dixit Dominus ad Eliam: Eliseum, filium Saphat...
[Pro religiosis]
7 Tob 8, 4b-8: Consenescamus pariter sani.
[Sero nuptiarum,] Tobias dixit Sarae: Surge, soror! ...

8. Tob 12, 6- I 3: Bona est oratio cum ieiunio, et eleemosyna cum iustttta .
In di e bus illis: Dixit angelus Thobi et filio eius: Deum benedicite ...
[Pro iis qui opera miseri cordiae exercuerunt]

g. Iudt 8, 2-8: Timebat Deum valde .


Vir Judith Manasses, erat ex tribu eius ...

[Pro viduis]

10.
Est 4, qb-I7g. I7l: Gloriam hominis ne ponerem super gloriam Dei mei.
In die bus illis: Mardochaeus dixit ...

I 1. Prov 31, I o- I 3 I g-20. 30-3 I


Mulierem fortem quis inveniet? ...

i\1.ulier timens Dominum ipsa laudabitur .

I 2.
Sir 2, 7- I 3: Q_ui time tis Dominum, credite, sperate, diligite .
Metuentes Dominum, sustinete misericordiam eius ...
I 3
Sir 3, I g-26 (gr. I 7-24) : Humilia te et coram Deo invenies gratiam .
Fili, in mansuetudine opera tua perfice ...

I 4

Sir 26, I -4. I 6-2 I (gr. I -4.

3- I 6) : Sicut sol oriens, sic mulieris bonae species

in ornamentum domus eius .

Mulieris bonae beatus vir. ..


I 5
Is 58, 6- I 1 : Prange esurienti panem tuum.
Haec dicit Dominus: Nonne hoc est ieiuniam, quod ...
[Pro iis qui opera misericordiae exercuerunt]

COMMUNIA

I 6.
ler 20, 7-9: Factus est in corde meo quasz zgnzs exaestuans .
Seduxisti me, Domine ...
I 7.
Mic 6, 6-8: Indicatum est tibi, o homo, quid Dominus quaerat a te .
Quid dignum offeram Domino ...

I 8. Soph 2, 3; 3, I 2- I 3: Derelinquam in media tui populum pauperem et egenum .


Quaerite Dominum, omnes mansueti terrae ...

738

LECTIONEs

E Novo TEsTAMENTo TEMPORE PAsCHALl

I. Act 4, 32-3S: << Cor et anima una.


Multitudinis credentium erat cor et anima una ...

[Pro religiosis]

2. Ap 3, I4b. 20-22: Cenabo cum illo et ipse mecum.


Haec dicit Amen ...
3 Ap 19, I. s-ga: Beati qui ad cenam nuptiarum Agni vocati sunt .
Ego, loannes, audivi quasi vocem magnam turbae multae ... 9 usque ad vocati sunt.

4 Ap 21, s-7: Sitienti dabo de fonte aquae


Dixit qui sedebat super throno ...
739

vzvan~.

PsALM! RESPONSORII

Ps I, I-2. 3 4 et 6
(2a): In lege Domini voluntas eius.
vel (Ps 39, sa) : Beatus vir qui posuit Dominurri spem suam.
vel (Ps 91, I3-I4): Justus ut palma florebit in atriis Dei nostri.
I.

2.
~

3
~

4
~

Ps 14, 2-3ab. 3cd-4ab. S


(I b): Justus requiescet in monte sancto tuo, Domine.
Ps 15, I-2a et S 7-8. I I
(cf. sa): Tu es, Domine, pars hereditatis meae.
Ps 22, I-3 4 S 6
(I) : Dominus pascit me, et nihil mihi deerit.

Ps 33, 2-3. 4-s. 6-7. 8-g. IO-I I


(2a): Benedicam Dominum in omni tempore.
vel (ga): Gustate et videte quoniam suavis est Dominus.
S

6.
~

7
~

8.
~

g.
~:

Ps 102, I-2. 3-4. 8-g. I3-I4. I7-I8a


(I a) : Benedic, anima mea, Dominum.
Ps 111, I-2. 3-4 s-7a. 7h-8. 9
(I a) : Beatus vir qui timet Dominum.
vel: Alleluia.
Ps 127, I-2. 3 4-S
(Ia): Beati omnes qui timent Dominum.
Ps 130, 1. 2. 3
Custodi animam meam in pace apud te, Domine.

COMMUNE SANCTORUM ET SANCTARUM

740

LECTIONEs

II

E Novo TEsTAMENTo

I. Rom 8, 26-30: Q_uos iustificavit, illos et glorificavit >>.


Fratres: Spiritus adiuvat infirmitatem nostram ...
2. 1 Cor 1, 26-3 I: lnfirma mundi elegit Deus.
Videte vocationem vestram, fratres ...
3 1 Cor 12, 3I - 13, I3 (longior) vel 13, 4-I3 (brevior): Caritas numquam
excidit .
Fratres: Aemulamini charismata maiora ...
(brevior): Fratres: Caritas patiens est ...

2 Cor 10, I 7 -

11,

2:

Despondi vos uni viro virginem cas tam exhibere Christo .

Fratres: Qui gloriatur, in Domino glorietur. ..

Gal 2, I 9-20: Vivo autem iam non ego, vivit vero in me Christus .
Fratres: Ego per legem ...

6. Gal 6, q-I6: Per quem mihi mundus crucifixus est, et ego mundo .
Fratres: Mihi absit gloriari ...
7. Eph 3, I 4- I 9: Scire supereminentem scientiae caritatem Christi.
Fratres: Flee to genua mea ad Patrcm ...
Eph 6, I o- I 3 I 8: /nduite armaturam Dei.
Fratres: Confortamini in Domino ...

8.

9 Phil 3, 8- I 4: Ad destinatum persequor, ad bravium supernae vocationis Dei tn


Christo /esu .
Fratres: Existimo omma detrimentum esse ...
I o.
Phil 4, 4-9: Q_uaecumque casta, haec cogitate.
Fratres: Gaudete in Domino semper. ..

I I.
Col 3, I 2- I 7: Super omnia caritatem, quod est vinculum peifectionis .
Fratres: Induite vos sicut electi Dei ...
I 2.
1 Tim 5, 3-10: Qjtae vere vidua est et desolata, speravit in Deum .
Carissime: Viduas honora...
[Pro viduis]
I

lac 2,

4- I 7: Si fides non habeat opera, mortua est tn semetipsa .

Quid proderit, fratres mci ...


1 4
1 Petr 3, I -9: Sanctae mulieres sperantes in Deo .
Mulieres subditae sint suis viris ...

15. 1 Petr 4, 7b-I I: Unusquisque, sicut accepit donationem, zn alterutrum illam


administrantes >>.
Carissimi: Estote prudentcs ...
I6. 1 lo 3, 14-I8: Et nos debemus pro fratribus animas ponere>>.
Carissimi: Nos scimus quoniam transivimu!> ...
[Pro iis qui opera misericordiae exercuerunt]

COMMUNI.<\

3-1-2

17. 1 Io 4, 7-I6: Si diligamus invicem, Deus in nobis manet.


Carissimi, diligamus invicem ...
18. 1 Io 5, I-s: Haec est victoria, quae vincit mundum: fides nostra .
Carissimi: Omnis, qui credit ...

741

ALLELUIA ET VERSUS ANTE Ev ANGELIUM

I.

Mt 5, 3= Beati pauperes spiritu,


quoniam ipsorum est regnum caelorum.

2.

Mt 5, 6: Beati, qui esuriunt et sitiunt iustitiam,


quoniam ipsi saturabuntur.

Mt 5, 8: Beati mundo corde,


quoniam ipsi Deum vide bunt.

Cf. Mt 11, 25: Benedictus es, Pater, Domine caeli et terrae,


quia mysteria regni parvulis revelasti.

Mt 11, 28: Venite ad me, omnes, qui Ia bora tis et onerati estis,
et ego reficiam vas, dicit Dominus.

6.

Mt 23, I 1. I2b: Qui maior est vestrum, erit minister vester,


dicit Dominus;
qui autem se humiliaverit, exaltabitur.

Lc 21, 36: Vigilate, omni tempore orantes,


ut possitis stare ante Filium hominis.

8.

Io 8, I 2: Ego sum lux mundi, dicit Dominus;


qui sequitur me habebit lucem vitae.

g.

Io 8, 3 I b-32: Si manseritis in sermone mea, vere discipuli me1 estis,


et cognoscetis veritatem, dicit Dominus.

10.

lo 13, 34: Mandatum novum do vobis, dicit Dominus,


ut diligatis invicem, sicut dilexi vos.

I I.

Io 14, 23: Si quis diligit me, sermonem meum servabit, dicit Dominus,
et Pater meus diliget eum; et ad eum veniemus.

I2.

Io 15, 4a. sb: Manete in me, et ego in vobis, dicit Dominus;


qui manet in me, fert fructum multum.

I3.

Io 15, gb. sb: Manete in dilectione mea, dicit Dominus;


qui manet in me et ego in eo, hie fert fructum multum.

742

EVANGELIA

1.
Mt 5, I- I 2a: Gaudete et exsultate, quoniam merces vestra copiosa est in caelis .
In illo tempore: Videns lesus turbas... r 2 usque ad copiosa est in caelis.

2.
Mt 5, I 3- I 6 : << Vos estis lux mundi .
In illo tempore: Dixit lesus discipulis suis: Vas estis sal terrae ...

COMMUNE SANCTORUM ET SANCTARUM

343

3 Mt 7, 2I-27: Domus supra petram et domus supra arenam aedijicata.


In illo tempore: Dixit Jesus discipulis suis: Non omnis, qui dicit mihi ...
4 Mt 11, 25-30: Abscondisti haec a sapientibus et revelasti ea parvulis .
In illo tempore respondens Jesus dixit ...
5 Mt 13, 44-46: Vendit universa, quae habet, et emit agrum illum .
In illo tempore: Dixit Jesus turbis: Simile est regnum caelorum thesauro
abscondito ...
6. Mt 16, 24-2 7: Q_ui perdiderit an imam suam propter me, inveniet earn.
In illo tempore: Dixit Jesus discipulis suis ...

7. Mt 18, I -5: Nisi ejficiamini sicut parvuli, non intrabitis in regnum caelorum >>.
In ilia hora accesserunt discipuli ...
8. Mt 19, 3- I 2: Propter regnum caelorum .
In illo tempore: Accesserunt ad Iesum pharisaei ...

[Pro religiosis]

g. Mt 19, 27-29: Vos, qui secuti estis me, centuplum accipietis .


In illo tempore: Dixit Petrus ad lesum: Ecce nos reliquimus omnia ...
I o. Mt 22, 34-40: Diliges Dominum Deum tuum et pro ximum tuum sicut teipsum .
In illo tempore: Audientes pharisaei ...
II. Mt 25, I-I3: Ecce sponsus! Exile obviam ei.
In illo tempore: Dixit Jesus discipulis suis parabolam hanc: Simile erit regnum
caelorum decem virginibus ...
I 2. Mt 25, I4-30 (longior) vel I 4-23 (brevior): Super pauca fuisti fidelis, intra
in gaudium domini tui .
In illo tempore: Dixit Jesus discipulis suis parabolam hanc: Homo peregre
proficiscens ...
I3. Mt 25, 3I-46 (longior) vel 31-40 (brevior) : Q_uamdiu fecistis fratribus
meis minimis, mihi fecistis .
In illo tempore: Dixit Jesus discipulis suis: Cum venerit Filius hominis ...
[Pro iis qui opera misericordiae exercuerunt]
I 4 Me 3, 3 I -35: Q_ui fecerit voluntatem Dei, hie frater meus et soror mea et mater
est.
In illo tempore: Venit mater lesu et fratres ...
I 5
Me 9, 34-3 7: Q_uisquis unum ex pueris receperit, me reczpzt .
In illo tempore: Discipuli inter se in via disputaverant...
[Pro educatoribus]
I 6.
Me 10, I 3- I 6: Sinite parvulos venire ad me.
In illo tempore: Offerebant Iesu parvulos...

[Pro educatoribus]

I7. Me 10, 17-30 (longior) vel I7-27 (brevior): Q_uaecumque habes vende, et
da pauperibus, et veni, sequere me.
In illo tempore: Cum egrederetur Jesus in viam...
[Pro religiosis]
I 8.
Le 6, 2 7-38: Estote misericordes, sicut et Pater vester misericors est.
In illo tempore: Dixit Jesus discipulis suis: Vobis dico, qui auditis ...

COMMU:-.!IA

344
I g.
Lc 9, 5 7-62: Sequar te, quocumque ieris .
In illo tempore: Ambulantibus lesu et discipulis sms m via ...

[Pro religiosis]

20. Lc 10, 38-42: Martha excepit ilium. Maria optimam partem elegit.
In illo tempore: lntravit lesus in quoddam castellum ...
2 I. Lc 12, 32-34: Complacuit Patri vestro dare vobis regnum .
In illo tempore: Dixit lesus discipulis suis: Nolite timere...
[Pro religiosis]
22. Lc 12,35-40: Et vos estote parati.
In illo tempore: Dixit lesus discipulis suis: Sint lumbi vestri praecincti ...
23.

Lc 14, 25-33:

Qui non renuntiat omnibus, quae possidet, non potest meus esse

discipulus .

In illo tempore: lbant turbae multae cum lesu, et con versus dixit...
[Pro religiosis]

24. lo 15, 1-8: Qui manet in me, et ego in eo, hie fert fructum multum .
In illo tempore: Dixit lesus discipulis suis: Ego sum vi tis vera ...
25. lo 15, g-I 7: Vos amici mei estis, si Jeceritis quae ego praecipio vobis.
In illo tempore: Dixit lesus discipulis suis: Sicut dilexit me Pater. ..
26. lo 17, 20-26: Volo, ut ubi sum ego, et illi sint mecum.
In illo tempore: [Sublevatis oculis in caelum, oravit lesus dicens: Pater sancte,J
non pro his rogo tantum ...

MISSAE RITUALES

I. IN CONFERENDIS SACRAMENTIS
INITIATIONIS CHRISTIANAE
1. PRO CATECHUMENATU
ET INITIA TIONE SACRAMENTALI ADUL TO RUM

743
LECTIO

Gen 12,

Ad catechumenos faciendos
1 -4a:

Egredere de terra tua in terram quam monstrabo

tibi .

In die bus illis: Dixit Dominus ad Abram ... 4 usque ad Dominus.


Ps. RESP.
Ps 32, 4-5. 12-13. 18-1g. 20 et 22
~ ( 12 b) : Beatus populus quem elegit Dominus
in hereditatem sibi.
vel (22): Fiat misericordia tua, Domine, super nos,
qucmadmodum speravimus in te.
ANTE Ev. Io 1, 41 et qb: Invenimus Messiam, qui est Christus;
gratia et veritas per eum facta est.
EvANG.
Io 1, 35-42: Ecce Agnus Dei. lnvenimus Messiam .
In illo tempore: Stabat Ioannes et ex discipulis eius duo ...
Seligi etiam possunt alii textus apti.

7 44

Ad electionem seu inscriptionem nominis

Si fit in Dominica prima in Quadragesima, assumi possunt lectiones cuiuslibet seriei huius Dominicae.
Si fit extra hanc Dominicam, et si lectiones diei non conveniunt, similiter
seligantur lectiones inter eas quae assignantur Dominicae primae in Quadragesima (supra, nn. 22-24), vel aliae aptae.

745

Ad primum scrutinium

Assumuntur semper lectiones Dominicae tertiae in Quadragesima, seriei A,


cum suts cantibus (supra, n. 28).

746

Ad secundum scrutinium

Assumuntur semper lectiones Dominicae quartae in Quadragesima, seriei A,


cum suis cantibus (supra, n. 3r). Seligi etiam potest ad libitum Ex IJ,
2l-22.

747

Ad tertium scrutinium

Assumuntur semper lectiones Dominicae quintae in Quadragesima, seriei A,


cum suis cantibus (supra, n. 3 4) .
26

:VUSSAE RITUALES

748
LECTIO I

Ps. RESP.
LECTIO II

Ad traditionem Symboli

Deut 6, I-7: Audi, Israel: Diliges Dominum ex toto corde tuo .


Locutus est Moyses populo dicens: Haec sunt mandata et praecepta ...
Ps 18, 8. g. IO. I I
~ (lo 6, 68c): Domine, verba vitae aeternae habes.
Rom 10, 8- I 3: ~Fidei confessio credentis in Deum.
Fratres: Quid dicit Scriptura?...
vel I Cor 15, 1-8 (longior) vel I-4 (brevior): Per Evangelium
salvamini, qua ratione evangelizaverim vobis si tenetis >>.
Notum vobis facio, fratres, evangelium... 8 novissime autem
ommum v1sus est et mihi.

ANTE Ev. Io 3, I6: Sic Deus dilexit mundum,


ut Filium suum unigenitum claret;
omnis qui credit in eum habet vitam aeternam.
EvAN G.
Mt 16, 13- I 8: Super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam.
In illo tempore: Venit lesus in partes Caesareae Philippi ...
vel Io 12, 44-50: Ego lux in mundum veni, ut omnis, qui credit in me,
in tenebris non maneat .
In illo tempore: Clamavit lesus et dixit ...
Seligi etiam possunt alii textus apti.

749

Ad traditionem Orationis dominicae

LECTIO I

Os 11, I. 3-4. 8c-g: Trahebam eos in vinculis caritatis .


Haec dicit Dominus: Cum puer esset Israel, dilexi eum ...

Ps. RESP.

Ps 22, I-3 4 5 6
~ (I) : Dominus pascit me, et nihil mihi deerit.
vel Ps 102, I-2. 8 et IO. I I-I2. I3 et I8
~ (I 3) : Quomodo miseretur pater filiorum, misertus est Dominus timentibus se.
Rom 8, I4-17. 26-27: Accepistis Spiritum adoptionis filiorum, in

LECTIO II

in quo clamamus: Abba, Pater! .


Fratres: Quicumque Spiritu Dei aguntur, hi filii Dei sunt...
vel Gal 4, 4-7: Misit Deus Spiritum Filii sui in corda nostra, clamantem: Abba, Pater! .
Fratres: Ubi venit plenitudo temporis ...

ANTE Ev. Rom 8, I5: Non accepistis spiritum servitutis iterum in timorem
sed accepistis Spiritum adoptionis,
in quo clamamus: Abba, Pater! .
EvANG.
Mt 6, g- I 3: Domine, doce nos orare.
In illo tempore: Dixit Iesus discipulis suis: Sic vos orabitis ....
Seligi etiam possunt alii textus apti.

PRO CATECHUMENATU ET BAPTISMO ADULTORUM

750

349

Ad Baptismum in Vigilia pascha1i

E lectionibus pro Vigilia paschali assignatis (supra, n. 42), praeter Exodum (lectionem 3), eligatur Isaias 55 (lectio 5) et Ezechiel 36 (lectio 7).

Ad lnitiationem christianam extra Vigi1iam pascha1em


751

LECTIONES E VETERE TESTAMENTO

I.
Gen 15, I -6. I 8a: Sic erit semen tuum. Semini tuo dabo terram hanc .
In die bus illis: Factus est sermo Domini ad Abram ... 18 usque ad terram hanc.
2. Gen 17, I -8: Statuam pactum meum inter me et te et inter semen tuum post te

in generationibus suis foedere sempitemo .

Postquam Abram nonaginta et novem annorum factus est...


3 Gen 35, I-4 6-7a: Abicite deos alienos, qui in media uestri sunt.
In die bus illis: Locutus est Deus ad Jacob ... 7 usque ad Deus Bethel.
4 Deut 30, I 5-20: Elige vitam, ut et tu uiuas et semen tuum.
Locutus est Moyses populo dicens: Considera quod hodie proposuerim ...
5 los 24, I -2a. Is- I 7. I8b-2sa: Serviemus Domino, quia ipse est Deus noster.
In die bus illis: Congregavit Josue omnes tribus Israel... 2 usque ad locutus est:
I 5 Si malum vobis videtur. .. 25 usque ad die illo foedus.
6. 2 Reg 5, g- I sa: Descendit Naaman et intixit se in Iordane septies, et mundatus est.
In diebus illis: Venit Naaman [princeps militiac regis Syriae] cum equis et
curribus ... 15 usque ad in Israel!
7 Is 44, I-3: Effundam spiritum meum super semen tuum.
Audi, Iacob, serve meus ...
8. Ier 31, 31-34: In corde eorum scribam legem meam .
Ecce dies veniunt, dicit Dominus ...
g. Ez 36, 24-28: Effundam super uos aquam mundam, et mundabimini ab omnibus
inquinamentis vestris .

Haec dicit Dominus: Tollam vos de gentibus ...


Vel lectiones Veteris Testamenti pro Vigilia paschali propositae.

752
I.

LECTIONES E

Act 2,

Novo

TESTAMENTO

4a. 36-4oa. 41-42: Baptizetur unusquisque vestrum zn nomzne Iesu

Christi.

[Die Pentecostes,] stans Petrus cum Undecim levavit vocem suam et locutus
est: Certissime sciat omnis domus Israel... 40 usque ad eos.
2. Act 8, 26-38: Ecce aqua; quid prohibet me baptizari? .
In die bus ill is: Angelus Domini locutus est ad Philippum ...
3 Rom 6, 3-I I (longior) vel 3-4. 8-11 (brevior): Consepulti cum illo per baptismum in mortem, in novitate vitae ambulemus .

Fratres: Quicumque baptizati sum us in Christo Iesu, in mortem ipsius baptizati sumus. Consepulti ...

350

!\IISSAE RITU A LES

4 Rom 8, 28-32. 35 37-39: Q_uis nos separabit a caritate Christi?>>.


Fratres: Scimus quoniam diligentibus Deum ...
5 1 Cor 12, I 2- I 3: In uno Spiritu omnes nos in unum corpus baptizati sumus .
Fratres: Sicut corpus unum est ...
6. Gal 3, 26-28: Q_uicumque baptizati estis, Christum induistis .
Fratres: Omnes filii Dei est is ...
7 Eph 1, 3-Io. I3-I4: Praedestinavit nos in adoptionem filiorum per Iesum .
Benedictus Deus et Pater Domini nostri lesu Christi ...
8. Eph 4, I -6: Unus Dominus, una fides, unum baptisma .
Fratres: Obsecro vos ego vinctus in Domino ...
9 Col 3, 9b- I 7: Induite novum hominem, sicut electi Dei.
Fratres: Exuistis vos veterem hominem cum actibus eius, et induistis novum ...
I o.
Tit 3, 4-7: Salvos nos fecit per lavacrum regenerationis et renovation is Spiritus
Sancti .
Carissime: Cum benignitas et humanitas ...
I 1. Hebr 10, 22-25: Aspersi corda a conscientia mala et abluti corpus aqua munda .
Fratres: Accedamus cum vera corde ...
I2. 1 Petr 2, 4-5. 9-10: Vos autem genus electum, regale sacerdotium .
Carissimi: Ad Dominum accedentes ...
I 3.
Ap 19, 1. 5-9a : Beati qui ad cenam nuptiarum Agni vocati sunt .
Ego, loannes, audivi quasi vocem magnam ... 9 usque ad vocati sunt.

753
1.

2.
~

3
~

4
~

PsALMI

RESPONSORII

Ps 8, 4-5. 6-7. 8-9


(2): Domine, Dominus noster, quam admirabile est nomen tuum
in universa terra !
vel: (Eph 5, I4): Surge qui dormis, et exsurge a mortuis,
et illuminabit te Christus.
Ps 22, I-3 4 5 6
(I): Dominus pascit me, et nihil mihi deerit.
vel: ( 1 Petr 2, 25) : Era tis sicut aves errantes,
sed conversi cstis nunc ad pastorem animarum vestrarum.
Ps 26, 1. 4 8b-9abc. I3-I4
(I a) : Dominus illuminatio mea et sal us mea.
vel: (Eph 5, I4) ut supra.
Ps 31, I-2. 5 11
(Ia): Beatus cui remissa est iniquitas.
vel: (I I a) : Laetamini in Domino et exsultate, iusti.

Ps 33, 2-3. 6-7. 8-9. 14-I5. I6-I 7 I8-I9


(6a): Respicite ad eum, et illuminamini.
6. Ps 41, 2-3; Ps 42, 3 4
~ (Ps 41, 3a): Sitivit anima mea ad Deum v1vum.

PRO CATECHUMENATU ET BAPTISMO ADULTORUM

35 I

Ps 50, 3-4. 8-g. 12-I3. 14 et 17


( I 2a): Cor mundum crea in me, Deus.
vel: (Ez 36, 26) : Dabo vobis cor novum et spiritum novum
in medio vestri.
8. Ps 62, 2. 3-4. s-6. 8-ga
~ (2a): Sitivit in te anima mea, Deus meus.
g. Ps 65, I -3a. s-6. 8-g. I 6- I 7
~ ( I): lubilate Deo, omnis terra.
10.
Ps 88, 3-4. I6-I 7 2I-22. 25 et 27
~ (2a): Misericordias Domini in aeternum cantabo.
1 r.
Ps 125, I-2ab. 2cd-3. 4-5. 6
~ (3): Magnificavit Dominus facere nobiscum; facti sumus laetantes.
7

754
r.

2.
3
4
5
6.
7
8.
g.

7 55

ALLELUIA ET VERsus ANTE EvANGELIUM

Me 16, IS: Euntes in mundum. universum, dicit Dominus,


praedicate Evangelium omni creaturae.
lo 3, I6: Sic dilexit Deus mundum, ut Filium suum Unigenitum claret;
omnis qui credit in eum habet vitam aeternam.
Io 8, I 2: Ego sum lux mundi, dicit Dominus;
qui sequitur me habebit lucem vitae.
Io 14, 6: Ego sum via et veritas et vita, dicit Dominus;
nemo venit ad Patrem, nisi per me.
Eph 4, s-6a: Unus Dominus, una fides, unum baptisma;
unus Deus et Pater omnium.
Cf. Col 2, I2: Consepulti sumus Christo in baptismo.
in quo et conresuscitati.
Col 3, I: Si consurrexistis Christo, quae sursum sunt quaerite,
ubi Christus est in dextera Dei sedens.
Cf. 2 Tim 1, I o: Salvator noster lesus Christus destruxit mortem,
et illuminavit vitam per Evangelium.
1 Petr 2, g: Vos genus electum, regale sacerdotium, gens saneta;
virtutes annuntiate eius qui de tenebris vos vocavit
in admirabile lumen suum.
EVANGELIA

I. Mt 16, 24-2 7: Si quis vult post me venire, abneget semetipsum .


In illo tempore: Dixit lesus discipulis suis ...
2. Mt 28, I8-2o: Docete omnes gentes, baptiz antes eos in nomine Patris et Filii
et Spiritus Sancti .
In illo tempore: Accedens lesus locutus est [undecim] discipulis dicens ...
3 Me 1, g-I I: Baptizatus est in Iordane ab Joanne.
In diebus illis venit lesus a Nazareth Galilaeae ...

MISSAE RITUALES

352

4 Me 10, I 3- I 6: Quisquis non receperit regnum Dei velut parvulus, non intrabit
zn illud .
In illo tempore: Offerebant Iesu parvulos ...
5 Me 16, Is- I 6. I g-20: (( Qui crediderit et bapti;:.atus fuerit, salvus erit >>.
In illo tempore: Apparens Jesus U ndecim dixit eis: Euntes in mundum umversum ...
6. Lc 24, 44-53: Praedicari in nomine eius paenitentiam in remissionem peccatorum in omnes gentes.
In illo tempore: Dixit Jesus ad discipulos suos: Haec sunt verba ...

7 lo 1, I-S g-I4. I6-I8: Deditpotestatemfilios Deifieri, his, qui credunt in nomine


ezus >>.
In principia erat Verbum ...
8. lo 1, 29-34: Ecce Agnus Dei, qui tollit peccatum mundi .
In illo tempore: Videt Ioannes Iesum venientem ad se ...
g. lo 3, I-6: Nisi quis natus fuerit desuper, non potest videre regnum Dei.
Erat homo ex pharisaeis ...
I o.
lo 3, 16-2 I : Ut omnis qui credit in eum habeat vitam aeternam .
Sic dilexit Deus mundum ...
I I.
Io 12, 44- so : Ego lux in mundum veni .
In illo tempore: Clamavit Jesus et dixit ...
I2. Io 15, I-II: Qui manet in me, et ego in eo, hicfertfructum multum.
In illo tempore: Dixit Jesus discipulis suis: Ego sum vi tis vera ...
2.

756

IN CONFERENDO BAPTISMATE PARVULORUM


LECTIONES E VETERE TESTAMENTO

1.
Ex 17, 3-7: Da nobis aquam, ut bibamus (Ex 17, 2).
In die bus illis: Sitivit populus prae aquae penuria ...

2. Ez 36, 24-28: Effundam super vos aquam mundam, et mundabimini ab omnibus


inquinamentis vestris .
Haec dicit Dominus: Tollam vos de gentibus ...
3 Ez 47, 1-g. I 2: Vidi aquam egredientem de templo, et omnes ad quos pervenit
aqua isla salvi facti sunt (Ant. Vidi aquam).
In diebus illis: Convertit me [angelus] ad portam domus [Domini], et ecce
aquae ...

757

LECTIONEs

Novo TESTAMENTO

1.
Rom 6, 3-5: Consepulti cum illo per baptismum in mortem, in novitate vitae ambulemus .
Fratres: Quicumque baptizati sumus in Christo Iesu, in mortem ips ius baptizati sumus. Consepulti ...

2. Rom 8, 28-32: << Conformes fieri imaginis Filii ezus .


Fratres: Scimus quoniam diligentibus Deum ...

IN CONFERENDO BAPTISMATE PARVULORUM

353

3 1 Cor 12, I 2- I 3: In uno Spiritu omnes nos in unum corpus baptizati sumus >>.
Fratres: Sicut corpus unum est...
4 Gal 3, 26-28: Q_uicumque baptizati estis, Christum induistis .
Fratres: Omnes filii Dei estis ...
5 Eph 4, I -6: Unus Dominus, una fides, unum baptisma .
Fratres: Obsecro vos ego vinctus in Domino ...
6. 1 Petr 2, 4-5. g- IO: Vos autem genus electum, regale sacerdotium .
Carissimi: Ad Dominum accedentes ...
758
r.
~

PsALM! RESPONSORII

Ps 22, 1-3. 4 5 6
(I) : Dominus pascit me, et nihil mihi deerit.

Ps 26, r. 4 8b-gabc. 13-14


(ra): Dominus illuminatio mea et salus mea.
vel (Eph 5, 14): Surge qui dormis, et exsurge a mortuis,
et illuminabit te Christus.
2.

Ps 33, 2-3. 6-7. 8-g. 14-15. 16-r 7 r8-rg


(6a): Respicite ad cum, et illuminamini.
vel (ga): Gustate et videte quoniam suavis est Dominus.
3

759
I.

2.
3
4
5
6.

760

ALLELUIA ET VERSUS ANTE EVANGELIUM

lo 3,

6: Sic dilexit Deus mundum, ut Filium suum U nigenitum claret;


omnis qui credit in eum habet vitam aeternam.
Io 8, 12: Ego sum lux mundi, dicit Dominus;
qui sequitur me habebit lucem vitae.
lo 14, 6: Ego sum via et veritas et vita, dicit Dominus;
nemo venit ad Patrcm, nisi per me.
Eph 4, 5-6a: Unus Dominus, una fides, unum baptisma;
unus Deus et Pater omnium.
Cf. 2 Tim 1, I o: Salva tor noster Jesus Christus destruxit mortem,
et illuminavit vitam per Evangelium.
1 Petr 2, g: Vos genus electum, regale sacerdotium, gens sancta;
virtutes annuntiate eius qui de tenebris vos vocavit
in admirabile lumen suum.
I

EVAN GELIA

I.
Mt 22, 35-40: Hoc est magnum et primum mandatum.
In illo tempore: lnterrogavit Iesum unus ex pharisaeis legis doctor. ..
2. Mt 28, r8-2o: Docete omnes gentes, baptizantes eos in nomine Patris et Filii
el Spiritus Sancti .
In illo tempore : Accedens Jesus locutus est [undecim] discipulis, dicens ...

MISSAE RITUALES

354
3 Me I, g-1 I: Baptizatus est in Iordane ab Joanne.
In diebus illis venit Jesus a Nazareth Galilaeae ...

4 Me IO, I3-I6: Sinite parvulos venire ad me.


In illo tempore: Offerebant Iesu parvulos ...
5

Me I2, 28b-34 (longior) vel 28b-31 (brevior): Audi, Israel, diliges Do-

minum Deum tuum ex toto corde tuo .

In illo tempore: Accessit unus de scribis ad lesum et interrogavit eum quod


esset primum omnium mandatum ...

6. lo 3, I -6: Nisi quis natus Juerit desuper, non potest videre regnum Dei.
Erat homo ex pharisaeis ...

7 Io 4, 5-I4: Fons aquae salientis in vitam aeternam >>.


In illo tempore: Venit Iesus in civitatem Samariae ...
8. Io 6, 44-47: Qui credit, habet vitam aeternam .
In illo tempore: Dixit Iesus turbis: Nemo potest venire ad me ...
g. Io 7, 37h-3ga: Flumina fluent aquae vivae .
In illo tempore: Clamavit Iesus dicens: Si quis sitit ... 39 usque ad crediderant
In eum.
I o.
lo 9, I -7: Abiit et lavit et venit videns .
In illo tempore: Praeteriens Iesus vidit hominem caecum ...

II.
lo I5, I-II: Qui manet in me, et ego in eo, hicfirtfructum multum.
In illo tempore: Dixit Iesus discipulis suis: Ego sum vi tis vera ...

12. lo I9, 3I-35: Latus eius aperuit, et exivit sanguis et aqua.


Iudaei, quoniam Parasceve erat ...

3 PRO ADMISSIONE VALIDE lAM BAPTIZATORUM


IN PLENAM COMMUNIONEM ECCLESIAE
Lectiones, Psalmi responsorii et versus ante Evangelium sumi possunt sive ex toto sive ex
parte vel e Missa diei, vel e Missa pro Unitate christianorum (infra, nn. 867-87r), vel e
Miss a Initiationis christianae (supra, nn. 75 I -755), vel e sequentibus:

76I

LECTIONES E Novo TESTAMENTo

I.
Rom 8, 28-39: Praedestinavit conformes fieri imaginis Filii ezus .
Fratres: Scimus quoniam diligentibus Deum ...

2.
I Cor I2, 3 I -I3, 13: Caritas numquam excidit .
Fratres: Aemulamini charismata maiora ...

3 Eph I, 3-I4: <<Elegit nos Deus ut essemus sancti et immaculati in caritate .


Benedictus Deus et Pater Domini nostri Iesu Christi ...

~RO

ADMISSIONE IN PLENAM COMMUNIONEM ECCLESIAE

355

4 Eph 4, 1-7. I I-I3: Unus Dominus, una fides, unum baptisma, unus Deus et
Pater omnium>>.
Fratres: Obsecro vos ego vinctus in Domino ...
5 Phil 4, 4-8: Q_uaecumque casta, haec cogitate.
Fratres: Gaudete in Domino semper ...
6. 1 Th 5, 16-24: Spiritus vester et anima et corpus in adventu Domini servetur .
Fratres: Semper gaudete ...

762
1.

2.
~

3
~

4
~

PsALMI RESPONSORII

Ps 26, 1. 4 8b-gabc. 13-14


(1a): Dominus illuminatio mea et salus mea.
Ps 41, 2-3; 42, 3 4
(Ps 41, 3a): Sitivit anima mea ad Deum VIvum.
Ps 60, 2-3a. 3bC-4. 5-6. 9
(4a): Factus es spes mea, Domine.
Ps 62, 2. 3-4. 5-6. 8-g
(2b): Sitivit in te anima mea, Domine, Deus meus.

5 Ps 64, 2-3a. 3b-4. 5 6


I)' (2a): Te decet hymnus, Deus, in Sion.
6.
~

Ps 120, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8


(2a): Auxilium meum a Domino.

763

EVANGELL'\

1.
Mt 5, 2-1 2a: Gaudete et exsultate, quoniam merces vestra copiosa est in caelis .
In illo tempore: Docebat Jesus discipulos suos, dicens... 12 usque ad copiosa
est in caelis.

