You are on page 1of 7

DEPUTATiN PENTNTTNENTUL

REPUBLICIIMOTDOVA
MD-2073,Chisindu,bd, gtefancel Maresi Sfint 105

'f5

,v'i"'J-

www.parlament.md

Vr'/

2016

q--:-

Ai

nr' \J't

Domnului Adrian CANDU,
Preqedinteal ParlamentuluiRepubliciiMoldova

MOTIUNE SIMPLA
asupra activiti{ii domnului VasilenitcA, Ministrul Dezvoltirii Regionaleqi
Construc{iilor al Republicii Moldova
Prin prezenta, deputaliiin ParlamentulRepublicii Moldova, in conformitatecu
prevederileart. 105 alin.(2) din ConstituliaRepubliciiMoldova qi articoleleI l2-ll5
din RegulamentulParlamentuluiRepubliciiMoldova aprobatprin Legeanr.797-XIII
din 02.04.1996,inainteazdmojiunea simplSasupraactivitdlii Ministrului Dezvoltdrii
Regionaleqi Construcliiloral RepubliciiMoldova,domnuluiVasileeifCe.
Motivarea

Efectelenegativeale domniei miniqtrilor din Guvernul Filip, instauratla miez
de noapte,sunt uEorde anticipat,chiar inainte de implementareaa politicilor acestui
guveffr. Astdzi Ministerul Dezvoltdrii Regionaleqi Construcliilor s-a transformatin
minister al feudalizdrii RepubliciiMoldova.

D ezvoltarea regionall.
Ministerul Dezvoltdrii Regionalegi Construcliilor are misiuneade a elabora,a
promova qi a implementareapolitica statului in domeniul dezvoltdrii regionale,
amenajirii qi planificdrii teritoriului, arhitecturii, proiectdrii, urbanismului,
construcliei,producerii materialelorde construclieqi locuinlelor.in vedereareahzdrtt
misiunii sale, Ministerul trebuie sd elaborezecadrul legislativ qi normativ necesar

realizdrti obiectivelor in domeniile de activitate, ajust6ndu-l Ia standardele
intemafionale.De asemeneaMinisterul trebuie sd evalueze situalia din domeniul
construc{iilor gi elaboreazdstrategii qi programe pentru solulionareaproblemelor
identificateqi prevenireapericolelor.
Conform programului de activitate a guvernului pentru anii 2016-2018,
Ministerul s-a angajatsd implementezein practicdurmdtoarele:
1. Promovarea politicilor integrate de dezvoltare regionald prin corelarea
politicilor sectorialecu celede dezvoltarea regiunilor.
2. Sporireacalitalii gi a impactului parlicipdrii regiunilor in cadrul cooperdrii
transfrontaliereqi a euroregiunilor.Stabilireade noi parteneriatecu !6rile din
vecindtate.
3. Creqtereaeficien{ei utrlizltrri resurselor financiare publice prin asigurarea
sinergieidintre fondurile de dezvoltaredisponibile.
4. Elaborarea planului de amenajare a teritoriului nalional qi a planurilor
regionalede amenajarea teritoriului.
5. Consolidareacapacitblilorinstitulionaleale agenfiilorde dezvoltareregionald
qi altor actori implicafi in implementareapoliticii de dezvoltareregionald.
in realitateobiectivele asumatede ministrul Vasile Bitca nu au fost atinse.Pe
parcursulactivitalii sale, actuala conducerea Ministerului Dezvoltdrii Regionaleqi
Construcliilor a dat dovadd de incompetenldEi a ratat atingereatuturor obiectivelor
propuse.Organrzatsub forma unui mecanismde promovarea intereselorpersonaleqi
de partid, a reugitsd producdo reaclienegativdEi mari nemullumiri din parteaintregii
societdJi.LipseEte viziunea strategicdin vederea asigurdrii dezvoltdrii teritoriale,
regionale a Republicii Moldova. Pind in prezent, nu a fost aprobat Planul de
Amenajarea Teritoriului Nafional, Planurile de amenajare a teritoriilor Regiunilor,
Planurile de amenajareraionale qi locale lipsesc practic in majoritateaautoritililor
publicelocale.
in acest sens, dezvoltarea regionald este dezorientatdin asigurareaunui
echilibru teritorial al dezvoltdrii infrastructurii de utiliteli gi servicii. Lipsa unei
imagini clare referitor la ce fel de infrastructurdde utilitali qi servicii existd in
teritoriu qi cum ea este distribuitS, conferd procesului de dezvoltare regionald un
caracterhaotic de dezvoltare. Per ansamblu, servicii publice primordiale (apd,
canalizare, salubrizare, sdndtate, etc.) sunt incd insuficiente Ei amplasate
pe intreg teritoriul fdrii. in gs'h din localiti{ile {5rii consiliilelocale
disproporlionat
nu dispun de Planuri UrbanisticeGenerale.Avind in subordineasa lnstitutul de
ministerul nu antreneazd aceasti
Stat de Proiectare RURALPROIECI
institufie pentru a face reguli in domeniu, pentru ca localitifile noastre si aiba
un plan urbanistic de dezvoltare.

