You are on page 1of 25

Na osnovu člana 7. stav 2. alineja 7. i člana 9. stav 1. alineja 2.

Zakona o društvima za
osiguranje ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 17/05, 01/06, 64/06 i 74/10), člana 12.
stav 2. Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju („Službeni glasnik Republike Srpske",
broj: 82/15) i člana 18. stav 1. alineja 2. Statuta Agencije za osiguranje Republike Srpske
("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 2/15), Upravni odbor Agencije za osiguranje
Republike Srpske, na sjednici od 02. novembra 2015. godine, donio je:
ODLUKU
O ZAJEDNIČKOJ TARIFI PREMIJA I CJENOVNIKU ZA OSIGURANjE OD
ODGOVORNOSTI ZA MOTORNA VOZILA U REPUBLICI SRPSKOJ
I - OSNOVNE ODREDBE
Član 1.
(1) Ovom odlukom propisuje se obavezna zajednička tarifa premija i cjenovnik za osiguranje
od odgovornosti za motorna vozila u Republici Srpskoj.
(2) Pojmovi koji se koriste u ovoj odluci imaju sljedeće značenje:
a) Zakon je Zakon o obaveznim osiguranjima u saobraćaju („Službeni glasnik Republike
Srpske", broj: 82/15);
b) vozilo je svako prevozno sredstvo kojim se vrši prevoz lica i stvari u drumskom
saobraćaju, a koje se pokreće snagom sopstvenog motora, kao i priključno vozilo, a u vozila se
ne ubrajaju pokretne stolice sa motorom za nemoćna lica i vozila koja se kreću po šinama;
v) osiguravač je društvo za osiguranje sa kojim se zaključuje ugovor o osiguranju od
odgovornosti za motorna vozila (u daljem tekstu: autoodgovornost);
g) ugovarač osiguranja je lice koje je sa osiguravačem zaključilo ugovor;
d) osiguranik je lice, vlasnik ili korisnik vozila čija je autoodgovornost pokrivena
(osigurana) ugovorom o osiguranju;
đ) polisa osiguranja je isprava o zaključenom ugovoru o osiguranju;
e) osigurani slučaj je saobraćajna nezgoda u kojoj je, šteta nastala zbog upotrebe vozila;
ž) vlasnik je lice koje je, u skladu sa propisima, dužno zaključiti osiguranje od
autoodgovornosti i registrovati vozilo na svoje ime;
z) korisnik je fizičko lice –vozač, koje, uz saglasnost vlasnika, koristi vozilo;
i) neovlašćeni korisnik je lice koje je u vrijeme štetnog događaja koristilo vozilo bez
saglasnosti vlasnika, a nije kod njega zaposleno kao vozač, nije ni član njegovog domaćinstva,
niti mu je vlasnik vozilo predao u posjed;
j) premija osiguranja je iznos koji ugovarač osiguranja (osiguranik) plaća na osnovu
ugovora o osiguranju.
1. Kriteriji za određivanje premijskih stopa
Član 2.
Kod određivanja premijskih stopa utvrđenih ovom odlukom, uzeti su u obzir sljedeći kriteriji
(faktori rizika):
a) vrsta i namjena vozila,
b) tehničke karakteristike vozila (snaga motora, nosivost, radna zapremina motora, broj
registrovanih mjesta u vozilu, broj zaposlenih u radionici),
v) trajanje osiguranja.
2. Klasifikacija vozila
Član 3.
1

U smislu ove odluke smatra se da je:
a) putnički automobil – motorno vozilo namijenjeno za prevoz lica, koje pored sjedišta za
vozače ima najviše osam sjedišta;
b) teretno vozilo – motorno vozilo namijenjeno za prevoz stvari;
v) taksi vozilo – putničko ili teretno vozilo koje je registrovano za javni prevoz i ima oznaku
"TAKSI";
g) autobus – motorno vozilo namijenjeno prevozu putnika koje, pored sjedišta za vozača, ima
više od osam sjedišta;
d) autobus hotela – autobus koji se upotrebljava isklučivo za prevoz hotelskih gostiju i
njihovih prtljaga od - do željezničke ili autobuske stanice, aerodroma, pristaništa i izletišta;
đ) autobus preduzeća – autobus koji služi isključivo za prevoz zaposlenih, članova
društvenih ili sportskih organizacija, školski i policijski autobus, autobus za prevoz bolesnika bez
ležajeva;
e) trolejbus – motorno vozilo namijenjeno prevozu putnika koje, osim sjedišta za vozača, ima
više od osam sjedišta i koje je zbog pogonske snage vezano za električni provodnik;
ž) traktor – vozilo na motorni pogon konstruisano da vuče, potiskuje ili nosi izmjenjiva
oruđa, odnosno koje služi za pogon takvih oruđa ili za vuču priključnih vozila;
z) motocikl – motorno vozilo na dva točka, sa bočnom prikolicom ili bez nje, kao i motorno
vozilo na tri točka ako mu težina ne prelazi 400 kg;
i) bicikl sa motorom – vozilo na motorni pogon sa dva ili tri točka čija zapremina motora ne
prelazi 50 ccm i koje ne može razviti brzinu većuod 50 km/sat;
j) prikolica – priključno vozilo namijenjeno da ga vuče vozilo na motorni pogon;
k) poluprikolica – priključno vozilo bez prednje osovine konstruisano tako da se svojim
prednjim dijelom oslanja na vučno vozilo.
II – BRUTO PREMIJA I TARIFNE GRUPE
1. Struktura bruto premije
Član 4.
(1) Bruto premija kod osiguranja od autoodgovornosti za motorna vozila sastoji se od
tehničke premije i režijskog dodatka.
(2) Tehnička premija je dio bruto premije osiguranja koji je namijenjen za pokriće obaveza
društva za osiguranje po uloženim odštetnim zahtjevima trećih oštećenih lica iz osnova osiguranja
od autoodgovornosti, uključujući i pokriće obaveza po zelenoj karti osiguranja i solidarno pokriće
za štete po neosiguranim i nepoznatim počiniocima.
(3) Režijski dodatak je dio bruto premije osiguranja koji je namijenjen za pokriće troškova
provođenja osiguranja, tj. troškova poslovanja društva za osiguranje u vrsti osiguranja od
autoodgovornosti, a koji ne može iznositi više od 30% od bruto premije osiguranja.
(4) Bruto premija se izračunava primjenom premijskog razreda, utvrđenog za pojedinačno
vozilo, na osnovnu (100%) premiju.
(5) Osnovna premija se izračunava primjenom premijskih stopa, utvrđenih za svaku tarifnu
grupu i tarifnu podgrupu posebno, na jedinstvenu osnovu.
(6) Jedinstvena osnova je premija za putničko vozilo, snage motora od 33 do 44 KW
(kilovata) i ista iznosi 396,00 KM.