2. Mt 5, 13-I6: Sic luceat lux vestra coram hominibus.


In illo tempore: Docebat Jesus discipulos suos, dicens: Vos estis sal terrae ...
3 Mt 11, 25-30: Abscondisti haec a sapientibus et revelasti ea parvulis .
In illo tempore: Respondens Jesus, dixit ...
4 Io 3, 1 6-2 I : Ut omnis qui credit in eum habeat vitam aeternam .
Sic dilexit Deus mundum ...
5 Io 14, I 5-23. 26-2 7: Ad eum veniemus, et mansionem apud eum faciemus .
In illo tempore: Dixit lesus discipulis suis: Si diligitis me ...

6. Io 15, 1-6: Ego sum vitis, vos palmites.


In illo tempore: Dixit Jesus discipulis suis: Ego sum vi tis vera ...

MISSAE RITUALES

356
4 IN CONFERENDA CONFIRMATIONE
764

LECTIONES E VETERE TESTAMENTO

I.
Is 11, I -4a: Requiescet super eum Spiritus Domini.
In die illa: Egredietur virga de stirpe !esse ... 4 usque ad mansuctis terrae.
2.
Is 42, I-3: Dedi Spiritum meum super servum meum.
Haec dicit Dominus: Ecce servus me us ...
3 Is 61, I -3a. 6a. 8b-g: Unxit me Dominus et ad annuntiandum laeta mansuetis
misit me, et dare eis oleum gaudii .
Spiritus Domini Dei super me ... 3 usque ad spiritu macrons. 6 usque ad dicetur
vobis. 8 Dabo opus eorum ...
4 Ez 36, 24-28: Spiritum novum ponam in medio vestri .
Haec dicit Dominus Deus: Tollam vos de gentibus ...
5 Ioe1 2, 23a. 26-3, I -3a: Super servos meos et ancillas effundam Spiritum meum>>.
Filii Sion, exsultate et laetamini in Domino Deo vestro. Comedetis vescentes ...
3 usque ad et in terra.

765

LECTIONES E Novo TESTAMENTo

I.
Act 1, 3-8: Accipietis virtu/em superveniente Sancto Spiritu in vos et eritis mihi
testes.
Apostolis suis praebuit Iesus seipsum vivum post passionem suam ...
2. Act 2, I-6. I4. 22b-23. 32-33: Repleti sunt omnes Spiritu Sancto et coeperunt
loqui >>.
Cum compleretur dies Pentecostes ... 22 Iesum Nazarenum ...
3 Act 8, I. 4 I 4- I 7: lmposuerunt manus super illos, et accipiebant Spiritum Sanctum.
Facta est in illa die persecutio magna ...
4 Act 10, 1. 33-34a. 3 7-44: Cecidit Spiritus Sanctus super omnes, qui audiebant
verbum>>.
In diebus illis: Vir quidam erat in Caesarea ... 33 Qui dixit ad Petrum: Misi
ad te ... 34 usque ad dixit. ..
5 Act 19, I b-6a: Si Spiritum Sanctum accepistis credentes? .
Factum est ut Paulus veniret Ephesum ... 6 usque ad super eos.
6. Rom 5, I-2. 5-8: Caritas Dei diffusa est in cordibus nostris per Spiritum Sanctum,
qui datus est nobis.
Fratres: lustificati ex fide, pacem habemus ad Deum ...
7. Rom 8, I 4- I 7: Spiritus testimonium reddit una cum spiritu nostro quod sumus
filii Dei .
Fratres: Quicumque Spiritu Dei aguntur, hi filii Dei sunt ...
8. Rom 8, 26-27: Ipse Spiritus interpellat gemitibus inenarrabilibus .
Fratres: Spiritus adiuvat infirmitatem nos tram ...
g. 1 Cor 12, 4-I3: Unus et idem Spiritus, dividens singulis, prout vult.
Fratres: Divisiones gratia rum sunt, idem autcm Spiritus ...

IN CONFERENDA CONFIRMA TIONE

357

10. Gal 5, 16-q. 22-23a. 24-25: Si vivimus Spiritu, Spiritu et ambulemus )).
Fratres: Spiritu ambulate... 23 usque ad continentia ...
1 1. Eph 1, 3a. 4a. 13-1 ga: Signati estis Spiritu promissionis Sancto )) ...
Benedictus Deus et Pater Domini nostri Iesu Christi: 4 qui elegit nos m Ipso
ante mundi constitutionem. 13 In quo et vos ... 19 usque ad in nos, qui
credimus.
12. Eph 4, 1-6: Unum corpus et unus Spiritus, unum baptisma >>.
Fratres: Obsecro vos ego vinctus in Domino ...

766

PsALMI RESPONSORII

Ps 21, 23-24. 26-27. 28 et 31-32


(23a): Narrabo nomen tuum fratribus meis.
vel (Io 15, 26-27): Cum venerit Paraclitus,
vos testimonium perhibebitis de me.
1.

2.
~

Ps 22, 1-3. 4 5 6
( 1) : Dominus pascit me, et nihil mihi deerit.

Ps 95, 1-2a. 2b-3. g-10a. 11-12


(3): Annuntiate in omnibus populis mirabilia Dei.

4
~

Ps 103, rab et 24. 27-28. 30-31. 33-34


(30): Emittes Spiritum tuum, Domine, et renovabis faciem terrae.

5 Ps 116, 1. 2
~ (Act 1, 8): Eritis mihi testes usque ad ultimum terrae.
vel: Alleluia.
6.
~

Ps 144, 2-3. 4-5. 8-g. IO-II. 15-16. 21


( 1b) : Benedicam nomini tuo, Domine, in saeculum.

767

ALLELUIA ET VERSUS ANTE EVANGELIUM

1.

Io 14, 16: Rogabo Patrem, et alium Paraclitum dabit vobis,


ut maneat vobiscum in aeternum.

2.

Io 15, 26b. 27a: Spiritus veritatis testimonium perhibebit de me,


dicit Dominus, et vos testimonium perhibetis.

Io 16,

Ap 1, sa. 6a: Iesu Christe, testis es fidelis, primogenitus mortuorum,


fecisti nos regnum et sacerdotes Deo et Patri nostro.

Veni, Sancte Spiritus,


et emitte caelitus lucis tuae radium.

6.

Veni, Sancte Spiritus, reple tuorum corda fidelium,


et tui amoris in eis ignem accende.

1 3a;

14, 26d: Cum venerit Spiritus veritatis,


deducet vos in omnem veritatem;
et suggeret vobis omnia quae dixi vobis.

~IISSAE

768

RITUALES

EvANGELIA

1.
Mt 5, I-I2a: lpsorum est regnum caelorum .
In illo tempore: Videos Jesus turbas ... I 2 usque ad copiosa est in caelis.

2. Mt 16, 24-27: Si quis vult post me venire, abneget semetipsum .


In illo tempore: Dixit Jesus discipulis suis ...

Mt 25, I4-30: Super pauca fuisti fidelis, intra in gaudium domini tui .
In illo tempore: Dixit Jesus discipulis suis parabolam hanc: Homo peregre
proficiscens ...
3

4 Me 1, g-I I: Vidit Spiritum descendentem in ipsum .


In diebus illis, venit Jesus a Nazareth Galilaeae ...
5 Lc 4, I 6-22a: Spiritus Domini super me.
In illo tempore: Venit Jesus Nazareth... 2 2 usque ad de ore 1psms.
6. Lc 8, 4- I oa. I I b- I 5 : Quod in bon am terram: hi sunt, qui verbum retinent et
fructum affirunt in patientia .

In illo tempore: Cum turba plurima conveniret et de singulis civitatibus properarent ad Iesum, dixit ... 10 Quibus ipse dixit: II Semen est verbum Dei ...
7. Lc 10, 2 I -24: Confiteor tibi, Pater, quod revelasti ea parvulis >>.
In illo tempore: Exsultavit Jesus Spiritu Sancto ...

8. lo 7, 37b-39: Flumina fluent aquae vivae .


In illo tempore: Clamavit Jesus dicens: Si quis sitit...
g. Io 14, I 5- I 7: Spiritus veritatis apud vos manebit.
In illo tempore: Dixit Jesus discipulis suis: Si diligitis me ...
I o. lo 14, 23-26: Spiritus Sanctus vos docebit omnia.
In illo tempore: Dixit Jesus discipulis suis: Si quis diligit me ...
I 1.

lo 15, I8-2 1. 26-27: Spiritus veritatis, qui a Patre procedit, testimonium perhi-

bebit de me.

In illo tempore: Dixit Jesus discipulis suis: Si mundus vos odit ...
12. lo 16, 5-7 I2-I3a: Spiritus veritatis deducet vos in omnem veritatem .
In illo tempore: Dixit Jesus discipulis suis: Nunc vado ad eum, qui misit me ...
r3 usque ad omncm veritatem.

769

5 PRO PRIMA COMMUNIONE PUERORUM

Lectiones sumi possunt sive ex toto sive ex parte vel e Missa diei, vel e Missa pro
Initiatione christiana (supra nn. 7 -755), vel e Miss a votiva de Sanctissima Eucharistia
(infra nn. 976-98r).

sr

IN CONFERENDIS SAGRIS ORDINIBUS

359

II. IN CONFERENDIS SACRIS ORDINIBUS


770

LECTIONES E VETERE TESTAMENTO

I.
Num 3, 5-9: Applica tribum Levi ut ministrent Aaron sacerdoti .
In diebus illis: Locutus est Dominus ad Moysen dicens...
[pro diaconis]

2. Num 11, rrb-12. 14-I7. 24-25a: Tradam de spiritu tuo ut sustentent tecum
onus populi.
In die bus ill is: Ait Moyscs ad Dominum: Cur imposuisti ... 25 usque ad prophetaverunt.
[pro presbyteris]
3 Is 61, 1-3a: Unxit me Dominus et ad annuntiandum laeta mansuetis misit me,
et dare eis oleum gaudii .
Spiritus Domini Dei super me...
[pro episcopis et presbyteris]
4 Ier 1, 4-9: Ad quoscumque mittam te, ibis.
Factum est verbum Domini ad me ...

771

LECTIONES E Novo TEsTAMENTO

1.
Act 6, 1-7b: Elegerunt septem viros plenos Spiritu Sancto >>.
In diebus illis, crescente numero discipulorum... 7 usque ad valde.
[pro diaconis]

2. Act 8, 26-40: Incipiens a Scriptura ista, evangelizavit illi Iesum .


In die bus illis: Angelus Domini locutus est ad Philippum dicens ...
[pro diaconis]
3 Act 10, 37-43: Nos testes sumus omnium, quae fecit Jesus in regione Iudaeorum
et Jerusalem.
In die bus illis: Aperiens Petrus os suum dixit: Vos sci tis quod factum est verbum ...

4 Act 20, I 7- I 8a. 28-32. g6: Attendite vobis et universo gregi, in quo vos Spiritus
Sanctus posuit episcopos, pascere Ecclesiam Dei>>.
In die bus illis: A Mileto mittens Ephesum convocavit Paulus ... 18 usque ad
dixit eis...
[pro episcopis et presbyteris]
5 Rom 12, 4-8: Habentes donationes secundum gratiam, quae data est nobis, differentes .
Fratres: Sicut m uno corpore ...

6. 2 Cor 4, 1-2. 5-7: Praedicamus Iesum Christum; nos autem servos vestros per
lesum .
Fratres : Habentes hanc ministrationem ...

7. 2 Cor 5, I 4-20: Dedit nobis ministerium reconciliationis .


Fratres: Caritas Christi urget nos ...

8.

Eph 4, I -7. 11-13: In opus ministerii, in aedificationem corporis Christi.


Fratres: Obsecro vos ego vinctus in Domino ...

MISSAE RITUALES

g. 1 Tim 3, 8-Io. I2-I3: Habentes mysterium fidei in conscientia pura .


Oportet diaconos esse pudicos...
[pro diaconis]
I o.
1 Tim 4, I 2- I 6: Noli neglegere donationem, quae data est tibi impositione manuum presbyterii .
Carissime: Nemo adulescentiam tuam contemnat ...
Vel 4, I 2b- I 6: Carissime: Exemplum esto fidelium...
[pro episcopis]
I 1. 2 Tim 1, 6-I4: Ut resuscites donationem Dei, quae est in te per impositionem
manuum mearum >>.
Carissime: Admoneo te...
[pro episcopis]
I2.
Hebr 5, I-IO: << Christus appellatus a Deo pontifex iuxta ordinem Melchisedech .
Omnis pontifex ex hominibus assumptus ...
I 3
1 Petr 4, 7b- I I : Sicut boni dispensatores multiformis gratiae Dei.
Carissimi: Estate prudentes ...
I4. 1 Petr 5, I-4: Pascite, qui est in vobis, gregem Dei.
Carissimi: Seniores, qui in vobis sunt. ..
772

PsALMI RESPONSORII

Ps 22, I-3 4 5 6
(I) : Dominus pascit me, et nihil mihi deerit.
2.
Ps 83, 3-4. 5 I I
~ (sa): Beati qui habitant in domo tua, Domine.
3 Ps 88, 21-22. 25 et 27
~ (cf. 2a): Misericordias tuas, Domine, in aeternum cantabo.
4 Ps 95, I-2a. 2b-3. IO
~: (Mt 28, I g): Euntes in mundum, alleluia, docete omnes gentes, alleluia.
5 Ps 99, 2. 3 4 5
~ (Io 15, I4): Vos amici mei estis, si facietis quae praecipio vobis,
dicit Dominus.
6. Ps 109, 1. 2. 3 4
~: Sacerdos in aeternum Christus Dominus secundum ordinem Melchisedech
panem et vinum obtulit.
vel (4b) : Tu es sacerdos in aeternum, secundum ordinem Melchisedech.
7
Ps 115, I2-13. I 7-I8
~ ( 1 Cor 10, I 6) : Caelix benedictionis, communicatio Sanguinis Christi est.
vel: Alleluia.
8. Ps 116, 1. 2
~ (Me 16, IS): Euntes in mundum umversum, praedicate Evangelium.
vel: Alleluia.
I.

773
1.

ALLELUIA ET VERsus ANTE EvANGELIUM

Mt 28, 1ga-2ob: Euntes docete omnes gentes, dicit Dominu~


ego vobiscum sum omnibus diebus
usque ad consummationem sacculi.

PRO SACRIS ORDINIBUS

2.

Lc 4, 18: Evangelizare pauperibus misit me Dominus,


praedicare captivis remissionem.

Io 10, 14: Ego sum pastor bonus, dicit Dominus;


et cognosco oves meas, et cognoscunt me meac.

lo 15, I5b: Vos dixi amicos, dicit Dominus,


quia omnia quae audivi a Patre meo
nota feci vobis.

774

EvANGELIA

1.
Mt 5, I 3- I 6: Vos estis lux mitndi .
In illo tempore: Dixit Iesus discipulis suis: Vos estis sal terrae ...

2. Mt 9, 35-38: Rogate Dominum messis, ut mittat operarios in messem suam .


In illo tempore: Circumibat lesus civitates omnes ...
3 Mt 10, I-5a: Elegit Jesus duodecim Apostolos et misit eos.
In illo tempore: Convocatis Iesus Duodecim discipulis suis ... 5 usque ad misit
lesus.
4 Mt 20, 25b-28: Q_ui voluerit inter vos primus esse, erit vester servus .
In illo tempore: Ait lesus discipulis suis: Sci tis quia principes gentium ...

5 Lc 10, I -g: Messis quidem multa, operarii autem pauci .


In illo tempore: Designavit Dominus alios septuaginta duos ...
6. Lc 12, 35-44: Beati servi, quos cum venerit dominus invenerit vigilantes.
In illo tempore: Dixit Iesus discipulis suis: Sint lumbi vestri praecincti ...

7. Lc 2 2, I 4-20. 24-30: Hoc facile in meam commemorationem. Ego autem in medio


vestrum sum sicut qui ministrat .
Cum facta esset hora, discubuit Iesus et apostoli ...
8. Io 10, I I- I 6: Bonus pastor animam suam ponit pro ovibus suzs .
In illo tempore: Dixit lesus: Ego sum pastor bonus ...

g. lo 12, 24-26: Si quis mihi ministrat, me sequatur .


In illo tempore: Respondit Iesus Andreae et Philippo, dicens ...
IO.
Io 15, g-I7: Non vos me elegistis, sed ego elegi vos.
In illo tempore: Dixit Iesus discipulis suis: Sicut dilexit me Pater. ..
I 1.

lo 17, 6.

4- I g: Pro eis sanctifico meipsum, ut sint et ipsi sanctificati m

veri tate .

In illo tempore: [Su blevatis oculis in caelum, oravit Icsus dicens: Pater sancte ],
manifestavi nomen tuum hominibus, quos dedisti mihi ...
I 2.
Io 20, I g-23: Sicut misit me Pater, et ego mitto vos: Accipite Spiritum Sanctum.
Cum sero esset die ill a prima sabbatorum ...
I 3
Io 21, I 5- I 7: Pasce agnos meos, pasce oves me aS>>.
Cum [ manifestasset se Iesus discipulis suis et] prandisset cum e1s, dicit Simoni
Petro ...

MISSAE RITUALES

III. PRO ADMISSIONE INTER CANDIDATOS


AD DIACONATUM ET PRESBYTERATUM
775

LECTIONES E VETERE TESTAMENTO

I.
Deut 1, g-14: Date vobis viros sapientes, ut ponam eos vobis principes .
In diebus illis: Locutus est Moyses populo: Dixi vobis: Non possum ...

2. Sir 39, I b. s-8: Cor suum tradet ad vigilandum diluculo ad Dominum .


Sapientiam omnium antiquorum ...
3 Is 6, 1-2a. 3-8: Quem mittam? Et quis ibit nobis?.
In anno quo mortuus est...

4 Ier 1, 4-9: Ad quoscumque mittam te, ibis.


Factum est verbum Domini ad me ...

776

LECTIONEs E Novo TEsTAMENTO

I.
Act 14, 21-23: Ordinaverunt per singulas Ecclesias presbyteros .
In die bus illis: Paulus et Barnabas reversi sunt Lystram ...

2. 1 Cor 9, 16-1g. 22-23: Vae mihi est, si non evangelizavero .


Fratres: Si evangelizavero ...
3 1 Cor 12, 4-1 1 : Unicuique datur manifestatio Spiritus ad utilitatem .
Fratres: Divisiones gratiarum sunt ...
4 2 Tim 3, 10-12. 14-15: Permane in his, quae didicisti.
Carissime: Assecutus es ...

777
I.

B'
2.
~

3
~

PsALM! RESPONSORII

Ps 15, 1-2a et 5 7-8. 11


(cf. sa): Tu es, Domine, pars hereditatis meae.
Ps 23, 1-2. 3-4ab. s-6
(cf. 6): Haec est generatio quaerentium faciem tuam, Domine.
Ps 97, 1. 2-3ab. 3c-4. s-6
(2b): In conspectu gentium revelavit Dominus iustitiam suam.

778

ALLELUIA ET VERsus ANTE EvANGELIUM

1.

Me 1, 17: Venite post me, dicit Dominus,


et faciam vos fieri piscatores hominum.

2.

Lc 4, 18: Evangelizare pauperibus misit me Dominus,


praedicare captivis remissionem.

Io 12, 26: Si quis mihi ministrat, me sequatur, dicit Dominus;


et ubi sum ego illic et minister meus erit.

PRO ADMISSIONE AD DIACONATUM ET PRESBYTERATUM

779

EvANGELIA

I.
Mt 9, 35-38: Ragate Daminum messis, ut mittat aperarias in messem suam .
In illo tempore: Circumibat lesus civitates omnes ...

2.
Me 1, I4-20: Faciam vas fieri piscatares haminum >>.
Postquam traditus est loannes, venit lesus ...

3 Lc 5, I- I I : In verba tua laxaba retia.


In illo tempore: Cum turba urgeret lesum ...
4 lo I, 35-42: Ecce Agnus Dei. Invenimus Messiam .
In illo tempore: Stabat loannes et ex discipulis eius duo ...
5 Io 1, 45-5 I : Ecce vere Israelita, in quo dolus non est.
In illo tempore: In venit Philippus Nathanael...

27

MISSAE RITU ALES

IV. IN CONFERENDIS MINISTERIIS


I.

780

PRO INSTITUTIONE LECTORUM


LECTIONES E VETERE TESTAMENTO

I.
Deut 6, 3-g: Eruntque verba haec in corde tuo >>.
Audi Israel, et observa ...
2.
Deut 30, 10-I4: Juxta te est sermo, ut facias illum .
In die bus illis: Locutus est Moyses populo dicens: Si tamen.
3 Neh 8, 2-4a. 5-6. 8-10: Legerunt in libro legis, et explicaverunt lectionem .
In die bus illis: Attulit Esdras sacerdos legem ...
4
Is 55, I o- I I : Imber terram germinare facit .
Haec dicit Dominus: Quomodo descendit imber. ..

781

LEcTIONES E

Novo

TESTAMENTO

1.
1 Cor 2, I-5: Annuntians vobis mysterium Dei.
Ego, cum venissem ad vos, fratres ...
2.
2 Tim 3, I4-I 7: Omnis Scriptura divinitus inspirata est et uti/is ad docendum .
Carissime: Permane in his, quae didicisti ...
3 2 Tim 4, I-5: Opus fac evangelistae, ministerium tuum imple .
Carissime: Testificor coram Deo ...
4 Hebr 4, I 2- I 3: Sermo Dei discretor cogitationum et intentionum cordis.
Vivus est Dei sermo ...
5 1 lo 1, I -4: Q_uod vidimus et audivimus, annuntiamus et vobis.
Carissimi: Quod fuit ab initio ...

782

PSALMI RESPONSORII

Ps 18, 8. g. I o. I I
I)' (cf. Io 6, 63c) : Verba tua, Domine, spiritus et vita sunt.
2.
Ps 118, g. 10. I I . I2
I)' (I 2 b) : Doce me, Domine, iustificationes tuas.
I.

3 Ps 147, I5-I6. J7-I8. Ig-20


I)' (I 2) : Lauda, Jerusalem, Dominum.

783
I.

2.

3
4

ALLELUIA ET VERSUS ANTE EVANGELIUM

Cf. Lc 4,

Spiritus Domini super me;


evangelizare pauperibus misit me.
lo 6, 63c. 68c: Verba tua, Domine, Spiritus et vita sunt;
verba vitae aeternae habes.
Cf. Act 16, I4b: Aperi, Domine, cor nostrum,
ut intendamus verbis Filii tui.
Semen est verbum Dei, sa tor autem Christus;
omnis qui invenit eum, manebit in aeternum.
I8:

PRO INSTITUTIONE ACOLYTHORUM

365
EVANGELJA

784

I.
Mt 5, 14-I9: Vos estis lux mundi .
In illo tempore: Dixit lesus discipulis suis: Vos estis lux mundi ...
2.
Me 1, 35-39: Et venit praedicans in .rynagogis eorum .
Diluculo valde mane surgens lesus ...
3 Lc 4, I 6-2 I : Spiritus Domini super me.
In illo tempore: Venit Iesus Nazareth ...
4 Lc 24, 44-48: Mittit Jesus apostolos praedicare paenitentiam zn remzsszonem
peccatorum.
In illo tempore: Dixit lesus discipulis suis: Haec sunt verba ...
5 lo 7, I 4- I 8: A1ea doctrina non est mea sed eius, qui misit me.
Die festo mediante, ascendit lesus ...

2.

785

PRO INSTITUTIONE ACOLYTHORUM


LECTIONES E VETERE TESTAMENTO

I.
Gen 14, 18-20: Panem et vinum proferens .
In die bus ill is: Melchisedech rex Salem ...

2. Ex 16, 2-4. I2-I5: Ego pluam vobis panes de caelo.


In die bus illis: Murmuravit omnis congregatio ...
3 Ex 24, 3-8: Hie est sanguis foederis, quod pepigit Dominus vobiscum .
In die bus illis: Venit Moyses et narravit ...
4 Deut 8, 2-3. I4b-I6a: Dedit tibi cibum manna, quem ignorabas tu et patres tui.
In die bus illis: Locutus est Moyses populo, dicens ... 16 usque ad patres tui.
5 1 Reg 19, 4-8: Ambulavit in Jortitudine cibi illius usque ad montem Dei.
In die bus illis: Perrexit Elias in desertum viam unius diei ...
6. Prov 9, I -6: Comedite panem meum et bibite vinum, quod miscui vobis>>.
Sapientia aedificavit sibi domum ...
786

LECTIONEs E Novo TEsTAMENTO

I.
Act 2, 42-4 7: Erant perseveranles in communicatione, in fractione panis .
In die bus ill is: Erant discipuli perseverantes ...
2. Act 10, 34a. 37-43: Manducavimus et bibimus cum illo postquam resurrexit a
mortuis .
In die bus ill is: Aperiens Petrus os dixit ...
3 1 Cor 10, I 6- I 7: Unus panis, unum corpus multi sumus .
Fratres: Calix benedictionis ...
4 1 Cor 11, 23-26: Q_uotiescumque manducabitis panem hunc et calicem bibetis,
mortem Domini annuntiatis .
Fratres: Ego accepi a Domino ...
5 Hebr 9, I I- I 5: Sanguis Christi emundabit conscientiam nos tram.
Christus cum advenit Pontifex ...

366

787
1.

2.
~

3
~

4
~

5
~

6.
~

7
~

MISSAE RITUALES

PsALMI RESPONSORn

Ps 22, 1-3a. 3b-4. 5 6


(I) : Dominus pascit me, et nihil mihi deerit.
Ps 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-g. 10-11
(ga) : Gustate et videte quoniam suavis est Dominus.
Ps 77, 3 et 4bc. 23-24. 25. 54
(24b): Panem caeli dedit eis Dominus.
Ps 109, 1. 2. 3 4
(4b): Tu es sacerdos in aeternum, secundum ordinem Melchisedech.
Ps 115, 12-13. 15 et r6bc. 17-18
(13): Calicem salutaris accipiam, et nomen Domini invocabo.
Ps 144, 10-11. 15-16. q-18
(cf. 16) : Aperis tu manum tuam, et satias nos.
Ps 147, 12-13. 14-15. 19-20
(lo 6, s) : Qui manducat hunc panem, vivet in aeternum.

788

ALLELUIA ET VERSUS ANTE EVANGELIUM

1.

lo 6, 35: Ego sum panis vitae; qui venit ad me, non esuriet,

2.

lo 6, 51: Ego sum panis vivus, qui de caelo descendi, dicit Dominus:

et qui credit in me, non sitiet umquam, dicit Dominus.


si quis manducaverit ex hoc pane, vivet in aeternum.
3 lo 6, 56: Qui manducat meam carnem et bibit meum sanguinem,
in me manet, et ego in illo, dicit Dominus.
4 lo 6, 57: Sicut misit me vivens Pater, et ego vivo propter Patrem,
et qui manducat me, et ipse vivet propter me, dicit Dominus.

789

EVANGELIA

1.
Me 14, 12-16. 22-26: Hoc est corpus meum. Hie est sanguis meun>.
Primo die Azymorum, quando Pascha ...
2. Lc 9, 1 1b- 17 : M anducaverunt et saturati sunt omnes >>.
In illo tempore: Loquebatur Jesus turbis ...
3 Lc 24, 13-35: Cognoverunt eum in Jractione panis .
In illo tempore: Ecce duo ex discipulis Iesu ibant ...
4 lo 6, 1-1 5 : Distribuit discumbentibus quantum valebant .
In illo tempore: Abiit Jesus trans mare ...
5 lo 6, 24-35: Qui venit ad me, non esuriet, et qui credit in me, non sitiet umquam.
In illo tempore: Cum vidisset turba quia Jesus non esset ibi ...
6. lo 6, 41-51: Ego sum panis vivus, qui de caelo descendi .
In illo tempore: Murmurabant Iudaei de lesu ...
7 lo 6, 51-59: Caro mea verus est cibus, et sanguis meus verus est potus .
In illo tempore: Dixit Jesus turbis ludaeorum: Ego sum ...
8. lo 21, 1-14: Jesus accipit panem et dat eis .
In illo tempore: Manifestavit se iterum Jesus discipulis ...

IN CONFERENDIS SACRAMENTIS INFIRMIS ET MORIENTIBUS

V. IN CONFERENDIS SACRAMENTIS
INFIRMIS ET MORIENTIBUS
I.

790

IN CONFERENDA UNCTIONE INFIRMORUM


LECTIONES E VETERE TESTAMENTO

1.
1 Reg 19, 1-8: Elias in itinere defessus a Domino confortatur.
In die bus illis: Nuntiavit Achab lezabel omnia ...

2.
In
3
In
4
In

lob 3, I-3 II-J7. 20-23: Q.uare misero data est lux?.


die bus illis: Aperuit lob os suum ...
lob 7, I-4 6-I I: Memento quia ventus est vita mea.
die bus illis: Locutus est lob, dicens: Nonne militia est vita hominis ...
lob 7, I 2-2 I : Q.uid est homo, quia magnificas eum? .
diebus illis: Locutus est lob, dicens: Numquid mare ego sum ...
[Pro moribundis]
5 lob 19, 23-27a: Scio quod redemptor meus vivit .
In die bus illis: Locutus est lob, dicens: Quis mihi tribuat ...
6. Sap 9, 9- I I. I 3- I 8: Consilium tuum quis sciet, nisi tu dederis Sapientiam? .
Tecum Sapientia, [Domine misericordiae ], quae novit opera tua ...
7 Is 35, I-10: Confortate manus dissolutas>>.
In die bus illis: Laetentur deserta et invia ...
8. Is 52, I 3 - 53, I 2: Languores nostros ipse tulit .
Ecce prospere a get servus meus ...
9 Is 61, I-3a: Spiritus Domini misit me, ut consolarer omnes lugentes>>.
Spiritus Domini Dei super me ... 3 usque ad spiritu maeroris.

791

LEcTrONES E Novo TEsT.'.MENTO


TEMPORE PASCHALl

I.
Act 3, r- 10: In nomine Iesu surge et ambula! .
In die bus illis: Petrus et loannes ascendebant in templum ...
2. Act 3, r I- r 6 : Fides per eum, quem Deus suscitavit integritatem dedit .
In die bus illis: Cum claudus sanatus teneret Petrum et Ioannem ...
3 Act 4, 8- I 2: Non nomen aliud est in quo oportet nos salvos fieri.
In die bus illis: Petrus repletus Spiritu Sancto dixit ...

4 Act 13, 32-39: Q.uem Deus suscitavit non vidit corruptionem .


In diebus illis: Paulus dixit: Nos vobis evangelizamus ...
792

ALliS

TE~IPORIBUS

I.
Rom 8, I4-I7: Si compatimur, et conglorificemur .
Fratres: Quicumque Spiritu Dei aguntur ...
2. Rom 8, IS-27: Exspectantes redemptionem corporis nostri .
Fratres: Existimo quod non sunt condignae passiones ...

368

MISSAE RIT UALES

3 Rom 8, 3Ib-35 37-39: Q_uis nos separabit a caritate Christi?.


Fratres: Si Deus pro nobis, quis contra nos? ...
4 1 Cor 1, IS-25: Quod infirmum est Dei, fortius est hominibus >>.
Fratres: Verbum crucis pereuntibus quidem ...
5 1 Cor 12, I 2-22. 24b-27: Si patitur unum membrum, compatiuntur omma
membra.
Fratres: Sicut corpus unum est...
[Pro moribundis]
6. 1 Cor 15, I 2-20: Si resurrectio mortuorum non est, neque Christus suscitatus est.
Fratres: Si Christus praedicatur. ..
7. 2 Cor 4, I 6- I 8: Homo, qui intus est, noster renovatur de die in diem.
Fratres: Non deficimus...
[Pro moribund is]
8. 2 Cor 5, I. 6-10: Domum habemus aeternam in caelis .
Fratres: Scimus quoniam si terrestris domus nostra ...
9 Gal 4, I 2- I 9: Per infirmitatem carnis vobis evangelizavi .
Fratres: Estote sicut ego ...
10. Phil 2, 25-30: lnfirmatus est, sed Deus misertus est eius .
Fratres: Necessarium existimavi Epaphroditum fratrem ...
I I.
Col I, 22-29: Adimpleo ea, quae desunt passionum Christi, in carne mea pro
corpore eius >>.
Fratres: Nunc Christus vos reconciliavit ...
I 2.
Hebr 4, I 4- I 6; 5, 7-9: Non habemus Pontificem, qui non possit compati irifirmitatibus nostris .
Fratres: Habemus Pontificem magnum ...
I 3
lac 5, I 3- I 6: Oralio fidei salvabit infirmum .
Carissimi: Tristatur aliquis vestrum? ...
14. 1 Petr 1, 3-9: Exsultatis, modicum nunc si oportet contristati .
Benedictus Deus et Pater ...
I 5.
I lo 3, I -2 : Non dum manifestatum est quid erimus .
Carissimi: Videte qual em caritatem dedit...
I 6.
Ap 21, I -7: Mors ultra non erit, neque luctus neque clamor neque dolor erit
ultra.
Ego, Ioannes, vidi caelum novum ...
[Pro moribundis]
17. Ap 22, 17 20-21: Veni, Domine Iesu! .
Spiritus et Sponsa dicunt: Veni !...

793

PSALM! RESPONSORII

Is 38, 10. I 1. 12abcd. 16


(cf. I7b): Tu, Domine, eruisti animam meam, ut non periret.
2. Ps 6, 2-4a. 4b-6. g-Io
~ (3a): Miserere mei, Domine, quomam infirmus sum.
3 Ps 24, 4bc-5ab. 6-7bc. 8-g. 10 et 14. 15-I6
~ (1b): Ad te, Domine, levavi animam meam.
I.

IN CONFERENDIS SACRAMENTIS INFIRMIS ET MORIENTIBUS

4 Ps 26, I. 4 5 7-8a. 8b-gab. gcd- r o


ij (14): Exspecta Dominum, viriliter age, et confortetur cor tuum.
5 Ps 33, 2-3. 4-5. 6-7. 10-1 I. 12-13. 17 et rg
ij (Iga): luxta est Dominus iis qui contrito sunt corde.
vel (ga): Gustate et videte quoniam suavis est Dominus.
6. Ps 41, 3 shed; Ps 42, 3 4
ij (Ps 41, 2): Quemadmodum desiderat cervus ad fontes aquarum,
ita desiderat amma mea ad te, Deus.

7 Ps 62, 2-3. 4-6. 7-9


ij (2b): Sitivit in te anima mea, Deus meus.
8. Ps 70, I-2. s-6ab. 8-g. I4-rsab
ij (I 2b) : Deus meus, in auxilium meum festina.
vel (23) : Exsultabunt labia mea, et anima mea quam redemisti.
g. Ps 85, I-2. 3-4 5-6. I I. I2-I3. IS-I6ab
ij (I a): lnclina, Domine, aurem tuam et exaudi me.
vel (I5a et I6a): Deus miserator et misericors,
respice in me et miserere mei.
IO. Ps 89, 2. 3-4 s-6. g-Ioab. IOCd et I2. I4 et I6
ij ( 1) : Domine, refugium factus es nobis
a generatione in generationem.
I I. Ps 101, 2-3. 24-25. 26-28. 19-2I
ij ( 2) : Domine, exaudi orationem meam,
et clamor meus ad te veniat.
12. Ps 102, 1-2. 3-4 I1-12. I3-14. 15-16. I7-I8
ij (ra): Benedic, anima mea, Domino.
vel (8): Miserator et misericors Dominus,
longanimis et multae misericordiae.
13. Ps 122, 1-2a. 2bcd
ij (2cd): Oculi nostri ad Dominum, donee misereatur nostri.
14. Ps 142, I-2. s-6. 10
ij (ra): Domine, exaudi orationem meam.
vel (Ira): Propter nomen tuum, Domine, vivificabis me.

794
I.
2.
3
4

ALLELUIA ET VERsus ANTE EvANGELIUM

Ps 33, 22: Fiat misericordia tua, Domine, super nos,


quemadmodum speravimus in te.
Mt 5, 4: Beati, qui lugent, quoniam ipsi consolabuntur.
Mt 8, I 7: Christus infirmitates nostras accepit
et aegrotationes portavit.
Mt 11, 28: Venite ad me, omnes,
qui laboratis et onerati estis,
et ego reficiam vos, dicit Dominus.

