You are on page 1of 1

Ibat -ibang Tunog ng Sasakyan

Broom broom

wang wang wang

Tsu tsu

Pot pot

beep beep beep