You are on page 1of 17

PISMP/PP/EDU

LAM-PT09-01/LAM-PT09-02

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN


KEPUJIAN
INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA
Semester 7
RANCANGAN PENGAJARAN dan PEMBELAJARAN
PENGAJIAN PROFESIONAL
EDU3107 BIMBINGAN DAN KUANSELING

Bahagian Pendidikan Guru


Kementerian Pelajaran Malaysia
Berkuat kuasa mulai Januari 2007

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA


BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

EDU3107 BIMBINGANDAN KAUNSELING KANAK-KANAK


SEMESTER 7: JANUARI 2010
TUGASAN KERJA KURSUS PENDEK
Berdasarkan pengalaman praktikum terdahulu dan pembacaan anda, kenalpasti serta huraikan tiga
tingkah laku bukan lisan yang menunjukkan pelajar itu bermasalah semasa p&p berlangsung .
ARAHAN
Tugasan ini terbahagi kepada dua bahagian iaitu bahagian A dan B.
Bahagian A.
1. Tugasan ini adalah tugasan berkumpulan (4-5 orang).
2. Tugasan dinilai berdasarkan keupayaan anda mengemukakan bukti-bukti dan bahan-bahan
yang dapat menyokong hujah-hujah anda.
3. Format penulisan tugasan adalah seperti berikut:
i.
Fon Arial
ii.
Saiz huruf ialah 12
iii.
Langkau satu setengah baris
iv.
Rujukan mengikut format A.P.A.
v.
Lampiran
4. Tugasan anda perlu merangkumi perkara berikut:
i.
Huraikan Tiga tingkah laku bukan lisan dengan sokongan grafik/clip video yang
sesuai.
ii.
Interpretasi tingkah laku bukan lisan tersebut.
iii.
Sebagai guru, bagaimana anda menangani tinggkahlaku yang dikenal pasti.
iv.
Rumusan/cadangan
5. Tugasan ini membawa markah 100 dan wajaran 50%.
6. Keseluruhan isi dan pengolahan perlu menunjukkan keaslian hasil kajian, kematangan hujah
dan sokongan ilmiah. Amalan plagiat tidak dibenarkan.
7. Panjang tugasan 8-10 muka surat ( termasuk persembahan visual).
8. Tarikh Penghantaran : 18 Januari 2010
BAHAGIAN B
Berdasarkan kepada pengalaman dalam menyelesaikan bahagian A, anda dikehendaki membuat satu
penulisan reflektif 5 hingga 8 halaman termasuk rujukan.Penulisan dan perbincangan perlu mencakupi
EMOSI DAN PEMIKIRAN.
Maklumat Tambahan

Anda boleh bergerak secara kolaboratif untuk mengumpul data


Pembentangan kumpulan mengikut kreativiti dalam masa 10 minit sahaja.
Gunakan data yang dikumpul sebagai bahagian utama isi tugasan taksiran anda
Anda boleh memaparkan data kajian pemerhatian dalam sebarang bentuk visual pilihan anda ( jadual,
graf, grafik )
KRITERIA PENILAIAN KKBI
1.
2.

Kerja kumpulan
Individu
Jumlah
(ditukarkan kepada 50%)

70 markah
30 markah
100 markah

Peringatan untuk Pensyarah:


1. Pindahkan garis panduan penilaian di atas ke dalam bentuk KKBI JPT.
2. Alihkan panduan penilaian yang dicadangkan di atas ke dalam rubrik PMM KKBI.

LAM-PT09-01
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEMESTER
SEMESTER 1 TAHUN 2010
Nama Pensyarah

Jabatan/Unit

Kursus
Kod Kursus

: Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak


: EDU 3107

Kredit

: 3 (3+0)

Kumpulan Diajar

Minggu
1
3 /4 Jan
7/8 Jan

Tajuk
Bimbingan dan Kaunseling- 2 jam
Konsep asas bimbingan, kaunseling dan
psikoterapi
Matlamat bimbingan dan kaunseling
Prinsip dan falsafah bimbingan dan kaunseling
Keperluan bimbingan dan kaunseling

Jam Interaksi
11 jam
Kuliah 7
Tutorial 4

Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling-2 jam


Jenis perkhidmatan bimbingan
Jenis kaunseling
Etika kaunselor
Peranan guru biasa sebagai guru pembimbing-5
jam
Pengumpulan maklumat murid
Mengenalpasti masalah kanak-kanak