2

2. Premija kod ugovorenih osiguranih suma
Član 5.
(1)Osnovna premija po svim tarifnim grupama, važi za najniže osigurane sume propisane
Zakonom.
(2)Ugovorom o osiguranju od autoodgovornosti mogu se uvećati propisane osigurane sume
društva za osiguranje, po jednom štetnom događaju i to:
a) za 50% višu osiguranu sumu, premija se povećava za 25%,
b) za dvostruko višu osiguranu sumu, premija se povećava za 50%,
v) za trostruko višu sumu, premija se povećava za 75%,
g) za četvorostruko višu sumu, premija se povećava za 100%,
d) za osmostruko višu sumu, premija se povećava za 200%.
(3)Ugovaranjem više osigurane sume, maksimalne obaveze društva za osiguranje se
povećavaju u istom omjeru za štete na licima i za štete na stvarima.
3. Kratkoročno osiguranje
Član 6.
(1)Ako se ugovori da osiguranje traje kraće od godinu dana, u zavisnosti od trajanja
osiguranja, premija iznosi:
Za trajanje osiguranja
do 7 dana
do 15 dana
do 1 mjeseca
do 2 mjeseca
do 3 mjeseca
do 4 mjeseca
do 5 mjeseci
do 6 mjeseci
do 7 mjeseci
do 8 mjeseci
preko 8 mjeseci

premija iznosi
10% od godišnje premije
15% od godišnje premije
20% od godišnje premije
30% od godišnje premije
40% od godišnje premije
50% od godišnje premije
60% od godišnje premije
70% od godišnje premije
80% od godišnje premije
90% od godišnje premije
puna godišnja premija

(2) Izuzetno, radi usklađivanja trajanja osiguranja sa datumom registracije vozila, obračunava
se premija srazmjerno vremenskom trajanju (pro rata temporis).
Član 7.
(1) Osiguravač je obavezan da, odmah kod zaključivanja ugovora, naplati premiju osiguranja
u cjelosti, u visini obračunatoj primjenom ove tarife premija za osiguranje od autoodgovornosti.
(2) Osiguravač i osiguranik mogu raskinuti ugovor prije isteka perioda na koji je zaključen
ako je osiguranik odjavio vozilo zbog uništenja, rashodovanja, stavljanja izvan saobraćaja
(mirovanja), krađe ili drugog, o čemu pisanim putem obavještava osiguravača i prilaže dokaz da
je odjava izvršena kod nadležnog organa za registraciju motornog vozila.
(3) U slučaju raskida iz stava 2. ovog člana, osiguranik ima pravo na povrat dijela premije za
neiskorišćeni period trajanja osiguranja, računajući od dana odjave do isteka važenja polise, osim
ako u osiguranom periodu nije prouzrokovao štetni događaj.
(4) Prilikom obračuna neiskorišćenog dijela premije iz stava 3. ovog člana, neiskorišćeni
dio premije utvrđuje se po principu „pro rata temporis“ na ugovorenu bruto premiju osiguranja.
3

4. Osiguranje motornih vozila sa probnim tablicama
Član 8.
Za pojedinačno osiguranje od automobilske odgovornosti motornih vozila sa probnim
tablicama premija se obračunava u procentu od jedinstvene osnove na slijedeći način:
R.br.
1.

2.

Trajanje osiguranja
Procenat od jedinstvene osnove
do 5 dana za:
- putničke automobile
10%
- vučna vozila, motocikle i prikolice
5%
- ostale vrste vozila
25%
za svaki sljedeći dan trajanja osiguranja premije iz tačke
1. se uvećavaju za 15%

5. Tarifne grupe
Član 9.
(1) Prema vrsti i namjeni, vozila se razvrstavaju u sljedeće tarifne grupe:
a) Tarifna grupa 1 – putnička vozila;
b) Tarifna grupa 2 – teretna vozila;
v) Tarifna grupa 3 - autobusi, trolejbusi, autobuske i trolejbuske prikolice;
g) Tarifna grupa 4 – vučna vozila;
d) Tarifna grupa 5 – specijalna motorna vozila;
đ) Tarifna grupa 6 – motocikli;
e) Tarifna grupa 7 – priključna vozila;
ž) Tarifna grupa 8 –vozila inostrane registracije;
z) Tarifna grupa 9 – vozila na opravci;
i) Tarifna grupa 10 – radna vozila;
(2) Prema tehničkim karakteristikama vozila se u okviru tarifnih grupa razvrstavaju u tarifne
podgrupe.
Član 10.
Osnovna premija u odnosu na jedinstvenu osnovu (396 KM) se obračunava primjenom
premijskih stopa utvrđenih za svaku tarifnu podgrupu, u okviru tarifinih grupa, na jedinstvenu
osnovu.
5.1. Tarifna grupa 1 – putnička vozila
Član 11.
(1) Za obračun osnovnih premija za tarifnu grupu 1 - putnička vozila - kriterij je snaga motora
izražena u kilovatima, a premija se računa u procentu od jedinstvene osnove primjenom sljedeće
tablice:
Tarifna
podgrupa
0101
0102
0103
0104
0105
0106
0107
0108

Snaga motora (u kW)
do 22 kW
preko 22 do 33 kW
preko 33 do 44 kW
preko 44 do 55 kW
preko 55 do 66 kW
preko 66 do 84 kW
preko 84 do 110 kW
preko 110 kW

Premijska stopa (u % od jedinstvene osnove)
71,9
85,9
100,0
114,1
128,1
146,9
175,0
207,8

4

(2) Za osiguranje "taksi vozila" obračun odgovarajuće osnovne premije uvećava se za 30%, a
za osiguranje "rent a kar" vozila obračun odgovarajuće osnovne premije se uvećava za 100%.
(3) Za osiguranje putničkog vozila vojnog invalida, civilnog invalida rata ili invalida rada koji
su prilikom kupovine vozila ostvarili poreske olakšice, obračun odgovarajuće osnovne premije se
umanjuje za 10%, ali samo za jedno vozilo.
5.2. Tarifna grupa 2 - teretna vozila
Član 12.
(1) Za obračun osnovnih premija za tarifnu grupu 2 - teretna vozila - kriterij je nosivost vozila
izražena u tonama, a premija se računa u procentu od jedinstvene osnove primjenom sljedeće
tablice:
Tarifna
podgrupa
0201
0202
0203
0204
0205
0206
0207
0208
0209

Nosivost (u tonama)

Premijska stopa (u % od jedinstvene osnove)

do 0,5 t
preko 0,5 do 1 t
preko 1 do 2 t
preko 2 do 3 t
preko 3 do 5 t
preko 5 do 7 t
preko 7 do 10 t
preko 10 do 15 t
preko 15 t

146,5
162,4
254,6
278,9
315,3
363,9
546,1
628,7
731,9

(2) U tarifnu grupu 2 - teretna vozila - spadaju: kamioni, dostavna vozila, kiperi, damperi,
auto-hladnjače sa i bez uređaja za hlađenje, autocisterne sa i bez uređaja za utovar i istovar, sedlasti
tegljači, silosi za prevoz cementa, vozila za prevoz namještaja, autokari i elektrokari, vozila za
prevoz sladoleda, vozila za prevoz putničkih automobila od proizvođača do skladišta, mješalice za
beton-mikseri, itd.
(3) Za osiguranje teretnog vozila koje povremeno ili stalno služi za prevoz eksplozivnih
materijala, tečnosti i gasova koji su zapaljivi ili mogu da zagade okolinu, a smješteni su u
posebnim sudovima (kontejnerima) na tovarnom sanduku, obračun odgovarajuće osnovne premije
uvećava se za 30%.
(4) Za osiguranje teretnog vozila "rent a car" koje se izdaje u najam bez vozača, obračun
odgovarajuće osnovne premije se uvećava za 100%.
(5) Za osiguranje teretnih "taksi" vozila obračun odgovarajuće osnovne premije se uvećava za
30%.
(6) Za osiguranje teretnog vozila za prevoz sladoleda sa uređajem za hlađenje, obračun
odgovarajuće osnovne premije se umanjuje za 20%.
(7) Za osiguranje autokara i elektrokara koji se kreću u krugu preduzeća, ali ne i one koji se
kreću u krugu aerodroma, obračun odgovarajuće osnovne premije se umanjuje za 30%.
(8) Kod osiguranja sedlastog tegljača premija osiguranja se određuje po nosivosti najveće
prikolice koju može da vuče. Ako se sedlasti tegljač koristi i za prevoz tereta i za autobusku
djelatnost primjenjuje se stopa koja je veća.
(9) Sedlasti tegljač i poluprikolica koju vuče ne smatraju se cjelinom.
(10) Sedlasti tegljač se osigurava po tarifnoj grupi 2 (teretna vozila), a poluprikolica se
osigurava posebno po tarifnoj grupi 7 (priključna vozila).

5

5.3.

