You are on page 1of 2

FILIPINO

PAGSAGOT SA MGA TANONG NA ANO, SINO, SAAN AT BAKIT

WORKSHEET

Panuto: Basahin ang maikling kuwento at sagutin ang mga tanong pagkatapos.
Ang Uwak na Mapagpanggap
Isang uwak ang nakakita ng mga lagas na balahibo ng pabo sa lupa. Pinagmasdan niya iyon at nasiyahan sa ibat
ibang kulay na taglay niyon. At dahil sawa na siya sa pagiging isang itim na ibon, iyon ay kanyang pinulot isa-isa ang
mga balahibo at saka idinikit sa kanyang katawan.
Iyon lang at dali-dali siyang lumipad patungo sa grupo ng mga pabo. Nagpakilala ang uwak bilang kauri ng mga
ito. Ngunit sadyang kilala ng mga pabo ang kanilang kapwa pabo, kaya naman hindi rin nagtagal ay nabisto ng mga ito
ang nagkukunwaring uwak.
Dahil dito, inalis ng mga pabo ang ibat ibang kulay na balahibong nakadikit sa katawan ng uwak. Pagkuway
pinagtutuka nila ito. Sa sobrang takot at sakit ay nagmamadaling lumisan ang uwak.
Nang magbalik ang uwak sa kanyang mga kapwa uwak, hindi na rin siya tinanggap ng mga ito. Hindi namin
kailangan ang isang tulad mong walang pagmamahal sa sariling anyo! ang galit na wika ng mga uwak. At mula noon ay
namuhay nang mag-isa ang mapagpanggap na uwak. Siya ay namalagi na lamang sa tuktok ng pinakamataas na puno sa
kanilang lugar,

Biugan ang titik ng angkop na sagot.
1. Sino ang nakapulot ng mga balahibo ng pabo?
a. Si Uwak
b. Si Pabo
c. Si Manok
2. Saan nakita ang mga balahibo?
a. Sa tuktok ng puno
b. Sa lupa
c. Sa ibabaw ng mesa
3. Ano ang ginawa ng uwak sa mga balahibo?
a. Niluto niya ang mga ito.
b. Isinauli niya ang mga ito sa mga pabo.
c. Idinikit niya ang mga ito sa kanyang katawan.

Teacher Abis Worksheets


teacherabiworksheets.blogspot.com


FILIPINO
2

PAGSAGOT SA MGA TANONG NA ANO, SINO, SAAN AT BAKIT

4. Bakit niya idinikit ang mga balahibo sa kanyang katawan?


a. Sawa na siya sa pagiging itim na ibon.
b. Gusto niyang magkaroon ng mas maraming balahibo.
c. Nilalamig siya kapag umuulan.
5. Ano ang ginawa ng mga pabo sa nagpapanggap na uwak?
a. Ikinulang ng mga pabo ang uwak.
b. Tinanggap ng mga pabo sa kanilang grupo ang uwak.
c. Pinagtutuka ng mga pabo ang uwak.
6. Ano naman ang ginawa ng mga uwak sa uwak na mapagpanggap?
a. Pinagtawanan siya ng mga uwak.
b. Pinalayas siya ng mga uwak.
c. Binigyan siya ng mas maraming balahibo ng mga uwak.
7. Saan na namalagi ang mapagpanggap na uwak?
a. Sa tuktok ng bundok
b. Sa tuktok ng pinakamataas na puno
c. Sa loob ng kuweba
8. Ano ang aral ng kuwento?
a. Hindi maganda ang itim na balahibo.
b. Mainam na magpanggap upang magkaroon ng mga kaibigan.
c. Matutong tanggapin at mahalin ang sariling anyo.

Teacher Abis Worksheets


teacherabiworksheets.blogspot.com

WORKSHEET