You are on page 1of 14

Republic of the Philippines

DEPARTMENT OF EDUCATION
Region IV-B MIMAROPA
Division of Occidental Mindoro
Magsaysay District
BUKAL ELEMENTARY SCHOOL
SUMMATIVE TEST NO. 1
E.P.P.- AGRICULTURE
Panuto: Isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang bago ang bilang.
____1. May mga pakinabang na makukuha sa pagtatanim ng halamang ornamental gaya ng mga
sumusunod. Alin ang hindi kabilang sa grupo?
a. napagkakakitaan
c. nagbibigay ng liwanag
b. nagpapaganda ng kapaligiran
d. naglilinis ng maruming hangin
____2. Paano nakapagpapaganda ng kapaligiran ang pagtatanim ng halamang ornamental sa
pamilya at pamayanan?
a. nagsisilbi itong palamuti sa tahanan at pamayanan
c. nagpapaunlad ng pamayanan
b. nagbibigay kasiyahan sa pamilya
d. lahat ng mga sagot sa itaas
____3. Paano makakatulong sa pagsugpo ng polusyon ang pagtatanim ng halamang ornamental?
a.Nililinis nito ang maruming hangin sa kapaligiran.
b.Naiiwas nito na malanghap ng pamilya ay pamayanan ang maruming hangin sa kapaligiran.
c. a at b
d. walang tamang sagot
____4.Ang sangang pipiliin upang mapatubo muli ang panibagong halaman ay dapat na ________.
a. magulang
c. walang ugat
b. mura
d.bagong usbong
____5. Ang intercropping ay paraan ng pagtatanim ng halamang ornamental na maaring ________.
a.isama ang mga halamang gulay
b.ihiwalay ang mga gulay sa mga halamang pampalamuti
c. itabi sa isang sulok ang mga halamang naiiba
d.paghihiwalay ng halamang may ibat ibang katangian
____6. Alin sa mga sumusunod na halaman ang maaring pagsamahin?
a.mga puno at herbs
c.mga herbs at gumagapang
b. mga gumagapang at mga puno
d. mga herbs at namumulaklak
____7. Ang _______ay makabagong pamamaraan na nakapagpapabilis ng isang gawain.
a.teknolohiya
c. pananaliksik
b.internet
d. survey
____8. Ito ay isang kagamitang mekanikal na ginagamit ng buong mundo upang madaling
maipadalaang anumang impormasyon sa pamamagitan ng computer.
a.teknolohiya
c. pananaliksik
b.internet
d. survey
____9. Ito ay ang pagtuklas upang malutas ang ang isang suliranin na nangangailangang bigayn
ng kalutasan.
a.teknolohiya
c. pananaliksik
b.internet
d. survey
____10. Ito ay isang pamamaraan ng kung saan ginagamit ang sukat ng pagkaisipan, opinyon at
pandamdam.
a.teknolohiya
c. pananaliksik
b.internet
d. survey
II.Panuto: Isulat ang Tama kung wast ang ipinahahayag ng pangungusap at Mali naman kung
hindi.
_____11. Ang pagtatanim ng halamang ornamental ay nakatutulong sa pagbibigay ng malinis ng
hangin.
_____12. Ang halamang ornamental ay walang naidudulot na mabuti sa pamilya at pamayanan.
_____13. Maaring ipagbili ang itatanim na halamang ornamental.
_____14. Nakapagbibigay kasiyahan sa pamilya at pamayanan ang pagtatanim ng halamang
ornamental.
_____15. Nakapagpapaganda ng kapaligiran ang mga itatanim na halamang ornamental.
III. Panuto: Isulat kung namumulaklak o di namumulaklak ang mga sumusunod na halamang
ornamental.
___________16. Santan
___________17. Gumamela