Tarifna grupa 3 - autobusi, trolejbusi, autobuske i trolejbuske prikolice

Član 13.
(1) Za obračun osnovnih premija za tarifnu grupu 3 - autobusi, trolejbusi, autobuske i
trolejbuske prikolice - kriterij je namjena, vrsta i broj registrovanih mjesta, a premija se računa u
procentu od jedinstvene osnove primjenom sljedeće tablice:
Tarifna Namjena i vrsta vozila
Premijska stopa (u % od
podgrupa
jedinstvene osnove)
Međugradski javni putnički saobraćaj i autobusi turističkih organizacija
0301
a) Autobusi:
Fiksna premija
471,6
Premija zasvako reg. mesto
4,9
0302
b) Autobuske prikolice:
Fiksna premija
216,9
Premija za svako reg. mesto
3,3
Gradski i prigradski javni putnički saobraćaj
0311
a) Autobusi i trolejbusi:
Fiksna premija
330,1
Premija za svako reg. mesto
3,4
0312
b) Autobuske i trolejbuske prikolice:
Fiksna premija
151,8
Premija za svako reg. mesto
2,3
Autobusi i autobuske prikolice preduzeća, koji nisu namijenjeni javnom putničkom saobraćaju,
osim autobusa turističkih organizacija
0321
a) Autobusi:
Fiksna premija
259,4
Premija za svako reg. mesto
2,7
0322
b) Autobuske prikolice:
Fiksna premija
119,3
Premija za svako reg. mesto
1,8

(2) Pod pojmom "registrovano mjesto" podrazumijeva se registrovano mjesto za sjedenje i za
stajanje, ali ne i sjedište vozača.
(3) Zglobni autobus predstavlja cjelinu.
5.4. Tarifna grupa 4 - vučna vozila
Član 14.
(1) Za obračun osnovnih premija za tarifnu grupu 4 - vučna vozila - kriterij je snaga motora
izražena u kilovatima, a premija se računa u procentu od jedinstvene osnove primjenom sljedeće
tablice:
Vozila za koje postoji obaveza registracije
Tarifna
Snaga motora (u kW)
podgrupa
0401
do 18 kW
0402
preko 18 do 25 kW
0403
preko 25 do 33 kW
0404
preko 33 do 44 kW
0405
preko 44 do 73 kW
0406
preko 73 do 110 kW
0407
preko 110 do 147 kW
0408
preko 147 kW

Premijska stopa (u % od jedinstvene osnove)
9,2
13,8
18,4
24,1
36,7
57,4
80,4
103,3

Vozila za koje ne postoji obaveza registracije

6

Tarifna
podgrupa
0409
0410
0411
0412
0413
0414
0415
0416

Snaga motora (u kW)

Premijska stopa (u % od jedinstvene osnove)

do 18 kW
preko 18 do 25 kW
preko 25 do 33 kW
preko 33 do 44 kW
preko 44 do 73 kW
preko 73 do 110 kW
preko 110 do 147 kW
preko 147 kW

6,4
9,7
12,9
16,9
25,7
40,2
56,3
72,3

(2) U tarifnu grupu 4 - vučna vozila - spadaju poljoprivredni i drumski traktori,
motokultivatori, vozila "unimog" i "unilok", traktori-gusjeničari, autokari bez teretnog sanduka i
elektrotegljači.
(3) Premija za prikolice koje vuku vučna vozila određuje se po tarifnoj grupi 7 - priključna
vozila.
5.5. Tarifna grupa 5 - specijalna motorna vozila
Član 15.
(1) Za obračun osnovnih premija za tarifnu grupu 5 - specijalna motorna vozila -kriterij je
namjena i vrsta vozila, a premija se računa u procentu od jedinstvene osnove primjenom sljedeće
tablice:
Tarifna
podgrupa
0501
0502
0503
0504
0505

0506
0507
0508
0509
0510
0511
0512
0513

Vrsta vozila
Pogrebni automobili koji se upotrebljavaju isključivo za
pogrebne povorke
Pogrebni i automobili (kombi, furgon i sl.) koji se
upotrebljavaju za sve vrste prevoza mrtvaca
Sanitetska vozila svih vrsta sa ležajem
Policijska vozila posebne namjene i konstrukcije
Vozila za odnošenje đubreta i fekalija bez uređaja za utovar i
istovar
Autobusi koji se upotrebljavaju za stanovanje (cirkusi, građev.
preduzeća, učionica, dječije jaslice i sl.)
Vozila za kampovanje
Bibliobusi, pokretni šalteri i vozila za prevoz novca
Vozila konstruisana za zabavne parkove sa ugrađenim
uređajima
Vozila konstruktivno predviđena za prevoz košnica
Vatrogasna vozila bez radnog uređaja
Motorne sanke
Ostala specijalna motorna vozila

Premijska stopa (u %
od jedinstvene osnove)
51,6
83,2
61,7
54
88,2

103,6
92
92,9
117,4
92
80,3
25,7
115

(2) Sanitetska vozila bez ležaja, koja služe za prevoz bolesnika, osiguravaju se po tarifnoj
grupi 1 - putnički automobili.
(3) Osiguranjem od autoodgovornosti nije obuhvaćena odgovornost od upotrebe uređaja za
zabavne parkove, što je osiguravač obavezan da navede u polisi kojom osigurava vozila
konstruisana za zabavne parkove.
(4) Patrolna policijska vozila osiguravaju se kao putnički automobili, odnosno kao
motocikli.
7

5.6. Tarifna grupa 6 - motocikli
Član 16.
(1)Za obračun osnovnih premija za tarifnu grupu 6 - motocikli - kriterij je zapremina motora
izražena u kubnim centimetrima, a premija se računa u procentu od jedinstvene osnove primjenom
sljedeće tablice:
Tarifna
podgrupa
0601
0602
0603
0604
0605
0606
0607

Radna zapremina motora
u ccm

Premijska stopa (u % od jedinstvene osnove)

do 50 ccm
preko 50 do 100 ccm
preko 100 do 175 ccm
preko 175 do 250 ccm
preko 250 do 500 ccm
preko 500 do 750 ccm
preko 750 ccm

12,6
20,9
31,4
44,0
71,3
113,3
155,3

(2) U tarifnu grupu 6 - motocikli - spadaju civilni i policijski motocikli, skuteri i mopedi sa i
bez prikolice, teretni tricikli do i preko 50 ccm, bicikli sa motorom, invalidska kolica sa motorom i
vozila na tri ili četiri točka koja se registruju kao motocikli.
(3) Za osiguranje invalidskih kolica sa motorom, obračun odgovarajuće osnovne premije se
umanjuje za 30%.
(4) Za osiguranje motocikla vojnih invalida, civilnih invalida rata i invalida rada koji su
prilikom kupovine motocikla ostvarili poreske olakšice, obračun odgovarajuće osnovne premije se
umanjuje za 10%, ali samo za jedno vozilo.
(5) Za osiguranje motocikla koji se izdaje u najam, obračun odgovarajuće osnovne premije se
uvećava za 40%.
5.7. Tarifna grupa 7 - priključna vozila
Član 17.
(1) Za obračun osnovnih premija za tarifnu grupu 7 - priključna vozila - kriterij je nosivost
vozila izražena u tonama, a premija se računa u procentu od jedinstvene osnove primjenom
sljedeće tablice:
Vozila za koje postoji obaveza registracije
Tarifna
podgrupa

Nosivost (u tonama)

0701
do 1 t
0702
preko 1 do 3 t
0703
preko 3 do 5 t
0704
preko 5 do 10 t
0705
preko 10 do 15 t
0706
preko 15 do 20 t
0707
preko 20 t
Vozila za koje ne postoji obaveza registracije
Tarifna
podgrupa
0708
0709
0710

Nosivost (u tonama)
do 1 t
preko 1 do 3 t
preko 3 do 5 t

Premijska stopa (u % od jedinstvene osnove)
8,1
8,4
8,9
9,7
10,9
12
13,2

Premijska stopa (u % od jedinstvene osnove)
5,7
5,9
6,2

8

Tarifna
podgrupa
0711
0712
0713
0714

Nosivost (u tonama)

