You are on page 1of 3

OM NAMA SHIVAYA

BRAHMASRI NOCHUR VENKATARAMAN - DISCOURSES IN TAMIL


Sl.
No.

Topic Description

Venue

No. of
CDs

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Bhagavad Gita (27)


Bhagavad Gita Chap-1&2
Kovai 2002
Bhagavad Gita Chap-3
Kovai 2003
Bhagavad Gita Chap-4
Kovai 2004
Bhagavad Gita Chap-5
Kovai 2005
Bhagavad Gita Chap-6
Kovai 2006
Bhagavad Gita Chap-7
Kovai 2007
Bhagavad Gita Chap-8
Kovai 2008
Bhagavad Gita Chap-9
Kovai 2009
Bhagavad Gita Chap-10
Kovai 2010
Bhagavad Gita Chap-11
Kovai 2012
Bhagavad Gita Chap-12
Kovai 2013
Bhagavad Gita Chap-13
Kovai 2014
Bhagavad Gita Chap-14
Kovai 2015
Bhakti Yogam (Bhagavad Gita)
Tirunellayi 2008

3
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Bhagavatam (44)
Bhagavata Saptaham,Nelliserry
Nellissery 2003
Bhagavata Saptaham,Mumbai
Mumbai 2010
Bhagavata Saptaham,Coimbatore
Coimbatore 2011
Bhagavata Saptaham,Sri Sringeri Mutt
Sringeri 2013
Bhagavata Saptaham,Trivandrum
Trivandrum 2013
Bhagavata Saptaham,Haridwar
Haridwar 2013
Bhagavata Darsanam (1-11)
Chennai 2006 2016
Bhagavatam
Ramanashram Tmalai 2008
Bhagavata Hrudayam (1,2,3)
Bangalore 2009, 2011,2014
Saptaham Ekadasa Skandam (Part I)
Haridwar 2010
Saptaham Ekadasa Skandam (Part II)
Haridwar 2011
Bhagavatam-Navayogi Upakhyanam
Secunderabad 2013
Satsang at Sukadev Ashram
Sukatal 2010
Chatusloki Bhagavatam
Chennai 2014
Bhagavata Yogam 1
Tiruvannamalai 2015
Bhagavata Yogam 2
Tiruvannamalai 2016

3
3
3
3
3
3
11
2
3
1
2
1
1
1
2
2

Bhagavan Ramana Maharishi (46)


1
2
3
4
5
6

Aksharamana Malai (1-9,10-31,32-45,


46-61, 62-74 Verses)
Aksharamana Malai(1-4,5-12,13-24
Verses)
Arunachala Pancharatnam
Atma Vidya Keertanam
Upedesa Saram
Ulladu Narpadu (1 6)

Tiruvannamalai
2010,2012,2013,2014,2015
Chennai
2010,2011,2012
Chennai 2004
Chennai 2011
Tiruvannamalai 2013
Chennai 2005 to 2010
[1]

8
3
1
1
1
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Sri Ramana Jnana Prakasam


(1,2,3,4,5,6)
Naan Yaar 1 & 2
Ekatma Panchakam
Hrudaya Vidya
Atma Vidya
Ramananubhavam
Kurai Onrum Illai
Unnai Arithal
Bhagavad Gitayum Ramanarum
Adi Sankararum Ramanarum
Eka Sloki of Shankarar & Ramanar
Ramana Gita Ch.11 (Jnanasiddhi
Samarasya Kathanam)
Bhagavan Ramana Charitam Part I
Ramanamrutam
Ulladu Narpadu Anubandham (1-6, 7-11
Verses)
Dakshinamoorti Anuvadham by
Bhagavan Ramanamahrishi
Arunachala Ashtakam
Thannai Arindaal.
Bhagavan Ramana Maharishis Appala
Paattu

Tiruvannamalai
2009,10,11,12,13, 14
Chennai 2012, 2013
Chennai 2014
Chennai 2004
Chennai 2005
Kovai 2007
Kovai
Tirupur 2009
Kovai 2004
Chennai 2008
Chennai 2010
Tiruvannamalai 2010

Rajapalayam 2014
Chennai 2014
Tiruvannamalai 2015, 2016

1
1
2

Chennai 2015

Madurai 2015
Chennai 2016
Chennai 2016

1
1
1

Adi Sankara (28)


Sankara Vaibhavam
Nellissery 2006
Sankara Charitam Life & Teachings
Bangalore 2010
Sankara Lahari
Palakkad 2013
Manisha Panchakam
Chennai 2010
Nirvana Shatkam
Bangalore 2011
Dakshinamurti Stotram
Bangalore 2009
Dasasloki (Nirvana Dasakam)
Bangalore 2014
Hastamalakeeyam
Chennai 2010
Bhaja Govindam
Chennai 2013
Bhaja Govindam
Tirunellai 2014
Viveka Chudamani (Selected Verses)
Bangalore 2010
Sri Sankaracharya's
Bangalore 2015,2016
Viveka Chudamani (Verses 1-31, 32-53)
Sadacharanusandhanam
Chennai 2015
Jaya Jaya Sankara
Coimbatore
Sankara Jayanthi Pravachanam
Ayodhya Mantapam, Chennai
2012
Vedanta Vichara, Sanskrit College
Chennai 2012,2013
Talk in the presence of Sringeri Acharyal
Sudharma,Chennai 2012
Talk in the presence of Sringeri Acharyal,
Tirunelveli 2012
Sankara Jayanthi
Atmatirtham - Talk on Sankaracharya's
Kolwan 2014
life & teachings
Sivananda Lahari
Mumbai,Chennai 2014
[2]

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
3
2

21

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Sri Sankaracharya's Atma Bodham


(Verses 1-8)

Chennai 2016

Yogavasishtam & Ramayanam Topics (10)


Valmiki Ramayanam
Tiruvannamalai 2012
Yoga Vasishtam
Tiruvannamalai 2012
Yoga Vasishtam Vairagya Prakaranam
Yogi Ashramam
Tiruvannamalai 2014
Yoga Vasishtam Mumukshu Vyavahara
Coimbatore 2016
Prakaranam
Sri Mahasamrajya Pattabhishekam
Coimbatore 2016
Valmiki Ramayanam
Haumat Prabhavam
Palakkad 2014
Yoga Vasishta Saram
Mumbai 2015
Vedanta Topics (19)
7 Days Talk on Prasthanatraya
Chennai 2012
Nama Mahimai
Kovai
Siva Bhakti Vilasam
Tirunellayi 2007
Vedanta Navaneetam
Chennai 2009
Jnanamrutam
Bangalore 2008
Atma Dhyanam
Hosur 2011
Japa Yogam
Bangalore 2013
Kalaiyum Kadavulum
Chennai 2013
Talk on Swami Vivekananda
Chennai 2013
Sadasiva Brahmendrar
Coimbatore 2014
Ayodhya Mantapam,Chennai 2014
Veda Vazhi
Atma Jnanam
Pondicherry 2014
Upanishad Rasam
Bombay 2014
Kathopanishad
Rishikesh 2015
Sivapuranam (Thiruvachakam)
Rishikesh 2015
Veda Vazhi - Guru, Sishya & Upadesam
Mumbai 2015
Sivanubhavam
Palakkad 2016
Ashtavakra Gita -Chap 1 & 2(Till Verse
Chennai 2016
8)
Tamil Full Set

2
1
2
1
2
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
174

Last Updated on: 17 October 2016

[3]