‫̈‬

‫♱ ܬܐܬ͕‬
‫ܕ‪Α· ͽ͸̣ ͔ͯΒͣ͛͸‬ܣ ♱‬
‫̣‬
‫̣‬

‫̣ܒܐ ܕܕܒ ܪ‬
‫ܵ‬
‫ܬܘܪܓ ܵ ܐ‬
‫ܼ‬
‫ܿ ܵ ܵܐ ܐ ܿ‬
‫ܹ ܼܼ‬
‫ܼ‬
‫‪2008‬‬

‫ܒ ܼܼܿ ‪:‬‬
‫ܿ ܸ‬
‫ܵ ܼ ܢ‪.‬‬

‫ܿܢ‬

‫ܣ‬
‫ܒ ܬ ܐܬܬܐ ܕ ̣ܓ ̈ܐ ̣‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫♱ܒܬ ݇ ܵ‬
‫ܐܬܐܬܐ ܕ ̣ܓ ܼ ܵ ܹ ̈ܐ ̣‬
‫ܼ ܹ‬

‫ܵ ܸܣ ♱‬

‫ܐ ܵܐ ܿ‬
‫ܕ ܵ‬
‫݇ ܵܐ ܿ‬
‫‪.‬‬
‫ܘܕܐ‬
‫ܒܒ‬
‫ܥ‬
‫ܼ ܼ‬
‫ܼ ܼ‬
‫ܼ ܹ‬
‫ܹ ܸ‬
‫ܼ ܼ ܼ ܹ‬
‫ܵܐ ܿ ̣ ܵܒܐ ܒ ܿ ܵ ܐ ܓ ܼ ܵ ̈ܐ‪ .‬ܘ ܿ ܢ ܬܪ ܿ ܿ ̈ܐ ܒ ̈ܿ‬
‫ܸ‬
‫ܹ‬
‫ܸ ܼ ܼ ܹ ܼ‬
‫̣ ܼ ̱‬
‫ܸ‬
‫ܵ‬
‫ܿ‬
‫ܵ‬
‫݇‬
‫ܿ ܵ‬
‫ܣ ܼ ܵ ̈ ܐ‪ܵ ܿ .‬‬
‫ܘܐܬܐ ݇ ܿܘܢ ܸ ܵ ̣ܓ ܵܐ ܸܐ ܹ ‪،‬‬
‫ܕܗܒܐ ܘ ܼ ܪܐ ܘ ̣ܒ ݇ ܐ‪ܹ .‬‬
‫ܹ ܼ ̣‬
‫ܸ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܵ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܙܪܘ ܵܕ ܒ ܘ ܵ ܐ ܼܐܪܒ ܵ ܀ ܘܗܘܪ ܼ ܕܕ ܒ ܘ ܵ ܐ‬
‫ܼܐ ܹ̈ܐ ܼ ݀ ܵܘܘ ܸ ܵ ܵ ̈ ‪ܼ ܼܿ .‬‬
‫ܼ ܵ ܿܘܣ܀ ܓ ܼ ܵ ܵ ܒ ܿܘ ܵ ܐ ܓ ܼ ܵ ܵ ܀ ܵܐܪ ܵ ܒ ܿܘ ܵ ܐ ܼ ܵ ܿܪܘܩ܀‬
‫ܙܪܘ ܵܐ ܒ ܿܘ ܵ ܐ ܼܿ ܵ‬
‫ܕܗܒܐ܀ ܿ ܵ‬
‫ܼܿܐ ̈ ܐ ܼܿܐ̈ܪܒ ܵܐ ܸ ܿ ܢ ܿ ܵ‬
‫ܘܪܙܘܕ܀ ܐ ܼ ܵ ܼܘ ܒ ܿܘ ܵ ܐ‬
‫ܹ‬
‫ܼ ̣ ܿ ܼ‬
‫ܿ‬
‫ܵ‬
‫ܿ‬
‫ܵ‬
‫ܿ‬
‫̣ ܼܘ܀ ܼܐܪ ܿ‬
‫ܼ ܼܝ܀ ܸܐ ܘ ܵ ܒ ܼ ܕܢ ܒ ܘ ܵ ܐ‬
‫ܒ ܘ ܵܐ‬
‫ܼ‬
‫ܼ‬
