You are on page 1of 21

Department of Education

Region III
Division of Bulacan
District of Pulilan
TAAL ELEMENTARY SCHOOL
Pulilan, Bulacan

UnangMahabangPagsusulit
(UnangKwarter)

TalaanngIspesipikasyon
FILIPINO 1

MgaBatayang
Kasanayan

K to 12
Curriculum

Bilangn
garaw
Na
itinuro

BilangngP
agtataya

16

7 12

13 16

17 - 20

1. Nasasagotangtanongna:
Anoangpangalanmo?
Ilangtaonkana?
Saankanakatira?
2. Naisusulatangmgaimpormasyontungkolsasarili.
3. Naibibigayangmgapangalanngmgabaggaynaginaga
mitsatamangpangangalagangkatawan.
4. Natutukoyangmgapangalanngtao, bagay at pook.

Aralin 1:
Pagpapakilalas
aSarili.

Aralin 2:
Pagtukoysapan
galanngtao,
bagay at pook.

Department of Education
Region III
Division of Bulacan
District of Pulilan
TAAL ELEMENTARY SCHOOL
Taal, Pulilan, Bulacan
Unang Mahabang Pagsusulit
(Unang Kwarter)
FILIPINO 1
Pangalan: __________________________________________________________________________
Seksyon: ___________________________________________________Iskor:___________________
I.

II.

Pasalitang Pagsubok: Sagutin ang mga sumusunod na tanong.


(2 puntos ang bawat tamang sagot)
1. Ano ang pangalan mo?
2. Ilang taon ka na?
3. Saan ka nakatira?
Isulat sa ID ang mga impormasyong hinihingi tungkol sa iyong sarili. Iguhit ang iyong
larawan sa nakalaang maliit na kahon sa kaliwang bahagi ng ID.

Pangalan: _____________________________
Edad _________________________________
Tirahan ____________________ Pulilan,
Bulacan

III.

Pasalitang Pagsubok: Ibigay ang pangalan ng mga bagay na ginagamit sa tamang


pangangalaga ng katawan.

IV.

Isulat kung Tao, Bagay o Pook ang mga sumusunod na pangalan.


1. guro ___________
2. palengke ________
3. madre __________

4. silid aralan _______


5. damit ________

6. Department of Education
7. Region III
8. Division of Bulacan
9. District of Pulilan
TAAL ELEMENTARY SCHOOL
11.Pulilan, Bulacan
12.
13.

10.

14.UnangMahabangPagsusulit
15.(UnangKwarter)

16.

TalaanngIspesipikasyon

17.

ARALING PANLIPUNAN 1
18.

19.MgaBatayang
20.Kasanayan

21.
K

23.

25.
Bil

22.
C
24.
26.
27.
1. Naisusulatangbatayangimpormasyontungk
olsasarili: pangalan, kaarawan, edad,
tirahan, paaralan.
28.
29.
30.
31.
2. Naisusulatangbatayngimpormasyontun
gkolsasarili: pangalan, kaarawan, edad,
tirahan, paaralan.
32.
33.
34.

35.
36.

45.
46.
47.

57.
58.

37.

59.

38.

60.

39.

61.
1

40.
62.
41.
63.
42.
64.
43.
65.
44.
A
-

Pagkilalasa
Sarili

66.
67.
68.
11

69.
70.

71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79. Department of Education
80. Region III
81. Division of Bulacan
82. District of Pulilan
83. TAAL ELEMENTARY SCHOOL
84. Pulilan, Bulacan
85.
86.
87. Unang Mahabang Pagsusulit
88. (Unang Kwarter)
89. ARALING PANLIPUNAN 1
90. Pangalan:
___________________________________________________________________
91. Lagda ng
magulang:__________________________________Iskor:___________________
I.

Pasalitang pagsubok: Sabihin ang batayang impormasyon tungkol sa iyong sarili. (10
puntos).
92.
93.

Pangalan

94.
95.

Edad

96.
97.

Kaarawan0

98.
99.

Tirahan

100.
101.

Paaralan

II.

Isulat ang sagot sa mga sumusunod na batayang impormasyon tungkol sa iyong sarili. (10
puntos).
102.

Pangalan :

__________________________________________________________________

103.

Edad: ___________________

104.