Premijska stopa (u % od jedinstvene osnove)

preko 5 do 10 t
preko 10 do 15 t
preko 15 do 20 t
preko 20 t

6,8
7,6
8,4
9,2

(2) U tarifnu grupu 7 - priključna vozila - spadaju prikolice i poluprikolice svih vrsta i
specijalne prikolice, hladnjače sa i bez uređaja za hlađenje, cisterne sa i bez uređaja za utovar i
istovar, silosi za prevoz cementa, radne prikolice i poluprikolice, agregati, kompresori i sl.
specijalne prikolice i poluprikolice za rad u poljoprivredi, prikolice za stanovanje i kamping
prikolice, karavan prikolice, prikolice na dva točka za prevoz dugačkih predmeta, prikolice za
prevoz čamaca, motocikala, automobila, prikolice autokara i prikolice koje služe za prevoz
automobila od proizvođača do skladišta trgovinskog preduzeća, prikolice koje na radilištima služe
za stanovanja, kancelarije, smještaj alata i sl.i to prema njihovoj maksimalnoj nosivosti.
(3) Kamping prikolice, prikolice agregati, prikolice kompresori i prikolice za razne namjene
na gradilištima, osiguravaju se kao prikolice od jedne tone nosivosti.
(4) Za osiguranje prikolice i poluprikolice koje povremeno ili stalno služi za prevoz
eksplozivnih materijala, tečnosti i gasova koji su zapaljivi ili mogu da zagade okolinu, a smješteni
su u posebnim sudovima (kontejnerima) na tovarnom sanduku, kao i za osiguranje prikolice ili
poluprikolice-cisterne koja povremeno ili stalno služi za prevoz ovih tečnosti i gasova, obračun
odgovarajuće osnovne premije uvećava se za 20%.
(5) Za osiguranje prikolica za prevoz havarisanih i neispravnih putničkih automobila koje se
osiguravaju prema svojoj maksimalnoj nosivosti, obračun odgovarajuće osnovne premije se
uvećava za 30%.
(6) Za osiguranje prikolica koje na radilištima služe za stanovanje, kancelariju, smještaj alata i
sl, obračun odgovarajuće osnovne premije se umanjuje za 30%.
(7) Za osiguranje prikolica na dva točka koje služe kao oslonac za prevoz balvana i drugih
dugačkih predmeta, prikolice za prevoz čamaca i motocikala za trke, a osiguravaju se prema svojoj
maksimalnoj nosivosti, obračun odgovarajuće osnovne premije se umanjuje za 20%.
(8) Za osiguranje prikolica "Crvenog krsta" i sličnih organizacija koje su namijenjene
smještaju u slučaju elementarnih nepogoda, obračun odgovarajuće osnovne premije se umanjuje za
40%.
5.8. Tarifna grupa 8 - motorna vozila inostrane registracije
Član 18.
(1) Za obračun bruto premija za tarifnu grupu 8 - motorna vozila inostrane registracije
(granično osiguranje), kriterij je da su to vozila registrovana u inostranstvu, za koje vlasnik ne
posjeduje međunarodnu ispravu o osiguranju od autoodgovornosti koja važi na teritoriji Bosne i
Hercegovine.
(2) Premija za ovu tarifnu grupu je iskazana u konvertibilnim markama (KM), primjenom
sljedeće tablice:
Trajanje
osiguranja
do 7 dana
od 8 do 15 dana
od 16 do 30 dana
od 31 do 60 dana

1
40
70
100
125

2
90
130
190
250

3
90
130
190
250

Tarifna grupa
4
5
20
30
30
40
40
60
60
90

6
30
50
70
100

7
20
20
30
40

10
30
60
80
120

9

od 60 do 90 dana

150

300

300

80

120

130

60

150

(3) Osiguranje po tarifi 8. važi samo na teritoriji Bosne i Hercegovine i klauzula o tome se
obavezno upisuje u polisu.
(4) Za osiguranje po tarifi 8. ne primjenjuje se tabela za kratkoročna osiguranja.
5.9. Tarifna grupa 9 - Vozila na opravci
Član 19.
(1) Za obračun osnovnih premija za tarifnu grupu 9 - vozila na opravci - kriterij je broj
zaposlenih radnika u automehaničarskim i autoremontnim radionicama i radionicama za pranje i
podmazivanje vozila, a premija se računa u procentu od jedinstvene osnove, primjenom sljedeće
tablice:
Tarifna
podgrupa
0901
0902
0903
0904
0905

Broj zaposlenih radnika

Premijska stopa (u % od jedinstvene osnove)

do 7
od 7 do 15
od 16 do 40
od 41 do 100
za svakog narednog radnika
dodaje se po

4,4
5,8
8,6
16,4
0,2

(2) Po tarifnoj grupi iz stava 1. ovog člana, osigurava se odgovornost za štetu pričinjenu
trećim licima pri upotrebi tuđih vozila koja je automehaničarska, odnosno autoremontna radionica
i radionica za pranje i podmazivanje vozila, preuzela radi opravke, i to kako za vrijeme probnih i
predajnih vožnji, tako i za vrijeme vožnji u krugu radionice.
5.10. Tarifna grupa 10 - radna vozila
Član 20.
(1)Za obračun osnovnih premija za tarifnu grupu 10 - radna vozila - kriterij je vrsta i namjena
vozila, a premija se računa u procentu od jedinstvene osnove primjenom sljedeće tablice:
Tarifna
podgru
pa
1001
1002
1003
1004

1005
1006
1007
1008
1009

Vrsta vozila
1. Vozila za servisnu službu sa raznim ugrađenim uređajima
2. Vozila za polijevanje i čišćenje ulica, za odnošenje đubreta i
fekalija sa uređajima za utovar i istovar, za održavanje
elektroinstalacija, za čišćenje slivnika za vodu i sl.
3. Vatrogasna vozila sa radnim uređajima
4. Vozila za dubinska bušenja, istraživanja i ostale radove u
rudarstvu i naftnoj industriji, vozila za geološka istraživanja,
pronalaženje vode i sl.
5. Kino vozila, vozila za fluorografisanje, za snimanje, vozila radiostanice, reportažna RTV vozila, vozila pokretne ambulante,
pokretne radionice, pokretne kuhinje i ostala radna vozila sa
specijalnom nadgradnjom
6. a) Kombajni
b) Samohodne specijalne kosilice, parni i motorni samohodni
plugovi i ostale samohodne radne mašine za rad u poljoprivredi
7. a) Bageri
b) Vozila konstruktivno namijenjena za posipanje drumova,
uklanjanje snijega, drobilice, motorni i parni valjci i vozila za

Premijska stopa (u
% od jedinstvene
osnove)
124,5
71,2
80,3
75,8

66,8
57,1
44,6
43,6
128,8

10

Tarifna
podgru
pa
1010

1011

1012
1013

Vrsta vozila

Premijska stopa (u
% od jedinstvene
osnove)

tabanje snijega
v) Vozila za čišćenje i glačanje leda na klizalištima
g) Autodizalice, mješalice za beton, pumpe za pretransport betona,
vozila sa uređajem za odnošenje putničkih automobila (“pauci“),
vozila sa uređajem za odnošenje kontejnera sa đubretom i sl,
auto-agregati, auto-bušilice, auto-kranovi, auto-vibratori, kopači,
vozila za presađivanje drveća, mašine za cementiranje bušotina,
podizači, samoutovarivači, skreperi, ubacivači, kompaktori za
sabijanje smeća, utovarni prebacivači, utovarne lopate,viljuškari,
vozila za ispisivanje oznaka na kolovozu, vozila za planiranje
zemljišta, buldožeri i ostala radna vozila u industriji,
građevinarstvu i komunalnoj djelatnosti
8. Motorne pile
9. Ostala vozila (koja nisu posebno pobrojana)