370
5

6.
7

795

\HSSAE RIT U.'\LES

2 Cor I, 3b-4a: Benedictus Pater misericordiarum


et Deus totius consolationis,
qui consolatur nos in omni tribulatione nostra.
Eph I, 3: Benedictus Deus et Pater Domini nostri Iesu Christi,
qui benedixit nos in omni benedictione spiritali in Christo.
lac I, I2: Beatus vir, qui suffert tentationem,
quia, cum probatus fuerit, accipiet coronam vitae.
EVANGELIA

I.
Mt 5, I- I 2a: Gaudete et exsultate, quoniam merces vestra copiosa est in caelin>.
In illa tempore: Vi dens Jesus turbas ... I 2 usque ad copiosa est in caelis.
2.
Mt 8, I-4: Domine, si vis, potes me mundare .
Cum descendisset Jesus de monte, secutae sunt eum turbae multae ...
3 Mt 8, s- I 7 (longior) vel s- I 3 vel q- I7 (brevior) : ((Ipse infirmitates nostras
accepit .
In illo tempore: Cum introisset Jesus Capharnaum ...
(brevior) In illo tempore: Cum venisset Jesus in domum Petri ...
4 Mt II, 25-30: Venite ad me, omnes, qui laboratis .
In illo tempore: Respondens Jesus dixit...
5 Mt I5, 29-3 I : Jesus plurimos sanat.
In illo tempore: Venit Jesus secus mare Galilaeae ...
6. Mt 2 5, 3 I -40 : Q_uamdiu ficistis uni de his fratribus meis minimis, mihi ficistis .
In illo tempore: Dixit Jesus discipulis suis: Cum venerit Filius hominis ...
7 Me 2, I-I2: Videns fidem illorum, ait: Dimittuntur peccata tua .
In illo tempore: Intravit Jesus Capharnaum, et auditum est ...
8. Me 4, 35-4I: Q_uid timidi estis? Necdum habetis fidem?.
In ilia die, cum sera esset factum, ait Jesus discipulis suis: Transeamus contra ...
g. Me IO, 46-52: Fili David lesu, miserere mei .
In illo tempore: Proficiscente Iesu de Jericho ...
I o.
Me I6, I 5-20: Super aegrotos manus imponent, et bene habebunt .
In illo tempore: [Apparens Jesus undecim] dixit eis: Euntes ...
I I.
Lc 7, I9-23 (gr. I8h-23): Nuntiate loanni, quae vidistis et audistis .
In illo tempore: Convocavit duos de discipulis suis loannes ...
I2. Lc IO, s-6. 8-g: Curate injirmos .
In illo tempore: Dixit Jesus discipulis suis: In quamcumque domum intraveritis ...
I3- Lc IO, 25-37: Q_uis est meus proximus? .
In illo tempore: Ecce quidam legis peritus surrexit ten tans lesum et dicens ...
14 Lc 11, s- I 3: ((Petite, et dabitur vobis.
In illo tempore: Ait Jesus ad discipulos: Quis vestrum habebit ...
IS. Lc I2, 35-44: Beati servi illi, quos dominus invenerit vigilantes.
In illo tempore: Dixit Jesus discipulis suis: Sint lumbi vestri praecincti ...

IN CONFERENDIS SACRAMENTIS INFIRMIS ET MORIENTIBUS

37 1

16. Lc 18, g- 14: Deus, propitius esto mihi peccatori .


In illo tempore: Dixit lesus ad quosdam, qui in se confidebant tamquam iusti ...
[Pro moribundis]
17. Io 6, 35-40: Haec est voluntas Patris, ut omne, quod dedit mihi, non perdam .
In illo tempore: Dixit lesus turbis: Ego sum panis vitae ...
[Pro moribundis]
18. lo 6, 53-58: Qui manducat hunc panem, vivet in aeternum .
In illo tempore: Dixit Iesus turbis: Amen, amen dico vobis ...
19. Io 9, 1-7: Non peccavi!, sed ut manifestentur opera Dei in illo >>.
In illo tempore: Praeteriens lesus vidit hominem caecum ...
20. lo 10, II-18: Bonus pastor animam suam ponit pro ovibus.
In illo tempore: Dixit lesus: Ego sum pastor bonus ...
2.

796

AD MINISTRANDUM VIATICUM (MR p. 743)


LECTIONES E VETERE TESTAMENTO

1.
1 Reg 19, 4-8: Ambulavit in fortitudine cibi illius usque ad montem Dei.
In die bus illis: Perrexit Elias in desertum ...
2. lob 19, 23-27a: Scio quod redemptor meus vivit .
In die bus illis: Locutus est lob, dicens: Quis mihi tribuat ...

797

LECTIONES E

Novo

TEsTAMENTO

I.
1 Cor 10, 16- I 7: Unus panis, unum corpus multi sumus .
Fratres: Calix benedictionis ...
2. 1 Cor 11, 23-26: Q_uotiescumque manducabitis et bibetis, mortem Domini annuntiatis .
Fratres: Ego accepi a Domino quod et tradidi vobis ...
3 Ap 3, I4b. 20-22: Cenabo cum illo et ipse mecum.
Haec dicit Amen ...

4 Ap 22, 17. 20-21 : Veni, Domine Jesu! .


Spiritus et Sponsa dicunt: Veni !. ..

798

PSALM! RESPONSORII

Ps 22, 1-3. 4 5 6
(4ab): Si ambulavero m valle umbrae mortis, non timebo mala,
quoniam tu mecum es.
vel ( 1) : Dominus pascit me, et nihil mihi deerit.
1.

2.

3
~

Ps 33, 2-3. 4-5. 6-7. IO-I 1


(ga): Gustate et videte quoniam suavis est Dominus.
Ps 41, 2. 3 shed; Ps 42, 3 4 5
(Ps 41, 3): Sitivit anima mea ad Deum vivum;
quando apparebo ante faciem Dei?

MISSAE RITUALES

3 72

Ps ll5, 12-13. 15 et 16bc. 17-18


(Ps ll4, g): Ambulabo coram Domino, in regione vivorum.
vel (Ps 115, I 3) : Calicem salutaris accipiam, et nomen Domini invocabo.
4

vel: Alleluia.

5
~

Ps 144, 10 et 14. 15-16. 16-18


(18): Prope est Dominus omnibus invocantibus eum.
ALLELUIA ET VERSUS ANTE EVANGELIUM

799
1.

2.

lo 6, 51: Ego sum panis vivus, qui de caelo descendi,


dicit Dominus;
si quis manducaverit ex hoc pane, vivet in aeternum.
Io 6, 54: Qui manducat meam carnem et bibit meum sanguinem,
habet vitam aeternam, dicit Dominus;
et ego resuscitabo eum in novissimo die.
lo 10, 9: Ego sum ostium, dicit Dominus;
per me si quis introierit, salvabitur
et pascua inveniet.
Io 11, 25; 14, 6: Ego sum resurrectio et vita, dicit Dominus,
nemo venit ad Patrem ms1 per me.

800
1.

EvANGELIA

lo 6, 41-51: Ego sum panis vivus, qui de caelo descendi.

In illo
2. lo
eum in
In illo

tempore: Murmurabant ludaei de Iesu, quia dixisset ...


6, 51-58: Qui manducat meam carnem habet vitam aeternam et ego resuscitabo
novissimo die.
tempore: Dixit Jesus turbis: Ego sum panis vivus ...

PRO SPONSIS

373

VI. PRO SPONSIS


801

LECTIONES E VETERE TESTAMENTO

1.
Gen 1, 26-28. 3 I a: Masculum et feminam creavit eos .
Ait Deus: Faciamus hominem ... 31 usque ad erant valde bona.

2. Gen 2, I8-24: Et erunt in carnem unam .


Dixit Dominus Deus: Non est bonum esse hominem solum ...
3

Gen 24, 48-5 I. 58-67: Dilexit Isaac Rebeccam et consolatus est a morte matris

suae .

In die bus illis: Servus Abraham dixit ad Laban: Benedixi Domino Deo domini me1 ...
4

Tob 7, 6- I 4: Dominus caeli bene disponat vobis, jili, et faciat misericordiam et

pacem>>.

In die bus illis: Raguel osculatus est Thobiam ...


5 Tob 8, 4b-8: Consenescamus pariter sani >>.
[Sera nuptiarum,] Tho bias dixit Sarae: Surge, soror !. ..
6. Cant 2, 8- I o. I 4 I 6a; 8, 6-7a: Fortis est ut mors dilectio .
Vox dilecti mei ... 16 usque ad ego illi. 8, 6 [Qui dixit mihi:] Pone me ... 7 usque
ad obruent illam.
7.

Sir 26, I -4. I 6-2 I (gr. I -4. I 3- I 6) : Sicut sol oriens, sic mulieris bonae species

in ornamentum domus eius .

Mulieris bonae beatus vir. ..


8. ler 31, 3I-32a. 33-34a: Feriam domui Israel et domui Iuda pactum novum>>.
Ecce dies veniunt, dicit Dominus ... 32 usque ad de terra Aegypti. 34 usque ad
ait Dominus.

802

LEcTIONES E Novo TESTAMENTO

1.
Rom 8, 3Ib-3S 37-39: Q_uis nos separabit a caritate Christi?.
Fratres: Si Deus pro nobis ...

2.

Rom 12, I-2. g-r8 (longior) vel I-2. g-I3 (brevior): Exhibete corpora vestra

hostiam viventem, sanctam, Deo placentem .

Obsecro vas, fratres, per misericordiam Dei ...


3 1 Cor 6, I 3C- I sa. I 7-20: Membra vestra templum sunt Spiritus Sancti .
Fratres: Corpus non fornicationi, sed Domino ... 15 usque ad membra Christi
sunt?
4 1 Cor 12, 3 I - 13, 8a: Si caritatem non habuero, nihil mihi prodest .
Fratres: Aemulamini charismata maiora... 8 Caritas numquam excidit.
5

Eph 5, 2a. 2I-33 (longior) vel 2a. 25-32 (brevior): Sacramentum hoc ma-

gnum est; ego autem dico de Christo et Ecclesia .

Fratres: Ambulate in dilectione, sicut Christus dilexit nos et tradidit seipsum pro nobis. 21 Subiccti [estate] invicem ...

:VIISSAE RITUALES

374

6. Col 3, 12-17: Super omnia caritatem, quod est vinculum perfectionis .


Fratres: lnduite vos sicut electi Dei ...

7 1 Petr 3, I-9: Omnes unanimes, compatientes, fraternitatis amatores .


Carissimi: Mulieres subditae sint suis viris...
"
8. 1 Io 3, I 8-24: Diligamus in opere et veri tate.
Filioli mei, non diligamus verbo ...
9 1 lo 4, 7-12: Deus caritas est.
Carissimi, diligamus nos invicem ...
10. Ap 19, I. 5-ga: Beati qui ad cenam nuptiarum Agni vocati sunt .
Ego, loannes, audivi quasi vocem... 9 usque ad vocati sunt.

803
I.

PsALMI RESPONSORII

Ps 32, 12 et 18. 20-21. 22


(5b): Misericordia Domini plena est terra.

Ps 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9


(2a): Benedicam Dominum in omni tempore.
vel (ga) : Gustate et videte quoniam suavis est Dominus.
2.

Ps 102, 1-2. 8 et 13. 17-I8a


(8a) : Miserator et misericors Dominus.
vel ( 17): Misericordia Domini ab aeterno in aeternum super timentes eum.

4
~

Ps 111, I -2. 3-4 5-7a. 7bc-8. 9


(cf. I) : Beatus vir qui in mandatis Domini cupit nimis.
vel: Alleluia.

Ps 127, 1-2. 3 4-5


(cf. I) : Beati omnes qui timent Dominum.
vel (4): Ecce sic benedicetur homo qui timet Dominum.

6.
~

7
~

Ps 144, 8-g. IO et 15. IJ-I8


(ga): Suavis Dominus universis.
Ps 148, I-2. 3-4. 9-10. 11-13. 13c-I4a
(13a): Laudent nomen Domini.
vel: Alleluia.

804
I.

ALLELUIA ET VERsus ANTE EvANGELIUM


1 Io 4, 7b: Omnis qui diligit, ex Deo natus est

et cognoscit Deum.
2.

1 Io 4, 8b et I I : Deus caritas est;

diligamus nos invicem, sicut Deus dilexit nos.


3

1 Io 4,

1 Io 4, I6: Qui manet in caritate, in D eo manet,

2: Si diligamus invicem, Deus in nobis manet,


et caritas eius in nobis consummata est.
et D eus in eo.

PRO SPONSIS

805
1.

375
EvANGELIA

Mt 5, 1-1 2a: Gaudete et exsultate, quoniam merces vestra copiosa est in caelis .

In illo tempore: Videns Iesus turbas ...

12

usque ad copiosa est in caelis.

2. Mt 5, 13-16: Vos estis lux mundi>>.


In illo tempore: Dixit Iesus discipulis suis: Vos estis sal terrae ...

Mt 7, 2 I. 24-29 (longior) vel 2 I. 24-25 (brevior): Aedificavit domum suam

supra petram .

In illo tempore: Dixit Iesus discipulis suis: Non omnis, qui dicit mihi: Domine,
Domine ...

4 Mt 19, g-6: Q_uod Deus coniunxit, homo non separet .


In illo tempore: Accesserunt ad Iesum pharisaei ...

Mt 22, 35-40: Hoc est magnum et primum mandatum. Secundum autem simile

est huic .

In illo tempore: Interrogavit Iesum unus ex pharisaeis legis doctor ...

6. Me 10, 6-g: Non sunt duo sed una caro .


In illo tempore: Dixit Iesus: Ab initio creaturae ...

7. Io 2, I- 1 I : Hoc fecit initium signorum Jesus in Cana Galilaeae .


In illo tempore: Nuptiae factae sunt in Cana Galilaeae ...
8.
In
g.
In

Io 15, g- I 2 : M anete in dilectione mea .


illo tempore: Dixit Iesus discipulis suis: Sicut dilexit me Pater ...
Io 15, I 2- I 6: Haec mando vobis, ut diligatis invicem .
illo tempore: Dixit Iesus discipulis suis: Hoc est praeceptum meum ...

10.
Io 17, 20-26 (longior) vel 20-23 (brevior): Ut sint consummati in unum.
In illo tempore: [Sublevatis oculis in caelum, oravit Iesus dicens: Pater sancte,]
non pro his rogo tantum ...

In anniversariis Matrimonii (MR, 757) sumuntur eaedem lectiones ut supra in celebratione Matrimonii; sed etiam adhiberi possunt lectiones e Missa pro gratiis Deo reddendis,
ut infra nn. 943-947).

MISSAE RITUALE~

VII. IN BENEDICTIONE ABBATIS ET ABBATISSAE


806

LECTIONES E VETERE TESTAMENTO

1.
Prov 2, I -9: Inclinans cor tuum ad cognoscendam prudentiam >>.
Fili mi, si susceperis sermones meos ...
2. Prov 4, 7-I3: Viam sapientiae monstravi tibi.
Principium sapientiae ...

807

LECTIONEs E

Novo

TEsTAMENTO

1.
Act 2, 42-4 7: Omnes qui crediderant erant pariter et habebant omnia communia .
Erant perseverantes in doctrina apostolorum ...
2. Eph 4, 1-6: Solliciti servare unitatem spiritus in vinculo pacis.
Fratres: Obsecro vas ego vinctus in Domino ...
3 Col 3, 12-17: Super omnia caritatem, quod est vinculum perfection is.
Fratres: lnduite vos sicut electi Dei ...
4 Hebr 13, I-2. 7-8. 17-18: Oboedite praepositis vestris. Orate pro nobis.
Fratres: Caritas fraternitatis maneat ...
5 1 Petr 5, I -4: Formae facti gregis .
Carissimi: Seniores, qui in vobis sunt ...

808
1.

~
2.

3
~

PsALM! RESPONSORII

Ps 1, 1-2. 3 4 et 6
(Ps 39, sa): Beatus vir qui posuit Dominum spem suam.
Ps 33, 2-3. 4-5. 10-11. 12-13
(I 2) : Filii, auditc me: timorem Domini docebo vos.
Ps 91, 2-3. s-6. 13-14 15-16
(cf. 2a) : Bonum est confiteri tibi, Domine.

809
1.

2.

810

ALLELUIA ET VERSUS ANTE EVANGELIUM

Mt 23, gb. wb: Unus est Pater vester, caelestis;


et magister vester unus est, Christus.
Col 3, 15: Pax Christi dominetur in cordi bus vestris,
ad quam et vocati estis in uno corpore.
EVANGELIA

I. Mt 23, 8- I 2: Q_ui maior est vestrum, erit mzmster vester .


In illo tempore: Dixit Jesus discipulis suis: No lite vocari Rabbi ...
2.
Lc 12, 35-44: Constituet eum Dominus super Jamiliam suam .
In illo tempore: Dixit Jesus discipulis suis: Sint lumbi vestri praecincti ...
3 Lc 22, 24-2 7: Ego in media vestrum sum sicut qui ministrat .
In ilia tempore: Facta est contentio inter discipulos, quis eorum ...

lN CONSECRATIONE VIRGINUM ET PROFESSIONE RELIGIOSA

377

VIII. IN CONSECRATIONE VIRGINUM


ET PROFESSIONE RELIGIOSA
811

LECTIONES E VETERE TESTAMENTO

r. Gen I2, I-4a: Egredere de terra tua et de cognatione tua .


In die bus illis: Dixit Dominus ad Abram ... 4 usque ad Dominus.
2.
I Sam 3, I-Io: Loquere, Domine, quia audit servus tuus .
In die bus illis: Puer Samuel ministrabat Domino ...
3 I Reg I9, 4-ga. I I- I sa: (( Sta in monte coram Domino .
In die bus illis: Perrexit Elias in desertum ... 9 usque ad in spelunca. 15 usque ad
in Damascum.
4 I Reg I9, I 6b. I g-2 I : Consurgens Eliseus abiit et secutus est Eliam >>.
In die bus illis: Dixit Dominus ad Eliam: Eliseum, filium Saphat ...
5 Cant 2, 8- I 4: Surge, arnica mea, et veni .
Vox dilecti mei ...
6. Cant 8, 6-7: Fortis est ut mors dilectio .
Pone me ut signaculum ...
7 Is 44, I-5: Dicet: Domini ego sum.
Et nunc audi, lacob, serve meus ...
8. Is 6I, g-I I: Gaudens gaudebo in Domino.
Scietur in gentibus semen populi mei ...
g. Ier 3I, 3I-37: Pactum novum .
Ecce dies veniunt, dicit Dominus ...
IO. Os 2, I6. 2I-22: Sponsabo te mihi in sempiternum .
Haec dicit Dominus: Ecce ego lactabo earn ...

8I2

LECTIONES E

Novo

TESTAMENTO

r. Act 2, 42-4 7: Omnes qui crediderant erant pariter et habebant omnia communi a.
Erant [fratres] perseverantes in doctrina apostolorum ...

2. Act 4, 32-35: Cor et anima una.


Multitudinis credentium erat cor. ..
3 Rom 6, 3-I I: In novitate vitae ambulemus .
Fratres: Quicumque baptizati sum us in Christo lesu ...

4 Rom I2, I- I 3: Exhibete corpora vestra hostiam viventem, sanctam, Deo placentem .
Obsecro vos, fratres, per misericordiam Dei ...
5 I Cor I, 22-3 I : Nos praedicamus Chris tum crucifixum .
Fratres: Iudaei signa petunt ...
6. I Cor 7, 25-35: Virgo cogitat quae Domini sunt .
Fratres: De virginibus praeceptum Domini non habeo ...

378

MISSAE RITUALES

7 Eph 1, 3-I4: Elegit nos Deus in Christo ut essemus sancti et immaculati in caritate .
Benedictus Deus et Pater Domini nostri lesu Christi ...
8. Phil 2, 1-4: Idem sapiatis, eandem caritatem habentes, unanzmes .
Fratres: Si qua consolatio in Christo ...
g. Phil 3, 8-14: Omnia detrimentum feci, ut Christum lucri faciam .
Fratres: Existimo omnia ...
10. Col 3, 1-4: Quae sursum sunt sapite, non quae supra terram .
Fratres: Si conresurrexistis Christo ...
I 1.
Col 3, 12-17: Super omnia caritatem, quod est vinculum perfectionis .
Fratres: lnduite vos sicut electi Dei ...
12. 1 Th 4, 1-3. 7-12: Haec est voluntas Dei, sanctijicatio vestra .
Fratres, rogamus vos ...
1 3
1 Petr 1, 3-9: Cum Iesum Christum non videritis diligitis .
Benedictus Deus et Pater Domini nostri lesu Christi ...
I 4
1 lo 4, 7-16: Si diligamus invicem, Deus in nobis manet .
Carissimi, diligamus nos invicem ...
15. Ap 3, 14b. 20-22: Cenabo cum illo et ipse mecum.
Haec dicit Amen ...
16. Ap 22, 12-14. 16-q. 20: Veni, Domine Iesu! .
Ego, Ioannes, audivi vocem dicentem mihi: Ecce vemo cito ...
813
1.

2.
~

3
~

PSALM! RESPONSORII

Ps 23, 1-2. 3-4ab. 5-6


(cf. 6) : Haec est generatio quacrentium faciem tuam, Domine.
Ps 26, I. 4 5 8b-gabc. gd et 1 I
(8b) : Faciem tuam, Domine, requiram.
Ps 32, 2-3. 4-5. 11-12. 13-14. 18-1g. 20-21
( 12 b) : Beatus populus quem elegit Dominus m hereditatem sibi.

4 Ps 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-g


vel 10-1 I. 12-13. 14-15. I7 et 19
~ (2a): Benedicam Dominum in omni tempore.
vel (ga): Gustate et videte quoniam suavis est Dominus.

Ps 39, 2 et 4ab. 7-8a. 8b-g. 1o. 12


(8a et ga) : Ecce venio, Domine, facere voluntatem tuam.
6. Ps 44, 11-12. 14-15. 16-17
~ (Cf. Mt 25, 6): Ecce sponsus venit: exite obviam Christo Domino.

7
~

8.
~

g.
~

Ps 62, 2. 3-4. 5-6. 8-g


( 2b) : Sitivit in te anima mea, Deus meus.
Ps 83, 3 4 5 et 8a. I I. 12
(2): Quam dilecta tabernacula tua, Domine virtutum!
Ps 99, 2. 3 4 5
(2c): lntroite in conspectu Domini, in exsultatione.

IN CONSECRATIONE VIRGINUM ET PROFESSIONE RELIGIOSA

814

379

ALLELUIA ET VERsus ANTE EvANGELIUM

Ps 132, I: Ecce quam bonum et quam iucundum


habitare fratres in unum!
Cf. Mt 11, 25: Benedictus es, Pater, Domine caeli et terrae,
quia mysteria regni parvulis revelasti.
Le 11, 28: Beati qui audiunt verbum Dei,
et custodiunt.
Io 13, 34: Mandatum novum do vobis, dicit Dominus,
ut diligatis invicem sicut dilexi vos.
Io 15, 5: Ego sum vi tis, vos palmites, dicit Dominus;
qui manet in me, et ego in eo, hie fert fructum multum.
2 Cor 8, 9: Iesus Christus egenus factus est, cum esset dives,
ut illius inopia vos divites essetis.
Gal 6, I 4: Mihi absit gloriari nisi in Cruce Domini,
per quem mihi mundus crucifixus est, et ego mundo.
Phil 3, 8-g: Omnia detrimentum feci et arbitror ut stercora,
ut Christum lucri faciam et inveniar in illo.

1.

2.
3
4
5
6.
7.
8.

815

Ev ANGELIA

1.
Mt 5, I- I 2a: Beati estis ... gaudete et exsultate .
In illo tempore: Vi dens Iesus turbas, ascendit in montem... I 2 usque ad in caelis.
2. Mt 11, 25-30: Abscondisti haec a sapientibus et revelasti ea parvulis .
In illo tempore respondens Iesus dixit ...
3 Mt 16, 24-2 7: Qui perdiderit animam suam propter me, inveniet eam .
In illo tempore: Dixit Iesus discipulis suis ...
4 Mt 19, 3- I 2: Propter regnum caelorum .
In illo tempore: Accesserunt ad Iesum pharisaei ...
5 Mt 19, I 6-26: Si vis perfectus esse, vende quae habes et sequere me.
In illo tempore: Ecce unus accedens ad Iesum ait illi ...
6. Mt 25, I-I3: Ecce sponsus! Exite obviam ei )).
In illo tempore: Dixit Iesus discipulis suis parabolam hanc: Simile erit regnum
caelorum decem virginibus ...
7. Me 3, 3 I -35: Qui fecerit voluntatem Dei, hie frater meus et soror mea et mater
est)).
In illo tempore: Venit mater Iesu et fratres ...
8. Me 10, 24b-3o: Ecce nos dimisimus omnia et secuti sumus te )).
In illo tempore: Ait Iesus discipulis suis: Filii ...
g. Le 1, 26-38: Ecce ancilla Domini)).
In illo tempore: Missus est angelus Gabriel a Deo m civitatem Galilaeae ...
I o.
Le 9, 5 7-62: Nemo mittens manum suam in aratrum et aspiciens retro, aptus est
regno Dei)).
In illo tempore: Ambulantibus Iesu et discipulis suis in via ...
28

g8o

MISSi\E RITUALES

I I.
Lc 10, 38-42: Nlartha excepit illum. Maria optimam partem elegit.
In illo tempore: lntravit Jesus in quoddam castellum ...

I2. Lc 11, 27-28: Beati, qui audiunt verbum Dei et custodiunt.


In illo tempore: Extollens vocem quaedam mulier. ..
I g.
Io 12, 24-26: ~~ Si granum frumenti mortuum Juerit, multum fructum qffert >>.
In illo tempore: Dixit Jesus discipulis suis: Amen, amen dico vobis ...

14. lo 15, r-8: Manete in me, et ego in vobis.


In illo tempore: Dixit Jesus discipulis suis: Ego sum vi tis vera ...
15. Io 15, g-r 7: Vos amici mei estis, si feceritis quae ego praecipio vobis.
In illo tempore: Dixit Jesus discipulis suis: Sicut dilexit me Pater. ..

r6. Io 17,20-26: Volo, ut ubi sum ego, et illi sint mecum.


In illo tempore: [Sublevatis oculis in caelum, oravit Jesus dicens: Pater sancte,]
non pro his rogo tantum ...

IN DEDICATIONE ECCLESIAE VEL ALTARIS

381

IX. IN DEDICATIONE VEL BENEDICTIONE


ECCLESIAE VEL ALTARIS
816

1.

LECTIO I

IN DEDICATIONE ECCLESIAE

Neh 8, 2-4a. 5-6. 8-10: Legerunt in libro legis, et explicaverunt


lectionem .
In die bus ill is: Attulit Esdras sacerdos legem coram multitudine ...

Ps. RESP.
LECTIO II

Ps 18 B, 8-g. 10. 15
~ (cf. Io 6, 63c): Verba tua, Domine, spiritus et vita sunt.
Ut supra in anniversario dedicationis ecclesiae, n. 704.
Tempore paschali eligi potest etiam Ap 21, 1-5a vel Ap 21, 9b-14, quae
proponuntur supra in anniversario dedicationis ut lectio I, n. 702.

ALLELUIA VEL f. ANTE EvANGELIUM: Ut supra in anniversario dedicationis ecclesiae,


n. 705.

Ut supra in anniversario dedicationis ecclesiae, n. 706.

EVANG.

2.

817

IN DEDICATIONE ALTARIS

LECTIONES I E VETERE TESTAMENTO

1.
Gen 28,
desuper .

1 1-18:

Surgens Jacob tulit lapidem et erexit in titulum fundens oleum

In die bus illis: Cum venisset lacob ad quendam locum ...


2. los 8, 30-35: Aedificavit Josue altare Domino.
In die bus illis: Aedificavit Iosue altare Domino Deo Israel...
3 1 Mac 4, 52-59: Fecerunt dedicationem altaris, et facta est laetitia in populo
magna valde .
Ante lucem surrexerunt quinta et vigesima die mensis noni ...

818

LECTIO::\!Es I Novo TESTAMENTO TEMPORE PASCHALl

I.
Act 2, 42-4 7: Erant fratres perseverantes in communicatione et in fractione pan is.
Era nt [fratres] perseverantes in doctrina Apostolorum ...

2.
Ap 8, 3-4: Stetit angelus ante altare .
Ego Ioannes vidi: Ali us angelus venit et stetit ante altare ...

819

PsALMI REsPo::\TsoRn

Ps 83, 3 4 5 et

I o. I 1
Quam dilecta tabernacula tua, Domine!
vel (Ap 21, 3b): Ecce tabernaculum Dei cum hominibus.
vel (Ap 21, 3b): Deus cum eis erit eorum Deus.

1.

W (2) :

2.

Ps 94,

W (cf.

I-2. 3-5. 6-7


2a) : Accedamus in conspectum Domini cum laudibus.