Tirahan: __________________________________ Pulilan, Bulacan

105.

Kaarawan : _____________________________________________

Paaralan: Paaralang Barangay ng ___________________________

Department of Education
107.
Region III
108.
Division of Bulacan
109.
District of Pulilan
110.
TAAL ELEMENTARY SCHOOL
111.
Pulilan, Bulacan
112.
113.
106.

114.

UnangMahabangPagsusulit
115.

116.

TalaanngIspesipikasyon
117.

118.
119.

(UnangKwarter)

MgaBatayang
Kasanayan

125.
126.
1. Nakikilalaangtunogmulasaibinigayn

MTB MLE 1
120.
K to
1
2
121.
Cur
r
i
c
u
l
u
m

122.
Bilang

131.

143.
144.
145.

132.

124.
Bila

123.

171.
172.

alarawan.
2.
3.
4.
5.

127.
Nabibigkasangtamangtunogngmga
hayop, sasakyan at bagay
128.
Natutukoykungangtunog ay
likhanghayop, bagay, sasakyan.
129.
Nababalikanangmgadetalyesakwen
tongnabasa o narinig.
130.
Natutukoyangmgasalitangmagkasin
gtunog.

146.
133.
134.

173.
147.
148.
149.

174.
1

135.
136.
Una
n
g
L
i
n
g
g
o
:
T
u
n
o
g
o
H
u
n
i
n
g
m
g
a
h
a
y
o
p
,
b
a
g
a
y
,
s
a
s
a
k
y
a
n
137.

150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.

175.
176.
177.
6
178.
179.
180.

160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.

181.
182.
9
183.
184.
185.
186.
187.
12

188.
189.
190.
191.
192.
17

193.
194.

138.
Kw
e
n
t
o
:
A
n
g
N
a
w
a
w
a
l
a
n
g
s
i
K
u
t
i
n
g
139.
140.
141.
Pan
g
a
l
a
w
a
n
g
L
i
n
g
g
o
:
M
g
a
s
a
l

195.
196.
197.

i
t
a
n
g
m
a
g
k
a
s
i
n
g
t
u
n
o
g
142.
Kw
e
n
t
o
:

M
a
l
i
k
o
t
s
i
M
i
n
g
M
i
n
g

.
198.
199.
200.
201.
Department of Education
202.
Region III
203.
Division of Bulacan

205.

204.
District of Pulilan
TAALELEMENTARY SCHOOL
206.
Pulilan, Bulacan
207.
208.

209.

Unang Mahabang Pagsusulit


210.
211.

(Unang Kwarter)
MTB MLE 1

212.
Pangalan:
___________________________________________________________________
213.
Lagda ng magulang:__________________________________
Iskor:___________________
I.

Bilugan ang tunog ng larawan.


Kriiiing! Kriiiing!
Klang! Klang!
214.
2.
Wii! Wii! Wii!
Tsug! Tsug! Tsug!
215.
3.
Uuuuummm! Ummmmm!
Wii! Wiii! Wii!
216.
217.
II.
Pasalitang Pagsubok: Ibigay ang tunog ng mga sumusunod na larawan.
4.
5.
6.
1.

218.
219.

III.

Isulat ang B kung ang tunog ay likhang bagay, H kung sa hayop at S kung sasakyan.

220.

__________7.Ting! ting! ting!

221.

__________8.Twit! twit! twit!

222.

__________9.Pot!pot!pot!

223.
224.
IV.

Kulayan ang mga laruang nilikot ni Mingming sa eskaparate ni Alex.


225. Kweto: Malikot si Mingming. (3 puntos)

226.
227.
228.
229.

V.

230.
231.
232.
Iguhit ang
233.
234.

kung magkasingtunog at

kung hindi.

katas gatas

235.
236.

melon saging

237.
238.

busal kanal

239.
240.
241.
242.
243.

Department of Education
244.
Region III
245.
Division of Bulacan
246.
District of Pulilan
247.
TAALELEMENTARY SCHOOL
248.
Pulilan, Bulacan
249.
250.
251.

UnangMahabangPagsusulit
252.

(UnangKwarter)

253.

TalaanngIspesipikasyon
254.

255.