64,5

117,1

42
110

(2) Putnička vozila koja služe za servisnu službu osiguravaju se po tarifnoj grupi 1 - putnička
vozila.
III – UVEĆANjE I UMANjENjE PREMIJE („BONUS“ I „MALUS“)
Član 21.
(1) Osiguranik ima pravo na „bonus“, odnosno obavezu na „malus“, prilikom zaključenja
ugovora o osiguranju od autoodgovornosti za određeno vozilo u svim tarifnim grupama, izuzev
kod tarifnih grupa 8 (motorna vozila inostrane registracije) i 9 (vozila na opravci).
(2) "Bonus" predstavlja smanjenje obračunate osnovne premije za vozilo kod zaključenja
naredne polise osiguranja u slučaju da osiguranik, u prethodnom mjerodavnom periodu, nije
prouzrokovao nijedan štetni događaj.
(3) Pod štetnim događajem, u smislu ove odluke, smatra se osigurani slučaj po kojem je
uložen odštetni zahtjev i utvrđena obaveza osiguravača na isplatu, nezavisno od toga da li je
odšteta isplaćena ili ne.
(4) Pod prethodnim mjerodavnim periodom, u smislu ove odluke, smatra se prethodna
kalendarska godina, a primjenjuje se na osiguranja koja počinju 01.02. tekuće kalendarske
godine do 31.01. sljedeće kalendarske godine.
(5) Umanjenje obračunate osnovne premije po osnovu bonusa može iznositi maksimalno
50%, bez obzira na vrstu vozila.
(6) "Malus" predstavlja obavezno uvećanje obračunate osnovne premije kod zaključenja
naredne polise osiguranja za vozilo osiguranika kojim je, u prethodnom mjerodavnom periodu,
prouzrokovan jedan ili više štetnih događaja.
(7) Povećanje obračunate osnovne premije po osnovu malusa može iznositi maksimalno
100%, bez obzira na vrstu vozila.
(8) U smislu ove odluke, smatra se da štetni događaj nije nastao:
a) ukoliko osiguranik nadoknadi osiguravaču sve isplaćene iznose proizašle iz štetnog
događaja prije zaključenja polise osiguranja za naredni period (otkup i regres štete),
b) u slučaju da je štetni događaj prouzrokovao neovlašćeni korisnik.
(9) Tarifne grupe kod kojih se primijenjuju odredbe o „bonusu“ i „malusu“ podijeljene su na
premijske razrede, pri čemu svaki od premijskih razreda nosi procenat smanjenja ili povećanja
11

premije u odnosu na osnovni premijski razred (R-06), koji predstavlja obračunatu osnovnu premiju
u iznosu od 100%.
(10) Primjenjuju se sljedeći premijski razredi:

R-01
R-02
R-03
R-04
R-05

% od obračunate osnovne premije
iz premijskog razreda R-06
50
60
70
80
90

R-06

100

OSNOVNI PREMIJSKI
RAZRED

R-07
R-08
R-09
R-10
R-11
R-12
R-13
R-14

110
120
130
140
150
160
180
200

ZONA MALUSA

Premijski razred

ZONA BONUSA

Član 22.
(1) Kada osiguranik prvi put zaključuje ugovor o osiguranju od autoodgovornosti za
određeno vozilo u svom vlasništvu, ili kada zaključuje ugovor o osiguranju poslije prekida dužeg
od tri godine, plaća punu osnovnu premiju (100%), osnovnog premijskog razreda R-06, u okviru
svake tarifne grupe.
(2) Ako je osiguranik imao zaključeno osiguranje od autoodgovornosti za vozilo najmanje
godinu dana i ako u prethodnom mjerodavnom periodu nije prouzrokovao štetni događaj,
osiguraniku se za određeno vozilo, kod sljedećeg obračuna premije osiguranja, odobrava jedan
(najbliži) premijski razred niže od prethodnog, najviše do premijskog razreda R-01.
(3) Umanjenje iz stava 2. ovog člana ne vrši se kod zaključivanja kratkoročnog osiguranja
(manje od jedne godine) niti nakon isteka kratkoročnog osiguranja.
(4) Ako je osiguranik, u prethodnom mjerodavnom periodu, sa vozilom prouzrokovao jedan
ili više štetnih događaja, tada se za posmatrano vozilo, prilikom sljedećeg obračuna premije
osiguranja, primjenjuje viši premijski razred od prethodnog, koji se u zavisnosti od broja štetnih
događaja kreće:
a) tri premijska razreda više, ako je osiguranik prozrokovao jedan štetni događaj,
b) sedam premijskih razreda više, ako je osiguranik prouzrokovao dva štetna događaja,
v) deset premijskih razreda više, ako je osiguranik prouzrokovao tri i više štetnih događaja.
(5) Najviši premijski razred koji se može primjeniti za vozilo osiguranika, iznosi R-14.
(6)Promjena premijskih razreda, u zavisnosti od broja štetnih događaja, definisana je na
slijedeći način:

12

Prethodni premijski
razred osiguranika
R-01
R-02
R-03
R-04
R-05
R-06
R-07
R-08
R-09
R-10
R-11
R-12
R-13
R-14

Premijski razred u koji se razvrstava vozilo osiguranika u
zavisnosti od broja štetnih događaja
3 i više štetnih
1 štetni događaj
2 štetna događaja
događaja
R-04
R-08
R-11
R-05
R-09
R-12
R-06
R-10
R-13
R-07
R-11
R-14
R-08
R-12
R-14
R-09
R-13
R-14
R-10
R-14
R-14
R-11
R-14
R-14
R-12
R-14
R-14
R-13
R-14
R-14
R-14
R-14
R-14
R-14
R-14
R-14
R-14
R-14
R-14
R-14
R-14
R-14

(7)Obračun premijskog razreda se vrši za svako vozilo pojedinačno.
Član 23.
(1) Ako osiguranik ima već stečeno pravo na umanjenu premiju, odnosno premijski razred iz
zone bonusa, to pravo može ostvariti i kod zaključenja ugovora o osiguranju od
autoodgovornosti za druga vozila iste tarifne grupe nad kojima stiče vlasništvo.
(2) U slučaju da osiguranik u svom vlasništvu ima više vozila iz iste tarifne grupe različitih
premijskih razreda iz zone bonusa, kod prenosa prava na umanjenu premiju za druga vozila nad
kojima stiče vlasništvo, primjenjuje se premijski razred koji nosi najmanje umanjenje u odnosu
na osnovni premijski razred, pri čemu se u obzir uzimaju štetni događaji koje je osiguranik
prouzrokovao u prethodnom mjerodavnom periodu.
(3) Izuzetno od stava 2. ovog člana, kada osiguranik ima više vozila iz iste tarifne grupe, od
kojih je barem jedno vozilo premijskog razreda R-03 ili nižeg, i barem jedno vozilo premijskog
razreda višeg od R-03, kod prenosa prava na umanjenu premiju za druga vozila nad kojima stiče
vlasništvo, primjenjuje se premijski razred R-03.
(4) Ostvareni premijski razred osiguranik zadržava 3 godine od datuma prekida, odnosno
isteka prethodne polise osiguranja, ukoliko u tom periodu nije bio prijavljen štetni događaj za
koji je utvrđena obaveza osiguravača na isplatu.
(5) Osiguraniku koji je bio prethodno osiguran kod drugog osiguravača u Bosni i
Hercegovini ili inostranstvu, priznaje se stečeni „bonus“ i premijski razred na osnovu priložene
kopije ranije polise osiguranja ili potvrde ranijeg osiguravača o broju godina osiguranja i
eventualno podnešenim odštetnim zahtjevima trećih lica iz osnova osiguranja od
autoodgovornosti.
Član 24.
Prenos ostvarenog umanjenja premije ne može se izvršiti na druga lica (novog vlasnika
vozila, članove porodice, članove zajedničkog domaćinstva i sl), niti sa navedenih lica na
osiguranika, osim u slučajevima:
- sa određenog fizičkog lica na njegovu preduzetničku radnju, i obrnuto,

13

- sa određenog fizičkog lica na porodično poljoprivredno gazdinstvo u kojem to fizičko lice
participira, i obrnuto,
- sa pravnog lica na drugo pravno lice u kojem je pravno lice, prethodni vlasnik vozila,
osnivač (vlasnik ili suvlasnik),
- sa fizičkog lica na jednočlano pravno lice koje to fizičko lice osniva, i obrnuto.