MISSAE RITUALES
~~~~--

3
~

4
~

5
~

-~~~~-

Ps 117, rs-r6. rg-2o. 22-23. 27


( 1) : Confitcmini Domino, quoniam m sacculum misericordia ems.
Ps 118, 129. 130. 133. 135. 144
(rosa): Lucerna pedibus meis verbum tuum, Domine.
Ps 121, 1-2. 3-4. 8-g
(cf. r) : In do mum Domini laetantcs ibimus.

820

LEcTrONES

II

E Novo TEsTAMENTo

1. 1 Cor 10, 16-2 r : Non potestis mensae Domini participes esse et mensae daemonzorum .
Fratres: Calix benedictionis, cui benedicimus ...
2.
Hebr 13, 8-15: Habemus altare de quo edere non habent potestatem, qu1 tabernaculo deserviunt >>.
Jesus Christus hcri et hodie idem, et in saecula ...

821

ALLELUIA ET VERSUS AN~E EVANGELIUM

I.

Ez 37, 27: Erit tabernaculum meum in cis, dicit Dominus,


et ero eis Deus, et ipsi erunt mihi populus.

2.

Cf. Io 4, 23. 24: Pater veros adoratores quaerit,


qui adorent cum in spiritu et veritate.

Hebr 13, 8: Christus heri et hodie,


idem ct in saecula.

822

EvANGELIA

r. Mt 5, 23-24: Vade reconciliare fratri tuo et tunc offer munus tuum.


In illo tempore: Dixit Jesus discipulis suis: Si offeres munus tuum ad altarc ...
2. lo 4, rg-24: Veri adoratores adorabunt Patrem in Spiritu et veritale .
In illo tempore: Mulier Samaritana dicit Iesu: Domine, \ideo quia prophcta
cs tu ...
3 Io 12, 3 r -36a: Si exaltatus fuero a terra, omnes traham ad meipsum .
In illo tempore: Dixit Iesus ad turbam: Nunc indicium est huius mundi ...

3 IN BENEDICTIONE CALICIS ET PATENAE


823

LECTIONEs E

Novo

TEsTAMEl':TO

I.
1 Cor 10, 14-22a (gr. 10-22): Calix benedictionis, nonne communicatio sanguinis Christi est.'.
Carissimi mihi, fugite ab idolorum cultura ... 22 usque ad Dominum.

2. 1 Cor 11, 23-26: !fie calix novum testamentum est in meo sangwne.
Fratres: Ego accepi a Domino quod ct tradidi vobis ...

IN BENEDICTIONE CALICIS ET PATENAE

824

PsALM! RESPONSORII

Ps 15, 5 et 8. g-10. I I
(sa): Dominus pars hereditatis meae et calicis me1.

2.
~

(sa.d): Parasti in conspectu meo mensam et calix meus redundat.

I.

g8g

Ps 22, I-3a. 3h-4. 5 6

825
I.

2.

826

ALLELUIA ET VERsus ANTE EvANGELIUM

Io 6, 56: Qui manducat meam carnem et hi bit meum sangumem,


in me manet, et ego in illo, dicit Dominus.
Io 6, 57: Sicut misit me vivens Pater, et ego vivo propter Patrem,
et qui manducat me, et ipse vivet propter me, dicit Dominus.
EvANGELIA

I.
Mt 20, 20-28: Calicem meum bibetis .
In illo tempore: Accessit ad Iesum mater filiorum Zebedaei ...
2. Me 14, 12-16. 22-26: Accepto calice, gratias agens dedit eis, et biberunt ex illo
omnes .
Primo die Azymorum, quando Pascha immolabant...

MISSAE
PRO VARIIS NECESSITATIBUS

I. PRO SANCTA ECCLESIA


I.

827

PRO ECCLESIA (MR, 1)

LECTIONES E VETERE TESTAMENTO

I.
Is 56, I. 6-7: Domus mea domus orationis vocabitur cunctis populis .
Haec dicit Dominus ...
2. Is 60, I -6 : Ambulabunt gentes in lumine tuo .
Surge, illuminare, Jerusalem ...
3 Ez 34, I I- I 6: Sicut visitat pastor greg em suum, sic visitabo oves meas.
Haec dicit Dominus: Ecce ego ipse requiram oves meas ...
4 Os 2, 16b. I 7b. 21-22: Sponsabo te mihi in sempiternum .
Haec dicit Dominus: Ecce ego ducam earn ...

5 Soph 3, I 4- I Sa: Rex Israel Dominus in medio tui .


Lauda, filia Sion ... 18 usque ad conventus.

828

LEcTIONEs E

Novo

TEsTAMENTO

I.
Act 2, 42-4 7: Omnes qui crediderant erant pariter et habebant omnia communia .
Erant fratres perseverantes in doctrina apostolorum ...
2. 1 Cor 3, gc-11. 16-17: Templum Dei estis>>.
Fratres: Dei aedificatio estis ...
3 1 Cor 12, 3b-7. 12-13: In uno Spiritu omnes nos zn unum corpus bapti;:.ati

sumus .

Fratres: Nemo potest dicere: Dominus Iesus ...


4 Eph 1, 3- I 4: Elegit nos in ipso ante mundi constitutionem .
Benedictus Deus et Pater Domini nostri lesu Christi ...
5 Eph 2, 19-22: Omnis aedificatio crescit in templum sanctum in Domino.
Fratres: lam non estis extranei et advenae ...
6. 1 Petr 2, 4-9: Tamquam Iapides vivi aedificamini domus spiritalis .
Carissimi: Ad Domin urn accedentes ...
7 Ap 7, 2-4. g-14: Vidi: Ecce turba magna, quam dinumerare nemo poterat, ex
omnibus gentibus, et tribubus, et populis et linguis .

Ego, Ioannes, vidi alterum angel urn ...


8. Ap 21, 1-sa: Ecce tabernaculum Dei cum hominibus.
Ego, Ioannes, vidi caelum novum ... 5 usque ad facio omnia.
g. Ap 21, gb-14: Ostendam tibi sponsam uxorem Agni .
Locutus est angelus mecum dicens ...

829
1.

~
2.

PsALM! RESPONSORII

Ps 18, 2-3. 4-5. 6-7


(sa): In omnem terram exivit sonus eorum.
Ps 24, 4-sab. 6-7. 8-g. 10. I4
(6a): Reminiscere miserationum tuarum, Domine.

PRO VARUS

NECESSITATIBU~

Ps 26, 1. 2. 3 5
(cf. 9d): Ne derclinqueris me, Deus, salvator meus!
4 Ps 66, 2-3. 5 7-8
~ (4): Confiteantur tibi populi, Deus, confitcantur tibi populi omnes.
5 Ps 95, r-2a. 2b-3. 7-8a. 9-Ioa
~ (3): Annuntiate in omnibus populis mirabilia Domini.
vel: (cf. Mt 28, 19): Euntes in mundum, docete omnes gentes.
6. Ps 97, I. 2-3ab. 3C-4. 5-6
~ (2b): In conspectu gentium revelavit Dominus iustitiam suam.
7 Ps 109, r. 2. 3 4
~ (4b): Tu es sacerdos in aeternum secundum Melchisedech.
8. Ps 116, I. 2
~ (Me 16, I 5) : Euntes in mundum universum, praedicate Evangelium.
9 Ps 122, I. 2
~ (2cd): Oculi nostri ad Dominum, donee misereatur nostri.
vel (3a) : Miserere nostri, Domine, miserere nostri.
~

830
I.
2.

4
5
6.

831

ALLELUIA ET VERSUS ANTE EVANGELIUM

Ps 132, I: Ecce quam bonum et quam iucundum


habitare fratres in unum!
Mt 16, I8: Tu es Petrus,
et super hanc petram aedificabo Ecclcsiam meam,
et portae inferi non praevalebunt adversum earn.
Mt 28, 19a. 2ob: Euntcs docetc omnes gentes, dicit Dominus:
et ego vobiscum sum omnibus diebus
usque ad consummationem saeculi.
Io 10, I I : Ego sum pastor bonus, dicit Dominus;
bonus pastor animam suam ponit pro ovibus.
lo 10, I 4: Ego sum pastor bonus, dicit Dominus;
et cognosco aves meas, et cognoscunt me mcac.
lo 15, 4a. 5b: Manete in me, et ego in vobis, dicit Dominus;
qui manet in me, fert fructum multum.
EVANGELIA

I.
Mt 16, 13-I9: Tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam
In illo tempore: Venit lesus in partes Caesareae Philippi ...
2.
Mt 18, I 5-20: Si te audierit, lucratus es fratrem tuum.
In illo tempore: Dixit lesus discipulis suis: Si peccaverit in te frater tuus ...
3 Mt 28, I 6-20: Euntes docete omnes gentes.
In illo tempore: Undecim discipuli abierunt in Galilaeam ...
4 lo 15, I -8: Q_ui manet in me, et ego in eo, hie fert fructum multum .
In illo tempore: Dixit lesus discipulis suis: Ego sum vi tis vera ...

>>.

PRO SANCTA ECC L ESIA

5 Io 17, I I b. I 7-23: Sicut tu me misisti in mundum, et ego misi eos in mundum .


In illo tempore: [Sublevatis oculis in caelum, oravit Iesus dicens:] Pater sancte,
serva eos ...
6. Io 21, I 5- I 7: Pasce agnos meos, pasce oves meas .
Cum [ manifestasset se Jesus discipulis suis et] prandisset, dicit Simoni Petro ...
832

2. PRO PAPA (MR, 2) VEL EPISCOPO (MR, 3)


praesertim in eorum anniversariis

Sumuntur textus aptiores ex iis qui proponuntur in Communi Pastorum, supra, nn. 719-724.

3 PRO ELIGENDO PAPA VEL EPISCOPO (MR, 4)


833

LECTIO E VETERE TESTAMENTO

Is 61, I-3a: Unxit me Dominus et ad annutiandum laeta mansuetis misit me.


Spiritus Domini super me ...

834

LECTIONES E Novo TESTAMENTO

I.
Eph 4, I I- I 6: Augmentum corporis facit in aedificationem suz m caritate .
Fratres: Dedit Christus quosdam quidem apostolos ...
2.
He br 5, I- I o : Christus appellatus est a Deo pontifex iuxta ordinem J\1elchisedech .
Omnis pontifex, ex hominibus assumptus ...

835

PsALl\WS RESPONSORIUS

Ps 88, 4-5. 2I-22. 25 et 27


~

(cf. 2a): Misericordias tuas, Domine, in a eternum cantabo.

836

ALLELUIA ET VERSUS ANTE EVANGELIUM

Io 10, I I : Ego sum pastor bonus, dicit Dominus;


bonus pastor animam suam ponit pro ovibus suis.

837

EvANGELIA

I.
Io 15, g- I 7: Ego elegi vos, et posui vos, ut fructum afferatis .
In illo tempore: Dixit Iesus discipulis suis: Sicut dilexit me Pater. ..
2. Io 17, I I b. 17-23: Sicut tu me misisti in mundum, et ego misi eos in mundum .
In illo tempore: [Sublevatis oculis in caelum, oravit lesus dicens:] Pa ter sancte,
serva eos ...

4 PRO CONCILIO VEL SYNODO (MR, 5)


PRO CONVENTU SPIRITALI VEL PASTORAL! (MR, r6)
838

LECTIO E VETERE TESTAMENTO

Deut 30, I o- I 4: Juxta te est sermo ut facias illum .


Locutus est Moyses populo dicens: Audies vocem Domini Dei tui, et custodies
praecepta eius ... ct reverteris ad Dominum ...

390

PRO VARUS NECESSITATIBUS

839

LEcTro E Novo TESTAMENTO

Phil 2, 1-4: Ut idem sapiatis, eandem caritatem lzabentes, unanimes .


Fratres: Si qua consolatio in Christo ...
840
PsALMUS RESPONSORIUS
Ps 18, 8. g. ro. II
W (lo 6, 68c): Domine, verba vitae aeternae habes.
841

ALLELUIA ET VERsus ANTE EvANGELIUM

Ps 132,

Ecce quam bonum et quam iucundum


habitare fratres in unum!
Io 16, 13a; 14, 26d: Cum venerit Spiritus veritatis,
ducet vos in omni veri tate;
et suggeret vobis omnia quae dixi vobis.

I.

2.

842

I:

EVANGELIA

Mt 18, 15-20: Ubi sunt duo vel tres congregati in nomine meo, ibi sum in medio

I.

eorum .

In
2.
In
3
In

illo tempore: Dixit Iesus discipulis suis: Si peccaverit in te ...


Me 6, 30-34: Venite seorsum, et requiescite pusillum .
illo tempore: Convenientes apostoli ad Iesum ...
lo 14, 23-29: Paraclitus vos docebit omnia>>.
illo tempore: Dixit Iesus discipulis suis: Si quis diligit me ...

5 PRO SACERDOTIBUS (MR, 6-7)


843

LECTIONES E VETERE TESTAMENTO

r. Is 61, 1-3a: Unxit me Dominus et ad annuntiandum laeta mansuetis misit me.


Spiritus Domini super me ...
2. ler 1, 4-g: Ad quoscumque mittam te, ibis.
Factum est verbum Domini ad me ...

844
I.

LECTIONES E Novo TESTAMENTO

1 Cor 11, 23-26: Q.uotiescumque manducabitis et bibetis, mortem Domini annun-

tiabitis .

Fratres: Ego accepi a Domino quod et tradidi vobis ...


2. 2 Cor 4, 1-2. 5-7: Praedicamus Iesum Christum; nos autem servos vestros per
Iesum .

Fratres: Habentes hanc ministrationem ...


2 Cor 5, 14-20: Dedit nobis ministerium reconciliationis .
Fratres: Caritas Christi urget nos ...
4 Eph 4, 1-7. II-13: In opus ministerii, in aedificationem corporis Christi.
Fratres: Obsecro vos ego, vinctus in Domino ...

39 1

PRO SANCTA E.CCLESIA

5 Col 1, 24-29: Factus sum minister Ecclesiae secundum dispensationem Dei.


Fratres: Nunc gaudeo in passionibus ...
6. 1 Th 2, 2 b-8: Volebamus tradere non solum Evangelium, sed etiam animas
nostras .
Fratres: Fiduciam habuimus in Deo nostro ...

845
I.

2.
~

3
~

4
~

5
~

PsALMI RESPONSORII

Ps 15, r-2a et 5 7-8. r I


(cf. 5a) : Tu es, Domine, pars hereditatis meae.
Ps 18, 2-3. 4-5. 6-7
(5a) : In omnem terram exivit sonus eorum.
Ps 26, I. 4 5 8-gb. gc-11
(cf. 8) : Faciem tuam, Domine, requiram.
Ps 83, 3 4 5 6a et 8a. r r
(5) : Beati qui habitant in domo tua, Domine.
Ps 109, I. 2. 3 4
(4b): Tu es sacerdos in aeternum secundum Melchisedech.

846
I.

2.
3
4
5

847

ALLELUIA ET VERSUS ANTE EVANGELIUM

Mt 28, I ga. 20b: Euntes docete omnes gentes, dicit Dominus:


et ego vobiscum sum omnibus diebus
usque ad consumationem sacculi.
Io 10, 14: Ego sum pastor bonus dicit Dominus:
et cognosco aves meas, et cognoscunt me meae.
Io 12, 26: Si quis mihi ministrat, me sequatur, dicit Dominus:
et ubi sum ego illic et minister meus erit.
Io 15, g: Sicut dilexit me Pater, et ego dilexi vos:
manete in dilectione mea, dicit Dominus.
Cf. lo 15, r 6: Ego vos elegi de mundo, ut eatis et fructum afferatis
et fructus vester maneat, dicit Dominus.
EvANGELIA

Mt 20, 20-28: Calicem meum bibetis .


illo tempore: Accessit ad Iesum mater filiorum Zebedaei ...
Mt 28, I6-2o: Euntes docete omnes gentes.
illo tempore: Undecim discipuli abierunt in Galilaeam ...
Lc 10, I -g: Messis quidem multa, operarii autem pauci .
illo tempore: Designavit Dominus alios septuaginta duos ...
Lc 22, 24-30: Dispono vobis, sicut disposuit mihi Pater meus regnum .
illo tempore: Facta est contentio inter apostolos, quis eorum videretur. ..
5 Io 10, I I- r 6: Bonus pastor animam suam ponit pro ovibus .
In illo tempore: Dixit Iesus: Ego sum pastor bonus ...
I.

In
2.
In
3
In
4
In

PRO VARUS NECESSITATIBUS

392

6. Io 15, g-I 7 :

I am non dico vos servos; vos autem dixi amicos .


In illo tempore: Dixit lesus discipulis suis: Sicut dilexit me Pater ...
7 Io 21, I5-I7: Pasce agnos meos, pasce oves meas .
Cum [manifestasset se lesus discipulis suis et] prandissent, dicit Simoni Petro ...

6. PRO MINISTRIS ECCLESIAE (MR, 8)


848

LECTIONES E Novo TESTAMENTO

r. 1 Cor 9, I6-rg. 22.-23: Vae mihi, si non evangelizavero .


Fratres: Si evangelizavero, non est mihi gloria ...
2. 1 Cor 12, 3b-7. I2-I3: In uno Spiritu omnes nos in unum corpus baptizati sumus .
Fratres: Nemo potest dicere: Dominus lesus ...
3 Eph 4, I-7 II-I3: In opus ministerii, in aedificationem corporis Christi.
Fratres: Obsecro vos ego, vinctus in Domino ...
4 Col 1, 24-29: Factus sum minister Ecclesiae secundum dispensationem Dei.
Fratres: Nunc gaudeo in passionibus ...
5 2 Tim 4, I-5: Opus fac evangelistae, ministerium tuum imple .
Carissime: Testificor coram Deo et Christo lesu ...

849

PsALMI RESPONSORII

r. Ps 18, 8. g. Io. II
ij ( 10b) : ludicia Domini vera, iusta omnia simul.
2. Ps 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-g. ro-r I
ij (2a): Benedicam Dominum in omni tempore.
3 Ps 95, 1-2a. 2b-3. 7-8a. 10
ij (3): Annuntiate in omnibus populis mirabilia Domini.

850

ALLELUIA ET VERsus ANTE EvANGELIUM

r. Mt 28, rga. 2ob: Euntes docete omnes gentes, dicit Dominus:


et ego vobiscum sum omnibus diebus
usque ad consummationem sacculi.
2. Cf. lo 15, r6: Ego vos elegi de mundo, ut eatis et fructum afferatis,
et fructus vester maneat, dicit Dominus.
3 1 Cor 1, 23-24: Nos praedicamus Christum crucifixum,
Dei virtutem et Dei sapientiam.

851

EvANGELIA

1.
Mt 20, 20-28: Calicem meum bibetis .
In illo tempore: Accessit ad lesum mater filiorum Zebedaei ...
2. Me 16, 15-20: Euntes in mundum universum, praedicate Evangelium >>.
In illo tempore: [ Apparens lesus undecim] dixit cis: Euntes ...
3 Lc 10, r-g: Messis quidem multa, operarii autem pauci .
In illo tempore: Designavit Dominus alios septuaginta duos ...

PRO SANCTA ECCLESIA

393

7 PRO RELIGIOSIS (MR, 10)


LECTIONES E VETERE TESTAMENTO

852

I. I Reg I9, 4-ga. I I- I sa: (( Sta in monte coram Domino.


In die bus illis: Perrexit Elias in desertum ... 9 usque ad in spelunca. 15 usque ad
in Damascum.
2.
Cant 8, 6-7: Fortis est ut mors dilectio .
Pone me ut signaculum ...

Is 61, g- I

I :

Gaudens gaudebo in Domino.

Scietur in gentibus semen populi mei ...


4 Os 2, I 6. 2 I -22: Sponsabo te mihi in sempiternum .
Haec dicit Dominus: Ecce ego lactabo earn ...
853

LEcTIONEs E Novo TEsTAMENTO

1.
Act 2, 42-4 7: Omnes qui crediderant erant pariter, et habebant omnia communia.
Erant fratres perseverantes in doctrina apostolorum ...
2. 1 Cor 1, 22-3I: Nos praedicamus Christum crucifixum .
Fratres: ludaei signa petunt ...

3 1 Cor 7, 25-35: Virgo cogitat quae Domini sunt .


Fratres: De virginibus praeceptum Domini non habeo ...
4 Phil 2, I -4: Ut idem sapiatis, eandem caritatem habentes, unanzmes .
Fratres: Si qua consolatio in Christo ...
5 I Petr I, 3-9: Cum Iesum Christum non videritis, diligitis .
Benedictus Deus et Pater Domini nostri Iesu Christi ...
6. Ap 3, I 4b. 20-22: Cenabo cum illo et ipse mecum .
Haec dicit Amen ...
854
1.

~
2.
~

PSALMI RESPONSORII

Ps 18, g. I o. I I
(lo 6, 63c): Verba tua, Domine, spiritus et vita sunt.
Ps 26, 1. 2. 3 5
(cf. gd): Ne derelinqueris me, Deus, salvator meus!

Ps 44, II-I2. I4-I5. I6-I7


(I 4a) : Audi, filia, et vide, et in dina aurem tuam.
vel: (Cf. Mt 25, 6): Ecce sponsus: exite obviam Christo Domino.

4
~

5
~

6.
~

Ps 111, I-2. 3-4 s-6. 7-8. 9


(I a): Beatus vir qui timet Domin urn.
Ps 122, I-2a. 2bcd
(2): Oculi nostri ad Dominum Dcum nostrum, donee misereatur nostri.
Ps 148, I-2. I I-I3ab, I3C-I4
(cf. I2a. I3a.): luvenes et virgines, laudate nomen Domini.

394

PRO VARUS NECESSITATIBUS

855

ALLELUIA ET VERSUS ANTE EVANGELIUM

Mt 5, 6: Beati qui esuriunt et sitiunt iustitiam,


quoniam ipsi saturabuntur.
Cf. Mt 11, 25: Benedictus es, Pater, Domine caeli et terrae,
quia mysteria regni parvulis revelasti.
lo 8, 3 I b-32: Si manseritis in sermone meo, vere discipuli me1 estis,
et cognoscetis veritatem, dicit Dominus.
lo 14, 23: Si quis diligit me, sermonem meum servabit, dicit Dominus,
et Pater meus diliget eum; et ad eum veniemus.
lo 15, gb. 5b: Manete in dilectione mea, dicit Dominus;
qui manct in me et ego in eo, hie fert fructum multum.

I.

2.
3
4
5

856

EVANGELIA

I.
Mt 11, 25-30: Abscondisti haec a sapientibus, et revelasti ea parvulis .
In illo tempore, respondens Iesus dixit ...

2. Mt 16, 24-27: Q.ui perdiderit animam suam propter me, inveniet earn.
In illo tempore: Dixit Jesus discipulis suis ...
3
Mt 19, 3-I2: Propter regnum caelorum >>.
In illo tempore: Accesserunt ad Iesum pharisaei ...
4
In
5
In
6.
In

Me 3, 3 I -35: Qyi ficerit voluntatem Dei, hie frater meus et soror et mater est .
illo
Lc
illo
Io
illo

tempore: Venit mater Iesu et fratres ...


10, 38-42: Martha excepit ilium. Maria optimam partem elegit.
tempore: lntravit Jesus in quod dam castellum ...
15, I-8: Q.Jli manet in me, et ego in eo, hie fort fructum multum .
tempore: Dixit lesus discipulis suis: Ego sum vi tis vera ...

8. PRO VOCATIONIBUS AD SACROS ORDINES


VEL AD VITAM RELIGIOSAM (MR, 9 et I I)
857

LECTIONES E VETERE TESTAMENTO

1.
Gen 12, I -4a: Egredere de terra tua et de cognatione tua .
In die bus illis: Dixit Dominus ad Abram ... 4 usque ad Dominus.
2.
Ex 3, I-6. 9-I2: Ego ero tecum.
In die bus illis: Pascebat Moyses oves Jethro ...
3 1 Sam 3, I- I o: Loquere, Domine, quia audit servus tuus .
In die bus illis: Puer Samuel ministrabat Domino ...
4 1 Reg 19, I 6b. I 9-2 I : Consurgens Eliseus abiit et secutus est Eliam .
In die bus illis: Dixit Dominus ad Eliam: Eliseum, filium Saphat ...
5 Is 6, I. 6-8: Q.uem mittam? et quis ibit nobis?.
In anno quo mortuus est rex Ozias ...

PRO SANCTA ECCLESIA

39S

6. Ier 1, 4-9: Ad quoscumque mittam te ibis.


Factum est verbum Domini ad me ...
7. ler 20, 7-9: Factus est in corde meo quasi zgnts exaestuans >>.
Seduxisti me, Domine ...

858

LEcTIONES E

Novo

TESTAMENTO

1. 2 Cor 5, 14-20: Dedit nobis ministerium reconciliationis .


Fratres: Caritas Christi urget nos...
[pro vocationibus sacerdotalibus J
2.
Phil 3, 8- 1 4: Omnia detrimentum feci, ut Christum lucri faciam .
Fratres: Existimo omnia ...
3 Hebr 5, 1-1 o: Christus appellatus est a Deo pontifex iuxta ordinem Melchisedech .
Omnis pontifex, ex hominibus assumptus ...
[pro vocationibus sacerdotalibus]

859
1.

2.
~

3
~

4
~

PSALM! RESPONSORII

Ps 15, 1-2a et S 7-8. 11


(cf. sa): Tu es, Domine, pars hereditatis meae.
Ps 26, 1. 4 S 8b-9ab. 9cd et 11
(8b): Faciem tuam, Domine, requiram.
Ps 39, 2 et 4ab. 7-Sa. Sb-9. 10. 12
(cf. Sa et 9a): Ecce venio, Domine, ut faciam voluntatem tuam.
Ps 83, 3-4. 6 et 8a. 1 1
(sa): Beati qui habitant in domo tua, Domine.

860

ALLELUIA ET VERSUS ANTE EVANGELIUM

Me 1, 17: Venite post me, dicit Dominus,


et faciam vos fieri piscatores hominum.
Io 15, s: Ego sum vitis, vos palmites, dicit Dominus;
qui manet in me, et ego in eo, hie fert fructum multum.
Cf. lo 15, 16: Ego vos elegi de mundo, ut eatis et fructum afferatis,
et fructus vester maneat, dicit Dominus.
Phil 3, 8-9: Omnia detrimentum feci et arbitror ut stercora,
ut Christum lucri faciam et inveniar in illo.

1.

2.
3
4

861

1.
In
2.
In

EvANGELIA

Mt 9, 3s-38: Messis quidem multa, operarii autem pauci .


illo tempore: Circumibat lesus civitates omnes ...
Me 10, 17-27: Q_uaecumque habes vende, et sequere me.
illo tempore: Cum egrederetur lesus in viam ...

3 Me 10, 28-30: Accipietis centies tantum in tempore hoc cum persecutionibus, et in


saeculo futuro vitam aeternam .
In illo tempore: Coepit Petrus dicere ad lesum: Ecce nos dimisimus omnia ...
29

PRO VARIIS NECESSITATIBUS

Lc 5,

I- I I :

Ex hoc iam homines eris capiens .

In illo tempore: Cum turba urgeret lesum, et audiret...


[pro vocationibus ad sacros ordines]
5

Lc 9, 5 7-62 : Nemo mittens manum suam ad aratrum et aspiciens retro, aptus est

regno Dei.

In illo tempore: Ambulantibus lesu et discipulis suis in via ...

6.

Lc I4, 25-33: Qui non baiulat crucem suam et venit post me, non potest esse meus

discipulus .

In illo tempore: lbant turbae multae cum Iesu, et con versus dixit...
7 lo I, 35-5I (longior) vel 35-42 (brevior): Sequere me.
In illo tempore: Stabat loannes et ex discipulis eius duo ...

8. Io I5, g-I 7: Non vos me elegistis, sed ego elegi vos .


In illo tempore: Dixit Jesus discipulis suis: Sicut dilexit me Pater ...
g. PRO LAICIS (MR, I2)

862

LECTIONES E VETERE TESTAMENTO

I. Ez 36, 24-28: Congregabo vos de universis ferris. Et dabo vobis cor novum >>.
Haec dicit Dominus Deus: Tollam vos de gentibus, et congregabo ...

Joel 3, Ia-5: Super servos meos et ancillas iffundam spiritum meum.


Haec dicit Dominus: Effundam spiritum meum ...
2.

863

LECTIONES E

Novo

TESTAMENTO

I.
Act 2, I- I I : Repleti sunt omnes Spiritu Sancto, et coeperunt loqui .
Cum compleretur dies Pentecostes ...

2. Rom 6, 2-4. I 2- I 4: Existimate vos mortuos quidem peccato, viventes autem Deo .
Fratres: Qui mortui sum us peccato ...
3 Rom 8, 3 I b-39: Neque mors neque vita poterit nos separare a caritate Dei.
Fratres: Si Deus pro nobis ...
4

Rom I2,

I- I 3:

Exhibete corpora vestra hostiam viventem, sanctam, Deo pla-

centem .

Obsecro vos, fratres, per misericordiam Dei ...


5 I Cor I2, 3b-7. I 2-I 3: In uno Spiritu omnes nos in unum corpus baptizati sumus.
Fratres: Nemo potest dicere: Dominus Jesus ...

6.

Eph I, 3- I 4: Elegit nos Deus in Christo ut essemus sancti et immaculati in ca-

ritate .

Benedictus Deus et Pater Domini nostri Iesu Christi ...


7 Eph 4, I-6: Unus Dominus, una fides, unum baptisma .
Fratres: Obsecro vos ego, vinctus in Domino ...

8. I Petr 2, 4-10: Tamquam Iapides vivi aedijicamini domus spiritalis .


Carissimi: Ad Dominum accedentes ...

PRO SANCTA ECCLESIA

864
I.

397
PsALMI RESPONSORII

Ps 84, 2-4 5-6. 7-8


(8): Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam, et salutare tuum da nobis.

Ps 99, 2. 3 4 5
(3c): Nos populus eius, et oves pascuae eius.
g. Ps 102, 1-2. 3-4. 8-9. I 1-12
~ ( 10a): Non secundum peccata nostra fecit nobis Dominus.
vel (8a): Miserator et misericors Dominus.
2.
~

4
~

Ps 112,

865
1.

2.

3
4
5

6.

-g. 4-6. 7-8

(2): Sit nomen Domini benedictum in saeculum.


ALLELUIA ET VERSUS ANTE EVANGELIUM

Mt 5, 9: Beati pacifici, quoniam filii Dei vocabuntur.


Io 8, I 2: Ego sum lux mundi, dicit Dominus;
qui sequitur me, habebit lucem vitae.
Io 15, 4a. 5b: Manete in me, et ego in vobis, dicit Dominus;
qui manet in me, fert fructum multum.
Cf. lo 15, I 6: Ego vos elegi de mundo ut eatis et fructum afferatis,
et fructus vester maneat, dicit Dominus.
lac I, I 2: Beatus vir qui suffert tentationem,
quia, cum probatus fuerit, accipiet coronam vitae.
Semen est verbum Dei, sa tor autem Christus;
omms qui invenit eum, manebit in aeternum.

866

EvANGELIA

1. Mt 5, I- I 2a: Gaudete et exsultate, quoniam merees vestra eopiosa est in eaelis .


In illo tempore: Videns Jesus turbas... 12 usque ad copiosa est in caelis.
2. Mt 16, 24-27: Q_ui perdiderit animam suam propter me, inveniet earn.
In illo tempore: Dixit Jesus discipulis suis ...
3 Mt 25, I 4-30: Super pauea fuisti fidel is, intra in gaudium domini tui .
In illo tempore: Dixit Jesus discipulis suis parabolam hanc: Homo peregre
proficiscens ...
4 Me 3, 3 I -35: Q_ui feeerit voluntatem Dei, hie jrater meus et soror mea et
mater est .
In illo tempore: Venit mater lesu et fratres ...
5 Me 4, I -9: Exiit seminans ad seminandum .
In illo tempore: Iterum coepit Jesus docere ad mare ...
6. lo 15, I -8: Q_ui manet in me, et ego in eo, hie fert fruetum multum .
In illo tempore: Dixit Jesus discipulis suis: Ego sum vi tis vera ...
7. lo 15, I 8-2 I : Si me perseeuti sunt, et vos persequentur .
In illo tempore: Dixit Jesus discipulis suis: Si mundus vos odit...

398

PRO VARUS NECESSITATIBUS


10. PRO UNITATE CHRISTIANORUM (MR, 13)

867

LECTIONES E VETERE TESTAMENTO

1.
Deut 30, 1-4: Rursum congregabit te de cunctis populis in quos te ante dispersit .
Locutus est Moyses populo dicens: Cum venerint super te ...

2. Ez 36, 24-28: Congregabo vos de universis terris. Et dabo vobis cor novum .
Haec dicit Dominus Deus: Tollam vas de gentibus ...
3 Ez 37, 15-19. 21b-22. 26-28: Et non erunt ultra duae gentes.
In die bus illis: Factus est sermo Domini... 2 I Ecce ego assumam ...
4 Soph 3, 16-20: In tempore illo congregabo vos .
Noli timere, Sian ...

868

LECTIONES E Novo TESTAMENTO

1.
1 Cor 1, 1o- 13: Non sint in vobis schismata. Divisus est Christus? .
Obsecro vas, fratres, per nomen Domini nostri ...

2. Eph 2, 19-22: Superaedificati super fundamentum apostolorum, ipso summo angulari lapide Christo lesu .
Fratres: lam non estis extranei et ad venae ...
3 Eph 4, 1-6: Solliciti servare unitatem spiritus in vinculo pacis .
Fratres: Obsecro vas ego, vinctus in Domino ...
4 Eph 4, 30 - 5, 2: Donantes invicem, sicut et Deus in Christo donavit vobis.
Fratres: Nolite contristare Spiritum sanctum Dei ...
5 Phil 2, 1-13: Ut idem sapiatis, unanimes .
Fratres: Si qua consolatio in Christo ...
6. Col 3, gb-1 7: Vocati estis in uno corpore>>.
Fratres: Exuistis vas veterem hominem cum actibus suis, et induistis novum ...

7. 1 Tim 2, 5-8: Unus mediator Dei et hominum, homo Christus Jesus.


Carissime : U nus Deus ...
8. 1 lo 4, g- 1 5 : Si sic Deus dilexit nos, et nos de bemus alterutrum diligere .
Carissimi: In hoc apparuit caritas Dei ...
869

PsALMI RESPONSORII

Ier 31, 10. 1 1-12ab. 13-14


(cf. IOc): Congrega, Domine, populum tuum dispersum.

2.
~

Ps 22, 1-3. 4 5 6
( 1) : Dominus pascit me, et nihil mihi deerit.

1.

Ps 99, 2. 3 4 5
(3c): Nos populus eius et oves pascuae eius.
vel (2c): Introite in conspectu Domini in exsultatione.
~

PRO SANCTA ECCLESIA

4
~

399

Ps 117, 22-23. 2s-26. 28


(22): Lapidem quem reprobaverunt aedificantes,
hie factus est in caput anguli.
vel: Alleluia.

Ps 121,

1-2.

4-s. 6-7. 8-9

( 1): Laetatus sum in eo quod dixerunt mihi:


in domum Domini ibimus.
vel: In domum Domini laetantes ibimus.
vel: (Is 66, 10) : Laetamini cum Jerusalem et exsultate in ea.

870
1.

2.

3
4
S

ALLELUIA ET VERSUS ANTE EVANGELIUM

lo 17,

Ut omnes unum sint, sicut tu, Pater, in me et ego in te,


ut mundus credat quia tu me misisti, dicit Dominus.
Eph 4, S 6a: Unus Dominus, una fides, unum baptisma,
unus Deus et Pater omnium.
Col 3, IS: Pax Christi dominetur in cordibus vestris,
ad quam vocati estis in uno corpore.
Colligatur Ecclesia tua, Domine, a finibus terrae in regnum tuum,
quoniam tua est gloria et virtus per Iesum Christum in saecula.
Ecclesia Domini unum lumen est,
quod ubique diffunditur, nee unitas corporis separatur.
21:

871
1.

EvANGELIA

Mt 18,

19-22:

Ubi sunt duo vel tres congregati in nomine meo, ibi sum in media

eorum .

In illo tempore: Dixit Jesus discipulis suis: Si duo ex vobis consenserint ...