___________18. San francisco


___________19. Fortune plant
___________20.Sampaguita
Republic of the Philippines
DEPARTMENT OF EDUCATION
Region IV-B MIMAROPA
Division of Occidental Mindoro
Magsaysay District
BUKAL ELEMENTARY SCHOOL
SUMMATIVE TEST NO. 2
E.P.P.- AGRICULTURE
I. Panuto: Basahin at unawain ang bawat pangungusap.Bilugan ang titik ng tamang sagot..
1. Ang bunga ng talong ay pinapaabot ng paggulang sa puno. Ano ang dapat gawin sa magulang
na bunga na hindi kailangan?
a. itapon nalang
c. anihin at itago ang buto sa malinis na
sisidlan
b. ipamigay kahit kanino
d. ipagbili sa magsasaka
2. Alin sa mga sumusunod ang maaring gamiting punlaan para sa mga halamang nais patubuin?
a. kahon na yari sa kahoy
c. pasong malalapad
b. kama ng lupa
d. lahat ng mga nabanggit
3. Ano hindi dapat mapinsala sa paglilipat ng punla sa taniman?
a. dahon
c. bunga
b. sanga
d. ugat
4. Ano ang dapat gamitin upang makuha ang tamang agwat ng mga nilipat na punla?
a. panukat
c. tali na may buhol
b. patpat
d. kasankapang panghalaman
5. Ano pang ibang disenyo ang pwede sa pagpapatubo ng halamang ornamental ang maaring
gawin bukod sa pagtatanim sa paso at lata?
a. Sculpture forming
c. Floral form
b. Braiding
d. Lahat ng mga ito
6.Ang pag-aayos ng ibat ibang halamang ornamental sa tahanan, parke, paaralan,hotel at
restaurant ay _______.
a. vegetable gardening
c. orchidaruim
b. lanscaping
d. acquaphonies
7. Saan makikita ang magagandang lanscaping?
a. Parke o Memorial Park
c. Tahanan at Paaralan
b. Hotel at Restaurant
d. Lahat ng mga ito
8. Alin sa mga halimbawa ng halamang ornamental ang may malambot at di makahoy na
tangkay?
a. Daisy
c. Rosal
b. Morning Glory
d. Bermuda Grass
9. Saan maaring itanim ang halamang ornamental na bermuda grass o carpet grass?
a. Sa paso sa loob ng tahanan
c. sa malawak o bakanteng lugar
b. Sa paso sa labas ng tahanan
d. sa mababatong lugar
10. Alin sa mga ito ang halamang ornamental na di namumulaklak?
a. Santan
c. Bermuda Grass
b. Rosas
d. Daisy
11.Bakit kailangan ang masusing paghahanda sa itatanim?
a. upang mabilis lumaki ang mga halaman
b. upang maisakatuparan ang proyekto ng wasto
c. upang mapadali ang pagsugpo sa mga sakit nito
d. upang maibenta kaagad ang mga produkto
12. Aling mga halamang ornamental ang hindi dapat na itinatanim sa harapan o unahan ng ng
maliliit na halaman?
a. mga lumalaki at yumayabong na halaman c.mga maliliit na halaman
b. mga may kulay na halaman
d.mga nabubuhay sa tubig
13. Anu-ano ang dapat pagsama-samahin sa pagsasaayos ng mga halamang ornamental?
a. magkakasing kulay na halaman
c. magkakasinlaking halaman
b. magkakauring halaman
d. lahat ng mga ito
14. Saan maaring magsimula ang mga halamang ornamental?
a. paso at lupa
c.buto at sangang pantanim
b. dahon at bunga
d.walaa sa mga ito
15. Alin sa mga halamang ornamental na nakasaad sa ang lumalaki at yumayabong?
a. Kalachuchi
c. Ilang-ilang

b. Balete
d. Lahat ng mga ito
II. Isulat kung halamang puno, namumulaklak, nabubuhay sa tubig, di namumulaklak, o mahirap
buhayin ang mga sumusunod na halamang ornamental.
_________________16.Pine tree
_______________18. Orchids
_____________20. San
Francisco
_________________17. Water lily _______________19. Rosas

Republic of the Philippines


DEPARTMENT OF EDUCATION
Region IV-B MIMAROPA
Division of Occidental Mindoro
Magsaysay District
BUKAL ELEMENTARY SCHOOL