MgaBata
yang
Kasanay
an

257.
K

259.
B

258.
C

260.
N

262.
263.
264.
Nakikilalaangsalitangbilang
265.
266.
Nasasabiangbilang
267.
268.
269.
Naisusulatangsimbolo at
salitangbilang.
270.
Naisusulatangbilangngsamp
uan at isahan.
271.
272.

273.

280.

301.

274.

281.

302.

275.

282.

303.

276.

283.
1
284.

304.
1

256.

1.
2.

3.
4.

MATEMATIKA 1

277.

261.
B

305.
278.
P

285.
306.
286.

279.
0

307.
287.
1
288.

308.
5

289.

309.

290.

310.

291.

311.

292.
3
293.

312.
313.
9

294.
314.
295.
315.
296.
316.
297.
3
298.

317.

299.

318.
1

300.

319.
320.
321.

322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.

Department of Education
331.
Region III
332.
Division of Bulacan
333.
District of Pulilan
TAAL ELEMENTARY SCHOOL
335.
Pulilan, Bulacan

334.
336.
337.

Unang Mahabang Pagsusulit


338.
(Unang Kwarter)
339.
MATEMATIKA 1

340.
Pangalan:
___________________________________________________________________
341.
Lagda ng
magulang:__________________________________Iskor:_____________________
342.

I.

Bilugan ang tamang salita sa bawat simbolo.

343. 7
isa
pito`
344. 4
lima
apat
345. 9
siyam
anim
6
tatlo
anim
346.

II.

Pasalitang Pagsubok: Sabihan ang tamang bigkas sa

bawat bilang.

5
347.
348.
349.
350.

3
III.

8
Isulat ang tamang simbolo at salita.

351.

IV.

Isulat ang bilang ng bawat pangkat ng larawan.

352.
353.
354.

355.
356.
357.
358.
359.
360.
8 Isulatangbilangngsampuan at isahan.
361.
362.
363.
364.
365.
367.
368.
369.
370.
371.
373.
374.
375.
376.
377.
379.
380.
381.
382.
383.
385.
386.
387.
388.
389.

366.

372.

378.

384.

390.

391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.

408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.

Department of Education
419.
Region III
420.
Division of Bulacan
421.
District of Pulilan
422.
TAAL ELEMENTARY SCHOOL
423.
Pulilan, Bulacan
424.
425.
426.

UnangMahabangPagsusulit
427.

428.

TalaanngIspesipikasyon
429.

430.
431.

(UnangKwarter)

MgaBatayang
Kasanayan

437.
438.
439.
1. Nabibigkasnangmalakas o
mahinaangbawatlinyangawit.
440.
441.
2. Naiguguhitangibat
ibanglinya at hugis.
442.
443.
3. Nakakalikhangmgahugisgamita
ng kilos di lokomotor

MAPEH 1
432.
K to 12
433.
Curricul
um

434.

446.

459.
460.
461.

447.

436.
Bilan

435.

479.
480.

448.

481.

449.
Musika

Mod
yul
1:
Dyna

482.
14
483.
484.
485.

444.
445.
4. Natutukoyangmgapagkaingmul
asaHalaman at Hayop.

mics
450.
451.
Awit:An
g
Susi
Naka
tago

452.

486.
487.
488.
5
489.
490.

453.
Sining
Arali
n 1:
a at
1: b
454.
Ibat
iban
gliny
a at
Hugi
s
455.

491.
492.
493.
11 494.
495.
496.

456.
Edukas
yons
aPa
gpa
pala
kasn
gKat
awa
n
Mod
yul
1:
AngK
ataw
an
457.

497.

458.
Edukas
yons
aPa
ngk
alus
aga
n
Arali
n 1:
Hala

505.

498.
15 499.
500.
501.
502.
503.
504.

man
at
Hayo
pBila
ngPa
gkai
n
506.
507.
508.
509.

Department of Education
510.
Region III
511.
Division of Bulacan
512.
District of Pulilan
513.
TAAL ELEMENTARY SCHOOL
514.
Pulilan, Bulacan
515.
516.
Unang Mahabang Pagsusulit
517.
(Unang Kwarter)
518.
MAPEH 1
519.
Pangalan:
___________________________________________________________________
520.
Lagda ng magulang:__________________________________
Iskor:___________________
I.

