You are on page 1of 11

Republika ng Pilipinas

Kagawaran ng Edukasyon
Rehiyon IV-A CALABARZON
SANGAY NG BATANGAS
Baitang/Antas: Baitang 10 Larangan: Filipino
Markahan: Unang Markahan Blg. Ng Sesyon:
Paksa: Aralin 1.2- Sanaysay mula sa Greece

Oras
7:30-8:30
8:30-9:30

Seksyon
EARTH
VENUS

Petsa
HUNYO 27, 2016
HUNYO 27, 2016

Kompetensi:
F10PN-Ic-d-64
 Naipaliliwanag ang pangunahing paksa at
pantulong na mga ideya sa napakinggang
impormasyon sa radyo o iba pang anyo ng
media.
Aralin 1.2:
A. Panitikan: Ang Alegorya ng Yungib
Sanaysay mula sa Greece
Mula sa Allegory of the Cave
Ni Plato
Isinalin sa Filipino ni Willita
A. Enrijo
B. Gramatika at Retorika:
Mga Ekspresyon sa
Pagpapahayag ng Pananaw
C. Uri ng Teksto: Naglalahad
Kagamitan: Software Application tulad ng
Powerpoint Presentation at video clip
Sanggunian:
Patnubay ng guro:
Modyul para sa mga mag-aaral: pahina 56-63
TUKLASIN
AKTIBITI
Aktibiti 1:
Panimulang Pagtataya – (T.A. 1)
Gawain 1: Basahin ang ilang bahagi ng
isang
sanaysay.
Ilahad
ang
pananaw/kaisipang nalaman at tukuyin
kung saan maaaring matagpuan ito sa
isang sanaysay. Gamitin ang talahanayan
sa pagsagot. Isulat ang sagot sa
kwaderno.
Analisis 1:


Anong kaisipan o pananaw ang
nakapaloob
sa
halimbawang
sanaysay?
Saang bahagi ito matatagpuan?
Patunayan.

Aktibiti 2:
Pagganyak: (Pagpapakita ng larawan)
Panuto: Bumuo ng sanaysay mula sa
larawang ipinakita. Pagkatapos, tukuyin ang
pangunahin at pantulong na kaisipan nito.

Analisis 2:Ano ang pangunahin at pantulong
na kaisipang nabuo sa larawan?
Saang bahagi ng sanaysay
natagpuan
ang
pangunahing
kaisipan?
Kailangan bang magkaugnay ang
pangunahin at pantulong na
kaisipan sa isang sanaysay?
Bakit?
Nakatulong ba ang larawan upang
makabuo ng isang magandang
sanaysay? Bakit?

Paglalahad ng Aralin
C. Panitikan: Ang Alegorya ng Yungib
Sanaysay mula sa Greece
Mula sa Allegory of the Cave
Ni Plato
Isinalin sa Filipino ni Willita
A. Enrijo
D. Gramatika at Retorika:
Mga Ekspresyon sa Pagpapahayag ng
Pananaw
E. Uri ng Teksto: Naglalahad
Pagbibigay hinuha sa Mahahalagang Tanong
1. Paano makatutulong ang sanaysay na
magkaroon ng kamalayan sa kultura at
kaugalian sa kultura at ng isang bansa
upang makabuo ng sariling pananaw?
2. Paano mabisang magagamit ang mga
ekspresyong
pagpapahayag
sa
pagbibigay ng pananaw?
Paglalahad ng Inaasahang Pagganap
Sa pagtatapos ng araling ito, ikaw ay
inaasahang makabuo ng photo essay tungkol sa
iba’t ibang isyung kinakaharap ng alinman sa mga
bansa sa Mediterranean.
Pamantayan:
Pamantayan
5 4 3 2 1
A. Tumatalakay sa isang
kalagayang panlipunan.
B. Pagkilala sa kultura ng bansa
C. Paglalahad ng pananaw o
kaisipan
D. Pagsunod sa balangkas ng
isang sanaysay

