You are on page 1of 16

PIERWSZA BEZPATNA GAZETA REGIONALNA

od 2006 r.

R E K L A M A

Kdzierzyn-Kole

Racibrz

Wodzisaw lski

DWUTYGODNIK | ISSN: 2080-3664 | rok XI | 27 lipca 2016 | Nr 15 (216)

GazetaInformator.pl

REGION POLICJA

REGION EKOLOGIA

Potrjne wito wodzisawskiej policji

Przyjemne z poytecznym, czyli


edukacja ekologiczna podczas wakacji
Harcerska Akcja Letnia to przede wszystkim obozy,
podczas ktrych modzi ludzie ucz si szacunku do
przyrody i siebie nawzajem.
Czytaj wicej str. 6

Otwarcie zmodernizowanej komendy, wrczenie odznacze, mianowa


i wyrnie oraz 97. rocznica powoania Policji Pastwowej okazj do
zorganizowania apelu w wodzisawskiej Komendzie Powiatowej Policji.
Fot. Katarzyna Czy

TRZY WZGRZA
WITUJ 1. URODZINY
Rodzinny Park Atrakcji w
Wodzisawiu ma ju roczek. Z tej okazji wyprawiono huczne urodziny,
na ktrych nie zabrako
wielu atrakcji.
Z okazji 1. urodzin Rodzinnego Parku Rozrywki Trzy
Wzgrza 24 lipca odby si Festiwal Atrakcji. Podczas wyda-

rzenia w wodzisawskim parku


miay miejsce midzy innymi
pokazy Street Workout, animacje dla dzieci, pokazy zaj tness i zumby czy Mini Jam na
Skate Parku oraz wiele innych
niespodzianek dla mieszkacw miasta.
JK
Fot. Justyna Koniszewska

KATARZYNA CZY

22 lipca o godz. 12:00 na


placu przed Komend Powiatow Policji w Wodzisawiu l.
rozpocz si uroczysty apel z
okazji obchodw wita Policji, wrczenia mianowa oraz
wyrnie zasuonym funkcjonariuszom i pracownikom
cywilnym, a take otwarcia
wyremontowanej i zmodernizowanej siedziby wodzisawskich policjantw.
Suba w policji to nie
tylko realizowanie codziennych obowizkw, ale przede
wszystkim misja suenia
drugiemu czowiekowi, czsto z naraeniem ycia i zdrowia mwi komendant KPP
podinsp. Jarosaw Grudziski. Bycie policjantem to codzienny trud i wysiek, to podejmowanie stara na rzecz
utrzymania adu i praworzdnoci w naszym powiecie. Za
ten wysiek i sub serdecznie
wam dzikuj doda.
Oprcz podzikowa, kilkudziesiciu funkcjonariuszy
otrzymao akty mianowania
na wysze stopnie. Szczeglne
wyrnienie, brzowy medal,
otrzyma starszy sierant ukasz Rybicki, ktry w ubiegym
roku przez ponad 20 minut
reanimowa nieprzytomnego
wodzisawianina, czym uratowa mu ycie. Listy gratulacyjne tray te do rk piciu pracownic Komendy.
Kolejnym wanym elementem uroczystoci byo
otwarcie i powicenie wyremontowanego budynku komendy. - Dzisiejszy dzie to
dla nas wszystkich wielkie
wito. Wreszcie nasz garnizon ma godne miejsce pracy,
siedzib z prawdziwego zdarzenia. Moemy powiedzie,
e dzi nasz garnizon w peni
wkroczy w XXI wiek powie-

WODZISAW LSKI ROZRYWKA

Wadze policji i przedstawiciele samorzdu yczyli funkcjonariuszom wewntrznego


spokoju, satysfakcji z wykonywanej pracy i szczliwych powrotw z kadej suby.

dzia prezydent Wodzisawia,


Mieczysaw Kieca.
W tegorocznych obchodach wita Policji oprcz
funkcjonariuszy i ich rodzin
wzili take udzia m.in. Ko-

mendant Wojewdzki Policji


w Katowicach insp. Krzysztof Justyski, przedstawiciele
wadz samorzdowych szczebla powiatowego i gminnego ze starost wodzisawskim

Ireneuszem Serwotk na czele, Komendant Powiatowej Policji w Raciborzu, Komendant


Powiatowej Stray Poarnej,
Komendant Stray Miejskiej
w Wodzisawiu l., a take
ksidz dziekan Janusz Badura
i kapelan policji ks. Joachim
Gondro. Ponadto uroczysto
zostaa uwietniona przez
obecno Kompanii Honorowej Oddziau Prewencji w Katowicach oraz Orkiestry KWP
w Katowicach.
Po zakoczeniu ocjalnej
czci gocie mogli zwiedzi
budynek komendy oraz stoisko przygotowane przez wodzisawskich policjantw, a na
dzieci czekaa policyjna maskotka Pies Sznupek.

Zobacz ca fotorelacj

Wodzisawski Rodzinny Park Atrakcji zdoby wyrnienie


w prestiowym konkursie Top Inwestycje Komunalne
2016. Zwycizcw pitej edycji oglnopolskiego plebiscytu
wyonia Rada Konsultacyjna pod przewodnictwem Andrzeja Dery, sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP
oraz czytelnicy serwisu Portalsamorzadowy.pl.

R E K L A M A

Nowy oddzia
w Wodzisawiu l.

terminale patnicze
kasy fiskalne
mobilne kasy
i drukarki skalne

16
ulica w. Jana Wodzisaw
l. ul. w. Jana 16, tel. 32 440 89 88
Racibrz, ul. Klasztorna 12, softib.pl, tel. 32 415 98 18
Kdzierzyn-Kole, ul. W. Planetorza 9/2, 77 482 67 47

2 Druga strona

27 lipca 2016, nr 15 (216)

<< GazetaInformator.pl

WODZISAW LSKI POLICJA

Wdrowcy wbrew wasnej woli


Tolkien pisa, e nie kady bdzi, kto wdruje, ale trzeba pamita, e wiele osb znika z domw
z innych powodw ni ch przeycia przygody.
katarzyna czy

23 lipca obchodzimy Dzie


Wczykija wito mionikw wdrwek, podry i wycieczek. W tym dniu warto jednak te pamita o osobach,
ktre znalazy si z dala od domu w wyniku trudnych, a czasem niebezpiecznych sytuacji
yciowych o zaginionych.
Wedug policyjnych statystyk w 2014 r. zagino 20 845
osb. To ponad 1200 wicej
ni w 2013 r. i o ponad 5,5 tysica wicej ni przed dekad.
Prawie poowa zaginionych do
dzieci i modzie do 18. roku
ycia! Na szczcie wikszo
z nich odnajduje si w cigu
dwch tygodni od dnia zaginicia, a a 95 % dzieci wraca
do domw w cigu pierwszych
siedmiu dni.
Take w naszym powiecie mamy do czynienia z tym
zjawiskiem. W ubiegym roku
Komenda Powiatowa Policji
w Wodzisawiu l. otrzymaa
97 zgosze o zaginiciu, a w
tym roku - 53. Obecnie trwaj poszukiwania czterech osb.
Kom. Marta Pydych, oficer
prasowy wodzisawskiej KPP,
podkrela jednak, e skuteczno funkcjonariuszy jest bardzo wysoka. - W roku ubiegym odnotowano 97 zagini,
z czego wszystkie udao si zakoczy. A dodatkowo odnale dwie osoby, ktre zaginy
we wczeniejszych latach.
Co zatem naley zrobi,
kiedy podejrzewamy zaginicie bliskiej osoby? Przede
wszystkim, jeli nie potrafimy
odnale jej samodzielnie, a
istniej powane i uzasadnio-

ne obawy, e jej nieobecno


moe wiza si z zagroeniem
dla ycia i zdrowia, powinnimy powiadomi policj. To
mit, e ze zgoszeniem trzeba
czeka 24 lub 48 godzin. Policja podkrela, e nie naley ba
si wszczcia faszywego alarmu, bo czasem tylko szybka
reakcja moe kogo uratowa.
Co wane, jeli nie ma innej
moliwoci, zgoszenia mona dokona take telefonicznie lub mailowo. - W przypadku otrzymania informacji
o zaginiciu osoby drog telefoniczn, mailow lub pocztow niezwocznie kontaktujemy si ze zgaszajcym w
celu przyjcia od niego zawiadomienia o zaginiciu osoby
wyjania oficer prasowy raciborskiej policji, podkom. Mirosaw Szymaski. Zwraca on
te uwag na fakt, e jednostka
odpowiedzialna za poszukiwania wsppracuje z szeregiem
innych sub i instytucji. - Wielokrotnie do dziaa w ramach
pomocy angaowane s inne
suby mundurowe, jak Pastwowa Stra Poarna, Ochotnicza Stra Poarna, Wojsko,
Stra Graniczna. Informacja
jest take w wielu przypadkach przekazywana do przedstawicieli mediw lokalnych
lub krajowych w zalenoci od
skali podejmowanych dziaa.
Sprawdzane s szpitale czy
np. osoba zaginiona nie zostaa tam przewieziona w wyniku
rnych okolicznoci yciowych tumaczy funkcjonariusz. Dziki takiej wsppracy udao si unikn tragedii
w styczniu tego roku, kiedy do
pnych godzin wieczornych

KOMENTARZ NA GORCO
Kom. Marta Pydych
Specjalista Jednoosobowego
Stanowiska ds. Prasowo-Informacyjnych Komenda Powiatowa Policji w Wodzisawiu lskim
Skuteczno wodzisawskiej policji w odnajdowaniu
osb zaginionych jest bardzo
wysoka. W roku ubiegym
udao si pozytywnie zakoczy wszystkie postpowania
w sprawie poszukiwa tych
osb. A dodatkowo odnalelimy dwie osoby, ktre zaginy we wczeniejszych latach.

Bardzo pomocna jest tutaj


Cywilna Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza z Jastrzbia
Zdroju, ktra w czasie wolnym pomaga w poszukiwaniach osb i ma stay kontakt
z policjantami. Czasami zdarza si jednak tak, e ludzie
kontaktuj si z nami i prosz
by nie zdradza ich obecnego
miejsca pobytu. Przewanie
ma to miejsce wwczas, gdy
chodzi o konflikty w rodzinie
albo przy problemach finansowych. Cz tych osb uwaa,
e ucieczka to jedyne rozwizanie.

Zesp ds. Poszukiwa i


Identyfikacji Osb naszej komendy kade zawiadomienie
o zaginiciu traktuje priorytetowo i z zaangaowaniem. Jak
mwi jego czonkowie, najtrudniejsze s te poszukiwania, w ktrych chodzi o ludzkie ycie i zdrowie. Gdy jest
informacja, e kto ma zamiar
popeni samobjstwo, zaangaowani s wszyscy policjanci oraz inne suby i rodki.
Kiedy jednak udaje si odnale kogo takiego, to czuje si
satysfakcj z tej pracy i rado,
e nic temu czowiekowi si nie

stao. e przyczynilimy si do
uratowania czyjego ycia.
Wiksza liczba zagini jest
zgaszana latem. Dotyczy to
zwaszcza osb nieletnich i
jest bezporednio zwizana z
wakacjami. Modzi ludzie czsto wtedy uciekaj z domw,
chcc przey jak przygod,
a rodzice zaniepokojeni zawiadamiaj nas o zaginiciu. Zazwyczaj jednak te osoby same
powracaj do swoich domw
albo s odnajdowane przez nas
na dworcach, u znajomych czy
w innych miejscach, w ktrych
skupiaj si modzi ludzie.

ZAGINIENI Z POWIATU WODZISAWSKIEGO


Wszystkie osoby posiadajce jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu zaginionego proszone s
o kontakt osobisty lub telefoniczny z Komend Powiatow Policji w Wodzisawiu l. pod numerami telefonu 32 4537255, 32 4537285
lub najblisz jednostk policji pod numerem telefonu 997 lub 112
27-letni Rafa Bk, mieszkaniec Krostoszowic, poszukiwany od maja 2010 roku. Rysopis: wzrost okoo
173 cm, waga okoo 70 kg, szczupej budowy ciaa,
wosy czarne, krtkie, proste, oczy niebieskie, uszy lekko odstajce, uzbienie pene, nos prosty.

63-letnia Alicja Szczepaczyk, mieszkanka Wodzisawia lskiego, poszukiwana od stycznia


2016 roku. Rysopis: wzrost okoo 175 cm, waga okoo 75 kg, wosy blond, do ramion, proste,
oczy niebieskie.

43-letni Andrzej Konieczny, mieszkaniec Gorzyczek,


poszukiwany od czerwca 2013 roku. Rysopis: wzrost
okoo 165 cm, waga okoo 60 kg, szczupa budowa ciaa, wosy ciemne, krtkie, krcone, oczy piwne,
braki w uzbieniu.

50-letni Jarosaw Ziarnik, mieszkaniec Radlina,


poszukiwany od stycznia 1999 roku. Rysopis:
wzrost okoo 180 cm, waga okoo 75 kg, szczupej budowy ciaa, wosy jasny blond, oczy szare,
blizna na twarzy w okolicach oczu.
Fot. materiay KPP Wodzisaw lski

trway w Raciborzu poszukiwana omioletniej Nataszy.


Wrd
najczstszych
przyczyn zagini w powiecie wodzisawskim kom. Py-

dych wymienia ch wiadomego zerwania kontaktw z


rodzin i problemy finansowe. Jej zdaniem ludzie czsto podejmuj decyzje o

ucieczce pod wpywem chwili lub po spoyciu alkoholu.


Naley zatem stara si obserwowa naszych bliskich i prbowa z nimi rozmawia, gdy

widzimy, e borykaj si z jakim problemem. By moe


nasze wsparcie powstrzyma je
przed podjciem ryzykownej
decyzji.

WODZISAW LSKI ROZRYWKA

Aurowa altana zamiast starej muszli?


Architekci z rybnickiego
biura Toprojekt przygotowali
wstpn koncepcj przebudowy muszli koncertowej w wodzisawskim parku. Prezentacja
ich pomysu odbya si 15 lipca
w Urzdzie Miasta w Wodzisawiu lskim.
Projekt zakada utrzymanie dotychczasowego ksztatu
obiektu i opiera si o istniejce

fundamenty, ale sama kopua ma przypomina drewnian


altan. W jej centrum znajdzie
si niewielka scena i widownia zdolna pomieci 150-200
osb. Jak podkrelaa zastpca
prezydenta Barbara Chrobok,
w nowej muszli maj si odbywa przede wszystkim imprezy
kameralne: - Imprezy masowe
trzeba organizowa na stadio-

Zesp redakcyjny
Pawe Strzelczyk, Anna Burek
Katarzyna Przypado, Marta Nabrdalik
Justyna Koniszewska, Krystyna Stanik
Skad: Bartomiej Mielnik, Agnieszka Subocz

Redakcje:
44-300 Wodzisaw lski, ul. w. Jana 16
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
47-200 Kdzierzyn-Kole
ul. W. Planetorza 9/2
Redaktor naczelny: Ireneusz Burek

W S P P R A C A

Dzia grafiki i reklamy:


Martyna Terka-Cebula: 533 355 277
martyna.cebula@raciborskiemedia.pl
Marzena Ruczaj: 533 362 362
marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl
Dominika Rudzka: 797 593 747
dominika.rudzka@gazetainformator.pl
Aleksandra Krasek: 533 399 344
aleksandra.krasek@gazetainformator.pl
Marta Nabrdalik: 733 755 866
marta.nabrdalik@gazetainformator.pl

nie, a sportowe czy psportowe w amfiteatrze na Trzech


Wzgrzach. Natomiast brakuje miejsca na "ma kultur"
mae spektakle czy koncerty i
naszym zdaniem muszla i park
wietnie si do tego nadaj.
Wane dla tego typu wydarze jest te zatrzymanie haasu pyncego od strony galerii
Karuzela. Projektanci zapropo-

Wydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664
Druk: POLSKAPRESSE.Sp. z o. o.
Sosnowiec
Nakad: 10 000 egz.
Wszystkie prawa autorskie do opracowa
graficznych i reklam zastrzeone.