‫ܸ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫̈‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܼ ܘܢ܀ ܼܐ ܹܐ ܼܐܪܒ ܐ ܸ ܢ ܼ ܪܐ܀ ܸ ܪܘܩ ܒ ܘ ܐ ܼ ܗܡ܀‬
‫ܕܒ ܵ ܢ܀ ܿܘ ܿ ܵ‬
‫ܨܪܕ ܿ ܒ ܿ‬
‫ܿܐ ܫ ܒ ܿܘ ܵ ܐ ܿ ܒ ܀ ܿ ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܘܕܟ ܒ ܿܘ ܵ ܐ‬
‫ܐ‬
‫ܘ‬
‫ܼ‬
‫ܼ‬
‫ܼ ܸ ܼ ܼ‬
‫ܼ ܼܿ ܸ‬
‫ܵ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫݇‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܿ ܼܒ ܵ ܼܪܢ ܼܐ ܹ̈ܐ ܼܐܪܒ ܐ ܸ ܢ ̣ܒ ݇ ܐ܀ ܵ ܵܒ ܐ ܵ ܹ ̈ ܐ ܹܐ ܐ ܼܝ‪.‬‬
‫ܵܿ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܼ ܢ ̣ ܐܕܡ‬
‫ܼܿ ܵ ܹ ̈ ܐ ܕ ܼ ݇ܬ ܹ ܐ ݇ ܿܘܢ ̣ܓ ܼ ܵ ܹ ̈ܐ ܘ ܼ ܸ ̣ ܵܒ ݇ ܿܘܢ‬
‫ܿ ܿ ܬ ܿܓ ̈ܐ‪ܵ ܵ .‬‬
‫ܼ ̈‬
‫ܘܐܕܡ‬
‫ܬܒܐ ܼ ݇ ݀ ܵܘܘ ܵܓ‬
‫ܼ‬
‫ܹܼ‬
‫ܼ݇ ܸ ܹ‬
‫ܼܼ‬
‫̣‬
‫ܹ‬
‫݇‬
‫݇‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫̇‬
‫ܕ ܵ ݇ ̣ܒ ܼ ݇ ܘܢ ̄ܗ‪:‬ܕ‪ ݇ ܼ ܸ ܵ :‬ܘܢ ̣ ܼ ܿ‬
‫ܕܙܪܩ‬
‫ܘ ܐ ܹ ܵ ܐ‪ܼ ܵ .‬ܗܠ ܵ ܸ‬
‫ܵܿ‬
‫ܵ‬
‫݇‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܵ ̇‬
‫ܵ‬
‫݇‬
‫݇‬
‫ܵ‬
‫ܼ ܢ‪ .‬ܘ ܼ ܘܢ ܘ ܼ ̣ܒ ܼ ܘܢ ܸܐ ܹ ‪ .‬ܘܐܗܐ‬
‫ܼ‬
‫ܵܬܐ‪ .‬ܘ ܿ‬
‫ܵ‬
‫ܐ ݇ ܿܘܢ ܿ‬
‫ܒ ܵ‬
‫ܵ ̇‬
‫ܼ‬
‫ܼ‬
‫ܼ‬
‫̣ ܹ‬
‫ܘܪ ܸ‬
‫ܸ‬
‫ܹ‬
‫ܼ ܸ‬
‫݇ܵ‪ܿ .‬‬
‫ܐ ݇ ܿܘܢ ܘܪܿ‬