dugtungan ang pahayag sa speech balloon ng iyong nabuong konsepto o pananaw gamit ang mga ekspresyon ng pagpapahayag.Republika ng Pilipinas Kagawaran ng Edukasyon Rehiyon IV-A CALABARZON SANGAY NG BATANGAS Aktibiti 3: Magsagawa ng pagtalakay sa kahulugan . tatlong mahahalagang bahagi o balangkas at elemento ng sanaysay. Pagkatapos. dokumentaryong pantelebisyong maaaring iugnay sa mga ideyang nakapaloob sa akdang Alegorya ng Yungib bilang pangkatang gawain sa susunod na pagkikita.  Saang bahagi ng sanaysay natagpuan ang pangunahing kaisipan? (Maaari pang dagdagan ito ng guro kung kinakailangan) ABSTRAKSYON Nakatulong ba ang sanaysay upang makabuo ng sariling pananaw? Patunayan. Ebalwasyon: Panuto: Ipaliwanag ang pangunahing paksa at pantulong na mga ideya sa napakinggang impormasyon sa napanood na video clip. -Ano ang kalimitang isyu ng bansa sa Mediterranean? Sanggunian: hal: https://www. Analisis 3:  Naipakita ba sa sanaysay ang iba’t ibang elemento nito? Patunayan. tukuyin ang pangunahin at pantulong na kaisipan nito.youtube. Pangkatang Gawain: Lahat ng Pangkat: I-Patrol Mo! Panuto: Magsagawa ng isang ulat-balita mula sa sariling sanaysay na nabuo.com/watch? v=K8AFtqofR9g Greek debt crisis: A new plan? BBC News . Pangunahing kaisipan Paliwanag Pantulong na Kaisipan Paliwanag Kasunduan:  Maghanap ng isang napapanahong isyu sa alinmang bansa sa Mediterranean buhat sa mga balita. Gayahin ang pormat sa ibaba. APLIKASYON Pagtibayin ang Palagay: Batay sa larawan.

Ng Sesyon: Paksa: Aralin 1.Natatalakay ang mga isyung pandaigdig mula sa pinanood.  Maglahad ng mga kultura at tradisyon na nalalaman sa bansang Greece. dokumentaryong pantelebisyon o video sa youtube na maaaring iugnay sa mga ideyang nakapaloob sa akdang Alegorya ng Yungib . (Modyul para sa mag-aaral. F10PS-Ic-d-66  Pagsasalita. 2016 Mga Kompetensi: F10PD-tc-d-63  Panonood.Sanaysay mula sa Greece Oras 7:30-8:30 8:30-9:30 Seksyon EARTH VENUS Petsa HUNYO ___. Panitikan: Ang Alegorya ng Yungib Sanaysay mula sa Greece Mula sa Allegory of the Cave Ni Plato Isinalin sa Filipino ni Willita A. 2016 HUNYO ___. Pangkat 2: Magsanay sa SANAYSAY Panuto: Maghanap o kumuha ng isang napapanahong isyu sa alinmang bansa sa Mediterranean buhat sa mga balita. Kagamitan: Software Application tulad ng Powerpoint Presentation AT Google Earth. Gamitin sa sariling pangungusap. Analisis 2:  Tukuyin ang mga salitang nagkatulad at magkaugnay ang kahulugan at gamitin ito sa sariling pangungusap.  Magbahagi ng mga impormasyong nalalaman sa bansang ito. Aktibiti 3: Pagpapabasa sa sanaysay na “Ang Alegorya ng Yungib” (Dugtungang pagbasa sa sanaysay) Analisis 3: Pag-unawa sa binasa Panuto: Sagutin ang mga tanong sa sagutang papel. Enrijo G.Naibabahagi ang sariling reaksyon sa ilang mahahalagang ideyang nakapaloob sa binasang akda sa pamamagitan ng brain storming.2. Gramatika at Retorika: Mga Ekspresiyon sa Pagpapahayag ng Pananaw C. Uri ng Teksto: Naglalahad Panuto: Pagtambalin ang mga salitang nasa loob ng kahon na magkatulad o magkaugnay ang kahulugan.Naitatala ang mga impormasyon tungkol sa isa sa mga napapanahong isyung pandaigdig.Republika ng Pilipinas Kagawaran ng Edukasyon Rehiyon IV-A CALABARZON SANGAY NG BATANGAS Aktibiti 2: Paglinang ng Talasalitaan Baitang/Antas: Baitang 10 Larangan: Filipino Markahan: Unang Markahan Blg.Nabibigyang reaksyon ang mga ideya o kasisipang lumutang sa sanaysay. F10PB-Ic-d-64  Pag-unawa sa binasa. text frame Sanggunian: Patnubay ng guro: Modyul para sa mga mag-aaral: pahina 56-63 LINANGIN Panitikan AKTIBITI Aktibiti 1: Pagganyak: Google Earth Panuto: Hanapin sa Google Earth kung saan matatagpuan ang bansang Greece. pahina 36) Aktibiti 4: Pangkatang Gawain Pangkat 1: Pagsusuri sa SANAYSAY Panuto: Suriin ang balangkas ng sanaysay sa pamamagitan ng pagsagot ng mga tanong sa grapikong presentasyon. Analisis 1:  Tukuyin kung saang kontinente matatagpuan ang bansang Greece.2: F. Aralin 1. F10PU-Ic-d-59  Pagsulat.

