Operativni i strategijski menadžment Glavni pokretači modernog operativnog strategijskog menadžmenta su: globalna konkurencija povećanje interosavanja za dobijanje nagrade

za kvalitet prodor ka poboljšanju 1.

2.
3. 4. 5. -

Strateški menadžment – način razmišljanja, proces, koncept, set aktivnosti Strategija- dostizanje vizije Projekat menadžmenta- most koji spaja strategije organizacije i projekte Strategijski menadžment se može definisat kao : proces podrazumijeva visok nivo menadžerske aktivnosti involvira podešavanje(strategija mora biti podesna: resursima,okolnostima, ciljevima ) način djelovanja za ostvarenje ciljeva naziva se strategija Faze razvoja strategijskog menadžmenta prema Igoru Ansoforu : finansijsko planiranje ( kontrola budžeta) dugoročno planiranje strateško planiranje strateško upravljanje upravljanje sa strateškim pitanjima upravljanje ranim upozorenjimaiznenadjenjima Osnovni zadatak strateškog menadžmenta jeste da celovito, racionalno, i pravovremeno sagleda promjene u okruženju i da predloži strategiju ( način djelovanja) kojima će preduzeće da se prilagodi tim promjenama. Proces strategijskog menadžmenta započinje analizom sredine . Analiza sredine predstavlja stvaranje racionalne osnove za formiranje vizije, misije i strategijski ciljeva preduzeća. Stejkholderi preduzeća se mogu svrstati u 2 grupe :interni i eksterni. Interni : vlasnici, upravljači ( menadžeri ) i radnici ( izvršioci ). Eksterni : dobavljači, akcionari, društvo, lokalna zajednica, potrošači i kreditori. strategijski ciljeva su svrstani u tri grupe: vrsta preduzeća, strategijska pozicija preduzeća i slabost preduzeća. Eksterni uticaji : tržište, finansijsko tržište, tehnološki progres, socio kulturno okruženje, ekološki standardi, šanse i opasnosti iz okruženja i društveno ekonomski sistem. Preduzeća prema veličini : mala, srednja i velika. Strategijska pozicija preduzeća podrazumijeva položaj na tržištu i održava uspješnost poslovanja.

6. -

-

7.

8.
9.

10. 11. 12.

13. Interni uticaji na formiranje

14.

15. 16.

17.

18. 19. 20. 21. -

Pokazatelji strategijske pozicije preduzeća : relativno tržište učešća, položaj u odnosu na vodeće konkurente, stanje različiti ekonomski pokazatelja. Strategijska pozicija predstavlja polaznu poziciju za dostizanje željeni ciljeva. Analiza snaga i slabosti preduzeća obuhvata razmatranje svih potencijala preduzeća. Izvori podataka za analizu tržišta : samo preduzeće, službeni statistički podatci, podatci biltena i informacije stručnih udruženja,struktovnih organizacija, podatci specijalno organizovanih anketa. Analiza finansijskog tržišta treba da obuhvati: analizu funkcionisanja tržišta kapitala, analizu monetarne stabilnosti, analizu funkcionisanja poslovnih i drugi banaka.

22. U zavisnosti od vrste, prirode,
vremena pojave pojedinih događaja kod analize šansi i opasnosti iz okruženja mogu biti identifikovani kao šansa ili kao opasnost za preduzeće.

23. Vizija se odnosi na ono što može
biti.

24. Misija se odnosi na ono što želimo
da bude. Misija daje identitet preduzeću. Misija odražava : filozofiju preduzeća ( vrijednosti,vjerovanja, stavove ) svrhu preduzeća ( poslovne aktivnosti koje preduzeće obavlja ili želi da obavlja ) etičke principe poslovnog ponašanja 27. Karakteristike dobro definisane misije je da ona prožima sve dijelove preduzeća i obuhvata sve njegove aktivnosti. 28. Ciljevi predstavljaju stanje ili situacije u koje preduzeće želi da stigne tj. označavaju rezultate koje preduzeće želi da ostvari. 29. Ciljevi imaju upravljačku funkciju u preduzeću. 30. Oni su osnova za odluke o efektivnosti i efikasnosti. 31. Strategijski ciljevi prožimaju cjelinu procesa strategijskog upravljanja pa se njihova uloga i funkcija mogu posmatrati u svakoj njegovoj pojedinačnoj fazi : u fazi analize u fazi formulisanja strategijski alternativa u fazi selekcije i konačne implementacije 25. 26. 32. Ciljevi prema nivou preduzeća : strategijski ciljevi pokretački ciljevi operativni ciljevi Prema mogućnosti kvantifikacije: opipljivi ili kvantitativni neopipljivi ili kvalitativni Prema hijerarhijskom nivou :

33. 34.