2.
Lc 9, 49-s6: Qui non est adversus vos pro vobis esb>.
In illo tempore: loannes dixit ad Iesum: Praeceptor. ..
3 Io 10, 11-16: Fiet unus grex et unus pastor.
In illo tempore: Dixit Jesus: Ego sum pastor bonus ...
4 lo 11, 4S-S2: Ut filios Dei qui erant dispersi congregaret in unum.
In illo tempore: Multi ex ludaeis qui venerant ad Mariam et Martham, [sorores Lazari,] et viderant ...

Io 13,

1-1s:

Exemplum dedi vobis, ut quemadmodum ego feci vobis, et vos

facia tis .

Ante diem festum Paschae ...


6. Io 17, 1-11a: Tui erant, et mihi eos dedisti, et sermonem tuum servaverunt.
In illo tempore: Sublevatis oculis in caelum, dixit Jesus: Pater, venit hora ...
I I usque ad te venio.
7 lo 17, IIb-19: Sintunum sicut nos!.
In illo tempore: [Sublevatis oculis in caelum, oravit Jesus dicens :] Pater sancte,
serva eos ...

400

PRO VARUS NECESSITATIBUS

8. Io 17, 20-26: Sint consummati in unum! .


In illo tempore: (Su blevatis oculis in caelum, oravit Iesus dicens: Pater sancte,]
non pro eis rogo tantum ...

II. PRO EVANGELIZATIONE POPULORUM (MR, I4)


872

LECTIONES E VETERE TESTAMENTO

I.
Is 2, I- 5 : Et fluent ad montem Domini omnes gentes .
Verbum quod vidit Isaias ...
2. Is 56, I. 6-7: Domus mea domus orationis vocabitur cunctis populis .
Haec dicit Dominus ...
3 Is 60, 1-6: Ambulabunt gentes in lumine tuo .
Surge, illuminare, Jerusalem ...
4 Ion 3, I O - 4, I I: Et ego non parcam Nineve? .
Vidit Deus opera Ninivitarum, quia conversi sunt ...
5 Zac 8, 20-23: Venient populi multi ad quaerendum Dominum zn Jerusalem.
Haec dicit Dominus exercituum ...

873

LECTIONES E Novo TEsTAMENTO

I.
Act 1, 3-8: Eritis mihi testes usque ad ultimum terrae.
Apostolis suis praebuit Iesus seipsum vivum post passionem suam ...
2.
Act 11, 19-26: Loquebantur et ad Hellenistas, evangeli;::antes Dominum lesum.
In die bus illis: Illi qui dispersi fuerant a tribulatione ...
3 Act 13, 46-49: Ecce convertimur ad gentes.
In diebus illis: Paulus et Barnabas dixerunt Iudaeis: Vobis oportebat primum
loqui ...
4 Rom 10, g- I 8 : Quomodo autem audient sine praedicante? Quomodo vero praedicabunt nisi mittantur? .
Fratres: Si confitearis in ore tuo ...
5 Eph 3, 2- I 2 : Mysterium Christi nunc revelatum est, esse gentes co heredes promzsswms >>.
Fratres: Si audistis dispensationem gratiae Dei ...
6. 1 Tim 2, I -8: Deus omnes homines vult salvos fieri.
Carissime: Obsecro prima omnium fieri obsecrationes ...

874
I.

PsALMI RESPONSoRn

Ps 18, 2-3. 4-5


(sa): In omnem terram exivit sonus eorum.

Ps 66, 2-3. 5 7-8


(4): Confiteantur tibi populi, Deus,
confiteantur tibi populi omnes.
vel (3): Cognoscatur in omnibus salutare tuum.
2.
~

PRO SANCTA ECCLESIA

Ps 95, I-2a. 2b-3. 7-Ba. g-wa


(3): Annuntiate in omnibus populis mirabilia Domini.
vel: (Cf. Mt 28, Ig) Euntes in mundum, alleluia, docete omnes gentes, alleluia.
4 Ps 97, I. 2-3ab. 3C-4. 5-6
~ (2b): In conspectu gentium revelavit Dominus iustitiam suam.
vel (3d): Viderunt omnes termini terrae salutare Dei nostri.
5 Ps 116, r. 2
~ (Me 16, I 5) : Euntes in mundum universum, praedicate Evangelium.
3

875
r.

2.
3

ALLELUIA ET VERSUS ANTE EVANGELIUM

Mt 28, Iga. 2ob: Euntes, docete omnes gentes, dicit Dominus;


ego vobiscum sum omnibus diebus
usque ad consummationem saeculi.
Me 16, I 5: Euntes in mundum universum, dicit Dominus,
praedicate Evangelium omni creaturae.
lo 3, I6: Sic dilexit Deus mundum, ut Filium suum Unigenitum claret;
omnis qui credit in eum habet vitam aeternam.

876
I.

In
2.
In
3

EVANGELIA

Mt 28, I 6-20: Euntes docete omnes gentes .


illo tempore: U ndecim discipuli abierunt in Galilaeam ...
Me 16, I 5-20: Euntes in mundum universum, praedicate Evangelium .
illo tempore: [Apparens lesus undecim] dixit eis: Euntes ...
Lc 24, 44-53: Praedicari in nomine eius paenitentiam in remissionem peccatorum

in omnes gentes .

In illo tempore: Dixit lesus ad discipulos suos: Haec sunt verba ...
4 lo 11, 45-52: Ut .filios Dei qui erant dispersi congregaret in unum.
In illo tempore: Multi ex ludaeis qui venerant ad Mariam et Martham, [sorores Lazari,] et viderant ...
5 Io 17, I I b. I 7-23: Sicut tu me misisti in mundum, et ego misi eos in mundum .
In illo tempore: [Sublevatis oculis in caelum, oravit Iesus dicens :] Pater sancte,
serva eos ...
I2. PRO CHRISTIANIS PERSECUTIONE VEXATIS (MR, I5)

877

LECTIONES E VETERE TESTAMENTO

r. Est 4, I7b-I7e. qi-I7l: Parce populo tuo, quia volunt delere hereditatem tuam.
In die bus illis: Mardochaeus deprecatus est Dominum ...
2. 1 Mac 2, 49-52. 57-64: Omnes qui sperant in Deum non injirmabuntur >>.
Appropinquaverunt dies Matthathiae moriendi ...
3 Is 41, 8-10. I 3- I 4: Servus meus es tu, elegi te et non abieci te .
Haec dicit Dominus Deus: Tu, Israel, serve meus ...
4 Dan 3, 25. 34-43: Ne tradas nos in perpetuum, propter nomen tuum.
In die bus illis: Stans Azarias oravit sic ...

402

PRO VARIIS NECESSITATIBUS

878

LECTIONES E Novo TEsTAMENTO

I.
Act 4, 1-5. 18-21: Non possumus quae vidimus et audivimus non loqui>>.
In die bus illis: Loquentibus Petro et Ioanne ad populum, [postquam claudus
sanatus est,] supervenerunt sacerdotes ... 18 Denuntiaverunt autem eos ne omnino loquerentur. ..
2. Act 4, 23-31: Nunc, Domine, respice in minas eorum .
In die bus illis: Dimissi venerunt Petrus et Ioannes ad suos ...

3 Act 5, 27h-32. 40h-42: Apostoli ibant gaudentes, quoniam digni habiti sunt
pro nomine Iesu contumeliam pati .
In die bus illis: lnterrogavit apostolos princeps sacerdotum ... 40 Et apostolis
denuntiaverunt ...

4 Phil 1, 2 7-30: Vobis dona tum est pro Christo ut etiam pro illo patiamini .
Fratres: Tan tum digne Evangelio Christi conversamm1 ...
5 Hebr 12, 2- I 3: Q_uis filius quem non corripit pater?.
Fratres: Aspicite in auctorem fidei ...

6. 1 Petr 1, 3-9: Exsultatis, modicum nunc si oportet contristati .


Benedictus Deus et Pater Domini nostri lesu Christi ...
7 Ap 7, g-10. 14h-17: Hi sunt qui veniunt de tribulatione magna.
Ego, loannes, vidi turbam magnam ... I 4 Hi sunt qui veniunt ...

879

PsALM! RESPONSORII

Ps 2, 1-3. 4-6. IO-II


Beati omnes qui confidunt in Domino.
2.
Ps 26, I. 2. 3 5
B' (Cf. gd): Ne dereliqueris me, Deus, salvator meus!
vel ( 1 a) : Dominus illuminatio mea et sal us mea.
3 Ps 122, I. 2
B' (3a): Misererc nostri, Domine, miserere nostri.
vel (2cd): Oculi nostri ad Dominum, donee misereatur nostri.
4 Ps 123, 2-3. 4-5. 7b-8
B' (7ab): Anima nostra sicut passer erepta est de laqueo venantium.
I.

B' (I 2d) :

880
I.

2.

3
4

ALLELUIA ET VERsus ANTE EvANGELIUM

Mt 5,

o: Beati qui persecutionem patiuntur propter iustitiam,


quoniam ipsorum est regnum caelorum.
2 Cor 1, 3h-4a: Benedictus Pater misericordiarum
et Deus totius consolationis,
qui consolatur nos in omni tribulatione nostra.
lac 1, I 2: Beatus vir qui suffert tentationem,
quia cum probatus fuerit, accipiet coronam vitae.
1 Petr 4, 14: Si exprobramini in nomine Christi, beati,
quoniam Spiritus Dei super vos requiescit.
I

PRO SANCTA ECCLESIA

881

EvANGELL'\

Mt 5, I-r2a: Beati estis cum maledixerint vobis, et persecuti vos fuerint.


illo tempore: Videns Iesus turbas ... I 2 usque ad copiosa est in caelis.
Mt 10, I 7-22: Eritis odio omnibus propter nomen meum.
illo tempore: Dixit Iesus apostolis suis: Cavete ab hominibus ...
Mt 10, 26-33: Nolite timere eos qui occidunt corpus.
illo tempore: Dixit Iesus apostolis suis: Ne timueritis eos ...
4 lo 15, r 8-2 I. 26 - 16, 4: Si me persecuti sunt, et vos persequentur .
In illo tempore: Dixit Iesus discipulis suis: Si mundus vos odit...
5 lo 17, IIb-rg: Mundus odio eos habuit.
In illo tempore: [Sublevatis oculis in caelum, oravit Iesus dicens :] Pater sancte,
serva eos ...
r.

In
2.
In
3
In

II. PRO REBUS PUBLICIS


I3. PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
882

PATRIA VEL CIVITATE (MR, I7)


REMPUBLICAM MODERANTIBUS (MR, I8)
COETU MODERATORUM NATIONUM (MR, Ig)
SUPREMO NATIONIS MODERATORE (MR, 20)
POPULO RUM PROGRESSIONE (MR, 2 I)
LECTIONES E VETERE TESTAMENTO

I.
Gen 1, 26-2, 3: Replete terram et subicite eam .
Ait Deus: Faciamus hominem ...
2.
Gen 2, 4b-g. I 5: Posuit Dominus hominem in paradiso ut operaretur .
In die quo fecit Dominus ...
3 Gen 4, 3- IO: Consurrexit Cain adversus Abel fratrem suum, et interfecit eum .
Factum est ut offerret Cain de fructibus agri ...
4 Num 6, 22-27: Invocabunt nomen meum super filios Israel, et ego benedicam eis .
Locutus est Dominus ad Moysen dicens ...
5 1 Reg 3, II-I4: Dedi tibi cor sapiens et intellegens.
In die bus illis: Dixit Deus Salomoni ...
6. Est 4, 17b-I7e. I7i-17l: Converte luctum nostrum in gaudium.
In die bus illis: Mardochaeus deprecatus est Dominum ...
7 lob 31, I6-2o. 24-25. 3I-32: Si comedi bucellam meam solus; et non comedit
pupillus ex ea .
Si negavi, quod valebant, pauperibus ...
8. Is 32, I 5- I 8: (( Erit opus iustitiae pax.
In die bus illis: Effundetur super nos spiritus ...
g. Is 58, 6- I I : Frange esurienti panem tuum .
Haec dicit Dominus: Nonne hoc est ieiunium quod elegi ...
I o. Ez 3, I 6-2 I : Speculatorem dedi te domui Israel.
In die bus illis: Factum est verbum Domini ...

883

LECTIONES E

Novo

TESTAMENTO

I.
Act 11, 2 7-30 : Discipuli, prout quis habebat, proposuerunt singuli zn ministerium mittere habitantibus in Iudaea Jratribus .

In his diebus supervenerunt ab Hierosolymis ...


2. Rom 8, I8-3o: Diligentibus Deum omnia cooperantur in bonum.
Fratres: Existimo quod non sunt condignae ...
3 2 Cor 8, I- 5 g- 15: Vestra abundantia illorum inopiam supple at.
Notam facimus vobis, fratres, gratiam Dei ...
4 2 Cor 9, 6- I 5: Unusquisque prout destinavit corde suo, non ex tristitia aut ex
necessitate .
Fratres: Qui parce seminat. ..
5 Gal 5, I 7-26: Opera carnis sunt inimicitiae, zrae, rzxae, dissensiones .
Fratres: Caro concupiscit adversus spiritum ...

PRO REBUS PUBLICIS

6. Eph 4, 30-5, 2: Omnis amaritudo et ira et indignatio tollatur a vobis>>.


Fratres: Nolite contristare Spiritum Sanctum Dei ...
7. Col 3, gb- 17: Vocati estis in uno corpore.
Fratres: Exuistis vos veterem hominem cum actibus suis, et induistis novum ..
8. 1 Tim 6, 6-1 1. 17-1 g: Divitibus praecipe non sperare in incerto divitiarum .
Carissime: Est quaestus magnus pietas ...
9 lac 3, 13-18: Fructus iustitiae in pace seminatur, facientibus pacem.
Carissimi: Quis sapiens et disciplinatus ...
I o.
lac 4, I- 10: Litigatis et belligeratis .
Carissimi: Uncle bella et lites in vobis? ...
884

PsALMI RESPONSORII

Ps 8, 4-5. 6-7a. 7b-9


(2 a b): Domine, Dominus noster,
quam admirabile est nomen tuum m umversa terra!
2. Ps 79, 2ac et 3b. 5-7
~ (4b): Illustra faciem tuam, Domine, et salvi erimus.
3 Ps 84, 9ab-1o. 1 I-I2. I3-I4
~ (cf. 9b): Loquitur pacem Dominus ad plebem suam.
1.

4
~

5
~

6.
~

Ps 99, 2. 3 4 5
(3c): Nos populus eius, et oves pascuae eius.
Ps 106, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9
(I) : Confitemini Domino, quoniam in saeculum misericordia ems.
Ps 111, I-2. 3-4 5-7a. 7bc-8. 9
(cf. I a. 9a) : Beatus vir qui do nat pauperibus.

Ps 121, I-2. 4-5. 6-7. 8-9


(cf. Sir 36, I8): Da pacem, Domine, sustinentibus te.
8. Ps 122, I-2a. 2bcd
~ (2cd): Oculi nostri ad Dominum, donee misereatur nostri.
vel (3a): Miserere nostri, Domine, miserere nostri.
~

9
~

Ps 126, I. 2
(cf. I) : Dominus aedificet nobis domum, et custodiat civitatem.

885
I.

2.
3
4
5

ALLELUIA ET VERSUS ANTE EVANGELIUM

I Chr 29, 10b. I I b: Benedictus es, Domine Deus Israel patris nostri;
cuncta quae in caelo sunt et in terra tua sunt.
Ps 125, 5: Qui seminant in lacrimis, in exsultatione metent.
Mt 5, 9: Beati pacifici, quoniam filii Dei vocabuntur.
Mt 25, 34: Venite, benedicti Patris mei, dicit Dominus;
possidete paratum vobis regnum a constitutione mundi.
Lc 21, 36: Vigilate omni tempore orantes
ut possitis stare ante Filium hominis.

406
6.
7
8.
g.

PRO VARUS NECESSITATIBUS

Io 8,

Ego sum lux mundi, dicit Dominus:


qui sequitur me, habebit lucem vitae.
lo 12, 26: Si quis mihi ministrat, me sequatur, dicit Dominus:
et ubi sum ego illic et minister meus erit.
Io 13, 34: Mandatum novum do vobis, dicit Dominus:
ut diligatis invicem, sicut dilexi vos.
2 Cor 8, g: lesus Christ us egenus factus est, cum essct dives,
ut illius inopia vos divites essetis.
I2:

886

EvANGELIA

r. Mt 5, I- I 2a: Beati pacifici, quoniam filii Dei vocabuntur .


In illo tempore: Videns lesus turbas ... 12 usque ad copiosa est in cadis.
2. Mt 5, 20-24: Omnis qui irascitur fratri suo, reus erit iudicio .
In illo tempore: Dixit lesus discipulis suis: Dico vobis: nisi abundaverit
iustitia vestra ...
3 Mt 5, 38-48: Ego dico vobis non resistere malo.
In illo tempore: Dixit lesus discipulis suis: Audistis quia dictum est ...
4 Mt 22, I 5-2 I : Reddite quae sunt Caesaris Caesari, et quae sunt Dei Deo .
In illo tempore: Abcuntes pharisaei consilium inierunt ut caperent lesum m
scrmone ...
5 Mt 25, I 4-30: Super pauca fuisti fidel is, intra in gaudium domini tui .
In illo tempore: Dixit lcsus discipulis suis parabolam hanc: Homo peregre
proficiscens ...
6. Mt 25, 3 I -46: Q_uandiu fecistis fratribus meis minimis, mihi fecistis .
In illo tempore: Dixit lesus discipulis suis: Cum venerit Filius hominis ...
7. Lc 12, I 5-2 I : Si cui res abundant, vita eius non est ex his quae possidet .
In illo tempore: Dixit lesus ad turbam: Videte et cavete ...
8. Lc 12, 35-40: Et vos estate parati .
In illo tempore: Dixit lesus discipulis suis: Sint lumbi vestri praecincti ...
g. Lc 14, I 2-14: Cum facis convivium, voca pauperes .
In illo tempore: Dice bat lesus principi pharisaeorum qui se invitaverat ...
I o.
Lc 16, I g-3 I : Erat qui dam pauper, nomine Lazarus.
In illo tempore: Dixit lesus pharisaeis: Homo quidam erat dives ...
I I.
Lc 22, 24-30: Dispono vobis, sicut disposuit mihi Pater meus, regnum .
In illo tempore: Facta est contentio inter apostolos, quis eorum videretur. ..
I2. Io 15, g-I2: Hoc est praeceptum meum, ut diligatis invicem, sicut dilexi vos.
In illo tempore: Dixit lesus discipulis suis: Sicut dilexit me Pater. ..

I4.

887

PRO PACE ET JUSTITIA SERVANDA (MR,


LECTIONES E VETERE TESTAMENTO

1.
Is 9, I-6: Magnum erit eius imperium, et pacis non eritfinis.
Populus qui ambulabat in tenebris vidit lucem magnam ...

22)

PRO REBUS PUBLICIS

2. Is 32, rs-r8: Erit opus iustztzae pax.


In die bus illis: Effundetur super nos spiritus ...
3 Is 57' Is- I 9: Pacem ei qui longe est et qui prope .
Haec dicit Excelsus et Sublimis ...
888

LECTIONES E Novo TESTAMENTO

I.
Phil 4, 6-g: Pax Dei custodial corda vestra et intellegentias vestras .
Fratres: Nihil solliciti sitis ...
2. Col 3, 12-15: Pax Christi dominetur in cordibus vestris.
Fratres: lnduite vos sicut electi Dei ...
3 lac 3, I3-r8: Fructus iustitiae in pace seminatur, Jacientibus pacem.
Carissimi: Quis sapiens et disciplinatus ...

889

PsALM! RESPONSORII

1.
Ps 71, 2. 3-4ab. 7-8. 12-13. 17
ij (7): Florebit in diebus eius iustitia,
et abundantia pacis.
2. Ps 84, gab-ro. I 1-12. 13-14
ij (Cf. g): Loquitur pacem Dominus ad plebem suam.
3 Ps 121, r-2. 4-5. 6-7. 8-g
R' (Cf. Sir 36, r8): Da pacem, Domine, sustinentibus te.

890
1.
2.

891

ALLELUIA ET VERsus ANTE EvANGELIUM

Mt 5, g: Beati pacifici,
quoniam filii Dei vocabuntur.
Io 14, 27: Pacem relinquo vobis, dicit Dominus,
pacem meam do vobis.
EvANGELL<\

1.
Mt 5, 1-1 2a: Beati pacifici, quoniam filii Dei vocabuntur .
In illo tempore: Videns lesus turbas ... I 2 usque ad copiosa est in caelis.
2.
Mt 5, 38-48: Ego dico vobis non resistere malo.
In illo tempore: Dixit lesus discipulis suis: Audistis quia dictum est ...
3 Io 14, 23-29: Pacem meam do vobis.
In illo tempore: Dixit lesus discipulis suis: Si quis diligit me ...
4 lo 20, 1 g-2 3: Pax vobis.
Cum sero esset die illo, prima sabbatorum ...

15. PRO RECONCILIATIONE (MR, 22 his)


892

LECTIONES E VETERE TESTAMENTO

r. Is 55, 1-3. 6-g: Q_uaerite Dominum .


Haec dicit Dominus: Omnes sitientes, venite ad aquas ...

PRO VARIIS NECESSITATIBUS


2. ler 31, 3 1-34: Peccati eo rum non memorabor >>.
Ecce dies veniunt, dicit Dominus ...
3 Am 5, 4 14-15. 21-24: Quaerite bonum et vivetis.
Haec dicit Dominus Deus: Quaerite me et vivetis ...

893

LECTIONES E Novo TESTAMENTO

1.
Act 3, 13-1 5 17-19: Paenitemini et convertimini .
In die bus illis: Dixit Petrus ad populum: Deus Abraham ...

2 Cor 5, 1 7-6, 2 : Reconciliamini Deo .


Fratres: Si quis ergo in Christo, nova creatura ...
2.

3. 1 Io 2, 1-5 : Ipse est propitiatio pro peccatis nostris .


Filioli mei, haec scribo vobis ...

894

PsALM! RESPONSORII

1.
Ps 50, 3-4. 12-13. 14-15
ij (r2a): Cor mundum crea in me, Deus.

2. Ps 129, 1-2. 3-4ab. 4c-6. 7-8


ij (7bc): Apud Dominum misericordia,
et copiosa apud eum redemptio.

895

ALLELUIA ET VERSUS ANTE EVANGELIUM

1.

Ez 33, 1 1 : Nolo mortem impii, dicit Dominus,


sed ut revertatur a via sua et vivat.

2.

Mt 5, 9: Beati pacifici,
quoniam filii Dei vocabuntur.

Me 1, 15: Appropinquavit regnum Dei:


paenitemini et credite Evangelio.

896

EVANGELIA

1.
M t 5, 1- 1 2 a : Gaudete et exsultate .
In illo tempore: Videns lesus turbas, ascendit m montem ... usque ad 12a est
in caelis.

2. Lc 3, 7-18: Quid faciemus et nos?.


In illo tempore: Dice bat loannes ad turbas quae exibant ut baptizarentur
ab ipso ...
3 Lc 15, 1-3. 11-32: Pater, peccavi.
In illo tempore: Erant appropinquantes lesu omnes publicani ...

PRO REBUS PUBLICIS


I6. TEMPORE BELLI VEL EVERSIONIS (MR, 23)

897

LECTIONES E VETERE TESTAMENTO

r. Gen 4, 3- IO: Consurrexit Cain adversus Abel fratrem suum, et interfecit eum .
Factum est ut offerret Cain de fructibus agri ...
2.
Mic 4, I-4: Et non discent ultra belligerare .
In novissimis diebus ...
3 Zac 9, g- I o: Confringetur arcus belli.
Haec dicit Dominus: Exsulta sa tis, filia Sion ...

898

LECTIONES E Novo TESTAMENTO

I.
Gal 5, I 7-26: Opera carnis sunt inimicitiae, irae, rixae, dissensiones .
Fratres: Caro concupiscit adversus spiritum ...
2. Eph 4, go - 5, 2: Omnis amaritudo et ira et indignatio tollatur a vobis.
Fratres: Nolite contristare Spiritum Sanctum Dei ...
3 lac 4, I-IO: Litigatis et belligeratis.
Carissimi: Unde bella et lites in vobis? ...

899

PsALM! RESPONSORII

Ps 71, 2. 3-4ab. 7-8. I2-I3. I7


(7): Florebit in diebus eius iustitia,
et abundantia pacis.
2. Ps 84, gab-Io. I I-I2. I3-I4
Rl (cf. gb) : Loquitur pacem Dominus ad plebem suam.
r.

900
r.

2.

901

ALLELUIA ET VERsus ANTE EvANGELIUM

Mt 5, g: Beati pacifici,
quoniam filii Dei vocabuntur.
2 Cor I, gb-4a: Benedictus Pater misericordiarum
et Deus totius consolationis,
qui consolatur nos in omni tribulatione nostra.
Io 13, 34: Mandatum novum do vobis, dicit Dominus;
ut diligatis invicem sicut dilexi vos.
EvANGELIA

I. Mt 5, 20-24: Omnis qui irascitur fratri suo, reus erit iudicio .


In illo tempore: Dixit lesus discipulis suis: Dico vobis quia ms1 abundaverit
iustitia vestra ...
2.
Io 15, g- I 2 : Hoc est praeceptum meum, ut diligatis invicem, sicut dilexi vos .
In illo tempore: Dixit lesus discipulis suis: Sicut dilexit me Pater. ..
Assumi possunt etiam lectiones }.;fissae Pro pace et iustitia servanda, supra nn. 887-891.

III. IN V ARIIS CIRCUMST ANTIIS PUBLICIS


I

902

7 INITIO ANNI CIVILIS (MR, 24)


LEC1IONES E VETERE TESTAMENTO

I.
Gen 1, J4-I8: Sint luminaria in signa et tempora et dies et annos.
Dixit Deus: Fiant luminaria ...

2. Num 6, 22-27: lnvocabunt nomen meum super filios Israel, et ego benedicam eis .
Locutus est Dominus ad Moysen dicens ...

903

LECTIONES E Novo TESTAMENTO

I.
1 Cor 7, 29-3I: Praeterit figura huius mundi .
Hoc dico, fratres, tempus breviatum est ...

2.
lac 4, I3-I5: lgnoratis quae erit in crastino vita vestra.
Carissimi: Age nunc qui dicitis ...

904
I.

B'

PSALMI RESPONSORII

Ps 8, 4-5. 6-7a. 7b-g


(2): Domine, Dominus noster,
quam admirabile est nomen tuum m umversa terra!

Ps 48, 2-3. 6-7. 8-Io. I I. I]-I8


3) : Beati pauperes spiritu,
quoniam ipsorum est regnum caelorum.
vel (Mt 6, 33a): Quaerite primum regnum Dei et iustitiam ems.
2.

B' (Mt 5,

3 Ps 89, 2. 3-4 5-6. I2-I3. I5 et I6


ij (I7b): Opera manuum nostrarum confirma, Domine.

905
1.

ALLELUIA ET VERsus ANTE EvANGELIUM

1 Chr 29, I ob. I I b: Benedictus es, Domine Deus Israel patris nostri;
cuncta quae in caelo sunt et in terra tua sunt.

2.

906

Per singulos dies benedicimus te;


et laudamus nomen tuum in saeculum.
EvANGELIA

I.
Mt 6, 3 I -34: No lite esse solliciti in crastinum .
In illo tempore: Dixit lesus discipulis suis: Nolite solliciti esse ...

2. Lc 12, 35-40: Et vos estate parati.


In illo tempore: Dixit lesus discipulis suis: Sint lumbi vestri praecincti ...

I.'< VARUS CIRC U MSTANTIIS PUBLI CIS

411

r8. PRO HUMANO LABORE SANCTIFICANDO (MR, 25)

907

LECTIONES E VETERE TESTAMENTO

I.
Gen 1, 26 - 2, 3: Replete terram et subiicite eam >>.
Ait Deus: Faciamus hominem ...
2. Gen 2, 4b-g. r 5: Posuit Dominus hominem in paradiso ut operaretur .
In die qua fecit Dominus ...

908

LEcTIONES E Novo TESTAME NTO

r. 1 Th 4, r b-2. g- r 2 : Operamini manibus vestris ut honeste ambuletis .


Fratres, rogamus vas et obsecramus in Domino lesu ...
2.
2 Th 3, 6- r 2. r 6: Si quis non vult operari, nee manducet .
Praecipimus vobis, fratres, in nomine Domini ...

909

PsALM! RESPONSORII

r. Ps 89, 2. 3-4. 12-13. 14 et r6


!)' ( r 7c) : Opus manuum nostrarum confirma, Domine.

Ps 126, r. 2
!)' (cf. r): Dominus aedificet nobis domum, et custodiat civitatem.

2.

910

ALLELUIA ET VERsus ANTE EvANGELIUM

Ps 67, 20: Benedictus Dominus die quotidie;


portabit nos Deus salutarium nostrorum.
Mt 11, 28: Venite ad me, omnes qui laboratis et onerati estis,
et ego reficiam vos, dicit Dominus.

r.
2.

911

EvANGELIA

r. Mt 6, 3 r -34: Nolite esse solliciti in crastinum .


In illo tempore: Dixit lesus discipulis suis: Nolite solliciti esse ...
2. Mt 25, 14-30: Super pauca juisti jidelis, intra in gaudium domini tui >>.
In illo tempore: Dixit lesus discipulis suis parabolam hanc: Homo peregre
proficiscens ...

rg. IN CONSERENDIS AGRIS (MR, 26)


912
r.

LECTIONES E VETERE TESTAMENTO

Gen 1,

r- I 2: Protulit terra herb am virentem et a.fferentem semen iuxta genus

suum.

Ait Deus: Germinet terra ...


2.
Is 55, 6- I 3 : Dat semen serenti et panem comedenti .
Quaerite Dominum, dum inveniri potest ...
30

PRO VARIIS NECESSITATIBUS

4I2

913

LECTIONES E Novo TESTAMENTO

1.
2 Cor 9, 8-I r: Deus panem ad manducandum praestabit .
Fratres: Po tens est Deus ...
2. lac 5, 7-8. I6c-I8: Agricola expectat pretiosum fructum terrae.
Patientes estote, fratres, usque ad adventum ...

914
1.

2.
~

3
~

PSALM! RESPONSORII

Ps 64, IO. I r-I2. I3-I4


(6) : Exaudies nos, Deus salutis nostrae.
Ps 103, r-2a. I4-15. 24. 27-28
(24c): Impleta est terra creatura tua, Domine.
Ps 106, 35-36. 37-38. 4I-42
(rb): Confitemini Domino, quoniam bonus!

915
1.

2.

ALLELUIA ET VERsus ANTE EvANGELIUM

Ps 84, I3: Dominus dabit benignitatem


et terra nostra dabit fructum suum.
Ps 125, 5: Qui seminant in lacrimis
in exsultatione metent.

916

EVANGELIA

1.
Mt 13, I-g: Exiit qui seminal seminare .
In illo die exiens Jesus de domo ...

2. Me 4, 26-2g: Homo iacit sementem et dormit, et semen increscit dum nescit ille >>.
In illo tempore: Dice bat Iesus turbis: Sic est regnum Dei ...

Assumi possunt etiam lectiones Missae Pro humano lahore santijicando, supra, nn. 90 7-91 I.
20.

917

POST COLLECTOS FRUCTUS TERRAE (MR, 27)


LECTIONES E VETERE TESTAMENTO

1.
Deut 8, 7- I 8: Recorderis Domini Dei tui, quod ipse vires tibi praebuerit .
Locutus est Moyses populo dicens: Dominus Deus tuus introducet te ...

2. Joel 2, 21-24. 26-27: lmplebuntur areae frumento .


Noli timere, terra ...

918

LECTIONES E Novo TEsTAMENTO

1.
1 Cor 3, 6-ro: Qui incrementum dat Deus.
Fratres: Ego plantavi ...
2.
1 Tim 6, 6- I I. I 7- I 9: Divitibus praecipe non sperare zn incerto divitiarum .
Carissime: Est quaestus magnus pietas ...

IN VARUS CIRCUMSTANTIIS PUBLICIS

919

PsALM! RESPONSORII

Ps 66, 2-3. 5 7-8


(7): Terra dedit fructum suum:
benedicat nos Deus, Deus noster.
vel (4) : Confiteantur tibi populi, Deus.
confiteantur tibi populi omnes.
2. Ps 125, 2b-3. 4-5. 6-7
~ (3): Magnificavit Dominus facere nobiscum!
I.

920

ALLELUIA ET VERsus ANTE EvANGELIUM

Ps 125, 5: Qui seminant in lacrimis


in exsultatione metent.

921

EvANGELIA

I.
Lc 12, I 5-2 I : Si cui res abundant, vita eius non est ex his quae possidet .
In illo tempore: Dixit Iesus ad turbam: Videte et cavete ...
2.
Lc 17, II-rg: Cecidit infaciem ante pedes eius gratias agens.
Factum est dum iret Iesus in Jerusalem ...

Assumi possunt etiam lectiones Missae Pro gratiis Deo reddendis, infra, nn. 943-947.

21. TEMPORE FAMIS, VEL


PRO FAME LABORANTIBUS (MR, 28)

922
I.

LECTIONES E VETERE TESTAMENTO

Deut 24,

7-22: Advenam et pupillum et viduam auferre manipulum relictum

patieris .

Locutus est Moyses populo dicens: Non pervertes iudicium ...


2. lob 31, 16-20. 24-25. 31-32: Si comedi buccellam meam solus, et non comedit
pupillus ex ea .
Si negavi quod volebant pauperibus ...
3 Is 58, 6- I I : Frange esurienti panem tuum.
Haec dicit Dominus: Nonne hoc est ieiunium quod elegi ...

923

LECTIONES E Novo TESTAMENTO

I.
Act 11, 2 7-30: Discipuli, prout quis habebat, proposuerunt singuli zn ministerium mittere habitantibus in Iudaea Jratribus >>.

In his diebus supervenerunt ab Hierosolymis ...


2. 2 Cor 8, 1-5. g-15: Vestra abundantia illorum inopiam suppleat.
Notam facimus vobis, fratres, gratiam Dei ...
3 2 Cor 9, 6- I 5: Unusquisque prout destinavit corde suo, non ex tristitia aut ex
necessitate .
Fratres: Qui parce seminat...

PRO VARUS NECESSITATIBUS

924

PsALM! RESPONSORII

1.
Ps 21, 23-24. 26-27. 28 et 31-32
I)' (27a): Edent pauperes et saturabuntur.
2. Ps 106, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9
I)' (I) : Confitemini Domino, quoniam in saeculum misericordia eius!
vel: Alleluia.
3 Ps 111, 1-2. 3-4. 5-7a. 7bc-8. 9
I)' (cf. 1a. 9a) : Beatus vir qui do nat pauperibus.
vel: Alleluia.

925

Mt 25, 34: Venite, benedicti Patris mei, dicit Dominus;


possidete paratum vobis regnum a constitutione mundi.
2 Cor 8, 9: lesus Christus egenus factus est, cum esset dives,
ut illius inopia vos divites essetis.

1.

2.

926
1.

In
2.
In
3.
In
4
In

ALLELUIA ET VERSUS ANTE EVANGELIUM

EvANGELIA

Mt 25, 31-46: Esurivi, et dedistis mihi manducare >>.


illo tempore: Dixit Iesus discipulis suis: Cum venerit Filius hominis ...
Me 6, 34-44: Date illis vos manducare .
illo tempore: Vidit multam turbam lesus ...
Lc 14, I 2- 1 4: Cum Jacis convivium, voca pauperes .
illo tempore: Dice bat lesus principi pharisaeorum qm se invitaverat ...
Lc 16, 19-31: Erat quidam pauper, nomine Lazarus.
illo tempore: Dixit Iesus pharisaeis: Homo quidam erat dives ...
22. PRO PROFUGIS ET EXSULIBUS (MR, 29)

927

LECTIONES E VETERE TESTAMENTO

1.
Deut 10, 17-19: Amat Deus peregrinum, et dat ei victum atque vestitum .
Locutus est Moyses populo dicens: Dominus Deus vester. ..
2. Deut 24, 17-22: Advenam auferre manipulum relictum patieris .
Locutus est Moyses populo dicens: Non pervertes iudicium ...

928

LECTIONES E Novo TEsTAMENTO