May kaisahan at pagkakaugnay ang bawat pangungusap B. Gayahin ang pormat sa ibaba. Ng Sesyon: .” Bumuo ng maikling talata na nagpapaliwanag tungkol dito. Sundin ang pamantayan sa pagsulat ng sanaysay. Wastong gamit ng mga salita KABUUAN PUNTOS 5 5 5 15 Ebalwasyon: Baitang/Antas: Baitang 10 Larangan: Filipino Markahan: Unang Markahan Blg. Kaugnayan sa paksang tatalakayin C.Republika ng Pilipinas Kagawaran ng Edukasyon Rehiyon IV-A CALABARZON SANGAY NG BATANGAS Panuto: Magbigay ng reaksyon sa mga ideya o kaisipang lumutang sa sanaysay na “Ang Alegorya ng Yungib” Pangkat 3 at 4: Larawan ng Pagkatuto Kasunduan: 1. PAMANTAYAN A. pahina 38 Panuto: Gumupit o gumuhit ng larawan kaugnay sa isa sa mga isyung tinalakay sa sanaysay na “Ang Alegorya ng Yungib. APLIKASYON Panuto: Sumulat ng isang sanaysay tungkol sa mga isyung napapanahon sa loob at labas ng bansa. Tukuyin kung ano ang ideya at kaisipang nakapaloob sa akda. Sanggunian: Modyul para sa mag-aaral. Basahin at unawain ang sanaysay ni Emilio Jacinto na “Ang Ningning at ang Liwanag” 2. Analisis 4:   Ano ang pangunahin at pantulong na kaisipan/pananaw na nakapaloob sa sanaysay na “Ang Alegorya ng Yungib” Ano ang natutunan tungkol sa sanaysay mula sa presentasyong ibinahagi ng bawat pangkat? ABSTRAKSYON Panuto: Ibigay ang dahilan kung paano makatutulong ang sanaysay sa pagkakaroon ng kamalayan sa mga isyung nangyayari sa loob at labas ng bansa.