R E D A K C Y J N A

Pierwszy
portal w regionie

nowali wic postawienie dwikochonnej ciany pokrytej "refleksyjnym" tworzywem, ktre


ma optycznie powiksza teren
wok muszli. W cian maj
te by wkomponowane zdjcia
przedstawiajce histori muszli
i miasta. Oprcz tego architekci proponuj zbudowanie drewnianych siedzisk-tarasw, ktre jednoczenie czyyby cz
parku z tzw. Maym Rynkiem.
Wzdu nich zaplanowano podjazd dla osb niepenosprawnych i schody dla pieszych, przy
ktrych ma si znale strumie
wody i mae fontanny. Wbrew
obawom czci mieszkacw,
projekt nie tylko nie zakada
wycinki drzew, ale uwzgldnia
take nasadzenie nowych.
Mimo zapewnie architektw, e ich pomys spenia oczekiwania zgoszone przez uczestnikw poprzednich spotka, nie
wszyscy byli zadowoleni. Kilka osb (z radnym Marianem
Plewni na czele) byo oburzonych projektem i uznao, e jest
on "zupenie nie do przyjcia".
Zapewniali oni, e "mieszkacy

Fot. Urzd Miasta Wodzisaw lski

Fundamenty dawnej muszli, nowatorska konstrukcja kopuy i fontanny przy schodach


wstpny projekt zosta zaprezentowany 15 lipca w wodzisawskim magistracie.

Kopua ma przypomina drewnian altan. W jej centrum znajdzie si niewielka scena i widownia zdolna
pomieci 150-200 osb.
nigdy si na to nie zgodz i nie
pozwol w ten sposb zniszczy
park".
Z kolei Kornelia Adamczyk
czy Piotr Burek wyrazili aprobat wobec propozycji projektantw, zwracajc jednak uwag na konieczno dokadnego
przemylenia kwestii szerokoci tarasw, schodw czy podjazdw. Ich zdaniem warto te
rozway stworzenie przestrzeni do zabaw dla dzieci. W ich
opinii przebudowa muszli jest
konieczna do oywienia miasta
i moe zachci wodzisawian i
goci do wyjcia poza teren galerii handlowej i przystankw
autobusowych.

Rnice zda byy wic


ogromne, ale wszyscy uczestnicy
spotkania podkrelali, e zaley
im na dobru miasta i jego mieszkacw. Pozostaje zatem mie
nadziej, e w najbliszym czasie uda si osign w tej sprawie porozumienie. Tymczasem
projektanci maj udostpni w
internecie prezentacj nowego zagospodarowania terenu i
opracowa bardziej szczegow
wersj projektu uwzgldniajc
konstruktywne sugestie przedstawione przez wodzisawian,
ktrzy skorzystali z zaproszenia
do udziau w konsultacjach.
kc

GazetaInformator.pl >>

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU NA UL. RADLISKIEJ


ski. Zgodnie z podpisan umow, modernizacja drogi potrwa
prawie do koca wakacji.
Z powodu remontu drogi,
od 20 lipca autobusy linii nr 31
i 36 powiatowych przewozw
pasaerskich kursuj zmienionymi trasami i z pominiciem
czci przystankw.
Na linii nr 36 z Wodzisawia l. do Jastrzbia-Zdroju
autobusy zaczynaj i kocz
kursy na przystanku Wodzisaw lski/Dworzec Autobusowy z pominiciem przystankw:
Wodzisaw l./Rybnicka
Dworzec Kolejowy,
Wodzisaw l./Jana Pawa II
Dywyta,
Wodzisaw l./26 Marca Biblioteka,
Wodzisaw l./Radliska
ZSZ,
Wodzisaw l./Matuszczyka
Osiedla XXX-lecia,
Wodzisaw l./Matuszczyka
Skrzyowanie.
Z kolei autobusy linii nr
31 z Wodzisawia l. do Bukowa przez Pszw, Syryni, Lubomi i Nieboczowy kursuj
z pominiciem przystankw
Wodzisaw lski/ 26 Marca
Biblioteka i Wodzisaw lski/
Radliska ZSZ.
Zmiany bd obowizywa
do koca wakacji.
k

WODZISAW LSKI POMOC SPOECZNA

PONAD 5 MLN Z
WYPAT Z PROGRAMU
RODZINA 500+

POWIAT WODZISAWSKI RELIGIA

REGION

Gorzyce gociy
pielgrzymw z Woch

w skrcie

Uroczyste msze w., mecz Polska-Wochy, festyny, wizyta w


DPS w Gorzycach tak m.in. mieszkacy zadbali by modzie dobrze zapamitaa Polsk.
Fot. Starostwo Powiatowe Wodzisaw l.

WODZISAW LSKI KOMUNIKACJA

22 lipca rozpocz si remont ul. Radliskiej w


Wodzisawiu l. na odcinku od przejcia dla pieszych na skrzyowaniu z
ul. Waow a do ronda
na skrzyowaniu z ul. Matuszczyka.
Remont ul. Radliskiej
obejmie wymian nawierzchni
oraz chodnikw, a take regulacj i budow nowych wpustw
kanalizacji deszczowej. Niemal do koca sierpnia w tym
rejonie obowizywa bdzie
zmieniona organizacja ruchu.
Na czas robt zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy od Ronda Nowomiejskiego w kierunku ulicy Waowej,
co umoliwi modernizacj od
razu caego pasa ruchu. Dwukierunkowy pozostanie jedynie odcinek od ronda do zjazdu
do supermarketu, dziki czemu
klienci bez przeszkd bd mogli korzysta z tej placwki handlowej.
Wykonawc inwestycji jest
konsorcjum Firmy Budowlanej D-Art (lider) oraz Przedsibiorstwa Usug Technicznych
INFRAGO, ktre w przetargu
ogoszonym przez Powiatowy
Zarzd Drg w Wodzisawiu l.
zoyo najkorzystniejsz ofert. Inwestycja bdzie kosztowa
ok. 456 tys. z, z czego prawie
poow ma wyoy z wasnego
budetu miasto Wodzisaw l-

Wiadomoci 3

27 lipca 2016, nr 15 (216)

22 lipca pielgrzymi odwiedzili gorzycki Dom Pomocy Spoecznej, gdzie spotkali si


z przedstawicielami lokalnych wadz.
katarzyna przypado

W ramach wiatowych Dni


Modziey do Gorzyc przyjechaa dziewidziesicioosobowa grupa Wochw z Bergamo.
20 lipca w kociele w Rogowie
odbya si uroczysta msza w.,
podczas ktrej oficjalnie przywitano modzie. 22 lipca pielgrzymi odwiedzili gorzycki
Dom Pomocy Spoecznej, gdzie
zostali powitani przez starost
wodzisawskiego Ireneusza
Serwotk, przewodniczcego

Rady Powiatu Eugeniusza Wal i zarzdzajcego placwk


Ryszarda Nawrockiego. Pielgrzymi spotkali si z pensjonariuszami domu i zobaczyli
multimedialn prezentacj na
temat jego funkcjonowania, a
nastpnie wzili udzia w mszy
witej w kaplicy placwki,
ktr odprawili proboszcz parafii Najwitszej Maryi Panny Krlowej Pokoju w Olzie
ks. Kazimierz Nowicki, ksia
z Woch i kapelan gorzyckiego
DPS-u. Na zakoczenie wizyty

Wosi zostali poczstowani tradycyjnymi polskimi przysmakami oraz otrzymali pamitkowe upominki ufundowane
przez Starostwo Powiatowe w
Wodzisawiu l. W niedziel,
24 lipca odby si mecz Polska-Wochy, po ktrym goci
zaproszono na festyn do Parku
Dbki w Rogowie.
cznie dekanat Gorzyce
przyj 150 goci. Gmina Gorzyce z myl o pielgrzymach
przygotowaa ulotk w jzyku
woskim.

REGION POLICJA

Policja apeluje: Nigdy nie


zostawiaj dziecka w samochodzie!

W Wodzisawiu lskim
najwicej, bo a 3500 z
miesicznie, otrzymuje
rodzina z siedmiorgiem
dzieci.
W cigu trzech pierwszych
miesicy funkcjonowania programu Rodzina 500+ rodzice
i opiekunowie zoyli w Miejskim Orodku Pomocy Spoecznej w Wodzisawiu lskim
3205 wnioskw, z czego 790
wpyno drog elektroniczn.
Do dzi wydano 2590 decyzji,
co stanowi ponad 80% wnioskw.
cznie na wiadczenia
wychowawcze realizowane w
ramach programu Rodzina
500+ Miejski Orodek Pomocy Spoecznej w Wodzisawiu
lskim wypaci ju w sumie 5
030 194,40 z.
Program Rodzina 500 +
ruszy 1 kwietnia. wiadczenie

wychowawcze w wysokoci
500 z miesicznie wypacane
jest na kade drugie i kolejne
dziecko. Jeeli w rodzinie dochd na osob nie przekracza
800 z, wiadczenie wypacane jest take na pierwsze
dziecko. W przypadku rodzin
wychowujcych dziecko niepenosprawne - kryterium dochodowe wynosi 1200 z.
Do programu mona doczy w dowolnym momencie.
Wnioski mona skada osobicie w siedzibie Miejskiego
Orodka Pomocy Spoecznej
w Wodzisawiu lskim przy
ul. Daszyskiego 3, wysa
poczt lub przez internet korzystajc z bankowoci elektronicznej, systemu Emp@
tia, platformy ePUAP oraz
PUE ZUS.
k

Dziecko pozostawione w soneczny dzie w zamknitym samochodzie pacze krtk chwil. Po 15 minutach moe mie
uszkodzony mzg i nerki. Nawet nie prbuje wydosta si ze
miertelnej puapki.
Dni, w ktrych termometry
pokazuj temperatur powyej
30 stopni Celsjusza, s trudne
do zniesienia dla nas dorosych,
a niemowlaki i dzieci potrzebuj w tym czasie jeszcze wikszej
uwagi. Nasze pociechy maj bowiem mniejsz zdolno do odprowadzania ciepa ni my.
Zamknite wntrze samochodu to swoisty akumulator
ciepa. Szyby przepuszczajce
promieniowanie soneczne, nie
tylko to widzialne, ale i podczerwone, ktre odpowiada za
wzrost temperatury, s rwnie
izolatorem, wskutek czego cie-

Fot. PIXABAY

Podrujc w upalne letnie dni, pamitajmy, aby nigdy, nawet


na chwil, nie pozostawia dziecka samego w samochodzie.

Pamitaj! Dzieci maj mniejsz zdolno do odprowadzania ciepa ni osoby dorose!


po zatrzymywane jest w rodku
pojazdu.
Komenda Wojewdzka Policja w Katowicach apeluje do
rodzicw, aby w okresie letnim
stosowali si do kilku zasad: w
dalek podr wybieramy si
najlepiej noc lub wczesnym
rankiem, zabieramy rwnie
du ilo wody, robimy czste
przystanki. Moemy rwnie

powiesi na oknie w samochodzie osonk przeciwsoneczn,


ale przede wszystkim nigdy,
nawet na chwil, nie zostawiamy
dziecka samego w samochodzie.
Wystarczy naprawd chwila, by doszo do tragedii, ale wystarczy te jedna decyzja, by zapobiec, by pomc, by uratowa.
k

POLUB NAS NA FACEBOOKU!


QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

kk

PRZEBUDOWA DROGI
NA OSIEDLU 1 MAJA
Miasto Wodzisaw lski rozstrzygno przetarg na przebudow drogi na osiedlu 1 Maja
za blokiem nr 20. Zgodnie
z warunkami przetargu, do
wykonania s takie prace jak:
wykonanie nawierzchni drogi z
kostki betonowej gr. 8 cm., wykonanie nawierzchni chodnika
z kostki betonowej gr. 8 cm,
uoenie krawnikw betonowych o wymiarach 30x15 oraz
obrzey betonowych o wymiarach 30x8 cm. Na zakoczenie
robt wykonawca ma czas do
30 wrzenia 2016 roku.
REMONTY W OWIACIE
Jak co roku, w wakacje, w
szkoach i przedszkolach przeprowadzane s szeroko zakrojone prace remontowe. W 2016
r. zaplanowano i zabezpieczono rodki na kompleksow
termomodernizacj w PP nr 15,
nr 16 i nr 18, dokoczenie w SP
nr 10 oraz rozpoczcie w ZS nr
1 i budynku szkoy przy ZSP nr
7 (PP nr 5 ju po termomodernizacji). Wyremontowanych
kompleksowo zostanie kolejnych 11 azienek i 5 kuchni.
Powstan 2 kolejne place zabaw, 2 siownie pod chmurk,
miasteczko ruchu drogowego
oraz doposaonych zostanie
7 istniejcych placw zabaw i
5 siowni. Miasto kontynuuje
kompleksow wymian instalacji elektrycznej w Gimnazjum nr 2, ZS nr 2 i ZSP nr 7.
We wsppracy z WFOiGW
w Katowicach w 8 placwkach
modernizowana jest instalacja
CO. Przy Gimnazjum nr 3 Mistrzostwa Sportowego tworzone s miejsca noclegowe. Dodatkowo, Wydzia Inwestycji,
Architektury i Geodezji przygotowa wniosek o kompleksow termomodernizacj SP nr 3
ze rodkw unijnych.
WAKACYJNA
PROMOCJA MANTY
Wakacje w peni. Na ten letni
czas wodzisawska Kryta Pywalnia MANTA przygotowaa
specjaln promocj dla najmodszych mionikw pywania. Jak informuje kierownik
Manty, Mariusz Bazy, przez
cae wakacje, w godzinach od
6:00 do 15:00, dla dzieci do
lat 15 obowizywa bdzie bilet promocyjny w cenie 3 z. A
wszystko po to, by nasze pociechy spdzay czas aktywnie
czyli zdrowo.
MODERNIZACJA
ULICY BOCZNEJ
Do koca listopada biecego
roku przeprowadzone maj zosta prace remontowe na ulicy
Bocznej w Wodzisawiu lskim W specyfikacji zamwienia wyszczeglniono, e inwestycja obejmuje remont drogi
gminnej, przebudow wlotu
skrzyowania projektowanej
drogi z drog wojewdzk nr
933 (ul. Pszowska), budow
odcinka kanalizacji deszczowej
D1-D5, budow lub przebudow zjazdw oraz owietlenie
drogi.
BOISKO NA WODZISAWSKIM RYNKU
W samym sercu miasta, na
wodzisawskim rynku, zamontowane zostao boisko do gry
plaowej. Kady chtny ma
moliwo zagrania w siatkwk plaow i wypoyczenia w
ogrdku piwnym organizatora nie tylko piki, ale rwnie
zestawu do badmintona. Dla
obserwatorw rywalizacji przewidziano specjalne leaki plaowe. Demonta boiska zaplanowano na I poow wrzenia.

4 Edukacja

27 lipca 2016, nr 15 (216)

WODZISAW LSKI FINANSE

<< GazetaInformator.pl

WODZISAW LSKI EDUKACJA

Bractwo VENATUS: W GimnaJedziesz na urlop?


