Escola Bressol Municipal de Premià de Dalt

Us fem arribar una breu enquesta per conèixer la vostra opinió sobre alguns aspectes de
l’escola bressol. Els resultats ens ajudaran a valorar aquells aspectes que caldrà millorar i/o
potenciar. Us agrairíem que la contestéssiu i que un cop omplerta la deixeu a la bústia que
trobareu a l’entrada de l’escola. Moltes gràcies.

CENTRE:..................................
GRUP/AULA:.............................
Si us plau, assenyaleu la casella que correspongui a l’opinió que teniu respecte als temes tractats a
les preguntes següents (en una escala del 0 al 5):
0.

En termes generals com valoreu l’escola bressol ...................... 0 1 2 3 4 5

1. Com valoreu els següents aspectes relacionats amb la gestió i organització de l’escola?
L’adequació i/o flexibilitat dels horaris .........................................

0 1 2 3 4 5

L’horari d’acollida de matí ...........................................................

0 1 2 3 4 5

La qualitat de l’atenció rebuda (tracte personal, nivell
d’informació, etc.) ......................................................................... 0 1 2 3 4 5
L’acollida i la informació rebuda al començament del curs...........

0 1 2 3 4 5

La informació que rebeu sobre les propostes de l’escola..............

0 1 2 3 4 5

El temps que es dedica a atendre a les famílies............................. 0 1 2 3 4 5
L’acollida i la qualitat de la relació de la direcció/coordinació
amb els pares i mares..................................................................... 0 1 2 3 4 5
L’actuació de l’escola en cas de malaltia, incidència o urgència
del nen/a........................................................................................ 0 1 2 3 4 5
La informació que rebeu dels principis de funcionament de
l’escola i la manera de treballar.................................................... 0 1 2 3 4 5
La manera com us arriba aquesta informació
a través de tríptics, circulars.............................................
a través de documentació gràfica (fotografies, etc)..........
a través de les entrevistes individuals................................
a través de reunions de pares............................................

0
0
0
0

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

Valoreu l’escola, tal com està organitzada, com a un entorn
educatiu pel vostre fill .................................................................. 0 1 2 3 4 5
OBSERVACIONS:

2. Què us sembla l’organització i cura els espais de l’escola?
Els espais d’aula .......................................................

0 1 2 3 4 5

Els espais exteriors (patis, etc.) ..................................

0 1 2 3 4 5

Els altres espais (dormitoris, sala polivalent, etc.).........

0 1 2 3 4 5

El mobiliari ..............................................................

0 1 2 3 4 5

Les condicions de seguretat .......................................

0 1 2 3 4 5

La neteja i higiene de les instal·lacions........................

0 1 2 3 4 5

OBSERVACIONS:

3. Com valoreu els següents temes sobre la pràctica educativa i el personal docent?
El període d’adaptació...................................................................

0 1 2 3 4 5

Les propostes d’aula que realitzen els infants..............................

0 1 2 3 4 5

Les sortides o excursions...............................................................

0 1 2 3 4 5

La relació de la tutora amb el vostre fill/a....................................

0 1 2 3 4 5

El coneixement que té la tutora del vostre fill/a...........................

0 1 2 3 4 5

La relació de la tutora amb els pares i mares................................

0 1 2 3 4 5

La relació de la resta d’educadores amb els infants....................... 0 1 2 3 4 5
La relació de la resta d’educadores amb els pares i mares............

0 1 2 3 4 5

La informació que rebeu sobre el progrés de l’infant....................

0 1 2 3 4 5

Com valoreu el fet de poder entrar a l’aula amb el vostre fill/a....

0 1 2 3 4 5

OBSERVACIONS:

4. Què us semblen els següents aspectes relacionats amb l’ambient escolar i la participació dels
pares i mares a l’escola?
La satisfacció de l’infant.................................................................

0 1 2 3 4 5

L’ambient que es viu a l’escola (és afectuós, amable?).................. 0 1 2 3 4 5
Les relacions entre els infants.......................................................

0 1 2 3 4 5

Les relacions entre els pares i mares.............................................. 0 1 2 3 4 5
La participació dels pares i mares en les activitats de l’escola
(sortides, festes)............................................................................. 0 1 2 3 4 5
La participació dels pares i mares en les activitats formals
(AMPA, Consell Escolar, comissions, etc.)...................................... 0 1 2 3 4 5
Els valors que l’escola defensa:
es transmeten en el tracte amb els infants ...................... 0 1 2 3 4 5
es respiren en el tracte entre el personal de l’escola......... 0 1 2 3 4 5
es respiren en el tracte entre els pares/el personal........... 0 1 2 3 4 5
OBSERVACIONS:

5. Utilitzeu el servei de menjador de l’escola bressol: (marqueu amb una creu)
 Cada dia
 Alguns dies de la setmana
 Esporàdicament
 Mai
Com valoreu els següents aspectes relacionats amb el servei de menjador de l’escola?
L’adequació dels menús.................................................................

0 1 2 3 4 5

La qualitat de l’atenció als infants.................................................

0 1 2 3 4 5

OBSERVACIONS:

Quins aspectes de l’escola bressol valoreu més positivament?

Quins aspectes de l’escola bressol creieu que caldria millorar?

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.