Analisis 1: GAWAIN 8: Pagpapalawak ng Kaalaman Sagutin ang mga tanong: 1. ang sabi ko. ang katotohanan ay walang kahulugan kundi ang anino ng mga imahe. Sa aking pananaw____________________ Sa kabilang dako_____________________ Ayon sa_____________________________ Sang-ayon sa________________________  Pagtatalakayan ayon sa mga pananaw na idinugtong gamit ang mga ekspresyon ng pagpapahayag. Analisis 2: Gabay na tanong: 1. Ano ang pangunahing kaisipan ng binasang sanaysay? 2. Anyo at Estruktura c. 4. video clip. Aralin 1. Sa unang pangungusap. Wika at Estilo Aktibiti 2: Pagsusuri ng mga pangungusap na hango sa sanaysay ni Emilio Jacinto: Ang Ningning at Ang Liwanag (Mula sa Liwanag at Dilim) Sa kanila. Gramatika at Retorika: Mga Ekspresiyon sa Pagpapahayag ng Pananaw C. 3. • At mayroon bang bagay na nakapagtataka sa mga taong nakadaan mula sa banal na pagninilay-nilay patungo sa makasalanan nilang kalagayan o gumawa ng labag sa kagandahang-asal. paano ipinahayag ng may-akda ang kaniyang pananaw sa sanaysay na Ang Ningning at Ang Liwanag (Mula sa Liwanag at Dilim) ni Emilio Jacinto?na nagkaroon ng pagbabago sa unang bahagi sa 2.2. habang ang kaniyang mga mata ay kumukurap bago siya mahirati sa kadiliman. Tukuyin ang mga pangyayaring binanggit ng may-akda tungkol sa kalagayang panlipunan noong panahong naisulat ito. tungkol sa anino ng imahe ng katarungan at magpupunyaging maunawaan nang ganap ang katarungan. text frame Sanggunian: Patnubay ng guro: Modyul para sa mga mag-aaral: pahina 56-63 LINANGIN Gramatika at Retorika AKTIBITI Aktibiti 1: Dugtungang Pagkukwento Pamamaraan:  Pagkukwento batay sa nabuong konsepto o pananaw gamit ang mga ekspresyon ng pagpapahayag. Enrijo B. Tema at Nilalaman b. 2016 HUNYO ___. Uri ng Teksto: Naglalahad Kagamitan: Software Application tulad ng Powerpoint Presentation. 2016 Kompetensi: F10WG-Ic-d-59 Nagagamit ang angkop na mga pahayag sa pagbibigay ng sariling pananaw. Ano ang ginamit na ekspresyon ng may-akda sa ikalawang bahagi ng pangungusap upang magkaroon ng pagbabago sa unang bahagi? Pag-uugnay sa wika (kalakip blg. Samantala.Republika ng Pilipinas Kagawaran ng Edukasyon Rehiyon IV-A CALABARZON SANGAY NG BATANGAS Paksa: Aralin 1. 1) . Batay sa nilalaman ng sanaysay. Suriin ang sanaysay batay sa sumusunod na mga bahagi ng isang sanaysay a. Isa-isahin ang pagkakaiba ng ningning at liwanag ayon sa sanaysay. siya ay mapipilitang lumaban sa korte o sa ibang lugar. ano ang layunin ni Jacinto sa pagsulat nito? 5. Panitikan: Ang Alegorya ng Yungib Sanaysay mula sa Greece Mula sa Allegory of the Cave Ni Plato Isinalin sa Filipino ni Willita A.2: A.Sanaysay mula sa Greece Oras 7:30-8:30 8:30-9:30 Seksyon EARTH VENUS Petsa HUNYO ___.