IV - ZAVRŠNE ODREDBE
Član 25.
(1) Sastavni dio ove odluke je Cjenovnik za osiguranje od autoodgovornosti u Republici
Srpskoj (u daljem tekstu: Cjenovnik), koji je obavezan za primjenu na teritoriji Republike Srpske.
(2) Iznosi premija u Cjenovniku su izraženi u konvertibilnim markama (KM) i odnose se na
godišnje osiguranje.
Član 26.
(1)Nadzor nad primjenom ove odluke vrši Agencija.
(2)Obavezujuće smjernice, uputstva i mišljenja o primjeni ove odluke donosi
direktor Agencije.
Član 27.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o zajedničkoj tarifi premija i
cjenovniku za osiguranje od odgovornosti za motorna vozila u Republici Srpskoj ("Službeni
glasnik Republike Srpske" br. 115/13).
Član 28.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku
Republike Srpske“.
Broj: UO-29/15
02. novembar 2015. godine
Banja Luka

Po ovlašćenju predsjednika
Upravnog odbora,broj: UO-7/15,
Darko Radić

14

PRILOG:

CJENOVNIK
za osiguranje od odgovornosti za motorna vozila u Republici Srpskoj

Tarifna podgrupa
do 22 kW
preko 22 – 33 kW
preko 33 – 44 kW
preko 44 – 55 kW
preko 55 – 66 kW
preko 66 – 84 kW
preko 84 – 110 kW
preko 110 kW

R-01
142,36
170,08
198,00
225,92
253,64
290,86
346,50
411,45

R-02
170,83
204,10
237,60
271,10
304,37
349,03
415,80
493,73

R-03
199,30
238,11
277,20
316,29
355,10
407,20
485,10
576,02

R-04
227,78
272,13
316,80
361,47
405,82
465,38
554,40
658,31

TARIFNA GRUPA 1 – PUTNIČKA VOZILA
Premijski razred
R-05
R-06
R-07
R-08
R-09
256,25 284,72 313,19
341,66 370,14
306,14 340,16 374,18
408,19 442,21
356,40 396,00 435,60
475,20 514,80
406,66 451,84 497,02
542,21 587,39
456,55 507,28 558,01
608,74 659,46
523,55 581,72 639,89
698,06 756,24
623,70 693,00 762,30
831,60 900,90
740,60 822,89 905,18
987,47 1069,76

R-10
398,61
476,22
554,40
632,58
710,19
814,41
970,20
1152,05

R-11
427,08
510,24
594,00
677,76
760,92
872,58
1039,50
1234,34

R-12
455,55
544,26
633,60
722,94
811,65
930,75
1108,80
1316,62

R-13
512,50
612,29
712,80
813,31
913,10
1047,10
1247,40
1481,20

R-14
569,44
680,32
792,00
903,68
1014,56
1163,44
1386,00
1645,78

15

Tarifna
podgrupa
do 0,5 t
preko 0,5 – 1 t
preko 1 – 2 t
preko 2 – 3 t
preko 3 – 5 t
preko 5 – 7 t
preko 7 – 10 t
preko 10 – 15 t
preko 15 t

R-01
290,07
321,55
504,11
552,22
624,29
720,52
1081,28
1244,83
1449,16

R-02
348,08
385,86
604,93
662,66
749,15
864,62
1297,54
1493,79
1738,99

R-03
406,10
450,17
705,75
773,11
874,01
1008,73
1513,79
1742,76
2028,82

R-04
464,11
514,48
806,58
883,55
998,87
1152,83
1730,05
1991,72
2318,66

TARIFNA GRUPA 2 – TERETNA VOZILA
Premijski razred
R-05
R-06
R-07
R-08
R-09
522,13
580,14
638,15
696,17
754,18
578,79
643,10
707,41
771,72
836,03
907,40 1008,22 1109,04 1209,86 1310,69
994,00 1104,44 1214,88 1325,33 1435,77
1123,73 1248,59 1373,45 1498,31 1623,17
1296,94 1441,04 1585,14 1729,25 1873,35
1946,30 2162,56 2378,82 2595,07 2811,33
2240,69 2489,65 2738,62 2987,58 3236,55
2608,49 2898,32 3188,15 3477,98 3767,82

R-10
812,20
900,34
1411,51
1546,22
1748,03
2017,46
3027,58
3485,51
4057,65

R-11
870,21
964,65
1512,33
1656,66
1872,89
2161,56
3243,84
3734,48
4347,48

R-12
928,22
1028,96
1613,15
1767,10
1997,74
2305,66
3460,10
3983,44
4637,31

R-13
1044,25
1157,58
1814,80
1987,99
2247,46
2593,87
3892,61
4481,37
5216,98

R-14
1160,28
1286,20
2016,44
2208,88
2497,18
2882,08
4325,12
4979,30
5796,64

16

TARIFNA GRUPA 3 – AUTOBUSI
Tarifna podgrupa
Međugradski javni putnički
saobraćaj
Fiksna premija
Autobusi:
Premija za svako
reg. mesto
Fiksna premija
Autobuske
Premija za svako
prikolice:
reg. mesto
Gradski i prigradski javni
putnički saobraćaj
Fiksna premija
Autobusi:
Premija za svako
reg. mesto
Fiksna premija
Autobuske
Premija za svako
prikolice:
reg. mesto
Autobusi i autobuske prikolice
preduzeća, koji nisu namjenjeni
javnom saobraćaju, osim
autobusa turističkih
organizacija
Fiksna premija
Autobusi:
Premija za svako
reg. mesto
Fiksna premija
Autobuske
Premija za svako
prikolice:
reg. mesto

Premijski razred
R-01

R-02

R-03

R-04

R-05

R-06

R-07

R-08

R-09

R-10

R-11

R-12

R-13

R-14

933,77

1120,52

1307,28

1494,03

1680,79

1867,54

2054,29

2241,05

2427,80

2614,56

2801,31

2988,06

3361,57

3735,08

9,70

11,64

13,58

15,52

17,46

19,40

21,34

23,28

25,22

27,16

29,10

31,04

34,92

38,80

429,46

515,35

601,24

687,14

773,03

858,92

944,81

1030,70

1116,60

1202,49

1288,38

1374,27

1546,06

1717,84

6,54

7,84

9,15

10,46

11,76

13,07

14,38

15,68

16,99

18,30

19,61

20,91

23,53

26,14

653,60

784,32

915,04

1045,76

1176,48

1307,20

1437,92

1568,64

1699,36

1830,08

1960,80

2091,52

2352,96

2614,40

6,73

8,08

9,42

10,77

12,11

13,46

14,81

16,15

17,50

18,84

20,19

21,54

24,23

26,92

300,57

360,68

420,79

480,90

541,02

601,13

661,24

721,36

781,47

841,58

901,70

961,81

1082,03

1202,26

4,56

5,47

6,38

7,29

8,20

9,11

10,02

10,93

11,84

12,75

13,67

14,58

16,40

18,22

513,61

616,33

719,05

821,78

924,50

1027,22

1129,94

1232,66

1335,39

1438,11

1540,83

1643,55

1849,00

2054,44

5,35

6,41

7,48

8,55

9,62

10,69

11,76

12,83

13,90

14,97

16,04

17,10

19,24

21,38

236,22

283,46

330,70

377,94

425,19

472,43

519,67

566,92

614,16

661,40

708,65

755,89

850,37

944,86

3,57

4,28

4,99

5,70

6,42

7,13

7,84

8,56

9,27

9,98

10,70

11,41

12,83

14,26

17

Tarifna podgrupa
Registrovana vučna vozila
do 18 kW
preko 18 – 25 kW
preko 25 – 33 kW
preko 33 – 44 kW
preko 44 – 73 kW
preko 73 – 110 kW
preko 110 – 147 kW
preko 147 kW
Neregistrovana vučna vozila
i vozila sa zelenim
registarskim tablicama
(poljoprivredni traktori)
do 18 kW
preko 18 – 25 kW
preko 25 – 33 kW
preko 33 – 44 kW
preko 44 – 73 kW
preko 73 – 110 kW
preko 110 – 147 kW
preko 147 kW

