You are on page 1of 5

23-7-2016

Van meten tot weten tot eten - Tegenlicht

Vanmetentotwetentoteten

V an meten tot weten tot eten

Vanmetentotwetentoteten V an meten tot weten tot eten RubenSibon 12.03.2015 ©VPROTegenlicht Vanuitzijn keukenen

RubenSibon

12.03.2015

V an meten tot weten tot eten RubenSibon 12.03.2015 ©VPROTegenlicht Vanuitzijn keukenen moestuin vertelt
V an meten tot weten tot eten RubenSibon 12.03.2015 ©VPROTegenlicht Vanuitzijn keukenen moestuin vertelt

©VPROTegenlicht

Vanuitzijn

keukenen

moestuin

vertelt

kwantitatief

zelverPeter

Joostenhoe

wemetharde

databewuster

metons

lichaamen

etenom

kunnengaan.

PeterJoosteniseen

zogenaamde

'kwantitatiefzelver'en'biohacker'.Hijkrijgtereenkickvanzoveelmogelijkaspectenvanzijnleveningetalbijte

houden.Zijnpassievoorhetnauwgezetopnemenvanbiometrischedatabegonmethardlopen:hijbegonaaneen

rondjemeteenhartslagmeterenhijraaktedirectverslaafdaanhetideedatallelichamelijkeeffectenvaneen

handelingterugtelezenzijn.Vanafdatmomentkonhij"echthelemaalgekwordenalsergeenGPS­signaalwasofals

debatterijleegwas",danhadhijzoietsvan:"danhoefikookniethardtelopen!"

Klontje boter in de ko fie

Klontje boter in de ko fie
Klontje boter in de ko fie

DeFitbit,eenarmbanddieondermeerdehartslagenhetaantalstappentelt.

VPROTegenlicht

Sindsdienishijsteeds

systematischergaan

experimenterenmet

allerleiaanpassingenin

zijnlevenwaarondereen

zogenaamdpaleodieeten

bulletproofcoffee.Zijn

progressieen

besprekingenvantoolsis

Gaandewegraaktehijer

steedsmeervanovertuigd

datdoordathijveel

bewusterisgewordenvan

wattrainingenenvoeding

methemdoen,hijerookechteengezonderenbetermensvanwordt.

TerwijlhijeenklontjeboterenMCT­olieindekoffiedoet,verteltJoostenwaaromhetveelmensengoedzoudoenals

2 min to Spreed
2 min to Spreed

zeookbewustermetvoedingomzoudengaan.Volgenshemleven"bestwelveelmensenopdeautomatischepiloot".

23-7-2016

Van meten tot weten tot eten - Tegenlicht

Mensenzijngewoontedierenendoenvooralhetliefstwatzealtijdalhebbengedaan.MaarvolgensJoostenkanhetin

eenkortetijdnauwgezetmetenvanwaterinjelichaamgebeurdveelverhelderen.Grotekansdatveelmensen

schrikkenvandiedataendanalvanzelfaanpassingeninhunlevenmaken.

Q uantitative Self

Dequantitativeselfbewegingkwamoptoenhetdankzijeenscalaaanmobieleendraagbare

apparatenmogelijkwerdomzowatalleswaterinhetmenselijklichaamgebeurdebijtehouden.Er

komensteedsmeergeavanceerdetechniekendieheteenvoudigermakenomdeeigenlichamelijke

toestandtemeten.Zowordterbijvoorbeeldgewerktaanarmbandjesdiedoormiddelvan

lichtmetingenvandebloedbaankunnennagaanwelkevoedingsstoffenerzichinhetlichaam

bevinden.

Een oermensdieet

bevinden. Een oermensdieet VPROTegenlicht Regelmatigwisselt Joostendiëtenen
bevinden. Een oermensdieet VPROTegenlicht Regelmatigwisselt Joostendiëtenen

VPROTegenlicht

Regelmatigwisselt

Joostendiëtenen

trainingenaf.Zo

experimenteerdehijeen

Dezelevensstijl,die

verdergaatdanalleen

voeding,gaatervanuitdat

hetmenselijklichaamzich

gedurendeenkele

miljoenenjarenheeft

aangepastaanheteten

zoalsdatindenatuur

gevondenkanworden.