Teori-teori kaunseling
Teori Behavioris -2 jam
11 jam

2
Teori-teori kaunseling10/11 Jan Teori Pemusatan Perorangan (humanistik)-2 jam
14/15 Jan Terapi Rasional Emotif ( Pendekatan kognitif)-2
jam

Kemahiran Asas kaunseling


Tahap-tahap dalam kaunseling -1 jam
Kemahiran melayan dan mendengar-1 jam
Kemahiran mengintepretasi tingkah laku bukan

Kuliah 7
Tutorial - 4

Catatan

lisan-1 jam

Kemahiran memberi tindak balas-2 jam


Kemahiran mengenal pasti masalah-2 jam
11 jam

3
Kemahiran Asas Kaunseling17/18 Jan Kemahiran melaksana intervensi-2 jam
21/22 Jan
Intervensi kaunseling kanak-kanak-6 jam

Terapi bermain

Terapi bercerita

Terapi seni (art therapy)

Terapi muzik

Kaunseling biblio

Kuliah 7 Tutorial4

Kaunseling kelompok 3 jam


Asas kelompok -1 jam
Pemilihan ahli kelompok-1 jam
12 jam

4
Kaunseling kelompok -6 jam
24/25 Jan Jenis-jenis kelompok
28/29 Jan Proses kaunseling kelompok

Peranan kaunselor sebagai pemudahcara

Dinamika dalam kelompok

Kuliah 9 jam
Tutorial-3 jam

Asas kerjaya dan memahami diri pelajar- 6 jam


Konsep membina gaya hidup
Penerokaan minat kerjaya dan nilai kerjaya
Penilaian individu dengan aplikasi inventori
psikologi
5
31 Jan/1
Feb 4 /5
Feb
6
7/8 Feb
11/12 Feb
7
14/15 Feb
-18/19 Feb
8
21/22 Feb
25/26
Feb

Praktikum

Praktikum
Praktikum

Cuti Tahun
Baru Cina : 14
& 15 Feb

Praktikum

Keputeraan
Rasulullah
s.a.w: 26 Feb

9
28 Feb/1
Mac 4/5
Mac

Praktikum

10
7/8 Mac Praktikum
11 /12 Mac
11
14/15 Mac CUTI PERTENGAHAN SEMESTER
-18/19 Mac
12
21/22 Mac
25/26
Mac
13
28/29 Mac
2/3 April
14
4/5 April
8/9 April

Praktikum

Praktikum
Praktikum

15
11/12 April Praktikum
15/16
April
16
18/19 April Praktikum
22/23
April
17
25/26 April Praktikum
29/30
April
18
2/3 Mei
6/7 Mei

ULANGKAJI

19
PEPERIKSAAN AKHIR
9/10 Mei
-13/14 Mei
20
16/17 Mei PEPERIKSAAN AKHIR
20/21
Mei

Catatan : Rancangan ini tertakluk pada pindaan

Tandatangan Pensyarah

Disahkan oleh Ketua Jabatan

Tandatangan Ketua Jabatan :


Nama :
Tarikh :

Nama :
Tarikh :

ggu

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN


PROGRAM: PISMP
TAHUN: 2010

SEMESTER: SATU

Mata Pelajaran/Kursus/Kertas: Bimbingan dan Kauseling Kanak-kanak


EDU3107
Kredit: 3(3+0)
Tajuk dan
Kandungan

1. 0 Bimbingan
dan Kaunseling

ingga 7/8
an

Kuliah

Masa : 2 jam
Konsep asas bimbingan, kaunseling
dan psikoterapi
Matlamat bimbingan dan kaunseling
Prinsip dan falsafah bimbingan dan
kaunseling
Keperluan bimbingan dan kaunseling

Tutorial

7 jam
4 jam

Kod:

Amali
(jam)

ISL

Berdasarkan
capaian
internet, cari
maklumat
mengenai
perkembangan
perkhidmatan
bimbingan dan
kaunseling di
Malaysia.

Catat

Bacaan :
Geldard,K. &
Geldard,D.
(2003).Coun
children:A
practical
introduction.(

Baruth C. G &
Robinson, E.
An Introducti
Counseling P

McLeod(200
introduction t
counseling. B
Open Un
Press.