SUMMATIVE TEST NO. 3


E.P.P.- AGRICULTURE
I.Panuto: Basahin at unawain ang bawat pangungusap.Bilugan ang titik ng tamang sagot.
1. Ito ay ginagamit sa pagbubungkal ng matigas na lupa.
a. piko
c. asarol
b. pala
d.regadera
2. Ito ay ginagamit sa paglilipat ng lupa.
a. piko
c. asarol
b. pala
d.regadera
3. Ito ay ginagamit sa pagbubungkal ng lupa at paglilipat ng punla
a. piko
c. asarol
b. pala
d.regadera
4. Ito ay ginagamit sa pagdidilig ng halaman.
a. piko
c. asarol
b. pala
d.regadera
5. Ito ay ginagamit upang linisin ang mga kalat sa bakuran tulad ng mga tuyong dahon
at iba pang basura.
a. kalaykay
c. asarol
b. pala
d.regadera
II. Isulat ang T kung tama ang isinasaad ng pangungusap at M naman kung mali.
___ 6. Ang air layering ay maari din tawaging marcotting.
___ 7. Kailangang pumili ng matabang sanga at walang sakit para sa isasagawang
marcotting.
___8. Ang butong ipupunla o itatanim ay kailanagang magulang at galing sa malusog na
bunga.
___9. Mainam din na ibabad magdamag sa tubig na may kahalong kemikal ang butong
itatanim.
___10. Kailangang sundin ang lahat ng panuntunan sa pagpapaugat, pagpapaugat, at
pagpuputol.
___11. Ang tubig ay mahalaga sa buhay ng halaman.
___12. Ang organikong abono ay maaaring makuha sa madaling pamamaraan.
___13. Ang halaman ay kailangang bungkalin ng 2 hanggang 3 beses sa isang linggo.
___14. Ang compost pit ay ay inilalagay sa maayos na lugar para madaling makita ng
tao.
___15. Ang halaman ay lumalago din kahit walang abono.
___16.May dalawang uri ng abono organiko at di organikong pataba.
___17. Ang organikong pataba ay galing sa nabubulok na dahon at prutas, dumi ng
hayop, at iba.
___18. Ang abono ay nagdadagdag ng sustansiya na nagsisilbing pagkain.
___19. Mayroon tayong mga paraan ng paglalagay ng abono sa halaman ay hand
method, side dressing, foliar spray, broadcasting at topdressing.
___20. Pinagpatong-patong na damo, nabubulok na basura, dumi ng mga hayop at lupa
ang tamang paglalagay sa compost pit.

Republic of the Philippines


DEPARTMENT OF EDUCATION
Region IV-B MIMAROPA
Division of Occidental Mindoro
Magsaysay District
BUKAL ELEMENTARY SCHOOL
SUMMATIVE TEST NO. 4
E.P.P.- AGRICULTURE
Panuto: Lagyan ng tsek (/) kung tama ang ang pangungusap at ekis (x)
kung mali.
___1. Maaring gumamit ng lata ng gatas at bubutasn ito at gagawing
pandilig kung walang regadera.
___2. Ang dulos ay angkop na gamiting pambungkal ng lupa sa paligid ng
halaman.
___3. Ang regadera ay ginagamit pambungkal ng lupa.
___4. Ang asarol naman ay ginagamit pandukal ng lupa.
___5. Ang piko naman ay ginagamit upang hukayin at durugin ang lupa.
___6. Ang pag aani ng halamang ornamental ay naayon sa panahon ng
selebrasyon.
___7. Kailangang malusog ang halamang aanihin.
___8. Ilagay kung saan-saan ang inaning halaman.
___9. Dapat ay mayroong tamang sukat sa pagpuputol sa mga halamang
ornamental.
___10. Mas maganda ang pag aani kung mura sa palengke ang mga ito.
___11.Mainam na isipin sa pagpaplano kung saan, kailan, at paano
mabebenta ang mga produkto.
___12. Kailangang nasusunod ang mga hakbang sa ginawang plano.
___13. Kailangang magbenta ng magbenta habang may bumibili.
___14. Nararapat na isinasaalang-alang ang panahon kung kailan maaring
magbenta ng mga produkto.
___15. Dapat isama sa pagpaplano ang kagamitang gagamitin.
___16. Mayroong dalawang paraan ng pagbebenta; tingian at pakyawan.
___17. Kailangang kaakit- akit ang paninda mo.
___18. Dapat isaalang alang ang panahon, mga okasyon, at lugar ng
pagtitindahan.
___19. Ang nagtitinda ay may kaukulang tungkulin tulad ng pagkuha ng
lisensya o magbayad ng kauukulang buwis.
___20. Ang nagtitinda ay marunong makisama sa mga mamimili.
___21. Sa talaan makikita ang kabuuan ng ginastos.
___22.Sa paggawa ng talaan, kailangang isama ang lahat ng mga
karagdagang ginastos sa gawain.