Finanfareaproiectelorde dezvoltareregional5
Guvernul are mai multe fonduri de dezvoltare , care sunt subordonatemai
multor ministere qi agenlii. Ministerul condus de ministrul Vasile Bitca finanteazd
prin ADR-uri reparatiadrumurilor, aprovizionareacu apd qi canalizare,cu iluminat
stradal,cu imbundtd[ireacondiliilor pentru colectareadeqeurilorsolide, etc... itt
acelaqitimp cu finanlareaproiectelorde aprovizionarecu apd qi canalizarese ocupd
FondulEcologic.Cu finanfareaproiectelorde iluminat stradalgi eficienlaenergeticd
a clddirilor de menire socialS se ocupd Fondul de Eficienld Energeticd.Pentru
reparaliaqi construcliadrumurilor locale se alocdbani de la Fondul Rutier.Fondul de
Investifii Socialedin Moldova se ocupd cu finan!areareparaliilorobiectivelorde
meniresociald,grddinile,Ecoli,etc.
Astfel, pentru finan{area dezvoltirii drumurilor Ministerul va cheltui in
anul 2016o sumi de 77 milioanelei. in acelaqitimp Ministerul Trasporturilor qi
Infrastructurii Drumurilor tot pentru aceleaqinecesiti{i va cheltiu peste 2,4
miliarde lei. Pentru susfinereaintreprinderilor mici qi mijocii ministerul va
cheltui in anul 2016 o sumi de 49 milioane lei. in acelaqitimp Ministerul
Economieipentru aceleaqinecesitifi va cheltui in jur de 95 milioane lei. Pentru
finan{area proiectelor de eficien{i energetici in anul 2016, Ministerul
Dezvoltirii Regionaleqi Construc{iilor i;i propune si cheltuie din bugetul de stat
o sumi de 23 milioane lei, pe cind aceleagiproiecte de eficien{5 energetici
Ministerul Economieiva sus(inecu o sumi de 196 milioanelei.
Toateacestefunc{ii se dubleazl, iar ministrul Vasile Bitca nu a gdsit gi nu a
propus mecanismecare ar conjuga eforturile fondurilor Ei agenliilor care finanteazd
diferite proiecte de dezvoltare a infrastructurii sociale. De fapt prin lipsi
mecanismelorclare de finanfare a proiectelor de infrastructurd, statul ineficient
cheltuie milioane de lei. Avind obligalia de a crea un mecanism viabil pentru
asigurareasinergieidintre fondurile de dezvoltaredisponibile,ministrul Vasile Bitcd
a urtatde aceastdpromisiune,iar fondurile indreptatepentru finanlareaproiectelorde
dezvoltareregionalSsunt cheltuili ineficient.