2. 0
Perkhidmatan
Bimbingan dan
Kaunseling

Masa : 1 jam
Jenis perkhidmatan bimbingan
Jenis kaunseling
Etika kaunselor

Masa : 1 jam
Bincangkan dapatan
/hasil lawatan tidak
rasmi ke bilik Unit
Bimbingan dan
Kaunseling di sekolah
rendah yang berdekatan
kampus.

Bacaan :
Buat satu
lawatan tidak
rasmi ke bilik
Unit Bimbingan
dan
Kaunseling di
sekolah
rendah yang
berdekatan
kampus IPGM.

Panduan
Pelaksanaan
Perkhidmata
Bimbingan d
Kaunseling d
Menengah (1
KPM.

McLaughlin,C.
Chisholm,M.
(2004).Counse
and guidance
London:David
Publishers Ltd

ggu

Tajuk dan
Kandungan

Kuliah

Masa : 2 jam
Pengumpulan maklumat murid
Mengenalpasti masalah kanak-kanak

4.0 Teori-teori
kaunseling

Masa : 2 jam
Teori Behavioris

4.0 Teori-teori
kaunseling

3.0
Peranan
guru
biasa
sebagai
guru
pembimbing

n hingga
5 Jan

Tutorial

Masa : 3 jam
Sediakan satu carta alir
yang menunjukkan
langkah-langkah
bagaimana guru biasa
boleh mengenal pasti
murid-murid yang
bermasalah.

Masa : 2 jam
Teori Pemusatan Perorangan
(Humanistic)
Terapi Rasional Emotif (Pendekatan
kognitif)

Masa : 2 jam
Pilih satu teori
kaunseling dan
bincangkan kekuatan
dan kelemahan teori
berkenaan.

Masa : 5 jam

Masa : 2 jam
Bincangkan bagaimana
guru biasa boleh
mengaplikasikan
kemahiran-kemahiran
asas agar dapat
mengenal pasti masalah
/isu murid-murid mereka.

ota
iah
am
orial
am
5.0 Kemahiran
Asas
Kaunseling

Tahap-tahap dalam kaunseling


Kemahiran melayan dan mendengar
Kemahiran mengintepretasi tingkah
laku bukan lisan
Kemahiran memberi tindak balas

Amali
(jam)

ISL

Lawat laman
web yang
berkaitan
dengan
perkhidmatan
bimbingan dan
kaunseling
sekolah. Kenal
pasti aspekaspek yang
dominan
dalam
perkhidmatan
tersebut.

Temu bual
seorang
kaunselor di
kampus IPGM
dan dapatkan
pandangan
beliau
mengenai satu
teori
kaunseling
yang beliau
aplikasikan.
Pilih satu
rakaman satu
sesi
kaunseling
individu dan
dengar dengan
teliti untuk
mengenal pasti
kemahirankemahiran
asas yang
digunakan
kaunselor
berkenaan.

Catat
Bacaan :

Mizan Adiliah
Ibrahim
(1992). Pelak
Perkhidmata
Bimbingan &
Kaunseling d
Sekolah.

Bacaan :
Corey,G.(200
Theory and p
counseling
Psychothera
.(6th.ed.).
California:Pa
Grove.
Bacaan :
Corey,G.(200
Theory and p
counseling

Psychothera
.(6th.ed.).
California:Pa
Grove.

Hornby,G.
(2003).Coun
skills and stra
for

teachers:Lon
ledge-Falme

ggu

n hingga
2 Jan

Tajuk dan
Kandungan

5.0 Kemahiran
Asas
Kaunseling

Kuliah

Tutorial

Amali
(jam)

ISL

Masa : 2 jam
Kemahiran melaksana intervensi

Catat

Bacaan :
McLeod(200
introduction t
counseling. B
Open Un
Press.

ota
iah
am
al4 jam

Masa : 2 jam
6.0 Intervensi
kaunseling
kanak-kanak

Kemahiran melaksana intervensi


Terapi bermain
Terapi bercerita
Terapi seni (art therapy)
Terapi muzik
Kaunseling/ Terapi biblio

Masa : 4 jam
Kendalikan satu bengkel
(hands-on) untuk terapi
bermain, terapi
bercerita, terapi seni,
terapi muzik dan terapi
biblio.