R-01
18,22
27,33
36,43
47,72
72,67
113,65
159,19
204,54

R-02
21,86
32,79
43,72
57,26
87,20
136,38
191,03
245,44

R-03
25,50
38,26
51,00
66,81
101,73
159,11
222,87
286,35

TARIFNA GRUPA 4 – VUČNA VOZILA
Premijski razred
R-04
R-05
R-06
R-07
R-08
29,14
32,79
36,43
40,07
43,72
43,72
49,19
54,65
60,12
65,58
58,29
65,57
72,86
80,15
87,43
76,35
85,90
95,44
104,98 114,53
116,26 130,80
145,33
159,86 174,40
181,84 204,57
227,30
250,03 272,76
254,70 286,54
318,38
350,22 382,06
327,26 368,16
409,07
449,98 490,88

12,65
19,20
25,54
33,46
50,89
79,60
111,48
143,16

15,18
23,05
30,65
40,15
61,06
95,51
133,77
171,79

17,71
26,89
35,76
46,84
71,24
111,43
156,07
200,42

20,24
30,73
40,86
53,54
81,42
127,35
178,36
229,05

22,77
34,57
45,97
60,23
91,59
143,27
200,66
257,68

25,30
38,41
51,08
66,92
101,77
159,19
222,95
286,31

27,83
42,25
56,19
73,61
111,95
175,11
245,25
314,94

30,36
46,09
61,30
80,30
122,12
191,03
267,54
343,57

R-09
47,36
71,05
94,72
124,07
188,93
295,49
413,89
531,79

R-10
51,00
76,51
102,00
133,62
203,46
318,22
445,73
572,70

R-11
54,65
81,98
109,29
143,16
218,00
340,95
477,57
613,61

R-12
58,29
87,44
116,58
152,70
232,53
363,68
509,41
654,51

R-13
65,57
98,37
131,15
171,79
261,59
409,14
573,08
736,33

R-14
72,86
109,30
145,72
190,88
290,66
454,60
636,76
818,14

32,89
49,93
66,40
87,00
132,30
206,95
289,84
372,20

35,42
53,77
71,51
93,69
142,48
222,87
312,13
400,83

37,95
57,62
76,62
100,38
152,66
238,79
334,43
429,47

40,48
61,46
81,73
107,07
162,83
254,70
356,72
458,10

45,54
69,14
91,94
120,46
183,19
286,54
401,31
515,36

50,60
76,82
102,16
133,84
203,54
318,38
445,90
572,62

18

R-01

TARIFNA GRUPA 5 – SPECIJALNA MOTORNA VOZILA
Premijski razred
R-02
R-03
R-04
R-05
R-06
R-07
R-08
R-09

Pogrebni automobili koji se
upotrebljavaju isključivo za
pogrebne povorke

102,17

122,60

143,04

163,47

183,91

204,34

224,77

245,21

265,64

286,08

306,51

326,94

367,81

408,68

Pogrebni automobili (kombi,
furgon i sl.) koji se upotrebljavaju
za sve vrste prevoza mrtvaca

164,74

197,68

230,63

263,58

296,52

329,47

362,42

395,36

428,31

461,26

494,21

527,15

593,05

658,94

122,17

146,60

171,03

195,46

219,90

244,33

268,76

293,20

317,63

342,06

366,50

390,93

439,79

488,66

106,92

128,30

149,69

171,07

192,46

213,84

235,22

256,61

277,99

299,38

320,76

342,14

384,91

427,68

174,64

209,56

244,49

279,42

314,34

349,27

384,20

419,12

454,05

488,98

523,91

558,83

628,69

698,54

205,13

246,16

287,18

328,21

369,23

410,26

451,29

492,31

533,34

574,36

615,39

656,42

738,47

820,52

182,16

218,59

255,02

291,46

327,89

364,32

400,75

437,18

473,62

510,05

546,48

582,91

655,78

728,64

Bibliobusi, pokretni (alteri i vozila
za prevoz novca)

183,94

220,73

257,52

294,30

331,09

367,88

404,67

441,46

478,24

515,03

551,82

588,61

662,18

735,76

Vozila konstruisana za zabavne
parkove sa ugrađenim uređajima

232,45

278,94

325,43

371,92

418,41

464,90

511,39

557,88

604,37

650,86

697,35

743,84

836,82

929,80

182,16

218,59

255,02

291,46

327,89

364,32

400,75

437,18

473,62

510,05

546,48

582,91

655,78

728,64

159,00

190,79

222,59

254,39

286,19

317,99

349,79

381,59

413,39

445,19

476,99

508,78

572,38

635,98

50,89

61,06

71,24

81,42

91,59

101,77

111,95

122,12

132,30

142,48

152,66

162,83

183,19

203,54

Tarifna podgrupa

Sanitetska vozila svih vrsta sa
ležajem
Policijska vozila posebne namjene
i konstrukcije
Vozila za odnošenje đubreta i
fekalija bez uređaja za utovar i
istovar
Autobusi koji se upotrebljavaju za
stanovanje (cirkusi, građev.
preduzeća, učionica, dječije
jaslice i sl.)
Vozila za kampovanje

Vozila konstruktivno predviđena
za prevoz košnica
Vatrogasna vozila bez radnog
uređaja
Motorne sanke

R-10

R-11

R-12

R-13

R-14

19

Tarifna podgrupa
Do 50 ccm
Preko 50 – 100 ccm
Preko 100 – 175 ccm
Preko 175 – 250 ccm
Preko 250 – 500 ccm
Preko 500 – 750 ccm
Preko 750 ccm

R-01
24,95
41,38
62,17
87,12
141,18
224,34
307,50

R-02
29,94
49,66
74,60
104,54
169,41
269,20
368,99

R-03
34,93
57,93
87,04
121,97
197,65
314,07
430,49

TARIFNA GRUPA 6 – MOTORCIKLI
Premijski razred
R-04
R-05
R-06
R-07
R-08
R-09
39,92 44,91
49,90
54,89
59,88
64,87
66,21 74,48
82,76
91,04
99,31 107,59
99,47 111,91
124,34 136,77 149,21 161,64
139,39 156,82
174,24 191,66 209,09 226,51
225,88 254,12
282,35 310,59 338,82 367,06
358,94 403,80
448,67 493,54 538,40 583,27
491,99 553,49
614,99 676,49 737,99 799,49

R-10
69,86
115,86
174,08
243,94
395,29
628,14
860,99

R-11
74,85
124,14
186,51
261,36
423,53
673,01
922,49

R-12
79,84
132,42
198,94
278,78
451,76
717,87
983,98

R-13
89,82
148,97
223,81
313,63
508,23
807,61
1106,98

R-14
99,80
165,52
248,68
348,48
564,70
897,34
1229,98

20

Tarifna podgrupa
Registrovana priključna
vozila
do 1 t
preko 1 – 3 t
preko 3 – 5 t
preko 5 – 10 t
preko 10 – 15 t
preko 15 – 20 t
preko 20 t
Neregistrovana priključna
vozila i prikolice i
poluprikolice sa zelenim
registarskim tablicama
do 1 t
preko 1 – 3 t
preko 3 – 5 t
preko 5 – 10 t
preko 10 – 15 t
preko 15 – 20 t
preko 20 t