‫ܵ ܵ ̇‬
‫ܵ ̇‬
‫ܵ ̇‬
‫ܼ‬
‫ܼ‬
‫ܼ‬
‫ܼ‬
‫ܸ ܸ‬
‫ܹ‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫܊ ܹܐ ܼ ܼ ܿ ܸ ܿ ܢ‬
‫‪2‬‬

‫ܣ‬
‫ܒ ܬ ܐܬܬܐ ܕ ̣ܓ ̈ܐ ̣‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫ܿ ܵ‬
‫ܿ‬
‫ܵ‬
‫ܼ ܵ ܐ‪̰ܼ .‬‬
‫ܼ ݇ܵ ‪ .‬ܘ ܸ ܹ ܹ‬
‫ܘܓ ܸ ܹ‬
‫ܗܪܘܕܣ ܼ ܐ ܘ ܼ ܹ‬
‫ܸ‬
‫ܵ‬
‫ܿ‬
‫ܵ‬
‫ܿ‬
‫ܒ ܼ ܬ ܼܕܘ ܵ ܕܒ ܵ ̇‬
‫ܓ ܵ̈ܪ ܹܐ ܕ ܹ̈ܐ ܘ ܼ ܹ ܐ ܕ ܵ ܸ ܐ‪ܼ ،‬‬
‫ܼ‬
‫ܨܘ ܼ ܹ‬
‫ܗܕ ܼ ܐ ݇ ܼ ܵ‬
‫ܼ ܵ ܐ‪ .‬ܐ ܼ ܵ ܐ ܼܿܐ ܹ̈ܐ ݇ ܸ ݇ ܿܘܢ‬
‫ܗܘܐ ܕ ܵ ܸܐܫ ܼ ܼ ܵܐ‬
‫ܘܕܐ‪ܵ ܵ .‬ܒ ܿܗܕ ܵ‬
‫ܕ ܵ‬
‫ܼ ̣ ܵܒܐ ܼ ܹ ܒ ܼ ܿ‬
‫̣ܒ ܼ ̈ ܹـܐ‪.‬‬
‫ܐ‬
‫̣‬
‫ܼ ܼ‬
‫ܼ‬
‫ܕܒܒ ܸ‬
‫ܹ‬
‫ܼ‬
‫ܿ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫̣ܓ ܼ ܹ ̈ܐ‪ ܹ ܵ ܼ ܼ ،‬ܘ ܼ ܹ ܵ‬
‫ܕܨ ܼܝ ܒ ܼ ܬ‬
‫ܗܪܘܕܣ‬
‫ܘ ܵ ܹܐ ܹ ܹ ܸܵ‬
‫݇ܿ ܿ‬
‫݇‬
‫݇‬
‫ܵ‬
‫ܹ ܿܪܘܸܕܣ‪.‬‬
‫ܵ ܐ ܒ ܵ ܸ ܼ ܬܐ‪ .‬ܘܒ ܵ ܐ ܕ ܼ ܸ̰ ܘܢ ܼ ܼ ܹ‬
‫ܐܘܦ ̇ܗܘ ܵܐܙܠ ܘ ܵ ܓ ܐ ‪ .‬ܘ ܿ‬
‫݇ܿ‬
‫ܵ‬
‫̈‬
‫ܐ‬
‫ܓ‬
‫ܘܢ‬
‫̣ܼ ܹ ̣‬
‫ܼ‬
‫ܸ‬
‫ܼ‬
‫ܸ ܹ‬
‫̣ܸ ܸ ܹ‬
‫ܸ‬
‫݇‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫݇‬
‫ܵ‬
‫ܸܓ ܼ ܢ‬
‫ܙܪ ܹ ̣‬
‫ܘܢ ܸ ܹܪܐ ܼ‬
‫ܹ‬
‫ܒܐܘܪ ܵ ܐ‪ܹ ܸ .‬ܪܐ ܸ‬
‫ܗܪܘܕܣ‪ .‬ܘ̈ܪ ܸ‬
‫ܸ‬
‫݇‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܕܐܬܐ ܹ ܘ ܹ ܹ ̣ ܼܿܐ ܵܐ ܕ ܼ ܵܘܐ‬