Pasalitang Pagsubok: Bigkasin nang malakas o mahina ang bawat linya ng


awit.
522.
523.
524.
525.

Linya
Linya
Linya
Linya

1
2
3
4

521.
Ang Susi Nakatago
Ang susi nakatago
Kung saan di ko piho
Kung sakaling nasa yo
Akin na gagamitin ko

526.

II.

Iguhit ang sumusunod na linya at hugis.


5.
6.
7.
8.

III.

Tatsulok
Parihaba
Pahilis
Patayo
527.

Pagsasakilos: Gamitin ang mga bahagi ng katawan upang makabuo ng hugis.


528.
9. Siko
529.
10.Beywang
530.
11.Ulo
531.

IV.

V.

Isulat ang salitang Halaman kung ang pagkain ay mula sa halaman at Hayop
kung sa hayop.
532.
________________12.Kangkong
533.
________________13.Itlog
534.
________________14.Gatas
535.
________________15.Mangga
536.
537.
538.
539.
540.
541.
May mga bagay tayong ginagamit upang tayo ay maging malinis.
542. Hanapin ang mga bagay na ito at bilugan.
543.
544.
545.
546.
547.
548.
549.
550.
551.
552.
553.
554.
555.
556.

VI.

Alin kaya samgapagkaingitoangnagpapalusogsaiyo? Kulayanangmgaito.


557.
558.
559.
560.
561.
562.
563.

564.
565.
566.
567.
568.
569.
570.

Department of Education
571.
Region III
572.
Division of Bulacan
573.
District of Pulilan
574.
TAAL ELEMENTARY SCHOOL
575.
Pulilan, Bulacan
576.
577.
Unang Mahabang Pagsusulit
578.
(UnangKwarter)
579.
580.
EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO I
581.
Pangalan:
___________________________________________________________________
582.
Lagda ng magulang:__________________________________
Iskor:___________________
583.
I.

Kulayan mo ang larawan ng mga gawaing hilig mo.


584.
585.
586.
587.
588.
589.

II.

Alin sa mga sumusunod ang makatutulong sa iyo upang mapahusay ang iyong kaalaman?
590.
Lagya
n ng tsek (/) ang iyong sagot.
591.
592.

______

1.Nagtatanong ako sa Nanay kapag hindi ko maintindihan ang aralin.


593.

______

2.Nagtatago ako sa kuwarto kapag sa palagay ko ay mali ang aking ginagawa.

594.

III.

______

3.Tinatandaan ko ang mga parangal sa akin ngTatay.


595.
Kulayan ang mga larawang nagpapakita ng gawain upang luminis ang katawan.
596.
597.
598.
599.
600.
601.
602.
603.
604.
605.
606.
607.
608.

Department of Education
609.
Region III
610.
Division of Bulacan
611.
District of Pulilan
612.
TAAL ELEMENTARY SCHOOL
613.
Pulilan, Bulacan
614.
615.

UnangMahabangPagsusulit
616.

617.
618.
619.
620.

(UnangKwarter)

TalaanngIspesipikasyon
EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 1

MgaBatayang
Kasanayan

621.
K

623.

622.
C

624.

625.
Bilan

1.

2.

3.

4.

5.

626.
627.
628.
Nasusuriangsarilingkakayahan,
kahinaan at damdamin/emosyon.
629.
630.
Natutukoyangmgabagaynakinakailanga
nupangmapaunlad pa
angmgakakayahan at
maiwastoangmgakakulangan o
kahinaan.
631.
632.
Natutukoyangmgagawaingnakapagdud
ulotngkalinisan at kalusugan.
633.
634.
Natutukoyangmgagamitpanlinisupang
magingmalinis.
635.
636.
Natutukoyangmgapagkaingmainamsak
alusugan.

637.
638.

662.
663.
664.

694.
695.

639.

696.

640.

697.

641.

698.

642.

699.
13
700.

643.
A

701.
644.
702.
645.
703.
646.
647.
P

704.
46
705.

648.

706.

649.

707.

650.

708.

651.

692.

709.

652.

710.

653.

711.

654.

712.

655.

713.
7-10
714.

656.
A

715.
657.
716.
658.
717.
659.
718.
660.
P
661.

719.
720.
11-

721.
722.
723.
724.
725.
16726.
727.
728.
729.
730.
731.