Zadbaj o bezpieczn podr! zjum nr 2 graj w planszwki

Wakacje to czas, na ktry


czekamy przez cay rok. Wanie w tym okresie najczciej
wybieramy si z najbliszymi na
urlop w najdusz w cigu roku podr samochodem. Zanim
jednak dojedziemy na miejsce
musimy zmierzy si ze wzmoonym ruchem na drogach oraz
gorsz koncentracj spowodowan wieloma czynnikami. Samochd rwnie moe nam
sprawi nieprzyjemn niespodziank. Dlatego nawet doskonay kierowca, powinien zadba
o dobre ubezpieczenie, ktre zaoszczdzi sporo nerww w razie
nieprzewidzianych zdarze w
podry.
Wana wygoda
W dzisiejszych czasach
klientom nie wystarczy gwarancja wypaty kwoty za rozbity
samochd. Szukaj oni rozwiza, ktre uatwi im ycie w
razie kopotw. Dlatego kady
Rybnik
Rynek 17
tel. 32 433 20 33

kierowca kupujcy polis na samochd osobowy w Warcie jest


objty podstawowym pakietem
assistance dziaajcym 24 godziny na dob. Gwarantuje on,
e Warta nie zostawi klienta w
potrzebie i pomoe mu w razie
kopotw bez wzgldu, czy jest
sprawc, czy poszkodowanym w
wypadku.
Bezcenna pomoc
Wykupujc szerszy wariant
ubezpieczenia, mona liczy na
jeszcze wicej korzyci. Szersze
warianty assistance, gwarantuj w zalenoci od wybranego
wariantu holowanie nawet bez
limitu kilometrw czy wynajem
samochodu zastpczego do 30
dni. Co wane, majc takie ubezpieczenie mona liczy na pomoc ubezpieczyciela nie tylko po
wypadku, ale te w razie awarii,
w przypadku braku paliwa czy
przedziurawienia opony zarwno na terenie Polski jak i Europy.

Wodzisaw lski
ul. Kubsza 28A
tel. 32 455 12 35

Szyby i opony punkty


newralgiczne
Szyby i opony to punkty
newralgiczne samochodu. Nie
musi doj do zdarzenia drogowego, aby je uszkodzi. Wymiana tych czci jest kosztowna i
czsto kopotliwa, dlatego warto rozway ich ubezpieczenie,
ktre miesicznie nie przekracza
kosztu litra paliwa. Co wicej,
korzystajc z tych ubezpiecze
nie tracimy zniek za bezszkodowo, a usuga odbywa si bezgotwkowo.
Chcesz dowiedzie si wicej? Zadzwo!

INFOSAFE
Tel. 32 45 51 235
ubezpieczenia@infosafe.com.pl
Artyku sponsorowany

Rydutowy
ul. Ofiar Terroru 1
tel. 32 453 16 67

Wodzisaw lski
ul. Radliska 68 (Medhouse), tel. 519 168 308

dla modziey, dofinansowany ze rodkw Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich,


jest dzieem grupy nieformalnej Pasjonaci planszwek,
ktrej osobowoci prawnej
i wsparcia merytorycznego
udziela fundacja EDUARTE.
Grup nieformaln stworzyy
osoby, ktrych zainteresowania i ycie zawodowe zwizane
s z dziaaniami na rzecz dzieci
i modziey, a dodatkowo czy
je wsplna pasja zamiowanie
do gier planszowych oraz przekonanie, e mog one stanowi
istotny element wychowawczy.
W ramach dziaa projektowych w gimnazjum zosta
zaoony klub gier planszowych - Bractwo VENATUS.
Dziaalno klubu polega na
organizowaniu spotka, podczas ktrych gimnazjalici graj w rnego rodzaju gry planszowe strategiczne, logiczne,
towarzyskie czy zrcznociowe.
Najistotniejszym celem tego
przedsiwzicia jest stworzenie
miejsca spotka i integracji dla
modziey, ktre umoliwi im
bezporedni, osobisty kontakt

Dziaania Bractwa VENATUS s wietnym przykadem


na to, e modzie moe dobrze spdzi swj wolny czas, bez
telefonu czy komputera.
z innymi ludmi, bez ekranu
telefonu czy komputera.
Po zakoczeniu projektu
grupa nieformalna Pasjonaci
planszwek bdzie kontynu-

owa dziaania klubu Bractwo


VENATUS na terenie wodzisawskiego gimnazjum.
k

PSZW EDUKACJA

WODZISAW LSKI EDUKACJA

AKTYWNY PRZEDSZKOLAK
Z DOTACJI UNII EUROPEJSKIEJ

SZKOLENIA ZAGRANICZNE
DLA WODZISAWSKICH NAUCZYCIELI

Celem projektu Aktywny


przedszkolak jest zwikszenie dostpu do edukacji
przedszkolnej oraz podnoszenie jej jakoci.
W lipcu burmistrz miasta
Pszw, Katarzyna Sawicka-Mucha, podpisaa umow o dofinansowanie projektu Aktywny
przedszkolak, ktry otrzyma z
Unii Europejskiej dotacj w wysokoci 390 tys. z.
Gwnymi celami projektu Aktywny przedszkolak s:
zwikszenie dostpu do edukacji
przedszkolnej, podnoszenie jej jakoci oraz wyrwnanie szans edukacyjnych dzieci na terenie Miasta
Pszw poprzez utworzenie nowych 70 miejsc przedszkolnych i

W ramach projektu Szkoa nauczycielem stoi z


programu ERASMUS+ nauczyciele i kadra zarzdzajca Zespou Szk Ponadgimnazjalnych wyjad w
przyszym roku na szkolenia.
Projekt Szkoa nauczycielem stoi, czyli doskonalenie zawodowe kadry kluczem rozwoju
Zespou Szk Ponadgimnazjalnych w Wodzisawiu lskim,
bdzie realizowany do marca
2018 r. Dziki projektowi nauczyciele ZSP wyjad na zagraniczne szkolenia: w styczniu do
Hiszpanii (szkolenie z zakresu
nowoczesnych technik i metod
nauczania w klasach dwuj-

R E K L A M A

organizacj zaj logopedycznych


i korekcyjnych.
Projekt bdzie realizowany
we wszystkich pszowskich przedszkolach. Utworzone zostan rwnie 3 nowe oddziay przedszkolne:
w PP 1 dla 20 dzieci, oddzia bdzie funkcjonowa przez 5 godzin dziennie i stanowi bdzie
oddzia popoudniowy czynny
od 13.00 do 18.00, a zatem czas
pracy przedszkola zostanie wyduony o 2 godziny.
w PP 2 dla 25 dzieci, oddzia bdzie funkcjonowa przez 5 godzin dziennie i rwnie bdzie
to oddzia popoudniowy (13.00
- 18.00). Czas pracy przedszkola
zostanie wyduony o 1 godzin.

w Filii PP 3 w Krzykowicach
dla 25 dzieci, ktry bdzie funkcjonowa 10 godzin dziennie od
godziny 6.30 do godziny 16.30.
Czas pracy przedszkola w Krzykowicach zostanie wyduony a
o 3 godziny.
Przedszkola zostan doposaone w materiay dydaktyczne
niezbdne do prowadzenia zaj.
Zajcia logopedyczne i korekcyjne zorganizowane zostan m.in. w
PP nr 3, za np. w PP nr 1 zajcia
logopedyczne oraz zajcia korekcyjne, ktre bd odbywa si na
basenie i w przedszkolu.
Czas realizacji projektu obejmuje okres od lipca 2016 roku do
czerwca roku 2017.
k

Fot. Gimnazjum nr 2 Wodzisaw l.

Najwaniejszym celem klubu Bractwo VENATUS

Dariusz Pojda z agencji INFOSAFE UBEZPIECZENIA jest stworzenie miejsca spotka i integracji dla modziey.
radzi, jak zapewni sobie waciw ochron na wakacyjProjekt Bractwo VENAny wyjazd.
TUS klub gier planszowych

Nauczyciele Zespou
Szk Ponadgimnazjalnych z Wodzisawia
lskiego bd mogli
doskonali umiejtnoci
wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz
zapozna si z modelami zarzdzania placwkami owiatowymi.
zycznych dla 2 nauczycieli jzyka angielskiego), w kwietniu na
Islandi (szkolenie dla 2 przedstawicieli kadry zarzdzajcej
majce na celu zapoznanie si
z organizacj pracy i sposoba-

mi zarzdzania rnych placwek owiatowych), a w sierpniu przyszego roku na Malt


(szkolenie dla 7 nauczycieli z zakresu wykorzystania technologii
informacyjno komunikacyjnych), ktre bdzie poprzedzone kursem jzykowym, dziki
czemu nauczyciele bd mogli
doskonali swoje umiejtnoci
jzykowe niezbdne do penego
uczestnictwa w zajciach. Projekt koordynuje Wojciech Komorek, wicedyrektor ZSP w Wodzisawiu l. Warto projektu,
finansowanego z budetu Unii
Europejskiej w ramach programu ERASMUS+, to 21 173 EUR.
j

PLUSY BIZNESU
DLA

Dodatek tematyczny 15/2016

GazetaInformator.pl 27 lipca 2016 nr 15 (216)

WODZISAW LSKI EKOLOGIA

Walka z trucicielami powietrza w Wodzisawiu

Fot. Ireneusz Burek

Palacze plastikw i starych opon nie odpuszczaj nawet w sezonie letnim.


Zatruwanie powietrza przyczynia si do mierci ok. 70 osb rocznie w Wodzisawiu.

ieraatmymedialny:
Wspron
Pat
dobre tematy!

dominika rudzka
ireneusz burek

Raport wiatowej Organizacji Zdrowia ukaza, z jak duym problem mamy do czynienia. Wodzisaw lski znalaz
si w niechlubnej pierwszej
dziesitce rankingu najbardziej zanieczyszczonych miast
w Europie.
Smog to nie tylko szare
powietrze i nieprzyjemny zapach to przede wszystkim cichy zabjca. Rocznie, okoo 70
mieszkacw naszego miasta
umiera wanie z jego powodu.
Ta liczba zgonw potwierdza
powag sytuacji. Aby y i oddycha zdrowym powietrzem,
naley zawalczy z tymi, ktrzy
nie chc si przyczyni do poprawy jakoci naszego ycia lub
nie maj pojcia, jak krzywd
wyrzdzaj rodowisku, palc
w piecu mieciami lub opaem
o niskiej kalorycznoci.
Prezes Izby Gospodarczej
w Wodzisawiu lskim postawi na bezporednie dziaanie,
organizujc akcj spoecznociow Kochasz ycie, nie pal
mieci. Krzysztof Dybiec stworzy na Facebooku profil, na
ktrym publikowane s zdjcia
i filmiki (rwnie te nadesane

Wodzisawska Izba Gospodarcza podczas czerwcowego spotkania lskiego Partnerstwa Gospodarczego w orach przedstawia koncepcj akcji spoecznociowej pn. Kochasz ycie, nie pal mieci. Jest to kontynuacja akcji zainicjowanej na facebooku przez Krzysztofa Dybca - prezesa izby. Akcja polegajca na publikowaniu zdj trucicieli wywoaa spore zainteresowanie. Obecnie izba chce pj dalej i proponuje akcj spoeczn, w ktrej kadzie si nacisk na eliminowanie spalania tanich
rde energii, takich jak mia czy popularny flot oraz spalania w piecach mieci. Izba Gospodarcza w Wodzisawiu lskim
zachca do reagowania, edukowania, a jak nie zadziaa zgaszania do prokuratury wszystkich tych, ktrzy zatruwaj
nasze wsplne rodowisko.
przez wodzisawian) kominw
posesji, z ktrych wydobywa
si dym sugerujcy, e waciciele ogrzewaj dom niedozwolonym opaem. Jest to akcja do kontrowersyjna, ale,

KOMENTARZ NA GORCO

Krzysztof Dybiec
Prezes Izby Gospodarczej w
Wodzisawiu lskim (na zdj.
po lewej)
Po raporcie WHO wskazujcym, e nasza okolica jest
w samej czowce w Europie
miast o najwikszej niskiej
emisji, powiedziaem sobie:
dosy tego. Moi ssiedzi nie
krpuj si palc mieci czy
opa niskiej kalorycznoci.
Postanowiem, e bd z tym
walczy, bo nie dam si zabi.
Wgbiajc si w temat okazao si, e smog jest powodem
okoo 70 zgonw rocznie w samym tylko Wodzisawiu lskim. Czy to nie oznacza, e
mamy obowizek z tym walczy? Akcja spoeczna na FB
to jedno, a jako Izba Gospo-

darcza planujemy szereg akcji


edukacyjnych, take wrd naszych przedsibiorcw. Sama
akcja przerosa nasze oczekiwania, zgaszaj si do pomocy wolontariusze, take firmy
zaczy si angaowa. Mamy
te kilka pomysw na walk z
naszymi ZABJCAMI. Teraz,
w sezonie letnim, facebookowicze przesyaj zdjcia i filmy
kopccych kominw i ognisk.
A co dopiero bdzie w sezonie
grzewczym? Kilka spraw zgosilimy do Stray Miejskiej i
jedn do Prokuratury. Modzi
ludzie na FB wrcz bagaj nas
o pomoc. Na pewno bdziemy dziaa, aby edukowa, zawstydza, a jak to nie pomoe
zgasza do prokuratury. Nie
damy si legalnie zabija.

jak zapewnia jej organizator,


walka ze smogiem jest naszym
obywatelskim obowizkiem.
Kontrowersyjna akcja, ale
czy skuteczna?
Kady z nas by wiadkiem
sytuacji, gdy widzia wydobywajcy si z komina nieprzyjemnie pachncy dym, ktry,
zamiast unosi si do gry, zowieszczo opada w d. Zdajemy sobie spraw, e to, co robi
ssiad, jest ze, ale nie reagujemy - przecie nie bdziemy donosicielami. Warto w takiej sytuacji zada sobie kilka pyta:
Jaka jest granica midzy donosicielstwem a zwykym dbaniem o nasze zdrowie i rodowisko? Czy nasz ssiad, palc
w piecu plastiki, stare opony
czy niskokaloryczny opa, myli o tym, e przyczynia si do
mierci ponad 70 osb rocznie
tylko w samym Wodzisawiu?
Nie zawsze odpowiedzi na te
pytania s jednoznaczne. Ale
jedno jest pewne warto zareagowa. Czasem wystarczy
zwyka rozmowa i uwiadomienie naszego ssiada, s te
jednak sytuacje beznadziejne,
gdzie nie wiemy, jak poradzi
sobie z uciliwym widokiem
i zapachem. Dziki akcji spoecznociowej Kochasz ycie,
nie pal mieci, mieszkacy
okolicy maj szans podj
bezporedni walk z tymi,
ktrzy nas truj. Krzysztof Dybiec podaje przykad nadesanych wiadomoci od mieszkacw: Wodzisaw lski ul.
Miczurina... Jedownik Wie...
Mamy podejrzenia, e pali mieci oraz inne rzeczy oraz
chemikalia. Na jego placu wyglda jak na wysypisku. Ma te
zwierzta, ktre godz. Ma na

imi (...)!!!! Prosz zrbcie co


z tym. Akcja spoecznociowa
spowodowaa, e kolejni ssiedzi zdecydowali poskary
si na podejrzanego ssiada:
Cze (...) mj kolega D. ostatnio do was napisa... No to wic
mamy ssiada, ktry pali mieci, gum, plastik itp. Robi na
placu wysypisko straszne rut,
brd i ubstwo. Mam nadzieje, e z tym co zrobicie. Jak
informuje prezes Izby Gospodarczej, sprawa trafia do prokuratury. Podobnych wiadomoci oraz nadesanych zdj
jest o wiele wicej.
Istota wsppracy i podejmowanych dziaa
Akcja
spoecznociowa
Kochasz ycie, nie pal mieci to nie jedyny pomys izby
na walk z zanieczyszczeniami
powietrza. Planowane dziaania maj obj szerok akcj
spoeczn, zakadajc m.in.
rozwieszanie plakatw informacyjnych, pisanie petycji do
Marszaka Wojewdztwa lskiego w sprawie wprowadzenia dziaa antysmogowych
oraz do Ministra Ochrony rodowiska w sprawie uruchomienia rodkw finansowych
na wymian piecw. Ponadto planowane s akcje edukacyjne, konkursy i stworzenie
specjalnych maskotek z maseczkami przeciwpyowymi.
Dybiec zwraca rwnie uwag
na zaangaowanie przedsibiorcw w ramach Spoecznej
Odpowiedzialnoci Biznesu
oraz na rol wsppracy m.in.
w ramach lskiego Partnerstwa Gospodarczego.
28 czerwca br. odbyo si
jedno z roboczych spotka
PG, na ktrym dzielono si

pomysami majcymi na celu wsparcie czonw izb gospodarczych oraz zachcenie


nowych przedsibiorcw do
wstpowania w ich szeregi. Na
spotkaniu omwiono program

kampanii spoecznociowej
Kochasz ycie, nie pal mieci, ktrego koncepcj z ramienia Izby Gospodarczej w Wodzisawiu lskim przedstawi
Krzysztof Pietrek. Obecny na
spotkaniu senator Adam Gawda podkreli wag tematu
i zaangaowania izby w ochron rodowiska. Senator odnis
si do przedstawionej prezentacji.
Dziaania Izby Gospodarczej w internecie maj mie
charakter nie tylko pitnujcy
ze praktyki, ale rwnie wyrniajcy te dobre. Planowane jest ukazanie historii tych
mieszkacw naszego regionu,
ktrzy zdecydowali si na doczenie do akcji i zmian pieca
oraz opau, a tym samym podjli si stara o nasze wsplne,
lepsze powietrze. Wrd pozostaych, kreatywnych akcji izby,
planowane jest stworzenie grupy owcw smoga oraz konkurs na najpikniejsze ujcie
smogu w 30-sekundowym filmiku, wraz z adresem zapanego truciciela. Dla zwycizcy
przewidziano nagrod wysokoci 500 z. Na chwil obecn
izba poszukuje sponsorw, ktrzy pozwol na realizacj kolejnych, ambitnych planw.