‫̣ ̣ ܵܒܐ ̇ܗܘ ܼ‬
‫ܕܗܘܕ ܵ ܹ ܼܗܠ ܹ‬
‫ܵـ ܵ ݇ ܐ‪ .‬ܘ ܿ‬
‫̣ܒ ܿܘܢ ܸܓ ܼ ܵ ܘ ܐ ݇ ܿܘܢ ܵـ ܵ ݇ ܐ ܼ ܿ ܿ ܼ ܼ ܿ‬
‫ܹ‬
‫ܵ ܼ̇ ܸ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܵ‬
‫݇‬
‫݇‬
‫݇‬
‫ܵ‬
‫ܸ ܹ ‪ .‬ܗܪ ܗܝ ܐ ܸ ܘܢ ܘ ̣ ܸܓ ܘܢ ܸܐ ܹ ‪ .‬ܘ ܼ ܘܢ‬
‫ܵ‬
‫ܼܿ ܵ ̈ ܐ‪ܵ ܿ .‬‬
‫ܕܗܒܐ ܘ ܼ ܪܐ ܘ ̣ܒ ܿ ݇ ܵ ‪.‬‬
‫ܵ ܵ ̈ ܝ ܘ ܼ ܸ ̣ܒ ݇ ܿܘܢ ܸܐ‬
‫ܹ ܼ ̣‬
‫ܹ‬
‫ܕܗܒܐ ܿܐ ܕ ܿ ܬܗ‪ .‬ܘ ܵܪܐ ܿܐ ܕ ܿܒ ܬܗ‪ .‬ܘ ܒ ܿ ݇ ܵ ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܐ‬
‫ܼ ܿ ̣ܵ ܼ ܼ ܼ ܼ ܹ‬
‫ܼ ܼ‬
‫ܼ ܼ ܼ ܸ ܼ̣ ܹ ܵ ̣‬
‫ܿ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܿܒ ܸ ܿ ܐ ܕ ܕ ܼܝ ܸ‬
‫ܕ ܼ ܼ ܹ‬
‫ܘܬܗ‪ .‬ܘ ܼ ܹ ݇ ܸ ܵܐ ܸܐ ܼ‬
‫ܿ‬
‫ܬܪ ‪ܵ ܵ .‬ܒ ܹܐ ܵܐ ܼܝ‬
‫ܘܒܐܘܪ ܵ ܐ ݇ܐ ܹ ܵܬܐ ݇ ܸܐܙ ݇ ܿܘܢ‬
‫ܗܪܘܕܣ‪..‬‬
‫ܼ‬
‫ܼ‬
‫ܼ‬
‫ܹ݇ ܸ‬
‫ܿ‬
‫ܿܿ‬
‫ܓ ܵ ̈ܐ ܐܿ‬
‫ܿ‬
‫ܿ ̈‬
‫ܵ‬
‫ܐ ܵ ܹ̈ ܐ ܼ‬
‫̣ܼ ܹ ܼ ܼ‬
‫ܕܐܘܦ ̣ ܼܒ ܹ ܐ ܕ ܼ ܢ ܸ ݇ ܘܢ ܼ ܼ‬
‫ܵ ܵ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܿ ܿ‬
‫ܵ‬
‫̣ܓ ܼ ܣ ܼ ܿ ܼ ܵ ܐ ܐ ̣‬
‫ܐܓ ܼ ܣ ܹ ܼ‬
‫ܕܒ ܼ ܸܪ ‪ .‬ܘ ܸ ̣ܒ ܹ‬
‫݇‬
‫݇‬
‫ܕܐܬܐ ݇ ܿܘܢ ̣ܓ ܼ ܵ ܹ ̈ܐ ܿ ܼ ܹ̈ܐ ܕܒ ܼܿ ̈ ܵ ܸܣ ܘ ̣ ܸܒ ܿܘܢ‬
‫ܹ‬
‫ܘܐ ܸ ܹܗ ܸܐ ܹ‬
‫ܿ‬