Ramura construcfiilor
Ramuraconstrucliilor are un rol centralin dezvoltarcaeconomicda Republicii
Moldova, dar cu pdrere de rbu, ministerul nu favorizeazd.aceastddezvoltare,iar
discrepanladintre agenlii economici din ramura construcliilor Ei cei din restul
sectoarelornu creazd premise pentru atragereainvestiliilor qi pentru dezvoltarea
durabilda tdrii

Prin urmare,degi sectorulconstrucfiilora cunoscuto perioaddde elan in anii
preceden{i,laziua de azi, ministerulnu a impus carevaintervenliigi politici urgente
in vederearedres[rii declinului din sector gi impulsiondriidezvoltdrii calitativeqi
echilibrateale acesteia.Este de menfionat faptul cd actuala situalie in care se afld
Ministerul Dezvoltdrii Regionale qi Construcliilor nu este determinatd doar de
efectelecrizei economice,ci gi de o serie de problemestructuraleqi institulionale
apdrute,pentru careministerul nu a gdsit solulii de prevenire.Statul , prin intermediul
ministerului trebuie sd fie un actor activ pe piala construcliilor din Republica
Moldova. Lipseqte qi nu a fost propus un program amplu de construc{iea
locuin{elor sociale. Dacd pind in anul 2009 statul , prin intermediul unitdlii de
(peste 13000m.p. in ChiEindu,
implementarea construitpeste581 de apartamente
Glodeni, Criuleni, F6leEti) pentru pdturile socialmente vulnerabile, in prezent
ministerula uitat de acestecategoriide cetSleniEi nu a construitniciun apaftament.

Construc{iileilegale
Principala problemd in domeniul contracardrii construcliilor ilegale sunt
Ministerului carenu-Eiindeplinescscopurileqi atribuliilelor,
instituliilesubordonate
nu conlucreazacu administraliile publice locale qi nu monitorizeazd,respectarea
normelorlegalede cdtresubieclii angqali in domeniu.
Ministerul nu coordoneazd qi nu monrtorizeazd activitatea in domeniul
proiectdrii obiectivelor de construc{ie,nu efectueazdverificarea sau expertizarea
proiectelor elaborate,la fel, nu efectueazdexpertizeletehnice ale obiectelor deja
existente,in conformitatecu prevederilelegale.
Doar in municipiul Chiginbupe parcursulanului 2015 -2016sunt atestatepeste
2000 de construcfii ilegale. Majoritatea ilegalitdlilor reprezintd intervenlii
neautorizatela construc{iileexistente:garaje,anexe,insd au fost inregistrateEi cazuri
de construcliein mod neautorizata caselorde locuit gi a obiectivelorsociale.
Suma totali a amenzilorapicatepentru construc{iileilegalede la inceputul
anului 2016 qi pini in prezent constituiein jur de 700 mii lei. in municipiul
Chiqiniu de la inceputul anului doar 5 construc{ii ilegale au fost demolate.
Acestecif,resunt dovada real6a activitdlii ineficienteInspeclieide Statin Construclii
, care este subordonatd nemijlocit Ministerului Dezvoltirii Regionale Ei
Construc{iilor.
in ultimul timp, se creazdimpresiacd nimeni nu mai respectdvre-o lege a
urbanismului,mai ales in capitald,fiecareconstruieEtecum vrea Ei ce doreqte.De ce
nu se observdnici o intervenfiea Ministerului DezvoltdriiRegionaleEi Construc{iilor
al RepubliciiMoldova, a Inspectoratuluide Statin Construcfii,de ce nu se vedenici