KOMENTARZ NA GORCO

Adam Gawda
Senator
To jest bardzo wany temat
i to, e Izba Gospodarcza oraz
rodowisko przedsibiorcw
zaczyna o tym mwi, to te
jest sygna, e trzeba zaj si
tematem na powanie. Przedstawiono program, ktry bdzie czy trzy ogniwa, i to tak
naprawd. Prezentacja, w ktrej ukazano poczenie wiadomoci, procesu edukacyjnego i
tego, co jest zwizane z tworzeniem dobrego prawa, czyli dobrej legislacji, ktra umoliwia
na poziomie oglnokrajowym,
a przede wszystkim lokalnym,
realizacj dobrego programu.
Musimy mie cay czas na
uwadze przedstawione ogniwa:
biznes, edukacj oraz prawo.
1. Biznes bo to musi si opaca. Ludzie zawsze bd patrzyli na rachunek ekono-

miczny. Ogromny wpyw ma


tutaj poczenie wszystkich
aspektw rwnie aktywnoci izb gospodarczych.
2. Edukacja i szkolnictwo zawodowe, ktre musi by rozbudowane i wielostopniowe,
aby absolwent opuszcza mury szkoy nie tylko z nazw zawodu, ale przede wszystkim z
konkretnymi umiejtnociami i perspektyw pracy. Na
dzie dzisiejszy szkolnictwo
zawodowe zostao wyparte i
musimy doprowadzi do jego
odbudowania.
3. Tworzenie dobrego prawa
zarwno na poziomie legislacyjnym, jak rwnie na poziomie lokalnym i regionalnym
poprzez sejmiki, powiaty i
miasta na prawach powiatu.
Programy powinny by moliwie doskonae i jak najbliej
ludzi.

13 lipca 2016, nr 14 (215)

DLA

<< GazetaInformator.pl

Niezbdnik przedsibiorcy

Pion fiskalny

ledzimy zmiany

Zapytaj o
P R O MO C J E n a
terminale
patnicze

ib.pl

Wszystkie atuty w rku!

Fot. Bartomiej Mielnik

Kasy i drukarki fiskalne


Zmiany: Kobiety w ciy chronione w pracy
kasy przenone, mobilne
Prezydent RP Andrzej Duda 11 lipca podpisa nowelizacj ustawy Kodeks pracy oraz niektrych innych ustaw. Zapewnia ona szczegln ochron kobietom
kasy systemowe, sieci kasowe
w ciy i karmicym matkom.
drukarki fiskalne, niefiskalne
materiay eksploatacyjne, rolki do kas
Kobiety w ciy nie bd mogy wykonywa prac
uciliwych, niebezpiecznych
lub szkodliwych dla zdrowia,
mogcych mie niekorzystny wpyw na ich zdrowie,
przebieg ciy lub karmienie
dziecka. List tych prac bdzie
wskazywa Rada Ministrw.
Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem art. 176
Kodeksu pracy, nie wolno zatrudnia kobiet przy pracach
szczeglnie uciliwych lub
szkodliwych dla zdrowia.
Komisja Europejska uzna-

a go za niezgodny z postanowieniami dyrektywy w sprawie wprowadzenia w ycie


zasady rwnego traktowania
kobiet i mczyzn w zakresie dostpu do zatrudnienia,
ksztacenia i awansu zawodowego oraz warunkw pracy.
W opinii Komisji Europejskiej,
regulacja ta, odnoszc si do
wszystkich kobiet, a nie tylko
do kobiet w ciy i karmicych
piersi, stanowi przeszkod w
zapewnieniu rwnouprawnienia pci, szczeglnie w zakresie
dostpu do zatrudnienia.

Wobec powyszego, w
ustawie z dnia 22 czerwca
2016 r. o zmianie ustawy
Kodeks pracy oraz niektrych
innych ustaw zmieniono art.
176 Kodeksu pracy, zawajc zakres podmiotowy tego
przepisu wycznie do kobiet
w ciy i karmicych dziecko
piersi.
Ustawa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia
ogoszenia.

Terminale , urzdzenia niefiskalne


terminale patnicze dla kadej brany
/
:
czytniki kodw kreskowych
Okno transferowe OFE-ZUS otwarte
ib.pl
wagi sklepowe, szuflady kasowe
tylko do koca lipca

67 47, 697 212 351


raciborskiemedia.pl biuro@raciborskiemedia.pl

Oprogramowanie dla firm


oprogramowanie magazynowe
oprogramowanie gastronomiczne
aktualizacje, opieka serwisowa
bezpieczestwo danych, backupy
szkolenia i wdroenia
Serwis fiskalny
szkolenia z obsugi kas fiskalnych
naprawa kas i drukarek fiskalnych
KUPUJC

KAS FISKALN

PAKIET REKL AMY

GRATIS!
*)
o 60% wartoci

DR RDO ZUS/

Do 31 lipca moemy zdecydowa, czy cao skadki emerytalnej pozostawi


w ZUS, czy te cz przekazywa do OFE. Kolejne okienko dopiero za 4 lata.
Fot. PIXABAY

6 20 03

2 PLUSY BIZNESU

Ju tylko kilka dni pozostao do zamknicia tegorocznego okna transferowego ZUS-OFE. Jak informuje
ZUS, swoje owiadczenia zoyo ju 70 tys. osb. Decyzja
jak moemy podj do koca
miesica dotyczy ubezpieczonych w II larze i ich skadki
w wysokoci 2,92 proc. podstawy wymiaru (wynagrodzenia). Pozostaa cz skadki
emerytalnej, czyli 16,6 proc.
traa do ZUS i jest zapisywana
na koncie emerytalnym (12,22
proc.) i subkoncie (4,38 proc.).
Od 1 kwietnia do 31 lipca 2016
r. kady kto jest uczestnikiem
drugiego lara moe zdecydowa, e wskazane 2,92 proc.

skadki tra na subkonto w


Zakadzie Ubezpiecze Spoecznych lub do wybranego
otwartego funduszu emerytalnego. Jeeli nie bdziemy
zmienia decyzji podjtej w
poprzednim okienku transferowym w 2014 r. lub przy okazji wchodzenia na rynek pracy
po zamkniciu poprzedniego
okienka, to nie musimy skada adnych deklaracji. Jeeli
jednak decyzj, a tym samym
miejsce przeznaczenia skadki
chcemy zmieni, to naley wypeni specjalne owiadczenie.
Formularz do wypenienia moemy znale na stronie internetowej zus.pl oraz w formie
papierowej we wszystkich pla-

cwkach ZUS.
Owiadczenie mona dostarczy osobicie do placwki ZUS, za porednictwem
poczty lub przy wykorzystaniu zusomatw dostpnych
w wikszych placwkach ZUS
przez 24 godziny na dob.
Klienci posiadajcy prol na
Platformie Usug Elektronicznych mog natomiast zoy
owiadczenie przez Internet,
wanie przy wykorzystaniu
prolu na PUE.
Nastpne okno transferowe otwarte bdzie od 1 kwietnia do 31 lipca 2020 r.
DR /RDO: ZUS/

Artykuy do rubryki Niezbdnik przedsibiorcy


opracowane zostay we wsppracy z firm SOFT-IB Ireneusz Burek

ib.pl
Wicej na softib.pl

SOFT-ib Ireneusz Burek, NIP 639-100-40-27


Oddziay:

Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2 | tel. 77 482 67 47 533 355 477


Racibrz, ul. Klasztorna 12 | tel. 32 415 98 18 504 18 18 27
Wodzisaw lski, ul. w. Jana 16 | tel. 32 440 89 88 601 46 20 03
*)

O szczegy promocji pytaj handlowcw.

softib.pl centrumkasskalnych.pl r-media.pl

GazetaInformator.pl >>

PLUSY BIZNESU

27 lipca 2016, nr 15 (216)

DLA

ib.pl

e
w
o
n
y
z
a
g
a
m
e
i
n
a
Oprogramow
*)

j
e
n
l
a
k
s
fi
i
k
r
a
k
u
r
d
w cenie
owego:
opis programu magazyn
kumenty WZ, MM, RW
do
y,
on
fakturowanie, parag
iczne
i brutto, krajowe, zagran
dostawy w cenach netto
cja
yza
inwentar
prowadzenie magazynu,
mi, wezwania do zapaty
nta
he
tra
kon
z
i
rozrachunk
prowadzenie kas i bankw
cieli
wykaz dunikw i wierzy
, magazynw
w
up
analizy sprzeday, zak
w, inwentaryzatorami
kod
i
kam
wsppraca z czytni
skaln, drukark etykiet
wsppraca z drukark fi
iskowa
praca w sieci, wielostanow

2899,00

2299,00
Drukarka fiskalna
Temo HS EJ Najmniejsza w Polsce!

opcjonalnie moduy:
kadry, pace
KPiR
Ksiga Handlowa
filie

:
E
J
C
O
M
O
R
P
Y
M
Y
Z
C
KUPUJC

N
L
A
K
IS
F

K
R
A
K
U
DR
PAKIET REKLAMY
O WARTOCI

1299,00 GRATIS!

lnej:
parametry drukarki fiska
elektroniczna kopia
100 000 PLU
7 stawek VAT
)
szybki wydruk (22 linie/s
z papierem)
g
0
(36
ku
najlejsza na ryn
rynku (86 x 46 x 128 mm)
najmniejsza drukarka na

*)

Pion wydawniczy
agencja reklamowa
Wydawnictwo
dwutygodnik Gazeta Informator
portal GazetaInformator.pl
portal raciborz.com.pl

P R O M O C JA

T
R
A
T
S
A
N
A
N
O
R
T
S

Agencja reklamowa
reklama zewntrzna
poligrafia
kreacja wizerunku
marketing internetowy

je:
Promocja obejmu
kowej
- wykonanie wizytw
strony internetowej
- domena
- hosting
domenie
- e-mail we wasnej

...Z A JEDYNE

400 Z

*)

promocja trwa do 31 lipca 2016 r. O szczegy pytaj handlowcw. Ceny netto

N E T TO !

*)

4
REGION

PLUSY BIZNESU

27 lipca 2016, nr 15 (216)

DLA

<< GazetaInformator.pl

SAMORZD

Ranking najbogatszych miast. Racibrz najgorzej od 11 lat


Fot. Bartomiej Mielnik

Raciborzanie z dochodem 2520,41 z s nieco biedniejsi ni przed rokiem,


a samo miasto spado w rankingu zamonoci czasopisma Wsplnota, zajmujc najgorsze miejsce od 2004 roku.
PAWE STRZELCZYK

Rankingi Wsplnoty to
opracowywane przez prof.
Pawa Swianiewicza z Uniwersytetu
Warszawskiego
zestawienia wszystkich samorzdw analizowane na
podstawie obiektywnych danych z GUS pod ktek kilku
aspektw. Kady z nich to
odrbny ranking.
Poniewa s opracowywane na bazie zestandaryzowanych,
obiektywnych
wskanikw czsto s wykorzystywane przez same samorzdy do przygotowywani
opracowa porwnawczych
wykorzystywanych np. na sesjach rad. Rankingi Wsplnoty s publikowane rok po
okresie ktrego dotycz zebrane w tym zestawieniu dane, poniewa w takim czasie
s publikowane dane z GUS.
Zatem przykadowo rankingi
publikowane we Wsplnocie
w 2013 roku, obejmuj dane
za 2012r.
Rok 2014 przynis wzrost
wydatkw majtkowych, bdcych w samorzdach znakomitym wskanikiem koniunktury nansowej. Ale ju
w 2015 r. inwestycje znaczco si zmniejszyy. Spadek
by najwikszy w miastach
na prawach powiatu, przekroczy a 10 proc. W zeszym
WODZISAW LSKI

W najnowszym rankingu najbogatszych miast i powiatw za 2015 rok


przygotowanym przez Wsplnot Racibrz uplasowa si na 154 miejscu (na 267)
wrd miast powiatowych. Z kolei Kdzierzyn-Kole uzyska 33 miejsce z dochodem 3079,89 z,
a Wodzisaw lski - 197 z dochodem 2430,74 z.
roku wzrosy za to dochody budetowe o okoo 2,5
proc. Jak te zmiany wpyny
na poziom zamonoci samorzdw? - pisz w preambule
autorzy: Pawe Swianiewicz i
Julita ukomska
W najnowszym rankingu
najbogatszych miast i powiatw za 2015 rok przygotowanym przez Wsplnot Racibrz uplasowa si na 154
miejscu (na 267) wrd miast
powiatowych. To o blisko 50
miejsc niej ni w 2014 roku,

kiedy to by 105. Zamono


per capita mieszkaca Raciborza ustalono na 2520,41,
niecae 2 zote ni rok wczeniej. Trzy pierwsze miejsca
zajy: Polkowice (6743,73
z na mieszkaca), Piaseczno (3853,37) i Kozienice
(3811,45).
Miejsca w rankingu zajmowane przez Racibrz w poprzednich latach: 117 (2004
rok), 44 (2005), 144 (2006),
92 (2007), 41 (2008), 19
(2009), 51 (2010), 103 (2011),

- ROZRYWKA

R E K L A M A

Zadbaj o waciwy kontakt


ze swoim dzieckiem!