1.
Rom 12, 9-1 6b: Hospitalitatem sectantes .
Fratres: Dilectio sine simulatione... r6 usque ad humilibus consentientes.
2. Hebr 11, 13-I6: Significant se patriam inquirere .
Fratres: I uxta fidem defuncti sunt omnes [patriarchae], non acceptis promissionibus ...
3 Hebr 13, I -3. I4- I 6: Hospitalitatem no lite oblivisci .
Fratres: Caritas fraternitatis maneat ... I 4 Non habemus hie ...

IN DIVERSIS CIRCUMSTANTIIS PUBLICIS

929

PsALM! RESPONSORII

1.
Tob 13, 2. 3-4. 6. 7 8
ij (2a): Benedictus Deus vivens m aevum.

2. Ps 106, 33-34. 35-36. 41-42


ij ( r) : Confitemini Domino, quoniam in saeculum misericordia eius!
vel: Alleluia.
3 Ps 120, I-2. 3-4 5-6. 7-8
ij (2): Auxilium meum a Domino,
qui fecit caelum et terram.

930
1.

2.

931

ALLELUIA ET VERSUS ANTE EVANGELIUM

2 Cor 1, gb-4a: Benedictus Pater misericordiarum


et Deus totius consolationis,
qui consolatur nos in omni tribulatione nostra.
Hebr 13, 14: Non habemus hie manentem civitatem,
sed futuram inquirimus.
EvANGELIA

I.
Mt 2, 13-15. 19-23: Accipe puerum et matrem eius, et fuge in Aegyptum >>.
Cum recessissent Magi, ecce angelus Domini apparet in somnis Joseph ...
2.
Mt 25, 3 I -46: Q.uandiu ftcistis fratribus meis minimis, mihi ftcistis .
In illo tempore: Dixit Jesus discipulis suis: Cum venerit Filius hominis ...
3 Lc 10, 25-37: Q.uis est meus proximus? .
In illo tempore: Ecce qui dam legisperitus surrexit ten tans Iesum dicens ...

23. PRO CAPTIVITATE DETENTIS (MR, go)


PRO DETENTIS IN CARCERE (MR, 31)

932
Assumi possunt lectiones Missae In quacumque necessitate, infra nn. 938-942, cum
evangelio:

Mt 25, 31-46: In carcere eram, et venistis ad me.


In illo tempore: Dixit Jesus discipulis suis: Cum venerit ...
24. PRO INFIRMIS (MR, 32)

933

LECTIONES E VETERE TESTAMENTO

1.
2 Reg 20, I -6 : Vidi lacrimam tuam, et ecce sa no te .
In diebus illis aegrotavit Ezechias [rex] usque ad mortem ...
2. Is 53, 1-5. ro-11: Vere languores nostros ipse tulit.
Quis credidit auditui nostro ...

PRO VARIIS NECESSITATIBUS

934

LECTIONES E Novo TEsTAMENTO

I.
Act 28, 7-10: Ceteri qui in insula habebant infirmitates accedebant ad Paulum
et curabantur )).
In locis illis erant praedia principis insulae [Melitae ], nomine Publii ...

2. 2 Cor 4, IO-I8: In mortem tradimur propter Iesum)).


Fratres: Semper mortificationem lesu in corpore ...
3 2 Cor 12, 7b-Io: Sufficit tibi gratia mea, nam virtus in infirmitate perficitur.
Fratres: Datus est mihi stimulus carni ...

lac 5, I 3- I 6: Oratio fidei salvabit infirmum .


Carissimi: Tristatur aliquis vestrum? ...

935
I.

2.
~

PsALMI RESPONSORII

Is 38, IO. I 1. I2abcd. I6


(cf. 17b): Tu, Domine, eruisti ammam meam ut non periret.
Ps 101, 2-3. 24-25. I9-2I
(2): Domine, exaudi orationem meam,
et clamor meus ad te veniat.

936

ALLELUIA ET VERSUS ANTE EVANGELIUM

I.

Mt 8, I 7: Christus infirmitates nostras accepit,


et aegrotationcs nostras portavit.

2.

2 Cor 1, 3b-4a: Benedictus Pater misericordiarum


et Deus totius consolationis,
qui consolatur nos in omni tribulatione nostra.

Col 1, 24b: Adimpleo ea quae desunt passionum Christi in carne mea,


pro corpore eius, quod est Ecclesia.

937

EVANGELIA

I.
Mt 8, I4-I 7: Ipse infirmitates nostras accepit )).
In illo tempore: Cum venisset lesus in do mum Petri ...

2. Me 16, I 5-20: Super aegrotos manus imponent, et bene habebunt .


In illo tempore: [Apparens lesus undecim J dixit eis: Euntes ...
3 Lc 22, 39-43: Pater, non mea voluntas, sed tua fiat.
In illo tempore: Egressus lesus [e cenaculo ], ibat secundum consuetudinem ...

4 lo 15, 1-8 : Omnem palmitem qui fort fructum, purgat eum, ut Jructum plus
a.fferat )).
In illo tempore: Dixit lesus discipulis suis: Ego sum vi tis vera ...
Pro morientibus ( MR, 33), assumi possunt lectiones in conferendis sacramentis infirmis
et morientibus, nn. 790-Boo.

IN V ARIIS CIRCUMSTANTIIS PUBLICIS

25. TEMPORE TERRAEMOTUS (MR, 34)


AD PETENDAM PLUVIAM (MR, 35)

AD POSTULANDAM SERENITATEM (MR, 36)


AD REPELLENDAS TEMPESTATES (MR, 37)
IN QUACUMQUE NECESSITATE (MR, 38)
938

LECTIONES E VETERE TESTAMENTO

1.
Est 4, I7b-J7e. I7i-J71: Converte luctum nostrum in gaudium .
In diebus illis: Mardochaeus deprecatus est Dominum ...
2. Lam 3, I 7-26: Bonum est praestolari cum silentio salutare Domini.
Repulsa est a pace anima mea ...
Omissis litteris hebraicis Vau, etc.
3 Dan 3, 25. 34-43: Erue nos in mirabilibus tuis .
In die bus illis: Stans Azarias oravit sic ...

939

LECTIONES E Novo TEsTAMENTo

I.
Rom 8, I 8-30: Diligentibus Deum omnia cooperantur zn bonum .
Fratres: Existimo quod non sunt condignae ...
2. Rom 8, 3 I b-39: Neque mors neque vita poterit nos separare a caritate Dei.
Fratres: Si Deus pro nobis ...
3 lac 1, 2-4. I 2: Beatus vir qui suffer! tentationem .
Omne gaudium existimate, fratres mei ...
4 Ap 21, I-5a. 6b-7: Neque lucius, neque clamor, neque dolor erit ultra.
Ego, loannes, vidi caelum novum ... 5 usque ad facio omnia, 6 Ego sum ...

940

PsALMI RESPONSORII

Ps 79, 2aC et 3b. 5-7


(4b): Illustra faciem tuam, Domine, et salvi enmus.
2. Ps 84, 2-4. 5-6. 7-8
~ (8): Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam,
et salutare tuum da nobis.
3 Ps 122, I-2a. 2bcd
~ (3a): Misercre nostri, Domine, miserere nostri.
vel (2cd): Oculi nostri ad Dominum, donee misereatur nostri.
I.

~)

941
I.
2.

ALLELUIA ET VERsus ANTE EvANGELIUM

Ps 32, 22: Fiat misericordia tua, Domine, super nos,


quemadmodum speravimus in te.
2 Cor 1, 3b-4a: Benedictus Pater misericordiarum
et Deus totius consolationis,
qui consolatur nos in omni tribulationc nostra.
lac 1, I 2: Beatus vir qui suffert tentationem,
quia, cum probatus fuerit, accipiet coronam vitae.

PRO VARUS NECESSITATIBUS

942

EvANGELIA

1.
Mt 7, 7-I I: Omnis qui petit accipit .
In illo tempore: Dixit Iesus discipulis suis: Petite et dabitur vobis ...

2. Me 4, 35-41: Q.ui putas est iste, quia et ventus et mare oboediunt ei? .
In illa die, cum sero esset factum, ait Iesus discipulis suis: Transeamus ...
3 Lc 18, I -8: Deus faciet vindictam electorum suorum clamantium ad se .
In illo tempore: Dice bat Iesus discipulis suis parabolam, quoniam oportet
semper orare ...
26. PRO GRA TIIS DEO REDDENDIS (MR, 39)

943

LECTIONES E VETERE TESTAMENTO

1.
1 Reg 8, 55-61 : Benedictus Dominus qui dedit requiem populo suo .
In die bus illis: Stetit Salomon rex et benedixit omni ecclesiae Israel...

2. Sir 50, 24-26 (gr. 22-24): Deus magna fecit in omni terra.
Benedicite Deum omnium ...

Is 63, 7-9: Recordabor laudum Domini super multitudinem bonorum domui Israel.
Miserationum Domini rccordabor. ..

4 Soph 3, 14- I 5: Rex Israel Dominus in medio tui .


Lauda, filia Sion ...

944

LEcnoNEs E Novo TEsTAMENTo

1.
1 Cor 1, 3-9: Gratias ago Deo meo semper pro vobis.
Fratres: Gratia vobis et pax ...
2.
Eph 1, 3-14: In laudem gloriae gratiae suae .
Benedictus Deus et Pater Domini nostri Iesu Christi ...

3 Col 3, 12-17: Gratias agentes Deo Patri per Christum .


Fratres: Induite vos sicut electi Dei ...
945

PsALM! RESPONSORII

1.
1 Chr 29, robe. r 1. 12
ij (r3b): Laudamus nomen tuum inclitum, Domine.

2. Ps 112, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8


ij (2): Sit nomen Domini benedictum in saeculum!
vel: Alleluia.

Ps 137, 1-2a. 2bc-3. 4-5


ij (2bc): Confitebor nomini tuo, Domine,
propter misericordiam tuam et veritatem tuam.

4 Ps 144, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-1 r


ij ( r b) : Benedicam no mini tuo, Domine, in aeternum.

IN VARUS CIRCUMSTANTIIS PUBLICIS

946

ALLELUIA ET VERsus ANTE EvANGELIUM

I.

Ps 65, I 6: Venite, audite, et narrabo vobis


quanta fecit Dominus animae meae.

2.

Ps I37, Ibc: Confitebor tibi, Domine, in toto corde meo,


quoniam audisti verba oris mei.

Cf. Mt II, 25: Benedictus es, Pater, Domine caeli et terrae,


quia mysteria regni parvulis revelasti.

Lc I, 49: Fecit mihi magna qui potens est,


et sanctum nomen e1us.

lo I5, I I: Haec locutus sum vobis, dicit Dominus,


ut gaudium meum in vobis sit,
et gaudium vestrum impleatur.

6.

Eph I, 3: Benedictus Deus et Pater Domini nostri lesu Christi,


qui benedixit nos in omni benedictione spiritali in Christo.

7.

I Th 5, I 8: In omnibus gratias agite:


haec enim voluntas Dei est in Christo lesu erga vos.

8.

Te Deum laudamus, te Dominum confitemur;


Te per orbem terrarum sancta confitetur Ecclesia.

947

EvANGELIA

I.
Mt 7, 7-I I: Omnis qui petit acczpzt .
In illo tempore: Dixit lesus discipulis suis: Petite ...

2. Mt 11, 25-30: Abscondisti haec a sapientibus et revelasti ea parvulis >>.


In illo tempore: Respondens lesus dixit: Confiteor tibi ...
3 Me 5, I 8-20: Annuntia quanta tibi Dominus fecerit .
In illo tempore: Cum ascenderet lesus navim, qui daemonio vexatus fuerat. ..
4 Lc I, 39-55: Magnificat anima mea Dominum .
Exsurgens Maria in diebus illis abiit in montana ...
5 Lc IO, r 7-24: Gaudete quod nomina vestra scripta sunt in caelis .
In illo tempore: Reversi sunt ad Iesum septuaginta duo cum gaudio ...
6. Lc I7, II-19: Cecidit infaciem ante pedes eius gratias agens.
In illo tempore: Factum est dum iret Iesus in Jerusalem ...
7 lo I5, 9-17: Haec mando vobis, ut diligatis invicem .
In illo tempore: Dixit lesus discipulis suis: Sicut dilexit me Pater. ..

8. lo I6, 20-22: Gaudium vestrum nemo tollit a vobis.


In illo tempore: Dixit lesus discipulis suis: Amen, amen dico vobis ...

IV. PRO QUIBUSDAM NECESSITATIBUS PARTICULARIBUS


27. PRO REMISSIONE PECCATORUM (MR, 40)

948

LECTIONES E VETERE TESTAMENTO

I.
Is 55, 6-g: Revertatur ad Dominum, quoniam multus est ad ignoscendum .
Quaerite Dominum ...

2. Ez 18, 2 I -23. 30-32: Convertimini, et agite paenitentiam ab omnibus iniquitatibus vestris .


Haec dicit Dominus: Si impius egerit paenitentiam ...
3 Joel 2, I 2- I 8: Scindite corda vestra, et non vestimenta vestra .
Nunc dicit Dominus: Convertimini ad me ...
4 Ion 3, I- I o: Conversi sunt Ninevitae de via sua mala.
Factum est verbum Domini ad lonam dicens ...

949

LEcTIONES E Novo TEsTAMENTO

1.
Rom 6, 2- I 4: Existimate vos mortuos quidem peccato, viventes autem Deo .
Fratres: Qui mortui sum us peccato ...

2.
1 lo 1, 5 - 2, 2: Sanguis Iesu Christi mundat nos ab omni peccato .
Carissimi: Haec est annuntiatio quam audivimus a lesu Christo et annuntiamus ...

950
1.

PsALM! RESPONSORII

Ps 50, 3-4. 5-6a. I2-I3. I4 et I7


(cf. 3a): Miserere, Domine, quia peccavimus.

Ps 102, I-2. 3-4. 8-g. I I-I2


( 10): Non secundum peccata nostra Dominus fecit nobiscum.
vel (8a): Miserator et misericors Dominus.
2.

3
~

Ps 129, I-2. 3-4. 5-6a. 6b-7. 8


(3) : Si iniquitates observaveris, Domine, quis sustinebit?

951
1.

2.
3

952

ALLELUIA ET VERsus ANTE EvANGELIUM

Ez 33, I I: Nolo mortem impii, dicit Dominus,


sed ut revertatur a via sua et vivat.
Me 1, I 5: Appropinquavit regnum Dei,
paenitemini et credite Evangelio.
Cf. Ap 1, 5ab: lesu Christe, testis es fidelis, primogenitus mortuorum:
dilexisti nos et lavasti peccata nostra in sanguine tuo.
EVANGELIA

1.
Mt 9, I -8: Glorificaverunt Deum qui dedit potestatem talem hominibus .
In illo tempore: Ascendens Iesus in naviculam ...

PRO Q.UIBUSDAM NECESSITATIBUS PARTICULARIBUS

421

2. Me 1, I-8. I4-15: Paenitemini et credite Evangelio.


lnitium Evangelii lesu Christi ...
3 Lc 7, g6-so: Remissa sunt peccata eius multa, quoniam dilexit multum .
In illo tempore: Rogabat Iesum quidam de pharisaeis ...

4 Lc 15, I -3. I I -32: Gaudere oportebat, quia frater tuus hie mortuus erat et revixit .
In illo tempore: Erant appropinquantes lesu omnes publicani et peccatores ...
I I Homo quidam ...
5 Lc 24, 46-48: Mittit Jesus apostolos praedicare paenitentiam in remzsswnem
peccatorum.
In illo tempore: Dixit lesus discipulis sms: Sic scriptum est ...
28. AD POSTULANDAM CARITATEM (MR, 41)
PRO CONCORDIA FOVENDA (MR, 42)
PRO FAMILIARIBUS ET AMICIS (MR, 44)
953

LECTIONES E Novo TESTAMENTO

I Rom 12, 3- 1 3 : H abentes donationes suundum gratiam dijferentes .


Fratres: Dico per gratiam quae data est mihi ...

2. 1 Cor 12, 3I -13, I3: Manetfides, spes, caritas; maior autem est caTilas.
Fratres: Aemulamini charismata meliora ...

3 1 lo 3, I4-I8: Et nos debemus pro Jratribus animas ponere>>.


Carissimi: Nos scimus quoniam transivimus ...

954

PsALMI RESPONSORII

Ps 84, 7-8. g. I I-I2


(gc) Loquitur Dominus pacem ad plebem suam.

2.
~

Ps 99, 2. 3 4 5
(3c): Nos populus eius et oves pascuae ems.

I.

955

ALLELUIA ET VERsus ANTE EvANGELIUM

r.

Ps 132, I: Ecce quam bonum et quam iucundum,


habitare fratres in unum.

2.

lo 15,

956

I2 :

Hoc est praeceptum meum,


ut diligatis invicem sicut dilexi vos.
EvANGELIA

1. Mt 18, 15-20: Ubi sunt duo vel tres congregati in nomine meo, ibi sum tn medio
eorum .
In illo tempore: Dixit lesus discipulis suis: Si peccaverit in te ...
2.
lo 15, I 2- I 7: Haec mando vobis, ut diligatis invicem .
In illo tempore: Dixit lesus discipulis suis: Hoc est praeceptum ...

422

PRO VARIIS NECESSITATIBUS

29. PRO FAMILIA (MR, 43)


957
Assumi possunt lectiones Missae festi Sanctae Familiae, lesu, Mariae, Joseph, n. r7~
vel lectiones Missae pro familiaribus et amicis, nn. 953-956.

30. PRO AFFLIGENTIBUS NOS (MR, 45)


958

LECTIONES E VETERE TESTAMENTO

1 Sam 26, 2. 7-g. 12-13. 22-23: Tradidit te Dominus zn manu mea, et nolui

1.

extendere manum.

In die bus illis: Surrexit Saul et descendit ... 22 Respondens David ait...
2. Is 50, 4-ga: F aciem me am non averti ab increpationibus .
Dominus Deus dedit mihi linguam eruditam ... 9 usque ad qui condemnet me?
959

LECTIONES E Novo TESTAMENTO

I.
Act 7' ss-6o : Domine, ne statuas illis hoc peccatum .
In die bus illis: Cum esset Stephan us plenus Spiritu Sancto ...
2. Col 3, 12-15: Pax Christi dominetur in cordibus vestris.
Fratres: lnduite vos sicut electi Dei ...

960

PsALM! RESPONSORII

Ps 85, 1-2. 3-4 s-6. I4. 17


(6b): lntende, Domine, voci deprecationis meae.
2. Ps 102, 1-2. 3-4. 8-g. 11-12
~ (8a): Miserator et misericors Dominus.
I.

961
1.

Mt 5, 9: Beati pacifici,
quoniam filii Dei vocabuntur.
Io 13, 34: Mandatum novum do vobis, dicit Dominus;
ut diligatis invicem, sicut dilexi vos.

2.

962

1.
In
2.
In

ALLELUIA ET VERsus ANTE EvANGELIUM

EvANGELIA

Mt 5, 38-48: Diligite inimicos vestros .


illo tempore: Dixit Jesus discipulis suis: Au dis tis qma dictum est ...
Lc 6, 27-38: EJtote misericordes, sicut et Pater vester misericors est.
illo tempore: Dixit Jesus discipulis suis: Vobis dico, qui auditis ...
31. AD POSTULANDAM GRATIAM BENE MORIENDI (MR, 46)'

963

LECTIO E VETERE TESTAMENTO

Is 25, 6-IOa: Praecipitabit mortem in sempiternum .


In die illa: Faciet Dominus exercituum ... ro usque ad in monte isto.

PRO Q.UIBUSDAM NECESSITATIBUS PARTICULARIBUS

964

LECTIO E Novo TESTAMENTO

Rom 14, 7-9. I oc- I 2: Sive vivimus, sive morimur, Domini sumus .
Fratres: Nemo nostrum sibi vivit ... 10 Omnes stabimus ante tribunal Dei ...
965

PsALMUS RESPONSORIUS

Ps 30, 2 et 6. Bbc-9. I5-I6. I7 et 25


W (Lc 23, 46): Pater, in manus tuas commendo spiritum meum.
966

ALLELUIA ET VERsus ANTE EvANGELIUM

1.

Mt 24, 42a. 44: Vigilate et estate parati,


quia qua nescitis hora Filius hominis venturus est.

2.

Lc 21, 36: Vigilate, omni tempore orantes,


ut possitis stare ante Filium hominis.

Io 13, I: Sciens Iesus quia venit hora eius


ut transeat ex hoc mundo ad Patrem,
cum dilexisset suos qui erant in mundo, m finem dilexit cos.

Ap 2, IOc: Esto fidelis usque ad mortem, dicit Dominus,


et dabo tibi coronam vitae.

967

EvANGELIA

1.
Mt 25, I-I3: Ecce sponsus: exite obviam ei.
In illo tempore: Dixit Iesus discipulis suis parabolam hanc: Simile ...

2. Lc 12, 35-40: Qua hora non putatis, Filius hominis venit.


In illo tempore: Dixit Iesus discipulis suis: Sint lumbi vestri ...
3 Lc 21, 34-36: Vigilate, omni tempore orantes .
In illo tempore: Dixit Iesus discipulis suis: Attendite vobis ...
4 Lc 2 3, 39-46: Pater, in manus tuas commendo spiritum meum .
In illo tempore: Unus de his qui pendebant latronibus blasphemabat Iesum,
dicens ...

MISSAE VOTIVAE

Lectio I tempore paschali adhibetur, quando Missa votiva celebratur ad


mentem lnstitutionis generalis Missalis Romani, n. 333

DE SANCTISSIMA TRINITATE (MR, r)

968
Sumuntur lectiones de sollemnitate Sanctissimae Trinitatis, dominica I post Pentecosten,
nn. 164-166.
DE MYSTERIO SANCTAE CRUCIS (MR, 2)

969

LECTIONES I E VETERE TESTAMENTO

r. Ex 12, r -8. I r- I 4: Praecepta de cena paschali.


In die bus illis: Dixit Dominus ad Moysen et Aaron ...
2. Sap 2, I a. I 2-22: Morte turpissima condemnemus eum .
Dixerunt impii, cogitantes apud se non recte: Circumveniamus iustum ...

3 Is 50, 4-ga: Faciem meam non averti ab increpationibus .


Dominus Deus dedit mihi linguam eruditam ... 9 usque ad qui condemnet me?
4 Is 52, I 3 - 53, I 2: Ipse vulneratus est propter iniquitates nostras .
Ecce prospere a get servus meus ...
5 Zac 12, ro-II; 13, 6-7: Videbunt in quem transfixerunt (Io 19, 37).
Haec dicit Dominus: Effundam super domum David ...
970

LECTIONES I E Novo TESTAMENTO TEMPORE PASCHALl

t.
Act 10, 34-43: Quem et occiderunt suspendentes in ligno. Hunc Deus suscitavit
tertia die >~ .
In die bus illis: A peri ens Petrus os dixit ...

Act 13, 26-33: Promissionem adimplevit Deus resuscitans lesum .


[Cum venisset Paulus Antiochiam Pisidiae, dicebat in synagoga:] Viri fratres ...

2.

3 Ap 1, 5-8: Primogenitus mortuorum, qui diligit nos et solvit nos a peccatis nostris
zn sanguzne suo .
Gratia vobis et pax a lesu Christo, qui est testis fidelis ...
4 Ap 5, 6-12: Redemisti nos Deo in sanguine tuo .
Ego, Ioannes, vidi in medio throni ...

971
1.

PsALM! RESPONSORII

Ps 21, 8-g. 17-r8a. rg-20. 23-24


(2a): Deus meus, Deus meus, quare me dereliquisti?
vel (Mt 26, 42) : Pater mi, fiat voluntas tua!
Ps 30, 2 et 6. I2-I3. I5-I6. I 7 et 25
46) : Pater, in manus tuas commendo spiritum meum.

2.

B' (Lc 23,


3

B'

Ps 54, 5-6. 13. 14-15. q-I8. 23


(23a): !acta super Dominum curam tuam, et ipse te enutriet.
vel: Alleluia
31

MISSAE VOTIVAE

Ps 68, 8-ro. rs-r6. I7-I9. 20-21. 22 et 27. 31 et 33-34


(r4c): In multitudine misericordiae tuae, exaudi me, Domine.
vel (cf. 2 red): Exspectavi commiserantem, sed non fuit,
et consolantes, sed non inveni.

5
~

Ps 117, [S-7 ro-12. 13-15.] r6ab-r8. rg-2r. 22-24


( r) : Confitemini Domino, quoniam bonus
quomam in saeculum misericordia eius.
vel: Alleluia.
LECTIONES II E Novo TEsTAMENTO

972

r. 1 Cor I, r8-25: Nos praedicamus Christum crucijixum .


Fratres: Verbum crucis pereuntibus ...
2.
Eph 2, I 3- r8: Ipse est pax nostra, quz solvit inimicitiam zn carne sua.
Fratres: Nunc in Christo lesu ...

Phil 2, 6- r r : Humiliavit semetipsum: propter quod et Deus illum exaltavit .

Christus

le~us,

cum in forma Dei esset...

4 Phil 3, 8- r 4: Ad cognoscendum Christum et virtutem resurrection is ezus et communionem passzonum illis .


Fratres: Verumtamen existimo omma ...
5 Hebr 5, 7-9: Didicit oboedientiam, et Jactus est auctor salutis aeternae .
Christus in diebus carnis suae ...

973
r.

ALLELUIA ET VERsus ANTE EvANGELIUM

Phil 2, 8-g: Christus factus est pro nobis oboediens,


usque ad mortem, mortem autem crucis.
Propter quod et Deus exaltavit ilium:
et dedit illi nomen, quod est super omne nomen.

2.

Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi:


quia per Crucem tuam redemisti mundum.

Per lignum servi facti sum us, et per sanctam Crucem liberati sumus;
fructus arboris seduxit nos, Filius Dei redemit nos.

974

EvANGELIA

r. Me 8, 3 r -34: Oportet Filium hominis multa pati .


In illo tempore: Coepit lesus docere discipulos suos: Oportet...
2.
Me 12, r- r 2 : Apprehendentes filium dilectum occiderunt et eiecerunt extra
vzneam .
In illo tempore: Coepit lesus summis sacerdotibus et scribis et senioribus in
parabolis loqui ...

DE MYSTERIO SANCTAE CRUCIS

429

3 Le 24, 35-48: Videte manus meas et pedes meos .


In illo tempore: N arrabant discipuli quae gesta erant in v1a, et quomodo cognoverunt lesum in fractione panis ...
4 Io 12, 3 I -36a: Si exaltatus fuero a terra, omnes traham ad meipsum .
In illo tempore: Dixit lesus ad turbam: Nunc iudicium est huius mundi ...
975

LECTIONEs Ex HisTORIA PAsSIONis DoMINI

1.
Mt 26, 4 7-56: Tamquam ad latronem existis cum gladiis et fustibus comprehendere me?.
Adhuc lesu loquente ad discipulos suos, ecce ludas, unus de duodecim ...

2. Mt 27, 33-50: Jesus, iterum clamans voce magna, emisit spiritum>>.


Venerunt in locum qui dicitur Golgotha, quod est Calvariae locus. Et dederunt
lesu vinum bibere ...
3 Me 14, 32-4I: Tristis est anima mea usque ad mortem.
Veniunt in praedium cui nomen Gethsemani; et ait lesus discipulis sms ...
4 Me 14, 55-65: Omnes condemnaverunt eum esse reum mortis.
Summi sacerdotes et omne concilium ...
S Me 15, I-IS: Q.uid vultis faciam regi Iudaeorum? Crucifige eum .
Confestim mane consilium facientes ...

6. Me 15, I6-2o: Induunt eum purpura, et imponunt ei plectentes spineam coronam.


Milites duxerunt lesum intro in atrium, quod est praetorium ...
7 Me 15, 33-39; 16, I-6: Heloi, Heloi, lema sabacthani? Iesum quaeritis
Nazarenum, crucijixum: surrexit .
Facta hora sexta ...
8. Le 23, 33-34. 39-46: Pater, in manus tuas commendo spiritum meum.
Postquam venerunt in locum qui vocatur Calvariae, ibi crucifixerunt lesum
et latrones ...
9 Io 19, 28-37: Latus eius aperuit, et exivit sanguis et aqua.
Sciens lesus quia omnia consummata sunt ..

MISSAE VOTIVAE

DE SANCTISSIMA EUCHARISTIA (MR, 3)


LECTIONES I E VETERE TESTAMENTO

976

1.
Gen 14, r8-2o: Panem et vinum obtulit .
In die bus illis: Melchisedech rex Salem ... 19 benedixit Abram et ait...

2. Ex 12, 21-27: Cum viderit Dominus sanguinem, transcendet ostium.


In die bus ill is: Voca vi t Moyses omnes seniores ...
3 Ex 16, 2-4. 12-15: Ego pluam vobis panes de caelo >>.
In die bus illis: Murmuravit omnis congregatio filiorum Israel...
4 Ex 24, 3-8: Hie est sanguis foederis, quod pepigit Dominus vobiscum .
In die bus illis: Venit Moyses et narravit plebi ...

5 Deut 8, 2-3. 1 4b- 1 6a: Dedit tibi cibum manna quem ignorabas tu et patres tui .
Locutus est Moyses populo dicens: Recordaberis cuncti itineris ... I 4 Et reminisceris Domini Dei tui ...

6. 1 Reg 19, 4-8: Ambulavit in fortitudine cibi illius usque ad montem Dei.
In die bus illis: Perrexit Elias in desertum ...
7. Prov 9, 1-6: Comedite panem meum, et bibite vinum quod miscui vobis.
Sapientia aedificavit sibi domum ...
977

LECTIONES I E Novo TESTAMENTO TEMPORE PAsCHALl

1. Act 2, 42-4 7: Erant perseverantes in communicatione, in Jractione panis .


Erant [fratres] perseverantes in doctrina Apostolorum ...
2.

Act 10, 34a. 37-43: Manducavimus et bibimus cum illo postquam resurrexit a

mortuis .

In die bus illis: A peri ens Petrus os suum dixit: Vos sci tis quod factum est verbum ...

3 Ap 1, 5-8: Diligit nos et solvit nos a peccatis nostris in sanguine suo.


Gratia vobis et pax ab Iesu Christo ...
4 Ap 7, 9-14: Laverunt stolas suas et dealbaverunt eas in sanguine Agni .
Ego, loannes, vidi: Ecce turba magna ...
PsALM! RESPONSORII

978
1.

Ps 22, 1-3. 4 5 6

"R! ( 1) : Dominus pascit me, et nihil mihi deerit.


vel: Alleluia

2.

Ps 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-g. ro-r 1

"R! (ga): Gustate et videte quoniam suavis est Dominus.


vel: Alleluia

Ps 39, 2 et 4ab. 7-8a. 8b-g. ro

"R! (8a. ga) : Ecce venio, Domine, ut faciam voluntatem tuam.

DE SS.MA EUCHARISTIA

43 I

4 Ps 77, 3 et 4a et 7ab. 23-24. 25 et 54


I)' (24b) : Pan em caeli dedit eis Dominus.
5 Ps 109, I. 2. 3 4
I)': Sacerdos in aeternum Christus Dominus secundum ordinem Melchisedech
panem et vinum obtulit.
vel (4bc): Tu es sacerdos in aeternum,
secundum ordinem Melchisedech.

Ps 115, I2-I3. IS et I6bc. 17-I8


I)' ( 1 Cor 10, I 6): Calix benediction is communicatio sangmms Christi est.
vel: Alleluia.

6.

Ps 144, IO-II. IS-I6. 17-I8


I)' (cf. I6): Aperis tu manum tuam, Domine, et satias nos.

8. Ps 147, I2-I3. I4-I5. 19-20


I)' (Io 6, sSe): Qui manducat hunc panem vivet in aeternum.
vel: Alleluia.

979

LECTIONES

II

Novo

TESTAMENTO

1.
1 Cor 10, I6- I 7: Unus panis, unum corpus multi sumus .
Fratres: Calix benedictionis ...

2. 1 Cor 11, 23-26: Q_uotiescumque manducabitis et bibetis, mortem Domini annuntiatis .


Fratres: Ego accepi a Domino ...

Hebr 9, I I-IS: Sanguis Christi emundabit conscientiam nostram .


Christus cum advenit Pontifex ...
3

4 Hebr 12, I8-Ig. 22-24: Accessistis ad sanguinem aspersionis, melius loquentem


quam Abel.
Fratres: Non accessistis ad tractabilem et ardentem ignem ...

5 1 Petr 1, I 7-2I : Redempti estis pretioso sanguine quasi Agni immaculati Christi>>.
Carissimi: Si Patrem invocatis ...
6. 1 lo 5, 4-8: Tres sunt qui testificantur: Spiritus et aqua et sang1tis .
Carissimi: Omne quod natum est ex Deo ...
980

ALLELUIA ET VERSUS ANTE EVANGELIUM

I.

Io 6, 5 I

2.

Io 6,

56:

Io 6,

57:

Ego sum panis vivus, qui de caelo descendi,


dicit Dominus;
si quis manducaverit ex hoc pane, vivet in aeternum.
Qui manducat meam carnem
et bibit meum sanguinem,
in me manet et ego in illo, dicit Dominus.
Sicut misit me vivens Pater,
et ego vivo propter Patrem,
et qui manducat me et ipse vivet propter me, dicit Dominus.

432

MISSAE VOTIVAE

Cf. Ap 1, sab: lesu Christe, testis es fidelis,


primogenitus mortuorum,
dilexisti nos et lavasti peccata nostra m sanguine tuo.

Ap 5, g: Dignus es, Domine, accipere librum


et aperire signacula eius,
quoniam occisus es et redemisti nos Deo m sangume tuo.

EvANGELIA

981

I. Me 14, 12-16. 22-26: Hoc est corpus meum. Hie est sanguis meus.
Primo die Azymorum, quando Pascha immolabant. ..
2.
Me 15, 16-20: Induunt lesum purpuram, et imponunt ei plectentes spineam coronam .
In illo tempore: Milites duxerunt Iesum intra in atrium ...

3. Le 9, 1 I b- I 7: M anducaverunt et saturati sunt omnes >>.


In illo tempore: Loquebatur Iesus turbis de Regno Dei ...
4 Le 22, 39-44: Factus est sudor eius sicut guttae sanguinis decurrentis in terram .
In illo tempore: Egressus Iesus ibat secundum consuetudinem ...
5 Le 24, 13-35 (longior) vel I3-16. 28-35 (brevior): Cognoverunt eum zn
fractione panis .
Ecce duo ex discipulis Iesu ibant ipsa die prima sabbati ...

6. Io 6, I-Is: Distribuit discumbentibus quantum valebant.


In illo tempore: Abiit Iesus trans mare Galilaeae ...
7 Io 6, 24-35: Q,ui venit ad me non esuriet, et qui credit in me non sitiet umquam .
In illo tempore: Cum vidisset turba quia lesus non esset ibi, ...
8. Io 6, 41-5 I: Ego sum Panis vivus qui de caelo descendi .
In illo tempore: Murmurabant Iudaei de Iesu, quia dixisset ...

g. Io 6, 51-58: Caro mea verus est cibus, et sanguis meus verus est potus .
In illo tempore: Dixit Iesus turbis Iudaeorum: Ego sum ...
1 o.
Io 19, 3 I -37: Latus eius aperuit, et continuo exivit sanguis et aqua.
Iudaei, quoniam Parasceve erat ...

II. Io 21, 1-I4: Jesus accipit panem et dat eis.


In illo tempore: Manifestavit se iterum Iesus discipulis ...

982

DE D. N. lEsu CHRisTo, suMMO ET AETERNO SACERDOTE (MR, 3B)

LECTIO I

Is 52, I 3-53, 1 2 : Ipse vulneratus est propter iniquitates nostras .