‫ܬܘܟ‪ .‬ܘ ܼ ܸ ̣ܒ ݇ ܿܘܢ ܼܿ ܵ ܹ ̈ ܐ ܵـ ܵ ݇ ܐ ܕ ܼ ܹ ܼ ܼ ܵܐ‬
‫ܼ ܼ ܼ ܼ‬
‫ܒ ܼ ܼܘܕ‪ .‬ܐ ܼ ܵ ܐ ܵ ܼ ݇ ܹ ܘܒ ܿܘ ܵ ܐ ܕ ܵ ܼ ݇ ܹ ܵ ܼ ܹ ݇ ܸ ܵܐ‬
‫ܿ‬
‫ܵܐܓ ܿ ܿ ܣ ܿ ܵ ܐ ܓ ܿ ܣ ܒ ܵ ܵ ܵ‬
‫ܪܘܬܐ‬
‫ܸ ܼ‬
‫ܼ ܼ‬
‫ܼ‬
‫ܹܼ‬
‫ܸܐ ܼ ‪ .‬ܘ ܸ ̣ܒ ܹ‬
‫ܒ ܟ ܕ ܟ ܿ ܵܵ ݇‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܘܨܘ‬
‫ܗ‬
‫ܕܒ‬
‫ܐ‬
‫ܘܒ‬
‫‪.‬‬
‫ܐ‬
‫ܼ ܼ ܹ‬
‫ܼ ܸܵ ܹ‬
‫̣ܸ ܼ ܼ ܼ ܸ ܼ ܼ ܸ ܼ‬
‫ܵ ݇‬
‫ܿ‬
‫ܵ‬
‫̣ܓ ܼ ܹ ̈ܐ‪.‬‬
‫ܼ ܸ ܐ ̣‬
‫ܗܪܘܕܣ ܒ ܼ ܬ ܵـ ܐ‪ ،‬ܘ ܹ ܐ ܹ ܕ ܼ ܹ‬
‫ܹ ܸ‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫܊ ܹܐ ܼ ܼ ܿ ܸ ܿ ܢ‬
‫‪3‬‬

‫ܣ‬
‫ܒ ܬ ܐܬܬܐ ܕ ̣ܓ ̈ܐ ̣‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫ܿ‬
‫ܵ‬
‫ܵـ ̈ ݇ ܐ ܙ ܿ‬
‫ܘܕ ܵ ̇‬
‫ܕܒ‬
‫̈ܪܐ‬
‫ܹ ܹ ܸ‬
‫ܹ‬
‫ܼ‬
‫ܸܒ ܹ ܘ ܼ ܸ ܹ‬
‫ܕܪܗ ܕ ܸ‬
‫ܿ ݇‬
‫̈ܵ̇‬
‫ܘܐ ܸ ‪ .‬ܒ ̇ ܝ ܵ ܵ ܐ ܼ̈‬
‫ܬ̈ܪ ܸ ܹ̈ܐ ܸ‬
‫ܕܨܘ ܼ ܹ‬
‫ܸܬ ܼ ܒ ‪ܼ ̣ .‬ܒ ܪ ܹ‬
‫ܼ ܹ ܼ ܼ ܵܘܐ‬
‫̣ܓ ܼ ܵ ܹ ̈ܐ ܘ ܸ ܵـ ܵ ܐ ܕ ܵـ ̈ ܹ ݇ ܐ ܙ ܿ ܹ̈ܪܐ ܕ ܼ ݇ ܿܘܢ‬
‫̣‬
‫̈‬
‫ܵ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫݇‬
‫ܵ‬
‫ܬ̈ܪ ܐ ܐ‪ .‬ܘܐ ܕܐ ܿܘܢ ܐ ܐ ܘܬ ܵ ܐܐ‪ .‬ܘ ܿ‬
‫ܼ‬
‫ܼ‬
‫ܸ‬
‫ܼ‬
‫ܹ ܼ ܹ‬
‫ܼ ܹ‬
‫݇‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫݇‬
‫ܿ‬
‫ܵ‬