Bacaan :
Cari maklumat
yang relevan
dengan tajuk
ini sebagai
persediaan
untuk
mengendalikan
bengkel
(hands-on)
terapi kanakkanak.

Masa : 3 jam
7.0 Kaunseling
kelompok

7.0 Kaunseling
kelompok

n hingga
9 Jan

ota
ah
am
l- 3 jam
am

8.0 Asas
kerjaya dan
memahami diri
pelajar

Masa : 5 jam
Konsep membina gaya hidup
Penerokaan minat kerjaya dan nilai
kerjaya
Penilaian individu dengan aplikasi
inventori psikologi

Pandey,V.C(2
ld counseling
education. N
Delhi:Isha Bo

Bacaan :
Gladding, S.T
Group Work
Counseling S

Asas kelompok
Pemilihan ahli kelompok

Masa : 4 jam
Jenis-jenis kelompok
Proses kaunseling kelompok
Peranan kaunselor sebagai
pemudahcara
Dinamika dalam kelompok

Art and the


Developmen
People (Seco
Edition) 1997
Silverstone

Masa : 2 jam
Bincangkan bagaimana
seorang pemudah cara
dalam sesi kaunseling
kelompok boleh
membantu ahli-ahli
kelompok .

Masa : 1 jam
Bincangkan analisis satu
inventori personaliti
yang telah dilakukan
dengan menekankan
kepada implikasi
inventori berkenaan
kepada diri pelajarpelajar.

Dapatkan satu
rakaman
(latihan) sesi
kaunseling
kelompok dan
perhatikan
proses
kaunseling
yang
dikendalikan.

Zuraidah Ab.
(2004). Peng
kaunseling
kelompok
Jaya: IBS Bu
Bhd.

Bacaan :
Pilih satu ujian
kerjaya dan
tadbir ke atas
diri anda
sendiri. Buat
analisis sendiri
berdasarkan
panduan
analisis ujian
yang anda
pilih.

Carkhuff,R.R.(
art of helping i
century.Massa
ndon:Human R
Development P

http:www.qui
.com/career_
ent.html

Myers-Briggs
Indicator

ggu

Tajuk dan
Kandungan

M17

Kuliah

M5 hingga M17 PRATIKUM


( 12 MINGGU)

18

ULANGKAJI

19

PEPERIKSAAN

20

PEPERIKSAAN

Tandatangan Pensyarah
Disahkan oleh Ketua Jabatan

Nama :
Tandatangan Ketua Jabatan
Tarikh :
Nama :
Tarikh :

Tutorial

Amali
(jam)

ISL

Catat

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN


PROGRAM: PISMP
TAHUN: 2010

SEMESTER: SATU

Mata Pelajaran/Kursus/Kertas: Bimbingan dan Kauseling Kanak-kanak


EDU3107
Kredit: 3(3+0)
Tajuk dan
Kandunga
n
1. 0
Bimbingan
dan
Kaunselin
g

Kuliah

Tutorial

Hasil Pembelajaran
1.1 Memberi takrifan
kepada konsep
bimbingan,
kaunseling dan
psikoterapi
1.2 Menjelaskan
matlamat
bimbingan dan
kaunseling
1.3 Menghuraikan
prinsip dan
falsafah
bimbingan dan
kaunseling
1.4 Membincangkan
keperluan
bimbingan dan
kaunseling

Masa : 2 jam
Konsep asas bimbingan,
kaunseling dan psikoterapi
Matlamat bimbingan dan
kaunseling
Prinsip dan falsafah bimbingan
dan kaunseling
Keperluan bimbingan dan
kaunseling

Kod:

Am
ali
(ja
m)

ISL

Berdasarkan
capaian
internet, cari
maklumat
mengenai
perkembangan
perkhidmatan
bimbingan dan
kaunseling di
Malaysia.

Ca

Bacaan
Geldard
Geldard
(2003).C
g childre
prac
introduc
ed.)

Baruth C
Robinso
(1990) A
Introduc
Counsel
Professi

McLeod
n introdu
counseli
Berkshir
Ope
Universi

2. 0
Perkhidma
tan
Bimbingan
dan
Kaunselin
g

2.1 Menjelaskan
perkhidmatan
bimbingan dan
kaunseling
2.2 Membincangkan
etika kaunseling

Masa : 1 jam
Jenis perkhidmatan bimbingan
Jenis kaunseling
Etika kaunselor

Masa : 1 jam
Bincangkan dapatan /hasil
lawatan tidak rasmi ke bilik
Unit Bimbingan dan
Kaunseling di sekolah
rendah yang berdekatan
kampus.