W jaki sposb komunikowa si ze swoj pociech w wieku


do 6 lat? O tym przeczytacie Pastwo w niniejszym artykule.
Sposb komunikowania si
z dzieckiem jest zaleny przede
wszystkim od jego wieku. Rzecz oczywist jest, e do dwulatka bdziemy zwraca si
zupenie inaczej, ni do omiolatka. Kryterium wieku w tym
przypadku odgrywa kluczow
rol.
Staraj si zrozumie
Dzieci w wieku do 6 lat zazwyczaj jeszcze maj problemy
z wypowiadaniem niektrych
sw, czy z precyzyjnym wyraaniem i okrelaniem swoich
potrzeb, uczu i emocji, dlatego naley powici moliwie
maksymalnie duo czasu oraz
dooy wszelkich stara, aby
zrozumie i rozwiza problem
lub zadanie, z ktrym maluch
si do nas zwraca.
Uywaj zdrobnie
W komunikacji z dzieckiem
w tej grupie wiekowej mona, a
w niektrych wypadkach wrcz
naley, uywa zdrobnie oraz
zmikcze, ktre dziecko odbiera, jako przejaw opieki i zainteresowania, a dziki temu
czuje si bezpiecznie. Naley
uywa sformuowa takich
jak: Chod umyjemy rczki
lub zobacz, jaki adny piesek
na obrazku, bd zobacz, jaka fajna pieczka.

Bd wyrozumiay
Przedszkolak we wszystkich swych dziaaniach poszukuje aprobaty i zrozumienia u
innych osb. Gdy dziecko informuje opiekuna o tym, e jakie zadanie jest dla niego za
trudne odpowied opiekuna
powinna brzmie: Rozumiem,
w takim razie pobawimy si w
inn zabaw lub Dobrze, wymylimy zaraz inn gr. Dziecko w wieku przedszkolnym
wykazuje inicjatyw podczas
zabaw, czsto same okrela sobie ich reguy i warunki, kieruje
si wyobrani, dlatego naley
pamita o tym by pozwala
mu na tego typu aktywno
nie hamujc tym samym twrczych postaw dziecka.
Powicaj dziecku
swj czas
Opiekun powinien powi-

95 (2012), 100 (2013), 105


(2014).
Jeli chodzi o powiaty
(wyczajc powiaty grodzkie), to powiat raciborski z
zamonoci 709,15 (w 2014
- 692,14 z) per capita zaj
127 miejsce na 314. Nie jest
to drastyczny zjazd w porwnaniu do 2014 kiedy to by
zaledwie oczko wyej, ale ju
spory, jeli chodzi o rok 2013
- wtedy by 89 z dochodem
731,06 z na mieszkaca. Jest
to najgorsza pozycja od kilku-

ci mu bardzo duo czasu i


uwagi, powinien dawa do zrozumienia dziecku, e jest dla
niego wane i e wane s dla
niego jego problemy i odczucia. Podana jest empatyczna
postawa opiekunw. Co wicej,
rodzice mog uda si w specjalne miejsca, aby poprzez zabaw z dzieckiem pomaga mu
przeamywa trudnoci. Jednym z takich miejsc z pewnoci jest Zoolandia. Tutaj rodzice mog wsplnie spdzi czas
ze swoimi pociechami, bd
skorzysta z pomocy naszych
specjalnie przeszkolonych Animatorw, ktrzy dbaj o dobr
i niczym nieskrpowan zabaw dla dzieci podczas organizowanych imprez.
Artyku opracowany na
podstawie podrcznika operacyjnego: Zoolandia Dbamy o
rozwj Twojego dziecka.

ZOOLANDIA, ul. Targowa 5, 44-300 Wodzisaw lski


tel.: 32 454 70 80, e-mail: biuro@zoolandia.eu
Zmieniamy si dla Twojego dziecka i dla Ciebie
Ju od sierpnia zapraszamy na now stron internetow:
www.zoolandia.eu

Artyku sponsorowany

nastu lat, a warto wspomnie,


i w latach 2004 i 2008 apa
si do pierwszej dziesitki.
Najzamoniejszym powiatem
ziemskim jest powiat czuchowski.
W kategorii najbogatszych wojewdztw lskie zajo 5 pozycj, notujc awans
a o 10 miejsc.
Poniej dla porwnania
zestawilimy dane dotyczce
najbliszych ssiadw Raciborza (kolejno: miejscowo
- miejsce w danym rankingu
- zamono per capita)
Miasta na prawach powiatu:
Rybnik - 12 (4120,76)
Miasta powiatowe (sklasykowano 267 miast powiatowych)
Kdzierzyn-Kole
- 33 (3079,89)
Gubczyce - 179
(2468,36)
Wodzisaw lski- 197
(2430,74)
1 miejsce - Polkowice
(zamono per capita
6233,74)
Miasta mniejsze (sklasykowano 580 miast)
Kietrz - 312 (2591,49)
Rydutowy - 577
(2114,76)

Krzanowice - 489
(2330,24)
Pszw - 550 (2251,74)
Kunia Raciborska 554 (2239,66)
1 miejsce - Krynica Morska (7701,45)
Powiaty ziemskie (sklasykowano 314 powiatw):
gubczycki - 21 (873,48)
wodzisawski - 110
(725,55)
rybnicki - 302 (430,00).
Nie naley myli z Rybnikiem - powiatem grodzkim, sklasykowanym w
innej kategorii.
1 miejsce - powiat czuchowski (1294,86)
Gminy wiejskie (sklasykowano 1566 gmin):
Pietrowice Wielkie 277 (2950,06)
Rudnik - 225 (3025,71)
Krzyanowice - 628
(2678,85)
Lubomia - 463 (2778,21)
Kornowac - 391
(2832,83) (w 2014 - 975
miejsce!)
Lyski - 828 (2582,90)
Ndza - 1231 (2419,75)
1 miejsce - Kleszczw
(43877,04)

GazetaInformator.pl >>

Wiadomoci

27 lipca 2016, nr 15 (216)

Z regionu

REGION STYL YCIA

Wczykije wbrew wasnej woli?


KATARZYNA CZY

23 lipca obchodzimy
Dzie Wczykija wito
mionikw wdrwek, podry i wycieczek. W tym
dniu warto jednak te pamita o osobach, ktre znalazy
si z dala od domu w wyniku
trudnych, a czasem niebezpiecznych sytuacji yciowych
o zaginionych.
Wedug policyjnych statystyk w 2014 r. zagino 20
845 osb. To ponad 1200
wicej ni w 2013 r. i o ponad
5,5 tysica wicej ni przed
dekad. Prawie poowa zaginionych do dzieci i modzie
do 18 roku ycia! Na szczcie wikszo z nich odnajduje si w cigu dwch tygodni od dnia zaginicia, a a
95 % dzieci wraca do domw
w cigu pierwszych siedmiu
dni.
Warto przypomnie chociaby histori picioletniej
dziewczynki, ktra na pocztku lipca pokonaa na rowerku
prawie 3 kilometry na trasie

Krowiarki - Szczyty. Samotnie poruszajce si dziecko


zwrcio uwag przechodniw, ktrzy poinformowali policj. Dziewczynka nie
chciaa poda nieznajomym
swojego imienia ani adresu,
na szczcie funkcjonariuszom z Raciborza udao si
ustali jej tosamo. Okazao si, e matka piciolatki
szukaa crki na wasn rk,
ale kiedy zobaczya radiowz,
postanowia zgosi zaginicie. Ku jej wielkiej radoci,
w samochodzie oprcz policjantw znajdowao si take
jej dziecko.
Co zatem naley zrobi,
kiedy podejrzewamy zaginicie bliskiej osoby? Przede
wszystkim, jeli nie potramy
odnale jej samodzielnie, a
istniej powane i uzasadnione obawy, e jej nieobecno moe wiza si z zagroeniem dla ycia i zdrowia,
powinnimy powiadomi policj. To mit, e ze zgoszeniem trzeba czeka 24 lub 48
godzin. Policja podkrela, e

Fot. Justyna Koniszewska

Tolkien pisa, e nie kady bdzi, kto wdruje, ale trzeba pamita,
e wiele osb znika z domw z innych powodw ni ch przeycia przygody.

W okrese wakacyjnym modzie wymyka si spod kontroli - wyjeda na obozy, spdza wieczory
w plenerze, nocuje u znajomych. Kiedy jednak osoba nie wraca do domu przez duszy czas, nie
daje te znaku ycia, sytuacj naley natychmiast zgosi na policj.
nie naley ba si wszczcia
faszywego alarmu, bo czasem tylko szybka reakcja moe kogo uratowa.
Co wane, jeli nie ma innej moliwoci, zgoszenia
mona dokona take telefonicznie lub mailowo. - W
przypadku otrzymania informacji o zaginiciu osoby dro-

g telefoniczn, mailow lub


pocztow naley niezwocznie kontaktujemy si ze zgaszajcym w celu przyjcia od
niego zawiadomienia o zaginiciu osoby wyjania ocer prasowy raciborskiej policji, Mirosaw Szymaski.
Zwraca on te uwag na fakt,
e jednostka odpowiedzial-

na z poszukiwania wsppracuje z szeregiem innych sub


i instytucji: - Wielokrotnie
do dziaa w ramach pomocy angaowane s inne suby mundurowe jak Pastwowa Stra Poarna, Ochotnicza
Stra Poarna, Wojsko, Stra
Graniczna. Informacja jest
take w wielu przypadkach

przekazywana dla lokalnych


przedstawicieli mediw lub
krajowych w zalenoci od
skali podejmowanych dziaa. Sprawdzane s szpitale
czy np. osoba zaginiona nie
zostaa tam przewieziona w
wyniku rnych okolicznoci yciowych tumaczy
funkcjonariusz. Dziki takiej
wsppracy udao si unikn
tragedii w styczniu tego roku,
kiedy do pnych godzin wieczornych trway w Raciborzu
poszukiwana omioletniej
Nataszy.
Wrd
najczstszych
przyczyn zagini Szymaski
wymienia konikty rodzinne, kopoty w pracy, zawody
miosne, stan zdrowia, w tym
upoledzenia zyczne i psychiczne, depresj, prby samobjcze. Naley zatem stara si obserwowa naszych
bliskich i prbowa z nimi
rozmawia, gdy widzimy, e
borykaj si z jakim problemem. By moe nasze wsparcie powstrzyma je przed podjciem ryzykownej decyzji.

RACIBRZ STYL YCIA

Warsztaty Extreme City w skateparku

Fot. Katarzyna Przypado

Modzi adepci jazdy na rolkach, deskorolce i hulajnodze mieli okazj rozwin swoje umiejtnoci.
KATARZYNA
PRZYPADO

Jazda na deskorolce wydaje


si czym bardzo prostym tylko
osobom, ktre nigdy nie stay na
takim sprzcie. W rzeczywistoci,
aby sta si dobrym skatem, trzeba woy mnstwo energii w nauk jazdy oraz przyswajanie nowych trikw. Jazda na desce jest
nowym sportem, ale zdya zdoby popularno podobn do tej,
ktr cieszy si jazda na rowerze
czy rolkach.
21 lipca w skateparku przy
H2Ostrg odbyy si szkolenia
Extreme City, w ramach ktrych
dzieci i modzie pod okiem instruktorw mogy doskonali
umiejtnoci jazdy na rolkach,
desce, hulajnodze i bmx.

Dziki rnym wiczeniom i zabawom dzieci mogy doskonali m. in. jazd na rolkach.

R E K L A M A

rollupy
ju od
140 z netto*
32 414 90 30
533 355 277
*) O szczegy pytaj
Dziagrafiki i reklamy:
reklama@GazetaInformator.pl

zdrowie

Z regionu

27 lipca 2016, nr 15 (216)

powiat raciborski szpital

Szpital wesprze PWSZ


w ksztaceniu pielgniarek
Fot. Pawe Strzelczyk

Dyrektor szpitala przyznaje, e coraz trudniej na rynku


o wykwalifikowany personel, std zamierza pomc uczelni
w deniach do ksztacenia pielgniarek.

Nawet 20 pielgniarek moe na ju znale prac w Raciborzu - twierdzi Ryszard Rudnik.


Na zdjciu z prawej zastpca dyrektora Elbieta Wielgos-Karpiska.

chtnie wesprze uczelni i


wczy si w proces ksztacenia poprzez udostpnienie swojej bazy na praktyki
zawodowe.
O tym jak podane na
rynku pracy s wykwalifikowane pielgniarki moe
wiadczy fakt, i raciborski szpital jest od rki gotw zatrudni nawet 15-20
osb. Jeli chodzi o aktualn liczb etatw, to jednostka jest zabezpieczona. Przydaoby si jednak osobowe
zabezpieczenie na wypadek licznych absencji, aby
unikn sytuacji w ktrych
przepracowane siostry zmuszone bd pracowa po godzinach.

pawe strzelczyk

R E K L A M A

Lecznica nie zmaga si


moe z drastycznym deficytem personelu, ale aby
zapewni pene oboenie
aktualnie posiadan kadr,
trzeba si troch nagimnastykowa. Dlatego dyrektor
Ryszard Rudnik z zadowoleniem przyj doniesienia,

e Pastwowa Wysza Szkoa Zawodowa w Raciborzu


zamierza poszerzy sw
ofert edukacyjn i ksztaci
pielgniarki. Tym bardziej,
e po zaniechaniu ksztacenia pielgniarek w systemie
szkolnictwa redniego aktualnie mode adeptki zyskuj
kwalifikacje na przernego
rodzaju uczelniach, prze-

wanie oferujcych licencjat, rozsianych po kraju


bez wikszego planu.
- To bardzo sensowna
decyzja, bo pielgniarek na
rynku zaczyna brakowa.
Myl, e osoby koczce
ten kierunek nie bd miay
problemw z zatrudnieniem
- komentuje R. Rudnik, deklarujc przy tym, i szpital

radlin - zdrowie

Chorujesz na choroby ukadu krenia? Cukrzyc?


Dowiedz si, jak powinna wyglda Twoja dieta
Zdrowe odywianie ma na celu popraw naszego samopoczucia,
wygldu i przede wszystkim zdrowia. Szczeglne znaczenia ma dla osb chorych.
Jak si odywia, gdy mamy problemy z sercem, nadcinieniem czy cukrzyc?
Porad udziel specjalici NZOZ Kardio-Plus z Radlina.

Dieta w chorobach ukadu krenia ma na celu


obnienie poziomu miadycorodnych frakcji lipidowych (tj. cholesterolu
cakowitego, LDL i trjglicerydw) oraz podniesienie
poziomu ochronnego cholesterolu HDL, ktry transportuje cholesterol z tkanek
do wtroby, gdzie nastpuje
jego spalanie. Produkty zalecane w tej diecie s wsplne dla diety w nadcinieniu,
otyoci oraz cukrzycy.
Jak naley si odywia?
Przede wszystkim czsto i w
mniejszych ilociach. Posiek naley spoywa najlepiej 5-6 razy dziennie. Dziki takiej diecie, mniej krwi
odpywa do jelit, a co za tym
idzie wicej krwi dostarczane jest do naszego serca.

