You are on page 1of 3

[PHIẾU BÀI TẬP HÓA HỌC] Thứ ngày tháng năm 2010

1) KL KIỀM (KIỀM THỔ) + H2O


2M +2 H2O → 2MOH + H2
M + 2 H2O → M(OH)2 + H2
2) KL tác dụng với HCl / H2SO4 loãng
M +2n HCl → MCln + nH2
M + nH2SO4 → M2(SO4)n + nH2 .
3) Điện phân nóng chảy KL kiềm/kiềm thổ
2MCl 2M + Cl2 .
MCl2 M + Cl2
2Al2O3 4Al + 3O2 .
4) Điện phân dung dịch
CuCl2 → ……………………………………………
NaCl + H2O → …………………………………………
5) CO2 + dd kiềm
CO2 + NaOH → …………………………………………
CO2+2NaOH → …………………………………………….
6) Tính lưỡng tính của NaHCO3
NaHCO3 + HCl →………………………………………
NaHCO3 + NaOH → …………………………………
7) Phản ứng nhiệt phân muối HCO3- , CO32-
NaHCO3 → ………………………………
Ca(HCO3)2 → …………………………
CaCO3 → ………………………………
* Phản ứng từ CO3  HCO3-
2-

CaCO3 + CO2 + H2O → .................................


Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 → ....................................
8) Phản ứng làm mềm nước cứng
Ca(HCO3)2 → ........................................
Ca(HCO3)2 + Na2CO3 → ..................................
Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 → ......................................
CaSO4 + Na2CO3 → ...................................
CaSO4 + Na3PO4 → ..........................................
9) Kim loại tác dụng với HNO3/ H2SO4 đặc nóng ( cân bằng phản ứng OXH khử bằng phương
pháp thăng bằng electron)
Cu + HNO3 loãng → NO +..........................................................
Cu + HNO3 đặc → .................................................................
Cu + H2SO4 đặc → SO2 + ........................................................

1 Vũ Thế Thuy – THPT Thái Phiên


[PHIẾU BÀI TẬP HÓA HỌC] Thứ ngày tháng năm 2010

Fe + HNO3 loãng → NO +..........................................................


Fe + HNO3 đặc,nóng → .................................................................
Fe + H2SO4 đặc,nóng → SO2 + ........................................................
Al + HNO3 loãng → N2 (hoặc N2O / NH4NO3) +........................................
Al + HNO3 đặc,nóng → .................................................................
Al + H2SO4 đặc,nóng → SO2 + ........................................................
FeO + HNO3 loãng → NO +..........................................................
FeO + HNO3 đặc → .................................................................
FeO + H2SO4 đặc → SO2 + ........................................................
10) Phản ứng tính lưỡng tính của Al và hợp chất của Al
Al + HCl → ..........................................
Al + NaOH + H2O → ................................
Al2O3 + NaOH → .................................
Al2O3 + HCl → ..................................
Al(OH)3 + HCl → .....................................
Al(OH)3 + NaOH → ....................................
* AlCl3 + NH3 + H2O → .................................
11) Phản ứng của Fe và hợp chất Fe
Fe + HCl → ....................................
Fe + Cl2 → .....................................
Fe + FeCl3 → ......................................
Fe + AgNO3 → ......................................
Fe + AgNO3 dư → ......................................
Cu + FeCl3 → ........................................
FeO + HCl → ...........................................
Fe2O3 + HCl → ......................................
Fe(OH)2 + O2 + H2O → .............................................
Fe(OH)3 → .......................................................
FeSO4 + KMnO4 + H2SO4 → ..................................
FeCl2 + Cl2 → ............................................
12) Phản ứng của Cr và hợp chất Cr
Cr + Cl2 → ....................................................
Cr + HCl → ...............................................
Cr2O3 + Al → .............................................
Cr2O3 + HCl → ................................................
Cr2O3 + NaOH → ..............................................

2 Vũ Thế Thuy – THPT Thái Phiên


[PHIẾU BÀI TẬP HÓA HỌC] Thứ ngày tháng năm 2010

Cr(OH)3 + NaOH → ...........................................


Cr(OH)3 + HCl → ...............................................
CrCl3 + Zn → ............................................
NaCrO2 + Br2 + NaOH → ...................................
K2Cr2O7 + FeSO4 + H2SO4 → ..................................
Na2Cr2O7 + NaOH → ......................................
Na2CrO4 + H2SO4 → .......................................
13) Nêu các hiện tượng và viết THỨ TỰ các ptpư xảy ra ở các thí nghiệm sau:
a. Cho từ từ dd NH3 dư + dd AlCl3 .
b. Cho từ từ dd NH3 đến dư + CuSO4.
c. Cho từ từ dd NaOH đến dư + AlCl3 và ngược lại.
d. Cho từ từ dd Al2(SO4)3 đến dư + NaOH và ngược lại.
e. Cho từ từ CO2 đến dư + NaAlO2 .
f. Cho từ từ dd HCl đến dư + NaAlO2 .
g. Cho từ từ dd Ca(OH)2 đến dư + CO2 và ngược lại.
h. Cho dd Ca(OH)2 + Ca(HCO3)2 .
i. Cho từ từ dd HCl đến dư + Na2CO3 (K2CO3) và ngược lại.
j. Cho Na + dd CuSO4.
k. Cho Ca + Al(NO3)3

3 Vũ Thế Thuy – THPT Thái Phiên