You are on page 1of 3

BmjvgxKiY I Rwev`t wKQz ewMZ cheY

gvnv` Rwnij Bmjvg*


QvRxeb gjev`i wWmKvm cwieZbi Dci KvR KiZ wMq w` Rvbvj Ae mvmvj vwWR bvgi GKUv GKvWwgK Rvbvj wnivwk mvUv
bvg Rvcvwb GK f`jvKi GKUv ce cowQjvg hLvb f`jvK evsjv`k gjev` weKvki ivRbwZK ccvlKZvK `vqx
(political patronage) KiwQjb| wZwb gjev`, mv`vwqKZv I agxq AmnbkxjZvi ivRbwZK ccvlKZvK wPwZ KiwQjb|
HwZnvwmK `wKvY _K evsjv`ki c_g miKvi AvIqvgx jxMi kvmbvgj _K Gikv` miKvii mvgwiK kvmbvgj I weGbwc miKvii
MYZvwK kvmbvgj cZKUv mgq gjev`K wKfve ivRbwZK `jjv ccvlKZv KiQb Zv `wLqQb| ivRbwZKfve AvIqvgx jxM
wKfve BmjvwgK dvDkvb cwZvmn IAvBwmZ hvM`vb I gacvPi agxq iv weklfve mw` Aviei mv_ mK ewi Rb Pv
KiwQjb Zvi cyLbvcyL wdwiw Zzj aiwQjb| GKBfve wRqvDi ingvb I Gikv` miKvii MYweivax mvgwiK kvmbvgj msweavb wemwgjvn
emvbv _K i Ki ivag Bmjvgi eenvi, gvRvi mswZi ccvlKZv, mvgwiK evwnwbZ bvgvR evaZvg~jK, mvgwiK evwnbxZ BmjvwgK
cZxK eenvimn wKfve evsjv`ki mgvR I iv BmjvgxKiYK eenvi Kib ZvK wZwb wPwZ KiwQjb| GKvWwgK ce njI Zv GZv
PgrKvi wQjv h GLbv Zv Avgvi fvebv-wPvK AbKLvwb cfvweZ Ki| evsjv`k hLbI Kv_vI Rx nvgjv nq ev Rxev`x Kvhgi Lei
kywb ZLbB Avgvi KvQ e weklYi cvkvcvwk ivRbwZK ccvlKZvi ZwUI AbKB hywhy gb nq|
jkvbi wbk iziU nwj AvwURvb nvgjv I KqKw`bi gaB evsjv`ki eng B`Mvn& gq`vb kvjvwKqvq Rw nvgjvi ci _K
wbivcv weklK, mgvRwevbx, ivRbxwZ weklKiv GB Rwev`x nvgjvi Kvib weklY I cwZivai K_v wjLQb| cZKUv AvjvPbvi ga
bZzbZ AvQ| AvQ mgvavbi eZj `wKvY| Avgiv Acivawevbi wkKiv Abbv eg~Lx Kvibi cvkvcvwk gvUv`vM cZKUv Acivai
`ywU KviY wqvkxj ej gb Kwi| GKwU nQ Zvi KvVvgvMZ w`K hv nZ cvi enr mgvR KvVvgv, Drcv`b cwZ, mvgvwRK iwebvmi
wbqg, `kxq Aevb I cwievwiK mvgvwRKxKiY| AbwU nQ evwi ewZ, gb, f~wgKv I gZv`k| Kvb GKwU Acivai mvgvwRK
KvVvgvi cvkvcvwk ewi AevbI GKUv M~iZc~Y welq nq DV|
Avgvi AvjvPbv mvaviYfve Acivai eg~Lx KviY weklbi w`K bv wMq Rwev`i ZMZ weklYi evBiI mvgvwRK fvegvbm
wKfve cfve wevi Ki Zv Zzj aiZ PvB| Ze GB mvgvwRK fvegvbm Z_v BmjvgxKiY cwqvwU mwVKfve eySZ cvij mgmv mgvavbi
GKUv DcvqI wbqB ei Kiv hve| KviY BmjvgxKiY cwqvwUB GKBmv_ mgvR KvVvgvi AwaKvVvgvMZ cwZdjb Avevi Abw`K ewi
ewZ I f~wgKv wbaviYi I Zv cfveK wnme KvR Ki| BmjvgxKiY GKBmv_ ZvB djvdj I cfveKi f~wgKv cvjb| ZvwK evLvi