Podstaw diety powinny stanowi warzywa oraz


owoce, ktre dostarczaj nam odpowiedniej iloci potasu, ktry obnia
cinienie ttnicze oraz ma
waciwoci zapobiegajce
zaburzeniom rytmu serca.
Powinnimy je jak najwicej ryb. Musimy rwnie pamita o dostarczaniu naszemu organizmowi
magnezu, ktry wykazuje
dziaanie antyarytmiczne.
Inn prost zasad do
zastosowania od zaraz jest
gotowanie pokarmw, a nie
ich smaenie. Ponadto zaleca si ograniczenie spoycia
soli w diecie - powoduje ona
zatrzymywanie wody w organizmie i wzrost cinienia,
a to sprzyja miadycy.
Zasady do zastosowania
w diecie wymagaj samodyscypliny i wytrwaoci, jednak s niezbdne do prowadzenia zdrowego trybu
ycia. Dieta skomponowana przez specjalist moe

przeduy niejedno istnienie. NZOZ Kardio-Plus zaprasza do poradni diabetologicznej, gdzie wdraane
jest odpowiednie leczenie
farmakologiczne (lekami
doustnymi lub insulin)
oraz prowadzona jest edukacja i reedukacja chorych
z zaburzeniami gospodarki
wglowodanowej w zakresie postpowania dietetycznego oraz kontroli glikemii.
W poradni mona rwnie
skorzysta z usug dietetyka, ktry pomoe w skonstruowaniu zdrowej i efektywnej diety.
PORADNIA
KARDIOLOGICZNA
KARDIO-PLUS

ul. Rybnicka 64, 44-310 Radlin


Tel. 505 388 736, 32 733 00 81
www.kardioplus.pl

Artyku sponsorowany

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

Nowe promocje Kolei lskich


Wakacyjne kursy z Wodzisawia lskiego do Olzy czy tasze przejazdy
na tzw. biletach liniowych Koleje lskie maj nowe, ciekawe propozycje
dla podrujcych.
W wakacje, pocigi z Rybnika do Olzy jed kadego dnia
tygodnia, o godzinach: 7:40 i
10:54, z Radlina Obszary o
godz. 7:53 i 11:04, a z Wodzisawia lskiego o godz. 7:59
i 11:11. W tygodniu, powrotne
kursy przewidziano o godzinach
14:55 i 18:02, a w weekend o
17:09. Normalny bilet do Olzy
kosztuje jedynie 3 z! Uczniowie
maj obowizek zapaci 1,89 z,
a studenci 1,47 z. Specjalny
rozkad jazdy wany jest tylko
do 3 wrzenia.
Od 1 lipca obowizuje rwnie nowy plan taryfowy Kolei
lskich. Bardzo ciekaw propozycj dla pasaerw powinny by wprowadzone nowe formy biletw liniowych, ktrych
cznie w ofercie lskiego przewonika jest 33. Bilet liniowy to
promocyjna cena biletw (nisza ni w taryfie kilometrowej)
na wskazanych przez przewonika odcinkach wyznaczonych
pomidzy konkretnymi miejscowociami bd stacjami czy
przystankami kolejowymi.
Dla mieszkacw Rybnika,
Wodzisawia lskiego, Racibo-

PSZW EKOLOGIA

KOMUNIKACJA

katarzyna kafka

Z regionu

rza czy Chaupek przygotowano


nastpujce propozycje:
Relacja L71 Rybnik-Wodzisaw lski 4 z,
Relacja L73 Rybnik-ory 3
z,
Relacja L74 Rybnik-Rydutowy 4 z,
Relacja L75 Rybnik-Orzesze
Jakowice 4 z,
Relacja L76 Racibrz-Rydutowy 4 z,
Relacja L78 Wodzisaw lski-Chaupki 3 z,
Relacja L79 Racibrz-Chaupki 3 z.
Bilety liniowe mona nabywa w kasach biletowych
przewonika oraz u obsugi pocigw. Wikszo z nich obowizuje przez dwie godziny od
momentu rozpoczcia podry
na wybranym odcinku, co sprawia, e w dogodnych sytuacjach
istnieje moliwo odbycia podry np. w obu kierunkach tylko podczas trwania jednego biletu.
Istotn informacj dla pasaerw powinno by rwnie to,
e bilety liniowe mona czy
np. na odcinku Chaupki-Katowice, czy Racibrz-Katowice jeli istnieje taka moliwo.

Bd EKO.
Zacznij od ankiety
Urzd Miasta w Pszowie zamierza ubiega
si o pienidze na realizacj zada z zakresu
ograniczenia niskiej emisji. Obecnie czeka na
opinie mieszkacw.
Celem ekologicznej akcji
prowadzonej przez magistrat
w Pszowie jest motywowanie
mieszkacw do dziaania i
wspomaganie ich w realizacji
zada z zakresu ograniczenia
niskiej emisji, uwzgldniajcych wymian starych i niewydajnych systemw ogrzewania
na paliwo stae, na nowoczesne rozwizania ekologiczne
zintegrowane z odnawialnymi rdami energii. Miasto planuje aplikowa o rodki
zewntrzne i wdroy projekt
pod robocz nazw Ograniczenia niskiej emisji w Miecie
Pszowie poprzez uruchomienie programu wspierajcego
mieszkacw w zastosowaniu
odnawialnych rde energii w

gospodarstwach domowych
podkrela Urzd Miasta w
Pszowie.
Pozyskane rodki zostan przeznaczone na dotacje
skierowane do wacicieli nieruchomoci. Staranie si o
unijne dofinansowanie wymaga ustalenia zakresu potrzeb
mieszkacw, ich gotowoci
do zrealizowania inwestycji
na swoim budynku oraz wysokoci kosztw planowanej inwestycji. Wypenion ankiet
naley zoy do 31 sierpnia w
biurze podawczym bd przesa drog mailow na adres
kultura@ pszow.pl informuje magistrat.
j

WODZISAW LSKI INWESTYCJE

Wwczas opata za przejazd wyniesie sum kosztw wszystkich


biletw liniowych, co w wielu
wypadkach jest tasze od zakupu biletu wedug taryfy kilome-

trowej. Warto doda rwnie,


e zryczatowane ceny biletw
obowizuj na tych samych odcinkach w przypadku zakupu biletu miesicznego.

CHODNIK
DO KOCA SIERPNIA
Fot. PIXABAY

REGION

wiadomoci

27 lipca 2016, nr 15 (216)

WODZISAW LSKI SAMORZD

Zniki i przywileje dla rodzin wielodzietnych


Z programu Rodzina 3+, ktry dziaa w Wodzisawiu lskim od czterech lat,
korzysta 2394 mieszkacw.
Program Rodzina 3+
przeznaczony jest dla rodzin
skadajcych si z rodzicw
wychowujcych troje lub wicej dzieci w wieku do 18. roku
ycia lub do ukoczenia 25.
roku ycia, gdy dziecko uczy
si lub studiuje. Mog z niego skorzysta rwnie rodziny
zastpcze. Nie liczy si kryterium dochodowe - bycie rodzin wielodzietn lub zastpcz
zamieszka na terenie miasta
Wodzisawia lskiego to jedyny warunek przystpienia do
programu.

Program dziaa od 2012 roku, a korzystaj z niego 2394


osoby. Uczestnicy maj zapewnionych wiele zniek - miejskie instytucje oferuj w jego
ramach rabaty finansowe na
prowadzone zajcia, wejciwki do obiektw, jak rwnie
pierwszestwo przy zapisach.
Posiadacze karty objci s darmowymi szczepieniami profilaktycznymi i maj zapewnione
pierwszestwo przy zapisie najmodszych do przedszkoli czy
obka. Do projektu wczyy
si rwnie wodzisawskie fir-

my i przedsibiorcy. Na chwil obecn kart Rodzina 3+


w swoich placwkach honoruje dwadziecia placwek, m.in.
uczelnie wysze, place zabaw,
sklepy sportowe, ubezpieczalnie czy restauracje. Szczegowe informacje znajduj si na
stronie internetowej wodzislaw-slaski.pl/rodzina-3.
Kady z przedsibiorcw,
ktry chciaby wczy si do
programu, moe to zrobi,
przesyajc swoje zgoszenie
na adres: Urzd Miasta, ul. Bogumiska 4b, Biuro Prezyden-

Dziki karcie rodziny wielodzietne mog skorzysta


z wielu zniek.
ta Miasta, 44-300 Wodzisaw
lski lub na adres mailowy:
rzecznik@wodzislaw-slaski.pl
kp

Wykonawc
chodnika
przy ul. Targowej za ponad
21 tys. z bdzie firma Brukarstwo Tract Jerzy Wyrobek z Raciborza.
Zadanie
Wykonanie
chodnika na ulicy Targowej w
kierunku ulicy Krtej w Wodzisawiu lskim obejmuje jak podaje urzd wykonanie
nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm., do tego krawniki betonowe o wymiarach 30x15 cm uoone na
awie betonowej. Oprcz tego
wykonawca zobowizany jest
do wykonania penej obsugi geodezyjnej i dokumentacji podwykonawczej, jak rwnie wykonania dokumentw i

czynnoci niezbdnych do uytkowania zrealizowanej inwestycji. W skad inwestycji wchodzi rwnie wykonanie innych
robt, usug i poniesienia opat
niezbdnych do prawidowego zrealizowania przedmiotu
zamwienia w tym nadzorw
branowych oraz prawidowego zabezpieczenia miejsca robt.
Chodnik na ulicy Targowej wykona firma Brukarstwo
Tract Jerzy Wyrobek z Raciborza za kwot 21.446,96 z. Prace zwizane z budow chodnika
powinny zakoczy si do koca sierpnia.
j

R E K L A M A

PRZEWZ OSB
POLSKA-NIEMCY-POLSKA
Polska-Niemcy
WYJAZDY Z POLSKI
w niedziel, wtorki i pitki.
POWROTY Z NIEMIEC
w poniedziaki, rody i soboty.
Obsugujemy woj. lskie,
opolskie i dolnolskie
MIRA Przewz osb
Tel. 669 185 529

www.przewozyosobpolska.pl

ogoszenia.GazetaInformator.pl

Z regionu

dodaj bezpatne ogoszenie w internecie

CENNIK OGOSZE:
drobne:

tekstowe 6 z w ramce 10 z
moduowe: tekstowe 20 z graczne 35 z

W przypadku kiedy masz wypowiedziane kredyty, poyczki, wynagrodzenie zostao zajte przez
Komornika zgo si do nas. Zajmujemy si: umarzaniem wszelkich dugw, wstrzymywaniem
postpowania komorniczego lub
windykacyjnego, czyszczeniem
BAZ BIK, BIG, KRD, ERIF. Zapraszam do kontaktu telefonicznego.
Tel. 726 504 071.

Na sprzeda mieszkanie ulokowane na pierwszym pitrze, po


remoncie, nie wymaga wkadu
nansowego, (wymieniona instalacja wodno-kanalizacyjna i
elektryczna, pokoje odmalowane), do tego gara murowany
ocieplony, nowe wylewki, gadzie w rodku, dach z papy termozgrzewalnej a co najwaniejsze gara zaraz obok mieszkania.
Tel. 603 956 663.
Zamieni mieszkanie komunalne 38m2 na parterze z balkonem
na wiksze, jest to pokj przedzielony ciank dziaow o ca szeroko okna wychodzcego
na balkon czyli s to dwa mniejsze pokoje. Mieszkanie znajduje
si w dogodnej lokalizacji blisko
szkoy, przedszkola, sklepy, szpital nie daleko Dywyty. Spac za-

PRACA
Potrzebna osoba do pomocy w
prowadzeniu biura z dowiadczeniem. Wymagania: wyksztacenie min. rednie; bardzo dobra
obsuga komputera i urzdze
biurowych. Podstawy rachunkowoci i ksigowoci. Zainteresowane osoby prosz o kontakt telefoniczny po godzinie 16 tej. Tel.
500 399 777.
Zatrudni pomoc kuchenn.
Osoba zatrudniona bdzie odpowiedzialna za pomoc w przygotowywaniu zimnych pyt,
przystawek. Dodatkow odpowiedzialnoci bdzie estetyczne
przygotowanie potraw, dbanie
o prawidowe magazynowanie
powierzonej ywnoci i sprztu
oraz przestrzeganie zasad postpowania z ywnoci. Wymagania: mile widziane dowiadczenie w zawodzie, dyscyplina w
zachowaniu czystoci i higieny
pracy, kreatywno, motywacja
i ch do pracy. Oferujemy: prac w prestiowym miejscu, warunki nansowe dostosowane
do umiejtnoci, prac w profesjonalnym zespole. Tel.
669 997 979.
Przyjm kasjerk. Wymagania:
znajomo obsugi kasy skalnej, dobry kontakt z ludmi, zapa do pracy, mia aparycja, do-

kadno, sumienno, wysoka


kultura osobista, praca na zmiany w godz. 7:00-21:00. Tel. 603
200 066.
Salon Mademoiselle K&K poszukuje kreatywnego fryzjera z dowiadczeniem, wyobrani i pozytywn energi. Gwarantujemy
szkolenia, bardzo dobre warunki
zatrudnienia (podstaw, procent
od obrotu oraz procent od sprzeday detalu), prac w inspirujcym gronie profesjonalistw w
wyjtkowym miejscu. W zamian
oczekujemy: profesjonalizmu w
swoim fachu, pasji, komunikatywnoci, otwartoci, zaangaowania. Tel. 513136310.
Zatrudni kierowc z kategori C
+ E w ruchu midzynarodowym
na, pojedyncz lub podwjn obsad, nowy tabor i dogodne warunki. Tel. 607 995 008.
Firma poszukuje
pracownika na stanowisko:
Doradca Finansowy Klienta
ds. poyczek gotwkowych
Wymagania:
umiejtno budowania relacji
z klientami,
mile widziane dowiadczenie w
obsudze klienta,
komunikatywno, dyspozycyjno.

CV prosimy wysa na adres


m.mroz@benetia.pl
Tel. 797 603 000
www.benetia.pl

Ford Fiesta MK6 rok 2006.


Udokumentowany przebieg: 135 tys. km. Diesel
1.4. Zadbany, ekonomiczny, wszystkie wymiany na
bieco. Oferta prywatna.
Zapraszam do ogldania.
Tel. 512 333 512.

duenie w ramach zamiany na


wiksze mieszkanie. Tel. 793 187
839.
Na sprzeda adna dziaka budowlana o pow. 1097m2, ogrodzona z trzech stron, usytuowana wrd lunej zabudowy
domw jednorodzinnych. Dogodne pooenie w cichym i
spokojnym miejscu (ul. Koszykowa). Dojazd drog asfaltow.
Wszystkie media tj. woda, prd
oraz kanalizacja przy dziace.
Duym atutem dziaki jest jej
lokalizacja: do centrum miasta
(1,8 km), Carrefour (500 m),
szpital (1,8 km), szkoa (1,6 km),
koci (1,2 km). Jeeli nie bd
mg odebra telefonu, prosz o
wiadomo sms, wtedy moliwie
szybko skontaktuj si. Tel. 695
513 981.

MOTORYZACJA

Gwarantowane:
wysokie atrakcyjne wynagrodzenie (najwysze w brany);
pomoc w pierwszych miesicach
pracy; moliwo podniesienia
kwalikacji; moliwo awansu.

SPRZEDAM
SAMOCHD

ul. w. Jana 16 Wodzisaw lski


tel. 533 399 344, ogloszenia@gazetainformator.pl

ceny brutto (z VAT)


NIERUCHOMOCI

FINANSE
Potrzebujesz pomocy w skompletowaniu dokumentw kredytowych?
Zastanawiasz si, ktry kredyt w
twojej sytuacji jest najkorzystniejszy? Zadzwo a przyjedziemy z pomoc! Profesjonalna pomoc w wyborze najlepszej oferty na rynku!
Mobilny doradca kredytowy przyjedzie do Ciebie i pomoe ci skompletowa wszystkie potrzebne dokumenty! Tel. 722 108 795.

na kolorowym tle 14 z

Pranie tapicerki samochodowej,


czyszczenie wntrza. Pranie odbywa
si za pomoc odkurzacza piorcego- Karcher SE 4001. Kompleksowe
czyszczenie trwa okoo 1-2 dni. Moliwo wyprania podsutki (zaley
od materiau, samochodu). Cena
zaley od: koloru wntrza, zabrudzenia, wielkoci samochodu oraz
wielu innych czynnikw. Czyszczenie wntrza ok. 120 z/auto. Tel.
796 899 338.

skrzano welurowa tapicerka, el.


szyby otw/zam. z pilota, el. lusterka,
wspomaganie, poduszki powietrzne
+kurtyny boczne, abs esp itd, tempomat, xenony, alu felgi + opony
zimowe na stalwka, szyberdach,
czujniki parkowania, klimatyzacja 2
strefowa, fotele elektryczne z pamici, radio cd fabryczne, dzielona tylna kanapa, lusterko wsteczne samociemniajce, baganik otwierany z
pilota, night panel. Tel. 510 989 450.