___23. Kaya umuunlad ang mga negosyante dahil may talaan sila ng
puhunan, ginastos at iba pang gastusin.
___24. Maaring maging maunlad ang ang tindahan na walang ginagawang
talaan.
___25. Sa pagtatala kailangang isama pati bayad sa pamasahi, upa ng
tindahan, at bayad sa mga taong gumawa.

Republic of the Philippines


DEPARTMENT OF EDUCATION
Region IV-B MIMAROPA
Division of Occidental Mindoro
Magsaysay District
BUKAL ELEMENTARY SCHOOL
SUMMATIVE TEST NO. 5
E.P.P.- AGRICULTURE
I.Panuto: Basahin at unawain ang pangungusap. Bilugan ang titik ng tamang sagot.
1. Alin sa mga ito ang hindi inalagaan sa loob o sa likod ng bahay?
a. baka
c. pusa
b. manok
d. kuneho
2. Ano ang kapakinabangang nakukuha ng mga mag anak sa pag-aalaga ng hayop?
a. Nagbibigay ng karne at itlog sa mag anak.
b. Nagbibigay ng dagdag na kita sa mag-anak.
c. Nagbibigay kasiyahan sa mag-anak.
d. Lahat ng nabanggit.
3. Alin sa mga ito ang hindi katangian ng isang maayos na bahay ng alagang hayop?
a. malawak at malinis na kapaligiran
b. may sapat na malinis na tubig
c. nasisikatan ng araw
d. maliit at marupok ang bubong
4. Ang mga sumusunod na pangungusap kabutihang dulot ng malawak at malinisna lugar ng
mga hayop maliban sa isa.
a. mainit at masikip ang pakiramdam ng mga hayop
b. ligtas sa sakit ang mga hayop
c. maiiwasan ang ang pagsisiksikan ng mga ito
d. laging sariwa ang kanilang pakiramdam
5. Bakit kailangang bigyan ng tamang nutrisyon ang mga alagang hayop?
a. upang maging malusog
c. upang madaling lumaki
b. upang may panlaban sa sakit
d. lahat ng nabanggit
6. Anong hayop sa tahanan ang maaaring paramihin?
a. aso
c. bayawak
b. kalabaw
d. palaka
7. Ano ang kahalagahan ng paggawa ng plano sa pagpaparami ng mga alagang hayop?
a. Matitiyak ang paraan ng pagpaparami ng alagang hayop.
b. Maibebenta kaagad ang aalagang hayop.
c. Makakain ng marami ang alagang hayop.
d. Mapapaglaruan ng mga bata ang alagang hayop.
8. Alin ang dapat tandaan sa paggawa ng plano ng pagpaparami ng hayop upang kumita?
a. Uri ng produkto na maaring ibigay ng alagang hayop.
b. Kulay ng alagang hayop
c. Kalagayan ng pamumuhay
d. Uri ng hayop na aalagan
9. Ano ang maaring idulot ng paggawa ng plano bago simulan ang pagpaparami ng alagang
hayop?
a. Upang matiyak na kikita ang naparaming alagang hayop.

b. Upang makapagbigay ng maraming uri ng hayop.