Hetgezondstedieetis

volgensdezebewegingheteetpatroonvandeprehistorischmensdietussendevijfmiljoenentienduizendjaar

geledenopdeaarderondliep.

Opdehypevanhetoermensdieetkwam,onderbouwddoorwetenschappelijkestudies,veelkritiek.Paleontologen

stellendatwehelemaalnietgoedkunnenwetenwatmensenvroegeratenenzewijzeneropdatdemensenindietijd

gemiddeldnietouderwerdendanveertigavijftigjaar.Joostenerkentdezekritiekopzijnblog,maarzegtdatertoch

veelpositieveaspectenaanhetdieetzitten,zoalshetetenvanseizoensgroenten,­notenen­fruit,hetminimaliseren

vantoegevoegdesuikersenanderestoffenenhetverminderenvankoolhydraten.Hijmerktedathijmeerenergie

kreegenbetersliepdoorditdieet.

Biohacking

Eenconceptdatnauwverwantismetquantitativeselfis"biohacking".Indeextreemstezinvanhet

woordgaatbiohackingoverhetimplementerenvantechnologieofgenetischeaan­passingeninhet

lichaamwaardoordiensfunctieswordenverbeterd.Daarnaastgaatbiohackingookoverde

doelbewusteenopdatagebaseerdeaanpassingenindieetenleefstijlmethetdoelhetlichaambeter

telatenfunctioneren.Joostenverhoudtzichvooraltotdielaatstebetekenis.

23-7-2016

Van meten tot weten tot eten - Tegenlicht

V an persoonlijke data naar Big Data

tot eten - Tegenlicht V an persoonlijke data naar Big Data VPROTegenlicht Behalvebewustwording, ziterookeen
tot eten - Tegenlicht V an persoonlijke data naar Big Data VPROTegenlicht Behalvebewustwording, ziterookeen

VPROTegenlicht

Behalvebewustwording,

ziterookeen

wetenschappelijke

dimensieaanhetideevan

quantifiedself.Veelapps

biedendemogelijkheid

omdatateuploadennaar

decloudendanwordthet

interessant.Watvalterte

lerenuitaldie

geaggregeerdedatavan

mensendieallesoverhun

lichaambijhouden?

Persoonlijkedatawordt

BigData,welke

bijvoorbeeldbenutkan

wordenomdrastischeaanpassingentebereikenindevoedselindustrie.

Eenprehistorischdieetbijgehoudenmetappsengadgetsomdeonderzoeksresultatenvervolgensoptesturennaar

dehedendaagsecloud.Deogenschijnlijketegenstellingtussentraditioneeletenverbouwenentechnologische

vooruitgangisopgehevendoorkwantitatiefzelverPeterJoosten.

Houdtuzelfooksystematischbijwatudoet?Ofwiltudatdoen?Laathetwetenmetdecommentaarfunctiehieronder.

Reacties

1

Inloggen

Aanbevelen

Delen

Sorteren op Nieuwste

Discussieer mee

Aanbevelen ⤤ Delen Sorteren op Nieuwste Discussieer mee Jacco • één jaar geleden Even een aanvulling.

Jacco één jaar geleden

Even een aanvulling. Vroeger werden mensen gemiddeld niet oud. Als je dit leest dan denk je dus, mensen werden niet oud. Dat is echter helemaal niet waar. Er staat gemiddeld. Dus als je 10 mensen hebt en er worden er 5 honderd jaar en 5 gaan dood bij de geboorte, dan is de gemiddelde leeftijd 50 jaar. Dat geeft een heel ander beeld. De kindersterfte was zeer hoog vroeger, door ziektes en de geboorte zelf waar nogal eens wat mis ging.

1

en de geboorte zelf waar nogal eens wat mis ging. 1 △ ▽ • Antwoorden •

Antwoorden

Delen ›

Tegenlicht Mod > Jacco • één jaar geleden Dank voor deze zeer terechte opmerking. Het gaat

Dank voor deze zeer terechte opmerking. Het gaat inderdaad om gemiddelden, waarbij kindersterfte deze waarschijnlijk sterk omlaag trok.

Er zou ook nog opgemerkt kunnen worden dat