evBi GLvb Avwg ay Avgv`i `k BmjvgxKiY cwqv ev mvgvwRK fvegvbm wbgvbi cvcU mK wKQz ewMZ cheb Zzj aiZ PvB|
AvRKi evsjv`kmn AbKw`b AvM _KB me kwY ckvi gvbyli wPvq, fveRMZ I `wfwi ga GKUv welq AZ myfve Av Av
XzK MQ Zv njv mv`vwqKZv, agxq AmbkxjZv Ges wPv I Kgi agxqKiY| hnZz G `ki ewkifvM gvbyl agxqfve Bmjvg ag i
Abymvix mnZz GLvb Bmjvg agi AbycekB mePq ewk gvvq NUQ| hvK eZgvbKvj eywwRweMY gvUv`vM wPwZ Kib BmjvgxKiY
bvg| AvmjB hw` Avgiv BwZnvmi wbgvn wePvi Kwi Ze `Le h, hvwcZ Rxebi cZKUv Bmjvg wKfve Abycek KiQ| Kvb
GKwU wekl KvR XvKvq hvQb `Leb cvki GKRb mnhvx nqZv AvaywbK cvkvK cwiwnZ Kvb ZiY h wKbv Kvb GKwU cvewjK ev
cvBfU wekwe`vjqi Qv| `Lv Mj h, m nqZv gvevBj ev Uve Bmjvgx Mvb bQb ev wgDwRK wfwWI `LQb| GKUz wfbiKg nj m ev
wZwb nqZv Kvb GKwU hyi AvM Zwi cPviYvg~jK Rw cwkb wfwWI `LQb| `k-cbi eQi AvMI Zv nqZv mPivmPi PvL coZ bv| h
MvoxZ hvQb, mUv h kwYi nvK BKvbvwg wKsev weRbm Kvk, beb h mLvb `jvqvi nvmb mvC`x, gvIjvbv Zvdvj wKsev nvweeyi
ingvb hywev`xi IqvR| w`b nvK wKsev Mfxi ivZ| MvoxZ wn`y-gymjgvb ev wfbagx h _vKzK bvB Kbv Zv PjQ| KD nqZv Mvb bZ
PvQb ev Kvb GKRb nqZv IqvRwU cQ` KiQb bv wK Zvi cwZev` Kivi Kvb myhvM bB| ejj K wK gb Kie GB aibi mskq gbi
ga KvR Ki ej nqZv KDB Gi cwZev` Ki bv| Avwg hLb wekwe`vjq _K kxZ-Mx ev B`i QzwUZ wmjU _K XvKvq AvmZvg
ZlbKvi mgq my`i my`i evsjv Mvb evRZv| iex` mxZ, `kvZevaK Mvb, bRij mxZ, fviZxq evsjv Mvb ev cyibv w`bi wnw` Mvb
evRZv| wb gvbi MYcwienbjvZ nqZv iex` mxZ, jvjb MxwZ evRZv bv wK Avgv`i jvKmxZ evIqvBqv, fvwUqvjx wKsev wb`bc
Avgv`i ggZvR, AvKei wKsev gwbi Lvbi Mvb evRZv| GKUv A~Z mvswZK cwieZb Avgv`i PvLi mvgb nVvr KiB cwieZb nZ
jvMjv| Avwm GKUz wfb cm| MvoxZ weiwZi welq| Kvb GKwU MvoxZ DVj Lvevi weiwZ, Iqvk ig hvIqvi cqvRb weiwZ wKsev ZjMvm DVvbvi Rb Mvox _vgvbv nZv| wK GLb `Leb h, bvgvRi mgq nqZv `xN GKUv weiwZ `qv njv| Kvb GKRb nqZv Zvi
cqvRb 150 UvKvi Mvox ev` w`q 350 UvKvi evm wUwKU KvUjv ZvovZvwo hvIqvi Rb wK GK bvgvR weiwZi RbB nqZv GK NUv Pj
Mjv| GBZv B`i AvM cP Rvg, ivvi `~ivevi gaI GKRb mnhvx UvvBji Dk GKwU Gwm evm iIbv Kijb | f`jvKi x i
bvwK MvBbx mgmvRwbZ Acvikb| RvnvxibMi wekwe`vjqi gmwR`i mvgb bvgvRi 1NUv weiwZ| f`jvK Mvox e Ki ivLvi Rb