Bacaan
Buat satu
lawatan tidak
rasmi ke bilik
Unit Bimbingan
dan Kaunseling
di sekolah
rendah yang
berdekatan
kampus IPGM.

Panduan
Pelaksa
Perkhidm
Bimbing
Kaunsel
Sekolah
Meneng
KPM.

McLaugh
k,P, & Ch
(2004).Co
and guida
schools.
London:D
Publisher

Tajuk dan
Kandunga
n
3.0
Peranan
guru biasa
sebagai
guru
pembimbi
ng

4.0 Teoriteori
kaunseling

4.0 Teoriteori
kaunseling

n
15

5.0
Kemahiran
Asas
Kaunselin
g

Kuliah

Tutorial

Hasil Pembelajaran
3.1 Menghuraikan
peranan guru biasa
sebagai guru
pembimbing
3.2 Menjelaskan
kaedah pengumpulan
maklumat
3.3 Membincangkan
bagaimana untuk
mengenal pasti
masalah kanakkanak.

4.1 Menghuraikan
kepentingan teori
kepada kaunseling.
4.2 Membincangkan
pandangan TeoriTeori Kaunseling
terhadap
pandangan kepada
manusia,
peranan
kaunseling dan
teknik/strategi untuk
membantu klien.

4.1 Menghuraikan
kepentingan teori
epada kaunseling.
4.2 Membincangkan
pandangan TeoriTeori Kaunseling
terhadap pandangan
kepada manusia,
peranan kaunseling
dan
teknik/strategi untuk
membantu klien.
5.1 Menghuraikan
tahap-tahap dalam
kaunseling.
5.2 Menjelaskan
kemahiran-kemahiran
asas seorang
kaunselor

Masa : 2 jam
Pengumpulan maklumat murid
Mengenalpasti masalah kanakkanak

ISL

Lawat laman
web yang
berkaitan
dengan
perkhidmatan
bimbingan dan
kaunseling
sekolah. Kenal
pasti aspekaspek yang
dominan dalam
perkhidmatan
tersebut.

Masa : 2 jam
Teori Behavioris

Masa : 2 jam
Teori Pemusatan Perorangan
(Humanistic)
Terapi Rasional Emotif
(Pendekatan kognitif)

Masa : 5 jam

Masa : 3 jam
Sediakan satu carta alir
yang menunjukkan
langkah-langkah
bagaimana guru biasa
boleh mengenal pasti
murid-murid yang
bermasalah.

Am
ali
(ja
m)

Tahap-tahap dalam kaunseling


Kemahiran melayan dan
mendengar
Kemahiran mengintepretasi
tingkah laku bukan lisan
Kemahiran memberi tindak
balas

Ca

Bacaan

Mizan A
Ahmad I
(1992).
Pelaksa
Perkhidm
Bimbing
Kaunsel
Sekolah

Bacaan
Corey,G
Theory
practice
counseli
and
Psychot
.(6th.ed.)
Californi
Grov

Masa : 2 jam
Pilih satu teori kaunseling
dan bincangkan kekuatan
dan kelemahan teori
berkenaan.

Masa : 2 jam
Bincangkan bagaimana
guru biasa boleh
mengaplikasikan
kemahiran-kemahiran asas
agar dapat mengenal pasti
masalah /isu murid-murid
mereka.

Temu bual
seorang
kaunselor di
kampus IPGM
dan dapatkan
pandangan
beliau
mengenai satu
teori kaunseling
yang beliau
aplikasikan.

Bacaan
Corey,G
Theory
practice
counseli

Pilih satu
rakaman satu
sesi kaunseling
individu dan
dengar dengan
teliti untuk
mengenal pasti
kemahirankemahiran asas
yang digunakan
kaunselor
berkenaan.

Hornby,G
(2003).C
g skills a
strategie

Psychot
.(6th.ed.)
Californi
Grov

teachers
Routledg
Falmer.

n
22

Tajuk dan
Kandunga
n

5.0
Kemahiran
Asas
Kaunseling

am

n
29

6.0
Intervensi
kaunseling
kanakkanak

7.0
Kaunselin
g
kelompok

7.0
Kaunselin
g
kelompok

Kuliah

Tutorial

Hasil Pembelajaran

5.1 Menghuraikan
tahap-tahap dalam
kaunseling.
5.2 Menjelaskan
kemahiran-kemahiran
asas seorang
kaunselor

6.1 Menghuraikan
intervensi
kaunseling kanakkanak
6.2 Mengaplikasikan
terapi bermain,
terapi bercerita,
terapi seni dan
terapi muzik

7.1 Menjelaskan asas


dan pemilihan
kaunseling kelompok.
7.2 Menghuraikan
proses kaunseling
kelompok.
7.3 Memahami
peranan kaunselor
sebagai pemudahcara.
7.4 Membincangkan
dinamika
kelompok.
7.1 Menjelaskan asas
dan pemilihan
kaunseling kelompok.
7.2 Menghuraikan
proses kaunseling
kelompok.
7.3 Memahami
peranan kaunselor
sebagai pemudahcara.

ISL

Masa : 2 jam
Kemahiran melaksana
intervensi

Masa : 2 jam

Am
ali
(ja
m)

Kemahiran melaksana
intervensi
Terapi bermain
Terapi bercerita
Terapi seni (art therapy)
Terapi muzik
Kaunseling/ Terapi biblio

Bacaan
McLeod
n introdu
counseli
Berkshir
Ope
Universi

Masa : 4 jam
Kendalikan satu bengkel
(hands-on) untuk terapi
bermain, terapi bercerita,
terapi seni, terapi muzik
dan terapi biblio.

Bacaan
Cari maklumat
yang relevan
dengan tajuk ini
sebagai
persediaan
untuk
mengendalikan
bengkel (handson) terapi
kanak-kanak.

Masa : 3 jam

Art and
Develop
People (
Edition)
Liesl Silv

Pandey,
).Child
counseli
educatio
Delhi:Ish

Bacaan
Gladding
(2007). G
Work : A
Counsel
Speciali

Asas kelompok
Pemilihan ahli kelompok

Masa : 4 jam
Jenis-jenis kelompok
Proses kaunseling kelompok
Peranan kaunselor sebagai
pemudahcara
Dinamika dalam kelompok

Ca

Masa : 2 jam
Bincangkan bagaimana
seorang pemudah cara
dalam sesi kaunseling
kelompok boleh
membantu ahli-ahli
kelompok .

Dapatkan satu
rakaman
(latihan) sesi
kaunseling
kelompok dan
perhatikan
proses
kaunseling yang
dikendalikan.

Zuraidah
Rahman
Pengena
kaunseli
kelom
Petaling
IBS Buk
Bhd.

Tajuk dan
Kandunga
n

Tutorial

Hasil Pembelajaran

Am
ali
(ja
m)

ISL

Ca

7.4 Membincangkan
dinamika kelompok.

am
am

Kuliah

8.0 Asas
kerjaya
dan
memahami
diri pelajar

8.1 Memahami
konsep membina
gaya
hidup dan
kaitan dengan kerjaya.
8.2 Menghuraikan
kaedah penerokaan
minat dan nilai
kerjaya.
8.3 Mengaplikasikan
inventori psikologi
ntuk membuat
penilaian individu

Masa : 5 jam
Konsep membina gaya hidup
Penerokaan minat kerjaya dan
nilai kerjaya
Penilaian individu dengan
aplikasi inventori psikologi

Masa : 1 jam
Bincangkan analisis satu
inventori personaliti yang
telah dilakukan dengan
menekankan kepada
implikasi inventori
berkenaan kepada diri
pelajar-pelajar.

Bacaan
Pilih satu ujian
kerjaya dan
tadbir ke atas
diri anda
sendiri. Buat
analisis sendiri
berdasarkan
panduan
analisis ujian
yang anda pilih.

Carkhuff,
(2000). T
helping in
century.M
ett:Londo
Resource
Developm
Press,Inc

http:www
eers.com
assessm

Myers-B
Type Ind

M5 hingga M17 PRATIKUM


( 12 MINGGU)

ULANGKAJI

PEPERIKSAAN

PEPERIKSAAN

Tandatangan Pensyarah
Disahkan oleh Ketua Jabatan

Nama :
Tandatangan Ketua Jabatan
Tarikh :
Nama :
Tarikh :