You are on page 1of 3

ÍzÉZÉÉ UZÉlÉå Måü sÉÉpÉ

1. ÍzÉZÉÉ UZÉlÉå iÉjÉÉ ExÉMåü ÌlÉrÉqÉÉåÇ MüÉ rÉjÉÉuÉiÉç mÉÉsÉlÉ MüUlÉå
xÉå qÉlÉÑwrÉMüÉå xɯÒή, xÉÌuÉcÉÉU AÉÌS MüÐ mÉëÉÎmiÉ WûÉåiÉÏ Wæû
|
2. ÍzÉZÉÉ UZÉlÉå xÉå AÉiqÉzÉÌ£ü mÉëoÉsÉ oÉlÉÏ UWûiÉÏ Wæû |
3. ÍzÉZÉÉ UZÉlÉå xÉå qÉlÉÑwrÉ kÉÉÍqÉïMü, xÉÉΨuÉMü AÉæU xÉÇrÉqÉÏ
oÉlÉiÉÉ Wæû |
4. ÍzÉZÉÉ UZÉlÉå xÉå qÉlÉÑwrÉ sÉÉæÌMüMü iÉjÉÉ mÉÉUsÉÉæÌMüMü xÉqÉxiÉ
MüÉrÉÉåïÇ qÉåÇ xÉTüsÉiÉÉ mÉëÉmiÉ MüUiÉÉ Wæû |
5. ÍzÉZÉÉ UZÉlÉå xÉå qÉlÉÑwrÉ mÉëÉhÉÉrÉÉqÉ, A¹ÉÇaÉrÉÉåaÉ AÉÌS
rÉæÌaÉMü Ì¢ürÉÉAÉåÇ MüÉå PûÏMü-PûÏMü MüU xÉMüiÉÉ Wæû |
6. ÍzÉZÉÉ UZÉlÉå xÉå xÉpÉÏ SåuÉiÉÉ qÉlÉÑwrÉ MüÐ U¤ÉÉ MüUiÉå WæÇû |
7. ÍzÉZÉÉ UZÉlÉå xÉå qÉlÉÑwrÉMüÐ lÉå§Éç erÉÉåÌiÉ xÉÑUͤÉiÉ UWûiÉÏ Wæû |
8. ÍzÉZÉÉ UZÉlÉå xÉå qÉlÉÑwrÉ xuÉxjÉ, oÉÍsɸ, iÉåeÉxuÉÏ AÉæU SÏbÉÉïrÉÑ
WûÉåiÉÉ Wæû |

AÎalÉ MüÉ LMü lÉÉqÉ 'ÍzÉZÉÏ' Wæû | ÍzÉZÉÏ ExÉMüÉå MüWûÉ eÉÉiÉÉ Wæû,
ÎeÉxÉMüÐ ÍzÉZÉÉ WûÉå ÍzÉZÉÉ rÉxrÉÉxiÉÏÌiÉ xÉ ÍzÉZÉÏ
uÉWû kÉÔqÉ ÍzÉZÉÉ uÉÉsÉÉ AÎalÉ WûqÉÉUÉ C¹SåuÉ Wæû AÎalÉSåïuÉÉå ̲eÉÉiÉÏlÉÉqÉç
AiÉÈ ÍzÉZÉÉ WûqÉÉUå C¹SåuÉ (AÎalÉ) MüÉ mÉëiÉÏMü Wæû |
ÍzÉZÉÉ MüOûlÉå xÉå kÉqÉïpÉë¹ WÒûL zÉMü, rÉuÉlÉ, MüÉqoÉÉåeÉ, mÉÉUS,
iÉÉsÉeÉÇbÉ AÉÌS UÉeÉÉ xÉaÉU Måü ²ÉUÉ uÉÍxɸ eÉÏ MüWûlÉå mÉU | UÉeÉÉ
xÉaÉU oÉÉWÒû Måü mÉÑ§É jÉå, ÎeÉlWûÉåÇlÉå qÉWûÌwÉï AÉæuÉï Måü AÉ´ÉqÉ
qÉåÇ zÉx§É AÉæU zÉÉx§É MüÐ ÌuÉ±É xÉÏZÉÏ jÉÏ |
zÉMüÉÈ rÉuÉlÉMüÉqoÉÉåeÉÉÈ mÉÉUSÉ¶É ÌuÉzÉÉqmÉiÉå | MüÉåÍsÉxÉmÉÉïÈ
xÉqÉÌWûwÉÉ SɱÉï¶ÉÉåsÉÉÈ xÉMåüUsÉÉÈ ||
xÉuÉåï iÉå ¤Ȩ́ÉrÉÉxiÉÉiÉ kÉqÉïxiÉåwÉÉÇ ÌlÉUÉM×üiÉÈ | uÉÍxɸ uÉcÉlÉÉSè
UÉeÉlÉç xÉaÉUåhÉ qÉWûÉiqÉlÉÉ ||
(WûËUuÉÇzÉmÉÑUÉhÉ 14|18-19)
ÍzÉZÉÉ MüOûlÉå mÉU qÉlÉÑwrÉ kÉqÉïcrÉÑiÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû | pÉaÉuÉÉlÉç lÉå
aÉÏiÉÉ qÉåÇ MüWûÉ Wæû rÉÈ zÉÉx§ÉÌuÉÍkÉqÉÑixÉ×erÉ uÉiÉïiÉå MüÉqÉMüÉUiÉÈ | lÉ xÉ
ÍxÉήqÉuÉÉmlÉÉåÌiÉ lÉ xÉÑZÉÇ lÉ mÉUÉÇ aÉÌiÉqÉç ||
iÉxqÉÉcNûÉx§ÉÇ mÉëqÉÉhÉÇ iÉå MüÉrÉÉïMüÉrÉïurÉuÉÎxjÉiÉÉæ | ¥ÉÉiuÉÉ
zÉÉx§ÉÌuÉkÉÉlÉÉå£Çü MüqÉï MüiÉÑïÍqÉWûÉWïûÍxÉ ||
(aÉÏiÉÉ 16|23-24)

ÎeÉlÉMüÉå iɨuÉ MüÐ mÉëÉÎmiÉ WûÉå aÉrÉÏ Wæû. eÉoÉiÉMü oÉÉðkÉlÉå rÉÉåarÉ ÍzÉZÉÉ lÉ oÉRû eÉÉrÉ | xÉmiÉirÉÔkuÉïÇ iÉÑ cÉå¨ÉxrÉÉÈ mÉÔuÉïiÉÈ mÉ׸iÉÉåÅÌmÉ uÉÉ | mÉɵÉïiÉÈ mÉËUiÉÉå uÉÉÌmÉ xÉqÉÑ°ÕiÉæ¶É UÉåqÉÍpÉÈ || ÍzÉZÉÉ MüÉrÉÉï mÉërɦÉålÉ lÉ cÉå³ÉæuÉÉåmÉmɱiÉå | iÉixjÉÉlÉå xÉuÉïzÉÔlrÉå iÉÑ mÉËUiÉÉå uÉÉÌmÉ ÌMÇü mÉÑlÉÈ || oÉëɼhrÉxÉÔcÉlÉÉrÉæuÉÇ iÉÉÌlÉ sÉÉåqÉÉÌlÉ kÉÉUrÉåiÉç | AlrÉjÉÉ lÉ pÉuÉåSåuÉ iÉjÉÉ iÉxqÉÉixÉqÉÉcÉUåiÉç || (AÇÌaÉUÉxÉqÉ×ÌiÉ 61-63) lÉ eÉÉiÉÑ MüÉqÉÉ³É pÉrÉÉ³É sÉÉåpÉÉSè kÉqÉïÇ irÉeÉå‹ÏÌuÉiÉxrÉÉÌmÉ WåûiÉÉåÈ | ÌlÉirÉÉå kÉqÉïÈ xÉÑZÉSÒÈZÉå iuÉÌlÉirÉå eÉÏuÉÉå ÌlÉirÉÉå WåûiÉÑUxrÉ iuÉÌlÉirÉÈ || (qÉWûÉpÉÉUiÉ. LåxÉå xÉliÉ-qÉWûÉiqÉÉAÉåÇMüÐ oÉÉiÉ qÉÉlÉ sÉålÉÏ cÉÉÌWûrÉå | xÉSÉåmÉuÉÏÌiÉlÉÉ pÉÉurÉÇ xÉSÉ oÉ®ÍzÉZÉålÉ cÉ | ÌuÉÍzÉZÉÉå urÉÑmÉuÉÏiÉ¶É rÉiMüUÉåÌiÉ lÉ iÉiM×üiÉqÉç || (MüÉirÉÉrÉlÉxqÉ×ÌiÉ 1|4) ÌuÉlÉÉ rÉÎcNûZÉrÉÉ MüqÉï ÌuÉlÉÉ rÉ¥ÉÉåmÉuÉÏiÉMüqÉç ÌuÉ¥ÉårÉÇ xÉqÉxiÉÉ ÌlÉwTüsÉÉ Ì¢ürÉÉÈ || | UɤÉxÉÇ iÉή xlÉÉlÉå SÉlÉå eÉmÉå WûÉåqÉå xÉlkrÉÉrÉÉÇ SåuÉiÉÉcÉïlÉå | ÍzÉZÉÉaÉëÎljÉÇ xÉSÉ MÑürÉÉïÌSirÉåiÉlqÉlÉÑUoÉëuÉÏiÉç || ÍzÉZÉÉÇ ÍNûlSÎliÉ rÉå qÉÉåWûÉSè ²åwÉÉS¥ÉÉlÉiÉÉåÅÌmÉ uÉÉ | iÉmiÉM×ücNíåûhÉ zÉÑSèkrÉÎliÉ §ÉrÉÉå uÉhÉÉï ̲eÉÉiÉrÉÈ || (sÉbÉÑWûÉUÏiÉ) AjÉ cÉåiÉç mÉëqÉÉSÉͳÉÍzÉZÉÇ uÉmÉlÉÇ xrÉÉiÉç iÉ§É MüÉæzÉÏÇ ÍzÉZÉÉÇ oÉë¼aÉëÎljÉxÉqÉÎluÉiÉÉÇ SͤÉhÉMühÉÉåïmÉËU AÉÍzÉZÉÉoÉlkÉÉSuÉÌiɸåiÉç || (MüÉPûMüaÉ×½xÉÔ§É) rÉÌS MüÉåD qÉlÉÑwrÉ mÉëqÉÉSuÉzÉ ÍzÉZÉÉxÉÌWûiÉ ¤ÉÉæU MüUÉ sÉå iÉÉå uÉWû oÉë¼aÉëÎljÉ rÉÑ£ü MÑüzÉÉ MüÐ ÍzÉZÉÉ oÉlÉÉMüU SÉÌWûlÉå MüÉlÉmÉU iÉoÉiÉMü UZÉå. xuÉaÉÉï0 5 | 63) qÉlÉÑwrÉ MüÉå E³ÉiÉ MüUlÉå uÉÉsÉÏ oÉÉiÉåÇ rÉå xÉÉiÉ oÉÉiÉåÇ qÉlÉÑwrÉ MüÉå E³ÉiÉ MüUlÉå uÉÉsÉÏ WæÇû - .ÍzÉZÉÉ UZÉlÉÉ zÉÉx§É MüÉ ÌuÉkÉÉlÉ Wæû | ÎeÉlWûÉåÇlÉå AmÉlÉÏ E³ÉÌiÉ MüU sÉÏ Wæû. ÎeÉlÉMüÉ ÌuÉuÉåMü ÌuÉMüÍxÉiÉ WûÉå cÉÑMüÉ Wæû.