WvBfvii mv_ Dv cKvk Kijb| Avi Ab hvxiv ivMjb, Zo wMq ZvK agKvjb ch| K kvb Kvi K_v| Avgiv hviv gymwjg cwievi
_K GmwQ Zviv Rvwb h, Pj Aevq ij ev evm gbi bvgvR mwKZ m~wbw` wbqg I c_v ch AvQ| A_P GbKvi mgq Kvi
xi Acvikb, Kvi mgqgZv evox cQvbvi `iKvi Zv K `Le| GB njv eveZv| cwenbi gZv mKzjvi GKwU RvqMvqI wKfve agxq
Amnbkxj kwi Abycek Aeva NUQ ZvB AvgvK AbKw`b ai fvevq|

evmvq wMq Uwjwfkb `LZ emj `Leb h, wewfb aibi agxq Uwjwfkb Pvbj AvQ hgb, wcm wUwf, BmjvwgK wUwf, cvK wUwf mn eiKg
wUwf| wfbagvej^x`i RbI AvQ eiKg mv`vwqK wUwf| MxZv, ivgvqb, gnvfviZ I Dcwbl`i agxq msiYmg~n `LZ cveb GLvb| Gme
Pvbj bv `LZ Pvb mgmv bvB wK miKvix-emiKvix hB UwjwfkbB `Leb, `Leb h, mLvb wewfb iKg BmjvgxK wewfb cvMvg
`LvQ| Avjvi c_, Bmjvg, mZ I my`i, Bmjvgi c_, KviAvb wRvmv _K i Ki KivZ-MRj, BdZvi I mnixK K` Ki wewfb
agxq Abyvbi Aeva I igigv cPviYv| ay Uwjwfkb Kb msev` gvagjvI Zvi ewZg bq| AvM msev`c I BjKUwbK wgwWqvi cwZ
gvbyli g~j AvKlY wQjv `k-we`ki Lei, Ljva~jv I webv`b| GLb cwZwZ cwKvjv hv`i mv`K I Kjv-K~kjx`i ewkifvM nqZv
mKzjvi Zey ZuvivI RbMbi mbvZbx wPvi evBi hZ cviQbv| Bmjvg I Rxeb _K i Ki agxq Rxebi eg~Lx cvV GLb GB
cwKvjvi AvqvRb _vK| gywhyweivax `wbK msMvg I `wbK BbwKjve wKsev bqv w`M hfve mv`vwqK fvebv _K agxq welqjvK
cvVKi KvQ Zzj aI wVK GKBiKgfve UvejqW cwKvjvI agxq LeiK gvbyli mvgb Zyj ai| RbMbi AbyKv cvIqv, eemv wKsev
gvbyli gbvRMZK bvov `Iqvi Rb wgwWqvjvZ Gaibi cwZhvwMZv PjQ| AbKB mv`Kxq bxwZgvjv ev feywB aygv cwKv ev
BjKUwbK wgwWqvi Av`k wnme KvR KiQbv|
zj, KjR, wekwe`vjq, mvswZK msMVb Ges ivRbwZK `ji mswZKB hw` wePvi Kib `Leb meLvbB agxq mswZi evcK we vi
NUQ| wKQzw`b AvM cwe igRvb Dcj cZKUv cwZvbB BdZvi cvwU AvqvRbi GKUv evcKZv cwijwZ nqQ| cZKUv wefvM,
Awdm wKsev mvswZK msMVbB Zv AeavwiZfve cvjb KiZ ne ej mevB gb wbqQ| K wn`y, K gymjgvb, K gvbjv, K gvbjv bv wePvi
Kivi Kvb `iKvi bvB| AvM RvnvxibMi mwgwZ, mvwqvb mwgwZ wKsev Kvb mvsevw`K mwgwZi nqZv GKUv K`xq BdZvi cvwU nZv| GLb
cZKUv mwgwZ ev zWU Gmvwmqkvbi Rjv ev _vbvwfwK BdZvi cvwUI nq| mwgwZjvi BdZvi AvqvRb wmjU, XvKvq, MvRxcyi,
gqgbwmsn, bxjdvgvwiZ nIqvi ciI Avevi Kvcvwmqv, dzjevoxqv wKsev RMbv_cyiI nZ ne| GKUv K`xq BdZvi cvwUi ciI evPwfwK
AbK BdZvi cvwUi AvqvRb nq| Avwg Gi fvjv ev Lvivci c Avjv`vfve wKQz bv ejjI GUv ejZ cvwi h, Zv mvaviYfve Avgv`i