c. Malalaman ang kasanayan ng nag-aalga ng hayop.
d. Maibibigay ang kagustuhan ng nag-aalaga.
10. Bakit kailangang piliin ang paparamihing aalagang hayop?
a. Upang gawing kasiyahan sa loob ng tahanan.
b. Upang maibenta at pagkakikitaan.
c. Upang maging kapakipakinabang ang gawain.
d. Upang may makakatulong sa paglilinang sa bukid.
11. Alin sa mga sumusunod ang batayan sa pagpili ng pararamihing alagang hayop?
a. Mabilis lumaki at madaling dumami.
b. Nakapagbibigay ng matibay na kulungan
c. Madaling kapitan ng sakit.
d. Nanganganak ng isang beses sa isang taon lamang.
12. Isa sa mga alagang hayop na dapat paramihin dahil sa pagbibigay aliw at mabuting kasama
sa bahay ay ang_____.
a. kuneho
c. kalabaw
b. aso
d. kambing
13. Alin sa mga sumusunod ang makatutulong sa pagtitipid ng oras, lakas at panahon?
a. Talaan
c. Panuntunan
b. Talatakdaan
d. Gawain
14. Ito ang pinaghati- hating gawain sa lahat ng kasap ng mag-anak para gampanan sa takdang
oras at araw.
a. Pansariling Talatakdaan
c. Pangmaramihan talaan
b. Pang mag-anak na talatakdaan
d. Maraming gawain
15. Anong kaso ang maaring harapin ng taong mahuhuling nananakit ng mga hayop?
a. Paglabag sa Animal Welfare Act
b. Paglabag sa Animal Rights policy
c. Paglabag sa Animal Protection Law
8. Alin sa mga halimbawa ng halamang ornamental ang may malambot at di makahoy na
tangkay?
a. Daisy
c. Rosal
b. Morning Glory
d. Bermuda Grass
9. Saan maaring itanim ang halamang ornamental na bermuda grass o carpet grass?
a. Sa paso sa loob ng tahanan
c. sa malawak o bakanteng lugar
b. Sa paso sa labas ng tahanan
d. sa mababatong lugar
10. Alin sa mga ito ang halamang ornamental na di namumulaklak?
a. Santan
c. Bermuda Grass
b. Rosas
d. Daisy
11.Bakit kailangan ang masusing paghahanda sa itatanim?
a. upang mabilis lumaki ang mga halaman
b. upang maisakatuparan ang proyekto ng wasto
c. upang mapadali ang pagsugpo sa mga sakit nito
d. upang maibenta kaagad ang mga produkto
12. Aling mga halamang ornamental ang hindi dapat na itinatanim sa harapan o unahan ng ng
maliliit na halaman?
a. mga lumalaki at yumayabong na halaman c.mga maliliit na halaman
b. mga may kulay na halaman
d.mga nabubuhay sa tubig
13. Anu-ano ang dapat pagsama-samahin sa pagsasaayos ng mga halamang ornamental?
a. magkakasing kulay na halaman
c. magkakasinlaking halaman
b. magkakauring halaman
d. lahat ng mga ito
14. Saan maaring magsimula ang mga halamang ornamental?
a. paso at lupa
c.buto at sangang pantanim
b. dahon at bunga
d.walaa sa mga ito
15. Alin sa mga halamang ornamental na nakasaad sa ang lumalaki at yumayabong?
a. Kalachuchi
c. Ilang-ilang
b. Balete
d. Lahat ng mga ito.

Republic of the Philippines


DEPARTMENT OF EDUCATION
Region IV-B MIMAROPA
Division of Occidental Mindoro
Magsaysay District
BUKAL ELEMENTARY SCHOOL
UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
sa AGRICULTURE IV
Pangalan ___________________________________
Baitang ________________