Do sprzedania Saab 9-3ss. Jednostka napdowa jak i zawieszenie jest


takie samo jak w Oplu Vectra C!
Vin: YS3FF45D31001491. Pierwsza
rejestracja 09-09-200 2r. Ja jestem
drugim wacicielem w Polsce od
2009r. Ostatnio wymienione wahacze przd i spryny z przodu, nowy
rozrusznik, alternator, po regeneracji, nowe oysko razem z piast.
Autko wietnie wyposaone min.

SERWIS
SAMOCHODOWY

Kamil Majcher

naprawy gwne i biece


diagnostyka komputerowa

tel. 513 369 298


Ndza, ul. Sobieskiego 16
Czynne: pn.-pt .8:00-17:00
sob. 8:00-14:00

RNE
Nieodpatny odbir starych mebli (bez obi materiaowych!),
paneli ciennych i podogowych,
pyt wirowych, drewnianego
ogrodzenia , desek , ram okiennych itp. Odbieram na terenie
Rydutw (z okolic wasny dowoz). Tel. 506 304 768.
Fachowo i tanio wykafelkuj
ciany, podogi, poo panele,

Firma STACH-DREW

oferuje: drewno kominkowe,


drewno opaowe
w dobrej cenie.

Rzuchw, ul. Rybnicka 61


Tel. 512 271 815
32 430 10 45.

Skad znajduje si
z tyu budynku.

wytapetuj, pomaluj, wykonuj szafy na wymiar, kuchnie itd.


Tel. 600 319 825 lub 664 956
380.

woci dojazdu do mnie, bad ma


w domu mae dzieci mog przyjecha, po wczeniejszym uzgodnieniu:) Tel. 667 026 326.

Serdecznie zapraszam wszystkie


Panie na manicure i pedicure
hybrydowy, elowy, biologiczny.
Jeeli ktra z Pa nie ma moli-

Wyremontuje od A do Z Kafelkowanie, tapetowanie, malowanie i wszelkie prace stolarskie.


Tel. 664 956 380.

USUGI
REMONTOWO-BUDOWLANE

ODZIE ROBOCZA

Zygmunt Banik
kompleksowe
wykoczenia wntrz
Tel. 694 403 205

KOMIS
od A-Z
(Kup, Sprzedaj)

Dla Ciebie mie,


Dla Kogo Skarb
Masz zbdne rzeczy
Nie wyrzucaj
Przynie sprawisz
Komu rado.
Zapraszamy
od pn.-pt.: 9:00-16:00
47-400 Racibrz
ul. Ogrodowa 10
(naprzeciw byego Jaworu)
Tel. 660 287 150
797 638 860

ARTYKUY BHP, P.PO.,


SPAWALNICZE, CHEMIA
GOSPODARCZA,WE.
Racibrz, ul. E ichendorffa 12
tel./fax 32 440 30 36
kom. 512 936 444
www.deln-raciborz.pl

PRANIE DYWANW
TAPICERKI SAMOCHODOWEJ, TAPICERKI
MEBLOWEJ, POLEROWANIE MASZYNOWE,
PASTOWANIE,
CZYSZCZENIE
CIAN I ELEWACJI

Tel. 32 763 40 43
Kom. 504 412 875
47-400 Racibrz
ul. Ogrodowa 46
www.green-clean.pl

GazetaInformator.pl >>

Zajrzyj do PIT
Punkt Informacji Turystycznej
w Wodzisawiu lskim to kopalnia
wakacyjnych pomysw.
Oprcz informatorw turystycznych dotyczcych miasta, powiatu i regionu, wodzisawski PIT dysponuje
przewodnikami i mapami z caego wojewdztwa. W Punkcie
IT istnieje rwnie moliwo
wypoyczenia audioprzewodnika maego i prostego w
obsudze urzdzenia nawigacyjnego, ktre daje moliwo
odbycia niezwykej wycieczki
po wodzisawskiej starwce.
Pozwala pozna skrywane za

fasadami budynkw tajemnice,


uruchamia wyobrani i edukuje. Czas zwiedzania z audioprzewodnikiem trwa niespena 30 minut. Za wypoyczenie
audioprzewodnika pobierana
jest zwrotna kaucja. PIT mieci si w budynku Muzeum
przy ul. Ks. Pk. W. Kubsza 2,
tel. 32 724 82 32, e-mail: wodzislaw@silesia.travel. Godziny otwarcia w czasie wakacji:
poniedziaek, wtorek, czwartek od 9:00 do 15:30; roda
od 9:00 do 17:00; pitek od
9:00 do 14:00.

CZYOWICE REKREACJA

Sukces kadetek
ZORZY

DYCHA Z HOKYM

Para siatkarek plaowych wodzisawskiej


ZORZY Katarzyna Szymaska i Martyna
Jachimowicz zostaa finalistkami oglnpolskiej olimpiady.
Po zdobyciu brzowych
medali Mistrzostw lska Kadetek Katarzyna Szymaska i
Martyna Jachimowicz wystpiy w dniach 9-10 lipca w pfinale Oglnopolskiej Olimpiady Modziey w sportach
letnich 2016. Turniej pfinaowy rozgrywany by w Starym Sczu, a do udziau w nim
uprawnione byy po cztery najlepsze pary z wojewdztw: maopolskiego, witokrzyskiego,
podkarpackiego i lskiego. W

tym doborowym towarzystwie


wodzisawianki, ktre w trakcie trwania zawodw musiay
zmaga si z kontuzj Martyny
Jachimowicz, zaprezentoway
bardzo skuteczn i widowiskow siatkwk, co zaowocowao
miejscem w pierwszej czwrce
turnieju i awansem do Turnieju Finaowego Oglnopolskiej
Olimpiady Modziey w sportach letnich 2016.

Wystartowali z latarkami,
wic nocna aura nie bya
im straszna.
16 lipca, sobotni wieczr,
deszcz, boto i oni biegacze
klubu M.E.T.A. wraz z uczestnikami IX Towarzyskiego Biegu
po lesie czyowickim. Punktualnie o 21:00 z Rancho Western
wystartowali w stron lasu, aby
tym razem dystans okoo 10 km
pokona noc. Zaproszonym
gociem by rwnie Aleksan-

der Chromik wolontariusz


fundacji SYNAPSIS, ktra pomaga dzieciom z autyzmem. Po
biegu kady z uczestnikw doczy si do zbirki, ktra cho
odrobin pomoga zasili konto
fundacji. Wszyscy biegacze na
mecie otrzymali pamitkowy
medal, a caa impreza zakoczya si pn noc wsplnym
grillowaniem.
ap

df
Fot. MKS Zorza

MSZANA ROZRYWKA

WODZISAW L. WYDARZENIE SPORTOWE

Fot. Arkadiusz Piechota

REGION REKREACJA

katarzyna kafka

Rozrywka 5

27 lipca 2016, nr 15 (216)

Hotspot w Parku
Wychodzc naprzeciw stale rozwijajcym si potrzebom
i oczekiwaniom mieszkacw
gminy, w Parku Aktywnej Rekreacji w Mszanie utworzony
zosta punkt dostpu do internetu, tzw. hotspot, umoliwiajcy chtnym bezpatne
korzystanie z zasobw sieci.
Aby z niego skorzysta,
wystarczy wczy Wi-Fi. Nastpnie pojawi si dostp do
sieci MszanaPark. W celu

Fot. UG Mszana

Od teraz, na terenie caego parku w Mszanie,


mieszkacy maj darmowy dostp do internetu.

nawizania poczenia wystarczy jedynie wpisa haso:


mszanapark.
k

20 i 21 lipca odby si w Obornikach lskich Turniej


Finaowy Oglnopolskiej Olimpiady Modziey w
sportach letnich 2016. Para wodzisawskiej ZORZY
Katarzyna Szymaska i Martyna Jachimowicz - zostaa
sklasyfikowana na bardzo dobrym V miejscu, najwyej
ze lskich druyn, co pozwolio na odebranie nagrody za
II miejsce w klasyfikacji wojewdztw w pice siatkowej
plaowej kobiet Oglnopolskiej Olimpiady Modziey w
sportach letnich 2016.

R E K L A M A

Zobacz sal szkoleniow

6 Ekologia

27 lipca 2016, nr 15 (216)

<< GazetaInformator.pl

EK LOGIA
REGION EDUKACJA

Przyjemne z poytecznym, czyli edukacja ekologiczna podczas wakacji


Fot. ZHP Huec Rydutowy

Harcerska Akcja Letnia to przede wszystkim obozy, podczas ktrych modzi ludzie ucz si szacunku do przyrody i siebie
nawzajem. W organizacji letnich wyjazdw w gry i nad morze ZHP moe liczy na wsparcie WFOiGW w Katowicach.

W 2016 roku WFOiGW w Katowicach na donansowanie prolaktyki zdrowotnej dzieci przeznaczy okoo 5,5 mln z.
Cz tych pienidzy traa do ZHP Chorgwi lskiej, ktra organizuje letnie obozy dla zuchw, harcerzy oraz dzieci i modziey niezrzeszonej.
KATARZYNA CZY

Okoo 9 tysicy dzieci skorzysta z moliwoci


wyjazdu na wakacje dziki
dotacjom Wojewdzkiego
Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Na letni wypoczynek poczony z
edukacj ekologiczn, profilaktyk zdrowotn i regionaln edukacj przyrodnicz Fundusz przeznaczy w
tym roku 1,7 mln zotych.
Dofinansowane kolonie i
obozy musz odbywa si w
polskich miejscowociach
posiadajcych pozytywn
opini inspektoratu ochrony rodowiska. Najpopularniejszymi celami wyjazdw
s wic miejscowoci nadmorskie (m.in. Jastrzbia
Gra, eba, Ustronie Morskie) oraz pooone w grach (np. Istebna, Ustro,
Jelenia).
W tym roku organizacj,
ktra otrzymaa najwiksze wsparcie, jest Zwizek
Harcerstwa Polskiego Cho-

rgiew lska. Kwota dofinansowania wyjazdw dla


okoo 3900 dzieci wynosi
660 tys z. Take harcerze z
naszego regionu wyjedaj na obozy dziki dotacji z
Funduszu. Hufiec Ziemi Raciborskiej zorganizowa dwa
wyjazdy do Plenej, harcerze z Wodzisawia i okolic wyjad m.in. do Myczkowic, Bierw i Garbasia,
a rydutowscy skauci bd
obozowa we Fromborku i
Jeleni.
Dzieci i modzie maj
okazj nie tylko wypocz
na onie przyrody, ale take
zdoby now wiedz z zakresu ekologii, profilaktyki
zdrowotnej czy survivalu.
- Ekologia oraz profilaktyka to jedne z najwaniejszych obszarw zainteresowa w czasie wakacyjnego
wypoczynku rydutowskich
harcerzy tumaczy instruktorka pwd Hanna Komarek. - Jako kadra, jako
wychowawcy tych modych
ludzi staramy si tak zaplanowa dla nich te dwa tygo-

dnie, aby w jak najwikszym


stopniu wpaja im wiedz o
tym, czym naprawd s te
dwa obszary. Pokazujemy
jak w praktyce y zgodnie z
punktami prawa harcerskiego oraz naszymi najwaniejszymi ideaami. Wiele
ognisk powiconych jest
tej tematyce. Kady moe
wczy si w dyskusj, wyrazi swoje zdanie, wysucha gawd zawierajcych
gbokie przesania. Nie
brakuje rwnie wycieczek,
dziki ktrym nasi uczestnicy mog zobaczy co wicej, naby nowych dowiadcze. Jedn z metod, ktra
pozwala zainteresowa modych tematyk ekologii, s
zwiady terenowe, na ktrych sami musz zdoby
konkretne informacje, aby
przekaza je pniej w ciekawy sposb kolegom i koleankom. yjc dwa tygodnie na polance w otoczeniu
lasu, gr oraz rzeki, modzi
ludzie nabieraj szacunku
do przyrody. Gwn zasad w budowaniu pionierki,

Treci zawarte w publikacji nie stanowi ocjalnego stanowiska organw


Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

skadaniu stosw ogniskowych jest wykorzystywanie


znalezionych gazi zamiast
cinania drzew, jak rwnie
uywanie sznurka zamiast
gwodzi. Te drobne rzeczy ksztatuj w modziey
wraliwo i szacunek do
natury. Staramy si rwnie, aby nie zabrako naszym uczestnikom ruchu,
zaczynajc od codziennych
porannych rozgrzewek po
rozgrywki i zawody sportowe, co ksztatuje zdrowe
nawyki.
Warto doda, e w wyjazdach tych bior te udzia
dzieci i modzie z rodzin
korzystajcych z orodkw
pomocy spoecznej lub organizacji charytatywnych.
Czsto jest to dla nich jedyna moliwo wypoczynku poza domem. Zdaniem
Magorzaty
Skowronek,
przewodniczcej Rodziny
b. E. Bojanowskiego w Rydutowach wyjazdy z harcerzami s dla podopiecznych
stowarzyszenia wielk przygod. - Co roku dostajemy

mnstwo pyta od naszych


rodzin: czy bdzie obz, dokd, kiedy mona si zapisywa. Ju podczas majwki
rozdajemy karty zgoszeniowe i opowiadamy o propozycji Hufca ZHP. Zainteresowanie jest naprawd
due. Dzieci bardzo lubi
jedzi na obozy, kadego roku wyjeda ich okoo 20. Rok temu by obz w
Guchoazach, bray w nim
udzia take modsze dzieci.
A do Jeleni, na tradycyjny
obz w namiotach, jed
starsze dzieci, niektre nawet kilka razy. W tym roku harcerze zorganizowali
te wyjazd do Fromborka,
ktry nie by w caoci refundowany. Ale dziki pienidzom z projektu 500+,
rodzice mogli pozwoli sobie na wysanie dzieci take na ten obz - opowiada
Magorzata Skowronek.
Dwa tygodnie nad morzem lub w grach, w towarzystwie przyjaci s dla
dzieci i modziey niezapomnianym przeyciem. -

Najfajniejsze s wieczorne
ogniska integracyjne mwi pitnastoletni Sebastian
ze 102 Artystycznej Druyny Harcerskiej w Rydutowach. - Wane jest te to, e
na obozie mona pozna nowych ludzi i zobaczy rne
ciekawe miejsca.
Ksztatowanie wiadomoci ekologicznej od najmodszych lat, poszanowanie przyrody, dbao
o zdrowie i dobr kondycj fizyczn, szacunek dla
drugiego czowieka, tradycji i historii to wartoci, na
ktrych opiera si harcerstwo. Dziki finansowemu
wsparciu WFOiGW w Katowicach dzieci i modzie
z naszego wojewdztwa po
raz kolejny mog uczy si
jak na co dzie y w zgodzie z tymi wartociami.
Rozmawiajc z uczestnikami obozw, mona mie nadziej, e to, czego ucz si
si podczas wakacji, pomaga im stawa si mdrymi,
odpowiedzialnymi za siebie
i innych modymi ludmi.

GazetaInformator.pl >>

Zapowiedzi 7

27 lipca 2016, nr 15 (216)

WODZISAW LSKI STADION 29-30 LIPCA

MSZANA BOISKO 6 SIEPNIA

RYDUTOWY RCK FENIKS 9 SIEPNIA

PRZED NAMI
NAJCIEPLEJSZE
MIEJSCE NA ZIEMI

I AMATORSKI TURNIEJ
SIATKWKI PLAOWEJ
W MSZANIE

SPOTKANIE
Z ILUZJONIST

Ju 29 i 30 lipca odbdzie
si 13. edycja najwikszego
darmowego festiwalu reggae
w kraju. W tym roku, z powodu niepewnej sytuacji muszli
koncertowej, impreza przeniesiona zostaje na Stadion
Miejski w Wodzisawiu l. Dla
goci zostanie przygotowane
pole namiotowe, a muzyka
gra bdzie z dwch scen
gwnej koncertowej oraz specjalnie przygotowanej sceny
Sound Systemowej. Program:
29 lipca (pitek) Pozyton Sound, Shashamane, Vavamuffin, Tabu, Zion Train (UK),
Hlobosz Hlobosz; 30 lipca
(sobota) Region, Roots
Rockets, Bez
Jahzgh, Habakuk, Mesajah, Grubson,
Dancehall
Masakrah.