2) Pangkat 3: Panuto: Gamitin ang sumusunod na salita sa paglalahad ng iyong pananaw tungkol sa napapanahong isyung pandaigdig na nakasulat sa kahon. dugtungan ang pahayag ng iyong nabuong konsepto o pananaw gamit ang mga ekspresyon ng pagpapahayag. (Kalakip blg. Sundin ang pamantayan sa pagsulat ng sanaysay. Kaugnayan sa 5 paksa KABUUAN 10 Ebalwasyon: Panuto: Mula sa binasang sanaysay na ibinigay ng guro. Pangkat 4: Panuto: Batay sa larawan. ABSTRAKSYON Panuto: Dugtungan ang pahayag upang makabuo ng isang diwa. (Kalakip blg. Piliin ang sagot sa loob ng kahon. 1) Analisis 3:  Paano nakatulong ang mga ekspresyon sa pagpapahayag sa paglalahad ng konsepto/pananaw sa isang sanaysay? Pangkat 2: Panuto: Punan ng angkop na ekspresyon ang bawat pahayag upang mabuo ang Konsepto ng Pananaw sa bawat bilang.Republika ng Pilipinas Kagawaran ng Edukasyon Rehiyon IV-A CALABARZON SANGAY NG BATANGAS -Pagtalakay sa aralin sa gramatika – Mga Ekspresyon sa Pagpapahayga sa Konsepto ng Pananaw Aktibiti 3: Pangkatang Gawain Pangkat 1: Panuto: Kopyahin ang talata sa sagutang papel at salungguhitan ang ekspresiyong ginamit sa pagpapahayag ng konsepto ng pananaw o ekspresiyong nagpapahiwatig ng pagbabago o pag-iiba ng paksa o pananaw. Pamantayan Puntos a. Wastong gamit ng 5 ekspresyon sa pagpapahayag b. bumuo ng sariling . Nakapagbabago o nakapagiiba ng paksa at pananaw sa paglalahad ng isang sanaysay sa pamamagitan ng _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ ______ APLIKASYON Panuto: Bumuo o sumulat ng isang sanaysay mula sa mga karaniwang suliraning kinakaharap ng lipunan gamit ang mga ekspresyon sa pagpapahayag.

ng mag-aaral na nasa antas ng pagkadalubha sa: Puna/Blg.Republika ng Pilipinas Kagawaran ng Edukasyon Rehiyon IV-A CALABARZON SANGAY NG BATANGAS konsepto/pananaw gamit ekspresyon sa pagpapahayag.2. Ng Sesyon: Paksa: Aralin 1. pagkatapos ay bumuo ng konsepto at pananaw ukol dito. pahina 32-35 Seksyon Bilang ng magaaral: Puna/Blg. ang mga Kasunduan:  Basahin muli ang sanaysay na “Ang ALegorya ng Yungib”.Sanaysay mula sa Greece Oras Seksyon Petsa . ng magaaral na nangangailangan ng “remediation/ reinforcements”: Kabuuan MPS Baitang/Antas: Baitang 10 Larangan: Filipino Markahan: Unang Markahan Blg. Sanggunian: Modyul para sa mag-aaral.