Petsa __________________
Iskor _________

Panuto: Isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang bago ang bilang.
____1. May mga pakinabang na makukuha sa pagtatanim ng halamang ornamental gaya ng mga
sumusunod. Alin ang hindi kabilang sa grupo?
a. napagkakakitaan
c. nagbibigay ng liwanag
b. nagpapaganda ng kapaligiran
d. naglilinis ng maruming hangin
____2. Paano nakapagpapaganda ng kapaligiran ang pagtatanim ng halamang ornamental sa
pamilya at pamayanan?
a. nagsisilbi itong palamuti sa tahanan at pamayanan
c. nagpapaunlad ng pamayanan
b. nagbibigay kasiyahan sa pamilya
d. lahat ng mga sagot sa itaas
____3. Paano makakatulong sa pagsugpo ng polusyon ang pagtatanim ng halamang ornamental?
a.Nililinis nito ang maruming hangin sa kapaligiran.
b.Naiiwas nito na malanghap ng pamilya ay pamayanan ang maruming hangin sa
kapaligiran.
c. a at b
d. walang tamang sagot
____4.Ang sangang pipiliin upang mapatubo muli ang panibagong halaman ay dapat na ________.
a. magulang
c. walang ugat
b. mura
d.bagong usbong
____5. Ang intercropping ay paraan ng pagtatanim ng halamang ornamental na maaring ________.
a.isama ang mga halamang gulay
b.ihiwalay ang mga gulay sa mga halamang pampalamuti
c. itabi sa isang sulok ang mga halamang naiiba
d.paghihiwalay ng halamang may ibat ibang katangian
____6. Alin sa mga sumusunod na halaman ang maaring pagsamahin?
a.mga puno at herbs
c.mga herbs at gumagapang
b. mga gumagapang at mga puno
d. mga herbs at namumulaklak
____7. Ang _______ay makabagong pamamaraan na nakapagpapabilis ng isang gawain.
a.teknolohiya
c. pananaliksik
b.internet
d. survey
____8. Ito ay isang kagamitang mekanikal na ginagamit ng buong mundo upang madaling
maipadalaang anumang impormasyon sa pamamagitan ng computer.
a.teknolohiya
c. pananaliksik
b.internet
d. survey
____9. Ito ay ang pagtuklas upang malutas ang ang isang suliranin na nangangailangang bigayn
ng kalutasan.

a.teknolohiya
c. pananaliksik
b.internet
d. survey
____10. Ito ay isang pamamaraan ng kung saan ginagamit ang sukat ng pagkaisipan, opinyon at
pandamdam.
a.teknolohiya
c. pananaliksik
b.internet
d. survey

___11. Ito ay ginagamit sa pagbubungkal ng matigas na lupa.


a. piko
c. asarol
b. pala
d.regadera
____12. Ito ay ginagamit sa paglilipat ng lupa.
a. piko
c. asarol
b. pala
d.regadera
____13. Ito ay ginagamit sa pagbubungkal ng lupa at paglilipat ng punla
a. piko
c. asarol
b. pala
d.regadera
____14. Ito ay ginagamit sa pagdidilig ng halaman.
a. piko
c. asarol
b. pala
d.regadera

____15. Ito ay ginagamit upang linisin ang mga kalat sa bakuran tulad ng mga tuyong

dahon at iba pang basura.


a. kalaykay
b. pala

c. asarol
d.regadera

____16. Alin sa mga ito ang hindi inalagaan sa loob o sa likod ng bahay?
a. baka
c. pusa
b. manok
d. kuneho
____17. Ano ang kapakinabangang nakukuha ng mga mag anak sa pag-aalaga ng hayop?
a. Nagbibigay ng karne at itlog sa mag anak.
b. Nagbibigay ng dagdag na kita sa mag-anak.
c. Nagbibigay kasiyahan sa mag-anak.
d. Lahat ng nabanggit.
____18. Alin sa mga ito ang hindi katangian ng isang maayos na bahay ng alagang hayop?
a. malawak at malinis na kapaligiran
b. may sapat na malinis na tubig
c. nasisikatan ng araw
d. maliit at marupok ang bubong
____19. Ang mga sumusunod na pangungusap kabutihang dulot ng malawak at malinisna lugar
ng mga hayop maliban sa isa.
a. mainit at masikip ang pakiramdam ng mga hayop
b. ligtas sa sakit ang mga hayop
c. maiiwasan ang ang pagsisiksikan ng mga ito
d. laging sariwa ang kanilang pakiramdam
____20. Bakit kailangang bigyan ng tamang nutrisyon ang mga alagang hayop?
a. upang maging malusog
c. upang madaling lumaki
b. upang may panlaban sa sakit
d. lahat ng nabanggit
____21. Anong hayop sa tahanan ang maaaring paramihin?
a. aso
c. bayawak
b. kalabaw
d. palaka
____22. Ano ang kahalagahan ng paggawa ng plano sa pagpaparami ng mga alagang hayop?
a. Matitiyak ang paraan ng pagpaparami ng alagang hayop.
b. Maibebenta kaagad ang aalagang hayop.
c. Makakain ng marami ang alagang hayop.
d. Mapapaglaruan ng mga bata ang alagang hayop.
____23. Alin ang dapat tandaan sa paggawa ng plano ng pagpaparami ng hayop upang kumita?
a. Uri ng produkto na maaring ibigay ng alagang hayop.
b. Kulay ng alagang hayop
c. Kalagayan ng pamumuhay
d. Uri ng hayop na aalagan
____24. Ano ang maaring idulot ng paggawa ng plano bago simulan ang pagpaparami ng alagang
hayop?
a. Upang matiyak na kikita ang naparaming alagang hayop.
b. Upang makapagbigay ng maraming uri ng hayop.
c. Malalaman ang kasanayan ng nag-aalga ng hayop.

d. Maibibigay ang kagustuhan ng nag-aalaga.