ewkifvM AmPZb gvbyli ga GKaiYi LwZ eva, mv`vwqK I AvwjK mswZ Zwi Ki ejB Avwg gb Kwi| Aciw`K, wekwe`vjqi
gZv RvqMvq mKzjvi GKwU mvswZK Abyvb ne `Leb mLvb Avb`jvK gjvjvK gjxc Rj wKsev gywi gw`i mvcvb Zj
MvbwU Kiv hve wKbv G wbq mswZKgxiv ch B`vwbs mskqM nq coQ| GKvWwgK mwgbvi, wmgcvwRqvg ev Kbdvi nvK ev agxq
cvMvg hvB nvK bv Kb Zvi AvM AekB KviAvb ZjvIqvZ wKsev MxZv cvV AbK evaZvg~jKfve ivLZB nq| wekwe`vjq fvh
wKsev gywhyi Kvb gbygvU wbgvb KiZ hveb KD nqZv eje g~wZ evbvbv Bmjvg RvqR bv| Avevi KD mivmwi Hfve bv ejZ cvijI
Bwbq wewbq ejeb h, wekwe`vjqi GZ UvKv b bv Ki mvi!!! Avgv`i Qv`iB eiv bvB| GUv h Qv`iI BwZnvm mPZb wKsev
`kcwgK Ki Zzje Zviv gvbZ Pvb bv| GUvI GK aiYi BmjvgxKiYi ewntcKvk| mivmwi wbla Kij nqZv KD GKRb Zvi Av`wkK
Aevb wbq ck ZzjZ cvib ZvB civfve Bwbq-wewbq ejv| ejyb wekwe`vjq wkK`i gZv GKRb wermgvRi gvbylI hw` fvh,
gbygvUK g~wZ-`e-`ex _K cv_K bv KiZ cvib Ze BmjvgxKiYi wkKo Kv_vq MQ cvVK GKUz ay Zv Abygvb Kib!!! Avwg Avgvi
kwYK AbKmgq mvmev`, Rxev`, gjev` I mvmi wei hyi ivRbwZK A_bxwZ covZ Mj A_bxwZ-ivRbxwZ-ccvlKZv welq
bv ej gvjv-cyivwnZ Kw_Z B`x-wLvb-gymwjg welq mv`vwqK I agxq msNvZ ev aghy Gfve ejj Qviv ekx Lywk nq| hywev`x wPv I
gbb Zv`iK hZUzKz cfvweZ Ki Zvi Pq ekx cfvweZ Ki agxq wPv, wg_ ev AcevLvjv|
Abw`K, evsK, Byi I Avw_K jb`b wKsev wewbqvMi K_v wPv Kij AbK gvbylB Bmjvgx evsK ev GB aibi cwZvbK BwZevPKfve
`Lvi GKUv cebZv AvQb| GRbB AbK evwbwRK ev we`kx evsKjvZ ZvB Bmjvgx evswKs Icb Kiv nq| GgbwK KD hw`
wPwKrmv KiZ hvb Ze AvMi w`bi Ryi-gvjv`i cvwb covi cwZ fwi gZv nvmcvZvj ev wKwbKi bvgi mv_ agxq bvg _vK Ze mLvb
wPwKrmv wbj gvbyl ZvovZvwo my ne GB aiYi AjxK GKwU fvebv gvbyli ga cvw_Z nq hvQ| dj Avj-gviRvb, Avj-Bmjvg, Avj-ivRx,
Beb wmbvmn wewfb bvg w`q wKwbK, gwWKvj nvmcvZvj PjQ| evm-wmGbwR-wnDgvb njvi _K i Ki me aiYi MYcwienbi bvgi
mv_I ZvB hvq| AvM hLvb MvoxZ jLv _vKZv Avcbvi QjK zj cvVvb A_ev Qj nvK gq nvK `ywU mvbB h_ mLvb GLb
jLv _vK avcbvi wkK gv`vmvq cvVvb ev Avj KziAvbi Avjv, Ni Ni Rvjv| `Leb h, iziU ev mycvi kc hw` nvjvj jvMvbv hvq
Ze Zvi KvUwZ ekx| cvVKe` GvivgwK mvevbi AvM nvjvj k hvM Ki wK eemvB bv ZLb Zviv KiwQjb| GBRbB bwQ b`vijv
g`i bvgi AvMI ZvB nvjvj k jvwMqwQjv!!!!