o revendicarefald de ilegalitd1ilece le vede fiecare cetd\ean,iar mecanismul de
control pe careil delineministerul nu estein generefolosit ?
Documentafia de proiect se elibereazi fira a se {ine cont de cerinfele
stipulatein certificatulde urbanism.Ministerul nu intreprinde misuri in a ajuta
autoriti{ile locale si elaborezeacesteplanuri urbanistice, din care cauzi avem
un haosin domeniul construc{iilor.
Deppregravitateasitualiei Ei pericolul iminent la care sunt supugiin fiecarezi
cetSleniinoqtri,ne vorbescEi surpdrilede teren de pe str. Miron Costin,9, cind pe
teritoriul unui gantierde construclies-a surpatun mal, in urma cdruiaa fost deteriorat
pavajul pietonal qi scdrile de la intrareain sediul unei bdnci comerciale.Ulterior,
procuraturaa dispus pornirea urmdririi penale pe faptul executdrii necalitative a
construc{iilor.Practic periodic, locuitorii mun. Chiqindu se trezesc cu surpdri de
carosabil,deteriordri vizibile a clSdirilor,cad bucSlide balcoaneiar intregul oraqeste
un teren cu surprizepericuloasela care domnul ministru inchide ochii qi paseazd
responsabilitalilesale altor structuri. Oare ar trebui s[ se intimple o tragedie ca
domnul ministlru sd intervind pentru asigurareabunei funcliondri a structurilor
subordonateMinisterului qi stopareahaosuluitotal in care se afld atit mun. ChiEindu
cit qi intreagalard? Ministrul Vasile Bitci nu a propus amendarea Codului
contraven{ionalin aqa mod prin care instan{elede judecati si nu mai aplice
contravenienfilor ni;te amenzi simbolice , dar si aplice pedepseprin demolarea
construcfiilorilegale.
Una din consecinle al ineficienlei activitaii ministerului este izbucnirea
scandaluluidiplomaticcu implicareaambasadeiFranlei la ChiEin[u.Astfel, la data
de 1 iulie 2016 Ambasada Fran{ei a informat Ministerul Afacerilor Externe qi
Integririi Buropene cI iqi sisteazdactivitlfile consularein Republica Moldova.
Acest fapt se datoreazi faptului, dupl ce in preajma ambasadei a risirit un
imens complex reziden{ial.Lucririle de construc{ie,care au loc in lipsa unei
autorizalii, le dau bataie de cap reprezentan{ilorcorpului diplomatic, care spun
ci nu pot activa din cauzazgomotuluiinfernal, dar qi a obiectelorcare,din cind
in cind ocad de pe qantier.Domnuleministru,dacdnu o sd reaclionalicu celeritate
la asemeneaaazuri, ne vom pomeni cu sistareaactivitdlii mai multor ambasade
occidentale.Din cauzalipsei de reaclii procesulde integrareeuropeandlacarerivnili
mult estecompromis.
A fost datd uitirii de cdtre minister atribulia de a organrzaactivitatea de
agrementaretehnicd in domeniul materialelor de construclie, precum qi testarea
calititii acestormateriale.

Corupfiadin cadrulministerului
Pe lingii faptul Ministerul Dezvoltdrii Regionale qi Construcliilor nu se
autosesizeazd,in
cazurileconstrucfiilorilegale ;i neaulorrzate,mai mult, nu rdspunde
sesiz[rilorcetdfenilorprejudiciafiqi victime ale coruplieidin sistem.
Coruplia in cadrul ministerului condusde Vasile Bitcd infloreqte,iar ministruL
nu observdcd angaja{iidin subdiviziuni incaseazd,,onorarii nejustificate".Vorbim
despre Eeful rCirecliei generale dezvoltare regionalS a Ministerului Dezvoltdrii
Regionalesi Clonstrucliilor care a fost relinut de ofilerii CNA. S-a stabilit cd acest
func{ionar deline bunuri qi mijloace bdnegti care in cumul au fost estimate la 6
milioane de lei, veniturile familiei sale fiind net mai mici. Coruplia qi imbogdlirea
ilicitd estela puterein ministerul condusde VasileBitca. Apar informalii c5 qi alli
funclionari din cadrul ministerului sunt contaminalicu maladiacorupfiei.Milioane de
lei se duc nu pentru dezvoltareregionald,dar se duc in buzunarelefunctionarilordin
cadrul ministerului pentru a potoli setea de bani. Acest gef al direcliei generale
dezvoltareregional5 al Ministerului Dezvoltdrii Regionale gi Construcliilor ar fi
influenlat mai mulli subalterni, membri ai grupurilor de lucru pentru organizarca
achiziliilor putrlice, ca sd ia decizl favorabilein privinla unor operatori economici.
Faptele se confirmd prin anulareaunui gir de licitalii, pe motive neintemeiate,qi
unor ofertan{i,apropialibSnuitului,drept ciqtigdtori.
desemnarea
metode,proprii PartiduluiDemocrat,,,secreEteMoldova". Se
Prin asernenea
creqtecorupliarin Moldova, cresc casteleleEi veniturile miniqtrilor qi qefilor de
direclii.Din pdcatecreqtegi sdrdciain Moldova.
La mornent,cadrul legal existentpermite Ministerului Dezvoltdrii Regionale
Ei Construcliil,oral Republicii Moldova sd contribuie la stopareailegalitalilor in
domeniul construcfiiloqinsd nu inlelegem care este cauzainacliunilor in acestsens,
poate lipsa de timp sau dorinld? Dacd domnul ministru nu-qi poate indeplini
obligaliile de bazd, ar trebui s5 cedeze funcfia sa unei persoane competentegi
responsabile.
Aceastd mofiune simpld este doar una din primele acliuni prin care ne
manifestdmdezacordulfald de iresponsabilitateaunui reprezentatal Guvernului in
fala societSlii, care poate atit de u;or sd joace cu soarta cetdfenilor Republicii
Moldova.
Stimalicleputali,nu mai putemtoleraaceastdsitualieqi aceastdpoartddeschisd
pentru corupfir: qi trafic de influenld, nu mai putem privi incompetenladomnului
ministru Vasil,egifCA. Ne intrebdm cum este posibil ca intr-un stat de drept,
coruplia sd fie promovatdgi impusi intr-un domeniuatit de important.Pericolul creat