____25. Bakit kailangang piliin ang paparamihing aalagang hayop?
a. Upang gawing kasiyahan sa loob ng tahanan.
b. Upang maibenta at pagkakikitaan.
c. Upang maging kapakipakinabang ang gawain.
d. Upang may makakatulong sa paglilinang sa bukid.
____26. Alin sa mga sumusunod ang batayan sa pagpili ng pararamihing alagang hayop?
a. Mabilis lumaki at madaling dumami.
b. Nakapagbibigay ng matibay na kulungan
c. Madaling kapitan ng sakit.
d. Nanganganak ng isang beses sa isang taon lamang.
____27. Isa sa mga alagang hayop na dapat paramihin dahil sa pagbibigay aliw at mabuting
kasama sa bahay ay ang_____.
a. kuneho
c. kalabaw
b. aso
d. kambing
____28. Alin sa mga sumusunod ang makatutulong sa pagtitipid ng oras, lakas at panahon?
a. Talaan
c. Panuntunan
b. Talatakdaan
d. Gawain
____29. Ito ang pinaghati- hating gawain sa lahat ng kasap ng mag-anak para gampanan sa
takdang oras at araw.
a. Pansariling Talatakdaan
c. Pangmaramihan talaan
b. Pang mag-anak na talatakdaan
d. Maraming gawain
____30. Anong kaso ang maaring harapin ng taong mahuhuling nananakit ng mga hayop?
a. Paglabag sa Animal Welfare Act
b. Paglabag sa Animal Rights policy
c. Paglabag sa Animal Protection Law

Panuto: Isulat ang T kung tama ang isinasaad ng pangungusap at M naman kung mali.
___ 31. Ang air layering ay maari din tawaging marcotting.
___ 32. Kailangang pumili ng matabang sanga at walang sakit para sa isasagawang
marcotting.
___33. Ang butong ipupunla o itatanim ay kailanagang magulang at galing sa malusog na
bunga.
___34. Mainam din na ibabad magdamag sa tubig na may kahalong kemikal ang butong
itatanim.
___35. Kailangang sundin ang lahat ng panuntunan sa pagpapaugat, pagpapaugat, at
pagpuputol.
___36. Ang tubig ay mahalaga sa buhay ng halaman.
___37. Ang organikong abono ay maaaring makuha sa madaling pamamaraan.
___38. Ang halaman ay kailangang bungkalin ng 2 hanggang 3 beses sa isang linggo
___39. Ang organikong pataba ay galing sa nabubulok na dahon at prutas, dumi ng
hayop, at iba.
___40. Ang abono ay nagdadagdag ng sustansiya na nagsisilbing pagkain.

BINABATI KITA!

Republic of the Philippines


DEPARTMENT OF EDUCATION
Region IV-B MIMAROPA
Division of Occidental Mindoro
Magsaysay District
BUKAL ELEMENTARY SCHOOL

TABLE OF SPECIFICATION
EPP- Agriculture
(Summative Test # 1)

OBJECTIVES

Item
Placements

Natatalakay ang pakinabang sa


pagtatanim ng halamang ornamental
para sa pamilya at sa pamayanan
Nagagamit ang taknolohiyang internet
sa pagsasagawa ng survey at iba pang
pananaliksik upang matutuhan ang
makabagong pamamaraan ng
pagpapatubo ng halamang ornamental
Nakagagawa ng survey upang matukoy
ang pagbabago sa kalakaran ng
pagpapatubo ng halamang gulay na
kasama ng halamang ornamental
TOTAL