F10WG-Ic-d-59  Nagagamit ang angkop na mga pahayag sa pagbibigay ng sariling pananaw. Uri ng Teksto: Naglalahad  makabuo ng pananaw o konsepto si Plato? Batay sa inyong natutuhan. 2016 HULYO ___. Gramatika at Retorika: Mga Ekspresiyon sa Pagpapahayag ng Pananaw C.com Panuto: Mula sa napanood na bidyo. Analisis 2:  Ano-ano ang isyung pandaigdig ang nakapaloob sa bidyo?  Nakatulong ba ang mga ekspresyon sa pagpapahayag upang mas malinaw na mailahad ang mga konsepto/pananaw sa bidyong napanood? Patunayan. paano nakatulong ang ekspresyon ng pagpapahayag upang ABSTRAKSYON Panuto: Bumuo ng mahahalagang konseptong natutuhan sa aralin sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong na nakatala sa kasunod na talahanayan. APLIKASYON . Enrijo B. Aralin 1. ilahad ang mga pananaw na nakapaloob sa sanaysay na “Ang Alegorya ng Yungib” Kagamitan: Software Application tulad ng Powerpoint Presentation.Natatalakay ang mga isyung pandaigdig mula sa pinanood.Republika ng Pilipinas Kagawaran ng Edukasyon Rehiyon IV-A CALABARZON SANGAY NG BATANGAS 7:30-8:30 8:30-9:30 EARTH VENUS HULYO ___.youtube. paano ito nakatutulong sa mga pang-araw-araw na pamumuhay ng isang tao? Aktibiti 2: Pagganyak (Pagpapanood ng bidyo) www. Analisis 1:  Mula sa sanaysay na “Ang Alegorya ng Yungib”. F10PS-Ic-d-66  Pagsasalita. text frame tulad ng Concept Map. Gamitin ng ayos at angkop ang mga ekspresyon sa pagpapahayag. Magbigay ng dalawang kasagutan sa bawat tanong.Naibabahagi ang sariling reaksyon sa ilang mahahalagang ideyang nakapaloob sa binasang akda sa pamamagitan ng brain storming. Panitikan: Ang Alegorya ng Yungib Sanaysay mula sa Greece Mula sa Allegory of the Cave Ni Plato Isinalin sa Filipino ni Willita A. Isulat ito sa sagutang papel. Aktibiti 3: Pangkatang Gawain (Lahat ng Pangkat) Panuto: Sa pamamagitan ng concept mapping. magbigay ng mahahalagang konsepto at pananaw ukol dito.2: A. halimbawa ng isang sanaysay. larawan. Gayahin ang pormat sa ibaba. Sanggunian: Patnubay ng guro: Modyul para sa mga mag-aaral: pahina 56-63 PAGNILAYAN AT UNAWAIN AKTIBITI Aktibiti 1: Pagbabalik-aral Panuto: Itala ang mga natutuhan tungkol sa mga ekspresyon sa pagpapahayag sa paglalahad ng konsepto o pananaw sa isang sanaysay. 2016 Mga Kompetensi: F10PD-tc-d-63  Panonood.

Republika ng Pilipinas Kagawaran ng Edukasyon Rehiyon IV-A CALABARZON SANGAY NG BATANGAS Panuto: Ibigay ang sariling pananaw tungkol sa mga sumusunod na isyung pandaigdig. ibahagi ang iyong sariling reaksyon at mahahalagang konsepto na nakapaloob sa mga isyung ito sa pamamagitan ng pagbuo ng 3-5 pangungusap. Pamantayan: Angkop sa paksa 5 Angkop na gamit ng ekspresyon sa 5 pagpapahayag KABUUAN: 10 Kasunduan::  Magsaliksik tungkol sa mga halimbawa ng Photo Essay bilang paghahanda sa inaasahang produkto. Sanggunian: internet Seksyon Bilang ng magaaral: Puna/Blg.Sanaysay mula sa Greece . transgender. ng mag-aaral na nasa antas ng pagkadalubhas a: Puna/Blg. Ng Sesyon: Paksa: Aralin 1. bullying. ng mag-aaral na nangangailangan ng “remediation/ reinforcements”: Kabuuan MPS Baitang/Antas: Baitang 10 Larangan: Filipino Markahan: Unang Markahan Blg.  Maghanap ng paksa depende sa inyong interes. at corruption.2. Gamitin ang mga ekspresyon sa pagpapahayag. Ebalwasyon: Panuto: Mula sa mga isyung pandaigdig tulad ng Pre-marital sex.