35. -

neposredni posredni Prema planskom horizontu: dugoročni srednjoročni kratkoročni ( tekući )

36. Prema nivou društvene
37. odgovornosti : ekonomski ciljevi briga za potrošača briga za zaposlene briga za ekologiju briga za društvo u najopštijem značenju Da bi ciljevi ispunili ulogu vodiča u strategijskom upravljanju preduzećem moraju imati sledeće karakteristike : izazovnost ostvarljivost specifičnost i mjerljivost vremenska definisanost relevantnost Prema Ansoff mc. Dannell strategijsko planiranje je logičan, analitički proces za izbor buduće pozicije preduzeća u odnosu na sredinu. Kod analize uticaja na formiranje strategijski ciljeva preduzeća faktori su : stejkholderi, interni uticaji i eksterni uticaji Strategijske alternative se stvaraju na osnovu izvršenih analiza i definisane misije i strategijskih ciljeva preduzeća Vrjednovanje i izbor strategije podrazumijeva pažljivo vrjednovanje identifikovanih strategija prije nego što se izvrši izbor. Izbor strategije treba razmotriti u svetlu rizika uključenog u datu odluku. Implementacija planova je faza neposredne realizacije postavljenih planova. Vrsta strategija: Generičke Strategija rasta Strategije kontrakcije Strategija zaokreta Inovativne strategije Tehnološke strategije Preduzetničke strategije Međunarodne strategije. Generičke strategija obuhvata: strategija potpunog troškovnog vođstva strategija diferenciranja strategija fokusiranja

38.

39.

40.

41.

42. 43. 44. 45. -

46. Strategija zaokreta obuhvata : strategija restruktuiranja krizni menadžment 46. 47. Strategija rasta: strategija penetracije tržišta strategija razvoja tržišta strategija razvoja proizvoda strategija diverzifikacije strategija vertikalne integracije strategija spajanja i pripremanja. Strategije kontrakcije : smanjenje i sužavanje poslovanja strategija dezivenstiranja

-

strategija žetve strategija likvidacije.

48. Održivost diferenciranja zavisi od dva faktora: - promjene u potrebama ili percepcijama potrošača - sposobnost konkurenata 48. Strategija penetracije tržišta ima za cilj da se postojećim proizvodom osvoji postojeće tržište. 49. Strategija razvoja tržišta ima za cilj da se sa postojećim proizvodom osvoji novo tržište. 50. Strategija razvoja proizvoda ima za cilj da se sa novim proizvodom osvoji postojeće tržište. 51. Strategija diverzifikacije ima za cilj da se sa novim proizvodom osvoji novo tržište 52. Postoji tri tipa diverzifikacije: horizontalna ( povezana ) konglomeratska ( nepovezana ) koncentrična ( koja se po stepenu povezanosti nalazi između predhodne dvije ) 53. Strategija vertikalne integracije proširuje područje djelovanja organizacije. Ostvaruje se na 2 načina : proširuje djelatnost unazad ( uzvodno ) proširuje djelatnost unaprijed ( nizvodno ) 54. Strategija ( merger ) spajanja je transakcija koja uključuje 2 ili više preduzeća čije se akcije razmjenjuju, pri čemu ostaje jedno preduzeće. 55. Pripajanje ( acquisition ) je transakcija u kojoj jedno preduzeće kupuje drugo obično manje preduzeće. 56. Strategija spajanja i pripajanja najviše odgovaraju sledećim situacijama: grana je u fazi zrelosti barijere ulaska u granu su visoke poslovi su nepovezani sa postojećim preduzeće nije spremno da ide na velika rizična ulaganja u novo poslovanje. 57. Strategija spajanja i pripajanja mogu biti različito orjentisane: horizontalna opcija koncentrične opcija vertikalna opcija konglomeratska opcija 57. 58. Horizontalna opcija- ovdje se vrši kombinacija sa direktnim konkurentima. Strategija zajedničkog ulaganja označava formiranje privremenog partnerstva u cilju postizanja sinergije Strategija zajedničkog ulaganja ima 3 varijante : paukova mreža ići zajedno i razdvojiti se uspješna integracija Strategija kontrakcije primjenjuje se u situacijama kada preduzeće nije u mogućnosti da raste Smanjenje poslovanja ima za rezultat smanjenje broja zaposlenih i broja poslovnih jedinica preduzeća ( rade se isti poslovi ali u smanjenom obimu ).

59. 60. 61.

62.

63. 64.

65. -

66.

67. 68.

69. 70. 71.

72. 73. 74.

Sužavanje poslovanja predstavlja smanjenje širine poslovanja i ima za rezultat eliminisanje poslovnih jedinica koje menadžment smatra nepotrebnim ili neperspektivnim ( neki poslovi se eliminišu ). Strategija smanjenja poslovanja realizuje se na tri načina: redukcija radne snage organizaciono redizajniranje sistematsko mijenjanje organizacione kulture Strategija dezinvestiranja podrazumijeva otuđenje dijela aktive preduzeća tj. prodaju neke poslovne jedinice preduzeća. Strategija dezinvestiranja se primjenjuje u sledećim situacijama: strategija sužavanja ne daje najbolje rezultate preduzeću je brzo potrebna značajna gotovina, a ne postoji drugi način da se do nje dođe osim otuđenja dijela aktive Strategija žetve podrazumijeva smišljeno smanjenje tržišnog učešća da bi se ostvario kratkoročni tok gotovine i / ili dobiti. Postoje 2 varijante sprovođenja strategije žetve : sporija varijanta ubrzana varijanta Strategija likvidacije podrazumijeva prestanak poslovne aktivnosti preduzeća tj. prestanak rada preduzeća Strategija zaokreta odgovara na pitanje da li uopšte vrijedi ulagati napor da se preduzeće spašava. Strategija zaokreta ima 2 varijante : strategijski i operativni zaokret Strategija restruktuiranja primjenjuje se u situacijama kada je nepovoljan odnos uloženog i ostvarenog kapitala. Strategija restruktuiranja ima 3 tipa : organizaciono, finansijsko i portfolio restruktuiranje. Kod krize je bitan momenat iznenađenja. Inovativne i tehnološke strategije se dijele na : ofanzivne i defazivne strategije.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful