You are on page 1of 3

1.

1 இதழியல் - விளக்கமும் இலக்கணமும்
நம்மைச் சுற்றி நமைபெறும் நிகழ்வுகமை நைக்குத் பெரிவிக்கும் ஒரு சாெனமை இெழியல்.
ைனிெனுக்கும் ைனிெனுக்கும் இமைமய கருத்துப் ெரிைாற்றம் பசய்யும் ெணிமயச் பசய்வன
இெழ்கள். இப்ெணிமய முமறமய பசய்யும் இெழ்கமை,
அவற்றின்
பசயல்ொடுகமை - அமைப்புகமைக் பகாண்டிருப்ெது இெழியல் துமறயாகும்.
‘குடியரசின் காவல்நாய்’ (Watch Dog Of Democracy) என்றும், ‘குடியாட்சியின் காப்புத்
மெவமெ (Press is a Guardian Angel Of Democracy) என்றும் இெழ்கள் அமைக்கப்பெறும்.
இமவ குடியாட்சியின் நான்காம் தூணாக (Fourth Estate For Democracy) விைங்குகின்றன.
‘ொர்த்துப் ொர்த்து அறிவு பெறுவெற்கு இமண மவபறான்றுமில்மை. அெற்குெவியாக இந்ெ
நவீன உைகில் அமைந்துள்ை சாெனங்களில் முக்கியைானமவ பசய்தித்ொள்களும்
சஞ்சிமககளுைாகும். அவற்மற உருவாக்கி நைத்தும் ெத்திரிமகத் பொழிமை ஆங்கிைத்தில்
சுருக்கைாக Journalism எனக் கூறப்ெடுகிறது’ என்று திரு. N.மவம்புஸ்வாமி ‘ெத்திரிமக
இயல்’ என்ற நூலில் கூறுவது ‘இெழியல்’ என்ெமெ அறிமுகப்ெடுத்தி விைக்குகிறது.
‘இெழியல்’ என்ற பசால் ஆரம்ெ காைத்தில் ெத்திரிமககளுக்கு - குறிப்ொக அன்றாைம்
பவளிவரும் பசய்திப் ெத்திரிமககளுக்கு எழுதுவமெ ைட்டும் குறிப்ெொக
இருந்ெது. நாைமைவில் இந்ெச் பசாற்பறாைரின் பொருளும் ஆைமும்
விரிவுெட்ைன. மிகுைக்கள் பொைர்புக்கான பசய்திகமையும் ொர்மவகமையும் பொகுத்துச் சமூக
உணர்வுகமைத் ெட்டிபயழுப்பும் முக்கியைான சமுொய அங்கம் எனக் கூறத்ெகும் அைவு பொருள்
விரிவு பகாண்ைது.
இெழியலுக்குப் ெை அறிஞர்கள் ெல்மவறு விைக்கங்கமைத் ெந்துள்ைனர்.
காட்ைாகச் சிைவற்மறக் காண்மொம்.

எடுத்துக்

‘இெழியல் என்ெது பொதுைக்கள் பொைர்புக்குரிய புதிய சாெனங்கமைப் ெயன் ெடுத்திப்
பொதுச் பசய்திகமையும் பொதுக் கருத்துகமையும் பொழுதுமொக்குகமையும் முமறயாக
நம்பிக்மகக்குரிய வமகயில் ெரப்புவொகும்’ என மைாட் (Mott) என்னும் அறிஞர் கூறுகிறார்.
‘பசய்திகமைத் திரட்டுவதும் ெரப்புவதும் இெழியல் என்று சுருங்கச் பசால்ைைாம்’ என்ெது
ஆ.பி. அந்மொணி இராசு என்ொரின் கருத்து (இெழியல் : ஓர் அறிமுகம், ெ. 2).
மசம்ெரின் இருெொம் நூற்றாண்டு அகராதி (Chamber’s Twentieth Century Dictionary)
‘பொது இெழ்களுக்கு எழுதுெல், அவற்மற நைத்துெல் ஆகிய பொழிமை இெழியல் எனப்ெடும்’
என்று கூறுகிறது. இெழியலின் ைற்பறாரு ென்மைமய மைத்யூ ஆர்னால்டு எடுத்துக் காட்டுகிறார்.
‘அவசரத்தில் பிறக்கும் இைக்கியமை இெழியல்’ என்ெமெ அது. இெழியல் என்ெது ஏமனய
ெமைப்பிைக்கியம் மொன்று நிொனைாக எழுெப்ெடுவென்று. அன்மற
மசகரிக்கப்ெட்டு - அச்சிைப்ெட்டு பவளிவரும் ென்மையுமையது என்ெமெ இென் கருத்து.
பவப்ஸ்ைரின் மூன்றாவது ென்னாட்டு அகராதியில்
(Webster’s Third International Dictionary) ‘பவளியிடுவெற்காகமவா, ெதிப்பிப்ெெற்காகமவா,
ஒலிெரப்புவெற்காகமவா நமைமுமற ஈடுொடுள்ை விவரங்கமைத் பொகுப்ெதும் எழுதுவதும்
பசப்ெனிடுவதும் இெழியல்’
என்னும் விைக்கம் ெரப்ெட்டுள்ைது.
மைற்கண்ைவற்றின் அடிப்ெமையில் இெழியலின் இைக்கணத்மெ,
ெகவல்கமை
ைக்களுக்குத் பெரிவிப்ெது, உரிய மநரத்தில் ெருவது, நடுவு நிமையுைன் பசயல்ெடும் ைக்களின்
சுெந்திரத்மெக் காப்ெது என வமரயமற பசய்யைாம்.

கடிதம் என்பது இச்ச ொல்லின் சபொருளொகும். தரம் இவற்றிற்கு ஏற்பவும். இெழியமைத் ெமைமைப் ெடுத்துவனமவ என்ெது நன்றாக விைங்குகிறது அல்ைவா! 1. East. ‘சகஜட்’ (Gazette) என்ற ச ொல்லும் இதழ் என்ற சபொருளில் சதொடக்கக் கொலத்தில் பைின்று வந்துள்ளது.1. அவற்றின் வழகப்பொட்டிற்கு ஏற்பவும். அவற்ழறப் படிப்பவர் நிழலக்கு ஏற்பவும் சபொது இலக்கணம் வகுப்பது இைலொத ச ைல். பூக்கள் பபொலபவ அன்றொடம் புதிது புதிதொக உருவொவதொலும் பத்திரிழகழை ‘இதழ்’ என்றனர்.1. வொரம் பதொறும் வருவனவற்ழற வொர இதழ்கள் என்றும் திங்கள் பதொறும் சவளிவரும் இதழ்கழளத் திங்களிதழ்கள் என்றும் கூறுவர். இது எமெ உணர்த்துகிறது? இெழியலுக்குப் பின்னர் அறிவியல் வைர்ச்சியினால் உருவான அமனத்துச் பசய்தித் பொைர்புச் சாெனங்களும் இெழியலிலிருந்து பிறந்ெனமவ.எழுதும் முறைகள் இதழ்களின் இலக்கணத்ழத வழரைறுப்பது கடினம்.2 இதழ் .159 . Journalism எனும் ஆங்கிலச் ச ொற்கள் எவ்வொறு உருவொகிப் சபொருள் தந்தன என்பது முன்னர் விளக்கப்பட்டது. பின்பு பத்திரிழககள் ைொவும் இப்சபைரொபலபை அழைக்கப்படலொைின. பல்பவறு வழகைொன இதழ்கள் உள்ளன. நொணைத்தின் சபைரொகிை Gazette என்ற சபைபர நொளழடவில் அன்பனொர் படித்த ச ய்திப் படிவங்களுக்கும் ஆகுசபைரொகிவிட்டது என்று Encyclopaedia Brittanica (Vol 16. 1. page 403) விளக்கம் தருகின்றது. பொமைக்காட்சியும் உருவானமொமெ மின்னணு இெழியல் (Electronic Journalism) உருவாகிவிட்ைது. தைிைில் நொளிதழ்கழள ‘நொபளடுகள்’ என்றும். Gazette என்பது ஒரு நொணைத்தின் சபைர். சவளிைீட்டு நிழல. கொலொண்டிதழ்கள். ‘ெத்திரிமககமைா வாபனாலிமயா பொமைக்காட்சிமயா எமவயானாலும் அமவ ஆற்றும் ெணி இெழியலின் ெரந்துெட்ை வமரயறுப்புக்குள் அைங்குவமெ’ என்று ைக்கள் ெகவல் பொைர்பியல் கமைச்பசால் அகராதி (ெக். அரசு சதொடர்பொன ச ய்திகள் சவளிவரும் இதழ்கழள Gazette என்பற வைங்கி வந்தனர். Journal.1 இதழ் . நொன்கு திழ களிலிருந்து ச ய்திகள் சதொகுத்து அளிக்கப் சபறுகின்றழைைொல் News Paper (North. பூக்களில் அடுக்கடுக்கொக அழைந்திருப்பழவ இதழ்கள்.160) விைக்குகிறது. பத்திரிழக என்பது தொளடுக்கொக அழைவதொலும். பத்திரிழக என்பது வடச ொல். அழரைொண்டிதழ்கள். ஆண்டிதழ்கள் ஆகிைழவயும் உண்டு. பின்னர் இச்ச ொல் ‘பத்திரிகொ’ (Patrika) என்று சபொருள் விரிவு சபற்றது. South) என்கிற வைக்கும் வைங்கத் சதொடங்கிற்று. இதழன . பத்திரிழக நழட பற்றி இலக்கணம் கூறுவர்.வவறுபெயர்கள் இதழ் என்பது பூவிதழைக் குறிக்கும் ச ொல். இது ‘பத்ர’ (Patra) என்ற ச ொல்லிலிருந்து உருவொைிற்று. ‘ச ய்தி இதழ்கள்’ என்றும் ‘ச ய்திபைடுகள்’ என்றும். ‘தொளிழக’ என்றும் சவவ்பவறு சபைரிட்டு இன்று அழைக்கின்றனர். West.வாபனாலியும். இத்துழற இன்று ‘பத்தரிகொ விபொக்’ (பத்திரிழகத்துழற) என்று வைங்கி வருகின்றது. இதழ்களின் எழுத்தொக்க முழறகள் பற்றிை இலக்கணங்கள் ச ொல்லப்படுவதுண்டு. 16-ஆம் நூற்றொண்டில் சவனிஸ் நகரத்தில் ச ய்திப் படிவங்கழளப் படித்துக் கொட்டுவதற்கொக அைர்த்தப்பட்டவர்களுக்கு அவ்வழக நொணைம் கூலிைொக வைங்கப்பட்டது. நொள்பதொறும் சவளிைொவனவற்ழற நொளிதழ்கள் என்றும்.

Journalese என்பர். கிஸ் விதிகழளக் குறிப்பிடுகின்றொர். . எத்தழன எழுத்துகளுக்கு பைற்கண்ட ச ொற்கழளத் தவிர்க்க பவண்டும். குறிப்பொக நொபளட்டிற்குரிை இலக்கணத்ழதக் கூறும் ழகபைட்டிழன சவளிைிட்டுள்ளொர். ப. எவ்வொறு எழுதினொல் எல்பலொருக்கும் புரியும் என்பன இதில் அடங்கிைிருக்கும்’ என்று ழகபைடு குறித்துச் ப ொைபல கூறுவது இங்பக இழணத்துக் கொணத்தகும். எந்த எந்தச் ச ொற்கழள எந்த எந்த இடங்களில் பைன்படுத்தலொம்? The என்னும் ச ொல்ழல எங்பக ப ர்க்கலொம்? எங்பக ப ர்க்கக் கூடொது? என்பழதசைல்லொம் இச் ிறுநூல் வழரைறுத்திருக்கிறது. இபத நூல் கிஸ் விதி (Kiss Rule) பற்றியும் (Keep It Short And Simple) (Adman’s Language. சுருக்கைொகவும் எளிழைைொகவும் இருக்க பவண்டும் என்பபத அவ்விதி. இத்தழகை ைன உறுத்தல்கள் இல்லொைல் படிப்பவர் ைனத்ழதப் பக்குவைொய்ச் சுண்டி இழுக்கும் பொங்கும் எழுத்துக்குரிை முக்கிைைொன இதழ் இலக்கணம் ஆகும். தினத்தந்திைின் ஆ ிரிைரொக இருந்த ி.xx) என்று உலகம் சுற்றிை தைிைரொம் ‘ப ொைபல’ கூறுவதும் கூட இதைின் இலக்கணத்ழதத் சதளிவுறுத்துவதுதொன். இதழைப் படிப்பவர் உள்ளத்தில் ஒரு சவறுப்ழப அல்லது சநருடழல ஏற்படுத்தும். பதிப்பு முழற என்ன. தைிழ் இதழ்களுக்கு இத்தழகை வரம்பு நூல் இன்றிைழைைொதது’ (தைிழ் இதழ்கள்.பொ. ‘ஆங்கில சைொைிைில் சவளிவரும் ிறந்த நொளிதழ்கள் ஒவ்சவொன்றிலும் அதன் உரிழைைொளர் ‘நழடநூல்’ (Style Book) என்னும் ஒரு நூழல சவளிைிட்டிருக்கின்றனர். இந்நூலிற் கூறப்பட்டிருக்கும் வரம்புகட்கு உட்பட்பட ஒவ்சவொரு நொளும் அந்த நொளிதழ் உருவொகிறது.69) என்ற நூல் குறிப்பிடுகின்றது. ஆதித்தனொர் இதழ்களுக்கு.71) கூறுகிறது. ‘எத்தழகை ச ொற்கழள உபபைொகிக்கலொம். கடினைொன சைொைிநழட. வழரமுழறகழளயும் சகொண்டு எழுதுவபத பத்திரிழககளுக்குரிை எழுத்து நழட’ என்று Adman’s Language (ப. ைக்கள் பைன்படுத்தும் ச ொற்கழளயும். ‘ஆைத்தச் ச ொல் சதொடர்கழளயும் (ைரபுவைிச் ச ொற்சறொடர்). சவல்ஸ் குறிப்பிடுழகைில். இதழ்கள் ைொருக்குரிைன என்பழதக் கருத்தில் சகொண்டு சவளிைிடப் சபறுதல் பவண்டும். ப. அது பின்வருைொறு: ‘எவ்வொறு தகவழலப் பரப்புவது? என்பது பற்றி G.