evsjv`k msMwVZ evwnbx (cywjk, mbv-b-wegvb evwnbx, wewRwe wKsev ive) hZjv AvQ mejvZB GKaiYi evaZvg~jK agxq mswZi PPv
AvQ| G`i Aaxb _vKv yj-KjRjvZI GKB mswZ weivRgvb| bwQ Zv`i Qj-gqivI bvwK AwZgvvq agcivqb nq| GB e
GKUv Qj-gq fvjv wK Lvivc, mf wK Amf Zv weePbv Kiv nQ AbKvB Zvi cvkvK I agxq mswZZ AskMnYi gvv w`q| gv_vq Uzwc,
gyL `vuwo wKsev eviKv _vKjB Avgiv ai wbwQ QjUv ev gqUv AbK f`| B`vwbs gvbylK wePvi Kivi GKgv gvb` nq DVQ agx q
mswZ|
mgvRwevbi Qv wnme Avwg Gi fvjv wKsev Lvivc Kvb welqB hyw KiZ PvB| hUv ejZ PvB Zv njv evsjv`k BmjvgxKiY GKUv bZzb
cc wK Zv AZ cej I kwgvb | GKBmv_ Zv Mfxi I evcK| Ggb GKUv fvegvbm hLvb evcKfve weKwkZ nqQ mLvb Rwev`,
mvmev`i Rwgb Zwi ne bv Zv wK ne? GLvb mwnsm KgKvi evBi Rw-mvmev`x`i mKj KvhgK AZ ^vfvweK wnme `Lv nq|
gvbyl GUvK AbKvB bvPvivj gb Ki| mvgwiKxKibi gvoK Avwki `kK _K cvwKvbI GB aiYi BmjvgxKiY nqwQjv| cvwKvbx
kvmK Rbvij wRqvDj nKi mgq _KB BmjvgxKiY wKfve GKUv Rbc`K ev mvBjU Ki `q Zv `Lvbv nqwQjv mvwenv mygvi
cwiPvwjZ Lvgvk cvwb bvg GKUv PjwP | GKB mswZ bvwK AvwdMvwbvb wqvkxj wQjv| mKzjvi AvdMvb _K bksm Zvwjevb| GLb

Avgiv Zv Dcjw KiZ cvwi fqvenZg cvwKvb I AvdMvwbvbK `L| dj evsjv`k mvmev`, Rwev` eySZ Mj Avgv`i mswZMZ
cwieZb ev fvegvbmi RwgbUvKI Mfxifve eySZ ne| nqZv evsjv`k Bmjvg agi Abymvix ewk ej GLvb BmjvgxKiY `ZMwZZ nQ
wK Abvb `kI GKBfve wfb mswZi cfve evoQ ejB Avgvi gb nq| evsjv`ki evBiI Kv_vI nqZv wn`yKiY ev wLvwbKiY nQ|
ZvB jkvb, evsjv fvB, kvjvwKqv, igbv eUg~j, AvBwmm ev Zvjevb eySZ Mj A_YxwZ, ivRbxwZ, cwkb, loh Gi evBi agxqKiY Z_v
BmjvgxKiY (fvev`k, gMR avjvB) cc ev cZqwU Mfxi nZ LwZq `Lv `iKvi|
*

Pqvigvb, wwgbvjRx G cywjk mvq wefvM, gvIjvbv fvmvbx wevb I chyw wekwe`vjq, mvl, UvvBj-1902| BgBjt
jahir_smile2008@yahoo.com