BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2008

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐÁP ÁN
Môn thi: VẬT LÍ - Không phân ban

Câu số
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

Mã đề thi
128
A D B A B B C B A C D C C A C C B B B A D A C D D B A D B B D C C C A D A

160
A A C D A B C B D A C C B A D C B D B B D A A A C B C C A B D C B D D D D

251
D B D C B B D A C C C A A C B B C C B A A B B A C D D A A D C B D D C A A

327
D B D B C B B D C D A A D B B C D A C D C C A A C C B A A A D D C A D B B

402
A C C D A C D C C B D B B C B B D B B C D B D C D C A A B D B A A A A C A

487
A A A B C A D D B C A C C B B C D B C C C A D A A B D D D B A D C B D D A

562
D C C B C C C A D D C A D B C C D A B D D B A A A A A B A B A D B C D B B

634
C C C B B B B D B A D A D B A C D D A C D A A D D C B A C D B A C C A C B

690
B C B B D D B A C D B D A A B A D D A A D A D C C C A A C A B C D B C C C

753
A B D C C A B B A C C A D C C A A B D C A C B C D C D B D B B D B A A D D

839
B A A D C D C B B C D B D B B D A B B D D A C D D C C C A A B C D B C A A

971
D B A B C C A A C B A A D D D B C A C B C A D C A A B D D A C B B B C D D

Trang 1/2

Câu số
38. 39. 40.

Mã đề thi
128
A D D

160
A B C

251
D D B

327
A B C

402
A D D

487
C B B

562
D C B

634
B A D

690
B D B

753
D B A

839
A A C

971
D C B

Trang 2/2