You are on page 1of 2

NAMA : ________SKEMA JAWAPAN________________

KELAS: 5PPJ

MODUL O5 : PENGENALAN KEPADA PEMPROSESAN PERKATAAN


Latihan :
1. Nyatakan perisian aplikasi yang terkandung dalam pakej MS Office.
i.
ii.
iii.

MS _______________________
MS _______________________
MS _______________________

2. Lengkapkan prosedur menentukan opsyen pencetak set defult printer di bawah.


i.
ii.

Klik START pada Task bar


Klik ____________________________________

iii.
iv.
v.

Klik ____________________________________
Klik Printers and Hardware
Klik butang kanan tetikus pada pencetak pilihan. ( Paparkan meneu
opsyen)

vi.

Klik ____________________________________

vii.

Klik ____________________________________

3. Senaraikan prosedur memulakan Microsoft Word 2003.


i.

Klik __________________________________________

ii.

Klik __________________________________________

iii.

Klik __________________________________________

4. Nyatakan langkah langkah untuk menutup fail


i.

Klik _______________________________

ii.

Klik _______________________________

5. Isikan kotak kosong dengan jawapan yang betul.