de indiferenfa, incompetenla Ei inconqtienlaactualei conduceri a Ministerului nu
poate fi ldsat frrd aten\iedin parteanoastrS.

Propuneripentru imbundtd[ireasituafieiin domeniu
Sectorul construcfiilor are nevoie de resuscitareEi fortificare, prin urmare
mdsurile de prevenire a crizei in sectorulconstrucliilor trebuiau intreprinsecu mult
timp inainte. Considerim ci pentru imbunitdfirea situafiei in domeniu,
ministenll trebuie sI vini cu propuneri de amendarea legislafieiin vigoare prin
care obigctiveleconstruite in mod neautorizat , pe terenuri proprietate publici ,
si fie traprsmisein proprietate publici. Trebuie si fie majorate amenzilepentru
ilegalitifile din sfera de referin(i. Ministerul trebuie si elaborezeqi si transpuni
rn prac ci un regulament privind procedura de combatere qi demolare a
construciitor neautorizate. in cazul depistirii construcfiilor neautorizate ,

prin
Ministe I qi subdiviziunile
lui trebuiesi intreprinddmisuri de sanc{ionare
retrage a licenfelor qi a certificatelorde atestarea agen{ilor economicigi
persoa

or atestate,implicate in executarealucririlor.

de profesionalism;i de responsabilitate,prejudiciile adusecetSlenilor,
intereselornalionale,nepdsareafal6 de situalia creatd.Ei politizareafErd
abandon
lipsa aborddrilor
a tuturor instituliilor subordonate,lipsa de transparenld,,

de ameliorarea
legalein stionareaproblemelor,minciunile,lipsaunei perspective
situa{iei,ne determind, pe semnatarii acesteimoliuni sd cerem revocareaacestui
reprezent t al Guvernuluiprin votul afirmativ acordatprezentermoliuni simple.
Dispozitivul
nd in vedere motivalia expusdmai sus care demonstreazdcarenfelegrave
din acti tatea Ministrului Dezvoltirii Regionale Ei Construcliilor al Republicii
Moldova deputalii semnatariai prezenteimoliuni simple, formulatd in conformitate
ile Constitutiei Si articolele lI2-115 din RegulamentulParlamentului
cu prev

solicitdmin mod de urgenld,inilierea
aprobat in Legeanr.797-XIIIdin 02.04.1996,
procedu
de demitere din functie a Ministrului Dezvoltdrii Regionale qi
Construciilor al Republicii Moldova domnului VasilegtfCA.
Deputa{ii in Parlamentul Republicii Moldova

a /a-c (7J

2f;0"*/rry",(ez'/