Pierwszy w historii turniej


na boisku w Parku Aktywnej
Rekreacji w Mszanie. Turniej
odbdzie si w dniu 6 sierpnia
i wystartuje o godz. 9.30 (losowanie grup o godz. 9:00). Zwycizcy, podobnie jak pozostae
druyny, ktre stan na podium, otrzymaj pamitkowe
medale, ktre ufunduje Wjt
Gminy Mszana i to pod jego
patronatem zostanie rozegrany turniej. Po turnieju przewidywany jest after party w altanie za OSP Mszana. Szczegy:
w turnieju mog uczestniczy
tylko i wycznie zawodnicy/
zawodniczki zamieszkae na
terenie Gminy Mszana, zesp
skada si z dwch zawodnikw, wpisowe do turnieju
wynosi 25,00 z od druyny
(w tym woda mineralna oraz
gorcy posiek), poszczeglne
pary naley zgasza telefonicznie bd osobicie, u kt-

Patronat medialny:

rego z organizatorw: Gsior


Przemek 796 201 516, Gosia
Klimek 691 167 665, Pawe
Godula 723 677 154, zgaszajc druyn, naley poda jej
nazw, imiona i nazwiska zawodnikw oraz numer telefonu kapitana druyny, zgoszenia i wpisowe przyjmowane s
najpniej do dnia 4 sierpnia
2016 r. tj. roda, do turnieju
kwalifikuje si 10 najwczeniej
zgoszonych druyn, system
rozgrywek zostanie ustalony 4
sierpnia w zalenoci od liczby zgoszonych druyn. Przy
wikszej liczbie druyn mecze
bd rozgrywane systemem
grupowym, a nastpnie pucharowym, do wierfinaw
mecze rozgrywane s w systemie 1 set do 21 punktw, a od
pfinaw do 2 wygranych
setw do 15 punktw, za wygrany mecz druyna otrzymuje 2 punkty.

Podr do Krainy Magii pod tak nazw przebiega bdzie spotkanie z iluzjonist w
Rydutowskim Centrum Kultury Feniks. Spotkanie odbdzie si 9 sierpnia, o godz.

11:00, w sali teatralnej. Bilety


na pokaz, w cenie 5 z, dostpne s w kasie RCK. Wicej informacji uzyska mona pod
numerem tel.: 32 45 77 006.
Szczegy na plakacie.

POWIAT WODZISAWSKI 14 SIEPNIA

RAJD ROWEROWY
ZAKTKAMI POWIATU
WODZISAWSKIEGO

Koo Turystyki Rowerowej


zaprasza w dniu 14 sierpnia
biecego roku na rajd rowerowy urokliwymi zaktkami

powiatu
wodzisawskiego.
Start: aziska. Meta: Godw.
Dugo trasy: 38 km. Szczegy wydarzenia na plakacie.

Repertuar imprez
KULTURA ROZRYWKA
25-26 LIPCA FENIKS RYDUTOWY
Rydutowskie Centrum Kultury "Feniks" zachca do udziau w
2-dniowych warsztatach edukacyjnych z robotyki. Zajcia
przeznaczone s dla dzieci w wieku od 8 do 12 lat. Koszt udziau
w 2-dniowych warsztatach (25 i 26 lipca) to 40 z. Poprowadzi je
Antoni Duda.
29 LIPCA MUZEUM RACIBRZ
29 lipca o godz. 17:00 Muzeum w Raciborzu zaprasza na otwarcie wystawy jubileuszowej z okazji 80. rocznicy urodzin Eckarda Alker Grafika i malarstwo z daru Kristy i Eckarda
Alker.
29 LIPCA ZAMEK PIASTOWSKI RACIBRZ
29 lipca o godz. 18:00 na scenie plenerowej na dziedzicu Zamku
Piastowskiego w Raciborzu odbdzie si gala operetkowa
Operetka na wesoo. Przed publicznoci zaprezentuj si
znani i lubiani artyci scen poznaskich. Wstp bezpatny.
30 LIPCA KAMELEON JAZZ CLUB BRZECE
W sobot, 30 lipca w Kameleon Jazz Club w Brzecach odbdzie
si koncert wodzisawskiego zespou ATTACCK. Fajni
kolesie, graj cikie riffy, zaattackuj tego wieczoru. Bdzie ciekawie. Wstp 10 z.
30 LIPCA STADION KUNICZKA KDZIERZYN-KOLE
W sobot, 30 lipca o godz. 9:00 na stadionie sportowym Kuniczka przy ul. Grunwaldzkiej 71, Miejski Orodek Sportu i Rekreacji
zaprasza na Jog w Plenerze. Wstp bezpatny.
30 LIPCA STADION KUNICZKA KDZIERZYN-KOLE
30 lipca na stadionie przy ul. Grunwaldzkiej 71 odbdzie si fina
Wakacyjnego Turnieju Siatkwki Plaowej Amatorw.
Pocztek o godz. 10:00.
30-31 LIPCA ZAMEK PIASTOWSKI RACIBRZ
30 lipca o godz. 18:00 i 31 lipca o godz. 17:00 bdzie mona zobaczy spektakl teatralny Diabelski spisek ukasza J.
Porwoa w wykonaniu Teatru Amatorskiego Na Zamku.
Gocinnie wystpi aktor lskiego Teatru Lalki i Aktora Ateneum
w Katowicach Mirosaw Kotowicz. Spektakl odbdzie si w sali
konferencyjnej Zamku Piastowskiego. Wstp wolny.
31 LIPCA GORZYCZKI
31 lipca w Gorzyczkach (ul. Raciborska 86) odbd si II Towarzyskie Zawody w Skokach przez Przeszkody o Puchar
Wjta Gminy Gorzyce, pod patronatem pszczyskiego Ludowego Klubu Jedzieckiego Plesswka. Pocztek zawodw o
godz. 11:00.
31 LIPCA SKWER IM. KS. PRAATA STEFANA
PIECZKI RACIBRZ
31 lipca w godzinach 16:00-19:00 na skwerze im. Ks. Pra. Stefana
Pieczki (przy fontannach) w Raciborzu odbdzie si impreza
profilaktyczno-edukacyjna promujca szeroko rozumiane bezpieczestwo w ruchu drogowym. Impreza
bdzie miaa charakter festynu rodzinnego z moliwoci udziau
w przygotowanych konkursach rowerowych. O godz. 16:00 roz-

pocznie si koncert tria smyczkowego Appassionato - Paulina,


Marta, Wiktoria, a o godz. 18:00 wystpi Modzieowa Orkiestra
Smyczkowa dziaajca przy RCK pod batut Henryka Krtkiego.
31 LIPCA PARK IM. MIASTA ROTH RACIBRZ
31 lipca o godz. 9:00 Raciborskie Centrum Kultury zaprasza do
parku im. Miasta Roth na wspln jog, ktr poprowadzi
Grayna Tabor. Dzieciom czas wolny zapeni zajcia z Julita Bocka, prowadzc zajcia FIKU-MIKU w Raciborskim Centrum
Kultury. Udzia jest bezpatny.
LIPIEC MBP KOLE KDZIERZYN-KOLE
Do 31 lipca w Miejskiej Bibliotece Publicznej mona zobaczy
wystaw dawnych pocztwek pt. Kdzierzyn-Kole i
okolice, prezentujca dawne pocztwki pochodzce ze zbiorw
Opolskiej Biblioteki Cyfrowej.
3-4 SIERPNIA RCK FENIKS RYDUTOWY
3 i 4 sierpnia, w godz. od 10:00 do 14:00, w Rydutowskim Centrum Kultury "Feniks" odbd si warsztaty filmowe przeznaczone dla dzieci z klas 4-6 szk podstawowych. Koszt
udziau w 2-dniowych warsztatach to 40 z. Zapisy w sekretariacie
RCK "FENIKS". Telefoniczna informacja pod numerem telefonu:
32 45 77 006.
6 SIERPNIA PRZY FONTANNIE RADLIN
Miejski Orodek Kultury w Radlinie zaprasza na Impresje Muzyczne przy Fontannie. Wydarzenie zaplanowano na 6 sierpnia, o godz. 20:00. Wystpi Orkiestra Dta "Marcel", pod dyrekcj
Franciszka Magiery oraz Joanna Spandel (sopran) i Marian Chrobok (tenor). Mieszkacy, tradycyjnie, do wysuchania koncertu
zapraszani s z krzesekami lub piknikowym kocykiem.
6 SIERPNIA CAFE-BAR SKRBESKO
6 sierpnia Cafe-Bar Relaks w Skrbesku zaprasza na VIII Przygraniczne spotkanie motocyklistw. Wyjazd na parad
zaplanowano o godz. 14:00. Za o godz. 16:00 koncert zespou
"Vixlaivant". Wstp wolny.
6 SIERPNIA ZAMEK PIASTOWSKI RACIBRZ
6 sierpnia na Zamku Piastowskim w Raciborzu o godz. 16:30 rozpocznie si po raz kolejny INTRO Electronic Music Festival.
W tym roku zagraj: ONUKA (UA), Jacek Sienkiewicz (PL), Micronaut (DE), Sarcast (PL), JGA (PL). Oprcz tego zaprezentuj
si DJ: Nakadia (TAI), Chris Sadler (GB), Robbie&Juvi (CZ), Seb
& Rodrigezz (PL), Furrier (PL). Bilety w cenie 40 z.
7 SIERPNIA MOK RADLIN

Zobacz zapowiedzi

9 sierpnia o godz. 9:00 Miejski Orodek Kultury w Radlinie zaprasza na warsztaty dla dzieci Opowiadamy o wiecie Ogrdek w Twoim Pokoju. W czasie zaj, dzieci stworz swj
wasny zielony ogrdek w prosty i oryginalny sposb. Prowadzcy
opowiedz o rnych sposobach na stworzenie ogrodu w swoich
czterech ktach. A dzieci zamieni si w ogrodnikw stworz
wasn doniczk, w ktrej zasiej wiosenne roliny (na warsztaty
naley zabra ze sob pust plastikow butelk 1,5 lub 2l).
7 SIERPNIA CAFE-BAR SKRBESKO
7 sierpnia Cafe-Bar Relaks w Skrbesku zaprasza na VIII Festyn
rodzinny. W programie przewidziano m.in. takie atrakcje, jak
pokaz modeli latajcych, niespodzianka z motolotni, FightBall,
dmuchace, liczne gry i zabawy dla dzieci oraz zabawa taneczna
dla dorosych. Pocztek imprezy zaplanowano na godz. 14:00.
21 SIERPNIA RCK RYDUTOWY
21 sierpnia (niedziela), o godz. 16:30, w Rydutowskim Centrum
Kultury odbdzie si spektakl dla najmodszych dzieci
"Krcipupa". Bilety w RCK "Feniks" do nabycia s w cenie: 5
z dzieci i 7 z doroli. Rezerwacja i sprzeda biletw od 15
lipca. "Krcipupa" to spektakl adresowany do tzw. najnajw, czyli
dzieci w wieku od 0 do 5 lat. Trwa 30 minut a koczy go wsplna
zabawa z aktorami. Nie ma w nim tradycyjnej fabuy, nie ma sw,
jest splot zdarze budowanych na podstawie scenicznych sytuacji.
23 SIERPNIA MOK RADLIN
23 sierpnia o godz. 11:00 Miejski Orodek Kultury w Radlinie
zaprasza na warsztaty kulinarne dla dzieci. Najmodsi bd
uczy si o sodyczach bez cukru, mki i jajek czyli zdrowych, ale
smacznych. MOK w Radlinie prosi o wczeniejsze zapisy.
27-28 SIERPNIA RYDUTOWY
27 i 28 sierpnia miasto Rydutowy serdecznie zaprasza na obchody XXIV Dni Miasta. W programie 2-dniowej imprezy przewidziano m.in.: koncert MROZU Z ZESPOEM, koncert Aleksandra
Szwed & The CzadMakers, koncert Orkiestry KWK Rydutowy.
A ponadto gry i zabawy dla dzieci, wesoe miasteczko, imprezy
sportowe i wiele innych atrakcji.
CZERWIEC-SIERPIE MIPBP RACIBRZ
Do 30 sierpnia w Wypoyczalni dla Dzieci i Modziey przy Kasprowicza 12 bdzie trwao Lato z Bibliotek. W programie cykl
spotka z pisarzami, warsztaty i wycieczki. Na fina odbdzie si
bal przebieracw. Zajcia odbywaj si w kady wtorek i czwartek w godz. 11:00-14:00. Zapisy we wszystkich filiach i oddziaach
biblioteki. Udzia w zajciach jest bezpatny.

R E K L A M A

SALA SZKOLENIOWA do wynajcia!


RACIBRZ CENTRUM
(dogodny dojazd, parking, media)
Idealna na: kursy, szkolenia, korepetycje,
spotkania handlowe
biuro@raciborskiemedia.pl
Tel. 533 362 362

8 Rozrywka

27 lipca 2016, nr 15 (216)

<< GazetaInformator.pl

WODZISAW LSKI REKREACJA

Race To Home z Pit-Stopem w Wodzisawiu

Zobacz ca fotorelacj

Fot. Justyna Koniszewska

Karol Podwojski i Tomasz Nasalski ustanowili nowy rekord na trasie Londyn-Wodzisaw lski-Londyn.
Na Trzech Wzgrzach odby si Pit-Stop, gdzie uczestnicy mogli zregenerowa siy.
JUSTYNA KONISZEWSKA

23 lipca w wodzisawskim
Rodzinnym Parku Atrakcji
Trzy Wzgrza mia miejsce
Pit-Stop - przystanek rajdu
motocyklowego Race To Home. Rajd przebiega przez 6
pastw, zgodnie z obowizujcymi na ich terenie przepisami
ruchu drogowego. Start mia
miejsce 22 lipca w Londynie,
pmetkiem by Wodzisaw lski. Motocyklici zatrzymuj si
jedynie podczas przeprawy Eurotunelem, tankowania i Wodzisawskiego PIT-STOP. Na
Trzech Wzgrzach pojawili
si rwnie m.in. wolontariusze
z Klubu Motocyklowego WRM,
przedstawiciele Damir-Team,
Fundacji Dzieciom oraz wadz
miasta.
Warto przypomnie, e celem Race To Home jest nie
tylko zrobienie blisko 3500 km
w jak najkrtszym czasie, bez
duszych przystankw. Rajdowi przywieca take szczytna idea: co roku Karol Podwojski wybiera organizacj, ktrej
przekazuje wsparcie. Podczas
poprzedniej edycji bya to Fundacja RaknRoll. Trzeci, tegoroczn edycj, zadedykowa
Fundacji Dzieciom.
W wydarzeniu uczstniczya
midzy innymi wiceprezydent
Wodzisawia lskiego, Barbara Chrobok.

Rajd Race To Home przebiega przez 6 pastw, zgodnie z obowizujcymi na ich terenie przepisami ruchu drogowego.
Start mia miejsce 22 lipca w Londynie, pmetkiem by Wodzisaw lski.

R E K L A M A

ART. BHP
P. PO
SPAWALNICZE
CHEM. GOSPODARCZA
WE
www.delfin-raciborz.pl
Godziny otwarcia:
pn.-pt. 8:00-16:00
sob. 9:00-13:00

47-400 Racibrz
ul. Eichendorffa 12
Tel./fax (32) 415 29 34
(32) 430 30 36
Kom. 512 936 444

You might also like