‫ܼ ܵܒܐ ܿ ܼ ܿ ܵ ܒ ܘ ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܒܒ ܘ ܼ ܬ ܼ ܹ ܼ ܡ‬
‫‪.‬‬
‫ܐ‬
‫ܕܙ‬
‫ܐ‬
‫̣‬
‫ܹ‬
‫ܸ‬
‫ܹ‬
‫ܼ ܿ‬
‫ܵ ܬܐܵ‬
‫ܿ‬
‫ܼ‬
‫ܬܒ ܹ ܐ ܼ ܹ ܗ ܼ ܼ ܝܗ‪ܵ .‬ܘ ܼ ܼ ܹ ܸܐ ܹ‬
‫ܼ ̱ܒ ܵ ܐ ܘ ܼ ܸ ̣‬
‫ܿ ܼܿ ܵ‬
‫ܼ ݇ ܸ̰ ݇ ܿܘܢ‬
‫ܵܓ ܿ ܼܒ ܼ ܵܐ‪ .‬ܘܒ ܵ ܵ ܐ ܕ‬
‫ܘ ܼ ܸ ܹ‬
‫݇ ܿܘܢ ̣ܿ ܵܐ ܵ‬
‫ܿܘ ܵ ܐ ܘ ܿ ܼ ܒ ܵ ܐ‪ .‬ܘ ܹܐ ܵܐ ܼܝ‬
‫ܒܒ ܹܒ ܵ ܸ‬
‫ܹ‬
‫ܸ‬
‫ܼ‬
‫݇‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܵ‬
‫ܪܬ ܹ ܸܕ ܹ ܼܗܠ ܹ‬
‫ܼ ܙ ܼ ̣ ܵܐ ܸ‬
‫ܕܐܬܐ ܹ‬
‫̣ ܵ ܐ ܕ ܼ ܹ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܿ‬
‫ܐܘܪ ܸ ܬ ܵ ܵܐܐ‬
‫ܸ ܣ ܒ ܘ ܵ ܐ ܸܐ ܸ ܵ ܣ ܘ ܸ ܹ ̣‬
‫ܸ‬
‫ܵ‬
‫̈ܪܒ ܵ ܹܬܐ ܵ‬
‫ܘܗ ܵܓ ܹ ܹ ܘܒ ܸ ܹ ܸܪܬ ܵ‬
‫ܘܐܘܦ ܼܿ ܼ ܹܐ‬
‫ܐ‬
‫ܕܕ ܵ ܐ‪ܼ .‬‬
‫ܸ‬
‫ܸ‬
‫ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܬܒ ܹ ܬ ܿ ܬ‬
‫ܒܒ ܘ ܼ ܵ ܪ ܸ ̣ ܹ ܘ‬
‫ܵـ ܵ ݇ ܐ ܙ ܿ ܪܐ‬
‫ܼ‬
‫ܸ‬
‫̣‬
‫ܹ‬
‫ܸ‬
‫ܹ‬
‫ܿ‬
‫ܐ ܵ‬
‫ܵ‬
‫ܕܬܐ ܵ ܐ‪ .‬ܘ ܸ ܹ ̣ ܸ ‪ .‬ܒ ܼ ܬ ܵ ܵ‬
‫ܕܐܗܐ ݇ܐ ܸ ܹܗ ܵ ܼ ܢ‬
‫ܐ‬
‫ܹ‬
‫ܼ‬
‫ܼܿ ܼ ܹܐ ‪ .‬ܕ ̣ ܿ ܼ ݇ ܡ ܵ ܹܐ ܼ ܼܟ ܼ ܼ ܿ ܣ ܼܿ ܬ ܿ ܬ ܐ ܼ ܵ ܐܵ‬
‫ܕܬܐ ܵ ܐ ܼ ܸ ܿܬ ݇ ܼ ܵ‬
‫ܗܘܐ ܿ ܼ ܵ ܸ ܼ ܼܟ܀‬
‫ܹ‬

‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫܊ ܹܐ ܼ ܼ ܿ ܸ ܿ ܢ‬
‫‪4‬‬