ang photo essay ay tatayain batay sa sumusunod na pamantayan: E.Republika ng Pilipinas Kagawaran ng Edukasyon Rehiyon IV-A CALABARZON SANGAY NG BATANGAS Oras 7:30-8:30 8:30-9:30 Seksyon EARTH VENUS Petsa HULYO ___. . Magsimula sa paglikha ng isang listahan ng mga kuha para sa kuwento. Pagsasagawa ng presentasyon sa nabuo nilang Photo Essay. Mga Dapat Tandaan sa Pagbuo ng Photo Essay: 1. mga damdamin. Pagkuha ng feedback sa mga naging presentasyon.   Kasunduan: Magsaliksik tungkol sa kahulugan ng parabula at halimbawa nito. Pagbibigay ng feedback ng guro sa naging presentasyon ng mga mag-aaral. Panitikan: Ang Alegorya ng Yungib Sanaysay mula sa Greece Mula sa Allegory of the Cave Ni Plato Isinalin sa Filipino ni Willita A. Pinakamahusay na paraan upang ikonekta ang iyong sanaysay larawan sa madla ay ang mga damdamin nakapaloob sa kuwento at gamitin ito sa F. halimbawa ng isang sanaysay. Pagganyak: Pagpapakita ng halimbawa ng isang Photo Essay mga larawan. at mga konsepto sa pinakapayak na paraan. Pagbibigay ng input inaasahang pagganap ng guro sa Magkakaroon ng paligsahan ang inyong dibisyon para sa pagbuo ng photo essay tungkol sa iba’t ibang isyu na kinakaharap ng alinman sa mga bansa sa Mediterranean. G. Ang bawat shot ay dapat bigyang-diin ang iba’t ibang mga konsepto o emosyon na maaaring pinagtagpi kasama ng iba pang mga larawan. Bumuo ka ng photo essay tungkol sa isang isyu sa bansang pinuntuhan mo. Pagpapalitan ng mga kuru-kuro tungkol sa Photo Essay. Maghanap ng isang paksa na ayon sa iyong interes. 3. 2. at iba pang batis ng mga impormasyon. Aralin 1. Enrijo B. 2016 Kompetensi: F10EP-Ia-b-28 Nasasaliksik ang mahahalagang impormasyon gamit ang silid-aklatan. Hanapin ang “tunay na kuwento. Ang kuwento ay binuo upang gisingin ang damdamin ng mambabasa. text frame tulad ng Concept Map. H. Pagpasyahan ang mga kukunang larawan. D. Ang bawat shot ay tulad ng isang pangungusap sa isang kuwento sa isang talata. Nagkataon naman na isa ka sa mga magaaral na nakarating sa isa sa mga bansa nito dahil sa programa ng Kagawaran ng Edukasyon na exchange student. 4.  Ano ang parabula?  Ano ang pinakatanyag at kilalang-kilala ninyong kuwentong parabola? Isulat ito sa kwaderno at humanda sa pagsasalaysay sa susunod na talakayan. Ang pangunahing mga dahilan ng bawat larawan ay nararapat na lumikha ng isang kapani-paniwala at natatanging kuwento. 2016 HULYO ___. maaari munang matukoy ang anggulo na gusto mong dalhin ang iyong kuwento kahit na ang bawat ideya ng kuwento ay pareho. Batay sa pamunuan na nangangasiwa sa paligsahan. Maaari kang magsimula sa 10 shots. internet. C. larawan. Paglalahad ng Pamantayan Tiyakin na ang pagbuo ng Photo Essay ay nakabatay sa sumusunod na pamantayan: B.2: A. Magbigay ng pahapyaw na pagtalakay tungkol sa masining na agsasalaysay Photo Essay (Sanaysay ng Larawan) – Isang koleksiyon ng mga imahe na inilagay sa isang partikular na pagkakasunod-sunod upang ipahayag ang mga pangyayari. Sanggunian: Patnubay ng guro: Modyul para sa mga mag-aaral: pahina 56-63 ILIPAT A. Uri ng Teksto: Naglalahad Kagamitan: Software Application tulad ng Powerpoint Presentation.” Matapos ang pananaliksik. Gramatika at Retorika: Mga Ekspresiyon sa Pagpapahayag ng Pananaw C. 5. Magsagawa ng pananaliksik bago isagawa ang photo essay.

Republika ng Pilipinas Kagawaran ng Edukasyon Rehiyon IV-A CALABARZON SANGAY NG BATANGAS .