Ecce prospere a get servus meus ...
vel Hebr 10, 12-23: Una oblatione consummavit in sempiternum
sanctijicatos .
Christus unam pro peccatis offerens hostiam ...

DE SS.MO NOMINE IESU

Ps RESP.

ALLELUIA

EvANG.

433

Ps 39, 6ab. gbc. ro. r Iab


~ (Sa. ga): Ecce venio, Domine, facere voluntatem tuam.
Is 42, I: Ecce servus meus, suscipiam eum;
electus meus, complacuit sibi in illo amma mea.
Dedi spiritum meum super eum,
iudicium gentibus proferet.
Lc 22, 14-20: Hoc facile in meam commemorationem .
Cum facta esset hora, discubuit Iesus ...

DE SANCTISSIMO NOMINE IESU (MR, 4)

983

LECTIONES

K VETERE TESTAMENTO

r. Ex 3, r r-rs: Ego sum qui sum. Hoc nomen mihi est in aeternum .
In die bus illis: [Audiens Moyses vocem Domini de medio rubi] dixit ad eum:
Quis sum ego ...
2. Sir 51, II-I7 (gr. 8-r2): Laudabo nomen tuum assidue.
Memoratus sum misericordiae tuae ...

984

LECTIONES

Novo

TEsTAMENTO TEMPORE PAscHALl

I.
Act 3, r- r o: In nomine Iesu Christi, surge et ambula )).
In die bus illis: Petrus et Ioannes ascendebant in templum ....
2.
Act 4, 8- I 2 : Non est nomen aliud in quo oporteat nos salvos fieri )) .
In die bus illis: Repletus Spiritu Sancto Petrus dixit: Principes populi ...
3 Act 5, 27h-32. 40h-42: Apostoli ibant gaudentes, quoniam digni habiti sunt pro

nomine Iesu contumeliam pati )).

In die bus illis: Interrogavit apostolos princeps sacerdotum... 40 Et apostolis


denuntiaverunt ...

985
I.
~

2.
~

PsALM! RESPONSORII

Is 12, 2-3 4hcd. s-6


(4a): Confitemini Domino et invocate nomen ems.
Ps 112, I-2. 3-4 s-6
(2) : Sit nomen Domini benedictum m saeculum.
vel: Alleluia.

986

LEcTroNEs

II

Novo

TESTAMENTO

r. 1 Cor 1, I -3: Cum omnibus qui invocant nomen Domini nostri Iesu Christi)).
Paulus, vocatus apostolus Christi Iesu ...
2. Phil 2, 6-I I: Donavit illi nomen quod est super omne nomen)).
Christus Iesus, cum in forma Dei esset ...
3 Col 3, I 2- I 7: Facite omnia in nomine Domini Iesu )>.
Fratres: Induite vos sicut electi Dei ...

434

MISSAE VOTIVAE

987

ALLELUIA ET VERsus ANTE EvANGELIUM

Ps 95, 2: Cantate Domino, benedicite nomini eius,


annuntiate de die in diem salutare eius.
Dan 3, 52b: Benedictum nomen gloriae tuae sanctum,
et superlaudabile et superexaltatum in saecula.

I.
2.

988

EvANGELIA

I.
Mt I, r 8-25: Vocabis nomen eius Iesum .
Iesu Christi generatio sic erat ...
2. Lc 2, I 6-2 I : Vocatum est nomen eius Jesus .
In illo tempore: Venerunt pastores festinantes usque Bethleem et invenerunt ...
3. Io I4, 6- I 4: Si quid petieritis in nomine meo, Jaciam .
In illo tempore: Dicit Iesus ad Thomam: Ego sum via ...

DE PRETIOSISSIMO SANGUINE D. N. IESU CHRISTI (MR, s)


989

LECTIONES I E VETERE TESTAMENTO

I.
Ex I2, 2 I -2 7: Cum viderit Dominus sanguinem in superliminari et zn utroque
poste, transcendet ostium domus .

In diebus illis: Vocavit Moyses omnes semores ...


2. Ex 24, 3-8: Hie est sanguis foederis, quod pepigit Dominus vobiscum .
In die bus illis: Venit Moyses et narravit plebi ...

990

LEcTIONES I E Novo TEsTAMENTO TEMPORE PASCHALl

I.
Ap I, s-8: Diligit nos, et solvit nos a peccatis nostris in sanguine suo.
Gratia vobis et pax a Iesu Christo, qui est testis fidelis ...
2. Ap 7, g-I4: Laverunt stolas suas et dealbaverunt eas in sanguine Agni.
Ego, Ioannes, vidi: Ecce turba magna ...

99I

PsALMI RESPONSORII

Ps 39, 2 et 4ab. 7-Sa. 8b-g. I o


(cf. Sa et ga) : Ecce venio, Domine, ut faciam voluntatem tuam.
2. Ps 115, I2-I3. IS-I6bc. I7-I8
~ (I Cor 10, I 6) : Calix benedictionis communicatio sanguinis Christi est.
vel: Alleluia.
I.

992

LECTIONES II

Novo TEsTAMENTO

r. Hebr 9, I I-IS: Per proprium sanguinem introivit semel in Sancta .


Christus cum advenit pontifex futurorum bonorum ...
2. Hebr I2, I8-Ig. 22-24: Accessistis ad sanguinem aspersionis melius loquentem

quam Abel.

Fratres: Non accessistis ad tractabilem et ardentem ignem ...

DE PRETIOSISSIMO SANGUINE D.N.I.C.

435

3 1 Petr 1, I 7-2 I : Redempti estis pretioso sanguine quasi Agni immaculati Christi.
Carissimi: Si Patrem invocatis ...

1 Io 5, 4-8: Tres sunt qui testificantur: Spiritus, et aqua, et sanguis.


Carissimi: Omne quod natum est ex Deo ...

993

ALLELUIA ET VERsus ANTE EvANGELIUM

I.

Cf. Ap 1, 5ab: Iesu Christe, testis es fidelis, primogenitus mortuorum:


dilexisti nos et lavasti peccata nostra in sanguine tuo.

2.

Ap 5, 9: Dignus es, Domine, accipere librum et aperire signacula eius,


quoniam occisus es et redemisti nos Deo in sanguine tuo.

994

EvANGELIA

r. Me 14, I2-I6. 22-26: Hoc est corpus meum. Hie est sanguis meus .
Primo die Azymorum, quando Pascha immolabant ...
2.
Me 15, I 6-20: Induunt eum purpura, et imponunt ei plectentes spine am coronam .
In illo tempore: Milites duxerunt Iesum intro in atrium quod est ...

Le 22, 39-44: Factus est sudor eius sicut guttae sanguinis decurrentis in terram .
In illo tempore: Egress us Iesus ibat secundum consuetudinem ...

Io 19, 3 I -3 7: Latus eius aperuit, et exivit sanguis et aqua.


ludaei, quoniam Parasceve erat ...
DE SACRA TISSIMO CORDE IESU (MR, 6)

995

LECTIONES

E VETERE TESTAMENTO

I.
Ex 34, 4b-6. 8-g: Dominus Dominus Deus, misericors et clemens.
In die bus illis: De nocte consurgens Moyses ascendit in montem Sinai ...

2.
Deut 7, 6-I I: Dilexit vos Dominus et elegit vos >>.
Locutus est Moyses populo dicens: Populus sanctus es Domino ...

3 Deut 10, I 2-22: Amavit eos elegitque semen eorum post eos .
Locutus est Moyses populo dicens: Et nunc, Israel, quid Dominus Deus tuus
petit...

4 Is 49, I 3- I 5: Si mulier infantem suum oblita fuerit, ego tamen non obliviscar tui .
Laudate, caeli, et exsulta, terra ...

ler 31, I -4: In caritate perpetua dilexi te .


In tempore illo, dicit Dominus ...

6.

Ez 34, I I- I 6: Ego pas cam oves meas, et ego eas accubare faciam .
Haec dicit Dominus Deus ...
7 Os 11, r. 3-4. 8c-g: Convertitur in me cor meum.
Haec dicit Dominus: Cum puer esset Israel, dilexi eum ...

436

996

MISSAE VOTIVAE
LECTIONES I E Novo TEsTAMENTO TEMPORE PASCHALl

1.
Ap 3, 14b. 20-22: Cenabo cum illo et ipse mecum>>.
Haec dicit Amen ...
2. Ap 5, 6- 1 2 : Redemisti nos Deo in sanguine tuo .
Ego, loannes, vidi in media throni ...

997

PSALM! RESPONSORII

1.
Is 12, 2-3. 4bcd. 5-6
ij (3) : Haurietis aquas in gaudio de fontibus salutis.

2. Ps 22, 1-3. 4 5 6
ij ( 1) : Dominus pascit me, et nihil mihi deerit.
3 Ps 24, 4bc-5ab. 6-7bc. 8-g. 10 et 14
ij (6a): Reminiscere miserationum tuarum, Domine.
4 Ps 32, 1-2. 4-5. II-12. 18-1g. 20-21
ij (5b): Misericordia Domini plena est terra.
vel (Mt 11, 2gb): Discite a me quia mitis sum et humilis corde.

Ps 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-g. 17-18. 19 et 23


ij (ga): Gustate et videte quoniam suavis est Dominus.

6. Ps 102, 1-2. 3-4. 6-7. 8 et 10


ij ( 17): Misericordia Domini ab aeterno super timentes eum.

998

LECTIONES II E Novo TESTAMENTO

I. Rom 5, 5- I I : (( Caritas Dei dijfusa est in cordi bus nostris .


Fratres: Spes non confundit ...
2.
Eph I, 3-1 o: Secundum divitias gratiae eius, quae superabundavit in nobis.
Benedictus Deus et Pater Domini nostri lesu Christi ...
3 Eph 3, 8-12: Gentibus evangelizare investigabiles divitias Christi.
Fratres: Mihi omnium sanctorum minima ...

Eph 3, I 4-1 g: Scire supereminentem scientiae caritatem Christi.


Fratres: Flecto genua mea ad Patrem ...
5 Phil 1, 8-1 1: In visceribus Christi Iesu .
Fratres: Testis mihi est Deus ...
6. 1 Io 4, 7-16: Ipse dilexit nos.
Carissimi, diligamus invicem ...
4

999
I.
2.

ALLELUIA ET VERsus ANTE EvANGELIUM


Cf. Mt 11, 25: Benedictus es, Pater, Domine caeli et terrae,
quia mysteria regni parvulis revelasti.
Mt 11, 28: Venite ad me, omnes qui laboratis et onerati estis,
et ego reficiam vos, dicit Dominus.

DE SACRATISSIMO CORDE IESU

3
4
5
6.

437

Mt 11, 29ab: Tollite iugum meum super vos, dicit Dominus,


et discite a me quia mitis sum et humilis corde.
lo 10, I4: Ego sum pastor bonus, dicit Dominus,
et cognosco oves meas, et cognoscunt me meae.
lo 15, 9: Sicut dilexit me Pater, et ego dilexi vos;
manete in dilectione mea, dicit Dominus.
1 lo 4, 10b: Deus dilexit nos,
et misit Filium suum propitiationem pro peccatis notris.

1000

EvANGELIA

I.
Mt 11, 25-30: Mitis sum et humilis corde .
In illo tempore respondens Iesus dixit ...
2.
Lc 15, I- I o: Gaudium erit in caelo super uno peccatore paenitentiam agente .
In illo tempore: Erant appropinquantes ad Iesum publicani et peccatores ...
3 Lc 15, I -3. I I -32: Gaudere oportebat, quia ]rater tuus hie mortuus erat et revixit .
In illo tempore: Erant appropinquantes ad Iesum publicani et peccatores ...
I I Homo qui dam ...
4 Io 10, I I- I 8: Bonus pastor an imam suam ponit pro ovibus >>.
In illo tempore: Dixit Iesus discipulis suis: Ego sum pastor bonus ...
5 Io 15, I -8: Manete in me, et ego in vobis.
In illo tempore: Dixit Iesus discipulis suis: Ego sum vi tis vera ...
6. Io 15, 9- I 7: Hoc est praeceptum meum ut diligatis invicem, sicut dilexi vos .
In illo tempore: Dixit Iesus discipulis suis: Sicut dilexit me Pater ...
7. Io 17, 20-26: Dilexisti eos, sicut me dilexisti .
In illo tempore: [Sublevatis oculis in caelum, oravit Iesus dicens: Pater sancte,]
non pro his rogo tantum ...
8. Io 19, 31-37: Latus eius aperuit, et continuo exivit sanguis et aqua>>.
Iudaei, quomam Parasceve erat ...

1001

DE SPIRITU SANCTO

(MR,

7)

Sumuntur lectiones de dominica Pentecostes, nn. 62-63, vel in confirenda Confirmatione,


nn. 764-768.

DE BEATA MARIA VIRGINE

1002

(MR,

8)

Sumuntur lectiones de Communi B. Mariae Virginis, nn. 707-7I2.


DE BEATA MARIA, EccLESIAE MATRE (MR, 8B)
LECTIO

Ps.

RESP.

ALLELUIA
EvANG.

Gen 3, 9-I5. 20, n. 707, I

vel: Act 1, I2-I4, n. 708, I


ludt 13, I 8bcde. I 9, n. 709, 2
n. 7I I, 5
lo 19, 25-27, n. 7I2, I2

MISSAE VOTIV AE
DE SANCTissiMO NoMINE MARIAE (MR, 8C)
LECTIO I
Ps. RESP.
ALLELUIA

EVANG.

1003

<ia1 4, 4-7, n. 7IO, 3


vel: Eph 1, 3-6. I I-I2, n. 7IO, 4
Lc 1, 46-4 7 48-49. 50-5 I. 52-53. 54-55, n. 709, 5
Cf. Lc 1, 45, n. 7I I, 2
Lc 1, 39-47, n. 7I2, 5
DE SANCTIS AN<iELIS (MR, g)

Sumuntur lectiones de festo Ss. Archangelorum, die 29 septembris, n. 647, vel de memoria Ss. Angelorum custodum, die 2 octobris, n. 650.

1004

DE S. IOSEPH (MR, 10)

Sumuntur lectiones de sollemnitate S. Joseph, die I9 martii, n. 543, vel de memorza


S. Joseph opificis, die I maii, n. 559

1005

DE OMNIBUS SANCTIS APOSTOLIS (MR, I I)

Sumuntur lectiones de festo Ss. Simonis et Judae, die 28 octobris, n. 666.

1006

DE SS. PETRO ET PAULO, APOSTOLIS (MR,

12)

Sumuntur lectiones de memoria dedicationis basilicarum eorundem apostolorum, die


vembris, n. 679.

1007

DE S. PETRO, APOSTOLO (MR,

Sumuntur lectiones de festo Cathedrae S. Petri, die

1008

22

8 no-

1 3)

februarii, n. 535

DES. PAULO, APOSTOLO (MR, 14)

Sumuntur lectiones de Jesto Conversionis S. Pauli, die 25 ianuarii, n. 519

1009

DE UNO SANCTO APOSTOLO (MR,

5)

Sumuntur lectiones ut in eius festivitate. Si vero una cum alio Apostolo celebratur, et textus
lectionum Missae minus concordant cum ipso, lectiones sumuntur de Missa Ss. Simonis
et Judae, die 28 octobris, n. 666.

1010

DE OMNffiUS SANCTIS (MR, 16)

Sumuntur lectiones de sollemnitate Omnium Sanctorum, die

novembris, n. 667.

MISSAE DEFUNCTORUM

MISSAE DEFUNCTORUM (MR, I-IV)


1011

LECTIONES

E VETERE TESTAMENTO

1.
2 Mac 12, 43-46: Bene et honeste de resurrectione cogitans .
In die bus illis: Facta collatione, ad duo milia drachmas argenti misit Iudas
[princeps Israel] Hierosolymam ...

2. lob 19, 1. 23-27a: Scio quod Redemptor meus vzvzt .


Respondens lob dixit: Quis mihi tribuat ... 27 usque ad et non alienum.
3 Sap 3, 1-9 (longior) vel r-6. 9 (brevior): Q_uasi holocausti hostiam accepit
illos >>.
lustorum animae in manu Dei sunt ...

4 Sap 4, 7- r 5: Aetas senectutis, vita immaculata.


I ustus, si morte praeoccupatus fuerit. ..

5 Is 25, 6a. 7-9: Praecipitabit Dominus mortem in sempiternum .


In die illa: Faciet Dominus exercituum... 6 usque ad convivium pinguium ...
6. Lam 3, r 7-26: Bonum est praestolari cum silentio salutare Domini.
Repulsa est a pace anima mea ...
Omissis litteris hebraicis Vau, etc.

7. Dan 12, I -3: Q_ui dormiunt in terra pulveris evigilabunt .


[In die bus ill is, ego, Daniel, luge bam et audivi hoc verbum Domini:] In tempore illo consurget Michael...
1012

LECTIONEs

E Novo TEsTAMENTo TEMPORE PAscHALl

I. Act 10, 34-43 (longior) vel 34-36. 42-43 (brevior): Ipse est qui constitutus
est a Deo iudex vivorum et mortuorum .
In die bus illis: A peri ens Petrus os dixit ...
2.
Ap 14, 13: Beati mortui qui in Domino moriuntur .
Ego, loannes, audivi vocem de caelo ...

3 Ap 20, I I - 21, I : Iudicati sunt mortui secundum opera ipsorum .


Ego, loannes, vidi thronum magnum candidum ...
4 Ap 21, r-5a. 6b-7: Mors ultra non erit.
Ego, Ioannes, vidi caelum novum ... 5 usque ad facio omma. 6 Ego sum ...

1013

PsALM! RESPONSORII

Ps 22, r-3. 4 5 6
(I) : Dominus pascit me, et nihil mihi deerit.
vel (4a): Si ambulavero in valle umbrae mortis,
non timebo mala, quoniam tu mecum es.
1.

Ps 24, 6-7bc. 17-18. 20-2I


(I): Ad te, Domine, levavi animam meam.
vel (3) : Qui sustinent te, Domine, non confundentur.
2.

442

MISSAE DEFUl"C:TORU!\1

Ps 26, 1. 4 7 et 8b et ga. I3-I4


(ra): Dominus illuminatio mea et salus mea.
vel (I 3) : Credo videre bona Domini in terra viventium.

4
~

5
~

Ps 41, 2. 3 5bcd; Ps 42, 3 4 5


(Ps 41, 3a): Sitivit anima mea ad Deum vivum.
Ps 62, 2. 3-4. 5-6. 8-g
(2b): Sitivit in te anima mea, Deus meus.

Ps 102, 8 et IO. I3-I4. I5-I6. J7-I8


(Sa): Miserator et misericors Dominus.
vel (Ps 36, 39a): Salus iustorum a Domino.
7 Ps 114, 5 6; Ps 115, ro-11. 15-r6ac
~ (Ps 114, g): Ambulabo coram Domino in regwne vrvorum.
vel: Alleluia.

6.

Ps 121, 1-2. 4-5. 6-7. 8-9


(I) : Laetatus sum in eo quod dixerunt mihi:
in domum Domini ibimus.
vel (cf. 1) : In domum Domini laetantes ibimus.

8.

Ps 129, 1-2. 3-4. 5-6a. 6b-7. 8


(cf. 1) : De profundis clarno ad te, Domine.
vel (cf. 5) : Spero in Domin urn, spero in verbum ems.

g.

I o.
~

Ps 142, I -2. 5-6. 7ab et Sa b. 1o


(ra): Domine, exaudi orationem meam.

1014

LECTIONES

II

Novo

TEsTAMENTO

1. Rom 5, 5-1 1: Iustificati in sanguine ipsius, salvi erimus ab ira per ipsum .
Fratres: Spes non confundit ...
2. Rom 5, 17-2 I : Ubi abundavit peccatum, superabundavit gratia.
Fratres: Si unius delicto mors regnavit ...
3 Rom 6, 3-9 (longior) vel 3-4. 8-9 (brevior): In novitate vitae ambulemus .
Fratres: Ignoratis quia quicumque baptizati sum us ...
4 Rom 8, 14-23: Exspectantes redemptionem corporis nostri .
Fratres: Quicumque Spiritu Dei aguntur. ..
5 Rom 8, 3 I b-35. 3 7-39: Q,uis nos separabit a caritate Christi?.
Fratres: Si Deus pro nobis ...

6. Rom 14, 7-9. roc- 12: Sive vivimus, sive morimur, Domini sumus >>.
Fratres: Nemo nostrum sibi vivit ... 10 Omnes stabimus ante tribunal Dei ...
7 1 Cor 15, 20-24a. 25-28 (longior) vel 20-23 (brevior): In Christo omnes
vivijicabuntur .
Fratres: Nunc Christus resurrexit a mortuis. .. 2 4 usque ad Deo et Patri ...
8. 1 Cor 15, 51-57: Absorpta est mors in victoria.
Fratres: Ecce mysterium vobis dico ...

~USSAE

DEF U NCTORUi\1

2 Cor 4, 14 - 5,

g.

443
I :

Q_uae videntur temporalia sunt; quae autem non videntur,

aeterna sunt >>.

Fratres: Scientes quoniam qui suscitavit Dominum Iesum ...


1o. 2 Cor 5, 1. 6-1 o: Habemus do mum aeternam in caelis .
Fratres: Scimus quoniam si terrestris domus nostra ...
11. Phil 3, 20-2 1 : Transjigurabit c01pus humilitatis nostrae conforme fieri corpori
gloriae suae .
Fratres: Noster municipatus in caelis est ...
12. 1 Th 4, I3-I8: Semper cum Domino erzmus.
Nolumus vos ignorare, fratres ...
13. 2 Tim 2, 8-I3: Si commortui sumus et convivemus.
Carissime: Memor esto Iesum Christum ...
14. 1 Io 3, 1-2: Videbimus eum sicuti est.
Carissimi: Videte qualem caritatem dedit ...
15. 1 Io 3, I 4- I 6: Transivimus de morte ad vitam, quoniam diligimus Jratres .
Carissimi: Nos scimus quoniam ...
1015

ALLELUIA ET VERSUS ANTE EVANGELIUM

Cf. Mt 11, 25: Benedictus es, Pater, Domine caeli et terrae,


quia mysteria regni parvulis revelasti.
2. Mt 25, 34: Venite, benedicti Patris mei, dicit Dominus;
possidete paratum vobis regnum a constitutione mundi.
3 lo 3, I 6: Sic dilexit Deus mundum ut Filium suum unigenitum claret;
omnis qui credit in eum habet vitam aeternam.
4 lo 6, 39: Haec est voluntas Patris mei,
ut omne quod dedit mihi non perdam ex eo,
sed resuscitem illud in novissimo die, dicit Dominus.
5 Io 6, 40: Haec est voluntas Patris mei,
ut omnis qui credit in Filium habeat vitam aeternam,
et ego resuscitabo eum in novissimo die, dicit Dominus.
6. Io 6, 51 : Ego sum panis vivus, qui de caelo descendi, dicit Dominus;
si quis manducaverit ex hoc pane, vivet in aeternum.
7. Io 11, 25a. 26: Ego sum resurrectio et vita, dicit Dominus;
qui credit in me non morietur in aeternum.
8. Cf. Phil 3, 20: Conversatio nostra in caelis est,
uncle etiam Salvatorem exspectamus
Dominum nostrum Iesum Christum.
9 2 Tim 2, I I-12a: Si commortui sumus cum Christo, et convivemus;
si sustinebimus, et conregnabimus.
I 0.
Ap 1, sa. 6b: Jesus Christus est primogenitus mortuorum;
ipsi gloria et imperium in saecula saeculorum. Amen.
1 I. Ap 14, I 3: Beati mortui qui in Domino moriU:ntur;
requiescant a laboribus suis;
opera enim illorum sequuntur illos.
1.

32

MISSAE DEFUNCTORUM

444
1016

EVANGELIA

r. Mt 5, I- I 2a: Gaudete et exsultate, quoniam merces vestra copiasa est in caelis .


In illo tempore: Videns lesus turbas ... I 2 usque ad copiosa est in caelis.

2. Mt 11, 25-30: Venite ad me ... et ego reficiam vos .


In illo tempore, respondens Iesus dixit ...
3 Mt 25, I-I3: Ecce sponsus: exite obviam ei .
In illo tempore: Dixit Iesus discipulis suis parabolam hanc: Simile erit regnum
caelorum decem virginibus ...
4 Mt 25, 3I-46: Venite, benedicti Patris mei .
In illo tempore: Dixit Iesus discipulis suis: Cum venerit Filius hominis ...
S Me 15, 33-39; 16, I-6 (longior) vel 15, 33-39 (brevior): Jesus, emissa voce,
exspiravit >>.
Facta hora sexta ...
6. Lc 7, I I- I 7: Adulescens, tibi dico, surge.
In illo tempore: Abiit Iesus in civitatem quae vacatur N aim ...
7. Lc 12, 35-40: Et vas estate parati .
In illo tempore: Dixit lesus discipulis suis: Sint lumbi vestri praecincti ...
8. Lc 23, 33 39-43: Hodie mecum eris in paradiso .
Postquam venerunt milites in locum ...
g. Lc 23, 44-46. so. 52-53; 24, I-6a (longior) vel 23, 44-46. so. 52-53 (brevior):
Pater, in manus tuas commendo spiritum meum.
Erat fere hora sexta ... 24, 6 usque ad surrexit.
IO. Lc 24, I3-35 (longior) vel I3-I6. 28-35 (brevior): Nonne haec oportuit
pati Christum, et intrare in gloriam suam? .
Ecce duo ex discipulis Iesu ibant ipsa die [prima sabbati] in castellum ...
I I. Io 5, 24-29: Qui verbum meum audit et credit, transiit a morte in vitam.
In illo tempore: Respondit Iesus Iudaeis: Amen, amen dico vobis ...
I 2. Io 6, 3 7-40: Qui credit in Filium habet vitam aeternam, et resuscitabo ego eum
in novissimo die.
In illo tempore: Dixit Iesus turbis: Omne quod dat mihi Pater. ..
I3. Io 6, SI-s8: Qui manducat ex hoc pane habet vitam aeternam, et ego resuscitabo
eum in novissimo die.
In illo tempore: Dixit Iesus turbis: Ego sum panis vivus ...
14 Io 11, I7-27 (longior) vel2I-27 (brevior): Ego sum resurrectio et vita.
Venit Iesus Bethaniam, et invenit Lazarum quattuor dies ...
(brevior) In illo tempore: Dixit Martha ad lesum ...
I 5 Io 11, 32-45: Lazare, veni foras .
In illo tempore: Cum venisset Maria [soror Lazari] ubi erat Iesus ...
I6. Io 12, 23-28 (longior) vel 23-26 (brevior): Si granum frumenti mortuum
fuerit, multum fructum affert .
In illo tempore: Dixit Iesus discipulis suis: Venit hora ut glorificetur. ..

IN EXSEQUIIS PARVULORUM

445

I 7.
lo 14, I -6: << In domo Patris mei mansiones multae sunt .
In illo tempore: Dixit Iesus discipulis suis: Non turbetur cor vestrum ...
I 8. Io 17, 24-26: Volo ut ubi ego sum, et illi sint mecum.
In illo tempore: [Sublevatis oculis in caelum, oravit Iesus dicens:] Pater, quod
dedisti mihi ...
Ig. Io 19, I7-I8. 2s-gg: Inclinato capite, tradidit spiritum}},
In illo tempore: Baiulans sibi crucem, exivit Iesus ...

In exsequiis parvuli baptizati (MR, V A)

1017

LEC;IONES I E VETERE TESTAMENTO

I.
Is 25, 6a. 7-9: Praecipitabit Dominus mortem in sempiternum .
In die ilia: Faciet Dominus exercituum... 6 usque ad convivium pmgmum ...
2. Lam 3, 22-26: Bonum est praestolari cum silentio salutare Domini.
Repulsa est a pace amma mea ...

1018

LECTIONEs I E Novo TESTAMENTo TEMPORE PAsCHALl

I.
Ap 7, g-10. IS-I7: Absterget Deus omnem lacrimam ex oculis eorum.
Ego, Ioannes, vidi turbam magnam ... rs Sunt enim ante thronum ...
2. Ap 21, I a. g-sa: Mors ultra non erit >},
Ego, Ioannes, vidi caelum novum et terram novam. 3 Et audivi ... 5 usque ad
facio omnia.

1019

PsALMI RESPONSORII

Ps 22, I-g. 4 S 6
( I ) : Dominus pascit me, et nihil mihi deerit.
2. Ps 24, 4bc-sab. 6 et 7bc. 20-2 I
~ ( r b) : Ad te, Domine, leva vi animam meam.
1.

Ps 41, 2. 3 shed; Ps 42, 3 4 S


(Ps 41, ga): Sitivit anima mea ad Deum vivum.
4 Ps 148, I-2. I I-Igab. I3C-I4
3

( rga): Laudent nomen Domini.


vel: Alleluia.

1020

LECTIONES II E Novo TESTAMENTO

I.
Rom 6, 3-4. 8-g: Credimus quia simul vivemus cum Christo}}.
Fratres: lgnoratis quia quicumque baptizati sumus ...
2.
Rom 14, 7-9: Sive uiuimus, siue morimur, Domini sumus.
Fratres: Nemo nostrum sibi vivit ...
3 1 Cor 15, 20-23: In Christo omnes uiuificabuntur .
Fratres: Nunc Christus resurrexit a mortuis ...

446

MISSAE DEFUNCTORUM

4 Eph 1, 3-5: Elegit nos Deus in Christo ante mundi constitutionem, ut essemus
sancti .
Benedictus Deus et Pater Domini nostri ...
5 1 Th 4, I3-I4. I8: Semper cum Domino erzmus.
Nolumus vos ignorare, fratres ...

1021

ALLELUIA ET VERsus ANTE EvANGELIUM

1.

Cf. Mt 11, 25: Benedictus es, Pater, Domine caeli et terrae,


quia mysteria regni parvulis revelasti.

2.

lo 6, 39: Haec est voluntas Patris mei,


ut omne quod dedit mihi non perdam ex eo,
sed resuscitem illud in novissimo die, dicit Dominus.

2 Cor 1, 3b-4a: Benedictus Pater misericordiarum


et Deus totius consolationis,
qui consolatur nos in omni tribulatione nostra.

1022

EvANGELIA

I. Mt 11, 25-30: Abscondisti haec a sapientibus, et revelasti ea parvulis .


In illo tempore, respond ens lesus dixit...
2. lo 6, 3 7-40 vel 3 7-39: Haec est voluntas Patris mei, ut omne quod dedit mihi non
perdam ex eo.
In illo tempore: Dixit lesus turbis: Omne quod dat mihi Pater ...
3 Io 6, 5 I -58: Qui manducat hunc panem habet vitam aeternam, et ego resuscztabo eum in novissimo die>>.
In illo tempore: Dixit Iesus turbis: Ego sum panis vivus ...
[pro puero qui Eucharistiam 1am participavit]
4 lo 11, 32-38. 40: Si credideris, videbis gloriam Dei.
In illo tempore: Cum vcnisset Maria [soror Lazari] ubi erat lesus ...
5 lo 19, 25-30: Ecce mater tua .
In illo tempore: Stabant iuxta crucem lesu ...

In exsequiis parvuli nondum baptizati (MR, V B)

1023

LECTIONES

E VETERE TESTAMENTO

I.
Is 25, 6a. 7-8b: Praecipitabit Dominus mortem in sempiternum .
In die illa: Faciet Dominus exercituum... 6 usque ad convivium pinguium.
8 usque ad ab omni facie.

2. Lam 3, 22-26: Bonum est praestolari cum silentio salutare Domini.


Repulsa est a pace anima mea ...

IN EXSEQ,UIIS PARVULORUl\1

1024

447
PsALMUS RESPONSORIUS

Ps 24, 4bc-sab. 6 et 7bc. I 7 et 20


~ (1b): Ad te, Domine levavi animam meam.
vel (3a): Qui sustinent te, Domine, non confundentur.

1025

ALLELUIA ET VERsus ANTE EvANGELIUM

I.

2 Cor 1, 3b-4a: Benedictus Pater misericordiarum


et Deus totius consolationis,
qui consolatur nos in omni tribulatione nostra.

2.

Ap 1, sa. 6b: Iesus Christus est primogenitus mortuorum:


ipsi gloria et imperium in saecula saeculorum. Amen.

1026

Ev'ANGELIA

I. Mt 11, 25-30: Abscondisti haec a sapientibus, et revelasti ea parvulis .


In illo tempore: Respondens Iesus dixit ...
2. Me 15, 33-46: <<Jesus emissa voce exspiravib>.
Facta hora sexta ...
3 Io 19, 25-30: Ecce mater tua >>.
In illo tempore: Stabant iuxta crucem Iesu ...

SEQUENTIAE
Sequentiae, praeterquam die bus Paschae et Pentecostes, ad libitum dicuntur (CJ. Institutio generalis Missal is Romani, n. 40).

Per octavam Paschae

Victim<e paschali laudes


immolent Christiani.
Agnus redemit oves:
Christus innocens Patri
reconciliavit peccatores.
Mors et vita duello
conflixere mirando:
dux vit<e mortuus regnat v1vus.
Die nobis, Maria,
quid vidisti in via?

Sepulcrum Christi viventis,


et gloriam vidi resurgentis.
Angelicos testes,
sudarium et vestes.
Surrexit Christus spes mea:
pr<ecedet suos in Galil<eam.
Scimus Christum surrexisse
a mortuis vere :
tu nobis, victor Rex, miserere.
(Graduate Romanum 1974, pp. 198-199)

In dominica Pentecostes

Veni, Sancte Spiritus,


et emitte c<elitus
lucis tu<e radium.
Veni, pater pauperum,
veni, dator munerum,
veni, lumen cordium.
Consolator optime,
dulcis hospes anim<e,
dulce refrigerium.
In lahore requies,
m <estu temperies,
in flctu solacium.
0 lux beatissima,
reple cordis intima
tuorum fidelium.

Sine tuo numine,


nihil est in homine,
nihil est innoxium.
Lava quod est sordidum,
riga quod est aridum,
sana quod est saucium.
Flecte quod est rigidum,
fove quod est frigidum,
rege quod est devium.
Da tuis fidelibus,
in te confidentibus,
sacrum septenarium.
Da virtutis meritum,
da salutis exitum,
da perenne gaudium.
(Graduate Romanum 1974, pp. 253-255)

In sollemnitate Ss.mi Corporis et Sanguinis Christi


Haec sequentia ad libitum dicitur vel integra vel forma breviore, inde a verbis:
panis.

* Ecce

Lauda, Sion, Salvatorem,


lauda ducem et pastorem
in hymnis et canticis.

Quantum potes, tan tum aude:


quia maior omni laude,
nee laudare sufficis.

45

SEQ.UENTIAE

Laudis thema specialis,


panis vivus et vitalis
hodie proponitur.

A sumente non conosus,


non confractus, non divisus:
integer accipitur.

Quem in sacra: mensa cena:,


turba: fratrum duodena:
datum non ambigitur.

Sumit unus, sumunt mille:


quantum isti, tan tum ille:
nee sumptus consumitur.

Sit laus plena, sit sonora,


sit iucunda, sit decora
mentis iubilatio.

Sumunt boni, sumunt mali:


sorte tamen ina:quali,
vita: vel interitus.

Dies enim sollemnis agitur,


in qua mensa: prima recolitur
huius institutio.

Mors est malis, vita bonis:


vide paris sumptionis
quam sit dispar exitus.

In hac mensa novi Regis,


novum Pascha nova: legis
Phase vetus terminat.

Fracto demum sacramento,


ne vacilles, sed memento
tantum esse sub fragmento,
quantum toto tegitur.

Vetustatem novitas,
umbram fugat veritas,
noctem lux eliminat.
Quod in cena Christus gessit,
faciendum hoc expressit
.
.
.
In sui memonam.
Docti sacris institutis,
panem, vinum in salutis
consecramus hostiam.
Dogma datur Christianis,
quod in carnem transit panis,
et vinum in sanguinem.
Quod non capis, quod non vides,
animosa firmat fides,
pra:ter rerum ordinem.
Sub diversis speciebus,
signis tantum, et non rebus,
latent res eximia:.
Caro cibus, sanguis potus:
manet tamen Christus totus,
sub utraque specie.