TARIFNA GRUPA 7 – PRIKLjUČNA VOZILA
Premijski razred
R-01

R-02

R-03

R-04

R-05

R-06

16,04
16,63
17,62
19,20
21,58
23,76
26,14

19,25
19,96
21,14
23,05
25,90
28,51
31,36

22,46
23,28
24,67
26,89
30,21
33,26
36,59

25,66
26,61
28,19
30,73
34,53
38,02
41,82

28,87
29,93
31,72
34,57
38,84
42,77
47,04

32,08
33,26
35,24
38,41
43,16
47,52
52,27

11,29
11,68
12,28
13,47
15,05
16,63
18,22

13,54
14,02
14,73
16,16
18,06
19,96
21,86

15,80
16,35
17,19
18,85
21,07
23,28
25,50

18,06
18,69
19,64
21,54
24,08
26,61
29,14

20,31
21,02
22,10
24,24
27,09
29,93
32,79

22,57
23,36
24,55
26,93
30,10
33,26
36,43

R-07

R-08

R-09

R-10

R-11

R-12

R-13

R-14

35,29
36,59
38,76
42,25
47,48
52,27
57,50

38,50
39,91
42,29
46,09
51,79
57,02
62,72

41,70
43,24
45,81
49,93
56,11
61,78
67,95

44,91
46,56
49,34
53,77
60,42
66,53
73,18

48,12
49,89
52,86
57,62
64,74
71,28
78,41

51,33
53,22
56,38
61,46
69,06
76,03
83,63

57,74
59,87
63,43
69,14
77,69
85,54
94,09

64,16
66,52
70,48
76,82
86,32
95,04
104,54

24,83
25,70
27,01
29,62
33,11
36,59
40,07

27,08
28,03
29,46
32,32
36,12
39,91
43,72

29,34
30,37
31,92
35,01
39,13
43,24
47,36

31,60
32,70
34,37
37,70
42,14
46,56
51,00

33,86
35,04
36,83
40,40
45,15
49,89
54,65

36,11
37,38
39,28
43,09
48,16
53,22
58,29

40,63
42,05
44,19
48,47
54,18
59,87
65,57

45,14
46,72
49,10
53,86
60,20
66,52
72,86

21

Trajanje osiguranja
do 7 dana
od 8 do 15 dana
od 16 do 30 dana
od 31 do 60 dana
od 60 do 90 dana

TARIFNA GRUPA 8 - MOTORNA VOZILA INOSTRANE REGISTRACIJE
Vozilo iz tarifne grupe
1
2
3
4
5
6
40
90
90
20
30
30
70
130
130
30
40
50
100
190
190
40
60
70
125
250
250
60
90
100
150
300
300
80
120
130

7
20
20
30
40
60

10
30
60
80
120
150

22

TARIFNA GRUPA 9 – VOZILA NA OPRAVCI U AUTOMEHANIČARSKIM I AUTOREMONTNIM RADIONICAMA I RADIONICAMA ZA
PRANjE I PODMAZIVANjE VOZILA
Tarifna podgrupa
do 7
od 7 – 15
od 16 – 40
od 41 - 100
za svakog daljeg radnika dodaje
se po 1 KM

R-01
9
12
17
33

R-02
10
14
20
39

R-03
12
16
24
46

R-04
14
18
27
52

R-05
15
21
31
59

R-06
17
23
34
65

Premijski razred
R-07
R-08
R-09
18,70
20,40
22,10
25,30
27,60
29,90
37,40
40,80
44,20
71,50
78,00
84,50

R-10
23,80
32,20
47,60
91,00

R-11
25,50
34,50
51,00
97,50

R-12
27,20
36,80
54,40
104,00

R-13
30,60
41,40
61,20
117,00

R-14
34,00
46,00
68,00
130,00

23

Tarifna podgrupa
Vozila za servisnu službu sa ugrađenim
uređajima
Vozila za poliranje i čišćenje ulica, za
odnošenje đubreta i fekalija sa uređajima
za utovar i istovar, za održavanje el.
instalacija, za čišćenje slivnika za vodu i
sl.
Vatrogasna vozila sa radnim uređajima
Vozila za dubinska bušenja, istraživanja
i ostale radove u rudarstvu i naftnoj ind.,
vozila za geo. istraž., pronalaženje vode
i ost. sl. radna vozila
Kino vozila, voz. za fluorografisanje, za
snimanje, vozila radio-stanice, report.
RTV vozila, vozila pokretne ambulante,
radionice, kuhinje i ostala radna vozila
sa specijalnom nadgradnjom
Kombajni
Samohodne specijalne kosilice, parni i
motorni samohodni plugovi i ost.
samohodne radne mašine za rad u
poljoprivr.
Bageri
Vozila konstruktivno namjenjena
posipanju drumova, za uklanjanje
snijega, drobilice, motorni i parni valjci i
vozila za tabanje snijega
Vozila za čišćenje i glačanje leda na
klizalištima

TARIFNA GRUPA 10 – RADNA VOZILA
Premijski razred
R-03
R-04
R-05
R-06
R-07
R-08
R-09

R-10

R-11

R-12

R-13

R-14

R-01

R-02

246,53

295,84

345,14

394,45

443,75

493,06

542,37

591,67

640,98

690,28

739,59

788,90

887,51

986,12

140,98

169,17

197,37

225,56

253,76

281,95

310,15

338,34

366,54

394,73

422,93

451,12

507,51

563,90

159,00

190,79

222,59

254,39

286,19

317,99

349,79

381,59

413,39

445,19

476,99

508,78

572,38

635,98

150,09

180,10

210,12

240,14

270,15

300,17

330,19

360,20

390,22

420,24

450,26

480,27

540,31

600,34

132,26

158,72

185,17

211,62

238,08

264,53

290,98

317,44

343,89

370,34

396,80

423,25

476,15

529,06

113,06

135,67

158,28

180,90

203,51

226,12

248,73

271,34

293,96

316,57

339,18

361,79

407,02

452,24

88,31

105,97

123,63

141,30

158,96

176,62

194,28

211,94

229,61

247,27

264,93

282,59

317,92

353,24

86,33

103,60

120,86

138,13

155,39

172,66

189,93

207,19

224,46

241,72

258,99

276,26

310,79

345,32

255,03

306,03

357,04

408,04

459,05

510,05

561,06

612,06

663,07

714,07

765,08

816,08

918,09

1020,10

127,71

153,25

178,79

204,34

229,88

255,42

280,96

306,50

332,05

357,59

383,13

408,67

459,76

510,84

24

Tarifna podgrupa
Autodizalice, mješalice za beton, pumpe
za pretransport betona, vozila sa uređ. za
odnošenje putn. automobila (“pauci“),
vozila sa uređ. za odnošenje kontejnera
sa fekalijama i sl., autoagregati, autobušilice, autokranovi, autovibratori,
kopači, vozila za presađivanje drveća,
mašine za cementiranje bušotina,
podizači, samoutovarivači, skreperi,
ubacivači, kompaktori za sabijanje
smeća, utovarne lopate, utovarni
prebacivači, viljuškari, vozila za
ispisivanje oznaka na kolovozu, vozila
za planiranje zemljišta, buldožeri, ostala
motorna vozila u industriji,
građevinarstvu i komunalnoj djelatnosti
Motorne pile
Ostala vozila (koja nisu posebno
pobrojana)

TARIFNA GRUPA 10 – RADNA VOZILA
Premijski razred
R-03
R-04
R-05
R-06
R-07
R-08
R-09

R-10

R-11

R-12

R-13

R-14

R-01

R-02

231,86

278,23

324,60

370,98

417,35

463,72

510,09

556,46

602,84

649,21

695,58

741,95

834,70

927,44

83,16

99,79

116,42

133,06

149,69

166,32

182,95

199,58

216,22

232,85

249,48

266,11

299,38

332,64

217,80

261,36

304,92

348,48

392,04

435,60

479,16

522,72

566,28

609,84

653,40

696,96

784,08

871,20

25