urÉxÉlÉÉåÇ xÉå SÕU UWûlÉå uÉÉsÉå.EixÉÉWûxÉqmɳÉqÉSÏbÉïxÉÔ§ÉÇ Ì¢ürÉÉÌuÉÍkÉ¥ÉÇ urÉxÉlÉåwuÉxÉ£üqÉç | zÉÔUÇ M×üiÉ¥ÉÇ SØRûxÉÉæWØûSÇ cÉ ÍxÉÎ®È xuÉrÉÇ rÉÉÌiÉ ÌlÉuÉÉxÉWåûiÉÉåÈ || EixÉÉWûÏ. zÉÔU. M×üiÉ¥É iÉjÉÉ ÎxjÉU ÍqɧÉiÉÉuÉÉsÉå qÉlÉÑwrÉ MüÉå ÍxÉή xuÉrÉÇ AmÉlÉå ÌlÉuÉÉxÉ Måü ÍsÉL RÕðûRû sÉåiÉÏ Wæû | xÉÉiÉ urÉxÉlÉ rÉå WæûÇ ±ÔiÉÇ cÉ qÉ±Ç ÌmÉÍzÉiÉÇ cÉ uÉåzrÉÉ mÉÉmÉÉήï cÉÉærÉïÇ mÉUSÉU xÉåuÉÉ | LiÉÉÌlÉ xÉmiÉ urÉxÉlÉÉÌlÉ sÉÉåMåü bÉÉåUÉÌiÉbÉÉåUÇ lÉUMåü lÉrÉÎliÉ || qÉÉiÉ×zÉÌ£ü pÉëqÉlxÉqmÉÔerÉiÉå UÉeÉÉ pÉëqÉlxÉqmÉÔerÉiÉå ̲eÉÈ | pÉëqÉlxÉqmÉÔerÉiÉå rÉÉåaÉÏ pÉëqÉliÉÏ x§ÉÏ ÌuÉlÉzrÉÌiÉÈ || (cÉÉhÉYrÉlÉÏÌiÉ 6 | 4) zÉÉx§ÉÉåÇ lÉå qÉÉiÉÉ Måü ÃmÉ qÉåÇ x§ÉÏ MüÉå mÉÑÂwÉ MüÐ AmÉå¤ÉÉ pÉÏ ÌuÉzÉåwÉ AÍkÉMüÉU ÌSrÉÉ Wæû xÉWûxÉëÇ iÉÑ ÌmÉiÉÚlqÉÉiÉÉ aÉÉæUuÉåhÉÉÌiÉËUcrÉiÉå | (qÉlÉÑ0 2 | 145) xÉuÉïuÉl±ålÉ rÉÌiÉlÉÉ mÉëxÉÔuÉïl±É mÉërɦÉiÉÈ | (xMülS0. MüÉzÉÏ0 11 | 50) xÉoÉMåü ²ÉUÉ uÉlSlÉÏrÉ xÉÇlrÉÉxÉÏ MüÉå pÉÏ qÉÉiÉÉ MüÐ mÉërɦÉmÉÔuÉïMü uÉlSlÉÉ MüUlÉÏ cÉÉÌWûrÉå | ÌuɱÉÈ xÉqÉxiÉÉxiÉuÉ SåÌuÉ pÉåSÉÈ Îx§ÉrÉÈ xÉqÉxiÉÉÈ xÉMüsÉÉ eÉaÉixÉÑ || (SÒaÉÉïxÉmiÉzÉiÉÏ 11 | 6) qÉlÉÑxqÉ×ÌiÉ qÉåÇ AÉrÉÉ Wæû rÉ§É lÉÉrÉïxiÉÑ mÉÔerÉliÉå UqÉliÉå iÉ§É SåuÉiÉÉÈ | rɧÉæiÉÉxiÉÑ lÉ mÉÔerÉliÉå xÉuÉÉïxiɧÉÉTüsÉÉÈ Ì¢ürÉÉÈ || (3 | 56) . Ì¢ürÉÉMüÐ ÌuÉÍkÉ MüÉå eÉÉlÉlÉå uÉÉsÉå. ASÏbÉïxÉÔ§ÉÏ (AÉsÉxrÉUÌWûiÉ).