Nulla rei fit scissura:


signi tantum fit fractura,
qua nee status nee statura
signati minuitur.

* Ecce panis angelorum,


factus cibus via to rum:
vere panis filiorum,
non mittendus canibus.
In figuris pra:signatur,
cum Isaac immolatur,
agnus Pascha: deputatur,
datur manna patribus.
Bone Pastor, panis vere,
lesu, nostri miserere:
tu nos pasce, nos tuere,
tu nos bona fac videre
m terra viventium.
Tu, qui cuncta scis et vales,
qui nos pascis hie mortales:
tuos ibi commensales,
coheredes et sodales
fac sanctorum civium.

(Graduate Romanum 1974, pp. 379-383)

45 1

SEQUENTIAE

In Memoria beatae Mariae Virginis Perdolentis

Haec sequentia ad libitum dicitur vel integra vel forma breviore, inde a verbis:
Sancta Mater.

Stabat Mater dolorosa


iuxta crucem lacrimosa,
dum pendebat Filius.

* Sancta

Cuius animam gementem,


contristatam et dolentem
pertransivit gladius.

Tui N ati vulnerati,


tam dignati pro me pati,
pcenas mecum divide.

0 quam tristis et affiicta


fuit ilia benedicta
mater Unigeniti!

Fac me tecum pie flere,


Crucifixo condolere,
donee ego vixero.

Qua: m<erebat et dolebat


pia Mater, dum videbat
Nati pcenas incliti.

Juxta crucem tecum stare,


ac me tibi sociare
in planctu desidero.

Quis est homo qui non fleret,


Matrem Christi si videret
in tanto supplicio?

Virgo virginum pra:clara,


mihi iam non sis amara:
fac me tecum plangere.

Quis non posset contristari,


piam Matrem contemplari
dolentem cum Filio?

Fac ut portem Christi mortem,


passionis fac me sortem,
et plagas recolere.

Pro peccatis sua: gentis


vidit lesum in tormentis,
et flagellis subditum.

Fac me plagis vulnerari,


cruce hac inebriari,
ct cruore Filii.

Vidit suum dulcem Natum


morientem desolatum,
dum emisit spiritum.

Flammis urar ne succensus,


per te, Virgo, sim defensus
in die iudicii.

Eia, Mater, fons amoris,


me sentire vim doloris
fac, ut tecum lugeam.

Fac me cruce custodiri,


morte Christi praemuniri,
confoveri gratia.

Fac ut ardeat cor meum


in amando Christum .Deum,
ut sibi complaceam.

Quando corpus morietur,


fac ut anima: donetur
Paradisi gloria.

Mater, istud agas


Crucifixi fige plagas
cordi meo valide.

(Graduate Romanum 1974, pp. 6o2-6o5)

INDEX LECTIONUM

PROPRIUM DE TEMPORE

Lectio longior et brevior eiusdem pencopae asterisco indicatur.


Numeri qui in columnis notantur, respondet lectionibus, non paginis.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- -- - -

Dominicale

GENESIS
1, I -2, 2*
I-I9
20- 2,4a
2, 4h-9. I5-I7
7-9; 3, I-7
I8-25
I8-24
3, I-8
9-24
9-I5
4, I- I 5 25
6, 5-8; 7, I-5 IO
8, 6-I3. 20-22
9, I- I 3
8-I5
11, I-9
12, I-9
I-4a
13, 2. 5-I8
14, I8-2o
15, I-I 2. I 7-I8
I-6; 21, I-3
5-I2. I 7-I8
16, I- I 2. I5- I 6*
17, 1. 9-Io. I5-22
3-9
18, I- I5
I-Ioa
I6-33
20-32
19, I 5-2 9
21, 5 8-20
22, I-I9
I-I8*
I-2. 9a. IO-I 3 I5-I8
23, I-4 I9; 24, I-8. 62-67
27, I-5 I5-29
28, I0-22a
32, 22-32

Fcriale

4I

41

41

II

329
330
33I
22
332
140
333
334
89
335
336
337
338

23
62

62

62

339
37I

25
372
I6g
373
'7
27
374
375
254
376
Io8
377
III
378
379
380
4I

4I
26

41
38I
382
383
384

254

458

ORDO LECTIONUM MISSAE

Feriale

Dominicale

li

234
385
386
387
I93
388

234

GENESIS
37,
41,
44,
46,
49,

3-4 I 2- I 3a. I 7h-28


55-57; 42, 5-7a. I7-24a
I8-2I. 23h-29; 45, l-5
I-7.28-30
2.8-IO
29-32; 50, I5-26a

EXODUS
I, 8- I4.22
2, 1-I5a
3, r-8a. 13-15
1-6.9-12
I3-20
11, IO -12,I4
12, I-8. I I-I4
37-4 2
14, s-r8
IS -15,1
2I -15,1
16, I-59-I5
2-4 I2-I5
17, 1-7
3-7
8-13
19, I-2. 9-11. I6-2ob
2-6a
3-8a. 16-2ob
20, 1-I 7*
22, 20-26
24, 3-8
32, 7-14
7- I I. 13-I4
15-24. 30-34
33, 7- I I ; 34, 5 b-g. 28
34, 4h-6. 8-g
29-35
40, 16-2 I. 34-38

I93

389
39
30
391
392
393
39

39

39
394
395

4I

41

4'
396
397

13
236

236

28

147
398
gr
62

62
29

62
399

I48
r68

400
247
132
401
402

164
403
44

247

INDEX LECTIONUl\I

459
Dominicale

LEVITICUS
13, 1-2. 44-46
19, 1-2. 11-18
1-2. 17-18
23, I. 4-1 I. 15-16. 27. 34h-37
25, I. 8-17

NUMERI
6, 22-27
11, 4h-15
25-29
12, 1-13
13, 1-2. 25-14,
20, I-I3
21, 4-9
24, 2-7. I5-I7a

II

77
79

r8

18

r8

47
137
1.

408
409
410
252
I87

26-2g. 34-35

DEUTERONOMIUM
4, I-2. 6-8
I. 5-9
32-40
32-34 39-40
5~ I2-I5
6, 2-6
4-13
7, 6- I I
8, 2-3. 14b-16a
10, I2-22
11, I8. 26-28. 32
18, I5-20
26, 4-IO
16-I9
30, 10-I4
15-20
31, 1-8
34, 1-12
33

Fcriale

252
I87

125
239
4I I

239

I65
86
152
4I2
170
167
4 13
85
71

24
'229

2'29

220
4 14
415

220

I05

ORDO LECTIONUM MISSAE

460

Feriale

Dominicalc
A

II

JOSUE
3, 7-Ioa. II. I3-I 7
5, 9a. IO-I2
24, I-I3
I-2a. I5.I7. I8b
I4-29

4I6
33
4I7
122
418

IUD ICES
2,
6,
9,
11,
I3,

I I-I9
I I-24a
6-I5
29-39a
2-7. 24-25a

4I9
420
42I
422
I95

I95

RUTH
4 23
424

I, I. 3-6. I4b-I6. 22
2, I-3 8-II; 4, I3-I7

I SAMUELIS
(Vulg. I Regum)
I, I-8
9-20
20-22. 24-28
24-28
3, I-10. 19-20
3b-Io. I9
4, I- I I
8, 4-7. I0-22a
9, I-4 17-I9; IO, I a
I5, 16-23
I6, I- I 3
Ib. 6-7. 10-13a
I7, 32-33 37 40-51
I8, 6-9; I9, 1-7
24, 3-21
26, 2. 7-9 I2-I3. 22-23

35
306
17
198

I98
37

65
308
39
310
31I
3I2
31
3 13
3 14
3I5
8r

461

INDEX LECTIONUM

Dominicale
A

2 SAMUELIS
(Vulg. 2 Regum)
1, 14 1112. 19. 23-27
5, 17 10
I-3
6, 12h- I5. I 7I9
7, 1-5. 8b-I2. I4a. I6
4I7
18-I9. 24.29
11, I -4a. 5- IOa. 13-17
12, I-7a. I0-17
7-IO. 13
15, I3-I4. 30; 16, 5-I3a
18, 9-IO. I4h. 24-25a. 30- 19, 3
24, 2. 9-I 7

1 REGUM
(Vulg. 3 Regum)
2, I-4 IO-I2
3, 4- I 3
5 7-I2
8, I-7 9-I3
22-23. 2730
4I43
10, I-10
11, 4I 3
2932; 12, I9
12, 26-32; 13, 33-34
17, I-6
7-I6
IO-I6
I7-24
18, 20-39
4I-46
19, 4-8
ga. I I-I6
9a. III3a
16b. 19-2 I
I92 I

Feriale

316
3 17
I62
200

I I

3I8
200
3I9
320
32I
322

93
323
3 24
325

326
328
109
329
33
87
33 I
332
333
334
359
360
155
go
36I
362
II6
363
II5
99
364

462

ORDO LECTIONUM MISSAE

Dominicale
A

Fer ia le

1I

I REGUM
2I, I-I6
I 7-29
2 REGUM
(Vulg. 4 Regum)
2, I. 6-I4
4, 8-I 1. J4-I6a
I 8b-2 I. 32-3 7
42-44
5, I-I5a
I4-1 7
11, I-4 9-I8. 20
I7, 5-8. I3-I5a. 18
I9, 9b-I 1. I4-21. 31-35a. 36
22, 8-I3; 23, I-3
24, 8-q
25, I- I 2

365
366

367
97
250

250

237

237

II0
144
369
37I
372
373
374
375

I CHRONICORUM
(Vulg. r Paralipomenon)
2 CHRONICORUM
(Vulg. 2 Paralipomenon)
24, I 7-25
36, 14-I6. I9-23

370
32

ESDRAS
(Vulg. I Esdrae)
I, r-6
6, 7-8. 12b. 14-20
9, 5-9
NEHEMIAS
(Vulg. 2 Esdrae)
2, I-8
8, I-4a. 5-6. 7b-I2
2-4a. 5-6. 8-ro

449
450
451

457
458
69

INDEX LECTIONUM

463
Dominicale
A

Feriale

THOBIS
1, 3; 2, Ia-8
2, g-I4
3, I-I I a. r6-qa
6, IO- I I; 7, I. g-r7; 8, 4-ga
11, 5-I7
12, I. 5-I5. 20

II

353
354
355
356
357
358

IUDITH
ESTHER
4, I7. n; p-r; aa-bb. gg-hh

227

1 MACHABJEORUM
1, I0-15. 4I-43 54-57 62-64
2. I5-29
4, 36-37 52-59
6, 1-13

497
500
50 I
502

2 MACHABJEORUM
6, I8-3 I
7, I-2. g-14
I. 20-3 I

498
rs6
499

lOB
1, 6-22
3, I-3 III7. 20-23
7, I-4 6-7
9, I-I 2. I4I6
19, 21-27
38, I. 8- I I
I. I2-2 I; 40, 3-5
42, r-3 5-6. I2-I6
PROVERBIA
3, 27-34
8, 22-3 I
9, I-6
21, 1-6. IO-I3
30, 5- 9
31, IO-I3. I920. 30-3I

227

455
456
74
457
458
95
459
460

449
I66

II9
45
45I
1 57

464

ORDO LECTIONUM MISSAE

Dominicale
A

Feriale

QOHELETH
(Vulg. Ecclesiastes)
I, 2- I I
2; 2, 2I-23
3, I- I I
11, 9 -I2, 8

SIRACIDES
(V ulg. Ecclesiastic us)
I, I-IO
2, I-I3
3, 3-7 I4-I7a
19-2 I. 30-3I
4, I 2-22
5, I- IO
6, 5- I 7
I5, I6-21
17, I- I3
20-28
24, I-4 I2-I6

452
I

I4
453
454

CANTICUM CANTICORUM
2, 8-I4
SAPIENTIA
I, I-7
I3-I5; 2, 23-24
2, Ia. I2-22
I2a. I7-20
23-3, 9
6, I- I I
12-16
7, 7- I I
22- 8, I
9, I3-I9
11, 22 -I2, 2
I2, I3. I6-19
I3, 1-9
I8, 6-9
14-16; I9, 6-9

'97

I97

49I
98
248
I34
492
493
1 54

I43
494
I29
I 53
ro6
495
117
496

34I
342
I7

I7

I7
126
343
344
345

76
346
347
I9

I9

19

248

INDEX LECTIONUM

465
Dominicale
A

SIRACIDES
21, 5-8
27, 33-28.g
35, 1-15
15b-r 7 20-22a
36, 1-2a. 5-6. 13-19
42, 15-26
44, I. g- I 3
47, 2-13
48, 1-15
1-4. g- I I
51, I 7-27
ISAIAS
1, ro. r6-2o
10-17
2, 1-5
4, 2-6
5, I-7
6, 1-8
1-2a. 3-8
7, I-9
10-14
8, 23b- 9,3
9, r-6
10, 5-7. 13-16
11, 1-10
22, 19-23
25, 6-roa
26, r-6
?-g. 12. r6-rg
29, 17-24
30, rg-2 1. 23-26
35, l-10
r-6a. 10
4-?a
38, r-6. 21-22. ?-8
40, I- I I
1-5. g-11
25-31

Feriale

II

84
130
348
150
34g
350
35 1

186
352

231
175
175

327
368
r86

231
38g
175
175

139
388
75
10
67
14

14

196

3go
rg6

q6

39 1
176

14

4
121
142

177
178
I7g
r8o
181

177
178
3g2
179
180
181

182

3g3
182

183

183

7
128

21

466

ORDO LECTIONUM MISSAE

Dominicale
A

Feriale

ISAIAS
41, I3-20
42, I-7
43,
45,

48,
49,

50,

52,
53,
54,
55,

56,

58,

60,
61,

62,
63,
65,
66,

I-4 6-7
I6-2 I
I8-19. 2I-22. 24h-25
I. 4-6
6b-8. I8. 2 Ib-25
I 7-19
I-6
3 5-6
8-15
I4-I5
4-9a
4-7
5-9a
7-IO
I3- 53, I2
I0-1 I
I-10
5- 14
I- I I
I-3
6-9
10- I I
I. 6-7
I-3a. 6-8
I-ga
7-IO
gh-14
I-6
I-3a. 6a. 8b-g
I-2a. IO-II
I-5
I I- I 2
I6h-I7. 19h; 64, 2h-7
I 7-2 I
IO-I4C
I8-2 I

21

21

IT

I84
257

184
257

189
I85
258

189
185
258

246

246

259

259

190

190

225

225

I9I
22I

I9I
22I

222

222

260

260

244

244

2I
36

8o
145

64
82
38
I6
40

4I
4I
II2
I33
I03

38
I3I
I6
40
146
4I
2 I, 4I

38
I6
40

4I
4I

118

73
20

20

I3
I5

8
I3
I5
2

20

I3, 66
I5

I02
I23

INDEX LECTIONUM

467
Dominicale

Feriale

II

IEREMIAS
1, I. 4- IO
2,
3,

7,
11,
13,

14,
15,
17,

18,
20,
23,
26,
28,
30,
31,

33,
38,

4-5 I 7-19
I-3 7-8. I2-I3
14-I7
I- I I
23-28
I8-2o
I- I I
I 7-22
IO. I6-2 I
5-IO
5-8
I-6
I8-2o
7-9
IO-I3
r-6
5-8
1-9
11-16. 24
I- 17
1-2. I 2- I 5 !8-22
1-7
7-9
31-34
14-16
4-6. 8-10

397
72

233

398
399
400
240
249
40I
402
43
233

232

404
232

255

2 55

94

194
405
406
47
408
409

240
249

78

I24
94
107

I49
35

410
3
120

LAMENTATIONES

2, 2. IO-I4. r8-rg

BARUCH
1, 15-22
3, 9-15. 32-4, 4
4, 5-12. 27-29
5, r-g

459

468

ORDO LECTIONUM MISSAE

Domini calc
A

EZECHIEL
1, 2-5. 24-28c
2, 2-5
8 - 3, 4
9, 1-7; 10, 18-22
12, 1-12
16, 1-15. 6o. 63
59-63
17, 22-24
18, I-10. 13b. 30-32
21-28
25-28
24, 15-24
28, 1-IO
33, 7-9
34, I- I I
I 1-16
11-12. I5-I7
36, 16-qa. 18-28
23-28
37, I-I4
I2-I4
2I-28
43, 1-7a
47, 1-9. I2

DANIEL
I, 1-6. 8-20
2, 3I-45
3, 14-20. 9I-92 95
25. 34-43
5, I-6. 13-I4. I 6- I 7. 23-28
6, I2-28
7, 2-I4
13-I4
15-27
9, 4b-1o
12, 1-3
13, 1-g. I5-J7 I 9-30. 33-62 *

Feriale

11

4 13
101
4 14
4 15
416
417
417
92
228

418
228

136
4 19
420
127
421
172
r6o
41

4I

41

62

62

62

422
423

34
256
245

503
504
253
238
505
506
507

256
424
245

253
238

161
508
230

230

251

25I

I 58

INDEX LECTIONUM

469
Dominicale

OSEE
2, I6. I7h-IB. 2I-22
I6h. I7b. 2I-22
6, I-6
3-6
8, 4-7 I I- I3
10, I -3. 7-B. I 2
11, I-4. Be-g
I. 3-4. Be-g
14, 2-IO
JOEL
I, I3-I5; 2, I-2
2, I2-IB
3, I-5
4, I2-2 I
AMOS
2, 6-Io. I3-I6
3, I-8; 4, I I-I2
5, I4-I5. 2I-24
6, Ia. 4-7
7, IO-I7
I2-I5
8, 4-6. g-I2
4-7
9, I I-I5

Feriale

11

3B3
B3
242

242

BB
3B4
385
3B6
I7I
241

465
2Ig
62

62

24I
387

2Ig

62
466

377
37B
37g
I3B
380
104
3BI
I35
3B2

ABDIAS
IONAS
I, I - 2,
3, I-IO
I-5 10
4, I- I I
MICH.tEAS
2, I-5
5, I-4a

I. I

46I
462
226

226

6B
463

394
12

ORDO LECTIONUM MISSAE

470

Feriale

Domini cale

II

MICHN.AS
6, I-4 6-8
7, 7-9
I4-I5. I8-2o

243
235

NAHUM
2, I.3; 3, I-3 6-7

4I I

HABACUC
1, 2-3; 2, 2-4
12-2, 4
SOPHONIAS
2, 3; 3, 12-13
3, l-2. 9-13
14-r8a

141
4 12

70
9

AGGiE US
1, r-8
1, I5b- 2, 9
ZACHARIAS
2, 5-9 I4-l5a
8, r-8
20-23
9, 9-10
12, lO-ll; 13, I
MALACHIAS
1, I4b- 2, 2b. 8-10
3, I-4 23-24
r3-20a
3, 19-2oa

395
243
235
396

188
197

188
197

452
453

454
455
456
100
96

15 1
I99
464
159

1 99

INDEX LECTIONUM

471
Dominicale

MATTHJEEUS
1, 1-25*
I- I 7
18-24
2, I- I 2
13-15. 19-23
3, 1-12
13-J7
4, I- I I
I 2- I7. 23-25
I2-23*
5, I- I 2
I-I2a
I 3-16
17-37*
I 7-I9

13

13

13

IO
20
17
4
21
22

20

20

212
359
70
73
76

360
239
361
228
362
363
364

79

6, r-6. 16-18
6, 7-I5
19-23
24-34
7, I-5
6. 12-14
7-12
15-20
21-29
2 I. 24-27
21-27
8, 1-4
S-I7

193
194

67

20-26
27-32
33-37
38-48
38-42
43-48

Feriale
I et II

82

365
229
366
219
367
225
368
369
370
371
372
227
373
374
I78

8s
375
376

ORDO LECTIONUM MISSAE

472

Dominicale
A

I IFeriale
et II

MATTHJEUS
8, S-II
I8-22
23-27
28-34
9, I-8
9-I3
I4-17
14-IS
I8-26
27-3 I
32-38
35-10, I. 6-8
36-10, 8
10, I-7
7-IS
I6-23
24-33
26-33
34-11, I
37-42
11, 2-II
I I-IS
I6-I9
20-24
25-30

88

91
385
386
387
388
94
389
97
7
I84
I85
390
IOO
170

25-27
28-30
12, I-8
I4-2 I
38-42
46-so
13, I-23*
I-9
10-17
I8-23
24-43*

I75
377
378
379
380
38I
382
22I
383
I79
384
I8o

39I
I83
392
393
394
395
396
103
397
398
399
106

INDEX LECTIONUM

473
Domini calc
A

Feriale
I et II

MATTH.EUS
13, 24-30
3 I-35
36-43
44-52*
44-46
47-53
54-58
14, I- I 2
I3-2 I
22-36
22-33
15, I-2. IO-I4
2I-28
29-37
16, I3-23
I3-20
21-27
24-28
17, I-9
10-13
14-20
22-27
18, I-5 10. 12-14
12-14
15-20
21 - 19, I
21-35
19, 3-12
13-15
r6-22
23-30
20, I-I6a
17-28
21, 1-1 I
23-27
28-32
33-43 45-46
33-43

400
40I
402
109

II2

403
404
405
406
407
407,408

I I5
118

408
409
I77
410

121

124
4II
25

I27
130

I33

186
412
4 13
4 14
182
4 15
416
238
417
418
4 19
420
421
232

37
136
139

187
188
234

ORDO LECTIONUM MISSAE

474

Dominicale

Feriale
I et II

MATTH..US
22, I- I4 *
I 5-2 I
3440
23, I- I 2
I3-22
23-26
27-32
24, 37-44
42-51
25, I- I 3
I4-30*
3I-46
26, I4- 27, 66*
I4-25
28, I-IO
8-I5
I6-2o
MARCUS
1, I-8
7- I I
12-15
I4-20
2 Ib-28
29-39
40-45
2, I-I 2
13-17
I8-22
23-3, 6*
23-28
3, I-6
7-I2
I3-I9
20-35
20-2 I
22-30
3 I-35

I42
I45
148
I 51

422
423
23I,424
425
426
427
428
429
430
224

I 54
157
I6o
38

259
4I
26I
58

165

5
2I
23
68
7I
74

77
8o
83
86

209
305
306
307
308
39
310
311
312
3 13
3I4
3I5

8g
316
317
3I8

INDEX LECTIONUM

475
Dominicale
A

Feriale
I et II

MARCUS

4, 1-20

5,
6,

6,
7,

8,

9,

10,

21-25
26-34
35-4 1
1-20
2I-43*
1-6
7-I3
14-29
30-34
34-44
45-52
53-56
1-I3
I-8. I4-15. 21-23
I4-23
24-30
3 1-37
I-IO
I 1- I 3
I4-2 I
22-26
27-35
27-33
34-9, I
2-I3
2-10
14-29
30-37
3843 45 47-48
38-40
41-50
I- I2
2-I6*
I 3-16
I 7-30*
I 7-27
28-31
34

92
95
98
101
104
107

3I9
320
321
322
323
324
325
326
327
328
213
2I4
329
33

12 5

12 8

33I
332
333
334
335
336
337

13 1
338
339
340
26
1 34

34I
342

137
343
344
345
140
346
143
347
348

ORDO LECTIONUM MISSAE

476

Dominicale
A

Feriale
I et II

MARCUS
10, 32-45
35-45*
46-52
11, I-IO
I 1-26
27-33
12, II2
13-17
18-27
28h-34
35-37
38-44*
13, 24-32
33-37
14, I-15,47*
I 2-I 6. 22-26
16, I-7
9-15
15-20
LUCAS
1, I-4
5-25
26-38
39-45
46-56
57-66
67-79
2, I-14
I5-20
I6-2 I
22-40*
22-35
36-40
41-52
3, I-6
10-18
I5- 16. 2I-22

349
I46
I49
37

35
351
352
353
354
355
24I, 356
357
358

I 52
I 55
I 58
2
38
I68
4I

266
58

6g
ll

12

I4
I5
I8

I4
I5
I8
I7

195
Ig6
197
198
I99
200

14
15
18
202
203
I7
6
9
21

477

INDEX LECTIONUM

Dominicale

Feriale
I et II

LUCAS
2IO

3, 23-28*

4, I-I3

5,

6,

7,

8,

9,

I4.22a
I4-2 I
16-30
16-2 I
21-30
24-30
3 1-37
38-44
I- I I
12-I6
I7-26
2732
33-39
1-5
6-II
I2-19
I7. 20-26
20-26
27-38
36-38
39-45
3942
43-49
I-IO
I I- I 7
19-23
24-30
31-35
36-8, 3*
36-5o
I-3
4-15
16-18
Ig-2 I
I-6
7-9

24
2I5
6g
431
260
72

75

237
432
433
434
2I6
I81
222
435
436
437
438

78
81

439
440
230

84

87
go

44I
442
443
444
I8g
I go
445

93
446
447
448
449
450
45I
452

478

ORDO LECTIONUM MISSAE

Dominicale
A

I IF eriale
et II

LUCAS

9, I I b-I 7

10,

11,

12,

13,

I8-24
I8-22
22-25
28b-36
43b-45
46-5o
5I -62
5I-56
57-62
I-I2. I720*
II2
I3I6
I7-24
2I-24
25-37
38-42
I- I 3
1-4
5I3
I4-23
1526
2728
29-32
374I
42-46
47-54
I-7
8-12
13-2 I
32-48*
3538
39-48
49-53
54-59
I-g
10-I 7
I8-2 I

I69
96
453
220
27
454
455
99
456
457
I02

105
108
III

II4
I I7

I20
30

458
459
460
I76
46I
462
463
464
240
465
466
226,467
468
469
470
47 1
472
473
474
475
476
477
478
479
480

INDEX LECTIONUM

479
Dominicale

Feriale
I et II

LUCAS
13, 22-30
3 1-35
14, I. 7- 14
I-6
I. 7- I I
12-14
I5-24
25-33
15, 1-32*
1-10
1-3. I I-32
3-7
16, I-I3*
I-8
9-15
I9-3 I
17, I-6
5-Io
7-IO
I I- I 9
20-25
26-37
18, I-8
9-14
35-43
19, I-IO
I I-28
28-40
4I-44
45-48
20, 27-40
27-38*
21, I-4
5-I9
5-II
I2-I9
20-28
25-28. 34-36

I23

481
482

126

129
132
33
172
135

I38

483
484
485
486
487
488
235

489
490
233
49I

141
144

147
150
153

492
493
494
495
496
242
497
498
499

37
500
SOI
502
156
503
I 59
504
55
506
3

480

ORDO LECTIONUM MISSAE

Domin icale
A

LUCAS
29-33
3436
22, I 4 - 23, 56*
23, 3543
24, I I 2
I3-35
35-48
46-53

IOANNES
I, I- I8*
6-8. I9-28
I928
29-34
3542
435I
2, I- I I
I3-25
3, I-8
7hI5
I4-2 I
I6-21
I6-I8
22-30
3 I-36
4, 5-42*
43-54
5, I -I6
1730
3 1-47
3336
6, I- I 5
I6-2 I
22-29
24-35
30-35
3540
4I-5 I

Feriale
I et II

507
508

42,46

42
47

38
I62
4I
42

263
264

58

16, 19

16, 19
8

16, I9

64
65
66

204
205
206
207
208
210

29
267
268
32
269
164

28

29

I 10

30

2I7
270
236
244
245
246
247
19I
271
272
273

113
274
275
II6

481

INDEX LECTIONUM

Dominicale
A

Feriale
I et II

IOANNES
6, 44-5I
5 I-58
52-59
6o-6g
7, l-2 . IO. 25-30
37-39
40-53
8, 1-1 I
I2-20
2 I-30
3I-42
5 I-59
9, I-4I *
10, I-IO
I I-I8
22-30
27-30
3I-42
11, I-45*
45-56
12, I- I I
I2- I6
20-33
44-50
13, 1-15
I6-2o
2I-33 36-38
3I-33a. 34-35
14, I- I 2
I-6
7-14
I 5-2 I
15- I6; 23b-26
2I-26
23-29
27-3Ia
15, I-8
g-I 7

276
!67

119
277
278
248

122
62

62

62
36

31
49

32

33

50

249
251
251
252
253
254
243
279
279
280

5'
34

35

36

255
250
256
257

37
35
28I
39

39

39
282
258
54

52
283
284
55
63
285
57
53
s6

286
287

,
482

ORDO LECTIONUM MISSAE

Domini calc
A

Feriale
I et II

IOANNES
15, g-I I
I2-I7
18-2 I
26-16, 4a
26-27; 16, I2-I5
16, 5-I I
I2-I5
I6-2o
20-23a
23b-28
29-33
17, I- I Ia
I I b-I 9
20-26
18, I -19, 42
33b-37
19, 3 I-37
20, I-9
I I- I8
I9-3I
I9-23
21, I-Ig*
I-I4
IS-19
20-25

ACTA APOSTOLORUM .
I, I- I I
12-I4
IS-I 7 20a. 20C-26
2, I- I I
I4. 22-33
I4a. 36-41
36-41
42-47
3, I-IO
I I-26

288
28g
290
29I
63
I66

59
6o

40

42

40
161
17I
42

6I
40

292
293
294
295
296
297
298
299
300

42
262

43
63

44
63

45
63
48
265
30I
302

s8
59
63
46

s8

s8

6o
63

63
261

49
262
43
263
264

INDEX LECTIONUM

483
Dominicale
A

F eriale
I et II

ACTA APOSTOLORUM
3, 13-15. I 7-19
4, 1-12
8-12
13-2 I
23-3 I
32-37
32-35
5, 12-16
I 7-26
27b-32. 40b-41
27-33
34-42
6, 1-7
8-15
7, 51-8, ra
ss-6o
8, rb-8
5-8. 14-17
26-40
9, I-20
26-3 I
31-42
10, 25-26. 34-35 44-48
3438
34a. 37-43
11, 1-18
rg-26
12, 24 - 13, sa
13, 13-25
14. 43-52
I6-J7. 22-25
26b-33
44-52
14, 5-18
rg-28
21b-27
15, 1-6
1-2. 22-29

47
265
so
266
267
268
44

45
269
48
270
271
272
2 73
274

52

6t
275
55
2]6
277
53
278
21
42

s6
21
42

21
42
279
280
281
282

13

13

51
13
283
284
285
286
54
287
57

..,

ORDO LECTIONUM MISSAE

_ _ _....,D
_ onuru
_ _
ca
~
le:-----1 Feriale
A
B
C
I e t II

ACTA APOSTOLORUM
15, 7-21
22-31
16, 1-10
I 1-15
22-34
17, 15.22-18,
18, r-8
9-18
23-28
19, r-8
20, 17-27
28-38
22, 30; 23, 6-11
25, 13b-2 I
28, r6-2o. 30-3 r

288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302

INDEX LECTIONUM

485
Dominicale

AD ROMANOS
1, I-7
I6-25
2, I I I
3, 2 I -25a. 28
2 I-30
4, I-8
I3 I6-I8
18-25
20-25
5, r-2. 5-8
1-5
5b-II
6-I I
I2- I9*
12. I5b. 17-I9. 2ob-2 I
I2-I5
6, 3-I I
3-4. 8-II
I2-I8
I9-23
7, I8-25a
8, I- I I
8-II
8- I7
9 II-13
I2-I 7
14-I 7
I8-25
18-23
22-27
26-30
26-27
28-30
3Ih-34
3Ib-39
35 37-39
9, I-5
10, 8-I3
11, I-2a. I I-I2. 25-29

Feria!

10

467
468
469

8s
470
47'
472
88
473
28
I66
172
91
22
474
94
41
97

41

41
475
476
477
478

34
63
IOO
479
165
480
103
62

62

62
481

106
109
26
482
II2
I I5

483
24
484

IT

486

ORDO LECTIONUM MISSA E

Dominicale

Feriale

II

AD ROMANOS
11, I3-I5. 29-32
29-36
33-36
12, I -2
5-I6a
13, 8-10
I I-I4a
14, 7-I2
7-9
15, 4-9
J4-2 I
16, 3-9 I6. 22-27
25-27
1 AD CORINTHIOS
1, I-9
I-3
3-9
IO- I3. I7
I 7-25
22-25
26-3I
2, I-5
6-Io
wb-I6
3, I-9
I6-23
I8-23
4, I-5
6b-I5
5, I-8
6b-8
6, I- I I
I3C-I5a. I7-20
7, 25-3I
29-3I
3 2-35
8, I b-7. I I- I 3

II8

485
I2I
I24
486
487

1'27

488
I30
4
489
49
rI

428
64
2
67
429
29
70
73
76

430
43I
432
433

79
434
435
436
437

82

42

42

42
438

65
439
68
71
440

INDEX LECTIONUM

487
Dominicale
A

Feriale

I AD CORINTHIOS

9, I6-I9. 22b-27
r6-r9. 22-23
10, I-6. IO-I2
I4-22
I6-17
31-11, I
11, 17-26. 33
23-26
12, 3b-7. 1213
4-II
I2-30*
12-14. 27-31a
31 -13, 13*
15, I-ll*
I 2-20
12. 16-20
20-26. 28
35-37 42-49
45-49
54-58

2 AD CORINTHIOS
1, I-7
18-22
3, rb-6
4-11
rs-4, I. 3-6
4, 6-11
7-IS
I3- 5, I
5, 6-ro
I4-I7
14-21
17-21
20-6, 2
6, I-10
8, I-9

441
74
30
442
I67

77
443
39

39
63

63

39, r6g
63
66
69
444
445
446
447

72
75
78
I6o

448
81
84

359
360

8o
83

361
362
86
363
89
92
95
364
33
219
365
366

219

ORDO LECTIONUM MISSAE

488
Dominicale
A

F eri ale

11

2 AD CORINTHIOS

8, 7 g. I3-I5
9, 6-II
11, I-I I
I8. 2Ib-30
12, IIO
7-10
13, II- I 3
AD GALATAS
1, I-2. 6-IO
6-I2
I I-Ig
I3-24
2, 12. 7-14
I 6. I9-2 I
3, 15
7-14
22-29
2629
4, 4-7
2224. 26-27. 3I- 5,
5, I-6
I. I3-18
I625
1825
6, I418
AD EPHESIOS
1, I- I 0
3I4*
3-6. I5I8
I II4
I5-23
I 723
2, I-IO
4-IO
I2-22
I3I8

g8
367
368
369
37
10 1
I64

87
46I
go
462
463
93
464
465
466
18

r8

g6
18
467
468

99
63
469
I02

470
19

I04
I9

19
47 1
472

sa

5a

sB
473

32
474
107

489

INDEX LECTIONUM

Dominicale
A

Feriale

II

AD EPHESIOS

3, 2-I2
2-3a. 5-6
8-I 2. I4-I9
I4-2 I
4, I-6
I-I3*
7-I6
17 20-24
30-5, 2
32 - 5, 8
5, 8-I4
I5-20
2 I-33
21-32
6, I-9
I0-20
AD PHILIPPENSES
1, I- I I
4-6. 8-I I
I8b-26
20c-24. 27a
2, I-II*
I-4
5-II
6- I I
I 2-I8
3, 3-8a
8-I4
I7 -4, I*
4, 4-7
6-9
IO-I9
I2-J4. I9-20
AD COLOSSENSES
1, 1-8
9- 14

475
20

20
I7I

20
476
477

IIO
58

478
I I3
IJ6
479
3I
119
480
I22
48I
482

483
6
484
1 33

136
485
486
38

g8

38
487
488
36
27
9

489

1 39

490
I42

433
434

ORDO LECTIONUM MISSAE

490

Feriale

Dominicale
A

II

AD COLOSSENSES
1, 12-20
15-20
21-23
24-2, 3
24-28
2, 6-r5
12- '4
3, I- I I
1-5. 9-II
I-4
I 2-2 I
I 2- I 7

1 AD THESSALONICENSES
1, r-5b
1-5. 8b-1o
5C-IO
2, r-8
7b-9. 13
9-13
3, 7- 13
12-4, 2
4, r-8
9-11
13-18*
5, r-6. 9-11
r-6
r6-24

2 AD THESSALONICENSES
1, r-5 . r rb-r2
I I - 2, 2
2, r-3a. 14-17
r6- 3, 5
3, 6-ro. r6-18
7-12

162
l OS

435
436
437

108
438
II I

439
42
17

42
17

"4
42
'7
440

145
425
148
426
151
427
428

3
429
430
43 1
432

154
1 57

425
153
426
156
427
159

49 1

INDEX LECTION UM

Dominicale

Feriale

1 AD TIMOTHEUM
1, I-2. 12-14

4,

6,

2 AD TIMOTHEUM
1, 1-3 6-12
6-8. 13-14
8b-ro
2, 8-15
8-13
3, IO-I 7
14-4, 2
4, 1-8
6-8. r6-18

132
135

442
443
444
445
446
447

138
448

355
141
25
356
144
357
147
358
150

AD TITUM
1, 1-9

2, 1-8. 11-14
11-14
11-14; 3, 4-7
3, 1-7
4-7

II

441

12-17
15-17
1-8
1-13
14-16
12-16
2C-I2
11-16
13-16

2,
3,

49 1
492
14

14

14
21

15

15

15

493

AD PHILEMONEM

7-20
gb-10. 12-17
AD HEBR.IEOS
1, 1-6

2, 5-12
g-1 I
14-18
35

494
129

16

16

16

35
306

140
37

ORDO LECTIONUM MISSAE

492

Feriale

Dominicale
A

AD HEBR0S

3, 7-I4
4, I-5 I I
I2-I6
I2-I3
I4-I6
I4- I 6; 5, 7-9
5, I-IO
I-6
7-9
6, I0-20
7, 1-3 I 5-I 7
23-28
25-8, 6
8, 6-I3
9, 2-3. I I-14
I I-15
I5. 24-28
24-28
2428; 10, 19-23
10, I-IO
5-IO
I I-I8
I I- I4. 18
I9-25
32-39
11, I-7
I-2. 8-19*
8.I I-I2. I 7-I9
32-40
12, 1-4
4-7 11-15
5-7 I I-13
I8- 19. 2I-24
I8- I g. 22-24a
13, I-8
I 5- I 7 20-2 I

308
309
3IO

40

I43
I46
40

40
3II

149
35
312
3I3
I 52
3 14
3I5
316
168
3I7
155
s8
318
12
3 19
158

117

320
32I
340
322

17
I20

3 23
324
325

I23
326
I26
327
328

11

INDEX LECTIONUM

493
Dominicale

JACOBUS
I, II I
I2-I8
I 7- I8. 2Ib22. 27
I9-27
2, I-9
I-5
I4-24. 26
I4-I8
3, IIO
I 3-I8
I6- 4, 3
4, I IO
I3-I 7
5, I-6
7-1 0
5, g-I2
I320
I PETRI
I, 3-9
IO-I6
I 7-2 I
18-25
2, 2-5 g-I2
4-9
20h-25
3, I518
I8-22
4, 7-I3
I316
2 PETRI
I, 2-7
3, 8-I4
I2-15a. I 7- 18
1 JOANNIS
2, I-5a
3-1 I

Ferialc

11

335
336
125
337
338
I28
339
131
340
34I
I34
342
343
344

I37
7

345
346

43

347
348

46
349
35
52
49
55
23
35 1
59

353
5

354

47
202

202

ORDO LECTIONUM MISSAE

494

Ferjale

Dominicale

203
204
205
206

203
204
205
206

207
208

207
208

2I2

2I2

2I3
2I4

2I3
2I4

215

215

209
216
2IO
217

209
2I6
2IO
2I7

I IOANNIS
2, I2-I7
I8-2 I
22-28
29 -- 3, 6
3, I-2
I -2. 2 I-24
7-IO
I I -2 I
I8-24
22-4, 6
4, 7-I6
7-IO
I I- I8
I I-I 6
I9- 5, 4
5, I-6
I-9
s-I3

so
17

53
170
56
6o
44
2I

I4-2 I

2 IOANNIS

4-9

495

3 IOANNIS

496

s-8
IUD AS

I7. 20b-25

352

APOCAL YPSIS
1, I-4; 2, 1-5a

s-8
9- I Ia. I 2- I 3 I 7-I9
3, I-6. 14-22

16!

260

497
260

45
498

INDEX LECTIONUM

495
Dominicale
A

Feriale

IT

APOCAL YPSIS
4, I- I I
5, I-IO
I I- I4
7, g. I4b-I 7
10, 8- I I
11, 4-12
14, I-3 4b-5
I4-19
15, I-4
18, I-2. 21-23; 19, I-3 ga
20, I-4 I I - 21, 2
21 , 1-sa
10-14. 22-23
22, l-7
12-1 4. I 6- I 7 20

499
soo
48
51
50 I
502
53
504
505
so6
507
54
57
508
6I

II
PROPRIUM DE SANCTIS - COMMUNIA
MISSAE RITUALES
MISSAE PRO VARIIS NECESSITATIBUS
MISSAE VOTIVAE- MISSAE DEFUNCTORUM

Proprium
Communia
de Sanctis

GENESIS
1, I I- I 2
I418
26-28. 3Ia
26-2, 3
2, 4h9 IS
I8-24
3, 915. 20
4, 3-10
12, I-4a
I-7
14, 18-20
15, I-6. 18a
17, I-8
24, 48-sr. s8-67
28, I I- I 8
35, I-4 6-7a
EXODUS
3, r-6. g-I2
I II5
12, 1-8. 1114
2127
16, 2-4 I 2-I5
17, 3-7
23, 20-23
24, 3-8
32, 714
34, 4b-6. 8-g

Missae
pro variis
necessitat.

Missae
Votivae

912
902
801
882, 907
882, 907

559
8oi
689

1002

707
737
707

882, 897
743, 8I I
857
785
75I
75I
8oi
8I7
75I

976

857
983
969
976, 989
976

785
756
6so

976, 989

785
7 19

995

LEVITICUS
19, 1-2. I 7-I8
NUMERI
3, 5-9
6, 22-27
11, IIb-I2. 14-17.24-25a
21, 49

Missae
Ritua les

737

770
882, 902
770
638

Missae
Defunctorum

ORDO LECTIONUM MISSAE

500

Proprium
Corrununia
de Sanctis

DEUTERONOMIUM
1, 9-I4
6, I-7
3-9
7, 6- I I
8, 2-3. I4b-16a
7-18
10, 8-9
I 2-22
J7-I9
24, I 7-22
30, I-4
IO-I4
IS-20

623

Missae
Rituales

737

995
976

785
9I7
7 19 737

995

780
75 1

927
922, 927
867
838

8I7
75I

I SAMUELIS
(Vulg. I Regum)
3, I-IO
16, Ib. 6-I3a
26, 2. 7-9 I2-I3. 22-23

1 REGUM
(Vulg. 3 Regum)
3, I I-I4
8, 22-23 27-30
55-61
19, 1-8
4-8
4-9a. I 1- I Sa
I6b. I9-2I

Missae
Votivae

775
748
780

IOSUE
8, 30-35
24, I-2a. IS-I7. I8b-25a

2 SAMUELIS
(Vulg. 2 Regum)
7, I-5 8b-I I. I6
4-sa. I2-I4a. I6

Missae
pro varii~
necessitat.

811

857

7 19
9s8

707
543

882

725
70I

943

737
737

79
785, 796
811

811

976
852
857

Missae
Defunctorum

INDEX LECTIONUM

501

Proprium
Communia
de Sanctis

2 REGUM
(Vulg. 4 Regum)
5, g-I5a
20, I-6
1 CHRONICORUM
(Vulg. I Paralipomenon)
15, 34 I5I6; 16, I-2

Missae
pro variis
necessitat.

75I
933

62I

2 CHRONICORUM
(Vulg. 2 Paralipomenon)
5, 6-IO. I3- 6, 2
24, I8-22

77

701
7 13

NEHEMIAS
(Vulg. 2 Esdrae)
8, 2-4a. 5-6. 8-IO
THOBIS
7, 6-I4
8, 4h-8
12, 6-I3

Missae
Rituales

78o, 816

529

IUDITH
8, 2-8

737
737

8o1
8o1

737

ESTHER
4, qb-I7e. I7iI71

an, 882
938

4, I7b-I7g. I 71

737

I MACHABAEORUM
2, 49-52. 57-64
4, 5259
2 MACHABAEORUM
6, I8. 21. 243I
7, I2. 9I4

877
8q

576

7I3
7 13

Missae
Votivae

M issae
D efunctorum

502

ORDO LECTIONUM MISSAE

Proprium
d e Sanctis ICon1munia

Missae
Rituales

Missae
pro variis
necessiLat.

Missac
Votivac

Missae
Dcfunctorum

2 MACHABLEORUM
7, I. 20-23- 27h-29
12, 43-46

7I3
IOII

lOB

3, I-3 II-I7. 20-23


7, I-4 6-II
I2-2 I
19, 1. 23-27a
23-27a
31, I 6-20. 24-25. 3I-32
PROVERB lA
2, I-9
4, 7-I3
8, 22-3 I
9, I-6
31, IO- I3 Ig-20. 30-3I
CANTICUM
CANTICORUM
2, 8-Io. I4. I6a; 8, 6-7a
8-I4
3, I-4a
8, 6-7
SAPIENTIA
2, I a. I2-22
3, r-9*
4, 7-15
7, 7-IO. I5-I6
9, 9- I I. I3-I8
SIRACIDES
(Vulg. Ecclesiasticus)
2, 7-I3
3, 19-26
15, I-6

79
790
790
IOI I
790, 796
882, 922

8o6
8o6

597
707

785
540, 69I

976

737

8oi
8I I
603
530

731

6I5, 644

7I3