1-4
11-15

No. of
Items

Percent
age

45%

7-10
16-20

45%

5-6

10%

20

100%

Prepared by:
MARIA LUISA C. MACALALAD
Teacher I

Republic of the Philippines


DEPARTMENT OF EDUCATION
Region IV-B MIMAROPA
Division of Occidental Mindoro
Magsaysay District
BUKAL ELEMENTARY SCHOOL

TABLE OF SPECIFICATION
EPP- Agriculture
(Summative Test # 2)

OBJECTIVES

Item
Placements

No. of
Items

Percent
age

Nakapagsasagawa ng survey upang


matukoy ang wastong paraan ng
pagtatanim at pagpapatubo ng
halamang ornamental
Nakagagawa ng disenyo ng halamang
ornamental sa tulong ng basic
sketching at teknolohiya
Naipapakita ang wastong pamamaraan
sa pagpili ng itatanim na halamang
ornamrntal
Naipapakita ang wastong pamamaraan
sa paghahanda ng mga halamang
itatanim at patutubuin
TOTAL

1-4

20%

5-7

15%

8-10
16-20

40%

11-15

25%

20

100%

Prepared by:
MARIA LUISA C. MACALALAD
Teacher I

Republic of the Philippines


DEPARTMENT OF EDUCATION
Region IV-B MIMAROPA
Division of Occidental Mindoro
Magsaysay District
BUKAL ELEMENTARY SCHOOL

TABLE OF SPECIFICATION
EPP- Agriculture
(Summative Test # 3)

OBJECTIVES
Naisasagawa ang wastong
pamamaraan nang pagpaparami ng
halaman sa paraang layering
/marcotting at pagpuputol
Naiisa-isa ang mga kasangkapan sa
pagbubungkal ng lupa
Naisasagawa ang masistemang
pangangalaga ng tanim
Naisasagawa ang wastong paraan ng
paglalagay ng abono sa halaman
TOTAL

Item
Placements

No. of
Items

Percent
age

6-10

25%

1-5

25%

11-13

20%

14-20

40%

20

100%

Prepared by:
MARIA LUISA C. MACALALAD
Teacher I

Republic of the Philippines


DEPARTMENT OF EDUCATION
Region IV-B MIMAROPA
Division of Occidental Mindoro
Magsaysay District
BUKAL ELEMENTARY SCHOOL

TABLE OF SPECIFICATION
EPP- Agriculture
(Summative Test # 4)

OBJECTIVES
Naipapakita ang pamamaraan sa
paggamit ng mga kagamitan sa
pagtatanim ng halamang ornamental
Naisasagawa ang wastong pagaani/pagsasapamilihan ng mga
halamang ornamental
Nakagagawa ng plano sa pagbebenta
ng halamang ornamental
Naisasagawa ang mahusay na
pagbebenta ng halamang pinatubo
Naitatala ng puhunan at ginastos
TOTAL

Item
Placements

No. of
Items

Percent
age

1-5

20%

6-10

20%

11-15

20%

16-20

20%

21-25

5
25

20%
100%

Prepared by:
MARIA LUISA C. MACALALAD
Teacher I

Republic of the Philippines


DEPARTMENT OF EDUCATION
Region IV-B MIMAROPA
Division of Occidental Mindoro
Magsaysay District
BUKAL ELEMENTARY SCHOOL

TABLE OF SPECIFICATION
EPP- Agriculture
(Summative Test # 5)

OBJECTIVES

Item
Placements

No. of
Items

Percent
age

Naibibigay ang wastong lugar o


tirahan para sa mga hayop
Naiisa-isa ang wastong pamamaraan
sa pag-aalaga ng hayop sa tahanan;
pagpapakain at paglilinis ng tirahan
Nakagagawa ng plano ng pagpaparami
ng alagang hayop upang kumita
Nakapamili ng paparamihing hayop

3-4

13.3

.06

6-9

26.6

10-12

13-14

3
2

2
13.3

15

.06

15

100%

Nakagagawa ng talatakdaan ng mga


gawain upang makapagparami ng
hayop
Naisasaalang alang ang kauutusan/
batas tungkol sa pangangalags ng
paparamihing hayop
TOTAL

Prepared by:
MARIA LUISA C. MACALALAD
Teacher I

You might also like